FULDSTÆNDIGT PROSPEKT

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "FULDSTÆNDIGT PROSPEKT"

Transkript

1 FULDSTÆNDIGT PROSPEKT Investeringsforeningen ATRIUM Value Partner Europa Small Cap

2 Ansvar for prospektet Vi erklærer herved, at oplysningerne i prospektet os bekendt er rigtige, og ikke som følge af udeladelser har forvansket det billede, som prospektet skal give, og at prospektet os bekendt indeholder enhver væsentlig oplysning, som kan have betydning for foreningens potentielle medlemmer, som defineret ved prospektbekendtgørelsens 3, nr. 7. København, den 17. august 2009 Bestyrelsen for Investeringsforeningen ATRIUM Value Partner - Europa Small Cap: Henrik Ottosen Formand Robert Spliid Næstformand Peter Wendt 2

3 Tegningsbetingelser for Investeringsforeningen ATRIUM Value Partner Europa Small Cap Indbydelse til tegning af foreningsandele i Investeringsforeningen ATRIUM Value Partner - Europa Small Cap. Enhver oplysning i nærværende prospekt, herunder om investeringsstrategi og risikoprofil, kan inden for vedtægternes rammer ændres efter bestyrelsens beslutning. Prospektoplysninger Foreningens navn og adresse Investeringsforeningen ATRIUM Value Partner - Europa Small Cap c/o BI Management A/S Sundkrogsgade 7 Postboks København Ø Tlf.: Fax: Registreringsnumre I Finanstilsynet: FT-nr I Erhvervs- og Selskabsstyrelsen: CVR-nr Finanstilsynet Foreningen er underlagt tilsyn af Finanstilsynet, med adressen: Århusgade København Ø Tlf.: Fax: Stiftelse Investeringsforeningen RHAM Value Partner - Europa Small Cap er stiftet den 30. september På ekstraordinær generalforsamling d. 31. januar 2008 er det besluttet at ændre navn til Investeringsforeningen ATRIUM Value Partner Europa Small Cap. 3

4 Prospektets offentliggørelse Prospektet offentliggøres den 19. august Foreningens bestyrelse Formand, Henrik Ottosen, advokat i Dahl Advokatfirma Gravene 2, 8800 Viborg Næstformand, Robert Spliid, cand.polit Seestrasse 9 CH-8640 Rapperswil Peter Wendt, cand. polit. Hammershøjs Kaj 2, 1. mf., 1402 København K Revision KPMG Statsautoriseret Revisionspartnerselskab v/statsautoriseret revisor Helle Gundesen og statsautoriseret revisor Torben Bender Borups Allé Frederiksberg C Investeringsforvaltningsselskab BI Management A/S Sundkrogsgade 7 Postboks København Ø Tlf.: Fax: Investeringsforvaltningsselskabets direktion Direktør Christina Larsen Klageansvarlig Ved klager over konti, depoter eller rådgivning om investeringer i foreningen bedes investor kontakte sit pengeinstitut eller sin rådgiver. Ved klager over forholdene i foreningen bedes investor kontakte BI Management A/S klageansvarlige: BI Management A/S Att.: Legal Department Sundkrogsgade København Ø 4

5 Depotselskab Forstædernes Bank A/S Kalvebod Brygge København V Investeringsrådgiver ATRIUM Fondsmæglerselskab A/S Strandvejen 171, 2. sal 2900 Hellerup Tlf.: Fax: Formål Foreningens formål er fra offentligheden at modtage midler, der anbringes i instrumenter i overensstemmelse med reglerne i kapitel 13 og 14 i lov om investeringsforeninger og specialforeninger samt andre kollektive investeringsordninger m.v. Midlerne søges til enhver tid placeret således, at der under iagttagelse af et princip om risikospredning opnås et tilfredsstillende afkast eller formueforøgelse, jf. vedtægternes 2. Foreningen opfylder de i aktieavancebeskatningslovens 21, stk. 3, nævnte begrænsninger med hensyn til aktivfordelingen. Lån Finanstilsynet har givet foreningen tilladelse til at optage kortfristede lån på højst 10 % af formuen til midlertidig finansiering af indgåede handler i overensstemmelse med 43 i lov om investeringsforeninger og specialforeninger samt andre kollektive investeringsordninger m.v. Foreningens investeringspolitik Foreningens midler kan ifølge vedtægterne investeres i aktier i selskaber hjemmehørende i eller med væsentlige aktiviteter i medlemsstater i EU, samt Norge og Schweiz. Aktierne skal være optaget til handel på et reguleret marked, jf. 87, stk. 1, i lov om investeringsforeninger og specialforeninger samt andre kollektive investeringsordninger m.v., som er beliggende i lande, der er medlemmer af Den Europæiske Union, eller som Fællesskabet har indgået aftale med på det finansielle område, eller som er medlemmer af World Federation of Exchanges eller af Federation of European Securities Exchanges og i begge tilfælde godkendt af Finanstilsynet. Midlerne kan anbringes i andre værdipapirer eller pengemarkedsinstrumenter (med op til 10 % af formuen) og foreningen kan have likvide midler i accessorisk omfang (med op til 20 % af formuen). Foreningen vil investere i selskaber, der handles på børser eller andre regulerede 5

6 aktiemarkeder i EU s medlemslande samt Norge og Schweiz. Foreningen kan investere inden for alle sektorer. Selskaberne vil primært blive udvalgt blandt selskaber med markedsværdier mellem EUR 100 mio. og EUR 1,5 mia. på anskaffelsestidspunktet. Sådanne selskaber findes der for tiden ca af i Europa. Det er foreningens opfattelse, at aktiemarkederne til tider ikke kan prissætte alle disse selskaber præcist, og at det derfor vil være muligt for foreningen at skabe en langsigtet vækst i dens formue ved at investere i aktier, der handles betydeligt under den fundamentale fair værdi, som opgøres af foreningens investeringsrådgiver. Foreningen vil typisk investere i selskaber med følgende fællestræk: Let forståelige forretningsmodeller og regnskaber Solid evne til at generere pengestrømme til aktionærerne Finansielt stærke balancer med lav - eller ingen gæld Lav kursværdi i forhold til selskabets indtjening og pengestrømme Foreningen vil normalt have en portefølje bestående af forskellige aktieposter. Investeringerne vil typisk have en tidshorisont på 5 år svarende til, at porteføljen omsættes hvert femte år. Dette svarer igen til, at der gennemsnitligt udskiftes 8-10 selskaber i porteføljen pr. år. Benchmark Foreningen følger ikke noget benchmark. For så vidt angår betydningen heraf for foreningens risiko jævnfør afsnittet nedenfor om "Risikofaktorer". Årsagen til, at foreningen ikke følger et benchmark, er, at dens mål er at skabe absolutte afkast. Det langsigtede afkast skabes gennem: Kursstigninger på foreningens aktieinvesteringer op til fair værdi. Udbytter fra foreningens aktieinvesteringer. Selskabers tilbagekøb af egne aktier. De fleste selskaber, som foreningen investerer i, vil have høje pengestrømme. Hvis deres aktiekurs mod forventning ikke stiger, kan de opkøbe egne aktier, så selskabernes resterende aktier opnår en højere fundamental værdi pr. aktie. Risikofaktorer Investering i mindre selskaber er forbundet med høj risiko sammenlignet med f.eks. investering i obligationer og større selskaber. Derfor vil investering i foreningen være forbundet med høj risiko. Der er en væsentlig risiko ved at investere i europæiske small cap-aktier ligesom i andre aktier. Der kan således ske store udsving i nettoværdien af foreningsandelene bl.a. som følge af selskabsspecifikke, politiske, markedsmæssige og generelle økonomiske forhold samt såkaldt event risiko (eksempelvis terrorangreb, krig eller naturkatastrofer). Som følge af, at foreningen ikke følger noget benchmark, vil der forekomme betydelige afvigelser i forhold til markedets vægte på lande- og sektorbasis. Det betyder, at foreningen til tider vil være mere eller mindre følsom over for udviklingen i enkelte lande og sektorer 6

7 end markedet generelt. Foreningens risikostyring sker således primært ud fra analysen af det enkelte selskab og ikke på porteføljeniveau. Afkastet af aktieinvesteringer kan variere betydeligt over tiden, og det pointeres, at historiske afkast ikke kan anvendes som rettesnor for fremtidige afkast. Ydermere indebærer investering i udlandet en eksponering til valutaer, som kan have større eller mindre udsving i forhold til danske kroner, om end de fleste lande i foreningens univers har euro, som danske kroner er tæt knyttet til, som valuta. Foreningen bestræber sig på at fastholde sin risikoprofil gennem løbende overvågning og tilpasning af de foretagne investeringer. Forventet markedsudvikling Det er foreningens opfattelse, at aktiemarkedernes fremtidige afkast også vil afspejle dels den underliggende værdiskabelse i de enkelte landes økonomier og dels prisen investor betaler for én krones overskud i virksomhederne. I lighed med den historiske markedsudvikling vil et fremtidigt langsigtet gennemsnitligt afkast bestå af perioder med lavt afkast og perioder med højere afkast end gennemsnittet. Gennem investeringsprocessen, som er omtalt under afsnittet "Begrænsning af risiko", søges opnået et afkast, der er mere stabilt end den generelle markedsudvikling. I år med kraftigt stigende aktiemarkeder ventes foreningens afkast således ikke at være lige så højt som markedsafkastet, mens afkastet i år med stabile eller faldende aktiemarkeder ventes at være højere end markedsafkastet. Det har den positive konsekvens, at timingen er mindre afgørende for investors afkast. Foreningens afkast forventes således ikke at udgøre et relativt konstant merafkast sammenlignet med gennemsnittet. Hvis et sådant merafkast kan opnås, vil det oftest være gennem bedre-end-gennemsnittet afkast i stabile eller faldende aktiemarkeder. Investorprofil De typiske investorer i foreningen forventes at være private personer og selskaber med en lang tidshorisont samt ønske om et for aktieinvestering stabilt afkast. Foreningens andele kan købes både for frie midler og pensionsmidler og er velegnet som supplement til andre investeringer på grund af muligheden for herved at opnå en risikospredning. Generelt Investeringsrådgivning Foreningens investeringsforvaltningsselskab, BI Management A/S, der er ansvarlig for den daglige porteføljestyring for foreningen, har indgået aftale om investeringsrådgivning med ATRIUM Fondsmæglerselskab A/S (ATRIUM). Aftalen indebærer, at investeringsforvaltningsselskabets beslutninger, på foreningens vegne, om placering af 7

