Tilladelse til midlertidig vandbehandling med UV-anlæg på Solkær Vandværk

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Tilladelse til midlertidig vandbehandling med UV-anlæg på Solkær Vandværk"

Transkript

1 SOLKÆR VANDVÆRK Formand Nikolaj Nielsen Kærvej Hedensted Tjørnevej Uldum T: Bettina Lund Dir: Mob: Sagsnr P Tilladelse til midlertidig vandbehandling med UV-anlæg på Solkær Vandværk Hedensted Kommune har den 16. april 2015 gennem Silhorko-Eurowater A/S modtaget ansøgning om tilladelse til udvidet vandbehandling i form af opsætning af UV-anlæg på Solkær Vandværk. Behandlingsanlægget etableres ved vandværket på matr. nr. 10 t, Gammelsole By, Ø. Snede, beliggende Kærvej 57, 8722 Hedensted, tilhørende Solkær Vandværk. Tilladelse: Der meddeles efter Vandforsyningslovens 21 tilladelse til at opstille midlertidigt UVdesinfektionsanlæg under indkøring af rentvandsbeholder efter inspektion og rengøring på Solkær Vandværk. Tilladelsen meddeles på følgende betingelser: 1. Behandlingsanlægget opstilles og udføres i henhold til ansøgningsmaterialet fra SILHORKO-EUROWATER A/S, modtaget den 16. april Der skal til enhver tid foreligge dokumentation for det anvendte UV-anlæg og anlægget skal overholde kravene i Miljøministeriets/Naturstyrelsens rapport "UVbehandling - Fordele og ulemper ved anvendelse som ekstra sikkerhed i drikkevandsforsyningen Det anvendte UV-anlæg må ikke give anledning til overskridelser af grænseværdierne for drikkevand jf. den til enhver tid gældende Bekendtgørelse om vandkvalitet og tilsyn med vandforsyningsanlæg. 4. UV-anlægget skal sættes i drift inden inspektion og rengøring af rentvandstanken sættes i gang. 5. Vandet fra afgang vandværk efter UV-anlæg og før UV-anlæg skal, når det er sat i drift samt som minimum efter en indkøringsperiode på 2 ugers drift og herefter hver 4. uge, analyseres for parametrene i nedenstående skema (bakteriologisk kontrol). Såfremt prøveudtagning for en eller flere af analyse-parametrene falder sammen med de ordinære prøveudtagninger på vandværket, kan de udelades, så der ikke laves dobbeltanalyser. Parametre metode Grænseværdi Coliforme bakterier colilert Ikke målelig E. coli colilert Ikke målelig

2 Kimtal v/ 22 C DS/EN/ISO pr. ml Kimtal v/ 37 C DS/EN/ISO pr. ml Kopi af analyseresultaterne skal løbende sendes til Hedensted Kommune, som vurderer, om analyseprogrammet skal ændres, og på hvilke vilkår tilladelsen skal fortsætte. 6. Øvrige ordinære drikkevandsanalyser skal følge det kontrolprogram, som Hedensted Kommune udarbejder til vandværket på baggrund af kravene i den til enhver tid gældende Bekendtgørelse om vandkvalitet og tilsyn med vandforsyningsanlæg. 7. Service og vedligeholdelse af UV-anlægget skal ske efter leverandørens anvisninger eller efter aftale mellem vandværk og leverandør. 8. Der skal føres driftsjournal over anlægget, i hvilken der indføres relevante notater om driften af anlægget, herunder eventuelle uregelmæssigheder. Når der skiftes lampe eller foretages rengøring/eftersyn, skal dette indføres i driftsjournalen. 9. Meddelelse om ibrugtagning af anlægget skal ske til Hedensted Kommune. 10. Tilladelsen gælder i en 6 måneders periode indtil 1. december Viser driften tilfredsstillende resultater, kan kommunen forlænge tilladelsen, såfremt der viser sig et behov herfor. Tilsyn Hedensted Kommune har tilsyn med, at de stillede vilkår i denne afgørelse overholdes. Hvis vilkårene ikke overholdes, kan tilladelsen tilbagekaldes uden erstatning ifølge Vandforsyningslovens 34. Annoncering: Afgørelsen vil blive offentliggjort på kommunens hjemmeside d. 21. maj Lovhjemmel: Lovbekendtgørelse nr af 30. september 2013 Lov om vandforsyning m.v. (Vandforsyningsloven) Bekendtgørelse nr af 11. december 2007 om vandindvinding og vandforsyning. Bekendtgørelse nr. 292 af 26. marts 2014 om vandkvalitet og tilsyn med vandforsyningsanlæg. Klagevejledning: Der kan klages over afgørelsen til Natur & Miljøklagenævnet af ansøgeren, Sundhedsstyrelsen Embedslægeinstitutionen Nord enhver med en individuel, væsentlig interesse i afgørelsen, klageberettigede foreninger og organisationer. Afgørelsen vil blive offentlig bekendtgjort på Klagefristen er fire uger efter datoen for offentliggørelse. Klagefristen regnes for overholdt, når klager har godkendt og betalt gebyr/bestilt en faktura i Klageportalen senest kl på den dag, hvor klagefristen udløber. 2

