R E S U M É KOMMUNALBANKEN AS. Råvareindekserede obligationer. 0 % Kommunalbanken RåvareMIX 2014

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "R E S U M É KOMMUNALBANKEN AS. Råvareindekserede obligationer. 0 % Kommunalbanken RåvareMIX 2014"

Transkript

1 KOMMUNALBANKEN AS Råvareindekserede obligationer 0 % Kommunalbanken RåvareMIX 2014 Vigtige oplysninger til investorerne Investering i obligationerne kan medføre risiko for tab, og det anbefales investorerne at søge uafhængig rådgivning i relation til juridiske, regnskabs- og skattemæssige aspekter, som relaterer sig til investorernes individuelle forhold. Obligationerne er underkastet de til enhver tid gældende regler om udbud, markedsføring og omsætning af værdipapirer i hvert enkelt lands nationale lovgivning. Udsteder påtager sig intet ansvar i så henseende.

2 The English text of these Final Terms is the legally binding one. This Danish summary of the Final Terms is for convenience only. Nærværende tekst er udarbejdet som et dansk resumé af Final Terms for de råvareindekserede obligationer 0 % Kommunalbanken RåvareMIX Resuméet er således et supplement til, og ikke en del af, det egentlige prospekt. Samtlige vilkår for obligationerne, er beskrevet i Final Terms dateret den 20. april 2010 samt Prospectus dateret den 20. april Disse dokumenter udgør tilsammen prospektet. Kort beskrivelse af obligationerne Obligationerne 0 % Kommunalbanken RåvareMIX 2014 betegnes som råvareindekserede obligationer (de Råvareindekserede Obligationer ), idet afkastet på obligationerne afhænger af udviklingen i værdien af en Underliggende Råvarekurv. Den Underliggende Råvarekurv er bredt sammensat af syv forskellige råvarer og et fragtrateindeks. Obligationerne oppebærer ingen fast kuponrente, men giver i stedet mulighed for en årlig afkastudbetaling. Den årlige afkastudbetaling afhænger således af værdien af den Underliggende Råvarekurv på et årligt observationstidspunkt i forhold til startværdien i juni Er værdien af den Underliggende Råvarekurv på et givent observationstidspunkt steget i forhold til startværdien, udløses en afkastudbetaling. Er værdien af den Underliggende Råvarekurv derimod faldet i forhold til startværdien, udløses ingen afkastudbetaling. en kan dermed ikke blive negativ. Der er fem observationstidspunkter for den Underliggende Råvarekurv, hvorfor de Råvareindekserede Obligationer potentielt kan resultere i fem afkastudbetalinger. Værdien af den Underliggende Råvarekurv beregnes som det ligevægtede gennemsnit af værdien af de enkelte Underliggende Råvarer. Under beregningen af den årlige afkastudbetaling er den enkelte Underliggende Råvare underlagt et Afkastloft, jf. afsnittet Afkastloft. Obligationerne udstedes til kurs 110,0 og indfries ved forfald til kurs 100,0. Udsteder Kommunalbanken AS Munkedamsveien 45 PO Box 1210 Vika NO-0110 Oslo Norge Kommunalbanken AS er et norsk selskab, der ifølge dets vedtægter har ét formål; at yde lån til amter, kommuner, interkommunale selskaber eller andre selskaber, som udfører kommunale opgaver. Lån kan kun ydes mod kommunal eller statslig garanti. Kommunalbanken er en videreførelse af Norges Kommunalbank, der blev etableret i Siden 1999 har Kommunalbanken været et aktieselskab i dag ejet og kontrolleret 100 % af den norske stat. Kommunalbanken er tildelt den højest opnåelige kreditrating på henholdsvis Aaa af Moody s Investors Service og AAA af Standard & Poors. Yderligere information omkring Kommunalbanken er tilgængelig på Arrangør og Beregningsagent Garanti Invest A/S Nicolai Eigtveds Gade København K Danmark Valuta Danske Kroner (DKK) 2

3 Nominelt beløb Det samlede nominelle beløb bestemmes af Udsteder og Arrangør efter udløb af Tegningsperioden og vil senest fem Bankdage før Udstedelsesdagen blive meddelt via NASDAQ OMX Copenhagen A/S. Skulle der ikke blive afgivet tegningsordrer for et samlet beløb på mindst nominelt DKK 25 mio., bortfalder Udsteders forpligtelse til at gennemføre den samlede emission. Overstiger den samlede tegning nominelt DKK 500 mio., forbeholder Udsteder og Arrangør sig retten til at foretage reduktion i tildelingen af obligationerne. Såfremt der ikke kan opnås et Afkastloft på minimum 8 %, vil udstedelsen blive aflyst, jf. afsnittet Afkastloft. Meddelelse om annullering og eventuel reduktion i tildeling af obligationerne som anført ovenfor vil blive meddelt via NASDAQ OMX Copenhagen A/S. Obligationsudstedelsen kan senere forhøjes uden fastsat maksimumbeløb. Der lukkes for yderligere udstedelser den 15. juni Kuponrente Obligationerne oppebærer ikke kuponrente. Stykstørrelse og registrering Obligationerne registreres i VP SECURITIES A/S i andele á nominelt DKK Der vil ikke blive udstedt fysiske obligationer. Emissionskurs Obligationerne udstedes til kurs 110,0. Den initiale udstedelse sker franko kurtage. Efterfølgende udstedelser vil ske til markedskurs. Indfrielseskurs Obligationerne indfries til kurs 100,0. Hver obligation á DKK indfries således med et beløb på DKK (Indfrielsesbeløbet). Udstedelsesdag 25. juni Indfrielsesdag 15. december Notering Obligationerne er godkendt til handel og officiel notering af og på NASDAQ OMX Copenhagen A/S med første noteringsdag den 25. juni ISIN kode DK

4 Omkostninger De samlede omkostninger i forbindelse med udstedelsen andrager 6,0 % af hovedstolen. Obligationerne udstedes uden beregning af kurtage, og alle udgifter forbundet med udstedelsen er således indeholdt i Emissionskursen. Oversigten nedenfor viser fordelingen af omkostningerne opgjort som procent pro anno (ÅOP) i forhold til det investerede beløb. Den endelige fordeling afhænger af det samlede udstedte nominelle beløb, hvilket ikke er kendt på tidspunktet for prospektets offentliggørelse. Omkostningerne er beregnet på baggrund af en udstedelse på nominelt DKK Tegningsprovision til tegningssteder: Tegningsprovision til Arrangør: Markedsføringsomkostninger, herunder trykning af brochurer og Informationsmateriale m.v.: Omkostninger til børsnotering m.v.: op til 0,81 % p.a. ca. 0,28 % p.a. ca. 0,11 % p.a. ca. 0,02 % p.a. I alt ca. 1,22 % p.a. (ÅOP). Afkastprofil Afkastet på obligationerne afhænger af udviklingen i den Underliggende Råvarekurv. På hver af fem sdatoer modtager investor potentielt en. Størrelsen af denne afhænger af Kurveafkastet på den Underliggende Råvarekurv. Kurveafkastet beregnes som værdien af den Underliggende Råvarekurv, opgjort gennem den relevante af fem Observationsperioder i forhold til startværdien af den Underliggende Råvarekurv. Værdien af den Underliggende Råvarekurv beregnes som det ligevægtede aritmetiske gennemsnit af afkastet på de otte Underliggende Råvarer, opgjort gennem den relevante Observationsperiode. Et positivt Kurveafkast (hvis Råvarekurv t er større end Råvarekurv Start ) resulterer i en positiv, mens et negativt Kurveafkast (hvis Råvarekurv t er mindre end Råvarekurv Start ) resulterer i en på nul på den relevante sdato. en på et givent tidspunkt kan således ikke blive negativ. Jo større positivt afkast på de Underliggende Råvarer, des større Kurveafkast og. Afkastet på hver af de Underliggende Råvarer, opgjort gennem hver af de fem Observationsperioder, er underlagt et Afkastloft. Under beregningen af Kurveafkastet indgår afkastet på hver af de Underliggende Råvarer således maksimalt med en værdi modsvarende Afkastloftet. Eventuelle afkast, der overstiger dette Afkastloft, vil således ikke komme investorerne til gode. Afkastloftet fastsættes af Beregningsagenten d. 8. juni Baseret på markedsvilkårene d. 6. april 2010, ville Afkastloftet udgøre ca. 16 %. Da obligationerne har fem stidspunkter, modtager investor således fem er på mellem 0 % og niveauet for Afkastloftet. Uafhængigt af de faktiske er i obligationernes løbetid, indfries obligationerne til kurs 100. Teknisk set kan obligationerne betragtes som værende sammensat af en nulkupon obligation samt en serie af call optioner på den Underliggende Råvarekurv. Baseret på markedsvilkårene den 6. april 2010 ville værdien af nulkupon obligationen indikativt kunne opgøres til ca. 90,80 %, mens værdien af serien af call optioner indikativt kunne opgøres til ca. 13,20 %. 4

5 Datoer for t (t = 1, 2, 3, 4, 5) vil blive udbetalt på følgende datoer: t = 1: 15. december 2010 t = 2: 15. december 2011 t = 3: 17. december 2012 t = 4: 16. december 2013 t = 5: 15. december 2014 Hvis en sådan Dato for ikke er Bankdag (det vil sige en dag, hvor banker i Danmark er åbne), vil betaling blive udskudt til den nærmest følgende Bankdag. Obligationsejerne vil ikke have krav på rente eller andre beløb i anledning af sådan udskudt betaling. t For hver obligation á DKK beregnes værdien af t på følgende måde: Maks(0; Kurveafkast t x ) t = 1, 2, 3, 4, 5 t beregnes af Beregningsagenten og vil blive meddelt via NASDAQ OMX Copenhagen A/S senest to Bankdage efter den sidste Observationsdag i Observationsperiode t. Kurvefkast t (Råvarekurv t / Råvarekurv start ) 1 t = 1, 2, 3, 4, 5 Råvarekurv start % Råvarekurv t 1 ( 8 8 i = t = 1, 2, 3, 4, 5 Råvareafkast ) i; t Råvareafkast i;t Rå var e ( min Rå var e i; t) (i;start ) 1 ; Afkastloft t = 1, 2, 3, 4, 5 Afkastloft Afkastloftet angiver det maksimale afkast, hvormed hver enkelt Underliggende Råvare kan indgå i beregningen af Kurveafkastet. Afkastloftet vil blive endeligt fastlagt af Beregningsagenten d. 8. juni 2010 og vil senest fem Bankdage før Udstedelsesdagen blive meddelt via NASDAQ OMX Copenhagen A/S. Afkastloftet vil 5