8 medlemmernes indskud bl.a. er baseret på ATRIUM s analyser og forventninger til markedsudviklingen. ATRIUM s hovedvirksomhed er kapitalforvaltning. Investeringsteam ATRIUM s investeringsteam har mere end 15 års erfaring med europæiske small cap aktier. Karsten Løngaard (født i 1968) er cand.merc. i Regnskab & Finansiering og har bestået CFA niveau 2 af den internatonale diplomuddannelse som finansanalytiker. Karsten Løngaard blev i 1992 ansat som Controller i Unibank (Nordea) Group Finance. I 1998 fik han ansættelse i Nordea Investment Management A/S som Portfolio Manager. Fra 2001 og frem til ansættelsen i ATRIUM har Karsten Løngaard været ansat i Lønmodtagernes Dyrtidsfond (LD) som Portfolio Manager, hvor han har været koordinator for LD s største aktiepulje Danske Virksomheder med en kapital på DKK 740 mio. og haft ansvar for LD s investeringer i flere small cap-sektorer. Lisbeth Søgaard Nielsen (født i 1977) er cand.merc. i Applied Economics & Finance. Lisbeth blev i 2004 ansat som kandidattrainee i Europæiske Aktier i Danske Capital kapitalforvaltningsenheden i Danske Bank. I 2005 og frem til sin ansættelse i ATRIUM i 2008 fortsatte Lisbeth i rollen som Portfolio Manager i Danske Capital som medansvarlig for porteføljerne Europa Small Cap samt Tyskland. Herudover har Lisbeth også haft overordnet sektoransvar primært indenfor sektorerne forbrug og industri. ATRIUM har via sin bestyrelse og Advisory Council adgang til betydelig erfaring og ekspertise inden for bl.a. teknologi, transport, produktion, kommunikation og den finansielle sektor. ATRIUM trækker på disse kompetencer, når der før et konkret forslag om aktiekøb til foreningen er brug for at få en strategi eller forretningsplan vurderet af en forretningsmand med dybere indsigt i den respektive industri. ATRIUM Fondsmæglerselskab A/S bestyrelse består af: Direktør Jan Davidsen (formand) Bankdirektør Frank Kristensen (næstformand) Asger Kastbjerg Advisory Council består af et uformelt netværk af forretningsfolk. Disse forretningsfolk medbringer en specifik international erfaring inden for bestemte industriområder. Herved opnår investeringsrådgiver en dybere indsigt i selskabernes forretningsmodeller. Begrænsning af risiko Risikoen for negative afkast for foreningen søges i samarbejde med investeringsrådgiver begrænset ved en grundig analyse af de virksomheder, som foreningen investerer i. Rådgiver følger en systematisk proces i sin rådgivning om køb og salg af aktier. Rådgiver identificerer og udvælger selskaber via en systematisk og fundamental analyseproces indeholdende følgende 4 trin: 8

9 1. Selskaberne screenes på en række relevante nøgletal, som sættes i forhold til selskabernes aktiekurs. Herved identificeres aktier, der handler billigt og frasorterer samtidigt finansielt usolide selskaber 2. I fundamentalanalysen vurderer foreningens investeringsrådgiver bl.a. markedets konkurrenceintensitet og produkternes potentiale. Investeringsmuligheder drøftes potentielt med et Advisory Council, hvilket skærper vores vurdering af virksomheden og branchen 3. Investeringsrådgiver møder selskabets ledelse for at få svar på uafklarede spørgsmål og høre ledelsens synspunkter. Disse sammenholdes med udmeldinger fra bl.a. konkurrenter, kunder og leverandører 4. Selskabets fundamentale værdi estimeres på baggrund af de pengestrømme, som selskabet forventes at generere Foreningen køber kun aktier i selskabet, hvis alle fire analysefaser afsluttes tilfredsstillende, og hvis aktierne er mindst 40 procent undervurderet i forhold til den beregnede fair value. Den lave kurs, som aktierne købes til, er dels foreningens gevinstpotentiale og dels foreningens sikkerhedsmargin mod permanente tab. Investeringsrådgiver er disciplineret omkring investeringsprocessen. Således vil et selskab, der opnår en prisfastsættelse, som investeringsrådgiver anser for en korrekt værdi af selskabet, blive solgt. Investeringsrådgiver arbejder således systematisk på at mindske risiciene, ud fra målet om at skabe absolutte afkast til foreningens investorer og samtidig beskytte dem mod tab. Et væsentligt redskab er den grundige analyse, der altid går forud for en investering, hvor investeringsrådgiver analyserer regnskaber og anden information fra et selskab, er i dialog med ledelsen, bedømmer corporate governance, vurderer selskabets mulighed for at blive korrekt prissat etc. Et andet grundelement i beskyttelsen af foreningens formue er, at investeringsrådgiver baserer sin prissætning af et selskab på de pengestrømme, som selskabet evner at skabe til aktionærerne. For at skabe størst mulig sikkerhed om et selskabs fundamentale værdi, tager investeringsrådgiver kun afsæt i de pengestrømme, som kan estimeres med en stor sandsynlighed. Derved sikres det, at der ligger reelle værdier bag opgørelsen af den fundamentale værdi. Ved investering søges også en tilfredsstillende sikkerhedsmargin, der beregnes som forskellen mellem et selskabs aktuelle markedsværdi og dets fundamentale værdi. En tilfredsstillende sikkerhedsmargin er først til stede, når et selskabs markedsværdi er minimum 40 % under den fundamentale værdi, som foreningens investeringsrådgiver har opgjort. Udbud og tegning Foreningen er bevisudstedende. Foreningsandele udstedes gennem Værdipapircentralen i stk. á kr Foreningsandelene udbydes i løbende emission uden fastsat højeste beløb til dagskurs. 9

10 Der gælder ikke noget maksimum for emissionen. Tegningssted Forstædernes Bank A/S Kalvebod Brygge København V Tegningsordrer kan endvidere afgives gennem alle øvrige pengeinstitutter og børsmæglerselskaber. Betaling for tegning Betaling for investeringsforeningsandele i løbende emission afregnes kutymemæssigt på tredjedagen efter tegningen samtidig med registrering af andelene på konti i Værdipapircentralen. Emission og emissionskurs Bestyrelsen er berettiget til løbende at foretage emission af foreningens andele. Emissionskursen fastsættes ved anvendelse af dobbeltprismetoden i medfør af 2 i bekendtgørelse om beregning af emissions- og indløsningspriser ved tegning og indløsning af andele i investeringsforeninger, specialforeninger, professionelle foreninger, godkendte fåmandsforeninger og hedgeforeninger, jf. 48, stk. 5, i lov om investeringsforeninger og specialforeninger samt andre kollektive investeringsordninger m.v. Emissionskursen fastsættes ved at dividere formuens værdi på emissionstidspunktet med den nominelle værdi af tegnede andele (foreningens indre værdi). Der tillægges et beløb til dækning af udgifter ved køb af værdipapirer og nødvendige omkostninger ved emissionen. Såfremt foreningens bestyrelse har besluttet at udstede andele uden ret til udbytte, fastsættes emissionsprisen fra medio januar indtil den ordinære generalforsamling dog ved at dividere foreningens formue, efter fradrag af det beregnede og reviderede udbytte for det foregående regnskabsår samt afkast heraf i perioden, hvor der udstedes andele uden ret til udbytte, med den nominelle værdi af tegnede andele. Der tillægges et beløb til dækning af udgifter til køb af værdipapirer og nødvendige omkostninger ved emissionen. Emissionsomkostninger De med emissionen forbundne omkostninger udgør maksimalt 1 indre værdi med følgende fordeling: 2,57 % af foreningens Vederlag til finansielle formidlere (tegningsprovision) *) 1,00 % Kurtage og alle øvrige direkte handelsudgifter ved køb af værdipapirer 0,50 % Øvrige markedsafledte udgifter ved køb af værdipapirer 0,56 % Markedsføring, herunder trykning og annoncering 0,50 % Offentlige udgifter 0,01 % 1 Se afsnit vedrørende Ekstraordinær forhøjelse af maksimale emissions- og indløsningsomkostninger. 10