3 Borgere, virksomheder og organisationer, som ønsker at klage over en afgørelse, skal anvende Klageportalen. Klageportalen tilgås via eller Der er direkte link til disse steder via forsiden af nævnets hjemmeside Vejledning om hvordan borgere, virksomheder og organisationer skal logge på Klageportalen, findes på og samt på Natur- og Miljøklagenævnets hjemmeside. På kan klager finde information om, hvordan man klager via Klageportalen, bl.a. korte videovejledninger, spørgsmål og svar samt telefonnummer og -adresse til supportfunktionen i Natur- og Miljøklagenævnet. Hvis afgørelsen ønskes prøvet ved en domstol, skal sagen være anlagt inden 6 måneder efter, at afgørelsen er meddelt. Fristen regnes fra annonceringsdatoen. Det er en betingelse for Natur- og Miljøklagenævnets behandling af en klage, at der indbetales et gebyr til Natur- og Miljøklagenævnet. Klagegebyret er fastsat til 500 kr. Gebyret betales via klageportalen. Vejledning om gebyrordningen kan findes på Naturog Miljøklagenævnets hjemmeside. Gebyret tilbagebetales, hvis klagesagen fører til, at den påklagede afgørelse ændres eller ophæves, klageren får helt eller delvis medhold i klagen, eller klagen afvises som følge af overskredet klagefrist, manglende klageberettigelse eller fordi klagen ikke er omfattet af Natur- og Miljøklagenævnets kompetence. Det bemærkes, at hvis den eneste ændring af den påklagede afgørelse er forlængelse af frist for efterkommelse af afgørelse som følge af den tid, der er medgået til at behandle sagen i klagenævnet, tilbagebetales gebyret dog ikke. Natur- og Miljøklagenævnet skal som udgangspunkt afvise en klage, der kommer uden om Klageportalen, hvis der ikke er særlige grunde til det. Hvis du ønsker at blive fritaget for at bruge Klageportalen, skal du sende en begrundet anmodning til den myndighed, der har truffet afgørelse i sagen. Myndigheden videresender herefter anmodningen til Natur- og Miljøklagenævnet, som træffer afgørelse om, hvorvidt din anmodning kan imødekommes. Sagsfremstilling Ansøgningen SILHORKO-EUROWATER A/S har på vegne af Solkær Vandværk søgt om tilladelse til at etablere vandbehandlingsanlæg i form af UV-desinfektionsanlæg. Hensigten er at tilkoble et certificeret og drikkevandsegnet UV-desinfektionsanlæg således, at der sikkert kan ledes vand ud til forbrugerne under indkøring af rentvandsbeholder efter inspektion og rengøring. Derved spares der på grundvandsressourcerne og energien, da alternativet er, at der i en periode på 2-6 måneder produceres vand til afløb pga. bakteriologiske overskridelser af grænseværdierne for afgang vandværk. Sådan en længerevarende periode hvor der produceres vand til afløb, kan også give problemer med afledning af det producerede vand. UV-anlægget opstilles efter udpumpningsanlægget, dvs. afgang vandværk. Af ansøgningsmaterialet fremgår: Det anvendte UV-desinfektionsanlæg overholder kravene i Miljøministeriets/Naturstyrelsens rapport "UV-behandling - Fordele og ulemper ved anvendelse som ekstra sikkerhed i drikkevandsforsyningen 2013", herunder følgende krav 3

