Indhold DISSE ANVISNINGER GÆLDER UDELUKKENDE FOR DE MODTAGERLANDE, HVIS ID-SYMBOL FINDES PÅ FORSIDEN AF NÆRVÆRENDE VEJLEDNING

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Indhold DISSE ANVISNINGER GÆLDER UDELUKKENDE FOR DE MODTAGERLANDE, HVIS ID-SYMBOL FINDES PÅ FORSIDEN AF NÆRVÆRENDE VEJLEDNING"

Transkript

1 Indhold 1 ANVISNINGER FOR SIKKER OG KORREKT BRUG 4 2 INSTALLATION AF APPARATET 6 3 TILPASNING TIL FORSKELLIGE GASTYPER 9 4 AFSLUTTENDE ARBEJDE 14 5 BESKRIVELSE AF KNAPPERNE PÅ FRONTPANELET 16 6 BRUG AF KOMFURPLADEN 18 7 BRUG AF OVNEN 21 8 ELEKTRONISK TÆND/SLUK UR (KUN PÅ NOGLE MODELLER) 25 9 DIGITAL TIMER (KUN PÅ NOGLE MODELLER) ANALOGUR (KUN PÅ NOGLE MODELLER) RENGØRING OG VEDLIGEHOLDELSE SÆRLIG VEDLIGEHOLDELSE 30 DISSE ANVISNINGER GÆLDER UDELUKKENDE FOR DE MODTAGERLANDE, HVIS ID-SYMBOL FINDES PÅ FORSIDEN AF NÆRVÆRENDE VEJLEDNING ANVISNINGER TIL INSTALLATØREN: Disse anvisninger er til den autoriserede installatør, som skal foretage en kontrol af gasanlægget, installere og igangsætte apparatet og udføre en inspektionstest. ANVISNINGER TIL BRUGEREN: Disse anvisninger rummer gode råd, en beskrivelse af betjeningen og vejledning angående rengøring og vedligeholdelse af apparatet. 3

2 Indledning 1 ANVISNINGER FOR SIKKER OG KORREKT BRUG DENNE VEJLEDNING HØRER MED TIL APPARATET OG DEN SKAL DERFOR OPBEVARES I SIN HELHED OG VÆRE LET TILGÆNGELIG I HELE KOMFURETS LEVETID. VI ANBEFALER, AT DU LÆSER DENNE VEJLEDNING GRUNDIGT, FØR DU TAGER KOMFURET I BRUG. DU SKAL OGSÅ OPBEVARE DE MEDFØLGENDE BRÆNDERDYSER. INSTALLATION SKAL FORETAGES AF EN AUTORISERET INSTALLATØR I HENHOLD TIL GÆLDENDE FORSKRIFTER. DETTE APPARAT ER GODKENDT TIL PRIVAT BRUG OG OVERHOLDER DE AKTUELT GÆLDENDE FORSKRIFTER. APPARATET ER KONSTRUERET TIL FØLGENDE FUNKTIONER: TILBEREDNING OG OPVARMNING AF MAD ANDEN BRUG AF KOMFURET ANSES FOR URETMÆSSIG. PRODUCENTEN FRALÆGGER SIG ALT ANSVAR VED URETMÆSSIG BRUG. EFTERLAD IKKE EMBALLAGEN I HJEMMET. SORTÉR DE FORSKELLIGE EMBALLAGETYPER OG AFLEVÉR DEM PÅ DEN NÆRMESTE SÆRLIGE AFFALDSPLADS. DET ELEKTRISKE SYSTEM SKAL FORBINDES TIL JORD SOM FORESKREVET I DE GÆLDENDE SIKKERHEDSREGLER. NÅR HOVEDSTRØMMEN SKAL SLUTTES TIL, SKAL STIK OG STIKKONTAKT VÆRE KOMPATIBLE OG TILSLUTNINGEN SKAL SKE MED ET STRØMKABEL, DER OVERHOLDER DE GÆLDENDE FORSKRIFTER. DER SKAL VÆRE ADGANG TIL STIKKONTAKTEN, NÅR APPARATET ER BYGGET IND. TRÆK ALDRIG STIKKET UD VED AT TRÆKKE I STRØMKABLET. FORETAG EN KORT INSPEKTIONSTEST AF KOMFURET EFTER INSTALLATION I HENHOLD TIL NEDENSTÅENDE ANVISNINGER. HVIS APPARATET IKKE FUNGERER, SKAL DET FRAKOBLES STRØMFORSYNINGEN. KONTAKT DERPÅ DET NÆRMESTE TEKNISKE SERVICECENTER. FORSØG ALDRIG AT REPARERE APPARATET. KONTROLLÉR AT ALLE KNAPPER STÅR I POSITIONEN LÆNGERE ER I BRUG. (SLUKKET) NÅR APPARATET IKKE SÆT ALDRIG BRANDBARE TING I OVNEN: DE KAN ANTÆNDES OG FORÅRSAGE BRAND. PLADEN MED TEKNISKE DATA, REGISTRERINGSNUMMER OG PRODUCENTNAVN ER PLACERET SYNLIGT I OPBEVARINGSRUMMET. DENNE PLADE MÅ IKKE FJERNES. SÆT IKKE KOGEGREJ MED UJÆVN BUND PÅ KOMFURPLADENS GRYDERISTE. BRUG IKKE KOGEGREJ, DER RAGER UD OVER KOMFURPLADEN. 4

3 Indledning SÆNK GLASLÅGET FORSIGTIGT MED HÆNDERNE. ADVARSEL: GLASLÅGET KAN GÅ I STYKKER, HVIS DET BLIVER FOR VARMT. SLUK ALLE BRÆNDERE OG KOGEPLADER OG LAD DEM KØLE AF, FØR DU SÆNKER GLASLÅGET. UNDER BRUG BLIVER APPARATET MEGET VARMT. PAS PÅ AT DU IKKE RØRER VED VARMELEGEMERNE I OVNEN. APPARATET ER KUN TIL BRUG FOR VOKSNE. LAD IKKE BØRN LEGE MED DET ELLER OPHOLDE SIG I NÆRHEDEN AF DET. NÅR GRILLEN ER I BRUG, KAN DE TILGÆNGELIGE DELE BLIVE EKSTREMT VARME: HOLD BØRN LANGT VÆK FRA OVNEN. HVIS APPARATET SKAL INSTALLERES PÅ EN SOKKEL, SKAL DET PLACERES SÅLEDES, AT DET IKKE KAN GLIDE UD OVER KANTEN. DETTE APPARAT ER KLASSIFICERET IHT. DET EUROPÆISKE DIREKTIV 2002/96/EF OM AFFALD AF ELEKTRISK- OG ELEKTRONISK UDSTYR (WASTE ELECTRICAL AND ELECTRONIC EQUIPMENT - WEEE). DETTE DIREKTIV ANGIVER RAMMERNE FOR INDLEVERING OG RECYCLING AF KASSEREDE APPARATER GÆLDENDE FOR HELE EU. INDEN APPARATET TAGES I BRUG, SKAL ALLE UD- OG INDVENDIGE MÆRKATER OG AL BESKYTTELSESFILM FJERNES. Producenten fralægger sig alt ansvar for persons- eller tingsskade forårsaget af manglende overholdelse af ovennævnte forskrifter eller af indgriben i apparatets dele eller brug af uoriginale reservedele. 5

4 Anvisninger til installatøren 2 INSTALLATION AF APPARATET Apparatet skal installeres af en autoriseret installatør og installationen skal ske med overholdelse af de gældende forskrifter. Afhængigt af den konkrete installationstype tilhører apparatet klasse 1(Teg. A) eller klasse 2 (underklasse 1) (Tag. B-C) Apparatet kan anbringes op ad vægge, hvor en af væggene er højere end komfurpladen, men der skal være en afstand på min. 50 mm mellem apparatets side og væggen som vist i tegning A og B vedrørende installationsklasserne. Hylder eller emhætter skal monteres min. 750 mm over komfurpladen. A Indbygningsapparat B Fritstående installation A Indbygningsapparat Fritstående installation B C Apparater med opbevaringsrum til gasflaske og elektrisk ovn må kun installeres som klasse 1 (se fig. B). 6

5 Anvisninger til installatøren 2.1 Elektrisk tilslutning Kontrollér at strømkablets spænding svarer til specifikationerne på typepladen, der sidder i magasinrummet. Denne typeplade må ikke fjernes. Hvis apparatet tilsluttes med en fast tilslutning, skal strømkablet udstyres med en flerpolet afbryder med en kontaktåbningsafstand på 3 mm eller derover, anbragt på et lettilgængeligt sted nær apparatet. Strømtilslutningen kan være fast eller med stik og stikkontakt. I sidstnævnte tilfælde skal såvel stik som stikkontakt være egnet til det anvendte strømkabel og overholde de gældende forskrifter. Uanset tilslutningsmåde, er en jording af apparatet absolut påkrævet. Før tilslutningen skal du kontrollere, at forsyningskablet er passende forbundet til jord. Undgå at bruge dæmpere, adaptere og shuntledninger. 1 Ved drift på V~: Benyt et H05RR-F eller H05V2V2-F type tre-kernet kabel (3 x 2,5 mm² på modeller på 90 cm eller 3 x 1,5 mm 2 på modeller på 60 cm). 2 Ved drift på V 2N~ (kun til modeller på 90 cm): Brug et H05RR-F eller H05V2V2-F type fire-kernet kabel (4 x 1,5 mm 2 ). 3 Ved drift på V 3N~ (kun til modeller på 90 cm): Brug et H05RR-F eller H05V2V2-F type fem-kernet kabel (5 x 1,5 mm 2 ). Den kabelende, der skal tilsluttes apparatet, skal have en jordledning (gul-grøn), der er mindst 20 mm længere. 2.2 Krav til udluftning Rummet, hvor apparatet står, bør have lufttilførsel i henhold til B.S 5440 del 2, I alle rum skal der være et vindue, der kan åbnes eller tilsvarende, og i nogle rum skal der også være permanent udluftning. 2. For rumvolumen under 5 m 3 kræves der et aftræksrør på 100 cm Hvis rummet har en direkte udgang til det fri og rummet overstiger 1 m 3, er et aftræksrør ikke påkrævet. 4. For rumvolumen på mellem 5 m 3 og 10 m 3 kræves der et aftræksrør på 50 cm Hvis der er andre gasapparater i samme rum, bør du konsultere B.S 5440, del ang. kravene til aftræksrør. 6. Dette apparat må ikke installeres i et værelse med køkkenniche på under 20 m 3 eller i et badeværelse. Vinduerne eller den permanente udluftning bør derfor ikke blokeres eller fjernes, uden at man kontakter en installatør fra Corgi gas først. Forsømmelse mht. korrekt installation er farligt og kan resultere i retsforfølgelse. 7

