Udbudsbetingelser Tolkemyndigheden Udbud af platform til videoog fjerntolkning

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Udbudsbetingelser Tolkemyndigheden Udbud af platform til videoog fjerntolkning"

Transkript

1 Udbudsbetingelser Tolkemyndigheden Udbud af platform til videoog fjerntolkning Side 1

2 1. Indledning Den ordregivende myndighed Udbudsmaterialet Tidsplan for udbudsforretningen Spørgsmål Frist for modtagelse af tilbud Vedståelsesfrist Tildelingskriterier I vurderingen af samlet pris indgår I vurderingen af overensstemmelse med beskrevne funktioner indgår I vurderingen af leveringssikkerhed indgår Mindstekrav og forbehold Mangler eller uklarheder i tilbud Alternative tilbud Behandling af tilbud, fortrolighed mv Aktindsigt Tilbuddets udformning...8 Side 2

3 1. Indledning Beskrivelsen nedenfor er tænkt som en indledende hjælp til tilbudsgiverne i forhold til at læse og forstå det fremsendte udbudsmateriale. Denne udbudsforretning vedrører konkurrenceudsættelse på en platform til håndtering af video- og fjerntolkning efter krav i tolkelovens 7, stk. 5. Formålet med udbudsrunden er at finde en tilbudsgiver, der kan levere en platform der opfylder flest muligt af de brugerfunktionsmæssige og tekniske krav, til den bedst mulige pris. Udbudsforretningen gennemføres som et EU udbud efter lov om indhentning af tilbud på visse offentlige og offentligt støttede kontrakter, jf. lovbekendtgørelse nr af 7. december Systemet skal sikre transmission af lyd, data og billede, via kø-system til en række tolkestudier. Udbudsforretningen annonceres, jf. udbudsbetingelserne punkt 4.1. Tolkemyndigheden ønsker at indgå rammeaftale med én tilbudsgiver af en platform. Til brug for udarbejdelsen af tilbud har de af tolkemyndigheden kendte tilbudsgivere modtaget et opfordringsbrev bilagt udbudsbetingelser, leveringsaftale med tilhørende bilag 1 samt skema til afgivelse af tilbud gennem udfyldelse bilag 2. I det følgende forklares kort, hvordan tilbudsgiverne skal forholde sig til det modtagne materiale, herunder til leveringsaftale og bilag. Udbudsbetingelserne (dette dokument) fastsætter de formelle spilleregler for gennemførelse af udbudsproceduren. Her beskrives bl.a. kriterierne for tildeling af aftale, forhold vedrørende mindstekrav og forbehold, frist for indgivelse af tilbud, formkravene til tilbuddenes udformning m.v. Det er derfor vigtigt, at tilbudsgiverne grundigt sætter sig ind i disse betingelser inden udarbejdelse af tilbuddet. Side 3

4 Aftalen indeholder juridiske bestemmelser, der skal regulere forholdet mellem aftaleparterne i aftalens løbetid. De detaljerede krav til ydelsen findes i de bilag, der hører til aftalen. Derfor henviser aftalens bestemmelser ofte til de enkelte bilag. Udbudskontrakten er den kontrakt, Tolkemyndigheden vil tilbyde én tilbudsgiver. Kontrakten er udformet efter K01, dog med få mindre ændringer omkring dels bodsstørrelse, dels indeholder aftalen en forpligtelse til vedligeholdelse og hosting frem til udgangen af Bilagssamlingen udgør de sædvanlige bilag til K01. I bilag 2 er desuden optrykt formular der kan anvendes ved afgivelse af tro og love erklæring om gæld til det offentlige samt formular der kan anvendes ved afgivelse af erklæring om beskyttelse på arbejdspladsen m.v. 2. Den ordregivende myndighed Den ordregivende myndighed er: Den Nationale Tolkemyndighed, Postboks 110, Storetorv 10, 6200 Aabenraa. Internetadresse: Alle henvendelser, herunder spørgsmål mv., skal i løbet af udbudsprocessen rettes til: Tolkemyndigheden, att. Bo Kragelund, mail Tlf. dir.: Udbudsmaterialet Det samlede udbudsmateriale består af nærværende udbudsbetingelser samt aftaledokumentet K01, og bilagssamling. 4. Tidsplan for udbudsforretningen 4.1 Spørgsmål Tolkemyndigheden vil i uge 41 i offentligt opslag i udbudsavisen og på Side 4