4 Certificering: DVGW UV-dosis: 400 J/m2 Overvågning: Certificeret UV-sensor Anlægstype: BX100 Max. flow: 53 m3/h v. UVT1cm ved 92% Beskrivelse af UV-desinfektionsanlæg I ansøgningsmaterialet fremgår nedenstående beskrivelse af anlægget: UV-desinfektionsanlægget (UV-anlæg) består af et UV-kammer, UV-lamper og UV-sensor samt en styre- og forsyningstavle (inkl. alarmrelæ). Styringen registrerer antal driftstimer, antal start og stop, lampefejl mm. UV-sensoren er certificeret iht. ÖVGW. Sensorens funktion er at overvåge, at den afsatte UV-intensitet (målt i W/m²) er tilstrækkelig til at opnå den nødvendige UV-dosis på 400 J/m², som ifølge den tyske drikkevandsnorm DVGW sikrer en desinfektion på op til 99,99 %. UV-anlægget programmeres på baggrund af det udlagte flow, transmissionen i det filtrerede vand og den ønskede UV-dosis sådan, at der aktiveres et alarmrelæ, hvis UVintensiteten ikke længere er tilstrækkelig i forhold til de fastsatte grænseværdier for hhv. rengøring/eftersyn og lampeskift/eftersyn. Grænseværdien for lampeskift/eftersyn er fastlagt ud fra, at der før skift fortsat afsættes en UV-intensitet, som sikrer en UV-dosis på minimum 400 J/m². Grænseværdien for rengøring/eftersyn er fastlagt ca. 10 % højere end grænseværdien for lampeskift. Nye lamper afgiver væsentligt højere UV-intensitet end ved ophør af lampernes levetid. UV-anlæggets alarmrelæer for hhv. rengøring/eftersyn og lampeskift/eftersyn samt lampefejl tilkobles installationsstedets overordnede SROanlæg (styring), som alarmerer driftspersonalet om, at UV-anlægget skal efterses mv. Hvis der er tale om alarm for lampeskift/eftersyn dvs. lav UV-intensitet, kan hele udpumpningsanlægget automatisk blive stoppet, såfremt driftsoperatøren ønsker det. Når udpumpningsanlægget efter længerevarende driftsstop opstartes, aktiveres UVanlægget nogle minutter forinden således, at når vandet pumpes fra rentvandstanken og passerer UV-anlægget, vil der i vandet blive afsat den nødvendige UV-intensitet for at sikre korrekt desinfektion. Hvis der forekommer længerevarende perioder med intet flow er UV-anlægget sikret mod høj anlægs- temperatur vha. indbygget temperaturswitch og der kan afhængig af forholdene etableres returløb gennem UV-anlægget retur til rentvandstanken eller alternativ ledes vand til afløb via drænventil for at sikre lav vandtemperatur. Det maximalt tilladelige flow gennem UV-anlægget iht. driftsspecifikationer overvåges via flowtransmitter på afgang vandværk. Hvis transmissionen i vandet falder som følge af nedsat filtrering i filterbeholderne, vil det medføre lavere UV-intensitet og dermed alarm for hhv. rengøring/eftersyn og lampeskift/eftersyn som beskrevet ovenfor. Der vil således ikke være risiko for, at der vil blive udpumpet vand til forbrugsstederne, som ikke er tilstrækkeligt behandlet ved UV-desinfektion uden, at driftsoperatøren er alarmeret. Manuel rengøring af kvartsrørene, kan enten udføres ved demontering af lamper og dernæst kvartsrør og efterfølgende aftørring eller ved tilkobling af en renseunit. Det forudsættes at UV-anlægget er frakoblet og afbrudt. Ved brug af en renseunit påfyldes UV-kamret fx citronsyre vha. af en pumpe og efterfølgende skylles med rent vand (mindst fem gange) for at sikre, at kamret og rørinstallationen er fuldstændigt fri for rengøringsmiddel. Til dette formål kan prøvehanerne/renseventilerne før og efter UV-anlægget anvendes. Der etableres prøvehaner både før og efter UV-anlægget således, at der kan udtages vandprøver til kontrol af vandkvaliteten. 4

