Firma Gebrüder Knauf Westdeutsche Gipswerke mod Hauptzollamt Hamburg-Jonas (anmodning om præjudiciel afgørelse indgivet af Bundesfinanzhof)

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Firma Gebrüder Knauf Westdeutsche Gipswerke mod Hauptzollamt Hamburg-Jonas (anmodning om præjudiciel afgørelse indgivet af Bundesfinanzhof)"

Transkript

1 DOMSTOLENS DOM (ANDEN AFDELING) AF 20. MARTS 1980 ' Firma Gebrüder Knauf Westdeutsche Gipswerke mod Hauptzollamt Hamburg-Jonas (anmodning om præjudiciel afgørelse indgivet af Bundesfinanzhof)»Eksportafgifter passiv forædling«sag 118/79 Sammendrag Landbrug /celles markedsordning korn eksportafgift af majsstivelse eksport begreb eksport i forbindelse med passiv forcedling omfattet af nævnte begreb (Rådets forordning nr. 1132/74, art. 7, stk. 2) Begrebet eksport i artikel 7, stk. 2, i Rådets forordning nr. 1132/74 af 29. april 1974 om produktionsrestitutioner inden for korn- og rissektoren skal fortolkes således, at en eventuel i henhold til nævnte bestemmelse indført afgift også skal opkræves ved eksport af de omhandlede produkter, når de eksporteres i forbindelse med passiv forædling og senere genindføres som forædlingsprodukter. I sag 118/79 angående en anmodning, som i medfør af EØF-traktatens artikel 177 af Bundesfinanzhof er indgivet til Domstolen for i den sag, der verserer for nævnte ret mellem FIRMA GEBRÜDER KNAUF WESTDEUTSCHE GIPSWERKE HAUPTZOLLAMT HAMBURG-JONAS og 1 Processprog: Tysk. 1183

2 DOM AFSAGT SAG 118/79 at opnå en præjudiciel afgørelse vedrørende fortolkningen af begrebet»eksport«i artikel 7, stk. 2, i Rådets forordning nr. 1132/74 af 29. april 1974 om produktionsrestitutioner inden for korn- og rissektoren (EFT L 128, s. 24) afsiger DOMSTOLEN (anden afdeling) sammensat af afdelingsformanden A. Touffait, dommerne P. Pescatore og O. Due, generaladvokat: G. Reischl justitssekretær: J. A. Pompe, assisterende justitssekretær følgende DOM Sagsfremstilling De faktiske omstændigheder, retsforhandlingernes forløb og de indlæg, der er indgivet i henhold til artikel 20 i statutten for EØF-Domstolen, kan sammenfattes således: en bevilling til passiv forædling, der var blevet tildelt dem af de tyske toldmyndigheder. Selskabet genindførte til Fællesskabet det forædlingsprodukt, der var blevet fremstillet af stivelsen, og som skulle anvendes i byggesektoren. I De faktiske omstændigheder og retsforhandlingernes forløb 1. I september og oktober 1974 lod selskabet Gebrüder Knauf Westdeutsche Gipswerke, sagsøgeren i hovedsagen i nærværende sag (herefter benævnt sagsøgeren), toldbehandle specialmajsstivelse henhørende under den fælles toldstarifs position A I med henblik på eksport til Østrig inden for rammerne af 2. I forbindelse med eksporten opkrævede Hauptzollamt Hamburg-Jonas, sagsøgte i hovedsagen i nærværende sag (herefter benævnt sagsøgte), eksportafgifter med et samlet beløb på 7 103,40 DM, hvorved toldkontoret navnlig henviste til Kommissionens forordninger nr og 2527/74 af henholdvis 27. september og 4. oktober 1974 om fastsættelse af eksportafgifter ved udførsel af stivelsesholdige varer (EFT L 262, s. 5 og EFT L 271, s. 20), ligesom der henvistes 1184

3 KNAUF WESTDEUTSCHE GIPSWERKE / HAUPTZOLLAMT HAMBURG-JONAS til forordning nr. 1981/74 af 25. juli 1974 om gennemførelsesbestemmelserne for en eksportafgift for stivelsesprodukter i henhold til artikel 7, stk. 2, i forordning (EØF) nr. 1132/74 (EFT L 207, s. 9). 3. Selskabets klager over afgiftsopkrævningen var forgæves. Ligeledes blev sagsøgte frifundet i den sag, som selskabet anlagde ved Finanzgericht Hamburg. Selskabet appellerede herefter til Bundesfinanzhof, der da besluttede at udsætte sagen og i medfør af EØF-traktatens artikel 177 at forelægge Domstolen følgende præjudicielle spørgsmål:»skal begrebet 'eksport' i artikel 7, stk. 2, i forordning (EØF) nr. 1132/74 fortolkes således, at der også skal opkræves afgift ved eksport af produkter henhørende under den fælles toldtarifs position A, når produkterne i forbindelse med passiv forædling blev eksporteret i september og oktober 1974 og senere genindført som forædlede varer?ovennævnte foranstaltninger må ikke forstyrre tredjelandes markeder; i tilfælde af væsentlige og vedvarende prisstigninger på disse markeder bør der derfor fastsættes udlignende foranstaltninger, som består af opkrævning af afgifter på de produkter, som udføres, med henblik på at begrænse de fordele, som indrømmes Fællesskabets producenter, til et rimeligt niveau.«med henblik herpå bestemmer forordningens artikel 7, stk. 2, følgende:»hvis verdensmarkedspriserne for majs og blød hvede på den ene side og for... på den anden side væsentlig overstiger henholdsvis 8,20 og... regningsenheder, og denne tendens bekræftes, kan en eksportafgift til udligning af virkningen af forskellen mellem priserne på verdensmarkedet og forsyningspriserne for disse basisprodukter inden for Fællesskabet opkræves for produkter, henhørende under pos A,... i den fælles toldtarif. Kommissionen fastsætter eksportafgiften.«rådets forordning nr. 1132/74 af 29. april 1974 om produktionsrestitutioner inden for korn- og rissektoren (EFT L 128, s. 24) bestemmer i artikel 1, stk. 1 :»Medlemsstaterne yder en produktionsrestitution til majs og blød hvede bestemt til stivelsesfremstilling, der er lig med forskellen pr. 100 kilogram mellem tærskelprisen for hvert af disse produkter... og 8,20 regningsenheder.«det hedder i samme forordnings syvende. betragtning: 4. Det fremgår af forelæggelseskendelsen, at selskabet for Bundesfinanzhof navnlig har gjort gældende, at fællesskabsforordningerne öm eksportafgifterne kun indeholder rammebestemmelser om afgiftssatserne og opkrævningstidspunktet, og at det desuden er de nationale bestemmelser om afgifterne, der skal finde anvendelse. Det er selskabets opfattelse, at de pågældende tyske bestemmelser, navnlig toldlovens 52 og 18 i loven om gennemførelse af de fælles markedsordninger, er hjemmel for, at der ikke skal opkræves afgift ved eksport af forarbejdningsprodukter inden for rammerne af en bevilling til passiv forædling. 1185

4 DOM AFSAGT SAG 118/79 Desuden har selskabet gjort gældende, at ånden og formålet med forordning nr. 1132/74 må udelukke opkrævning af en sådan afgift, når produkterne ikke er blevet afsat på tredjelandes markeder og derfor ikke forstyrre disse, men er blevet genindført i Fælleskabet efter at være blevet forarbejdet til et andet produkt. Det er navnlig i strid med forordningen at antage, at eksportafgiften skal hindre, at fællesskabsprodukter, som der er knaphed på, ikke benyttes i stedet for produkter fra tredjelande. Sagsøgte har bestridt disse anbringender. Det gøres gældende, at Kommissionens forordning nr. 645/75 af 13. marts 1975 om fælles gennemførelsesbestemmelser for eksportafgifter for landbrugsprodukter (EFT L 64 ', s. 16) vedtaget efter de omstændigheder, som førte til nærværende sag som i artikel 3, stk. 2, udtømmende opregner de tilfælde, i hvilke der kan dispenseres, og hertil ikke henregner eksport, der foretages med henblik på passiv forædling i et tredjeland, alene har bragt en afklaring af gældende ret. 5. Bundesfinanzhof har bemærket følgende:»... I henhold til betragtningerne til forordning nr. 1132/74 ydes produktionsrestitutionen... for at industrien kan få adgang til de råvarer, den skal anvende, til en pris, der er lavere end den, som ville følge af anvendelsen af de fælles markedsordninger for korn- og kartoffelstivelse. Årsagen til, at der opkræves afgift ved eksport af majsstivelse, er stadig, ifølge betragtningerne, at tredjelandes markeder kunne blive for 1 Skal være: 67. O.a. styrret, såfremt priserne for majs, blød hvede og brudris stiger væsentligt og vedvarende. Desuden skal afgiftsopkrævningen ved eksport begrænse de fordele, som indrømmes Fællesskabets producenter ved ydelse af en produktionsrestitution, til et rimeligt niveau. Afdelingen er i tvivl om, hvorvidt de mål, der søges opnået ved opkrævning af eksportafgiften, berettiger til også at anvende den, når varer udføres i forbindelse med passiv forædling. De udførte varer udgør nemlig ikke nogen definitiv belastning for tredjelandes markeder, da de (og for så vidt som de) efter deres forædling igen bringes ind på EØF-området. Da de forbliver under indenlandske toldpligtiges ejendomsret, er det heller ikke uden videre klart, at der skulle være anledning til at begrænse de fordele, som indrømmes dem af Fællesskabet, til et rimeligt niveau.«i fortsættelse heraf udtaler Bundesfinanzhof, at forordning nr. 645/75 på ingen måde kan bidrage til fortolkningen af begrebet»eksport«. Efter rettens opfattelse kan man nemlig ikke uden videre slutte, at de efter forordningen udtrykkeligt gældende undtagelser er de eneste, der følger af bestemmelsernes mening og formål, men derimod kan det sluttes, at der allerede tidligere var behov for at opkræve en afgift, også hvor der er tale om eksport i forbindelse med passiv forædling. 6. Forelæggelseskendelsen blev registreret på Domstolens justitskontor den 26. juli I henhold til artikel 20 i statutten for EØF-Domstolen er der indgivet indlæg af Kommissionen for De europæiske 1186