11 I alt 1 2,57 % *) Provision til finansielle formidlere fastsættes individuelt ved aftale med disse. Indløsning m.v. Intet medlem har pligt til at lade sine andele indløse helt eller delvist. Foreningen er til enhver tid forpligtet til at indløse medlemmernes foreningsandele. Indløsningskursen fastsættes ved anvendelse af dobbeltprismetoden i medfør af 2 i bekendtgørelse om beregning af emissions- og indløsningspriser ved tegning og indløsning af andele i investeringsforeninger, specialforeninger, professionelle foreninger, godkendte fåmandsforeninger og hedgeforeninger, jf. 48, stk. 5, i lov om investeringsforeninger og specialforeninger samt andre kollektive investeringsordninger m.v. Indløsningsprisen udregnes i henhold hertil på grundlag af en opgørelse svarende til opgørelsen af emissionskursen, jf. ovenfor, foretaget på indløsningstidspunktet. Der gøres fradrag i indløsningsprisen for udgifter ved salg af værdipapirer samt for nødvendige omkostninger ved indløsningen, skønsmæssigt maksimalt 2 fastsat til nedenstående procentsats af foreningens indre værdi med følgende fordeling: Kurtage, spreads og øvrige handelsudgifter ved køb af værdipapirer 1,07 % Markedsføring, herunder trykning og annoncering 0,00 % Offentlige udgifter 0,00 % I alt 2 1,07 % Såfremt der udstedes andele uden ret til udbytte i perioden medio januar og indtil den ordinære generalforsamling, og disse indløses samme år inden den ordinære generalforsamling, fradrages det beregnede og reviderede udbytte, samt afkast heraf i perioden, hvor der udstedes andele uden ret til udbytte ved beregningen af andelenes indre værdi og indløsningsprisen. Indløsningen kan i særlige tilfælde udsættes, indtil foreningen har foretaget det nødvendige salg af foreningens værdier. Hvis et medlem ønsker at sælge andele i én forening for at købe andele i en anden forening, sker det på sædvanlige handelsvilkår. I forbindelse med køb eller salg af cirkulerende foreningsandele må der normalt påregnes opkrævet sædvanlig kurtage til værdipapirhandleren. Ekstraordinær forhøjelse af maksimale emissions- og indløsningsomkostninger De angivne maksimale emissions- og indløsningsomkostninger kan overskrides i perioder med usædvanlige markedsforhold, som medfører en stigning i de øvrige markedsafledte udgifter ved køb og salg af foreningens instrumenter. Såfremt en sådan situation opstår, vil 2 Se afsnit vedrørende Ekstraordinær forhøjelse af maksimale emissions- og indløsningsomkostninger. 11

12 foreningen i denne periode oplyse om de konkrete emissions- og indløsningsomkostninger på sin hjemmeside. Offentliggørelse af foreningens indre værdi, emissions- og indløsningspriser Oplysninger om foreningens indre værdi, aktuelle emissions- og indløsningspriser m.v. kan indhentes hos foreningens market maker, Forstædernes Bank A/S, der sikrer, at køb og salg af andele kan ske gennem alle pengeinstitutter og børsmæglerselskaber. Foreningens indre værdi samt købs- og salgskurser fremgår af NASDAQ OMX Copenhagen A/S hjemmeside og gengives i de førende dagblade. Børsnotering Foreningens andele er optaget til notering på NASDAQ OMX Copenhagen A/S. Foreningsandele Andelene er frit omsættelige og negotiable. Foreningsandele udstedes til ihændehaveren, men kan noteres på navn i foreningens bøger. Navnenotering er bl.a. en forudsætning for, at medlemmet automatisk modtager orienteringsmateriale fra foreningen. BI Management A/S er aktiebogsfører. Anmodning om notering på navn stiles til medlemmets kontoførende pengeinstitut i Værdipapircentralen. Registrering af foreningsandele i Værdipapircentralen tjener som dokumentation for, at et medlem ejer en så stor del af foreningens formue, som andelens pålydende udgør af det samlede pålydende af registrerede foreningsandele i den pågældende forening. Aktieudstedende institut Forstædernes Bank A/S Kalvebod Brygge København V Fondskode Foreningen har fondskode DK Udlodning Foreningen er udloddende. Foreningen foretager udlodning på baggrund af de i regnskabsåret indtjente renter og udbytter, realiserede og urealiserede kursgevinster, samt foreningens administrationsomkostninger, i henhold til de i ligningslovens 16 C anførte krav til minimumsudlodning. I perioden medio januar indtil den ordinære generalforsamling kan udstedes nye andele uden ret til udbytte. 12

13 Udlodningen skal ske inden udløbet af fristen for indgivelse af selvangivelse for det pågældende indkomstår. Udbetaling af udbytte sker én gang årligt direkte til medlemmets afkastkonto i det kontoførende pengeinstitut via Værdipapircentralen. I forbindelse med udbetalingen af udbytte tilbageholder foreningen a conto udbytteskat, for tiden 28 %, medmindre der investeres for pensionsmidler. Provenu ved formuerealisationer i øvrigt tillægges den pågældende forenings formue, medmindre generalforsamlingen efter bestyrelsens forslag træffer anden bestemmelse. Foreningens udbytte de seneste 5 regnskabsår udgjorde (angivet i kr. pr. 100 kr. s foreningsandel samt procent): År Udbytte i kr. Udbytte i % ,00 2, ,00 7, ,75 19, ,00 1,00 Formue og indre værdi Foreningens formue i henhold til seneste halvårsrapport pr , opgjort som indre værdi, udgjorde t.kr. Andelenes indre værdi pr udgjorde 81,63. Indre værdi opgøres dagligt på baggrund af foreningens formue og cirkulerende andele. Foreningens resultat pr. 100 kr.'s foreningsandel for de sidste 5 år udgjorde: År Foreningens resultat pr. 100 kr. s foreningsandel ,4 % ,56 % ,80 % ,98 % halvår 6,83 % Investor skal være opmærksom på, at historisk afkast ikke er nogen garanti for fremtidigt afkast. I øvrigt henvises til foreningens halvårsrapport. 13

14 Beskatning Da foreningen opfylder de skattemæssige udlodningskrav, beskattes denne - efter de nugældende regler - ikke selvstændigt. Udlodning og kursavancer beskattes hos medlemmerne efter de herfor gældende regler. Beskatningen sker efter regler, der på alle væsentlige punkter følger principperne for beskatning ved direkte investering i de forskellige værdipapirtyper. Dette gælder uanset, om der investeres for frie midler eller pensionsmidler. Såfremt der er investeret for frie midler, sker beskatningen af udbytte efter reglerne i personskatteloven/selskabsskatteloven, mens beskatningen af gevinst eller tab ved afståelse af andele i foreningen sker efter reglerne i aktieavancebeskatningsloven. Udbyttet kan indeholde elementer af forskellige skattemæssige indkomstkategorier. Foreningen specificerer udbyttet i relevante indkomstkategorier i årsrapporten og foranlediger lovpligtig indberetning af udbetalte udbytter m.v. til skattemyndighederne via det pengeinstitut, hvor foreningsandelene er deponeret. Såfremt der er tale om pensionsmidler, sker beskatningen efter pensionsafkastbeskatningsloven. Uddybende informationsmateriale om beskatningen kan indhentes hos foreningen. Stemmeret Ethvert medlem er berettiget til at deltage i generalforsamlingen, når vedkommende senest 5 dage forud for denne har afhentet adgangskort på foreningens kontor mod forevisning af fornøden dokumentation for sine foreningsandele. Hvert medlem har 1 stemme for hver kr. 100 (1 stk.) pålydende foreningsandel, der har været noteret på vedkommende medlems navn i foreningens bøger i mindst tre uger forud for generalforsamlingen. Intet medlem kan for sit eget vedkommende afgive stemme for mere end 1 % af det samlede pålydende af de til enhver tid udstedte andele. Ingen andele har særlige rettigheder. Opløsning af foreningen Beslutning om opløsning af foreningen kan træffes af foreningens generalforsamling. Beslutning herom kræver, at mindst halvdelen af foreningens formue er repræsenteret på generalforsamlingen, og at beslutningen vedtages med mindst to tredjedele af de afgivne stemmer, jf. vedtægternes 19. Regnskab Foreningens regnskabsår følger kalenderåret. Det regnskabsmæssige resultat opgøres i overensstemmelse med lov om investeringsforeninger og specialforeninger samt andre kollektive investeringsordninger 14

15 m.v. kapitel 10, samt Finanstilsynets bekendtgørelse om finansielle rapporter for investeringsforeninger samt specialforeninger m.v. Årsrapport og halvårsrapport kan rekvireres gratis fra foreningens kontor. For hvert regnskabsår udarbejdes for foreningen en årsrapport bestående af en ledelsespåtegning, en balance, en resultatopgørelse, noter, herunder redegørelse for anvendt regnskabspraksis samt en ledelsesberetning. Årsrapporten revideres af mindst én statsautoriseret revisor. Finanskalender Årsrapport for 2008: 12. marts 2009 Foreningens ordinære generalforsamling: 7. april 2009 Regnskabsmeddelelse 1. halvår 2009: 18. august 2009 Administrationsomkostninger Foreningens samlede administrationsomkostninger, herunder omkostninger til bestyrelse, administration, edb, markedsføring, revision, juridisk assistance og anden rådgivningsbistand, tilsyn og depotselskabet må, jf. foreningens vedtægter 24, ikke overstige 2,0 % af den højeste formueværdi i foreningen inden for regnskabsåret. Administrationsomkostningerne opgjort i procent af foreningens gennemsnitlige formue for de seneste fem år fremgår nedenfor. År Administrationsomkostninger i % ,85 % ,85 % ,85 % ,85 % I alt t.kr. Årlige omkostninger i procent (ÅOP) ÅOP for investeringsbeviser er et samlet nøgletal, som under visse standardiserede forudsætninger viser investors forventede samlede omkostninger ved at spare op i foreningen. ÅOP er ikke en individuel omkostningsberegning for den enkelte investor. ÅOP indeholder administrationsomkostninger, handelsomkostninger ved den løbende drift samt investors handelsomkostninger i form af maksimale emissionstillæg og indløsningsfradrag. Foreningens ÅOP er 2,31 %. Vederlag og særlige aftaler Foreningen har pr. 1. februar 2006 indgået aftale med Forstædernes Bank A/S om, at 15

