CLOUD KONTRAKTER Databeskyttelsesdagen. 28. januar 2014 Advokat Pia Jee Skou Eilertsen, NOVI Advokater

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "CLOUD KONTRAKTER Databeskyttelsesdagen. 28. januar 2014 Advokat Pia Jee Skou Eilertsen, NOVI Advokater"

Transkript

1 CLOUD KONTRAKTER Databeskyttelsesdagen 28. januar 2014 Advokat Pia Jee Skou Eilertsen, NOVI Advokater

2 Cloud - servicekontrakt Udvalgte reguleringstemaer Kort introduktion til cloud 1. Persondata 2. Opstart 3. Kvalitet, herunder for support og vedligehold (servicemål og bod) 4. Ændringshåndtering 5. Hæveadgang 6. Tvister 7. Ophør 8. Lock-in? 2

3 Cloud - servicekontrakt Andre relevante emner (ikke medtaget i dag): 1. Back-up, failover, disaster recovery 2. Relaterede konsulent- eller projektydelser 3. Samarbejdsorganisation 4. Prismodeller og prisregulering 5. Garantier 6. Underleverandører 7. Misligholdelsesbeføjelser generelt 8. Forsinkelse, bod for forsinkelse 9. Overdragelse af rettigheder og forpligtelser 10. Varighed 11. Tavshedspligt 12. Lovvalg og værneting 3

4 Introduktion til cloud Cloud computing er et begreb som dækker levering af software, service og tjenesteydelser via internettet, en fællesbetegnelse for anvendelse af eksempelvis SaaS (Software as a Service), PaaS (Platform as a Service) og IaaS (Infrastructure as a Service). WIKIPEDIA DEFINITION 4

5 Introduktion til cloud IAAS (Infrastructure) Grid Computing til hosting af dynamisk kapacitet. PAAS (Platform) Platform, som applikationer specifikt udvikles på eller til SAAS (Software) Applikation(er)/software 5

6 Introduktion til cloud Dropbox 6

7 Introduktion til cloud Cloud karakteristika One size fits all (economies of scale) billig opstart Standardisering, også af serviceniveau og ved senere opgraderinger Abonnementsbetaling efter behov mulighed for opex isf. Capex omkostning Hardware ejes af leverandør (ofte dynamisk anvendelse) Leverandør lock-in Udfordringer? Passer standardløsning til kunden? Har kunden behov der tilsiger særvilkår, fx ekstra behov for fleksibilitet? Er opex fremfor capex overhovedet væsentligt? Placering af data og persondatalovgivning? Dataudtræk, deponering, kontrol med versioner, interfaces etc.? 7

8 Cloud servicekontrakt 1. Persondata Udfordringer i forbindelse med cloud servicekontrakten: Databehandleraftalen Hvor befinder dataene sig/hvem behandler data overførsel til 3. lande Auditering og sikkerhed 8

9 Cloud servicekontrakt 1. Persondata Databehandleraftalen persondatalovens Når en dataansvarlig overlader behandling af oplysninger til en databehandler (fx en cloud leverandør), forudsætter det skriftlig aftale, jf. PDL 42, stk. 2. Af aftalen skal følgende fremgå: 1. Databehandleren handler efter instruks fra den dataansvarlige en reel instruktionsmulighed, så general terms fra cloud leverandør er ikke nok! 9

10 Cloud servicekontrakt 1. Persondata 2. 41, stk. 3 5 er gældende for databehandleren - databehandleren skal træffe fornødne tekniske og organisatoriske sikkerhedsforanstaltninger. Løbende auditeringspligt følger af, at den dataansvarlige skal sikre sig, jf. 42, stk Hvis databehandleren er etableret i anden medlemsstat, gælder bestemmelser om sikkerhedsforanstaltninger fastsat i lovgivningen dér, jf. 42, stk. 2, hvilket skal fremgå af aftalen 10

11 Cloud servicekontrakt 1. Persondata Hvad betyder det i praksis: Databehandleraftale: Muligt at inkorporere databehandlerbestemmelser (databehandleraftalen) i cloud aftalen. Sjældent tilstrækkeligt at anvende leverandørens standardvilkår. Muligt at bruge Kommissionens Standardkontrakt som bilag, jf. næste slides om overførsler. Kundens krav vedrørende persondata skal ikke kunne ændres eller fjernes af leverandøren. Manglende opfyldelse af krav bør udgøre væsentlig misligholdelse. 11