6 afhænge af markedsvilkårene pr. denne dato, herunder renteniveauet i Danmark samt volatiliteten på de Underliggende Råvarer og deres indbyrdes korrelation. Baseret på markedsvilkårene den 6. april 2010 ville der kunne opnås et Afkastloft på ca. 16 %. Det endelige Afkastloft kan blive såvel højere som lavere. Såfremt der ikke kan opnås et Afkastloft på min. 8 %, vil emissionen blive aflyst. Råvare i; start Referenceprisen for den pågældende Underliggende Råvare på den Indledende Observationsdag. Råvare i;start beregnes af Beregningsagenten og vil blive meddelt via NASDAQ OMX Copenhagen A/S senest to Bankdage efter den Indledende Observationsdag. Hvis Beregningsagenten på den Indledende Observationsdag pga. en Markedsforstyrrelse eller en Ekstraordinær Hændelse ikke kan fastsætte Referenceprisen for en given Underliggende Råvare, er Beregningsagenten berettiget til i god tro og efter bedste evne, på baggrund af gældende markedsstandarder, at fastsætte Råvare i;start og/eller foretage de justeringer i den Underliggende Råvarekurv, som Beregningsagenten måtte finde nødvendige. Råvare i; t Det simple, aritmetiske gennemsnit af Referencepriserne for den Pågældende Underliggende Råvare på hver af Observationsdagene i Observationsperiode t. Råvare i;t beregnes af Beregningsagenten og vil blive meddelt via NASDAQ OMX Copenhagen A/S senest to Bankdage efter den sidste Observationsdag i Observationsperiode t. Hvis Beregningsagenten på en Observationsdag pga. en Markedsforstyrrelse eller en Ekstraordinær Hændelse ikke kan fastsætte Referenceprisen for en given Underliggende Råvare, er Beregningsagenten berettiget til i god tro og efter bedste evne, på baggrund af gældende markedsstandarder, at fastsætte Råvare i; t og/eller foretage de justeringer i den Underliggende Råvarekurv, som Beregningsagenten måtte finde nødvendige. Indledende Observationsdag Den 8. juni Er dette ikke en Handelsdag, anvendes den næstfølgende Handelsdag som Indledende Observationsdag. For at undgå tvivl, er det alene den/de Underliggende Råvarer, for hvilke den planlagte Indledende Observationsdag ikke er en Handelsdag, hvis Indledende Observationsdag dermed bliver den næstfølgende Handelsdag. For alle andre Underliggende Råvarer forbliver den Indledende Observationsdag den planlagte Indledende Observationsdag. Observationsperiode t t = 1: Fra og med 1. november 2010 til og med 30. november 2010 t = 2: Fra og med 1. november 2011 til og med 30. november 2011 t = 3: Fra og med 1. november 2012 til og med 30. november 2012 t = 4: Fra og med 1. november 2013 til og med 30. november 2013 t = 5: Fra og med 1. november 2014 til og med 30. november

7 Observationsdage For Baltic Dry Index Hver Handelsdag i Observationsperiode t. Hvis den sidste dag i Observationsperiode t ikke er en Handelsdag, anvendes den næstfølgende Handelsdag som den sidste Observationsdag for Observationsperiode t. For de øvrige syv Underliggende Råvarer De sidste tre dage af Observationsperiode t. Er en sådan dag ikke en Handelsdag, anvendes den næstfølgende Handelsdag som Observationsdag. For at undgå tvivl, er det alene den/de Underliggende Råvarer, for hvilke en given planlagt Observationsdag ikke er en Handelsdag, hvis givne Observationsdag dermed bliver den næstfølgende Handelsdag. For alle andre Underliggende Råvarer forbliver den givne Observationsdag den planlagte Observationsdag. Referencepris Prisen på hver Underliggende Råvare som angivet i afsnittet Underliggende Råvarekurv. Vurderingstidspunkt For hver Underliggende Råvare, tidspunktet hvorpå Referenceprisen offentliggøres. Korrektion af Referencepris Hvis Referenceprisen på en Underliggende Råvare efterfølgende bliver korrigeret, har Beregningsagenten ret til at foretage de justeringer, som ifølge Beregningsagentens opfattelse er nødvendige. En sådan justering kan dog senest ske fem Bankdage før en given Dato for. Handelsdag Vedrørende en Underliggende Råvare, en på forhånd planlagt åbningsdag pr. den dag hvor Aflastloftet fastsættes, for den relevante Børs og alle relevante relaterede børser, hvorpå (a) den Underliggende Råvare eller (b) finansielle kontrakter, der relaterer sig til den Underliggende Råvare, handles i den planlagte åbningstid. Markedsforstyrrelse En Markedsforstyrrelse foreligger, hvis efter Beregningsagentens skøn: (i) Referenceprisen på den pågældende Underliggende Råvare ikke publiceres eller offentliggøres (eller den information, der er nødvendig for at fastsætte Referenceprisen ikke publiceres eller offentliggøres), eller hvis priskilden for den pågældende Underliggende Råvare i øvrigt er midlertidigt eller permanent nedlagt eller utilgængelig; (ii) handel med den pågældende Underliggende Råvare, eller med futures kontrakter vedrørende den pågældende Underliggende Råvare (eller i øvrigt handel på den børs eller andet reguleret marked, hvor råvarer, futures eller options kontrakter som den Underliggende Råvare, handles) indstilles eller efter Beregningsagentens bedømmelse væsentligt indskrænkes; (iii) al handel med futures kontrakter vedrørende den pågældende Underliggende Råvare ophører permanent, eller den pågældende Underliggende Råvare ophører med at eksistere, eller handlen med den pågældende Underliggende Råvare ophører med at eksistere, eller den aktuelle priskilde på den pågældende Underliggende Råvare ophører med at eksistere eller er utilgængelig; 7

8 (iv) metoden eller formlen for at beregne Referenceprisen på den pågældende Underliggende Råvare, på den børs eller andet reguleret marked, hvor den pågældende Underliggende Råvare handles efter Beregningsagentens bedømmelse, ændres; (v) sammensætningen eller indholdet i den pågældende Underliggende Råvare, eller i futures kontrakter på den pågældende Underliggende Råvare efter Beregningsagentens bedømmelse, ændres væsentligt; (vi) en skat eller afgift i relation til den pågældende Underliggende Råvare, pålægges, ændres ellers fjernes, hvorefter Referenceprisen af den pågældende Underliggende Råvare efter Beregningsagentens bedømmelse forhøjes eller reduceres; eller (vii) der i øvrigt indtræder forhold, som efter Beregningsagentens skøn udgør en Markedsforstyrrelse. Når Beregningsagenten har konstateret, at en Markedsforstyrrelse foreligger, vil dette straks blive meddelt NASDAQ OMX Copenhagen A/S. Ekstraordinære Begivenheder Der er efter Beregningsagentens skøn tale om en Ekstraordinær Begivenhed, hvis: (i) En vedtagelse af eller ændring i lovgivning, bekendtgørelser, forskrifter eller lignende (inklusiv, men ikke begrænset til, ændret skattelovgivning) gør det ulovligt at eje, erhverve eller sælge en eller flere af de Underliggende Råvarer eller derivatkontrakter, der relaterer sig til de Underliggende Råvarer; (ii) en vedtagelse af eller ændring i lovgivning, bekendtgørelser, forskrifter eller lignende (inklusiv, men ikke begrænset til, ændret skattelovgivning) medfører væsentligt forhøjede omkostninger for Beregningsagenten eller en hver anden part i overholdelsen af dennes forpligtelser i relation til de Råvareindekserede Obligationer; eller (iii) der i øvrigt indtræder forhold, som efter Beregningsagentens skøn repræsenterer en Ekstraordinær Begivenhed. Når Beregningsagenten har konstateret forekomsten af en Ekstraordinær Begivenhed, vil dette straks blive meddelt NASDAQ OMX Copenhagen A/S. Afkasteksempler erne på obligationerne er afhængige af udviklingen i den Underliggende Råvarekurv, hvilken opgøres på baggrund af de individuelle Råvareafkast på de Underliggende Råvarer. Jo højere hver af disse afkast, des større Kurveafkast og. Kurveafkastet beregnes således på baggrund af prisudviklingen i de otte Underliggende Råvarer. Nedenstående afkasteksempler illustrerer hvorledes. 8

9 Eksempel 1: Positiv t (med udgangspunkt i et Afkastloft på 16 %) Underliggende Råvare Simuleret Råvare (Råvare i ) i, Start * Rå var e Råvare i;t Råvareafkast i;t ( i ; t) (underlagt Afkastloft) Rå var e( i ; Start ) 1. Råolie 86,15 76,92-10,71 % -10,71 % 2. Baltic Dry Index 2981, ,84 11,87 % 11,87 % 3. Guld 1132, ,03 19,80 % 16,00 % 4. Platin 1700, ,71-4,37 % -4,37 % 5. Sojabønner 944,50 968,11 2,50 % 2,50 % 6. Sukker 15,89 18,73 17,90 % 16,00 % 7. Zink 2387, ,29 27,30 % 16,00 % 8. Kobber 7950, ,21 12,70 % 12,70 % 1 8 Råvarekurv t ( 1 + Rå var eafkast ) % 8 i; t i = 1 Kurveafkast t (Råvarekurv t / Råvarekurv start ) % *I eksemplet angiver Råvare (i; start) prisen pr. den 6. april I ovenstående eksempel har tre af de Underliggende Råvarer (Sojabønner, Platin og Zink) et afkast, der overstiger Afkastloftet på 16 %, og deres afkast erstattes derfor af Afkastloftet. Nedenstående figur illustrerer, hvorledes Afkastloftet påvirker Kurveafkastet. Figur 1: Illustration af Afkastloftets indvirkning på Kurveafkastet Råvareafkast i;t (%) Afkastloft Gennemsnitligt afkast = Kurveafkast t Råvare i en kan for hver obligation á DKK herefter opgøres til: t = DKK maks(0; Kurveafkast t x ) = DKK maks(0; 7,50 % x ) = DKK 750 9

10 Eksempel 2: Negativ t Hvis det antages, at værdien af den Underliggende Råvarekurv er faldet 10 %, beregnes t for hver obligation á DKK på følgende måde: t = DKK maks(0; Kurveafkast t x ) = DKK maks(0; % x ) = DKK 0 På grund af det negative Kurveafkast t, er t = DKK 0. Tabel 1: Scenarier for er ved Afkastloft på 16 % Scenario I (Lavest mulige afkast) Årligt afkast (IRR) 0 % 0 % 0 % 0 % 0 % -2,11 % II 0 % 0 % 16 % 8 % 16 % 5,94 % III 7 % 16 % 16 % 16 % 0 % 9,99 % IV 7 % 16 % 16 % 16 % 16 % 12,81 % V (Højest mulige afkast) Ovenstående årlige afkast er før skat. 16 % 16 % 16 % 16 % 16 % 15,38 % Tabel 2: Scenarier for er ved min. Afkastloft på 8 % Nedenstående tabel viser det årlige afkast ved det mindst mulige afkastloft på 8 %. er større end 8 % fra tabel 1 er her erstattet med netop 8 %. Scenario I (Lavest mulige afkast) Årligt afkast (IRR) 0 % 0 % 0 % 0 % 0 % -2,11 % II 0 % 0 % 8 % 8 % 8 % 2,84 % III 7 % 8 % 8 % 8 % 0 % 4,62 % IV 7 % 8 % 8 % 8 % 8 % 6,20 % V (Højest mulige afkast) Ovenstående årlige afkast er før skat. 8 % 8 % 8 % 8 % 8 % 6,45 % Til sammenligning kunne der opnås en gennemsnitlig årlig forrentning før skat (IRR) på 2,34 % ved køb af en dansk statsobligation med en restløbetid svarende til løbetiden for de Råvareindekserede Obligationer (pr. 6. april 2010). 10