5 KNAUF WESTDEUTSCHE GIPSWERKE / HAUPTZOLLAMT HAMBURG-JONAS Fællesskaber, ved sin juridiske konsulent P. Gilsdorf, som befuldmægtiget, bistået af advokat A. Stockburger, Frankfurtam-Main. På grundlag af den refererende dommers rapport og efter at have hørt generaladvokaten har Domstolen besluttet at indlede den mundtlige forhandling uden forudgående bevisførelse. Ved kendelse af 21. november 1979 har Domstolen i medfør af procesreglementets artikel 95, stk. 1, besluttet at henvise sagen til anden afdeling. II Skriftlige indlæg til Domstolen fra Kommissionen for De europæiske Fællesskaber Ifølge Kommissionen er de varer, som forlader Fællesskabet i forbindelse med passiv forædling og indføres til tredjelande strengt taget lige så»eksporterede«som varer, der straks fra begyndelsen er blevet toldbehandlet med henblik på endelig udførsel til tredjelande. Hvis Rådet og Kommissionen fra den generelle pligt til at betale afgift havde ønsket at fritage eksport i forbindelse med passiv forædling, ville de have angivet det udtrykkeligt, som Kommissionen for øvrigt allerede har gjort i andre tilfælde end passiv forædling, navnlig den aktive forædling i forordning nr. 645/75. Kommissionen understreger i denne sammenhæng, at aktiv forædling i modsætning til passiv forædling er undergivet permanent toldkontrol. Denne fortolkning af reglerne bekræftes efter Kommissionens opfattelse af deres ånd og formål. Opkrævningen af afgiften har nemlig først og fremmest til formål at undgå forstyrrelser på tredjelandes markeder, forstyrrelser, der også forårsages af import af varer til reduceret pris i forbindelse med passiv forædling, og som i første række skyldes den kvantitative betydning af de varer, der således opsuges af forarbejdningsindustrien i tredjelande, navnlig når denne producerer med færre omkostninger hvilket ifølge Kommissionen kan betragtes som normaltilstanden ved passiv forædling og følgelig øver yderligere tiltrækning på de interesserede virksomheder, der er etableret i Fællesskabet. Ifølge Kommissionen er det endvidere således, at en sådan adfærd i det mindste midlertidigt mærkbart kan påvirke forarbejdningen af indenlandske produkter i tredjelandene. For øvrigt er der fare for, at sådanne forstyrrelser indtræder ved den simple omstændighed, at billige fællesskabsprodukter udbydes på tredjelandenes markeder til lavere priser end kostprisen for trejdelandenes produkter. De virksomheder, der eksporterer deres varer i forbindelse med passiv forædling, er også sælgere på tredjelandenes markeder på grund af, at de ikke har pligt til at genindføre forædlingsprodukterne til Fællesskabet. Kommissionen tilføjer, at den blotte tilstedeværelse på et tredjelands marked af store mængder varer, der når som helst kan kastes ind i varedistributionen, kan have virkninger for udviklingen på markedet i dette land. Ifølge syvende betragtning til forordning nr. 1132/74 er det ligeledes hensigten med importafgifterne at begrænse de fordele, der i form af produktionsrestitutioner indrømmes Fællesskabets produ- 1187

6 DOM AFSAGT SAG 118/79 center, til et rimeligt niveau. Kommissionen fremhæver herved, at eksportøren i sin egenskab af potentiel leverandør til markedet i tredjelandet har den store fordel, på grundlag af udviklingen i markedsforholdene, at kunne vælge enten at lade varen forblive på markedet i tredjelandet eller at genindføre den. I tilfælde af genindførsel af forædlingsproduktet får han konkurrencemæssigt set en dobbelt fordel; dels i forhold til de udenlandske konkurrenter, fordi han kan tilbyde et uforarbejdet produkt billigere, dels i forhold til de indenlandske konkurrenter, eftersom det må antages, at forarbejdningsomkostningerne i tredjelande er lavere. Kommissionen har tilføjet, at fællesskabslovgiveren med rette har været imod sådanne fordele på konkurrenceområdet, fordele, der realiseres ved, at Fællesskabet udbetaler kontantydelser. Dette gælder så meget desto mere, som Fællesskabet på tidspunktet for de faktiske omstændigheder ikke havde nogen indflydelse på bevillinger til passiv forædling, eftersom denne ordning endnu udelukkende henhørte under medlemsstaternes kompetence. Endelig har undladelse af at opkræve afgiften visse bivirkninger: et incitament til i større omfang at henvende sig til forarbejdningsvirksomheder i tredjelande, der arbejder til lavere omkostninger; en nedgang i udbudet i Fællesskabet ladsaget af en prisforhøjelseseffekt. Kommissionen har i denne forbindelse mindet om, at majs, der er et basisprodukt, som anvendes til fremstilling af majsstivelse, i den pågældende periode ikke var et produkt, som var til rådighed i rigelige mængder i Fællesskabet, således som det fremgår af den omstændighed, at det i løbet af september og oktober 1974 var nødvendigt at opkræve eksportafgifter af majs for at hindre, at lagrene af majs i Fællesskabet ikke skulle ende på verdensmarkedet som følge af det niveau, verdensmarkedspriserne var nået op på. Kommissionen har endelig nævnt, at det var nødvendigt at kontrollere genindførslen af forædlingsprodukterne for at undgå, at hele systemet med eksportafgifter blev sat ud af kraft ved anvendelsen af ordningen med passiv forædling. Den omstændighed, at der ikke er indført fællesskabsbestemmelser om en sådan kontrol, viser klart, at forordningens forfattere faktisk havde til hensigt også at opkræve afgift af den eksport, som foretoges i forbindelse med passiv forædling. Kommissionen finder, at det i det mindste er tvivlsomt, om medlemsstaterne havde til hensigt og mulighed for at helbrede denne lakune ved at indføre nationale bestemmelser om efterfølgende opkrævning. Kommissionen har tilføjet, at den ud fra disse betragtninger også ved andre lejligheder har tillagt det stor betydning, at de afgifter, der skal opkræves ved grænsen, såsom udligningsbeløb eller»tiltrædelsesudligningsbeløb«ved eksport af varer i forbindelse med passiv forædling bliver opkrævet i overensstemmelse med de generelle bestemmelser. I så henseende henviser den navnlig til direktiv 76/527 af 4. juni 1976 om beregningen af fuldstændig eller delvis fritagelse for importafgifter i henhold til reglerne om passiv forædling (EFT L 153, s. 43, 4. betragtning). Når der i denne retsakt ikke tales om eksportafgifter, skyldes det simpelt hen, at sådanne ikke længere bestod i Kommissionen anfører endelig, at der først fra 1976 fandtes fællesskabsregler om ordningen med passiv forædling (jf. Rådets direktiv 76/119 af om harmonisering af administrativt eller ved lov fastsatte bestemmelser om proceduren for passiv forædling (EFT L 24/1976, s. 58)). Kommissionen har følgelig foreslået, at der svares bekræftende på det af Bundesfinanzhof forelagte præjudicielle spørgsmål. 1188