12 Cloud servicekontrakt 1. Persondata Overførsel af oplysninger til tredjelande - 27 Overførsel til tredjelande kræver særskilt hjemmel i 27 Reglerne i PDL finder i øvrigt anvendelse ved overførsel af oplysninger til tredjelande, jf. 27, stk. 6 Se Datatilsynets vejledning vedr. overførsel til tredjelande side 31ff. 12

13 Cloud servicekontrakt 1. Persondata Overførsel af oplysninger til tredjelande - 27 H: Kun til sikre tredjelande med tilstrækkeligt beskyttelsesniveau - dette fastlægges i praksis af Kommissionen, jf. art 25, stk. 6 - og Safe Harbor virksomheder i USA U1: 27, stk. 3 diverse undtagelser (ikke relevant for cloud heller ikke samtykke!) U2: Kommissionens Standardkontrakter, BCR og andre kontrakter 13

14 Cloud servicekontrakt 1. Persondata Hvad betyder det i praksis: Overførsel af oplysninger: Kræv gennemsigtighed i forhold til fysisk placering af oplysninger og remote access den dataansvarlige skal altid vide hvor oplysninger behandles og af hvem Kræv derfor altid, at overførsler af oplysninger til tredjeparter (eventuelle underleverandører o.lign.) og/eller overførsler af oplysninger uden for EU skal godkendes Ved alle overførsler skal leverandøren stå inde for, at gældende persondataregulering overholdes, herunder at relevante aftaler indgås. Ofte vil det være en del af kontrakten, at man enes om at anvende Kommissionens standardkontrakt (der vedlægges som form bilag) ved overførsel uden for EU. 14

15 Cloud servicekontrakt 1. Persondata Persondatalovens sikkerhedskrav Sikkerhedsbekendtgørelsen gælder kun for offentlig myndigheder men DTS anbefaler analog anvendelse for den private sektor, jf. udtalelse vedr. Microsoft side 41 Skærpet sikkerhedskrav da behandlingen sker via internettet Sikkerhedskrav: skriftlig aftale med databehandler (og underdatabehandlere) fysisk og logisk sikkerhed kryptering ved transmission (følsomme oplysninger og personnummer) autorisation på brugerniveau sikkerhed for autencitet og integritet kontrol med afviste adgangsforsøg og logning private? sletning ved aftalens ophør ved kassation/videresalg af datamedier så sikkerhed for, at andre ikke får adgang til oplysningerne Der skal laves en samlet risikovurdering af den påtænkte løsning fx ud fra en standard (ISO eller DS) og gerne ved ekstern revisionserklæring! 15

16 Cloud servicekontrakt 1. Persondata Konkret udtalelse fra Datatilsynet om MS Office Juni 2012, j. nr DTS godkender ikke databehandleraftaler Krav om kontrol og aftale med databehandlere - databehandleraftaler med underleverandører - instruer og påse MS sende kopi af underdatabehandleraftaler og liste med adresser efter kundens anmodning 16

17 Cloud servicekontrakt 1. Persondata Konkret udtalelse fra Datatilsynet om MS Office fortsat MS årlig audit via BSI (British Standards Institution) for MS regning Audit er ISO27001 compliant (Information og ITsikkerhed) Microsoft vil på anmodning fra kunder udlevere de oplysninger og dokumenter, som er nødvendige for, at kunderne kan foretage den fornødne risikovurdering og samarbejde, hvis BSI audit ikke imødekommer evt særlige behov fra kundens side Logning (sikkerhedsbekendtgørelsen: offentlige myndigheders registrering af fortrolige og følsomme oplysninger). MS løsning adresserer ikke logning 17

18 Cloud servicekontrakt 1. Persondata Hvad betyder det i praksis: Auditering og sikkerhed: Kunden skal have adgang til alle relevante oplysninger. Aftalen skal indeholde alle relevante tekniske og organisatoriske krav fra kunden med henblik på at opfylde lovens krav vedrørende sikkerhed. Sikkerhedsbekendtgørelsen kan tjene til overordnet inspiration af, hvilke krav der skal opfyldes. Aftalen vil således skulle indeholde krav til: leverandørens proces for, hvorledes, hvor længe og på hvilket niveau der tildeles adgang til oplysninger, teknisk opsætning af løsning, hvis der foreligger sådanne særlige krav fra kundens side, herunder krav til at sikre fysisk og logisk sikkerhed, behandling af oplysninger ved ophør, og kundens adgang til information og evt. inspektion af løsning og opsætning. Fx som anført i MS365 udtalelsen en adgang til yderligere adgang og information, hvis leverandørens egne audit rapporter mv. ikke imødekommer kundens særlige behov. 18

