Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden"

Transkript

1 Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat har den fornødne kvalitet og samlet set fortsat opfylder betingelserne for godkendelse, jf. 6 og i Lov om socialtilsyn. En del af oplysningerne i tilsynsrapporten skal, jf. 22 i Lov om socialtilsyn, fremgå af Tilbudsportalen. Disse oplysninger er markeret med * Socialtilsynets bedømmelse af kvaliteten foretages med udgangspunkt i kvalitetsmodellens kriterier og indikatorer ved hjælp af en 5- trins skala jf. 6 i Lov om socialtilsyn. Kvalitetsbedømmelsen indgår i en kvalitetsvurdering, hvor socialtilsynet, afhængig af tilbudstype og målgruppen, har mulighed for at inddrage andre relevante forhold, der ligger inden for de 7 temaer, men som ikke er indeholdt i indikatorer og kriterier. Socialtilsynet indhenter og vurderer endvidere øvrige oplysninger, der har betydning for godkendelsen, herunder økonomiske og organisatoriske forhold jf i Lov om socialtilsyn. Oplysningerne indgår i vurderingen af, om tilbuddet samlet set fortsat opfylder betingelserne for godkendelse. Tilsynsrapporten og konklusionerne heri indgår i socialtilsynets feedback og opfølgning i forhold til tilbuddet. For tilbud med flere afdelinger udarbejdes der én samlet kvalitetsvurdering. Side 1 af 19

2 1. Stamoplysninger *Tilbuddets navn: *Adresse: *Kontaktoplysninger: *Tilbudstyper: *Målgrupper: Bofællesskabet Serbiensgade Serbiensgade 12, 3 tv København S Tlf.: Hjemmeside: (midlertidigt botilbud til voksne) 18 til 65 år (forandret virkelighedsopfattelse, andre psykiske vanskeligheder, andet socialt problem) Pladser i alt: 3 Tilsynsrapporten er udarbejdet af: Dato for tilsynsrapport: Bettina Tandrup Holm (Socialtilsyn Hovedstaden) Samlet vurdering (jf. 6 og i Lov om socialtilsyn) *Samlet vurdering: Bofællesskabet Serbiensgade drives i en lejlighed i en beboelsesejendom som et botilbud med 3 pladser efter servicelovens 107. Bofællesskabet hører under Center Amager, som er et af seks psykiatriske centre i Københavns kommune. Støtten til borgerne i bofællesskaberne gives af hjemmevejledere, der har eget kontor på Sundbygård. Side 2 af 19

3 Borgere kan visiteres til tilbuddet, hvis de er over 18 år, og har et støttebehov. Som udgangspunkt har hver borger tildelt 1,5 time støtte pr uge, og de kan derudover få hjælp for eksempel til ledsagelse til jobcenter. Borgerne kan kontakte hjemmevejlederne pr telefon på hverdage fra 8-16, fredag dog til klokken 13. Ved behov derudover kan de henvende sig på Center Amagers samværs- og aktivitetstilbud "Kompasset", eller de kan benytte akuttelefonen til psykiatrisk skadestue. Formålet med botilbuddet er at yde borgerne støtte til at strukturere deres hverdag, til praktiske opgaver og til at indgå i sociale relationer. Det er Socialtilsynets vurdering, at indholdet i indsatsen i højere grad har karakter af 85 støtte til borgere i eget hjem end af et egentligt botilbud efter SEL 107. Dette begrundes med, at støtten ydes til den individuelle borger, og at der ingen indsats er for fællesskabs fremmende og fællesskabs understøttende aktiviteter, så som eksempelvis fællesspisning. Da borgerne ikke selv magter at etablere fællesskabet, men faktisk har svært ved at rumme hinanden, er der kun i meget ringe grad tale om et bo-fællesskab. Yderligere vurderer Socialtilsynet, at der mangler overensstemmelse imellem, at borgerne beskrives som havende massivt støtte behov og at den støtte borgeren får, er et tilbud om hver 1,5 times hjemmevejledning om ugen samt et fælles ugentligt beboermøde af en times varighed. Socialtilsynet konkluderer, at de fysiske rammer ikke virker understøttende for borgernes trivsel og udvikling. Værelserne er små og der er tre voksne om at dele et badeværelse. Fællesrum fremstår nedslidte og helt uden tegn på, at der bor mennesker. Borgerne ville muligvis have større glæde af, at lejligheden blev opdelt i 3 solistboliger eventuelt fortsat med fælles toilet og køkken. Side 3 af 19

4 *Afgørelse: Godkendelse afventer Påbud: Opmærksomhedspunkter: Det kan overvejes om støtteniveauet i Bofællesskabet Serbiensgade er relevant i forhold til målgruppen. Man kan overveje at indføre aktiviteter til understøttelse af borgerne mulighed for at få gavn af, at der er tale om et bofællesskab. Side 4 af 19