11 Skattemæssige forhold Skattemæssige forhold for danske investorer Nedenstående retningslinier er baseret på de gældende regler pr. den 20. april 2010 for fuldt skattepligtige danske investorer. Fuldt skattepligtige investorer er navnlig personer, der har bopæl i Danmark, eller som opholder sig her i mindst 6 måneder, samt selskaber, fonde m.v., som er registreret i Danmark, eller hvis ledelse har sæde i Danmark. Nedenstående oplysninger er af generel karakter, hvor særregler og detaljer ikke omtales. Det bemærkes, at den skattemæssige behandling afhænger af den enkelte investors situation og kan ændre sig fremover som følge af ændringer i lovgivningen. Investorer opfordres til evt. at indhente individuel rådgivning hos revisor eller advokat. Skattemæssig definition af obligationerne Obligationerne anses skattemæssigt for at være finansielle kontrakter. Personer Ved investering i obligationerne beskattes eventuelle gevinster og er løbende som kapitalindkomst efter lagerprincippet dvs. på grundlag af såvel realiseret som urealiseret tab eller gevinst. Eventuelle kurstab kan, efter særlige regler og ligeledes efter lagerprincippet, fratrækkes i anden positiv kapitalindkomst hidrørende fra finansielle kontrakter. I det omfang ét års tab overstiger tidligere års gevinster, kan tabet fremføres til modregning i senere års skattepligtige fortjenester på finansielle kontrakter. Kursgevinst og tab samt eventuelle Afkastudbetaliner opgøres og beskattes årligt efter lagerprincippet. Virksomhedsskatteordningen kan finde anvendelse ved investering i obligationerne, men de skattemæssige konsekvenser afhænger i høj grad af individuelle forhold. Investorer, som investerer via virksomhedsskatteordningen bør således søge individuel skatterådgivning. Selskaber, fonde m.v. Ved investering i obligationerne bliver selskaber beskattet af eventuelle kursgevinster og er, mens eventuelle tab er fradragsberettigede. Kursgevinst og tab samt eventuelle er opgøres og beskattes årligt efter lagerprincippet. Investering for pensionsmidler Investering i obligationerne kan tillige foretages af investorer, der betaler pensionsafkastskat, f.eks. forsikringsselskaber, eller for midler i pengeinstitutternes pensionsordninger. Ved investering i obligationerne skal kursgevinst og tab samt eventuelle er medregnes i grundlaget for pensionsafkastskat. Opgørelsen og beskatningen sker efter lagerprincippet. Det indebærer, at såvel realiseret som urealiseret gevinst/tab løbende skal medregnes. Afkastet beskattes med 15 % i pensionsafkastskat. Der gøres opmærksom på, at obligationerne er underlagt 20-procentgrænsen for en enkelt emittent, jf. 12 i Bekendtgørelse om puljepension og andre skattebegunstigede opsparingsformer m.v. 11

12 Beskatning for udenlandske investorer Investorer, der ikke er fuldt skattepligtige i Danmark og ikke driver virksomhed fra et fast driftssted her i landet eller deltager i en sådan virksomhed, er ikke skattepligtige af afkastet til Danmark. For udenlandske investorer afhænger beskatningen af reglerne i det land, hvor investor er hjemmehørende. Investorer hjemmehørende i udlandet bør derfor konsultere egne professionelle rådgivere. Besiddelse af obligationerne kan ikke i sig selv begrunde dansk skattepligt. Hvis investor har fast driftssted i Danmark og derfor er begrænset skattepligtig til Danmark, kan der gælde samme regler som for danske investorer, hvis investeringen har tilknytning til den danske del af virksomheden. Risikofaktorer Kreditrisiko For opfyldelse af forpligtelserne knyttet til obligationerne, herunder betaling af er og Indfrielsesbeløb, hæfter Udsteder. Er Udsteder ikke i stand til at opfylde sine forpligtelser i relation til nærværende obligationer, kan investor i værste fald risikere at tabe hele eller dele af Indfrielsesbeløbet og/eller erne. Udsteder og dennes bonitet er nærmere beskrevet i afsnittet Udsteder. Likviditetsrisiko Udsteder og Arrangør er ikke forpligtet til at etablere et sekundært marked for handel med obligationerne. Eventuel handel med obligationerne i perioden fra Udstedelsesdagen frem til Indfrielsesdagen vil derfor være præget af den aktuelle udbuds- og efterspørgselssituation. Obligationerne kan af samme årsag være præget af lav likviditet, særligt i perioder med generel markedsuro, hvilket kan have en ugunstig indflydelse på prisfastsættelsen. Der er i perioden fra Udstedelsesdagen frem til Indfrielsesdagen ingen sikkerhed for, at priserne stillet på NASDAQ OMX Copenhagen A/S modsvarer en teoretisk beregnet værdi ( indre værdi ) på obligationerne. Afkastrisiko Da erne på obligationerne er knyttet til udviklingen i den Underliggende Råvarekurv, vil ændringer i værdien af den Underliggende Råvarekurv være afgørende for investors afkast. Hvis den Underliggende Råvarekurv udvikler sig ugunstigt, risikerer investor, at obligationerne ikke giver nogen er. Obligationerne bliver indfriet til kurs 100, og investor vil have mistet differencen mellem Emissionskursen på 110 og Indfrielseskursen på 100 samt være gået glip af et alternativt renteafkast i obligationernes løbetid. Salg inden udløb Indfrielseskursen på 100 gælder alene på Indfrielsesdagen. Kursen på obligationerne vil i perioden frem til Indfrielsesdagen blandt andet blive påvirket af udviklingen i værdien af den Underliggende Råvarekurv. Et fald i værdien af den Underliggende Råvarekurv vil eksempelvis kunne påvirke obligationskursen i ugunstig retning og dermed medføre risiko for kurstab, såfremt obligationerne realiseres før Indfrielsesdagen. På tilsvarende vis vil ændringer i såvel rente- som volatilitets- og korrelationsniveauer kunne påvirke obligationskursen. 12

13 Valutakursrisiko Selv om de Underliggende Råvarer alle er denomineret i amerikanske dollar (USD), har kursen mellem USD og danske kroner (DKK) ingen direkte indflydelse på afkastet af obligationerne, da det alene er den relative ændring i prisen på de Underliggende Råvarer i den Underliggende Råvarekurv, der indgår i beregningen af afkastet, jf. afsnittet Underliggende Råvarekurv. Tegningssted Ordrer om tegning af obligationer skal afgives til: Danske Andelskassers Bank A/S Baneskellet 1, Hammershøj 8830 Tjele Telefon: Telefax: samt lokale pengeinstitutter (se Tegningsordrer kan endvidere indleveres gennem eget kontoførende institut. Tegning Tegningen foregår fra den 17. maj 2010 til den 4. juni 2010, begge dage inklusive ( Tegningsperioden ). Mindste nominelle tegningsbeløb er DKK Størrelsen af den initiale udstedelse vil blive fastsat ved Tegningsperiodens udløb og efterfølgende meddelt via NASDAQ OMX Copenhagen A/S senest fem bankdage før Udstedelsesdagen. Udstedelsen vil som minimum udgøre nominelt DKK Såfremt dette minimumsbeløb ikke opnås, vil udstedelsen blive annulleret. Såfremt der afgives tegningsordrer for mere end i alt nominelt DKK , forbeholder Udsteder og Arrangør sig retten til at foretage reduktion i tildelingen af obligationerne med henblik på at opnå en hensigtsmæssig spredning blandt investorerne. Udstedelsen vil blive annulleret, hvis der ikke kan opnås et Afkastloft på min. 8 %, jf. afsnittet Afkastloft. Udsteder og Arrangør kan beslutte at lukke for Tegningen, når minimumsbeløbet er tegnet, dog tidligst 1. tegningsdag kl Første noteringsdag for obligationerne forbliver den 25. juni 2010, selv om Tegningen lukkes før Tegningsperiodens udløb. Udsteder og Arrangør forbeholder sig i øvrigt retten til at tilbagekalde tegningsindbydelsen. En sådan tilbagekaldelse skal dog ske senest den 4. juni 2010 kl og vil straks blive meddelt NASDAQ OMX Copenhagen A/S. Betaling og afvikling Afregning af obligationerne sker med 3 børsdages valør mod registrering i VP SECURITIES A/S. Den initiale udstedelse afvikles med valør den 25. juni 2010 mod registrering i VP SECURITIES A/S, uanset om tegningen lukkes inden den 4. juni 2010, jf. afsnittet Tegning. Underliggende Råvarekurv Den Underliggende Råvarekurv udgøres af otte Underliggende Råvarer (hver en Råvare i ), der hver især vægter med 1/8 i opgørelsen af værdien af den Underliggende Råvarekurv. Sammensætningen er statisk og startværdien af den Underliggende Råvarekurv, Råvarekurv Start, indekseres til 100 %. 13

14 Figur 2: Sammensætning af Underliggende Råvarekurv Kobber 12,50% Råolie (Brent) 12,50% Zink 12,50% Baltic Dry Index 12,50% Platin 12,50% Sojabønner 12,50% Guld 12,50% Sukker 12,50% Den Underliggende Råvarekurv repræsenterer en bred tilgang til råvaremarkedet, idet den er sammensat af forskellige råvaretyper. Således indeholder kurven to industrielle metaller (Kobber og Zink), to landbrugsafgrøder (Sukker og Sojabønner), to ædelmetaller (Guld og Platin), Råolie (af typen Brent) samt fragtrateindekset Baltic Dry Index (her ligeledes defineret som en Underliggende Råvare). Den Underliggende Råvarekurv opgøres i danske kroner og afspejler alene den relative prisudvikling i de Underliggende Råvarer. Selvom de Underliggende Råvarers Referencepriser alle er denomineret i amerikanske dollar (USD), har kursen mellem USD og danske kroner (DKK) således ingen direkte indflydelse på værdien af den Underliggende Råvarekurv. Den historiske udvikling i den Underliggende Råvarekurv er gengivet i nedenstående figur 3. Den historiske udvikling i figur 3 har ikke nødvendigvis nogen sammenhæng med den fremtidige udvikling. Figur 3: Historisk udvikling, Underliggende Råvarekurv, April 2005 April Kilde: Bloomberg Note: 1. april 2005 =

