Indhold DISSE ANVISNINGER GÆLDER UDELUKKENDE FOR DE MODTAGERLANDE, HVIS ID-SYMBOL FINDES PÅ FORSIDEN AF NÆRVÆRENDE VEJLEDNING

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Indhold DISSE ANVISNINGER GÆLDER UDELUKKENDE FOR DE MODTAGERLANDE, HVIS ID-SYMBOL FINDES PÅ FORSIDEN AF NÆRVÆRENDE VEJLEDNING"

Transkript

1 Indhold 1 ANVISNINGER FOR SIKKER OG KORREKT BRUG 4 2 INSTALLATION AF APPARATET 6 3 TILPASNING TIL FORSKELLIGE GASTYPER 9 4 AFSLUTTENDE ARBEJDE 14 5 BESKRIVELSE AF KNAPPERNE PÅ FRONTPANELET 16 6 BRUG AF KOMFURPLADEN 18 7 BRUG AF OVNEN 21 8 ELEKTRONISK TÆND/SLUK UR (KUN PÅ NOGLE MODELLER) 25 9 DIGITAL TIMER (KUN PÅ NOGLE MODELLER) ANALOGUR (KUN PÅ NOGLE MODELLER) RENGØRING OG VEDLIGEHOLDELSE SÆRLIG VEDLIGEHOLDELSE 30 DISSE ANVISNINGER GÆLDER UDELUKKENDE FOR DE MODTAGERLANDE, HVIS ID-SYMBOL FINDES PÅ FORSIDEN AF NÆRVÆRENDE VEJLEDNING ANVISNINGER TIL INSTALLATØREN: Disse anvisninger er til den autoriserede installatør, som skal foretage en kontrol af gasanlægget, installere og igangsætte apparatet og udføre en inspektionstest. ANVISNINGER TIL BRUGEREN: Disse anvisninger rummer gode råd, en beskrivelse af betjeningen og vejledning angående rengøring og vedligeholdelse af apparatet. 3

2 Indledning 1 ANVISNINGER FOR SIKKER OG KORREKT BRUG DENNE VEJLEDNING HØRER MED TIL APPARATET OG DEN SKAL DERFOR OPBEVARES I SIN HELHED OG VÆRE LET TILGÆNGELIG I HELE KOMFURETS LEVETID. VI ANBEFALER, AT DU LÆSER DENNE VEJLEDNING GRUNDIGT, FØR DU TAGER KOMFURET I BRUG. DU SKAL OGSÅ OPBEVARE DE MEDFØLGENDE BRÆNDERDYSER. INSTALLATION SKAL FORETAGES AF EN AUTORISERET INSTALLATØR I HENHOLD TIL GÆLDENDE FORSKRIFTER. DETTE APPARAT ER GODKENDT TIL PRIVAT BRUG OG OVERHOLDER DE AKTUELT GÆLDENDE FORSKRIFTER. APPARATET ER KONSTRUERET TIL FØLGENDE FUNKTIONER: TILBEREDNING OG OPVARMNING AF MAD ANDEN BRUG AF KOMFURET ANSES FOR URETMÆSSIG. PRODUCENTEN FRALÆGGER SIG ALT ANSVAR VED URETMÆSSIG BRUG. EFTERLAD IKKE EMBALLAGEN I HJEMMET. SORTÉR DE FORSKELLIGE EMBALLAGETYPER OG AFLEVÉR DEM PÅ DEN NÆRMESTE SÆRLIGE AFFALDSPLADS. DET ELEKTRISKE SYSTEM SKAL FORBINDES TIL JORD SOM FORESKREVET I DE GÆLDENDE SIKKERHEDSREGLER. NÅR HOVEDSTRØMMEN SKAL SLUTTES TIL, SKAL STIK OG STIKKONTAKT VÆRE KOMPATIBLE OG TILSLUTNINGEN SKAL SKE MED ET STRØMKABEL, DER OVERHOLDER DE GÆLDENDE FORSKRIFTER. DER SKAL VÆRE ADGANG TIL STIKKONTAKTEN, NÅR APPARATET ER BYGGET IND. TRÆK ALDRIG STIKKET UD VED AT TRÆKKE I STRØMKABLET. FORETAG EN KORT INSPEKTIONSTEST AF KOMFURET EFTER INSTALLATION I HENHOLD TIL NEDENSTÅENDE ANVISNINGER. HVIS APPARATET IKKE FUNGERER, SKAL DET FRAKOBLES STRØMFORSYNINGEN. KONTAKT DERPÅ DET NÆRMESTE TEKNISKE SERVICECENTER. FORSØG ALDRIG AT REPARERE APPARATET. KONTROLLÉR AT ALLE KNAPPER STÅR I POSITIONEN LÆNGERE ER I BRUG. (SLUKKET) NÅR APPARATET IKKE SÆT ALDRIG BRANDBARE TING I OVNEN: DE KAN ANTÆNDES OG FORÅRSAGE BRAND. PLADEN MED TEKNISKE DATA, REGISTRERINGSNUMMER OG PRODUCENTNAVN ER PLACERET SYNLIGT I OPBEVARINGSRUMMET. DENNE PLADE MÅ IKKE FJERNES. SÆT IKKE KOGEGREJ MED UJÆVN BUND PÅ KOMFURPLADENS GRYDERISTE. BRUG IKKE KOGEGREJ, DER RAGER UD OVER KOMFURPLADEN. 4