5 3. Oplysninger om datakilder Dokumenter: Observation Interview Interviewkilder Københavns kommunes hjemmeside - generelt om psykiatri botilbud Oversigt over midlertidige boliger til borgere med sindslidelse i Københavns Kommune fra 2011 Derudover er der ingen datakilder. Center Amagers hjemmeside fungerer ikke, der foreligger ikke tidligere tilsynsrapporter, og der er ikke foretaget indberetninger til tilbudsportalen. Fremvisning af fællesstue, køkken og badeværelse. En borger fremviste sin bolig. Pædagog, uddannet i 2006, har arbejdet i psykiatrien i Københavns Kommune i ca. 4 år. Pædagog, uddannet i 2012, ansat siden i Center Amager siden juni 2013, og med erfaring fra tidligere job som SoSuhjælper i psykiatrien. Kort møde med borger, som flyttede ind samme dag som tilsynet fandt sted. De to andre borgere var ikke hjemme. Beboere Medarbejdere Side 5 af 19

6 4. Oplysninger om tilsynsbesøg Dato Oversigt over tilsynsbesøg Tilsynskonsulenter : Serbiensgade 12, 3 tv., 2300 København S Bettina Tandrup Holm Bitten Mailund Afdelinger Besøgstype Særligt fokus på udvalgte temaer, kriterier eller indikatorer Uanmeldt Der er tale om et uanmeldt tilsyn med fokus på Kvalitetsmodellens to temaer om henholdsvis selvstændighed og relationer samt fysiske rammer. Side 6 af 19

7 5. Bedømmelse og vurdering af kvalitet (jf. 6 i Lov om socialtilsyn) Nedennævnte figur illustrerer tre centrale elementer, der indgår i socialtilsynets vurdering af hvorvidt tilbuddet har fornøden kvalitet og samlet set fortsat opfylder betingelserne for godkendelse. Dette afsnit omhandler bedømmelse og vurdering af kvalitet. Samlet vurdering af om tilbuddet kan godkendes: For at kunne træffe en afgørelse indhenter og vurderer Socialtilsynet øvrige oplysninger, der har betydning for fortsat godkendelse, herunder oplysninger om økonomiske og organisatoriske forhold jf. Lov om socialtilsyn ( 12-18) samt relaterede lovgivninger fx Lov om social service, retssikkerhedsloven m.m. Kvalitetsvurdering: Socialtilsynet laver en samlet vurdering af kvaliteten ud fra kvalitetsmodellens syv temaer ( 6). I den samlede vurdering af om tilbuddet fortsat har den fornødne kvalitet, kan det være relevant at inddrage forhold, der falder inden for de 7 temaer, men som ikke er indeholdt i kvalitetsmodellens kriterier og indikatorer. Kvalitetsbedømmelse: Socialtilsynet bedømmer tilbuddet ud fra kvalitetsmodellens kriterier og indikatorer. Side 7 af 19

8 - 5.1 Kvalitetsmodellen I kvalitetsmodellen er både 'Gns. bedømmelse' på temaniveau og 'Bedømmelse' på indikatorniveau angivet på følgende skala: 5. i meget høj grad opfyldt. 4. i høj grad opfyldt. 3. i middel grad opfyldt. 2. i lav grad opfyldt. 1. i meget lav grad opfyldt. Vurderingen af temaerne bygger på kvalitetsbedømmelsen, og der kan, afhængigt af tilbudstype og målgruppe, inddrages andre relevante forhold, som ikke er indeholdt i kvalitetsmodellens indikatorer. Tema *Selvstændighed og relationer Gns. bedømmelse * Vurdering af tema Udviklingspunkter 3,3 Det er Socialtilsynets vurdering, at der forefindes en ramme for borgenes og hjemmevejledernes målsætning, evaluering og opfølgning på mål for borgernes ophold i Bofællesskabet i Serbiensgade. Herunder har borgerne mulighed for at vælge at få støtte til udvikling af sociale kompetencer, men ofte fravælger borgerne dette i deres pædagogiske sundhedsplan. Dels fordi de i højere grad har behov for hjælp til basale praktiske funktioner og dels fordi de har svært ved at indgå i sociale relationer. Bofællesskabet Serbiensgade kan overveje dels at etablere flere fællesskabsfremmende tiltag og dels hvordan, man kan understøtte, at borgerne opnår kompetencer til i højere grad at indgå i fællesskaber og sociale relationer. Det betyder ikke, at borgerne ikke har behov for denne støtte, men at indsatsen ikke er omfattende nok til at arbejde med problematikken. Der gives ingen støtte til at få at etableret en relation imellem borgerne i tilbuddet eller en oplevelse af fællesskab borgerne imellem. Og ønsket derom kommer Side 8 af 19