5 annoncere udbuddet. Udbudsmaterialet kan tilsendes enhver, der måtte anmode herom, samt downloades på Tolkemyndighedens hjemmeside Tilbudsgivere, der ønsker præcisering af forhold vedrørende udbuddet, kan indsende skriftlige spørgsmål, der skal være på dansk, norsk eller svensk, til tolkemyndigheden, att. Bo Kragelund eller via mail Spørgsmål, der modtages senest torsdag den 11. november 2010 klokken vil under alle omstændigheder blive besvaret. Spørgsmål, der modtages efter dette tidspunkt, vil blive besvaret, medmindre spørgsmålets karakter gør det uforholdsmæssigt byrdefuldt at meddele svaret senest ved udløbet af tilbudsfristen, jf. pkt Spørgsmål og svar vil blive besvaret på tolkemyndighedens hjemmeside under siden Udbud - platform. Besvarelsen sker på dansk. 4.2 Frist for modtagelse af tilbud Sidste frist for modtagelse af tilbud er tirsdag den 30. november 2010 klokken Indkomne tilbud vil herefter blive åbnet. Tilbud afgives i 1 underskrevet eksemplar og en elektronisk version, der bedes sendt i pdf-format på USB-stick. Tilbuddet skal sendes eller afleveres til følgende adresse: Tolkemyndigheden Postboks 110 Storetorv 10 DK-6200 Aabenraa Att.: Bo Kragelund Tilbud, der modtages efter dette tidspunkt, vil ikke blive taget i betragtning. Tilbud skal affattes på dansk, norsk eller svensk. Side 5

6 I tilfælde af uoverensstemmelse mellem den elektroniske version og papirudgaven har sidstnævnte forrang. 4.3 Vedståelsesfrist Tilbuddet skal være bindende i 6 måneder fra tilbudsfristens udløb. 5. Tildelingskriterier Indgåelse af aftalerne om levering af platform vil ske på grundlag af kriteriet det økonomisk mest fordelagtige tilbud. Tolkemyndigheden vil ligge følgende kriterier til grund, der er angivet med vægtning: Samlet pris (40 %). Overensstemmelse med beskrevne funktioner (35 %) Leveringssikkerhed (25 %) 5.1 I vurderingen af samlet pris indgår: Tilbudsgivers angivelse af, hvilke udgifter der er i forbindelse med opstart af platformen eksempelvis opsætning, video-plugins, 3G gateway opsætning osv. Hertil den af tilbudsgiver opgivne pris på løbende udgifter, herunder årlig drift, hosting, licenser, vedligehols osv. Prisen udregnes som disse udgifter i kontraktsperioden og i den 2 årige optionsperiode, dvs. den samlede pris frem til udgangen af Prisen på optioner indregnes med 5 %, hvori medregnes prisen for 100 trådløse videotelefoner, Licens for oprettelse af 1 yderligere tolkestudie, licens for oprettelse af yderligere en organisation samt prisen for opskalering af 10 samtidige brugere. 5.2 I vurderingen af overensstemmelse med beskrevne funktioner indgår: En vurdering af tilbudsgivers beskrivelse af sin løsning i forhold til kravene i bilag 2. Der foretages en samlet kvalitativ vurdering ud fra tilbudsgivers beskrivelse af systemet, set dels i forhold til de krav der er stillet i udbudsmaterialet. Der vil ved vurderingen blive taget udgangspunkt i forholdene for brugere og tolke. Side 6

7 5.3 I vurderingen af leveringssikkerhed indgår: Der vurderes om løsningen er baseret på et standardprodukt der er velafprøvet i markedet. 6. Mindstekrav og forbehold Tilbudsgiver skal respektere følgende mindstekrav: At der ikke kan tages forbehold over for aftale og bilag, hvor der er angivet Krav.Min. Ved Krav.Alm og Krav.Lav vil der kunne beskrives forbehold, eller alternative løsninger. Sådanne forbehold reducere i tolkemyndighedens vurdering af overensstemmelse med beskrevne funktioner, således at hvis disse krav er udslagsgivende, og forholdene i øvrigt er lige, så foretrækkes den leverandør, der har færrest forbehold. Såfremt mindstekravene ikke er opfyldt, anses tilbuddet for ukonditionsmæssigt, og tilbuddet vil således ikke blive taget i betragtning. 7. Mangler eller uklarheder i tilbud Såfremt tolkemyndigheden vurderer, at en tilbudsgiver ved en fejl eller forglemmelse har undladt at give alle påkrævede oplysninger eller påkrævet dokumentation i sit tilbud, forbeholder tolkemyndigheden sig retten til at rette henvendelse til den pågældende tilbudsgiver med henblik på straks, at få indhentet de manglende oplysninger fra tilbudsgiveren. Tilsvarende forbeholder tolkemyndigheden sig at rette henvendelse til en tilbudsgiver, der måtte have afgivet uklare oplysninger i sit tilbud med henblik på straks at få afklaret den pågældende tilbudsgivers tilbud. Tolkemyndigheden vil i sin vurdering af, om tolkemyndigheden vil rette henvendelse til en tilbudsgiver efter dette punkt tage behørigt hensyn til ligebehandlings- og gennemsigtighedsprincippet for at sikre, at en tilbudsgiver ikke gennem tolkemyndighedens henvendelse opnår en utilbørlig fordel. 8. Alternative tilbud Tilbudsgiver er ikke berettiget til at afgive alternative tilbud. Side 7