7 KNAUF WESTDEUTSCHE GIPSWERKE / HAUPTZOLLAMT HAMBURG-JONAS III Mundtlige forhandlinger I retsmødet den 24. januar 1980 har sagsøgeren, ved F. Köhler, skatterådgiver, og Kommissionen, ved A. Stockburger, som befuldmægtiget, afgivet mundtlige indlæg. Generaladvokaten har fremsat forslag til afgørelse i retsmødet den 14. februar Præmisser 1 Ved kendelse af 19. juni 1979, indgået til Domstolen den 26. juli s.a., har Bundesfinanzhof i medfør af EØF-traktatens artikel 177 forelagt følgende præjudicielle spørgsmål:»skal begrebet 'eksport' i artikel 7, stk. 2, i Rådets forordning (EØF) nr. 1132/74 af 29. april 1974 om produktionsrestitutioner inden for korn- og rissektoren fortolkes således, at der også skal opkræves afgift ved eksport af produkter henhørende under den fælles toldtarifs position A, når produkterne i forbindelse med passiv forædling blev eksporteret i september og oktober 1974 og senere genindført som forædlede varer?«2 Spørgsmålet er rejst under en tvist mellem på den ene side et tysk selskab, der til Østrig, i forbindelse med passiv forædling, som de tyske toldmyndigheder havde givet selskabet tilladelse til, eksporterede specialmajsstivelse og genindførte det af stivelsen fremstillede forædlede produkt, og på den anden side Hauptzollamt Hamburg-Jonas, der i forbindelse med eksporten opkrævede afgifter i henhold til de forordninger, som Kommissionen havde udstedt med hjemmel i den i spørgsmålet nævnte bestemmelse. 3 Selskabet klagede først administrativt og anlagde dernæst sag ved Finanzgericht Hamburg, men fik ikke medhold nogetsteds. Herefter appellerede det til Bundesfinanzhof og gjorde navnlig gældende, at meningen og formålet med forordning nr. 1132/74 måtte udelukke opkrævning af eksportafgift, når produkterne ikke var blevet afsat på tredjelendes markeder, men genindført i Fællesskabet efter at være blevet forarbejdet til et andet produkt. 1189

8 DOM AFSAGT SAG 118/79 4 Det fremgår af Bundesfinanzhofs forelæggelseskendelse, at retten, selv om den går ud fra, at de pågældende bestemmelsers ordlyd taler for toldmyndighedernes opfattelse, nærer tvivl om, hvorvidt de grunde, der var afgørende for indførelsen af eksportafgiften, også begrunder en sådan opkrævning, når varerne eksporteres i forbindelse med passiv forædling. 5 Som af Bundesfinanzhof anført er det ikke tilstrækkeligt at lægge til grund, at udtrykket»eksport«efter en ren sproglig fortolkning omfatter de tilfælde, hvor varerne forlader Fællesskabets geografiske område i forbindelse med passiv forædling. Det må desuden undersøges, om sådanne tilfælde også er omfattet af fællesskabslovgiverens hensigt, der ifølge forordningens betragtninger er at undgå forstyrrelser på markederne i tredjelande. 6 Hovedformålet med forordning nr. 1132/74 er nemlig, at der skal ydes produktionsrestitutioner for bl.a. majs, bestemt til fremstilling af stivelse, med henblik på, at der for majs kan opretholdes konkurrencedygtige priser i forhold til priserne for substitutionsprodukter. Da priserne for majs på verdensmarkedet normalt er lavere end priserne i Fællesskabet, bevirker eksport af majsstivelse, hvortil der har været ydet de nævnte restitutioner, ingen forstyrrelser på tredjelandsmarkederne med undtagelse af de tilfælde, hvor der indtræder væsentlige og vedvarende prisstigninger på disse markeder. I så fald gives der ved den nævnte forordnings artikel 7, stk. 2, mulighed for, at Kommissionen fastsætter en eksportafgift, der skal udligne virkningen af forskellen mellem priserne på verdensmarkedet og forsyningspriserne inden for Fællesskabet med henblik på at begrænse de fordele, som indrømmes Fællesskabets producenter, til et rimeligt niveau. 7 Da der i Fællesskabet ikke føres kontrol med, at varer, som er udført i forbindelse med passiv forædling, genindføres, ligesom der ikke findes regler om efterfølgende opkrævning af afgifter, kan selve den omstændighed, at der på tredjelandes markeder findes fællesskabsvarer, som vil kunne afsættes på disse markeder til en lavere pris end markedsprisen, forårsage forstyrrelser. 1190

9 KNAUF WESTDEUTSCHE GIPSWERKE / HAUPTZOLLAMT HAMBURG-JONAS s Desuden kan den brug, som tredjelandenes forarbejdningsindustri gør af billige produkter fra Fællesskabet, påvirke forarbejdningen af indenlandske produkter i de pågældende tredjelande, hvilket således må betragtes som en forstyrrelse på disse landes marked. 9 Det fremgår af det anførte, at de mål, der var afgørende for, at der opkræves eksportafgift, derfor også berettiger hertil, når varerne eksporteres i forbindelse med passiv forædling. 10 For øvrigt må det forekomme lidet sandsynligt, at fællesskabslovgiveren skulle have haft til hensigt at lade tredjelandenes forædlingsindustri, der konkurrerer med Fællesskabets industri, få fordel af Fællesskabets restitutioner der er indført med henblik på, at Fællesskabets industri fortsat kan forsyne sig til konkurrencedygtige priser i forhold til priserne på substitutionsprodukter ved samtidig at sænke priserne til under niveauet på verdensmarkedet. n Da resultatet af den sproglige fortolkning således bekræftes af gennemgangen af målene for og systemet i de pågældende bestemmelser, vil det forelagte spørgsmål være at besvare således, at begrebet eksport i artikel 7, stk. 2, i Rådets forordning nr. 1132/74 af 29. april 1974 skal fortolkes således, at en eventuel i henhold til nævnte bestemmelse indført afgift også skal opkræves ved eksport af de dér omhandlede produkter, når de eksporteres i forbindelse med passiv forædling og senere genindføres som forædlingsprodukter. Sagens omkostninger i2 De udgifter, der er afholdt af Kommissionen for De europæiske Fællesskaber, der har afgivet indlæg til Domstolen, kan ikke godtgøres; da sagens behandling i forhold til hovedsagens parter udgør et led i den sag, der verserer for den nationale ret, tilkommer det denne at træffe afgørelse om sagens omkostninger. 1191

10 FORSLAG TIL AFGØRELSE FRA HR. REISCHL SAG 118/79 På grundlag af disse præmisser kender DOMSTOLEN (anden afdeling) vedrørende det spørgsmål, der er forelagt den af Bundesfinanzhof ved kendelse af 19. juni 1979, for ret: Begrebet eksport i artikel 7, stk. 2, i Rådets forordning nr. 1132/74 af 29. april 1974 om produktionsrestitutioner inden for korn- og rissektoren skal fortolkes således, at en eventuel i henhold til nævnte bestemmelse indført afgift også skal opkræves ved eksport af de omhandlende produkter, når de eksporteres i forbindelse med passiv forædling og senere genindføres som forædlingsprodukter. Touffait Pescatore Due Afsagt i offentligt retsmøde i Luxembourg den 20. marts For justitssekretæren J. A. Pompe Assisterende justitssekretær A. Touffait Formand for anden afdeling FORSLAG TIL AFGØRELSE FRA GENERALADVOKAT G. REISCHL FREMSAT DEN 14. FEBRUAR 1980» Høje Ret. Tvisten i den hovedsag, der ligger til grund for den foreliggende anmodning om præjudiciel afgørelse, angår lovligheden af visse afgørelser om opkrævning af eksportafgifter. Afgørelsen afhænger af, hvorledes man skal fortolke begrebet»eksport«i artikel 7, stk. 2, i Rådets forordning (EØF) nr. 1132/74 af 29. april 1974 om produktionsrestitutioner inden for korn- og rissektoren (EFT I Overnat fra tysk. 1192

DOMSTOLENS DOM (Femte Afdeling) 7. juni 2001 *

DOMSTOLENS DOM (Femte Afdeling) 7. juni 2001 * CBA COMPUTER DOMSTOLENS DOM (Femte Afdeling) 7. juni 2001 * I sag C-479/99, angående en anmodning, som Finanzgericht Düsseldorf (Tyskland) i medfør af EF-traktatens artikel 234 EF har indgivet til Domstolen

Læs mere

FORSLAG TIL AFGØRELSE FRA GENERALADVOKAT ANTONIO LA PERGOLA fremsat den 26. juni 1997

FORSLAG TIL AFGØRELSE FRA GENERALADVOKAT ANTONIO LA PERGOLA fremsat den 26. juni 1997 FORSLAG TIL AFGØRELSE FRA GENERALADVOKAT ANTONIO LA PERGOLA fremsat den 26. juni 1997 1. I den foreliggende sag har Kommissionen nedlagt påstand om, at det fastslås, at de græske bestemmelser om beskatning

Læs mere

DOMSTOLENS KENDELSE (Tredje Afdeling) 30. april 2004 *

DOMSTOLENS KENDELSE (Tredje Afdeling) 30. april 2004 * BOURGARD DOMSTOLENS KENDELSE (Tredje Afdeling) 30. april 2004 * I sag C-172/02, angående en anmodning, som Cour de cassation (Belgien) i medfør af artikel 234 EF har indgivet til Domstolen for i den for