16 banken som depotselskab varetager de lovmæssige opbevarings- og kontrolfunktioner af foreningens formue. Vederlaget herfor beregnes p.t. med 0,07 % p.a. for udenlandske værdipapirer og 0,00 % p.a. for indenlandske værdipapirer. Beløbet udgjorde for kr. Depotselskabet modtager endvidere et honorar i forbindelse med afviklingen af foreningens handelstransaktioner. Honoraret udgør mellem 400,- og 2.500,- kr. pr. transaktion, afhængigt af værdipapirtype, og er inkluderet i de under emissionsomkostninger omtalte handelsomkostninger. Aftalen med depotselskabet kan opsiges med 6 måneders varsel. Endvidere har foreningen indgået aftale med Forstædernes Bank A/S som aktieudstedende institut. Der betales gebyrer til VP efter standardtaksterne. Aftalen kan opsiges med 6 måneders varsel. Desuden har foreningen indgået aftale med Forstædernes Bank A/S om at varetage funktionen som market maker. Honorar for varetagelse af denne funktion er fastsat til kr årligt. Aftalen kan opsiges med en 1 måneds varsel. Foreningen har indgået aftale med BI Management A/S om, at selskabet udfører foreningens administrative og investeringsmæssige opgaver i overensstemmelse med lov om investeringsforeninger og specialforeninger samt andre kollektive investeringsordninger m.v., foreningens vedtægter samt anvisninger fra foreningens bestyrelse. Administrationsbidraget til BI Management A/S er ekskl. omkostninger til revision, honorar til bestyrelsen, juridisk assistance og anden rådgivningsbistand, bidrag til tilsyn, omkostninger til depotselskab, markedsføring og handelsomkostninger kontraktligt fastsat til p.t. højst årligt at måtte udgøre 0,1 % af foreningens gennemsnitlige formue op til de første 700 mio. kr., 0,08 % p.a. af foreningens gennemsnitlige formue over 700 mio. kr. og op til 1 mia. kr., og 0,05 % p.a. af foreningens gennemsnitlige formue over 1 mia. kr., opgjort månedligt, dog minimum kr. p.a. Aftalen kan opsiges med 6 måneders varsel. Foreningens investeringsforvaltningsselskab har indgået aftale med ATRIUM Fondsmæglerselskab A/S om ydelse af investeringsrådgivning og markedsføring. Honoraret er fastsat til et residualbeløb opgjort som et brutto administrationsbidrag, stort 1,85 % årligt af den gennemsnitlige formue fratrukket et honorar til BI Management A/S samt omkostninger til depotselskab, bestyrelse, revision og tilsyn. Aftalen om investeringsrådgivning kan af enhver af parterne opsiges med 30 dages varsel. Vederlag til bestyrelsen godkendes på generalforsamlingen og er som nævnt en del af administrationsomkostningerne. Vederlaget for 2008 udgjorde kr. og forventes ikke at overstige kr. i Endelig betaler foreningen bidrag til Finanstilsynet i henhold til 127 i lov om investeringsforeninger og specialforeninger samt andre kollektive investeringsordninger m.v. Bidraget er en del af administrationsomkostningerne og fastlægges af Finanstilsynet. Beløbet udgjorde for kr. Der budgetteres med kr. for år

17 Vedtægter Foreningens vedtægter udleveres fra foreningens kontor. Foreningens vedtægter er en integreret del af nærværende prospekt og skal medfølge ved udleveringen af dette. Bilag: Vedtægter for Investeringsforeningen ATRIUM Value Partner - Europa Small Cap 17

Fuldstændigt prospekt for

Fuldstændigt prospekt for Fuldstændigt prospekt for Investeringsforeningen BankInvest Almen Bolig Indbydelse til tegning af foreningsandele i Investeringsforeningen BankInvest Almen Bolig. Ansvar for prospektet Vi erklærer herved,

Læs mere

Forenklet tegningsprospekt

Forenklet tegningsprospekt Forenklet tegningsprospekt Tegning af foreningsandele i Nordea Invest Danmark en afdeling i Investeringsforeningen Nordea Invest. Vi erklærer herved, at oplysningerne i det forenklede tegningsprospekt

Læs mere

Forenklet tegningsprospekt

Forenklet tegningsprospekt Forenklet tegningsprospekt Tegning af foreningsandele i Nordea Invest Valg Global fokus en afdeling i Fåmandsforeningen Nordea Invest Valg. Ansvar for prospektet Vi erklærer herved, at oplysningerne i

Læs mere

FORENKLET PROSPEKT. Investeringsforeningen Fionia Invest Lange Obligationer

FORENKLET PROSPEKT. Investeringsforeningen Fionia Invest Lange Obligationer FORENKLET PROSPEKT Investeringsforeningen Fionia Invest Lange Obligationer 1 Nærværende forenklede prospekt indeholder ikke alle oplysninger, som indgår i det fuldstændige prospekt og erstatter ikke det

Læs mere

Tegningsprospekt. Tegning af foreningsandele i Nordea Invest Indeksobligationer en afdeling i Placeringsforeningen Nordea Invest.

Tegningsprospekt. Tegning af foreningsandele i Nordea Invest Indeksobligationer en afdeling i Placeringsforeningen Nordea Invest. Tegningsprospekt Tegning af foreningsandele i Nordea Invest Indeksobligationer en afdeling i Placeringsforeningen Nordea Invest. Ansvar for prospektet Vi erklærer herved, at oplysningerne i prospektet

Læs mere

Specialforeningen BL&S Invest

Specialforeningen BL&S Invest Specialforeningen BL&S Invest Afdeling Globale Aktier Forenklet prospekt Vi erklærer herved, at oplysningerne i prospektet os bekendt er rigtige, og at prospektet os bekendt ikke er behæftet med udeladelser,

Læs mere

Tegningsprospekt. Tegning af foreningsandele i Nordea Invest Valg Global fokus en afdeling i Fåmandsforeningen Nordea Invest Valg.

Tegningsprospekt. Tegning af foreningsandele i Nordea Invest Valg Global fokus en afdeling i Fåmandsforeningen Nordea Invest Valg. Tegningsprospekt Tegning af foreningsandele i Nordea Invest Valg Global fokus en afdeling i Fåmandsforeningen Nordea Invest Valg. Ansvar for prospektet Vi erklærer herved, at oplysningerne i prospektet

Læs mere

INVESTERINGSFORENINGEN ALFRED BERG INVEST AFDELING EMERGING MARKETS OBLIGATIONER

INVESTERINGSFORENINGEN ALFRED BERG INVEST AFDELING EMERGING MARKETS OBLIGATIONER INVESTERINGSFORENINGEN ALFRED BERG INVEST AFDELING EMERGING MARKETS OBLIGATIONER PROSPEKT 19. MARTS 2009 . Afdeling Emerging Markets Obligationer Vi skal herved erklære: - at oplysningerne i prospektet

Læs mere

Investeringsforeningen Nykredit Invest Engros

Investeringsforeningen Nykredit Invest Engros Investeringsforeningen Nykredit Invest Engros Forenklet prospekt Vi erklærer herved, at oplysningerne i prospektet os bekendt er rigtige, og at prospektet os bekendt ikke er behæftet med udeladelser, der

Læs mere

Ordinær generalforsamling i Specialforeningen TRP-Invest

Ordinær generalforsamling i Specialforeningen TRP-Invest Ordinær generalforsamling i Specialforeningen TRP-Invest Specialforeningen TRP-Invest afholder ordinær generalforsamling tirsdag den 28. april 2009 kl. 11.00 hos Nykredit Portefølje Administration A/S,

Læs mere

Specialforeningen Dexia Invest

Specialforeningen Dexia Invest Forenklet tegningsprospekt Vi erklærer herved, at oplysningerne i prospektet os bekendt er rigtige, og at prospektet os bekendt ikke er behæftet med udeladelser, der vil kunne forvanske det billede, som

Læs mere

INVESTERINGSFORENINGEN ALFRED BERG INVEST AFDELING HIGH YIELD OBLIGATIONER

INVESTERINGSFORENINGEN ALFRED BERG INVEST AFDELING HIGH YIELD OBLIGATIONER INVESTERINGSFORENINGEN ALFRED BERG INVEST AFDELING HIGH YIELD OBLIGATIONER PROSPEKT 19. MARTS 2009 . Afdeling High Yield Obligationer Vi skal herved erklære: - at oplysningerne i prospektet os bekendt

Læs mere

Vedtægter for Investeringsforeningen BankInvest Virksomhedsobligationer

Vedtægter for Investeringsforeningen BankInvest Virksomhedsobligationer Vedtægter for Investeringsforeningen BankInvest Virksomhedsobligationer Navn og hjemsted 1. Foreningens navn er Investeringsforeningen BankInvest Virksomhedsobligationer. Stk. 2. Foreningens hjemsted er

Læs mere

INVESTERINGSFORENINGEN TEMA KAPITAL FORENKLET TEGNINGSPROSPEKT FOR AFDELING STOCK PICK

INVESTERINGSFORENINGEN TEMA KAPITAL FORENKLET TEGNINGSPROSPEKT FOR AFDELING STOCK PICK INVESTERINGSFORENINGEN TEMA KAPITAL FORENKLET TEGNINGSPROSPEKT FOR AFDELING STOCK PICK SEPTEMBER 2008 Forenklet tegningsprospekt for Investeringsforeningen TEMA Kapital ANSVAR FOR PROSPEKTET Vi erklærer