19 Cloud - servicekontrakt 2. Opstart potentielle reguleringstemaer i kontrakten HUSK: - Cloud kontrakten er reelt set en traditionel servicekontrakt. - Primær forskel: fokus på persondata og øget anvendelse af cloud til forretningskritiske IT løsninger (ekstra behov for at sikre kontinuitet og forhindre lock-in) 19

20 Cloud - servicekontrakt 2. Opstart potentielle reguleringstemaer i kontrakten Brugsret Ikke licens til at bruge kopi/tilgængeliggøre. I stedet tildeles en tidsbegrænset adgang til at bruge en service mod løbende betaling. Brugerkreds: Kun den juridiske kunde, andre koncernenheder, tredjeparter, geografiske begrænsninger, formålsbegrænsninger mv.? Transition fra eksisterende løsning til cloud: Data overførsel? Relation til eksisterende udbyder, behov for assistance? Kundespecifikke krav: (IT) Sikkerhedspolitikker, code of conduct, audit, revisionskrav, andet? 20

21 Cloud - servicekontrakt 2. Opstart potentielle reguleringstemaer i kontrakten Tilpasninger: Overhovedet muligt? Særskilt konsulentaftale/licensaftale til udførelse af ændringer? Kan kunde eller tredjemand tilpasse? Ejerskab og kontrol med nyudvikling, herunder kildekode, brug til anden side mv.? Brug efter ophør? Support, vedligehold, senere tilpasninger og prismodel? Interfaces til andre leverandører, fx netværksleverandør: Skal tredjeparter kunne bruge løsningen (sikre adgang hertil)? Behov for særlige governance procedurer, samarbejdsforpligtelser eller andet? 21

22 Cloud - servicekontrakt 3. Kvalitet, herunder for support og vedligehold (servicemål og bod) Service kvalitet, servicemål og bodsmekanisme. Hvad leveres (både i forhold til løsning og tilhørende support og vedligehold), hvilke servicemål gælder, hvordan måles de, og hvad er konsekvenserne for manglende overholdelse. Herunder hvem, hvordan, hvornår (intervaller), rapporteringskrav samt opgørelse og udbetaling af eventuel bod mv. OBS! Ændring af ydelse, SLA for dette? Samt ensidig adgang, varsel osv.? 22

23 Cloud - servicekontrakt 3. Kvalitet, herunder for support og vedligehold (servicemål og bod) Service kvalitet = måles ofte som tilgængelighed af ydelsen for en slutbruger ( Availability ). Servicemål = 99% tilgængelighed. Tilgængelighed opgøres månedsvis elektronisk af leverandøren som det antal minutter, løsningen procentvis er tilgængelig i forhold til samtlige minutter til rådighed. Nedetid grundet planlagte servicevinduer eller andet, der kan henføres til kundens forhold, fratrækkes. Bod = X% af månedligt vederlag for hvert påbegyndt procentpoint, den månedlige tilgængelighed er under det fastsatte servicemål- Maksimal bod på 10% af månedlig betaling (evt. samlet maksimum for alle bodsbeløb under aftalen). 23

24 Cloud - servicekontrakt 3. Kvalitet, herunder for support og vedligehold (servicemål og bod) Support og vedligehold: Versioner og releases (bug fixes) Fejlafhjælpning Helpdesk - Hvad betales der ekstra for, hvis noget? - Hvornår har kunden ret til at modtage disse (senest X dage efter generel tilgængelighed)? - Hvordan implementeres de? - Er implementering obligatorisk, eller vil manglende implementering have konsekvenser (link til servicemål eller support)? - Priser? - I forbindelse med implementering (hvis omfattet), herunder af nye versioner og releases og i øvrigt? - Proces for at starte fejlafhjælpning - Kategorisering af fejl - Servicemål for igangsat og/ eller afsluttet afhjælpning (reaktionstid og afhjælpningstid) - Hvordan og af hvem måles og opgøres servicemål? - Telefonsupport og/eller online helpdesk - Åbningstider (geografi og sprog) - Hvem kan benytte sig af helpdesk? - Servicemål for svartid (telefon svares), registreres automatisk? 24