Læs mere

DOMSTOLENS DOM (Første Afdeling) 20. juni 1996 *

DOMSTOLENS DOM (Første Afdeling) 20. juni 1996 * DOM AF 20.6.1996 SAG C- 121/95 DOMSTOLENS DOM (Første Afdeling) 20. juni 1996 * I sag C-121/95, angående en anmodning, som Bundesfinanzhof i medfør af EF-traktatens artikel 177 har indgivet til Domstolen

Læs mere

DOM AFSAGT 13. 11. 1984 SAG 283/83

DOM AFSAGT 13. 11. 1984 SAG 283/83 DOM AFSAGT 13. 11. 1984 SAG 283/83 fælde er at undgå visse problemer i forbindelse med beregningen af udligningsafgiften, og disse problemer kan pr. definition ikke opstå i det andet tilfælde, hvorfor

Læs mere

RETTENS DOM (Tredje Afdeling) 17. oktober 1991 *

RETTENS DOM (Tredje Afdeling) 17. oktober 1991 * fremsætte en afvisningspåstand og langt mindre fritage Retten fra at påse, at vedtægtens frister er overholdt. 2. Den udtrykkelige afvisning af en ansøgning, der finder sted efter den stiltiende afvisning

Læs mere

DOMSTOLENS DOM (Anden Afdeling) 3. februar 2000 *

DOMSTOLENS DOM (Anden Afdeling) 3. februar 2000 * DOM AF 3.2.2000 SAG C-12/98 DOMSTOLENS DOM (Anden Afdeling) 3. februar 2000 * I sag C-12/98, angående en anmodning, som Audiencia Provincial de Palma de Mallorca (Spanien) i medfør af EF-traktatens artikel

Læs mere

DOMSTOLENS DOM (Tredje Afdeling) 11. februar 2010 *

DOMSTOLENS DOM (Tredje Afdeling) 11. februar 2010 * DOMSTOLENS DOM (Tredje Afdeling) 11. februar 2010 *»Socialpolitik information og høring af arbejdstagere direktiv 2002/14/EF gennemførelse af direktivet ved lov og ved kollektiv overenskomst den kollektive

Læs mere

FORSLAG TIL AFGØRELSE FRA GENERALADVOKAT MARCO DARMON fremsat den 19. november 1991 *

FORSLAG TIL AFGØRELSE FRA GENERALADVOKAT MARCO DARMON fremsat den 19. november 1991 * EGLE FORSLAG TIL AFGØRELSE FRA GENERALADVOKAT MARCO DARMON fremsat den 19. november 1991 * Hr. afdelingsformand, De herrer dommere, 1. Egle er tysk statsborger og bosat i Belgien. Som indehaver af et eksamensbevis

Læs mere

DOMSTOLENS DOM 21. juni 1988*

DOMSTOLENS DOM 21. juni 1988* DOMSTOLENS DOM 21. juni 1988* I sag 257/86, Kommissionen for De Europæiske Fællesskaber, ved juridisk konsulent Giuliano Marenco, som befuldmægtiget, og med valgt adresse i Luxembourg hos Georges Kremlis,

Læs mere

DOMSTOLENS DOM 17. oktober 1989 *

DOMSTOLENS DOM 17. oktober 1989 * DOM AF 17. 10. 1989 SAG 109/88 DOMSTOLENS DOM 17. oktober 1989 * I sag 109/88, angående en anmodning, som den faglige voldgiftsret i medfør af EØF-Traktatens artikel 177 har indgivet til Domstolen for

Læs mere

sammensat af: præsidenten R. Lecourt, afdelingsformændene J. Mertens de Wilmars og H. Kutscher (refererende), dommerne A. M. Donner og R.

sammensat af: præsidenten R. Lecourt, afdelingsformændene J. Mertens de Wilmars og H. Kutscher (refererende), dommerne A. M. Donner og R. DOM AFSAGT 23. 11. 1971 SAG 62/70 sådanne varer hidrørende fra tredjelande, som frit kan omsættes i medlemsstaterne. b) Da de i artikel 115 indrømmede undtagelser ikke blot afviger fra de nævnte bestemmelser,

Læs mere

FORSLAG TIL AFGØRELSE FRA GENERALADVOKAT F. G. JACOBS fremsat den 13. december 1994 *

FORSLAG TIL AFGØRELSE FRA GENERALADVOKAT F. G. JACOBS fremsat den 13. december 1994 * NUNES TADEU FORSLAG TIL AFGØRELSE FRA GENERALADVOKAT F. G. JACOBS fremsat den 13. december 1994 * 1. Portugals Supremo Tribunal Administrativo har indgivet anmodning om præjudiciel afgørelse vedrørende

Læs mere

DOMSTOLENS DOM 14. juli 1988 *

DOMSTOLENS DOM 14. juli 1988 * DOMSTOLENS DOM 14. juli 1988 * I sag 90/86, angående en anmodning, som pretura di Milano (Italien) i medfør af EØF-Traktatens artikel 177 har indgivet til Domstolen for i den for nævnte ret verserende

Læs mere

DOM AF 16.11.2006 SAG C-306/04. DOMSTOLENS DOM (Første Afdeling) 16. november 2006*

DOM AF 16.11.2006 SAG C-306/04. DOMSTOLENS DOM (Første Afdeling) 16. november 2006* DOMSTOLENS DOM (Første Afdeling) 16. november 2006* I sag C-306/04, angående en anmodning om præjudiciel afgørelse i henhold til artikel 234 EF, indgivet af Gerechtshof te Amsterdam (Nederlandene) ved

Læs mere

FORSLAG TIL AFGØRELSE FRA GENERALADVOKAT JEAN MISCHO fremsat den 6. juli 1988 *

FORSLAG TIL AFGØRELSE FRA GENERALADVOKAT JEAN MISCHO fremsat den 6. juli 1988 * FORSLAG TIL AFGØRELSE FRA GENERALADVOKAT JEAN MISCHO fremsat den 6. juli 1988 * Høje Domstol. på det vinbrug, hvor de til denne vin anvendte druer er høstet, og hvor vinfremstillingen har fundet sted,

Læs mere

KENDELSE AFSAGT AF DOMSTOLENS PRÆSIDENT 8. maj 1987 *

KENDELSE AFSAGT AF DOMSTOLENS PRÆSIDENT 8. maj 1987 * KENDELSE AF S. 5. 1987 SAG 82/87 R KENDELSE AFSAGT AF DOMSTOLENS PRÆSIDENT 8. maj 1987 * I sag 82/87 R, AUTEXPO SpA, Ora, Italien, ved advokat A. Pesce, Milano, og med valgt adresse i Luxembourg hos advokat

Læs mere

DOMSTOLENS DOM (Anden Afdeling) 8. juli 2004 *

DOMSTOLENS DOM (Anden Afdeling) 8. juli 2004 * DOM AF 8.7.2004 SAG C-166/03 DOMSTOLENS DOM (Anden Afdeling) 8. juli 2004 * I sag C-166/03, Kommissionen for De Europæiske Fællesskaber ved B. Stromsky, som befuldmægtiget, og med valgt adresse i Luxembourg,

Læs mere

DOMSTOLENS DOM (Femte Afdeling) 8. maj 2003 *

DOMSTOLENS DOM (Femte Afdeling) 8. maj 2003 * SEELING DOMSTOLENS DOM (Femte Afdeling) 8. maj 2003 * I sag C-269/00, angående en anmodning, som Bundesfinanzhof (Tyskland) i medfør af artikel 234 EF har indgivet til Domstolen for i den for nævnte ret

Læs mere

DOMSTOLENS DOM (Anden Afdeling) 2. april 2009 *

DOMSTOLENS DOM (Anden Afdeling) 2. april 2009 * DOMSTOLENS DOM (Anden Afdeling) 2. april 2009 *»Humanmedicinske lægemidler direktiv 2001/83/EF begrebet»reklame«udbredelse af oplysninger om et lægemiddel fra en tredjemand, som handler på eget initiativ«i

Læs mere

DOMSTOLENS DOM (Sjette Afdeling) 16. januar 2003»

DOMSTOLENS DOM (Sjette Afdeling) 16. januar 2003» DOM AF 16.1.2003 SAG C-388/01 DOMSTOLENS DOM (Sjette Afdeling) 16. januar 2003» I sag C-388/01, Kommissionen for De Europæiske Fællesskaber ved M. Patakia og R. Amorosi, som befuldmægtigede, og med valgt

Læs mere

DOM AFSAGT 17. 3. 1983 SAG 94/82

DOM AFSAGT 17. 3. 1983 SAG 94/82 DOM AFSAGT 17. 3. 1983 SAG 94/82 2. Dersom bestemmelser om handel med øl, som en medlemsstat har udstedt for at afgrænse de forskellige øltyper, der traditionelt brygges i en bestemt del af Fællesskabet,