Læs mere

Investeringsforeningen Nykredit Invest Engros

Investeringsforeningen Nykredit Invest Engros Investeringsforeningen Nykredit Invest Engros Forenklet tegningsprospekt Vi erklærer herved, at oplysningerne i prospektet os bekendt er rigtige, og at prospektet os bekendt ikke er behæftet med udeladelser,

Læs mere

FORENKLET PROSPEKT. Investeringsforeningen BPT Invest

FORENKLET PROSPEKT. Investeringsforeningen BPT Invest FORENKLET PROSPEKT Investeringsforeningen BPT Invest Ansvar for prospektet Vi erklærer herved, at oplysningerne i prospektet os bekendt er rigtige, og ikke som følge af udeladelser har forvansket det billede,

Læs mere

ATP Invest. Afdeling Basis Lav Risiko. Forenklet tegningsprospekt

ATP Invest. Afdeling Basis Lav Risiko. Forenklet tegningsprospekt Forenklet tegningsprospekt Vi erklærer herved, at oplysningerne i prospektet os bekendt er rigtige, og at prospektet os bekendt ikke er behæftet med udeladelser, der vil kunne forvanske det billede, som

Læs mere

Tegningsprospekt. Ansvar for prospektet

Tegningsprospekt. Ansvar for prospektet Tegningsprospekt Tegning af foreningsandele i Nordea Invest Special European High Yield Bonds en afdeling i Investeringsforeningen Nordea Invest Special. Ansvar for prospektet Vi erklærer herved, at oplysningerne

Læs mere

FORENKLET PROSPEKT. Investeringsinstitutforeningen Fionia Invest

FORENKLET PROSPEKT. Investeringsinstitutforeningen Fionia Invest FORENKLET PROSPEKT Investeringsinstitutforeningen Fionia Invest 1 N rv rende forenklede prospekt indeholder ikke alle oplysninger, som indg r i det fuldst ndige prospekt og erstatter ikke det fuldst ndige

Læs mere

BESTYRELSENS FUSIONSPLAN -REDEGØRELSE. for fusionen (sammenlægningen) mellem afdelingerne: Korte Obligationer (ophørende) Mellemlange Obligationer,

BESTYRELSENS FUSIONSPLAN -REDEGØRELSE. for fusionen (sammenlægningen) mellem afdelingerne: Korte Obligationer (ophørende) Mellemlange Obligationer, BESTYRELSENS FUSIONSPLAN og -REDEGØRELSE for fusionen (sammenlægningen) mellem afdelingerne: Korte Obligationer (ophørende) og Mellemlange Obligationer, begge under Investeringsforeningen Danske Invest

Læs mere

Forenklet. Afdeling Bolig

Forenklet. Afdeling Bolig Forenklet prospekt Investeringsforeningen Sparinvest Bolig Afdeling Bolig Indhold Afsnit I Foreningen... 2 Afsnit II Afdelingen... 3 Afsnit III - Samarbejdsparter og tegning... 4 Afsnit IV - Afkast, udbytte,

Læs mere

TEGNINGSPROSPEKT. Investeringsforeningen Fionia Invest Korte Obligationer

TEGNINGSPROSPEKT. Investeringsforeningen Fionia Invest Korte Obligationer TEGNINGSPROSPEKT Investeringsforeningen Fionia Invest Korte Obligationer 1 Ansvar for prospektet Vi erklærer herved, at oplysningerne i prospektet os bekendt er rigtige, og at prospektet os bekendt ikke

Læs mere

Investeringsforeningen BIL Nordic Invest. ordinær generalforsamling

Investeringsforeningen BIL Nordic Invest. ordinær generalforsamling Investeringsforeningen BIL Nordic Invest indkalder hermed til ordinær generalforsamling hos Nykredit, Kalvebod Brygge 1-3, 1780 København V tirsdag den 12. april 2016 kl. 16.00 Dagsorden 1. Fremlæggelse

Læs mere

Nielsen Global Value

Nielsen Global Value Fuldstændigt prospekt for Investeringsforeningen Nielsen Global Value Indbydelse til tegning af foreningsandele i Investeringsforeningen Nielsen Global Value. Ansvar for prospektet Vi erklærer herved,

Læs mere

Danske Small Cap aktier

Danske Small Cap aktier FT nr. 11.108 Danske Small Cap aktier Tegningsprospekt offentliggjort den 4. april 2007 Tegningssted: Dexia Bank Denmark A/S Telefon: 33 46 11 00 Grønningen 17 Telefax: 33 32 42 01 1270 København K E-mail:

Læs mere

INVESTERINGSFORENINGEN ALFRED BERG INVEST

INVESTERINGSFORENINGEN ALFRED BERG INVEST INVESTERINGSFORENINGEN ALFRED BERG INVEST Afdeling Otium+ under afvikling Afviklingsregnskab 3. november 2010 INVESTERINGSFORENINGEN ALFRED BERG INVEST AMALIEGADE 3 1256 KØBENHAVN K TELEFON 3396 1000 FAX

Læs mere

Investoroplysninger for. Kapitalforeningen World Wide Invest

Investoroplysninger for. Kapitalforeningen World Wide Invest Investoroplysninger for 24. marts 2014 Investoroplysninger for Ansvar for investoroplysningerne for og afdeling. Vi erklærer, at oplysningerne i investoroplysningerne os bekendt er rigtige, og at investoroplysningerne

Læs mere

BI Bull20. Halvårsrapport 2007

BI Bull20. Halvårsrapport 2007 BI Bull20 07 Halvårsrapport 2007 Ledelsesberetning Investeringsprofil Hedgeforeningen BI Bull foretager gearede investeringer i andre af BankInvests afdelinger og foreninger. En del af markedsrisikoen

Læs mere

ALTERNATIV INVEST. Halvårsrapport, 30. juni 2007 Investeringsforeningen Alternativ Invest Afdeling Globale Garanti Investeringer. CVR nr.

ALTERNATIV INVEST. Halvårsrapport, 30. juni 2007 Investeringsforeningen Alternativ Invest Afdeling Globale Garanti Investeringer. CVR nr. Halvårsrapport, 30. juni 2007 Investeringsforeningen Alternativ Invest Afdeling Globale Garanti Investeringer CVR nr. 29 93 81 64 Foreningsoplysninger 2 Ledelsesberetning 3 Regnskabspraksis 4 Hoved- og

Læs mere

Investeringsforeningen. PFA Invest. Fuldstændigt prospekt

Investeringsforeningen. PFA Invest. Fuldstændigt prospekt Investeringsforeningen PFA Invest Fuldstændigt prospekt Korte Obligationer Lange Obligationer Kreditobligationer Danske Aktier Globale Aktier Højt Udbytte Aktier Europa Value Aktier Balance A Balance B

Læs mere

V E D T Æ G T E R. for. Investeringsforeningen SmallCap Danmark

V E D T Æ G T E R. for. Investeringsforeningen SmallCap Danmark V E D T Æ G T E R for Investeringsforeningen SmallCap Danmark 17. marts 2015 Navn og hjemsted 1. Foreningens navn er Investeringsforeningen SmallCap Danmark. Stk. 2. Foreningens hjemsted er Københavns

Læs mere

Tegningsprospekt. Tegning af foreningsandele i Nordea Invest Korte obligationer 2 en afdeling i Investeringsforeningen Nordea Invest.

Tegningsprospekt. Tegning af foreningsandele i Nordea Invest Korte obligationer 2 en afdeling i Investeringsforeningen Nordea Invest. Tegningsprospekt Tegning af foreningsandele i Nordea Invest Korte obligationer 2 en afdeling i Investeringsforeningen Nordea Invest. Ansvar for prospektet Vi erklærer herved, at oplysningerne i det fuldstændige

Læs mere

Vedtægter for Specialforeningen TRP-Invest Navn og hjemsted 1 Foreningens navn er Specialforeningen TRP-Invest. Stk. 2. Foreningen er en placeringsforening. Stk. 3. Foreningens hjemsted er Københavns Kommune.

Læs mere

TEGNINGSPROSPEKT. Investeringsforeningen Fionia Invest Aktier

TEGNINGSPROSPEKT. Investeringsforeningen Fionia Invest Aktier TEGNINGSPROSPEKT Investeringsforeningen Fionia Invest Aktier 1 Ansvar for prospektet Vi erklærer herved, at oplysningerne i prospektet os bekendt er rigtige, og at prospektet os bekendt ikke er behæftet

Læs mere

INVESTERINGSFORENINGEN STRATEGI INVEST

INVESTERINGSFORENINGEN STRATEGI INVEST FULDSTÆNDIGT PROSPEKT FOR INVESTERINGSFORENINGEN STRATEGI INVEST Afdeling Stabil Februar 2016 INDHOLD 1. Oplysninger om foreningens forhold... 5 1.1. Foreningens og afdelingens navn... 5 1.2. Foreningens

Læs mere

TEGNINGSPROSPEKT. Investeringsforeningen BankInvest. Emerging Markets Aktier

TEGNINGSPROSPEKT. Investeringsforeningen BankInvest. Emerging Markets Aktier TEGNINGSPROSPEKT Investeringsforeningen BankInvest Emerging Markets Aktier 1 Ansvar for prospektet Vi erklærer herved, at oplysningerne i prospektet os bekendt er rigtige, og ikke som følge af udeladelser

Læs mere

Ordinær generalforsamling i TRP-Invest

Ordinær generalforsamling i TRP-Invest Ordinær generalforsamling i TRP-Invest TRP-Invest afholder ordinær generalforsamling tirsdag den 30. april 2013 kl. 11.00 hos Nykredit Portefølje Administration A/S, Otto Mønsteds Plads 9, 1780 København

Læs mere

StockRate Invest. Afdeling Globale Aktier Udloddende. Prospekt

StockRate Invest. Afdeling Globale Aktier Udloddende. Prospekt StockRate Invest Afdeling Globale Aktier Udloddende Prospekt Ansvar for prospektet... 3 1. Investeringsforeningen StockRate Invest... 4 1.1. Navn og adresse... 4 1.2. Stiftelse... 4 1.3. Registreringsnumre...