9 heller ikke fra borgerne. I stedet arbejdes med at støtte borgerne i at indgå aftaler om, hvad man hver især skal bidrage med, for at ikke at genere hinanden. Socialtilsynet vurderer, at der er en række muligheder for aktiviteter og samvær med ligestillede i lokalsamfundet, men at borgere i bofællesskabet typisk ikke har ressourcer til selv at opsøge disse tilbud. Borgernes ønske bliver ofte at leve tilværelsen tilbagetrukket på deres værelser - eller hjemme hos forældrene. Socialtilsynet vurderer, at der ikke via fælles hverdagsaktiviteter eller i den individuelle pædagogisk tilgang er fokus på, at borgerne at opnår de sociale kompetencer, som deltagelse i sociale aktiviteter og fællesskaber kræver. Kriterium Bedømmelse af kriterium Tema: Selvstændighed og relationer Kriterium 02: Tilbuddet styrker borgernes sociale kompetencer og selvstændighed Socialtilsynet finder, at medarbejderne på tilfredsstillende vis kan redegøre for, hvordan der i samarbejde med borgerne opstilles mål for deres ophold i tilbuddet, og hvordan der hver fjerde måned følges op på pædagogiske mål og hvert andet år på indsatsmål. Først fastlægger sagsbehandler sammen med borgeren indsatsmål til VUM bestillingen og efterfølgende gennemgår hjemmevejlederne indsatsmålene sammen med borgerne og udarbejder på den baggrund borgerens pædagogiske plan. Side 9 af 19

10 Et af de overordnede mål for indsatsen i Center Amagers Bofællesskaber er at støtte borgerne i at indgå i sociale relationer. Samtidig tager indsatsen sit afsæt i en handleplan, som borgerne selv medvirker til udarbejdelsen af, og ofte vil borgerne hellere støttes i forhold til løsning af praktiske opgaver, frem for at modtage støtte til udvikling af sociale kompetencer. Dertil kommer at borgerne kan være svære at fastholde i et målopfyldelsesforløb. Yderligere har de borgere, som aktuelt bor i Bofællesskabet i Serbiensgade svært ved at rumme hinanden. Selvom tilbuddet ikke opstiller individuelle og konkrete mål for den enkelte borgers sociale kompetencer giver Socialtilsynet middel bedømmelse, da dette sker i respekt for borgerens ønsker, og der i stedet arbejdes med at støtte borgerne i at indgå aftaler om, hvad man hver især skal bidrage med, for at ikke at genere hinanden. Socialtilsynets finder endvidere, at der er tilbud til borgerne i form af fællesskaber og aktiviteter i væresteder og i Sundhedscentre. Borgere i bofællesskabet har typisk ikke ressourcer til selv at opsøge disse tilbud. En enkelt borger benytter sig i perioder af udvalgte tilbud, men kun med ledsagelse af hjemmevejleder. Det er Socialtilsynets opfattelse, at hjemmevejlederne er opmærksomme på at omorganisere støtten, så borgeren støttes, når motivationen er tilstede. Socialtilsynet bedømmer, at borgerne i Serbiensgade i høj grad med udgangspunkt i egne ønsker og behov har kontakt til og samvær med familie og eventuelt venner i hverdagen. Samtidig henledes opmærksomheden på, at borgeren muligvis i vid omfang har samvær med forældrene, fordi de ikke får den hjælp og støtte, de har behov for i botilbuddet. Indikator Bedømmelse Bedømmelse af indikator Tema: Selvstændighed og relationer Indikator 02.a: Tilbuddet opstiller i samarbejde med borgerne konkrete, individuelle mål for borgernes sociale 3 (i middel grad opfyldt) Medarbejdere fortæller, at sagsbehandler forud for en borgers indflytning i tilbuddet udarbejder en handleplan/bestilling via Voksenudredningsmetoden (VUM). Heri indgår indsatsmål, som sagsbehandler har fastsat sammen med borgeren. Oftest beskrives borgerne med et massivt behov for støtte. Medarbejderne finder det svært at yde Side 10 af 19