25 Cloud - servicekontrakt 3. Kvalitet, herunder for support og vedligehold (servicemål og bod) Support og vedligehold: Overvej konkret behov/konkrete krav, så der ikke modtages for ringe service og ikke betales for service, der ikke anvendes. Fastlæg servicevinduer, indenfor hvilke leverandøren kan afhjælpe og kunden må tåle nedetid, fx udenfor almindelig arbejdstid, maksimalt x timer per måned, eventuelt mod forudgående skriftligt varsel på x dage. Differentier mellem standardservice og nødsituationer, evt. ved hjælp af fejlkategorier (fx forretningskritisk situation, ingen workarounds mulige ctr. ingen påvirkning af forretning). Reguler eventuelt, hvad der sker, hvis kunden ikke giver adgang eller medvirker. Ofte vil servicemål og eventuelt bod ikke være gældende. 25

26 Cloud - servicekontrakt 4. Ændringshåndtering Tilpasninger af løsningen efter start: Overhovedet muligt? Særskilt konsulentaftale/licensaftale til udførelse af ændringer? Kan kunde eller tredjemand tilpasse? Ejerskab og kontrol med nyudvikling, herunder kildekode, brug til anden side mv.? Brug efter ophør? Support, vedligehold, senere tilpasninger og prismodel? Kundens organisatoriske eller tekniske ændringer: Fx behov for at kunne overføre aftalen til andet koncernselskab. I visse tilfælde kan kunden godt opnå en ret til at overdrage frit som led i ovenstående mv. 26

27 Cloud - servicekontrakt 5. Hæveadgang - Standard: Hæveadgang (helt eller delvist) ved væsentlig misligholdelse men først efter afhjælpningsfrist på ofte 30 dage, medmindre misligholdelsen ikke kan afhjælpes (da hæveret straks) - Konkrete situationer: Ofte listes situationer, hvor kunden blandt andet har ret til at hæve, som fx: - Forsinkelse af aftalte frister med mere end dage, - leverandøren går konkurs, i betalingsstandsning eller lignende, medmindre konkursboet efter en rimelig frist er indtrådt i aftalen, - maksimal bod for servicemål er nået, - brud på bestemmelser vedrørende immaterielle rettigheder, - brud på afgivne garantier og evt. brud på fortrolighedsbestemmelsen - Cross default, herunder forhold mellem rammeaftale og work orders - Fuld returnering af betalte beløb samt modtagne ydelser, der kan tilbageleveres 27

28 Cloud - servicekontrakt 5. Hæveadgang Særligt for cloud/servicekontrakter: Behov for kontinuitet fra kundens side: Pligt til at udføre ændringer indenfor fastsatte rammer, uanset uenighed Pligt til at udføre fejlretning indenfor fastsatte rammer, uanset uenighed Ingen ret til at ophæve, suspendere eller tilbageholde ydelser (medmindre der er givet frist til afhjælpning) Pligt til at samarbejde med kunde og øvrige leverandører, uanset uenighed Begrænse leverandørens ret til ophævelse til manglende betaling og hvis tvist, da kun efter forudgående ekstra frist til afhjælpning eller afgørelse af uenighed, fx mod kundens deponering af omtvistede beløb Evt. beløbs- eller tidsmæssige begrænsninger for leverandørens forpligtelser Hurtig eskalation/tvistløsning i disse situationer 28

29 Cloud - servicekontrakt 6. Tvister Ny ordning fra DITA og voldgiftsinstituttet: Vejledende udtalelser i IT-sager Teknisk og/eller juridisk opmand ved afgørelse af enkeltstående tvivlsspørgsmål. Skriv ind i aftalegrundlaget. Fx til at afgøre, om servicemål er overholdt, om pligt til at udføre fejlretning foreligger, om en misligholdelse er væsentlig mv. Svar på en tvist på 20 arbejdsdage Juridiske eller tekniske spørgsmål (evt. i kombination) Eneste forudsætning: "man skal være enige om, hvad man er uenige om (fælles spørgetema) 29

30 Cloud - servicekontrakt 6. Tvister Ny ordning fra DITA og voldgiftsinstituttet: Vejledende udtalelser i IT-sager bindende effekt kan aftales Juridisk sagkyndige: vælges fra en offentligt tilgængeligt liste over certificerede jurister (se liste på Danske IT-advokaters hjemmeside). Certificering sker i DITA s certificeringsudvalg efter kriterier fastlagt af udvalget Teknisk sagkyndige: Udpeges af instituttet efter Regler for behandling af begæringer om forslag til sagkyndige 30