6 Anvisninger til installatøren Tilslutning til naturgas og flaskegas (Se tilslutningsdiagrammet) Tilslut apparatet ved hjælp af bøjelige slanger af bajonettypen i henhold til B.S 669. Slangetilslutningen bagpå apparatet har et ½" BSP indvendigt gevind. Montér pakningen C mellem den bøjelige tilslutning L og apparatets tilslutningsrør B. Når du foretager tilslutningen, skal du sikre dig, at komfuret ikke udsættes for belastning og at slangen ikke kommer i kontakt med skarpe kanter. Hvis tilslutningen sker til flaskegas, skal bajonetslangen have røde bånd Tilslutning til gasflasken i komfurets gasflaskerum (kun på nogle modeller) Åbn klappen i siden og sæt en gasflaske ind (maks. 15 kg). Sæt den ene ende af røret i rørholderen og fastgør den til en af de medfølgende bøjler. Før røret ind i gasflaskerummet gennem hullet i bagsiden af komfuret, som vist på diagrammet. Sæt den løse ende af røret ind i trykregulatoren på gasflasken. Fastgør den med den anden bøjle. Kontrollér for lækager ved hjælp af en sæbeopløsning, aldrig ved hjælp af en flamme. Ved tilslutning af komfuret til en gasflaske skal der bruges et forskriftsmæssigt gummirør på 1,4 m (± 0,05 m) Tilslutning til flaskegas Benyt en trykregulator, som opfylder kravene i den gældende lovgivning, og tilslut gasflasken med overholdelse af kravene i den gældende lovgivning. Kontrollér, at forsyningstrykket er i overensstemmelse med de værdier, der er beskrevet i tabellen i afsnit 3.2/3.3 Tabeller vedrørende brændere og dyser. Fastspænd den lille slangeholder F på den store slangeholder A. Slut slangeholderne til gaskoblingen B og indsæt pakningen C. Anbring enderne af gummislangen H på slangeholderen A+F og på trykregulatorens udgangskobling på gasflasken. Fastgør enden af slangen H på slangeholderen A+F ved hjælp af klemmen I, der opfylder kravene i den gældende lovgivning. 8

7 Anvisninger til installatøren 3 TILPASNING TIL FORSKELLIGE GASTYPER Før apparatet rengøres eller vedligeholdes, skal det frakobles strømforsyningen. Komfurpladen er indstillet til gastypen som er angivet på vedl. seddel. Hvis komfuret skal tilsluttes andre gastyper, skal brænderdyserne udskiftes og minimumsflammen på gashanerne justeres. Følg anvisningerne nedenfor for at udskifte dyserne. 3.1 Udskiftning af dyserne på komfurpladen. Denne procedure kræver ikke regulering af primærluften. 1. Løft gryderisten af og fjern alle dæksler og flammespredere 2. Skru brænderdyserne af med en 7-mm topnøgle. 3. Udskift dyserne med de, der passer til den anvendte gastype og til beskrivelsen i afsnit "3.2 / 3.3 Skema over brændere og dyser". 4. Sæt brænderne på igen med den rette placering. 9

8 Anvisninger til installatøren Brænder 3.2 Skema over brændere og dyser (modeller på 60 cm) Nominel varme- FLASKEGAS G30/G31 28/37 mbar evne (kw) Dysediameter 1/100 mm Bypass mm 1/100 Reduceret volumenstrøm (W) Volumenstrøm g/h G30 Volumenstrøm g/h G31 Lille 1, Mellem 1, Stor (3) 3, Stor (5) 2, Tredobbelt 3, Ovn 3, Brænder Nominel varmeevne (kw) BYGAS G110 8 mbar Dyse-diameter 1/100 mm Reduceret volumenstrøm (W) Lille 1, Mellem 1, Stor (3) 3, Stor (5) 2, Tredobbelt 3, Ovn 3, Brænder Nominel varmeevne (kw) BYGAS G120 8 mbar Dyse-diameter 1/100 mm Reduceret volumenstrøm (W) Lille 1, Mellem 1, Stor (3) 3, Stor (5) 2, Tredobbelt 3, Ovn 3, Brænder Nominel varmeevne (kw) NATURGAS G20 20 mbar Dyse-diameter 1/100 mm Reduceret volumenstrøm (W) Lille 1, Mellem 1, Stor (3) 3, Stor (5) 2, Tredobbelt 3, Ovn 3,

9 Anvisninger til installatøren Brænder 3.3 Skema over brændere og dyser (modeller på 90 cm) Nominel varme- FLASKEGAS G30/G31 28/37 mbar evne (kw) Dysediameter 1/100 mm Bypass mm 1/100 Reduceret volumenstrøm (W) Volumenstrøm g/h G30 Volumenstrøm g/h G31 Lille Mellem 1, Stor Tredobbelt 3, Oval 1, Ovn 3, Maxiovn 5, Brænder Nominel varmeevne (kw) BYGAS G110 8 mbar Dyse-diameter 1/100 mm Reduceret volumenstrøm (W) Lille Mellem Stor Tredobbelt Oval Bygas (G110) må ikke benyttes til modeller med gasovn. Nominel Brænder varmeevne (kw) BYGAS G120 8 mbar Dyse-diameter 1/100 mm Reduceret volumenstrøm (W) Lille Mellem Stor Tredobbelt Oval Bygas (G120) må ikke benyttes til modeller med gasovn. Nominel Brænder varmeevne (kw) NATURGAS G20 20 mbar Dyse-diameter 1/100 mm Reduceret volumenstrøm (W) Lille Mellem 1, Stor Tredobbelt (4) 3, Tredobbelt (8) 3, Oval 1, Ovn 3,

10 Anvisninger til installatøren 3.4 Brændernes placering på komfurpladen BRÆNDERE 1. Lille 2. Mellem 3. Stor 4. Tredobbelt 5. Stor 3.5 Brændernes placering på komfurpladen BRÆNDERE 1. Lille 2. Mellem 3. Stor 4. Tredobbelt 5. Stor elkogeplade (1500W) 6. Lille elkogeplade (1000W) 7. Oval 8. Tredobbelt 12

11 Anvisninger til installatøren 3.6 Justering af ovnbrænderen (kun på modeller med gasovn) Følg nedenstående procedure for at justere ovnbrænderne Åbn ovnlågen Fjern ovnpladen og ribben. Løft bundpladen i ovnen op og tag den ud Udskiftning af ovnbrænderens dyse Løsn skruerne A på ovnbrænderen. Skub brænderen B mod højre for at få adgang til dysen. Brug en 13-mm topnøgle til at udskifte dysen og montér den, der passer til den anvendte gastype (se afsnit "3.2/3.3 Skema over brændere og dyser") Regulering af primærluften på ovnbrænderen Løsn luftspjældskruerne "A" på luftreguleringsmuffen. Drej luftspjældsmuffen "B" til den stilling, der svarer til den anvendte gastype i henhold til skemaet nedenfor. Spænd luftspjældsskruerne til og montér pakningerne. Saml brænderen korrekt, når justeringen er gennemført. NATURGAS (N) G30/G31 (FLASKEGAS) Ovn 90cm G30/G31 (FLASKEGAS) Ovn 60cm G110/G120 BYGAS X = 5 mm 15 mm 10 mm 3 mm 13

12 Anvisninger til installatøren 4 AFSLUTTENDE ARBEJDE Når dyserne er udskriftet, sættes flammesprederne, brænderdækslerne og gryderistene på plads igen. Efter indstillingen til en anden type gas end den oprindelige, skal du udskifte gasjusteringsmærkaten på apparatet med en, der svarer til den nye gastype. Denne mærkat ligger i pakken med dyserne. 4.1 Regulering af brænderens minimumsniveau for naturgas Tænd brænderen og drej den til minimumsstillingen. Træk gashanens greb af og drej justeringsskruen på siden af hanestangen indtil du får den korrekte minimumsflamme. Sæt grebet på igen og kontrollér at flammen forbliver stabil: (når du drejer grebet hurtigt fra maksimum- til minimumsstilling, må flammen ikke gå ud). Regulér de øvrige gashaner på samme måde. På modeller med sikkerhedsventiler, skal grebet forblive på minimumsniveau i ca. 1 minut, for at flammen kan forblive tændt og sikkerhedsanordningen kan aktiveres. 4.2 Regulering af brænderens minimumsniveau for flaskegas Ved regulering af minimumsniveauet for flaskegas, skal skruen på hanestangen drejes hele vejen med uret. Bypass-diameteren på hver enkelt brænder er angivet i afsnit "3.2/3.3 Skema over brændere og dyser". Når reguleringen er foretages, skal bypass'ens forsegling genetableres med maling eller lignende. 4.3 Regulering af ovnbrænderens minimumsniveau Ovntermostaten er udstyret med en bypass til at regulere minimumsniveauet. Den kan ses under termostatknappen. Når der skiftes gastype, skal bypass'en reguleres på følgende måde: 1. Drej ovnbrænderen på maksimumniveau i minutter med lågen lukket og bundpladen afmonteret. Drej knappen på minimumstemperatur, fjern knappen og regulér ved hjælp af en flad skruetrækker. 2. For flaskegas, drej bypass-skruen så langt som muligt med uret. Bypass-diameteren er angivet i punkt "3.2/3.3 Skema over brændere og dyser" 3. For naturgas, regulér bypass'en, så flammen forbliver stabil og konstant, når termostatknappen drejes fra minimum til maksimum. Når reguleringen er foretages, skal bypass'ens forsegling genetableres med maling eller lignende. Luk ovnlågen og kontrollér at brænderen forbliver på minimumsniveauet. 14

13 Anvisninger til installatøren 4.4 Montering af den bageste topkantliste (hvor den kan anvendes) Løsn skruerne A, der sidder under kantlisten. Løsn møtrikkerne B. Placér kantlisten over komfurpladen, idet du retter stifterne C ind med hullerne D. Fastgør kantlisten til komfurpladen ved at stramme skruerne E. 4.5 Fastgørelse til væggen Stræk kæden, der sidder fast på komfuret, ud vandret, så den anden ende berører væggen. Markér på væggen, hvor hullet skal bores. Bor hullet, indsæt de ribbede murplugs og sæt kæden fast. Flyt komfuret op mod væggen. 4.6 Placering og planstilling af komfuret Når du har foretaget tilslutningen til el og gas, stiller du komfuret i vater ved hjælp af de fire justeringsben. For at fungere bedst muligt skal komfuret stå fuldstændig plant. Afhængigt af den konkrete model kan justeringsbenene indstilles i en højde fra mm eller mm. Højden angiver afstanden mellem benets højeste punkt (fastmonteret del) og dets nederste punkt (den bevægelige del, som hviler på gulvet). 15