15 Underliggende Råvarer (Råvare i) Vægt Referencepris Børs Reuters kode Baltic Dry Index 1/8 (Se note 1 nedenfor) Baltic Exchange.BADI Råolie (Brent) 1/8 OIL-BRENT-ICE FUTURES Sojabønner 1/8 SOYBEANS-CBOT Intercontinental Exchange Chicago Board of Trade LCOc1 Sc1 Sukker 1/8 SUGAR # 11 (WORLD)- NYBOT Intercontinental Exchange SBc1 Guld 1/8 GOLD-P.M. FIX Platin 1/8 PLATINUM-P.M. FIX Zink 1/8 ZINC-LME-CASH Kobber 1/8 COPPER-LME-CASH London Bullion Market London Platinum and Palladium Market London Metal Exchange London Metal Exchange XAUFIX XPTFIX MZN0 MCU0 Note 1: Referenceprisen for den Indledende Observationsdag samt de Øvrige Observationsdage er disse dages Referencepriser for Baltic Dry Index TM, opgjort i U.S. dollar (USD), offentliggjort af børsen The Baltic Exchange (eller af dennes eventuelle efterfølger eller en hvilken som helst anden organisation, som substitut herfor, til hvilken opgaverne for The Baltic Exchange midlertidigt er blevet flyttet (givet at Beregningsagenten har afgjort, at en sådan organisation kan give et med The Baltic Exchange sammenligneligt informationsniveau for sejlruterne, underliggende Baltic Dry Index TM ) via under overskriften Daily Summary of Baltic Exchange Dry Indices: Baltic Exchange Dry Index TM, eller en hvilken som helst anden overskrift, der på et tidspunkt måtte erstatte denne og som angiver priser på den Indledende Observationsdag samt de Øvrige Observationsdage. Baltic Dry Index Baltic Dry Index er et ledende fragtrateindeks, der udtrykker prisen på at transportere tørlast til havs rundt i verden. Referenceprisen for Baltic Dry Index er sammensat af raterne på fragt af tørlast på 20 af verdens vigtigste sejlruter, fordelt på fire forskellige skibsstørrelser. Prisen er den officielle lukkepris opgjort i U.S. dollar (USD), der kvoteres på børsen Baltic Exchange og efterfølgende offentliggøres via Baltic Dry Index har identifikationskoden BDIY Index" på Bloomberg og ".BADI" på Reuters. Den historiske udvikling i prisen på Baltic Dry Index i perioden april 2005 til april 2010 fremgår af Figur 4 Det skal bemærkes, at figuren alene indeholder historiske priser, og at der ikke nødvendigvis er nogen sammenhæng mellem den historiske prisudvikling og den fremtidige. Den historiske volatilitet (100-dage annualiseret) på Baltic Dry Index var d. 6. april 2010 ca. 38,18 %. 15

16 For yderligere information om Baltic Dry Index henvises til hjemmesiden for børsen Baltic Exchange, Råolie (Brent) Råolie i raffineret form er den hyppigst anvendte energikilde til fremstilling af varme og energi. Referenceprisen for Råolie (Brent) er den officielle afregningspris på Brent crude oil kvoteret i U.S. dollar (USD) pr. tønde, udtrykt ved prisen på den såkaldte Generic 1st CO Future. Prisen bestemmes ud fra prisen på den første terminskontrakt (future), som forfalder efter den relevante Observationsdag (eller den Indledende Observationsdag) som kvoteret på børsen Intercontinental Exchange (ICE Futures Europe). Råolie (Brent) har identifikationskoden CO1 Comdty" på Bloomberg og "LCOc1" på Reuters. Den historiske udvikling i prisen på Råolie (Brent) i perioden april 2005 til april 2010 fremgår af Figur 4. Det skal bemærkes, at figuren alene indeholder historiske priser, og at der ikke nødvendigvis er nogen sammenhæng mellem den historiske prisudvikling og den fremtidige. Den historiske volatilitet (100-dage annualiseret) på Råolie (Brent) var d. 6. april 2010 ca. 27,05 %. For yderligere information om Råolie (Brent) henvises til hjemmesiden for børsen Intercontinental Exchange, Figur 4: Historisk prisudvikling, Råolie (Brent) og Baltic Dry Index, April 2005 April Råolie (Brent) Baltic Dry Index Kilde: Bloomberg Note: 1. april 2005 = 100 Sojabønner Sojabønner er en afgrøde, som dyrkes i store dele af verden. Af de olieholdige bønner presses sojaolie, som anvendes til bl.a. fødevarer og sæbe. Resterne fra presningen anvendes i kraftfoderkager, og i sojamel. Referenceprisen for Sojabønner er den officielle afregningspris kvoteret på den amerikanske råvarebørs Chicago Board of Trade (CBOT) som antallet af U.S. dollar (USD) pr. skæppe (ca. 60 pund), udtrykt ved den såkaldte Generic 1st S Future. Prisen bestemmes ud fra prisen på den første terminskontrakt (future), som forfalder efter den relevante Observationsdag, med mindre en Observationsdag (eller den Indledende Observationsdag) falder senere end to Handelsdage før den førstkommende af (i) den første såkaldte notificeringsdag om fysisk levering og (ii) den sidste Handelsdag for den relevante terminskontrakt. I givet fald anvendes prisen på den efterfølgende 16

17 terminskontrakt. Sojabønner har idenfikationskoden "S 1 Comdty" på Bloomberg and "Sc1" på Reuters. Den historiske udvikling i prisen på Sojabønner i perioden april 2005 til april 2010 fremgår af Figur 5. Det skal bemærkes, at figuren alene indeholder historiske priser, og at der ikke nødvendigvis er nogen sammenhæng mellem den historiske prisudvikling og den fremtidige. Den historiske volatilitet (100-dage annualiseret) på Sojabønner var d. 6. april 2010 ca. 21,23 %. For yderligere information om Sojabønner henvises til hjemmesiden for råvarebørsen Chicago Board of Trade, Sukker Sukker udvindes fra sukkerrør og sukkerroer og anvendes primært i produktionen af bioethanol samt i fødevarer og drikkevarer. Referenceprisen for Sukker er den officielle afregningspris kvoteret på børsen Intercontinental Exchange (ICE Future U.S.) som antallet af U.S. dollar (USD) pr. pund, udtrykt ved den såkaldte Generic 1st SB Future. Prisen bestemmes ud fra prisen på den første terminskontrakt (future), som forfalder efter den relevante Observationsdag, med mindre en Observationsdag (eller den Indledende Observationsdag) falder senere end to Handelsdage før den førstkommende af (i) den første såkaldte notificeringsdag om fysisk levering og (ii) den sidste Handelsdag for den relevante terminskontrakt. I givet fald anvendes prisen på den efterfølgende terminskontrakt. Sukker har idenfikationskoden "SB1 Comdty" på Bloomberg and "SBc1" på Reuters. Den historiske udvikling i prisen på Sukker i perioden april 2005 til april 2010 fremgår af Figur 5. Det skal bemærkes, at figuren alene indeholder historiske priser, og at der ikke nødvendigvis er nogen sammenhæng mellem den historiske prisudvikling og den fremtidige. Den historiske volatilitet (100-dage annualiseret) på Sukker var d. 6. april 2010 ca. 48,00 %. For yderligere information om Sukker henvises til hjemmesiden for børsen Intercontinental Exchange, Figur 5: Historisk prisudvikling, Sukker og Sojabønner, April 2005 April Sukker Sojabønner Kilde: Bloomberg Note: 1. april 2005 =

18 Guld Guld er et ædelmetal, som primært anvendes til smykker samt som investeringsobjekt i form af guldmønter og barer. Referenceprisen for Guld er den officielle spotpris på Guld, kvoteret i U.S. dollar (USD) pr. unse (ca. 28,3 gram). Prisen noteres på alle Handelsdage i London kl på The London Bullion Market, og offentliggøres efterfølgende bl.a. via internetsiden Guld har identifikationskoden GOLDLNPM Index" på Bloomberg og "XAUFIX" på Reuters. Den historiske udvikling i prisen på Guld i perioden april 2005 til april 2010 fremgår af Figur 6. Det skal bemærkes, at figuren alene indeholder historiske priser, og at der ikke nødvendigvis er nogen sammenhæng mellem den historiske prisudvikling og den fremtidige. Den historiske volatilitet (100-dage annualiseret) på Guld var d. 6. april 2010 ca. 19,52 %. For yderligere information om Guld henvises til hjemmesiden for The London Bullion Market Association, Platin Platin er et ædelmetal, som primært anvendes til smykker og udstødningssystemer til biler. Referenceprisen for Platin er den officielle spotpris på Platin, kvoteret i U.S. dollar (USD) pr. Unse (ca. 28,3 gram). Prisen noteres på alle Handelsdage i London kl på The London Platinum and Palladium Market, og offentliggøres efterfølgende bl.a. via internetsiden Platin har identifikationskoden PLTMLNPM Index" på Bloomberg og "XPTFIX" på Reuters. Den historiske udvikling i prisen på Platin i perioden april 2005 til april 2010 fremgår af Figur 6. Det skal bemærkes, at figuren alene indeholder historiske priser, og at der ikke nødvendigvis er nogen sammenhæng mellem den historiske prisudvikling og den fremtidige. Den historiske volatilitet (100-dage annualiseret) på Platin var d. 6. april 2010 ca. 24,29 %. For yderligere information om Platin henvises til hjemmesiden for The London Platinum and Palladium Market, Figur 6: Historisk prisudvikling, Platin og Guld, April 2005 April Platin Guld Kilde: Bloomberg Note: 1. april 2005 =

19 Zink Zink er forholdsvist reaktivt, og anvendes i stor udstrækning indenfor bygge- og anlægssektoren (autoværn, trådhegn og vejskilte) samt til galvaniseret stål i bl.a. bilindustrien. Refereneprisen for Zink er den officielle pris på Special High Grade zink kvoteret i U.S. dollar (USD) pr. ton, som fastsættes i forbindelse med 1st Session, 2nd Ring dagligt på børsen London Metal Exchange. Zink har identifikationskoden LOZSDY Comdty på Bloomberg og MZN0 på Reuters. Den historiske udvikling i prisen på Zink i perioden april 2005 til april 2010 fremgår af Figur 7. Det skal bemærkes, at figuren alene indeholder historiske priser, og at der ikke nødvendigvis er nogen sammenhæng mellem den historiske prisudvikling og den fremtidige. Den historiske volatilitet (100-dage annualiseret) på Zink var d. 6. april 2010 ca. 33,42 %. For yderligere information om Zink henvises til hjemmesiden for børsen London Metal Exchange, Kobber Kobber finder i kraft af sin fremragende ledeevne bred anvendelse inden for produktion af elektriske produkter og kabler samt i byggeindustrien. Refereneprisen for Kobber er den officielle pris på Grade A kobber kvoteret i U.S. dollar (USD) pr. ton, som fastsættes i forbindelse med 1st Session, 2nd Ring dagligt på børsen London Metal Exchange. Zink har identifikationskoden "LOCADY Comdty" på Bloomberg og "MCU0" på Reuters. Den historiske udvikling i prisen på Kobber i perioden april 2005 til april 2010 fremgår af Figur 7. Det skal bemærkes, at figuren alene indeholder historiske priser, og at der ikke nødvendigvis er nogen sammenhæng mellem den historiske prisudvikling og den fremtidige. Den historiske volatilitet (100-dage annualiseret) på Kobber var d. 6. april 2010 ca. 28,06 %. For yderligere information om Kobber henvises til hjemmesiden for børsen London Metal Exchange, Figur 7: Historisk prisudvikling, Zink og Kobber, April 2005 April Zink Kobber Kilde: Bloomberg Note: 1. april 2005 =