31 Cloud - servicekontrakt 6. Tvister Mediation: Ex på mediationsklausul (DITA): Enhver tvist, som måtte opstå i forbindelse med denne aftale, skal søges løst ved mediation i overensstemmelse med Danske IT-advokaters (DITA) mediationsprocedure (www.danske-it-advokater.dk). Mediation indledes ved, at en af parterne sender et skriftligt påkrav om mediation til de[n] [anden ELLER øvrige] [part ELLER parter] med kopi til DITA. Mediator skal udpeges af DITA senest 8 (otte) arbejdsdage efter DITAs modtagelse af påkravet om mediation. En part er uberettiget til at søge tvisten løst [retsligt ELLER ved voldgift] før parterne har søgt tvisten løst ved mediation. Som minimum har en part pligt til at deltage i det første møde, som mediator indkalder til. En part er dog berettiget til at indlede [retssag ELLER voldgiftssag], såfremt en udsættelse deraf kan føre til retsfortabelse, f.eks. på grund af forældelse." 31

32 Cloud - servicekontrakt 7. Ophør Reguleringstemaer: Pligt til at levere ophørsassistance, uanset årsag til ophør. Fastlægge periode, fx minimum 6 måneder, mulighed for forlængelse med fastsat varsel. Betaling månedsvis efter medgået tid og forbrug, eventuelt til fastsat timepris. Hvis betalingstvist, eventuelt mod forudbetaling. Fastlægge opgaver, herunder samarbejde med kunde og øvrige leverandører Mulighed for selv at bruge tilpasninger efter ophør, evt. kun hvis leverandør går konkurs, ophører med virksomhed elign. (Deponering, dokumentation mv.?) Krav på data overførsel og konvertering af data efter fastlagte specifikationer og indenfor aftalte rammer Sikre gennemsigtighed ift. teknologi, platform, brug af standarder, grænseflader til andre løsninger og teknologier mv., dokumentation heraf? 32

33 Cloud - servicekontrakt 8. Lock-in? Reguleringstemaer, afhængig af behov: Mulighed for ensidigt at kræve ændringer og ikke adgang for samme for leverandøren samt krav på support og vedligehold af fuld løsning. Undgå fastlåsning af platformskrav eller lignende. Ingen minimumskøb eller eksklusivitet. Mulighed for selv at videreudvikle og bruge efter ophør, evt. kun hvis leverandør går konkurs, ophører med virksomhed elign. (Deponering, dokumentation mv.?) Krav på data overførsel og ophørsassistance efter fastlagte specifikationer og indenfor aftalte rammer. Sikre gennemsigtighed ift. teknologi, platform, brug af standarder, grænseflader til andre løsninger og teknologier mv., dokumentation heraf? Pligt til samarbejde med kunde og andre leverandører om fejlretning og opdatering af grænseflader, teknologi mv. Løbende adgang til data, foretage ændringer, mulighed for audit, kontrol med dataoverførsler og brug af underleverandører. 33

34 Spørgsmål Spørgsmål Tak for i dag 34

35 Kontakt: Pia Jee Skou Eilertsen Advokat M: NOVI Advokater Strandgade 52 DK-1401 København K 35

Publikationen er gratis. Publikationen kan hentes på: digitaliser.dk. Udgivet af: IT- & Telestyrelsen. ISBN (internet): 978-87-92572-47-9

Publikationen er gratis. Publikationen kan hentes på: digitaliser.dk. Udgivet af: IT- & Telestyrelsen. ISBN (internet): 978-87-92572-47-9 2 > Publikationen er gratis. Udgivet af: IT- & Telestyrelsen IT- & Telestyrelsen Holsteinsgade 63 2100 København Ø Publikationen kan hentes på: digitaliser.dk ISBN (internet): 978-87-92572-47-9 Telefon:

Læs mere

Cloud Computing kontrakter. Vejledning om juridiske, kommercielle og tekniske forhold i aftaler om Cloud Computing

Cloud Computing kontrakter. Vejledning om juridiske, kommercielle og tekniske forhold i aftaler om Cloud Computing Cloud Computing kontrakter Vejledning om juridiske, kommercielle og tekniske forhold i aftaler om Cloud Computing 45 Cloud Computing kontrakter Vejledning om juridiske, kommercielle og tekniske forhold

Læs mere

Kontraktudkast. Levering og vedligeholdelse af et it-system Informationssystem til Fredericia Kommune. mellem

Kontraktudkast. Levering og vedligeholdelse af et it-system Informationssystem til Fredericia Kommune. mellem Bilag 1 Udkast til kontrakt Kontraktudkast Levering og vedligeholdelse af et it-system Informationssystem til Fredericia Kommune mellem Fredericia Kommune Gothersgade 20 7000 Fredericia (herefter benævnt