Læs mere

Investeringsforeningen Gudme Raaschou afdeling European High Yield

Investeringsforeningen Gudme Raaschou afdeling European High Yield Investeringsforeningen Gudme Raaschou afdeling European High Yield Forenklet prospekt Foreningens navn Investeringsforeningen Gudme Raaschou (herefter "Investeringsforeningen" eller "Foreningen"). Foreningens

Læs mere

FORENKLET PROSPEKT. Investeringsforeningen BankInvest II. Fællesprospekt for 8 obligations- og aktieafdelinger

FORENKLET PROSPEKT. Investeringsforeningen BankInvest II. Fællesprospekt for 8 obligations- og aktieafdelinger FORENKLET PROSPEKT Investeringsforeningen BankInvest II Fællesprospekt for 8 obligations- og aktieafdelinger Ansvar for prospektet Vi erklærer herved, at oplysningerne i prospektet os bekendt er rigtige,

Læs mere

INVESTERINGSFORENINGEN ETIK INVEST

INVESTERINGSFORENINGEN ETIK INVEST INVESTERINGSFORENINGEN ETIK INVEST AFDELING ETIK INVEST, DANSKE OBLIGATIONER PROSPEKT 21. maj 2007 G4:Users:steno:Desktop:xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx:ProspektObligationer070521final.doc . Afdeling Etik

Læs mere

FORENKLET PROSPEKT. for. Investeringsforeningen Sparindex, AFDELING 12, World Index Hedged

FORENKLET PROSPEKT. for. Investeringsforeningen Sparindex, AFDELING 12, World Index Hedged FORENKLET PROSPEKT for Investeringsforeningen Sparindex, AFDELING 12, World Index Hedged . Ansvar for prospektet Vi erklærer herved, at oplysningerne i prospektet os bekendt er rigtige, og at prospektet

Læs mere

Vedtægter for Investeringsforeningen Sydinvest

Vedtægter for Investeringsforeningen Sydinvest Vedtægter for Investeringsforeningen Sydinvest Investeringsforening i henhold til dansk lov Januar 2009 Indholdsfortegnelse 1. FORENINGENS NAVN OG HJEMSTED... 2 2. FORMÅL... 2 3. MEDLEMMER...2 4. HÆFTELSE...

Læs mere

Tegningsprospekt. Tegning af foreningsandele i Nordea Invest HøjrenteLande en afdeling i Investeringsforeningen Nordea Invest.

Tegningsprospekt. Tegning af foreningsandele i Nordea Invest HøjrenteLande en afdeling i Investeringsforeningen Nordea Invest. Tegningsprospekt Tegning af foreningsandele i Nordea Invest HøjrenteLande en afdeling i Investeringsforeningen Nordea Invest. Ansvar for prospektet Vi erklærer herved, at oplysningerne i det fuldstændige

Læs mere

Fredag den 5. april 2013 kl. 13.00. på selskabets adresse. Værkmestergade 25, 8000 Aarhus C

Fredag den 5. april 2013 kl. 13.00. på selskabets adresse. Værkmestergade 25, 8000 Aarhus C NASDAQ OMX Copenhagen A/S Nikolaj Plads 6 1007 København K Aarhus, den 14. marts 2013 Indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling i Formuepleje Optimum A/S Bestyrelsen indkalder i henhold til vedtægternes

Læs mere

Investeringsforeningen Lægernes Pensionsinvestering. Afdeling LPI Aktier/Obligationer Globale (balanceret mix, Akk.)

Investeringsforeningen Lægernes Pensionsinvestering. Afdeling LPI Aktier/Obligationer Globale (balanceret mix, Akk.) Investeringsforeningen Lægernes Pensionsinvestering Afdeling LPI Aktier/Obligationer Globale (balanceret mix, Akk.) Forenklet prospekt Vi erklærer herved, at oplysningerne i prospektet os bekendt er rigtige,

Læs mere

Nielsen Global Value

Nielsen Global Value Prospekt for Investeringsforeningen Nielsen Global Value Indbydelse til tegning af foreningsandele i Investeringsforeningen Nielsen Global Value, afdeling Nielsen Global Value. Ansvar for prospektet Vi

Læs mere

FORENKLET PROSPEKT. for. Investeringsforeningen Sparindex, Afdeling 11, Dow Jones Sustainability

FORENKLET PROSPEKT. for. Investeringsforeningen Sparindex, Afdeling 11, Dow Jones Sustainability FORENKLET PROSPEKT for Investeringsforeningen Sparindex, Afdeling 11, Dow Jones Sustainability . Ansvar for prospektet Vi erklærer herved, at oplysningerne i prospektet os bekendt er rigtige, og at prospektet

Læs mere

BESTYRELSENS FUSIONSPLANER -REDEGØRELSER. for fusionerne (sammenlægningerne) mellem følgende afdelinger under Investeringsforeningen Danske Invest:

BESTYRELSENS FUSIONSPLANER -REDEGØRELSER. for fusionerne (sammenlægningerne) mellem følgende afdelinger under Investeringsforeningen Danske Invest: BESTYRELSENS FUSIONSPLANER og -REDEGØRELSER for fusionerne (sammenlægningerne) mellem følgende afdelinger under Investeringsforeningen Danske Invest: 1. Sundhed Indeks (ophørende) og Bioteknologi 2. Danske

Læs mere

Investeringsforeningen Nykredit Invest Engros

Investeringsforeningen Nykredit Invest Engros Investeringsforeningen Nykredit Invest Engros Afdeling Danske aktier Unit-Link Forenklet tegningsprospekt Vi erklærer herved, at oplysningerne i prospektet os bekendt er rigtige, og at prospektet os bekendt

Læs mere

VEDTÆGTER. For Investeringsforeningen Gudme Raaschou Health Care. Navn og hjemsted

VEDTÆGTER. For Investeringsforeningen Gudme Raaschou Health Care. Navn og hjemsted VEDTÆGTER For Investeringsforeningen Gudme Raaschou Health Care Navn og hjemsted 1. Foreningens navn er Investeringsforeningen Gudme Raaschou Health Care. Stk. 2. Foreningens hjemsted er Frederiksberg

Læs mere

Prospekt for Investeringsforeningen Carnegie WorldWide/ Globale Aktier Stabil

Prospekt for Investeringsforeningen Carnegie WorldWide/ Globale Aktier Stabil Prospekt for Investeringsforeningen Carnegie WorldWide/ Globale Aktier Stabil Prospektet er offentliggjort den 21. august 2015. Investeringsforeningen Carnegie WorldWide/ Globale Aktier Stabil Ansvar Ansvar

Læs mere

Investeringsforeningen INVESTIN

Investeringsforeningen INVESTIN Investeringsforeningen INVESTIN Forenklet tegningsprospekt Vi erklærer herved, at oplysningerne i prospektet os bekendt er rigtige, og at prospektet os bekendt ikke er behæftet med udeladelser, der vil

Læs mere

Prospekt for Investeringsforeningen Carnegie WorldWide/ Globale Aktier Stabil ekskl. udbytte for 2015

Prospekt for Investeringsforeningen Carnegie WorldWide/ Globale Aktier Stabil ekskl. udbytte for 2015 Prospekt for Investeringsforeningen Carnegie WorldWide/ Globale Aktier Stabil ekskl. udbytte for 2015 Prospektet er offentliggjort den 14. januar 2016. Investeringsforeningen Carnegie WorldWide/ Globale

Læs mere

Vedtægter for Kapitalforeningen TRP-Invest Navn og hjemsted 1 Foreningens navn er Kapitalforeningen TRP-Invest. Foreningen opererer tillige under binavnet Specialforeningen TRP-Invest (kapitalforening).

Læs mere

Mermaid Nordic. Halvårsrapport, 30. juni 2009 Hedgeforeningen Mermaid Nordic. CVR nr

Mermaid Nordic. Halvårsrapport, 30. juni 2009 Hedgeforeningen Mermaid Nordic. CVR nr Halvårsrapport, 30. juni 2009 Hedgeforeningen Mermaid Nordic CVR nr. 30 80 75 45 Foreningsoplysninger 2 Ledelsesberetning 3 Regnskabspraksis 4 Hoved- og nøgletal 4 Resultatopgørelse og balance 5 Noter

Læs mere

Investeringsforeningen Multi Manager Invest

Investeringsforeningen Multi Manager Invest Investeringsforeningen Multi Manager Invest Prospekt USA (RCM) USA Akk. (RCM) Europa (BlackRock) Europa AKK. (BlackRock) Japan (AllianceBernstein) Japan Akk. (AllianceBernstein) Health Care (BlackRock)

Læs mere

Tegningsprospekt. Tegning af foreningsandele i Nordea Invest Special Danske aktier fokus en afdeling i Investeringsforeningen Nordea Invest Special.