14 5 BESKRIVELSE AF KNAPPERNE PÅ FRONTPANELET Alle komfurets knapper sidder på frontpanelet. Skemaet nedenfor beskriver de symboler, der er anvendt. FORRESTE HØJRE BRÆNDER MIDTERSTE BRÆNDER BAGESTE HØJRE BRÆNDER TERMOSTATKNAP TIL GASOVN BAGESTE VENSTRE BRÆNDER OVNLYS / GRILLSPID / GRILL FORRESTE VENSTRE BRÆNDER TERMOSTATKNAP TIL ELOVN BAGESTE MIDTERSTE BRÆNDER OVNFUNKTION FORRESTE MIDTERSTE BRÆNDER Hvis komfuret er udstyret med elektronisk tænd/sluk ur, skal du sikre dig, at symbolet vises på display'et, før du bruger ovnen. Se afsnit 8.1 Justering af uret. BETJENINGSKNAP TIL KOMFURPLADENS BRÆNDERE Flammen tændes ved at trykke knappen ind og dreje den mod uret til minimum. For at justere flammen, skal du dreje knappen mellem maksimum ( ) og minimum ( ). Brænderen slukkes, når knappen drejes på. TERMOSTATKNAP TIL GASOVN (KUN PÅ NOGLE MODELLER) Denne knap bruges til at tænde gasbrænderen i ovnen. Ovntemperaturen vælges ved at dreje knappen mod uret hen på den ønskede temperatur mellem Min. og 275 C. Ang. tænding af gasovnen henvises til afsnit "7.3 Brug af gasovnen" OVNLYS / GRILLSPID / GRILL (KUN PÅ NOGLE MODELLER) Med denne knap kan du aktivere grill- og grillspid-funktionen og tænde lyset i ovnen, så du kan se hvordan det går med tilberedningen. BEMÆRK: DET ER IKKE MULIGT AT BRUGE GASOVNEN OG GRILL- /GRILLSPID-FUNKTIONEN SAMTIDIG. 16

15 TERMOSTATKNAP TIL ELOVN (KUN PÅ NOGLE MODELLER) Ovntemperaturen vælges ved at dreje knappen med uret hen på den ønskede temperatur mellem 50 and 260 C. Indikatoren lyser for at vise, at ovnen er ved at varme op. Når indikatoren slukkes, har ovnen nået den ønskede temperatur. Når indikatoren blinker regelmæssigt, er ovntemperaturen stabil på den ønskede temperatur. FUNKTIONSKNAP (KONVENTIONEL OVN) (KUN PÅ NOGLE MODELLER) Ovnens forskellige funktioner passer til forskellige tilberedningsmåder. Indstil først den ønskede funktion og derpå temperaturen med termostatknappen. OVNLYS STOR GRILL OVER- OG UNDERVARME LILLE GRILL UNDERVARME LILLE GRILL + GRILLSPID (KUN PÅ MODELLER MED GRILLSPID) FUNKTIONSKNAP (VARMLUFTSOVN) (KUN PÅ NOGLE MODELLER) Ovnens forskellige funktioner passer til forskellige tilberedningsmåder. Indstil først den ønskede funktion og derpå temperaturen med termostatknappen. OVNLYS GRILL OG VARMLUFT OVER- OG UNDERVARME UNDERVARME OG VARMLUFT GRILL VARMLUFT MINUTUR (KUN PÅ NOGLE MODELLER) Drej knappen med uret for at trække minuturet op og indstille på den ønskede tid. Tiden angives i minutter (maks. 55 minutter). Uret har trinløs justering, så du kan foretage indstillinger mellem markeringerne. Ovnen slukkes ikke automatisk, når den indstillede tid er gået. 17

16 6 BRUG AF KOMFURPLADEN 6.1 Tænding af komfurpladens brændere Før du tænder brænderne, skal du kontrollere at flammesprederne er i den korrekte stilling og at brænderdækslerne er på plads, idet du sikrer dig, at hullerne A i flammesprederne passer med gnisttænderne og termoelementerne. Løft glaslåget, før du tænder brænderne og sluk alle brænderne og lad dem køle af, før du sænker glaslåget igen. Gryderist B (ekstraudstyr) er beregnet til en wok (kinesisk pande). For at modvirke slid på komfurpladen, har vi udstyret komfuret med et hævet grydestativ C, som skal placeres under gryder, hvis diameter er større end 26 cm. Det medfølgende reduktionsstativ C bruges også til små gryder. Mærket ved siden af knappen angiver hvilken brænder, knappen svarer til. Apparatet har en elektronisk tænder. Tryk knappen ind og drej den mod uret hen på symbolet for minimumsflamme, indtil brænderen tænder. Hold knappen inde et par sekunder, så termoelementet når at varme op. Brænderen kan gå ud, hvis du slipper knappen for tidligt: det skyldes, at termoelementet ikke er blevet varmet nok op. Gentag proceduren, idet du holder knappen inde lidt længere. Du behøver ikke at gøre dette, hvis brænderne ikke har termoelementer. På modeller med termoelementer findes der en sikkerhedsventil, der aktiveres, hvis brænderen skulle gå ud; dette afbryder gastilførslen, også selvom hanen stadig står åben. 6.2 Praktiske råd angående brugen af komfurpladens brændere For at få den bedste udnyttelse af brænderne og reducere gasforbruget bør du bruge kogegrej, som har låg, og som passer i størrelse til brænderen, så flammerne ikke slikker op langs siderne (se afsnit "6.3/6.4 Kogegrejets diameter"). Når vandet når kogepunktet, skal du skrue ned for flammen, så vandet ikke koger over. For at undgå forbrændinger og skade på komfurpladen skal alle gryder og pander placeres inden for komfurpladens kanter. Kogegrejet skal have en plan og glat bund. Når du bruger fedtstoffer eller olie, skal du være meget forsigtig, så de ikke overophedes og bryder i brand. Hvis flammen ved et uheld går ud, skal du slukke med knappen og vente i mindst 1 minut, før du tænder brænderen igen. 18

17 6.3 Kogegrejets diameter (modeller på 60 cm) BRÆNDERE (60 X 50) Ø min. og maks. (i cm) BRÆNDERE (60 X 60) Ø min. og maks. (i cm) 1. Lille Lille Mellem Mellem Stor Stor Tredobbelt Kogegrejets diameter (modeller på 90 cm) BRÆNDERE 1. Lille 2. Mellem 3. Stor 4. Tredobbelt 7. Oval 8. Tredobbelt Ø min. og maks. (i cm) Særlige ovale gryder

18 6.5 Tænding af de elektriske kogeplader Tænding af de elektriske kogeplader Komfuret er udstyret med elkogeplader i forskellige størrelser. De styres med en knap og tændes ved at dreje knappen til den ønskede stilling. På frontpanelet over hver knap er der et lille mærke, der viser, hvilken kogeplade knappen hører til. Der er en gul indikator, som lyser, når kogepladen tændes Brug af elkogepladerne Lynpladerne giver mulighed for ekstra-hurtig tilberedning. Skemaet nedenfor viser de enkelte kogepladetrin og hvad de kan bruges til. LYNPLADENS TRIN VARME MULIG ANVENDELSE 0 Slukket - 1 Meget svag Smeltning af smør, chokolade etc. Opvarming af små mængder væske 2 Svag Opvarming af større mængder væske 3 Let Optøning af frosne fødevarer, tilberedning af gryderetter, der skal småsimre omkring kogepunktet 4 Jævn Kogning, stegning af fint kød og fisk 5 Stærk Stegning af stege og bøffer 6 Meget stærk Kogning af store mængder vand, bruning ADVARSEL Når du tænder for kogepladen første gang, eller hvis du ikke har brugt den længe, skal du sætte den på trin 1 i 30 minutter for at fjerne evt. fugt fra isoleringsmaterialet For at bruge kogepladen korrekt skal du huske følgende: Tænd først for pladen, når du har sat kogegrejet på den. Brug kogegrej, der har en plan og tyk bund. Brug aldrig kogegrej, som er mindre end pladen Tør bunden af kogegrejet af, før du sætter det på pladen Rengør kogepladerne efter brug. For at sikre at de er rene og holder længe, skal du bruge et særligt rengøringsmiddel, der fås i handelen. Dette forhindrer oxidering (rustdannelse) Forlad aldrig komfuret, når du opvarmer olie eller fedtstof, der kan brænde. Kogepladerne er varme i lang tid efter brug: rør ikke ved dem og stil ikke ting på dem. Løft komfurets glaslåg før du tænder for pladerne; sluk for pladerne og lad dem køle af, før du sænker låget igen. Hvis der opstår buler i kogepladens overflade, skal du straks slukke for den og kontakte det nærmeste autoriserede servicecenter. 20