11 kompetencer og selvstændighed, og der følges op herpå den nødvendige støtte på de tildelte 1,5 times hjemmevejledning pr uge. På baggrund af handleplanen, som borgerne selv får tilsendt, udarbejdes en pædagogisk plan for opholdet i bofællesskabet. Dette foregår ifølge hjemmevejlederne ved, at de gennemgår indsatsmålene med borgerne og sammen opsætter de delmål. Medarbejderne fortæller, at borgerne ofte har glemt målene eller oplever dem som uaktuelle. Ofte vil de hellere have hjælp til helt praktiske ting. Ligeledes er det ofte hjemmevejlederens vurdering, at der skal arbejdes med andre ting før, de kan komme hen til indsatsmålene. Hjemmevejleder og borger laver i fællesskab en afvejning af, hvor meget målene skal vægtes. Det er et overordnet mål for indsatsen i Center Amagers bofællesskaber at støtte borgerne i at indgå i sociale relationer, men i Serbiensgade opstilles der ikke konkrete, individuelle mål for borgernes sociale kompetencer og selvstændighed. Medarbejderne fortæller, at dels har borgerne oftest ingen ønske om hjælp til udvikling af sociale kompetencer og dels er de er svære at fastholde i et målopfyldelsesforløb. En borger er lige flyttet ind samme dag, som tilsynet finder sted. En anden har boet i bofællesskabet i et halvt år, men har været der meget lidt, og modtager stort set ikke hjemmevejledning. Den tredje borger har boet i tilbuddet i 4-5 år. Denne borger sidder mest ved computeren på sit værelse og skal ledsages, hvis der skal ske andet. Hvert 2. år opdateres VUM indsatsmålene af sagsbehandler sammen med borger og hjemmevejleder på hjemmevejleders initiativ. På spørgsmålet om, hvordan borgerne får støtte til at udvikle de sociale kompetencer, som er nødvendige for at fungere sammen i et bofællesskab, svarer medarbejderne, at borgerne ikke indgår i et fællesskab eller i relationer med hinanden. Side 11 af 19

12 Førhen har der været midler til at lave fælles aktiviteter med henblik på at understøtte borgernes indbyrdes relation. Men nu er der er ingen fælles aktiviteter, fællesspisning eller andre fællesskabs fremmende tiltag i bofællesskabet, bortset fra fællesmødet en time om ugen med to hjemmevejledere. Deres indsats går derfor på at støtte borgerne i at indgå aftaler m.m. med henblik på at dele køkken uden at genere hinanden. Disse aftaler indgåes på det ugentlige beboermøde, og kan for eksempel handle om, at man skal tage opvasken efter sig selv, eller tage det beskidte service med ind på sit værelse. Ofte er der kun een deltager på beboermødet, men så bringer hjemmevejlederne forslag til aftaler videre til den enkelte. Der er ikke nogen støtte til borgerens introduktion til de andre i bofællesskabet i forbindelse med indflytning. Hvis man flytter ind udenfor hjemmevejledernes arbejdstid, bliver man ikke taget imod af ansatte. Borgeren har så forud for indflytningen hilst på hjemmevejlederen og fået dennes telefonnummer samt en kort introduktion til bofællesskabet. Indikator 02.b: Borgerne indgår i sociale relationer, fællesskaber og netværk i det omgivende samfund 3 (i middel grad opfyldt) Borgerne opholder sig ifølge medarbejderne aldrig i fællesrummene. De sidder på hver sit værelse bag låst dør. Medarbejderne fortæller, at Bofællesskabet ikke er tænkt til at styrke de sociale relationer imellem borgeren i tilbuddet. Borgerne har tilbud om samvær i eksempelvist Kompasset, som er Center Amagers samværs- og aktivitetstilbud "Kompasset og i N.A.B.O-centeret, som er et værested med mange forskellige aktiviteter, så som idræt, madlavning, café, computerrum, værksted, stillerum og fjernsyns stue. Derudover kan borgerne komme i forebyggelses centeret "Sundhed for dig", hvor der også er tilbud om motion, rygestopkurser, cafe med samtaler osv. Der tages emner op så som "Hvad er raw food?", "Nem, sund og billig kost". Side 12 af 19

13 Medarbejderne beskriver tilbuddene som målrettet til psykisk udsatte. Men kun een af borgerne i Serbiensgade gør brug af tilbuddene, og dette kun hvis han ledsages af sin hjemmevejleder. Når motivationen er til stede vælger han at bruge hjemmevejledertimerne til disse aktiviteter. Indikator 02.c: Borgerne har med udgangspunkt i deres ønsker og behov herfor kontakt til og samvær med deres familie og netværk i dagligdagen 4 (i høj grad opfyldt) En enkelt borger har selv en computer. Herfra han kontakt til andre på SKYPE via nogle spil og på Facebook. Andre borgere har svært ved at benytte pc'er, og har fået dispensation for at modtage digital post fra det offentlige. Medarbejderne oplyser, at borgerne alle tre har tæt kontakt til familie. En har i en længere periode haft en kæreste og en anden har sin egen vennekreds. Medarbejderne er ikke involverede i hvordan og hvor tit, borgerne indgår i disse relationer. Medarbejderne giver udtryk for, at borgerne har brug for støtte for at kunne løsrive sig fra forældrene og klare sig mere selvstændigt. Borgerne tager meget hjem til forældrene, fordi de har brug for pause fra hinanden og får mere ro hjemme hos forældrene, hvor de også kan få hjælp til tøjvask og madlavning. Tema Gns. bedømmelse Hjemmevejlederne er i dialog med de pårørende, hvis borgerne ønsker det og giver samtykke til det. * Vurdering af tema Udviklingspunkter *Fysiske rammer 1,7 Det er Socialtilsynets vurdering, at de fysiske rammer for Bofællesskabet i Serbiensgade fremstår dårligt rengjorte og nedslidte. Værelserne er små med skrå vægge og fællesrummenes indretning, faciliteter og anvendelse understøtter ikke samvær borgerne imellem. Tilbuddet kan overveje om det ville give mere mening, at opdele tilbuddet i tre solistboliger. Side 13 af 19