Metal 2010 investering i råvarer. 0 % Eksportfinans Metal 2010

Metal 2010 investering i råvarer. 0 % Eksportfinans Metal 2010 Metal 2010 investering i råvarer. 0 % Eksportfinans Metal 2010 Råvarer har længe været et område i vækst, og der er en stigende opmærksomhed rettet mod råvarer som investeringsobjekt. Det skyldes blandt

Læs mere

R E S U M É. Eksportfinans ASA. Valutaindekserede obligationer. 0 % Eksportfinans BRL/DKK Extra % Eksportfinans BRL/DKK Super 2009

R E S U M É. Eksportfinans ASA. Valutaindekserede obligationer. 0 % Eksportfinans BRL/DKK Extra % Eksportfinans BRL/DKK Super 2009 Eksportfinans ASA Valutaindekserede obligationer 0 % Eksportfinans BRL/DKK Extra 2009 0 % Eksportfinans BRL/DKK Super 2009 Vigtige oplysninger til investorerne Investering i obligationerne kan medføre

Læs mere

Informationsmateriale 5. november 2007. 0% KommuneKredit Dollar 2010. Informationsmateriale

Informationsmateriale 5. november 2007. 0% KommuneKredit Dollar 2010. Informationsmateriale Informationsmateriale 5. november 2007 0% KommuneKredit Dollar 2010 Informationsmateriale Ansvar og erklæringer Ansvar for Informationsmaterialet Vi erklærer herved, at oplysningerne i Informationsmaterialet

Læs mere

Kommuninvest Kort Valuta 2008

Kommuninvest Kort Valuta 2008 Kommuninvest Kort Valuta 2008 Obligationen arrangeres af Nordea og udstedes af svenske Kommuninvest. Udstedelseskursen er 100. Obligationen har tegningsperiode fra 24. september til 12. oktober 2007. Investering

Læs mere

DB CAPPED FLOATER 2019

DB CAPPED FLOATER 2019 DB C A PPED F LOAT ER 2019 2 DANSKE BANK DANSKE BANK 3 DB CAPPED FLOATER 2019 Danske Bank tilbyder nu en obligation med variabel rente og en løbetid på 5 år kaldet DB Capped Floater 2019. Obligationen

Læs mere

0% KommuneKredit EUR/USD Basis 2007 0% KommuneKredit EUR/USD Super 2007 Valutaindekserede obligationer

0% KommuneKredit EUR/USD Basis 2007 0% KommuneKredit EUR/USD Super 2007 Valutaindekserede obligationer Prospekt 12. februar 2004 0% KommuneKredit EUR/USD Basis 2007 0% KommuneKredit EUR/USD Super 2007 Valutaindekserede obligationer Ansvar og erklæringer Ansvar for Prospektet Vi erklærer herved, at oplysningerne

Læs mere

Informationsmateriale 9. december 2009

Informationsmateriale 9. december 2009 Informationsmateriale 9. december 2009 Valutaindekserede obligationer 0 % KommuneKredit ValutaMIX 2013 A NSVAR OG ERKLÆRINGER Ansvar for Informationsmaterialet Vi erklærer herved, at oplysningerne i Informationsmaterialet

Læs mere

R E S U M É KOMMUNALBANKEN AS. Valutaindekserede obligationer. 0 % Kommunalbanken Russiske Rubler 2012

R E S U M É KOMMUNALBANKEN AS. Valutaindekserede obligationer. 0 % Kommunalbanken Russiske Rubler 2012 KOMMUNALBANKEN AS Valutaindekserede obligationer 0 % Kommunalbanken Russiske Rubler 2012 Vigtige oplysninger til investorerne Investering i obligationerne kan medføre risiko for tab og det anbefales investorerne

Læs mere

Markedsindekseret obligation

Markedsindekseret obligation Markedsindekseret obligation Bedst-af-3 II - Investering med hovedstolsgaranti Det er en gylden regel inden for investering, at man ofte opnår det bedste resultat, hvis man spreder sine investeringer på

Læs mere

Råvareindekserede Obligationer

Råvareindekserede Obligationer Informationsmateriale 6. august 2007 Råvareindekserede Obligationer 0 % KommuneKredit Industrimetaller 2009 Informationsmateriale Ansvar og erklæringer Ansvar for Informationsmaterialet Vi erklærer herved,

Læs mere

INFRASTRUKTUR. Infrastruktur 2007/2011. Aktieindekseret obligation. Det med småt... Aktieindekseret obligation knyttet til

INFRASTRUKTUR. Infrastruktur 2007/2011. Aktieindekseret obligation. Det med småt... Aktieindekseret obligation knyttet til Hvem står bag? Udsteder af obligationerne er KommuneKredit. KommuneKredit er en forening oprettet ved lov af 19. marts 1898 og er under tilsyn af Indenrigsministeriet. KommuneKredits formål Omkostninger

Læs mere

3. januar 2013 SUPPLERENDE INFORMATION

3. januar 2013 SUPPLERENDE INFORMATION 3. januar 2013 SUPPLERENDE INFORMATION Aktieindekserede obligationer SEB Kinesiske Aktier 2017 Nærværende tekst er udarbejdet som et dansk supplement til det engelske prospekt på de aktieindekserede obligationer

Læs mere

Informationsmateriale 11. november 2008. KK Kurvestejler 2013 ISIN Kode: DK0030119920. Arrangør: Nordea Bank Danmark A/S

Informationsmateriale 11. november 2008. KK Kurvestejler 2013 ISIN Kode: DK0030119920. Arrangør: Nordea Bank Danmark A/S Informationsmateriale 11. november 2008 KK Kurvestejler 2013 ISIN Kode: DK0030119920 Arrangør: Nordea Bank Danmark A/S Indholdsfortegnelse Ansvar og erklæringer 3 Obligationsbetingelser 4 Generelle vilkår

Læs mere

Informationsmateriale 20. August 2009. Valutaindekserede Obligationer 2009/2011. "KommuneKredit Valuta 2011" ISIN Kode: DK0030180674

Informationsmateriale 20. August 2009. Valutaindekserede Obligationer 2009/2011. KommuneKredit Valuta 2011 ISIN Kode: DK0030180674 Informationsmateriale 20. August 2009 Valutaindekserede Obligationer 2009/2011 "KommuneKredit Valuta 2011" ISIN Kode: DK0030180674 Informationsmateriale Arrangør: Danske Bank A/S Forside Indholdsfortegnelse

Læs mere

Aktieindekserede Obligationer

Aktieindekserede Obligationer Informationsmateriale 3. januar 2006 Aktieindekserede Obligationer 0 % KommuneKredit Danske Aktier 2011 Informationsmateriale Ansvar og erklæringer Ansvar for Informationsmaterialet Vi erklærer herved,

Læs mere

R E S U M É. Eksportfinans ASA. Ejendomsindekserede obligationer. 0 % Eksportfinans Tyske Ejendomme 2012

R E S U M É. Eksportfinans ASA. Ejendomsindekserede obligationer. 0 % Eksportfinans Tyske Ejendomme 2012 Eksportfinans ASA Ejendomsindekserede obligationer 0 % Eksportfinans Tyske Ejendomme 2012 Vigtige oplysninger til investorerne Investering i obligationerne kan medføre en risiko for tab og det anbefales

Læs mere

Globale Aktier III 2019

Globale Aktier III 2019 Globale Aktier III 2019 Kurs 110 Kurs 110 Investering med begrænset risiko Omkostninger Option Al investering er forbundet med risiko. Det har de Kurs se-14neste års kraftige op- og nedture på aktiemarkederne

Læs mere

Informationsmateriale 7. november 2008. KK Skandinaviske Valutaer 2010 ISIN Kode: DK0030119250. Arrangør: Nordea Bank Danmark A/S

Informationsmateriale 7. november 2008. KK Skandinaviske Valutaer 2010 ISIN Kode: DK0030119250. Arrangør: Nordea Bank Danmark A/S Informationsmateriale 7. november 2008 KK Skandinaviske Valutaer 2010 ISIN Kode: DK0030119250 Arrangør: Nordea Bank Danmark A/S Indholdsfortegnelse Ansvar og erklæringer 3 Obligationsbetingelser 4 Generelle

Læs mere

Børsnoterede certifikater Bull & Bear

Børsnoterede certifikater Bull & Bear Børsnoterede certifikater Bull & Bear Bull & Bear-certifikater passer til dig, der har en fast tro på, hvilken vej markedet vil gå, uanset om du tror på en stigning eller et fald. Bull & Bear-certifikater

Læs mere

KommuneKredit Valuta 2011

KommuneKredit Valuta 2011 KommuneKredit Valuta 2011 Obligation fra KommuneKredit relateret til udvikling i kursen på engelske pund, samt svenske og norske kroner mod euro Danske Bank udbyder en ny valutaindekseret obligation, der

Læs mere

Råvareindekserede Obligationer

Råvareindekserede Obligationer Informationsmateriale 5. oktober 2007 indekserede Obligationer 0 % KommuneKredit AGRO 2010 Informationsmateriale Ansvar og erklæringer Ansvar for Informationsmaterialet Vi erklærer herved, at oplysningerne

Læs mere

R E S U M É KOMMUNALBANKEN AS. Aktieindekserede obligationer. 0 % Kommunalbanken Globale Aktier 2013

R E S U M É KOMMUNALBANKEN AS. Aktieindekserede obligationer. 0 % Kommunalbanken Globale Aktier 2013 KOMMUNALBANKEN AS indekserede obligationer 0 % Kommunalbanken Globale r 2013 Vigtige oplysninger til investorerne Investering i obligationerne kan medføre risiko for tab, og det anbefales investorerne

Læs mere

Municipality Finance Plc MF Råvarer 2013

Municipality Finance Plc MF Råvarer 2013 Informationsmateriale 8. marts 2010 Municipality Finance Plc MF Råvarer 2013 ISIN Kode: DK0030235916 Arrangør: Nordea Bank Danmark A/S Indholdsfortegnelse Ansvar og erklæringer 3 Obligationsbetingelser

Læs mere

SÆRLIGE BETINGELSER. vedrørende Lån nr. 5014. under Nordea Bank AB (publ)'s og Nordea Bank Finland Abp's. svenske MTN-program

SÆRLIGE BETINGELSER. vedrørende Lån nr. 5014. under Nordea Bank AB (publ)'s og Nordea Bank Finland Abp's. svenske MTN-program SÆRLIGE BETINGELSER vedrørende Lån nr. 5014 under Nordea Bank AB (publ)'s og Nordea Bank Finland Abp's svenske MTN-program For Lånet gælder de Almindelige Betingelser for MTN-programmet af 7. juni 2007