Læs mere

FORSLAG TIL AFGØRELSE FRA GENERALADVOKAT GIUSEPPE TESAURO fremsat den 27. januar 1994 '"'

FORSLAG TIL AFGØRELSE FRA GENERALADVOKAT GIUSEPPE TESAURO fremsat den 27. januar 1994 '' FORSLAG TIL AFGØRELSE FRA GENERALADVOKAT GIUSEPPE TESAURO fremsat den 27. januar 1994 '"' Hr. afdelingsformand, De herrer dommere, 2. For at forstå spørgsmålenes rækkevidde vil jeg først kort redegøre

Læs mere

FORSLAG TIL AFGØRELSE FRA GENERALADVOKAT MARCO DARMON fremsat den 3. juli 1990 *

FORSLAG TIL AFGØRELSE FRA GENERALADVOKAT MARCO DARMON fremsat den 3. juli 1990 * FORSLAG TIL AFGØRELSE FRA GENERALADVOKAT DARMON SAG C-208/88 FORSLAG TIL AFGØRELSE FRA GENERALADVOKAT MARCO DARMON fremsat den 3. juli 1990 * Hr. afdelingsformand, de herrer dommere, * Originalsprog: fransk.

Læs mere

DOMSTOLENS DOM (Fjerde Afdeling) 17. marts 2005 *

DOMSTOLENS DOM (Fjerde Afdeling) 17. marts 2005 * IKEGAMI DOMSTOLENS DOM (Fjerde Afdeling) 17. marts 2005 * I sag C-467/03, angående en anmodning om præjudiciel afgørelse i henhold til artikel 234 EF, indgivet af Finanzgericht München (Tyskland) ved afgørelse

Læs mere

DOMSTOLENS DOM (Tredje Afdeling) 15. juni 2006 *

DOMSTOLENS DOM (Tredje Afdeling) 15. juni 2006 * BADISCHER WINZERKELLER DOMSTOLENS DOM (Tredje Afdeling) 15. juni 2006 * I sag C-264/04, angående en anmodning om præjudiciel afgørelse i henhold til artikel 234 EF, indgivet af Amtsgericht Breisach (Tyskland)

Læs mere

DOMSTOLENS DOM (Sjette Afdeling) 5. maj 1994 *

DOMSTOLENS DOM (Sjette Afdeling) 5. maj 1994 * DOM AF 5. 5. 1994 SAG C-38/93 DOMSTOLENS DOM (Sjette Afdeling) 5. maj 1994 * I sag C-38/93, angående en anmodning, som Finanzgericht Hamburg (Forbundsrepublikken Tyskland) i medfør af EØF-traktatens artikel

Læs mere

tages i betragtning i forhold til den senere frysning, da alene denne konserveringsproces

tages i betragtning i forhold til den senere frysning, da alene denne konserveringsproces FORSLAG TIL AFGØRELSE FRA GENERALADVOKAT H. MAYRAS FREMSAT DEN 5. APRIL 1979 1 Høje Ret. Den 12. juli 1973 udførte firmaet Galster, Hamburg, ikke-udbenet skinke og svinekam (karbonade)

Læs mere

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER BERETNING FRA KOMMISSIONEN TIL RÅDET

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER BERETNING FRA KOMMISSIONEN TIL RÅDET KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER Bruxelles, den 21.11.23 KOM(23) 71 endelig 23/275 (CNS) BERETNING FRA KOMMISSIONEN TIL RÅDET om produktionstendenserne i de forskellige medlemsstater og virkningen

Læs mere

CINZANO / HAUPTZOLLAMT SAARBRÜCKEN FORSLAG TIL AFGØRELSE FRA GENERALADVOKAT ALAIN DUTHEILLET DE LAMOTHE FREMSAT DEN 12.

CINZANO / HAUPTZOLLAMT SAARBRÜCKEN FORSLAG TIL AFGØRELSE FRA GENERALADVOKAT ALAIN DUTHEILLET DE LAMOTHE FREMSAT DEN 12. CINZANO / HAUPTZOLLAMT SAARBRÜCKEN FORSLAG TIL AFGØRELSE FRA GENERALADVOKAT ALAIN DUTHEILLET DE LAMOTHE FREMSAT DEN 12. NOVEMBER 1970 Høje Ret. For rigtigt at forstå grundlaget for og omfanget af nærværende

Læs mere

Del III.12.o SALGSFREMMENDE FORANSTALTNINGER OG REKLAME FOR LANDBRUGSPRODUKTER OG VISSE IKKE- LANDBRUGSPRODUKTER

Del III.12.o SALGSFREMMENDE FORANSTALTNINGER OG REKLAME FOR LANDBRUGSPRODUKTER OG VISSE IKKE- LANDBRUGSPRODUKTER Del III.12.o SALGSFREMMENDE FORANSTALTNINGER OG REKLAME FOR LANDBRUGSPRODUKTER OG VISSE IKKE- LANDBRUGSPRODUKTER Denne formular skal bruges til anmeldelse af statsstøtte til reklame for produkter opført

Læs mere

DOMSTOLENS DOM (Sjette Afdeling) 15. maj 2003 *

DOMSTOLENS DOM (Sjette Afdeling) 15. maj 2003 * DOMSTOLENS DOM (Sjette Afdeling) 15. maj 2003 * I sag C-419/01, Kommissionen for De Europæiske Fællesskaber ved G. Valero Jordana, som befuldmægtiget, og med valgt adresse i Luxembourg, sagsøger, mod Kongeriget

Læs mere

Europaudvalget 2013 KOM (2013) 0106 Offentligt

Europaudvalget 2013 KOM (2013) 0106 Offentligt Europaudvalget 2013 KOM (2013) 0106 Offentligt EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 27.2.2013 COM(2013) 106 final 2013/0063 (COD) Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING om handelsordninger

Læs mere

DOMSTOLENS DOM (Første Afdeling) 15. januar 2009 (*)

DOMSTOLENS DOM (Første Afdeling) 15. januar 2009 (*) DOMSTOLENS DOM (Første Afdeling) 15. januar 2009 (*)»Varemærker direktiv 89/104/EØF artikel 10 og 12 fortabelse begrebet»reel brug«af et varemærke anbringelse af et varemærke på reklamegenstande gratis

Læs mere

DOMSTOLENS DOM (Første Afdeling) 14. september 2006 *

DOMSTOLENS DOM (Første Afdeling) 14. september 2006 * DOMSTOLENS DOM (Første Afdeling) 14. september 2006 * I de forenede sager C-158/04 og C-159/04, angående anmodninger om præjudiciel afgørelse i henhold til artikel 234 EF, indgivet af Diikitiko Protodikio

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 6. september 2013

HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 6. september 2013 HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 6. september 2013 Sag 85/2010 (1. afdeling) Margarine Foreningen (advokat Henrik Peytz) mod Fødevarestyrelsen (kammeradvokaten ved advokat Peter Biering) Biintervenient

Læs mere

FORSLAG TIL AFGØRELSE FRA GENERALADVOKAT F.G. JACOBS fremsat den 16. maj 2002 1

FORSLAG TIL AFGØRELSE FRA GENERALADVOKAT F.G. JACOBS fremsat den 16. maj 2002 1 SEELING FORSLAG TIL AFGØRELSE FRA GENERALADVOKAT F.G. JACOBS fremsat den 16. maj 2002 1 1. Denne sag vedrører et spørgsmål, som Bundesfinanzhof har forelagt Domstolen om, hvorvidt en medlemsstat kan behandle

Læs mere

DOM AFSAGT 18. 5. 1977 SAG 111/76

DOM AFSAGT 18. 5. 1977 SAG 111/76 DOM AFSAGT 18. 5. 1977 SAG 111/76 ger, som strider mod fællesskabsretten, bevirker ikke, at foranstaltninger, som et offentligt organ i en medlemsstat har truffet i samme hensigt, må anerkendes som forenelige

Læs mere

DOMSTOLENS DOM (Tredje Afdeling) 27. september 2007 *

DOMSTOLENS DOM (Tredje Afdeling) 27. september 2007 * MEDION OG CANON DEUTSCHLAND DOMSTOLENS DOM (Tredje Afdeling) 27. september 2007 * I de forenede sager C-208/06 og C-209/06, angående to anmodninger om præjudiciel afgørelse i henhold til artikel 234 EF,

Læs mere

DOMSTOLENS DOM (Første Afdeling) 7. september 2006 *

DOMSTOLENS DOM (Første Afdeling) 7. september 2006 * PRICE DOMSTOLENS DOM (Første Afdeling) 7. september 2006 * I sag C-149/05, angående en anmodning om præjudiciel afgørelse i henhold til artikel 234 EF, indgivet af cour d'appel de Paris (Frankrig) ved