19 7 BRUG AF OVNEN Hvis modellen er udstyret med elektronisk tænd/sluk ur, skal du sikre dig, at symbolet vises på display'et, før du bruger ovnen. På modeller med analogur skal display'et vise symbolet. 7.1 Generelle råd og advarsler omkring brugen Før ovnen og grillen benyttes første gang, skal du forvarme dem til maks. temperatur (260 C for elovn og 275 C for gasovn) længe nok, til at evt. olieholdige rester fra fremstillingen brændes væk, da de kan give afsmag i maden. Efter en strømafbrydelse blinker ovnens display uafbrudt og viser For at justere display'et, se afsnit "8 ELEKTRONIsk TÆND/SLUK UR (kun på nogle modeller). Det ovntilbehør, som kommer i berøring med maden, er fremstillet af materialer, som overholder de gældende direktiver. ADVARSEL: Gasovnen tændes med lågen stående åben. Ovnen er udstyret med et sikkerhedssystem, som forhindrer brænderne i at tændes, når lågen er lukket. Hvis dette gøres forkert, skal du åbne lågen og vente nogle sekunder, før du tænder en gang til. For at undgå at dampen i ovnen skaber problemer, skal lågen åbnes i to trin: halvt åben (ca. 5 cm.) i 4-5 sekunder og derpå helt åben. Hold døren åben i så kort tid som muligt, når du tilser maden. Dermed undgår du, at ovntemperaturen falder og måske ødelægger maden. 7.2 Afkølingssystemet Ovnen er udstyret med et afkølingssystem, som starter automatisk efter et par minutter, når ovnen tændes. Blæserne sørger for en konstant udstrømning af luft over lågen og denne udstrømning kan fortsætte i kort tid, selv efter at ovnen er slukket. 7.3 Brug af gasovnen Elektronisk gnisttænding Åbn ovnlågen helt og tryk ind på termostatknappen og drej den med uret til Maks. temperatur. Den elektroniske gnisttænder aktiveres automatisk. Hold knappen inde et par sekunder, når ovnen er tændt, så termoelementet når at varme op. Gnisttænderne bør ikke være aktiveret i mere end 15 sekunder. Hvis ovnbrænderen ikke er tændt efter 15 sekunder, skal du stoppe, åbne ovnlågen helt igen og prøve igen efter 1 minut Manuel tænding Åbn ovnlågen helt og drej på termostatknappen. Sæt en tændstik hen til åbningen på flammerøret A i midten af ovnens bund og tryk termostatknappen ind. Når ovnen er tændt, skal du holde knappen inde i nogle få sekunder, så termoelementet når at varme op. Kontrollér at ovnen er tændt ved at kigge gennem inspektionshullet B. Indstil tilberedningstemperaturen ved at dreje knappen med uret til den ønskede temperatur mellem 50 og 275 C. Hvis brænderen ved et uheld går ud, skal du slukke med knappen ( tænder igen. ) og vente et minut, før du 21

20 7.4 Brug af den elektriske grill Brug af grillen i komfurer med elovn Til tilberedning i kort tid, f.eks. efterbruning af kød, der allerede er tilberedt, skal du vælge den almindelige grillfunktion og dreje termostatknappen på maks. temperatur. Med varmluftsgrillfunktionen (kun på nogle modeller) har du mulighed for at tilberede maden fra begyndelsen med grillen, da blæseren sørger for, at varmen trænger ind i maden. For at bruge varmluftsgrill-funktionen skal du vælge og dreje termostatknappen på den ønskede tilberedningstemperatur (aldrig mere end 200 C) Brug af grillen i gasovne For at bruge denne funktion, skal du først slukke for ovnbrænderen ved at dreje knappen på. Knappen skal derpå drejes på. BEMÆRK: DET ER IKKE MULIGT AT BRUGE GASOVNEN OG GRILL- /GRILLSPIDS-FUNKTIONEN SAMTIDIG Brug af grillen og grillspiddet (Kun for modeller med roterende grill) Både den almindelige grillfunktion og varmluftsgrill-funktionen kan benyttes til tilberedning med grillspiddet. Sæt enden af spiddet ind i spidholderen, vælg eller eller varmluftsgrill og sæt termostatknappen på den ønskede temperatur (aldrig mere end 200 C) Brug af grillspiddet i komfurer med maxiovn Sæt støttestativet på den anden ribbe fra neden, så at lejet, der bærer stangen, stikker ud af ovnen. Placér stangen som vist på diagram (1) og skub stativet ind i ovnen, indtil enden af stangen når hullet i grillspidsmotoren. Skub derpå grillspiddet til venstre, så det sidder som vist på diagram (2). For at aktivere funktionen skal du dreje knappen på ( ). Dette skal ske, mens ovnen er slukket og kold. Når tilberedningen er afsluttet, skal du bruge den medfølgende tang til at trække stangen ud af hullet (3) og fjerne stativet (4) for at få spiddet ud af ovnen Brug af grillspiddet i komfurer med standardovn Placér grillspidstativet "B" på den anden ribbe fra neden og sæt stangen "A" ind i hullet bagtil i ovnen

21 Således bruges grillen Når grillen er tændt, lyser den røde indikator. Lad ovnen varme op i 5 minutter før du sætter maden ind. Du bør krydre maden og pensle den med olie eller smeltet smør før tilberedning. Sæt en bradepande ind underneden for at opsamle saften/fedtet. Du bør placere ovnristen med maden på en af de ribber, der findes i ovnen. Brug evt. nedenstående vejledning. MADVARE RISTEN PÅ RIBBE Flade og tynde kødstykker 3 Rullestege 2 3 Fjerkræ 2 3 ADVARSLER Tilberedningstiden med grillfunktionen må ikke være længere end 60 minutter. På modeller med gasovn skal lågen stå halvt åben (på første trin), når du tilbereder med grill og grill/grillspid På modeller med elovn, skal lågen være lukket, når du tilbereder med grill og grill/grillspid. For at undgå overophedning, når du bruger ovnen eller grillen, skal du altid lade komfurets glaslåg stå åben. Den elektriske grill og gasovnen må aldrig bruges samtidig. Under og efter brug er de tilgængelige dele af ovnen meget varme og du skal derfor sørge for, at børn ikke kommer i nærheden af den. Når du tilbereder med grillspid, skal du sætte en af de bradepander, der følger med ovnen, på den nederste ribbe, så fedt og saft opsamles. Dæk ikke ovnbunden med alufolie under tilberedningen og placér ikke bradepander og plader på den, da det kan ødelægge emaljebelægningen. Placér bagepapiret så det ikke forhindrer varmecirkulationen i ovnen. Fjern alle ubrugte bageplader og riste fra ovnen, når du benytter den. 7.5 Brug af gasgrillen Manuel tænding af brænderen til gasgrillen Åbn ovnlågen, tryk knappen ind og drej den med uret hen på grill, idet du sætter en tændstik hen til brænderen i toppen af ovnen. Når brænderen er tændt, holder du knappen inde i cirka 10 sekunder. Hvis brænderen ikke forbliver tændt efter denne tid, skal du slippe knappen og vente i mindst 1 minut, før du prøver igen. Skulle brænderen ved et uheld gå ud undervejs, skal du slukke med knappen ( ) og vente i mindst 1 minut, før du tænder igen Elektronisk tænding af brænderen til gasgrillen Åbn ovnlågen, tryk knappen ind og drej den med uret hen på grill. Når brænderen er tændt, skal du holde knappen inde i cirka 10 sekunder. Hvis brænderen ikke forbliver tændt efter denne tid, skal du slippe knappen og vente i mindst 1 minut, før du prøver igen. Hvis brænderen ved et uheld går ud undervejs, skal du slukke med knappen ( ) og vente i mindst 1 minut, før du tænder igen. Under en strømafbrydelse kan brænderen altid tændes med en tændstik. 23

1. ANVISNINGER FOR BRUG. 4 2. ANVISNINGER FOR BORTSKAFFELSE - VORES MILJØPOLITIK. 5 3. SIKKERHEDSANVISNINGER. 6 4. BRUG AF APPARATET. 7 5. 7 6. 7 7.

1. ANVISNINGER FOR BRUG. 4 2. ANVISNINGER FOR BORTSKAFFELSE - VORES MILJØPOLITIK. 5 3. SIKKERHEDSANVISNINGER. 6 4. BRUG AF APPARATET. 7 5. 7 6. 7 7. Indholdsfortegnelse 1. ANVISNINGER FOR BRUG... 4 2. ANVISNINGER FOR BORTSKAFFELSE - VORES MILJØPOLITIK... 5 3. SIKKERHEDSANVISNINGER... 6 4. BRUG AF APPARATET... 7 5. LÆR DIT APPARAT AT KENDE... 7 6. INDEN

Læs mere

INSTRUKTIONER TIL BRUGEREN:

INSTRUKTIONER TIL BRUGEREN: Indholdsfortegnelse DK 1. BEMÆRKNINGER TIL BRUGEN... 144 2. BEMÆRKNINGER VEDRØRENDE SIKKERHEDEN... 146 3. MILJØHENSYN... 148 4. BESKRIVELSE AF BETJENINGSKNAPPERNE... 149 5. BRUG AF KOGEPLADEN... 150 6.

Læs mere

Emhætte Brugsvejledning INDBYGNINGSEMHÆTTE

Emhætte Brugsvejledning INDBYGNINGSEMHÆTTE Emhætte Brugsvejledning INDBYGNINGSEMHÆTTE 1210 INTRODUKTION TIL PRODUKTET 287,5 48 180 368 287,5 272 300 618 657 300 272 448 487 7 7 48 180 368 4 1 2 2 3 1)Kontrolpanel 2)Belysning 3)Aluminium filter

Læs mere

Mælkeskummer. Model Nr: 2137. Generel vejledning om pleje og sikkerhed

Mælkeskummer. Model Nr: 2137. Generel vejledning om pleje og sikkerhed Mælkeskummer Model Nr: 2137 Generel vejledning om pleje og sikkerhed Tak, fordi du har valgt en elektrisk mælkeskummer. Apparatet er designet og fremstillet efter høje standarder, og ved korrekt brug og

Læs mere

Din brugermanual AEG-ELECTROLUX FM7300GAN http://da.yourpdfguides.com/dref/609271

Din brugermanual AEG-ELECTROLUX FM7300GAN http://da.yourpdfguides.com/dref/609271 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i AEG-ELECTROLUX FM7300GAN i brugermanualen (information, specifikationer,

Læs mere

Din brugermanual SMEG CS120-6 http://da.yourpdfguides.com/dref/3519801

Din brugermanual SMEG CS120-6 http://da.yourpdfguides.com/dref/3519801 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i i brugermanualen (information, specifikationer, sikkerhedsråd,

Læs mere

BRUGERVEJLEDNING VANDSENSOR

BRUGERVEJLEDNING VANDSENSOR BRUGERVEJLEDNING VANDSENSOR Side 1 til vandsensor Introduktion Vandsensoren er designet til at opdage vand, f.eks. ved oversvømmelser i din bolig. Den kan placeres alle steder, hvor der kan være risiko

Læs mere

Brugermanual KSB 105

Brugermanual KSB 105 Brugermanual KSB 105 Generel beskrivelse af køleskabet 1. Topplade 2. Låge til frostboks 3. Termostat 4. Hylde 5. Grønsagsskuffe 6. Grønsagsskuffe 7. Justerbar fod 8. Indsats til æg 9. Dørhylde 10. Flaskeholder

Læs mere

BETJENINGSVEJLEDNING FOR PERCOSTAR KAFFEMASKINE

BETJENINGSVEJLEDNING FOR PERCOSTAR KAFFEMASKINE BETJENINGSVEJLEDNING FOR PERCOSTAR KAFFEMASKINE Dette apparat er i overensstemmelse med følgende direktiver: Fabrikanten forbeholder sig ret til ændring af maskinen eller indholdet af manualen, uden forudgående

Læs mere

Brugsvejledning For Frithængende emhætte

Brugsvejledning For Frithængende emhætte Brugsvejledning For Frithængende emhætte MODEL EN 6335-2-31 Kære kunde, Vi er overbeviste om I vil blive glade for Jeres nye emhætte og det bliver en fornøjelse at bruge denne. Dette produkt er produceret

Læs mere

SWISSCAVE VINKØLESKAB. Brugsanvisning. Model: WL440x/450x

SWISSCAVE VINKØLESKAB. Brugsanvisning. Model: WL440x/450x SWISSCAVE VINKØLESKAB Brugsanvisning Model: WL440x/450x Distributør i Skandinavien: Wineandbarrels A/S info@wineandbarrels.com Tak fordi du har købt et SWISSCAVE vinkøleskab. Læs og følg venligst alle

Læs mere

ELEKTRISK KONVEKTOR RADIATOR 2000 W

ELEKTRISK KONVEKTOR RADIATOR 2000 W ELEKTRISK KONVEKTOR RADIATOR 2000 W ART NR 330340 EAN NR 5709133330309 LÆS BRUGERMANUAL FØR BRUG. SIKKERHEDSANVISNINGER Læs brugermanualen grundigt igennem før brug. Radiatoren er ikke beregnet til brug

Læs mere

For at tilsikre sikker og korrekt brug skal anvisningerne i denne vejledning læses grundigt og følges. Vejledningen bedes opbevaret godt.

