Beredskabsplan Foreningen Fantasiverden

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Beredskabsplan Foreningen Fantasiverden"

Transkript

1 Beredskabsplan 2014 Beredskabsplan Foreningen Fantasiverden Dokumentet indeholder de retningslinjer der skal følges, i forbindelse med opstående ulykker, tilskadekomst, kriser eller under kriselignende situationer, og andre situationer der kræver umiddelbar indsats. Revision 4.0 Revideret: Hvad, Hvornår, Hvordan F a n t a s i v e r d e n

2 Indholdsfortegnelse Forord... 3 Beskrivelse af foreningen... 4 Det fonetiske alfabet (Radio kommunikation)... 5 Psykisk førstehjælp... 7 Orientering... 8 Opsamlingspladser Alarmeringsinstruks Alarmering ved evakuering Generelle bemærkninger Foreningens beredskabsledelse Evakuering Registrering Forebyggende indsats mod mobning Mistanke om seksuelt overgreb Seksuelle overgreb eller lign Generel holdning til seksuel omgang Kontakt til presse eller andre F a n t a s i v e r d e n Side 2

3 Forord Denne beredskabsplan skal fungere som en orientering for personalet i Fatasiverden. I en Ulykke/brand-/katastrofesituation bruges kortene over området, som er placeret i førerbunkeren. På kortene er der beskrevet, hvordan man skal handle ved ulykker og når der udløses Ulykke/brand-/katastrofealarm på området. Fantasiverdens beredskabsledelse er ansvarlig for: At beredskabsplaner og materiel fungerer At planerne revideres løbende At der gennemføres beredskabsøvelser At der samarbejdes med politiet, brandvæsenet og Falck At foreningens personale undervises F a n t a s i v e r d e n Side 3

4 Beskrivelse af foreningen Fantasiverden er en rollespilsforening, der har til formål at udbrede kendskabet til rollespil. Foreningen henvender sig til personer fra 7 år og opefter. Foreningen ledes alene af frivillige. Foreningen har en bestyrelse bestående af 7 medlemmer Formand Næstformand Kasserer Menige medlemmer. Bestyrelsen består af en repræsentant for hver afdeling og en eller flere repræsentanter fra spillergruppen samt en fra sikkerhedsgruppen. Foreningen har pt. 2 afdelinger. Foreningen har en sikkerheds gruppe der ligger uden for bestyrelsens påvirkning og beslutningskompetence i sikkerhedsrelaterede emner. Sikkerhedsgruppen består af: Vagthavende sikkerhedsleder Sikkerhedsassistenter. Beredskabsledelsen består af: Foreningens Vagthavende sikkerhedsleder Foreningens formand/stedfortræder Det øvrige beredskab: Spillegruppen. Alle i Sikkerhedsgruppen, Beredskabsledelsen og det øvrige beredskab SKAL bære funktionel radio og lygte under spillet. Man er personlig ansvarlig for eget udstyr og at det altid er i funktionel og operativ stand. F a n t a s i v e r d e n Side 4

5 Det fonetiske alfabet (Radio kommunikation) A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Æ Ø Å Alfa Bravo Charlie Delta Echo Foxtrot Golf Hotel India Juliet Kilo Lima Mike November Oscar Papa Quibeck Romeo Sierra Tango Uniform Victor Whisky X-Ray Yankey Zulu Ægir Ødis Åse Ovenstående anvendes i stedet for bogstaver i forbindelse med identifikation af køretøjer. Det påhviler den enkelte sikkerhedsassistent, at lære dette uden ad. Under trafikregulering skal der være mindst 2 sikkerhedsassistenter, den ansvarlige sikkerhedsassistent skal kontakte vagthavende sikkerhedsleder med henblik på indkaldelse af yderligere mandskab. Vagthavende sikkerhedsleder træffer beslutning her om. F a n t a s i v e r d e n Side 5