8 9. Behandling af tilbud, fortrolighed mv. Tilbudsgiver har ikke adgang til at overvære åbningen af tilbud. Tolkemyndigheden er ikke pligtig at tilbagelevere tilbuddet til tilbudsgiveren. Tilbudsgiver skal iagttage ubetinget tavshed over for uvedkommende vedrørende forhold, som måtte komme til tilbudsgivers kendskab i forbindelse med nærværende udbudsforretning. Tilbudsgivers omkostninger i forbindelse med nærværende udbudsforretning er tolkemyndigheden uvedkommende. 10. Aktindsigt Tolkemyndigheden er underlagt de forvaltningsmæssige regler, herunder reglerne om aktindsigt i Offentligheds- og Forvaltningsloven. Tolkemyndigheden er ikke bundet af tilbudsgivers eventuelle angivelser om fortrolighed i forbindelse med en eventuel begæring om aktindsigt, men angivelserne vil indgå som et element i myndighedens vurdering af, om og i hvilket omfang der skal gives aktindsigt. 11. Tilbuddets udformning Tilbuddet skal udformes gennem en udfyldelse af udbudsmaterialets bilagssamling, med nødvendige beskrivelser og inkl. den i bilagssamlingen indeholdte erklæring på tro og love om, hvorvidt tilbudsgiveren på tidspunktet for afgivelsen af tilbud har forfalden gæld til det offentlige. I bilagssamlingen er optrykt en formular, som kan benyttes ved afgivelsen af denne erklæring. Side 8

Udbudsbetingelser. Rammeaftale 16.05 Rejsebureauydelser

Udbudsbetingelser. Rammeaftale 16.05 Rejsebureauydelser Udbudsbetingelser Rammeaftale 16.05 Indholdsfortegnelse 1. Den ordregivende myndighed... 3 2. Udbudsmaterialets bestanddele... 4 3. Udbuddets indhold... 5 3.1. Rammeaftalen har følgende formål:... 5 3.2.

Læs mere

Udkast til UDBUDSMATERIALE Offentligt udbud

Udkast til UDBUDSMATERIALE Offentligt udbud Udkast til UDBUDSMATERIALE Offentligt udbud Rammeaftaler vedrørende levering af personlig og praktisk til borgere i eget hjem efter servicelovens 83 og 91 Forventet Annonceringsdato: 27. september 2013

Læs mere

UDBUDSBETINGELSER. Offentligt udbud nr. 2014/S 046-076812. Udbud af kanylebokse

UDBUDSBETINGELSER. Offentligt udbud nr. 2014/S 046-076812. Udbud af kanylebokse Udbud af kanylebokse UDBUDSBETINGELSER Offentligt udbud nr. 2014/S 046-076812 Udbud af kanylebokse Udbud af kanylebokse Indholdsfortegnelse INDHOLDSFORTEGNELSE 1 UDBUDSBETINGELSER... 3 1.1 Indledning...

Læs mere

Udbudsbetingelser (begrænset udbud) Rammeaftale 02.08 Tele- og datakommunikation

Udbudsbetingelser (begrænset udbud) Rammeaftale 02.08 Tele- og datakommunikation (begrænset udbud) Rammeaftale 02.08 Tele- og datakommunikation Indholdsfortegnelse 1. Den ordregivende myndighed... 3 2. Udbudsmaterialets bestanddele... 4 3. Formål og baggrund... 6 4. Udbuddets indhold...