Læs mere

Endelige vilkår til prospekt for udbud af realkreditobligationer. kapitalcenter. D, G og I af 24. maj 2012, i serie 91D

Endelige vilkår til prospekt for udbud af realkreditobligationer. kapitalcenter. D, G og I af 24. maj 2012, i serie 91D Endelige vilkår til prospekt for udbud af realkreditobligationer udstedt ud af kapitalcenter D, G og I af 24. maj 2012, i serie 91D (inkonverterbare stående obligationer i DKK) Obligationsvilkår Udsteder

Læs mere

Mulighed for attraktivt afkast ved eksponering i amerikanske aktier

Mulighed for attraktivt afkast ved eksponering i amerikanske aktier Nykredit NB Amerikanske Aktier 2013 Mulighed for attraktivt afkast ved eksponering i amerikanske aktier Nykredit Bank A/S udbyder nu en ny 3-årig struktureret obligation i danske kroner, NB Amerikanske

Læs mere

Råvareindekserede Obligationer

Råvareindekserede Obligationer Informationsmateriale 6. august 2007 Råvareindekserede Obligationer 0 % KommuneKredit Industrimetaller 2009 Informationsmateriale Ansvar og erklæringer Ansvar for Informationsmaterialet Vi erklærer herved,

Læs mere

Markedsføringsbrochure gældende fra og med 2. januar 2017 Seneste opdatering: 21. december Valutaobligationer

Markedsføringsbrochure gældende fra og med 2. januar 2017 Seneste opdatering: 21. december Valutaobligationer Markedsføringsbrochure gældende fra og med 2. januar 2017 Seneste opdatering: 21. december 2016 Valutaobligationer INDIA Rente og mulig kursgevinst Hvis du er villig til at påtage dig en valutarisiko,

Læs mere

Informationsmateriale 23. oktober 2009. KK EURTRY 2012 ISIN Kode: DK0030189626. Arrangør: Nordea Bank Danmark A/S

Informationsmateriale 23. oktober 2009. KK EURTRY 2012 ISIN Kode: DK0030189626. Arrangør: Nordea Bank Danmark A/S Informationsmateriale 23. oktober 2009 KK EURTRY 2012 ISIN Kode: DK0030189626 Arrangør: Nordea Bank Danmark A/S Indholdsfortegnelse Ansvar og erklæringer 3 Obligationsbetingelser 4 Generelle vilkår 13

Læs mere

Amerikanske Renter Efterår 2019 Investering i udviklingen i amerikanske renter med hovedstolsbeskyttelse

Amerikanske Renter Efterår 2019 Investering i udviklingen i amerikanske renter med hovedstolsbeskyttelse Markedsføringsmateriale af 22. august 2014 Amerikanske Renter Efterår 2019 Investering i udviklingen i amerikanske renter med hovedstolsbeskyttelse Nordea tilbyder nu en renteindekseret obligation med

Læs mere

Aktieindekseret obligation knyttet til

Aktieindekseret obligation knyttet til Aktieindekseret obligation Danske Aktier Aktieindekseret obligation knyttet til kursudviklingen i 15 førende, danske aktieselskaber Notering på Københavns Fondsbørs 100 % hovedstolsgaranti Danske Aktier

Læs mere

Obligationsvilkår DLR Kredit A/S DKK 1.000.000.000 Usikret Seniorgæld med variabel rente og forfaldstid 1. juli 2018

Obligationsvilkår DLR Kredit A/S DKK 1.000.000.000 Usikret Seniorgæld med variabel rente og forfaldstid 1. juli 2018 Obligationsvilkår DLR Kredit A/S DKK 1.000.000.000 Usikret Seniorgæld med variabel rente og forfaldstid 1. juli 2018 Side 2 1 Indledning 1.1 De DKK 1.000.000.000 usikret seniorgæld obligationer med forfaldsdato

Læs mere

Valutaindekseret Obligation

Valutaindekseret Obligation Valutaindekseret Obligation Tyrkiske Lira II 2006/2009 - valutainvestering med hovedstolsgaranti Tyrkiet i forandring Tyrkiet har i de senere år gennemgået en omfattende forandring, med sigte på en genopretning

Læs mere

Nasdaq OMX Copenhagen A/S Skjern, 22. november 2012 Nikolaj Plads 6 1007 København K

Nasdaq OMX Copenhagen A/S Skjern, 22. november 2012 Nikolaj Plads 6 1007 København K Nasdaq OMX Copenhagen A/S Skjern, 22. november 2012 Nikolaj Plads 6 1007 København K Selskabsmeddelelse nr. 21/2012 MÅ IKKE OFFENTLIGGØRES, VIDERESENDES ELLER DISTRIBUERES, DIREKTE ELLER INDIREKTE, I USA,

Læs mere

KommuneKredit Olie 2016

KommuneKredit Olie 2016 Informationsmateriale den 6. juni 2014 KommuneKredit Olie 2016 ISIN Kode: DK0030341862 Arrangør: Nordea Bank Danmark A/S INDHOLDSFORTEGNELSE Ansvar og erklæringer 3 Obligationsbetingelser 4 Generelle vilkår

Læs mere

Asiatiske AKTIER 2007/2012. Aktieindekseret obligation

Asiatiske AKTIER 2007/2012. Aktieindekseret obligation Asiatiske AKTIER 2007/2012 Aktieindekseret obligation Asiatiske AKTIER 2007/2012 - aktieinvestering med hovedstolsgaranti Garantiobligationen Asiatiske AKTIER 2007/2012 er en ny aktieindekseret obligation,

Læs mere

Jeudan udbyder nye aktier for DKK 1 mia.

Jeudan udbyder nye aktier for DKK 1 mia. Ikke til offentliggørelse eller distribution i Australien, Canada, Japan eller USA Denne meddelelse er ikke et tilbud om køb eller salg af værdipapirer i Jeudan A/S ( Værdipapirer ) i Australien, Canada,

Læs mere

Aktierelateret Obligation

Aktierelateret Obligation Informationsmateriale 1. november 2005 Aktierelateret Obligation 0 % KommuneKredit Dow Jones EURO STOXX 50 Index 2005/2015 Informationsmateriale Ansvar og erklæringer Ansvar for Informationsmaterialet

Læs mere

er undtaget af Nykredits begrænsning af en uhensigtsmæssig påvirkning af udtrækningsrisikoen Udsteder og hæftelsesgrundlag

er undtaget af Nykredits begrænsning af en uhensigtsmæssig påvirkning af udtrækningsrisikoen Udsteder og hæftelsesgrundlag Obligationsvilkår Udsteder og hæftelsesgrundlag 1 Obligationerne udstedes af Nykredit Realkredit A/S (herefter Nykredit). Obligationerne udstedes i kapitalcenter G i fælleshæftende serier med fælles seriereservefond.

Læs mere

Informationsmateriale 10. april 2012

Informationsmateriale 10. april 2012 Informationsmateriale 10. april 2012 Aktieindekserede obligationer 0 % KommuneKredit Globalt Forbrug (USD) 2016 A NSVAR OG ERKLÆRINGER Ansvar for Informationsmaterialet Vi erklærer herved, at oplysningerne

Læs mere

Globale Aktier (USD/EUR)

Globale Aktier (USD/EUR) Globale Aktier (USD/EUR) 2019 GARANTI INVEST» for en sikkerheds skyld Kurs 110 Investering med begrænset risiko Omkostninger Al investering er forbundet med risiko. Det har de Kurs 140 seneste års kraftige

Læs mere

Garantiobligationer. og skat. GARANTI INVEST» for en sikkerheds skyld

Garantiobligationer. og skat. GARANTI INVEST» for en sikkerheds skyld Garantiobligationer og skat GARANTI INVEST» for en sikkerheds skyld Indhold Beskatning 4 Frie midler 4 Børneopsparing 6 Pensionsmidler 6 Virksomhedsskatteordning 7 Selskabsbeskatning 8 Sådan beregnes skattegrundlaget

Læs mere

Bruuns Galleri. Værkmestergade 25. 8000 Århus C. CVR-nr. 15 47 25 88

Bruuns Galleri. Værkmestergade 25. 8000 Århus C. CVR-nr. 15 47 25 88 Københavns Fondsbørs Nikolaj Plads 6 1067 København K Århus, den 13. april 2007 Aktieudvidelse i I henhold til 4 i generelle bestemmelser og 22 vedrørende oplysningsforpligtelser for børsnoterede selskaber

Læs mere

Råvareindekserede Obligationer

Råvareindekserede Obligationer Informationsmateriale 12. april 2007 Råvareindekserede Obligationer 0 % KommuneKredit Råolie 2008 Informationsmateriale Ansvar og erklæringer Ansvar for Informationsmaterialet Vi erklærer herved, at oplysningerne

Læs mere

Valutaindekseret obligation knyttet

Valutaindekseret obligation knyttet Hvem står bag? Afkasttabel et kreditinstitut, som er underlagt tilsyn af det svenske finanstilsyn, Finansinspektionen, og Udsteder af obligationerne er Kommuninvest i Sverige AB. Kommuninvest i Sverige

Læs mere

Valutaindekseret obligation

Valutaindekseret obligation Valutaindekseret obligation Højrente Valuta 2006/2008 - valutainvestering med hovedstolsgaranti Nye økonomier nye muligheder Internationale investorer har de seneste år vist stor interesse for investering

Læs mere

SÆRLIGE BETINGELSER. vedrørende lån nr. 5022. under Nordea Bank AB (publ) s og Nordea Bank Finland Abp s. svenske MTN-program

SÆRLIGE BETINGELSER. vedrørende lån nr. 5022. under Nordea Bank AB (publ) s og Nordea Bank Finland Abp s. svenske MTN-program SÆRLIGE BETINGELSER vedrørende lån nr. 5022 under Nordea Bank AB (publ) s og Nordea Bank Finland Abp s svenske MTN-program For lånet gælder de Almindelige Betingelser for MTN-programmet af 29. maj 2009

Læs mere

KommuneKredit Amerikanske Aktier 2015

KommuneKredit Amerikanske Aktier 2015 Informationsmateriale den 14. januar 2011 KommuneKredit Amerikanske Aktier 2015 ISIN Kode: DK0030271713 Arrangør: Nordea Bank Danmark A/S INDHOLDSFORTEGNELSE Ansvar og erklæringer 3 Obligationsbetingelser

Læs mere

Valutaindekseret obligation

Valutaindekseret obligation Valutaindekseret obligation Bedst-af-3 VALUTA - valutainvestering med hovedstolsgaranti Garantiobligationen Bedst-af-3 VALUTA 2007/2009 er en ny valutaindekseret obligation, hvor afkastet relateres til

Læs mere

Kinesiske Aktier. GARANTI INVEST» for en sikkerheds skyld. Udstedt af Svenska Handelsbanken AB (publ)

Kinesiske Aktier. GARANTI INVEST» for en sikkerheds skyld. Udstedt af Svenska Handelsbanken AB (publ) Kinesiske Aktier 2018 Udstedt af Svenska Handelsbanken AB (publ) GARANTI INVEST» for en sikkerheds skyld Scan koden med din smartphone og hør mere om obligationen. Kurs 110 Investering med begrænset risiko