6 Kørsel til og fra området Sikkerhedsgruppen forestår trafikregulering i forbindelse med ankomst og afgang fra området. (Under trafikregulering skal radioer være skiftet til Kanal 2) INGEN ANDRE MÅ BENYTTE KANAL 2 UNDER TRAFIKREGULERING!!! Procedure: Der placeres én sikkerhedsassistent ved bommen ved indkørslen til området (Sikkerhedsassistenten der er placeret her er efterfølgende benævnt som TOPPEN ) og mindst to sikkerheds assistenter på parkeringsarealet. Det er alene den af den vagthavende sikkerhedslederen udpegede sikkerhedsassistent der styrer trafikreguleringen Der må således ikke være trafik på vejen uden den ansvarlige har afgivet positiv kvittering herfor,over radioen. Toppen informerer løbende: Jeg har xx køretøjer holdende Den ansvarlige kvitterer: xx køretøjer afventer, MODTAGET SLUT. Den ansvarlige sikre at der ingen øvrig trafik er i gang og melder Der kan sendes ned Toppen kvittere: Toppen modtaget, Jeg sender xx ned, den sidste er (ex. XJ) Den ansvarlige kvitterer xx køretøjer på vej ned, den sidste (ex. XJ), MODTAGET SLUT Den ansvarlige giver besked: LUK TOPPEN, toppen lukker herefter for nedkørsel og kvitterer med TOPPEN LUKKET Den ansvarlige kvitterer med: TOPPEN LUKKET, VI SENDER OP Toppen kvitterer med: DER KØRES OP, MODTAGET SLUT Toppen informerer løbende: Jeg har xx køretøjer holdende Den ansvarlige kvitterer: xx køretøjer afventer, MODTAGET SLUT. De øvrige sikkerhedsassistenter giver løbende melding: Jeg har xx køretøjer klar Den ansvarlige kvitterer: xx Køretøjer klar, MODTAGET SLUT Proceduren gentages til trafikken er afviklet. Ingen må helt eller delvist påbegynde afvikling før den ansvarlige ved kvittering har tilkendegivet at afvikling kan påbegyndes. F a n t a s i v e r d e n Side 6

7 Almene skader Tilskadekomst Tilskadekomne skal henvende sig til sikkerhedsgruppen ved førerbunkeren i Trunderupskoven. I tilfælde hvor den tilskadekomne ikke selv kan henvende sig, skal nærmeste spilleleder kontaktes: Den tilskadekomne eller andre råber GM En spilleleder skal umiddelbart tilse den tilskadekomne og orienterer beredskabsledelsen. Sikkerhedsgruppen behandler almene skader. Vagthavende Sikkerhedsleder rekvirerer om nødvendigt ekstern assistance (Ambulance mv.) såfremt dette er påkrævet. Psykisk førstehjælp Sikkerhedsgruppen skal sikre, at deltagere eller andre som er kommet i tæt forbindelse med en ulykke modtager psykisk førstehjælp. Det er vigtigt, at der ikke alene fokuseres på den tilskadekomne, der kan være andre i umiddelbar nærhed af ulykken som kan være særdeles påvirkede, alene ved at have set ulykken eller den tilskadekomne. Den eller disse personer kræver ligeledes første hjælp (psykisk førstehjælp/krisehjælp). Beredskabsledelsen skal orienteres om alle personer der har været eller er i tæt nærhed af den eller de tilskadekomne. Proceduren for psykisk førstehjælp fremgår af instruks for beredskabsledelsen. F a n t a s i v e r d e n Side 7

8 Orientering Ved brand kan der optages vand fra sø ved førerbunkeren. Pulverslukker og brandtæppe findes i førerbunkeren, i rummet til venstre, på venstre væg. Brandsluknings og førstehjælps udstyr skal kontrolleres efter brug, dog mindst én gang årlig og senest ved udgangen af maj måned. Der skal afholdes mindst 1 beredskabsøvelse i kvartalet. Der skal afholdes mindst 1 evakueringsøvelse årligt. Beredskabs og evakueringsøvelser planlægges og afvikles af beredskabsledelsen. Foreningens samlede beredskab består af: Vagthavende sikkerhedsleder Formanden Spilledere Spillederassistenter Sikkerhedsgruppen Spillemedhjælpere. Sikkerhedsgruppen er ansvarlig for kontrol af brandsluknings og førstehjælps udstyr. Senest dagen efter anvendelse skal brand og sikkerheds udstyr udskiftes eller suppleres. F a n t a s i v e r d e n Side 8