5 Eksisterende forhold Solkær Vandværk har en vandindvindingstilladelse på m3/år. Der indvindes ca m3 vand om året. Vandværkets eksisterende behandlingsanlæg består af trykfiltre til fjernelse af jern og mangan. Derefter ledes vandet til rentvandstanken. Vandkvalitet Solkær Vandværk er et privat alment vandværk, som udover vand til husholdningsbrug også forsyner en stor minkfodervirksomhed. Vandet skal derfor overholde den gældende bekendtgørelse om vandkvalitet og tilsyn med vandforsyningsanlæg. Afledning af spildevand UV-anlægget giver ikke anledning til afledning af spildevand. Høring Sundhedsstyrelsen Embedslæge Anne Hempel-Jørgensen udtaler d. 5. maj 2015: Sundhedsstyrelsen ved Embedslægeinstitutionen Nord har ingen sundhedsfaglige bemærkninger til at ansøgningen om midlertidig UV-desinfektion på Solkær Vandværk imødekommes Partshøring Hedensted Kommune har vurderet, at yderligere partshøring ikke er nødvendig. Kommunens vurdering Hedensted Kommune vurderer, at etablering af UV-behandlingsanlægget vil kunne reducere bakterieindholdet i det færdigbehandlede vand i en periode således, at det vil kunne overholde kvalitetskravene til drikkevand. Det forudsættes, at vandværket løbende overvåges og tilses, således at evt. driftsproblemer hurtigt opdages og rettes. Hedensted Kommune vurderer, at der løbende skal udtages bakteriologisk kontrol. Kontrollen skal udtages både før og efter UV-anlægget. Undervejs kan kommunen tage stilling til, om anlægget kører tilfredsstillende og evt. justere på analyserne. I øvrigt Hvis De er i tvivl om noget i denne tilladelse, er De velkommen til at kontakte mig på tlf Med venlig hilsen Bettina Lund Ingeniør Kopi fremsendt til: Naturstyrelsen Aarhus Embedslægeinstitutionen Midtjylland, Danmarks Naturfredningsforening, Danmarks Sportsfiskerforbund Forbrugerrådet Silhorko-Eurowater A/S, Thorbjørn Skanse Hinge 5

Der er af Vejle Amt den 1. oktober 1998 meddelt vandindvindingstilladelse til 23.000 m 3 /år. Denne udløb 1. oktober 2013.

Der er af Vejle Amt den 1. oktober 1998 meddelt vandindvindingstilladelse til 23.000 m 3 /år. Denne udløb 1. oktober 2013. Jens Jørn Kirkegaard Bækvej 10 Hjortsvang 7160 Tørring Natur og Miljø Tjørnevej 6 7171 Uldum T: 79755000 Sune Mikkelsen Dir: 79755659 Mob: e-mail: Sune.Mikkelsen @Hedensted.dk Sagsnr. 13.02.01-P19-11-13