For at tilsikre sikker og korrekt brug skal anvisningerne i denne vejledning læses grundigt og følges. Vejledningen bedes opbevaret godt. OB115N DA For at tilsikre sikker og korrekt brug skal anvisningerne i denne vejledning læses grundigt og følges. Vejledningen bedes opbevaret godt. ELEKTRISK HÅNDTØRRER INSTALLATIONSVEJLEDNING VIGTIGT!

Læs mere

Brugsvejledning STANDART EMHÆTTE 2240-2250

Brugsvejledning STANDART EMHÆTTE 2240-2250 Brugsvejledning STANDART EMHÆTTE 2240-2250 INTRODUKTION AF EMHÆTTE 6 6 7 7 4 5 2 1 3 5 1 3 4 211 211 172 23,5 Min:572 Max:902 400 80 24 164 172 Min:572 Max:902 400 20 80 350 24 164 23,5 20 350 450 498,589,898

Læs mere

Infrarød byggesæt med karbonpaneler

Infrarød byggesæt med karbonpaneler Infrarød byggesæt med karbonpaneler DANSK Indhold: 2 stk. paneler 34 x 105 cm. 6 stk. paneler 44 x 105 cm. 1 Stk. kontrol / Displayboks 1 stk. systemboks 1 stk. temperaturføler 4 stk. ledninger med keramiske

Læs mere

INSTRUKTIONSMANUAL FOR SERVERINGSDISK med indbygget varme

INSTRUKTIONSMANUAL FOR SERVERINGSDISK med indbygget varme INSTRUKTIONSMANUAL FOR SERVERINGSDISK med indbygget varme - SANTANA - - SANTAFE - - GEVENDE - SANTANA SERIEN : SA-HL133 SA-HL164 SA-HL205 SANTAFE SERIEN : SF-HL133 SF-HL164 SF-HL205 GEVENDE SERIEN : GE-HL133

Læs mere

BeoLab 1. Brugervejledning. ENTER v/henriksens ELEKTR

BeoLab 1. Brugervejledning. ENTER v/henriksens ELEKTR BeoLab 1 Brugervejledning BeoLab 1 højttaleren leveres i to kasser: Den ene indeholder søjlen, og den anden indeholder bundpladen. Denne betjeningsvejledning beskriver, hvordan du samler BeoLab 1 højttalersøjlen

Læs mere

Din brugermanual VOSS DEM4020 http://da.yourpdfguides.com/dref/949935

Din brugermanual VOSS DEM4020 http://da.yourpdfguides.com/dref/949935 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i i brugermanualen (information, specifikationer, sikkerhedsråd,

Læs mere

Emhætte H 106 E Safe og Safe+ DK...3 Installation...3 Betjening...7

Emhætte H 106 E Safe og Safe+ DK...3 Installation...3 Betjening...7 Emhætte H 106 E Safe og Safe+ DK...3 Installation...3 Betjening...7 125597/2013-04-10 (2383) INSTALLATION Emhætte H 106 E Safe er beregnet for montering i, imellem eller under overskab. Emhætten er forsynet

Læs mere

MODEL KO604X. Fire funktioner 60 cm multifunktions ovn

MODEL KO604X. Fire funktioner 60 cm multifunktions ovn MODEL KO604X Fire funktioner 60 cm multifunktions ovn BEMÆRK: Denne brugervejledning indeholder vigtig information, herunder vigtige oplysninger om sikkerhed og installation, så du kan få mest muligt ud

Læs mere

Din brugermanual SAMSUNG BF64CCBB http://da.yourpdfguides.com/dref/4535769

Din brugermanual SAMSUNG BF64CCBB http://da.yourpdfguides.com/dref/4535769 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i SAMSUNG BF64CCBB i brugermanualen (information, specifikationer,

Læs mere

d f f f a1 a2 i j g m k

d f f f a1 a2 i j g m k DA b f d f c f e f a1 a2 a h l i j g m k n o n3 o4 n2 o3 R o2 n1 R Q o1 p Q 1 2 3 4 1 2 5 6 2 3 1 Q Q 7 8 2 4 3 Q 1 9 10 Q DA SIKKERHEDSANVISNINGER Læs disse sikkerhedsanvisninger grundigt, inden apparatet

Læs mere

BRUGSVEJLENDNING FOR UDTR ÆKSEMHÆTTE

BRUGSVEJLENDNING FOR UDTR ÆKSEMHÆTTE BRUGSVEJLENDNING FOR UDTR ÆKSEMHÆTTE SILVERLINE VÆGEMHÆTTE Tillykke med Deres nye Silverline emhætte. For at De kan få størst mulig glæde af emhætten og sikre den længst mulige levetid, anbefaler vi, at

Læs mere

Gas indbygnings kogeplade

Gas indbygnings kogeplade Gas indbygnings kogeplade DK Kære kunde, Tillykke med Deres valg af et Gorenje indbygningskogeplade. Det er et meget fornuftigt valg da et produkt fra Gorenje forener både økonomi og kvalitet i et moderne

Læs mere

SUMMER BBQ. Brugsanvisning Gasgrill SUMMER BBQ GG791433

SUMMER BBQ. Brugsanvisning Gasgrill SUMMER BBQ GG791433 SUMMER BBQ TM Brugsanvisning Gasgrill SUMMER BBQ GG791433 Gennemlæs denne manual og gør dig bekendt med produktet, før grillen tages i brug. Gem manualen til senere brug. ADVARSEL! Følges den medfølgende

Læs mere

MEMOdayplanner 3. Art.nr 508780 MEMOdayplanner 3, 12-timersversion Art.nr 508781 MEMOdayplanner 3, 24-timersversion. Rev E DK

MEMOdayplanner 3. Art.nr 508780 MEMOdayplanner 3, 12-timersversion Art.nr 508781 MEMOdayplanner 3, 24-timersversion. Rev E DK Brugervejledning MEMOdayplanner 3 Art.nr 508780 MEMOdayplanner 3, 12-timersversion Art.nr 508781 MEMOdayplanner 3, 24-timersversion Rev E DK 2 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 5 1.1 To forskellige

Læs mere

61671 Manual MANUAL og foto og varenr

61671 Manual MANUAL og foto og varenr 61671 Manual MANUAL og foto og varenr Stavblender LACOR 700W H.W.Larsen A/S Slagterboderne 15-21, Kødbyen 1716 København V Telefon: 3324 1122 www.hwl.dk / salg@hwl.dk EN SIMPEL MANUAL MED VIGTIGE INFORMATIONER!

Læs mere

Tillykke, du er nu ejer af en Gloworm X2. Forbered dig på at opleve revolutionen inden for LED lys

Tillykke, du er nu ejer af en Gloworm X2. Forbered dig på at opleve revolutionen inden for LED lys Tillykke, du er nu ejer af en Gloworm X2 Forbered dig på at opleve revolutionen inden for LED lys Sikkerhedsanvisning: Et alternativ lys skal bæres til hver en tid. Varme: Aluminiumshovedet er designet

Læs mere

DENNE VEJLEDNING ER KUN GÆLDENDE FOR DE DESTINATIONSLANDE, HVIS IDENTIFIKATIONSBOGSTAVER ER ANGIVET PÅ FORSIDEN AF NÆRVÆRENDE MANUAL.

DENNE VEJLEDNING ER KUN GÆLDENDE FOR DE DESTINATIONSLANDE, HVIS IDENTIFIKATIONSBOGSTAVER ER ANGIVET PÅ FORSIDEN AF NÆRVÆRENDE MANUAL. Indholdsfortegnelse 1. BEMÆRKNINGER VEDRØRENDE SIKKERHED OG ANVENDELSE 134. INSTALLATION AF APPARATET 136 3. BETJENINGSBESKRIVELSE 138 4. KOGEPLADE 144 5. BRUG AF OVNEN 146 6. TILGÆNGELIGT TILBEHØR 147

Læs mere

A-MIP 200 Installations- og funktionshåndbog

A-MIP 200 Installations- og funktionshåndbog 00 A-MIP 00 Installations- og funktionshåndbog Resumé Installation Vigtigt 3 Præsentation af Aivia 3 Identifikationsmærkat 3 Første åbning 3 Montering af Aivia 4 Tilslutte strømforsyningen til Aivia 5

Læs mere

STØVSUGER Model Nr.: 1738 BRUGSANVISNING

STØVSUGER Model Nr.: 1738 BRUGSANVISNING STØVSUGER Model Nr.: 1738 BRUGSANVISNING - 1 - VIGTIGE SIKKERHEDSFORSKRIFTER Ved brug af et elektrisk apparat skal grundlæggende sikkerhedsforskrifter altid følges, herunder følgende: LÆS ALLE INSTRUKTIONER

Læs mere

A3-7 120 CM OPERA GASKOMFUR 2 OVNE (1 MULTIFUNKTION), RUSTFRIT STÅL ENERGIKLASSE: STOR OVN: A LILLE OVN: B

A3-7 120 CM OPERA GASKOMFUR 2 OVNE (1 MULTIFUNKTION), RUSTFRIT STÅL ENERGIKLASSE: STOR OVN: A LILLE OVN: B A3-7 120 CM OPERA GASKOMFUR 2 OVNE (1 MULTIFUNKTION), RUSTFRIT STÅL ENERGIKLASSE: STOR OVN: A LILLE OVN: B EAN13: 8017709162375 6 brændere Venstre bag: 1800 W Venstre frem: ekstra hurtig 4200 W Midte bag:

Læs mere

AR280P Clockradio Håndbogen

AR280P Clockradio Håndbogen AR280P Clockradio Håndbogen Index 1. Anvendelsesområde 2. Sikkerhed o 2.1. Piktogrammer i denne håndbog o 2.2. Almindelige sikkerhedsanvisninger 3. Klargøring til brug o 3.1. Udpakning o 3.2. Pakkens indhold

Læs mere

www.whirlpool.com DK 1

www.whirlpool.com DK 1 www.whirlpool.com 1 OPSTILLING FØR TILSLUTNING KONTROLLÉR, AT SPÆNDINGEN på typepladen svarer til spændingen i hjemmet. FJERN IKKE BESKYTTELSESPLADERNE i siden af ovnrummet. De hindrer, at der kommer fedt

Læs mere

Elkedel Brugsanvisning

Elkedel Brugsanvisning Tillykke med købet af denne elkedel! Læs venligst brugsanvisningen omhyggeligt, inden elkedelen tages i brug, og gem brugsanvisningen til fremtidig brug. Elkedel Brugsanvisning Model: MK-17S17C Sikkerhedsforanstaltninger

Læs mere

-2- -11- INTRODUKTION AF APPARATET. Produkt med touch-kontrol produkt 1144 (3 SPD) 1144 (5 SPD) Billede 1 1144-60 1144-90. Figur 1

-2- -11- INTRODUKTION AF APPARATET. Produkt med touch-kontrol produkt 1144 (3 SPD) 1144 (5 SPD) Billede 1 1144-60 1144-90. Figur 1 1144 FUSE 10 FUSE LA MP INTRODUKTION AF APPARATET Produkt med touch-kontrol produkt For at få det bedste ud af din emhætte bør du; *Være opmærksom på tidspunktet for rengøring af aluminiumfiltrene og udskiftning

Læs mere

BRUGERVEJLEDNING TIL DØRKONTAKT

BRUGERVEJLEDNING TIL DØRKONTAKT BRUGERVEJLEDNING TIL DØRKONTAKT Side 1 til din LOCKON dørkontakt Introduktion Dørkontakten består af en senderenhed og en magnetenhed. Den fungerer sådan, at senderenheden overfører et signal til centralenheden,

Læs mere

Pool & Spa Sandfilterpumpe HN7892 SAND PUMP MANUAL. Sand filter pump Best.nr. 7892. 220-240V~, 50Hz, 120W Hmax 1.6m Hmin 0.25m IPX5.

Pool & Spa Sandfilterpumpe HN7892 SAND PUMP MANUAL. Sand filter pump Best.nr. 7892. 220-240V~, 50Hz, 120W Hmax 1.6m Hmin 0.25m IPX5. SAND PUMP MANUAL Sand filter pump Best.nr. 7892 220-240V~, 50Hz, 120W Hmax 1.6m Hmin 0.25m IPX5 Side 1 Vigtige sikkerhedsanvisninger for Sandfilterpumpe Følgende vigtige punkter skal læses og forstås inden

Læs mere

BeoLab 7-1 BeoLab 7-2. Vejledning

BeoLab 7-1 BeoLab 7-2. Vejledning BeoLab 7-1 BeoLab 7-2 Vejledning Forholdsregler! Sørg for, at højttaleren placeres og tilsluttes i overensstemmelse med instruktionerne i denne vejledning. Forsøg aldrig at skille højttaleren ad. Alle

Læs mere

BeoLab 11. Vejledning

BeoLab 11. Vejledning BeoLab 11 Vejledning ADVARSEL: For at reducere risikoen for brand og elektrisk stød må dette produkt ikke udsættes for regn eller fugt. Produktet må heller ikke udsættes for dryp eller stænk, og der må

Læs mere

VÆGEMHÆTTE - INDBYGNING I SKAB SILENZIO

VÆGEMHÆTTE - INDBYGNING I SKAB SILENZIO VÆGEMHÆTTE - INDBYGNING I SKAB SILENZIO 175 432 385 40 225 598 400 2*M4X40 4*M4X20 Kære kunde, Tak for dit køb af vores emhætte. Læs venligst disse instruktioner omhyggeligt for optimal installation,

Læs mere

Indholdsfortegnelse 1. BEMÆRKNINGER TIL BRUGEN... 184 2. MILJØHENSYN... 185

Indholdsfortegnelse 1. BEMÆRKNINGER TIL BRUGEN... 184 2. MILJØHENSYN... 185 Indholdsfortegnelse 1. BEMÆRKNINGER TIL BRUGEN... 184 2. MILJØHENSYN... 185 2.1 Vores miljøhensyn... 185 2.2 Dine miljøhensyn... 185 3. BEMÆRKNINGER VEDRØRENDE SIKKERHEDEN... 186 4. ANVENDELSE... 187 5.

Læs mere

TERRASSEVARMER 600 W

TERRASSEVARMER 600 W TERRASSEVARMER 600 W ART NR 350145 EAN NR 5709133350451 LÆS BRUGERMANUAL FØR BRUG ADVARSLER Terrassevarmeren kan blive varm ved brug. Rør ikke gitteret og hold børn og husdyr på sikker afstand. Denne terrassevarmer

Læs mere

Light Control LC 2. Vejledning

Light Control LC 2. Vejledning Light Control LC 2 Vejledning L Y S K O N T R O L L C 2 Lyskontrol LC 2 er let at installere og kræver kun en let berøring, eller et signal fra en fjernbetjeningsenhed for at styre Deres lys. LC 2 kan

Læs mere

VIGTIGE ANVISNINGER VEDRØRENDE SIKKERHEDEN

VIGTIGE ANVISNINGER VEDRØRENDE SIKKERHEDEN DANSK Installation Side 2 Brugervejledning Side VIGTIGE ANVISNINGER VEDRRENDE SIKKERHEDEN DIN OG ANDRES SIKKERHED ER MEGET VIGTIG Denne brugervejledning og selve apparatet er forsynet med vigtige oplysninger

Læs mere

Emhætte Brugsvejledning

Emhætte Brugsvejledning Emhætte Brugsvejledning UDTRÆKSEMHÆTTE 1200 - Centraludsugning INTRODUCTION OF DEVICE 1 2 3 4 5 198 520 190 149,5 600 500 1. Digitalstyret aftræk 2. Emhætte 3. Kontrol Panel 4. Filter 5. Belysning ADVARSLER

Læs mere

Betjeningsvejledning VÆG EMHÆTTE. Model EN 60335-2-31

Betjeningsvejledning VÆG EMHÆTTE. Model EN 60335-2-31 Betjeningsvejledning VÆG EMHÆTTE Model EN 60335-2-31 KEND DIN EMHÆTTE 4 1 2 3 1: Betjeningspanel 2: Fedtfilter 2: Lys 3: Emhætte kabinet A E B C D F FIGUR 2 FIGUR 1 VÆGEMHÆTTE Tillykke med Deres nye Silverline

Læs mere

BRUGERMANUAL (FORKORTET UDGAVE) Forkortet udgave Komplet manual findes på engelsk på: http://primera-healthcare.eu/en/slide-printer-support.

BRUGERMANUAL (FORKORTET UDGAVE) Forkortet udgave Komplet manual findes på engelsk på: http://primera-healthcare.eu/en/slide-printer-support. 062113-511311 BRUGERMANUAL (FORKORTET UDGAVE) Forkortet udgave Komplet manual findes på engelsk på: http://primera-healthcare.eu/en/slide-printer-support.html 2012 All rights reserved i Afsnit 1: Kom godt

Læs mere

VT serien Dansk brugervejledning

VT serien Dansk brugervejledning VISICO VT-serien Ÿ Letvægtsmodel, kompakt og nem at betjene Ÿ Tydeligt digitaldisplay viser flashniveauet Ÿ CMS chipteknologi Ÿ Bowens type fatning til ekstraudstyr Ÿ Flashstyrken kan reguleres fra 1/1

Læs mere

Bemærkninger. 1 Bemærkninger

Bemærkninger. 1 Bemærkninger Indholdsfortegnelse 1 Bemærkninger 364 1.1 Generelle sikkerhedsanvisninger 364 1.2 Producentens ansvar 365 1.3 Apparatets formål 365 1.4 Bortskaffelse 365 1.5 Identifikationsskilt 366 1.6 Denne brugermanual

Læs mere

31055021aDK.fm Page 124 Tuesday, August 1, 2006 5:40 PM BRUGERVEJLEDNING

31055021aDK.fm Page 124 Tuesday, August 1, 2006 5:40 PM BRUGERVEJLEDNING 31055021aDK.fm Page 124 Tuesday, August 1, 2006 5:40 PM BRUGERVEJLEDNING INSTALLATION... 125 OPLYSNINGER OM MILJØHENSYN...128 VIGTIGE RÅD...128 FØR OVNEN TAGES I BRUG...129 OVNTILBEHØR...130 RENGØRING

Læs mere

Monterings- og brugsanvisning for gasgrill Green Bay

Monterings- og brugsanvisning for gasgrill Green Bay Monterings- og brugsanvisning for gasgrill Green Bay Gennemlæs og følg vejledningen i denne manual før gasgrillen monteres og tages i brug. Advarsler: Gennemlæs brugsanvisningen før produktet tages i brug.

Læs mere

Installationsvejledning VAQ. Læs venligst denne vejledning før installation

Installationsvejledning VAQ. Læs venligst denne vejledning før installation Installationsvejledning VAQ Læs venligst denne vejledning før installation Indledning Sådan fungerer Quooker Quooker en består af en lille vandbeholder under køkkenvasken, som er sluttet til koldvandsledningen.