3 Indledning SÆNK GLASLÅGET FORSIGTIGT MED HÆNDERNE. ADVARSEL: GLASLÅGET KAN GÅ I STYKKER, HVIS DET BLIVER FOR VARMT. SLUK ALLE BRÆNDERE OG KOGEPLADER OG LAD DEM KØLE AF, FØR DU SÆNKER GLASLÅGET. UNDER BRUG BLIVER APPARATET MEGET VARMT. PAS PÅ AT DU IKKE RØRER VED VARMELEGEMERNE I OVNEN. APPARATET ER KUN TIL BRUG FOR VOKSNE. LAD IKKE BØRN LEGE MED DET ELLER OPHOLDE SIG I NÆRHEDEN AF DET. NÅR GRILLEN ER I BRUG, KAN DE TILGÆNGELIGE DELE BLIVE EKSTREMT VARME: HOLD BØRN LANGT VÆK FRA OVNEN. HVIS APPARATET SKAL INSTALLERES PÅ EN SOKKEL, SKAL DET PLACERES SÅLEDES, AT DET IKKE KAN GLIDE UD OVER KANTEN. DETTE APPARAT ER KLASSIFICERET IHT. DET EUROPÆISKE DIREKTIV 2002/96/EF OM AFFALD AF ELEKTRISK- OG ELEKTRONISK UDSTYR (WASTE ELECTRICAL AND ELECTRONIC EQUIPMENT - WEEE). DETTE DIREKTIV ANGIVER RAMMERNE FOR INDLEVERING OG RECYCLING AF KASSEREDE APPARATER GÆLDENDE FOR HELE EU. INDEN APPARATET TAGES I BRUG, SKAL ALLE UD- OG INDVENDIGE MÆRKATER OG AL BESKYTTELSESFILM FJERNES. Producenten fralægger sig alt ansvar for persons- eller tingsskade forårsaget af manglende overholdelse af ovennævnte forskrifter eller af indgriben i apparatets dele eller brug af uoriginale reservedele. 5

4 Anvisninger til installatøren 2 INSTALLATION AF APPARATET Apparatet skal installeres af en autoriseret installatør og installationen skal ske med overholdelse af de gældende forskrifter. Afhængigt af den konkrete installationstype tilhører apparatet klasse 1(Teg. A) eller klasse 2 (underklasse 1) (Tag. B-C) Apparatet kan anbringes op ad vægge, hvor en af væggene er højere end komfurpladen, men der skal være en afstand på min. 50 mm mellem apparatets side og væggen som vist i tegning A og B vedrørende installationsklasserne. Hylder eller emhætter skal monteres min. 750 mm over komfurpladen. A Indbygningsapparat B Fritstående installation A Indbygningsapparat Fritstående installation B C Apparater med opbevaringsrum til gasflaske og elektrisk ovn må kun installeres som klasse 1 (se fig. B). 6