Læs mere

Udbudsbetingelser. Køb af to både inkl. diverse udstyr m.v. Leveringssteder: Fiskerikontrollen på Nykøbing Mors og Fiskerikontrollen i Roskilde

Udbudsbetingelser. Køb af to både inkl. diverse udstyr m.v. Leveringssteder: Fiskerikontrollen på Nykøbing Mors og Fiskerikontrollen i Roskilde Udbudsbetingelser Køb af to både inkl. diverse udstyr m.v. Leveringssteder: Fiskerikontrollen på Nykøbing Mors og Fiskerikontrollen i Roskilde 0 Indhold Introduktion... 2 Den ordregivende myndighed...

Læs mere

Udbudsbetingelser til offentligt udbud. Digital klageportal til Natur- og Miljøklagenævnet

Udbudsbetingelser til offentligt udbud. Digital klageportal til Natur- og Miljøklagenævnet Udbudsbetingelser til offentligt udbud Digital klageportal til Natur- og Miljøklagenævnet 1 1 UDBUDSBETINGELSER... 3 1.1 Indledning... 3 1.2 Den ordregivende myndighed... 3 1.2.1 Kontaktperson... 3 1.3

Læs mere

Udbudsbetingelser til offentligt EU-udbud. Nationalparkskib

Udbudsbetingelser til offentligt EU-udbud. Nationalparkskib Udbudsbetingelser til offentligt EU-udbud af Nationalparkskib EU-udbudsnummer: 2014/S 117-206444 1 1 UDBUDSBETINGELSER... 3 1.1 Indledning... 3 1.2 Den ordregivende myndighed... 3 1.3 Beskrivelse af projektet...

Læs mere

20. august 2013. Annoncering af konsulentbistand til udarbejdelse af en applikation til smartphones om rettigheder og ligestilling i Danmark.

20. august 2013. Annoncering af konsulentbistand til udarbejdelse af en applikation til smartphones om rettigheder og ligestilling i Danmark. 20. august 2013 Annoncering af konsulentbistand til udarbejdelse af en applikation til smartphones om rettigheder og ligestilling i Danmark. 1 Indholdsfortegnelse 1. BETINGELSER... 4 1.1. Baggrund... 4

Læs mere

Bilag 1. Udbudsmateriale vedr. revisionsopgave for. Professionshøjskolen VIA University College. Generelle vilkår for tilbudsafgivelse

Bilag 1. Udbudsmateriale vedr. revisionsopgave for. Professionshøjskolen VIA University College. Generelle vilkår for tilbudsafgivelse Sags nr. U0001-8-10-10-13 Bilag 1 Udbudsmateriale vedr. revisionsopgave for Professionshøjskolen VIA University College Generelle vilkår for tilbudsafgivelse Side 1 Sags nr. U0001-8-10-10-13 VIA University

Læs mere

KONKURRENCEBETINGELSER

KONKURRENCEBETINGELSER KONKURRENCEBETINGELSER FOR KONTRAKT VEDRØRENDE IT-KONSULENTER TIL FÆRDIGGØRELSE AF MIN LEDERSIDE Kontrakt vedrørende IT-konsulenter til færdiggørelse af Min Lederside - Konkurrencebetingelser 1 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Offentligt EU-udbud nr. 2015/S 106-192332, Radiokommunikationsløsning (hardware) til kørende præhospitale enheder

Offentligt EU-udbud nr. 2015/S 106-192332, Radiokommunikationsløsning (hardware) til kørende præhospitale enheder Offentligt EU-udbud nr. 2015/S 106-192332, Radiokommunikationsløsning (hardware) til kørende præhospitale enheder Virksomheder på markedet opfordres til at afgive tilbud på levering af Radiokommunikationsløsning

Læs mere

Udbudsbetingelser vedrørende istandsættelse af Nationalmuseets fyrskib Gedser Rev

Udbudsbetingelser vedrørende istandsættelse af Nationalmuseets fyrskib Gedser Rev vedrørende istandsættelse af Nationalmuseets fyrskib Gedser Rev (offentligt udbud) 1 Den ordregivende myndighed... 2 2 Beskrivelse af opgaven... 3 3 Betingelser for egnethed... 4 4 Tildeling af kontrakt

Læs mere

Udbudsbetingelser (begrænset udbud) Rammeaftale 02.03 Servere og storage

Udbudsbetingelser (begrænset udbud) Rammeaftale 02.03 Servere og storage Udbudsbetingelser (begrænset udbud) Rammeaftale 02.03 Servere og storage Indholdsfortegnelse 1. Den ordregivende myndighed... 3 2. Udbudsmaterialets bestanddele... 4 3. Udbuddets indhold... 7 4. Sortimentsopbygning...