14 Borgere og ansatte har ingen indflydelse på, hvem der flytter ind i tilbuddet, hvilket vurderes uhensigtsmæssigt, da der er tale om en psykisk sårbar målgruppe, hvis behov ofte kan kollidere med andres behov. Derudover er der udprægede udfordringer i forhold til dårlig lydisolering værelserne imellem. Badeværelse, stue og køkken deles af tre borgere. Socialtilsynet vurderer, at det især er utidssvarende at være tre for hinanden fremmede voksne om at dele et badeværelse. Særligt henset til målgruppen og den meget lille støtte, der ydes til borgerne i forhold til at skulle begå sig i et bofællesskab. Socialtilsynet observerer, at personalet udviser stor respekt for borgerens ret til at have deres værelser i fred. Personalet har ingen adgang til borgerens værelser. Kriterium Bedømmelse af kriterium Tema: Fysiske rammer Kriterium 14: Tilbuddets fysiske rammer understøtter borgernes udvikling og trivsel Det er Socialtilsynets bedømmelse, at nogle borgere trives med deres værelse, men at de i øvrigt ikke trives med de fysiske rammer i bofællesskabet. Borgerne magter ikke hinandens problematikker og selskab, så de benytter ikke fællesarealerne, men opholder sig på værelserne. Borgernes værelser er meget små med skrå vægge og de er tre om at dele badeværelse, køkken og stue. Den ene borgers værelse er delt op i to meget små rum, som hver især er aflåst ud til fælles indgang, således at borgeren Side 14 af 19

15 skal bruge nøgle for at komme fra sin seng til sit bord. Hverken borgere eller personale har indflydelse på, hvem der flytter ind i tilbuddet, hvilket er uhensigtsmæssigt, da borgerne bor meget tæt i dårligt lydisolerede rum. Aktuelt medfører dette, at en lydfølsom borger ikke kan benytte sit botilbud, og dermed ikke modtager den hjælp, borgeren har brug for. Den manglende indsats for at etablere et fællesskab blandt de tre borgere i bofællesskabet afspejler sig helt ned i at, der ikke forefindes fælles service og køkken udstyr. Socialtilsynet bedømmer derfor, at de fysiske rammer kun i meget lav grad imødekommer borgernes særlige behov. Det bedømmes, at de fysiske rammer i nogen grad afspejler, at der er tale om borgernes hjem, idet værelserne er borgernes helt egne. De står selv for indretning og personalet har ingen adgang til værelserne. Fællesrummene virker ubeboede, nærmest som fraflyttede rum. Der er huller i væggene, hvor der engang var hylder, der står en tom reol, bruseforhængs stativet er gået løs og skabe beregnet til sokkel eller ophæng står på gulvet. På væggen er der en tom monterings ramme, som var ophæng til et fjernsyn, som blev stjålet for mere end et halvt år siden. Generelt fremstår rummene dårligt rengjorte og nedslidte. Side 15 af 19

16 Indikator Bedømmelse Bedømmelse af indikator Tema: Fysiske rammer Indikator 14.a: Borgerne trives med de fysiske rammer 2 (i lav grad opfyldt) Den borger som lige er flyttet ind fortæller, at han kommer fra et herberg, og at han er glad for at have fået sine to små værelser til rådighed. Medarbejderne påpeger efterfølgende, at indretningen er uhensigtsmæssigt, idet de to værelser ikke er forbundne med hinanden, men hver især låses af ud til fællesrummet. De to andre borgere er ikke hjemme under tilsynet. Den ene borger opholder sig stort set ikke i tilbuddet, da borgeren er lydfølsom og ikke magter larm og uro, der høres fra de andre borgere pga dårlig lydisolering. Det er aftalt på beboermødet, at der godt må være gæster i fællesrummene, men det sker aldrig. En enkelt borger har nogle gange gæster på værelset. Borgerne benytter køkkenet, men bruger ellers ikke fællesarealerne. De sidder på værelserne med lukkede døre. Der er ikke fælles service. Man skal selv købe service, ligesom man selv skal stå for toiletpapir og rengørings midler. Indikator 14.b: De fysiske rammer og faciliteter imødekommer borgernes særlige behov 1 (i meget lav grad opfyldt) Nogle pårørende har foreslået, at borgerne deles om en internet forbindelse, men det er blevet afvist, fordi tilbuddet ikke administrerer borgerne økonomi. Bofællesskabet er indrettet i en 3. sals lejlighed med skrå vægge i et alment boligbyggeri. En borger har to meget små værelser og de to andre har hver sit lille værelse. De tre borgere deler en fælles stue, køkken og et badeværelse. Der bor aktuelt tre under 40-årige borgere. De har boet i bofællesskabet i henholdsvis en dag, et Side 16 af 19