9 Opsamlingspladser Opsamlingspladserne er markeret med Adgangsveje er markeret med I forbindelse med evakuering skal nærmeste opsamlingsplads ALTID benyttes. Det påhviler de medlemmer af spillegruppen der har radio, at området er ryddet for deltagere og personale. Efterfølgende at optælle personer på opsamlingsstedet, antallet rapporteres via radio til vagthavende sikkerhedsleder på forespørgsel. Det sikres at alle radioer er på kanal 3 og under kanal 0. (SPIL) NB: ALT EFTERFØLGENDE RADIOKORRESPONDANCE STYRES AF VAGTHAVENDE SIKKERHEDSLEDER!!! F a n t a s i v e r d e n Side 9

10 Alarmeringsinstruks A. Alarmér nærmeste spilleleder B. Spilleleder orienterer vagthavende sikkerhedsleder. C. Vagthavende sikkerhedsleder organiserer indsatsen. D. Personalet følger vagthavende sikkerhedsleders anvisninger. Vagthavende sikkerhedsleder er foreningens indsatsleder. Vagthavende sikkerhedsleder kontaktes gennem radio eller ved fysisk henvendelse. Alarmering via radio: Kaldesignalet Alarm Alarm Alarm anvendes, al øvrig radio kommunikation skal omgående ophøre. Opkaldet må kun besvares af vagthavende sikkerhedsleder. Vagthavende sikkerhedsleder informeres om den opståede situation. Vagthavende sikkerhedsleder foretager en vurdering af den opstående situations omfang og iværksætter de nødvendige foranstaltninger herunder beslutning om tilkaldelse af ekstern assistance. Alarmering ved evakuering Såfremt situationen nødvendiggør evakuering af området foretages alarmeringen ved lydsignal: Lydsignal: (Svarende til S.O.S.) Korttone 1 Sek Langtone 3 Sek. Alarmsignalet gentaget 3-5 gange Vagthavende sikkerhedsleder tager beslutning om evakuering. Alarmhornet forefindes i førerbunkerens venstre rum på endevæggens nederste hylde. Sikkerhedsgruppen kontrollerer umiddelbart efter spilstart, at alarmhornet forefindes på ovenstående plads. F a n t a s i v e r d e n Side 10

11 Generelle bemærkninger Sørg altid for at vide, hvor mange der er på området (Ingen opholder sig på området uden at være skannet ind gennem indskanningssystemet). Det er nødvendigt at bemærke, at det i første omgang drejer sig om at varsle vagthavende sikkerhedsleder og sikre personer. Kan andet personale træde til og hjælpe, skal alarmering ske hurtigst muligt. Det er vigtigt, at du i dit arbejde på området jævnligt gennemtænker, hvordan du eks. ved brand bedst kan hjælpe og sikre dem du har ansvaret for. Du skal tilsvarende jævnligt gennemtænke dine muligheder for at nå det nærmeste brandsluknings -og redningsmateriale samt førstehjælpsudstyr. Skønnes faren at være livstruende skal deltagere og personale reddes før en evt. brandbekæmpelse kan påbegyndes. Øvrige: Af sikkerhedsmæssige årsager skal alle deltagere i fantasiverdens rollespils kampagner bære deres medlems- låne- eller gæstekort i en snor om halsen, hvis ikke dette er muligt skal kortet være placeret i højre strømpe/støvle. Dette gælder såvel spillere som ledere. Sikkerhedsgruppen skal ved hver spilgang kontrollere og supplerer førstehjælpsmateriel, evt. mangler skal rapporters til vagthavende sikkerhedsleder. Sikkerhedsgruppen skal ved hver spilgang kontrollere, at belysningsmateriel er funktionelt. Sikkerhedsgruppen skal ved hver spilgang forestå trafikregulering ved start og slut. Sikkerhedsgruppens personale skal være iført den udleverede gule sikkerhedsbeklædning. Mindst en sikkerhedsassistent skal altid være synlig på off-game området. Sikkerhedsbeklædning: I sommerperioden bæres gul sikkerhedsvest med refleks. I vinterperioden bæres gul sikkerhedsjakke og buks med refleks. Sikkerhedspersonalet skal bære en funktionel radio og lygte. F a n t a s i v e r d e n Side 11