Læs mere

NASDAQ OMX Copenhagen A/S. 16. oktober 2012

NASDAQ OMX Copenhagen A/S. 16. oktober 2012 Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S 16. oktober 2012 Ændring i "Endelige vilkår for prospekt for udbud af realkreditobligationer i Nykredit Realkredit A/S, kapitalcenter D, G og I af 24. maj 2012 - serie 50D

Læs mere

Jyske Bank OKTOBER 2015 JB NORDEA 2018

Jyske Bank OKTOBER 2015 JB NORDEA 2018 Jyske Bank OKTOBER 2015 JB NORDEA 2018 Denne brochure er en del af markedsføringen af JB NORDEA 2018 og er ikke en fuldstændig gengivelse af Société Générales Basisprospekt 2015, supplementer til Société

Læs mere

Jyske Bank juni 2014 JB NOVO 2017

Jyske Bank juni 2014 JB NOVO 2017 Jyske Bank juni 2014 JB NOVO 2017 Denne brochure er en del af markedsføringen af JB NOVO 2017 og er ikke en fuldstændig gengivelse af Svenska Handelsbanken AB (publ) Grundprospekt 2014, Tilläg till Grundprospekt

Læs mere

SEB Kinesiske Aktier

SEB Kinesiske Aktier SEB Kinesiske Aktier 2017 GARANTI INVEST» for en sikkerheds skyld SEB Kinesiske Aktier 2017» 1 Scankoden kodenmed meddin din Scan smartphoneog oghør hør smartphone mereom omobligationen. obligationen.

Læs mere

Nykredit Bank A/S Indlånsvilkår Aktiekonto 2014 Forbrugsaktier

Nykredit Bank A/S Indlånsvilkår Aktiekonto 2014 Forbrugsaktier Nykredit Bank A/S Indlånsvilkår Aktiekonto 2014 Forbrugsaktier 1. Aktiekonto Kunden bør indgå aftale om indskud på kontoen "Aktiekonto 2014 - Forbrugsaktier" (herefter kaldet "Aktiekontoen") efter en grundig

Læs mere

Afkast op til. - over 3 år. Invester med sikkerhed Skandinaviske Aktier er investering i aktier med sikkerhedsnet.

Afkast op til. - over 3 år. Invester med sikkerhed Skandinaviske Aktier er investering i aktier med sikkerhedsnet. 58 Afkast op til % - over 3 år Invester med sikkerhed Skandinaviske Aktier er investering i aktier med sikkerhedsnet. De penge, man investerer, er man sikker på at få igen og samtidig få en pæn gevinst,

Læs mere

JB Kina-Konsum 2010. Der er rift om råvarerne. Mindste kurs ved udløb: 100 Loft for afkast: 25%

JB Kina-Konsum 2010. Der er rift om råvarerne. Mindste kurs ved udløb: 100 Loft for afkast: 25% JB Kina-Konsum 2010 Der er rift om råvarerne Mindste kurs ved udløb: 100 Loft for afkast: 25% Råvarer med kul på Kul, aluminium og soja stærkt efterspurgt af kineserne Jyske Banks råvareeksperter har peget

Læs mere

Nordeuropa VALUE 2012-2016. GARANTI INVEST» for en sikkerheds skyld. Nordeuropa VALUE 2012-2016» 1

Nordeuropa VALUE 2012-2016. GARANTI INVEST» for en sikkerheds skyld. Nordeuropa VALUE 2012-2016» 1 Nordeuropa VALUE 2012-2016 GARANTI INVEST» for en sikkerheds skyld Nordeuropa VALUE 2012-2016» 1 Nordeuropa VALUE 2012-2016 Aktieinvestering er ikke nogen let disciplin, og resultatet afhænger i høj grad

Læs mere

Aktiekonto. En tryg investering der følger Dow Jones Euro Stoxx 50

Aktiekonto. En tryg investering der følger Dow Jones Euro Stoxx 50 Aktiekonto En tryg investering der følger Dow Jones Euro Stoxx 50 En tryg investering der følger Dow Jones Euro Stoxx 50 Føroya Banki udbyder nu FØROYA BANKI AKTIEKONTO, hvor afkastet af det beløb, som

Læs mere

DB EUROSTOXX Banks Sprinter 2017

DB EUROSTOXX Banks Sprinter 2017 DB EUROSTOXX Banks Sprinter 2017 Denne brochure bør ikke betragtes som investeringsrådgivning. Investering i produktet er en kompleks beslutning, som vil være forbundet med risici. Vi anbefaler derfor,

Læs mere

Informationsmateriale

Informationsmateriale Informationsmateriale Hovedstadsregionens Naturgas I/S Obligationslån i danske kroner 15. maj 2009/15. november 2011 HNG Valuta 2011 ISIN Udløbsdato Emissionskurs DK0030168463 15/11-2011 103,00 Erklæringer

Læs mere

Globalt Forbrug (USD)

Globalt Forbrug (USD) Globalt Forbrug (USD) 2012-2016 GARANTI INVEST» for en sikkerheds skyld Globalt Forbrug (USD) 2012-2016» 1 Globalt Forbrug (USD) 2012-2016 Efter flere års krisestemning præget af voldsom nedtur for de

Læs mere

DB Russiske Rubler offensiv 2018

DB Russiske Rubler offensiv 2018 DB Russiske Rubler offensiv 2018 Denne brochure bør ikke betragtes som investeringsrådgivning. Investering i produktet er en kompleks beslutning, som vil være forbundet med risici. Vi anbefaler derfor,

Læs mere

Grøn Energi 2011-2016. GARANTI INVEST» for en sikkerheds skyld. Grøn Energi 2011-2016» 1

Grøn Energi 2011-2016. GARANTI INVEST» for en sikkerheds skyld. Grøn Energi 2011-2016» 1 Grøn Energi 2011-2016 GARANTI INVEST» for en sikkerheds skyld Grøn Energi 2011-2016» 1 Grøn Energi 2011-2016 Investeringer i grøn energi har for mange danske investorers vedkommende været synonymt med

Læs mere

KommuneKredit Aktietrappe 2012 Deltag i det europæiske aktiemarked - med løbende fastlåsning af afkastet

KommuneKredit Aktietrappe 2012 Deltag i det europæiske aktiemarked - med løbende fastlåsning af afkastet KommuneKredit Aktietrappe 2012 Deltag i det europæiske aktiemarked - med løbende fastlåsning af afkastet Få del i stigende aktiekurser på det europæiske aktiemarked samt mulighed for at fastlåse allerede

Læs mere

Informationsmateriale 28. september 2009. Aktieindekserede Obligationer 2009/2012. "KommuneKredit Klima 2012" ISIN Kode: DK0030182027

Informationsmateriale 28. september 2009. Aktieindekserede Obligationer 2009/2012. KommuneKredit Klima 2012 ISIN Kode: DK0030182027 Informationsmateriale 28. september 2009 Aktieindekserede Obligationer 2009/2012 "KommuneKredit Klima 2012" ISIN Kode: DK0030182027 Informationsmateriale Arrangør: Danske Bank A/S Forside Indholdsfortegnelse

Læs mere

Jyske Bank MARTS 2016 JB NOVO 2019. Side 1 af 13

Jyske Bank MARTS 2016 JB NOVO 2019. Side 1 af 13 Jyske Bank MARTS 2016 JB NOVO 2019 Side 1 af 13 Indhold Vigtig information... 3 Om JB NOVO 2019... 4 Baggrunden for JB NOVO 2019... 5 Diagram over afkastmuligheder for JB NOVO 2019... 6 Forklaring til

Læs mere

Informationsmateriale den 9. november 2012. HMN Olie 2014. ISIN kode: DK0030307178. Arrangør: Nordea Bank Danmark A/S

Informationsmateriale den 9. november 2012. HMN Olie 2014. ISIN kode: DK0030307178. Arrangør: Nordea Bank Danmark A/S Informationsmateriale den 9. november 2012 HMN Olie 2014 ISIN kode: DK0030307178 Arrangør: Nordea Bank Danmark A/S INDHOLDSFORTEGNELSE Ansvar og erklæringer 3 Obligationsbetingelser 4 Generelle vilkår

Læs mere

Alm. Brand A/S Alm. Brand A/S offentliggør prospekt i forbindelse med en fuldt garanteret fortegningsemission

Alm. Brand A/S Alm. Brand A/S offentliggør prospekt i forbindelse med en fuldt garanteret fortegningsemission ALM. BRAND Direktionssekretariatet Midtermolen 7 2100 København Ø Telefon 35 47 47 47 Telefax 35 26 62 38 www.almbrand.dk NASDAQ OMX Copenhagen A/S Nikolaj Plads 6 1007 København K Ref SLB/hdg Selskabsmeddelelse

Læs mere

JB Kina-Konsum 2010 - uden loft

JB Kina-Konsum 2010 - uden loft JB Kina-Konsum 2010 - uden loft Der er rift om råvarerne Mindste kurs ved udløb: 85 Ubegrænset potentiale for afkast Råvarer med kul på Kul, aluminium og soja stærkt efterspurgt af kineserne Jyske Banks

Læs mere

Informationsmateriale 23. december 2011

Informationsmateriale 23. december 2011 Informationsmateriale 23. december 2011 Aktieindekserede obligationer 0 % KommuneKredit Nordeuropa VALUE 2016 A NSVAR OG ERKLÆRINGER Ansvar for Informationsmaterialet Vi erklærer herved, at oplysningerne

Læs mere

DKK 1.000.000.000. Variabel forrentet obligationslån 2010-2013. Seniorkapital. ISIN Kode: DK0030251798

DKK 1.000.000.000. Variabel forrentet obligationslån 2010-2013. Seniorkapital. ISIN Kode: DK0030251798 Informationsmateriale (obligationsvilkår) 4. juni 2010 DKK 1.000.000.000 Variabel forrentet obligationslån 2010-2013 Seniorkapital ISIN Kode: DK0030251798 Arrangør: Skandinaviska Enskilda Banken, Danmark,

Læs mere

Indlånsvilkår Aktiekonto 2015 - Amerikanske aktier

Indlånsvilkår Aktiekonto 2015 - Amerikanske aktier Indlånsvilkår Aktiekonto 2015 - Amerikanske aktier 1. Aktiekonto Kunden bør kun indgå aftale om indskud på kontoen "Aktiekonto 2015 Amerikanske aktier" (herefter kaldet "Aktiekontoen") efter en grundig

Læs mere

RETNINGSLINIER. for investering og administration af puljer. Gældende fra 1. marts 2014

RETNINGSLINIER. for investering og administration af puljer. Gældende fra 1. marts 2014 RETNINGSLINIER for investering og administration af puljer Gældende fra 1. marts 2014 Generelt Følgende opsparingsformer kan tilsluttes én eller flere af de puljer, som pengeinstituttet tilbyder: - Kapitalpension

Læs mere

Jyske Banks tillæg til Garanti Invest SydEuropa 2018

Jyske Banks tillæg til Garanti Invest SydEuropa 2018 Jyske Banks tillæg til Garanti Invest SydEuropa 2018 Jyske Banks tillæg til Garanti Invest SydEuropa 2018 Dette faktablad er Jyske Banks tillæg til markedsføringsmaterialet fra Garanti Invest om SydEuropa

Læs mere

Informationsmateriale 30. april 2008

Informationsmateriale 30. april 2008 Informationsmateriale 30. april 2008 PLUS Trekløver 2010 Arrangør: BI Asset Management Fondsmæglerselskab A/S ISIN kode: DK0030102447 KommuneKredit 1. udkast 8.4. 2008 Indholdsfortegnelse Ansvar og erklæringer

Læs mere

FB Globale Aktier 2012

FB Globale Aktier 2012 Forstædernes Bank er en del af Nykredit koncernen FB Globale Aktier 2012 Forstædernes Bank formidler en obligation med indfrielse til minimum kurs 100 ved udløb. Den giver mulighed for et attraktivt afkast,

Læs mere

Jyske bank marts 2008. JB Dollars 2010. En investering, der følger med dollaren op

Jyske bank marts 2008. JB Dollars 2010. En investering, der følger med dollaren op Jyske bank marts 2008 JB Dollars 2010 En investering, der følger med dollaren op Omslag_jyske_dollars_ny.indd 1-2 04-03-2008 11:22:07 Investering i en dollarstyrkelse Vil du gerne tjene penge på en dollarstyrkelse?...