17 halvt år og 4 år. Medarbejderne oplyser, at denne målgruppe oftest har svært ved at rumme andre, som har det dårligt på en anden måde end dem selv, og at de fleste derfor holder sig på deres værelser. Mange generes af, at der er meget lydt imellem værelserne. Indikator 14.c: De fysiske rammer afspejler, at tilbuddet er borgernes hjem 2 (i lav grad opfyldt) Beboere og ansatte har ingen indflydelse på hvem, der flytter ind. Det afgøres i visitationen. Ofte har borgerne modstridende behov. Eksempelvis spiller en borger meget gerne - og meget tit - computerspil, med højt lydspor. Den borger som bor på den anden side af en ikke-lydisoleret væg er lydfølsom og har et stort behov for ro. Denne borger magter ikke larmen og opholder sig derfor stort set ikke i bofællesskabet. Dermed får vedkommende ikke den tildelte og nødvendige hjemmevejledning. Beboernes værelser er aflåst, og medarbejderne har ikke adgang til deres værelser. I en nødsituation ville man eksempelvist kontakte forældrene, som kan have en ekstra nøgle til værelserne. Borgerne indretter selv deres værelser, som de ønsker det. De er ikke interesserede i fællesarealerne, som af den grund indrettes af medarbejderne. Fællesrummene fremstår nedslidte, eksempelvist er der krakeleringer i gulvlakken og ophænget til bruseforhæng har løsnet sig fra fastgørelsen i loftet. Der er rengørings hjælp, men rengøringsstandarden i fællesrummene er lav. Reol og nogle køkkenskabe er placeret direkte på gulvet, og der er stadig huller i væggen i køkkenet, hvor der engang var hylder. På væggen i stuen hænger kun et enkelt billede samt en sort monterings ramme, som skulle fungere som tyverisikring for et fjernsyn. Medarbejderne oplyser, at fjernsynet er blevet stjålet for mere end et halvt år siden. Der er ingen personlige effekter i fællesrummene, ej heller fælles ting. Der er en reol, men hylderne er stort set tomme. Side 17 af 19

18 bruseforhæng har løsnet sig fra fastgørelsen i loftet. Der er rengørings hjælp, men rengøringsstandarden i fællesrummene er lav. Reol og nogle køkkenskabe er placeret direkte på gulvet, og der er stadig huller i væggen i køkkenet, hvor der engang var hylder. På væggen i stuen hænger kun et enkelt billede samt en sort monterings ramme, som skulle fungere som tyverisikring for et fjernsyn. Medarbejderne oplyser, at fjernsynet er blevet stjålet for mere end et halvt år siden. Der er ingen personlige effekter i fællesrummene, ej heller fælles ting. Der er en reol, men hylderne er stort set tomme. Tilbuddets bedømmelse Spindelvævet vises ikke, da vurderingen af ovenstående temaer ikke danner grundlag for en retvisende grafisk fremstilling. 6. Økonomiske og organisatoriske forhold (jf i Lov om socialtilsyn) *Bemærkninger til bestyrelsesvedtægter Beskrivelse af tilbuddets bestyrelse Side 18 af 19

19 *Budgetforudsætninger Årlig omsætning Soliditetsgrad Overskud Ejendomsudgifter Lønomkostninger Omkostninger, særlig ekspertise Omkostninger, leder Personaleomsætning Lønomkostninger, fast personale Omkostninger, kompetenceudvikling Omkostninger, bestyrelseshonorarer Sygefravær Revisionspåtegning Nej Dato for revisionspåtegning Takster Tilbudstype: 107. Takstniveau Ydelse Pr. time Pr. stk. Pr. dag/døgn Pr. md. Niveau 1 socialpædagogisk støtte 301,00 Side 19 af 19

Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt

Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Øst

Tilsynsrapport Socialtilsyn Øst Tilsynsrapport Socialtilsyn Øst Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd

Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd

Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt

Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets og vurdering af om tilbuddet fortsat har den

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Nord

Tilsynsrapport Socialtilsyn Nord Tilsynsrapport Socialtilsyn Nord Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt

Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Øst

Tilsynsrapport Socialtilsyn Øst Tilsynsrapport Socialtilsyn Øst Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Nord

Tilsynsrapport Socialtilsyn Nord Tilsynsrapport Socialtilsyn Nord Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Øst

Tilsynsrapport Socialtilsyn Øst Tilsynsrapport Socialtilsyn Øst Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt

Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden

Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt

Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden

Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt

Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets og vurdering af om tilbuddet fortsat har den

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt

Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden

Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Nord

Tilsynsrapport Socialtilsyn Nord Tilsynsrapport Socialtilsyn Nord Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden

Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Øst

Tilsynsrapport Socialtilsyn Øst Tilsynsrapport Socialtilsyn Øst Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Nord