Læs mere

Elektriske Varmeflader type EL-G

Elektriske Varmeflader type EL-G Brugsanvisning 1(7) INDEX Side Modtagelse, transport- og løfteanvisning 3 Montage 4 Termostater mv. 5 Drift og vedligehold 6 Sikkerhedsforskrifter 7 2(7) VAREMODTAGELSE Kontroller ved ankomst at batteriet

Læs mere

Følgende information er til brug ved service, der kun må foretages af kvalificeret elektriker: Strømforhold: 230V, 50HZ, 1500W

Følgende information er til brug ved service, der kun må foretages af kvalificeret elektriker: Strømforhold: 230V, 50HZ, 1500W DANSK Kære Kunde, Tak for købet af Cubeton Dampmoppe. Vi håber du bliver tilfreds med produktet. Her følger brugsanvisning samt sikkerhedsforanstaltninger før og under brug. Disse skal læses grundigt og

Læs mere

Elektrisk golfvogn 1-7

Elektrisk golfvogn 1-7 Elektrisk golfvogn 1-7 Golfvognsskitse 2-7 Opstart Drej koblingen og skub hjulet på aksen indtil Quick Release røret lukker. Vær opmærksom på forskellen på højre og venstre hjul Tryk foldeleddet, løsgør

Læs mere

MONTAGEVEJLEDNING (DK)

MONTAGEVEJLEDNING (DK) MONTAGEVEJLEDNING (DK) Tillykke med Deres nye møbel fra dk3 ROYAL SYSTEM reolen blev tegnet i 1948 af den legendariske danske designer og producent Poul Cadovius. Det var ét af verdens første væghængte

Læs mere

KUGLEGRILL 56 CM BRUGSANVISNING. Fremstillet i P.R.C. EU-Importør: HP Værktøj A/S 7080 Børkop Danmark. 2005 HP Værktøj A/S

KUGLEGRILL 56 CM BRUGSANVISNING. Fremstillet i P.R.C. EU-Importør: HP Værktøj A/S 7080 Børkop Danmark. 2005 HP Værktøj A/S M O D E L 8695 1 86951 KUGLEGRILL 56 CM Fremstillet i P.R.C. EU-Importør: HP Værktøj A/S 7080 Børkop Danmark 2005 HP Værktøj A/S Alle rettigheder forbeholdes. Indholdet i denne vejledning må ikke gengives,

Læs mere

Integrata Monsun 2. Emhætte Spiskåpa Avtrekkshette Campana de cocina

Integrata Monsun 2. Emhætte Spiskåpa Avtrekkshette Campana de cocina Integrata Monsun 2 Emhætte Spiskåpa Avtrekkshette Campana de cocina 1 1-Kontrol Panel 2-Belysning 3-Metallåge Specifikationer Sikkerhedsinstruktioner *Dette apparat er kun beregnet til brug i private hjem.

Læs mere

Brugsanvisning til vinkøleskab

Brugsanvisning til vinkøleskab Vinobox110 GC/PC Vinobox168 GC/PC Brugsanvisning til vinkøleskab Model: Vinobox 110 1T PC Vinobox 110 2T PC Vinobox 168 1T PC Vinobox 168 2T PC Vinobox 110 1T GC Vinobox 110 2T GC Vinobox 168 1T GC Vinobox

Læs mere

Svane Electronic Timer universal med 8 funktioner 1

Svane Electronic Timer universal med 8 funktioner 1 Svane Electronic Timer universal med 8 funktioner 1 Digital timer print modul 12V 2000.2231 Multi funktions timer med 8 funktioner, anvendelig i mange installationer, forsyning 12VDC drift. Printet har

Læs mere

VIGTIGE SIKKERHEDSINSTRUKTIONER

VIGTIGE SIKKERHEDSINSTRUKTIONER Brugsanvisning VIGTIGE SIKKERHEDSINSTRUKTIONER Ved anvendelse af elektriske maskiner bør grundlæggende sikkerhedsregler altid overholder, herunder følgende: Læs samtlige instruktioner, før du tager symaskinen

Læs mere

BESKRIVELSE AF APPARATET

BESKRIVELSE AF APPARATET DK Læs denne instruktionsbog omhyggeligt, før apparatet installeres og tages i brug. Kun på denne måde kan man opnå de bedste resultater og den højeste brugssikkerhed. BESKRIVELSE AF APPARATET (se fig.

Læs mere

12/2014. Mod: DRINK-38/SE. Production code: CEV425

12/2014. Mod: DRINK-38/SE. Production code: CEV425 12/2014 Mod: DRINK-38/SE Production code: CEV425 Brugsvejledning DRINK-38/SE Vigtige instruktioner: De i dette dokument beskrevne kølere, er udelukkende designet til opbevaring og afkøling af drikkevarer

Læs mere

VIGTIGE SIKKERHEDSOPLYSNINGER

VIGTIGE SIKKERHEDSOPLYSNINGER 319252DK.fm Page 74 Wednesday, September 3, 28 4:5 PM VIGTIGE SIKKERHEDSOPLYSNINGER Denne håndbog indeholder vigtige oplysninger om sikkerhed, brug og vedligeholdelse af den nye kogesektion. Læs omhyggeligt

Læs mere

BRUGERVEJLEDNING TÆND-SLUK ENHED

BRUGERVEJLEDNING TÆND-SLUK ENHED BRUGERVEJLEDNING TÆND-SLUK ENHED Side 1 til tænd-sluk enheden Introduktion Med tænd-sluk enheden fra LOCKON kan du styre strømmen i din bolig. Du kender princippet fra de traditionelle tænd-sluk ure, der

Læs mere

Bemærk: På mekaniske produkter tænder det indvendige lys ved åbning af køleskabsdøren, medmindre termostatknappen står på symbolet.

Bemærk: På mekaniske produkter tænder det indvendige lys ved åbning af køleskabsdøren, medmindre termostatknappen står på symbolet. BRUG AF KØLESKABET Tænding af apparatet Start af apparatet Sæt stikket i stikkontakten. Lyset under betjeningspanelet eller i skabet (afhængigt af modellen) tænder ved åbning af døren. Den grønne kontrollampe

Læs mere

Brugermanual. HAJO pladeløfter SCC050 SCC075 SCC150 SCC300 SCC600

Brugermanual. HAJO pladeløfter SCC050 SCC075 SCC150 SCC300 SCC600 Brugermanual HAJO pladeløfter SCC050 SCC075 SCC150 SCC300 SCC600 Instruktion i korrekt brug af HAJO pladeløfter. Opbevar denne manual let tilgængelig for brugeren. Det er vigtigt at brugeren forstår advarslerne

Læs mere

INSTALLATIONSMANUAL TIL GARAGEPORT ÅBNER

INSTALLATIONSMANUAL TIL GARAGEPORT ÅBNER INSTALLATIONSMANUAL TIL GARAGEPORT ÅBNER INSTALLATIONS MANUALEN SKAL GENNEMLÆSES OMHYGGELIG FØR IBRUGTAGNING ADVARSEL FOR SIKKER INSTALLATION Inden installation af automatikken skal balance fjederen på

Læs mere

Monterings- og vedligeholdelsesvejledning af bordplader i Solid Surface materialet Corian Vigtigt læses straks ved modtagelse!

Monterings- og vedligeholdelsesvejledning af bordplader i Solid Surface materialet Corian Vigtigt læses straks ved modtagelse! Monterings- og vedligeholdelsesvejledning af bordplader i Solid Surface materialet Corian Vigtigt læses straks ved modtagelse! Generelt Kontroller altid bordpladen ved modtagelsen. Ved modtagelse af din

Læs mere

VÆGMONTEREDE EMFANG. SPACE En Elica Collection model. Monterings- og brugsanvisning

VÆGMONTEREDE EMFANG. SPACE En Elica Collection model. Monterings- og brugsanvisning DK VÆGMONTEREDE EMFANG SPACE En Elica Collection model Monterings- og brugsanvisning * Skal kun monteres ved filterversion 2 DK Montering uden aftræk DK 3 * Medfølger ikke 4 DK DK 5 Montering med aftræk

Læs mere

KAMINX K-120. Dansk brugsanvisning. Vs.2,0

KAMINX K-120. Dansk brugsanvisning. Vs.2,0 KAMINX K-120 Dansk brugsanvisning Vs.2,0 A. INSTALLATION OF VARMEOVNEN Ovnen gøres klar til brug ved at følge følgende trin: 1. Udpakning 1. Åbn kassen. 2. Tag ovnen ud af kassen og fjern sidekilerne.

Læs mere

SAVEVTC 300. Ventilationsaggregat med varmegenvinding

SAVEVTC 300. Ventilationsaggregat med varmegenvinding Ventilationsaggregat med varmegenvinding 207233-DK 25-01-2011V.A002 Indhold 1 Advarsler... 1 2 Introduktion... 2 3 Beskrivelse af interface... 3 3.1 Betjeningspanel... 3 3.2 Symboler på displayet... 4

Læs mere

Brugsanvisning og sikkerhedsanvisninger Gasgrill Hudson I, 3 brændere og 1 sidebrænder

Brugsanvisning og sikkerhedsanvisninger Gasgrill Hudson I, 3 brændere og 1 sidebrænder Brugsanvisning og sikkerhedsanvisninger Gasgrill Hudson I, 3 brændere og 1 sidebrænder 0359 ADVARSEL! FORKERT BRUG OG IGNORERING AF SIKKERHEDSVELJEDNINGEN KAN MEDFØRE UKONTROLLERBAR BRAND ELLER EKSPLOSION

Læs mere

SPISEROBOT NELSON NEL 01.100EX

SPISEROBOT NELSON NEL 01.100EX SPISEROBOT NELSON NEL 01.100EX (DK) Rev.01 Januar 2015 en kan downloades på www.jyskhandi.dk under produktet eller scan QR-koden. Indholdsfortegnelse 1. Generelt...3 1.1. Produktbeskrivelse...3 1.1.1.

Læs mere

908 Series Bar blender Operation Manual (2) Mélangeur de bar série 908 Manuel d utilisation (4) Mezcladora para bar 908 Manual de operación (6)

908 Series Bar blender Operation Manual (2) Mélangeur de bar série 908 Manuel d utilisation (4) Mezcladora para bar 908 Manual de operación (6) GB FR ES PT IT DE NL DK SE NO GR RU TU BR CN JP KR SA 908 Series Bar blender Operation Manual (2) Mélangeur de bar série 908 Manuel d utilisation (4) Mezcladora para bar 908 Manual de operación (6) Liquidificador

Læs mere

KØLESKAB K44W HN 8700. Brugervejledning

KØLESKAB K44W HN 8700. Brugervejledning KØLESKAB K44W HN 8700 Brugervejledning INDHOLD Generelt... 2 Køleskabets indretning... 2 Før køleskabet tages i brug... 3 Beskyttelse af miljøet... 3 Sikkerhedsregler og generelle anbefalinger... 4 Installation...