Læs mere

INDHENTELSE AF TILBUD VEDR. KAMPAGNE OM RETTEN TIL ETNISK LIGEBEHANDLING

INDHENTELSE AF TILBUD VEDR. KAMPAGNE OM RETTEN TIL ETNISK LIGEBEHANDLING December 2014 INDHENTELSE AF TILBUD VEDR. KAMPAGNE OM RETTEN TIL ETNISK LIGEBEHANDLING Udbudsmateriale Enheden for Antidiskrimination, Ankestyrelsen Udbudsmateriale vedrørende kampagne om retten til etnisk

Læs mere

BESTEMMELSER OM UDBUD OG TILBUD (BUT)

BESTEMMELSER OM UDBUD OG TILBUD (BUT) Vordingborg Kommune, Kultur og Fritid KUNSTGRÆS-SPORTSPLÆNE, 2015 BESTEMMELSER OM UDBUD OG TILBUD (BUT) 24. oktober 2014 Vordingborg Kommune, Kultur og Fritid 1 ORIENTERING OM UDBUD... 1 2 UDBUD... 3 2.1

Læs mere

Udbud af kapitalforvaltning. Landsbyggefonden og Byggeskadefonden. Marts 2015 Udbudsmateriale

Udbud af kapitalforvaltning. Landsbyggefonden og Byggeskadefonden. Marts 2015 Udbudsmateriale Udbud af kapitalforvaltning for Landsbyggefonden og Byggeskadefonden Marts 2015 Udbudsmateriale Indholdsfortegnelse 1. Indledning 4 2. Udbudsbetingelser 5 2.1. Udbudsform 5 2.2. Ordregiver 5 2.3. Oplysninger

Læs mere

Prækvalifikationsbetingelser. i forbindelse med annoncering af Grundig Rengøring hos borgere der er visiteret til rengøring

Prækvalifikationsbetingelser. i forbindelse med annoncering af Grundig Rengøring hos borgere der er visiteret til rengøring Prækvalifikationsbetingelser i forbindelse med annoncering af Grundig Rengøring hos borgere der er visiteret til rengøring Indholdsfortegnelse 1 Annonceringsform... 3 2 Indledning... 3 3 Annonceringens

Læs mere

ANNONCERINGSBETINGELSER

ANNONCERINGSBETINGELSER ANNONCERINGSBETINGELSER Annoncering på Indkøb af parkeringsautomater til Fredericia Kommune August 2011 Tovholder for annonceringen: Fredericia Kommune Att.: Thilde Bach Hansen Gothersgade 20 DK-7000 Fredericia

Læs mere

Paradigmer for prækvalifikation af ansøgere samt tildeling af kontrakt

Paradigmer for prækvalifikation af ansøgere samt tildeling af kontrakt Paradigmer for prækvalifikation af ansøgere samt tildeling af kontrakt 2014 Paradigmer for prækvalifikation af ansøgere samt tildeling af kontrakt Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen Carl Jacobsens Vej

Læs mere

Betingelser for udbud af etablering af havmølleparken Horns Rev 3 Foreløbige udbudsbetingelser offentliggjort 18. juni 2014.

Betingelser for udbud af etablering af havmølleparken Horns Rev 3 Foreløbige udbudsbetingelser offentliggjort 18. juni 2014. Betingelser for udbud af etablering af havmølleparken Horns Rev 3 Foreløbige udbudsbetingelser offentliggjort 18. juni 2014. Endelige udbudsbetingelser forventes offentliggjort i december 2014 efter forhandlinger

Læs mere

EU-UDBUD 2013/S 204-352865. Varer Offentligt udbud. På levering af en købekortsordning på fødevare til Esbjerg Kommune, Oktober 2013

EU-UDBUD 2013/S 204-352865. Varer Offentligt udbud. På levering af en købekortsordning på fødevare til Esbjerg Kommune, Oktober 2013 EU-UDBUD 2013/S 204-352865 Varer Offentligt udbud På levering af en købekortsordning på fødevare til Esbjerg Kommune, Oktober 2013 Telefon Telefax 76 16 16 17 f-f@esbjergkommune.dk www.esbjergkommune.dk

Læs mere

Udbud af IT-løsning til håndtering af Debitoropgaven i Jammerbugt Kommune.