Læs mere

A/S Storebælt Storebæltsvej 70 4220 Korsør

A/S Storebælt Storebæltsvej 70 4220 Korsør A/S Storebælt Storebæltsvej 70 4220 Korsør Teknik og Miljø Miljøafdelingen Dahlsvej 3 4220 Korsør Tlf. 58 57 36 00 teknik@slagelse.dk www.slagelse.dk Tilladelse til membranfilter til drikkevand på Sprogø

Læs mere

Afgørelse om opførelse af gyllebeholder efter anmelderordningens 19 b på Fælledvej 30A, 8830 Tjele

Afgørelse om opførelse af gyllebeholder efter anmelderordningens 19 b på Fælledvej 30A, 8830 Tjele Søren Rovsing Glud Fælledvej 30a 8830 Tjele Teknik og Miljø Virksomhedsmiljø Prinsens Alle 5 8800 Viborg Tlf.: 87 87 87 87 Fax: 87 87 90 00 virksomhedsmiljoe@viborg.dk www.viborg.dk Dato: 14-05-2013 Sagsnr.:

Læs mere

Kloakmester Arne Thorhauge på vegne af MICODAN A/S

Kloakmester Arne Thorhauge på vegne af MICODAN A/S Center Natur og Miljø MICODAN A/S Industrimarken 4 9530 Støvring Hobrovej 110 9530 Støvring Telefon 99 88 99 88 raadhus@rebild.dk www.rebild.dk Journalnr: 06.01.15-P19-3-15 Ref.: Agnieszka Gieraltowska

Læs mere

Virksomheden er beliggende på: Sædding Ringvej 9-11, 6710 Esbjerg V, matr.nr. 4ao, Sædding By, Guldager. Placeringen fremgår af bilag 1.

Virksomheden er beliggende på: Sædding Ringvej 9-11, 6710 Esbjerg V, matr.nr. 4ao, Sædding By, Guldager. Placeringen fremgår af bilag 1. Esbjerg Forsyning A/S Ravnevej 10 6705 Esbjerg Ø Torvegade 74. 6700 Esbjerg Dato 29. september 2014 Sags id 14/7802 Sagsbehandler Bente Kristensen/sgk Telefon direkte 76 16 13 86 Påbud Tillæg til miljøgodkendelse

Læs mere

Miljøgodkendelse af HedeDanmark A/S Lourupvej 25 6690 Gørding Matr. nr. 24a, Lourup By, Gørding

Miljøgodkendelse af HedeDanmark A/S Lourupvej 25 6690 Gørding Matr. nr. 24a, Lourup By, Gørding Torvegade 74, 6700 Esbjerg Dato 3. juli 2014 Sagsbehandler Anitta Knattrup Telefon direkte 76 16 13 94 Sags id 14/2361 Miljøgodkendelse af HedeDanmark A/S Lourupvej 25 6690 Gørding Matr. nr. 24a, Lourup

Læs mere

Nybrovejens Vandværk A.m.b.a. Nybrovej 15 3550 Slangerup. Sendt pr. e-mail

Nybrovejens Vandværk A.m.b.a. Nybrovej 15 3550 Slangerup. Sendt pr. e-mail Nybrovejens Vandværk A.m.b.a. Nybrovej 15 3550 Slangerup Sendt pr. e-mail Dato Sagsbehandler J.nr. 5. marts 2012 dmikk 004624-2008 Tilladelse til ændring af vandbehandlingsanlæg hos Nybrovejens Vandværk

Læs mere

Landzonetilladelse og dispensation fra skovbyggelinjen til tilbygning af sommerhus

Landzonetilladelse og dispensation fra skovbyggelinjen til tilbygning af sommerhus Marianne og Morten Gade Birkmosevej 120 9740 Jerslev Plan Lundbakvej 5, Pandrup Tlf.: 7257 7777 Fax: 7257 8888 raadhus@jammerbugt.dk www.jammerbugt.dk Lise Overby Nørgård Direkte 7257 7367 lio@jammerbugt.dk