Læs mere

FORSLAG TIL AFGØRELSE FRA GENERALADVOKAT MARCO DARMON fremsat den 1. marts 1988*

FORSLAG TIL AFGØRELSE FRA GENERALADVOKAT MARCO DARMON fremsat den 1. marts 1988* KOMMISSIONEN / ITALIEN FORSLAG TIL AFGØRELSE FRA GENERALADVOKAT MARCO DARMON fremsat den 1. marts 1988* Høje Domstol. 1. Siden vedtagelsen af dekret af 29. januar 1979 gælder der nye regler i Italien vedrørende

Læs mere

FORSLAG TIL AFGØRELSE FRA GENERALADVOKAT F.G. JACOBS fremsat den 15. september 2005 1

FORSLAG TIL AFGØRELSE FRA GENERALADVOKAT F.G. JACOBS fremsat den 15. september 2005 1 STICHTING KINDEROPVANG ENSCHEDE FORSLAG TIL AFGØRELSE FRA GENERALADVOKAT F.G. JACOBS fremsat den 15. september 2005 1 1. Denne anmodning om præjudiciel afgørelse vedrører en institution, der selv forestår

Læs mere

10456/14 bb/bmc/ams/hsm 1 DGB 1 B

10456/14 bb/bmc/ams/hsm 1 DGB 1 B RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION Bruxelles, den 10. juni 2014 (OR. en) Interinstitutionel sag: 2014/0014 (COD) 2014/0013 (NLE) 10456/14 AGRI 406 AGRIFIN 90 AGRIORG 96 CODEC 1393 NOTE fra: til: Formandskabet

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 22. december 2015

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 22. december 2015 HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 22. december 2015 Sag 124/2015 (1. afdeling) Anklagemyndigheden mod T (advokat Eigil Lego Andersen, beskikket) I tidligere instanser er afsagt dom af Retten i Helsingør

Læs mere

FORSLAG TIL AFGØRELSE FRA GENERALADVOKAT GEORGIOS COSMAS fremsat den 10. maj 1995 *

FORSLAG TIL AFGØRELSE FRA GENERALADVOKAT GEORGIOS COSMAS fremsat den 10. maj 1995 * FORSLAG TIL AFGØRELSE FRA GENERALADVOKAT GEORGIOS COSMAS fremsat den 10. maj 1995 * 1. Denne sag vedrører præjudicielle spørgsmål, som Sø- og Handelsretten i København i henhold til EF-traktatens artikel

Læs mere

DOMSTOLENS DOM 30. juni 1998 *

DOMSTOLENS DOM 30. juni 1998 * DOM AF 30.6.1998 SAG C-394/96 DOMSTOLENS DOM 30. juni 1998 * I sag C-394/96, angående en anmodning, som House of Lords (Det Forenede Kongerige) i medfør af EF-traktatens artikel 177 har indgivet til Domstolen

Læs mere

DOMSTOLENS DOM (Tredje Afdeling) 21. december 2011 *

DOMSTOLENS DOM (Tredje Afdeling) 21. december 2011 * DOMSTOLENS DOM (Tredje Afdeling) 21. december 2011 *»Artikel 288, stk. 2, TEUF forordning (EF) nr. 1/2005 beskyttelse af dyr under transport vejtransport af tamsvin minimal rumhøjde inspektion under rejsen

Læs mere

Ved e-mail af 27. juni 2011 har Skatteministeriet anmodet om Advokatrådets bemærkninger til ovennævnte udkast.

Ved e-mail af 27. juni 2011 har Skatteministeriet anmodet om Advokatrådets bemærkninger til ovennævnte udkast. Skatteministeriet Nicolai Eigtveds Gade 28 1402 København K js@skat.dk KRONPRINSESSEGADE 28 1306 KØBENHAVN K TLF. 33 96 97 98 FAX 33 36 97 50 DATO: 12-08-2011 SAGSNR.: 2011-2670 ID NR.: 134018 Høring -

Læs mere

DOMSTOLENS DOM (Femte Afdeling) 27. februar 2003 *

DOMSTOLENS DOM (Femte Afdeling) 27. februar 2003 * BUSCH DOMSTOLENS DOM (Femte Afdeling) 27. februar 2003 * I sag C-320/01, angående en anmodning, som Arbeitsgericht Lübeck (Tyskland) i medfør af artikel 234 EF har indgivet til Domstolen for i den for

Læs mere

DOMSTOLENS DOM (Femte Afdeling) 19. oktober 2000 *

DOMSTOLENS DOM (Femte Afdeling) 19. oktober 2000 * DOMSTOLENS DOM (Femte Afdeling) 19. oktober 2000 * I sag C-15/99, angående en anmodning, som Finanzgericht Bremen (Tyskland) i medfør af EFtraktatens artikel 177 (nu artikel 234 EF) har indgivet til Domstolen

Læs mere

28.12.2006 Den Europæiske Unions Tidende L 379/5

28.12.2006 Den Europæiske Unions Tidende L 379/5 28.12.2006 Den Europæiske Unions Tidende L 379/5 KOMMISSIONENS FORORDNING (EF) Nr. 1998/2006 af 15. december 2006 om anvendelse af traktatens artikel 87 og 88 på de minimis-støtte KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE

Læs mere

DOMSTOLENS DOM (Første Afdeling) 17. juni 1997 *

DOMSTOLENS DOM (Første Afdeling) 17. juni 1997 * DOMSTOLENS DOM (Første Afdeling) 17. juni 1997 * I sag C-105/96, angående en anmodning, som Supremo Tribunal Administrativo i medfør af EF-traktatens artikel 177 har indgivet til Domstolen for i den for

Læs mere

FORSLAG TIL AFGØRELSE FRA GENERALADVOKAT JEAN MISCHO fremsat den 12. december 1990 *

FORSLAG TIL AFGØRELSE FRA GENERALADVOKAT JEAN MISCHO fremsat den 12. december 1990 * FORSLAG TIL AFGØRELSE FRA GENERALADVOKAT JEAN MISCHO fremsat den 12. december 1990 * Hr. afdelingsformand, De herrer dommere, fra aftalen inden for en fortrydelsesfrist på syv dage, og det er forbudt sælgeren

Læs mere

RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION. Bruxelles, den 26. februar 2009 (OR. en) 6553/09 ANTIDUMPING 7 COMER 23 CHINE 7

RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION. Bruxelles, den 26. februar 2009 (OR. en) 6553/09 ANTIDUMPING 7 COMER 23 CHINE 7 RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION Bruxelles, den 26. februar 2009 (OR. en) 6553/09 ANTIDUMPING 7 COMER 23 CHINE 7 RETSAKTER OG ANDRE INSTRUMENTER Vedr.: RÅDETS FORORDNING om afslutning af den delvise interimsundersøgelse

Læs mere

DOMSTOLENS DOM (Anden Afdeling) 6. oktober 2009 (*)

DOMSTOLENS DOM (Anden Afdeling) 6. oktober 2009 (*) DOMSTOLENS DOM (Anden Afdeling) 6. oktober 2009 (*)»Varemærker forordning (EF) nr. 40/94 artikel 9, stk. 1, litra c) et i Fællesskabet velkendt varemærke renomméets geografiske udstrækning«i sag C-301/07,

Læs mere

DOMSTOLENS DOM (Store Afdeling) 19. april 2016 (*)

DOMSTOLENS DOM (Store Afdeling) 19. april 2016 (*) DOMSTOLENS DOM (Store Afdeling) 19. april 2016 (*)»Præjudiciel forelæggelse socialpolitik Den Europæiske Unions charter om grundlæggende rettigheder direktiv 2000/78/EF princip om forbud mod forskelsbehandling

Læs mere

DOMSTOLENS DOM 12. september 2000 *

DOMSTOLENS DOM 12. september 2000 * DOMSTOLENS DOM 12. september 2000 * I sag C-366/98, angående en anmodning, som Cour d'appel de Lyon (Frankrig) i medfør af EFtraktatens artikel 177 (nu artikel 234 EF) har indgivet til Domstolen for i

Læs mere

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER KOMMISSIONENS BERETNING TIL BUDGETMYNDIGHEDEN

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER KOMMISSIONENS BERETNING TIL BUDGETMYNDIGHEDEN KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER Bruxelles, den 31.1.21 KOM(21) 622 endelig KOMMISSIONENS BERETNING TIL BUDGETMYNDIGHEDEN om de virkninger, som bevægelser i euro/dollar-vekselkursen har på udgifterne

Læs mere

Dette dokument er et dokumentationsredskab, og institutionerne påtager sig intet ansvar herfor

Dette dokument er et dokumentationsredskab, og institutionerne påtager sig intet ansvar herfor 1967R0422 DA 07.10.2012 032.001 1 Dette dokument er et dokumentationsredskab, og institutionerne påtager sig intet ansvar herfor B M27 RÅDETS FORORDNING Nr. 422/67/EØF, Nr. 5/67/EURATOM af 25. juli 1967