Læs mere

Generelle betingelser for hosting. Resource it ApS. 1. oktober 2008

Generelle betingelser for hosting. Resource it ApS. 1. oktober 2008 Generelle betingelser for hosting Resource it ApS 1. oktober 2008 RESOURCE IT, ØSTER ALLÉ 6, 9530 STØVRING, TELEFON 69 80 80 69 1. ANVENDELSE... 1 2. LEVERANDØRENS HOSTINGYDELSER OG HOSTINGPRISER... 1

Læs mere

Notat. Notat om love og regler der unødigt vanskeliggør anvendelsen af cloud computing

Notat. Notat om love og regler der unødigt vanskeliggør anvendelsen af cloud computing Notat Notat om love og regler der unødigt vanskeliggør anvendelsen af cloud computing Indholdsfortegnelse: 1. Indledning...2 2. Definition af cloud computing og eksempler herpå...3 3. Sikkerhed i cloud

Læs mere

RAMMEAFTALE VEDRØRENDE UDFASNING AF KRITISKE IT-LØSNINGER. mellem

RAMMEAFTALE VEDRØRENDE UDFASNING AF KRITISKE IT-LØSNINGER. mellem RAMMEAFTALE VEDRØRENDE UDFASNING AF KRITISKE IT-LØSNINGER mellem KOMBIT A/S Halfdansgade 8 2300 København S CVR. nr.: 19435075 (herefter KOMBIT ) og Arbejdsmarkedets Tillægspension Kongens Vænge 8 3400

Læs mere

Kontrakt nr. xx/xxxx#xxxx-xx

Kontrakt nr. xx/xxxx#xxxx-xx Bilag 9 Kontrakt nr. xx/xxxx#xxxx-xx Levering af Lovinformationssystem med tilhørende CMS til egne regler, vedligeholdelse og driftsafvikling Mellem Frederikshavn Kommune og xx Frederikshavn Kommune Xx

Læs mere

Aftale mellem SKI og Leverandøren. Rammeaftale 50.55 Kontorvarer, papir i ark og skoleartikler

Aftale mellem SKI og Leverandøren. Rammeaftale 50.55 Kontorvarer, papir i ark og skoleartikler Aftale mellem SKI og Leverandøren Rammeaftale 50.55 Kontorvarer, papir i ark og skoleartikler Aftale om Leverandørens forpligtelser overfor SKI Mellem Staten- og Kommunernes Indkøbsservice Zeppeliner-hallen

Læs mere

Rackhosting anvender kun dedikerede servere, hvis det udtrykkeligt er bestilt og fremgår af driftskonfigurationen.

Rackhosting anvender kun dedikerede servere, hvis det udtrykkeligt er bestilt og fremgår af driftskonfigurationen. Rackhosting ApS CVR. nr. 15 77 71 76 (herefter Rackhosting) udbyder en lang række ydelser vedrørende drift af IT & EDB underlagt følgende vilkår. Disse vilkår er vedtaget når de har været vedhæftet et

Læs mere

VEJLEDNING Sikkerhedsmæssige overvejelser ved cloud computing og outsourcing

VEJLEDNING Sikkerhedsmæssige overvejelser ved cloud computing og outsourcing VEJLEDNING Sikkerhedsmæssige overvejelser ved cloud computing og outsourcing DI ITEK 1787 København V. 3377 3377 itek.di.dk itek@di.dk DI ITEK et branchefællesskab i Dansk Industri for virksomheder inden

Læs mere

FORRETNINGSBETINGELSER

FORRETNINGSBETINGELSER FORRETNINGSBETINGELSER WP & MIG IVS Dronninggårdvej 10 9400 Nørresundby Danmark CVR 36064331 kontakt@wpogmig.dk http://www.wpogmig.dk 1. PRÆAMBEL Disse forretningsbetingelser er altid gældende i ethvert

Læs mere

Rammeaftale 0502. Delaftale 4 - skoleartikler

Rammeaftale 0502. Delaftale 4 - skoleartikler Rammeaftale 0502 Rammeaftale 0502 Delaftale 4 - skoleartikler Rammeaftale 0502 om Kontorvarer (Delaftale 4 - Skoleartikler) mellem Statens og Kommunernes Indkøbsservice A/S Zeppelinerhallen Islands Brygge

Læs mere

G E N E R E L L E H A N D E L S B E T I N G E L S E R for. Netgroups levering af IT-ydelser m.v.