Tilsynsrapport Socialtilsyn Nord Tilsynsrapport Socialtilsyn Nord Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Tilsynsrapport sociale tilbud

Tilsynsrapport sociale tilbud Tilsynsrapport sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat har den fornødne kvalitet og samlet set fortsat opfylder

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt

Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets og vurdering af om tilbuddet fortsat har den

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Nord

Tilsynsrapport Socialtilsyn Nord Tilsynsrapport Socialtilsyn Nord Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Nord

Tilsynsrapport Socialtilsyn Nord Tilsynsrapport Socialtilsyn Nord Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Nord

Tilsynsrapport Socialtilsyn Nord Tilsynsrapport Socialtilsyn Nord Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Tilsynsrapport sociale tilbud

Tilsynsrapport sociale tilbud Tilsynsrapport sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat har den fornødne kvalitet og samlet set fortsat opfylder

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Øst

Tilsynsrapport Socialtilsyn Øst Tilsynsrapport Socialtilsyn Øst Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden

Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Nord

Tilsynsrapport Socialtilsyn Nord Tilsynsrapport Socialtilsyn Nord Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Nord

Tilsynsrapport Socialtilsyn Nord Tilsynsrapport Socialtilsyn Nord Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd

Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Tilsynsrapport. Tilbud: Mariested

Tilsynsrapport. Tilbud: Mariested Tilsynsrapport Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat har den fornødne

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Øst

Tilsynsrapport Socialtilsyn Øst Tilsynsrapport Socialtilsyn Øst Tilsynstype: Ny godkendelse Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat har

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd

Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Øst

Tilsynsrapport Socialtilsyn Øst Tilsynsrapport Socialtilsyn Øst Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt

Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden

Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd

Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Nord

Tilsynsrapport Socialtilsyn Nord Tilsynsrapport Socialtilsyn Nord Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd

Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Godkendelsesrapport nye sociale tilbud

Godkendelsesrapport nye sociale tilbud Godkendelsesrapport nye sociale tilbud Praktiske oplysninger Godkendelsesrapporten er en opsummering af socialtilsynets vurdering af, om tilbuddet samlet set opfylder betingelserne for godkendelse, jf.

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd

Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt

Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Godkendelsesrapport eksisterende sociale tilbud

Godkendelsesrapport eksisterende sociale tilbud Godkendelsesrapport eksisterende sociale tilbud Praktiske oplysninger Godkendelsesrapporten er en opsummering af socialtilsynets vurdering af, om tilbuddet samlet set opfylder betingelserne for godkendelse,

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt

Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden

Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden Tilsynstype: Regodkendelse Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Nord

Tilsynsrapport Socialtilsyn Nord Tilsynsrapport Socialtilsyn Nord Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Nord

Tilsynsrapport Socialtilsyn Nord Tilsynsrapport Socialtilsyn Nord Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden

Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt

Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden

Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden

Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Øst

Tilsynsrapport Socialtilsyn Øst Tilsynsrapport Socialtilsyn Øst Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Øst

Tilsynsrapport Socialtilsyn Øst Tilsynsrapport Socialtilsyn Øst Tilsynstype: Regodkendelse Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat har den

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Øst

Tilsynsrapport Socialtilsyn Øst Tilsynsrapport Socialtilsyn Øst Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden

Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden Tilsynstype: Regodkendelse Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Tilsynsrapport sociale tilbud

Tilsynsrapport sociale tilbud Tilsynsrapport sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat har den fornødne kvalitet og samlet set fortsat opfylder

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd

Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt

Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd

Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd

Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd

Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd Tilsynstype: Regodkendelse Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat har den

Læs mere

Kvalitetsmodel for socialtilsyn

Kvalitetsmodel for socialtilsyn Version iht. BEK nr. 1907 af 29/12/2015 Kvalitetsmodel for socialtilsyn Temaer, kriterier og indikatorer for tilbud Indledning I det følgende beskrives kvalitetsmodellen, som socialtilsynet skal anvende

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt

Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Øst

Tilsynsrapport Socialtilsyn Øst Tilsynsrapport Socialtilsyn Øst Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Godkendelsesrapport nye plejefamilier

Godkendelsesrapport nye plejefamilier Godkendelsesrapport nye plejefamilier Praktiske oplysninger Godkendelsesrapporten er en opsummering af socialtilsynets vurdering af, om plejefamilien samlet set opfylder betingelserne for godkendelse,

Læs mere

Kvalitetsstandarden for socialpædagogisk støtte efter Lov om Social Service 85

Kvalitetsstandarden for socialpædagogisk støtte efter Lov om Social Service 85 Kvalitetsstandarden for socialpædagogisk støtte efter Lov om Social Service 85 Introduktion Greve Kommune bevilger socialpædagogisk støtte efter Lov om Social Service 85. Kvalitetsstandarden for socialpædagogisk

Læs mere

Længerevarende botilbud med døgndækning Boligerne på Granstien (Lindevang)