Læs mere

Danske Bank Råvarer 2013 Nye råvareindekserede obligationer Danske Bank udbyder to nye obligationer, hvor kursen følger udviklingen i et underliggende råvareindeks. Der er fastsat et loft for afkastet

Læs mere

Informationsmateriale 19. februar 2013

Informationsmateriale 19. februar 2013 Informationsmateriale 19. februar 2013 Aktieindekserede obligationer 0 % KommuneKredit Amerikanske Aktier (USD) 2017 A N S V A R O G E R K L Æ R I N G E R Ansvar for Informationsmaterialet Vi erklærer

Læs mere

DB Europa Sprinter 2018

DB Europa Sprinter 2018 DB Europa Sprinter 2018 Denne brochure bør ikke betragtes som investeringsrådgivning. Investering i produktet er en kompleks beslutning, som vil være forbundet med risici. Vi anbefaler derfor, at investor

Læs mere

BRFkredit har offentliggjort nye oplysninger om de i prospektet udbudte obligationer. I den anledning ændres prospektet således:

BRFkredit har offentliggjort nye oplysninger om de i prospektet udbudte obligationer. I den anledning ændres prospektet således: BRFkredit a/s Investor Relations http://www.brfkredit.com Klampenborgvej 205 Telefon 45 93 45 93 investors@brf.dk 2800 Kgs. Lyngby Telefax 45 88 99 64 Bloomberg: BRFK TILLÆG NR. 21 til PROSPEKT FOR SÆRLIGT

Læs mere

Endelige vilkår til Prospekt for obligationer udstedt i medfør af 33 e i lov om realkreditlån og realkreditobligationer mv. (junior covered bonds).

Endelige vilkår til Prospekt for obligationer udstedt i medfør af 33 e i lov om realkreditlån og realkreditobligationer mv. (junior covered bonds). Endelige vilkår til Prospekt for obligationer udstedt i medfør af 33 e i lov om realkreditlån og realkreditobligationer mv. (junior covered bonds). 1. marts 2012 Obligationsvilkår Udsteder og hæftelsesgrundlag

Læs mere

SÆRLIGE BETINGELSER. vedrørende lån nr. 5018. under Nordea Bank AB (publ)'s og Nordea Bank Finland Abp's. svenske MTN-program

SÆRLIGE BETINGELSER. vedrørende lån nr. 5018. under Nordea Bank AB (publ)'s og Nordea Bank Finland Abp's. svenske MTN-program SÆRLIGE BETINGELSER vedrørende lån nr. 5018 under Nordea Bank AB (publ)'s og Nordea Bank Finland Abp's svenske MTN-program For lånet gælder de Almindelige Betingelser for MTN-programmet af 4. juni 2008

Læs mere

Informationsmateriale 11. oktober 2010

Informationsmateriale 11. oktober 2010 Informationsmateriale 11. oktober 2010 Valutaindekserede obligationer 0 % KommuneKredit Valuta DUO 2014 2 A NSVAR OG ERKLÆRINGER Ansvar for Informationsmaterialet Vi erklærer herved, at oplysningerne i

Læs mere

Obligationsejermøde for ejerne af obligationer udstedt af Allokton Properties AB. Fuldstændige beslutningsforslag for dagsordenens punkt 4, 5, 6 og 7

Obligationsejermøde for ejerne af obligationer udstedt af Allokton Properties AB. Fuldstændige beslutningsforslag for dagsordenens punkt 4, 5, 6 og 7 Bilag 2 Obligationsejermøde for ejerne af obligationer udstedt af Allokton Properties AB Fuldstændige beslutningsforslag for dagsordenens punkt 4, 5, 6 og 7 I dette fuldstændige beslutningsforslag er anvendt

Læs mere

Fjernøsten GARANTI INVEST» for en sikkerheds skyld. Fjernøsten » 1

Fjernøsten GARANTI INVEST» for en sikkerheds skyld. Fjernøsten » 1 Fjernøsten 2011-2015 GARANTI INVEST» for en sikkerheds skyld Fjernøsten 2011-2015» 1 Fjernøsten 2015 Økonomien blomstrer... Flere internationale rapporter har længe peget på Fjernøsten som en af fremtidens

Læs mere

Vedvarende Energi. Vedvarende Energi 2009-2013» 1

Vedvarende Energi. Vedvarende Energi 2009-2013» 1 Vedvarende Energi 2009-2013 Vedvarende Energi 2009-2013» 1 Vedvarende Energi 2009-2013 Bæredygtig investering i fremtiden Et af de helt store temaer på den politiske dagsorden i disse år, er den globale

Læs mere

Fakta: Danske Bank Norden 2015

Fakta: Danske Bank Norden 2015 Danske Bank Norden 2015 Den globale økonomi ser nu ud til at bevæge sig væk fra den afgrund, vi så i starten af 2009, og vi har på det seneste set en række tegn på, at de økonomiske fremtidsudsigter nu

Læs mere

Alternativ Energi 2009. invester i fremtidens energi

Alternativ Energi 2009. invester i fremtidens energi Alternativ Energi 2009 invester i fremtidens energi Alternativ Energi Foto udlånt af Vestas Wind Systems A/S Alternativ energi har længe været et område i vækst, og der er stor opmærksomhed rettet mod

Læs mere

Vestjysk Bank offentliggør beslutning om fortegningsretsemission

Vestjysk Bank offentliggør beslutning om fortegningsretsemission Finanstilsynet Nasdaq Copenhagen A/S Vestjysk Bank A/S Torvet 4-5 7620 Lemvig Telefon 96 63 20 00 31. juli 2017 Vestjysk Bank offentliggør beslutning om fortegningsretsemission Vestjysk Bank har truffet

Læs mere

KK STOXX 2015 - KØB NU OG SÆLG PÅ TOPPEN EN AKTIERELATERET OBLIGATION

KK STOXX 2015 - KØB NU OG SÆLG PÅ TOPPEN EN AKTIERELATERET OBLIGATION KK STOXX 2015 - KØB NU OG SÆLG PÅ TOPPEN EN AKTIERELATERET OBLIGATION ALM. BRAND BANK KK STOXX 2015 er en obligation, hvor afkastet er afhængigt af kursudviklingen på aktierne i 50 af de største virksomheder

Læs mere

JB Eurostoxx Airbag 2010

JB Eurostoxx Airbag 2010 JB Eurostoxx Airbag 2010 Omslag_JB_eurostoxx.indd 1-2 13-05-2008 15:31:44 Strukturerede Løsninger 16.05.2008 Investering i europæiske aktier JB Eurostoxx Airbag 2010 er et godt alternativ for investorer,

Læs mere

Aktiekonto - Globale aktier Sæt aktier på kontoen...

Aktiekonto - Globale aktier Sæt aktier på kontoen... Aktiekonto - Globale aktier Sæt aktier på kontoen... Aktiekonto med 3½ års bindingsperiode Mulighed for et højt afkast hvis aktiekursen stiger Ingen tabsrisiko hvis aktiekurserne falder Hvo intet vover,

Læs mere

Aktiebevis Sverige 2020

Aktiebevis Sverige 2020 Aktiebevis Aktiebevis Sverige 2020 Investering i det svenske aktiemarked Aktiebevis Sverige 2020 er hensigtsmæssig for investorer, som: har en forventning om, at svenske virksomheder vil nyde godt af det

Læs mere

SEB FinansAktier (USD)

SEB FinansAktier (USD) SEB FinansAktier (USD) 2017 GARANTI INVEST» for en sikkerheds skyld SEB FinansAktier (USD) 2017» 1 Scankoden kodenmed meddin din Scan smartphoneog oghør hør smartphone mereom omobligationen. obligationen.

Læs mere

Nordiske Aktier II. Nordiske Aktier II 2010-2014» 1

Nordiske Aktier II. Nordiske Aktier II 2010-2014» 1 Nordiske Aktier II Nordiske Aktier II 2010-2014» 1 Nordiske Aktier II 2014 At aktieinvestering er forbundet med risiko er næppe nyt for folk med bare et minimum af investeringserfaring. For de investorer,

Læs mere

KommuneKredit 30-2 Kurvestejler 2017

KommuneKredit 30-2 Kurvestejler 2017 Informationsmateriale den 13. april 2012 KommuneKredit 30-2 Kurvestejler 2017 ISIN Kode: DK0030299565 Arrangør: Nordea Bank Danmark A/S INDHOLDSFORTEGNELSE Ansvar og erklæringer 3 Obligationsbetingelser

Læs mere

Jyske Bank September 2014. JB Danske Bank 2017

Jyske Bank September 2014. JB Danske Bank 2017 Jyske Bank September 2014 JB Danske Bank 2017 Denne brochure er en del af markedsføringen af JB DANSKE BANK 2017 og er ikke en fuldstændig gengivelse af J.P. Morgan Structured Products B.V. s Basisprospekt

Læs mere

ISIN DK000978698-0 LU069005012-4. Auktionsresultater. Salg 8.600 mio. kr. 700 mio. euro. Bud 32.840 mio. kr. 3.245 mio. euro. Rentetillæg 0,07% 0,05%

ISIN DK000978698-0 LU069005012-4. Auktionsresultater. Salg 8.600 mio. kr. 700 mio. euro. Bud 32.840 mio. kr. 3.245 mio. euro. Rentetillæg 0,07% 0,05% Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S og pressen 1. december 2011 Refinansiering af variabelt forrentede lån fastsættelse af rentetillæg Nykredit Realkredit har i dag gennemført to auktioner i forbindelse med

Læs mere