Tegningsprospekt. Tegning af foreningsandele i Nordea Invest Special Danske aktier fokus en afdeling i Investeringsforeningen Nordea Invest Special. Tegningsprospekt Tegning af foreningsandele i Nordea Invest Special Danske aktier fokus en afdeling i Investeringsforeningen Nordea Invest Special. Ansvar for prospektet Vi erklærer herved, at oplysningerne

Læs mere

Specialforeningen BLS Invest Halvårsrapport 2012

Specialforeningen BLS Invest Halvårsrapport 2012 Specialforeningen BLS Invest Halvårsrapport 2012 CVR nr. 31 06 17 17 Indholdsfortegnelse Foreningsoplysninger... 2 Ledelsespåtegning... 3 Ledelsesberetning... 4 Halvårsregnskaber... 11... Danske Aktier

Læs mere

Fuldstændigt samleprospekt for Investeringsforeningen EgnsINVEST

Fuldstændigt samleprospekt for Investeringsforeningen EgnsINVEST Fuldstændigt samleprospekt for Investeringsforeningen EgnsINVEST EgnsINVEST Side 1 af 85 Investeringsforeningen EgnsINVEST... 3 Generel information om investeringsforeningen:... 5 Information om de inkluderede

Læs mere

Prospekt for. Investeringsforeningen Carnegie WorldWide/ Asien ekskl. udbytte for 2014

Prospekt for. Investeringsforeningen Carnegie WorldWide/ Asien ekskl. udbytte for 2014 Prospekt for Investeringsforeningen Carnegie WorldWide/ Asien ekskl. udbytte for 2014 Prospektet er offentliggjort den. 14. januar 2015 Investeringsforeningen Carnegie WorldWide/ Asien ekskl. udbytte for

Læs mere

INVESTERINGSFORENINGEN SPARINVEST. Afdelingen Nye Obligationsmarkeder. Afdelingen Nye Obligationsmarkeder Lokalvaluta

INVESTERINGSFORENINGEN SPARINVEST. Afdelingen Nye Obligationsmarkeder. Afdelingen Nye Obligationsmarkeder Lokalvaluta Bestyrelsens fusionsplan og -redegørelse for fusion mellem INVESTERINGSFORENINGEN SPARINVEST (CVR-nr.: 73158516) (FT-nr.: 11010) Afdelingen Nye Obligationsmarkeder (SE-nr.: 31023688) (den fortsættende

Læs mere

Fuldstændigt prospekt

Fuldstændigt prospekt FULDSTÆNDIGT PROSPEKT FOR Investeringsforeningen Jyske Invest Jyske Invest Oktober 2008 INDHOLD 1 ANSVAR FOR PROSPEKTET...1 2 ÆNDRINGSFORBEHOLD...2 3 FORENINGENS NAVN, ADRESSE OG REGISTRERINGSNUMMER...2

Læs mere

VEDTÆGTER. Investeringsforeningen TEMA Kapital

VEDTÆGTER. Investeringsforeningen TEMA Kapital VEDTÆGTER Investeringsforeningen TEMA Kapital 1 Navn og hjemsted 1. Investeringsforeningens navn er Investeringsforeningen TEMA Kapital Med binavne: Investeringsforeningen TEMA Invest Íløgufelagio Kaupthing

Læs mere

Investeringsforeningen Jyske Invest

Investeringsforeningen Jyske Invest PROSPEKT FOR Investeringsforeningen Jyske Invest Ansvar for prospekt Investeringsforeningen Jyske Invest er ansvarlig for prospektets indhold. Vi erklærer herved, at oplysningerne i prospektet os bekendt

Læs mere

BESTYRELSENS FUSIONSPLANER -REDEGØRELSER. for fusionerne (sammenlægningerne) mellem følgende afdelinger under Investeringsforeningen Danske Invest:

BESTYRELSENS FUSIONSPLANER -REDEGØRELSER. for fusionerne (sammenlægningerne) mellem følgende afdelinger under Investeringsforeningen Danske Invest: BESTYRELSENS FUSIONSPLANER og -REDEGØRELSER for fusionerne (sammenlægningerne) mellem følgende afdelinger under Investeringsforeningen Danske Invest: 1. Ejendomme Europa Indeks (ophørende), Europa Bæredygtig

Læs mere

Investeringsforeningen Danske Invest Bilag til dagsordenens pkt. 5.1 5.12 16. april 2013

Investeringsforeningen Danske Invest Bilag til dagsordenens pkt. 5.1 5.12 16. april 2013 16. april 2013 De af bestyrelsen fremsatte forslag indebærer nedenstående ændringer af vedtægterne. De berørte formuleringer er markeret med kursiv: Ad dagsordenens pkt. 5.1: [udgår] International: Omfatter

Læs mere

Generalforsamling 29. april 2013 kl. 16:00

Generalforsamling 29. april 2013 kl. 16:00 Generalforsamling 29. april 2013 kl. 16:00 Velkommen Bestyrelsen ved Direktør Poul Erik Tofte CFO Per Have Tidl. intern revisionschef Jørgen Madsen og direktionen Direktør Peter Ott, PFA Portefølje Administration

Læs mere

Fusionsplan og fusionsredegørelse Investeringsforeningen Nordea Invest, CVR-nr , FT-nr

Fusionsplan og fusionsredegørelse Investeringsforeningen Nordea Invest, CVR-nr , FT-nr Fusionsplan og fusionsredegørelse Investeringsforeningen Nordea Invest, CVR-nr. 73 41 00 10, FT-nr. 11024 Fusion af afdeling: Nordea Invest Verden, SE nr. 32 53 57 71, FT nr. 1 (den ophørende afdeling)

Læs mere

INVESTERINGSFORENINGEN SPARINVEST. Afdelingen Value Europa. Afdelingen Value Europa Small Cap

INVESTERINGSFORENINGEN SPARINVEST. Afdelingen Value Europa. Afdelingen Value Europa Small Cap Bestyrelsens fusionsplan og -redegørelse for fusion mellem INVESTERINGSFORENINGEN SPARINVEST (CVR-nr.: 73158516) (FT-nr.: 11010) Afdelingen Value Europa (SE-nr.: 32546285) (den fortsættende afdeling) c/o

Læs mere

Tegningsprospekt Afdeling Bolig

Tegningsprospekt Afdeling Bolig Tegningsprospekt Investeringsforeningen Sparinvest Bolig Afdeling Bolig Indhold Afsnit I Foreningen... 2 Afsnit II Afdelingen... 5 Afsnit III - Samarbejdsparter og tegning... 7 Afsnit IV - Afkast, udbytte,

Læs mere

VEDTÆGTER. Investeringsforeningen Halberg-Gundersen Invest

VEDTÆGTER. Investeringsforeningen Halberg-Gundersen Invest VEDTÆGTER Investeringsforeningen Halberg-Gundersen Invest 1 Navn og hjemsted 1. Investeringsforeningens navn er Investeringsforeningen Halberg-Gundersen Invest (herefter foreningen ). Stk. 2. Foreningen

Læs mere

FORENKLET PROSPEKT. Investeringsforeningen BankInvest I. Fællesprospekt for 13 obligations- og aktieafdelinger

FORENKLET PROSPEKT. Investeringsforeningen BankInvest I. Fællesprospekt for 13 obligations- og aktieafdelinger FORENKLET PROSPEKT Investeringsforeningen BankInvest I Fællesprospekt for 13 obligations- og aktieafdelinger 1 Ansvar for prospektet Vi erklærer herved, at oplysningerne i prospektet os bekendt er rigtige,

Læs mere

RETNINGSLINIER. for investering og administration af puljer. Gældende fra 1. marts 2014

RETNINGSLINIER. for investering og administration af puljer. Gældende fra 1. marts 2014 RETNINGSLINIER for investering og administration af puljer Gældende fra 1. marts 2014 Generelt Følgende opsparingsformer kan tilsluttes én eller flere af de puljer, som pengeinstituttet tilbyder: - Kapitalpension

Læs mere

Forenklet prospekt for

Forenklet prospekt for Forenklet prospekt for Investeringsforeningen BankInvest Almen Bolig Indbydelse til tegning af foreningsandele i Investeringsforeningen BankInvest Almen Bolig. Ansvar for prospektet Vi erklærer herved,

Læs mere

Vedtægter. for. Specialforeningen TRP-Invest. Navn og hjemsted. Foreningens navn er Specialforeningen TRP-Invest.

Vedtægter. for. Specialforeningen TRP-Invest. Navn og hjemsted. Foreningens navn er Specialforeningen TRP-Invest. Vedtægter for Specialforeningen TRP-Invest Navn og hjemsted 1 Foreningens navn er Specialforeningen TRP-Invest. Stk. 2. Foreningen er en placeringsforening. Stk. 3. Foreningens hjemsted er Københavns Kommune.