12 Foreningens beredskabsledelse Når der udløses alarm, samles foreningens beredskabsledelse i førerbunkeren. Alle personer, der ikke er en del af beredskabsledelsen, skal omgående forlade førerbunkeren. Foreningens beredskabsledelse består af: Vagthavende sikkerhedsleder Et medlem fra bestyrelsen. Førerbunkeren fungerer som KMC (Kommando central) alle personlige henvendelser rettes hertil. Foreningens beredskabsledelse har følgende opgaver: At holde sig orienteret om situationen vedr. ulykkens/brandens/ katastrofens udvikling samt om, hvad det er nødvendigt at foretage sig. Orienterer om ulykkens/brandens/katastrofens omfang. Skal iværksætte de nødvendige foranstaltninger. Vurdere behovet for personale og sikrer indkaldelse af øvrigt personale Vagthavende sikkerhedsleder udfører den praktiske del af beredskabsledelsen. Ved evakuering: Skal det sikres, at alle deltagere og personale hurtigst muligt ledes til evakueringsområderne. På vagthavende sikkerhedsleders forespørgsel orienteres om antallet af personer på evakueringsområdet. F a n t a s i v e r d e n Side 12

13 Evakuering Evakueringsplanen indgår ikke i Assens kommunes beredskabsplan. Evakuering må påregnes beordret, når det vil være livstruende for deltagere og personale at opholde sig på området, eller det i øvrigt skønnes nødvendigt af vagthavende sikkerhedsleder. Planen skal sættes i værk ved katastrofe, brand, fare for lynnedslag, udslip af farlige stoffer, krig m.v. Ansvar: Beslutning om evakuering træffes alene af vagthavende sikkerhedsleder, politiet eller beredskabsforvaltnings indsatsleder. F a n t a s i v e r d e n Side 13

14 Registrering Alle deltager og personale skannes ind gennem indskanningssystemet umiddelbart før der gives adgang til området. Deltager eller personale der forlader området, skal skannes ud før de forlader området. (Det nøjagtige antal personer på området fremgår af indskanningssystemet). Efter alarmering foretages en optælling af navne og antal på deltagere og personale på opsamlingspladserne, denne optælling videregives på forespørgsel til vagthavende sikkerhedsleder via radio. Andre, som befinder på området, skal registreres (Dette gælder også privat personer). Alle skal blive på samlingsstedet for at afvente nærmere instruks fra vagthavende sikkerhedsleder. Ingen må forlade området, heller ikke sammen med evt. forældre, før vagthavende sikkerhedsleder giver tilladelse til det. Henvisning af personer, der kræver en behandling, foretages af vagthavende sikkerhedsleder. Kontrol: Foreningens beredskabsledelse foretager en grundig kontrol af hvorvidt alle er kommet ud af området, tilsvarende efterkontrol af, hvorvidt alle optællinger er blevet afleveret og stemmer overens med oplysningerne i indskanningssystemet. Foreningens beredskabsledelse holdes løbende orienteret. F a n t a s i v e r d e n Side 14

15 Forebyggende indsats mod mobning 1. I foreningen Alle voksne og børn skal sige fra ved dårlig opførsel, nedladende kommentarer og bevidste udefrysninger. Allerede når der konstateres smådrillerier, skal der gribes ind ved, at det nærmere undersøges om alle involverede parter finder drillerierne i orden. Det er legalt at sige fra - også over for smådrillerier. 2. I hjemmet Det er af stor betydning for bekæmpelsen af mobning, at der i hjemmet tales pænt om kammerater og andre forældre. Derudover er det afgørende, at hjemmet støtter op omkring vores mobningspolitik. Bliver man som forælder bekendt med, at der forekommer mobning i foreningen, er det vigtigt, at man tager kontakt til vagthavende sikkerhedsleder eller formanden, så problemets omfang kan afdækkes. Alle skal informere vagthavende sikkerhedsleder eller formanden, hvis de oplever, at nogen bliver mobbet. Vagthavende sikkerhedsleder og/eller formanden følger herefter anvisningerne i instruks for beredskabsledelsen. F a n t a s i v e r d e n Side 15