Læs mere

DOMSTOLENS DOM (Femte Afdeling) 5. oktober 1988 *

DOMSTOLENS DOM (Femte Afdeling) 5. oktober 1988 * DOM AF 5. 10. 1988 FORENEDE SAGER 294/86 OG 77/87 DOMSTOLENS DOM (Femte Afdeling) 5. oktober 1988 * I de forenede sager 294/86 og 77/87, Technointorg, Moskva, ved advokat Eduard Marissens, Bruxelles, og

Læs mere

Sag T-166/01. Lucchini SpA mod Kommissionen for De Europæiske Fællesskaber

Sag T-166/01. Lucchini SpA mod Kommissionen for De Europæiske Fællesskaber Sag T-166/01 Lucchini SpA mod Kommissionen for De Europæiske Fællesskaber»EKSF statsstøtte støtte til miljøbeskyttelse Italiens støtte til jern- og stålvirksomheden Lucchini afslag på tilladelse til den

Læs mere

FORSLAG TIL AFGØRELSE FRA GENERALADVOKAT MICHAEL B. ELMER fremsat den 9. marts 1995*

FORSLAG TIL AFGØRELSE FRA GENERALADVOKAT MICHAEL B. ELMER fremsat den 9. marts 1995* FORSLAG TIL AFGØRELSE FRA GENERALADVOKAT MICHAEL B. ELMER fremsat den 9. marts 1995* 1. I denne sag er Domstolen blevet bedt om at tage stilling til et fortolkningsproblem vedrørende de fællesskabsretlige

Læs mere

DOMSTOLENS DOM (Første Afdeling) 13. oktober 2005 *

DOMSTOLENS DOM (Første Afdeling) 13. oktober 2005 * KLEIN DOMSTOLENS DOM (Første Afdeling) 13. oktober 2005 * I sag C-73/04, angående en anmodning om præjudiciel afgørelse i henhold til protokollen af 3. juni 1971 om Domstolens fortolkning af konventionen

Læs mere

KOMMISSIONENS SVAR PÅ DEN EUROPÆISKE REVISIONSRETS SÆRBERETNING "FOREBYGGES OG PÅVISES MOMSUNDDRAGELSE VED KONTROLLEN AF TOLDPROCEDURE 42?

KOMMISSIONENS SVAR PÅ DEN EUROPÆISKE REVISIONSRETS SÆRBERETNING FOREBYGGES OG PÅVISES MOMSUNDDRAGELSE VED KONTROLLEN AF TOLDPROCEDURE 42? EUROPA-KOMMISSIONEN Bruxelles, den 8.11.2011 KOM(2011) 733 endelig KOMMISSIONENS SVAR PÅ DEN EUROPÆISKE REVISIONSRETS SÆRBERETNING "FOREBYGGES OG PÅVISES MOMSUNDDRAGELSE VED KONTROLLEN AF TOLDPROCEDURE

Læs mere

Skatteministeriet og Skatteministeriet mod Fonden Marselisborg Lystbådehavn

Skatteministeriet og Skatteministeriet mod Fonden Marselisborg Lystbådehavn Downloaded via the EU tax law app / web Arrêt de la Cour Sag C-428/02 Fonden Marselisborg Lystbådehavn mod Skatteministeriet og Skatteministeriet mod Fonden Marselisborg Lystbådehavn (anmodning om præjudiciel

Læs mere

KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU) Nr. /.. af XXX

KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU) Nr. /.. af XXX EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den XXX SANCO/10123/2014 (POOL/E4/2014/10123/10123-EN.doc) [ ](2014) XXX draft KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU) Nr. /.. af XXX om kravene vedrørende information

Læs mere

MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE

MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE EUROPA-PARLAMENTET 1999 Udvalget for Andragender 2004 29. juni 2004 MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE Andragende 900/2000 af Maria Grazia Fiorini, fransk statsborger, om manglende anerkendelse af hendes eksamensbevis

Læs mere

Forslag til RÅDETS AFGØRELSE. om ændring af beslutning 2002/546/EF for så vidt angår dens anvendelsesperiode

Forslag til RÅDETS AFGØRELSE. om ændring af beslutning 2002/546/EF for så vidt angår dens anvendelsesperiode EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 12.11.2013 COM(2013) 781 final 2013/0387 (CNS) Forslag til RÅDETS AFGØRELSE om ændring af beslutning 2002/546/EF for så vidt angår dens anvendelsesperiode DA DA BEGRUNDELSE

Læs mere

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Forslag til RÅDETS FORORDNING

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Forslag til RÅDETS FORORDNING KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER Bruxelles, den 18.12.2002 KOM(2002) 741 endelig Forslag til RÅDETS FORORDNING om tilladelse til udbud og levering til direkte konsum af visse vine, der er importeret

Læs mere

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER ARBEJDSDOKUMENT FORELØBIGT UDKAST. Forslag til RÅDETS FORORDNING

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER ARBEJDSDOKUMENT FORELØBIGT UDKAST. Forslag til RÅDETS FORORDNING DA DA DA KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER Bruxelles, den 05/10/06 ARBEJDSDOKUMENT FORELØBIGT UDKAST Forslag til RÅDETS FORORDNING om ændring af Rådets forordning (EF) nr. 994/98 af 7. maj 1998

Læs mere

Sag T-241/01. Scandinavian Airlines System AB mod Kommissionen for De Europæiske Fællesskaber

Sag T-241/01. Scandinavian Airlines System AB mod Kommissionen for De Europæiske Fællesskaber Sag T-241/01 Scandinavian Airlines System AB mod Kommissionen for De Europæiske Fællesskaber»Konkurrence aftale luftfart forordning (EØF) nr. 3975/87 anmeldte aftaler aftale, der overskrider rammerne for

Læs mere

AMENDMENTS 35-50. DA Forenet i mangfoldighed DA 2011/0350(COD) 7.6.2012. Udkast til betænkning Zuzana Roithová (PE488.061v01-00)

AMENDMENTS 35-50. DA Forenet i mangfoldighed DA 2011/0350(COD) 7.6.2012. Udkast til betænkning Zuzana Roithová (PE488.061v01-00) EUROPA-PARLAMENTET 2009-2014 Udvalget om det Indre Marked og Forbrugerbeskyttelse 2011/0350(COD) 7.6.2012 AMENDMENTS 35-50 Udkast til betænkning Zuzana Roithová (PE488.061v01-00) Harmonisering af medlemsstaternes

Læs mere

DOMSTOLENS DOM (Fjerde Afdeling) 12. marts 1998 *

DOMSTOLENS DOM (Fjerde Afdeling) 12. marts 1998 * DOMSTOLENS DOM (Fjerde Afdeling) 12. marts 1998 * I sag C-270/96, angående en anmodning, som Tribunal administratif de Paris i medfør af EF-traktatens artikel 177 har indgivet til Domstolen for i den for

Læs mere

Europaudvalget 2006 KOM (2006) 0741 Offentligt

Europaudvalget 2006 KOM (2006) 0741 Offentligt Europaudvalget 2006 KOM (2006) 0741 Offentligt KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER Bruxelles, den 30.11.2006 KOM(2006) 741 endelig MEDDELELSE FRA KOMMISSIONEN TIL RÅDET i henhold til artikel 19,

Læs mere

EUROPA-PARLAMENTET. Udvalget for Andragender MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE

EUROPA-PARLAMENTET. Udvalget for Andragender MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE EUROPA-PARLAMENTET 2004 Udvalget for Andragender 2009 20.02.2009 MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE Om: Andragende 0951/2004 af Jan Dolezal, polsk statsborger, for "Wielkopolskie Zrzeszenie Handlu i Usług w Poznaniu",

Læs mere

MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE

MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE EUROPA-PARLAMENTET 2014-2019 Udvalget for Andragender 16.12.2014 MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE Vedr.: Andragende 0895/2011 af Anthony Webb, britisk statsborger, om afslag på ydelse til arbejdssøgende i henhold

Læs mere

Dette dokument er et dokumentationsredskab, og institutionerne påtager sig intet ansvar herfor

Dette dokument er et dokumentationsredskab, og institutionerne påtager sig intet ansvar herfor 1986L0278 DA 05.06.2003 003.001 1 Dette dokument er et dokumentationsredskab, og institutionerne påtager sig intet ansvar herfor B RÅDETS DIREKTIV af 12. juni 1986 om beskyttelse af miljøet, navnlig jorden,

Læs mere

MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE

MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE EUROPA-PARLAMENTET 2009-2014 Udvalget for Andragender 8.10.2010 MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE Om: Andragende 0192/2010 af Klaus P. Schacht, tysk statsborger, og 50 spiludbydere, om fritagelse for merværdiafgift