5 Anvisninger til installatøren 2.1 Elektrisk tilslutning Kontrollér at strømkablets spænding svarer til specifikationerne på typepladen, der sidder i magasinrummet. Denne typeplade må ikke fjernes. Hvis apparatet tilsluttes med en fast tilslutning, skal strømkablet udstyres med en flerpolet afbryder med en kontaktåbningsafstand på 3 mm eller derover, anbragt på et lettilgængeligt sted nær apparatet. Strømtilslutningen kan være fast eller med stik og stikkontakt. I sidstnævnte tilfælde skal såvel stik som stikkontakt være egnet til det anvendte strømkabel og overholde de gældende forskrifter. Uanset tilslutningsmåde, er en jording af apparatet absolut påkrævet. Før tilslutningen skal du kontrollere, at forsyningskablet er passende forbundet til jord. Undgå at bruge dæmpere, adaptere og shuntledninger. 1 Ved drift på V~: Benyt et H05RR-F eller H05V2V2-F type tre-kernet kabel (3 x 2,5 mm² på modeller på 90 cm eller 3 x 1,5 mm 2 på modeller på 60 cm). 2 Ved drift på V 2N~ (kun til modeller på 90 cm): Brug et H05RR-F eller H05V2V2-F type fire-kernet kabel (4 x 1,5 mm 2 ). 3 Ved drift på V 3N~ (kun til modeller på 90 cm): Brug et H05RR-F eller H05V2V2-F type fem-kernet kabel (5 x 1,5 mm 2 ). Den kabelende, der skal tilsluttes apparatet, skal have en jordledning (gul-grøn), der er mindst 20 mm længere. 2.2 Krav til udluftning Rummet, hvor apparatet står, bør have lufttilførsel i henhold til B.S 5440 del 2, I alle rum skal der være et vindue, der kan åbnes eller tilsvarende, og i nogle rum skal der også være permanent udluftning. 2. For rumvolumen under 5 m 3 kræves der et aftræksrør på 100 cm Hvis rummet har en direkte udgang til det fri og rummet overstiger 1 m 3, er et aftræksrør ikke påkrævet. 4. For rumvolumen på mellem 5 m 3 og 10 m 3 kræves der et aftræksrør på 50 cm Hvis der er andre gasapparater i samme rum, bør du konsultere B.S 5440, del ang. kravene til aftræksrør. 6. Dette apparat må ikke installeres i et værelse med køkkenniche på under 20 m 3 eller i et badeværelse. Vinduerne eller den permanente udluftning bør derfor ikke blokeres eller fjernes, uden at man kontakter en installatør fra Corgi gas først. Forsømmelse mht. korrekt installation er farligt og kan resultere i retsforfølgelse. 7