Læs mere

TILLADELSE TIL ETABLERING AF AFLØBSFRIT PILERENSEANLÆG, PETERSBORGVEJ 40

TILLADELSE TIL ETABLERING AF AFLØBSFRIT PILERENSEANLÆG, PETERSBORGVEJ 40 Niels Ole Ladefoged l Petersborgvej 40 8570 Trustrup TEKNIK OG MILJØ Dato: 18. februar 2013 Reference: Flemming H. Nielsen Direkte telefon: 89594002 E-mail: fhn@norddjurs.dk Journalnr.: 11/27060 TILLADELSE

Læs mere

Nis Dreyer Brønd 7A Holmskov 6430 Nordborg

Nis Dreyer Brønd 7A Holmskov 6430 Nordborg Nis Dreyer Brønd 7A Holmskov 6430 Nordborg Landzonetilladelse til at opføre et enfamiliehus på ejendommen matr.nr. 30 Holm, Nordborg, der ligger på Brønd 7, 6430 Nordborg Sønderborg Kommune har den 15.

Læs mere

Tilladelse til etablering af jordvarmeanlæg på Ørbestens Vænge 13, 3600 Frederikssund, matr. nr. 4 as Oppe Sundby By, Oppe Sundby (parcel 7)

Tilladelse til etablering af jordvarmeanlæg på Ørbestens Vænge 13, 3600 Frederikssund, matr. nr. 4 as Oppe Sundby By, Oppe Sundby (parcel 7) Helle og Carsten Herlev Bakkekammen 112 3600 Frederikssund Dato Sagsbehandler J.nr. 5. august 2015 dmikk 09.08.26-P19-17-15 Tilladelse til etablering af jordvarmeanlæg på Ørbestens Vænge 13, 3600 Frederikssund,

Læs mere

Landzonetilladelse til om- og tilbygning af bestående sommerhus på ejendommen Emmerlev Klev 18, Højer

Landzonetilladelse til om- og tilbygning af bestående sommerhus på ejendommen Emmerlev Klev 18, Højer Karen Bergmann Emmerlev Klev 6 6280 Højer Sendt på e-mail til karenbergmann@hotmail.com Team Plan, Byg og Trafik Direkte tlf.: 74929243 Mail: pnh@toender.dk Sags id.: 01.03.03-P19-143-13 3. februar 2014

Læs mere

Tilladelse til indvinding af vand til vanding af kartofler og rodfrugter.

Tilladelse til indvinding af vand til vanding af kartofler og rodfrugter. Tilladelse til indvinding af vand til vanding af kartofler og rodfrugter. Holbæk Kommune giver tilladelse til at indvinde 1000 m 3 vand pr. år til vanding af af kartofler og rodfrugter på matr. nr. 12,

Læs mere

Begrundelse for afgørelsen Plan- og Miljøafdelingen har vurderet sagen ud fra en betragtning af lokalplanområdet som helhed.

Begrundelse for afgørelsen Plan- og Miljøafdelingen har vurderet sagen ud fra en betragtning af lokalplanområdet som helhed. Steen Gaarden mail@multi-mal.dk Plan Toftevej 43, 9440 Aabybro Tlf.: 7257 7777 Fax: 7257 8888 raadhus@jammerbugt.dk www.jammerbugt.dk Lise Overby Nørgård Direkte 7257 7367 lio@jammerbugt.dk 23-01-2013

Læs mere

Glen Poulsen Boldingvej 5 7250 Hejnsvig. Landzonetilladelse til etablering af hoppepude samt lovliggørelse af BMXcykelbane.

Glen Poulsen Boldingvej 5 7250 Hejnsvig. Landzonetilladelse til etablering af hoppepude samt lovliggørelse af BMXcykelbane. Glen Poulsen Boldingvej 5 7250 Hejnsvig Postadresse: Favrskov Kommune Byggesagsafdelingen Skovvej 20 8382 Hinnerup Tlf. 89 64 10 10 favrskov@favrskov.dk www.favrskov.dk Landzonetilladelse til etablering

Læs mere

Tilladelsen gives i medfør af Miljøbeskyttelseslovens 28 stk. 1. Tilladelsens omfang, forudsætninger og vilkår fremgår af nedenstående.