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt fredag den 16. marts 2012

HØJESTERETS KENDELSE afsagt fredag den 16. marts 2012 HØJESTERETS KENDELSE afsagt fredag den 16. marts 2012 Sag 185/2010 HK Danmark som mandatar for A (advokat Peter Breum) mod Irma A/S (advokat Yvonne Frederiksen) og Beskæftigelsesministeriet (kammeradvokaten

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt onsdag den 21. marts 2012

HØJESTERETS KENDELSE afsagt onsdag den 21. marts 2012 HØJESTERETS KENDELSE afsagt onsdag den 21. marts 2012 Sag 358/2011 Anklagemyndigheden (rigsadvokaten) mod A, B, C og D (advokat beskikket for alle) I tidligere instanser er afsagt kendelse af byret den

Læs mere

Sagsnr. 23090 NOTAT OM RANDERS KOMMUNES UDTRÆDEN AF I/S FÆLLES FORBRÆNDINGEN OG UDBUDSRETLIGE KONSEKVENSER HERAF

Sagsnr. 23090 NOTAT OM RANDERS KOMMUNES UDTRÆDEN AF I/S FÆLLES FORBRÆNDINGEN OG UDBUDSRETLIGE KONSEKVENSER HERAF Sagsnr. 23090 NOTAT OM RANDERS KOMMUNES UDTRÆDEN AF I/S FÆLLES FORBRÆNDINGEN OG UDBUDSRETLIGE KONSEKVENSER HERAF INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Problemstillingen... 3 Ad A Randers Kommune udtræder af I/S Fælles

Læs mere

Skatteministeriet SKAT

Skatteministeriet SKAT Skatteudvalget (2. samling) SAU alm. del - Bilag 23 Offentligt Skatteministeriet SKAT 30. november 2007 J. nr. 07-172251 Grundnotat til Folketingets Europaudvalg om Forslag til ændringer af Rådets forordning

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 12. november 2015

HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 12. november 2015 HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 12. november 2015 Sag 1/2015 (2. afdeling) HK/Danmark som mandatar for A (advokat Jacob Goldschmidt) mod Experian A/S (advokat Jens Lund Mosbek) Biintervenient til støtte

Læs mere

Sag C-507/04. Kommissionen for De Europæiske Fællesskaber mod Republikken Østrig

Sag C-507/04. Kommissionen for De Europæiske Fællesskaber mod Republikken Østrig Sag C-507/04 Kommissionen for De Europæiske Fællesskaber mod Republikken Østrig»Traktatbrud beskyttelse af vilde fugle direktiv 79/409/EØF gennemførelsesforanstaltninger«forslag til afgørelse fra generaladvokat

Læs mere

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Forslag til RÅDETS FORORDNING

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Forslag til RÅDETS FORORDNING DA DA DA KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER Bruxelles, den 12.2.2009 KOM(2009) 54 endelig Forslag til RÅDETS FORORDNING om afslutning af den delvise interimsundersøgelse af antidumpingforanstaltningerne

Læs mere

KENDELSE AFSAGT AF RETTENS PRÆSIDENT 9. juli 1999 *

KENDELSE AFSAGT AF RETTENS PRÆSIDENT 9. juli 1999 * KENDELSE AF 9.7.1999 SAG T-9/99 R KENDELSE AFSAGT AF RETTENS PRÆSIDENT 9. juli 1999 * I sag T-9/99 R, HFB Holding für Fernwärmetechnik Beteiligungsgesellschaft mbh & Co. KG, Rosenheim (Tyskland) HFB Holding

Læs mere

Anvendelse af forordningen om gensidig anerkendelse på varer af ædle metaller

Anvendelse af forordningen om gensidig anerkendelse på varer af ædle metaller EUROPA-KOMMISSIONEN GENERALDIREKTORATET FOR ERHVERV OG INDUSTRI Vejledning 1 Bruxelles, den 1. februar 2010 - Anvendelse af forordningen om gensidig anerkendelse på varer af ædle metaller 1. INDLEDNING

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt onsdag den 31. oktober 2012

HØJESTERETS KENDELSE afsagt onsdag den 31. oktober 2012 (Lukkede døre) HØJESTERETS KENDELSE afsagt onsdag den 31. oktober 2012 Sag 139/2012 Anklagemyndigheden mod T I tidligere instanser er afsagt kendelse af. I påkendelsen har deltaget tre dommere: Børge Dahl,

Læs mere

FORSLAG TIL AFGØRELSE FRA HR. REISCHL SAG 31/80

FORSLAG TIL AFGØRELSE FRA HR. REISCHL SAG 31/80 FORSLAG TIL AFGØRELSE FRA HR. REISCHL SAG 31/80 der styrer en normal konkurrence, som er baseret på de erhvervsdrivendes ydelser hindrer, at konkurrencen opretholdes eller udvikler sig, og kan påvirke

Læs mere

Europaudvalget 2014 KOM (2014) 0121 Offentligt

Europaudvalget 2014 KOM (2014) 0121 Offentligt Europaudvalget 2014 KOM (2014) 0121 Offentligt EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 13.3.2014 COM(2014) 121 final 2014/0065 (NLE) Forslag til RÅDETS GENNEMFØRELSESFORORDNING om afslutning af den delvise

Læs mere

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Forslag til RÅDETS AFGØRELSE

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Forslag til RÅDETS AFGØRELSE KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER Bruxelles, den 18.04.2005 KOM(2005) 146 endelig 2005/0056(CNS) Forslag til RÅDETS AFGØRELSE om undertegnelse af aftalen mellem Det Europæiske Fællesskab og Kongeriget

Læs mere

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Forslag til RÅDETS FORORDNING

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Forslag til RÅDETS FORORDNING KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER Bruxelles, den 18.07.2001 KOM(2001) 410 endelig 2001/0159 (CNS) Forslag til RÅDETS FORORDNING om ændring af forordning (EØF) nr. 2204/90 om fastsættelse af supplerende

Læs mere

Vejledning Eksport af sukker uden for kvote September 2014

Vejledning Eksport af sukker uden for kvote September 2014 Vejledning Eksport af sukker uden for kvote September 2014 Kolofon Vejledning om eksport af sukker uden for kvote September 2014 Denne vejledning er udarbejdet af Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og

Læs mere

DOMSTOLENS DOM 11. juni 1991*

DOMSTOLENS DOM 11. juni 1991* DOMSTOLENS DOM 11. juni 1991* I de forenede sager C-51/89, Det Forenede Kongerige Storbritannien og Nordirland ved Treasury Solicitor J. Collins, som befuldmægtiget, og barrister Richard Plender, og med

Læs mere

Europaudvalget 2013 KOM (2013) 0652 Offentligt

Europaudvalget 2013 KOM (2013) 0652 Offentligt Europaudvalget 2013 KOM (2013) 0652 Offentligt EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 23.9.2013 COM(2013) 652 final 2013/0318 (NLE) Forslag til RÅDETS GENNEMFØRELSESFORORDNING om afslutning af den delvise

Læs mere

Europaudvalget 2004 KOM (2004) 0691 Offentligt

Europaudvalget 2004 KOM (2004) 0691 Offentligt Europaudvalget 2004 KOM (2004) 0691 Offentligt KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER Bruxelles, den 22.10.2004 KOM(2004) 691 endelig. Forslag til RÅDETS FORORDNING om udvidelse af den endelige antidumpingtold,

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 26. november 2014

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 26. november 2014 HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 26. november 2014 Sag 248/2012 (2. afdeling) Teknisk Landsforbund som mandatar for A (advokat Karen-Margrethe Schebye) mod Lønmodtagernes Garantifond (advokat Yvonne Frederiksen)

Læs mere

Folketingets Udvalg for Fødevarer, Landbrug Den 6. december 2005 og Fiskeri

Folketingets Udvalg for Fødevarer, Landbrug Den 6. december 2005 og Fiskeri Udvalget for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri FLF alm. del - Bilag 154 Offentligt Folketingets Udvalg for Fødevarer, Landbrug Den 6. december 2005 og Fiskeri./. Vedlagt fremsendes til udvalgets orientering

Læs mere

DOMSTOLENS DOM (Anden Afdeling) 7. juli 2005 *

DOMSTOLENS DOM (Anden Afdeling) 7. juli 2005 * NESTLÉ DOMSTOLENS DOM (Anden Afdeling) 7. juli 2005 * I sag C-353/03, angående en anmodning om præjudiciel afgørelse i henhold til artikel 234 EF, indgivet af Court of Appeal (England & Wales) (Civil Division)

Læs mere

Forslag til RÅDETS DIREKTIV

Forslag til RÅDETS DIREKTIV EUROPA-KOMMISSIONEN Bruxelles, den 15.7.2010 KOM(2010)381 endelig 2010/0205 (CNS) Forslag til RÅDETS DIREKTIV om ændring af direktiv 2008/9/EF om detaljerede regler for tilbagebetaling af moms i henhold

Læs mere