6 Anvisninger til installatøren Tilslutning til naturgas og flaskegas (Se tilslutningsdiagrammet) Tilslut apparatet ved hjælp af bøjelige slanger af bajonettypen i henhold til B.S 669. Slangetilslutningen bagpå apparatet har et ½" BSP indvendigt gevind. Montér pakningen C mellem den bøjelige tilslutning L og apparatets tilslutningsrør B. Når du foretager tilslutningen, skal du sikre dig, at komfuret ikke udsættes for belastning og at slangen ikke kommer i kontakt med skarpe kanter. Hvis tilslutningen sker til flaskegas, skal bajonetslangen have røde bånd Tilslutning til gasflasken i komfurets gasflaskerum (kun på nogle modeller) Åbn klappen i siden og sæt en gasflaske ind (maks. 15 kg). Sæt den ene ende af røret i rørholderen og fastgør den til en af de medfølgende bøjler. Før røret ind i gasflaskerummet gennem hullet i bagsiden af komfuret, som vist på diagrammet. Sæt den løse ende af røret ind i trykregulatoren på gasflasken. Fastgør den med den anden bøjle. Kontrollér for lækager ved hjælp af en sæbeopløsning, aldrig ved hjælp af en flamme. Ved tilslutning af komfuret til en gasflaske skal der bruges et forskriftsmæssigt gummirør på 1,4 m (± 0,05 m) Tilslutning til flaskegas Benyt en trykregulator, som opfylder kravene i den gældende lovgivning, og tilslut gasflasken med overholdelse af kravene i den gældende lovgivning. Kontrollér, at forsyningstrykket er i overensstemmelse med de værdier, der er beskrevet i tabellen i afsnit 3.2/3.3 Tabeller vedrørende brændere og dyser. Fastspænd den lille slangeholder F på den store slangeholder A. Slut slangeholderne til gaskoblingen B og indsæt pakningen C. Anbring enderne af gummislangen H på slangeholderen A+F og på trykregulatorens udgangskobling på gasflasken. Fastgør enden af slangen H på slangeholderen A+F ved hjælp af klemmen I, der opfylder kravene i den gældende lovgivning. 8

7 Anvisninger til installatøren 3 TILPASNING TIL FORSKELLIGE GASTYPER Før apparatet rengøres eller vedligeholdes, skal det frakobles strømforsyningen. Komfurpladen er indstillet til gastypen som er angivet på vedl. seddel. Hvis komfuret skal tilsluttes andre gastyper, skal brænderdyserne udskiftes og minimumsflammen på gashanerne justeres. Følg anvisningerne nedenfor for at udskifte dyserne. 3.1 Udskiftning af dyserne på komfurpladen. Denne procedure kræver ikke regulering af primærluften. 1. Løft gryderisten af og fjern alle dæksler og flammespredere 2. Skru brænderdyserne af med en 7-mm topnøgle. 3. Udskift dyserne med de, der passer til den anvendte gastype og til beskrivelsen i afsnit "3.2 / 3.3 Skema over brændere og dyser". 4. Sæt brænderne på igen med den rette placering. 9

8 Anvisninger til installatøren Brænder 3.2 Skema over brændere og dyser (modeller på 60 cm) Nominel varme- FLASKEGAS G30/G31 28/37 mbar evne (kw) Dysediameter 1/100 mm Bypass mm 1/100 Reduceret volumenstrøm (W) Volumenstrøm g/h G30 Volumenstrøm g/h G31 Lille 1, Mellem 1, Stor (3) 3, Stor (5) 2, Tredobbelt 3, Ovn 3, Brænder Nominel varmeevne (kw) BYGAS G110 8 mbar Dyse-diameter 1/100 mm Reduceret volumenstrøm (W) Lille 1, Mellem 1, Stor (3) 3, Stor (5) 2, Tredobbelt 3, Ovn 3, Brænder Nominel varmeevne (kw) BYGAS G120 8 mbar Dyse-diameter 1/100 mm Reduceret volumenstrøm (W) Lille 1, Mellem 1, Stor (3) 3, Stor (5) 2, Tredobbelt 3, Ovn 3, Brænder Nominel varmeevne (kw) NATURGAS G20 20 mbar Dyse-diameter 1/100 mm Reduceret volumenstrøm (W) Lille 1, Mellem 1, Stor (3) 3, Stor (5) 2, Tredobbelt 3, Ovn 3,