Tilladelsen gives i medfør af Miljøbeskyttelseslovens 28 stk. 1. Tilladelsens omfang, forudsætninger og vilkår fremgår af nedenstående. Esbjerg Kommune Børn & Kultur Att. Birthe Nørgreen Torvegade 74 6700 Esbjerg e-mail: bn@esbjergkommune.dk Torvegade 74. 6700 Esbjerg Dato 11. juni 2014 Sagsbehandler Henrik Kikkenborg Telefon direkte 7616

Læs mere

Tillæg 1 til miljøgodkendelse

Tillæg 1 til miljøgodkendelse Tillæg 1 til miljøgodkendelse Svinebruget på Lindåhøje 7, 8530 Hjortshøj Den 3. juli 2013 Indhold Datablad... 1 Resumé... 2 1 Afgørelse... 3 2 Generelle forhold... 4 2.1 Omfang... 4 2.2 Gyldighed... 4

Læs mere

KM Telecom Frank Petersen - fpe@km-telecom.dk

KM Telecom Frank Petersen - fpe@km-telecom.dk KM Telecom Frank Petersen - fpe@km-telecom.dk Haderslev Kommune Plan og Byg Simmerstedvej 1A, 1 6100 Haderslev www.haderslev.dk Dir. tlf. 74 34 22 14 bhal@haderslev.dk 27. februar 2015 Sagsbehandler: Britt

Læs mere

Byggetilladelse og Afgørelsen på VVM-screening af nyt siloanlæg.

Byggetilladelse og Afgørelsen på VVM-screening af nyt siloanlæg. Ramme Varmeværk Sejrsvej 6 Ramme Byggetilladelse og Afgørelsen på VVM-screening af nyt siloanlæg. Lemvig Kommune har den 9. marts 2015 modtaget en ansøgning vedrørende opførelse af siloanlæg til træpiller

Læs mere

Bemærk tilladelsen må først benyttes når klagefrist for dispensation fra naturbeskyttelseslovens 18 er udløbet.

Bemærk tilladelsen må først benyttes når klagefrist for dispensation fra naturbeskyttelseslovens 18 er udløbet. Linda Poulsen Vigvejen 6 4050 Skibby Dato Sagsbehandler J.nr. 27. marts 2013 dmikk 002863-2013 Tilladelse til etablering af jordvarmeanlæg på adressen: Strandvej 89, 3630 Jægerspris, matr. nr. 3ax Bakkegårde,

Læs mere

STEN LAURSEN Overvej 4 6933 Kibæk

STEN LAURSEN Overvej 4 6933 Kibæk Regionshuset Holstebro STEN LAURSEN Overvej 4 6933 Kibæk Miljø Lægårdvej 12R DK-7500 Holstebro Tel. +45 7841 1999 www.raastoffer.rm.dk Tilladelse til råstofindvinding på del af matr. nr. 2b. St. Fjelstervangs

Læs mere

Se udsendelsesliste side 6. Godkendelse

Se udsendelsesliste side 6. Godkendelse Vandmiljø og Landbrug Grøndalsvej 1, Postboks 4049, 8260 Viby J Aarhus Vand A/S e-mail: aarhusvand@aarhusvand.dk Att.: Henrik Bech Haagaard og Bo Snediker Jacobsen Se udsendelsesliste side 6 Side 1 af

Læs mere

Sagsnr. 09.08.26-P19-4-15

Sagsnr. 09.08.26-P19-4-15 Skuldelev Energiselskab a.m.b.a. Egevej 27, Skuldelev 4050 Skibby Dato 23. april 2015 Sagsnr. 09.08.26-P19-4-15 PLAN, VEJ OG MILJØ Postadresse: Torvet 2 3600 Frederikssund - 19 tilladelse til etablering