16 Mistanke om seksuelt overgreb Såfremt der opstår mistanke om, at en person har foretaget overgreb på en mindreårig (hos os under 18) skal beredskabsledelsen straks orienteres. Hvad skal du gøre: Vagthavende sikkerhedsleder informeres omgående. Vagthavende sikkerhedsleder orienterer formanden. Formanden følger herefter vejledningen i instruks for beredskabsledelsen. Seksuelle overgreb eller lign. Såfremt der opstår en situation hvor en mindreårig (hos os under 18) bliver udsat for et overgreb eller anden kønslig omgang, Skal beredskabsledelsen straks orienteres. Hvad skal du gøre: Vagthavende sikkerhedsleder informeres omgående. De implicerede skal følges til førerbunkeren. Sikkerhedslederen og formanden følger herefter vejledningen i instruks for beredskabsledelsen. Generel holdning til seksuel omgang Vi ikke accepterer nogen former for seksuel omgang mellem deltagerne indbyrdes eller mellem deltager og personale under foreningens aktiviteter. Kontakt til presse eller andre Det er udelukkende formanden, politi eller brandvæsnet, der udtaler sig til pressen eller andre uvedkommende. Bliver du kontaktet med henblik på udtalelse, henviser du til ovenstående. Du må ikke udtale dig! F a n t a s i v e r d e n Side 16

17 F a n t a s i v e r d e n Side 17

Beredskabsplan for Kulturværftet. Niveau III

Beredskabsplan for Kulturværftet. Niveau III Beredskabsplan for Kulturværftet Niveau III December 2012 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 1.1 Formål... 3 1.2 Sammenhæng mellem niveau I, II og III-beredskabsplaner... 3 1.3 Opbygning... 4 1.4 Kommunikation

Læs mere

Beredskab vedrørende overgreb mod børn og unge

Beredskab vedrørende overgreb mod børn og unge Beredskab vedrørende overgreb mod børn og unge Indholdsfortegnelse Målgruppe... 3 Indholdet... 3 Formål... 3 Hvad er overgreb?... 3 Når børn udviser grænseoverskridende adfærd overfor andre børn... 4 Hvordan

Læs mere

Forord. Opdatering af håndbogen

Forord. Opdatering af håndbogen Forord Denne håndbog er tænkt som en hjælp til de spørgsmål, som foreningens medlemmer måtte have. Den skal derfor afspejle SSF1896. Det er først og fremmest medlemmernes håndbog. Bestyrelsen opfordrer

Læs mere

Revideret: november 2014 BEREDSKABSPLAN

Revideret: november 2014 BEREDSKABSPLAN Revideret: november 2014 BEREDSKABSPLAN INDHOLDSFORTEGNELSE Forord...3 Alarmering...4 Varsling...5 Evakuering...6 Kommunikation...7 Personskader...8 Brand...10 Trusler og vold...12 Berigelseskriminalitet...13

Læs mere

Alarmering på hoteller Brand og trusler. Vær sikker - hver dag. Branchevejledning for hoteller mv.

Alarmering på hoteller Brand og trusler. Vær sikker - hver dag. Branchevejledning for hoteller mv. Alarmering på hoteller Brand og trusler Vær sikker - hver dag Branchevejledning for hoteller mv. Indholdsfortegnelse Vær sikker hver dag... 1 Tryghed hos personalet giver tryghed hos gæsten.. 2 Lovgivning...