9 Anvisninger til installatøren Brænder 3.3 Skema over brændere og dyser (modeller på 90 cm) Nominel varme- FLASKEGAS G30/G31 28/37 mbar evne (kw) Dysediameter 1/100 mm Bypass mm 1/100 Reduceret volumenstrøm (W) Volumenstrøm g/h G30 Volumenstrøm g/h G31 Lille Mellem 1, Stor Tredobbelt 3, Oval 1, Ovn 3, Maxiovn 5, Brænder Nominel varmeevne (kw) BYGAS G110 8 mbar Dyse-diameter 1/100 mm Reduceret volumenstrøm (W) Lille Mellem Stor Tredobbelt Oval Bygas (G110) må ikke benyttes til modeller med gasovn. Nominel Brænder varmeevne (kw) BYGAS G120 8 mbar Dyse-diameter 1/100 mm Reduceret volumenstrøm (W) Lille Mellem Stor Tredobbelt Oval Bygas (G120) må ikke benyttes til modeller med gasovn. Nominel Brænder varmeevne (kw) NATURGAS G20 20 mbar Dyse-diameter 1/100 mm Reduceret volumenstrøm (W) Lille Mellem 1, Stor Tredobbelt (4) 3, Tredobbelt (8) 3, Oval 1, Ovn 3,

10 Anvisninger til installatøren 3.4 Brændernes placering på komfurpladen BRÆNDERE 1. Lille 2. Mellem 3. Stor 4. Tredobbelt 5. Stor 3.5 Brændernes placering på komfurpladen BRÆNDERE 1. Lille 2. Mellem 3. Stor 4. Tredobbelt 5. Stor elkogeplade (1500W) 6. Lille elkogeplade (1000W) 7. Oval 8. Tredobbelt 12

11 Anvisninger til installatøren 3.6 Justering af ovnbrænderen (kun på modeller med gasovn) Følg nedenstående procedure for at justere ovnbrænderne Åbn ovnlågen Fjern ovnpladen og ribben. Løft bundpladen i ovnen op og tag den ud Udskiftning af ovnbrænderens dyse Løsn skruerne A på ovnbrænderen. Skub brænderen B mod højre for at få adgang til dysen. Brug en 13-mm topnøgle til at udskifte dysen og montér den, der passer til den anvendte gastype (se afsnit "3.2/3.3 Skema over brændere og dyser") Regulering af primærluften på ovnbrænderen Løsn luftspjældskruerne "A" på luftreguleringsmuffen. Drej luftspjældsmuffen "B" til den stilling, der svarer til den anvendte gastype i henhold til skemaet nedenfor. Spænd luftspjældsskruerne til og montér pakningerne. Saml brænderen korrekt, når justeringen er gennemført. NATURGAS (N) G30/G31 (FLASKEGAS) Ovn 90cm G30/G31 (FLASKEGAS) Ovn 60cm G110/G120 BYGAS X = 5 mm 15 mm 10 mm 3 mm 13

12 Anvisninger til installatøren 4 AFSLUTTENDE ARBEJDE Når dyserne er udskriftet, sættes flammesprederne, brænderdækslerne og gryderistene på plads igen. Efter indstillingen til en anden type gas end den oprindelige, skal du udskifte gasjusteringsmærkaten på apparatet med en, der svarer til den nye gastype. Denne mærkat ligger i pakken med dyserne. 4.1 Regulering af brænderens minimumsniveau for naturgas Tænd brænderen og drej den til minimumsstillingen. Træk gashanens greb af og drej justeringsskruen på siden af hanestangen indtil du får den korrekte minimumsflamme. Sæt grebet på igen og kontrollér at flammen forbliver stabil: (når du drejer grebet hurtigt fra maksimum- til minimumsstilling, må flammen ikke gå ud). Regulér de øvrige gashaner på samme måde. På modeller med sikkerhedsventiler, skal grebet forblive på minimumsniveau i ca. 1 minut, for at flammen kan forblive tændt og sikkerhedsanordningen kan aktiveres. 4.2 Regulering af brænderens minimumsniveau for flaskegas Ved regulering af minimumsniveauet for flaskegas, skal skruen på hanestangen drejes hele vejen med uret. Bypass-diameteren på hver enkelt brænder er angivet i afsnit "3.2/3.3 Skema over brændere og dyser". Når reguleringen er foretages, skal bypass'ens forsegling genetableres med maling eller lignende. 4.3 Regulering af ovnbrænderens minimumsniveau Ovntermostaten er udstyret med en bypass til at regulere minimumsniveauet. Den kan ses under termostatknappen. Når der skiftes gastype, skal bypass'en reguleres på følgende måde: 1. Drej ovnbrænderen på maksimumniveau i minutter med lågen lukket og bundpladen afmonteret. Drej knappen på minimumstemperatur, fjern knappen og regulér ved hjælp af en flad skruetrækker. 2. For flaskegas, drej bypass-skruen så langt som muligt med uret. Bypass-diameteren er angivet i punkt "3.2/3.3 Skema over brændere og dyser" 3. For naturgas, regulér bypass'en, så flammen forbliver stabil og konstant, når termostatknappen drejes fra minimum til maksimum. Når reguleringen er foretages, skal bypass'ens forsegling genetableres med maling eller lignende. Luk ovnlågen og kontrollér at brænderen forbliver på minimumsniveauet. 14