Længerevarende botilbud med døgndækning Boligerne på Granstien (Lindevang) Center for Særlig Social Indsats Helsingør Kommunes kvalitetsstandard for Lov om Social Service 108 Længerevarende botilbud med døgndækning Boligerne på Granstien (Lindevang) Godkendt i Socialudvalget

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt

Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Psykiatri og Handicap. Tilsynsrapport

Psykiatri og Handicap. Tilsynsrapport Psykiatri og Handicap Tilsynsrapport Bofællesskabet Tårnborg 1. oktober 2009 1 A. Faktiske oplysninger, vurdering, anbefalinger m.v. Tilbuddet. Bofællesskabet Tårnborg Ravnsnæsvej 22 3460 Birkerød Leder:

Læs mere

Kvalitetsstandarder for midlertidigt botilbud efter Lov om Social Service 107 og længerevarende botilbud efter Lov om Social Service 108

Kvalitetsstandarder for midlertidigt botilbud efter Lov om Social Service 107 og længerevarende botilbud efter Lov om Social Service 108 Kvalitetsstandarder for midlertidigt botilbud efter Lov om Social Service 107 og længerevarende botilbud efter Lov om Social Service 108 Greve Kommune bevilger ophold i midlertidigt og længerevarende botilbud

Læs mere

Kvalitetsmodel for socialtilsyn. Temaer, kriterier og indikatorer for plejefamilier

Kvalitetsmodel for socialtilsyn. Temaer, kriterier og indikatorer for plejefamilier Kvalitetsmodel for socialtilsyn Temaer, kriterier og indikatorer for plejefamilier Indledning I det følgende beskrives kvalitetsmodellen, som socialtilsynet skal anvende ved vurdering af kvaliteten i plejefamilier

Læs mere

Tilsynsrapport ʹSocialtilsyn Midt

Tilsynsrapport ʹSocialtilsyn Midt Tilsynsrapport ʹSocialtilsyn Midt Tilsynstype: Regodkendelse Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat har

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden

Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden

Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden

Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet

Læs mere

Anmeldt tilsyn på Kollegiet Gl. Køge Landevej, Københavns Kommune. Fredag den 15. oktober 2010 fra kl. 9.00

Anmeldt tilsyn på Kollegiet Gl. Køge Landevej, Københavns Kommune. Fredag den 15. oktober 2010 fra kl. 9.00 TILSYNSRAPPORT Anmeldt tilsyn på Kollegiet Gl. Køge Landevej, Københavns Kommune Fredag den 15. oktober 2010 fra kl. 9.00 Indledning Vi har på vegne af Københavns Kommune aflagt tilsynsbesøg på Kollegiet

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden

Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden Tilsynstype: Regodkendelse Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden

Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden Tilsynstype: Regodkendelse Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd

Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd Tilsynstype: Regodkendelse Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat har den

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd

Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt

Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Forslag til Kvalitetsstandard for støttekontaktperson jf. Servicelovens 85 den 1. september 2015

Forslag til Kvalitetsstandard for støttekontaktperson jf. Servicelovens 85 den 1. september 2015 Forslag til Kvalitetsstandard for støttekontaktperson jf. Servicelovens 85 den 1. september 2015 1. Hvad er ydelsens lovgrundlag? 2. Hvad er formålet med 3. Hvilke aktiviteter indgår i Kommunalbestyrelsen

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt

Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt

Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt Tilsynstype: Regodkendelse Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat har

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden

Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden Tilsynstype: Regodkendelse Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden

Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden

Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden

Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Øst

Tilsynsrapport Socialtilsyn Øst Tilsynsrapport Socialtilsyn Øst Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden

Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden Tilsynstype: Regodkendelse Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Tilsynsrapport sociale tilbud

Tilsynsrapport sociale tilbud Tilsynsrapport sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat har den fornødne kvalitet og samlet set fortsat opfylder

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden

Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet

Læs mere

TILSYNSRAPPORT: Der har ikke tidligere været tilsyn. Tilbuddet er fra august, 2012.

TILSYNSRAPPORT: Der har ikke tidligere været tilsyn. Tilbuddet er fra august, 2012. Center for Særlig Social Indsats Den: 11. december, 2014 Acadre: 14/25865 TILSYNSRAPPORT: Tilbuddets navn Center For Job og Oplevelse Højvangen 11 3060 Espergærde Afd.: Vinkeldamsvej Leder: Karsten Grubert

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd

Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden

Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden Tilsynstype: Ny godkendelse Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden

Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden

Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden Tilsynstype: Regodkendelse Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Kvalitetsstandard for hjælp og støtte i botilbud

Kvalitetsstandard for hjælp og støtte i botilbud 15. december 2015 Center for Handicap og Psykiatri Torvegade 15 4200 Slagelse Kvalitetsstandard for hjælp og støtte i botilbud Indhold 1. INDLEDNING... 3 2. LOVGRUNDLAG... 3 2.1. FORMÅLET MED HJÆLPEN OG

Læs mere