Læs mere

Velkommen til Beder Skole

Velkommen til Beder Skole Velkommen til Beder Skole Arbejdsmiljøhåndbog 1 FORORD Beder skoles arbejdsmiljøarbejde tager sit afsæt i: Elementerne i arbejdet med social kapital. 2 o De 3 diamanter: Tillid, retfærdighed og samarbejde

Læs mere

Beredskabsplan for Plejehjemmet Falkenberg Niveau III

Beredskabsplan for Plejehjemmet Falkenberg Niveau III Center for Sundhed og Omsorg www.plejehjemmetfalkenberg.dk Beredskabsplan for Plejehjemmet Falkenberg Niveau III Revideret juni 2015 Grundlæggende udarbejdet i 2013 Beredskabsplanen er udarbejdet i samarbejde

Læs mere

Fyrværkeriulykken i Kolding 2004

Fyrværkeriulykken i Kolding 2004 Fyrværkeriulykken i Kolding 2004 - En teknisk beredskabsfaglig erfaringsopsamling Kontaktudvalget for udredning og analyse Forsidefoto: Stillet til rådighed af Finn Hansen, Kolding Redningsberedskab Udgivet

Læs mere

OPTIK. En handleguide til medarbejdere i Vordingborg Kommunes sundhedspleje, dagpleje, daginstitutioner og skoler

OPTIK. En handleguide til medarbejdere i Vordingborg Kommunes sundhedspleje, dagpleje, daginstitutioner og skoler OPTIK En handleguide til medarbejdere i Vordingborg Kommunes sundhedspleje, dagpleje, daginstitutioner og skoler Version af februar 2011 Indholdsfortegnelse Forord. 3 Projektbeskrivelse (OPTIK). 4 Model

Læs mere

Arbejdsmiljøarbejdet. På virksomheder med mindst 35 ansatte. - Opgaver, roller, uddannelse og organisering

Arbejdsmiljøarbejdet. På virksomheder med mindst 35 ansatte. - Opgaver, roller, uddannelse og organisering BRANCHEVEJLEDNING VIRKSOMHEDER FRA BAR KONTOR ARBEJDSMILJØARBEJDET MED MINDST PÅ KONTORER 35 ANSATTE Arbejdsmiljøarbejdet På virksomheder med mindst 35 ansatte - Opgaver, roller, uddannelse og organisering

Læs mere

Arbejdsmiljøarbejdet På virksomheder med 10-34 ansatte

Arbejdsmiljøarbejdet På virksomheder med 10-34 ansatte BRANCHEVEJLEDNING FRA BAR KONTOR OM ARBEJDSMILJØARBEJDET PÅ KONTORER IRKSOMHEDER MED 10-34 ANSATTE Arbejdsmiljøarbejdet På virksomheder med 10-34 ansatte - Opgaver, roller, uddannelse og organisering Et

Læs mere

Handleplan ved bekymring, mistanke eller konkret viden om seksuelle overgreb

Handleplan ved bekymring, mistanke eller konkret viden om seksuelle overgreb Handleplan ved bekymring, mistanke eller konkret viden om seksuelle overgreb Nordfyns Kommune har udarbejdet en Beredskabsplan til de ansatte til brug, hvis du i din arbejdsdag kommer i berøring med børn

Læs mere

Sikkerhedsmappe for ansatte ved Langagerskolen

Sikkerhedsmappe for ansatte ved Langagerskolen Sikkerhedsmappe for ansatte ved Langagerskolen Redigeret maj 13 Århus Kommune Formål med Sikkerhedsmappen... 3 Low arousal tilgang... 5 Fastholdelse... 8 Signaler og reaktioner hos medarbejderen ved konflikter...

Læs mere

Notat om samarbejdet mellem politiets alarmcentraler og regionernes AMK-vagtcentraler om håndteringen af alarmopkald til 1-1-2

Notat om samarbejdet mellem politiets alarmcentraler og regionernes AMK-vagtcentraler om håndteringen af alarmopkald til 1-1-2 Sundheds- og Forebyggelsesudvalget 2012-13 SUU alm. del Bilag 108 Offentligt Politi- og Strafferetsafdelingen Dato: 18. december 2012 Kontor: Politikontoret Sagsbeh: Mads Kruse Sagsnr.: 2011-19203-0028

Læs mere

Beredskab til håndtering af overgreb mod børn og unge

Beredskab til håndtering af overgreb mod børn og unge Beredskab til håndtering af overgreb mod børn og unge Indholdsfortegnelse Forord... 2 Definitioner... 3 Forebyggelse af overgreb mod børn og unge... 4 Det direkte forebyggende arbejde... 4 Forældresamarbejde...