13 Anvisninger til installatøren 4.4 Montering af den bageste topkantliste (hvor den kan anvendes) Løsn skruerne A, der sidder under kantlisten. Løsn møtrikkerne B. Placér kantlisten over komfurpladen, idet du retter stifterne C ind med hullerne D. Fastgør kantlisten til komfurpladen ved at stramme skruerne E. 4.5 Fastgørelse til væggen Stræk kæden, der sidder fast på komfuret, ud vandret, så den anden ende berører væggen. Markér på væggen, hvor hullet skal bores. Bor hullet, indsæt de ribbede murplugs og sæt kæden fast. Flyt komfuret op mod væggen. 4.6 Placering og planstilling af komfuret Når du har foretaget tilslutningen til el og gas, stiller du komfuret i vater ved hjælp af de fire justeringsben. For at fungere bedst muligt skal komfuret stå fuldstændig plant. Afhængigt af den konkrete model kan justeringsbenene indstilles i en højde fra mm eller mm. Højden angiver afstanden mellem benets højeste punkt (fastmonteret del) og dets nederste punkt (den bevægelige del, som hviler på gulvet). 15

14 5 BESKRIVELSE AF KNAPPERNE PÅ FRONTPANELET Alle komfurets knapper sidder på frontpanelet. Skemaet nedenfor beskriver de symboler, der er anvendt. FORRESTE HØJRE BRÆNDER MIDTERSTE BRÆNDER BAGESTE HØJRE BRÆNDER TERMOSTATKNAP TIL GASOVN BAGESTE VENSTRE BRÆNDER OVNLYS / GRILLSPID / GRILL FORRESTE VENSTRE BRÆNDER TERMOSTATKNAP TIL ELOVN BAGESTE MIDTERSTE BRÆNDER OVNFUNKTION FORRESTE MIDTERSTE BRÆNDER Hvis komfuret er udstyret med elektronisk tænd/sluk ur, skal du sikre dig, at symbolet vises på display'et, før du bruger ovnen. Se afsnit 8.1 Justering af uret. BETJENINGSKNAP TIL KOMFURPLADENS BRÆNDERE Flammen tændes ved at trykke knappen ind og dreje den mod uret til minimum. For at justere flammen, skal du dreje knappen mellem maksimum ( ) og minimum ( ). Brænderen slukkes, når knappen drejes på. TERMOSTATKNAP TIL GASOVN (KUN PÅ NOGLE MODELLER) Denne knap bruges til at tænde gasbrænderen i ovnen. Ovntemperaturen vælges ved at dreje knappen mod uret hen på den ønskede temperatur mellem Min. og 275 C. Ang. tænding af gasovnen henvises til afsnit "7.3 Brug af gasovnen" OVNLYS / GRILLSPID / GRILL (KUN PÅ NOGLE MODELLER) Med denne knap kan du aktivere grill- og grillspid-funktionen og tænde lyset i ovnen, så du kan se hvordan det går med tilberedningen. BEMÆRK: DET ER IKKE MULIGT AT BRUGE GASOVNEN OG GRILL- /GRILLSPID-FUNKTIONEN SAMTIDIG. 16