G E N E R E L L E H A N D E L S B E T I N G E L S E R for. Netgroups levering af IT-ydelser m.v. G E N E R E L L E H A N D E L S B E T I N G E L S E R for Netgroups levering af IT-ydelser m.v. Netgroup A/S Store Kongensgade 40 H 1264 København K CVR-nr.: 26 09 35 03 ( Netgroup ) Version 4.3 1. Præambel...

Læs mere

Danske IT- advokater. Ministeriet for Videnskab Teknologi og Udvikling Bredgade 43 1260 København K. Att: Direktør Marianne Rønnebæk

Danske IT- advokater. Ministeriet for Videnskab Teknologi og Udvikling Bredgade 43 1260 København K. Att: Direktør Marianne Rønnebæk Ministeriet for Videnskab Teknologi og Udvikling Bredgade 43 1260 København K Att: Direktør Marianne Rønnebæk KRONPRINSESSEGADE 28 1306 KØBENHAVN K TLF. 33 96 97 98 FAX 33 93 17 55 DATO: 29. august 2003

Læs mere

VEJLEDNING TIL STANDARDKONTRAKT FOR LANGVARIGT IT-PROJEKT K02

VEJLEDNING TIL STANDARDKONTRAKT FOR LANGVARIGT IT-PROJEKT K02 VEJLEDNING TIL STANDARDKONTRAKT FOR LANGVARIGT IT-PROJEKT K02 INDHOLDSFORTEGNELSE Indholdsfortegnelse...2 Indledning...5 Baggrund for arbejdet...6 De overordnede målsætninger for kontraktarbejdet...7 Kontraktens

Læs mere

AFTALE OM LEVERANCE AF KURSER OG RÅDGIVNING. mellem. Fonden Femern Belt Development. [indsæt navn]

AFTALE OM LEVERANCE AF KURSER OG RÅDGIVNING. mellem. Fonden Femern Belt Development. [indsæt navn] AFTALE OM LEVERANCE AF KURSER OG RÅDGIVNING mellem Fonden Femern Belt Development og [indsæt navn] INDHOLDSFORTEGNELSE 1 Aftalens definitioner og formål... 5 2 Grundlæggende forudsætninger for udførelse

Læs mere

2.6 Hovedforfald: Den eller de datoer som er anført i prislisten, med de til enhver tid gældende ændringer.

2.6 Hovedforfald: Den eller de datoer som er anført i prislisten, med de til enhver tid gældende ændringer. Kapitel 1 - Hoveddel 1. - BAGGRUND - FORMÅL Denne aftale regulerer parternes rettigheder og pligter forbundet med kundens brug af tjenesten SMARTDAY, en cloud-baseret tjeneste, som hostes for kunden af

Læs mere

Aftale mellem SKI og Leverandøren. 50.21 Aftørringspapir, affaldsposer, håndhygiejne mv.

Aftale mellem SKI og Leverandøren. 50.21 Aftørringspapir, affaldsposer, håndhygiejne mv. Aftale mellem SKI og Leverandøren 50.21 Aftørringspapir, affaldsposer, håndhygiejne mv. Aftale om Leverandørens forpligtelser overfor SKI Mellem Staten- og Kommunernes Indkøbsservice Zeppeliner-hallen

Læs mere

SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER

SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER Journalnr. 21480 SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER Nærværende salgs- og leveringsbetingelser (herefter benævnt Aftalen ) fastlægger de vilkår, der gælder for Brugerens anvendelse af E.P. Grafisk online-services

Læs mere

Forretningsvilkår Business Terms and Conditions, Copyright Hostnordic A/S, April 2009

Forretningsvilkår Business Terms and Conditions, Copyright Hostnordic A/S, April 2009 Forretningsvilkår Business Terms and Conditions, Copyright Hostnordic A/S, April 2009 Introduktion, samt henvendelse Dokumentet beskriver de forretningsvilkår, som Hostnordic arbejder under samt tilbyder

Læs mere

Udbud af drift, vedligeholdelse og videreudvikling af Ledningsejerregistret Besvarelse af spørgsmål

Udbud af drift, vedligeholdelse og videreudvikling af Ledningsejerregistret Besvarelse af spørgsmål Udbud af drift, vedligeholdelse og videreudvikling af Ledningsejerregistret Besvarelse af spørgsmål Version Ændringer Dato 1.0 Spørgsmål/svar på spørgsmål stillet ved spørgemøde afholdt den 9. januar 2014.