Læs mere

Investeringsforeningen Gudme Raaschou afdeling European High Yield

Investeringsforeningen Gudme Raaschou afdeling European High Yield Investeringsforeningen Gudme Raaschou afdeling European High Yield Forenklet prospekt Foreningens navn Investeringsforeningen Gudme Raaschou (herefter "Investeringsforeningen" eller "Foreningen"). Foreningens

Læs mere

TEGNINGSPROSPEKT. Investeringsforeningen Alm. Brand Invest. Virksomhedsobligationer

TEGNINGSPROSPEKT. Investeringsforeningen Alm. Brand Invest. Virksomhedsobligationer TEGNINGSPROSPEKT Investeringsforeningen Alm. Brand Invest Virksomhedsobligationer 1 Ansvar for prospektet Vi erklærer herved, at oplysningerne i prospektet os bekendt er rigtige, og ikke som følge af udeladelser

Læs mere

Markedsudviklingen i 2005 for investeringsforeninger, specialforeninger og fåmandsforeninger

Markedsudviklingen i 2005 for investeringsforeninger, specialforeninger og fåmandsforeninger Markedsudviklingen i 2005 for investeringsforeninger, specialforeninger og fåmandsforeninger Konklusioner Foreningernes samlede formue er vokset med 206 mia. kr. i 2005, og udgjorde ved udgangen af året

Læs mere

Indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling

Indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling Indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling i Investeringsforeningen Sparinvest, Afdeling 7, Korte Obligationer, Afdeling 14, Lange Obligationer, Afdeling 20, Danske Obligationer og Afdeling 24, OMX

Læs mere

Generalforsamling 22. april 2014 kl. 16:00

Generalforsamling 22. april 2014 kl. 16:00 Generalforsamling 22. april 2014 kl. 16:00 Velkommen Bestyrelsen ved Direktør Poul Erik Tofte CEO Per Have Tidl. intern revisionschef Jørgen Madsen og direktionen Direktør Peter Ott, PFA Portefølje Administration

Læs mere

Bestyrelsen genfremsætter følgende forslag til ændringer af foreningens vedtægter:

Bestyrelsen genfremsætter følgende forslag til ændringer af foreningens vedtægter: Frederiksberg, den 26. marts 2012 Investeringsforeningen Fundamental Invest indkalder herved til ekstraordinær generalforsamling, der afholdes på foreningens adresse Falkoner Allé 53, 3., 2000 Frederiksberg,

Læs mere

Bilag 4: Supplerende informationsforpligtelser og principper for foreningernes kommunikation

Bilag 4: Supplerende informationsforpligtelser og principper for foreningernes kommunikation Bilag 4: Supplerende informationsforpligtelser og principper for foreningernes kommunikation 1) Formålet Bilaget definerer: Vedtaget af generalforsamlingen 10. december 2013 generelt branchekodeks for

Læs mere

Investeringsforeningen Gudme Raaschou afdeling Danske Aktier

Investeringsforeningen Gudme Raaschou afdeling Danske Aktier Investeringsforeningen Gudme Raaschou afdeling Danske Aktier Fuldstændigt prospekt ORDREBLANKET Investeringsforeningen Gudme Raaschou Afdeling Danske Aktier Fondskode: DK0060101996 KØBSORDRE Jeg ønsker

Læs mere

Indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling i Investeringsforeningen Sparinvest

Indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling i Investeringsforeningen Sparinvest Indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling i Investeringsforeningen Sparinvest ---------------------------------------------------------------------------------------------- Der afholdes ekstraordinær

Læs mere

INVESTERINGSFORENINGEN TEMA KAPITAL FORENKLET TEGNINGSPROSPEKT FOR AFDELING 2, NORDISKE AKTIER

INVESTERINGSFORENINGEN TEMA KAPITAL FORENKLET TEGNINGSPROSPEKT FOR AFDELING 2, NORDISKE AKTIER INVESTERINGSFORENINGEN TEMA KAPITAL FORENKLET TEGNINGSPROSPEKT FOR AFDELING 2, NORDISKE AKTIER FEBRUAR 2008 Forenklet tegningsprospekt for Investeringsforeningen TEMA Kapital ANSVAR FOR PROSPEKTET Vi erklærer

Læs mere

Metal 2010 investering i råvarer. 0 % Eksportfinans Metal 2010

Metal 2010 investering i råvarer. 0 % Eksportfinans Metal 2010 Metal 2010 investering i råvarer. 0 % Eksportfinans Metal 2010 Råvarer har længe været et område i vækst, og der er en stigende opmærksomhed rettet mod råvarer som investeringsobjekt. Det skyldes blandt

Læs mere

Investeringsforeningen Dexia Invest

Investeringsforeningen Dexia Invest Investeringsforeningen Dexia Invest Forenklet tegningsprospekt Vi erklærer herved, at oplysningerne i prospektet os bekendt er rigtige, og at prospektet os bekendt ikke er behæftet med udeladelser, der

Læs mere

Fuldstændigt samleprospekt for Investeringsforeningen EGNS-INVEST

Fuldstændigt samleprospekt for Investeringsforeningen EGNS-INVEST Fuldstændigt samleprospekt for Investeringsforeningen EGNS-INVEST EGNS-INVEST Emerging Østeuropa EGNS-INVEST Østen EGNS-INVEST Emerging Østen EGNS-INVEST Global Biotek & Medicin EGNS-INVEST Korte obligationer

Læs mere

10 ÅR MED MAJ INVEST

10 ÅR MED MAJ INVEST 10 ÅR MED MAJ INVEST Investering er en langsigtet disciplin. Det er over en årrække, at man ser forskellen på tilfældigheder og kvalitet. December 2015 er derfor en særlig måned for Maj Invest. Det er

Læs mere

Investeringsforeningen Danske Invest Select Bilag til dagsordenens pkt. 5.17 5.20 16. april 2013

Investeringsforeningen Danske Invest Select Bilag til dagsordenens pkt. 5.17 5.20 16. april 2013 16. april 2013 De af bestyrelsen fremsatte forslag indebærer nedenstående ændringer af vedtægterne. De berørte formuleringer er markeret med kursiv. Ad dagsordenens pkt. 5.17: 4: 4: For afdelingerne Aktier,

Læs mere

Forenklet tegningsprospekt

Forenklet tegningsprospekt Forenklet tegningsprospekt Tegning af foreningsandele i Nordea Invest Stabile Aktier Akkumulerende en afdeling i Investeringsforeningen Nordea Invest. Afdelingen markedsføres også under binavnet Investeringsforeningen

Læs mere

Investeringsforeningen Gudme Raaschou afdeling Nordic Alpha ex. Udbytte

Investeringsforeningen Gudme Raaschou afdeling Nordic Alpha ex. Udbytte Investeringsforeningen Gudme Raaschou afdeling Nordic Alpha ex. Udbytte Prospekt Foreningens navn Investeringsforeningen Gudme Raaschou Foreningens adresse Investeringsforeningen Gudme Raaschou, Kalvebod

Læs mere

investeringsforeningen jyske invest Jyske Invest Højt Ratede Virksomhedsobligationer

investeringsforeningen jyske invest Jyske Invest Højt Ratede Virksomhedsobligationer investeringsforeningen jyske invest Jyske Invest Højt Ratede Virksomhedsobligationer 2 jyske invest højt ratede virksomhedsobligationer Indhold faktablad... 3 nøgletalsbrochure... 4 prospekt for jyske

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Ledelsesberetning for 1. halvår 2008... 3. Foreningsforhold... 4. Henton Invest, Afdeling Aktier 0-100... 6

Indholdsfortegnelse. Ledelsesberetning for 1. halvår 2008... 3. Foreningsforhold... 4. Henton Invest, Afdeling Aktier 0-100... 6 Halvårsrapport 2008 Indholdsfortegnelse Ledelsesberetning for 1. halvår 2008... 3 Foreningsforhold... 4 Henton Invest, Afdeling Aktier 0-100... 6 Henton Invest, Afdeling Bond Fund... 8 Ledelsespåtegning...

Læs mere

Investeringsforeningen Lægernes Pensionsinvestering. Afdeling LPI Aktier Globale (aktiv forvaltning, MSCI Verden)

Investeringsforeningen Lægernes Pensionsinvestering. Afdeling LPI Aktier Globale (aktiv forvaltning, MSCI Verden) Investeringsforeningen Lægernes Pensionsinvestering Afdeling LPI Aktier Globale (aktiv forvaltning, MSCI Verden) Forenklet prospekt Vi erklærer herved, at oplysningerne i prospektet os bekendt er rigtige,

Læs mere

Skatteguide gældende for udbytter og avancer/tab i 2013

Skatteguide gældende for udbytter og avancer/tab i 2013 Januar 20 13 Skatteguide gældende for udbytter og avancer/tab i 2013 Skattereglerne er komplekse og meget omfattende. Det er ikke muligt i en generel publikation som denne at dække alle individuelle forhold

Læs mere

8) Bestyrelsesmedlemmernes navne og deres hovedbeskæftigelse ved angivelse af deres stilling, ansættelsessted og ansættelses- eller bopælsadresse.

8) Bestyrelsesmedlemmernes navne og deres hovedbeskæftigelse ved angivelse af deres stilling, ansættelsessted og ansættelses- eller bopælsadresse. Bekendtgørelse om oplysninger i investeringsforeningers, specialforeningers, godkendte fåmandsforeningers og hedgeforeningers prospekter 1) I medfør af 74, stk. 2, 113, 114 f, stk. 1 og 2, og 132, stk.

Læs mere

Investeringsforeningen Nykredit Invest Engros

Investeringsforeningen Nykredit Invest Engros Investeringsforeningen Nykredit Invest Engros Forenklet tegningsprospekt Vi erklærer herved, at oplysningerne i prospektet os bekendt er rigtige, og at prospektet os bekendt ikke er behæftet med udeladelser,

Læs mere

PROSPEKT. Investeringsforeningen Danske Invest. Fællesprospekt for 13 obligationsafdelinger

PROSPEKT. Investeringsforeningen Danske Invest. Fællesprospekt for 13 obligationsafdelinger PROSPEKT Investeringsforeningen Danske Invest Fællesprospekt for 13 obligationsafdelinger 26. juni 2013 Indholdsfortegnelse Ansvar for prospektet for 3 Uafhængig revisors erklæring om prospektet for 4

Læs mere