15 TERMOSTATKNAP TIL ELOVN (KUN PÅ NOGLE MODELLER) Ovntemperaturen vælges ved at dreje knappen med uret hen på den ønskede temperatur mellem 50 and 260 C. Indikatoren lyser for at vise, at ovnen er ved at varme op. Når indikatoren slukkes, har ovnen nået den ønskede temperatur. Når indikatoren blinker regelmæssigt, er ovntemperaturen stabil på den ønskede temperatur. FUNKTIONSKNAP (KONVENTIONEL OVN) (KUN PÅ NOGLE MODELLER) Ovnens forskellige funktioner passer til forskellige tilberedningsmåder. Indstil først den ønskede funktion og derpå temperaturen med termostatknappen. OVNLYS STOR GRILL OVER- OG UNDERVARME LILLE GRILL UNDERVARME LILLE GRILL + GRILLSPID (KUN PÅ MODELLER MED GRILLSPID) FUNKTIONSKNAP (VARMLUFTSOVN) (KUN PÅ NOGLE MODELLER) Ovnens forskellige funktioner passer til forskellige tilberedningsmåder. Indstil først den ønskede funktion og derpå temperaturen med termostatknappen. OVNLYS GRILL OG VARMLUFT OVER- OG UNDERVARME UNDERVARME OG VARMLUFT GRILL VARMLUFT MINUTUR (KUN PÅ NOGLE MODELLER) Drej knappen med uret for at trække minuturet op og indstille på den ønskede tid. Tiden angives i minutter (maks. 55 minutter). Uret har trinløs justering, så du kan foretage indstillinger mellem markeringerne. Ovnen slukkes ikke automatisk, når den indstillede tid er gået. 17

16 6 BRUG AF KOMFURPLADEN 6.1 Tænding af komfurpladens brændere Før du tænder brænderne, skal du kontrollere at flammesprederne er i den korrekte stilling og at brænderdækslerne er på plads, idet du sikrer dig, at hullerne A i flammesprederne passer med gnisttænderne og termoelementerne. Løft glaslåget, før du tænder brænderne og sluk alle brænderne og lad dem køle af, før du sænker glaslåget igen. Gryderist B (ekstraudstyr) er beregnet til en wok (kinesisk pande). For at modvirke slid på komfurpladen, har vi udstyret komfuret med et hævet grydestativ C, som skal placeres under gryder, hvis diameter er større end 26 cm. Det medfølgende reduktionsstativ C bruges også til små gryder. Mærket ved siden af knappen angiver hvilken brænder, knappen svarer til. Apparatet har en elektronisk tænder. Tryk knappen ind og drej den mod uret hen på symbolet for minimumsflamme, indtil brænderen tænder. Hold knappen inde et par sekunder, så termoelementet når at varme op. Brænderen kan gå ud, hvis du slipper knappen for tidligt: det skyldes, at termoelementet ikke er blevet varmet nok op. Gentag proceduren, idet du holder knappen inde lidt længere. Du behøver ikke at gøre dette, hvis brænderne ikke har termoelementer. På modeller med termoelementer findes der en sikkerhedsventil, der aktiveres, hvis brænderen skulle gå ud; dette afbryder gastilførslen, også selvom hanen stadig står åben. 6.2 Praktiske råd angående brugen af komfurpladens brændere For at få den bedste udnyttelse af brænderne og reducere gasforbruget bør du bruge kogegrej, som har låg, og som passer i størrelse til brænderen, så flammerne ikke slikker op langs siderne (se afsnit "6.3/6.4 Kogegrejets diameter"). Når vandet når kogepunktet, skal du skrue ned for flammen, så vandet ikke koger over. For at undgå forbrændinger og skade på komfurpladen skal alle gryder og pander placeres inden for komfurpladens kanter. Kogegrejet skal have en plan og glat bund. Når du bruger fedtstoffer eller olie, skal du være meget forsigtig, så de ikke overophedes og bryder i brand. Hvis flammen ved et uheld går ud, skal du slukke med knappen og vente i mindst 1 minut, før du tænder brænderen igen. 18