Læs mere

ALMINDELIGE SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER FOR COMPAREX DANMARK A/S

ALMINDELIGE SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER FOR COMPAREX DANMARK A/S ALMINDELIGE SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER FOR COMPAREX DANMARK A/S 1. OMFANG 1.1 Disse Almindelige Salgs- og Leveringsbetingelser skal gælde for alle produkter og ydelser leveret af (herefter COMPAREX

Læs mere

GENERELLE HANDELSBETINGELSER

GENERELLE HANDELSBETINGELSER GENERELLE HANDELSBETINGELSER for Mikla IT Mikla IT IVS Trekronergade 147B DK-2500 Valby CVR 32 34 95 60 Herefter kaldet Mikla IT. Version 1.1 1. PRÆAMBEL 1.1. Nærværende generelle handelsbetingelser (

Læs mere

Kontrakt. uddannelse af energikonsulenter og BedreBolig-rådgivere. mellem Energistyrelsen Amaliegade 44 1256 København K. (herefter benævnt Styrelsen)

Kontrakt. uddannelse af energikonsulenter og BedreBolig-rådgivere. mellem Energistyrelsen Amaliegade 44 1256 København K. (herefter benævnt Styrelsen) 1 Kontrakt om uddannelse af energikonsulenter og BedreBolig-rådgivere mellem Energistyrelsen Amaliegade 44 1256 København K (herefter benævnt Styrelsen) og CVR. nr. (herefter benævnt Leverandøren) 2 INDHOLDSFORTEGNELSE

Læs mere

Miljøministeriets kontrakt vedrørende rådgivning og bistand

Miljøministeriets kontrakt vedrørende rådgivning og bistand Miljøministeriets kontrakt vedrørende rådgivning og bistand Kontrakt om Sekretariatsbistand i 2015 til Partnerskab om mindre madspild Nærværende kontrakt er indgået mellem: Miljøstyrelsen Strandgade 29

Læs mere

KONTRAKT. Frit leverandørvalg. personlig og praktisk hjælp. Hedensted Kommune. Januar 2014. Original til firma

KONTRAKT. Frit leverandørvalg. personlig og praktisk hjælp. Hedensted Kommune. Januar 2014. Original til firma Januar 2014 KONTRAKT Frit leverandørvalg personlig og praktisk hjælp Hedensted Kommune Original til firma Niels Espes Vej 8 8722 Hedensted T: 7975 5000 www.hedensted.dk Dok.nr. 1 1 INDHOLDSFORTEGNELSE

Læs mere

Kontrakt om konsulentopgave vedrørende Rådgivning af bygninger om PCB 2014-2015

Kontrakt om konsulentopgave vedrørende Rådgivning af bygninger om PCB 2014-2015 Kontrakt om konsulentopgave vedrørende Rådgivning af bygninger om PCB 2014-2015 mellem Energistyrelsen Amaliegade 44 1256 Købehavn K EAN-Lokationsnummer 5798000020016 og

Læs mere

BRUGERAFTALE VEDR. MAMUTS PRODUKTER OG YDELSER

BRUGERAFTALE VEDR. MAMUTS PRODUKTER OG YDELSER MAMUT BRUGERAFTALE Danmark BRUGERAFTALE VEDR. MAMUTS PRODUKTER OG YDELSER Ved at installere Mamuts produkter og/eller ved at benytte Mamuts ydelser bekræfter du at have læst og forstået og at være bundet

Læs mere

Retsudvalget 2013-14 REU Alm.del Bilag 353 Offentligt. Anbefalinger til styrkelse af sikkerheden i statens outsourcede it-drift

Retsudvalget 2013-14 REU Alm.del Bilag 353 Offentligt. Anbefalinger til styrkelse af sikkerheden i statens outsourcede it-drift Retsudvalget 2013-14 REU Alm.del Bilag 353 Offentligt Anbefalinger til styrkelse af sikkerheden i statens outsourcede it-drift August 2014 Anbefalinger til styrkelse af sikkerheden i statens outsourcede

Læs mere

FMI Standardbetingelser med bod. Tjenesteydelse.

FMI Standardbetingelser med bod. Tjenesteydelse. FMI Standardbetingelser med bod Tjenesteydelser 1. Indledning Betingelserne regulerer Sælgers levering til Køber af de Tjenesteydelser og Reservedele, der fremgår af Indkøbsordren. Sælgers eventuelle betingelser,

Læs mere