Læs mere

Brugervejledning til Nokia Trådløs Opladerholder DT-910

Brugervejledning til Nokia Trådløs Opladerholder DT-910 Brugervejledning til Nokia Trådløs Opladerholder DT-910 1.1. udgave 2 Om den trådløse oplader Med Nokia Trådløs Opladerholder DT-910 kan du oplade telefonen trådløst. Du skal blot placere telefonen på

Læs mere

Brugsanvisning 700 Yacht Timer

Brugsanvisning 700 Yacht Timer Brugsanvisning 700 Yacht Timer 700 YACHT TIMER DANSK Vi takker for den tillid du har vist os ved at vælge et ur af mærket SECTOR. For at sikre at du får mest og længst mulig gavn af det, anbefaler vi dig

Læs mere

Jørn Iversen Rødekro Aps. Hydevadvej 48 Hydevad DK-6230 Rødekro Tel.: +45 74669242 Fax.: +45 74669294 e-mail.: iversen@ji.dk Web.: www.ji.

Jørn Iversen Rødekro Aps. Hydevadvej 48 Hydevad DK-6230 Rødekro Tel.: +45 74669242 Fax.: +45 74669294 e-mail.: iversen@ji.dk Web.: www.ji. 1 2 INDHOLDSFORTEGNELSE Brugervejledning Side 3 Brugsanvisning Side 4 Tilpasning af cyklen & tilbehør Side 5 og 6 Det elektriske system Side 7 Fejlmelding Side 8 Periodisk eftersyn af cyklen Side 9 3 BRUGERVEJLEDNING

Læs mere

Manual. Daray MS70C. - et godt sted at handle. Kirudan varenummer: 61-89-822

Manual. Daray MS70C. - et godt sted at handle. Kirudan varenummer: 61-89-822 Manual Daray MS70C Kirudan varenummer: 61-89-822 - et godt sted at handle Indholdsfortegnelse 1. Generel beskrivelse... 2 2. Teknisk specifikation... 2 3. Installation... 3 4. Betjening... 10 5. Vedligeholdelse...

Læs mere

Udskiftning af fuserenheden

Udskiftning af fuserenheden Printeren overvåger fuserenhedens levetid. Når fuserenheden er opbrugt, viser printeren 80 Fuser opbrugt. Denne meddelelse angiver, at det er på tide at udskifte fuserenheden. Hvis du vil opnå den bedste

Læs mere

Din brugermanual VOSS DEM 252-0 http://da.yourpdfguides.com/dref/949921

Din brugermanual VOSS DEM 252-0 http://da.yourpdfguides.com/dref/949921 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i i brugermanualen (information, specifikationer, sikkerhedsråd,

Læs mere

INDHOLDSFORTEGNELSE KØLESKAB BRUG AF KØLESKABET SIDE 130 KOGEPLADER BRUG AF KOGEPLADERNE SIDE 132 BRUG AF MINUTURET SIDE 133

INDHOLDSFORTEGNELSE KØLESKAB BRUG AF KØLESKABET SIDE 130 KOGEPLADER BRUG AF KOGEPLADERNE SIDE 132 BRUG AF MINUTURET SIDE 133 INDHOLDSFORTEGNELSE DK FØR APPARATET TAGES I BRUG SIDE 126 INSTALLATION SIDE 127 TILSLUTNING AF MINI-KØKKENET SIDE 128 ADVARSLER OG GENERELLE RÅD SIDE 129 KØLESKAB BRUG AF KØLESKABET SIDE 130 KOGEPLADER

Læs mere

DAB1+ Kære kunde, Tillykke med din nye DAB1+, vi håber den vil give dig mange års musikoplevelser.

DAB1+ Kære kunde, Tillykke med din nye DAB1+, vi håber den vil give dig mange års musikoplevelser. Kære kunde, Kvalitet har altid været drivkraften for os og grundlæggelsen af Argon Audio er en naturlig forlængelse af denne filosofi. Vi har 20 års erfaring i at lave og specificere høj kvalitetsprodukter

Læs mere

Dockingstation med forstærker til ipod/iphone

Dockingstation med forstærker til ipod/iphone Dockingstation med forstærker til ipod/iphone D2 Brugsanvisning Dockingstation med forstærker til ipod/iphone ADVARSEL: Anvend ikke dette (polariserede) stik med en forlængerledning, stikdåse eller en

Læs mere

Emhætte Brugsvejledning

Emhætte Brugsvejledning Emhætte Brugsvejledning VÆGMODELLER 31-3122 - 3131-3150 - 3155-3161 - 3175 3176-3326 INTRODUKTION TIL PRODUKTET 31 262 250 Min 635 Max 1015 600 400 80 1 2 3 1 2 3 5 4 3131 4 5 3150-3155 262 250 Min 675

Læs mere

Trådløst tastatur Med nøglebriklæser

Trådløst tastatur Med nøglebriklæser Trådløst tastatur Med nøglebriklæser Brugervejledning Venligst læs brugervejledningen inden montering og brug. KP700/DK-1401-1.0 Indholdsfortegnelse Introduktion Forord Medfølgende dele Produktoversigt

Læs mere

BLUETOOTH SPEAKER BLUEBEAT GSB 110

BLUETOOTH SPEAKER BLUEBEAT GSB 110 BLUETOOTH SPEAKER BLUEBEAT GSB 110 DA 2 8 + A AUX IN MICRO USB 3 5 OPSÆTNING OG SIKKERHED 5 RF eksponeringsadvarsel 5 Vigtige oplysninger og advarsler om batteri 6 OVERSIGT 6 Kompabilitet af Bluetooth-enhed

Læs mere

VENTILATOR PRO HT Ø100 HYGRO & TIMER

VENTILATOR PRO HT Ø100 HYGRO & TIMER VENTILATOR PRO HT Ø100 HYGRO & TIMER INSTRUKTIONSMANUAL Art nr 300213 EAN nr 5709133300340 Læs venligst denne manual grundigt igennem inden brug af ventilatoren. MÅ KUN INSTALLERES AF EN AUTORISERET ELINSTALLATØR!

Læs mere

SOUNDSTICKS WIRELESS. Opsætningsguide

SOUNDSTICKS WIRELESS. Opsætningsguide SOUNDSTICKS WIRELESS Opsætningsguide 2 SOUNDSTICKS WIRELESS 1. Læs disse instruktioner. 2. Gem disse instruktioner. 3. Ret dig efter alle advarsler. 4. Følg alle instruktioner. 5. Anvend ikke dette apparat

Læs mere

Startpakke-1 Dansk manual. start-dansk-2015-v04 Side 01

Startpakke-1 Dansk manual. start-dansk-2015-v04 Side 01 Startpakke-1 Dansk manual start-dansk-2015-v04 Side 01 Denne startpakke indeholder: Væskebeholder m. brænder Batteri USB oplader Vægoplader 1 x væskebeholder m. brænder 1 x batterier 1 x mundstykker 1

Læs mere

Fodfil til batteri Model Nr: 2184

Fodfil til batteri Model Nr: 2184 Fodfil til batteri Model Nr: 2184 Opbevar denne vejledning til fremtidig brug. Indledning Tillykke med dit køb! Denne hårdhudsfjerner er et nyskabende produkt, der er beregnet til at blødgøre tør, ru og

Læs mere

CINEMA SB100 powered soundbar speaker

CINEMA SB100 powered soundbar speaker CINEMA SB100 powered soundbar speaker Brugervejledning Tak, fordi du valgte dette produkt fra JBL JBL Cinema SB100 powered soundbar speaker er et komplet integreret lydsystem, der drastisk vil forbedre

Læs mere

Setsan DK INSTALLATIONSVEJLEDNING + GARANTI

Setsan DK INSTALLATIONSVEJLEDNING + GARANTI K Setsan K INSTALLATIONSVEJLENING + GARANTI ANVENELSE SETSAN K LEVEREE ELE MÅL A x 1 B x 1 C x 2 x 2 25 x 40 E x 1 F x 2 KAPACITET L/MIN. YELSER: HØJE OG LÆNGE 5 4 max 5 m max 10 3 4 3 max 20 max 30 OK

Læs mere

BRUGSANVISNING. Modeller: GDN10AH-K4MAB1A GDN12AH-K4MAB1A GDN16AH-K4EAB1A GDN20AH-K4EAB1A GDN24AH-K4EAB1A

BRUGSANVISNING. Modeller: GDN10AH-K4MAB1A GDN12AH-K4MAB1A GDN16AH-K4EAB1A GDN20AH-K4EAB1A GDN24AH-K4EAB1A Læs venligst denne brugsanvisning omhyggeligt, inden affugteren tages i brug, og gem brugsanvisningen til fremtidig brug. BRUGSANVISNING Modeller: GDN10AH-K4MAB1A GDN12AH-K4MAB1A GDN16AH-K4EAB1A GDN20AH-K4EAB1A

Læs mere

GSM Dørtelefon. Installation manual. Bruger manual. Gennemlæs omhyggeligt denne manual før installation og ibrugtagning af dette produkt.

GSM Dørtelefon. Installation manual. Bruger manual. Gennemlæs omhyggeligt denne manual før installation og ibrugtagning af dette produkt. GSM Dørtelefon Installation manual Bruger manual Gennemlæs omhyggeligt denne manual før installation og ibrugtagning af dette produkt. Tlf.: +45 86161617 Mobil: +45 40200001 Side 1 GSM Dørtelefon Version

Læs mere

Dansk tilføjelse. og oversættelse til. instruktionsbog for. Mark 22. 220 mm pålægsmaskine.

Dansk tilføjelse. og oversættelse til. instruktionsbog for. Mark 22. 220 mm pålægsmaskine. Dansk tilføjelse og oversættelse til instruktionsbog for Mark 22. 220 mm pålægsmaskine. 1 Oversættelse af instruktionsbog for installation og brug af pålægsmaskine MARK G 22. ( se illustrationerne i bogen

Læs mere

Nokia Ekstra strømforsyning DC-11/DC-11K 9212427/2

Nokia Ekstra strømforsyning DC-11/DC-11K 9212427/2 Nokia Ekstra strømforsyning DC-11/DC-11K 5 2 4 3 9212427/2 2008-2010 Nokia. Alle rettigheder forbeholdes. Introduktion Med Nokias ekstra strømforsyning DC-11/DC-11K (herefter DC-11) kan du oplade batteriet

Læs mere

Sikker med flaskegas. Sikkerhedskrav og gode råd. Gas er en energikilde brug den med omtanke

Sikker med flaskegas. Sikkerhedskrav og gode råd. Gas er en energikilde brug den med omtanke Sikker med flaskegas Sikkerhedskrav og gode råd Gas er en energikilde brug den med omtanke Fakta om flaskegas (F-gas) Flaskegas består af de to gasarter propan og butan. I gasflasken er de under tryk og

Læs mere