Læs mere

Center for Sundhed og Omsorg. www.plejehjemmetfalkenberg.dk. Værd at vide i tilfælde af BRAND. på Plejehjemmet Falkenberg. Om medarbejdernes ansvar

Center for Sundhed og Omsorg. www.plejehjemmetfalkenberg.dk. Værd at vide i tilfælde af BRAND. på Plejehjemmet Falkenberg. Om medarbejdernes ansvar Center for Sundhed og Omsorg www.plejehjemmetfalkenberg.dk Værd at vide i tilfælde af BRAND på Plejehjemmet Falkenberg Om medarbejdernes ansvar Revideret maj 2015 Indhold Dit ansvar som medarbejder - HVER

Læs mere

Handleguide. Til medarbejdere i Vordingborg Kommunes sundhedspleje, dagpleje, daginstitutioner, skoler og SFO

Handleguide. Til medarbejdere i Vordingborg Kommunes sundhedspleje, dagpleje, daginstitutioner, skoler og SFO Handleguide Til medarbejdere i Vordingborg Kommunes sundhedspleje, dagpleje, daginstitutioner, skoler og SFO Indhold Forord 3 Model Arbejdsgang/opgaveforløb 4 Den forebyggende indsats 5 Trivselsskema og

Læs mere

Falck Kursus Giv dine medarbejdere mulighed for individuel udvikling

Falck Kursus Giv dine medarbejdere mulighed for individuel udvikling Vil du vide mere? Ring til Falck på telefon 7010 2031-2 Falck Erhverv, Trindsøvej 4-10, 8000 Århus C, E-mail: erhverv@falck.dk www.falck.dk/erhverv www.prinfodjurs.dk Tel. +45 86 48 36 33 Falck Kursus

Læs mere

det uhørte overgreb om at forebygge seksuelle krænkelser af børn og unge i idrætten

det uhørte overgreb om at forebygge seksuelle krænkelser af børn og unge i idrætten det uhørte overgreb om at forebygge seksuelle krænkelser af børn og unge i idrætten Seksuelle krænkelser Seksuel krænkelse af børn og unge kan spænde fra ubevidste krænkelser grundet tankeløshed til bevidste

Læs mere

Mistanke om vold og seksuelle overgreb mod børn og unge under 18 år - Beredskab og retningslinjer

Mistanke om vold og seksuelle overgreb mod børn og unge under 18 år - Beredskab og retningslinjer Mistanke om vold og seksuelle overgreb mod børn og unge under 18 år - Beredskab og retningslinjer Indholdsfortegnelse: Hvis mistanken retter sig mod en ansat... 5 Hvis mistanken retter sig mod en forælder/anden

Læs mere

SUNDHEDS- BEREDSKABSPLAN FOR TÅRNBY KOMMUNE

SUNDHEDS- BEREDSKABSPLAN FOR TÅRNBY KOMMUNE SUNDHEDS- BEREDSKABSPLAN FOR TÅRNBY KOMMUNE 1 jpf Indholdsfortegnelse: 1. Om beredskabsplanen Lovgrundlag side 4 Definition side 4 Formål side 5 Opgaver side 5 Proces side 5 Sundhedsberedskabsplanens ramme

Læs mere

Udveksling af oplysninger mellem kommuner, politiet og anklagemyndigheden samt i børnehuse. oktober 2013

Udveksling af oplysninger mellem kommuner, politiet og anklagemyndigheden samt i børnehuse. oktober 2013 1 Udveksling af oplysninger mellem kommuner, politiet og anklagemyndigheden samt i børnehuse oktober 2013 Udveksling af oplysninger mellem kommuner, politiet og anklagemyndigheden samt i børnehuse Kapitel