Udbud af IT-løsning til håndtering af Debitoropgaven i Jammerbugt Kommune. Tilbudsgrundlag vedr. Debitorsystem Den 10. juli 2013 Udbud af IT-løsning til håndtering af Debitoropgaven i Jammerbugt Kommune. Udbudsbetingelser omfattet af tilbudsloven jvf. lovbekendtgørelse nr. 1410/2007

Læs mere

Udbudsbetingelser. Udbud af finansiel leasing i forbindelse med finansiering af færge. November 2014. Sagsnr. 056958-0007 Dok.nr. 12616316.

Udbudsbetingelser. Udbud af finansiel leasing i forbindelse med finansiering af færge. November 2014. Sagsnr. 056958-0007 Dok.nr. 12616316. November 2014 Sagsnr. 056958-0007 Udbudsbetingelser Udbud af finansiel leasing i forbindelse med finansiering af færge København Langelinie Allé 35 2100 København Ø Danmark Aarhus Værkmestergade 2 8000

Læs mere

Udbudsplan og betingelser

Udbudsplan og betingelser Projektnavn ESDH Sidst redigeret af Tina Malene Ørsted Sidst redigeret den 6. april 2010 Udbudsplan og betingelser SKI miniudbud i tre trin ESDH- system I dette materiale præsenteres de konkrete tildelingskriterier

Læs mere

Udbudsmateriale - Offentligt udbud Udbud af hæmatologiudstyr til Sydvestjysk Sygehus, Region Syddanmark Sagsnr. MT 2007/0111 Side 1 af 72

Udbudsmateriale - Offentligt udbud Udbud af hæmatologiudstyr til Sydvestjysk Sygehus, Region Syddanmark Sagsnr. MT 2007/0111 Side 1 af 72 Udbud af hæmatologiudstyr til Sydvestjysk Sygehus, Side 1 af 72 UDBUDSMATERIALE Offentligt udbud Nr. 2007/S 212-257698 Udbud af hæmatologiudstyr til Sydvestjysk Sygehus,, Esbjerg og Grindsted. Udbud af

Læs mere

Mulighederne for dialog ved udbud Vejledning

Mulighederne for dialog ved udbud Vejledning Mulighederne for dialog ved udbud Vejledning Mulighederne for dialog ved udbud Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen Carl Jacobsens Vej 35 2500 Valby Tlf. +45 41 71 50 00 E-mail: kfst@kfst.dk On-line ISBN:

Læs mere

Udbudsmateriale. Offentligt EU-udbud. Levering af lokal basal erhvervsservice. til Norddjurs Kommune. Danmark-Grenaa: XXXX XXXX.

Udbudsmateriale. Offentligt EU-udbud. Levering af lokal basal erhvervsservice. til Norddjurs Kommune. Danmark-Grenaa: XXXX XXXX. Udbudsmateriale Offentligt EU-udbud Levering af lokal basal erhvervsservice til Norddjurs Kommune Danmark-Grenaa: XXXX XXXX Side 1 af 27 Indhold 1. Indledning...3 1.1 Ordregiver...3 1.2 Udbuddets omfang...3

Læs mere

Udbud af AV-udstyr og konferencesystem til nyt rådhus i Egedal Kommune

Udbud af AV-udstyr og konferencesystem til nyt rådhus i Egedal Kommune Udbud af AV-udstyr og konferencesystem til nyt rådhus i Egedal Kommune August 2014 Indholdsfortegnelse 1. Generelle udbudsbetingelser... 3 2. Kravspecifikation...... 7 3. Kontrakten Bilag 1: Erklæringsformular

Læs mere

Udbudsbetingelser til offentligt udbud Byliv og erhvervsliv i den funktionsblandede by

Udbudsbetingelser til offentligt udbud Byliv og erhvervsliv i den funktionsblandede by Udbudsbetingelser til offentligt udbud af Byliv og erhvervsliv i den funktionsblandede by Side 1/39 1 UDBUDSBETINGELSER... 4 1.1 Indledning... 4 1.2 Den ordregivende myndighed... 4 1.2.1 Kontaktperson...

Læs mere

LEVERANCE AF FARTVISERE

LEVERANCE AF FARTVISERE UDBUDSBETINGELSER (BUT) LEVERANCE AF FARTVISERE JULI 2013 DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON BESTEMMELSER

Læs mere