Læs mere

Miljøgodkendelse af Hjulværksted Kystvejen 2 2770 Kastrup

Miljøgodkendelse af Hjulværksted Kystvejen 2 2770 Kastrup TÅRNBY KOMMUNE Teknisk Forvaltning Miljøgodkendelse af Hjulværksted Kystvejen 2 2770 Kastrup Side 1 Miljøgodkendelse af listevirksomhed I henhold til 33 i lovbekendtgørelse nr. 875 af 26. juni 2010 til

Læs mere

Tilladelse til udledning af overfladevand fra kunstgræsbane

Tilladelse til udledning af overfladevand fra kunstgræsbane Tilladelse til udledning af overfladevand fra kunstgræsbane Odsherred Kommune Natur, Miljø og Trafik Spildevandstilladelse i henhold til miljøbeskyttelseslovens kap. 4 til Idrætsefterskolen Klintsøgaard

Læs mere

Vand og Natur Naja Panduro Telefon 72 56 5945 napj@fredensborg.dk. Lisbeth og Torben Roug Egevej 8 3480 Fredensborg. Sagsnr. 15/8562 17.

Vand og Natur Naja Panduro Telefon 72 56 5945 napj@fredensborg.dk. Lisbeth og Torben Roug Egevej 8 3480 Fredensborg. Sagsnr. 15/8562 17. Lisbeth og Torben Roug Egevej 8 348 Fredensborg and og Natur Naja Panduro Telefon 72 56 5945 napj@fredensborg.dk Sagsnr. 15/8562 17. marts 215 Tilladelse til udledning af tag- og overfladevand til sø og

Læs mere

Samtidig meddeles der dispensation fra skovbyggelinje jf. naturbeskyttelseslovens 17. Dispensationen er meddelt med hjemmel i NBL 65, stk. 2.

Samtidig meddeles der dispensation fra skovbyggelinje jf. naturbeskyttelseslovens 17. Dispensationen er meddelt med hjemmel i NBL 65, stk. 2. M2PLUS ApS Svend Engelunds Vej 11 9000 Aalborg Plan Toftevej 43, 9440 Aabybro Tlf.: 7257 7777 Fax: 7257 8888 raadhus@jammerbugt.dk www.jammerbugt.dk Jesper Runge Madsen Direkte 7257 7364 jrm@jammerbugt.dk

Læs mere

Revurdering af miljøgodkendelse af husdyrbruget på adressen Fårborgvej 5 6900 Skjern

Revurdering af miljøgodkendelse af husdyrbruget på adressen Fårborgvej 5 6900 Skjern Returadresse Land og Vand, Landbrug Smed Sørensens Vej 1, 6950 Ringkøbing Lars Arne Jensen Fårborgvej 5 6900 Skjern Revurdering af miljøgodkendelse af husdyrbruget på adressen Fårborgvej 5 6900 Skjern

Læs mere

MILJØGODKENDELSE VVM-SCREENING TILLADELSE TIL AFLEDNING AF SPILDEVAND

MILJØGODKENDELSE VVM-SCREENING TILLADELSE TIL AFLEDNING AF SPILDEVAND MILJØGODKENDELSE VVM-SCREENING TILLADELSE TIL AFLEDNING AF SPILDEVAND oplag af genbrugsasfalt Colas Danmark A/S Djeldvej 26 A, 7830 Vinderup MILJØGODKENDELSE MEDDELT I HEN- HOLD TIL BEKENDTGØRELSE AF LOV

Læs mere

Revurdering af miljøgodkendelse

Revurdering af miljøgodkendelse Miljø og Klima Rådhuset Torvet 7400 Herning Tlf. 96 28 28 28 teknik@herning.dk www.herning.dk Revurdering af miljøgodkendelse Volsgaard Agro Aps Askovvej 25 6973 Ørnhøj Afgørelsesdato: 18. maj 2015 Sags

Læs mere