Læs mere

Omsorgsplan. Bælum-Solbjerg Skole

Omsorgsplan. Bælum-Solbjerg Skole Omsorgsplan Bælum-Solbjerg Skole 1 OmSorgs Plan Denne plan skal opfattes som et beredskab, der kan bruges, når det der ikke må ske, sker 1. Skilsmisse, alvorlig sygdom, kaossituationer o.lign. 2. Når et

Læs mere

Handlingsvejledning for det tværfaglige samarbejde om børn og unge

Handlingsvejledning for det tværfaglige samarbejde om børn og unge Handlingsvejledning for det tværfaglige samarbejde om børn og unge Forord Handlingsvejledning for det tværfaglige samarbejde om børn og unge med særlige behov er et arbejdsredskab for medarbejdere, der

Læs mere

Retningslinjer for forældreklager til skolebestyrelsesmedlemmer

Retningslinjer for forældreklager til skolebestyrelsesmedlemmer Retningslinjer for forældreklager til skolebestyrelsesmedlemmer Skolens leder har det direkte personaleansvar over for alle skolens ansatte. Skolebestyrelsen kan som udgangspunkt ikke blande sig, men har

Læs mere

KEND SPILLEREGLERNE. Om sagsbehandling på det sociale område. 13 rigtige svar til mennesker med handicap og deres nærmeste

KEND SPILLEREGLERNE. Om sagsbehandling på det sociale område. 13 rigtige svar til mennesker med handicap og deres nærmeste KEND SPILLEREGLERNE Om sagsbehandling på det sociale område 13 rigtige svar til mennesker med handicap og deres nærmeste Indhold Indledning 3 Den rigtige afgørelse 3 1. Vejledningspligten hvad går den

Læs mere

Konflikthåndtering og Magtanvendelsespolitik Vedtaget i AfdelingsMED Juni 2013 Revideret april 2014

Konflikthåndtering og Magtanvendelsespolitik Vedtaget i AfdelingsMED Juni 2013 Revideret april 2014 Konflikthåndtering og Magtanvendelsespolitik Vedtaget i AfdelingsMED Juni 2013 Revideret april 2014 Indhold Indledning... 2 Bekendtgørelsen om magtanvendelser over for børn og unge, der er anbragt uden

Læs mere

TVÆRFAGLIGT SAMARBEJDE. - din nøgle til arbejdet med børn med særlige behov. Børne- og Ungeforvaltningen

TVÆRFAGLIGT SAMARBEJDE. - din nøgle til arbejdet med børn med særlige behov. Børne- og Ungeforvaltningen Børne- og Ungeforvaltningen Albertslund Kommune Nordmarks Allé 2620 Albertslund TVÆRFAGLIGT SAMARBEJDE www.albertslund.dk boerneforvaltningen@albertslund.dk T 43 68 68 68 F 43 68 69 34 - din nøgle til

Læs mere

Produktionsskolen Kongshøjgaard. Ovenskovvej 18, Hvalpsund, 9640 Farsø. Personalehåndbog. Vedtaget 1/6-15

Produktionsskolen Kongshøjgaard. Ovenskovvej 18, Hvalpsund, 9640 Farsø. Personalehåndbog. Vedtaget 1/6-15 Produktionsskolen Kongshøjgaard Ovenskovvej 18, Hvalpsund, 9640 Farsø Personalehåndbog Vedtaget 1/6-15 Rygepolitik / Rygeregler Der må ryges udendørs på det område, der hører til eget værksted Tekstil/Kreativ

Læs mere

NÅR DU ER BEKYMRET FOR ET BARN ELLER EN UNG - en handlevejledning

NÅR DU ER BEKYMRET FOR ET BARN ELLER EN UNG - en handlevejledning NÅR DU ER BEKYMRET FOR ET BARN ELLER EN UNG - en handlevejledning KØBENHAVNS KOMMUNE Børne- og Ungdomsforvaltningen Socialforvaltningen www.kk.dk/bekymret 1 Indhold Forord 4 Tegn på at et barn eller en

Læs mere