17 6.3 Kogegrejets diameter (modeller på 60 cm) BRÆNDERE (60 X 50) Ø min. og maks. (i cm) BRÆNDERE (60 X 60) Ø min. og maks. (i cm) 1. Lille Lille Mellem Mellem Stor Stor Tredobbelt Kogegrejets diameter (modeller på 90 cm) BRÆNDERE 1. Lille 2. Mellem 3. Stor 4. Tredobbelt 7. Oval 8. Tredobbelt Ø min. og maks. (i cm) Særlige ovale gryder

18 6.5 Tænding af de elektriske kogeplader Tænding af de elektriske kogeplader Komfuret er udstyret med elkogeplader i forskellige størrelser. De styres med en knap og tændes ved at dreje knappen til den ønskede stilling. På frontpanelet over hver knap er der et lille mærke, der viser, hvilken kogeplade knappen hører til. Der er en gul indikator, som lyser, når kogepladen tændes Brug af elkogepladerne Lynpladerne giver mulighed for ekstra-hurtig tilberedning. Skemaet nedenfor viser de enkelte kogepladetrin og hvad de kan bruges til. LYNPLADENS TRIN VARME MULIG ANVENDELSE 0 Slukket - 1 Meget svag Smeltning af smør, chokolade etc. Opvarming af små mængder væske 2 Svag Opvarming af større mængder væske 3 Let Optøning af frosne fødevarer, tilberedning af gryderetter, der skal småsimre omkring kogepunktet 4 Jævn Kogning, stegning af fint kød og fisk 5 Stærk Stegning af stege og bøffer 6 Meget stærk Kogning af store mængder vand, bruning ADVARSEL Når du tænder for kogepladen første gang, eller hvis du ikke har brugt den længe, skal du sætte den på trin 1 i 30 minutter for at fjerne evt. fugt fra isoleringsmaterialet For at bruge kogepladen korrekt skal du huske følgende: Tænd først for pladen, når du har sat kogegrejet på den. Brug kogegrej, der har en plan og tyk bund. Brug aldrig kogegrej, som er mindre end pladen Tør bunden af kogegrejet af, før du sætter det på pladen Rengør kogepladerne efter brug. For at sikre at de er rene og holder længe, skal du bruge et særligt rengøringsmiddel, der fås i handelen. Dette forhindrer oxidering (rustdannelse) Forlad aldrig komfuret, når du opvarmer olie eller fedtstof, der kan brænde. Kogepladerne er varme i lang tid efter brug: rør ikke ved dem og stil ikke ting på dem. Løft komfurets glaslåg før du tænder for pladerne; sluk for pladerne og lad dem køle af, før du sænker låget igen. Hvis der opstår buler i kogepladens overflade, skal du straks slukke for den og kontakte det nærmeste autoriserede servicecenter. 20

19 7 BRUG AF OVNEN Hvis modellen er udstyret med elektronisk tænd/sluk ur, skal du sikre dig, at symbolet vises på display'et, før du bruger ovnen. På modeller med analogur skal display'et vise symbolet. 7.1 Generelle råd og advarsler omkring brugen Før ovnen og grillen benyttes første gang, skal du forvarme dem til maks. temperatur (260 C for elovn og 275 C for gasovn) længe nok, til at evt. olieholdige rester fra fremstillingen brændes væk, da de kan give afsmag i maden. Efter en strømafbrydelse blinker ovnens display uafbrudt og viser For at justere display'et, se afsnit "8 ELEKTRONIsk TÆND/SLUK UR (kun på nogle modeller). Det ovntilbehør, som kommer i berøring med maden, er fremstillet af materialer, som overholder de gældende direktiver. ADVARSEL: Gasovnen tændes med lågen stående åben. Ovnen er udstyret med et sikkerhedssystem, som forhindrer brænderne i at tændes, når lågen er lukket. Hvis dette gøres forkert, skal du åbne lågen og vente nogle sekunder, før du tænder en gang til. For at undgå at dampen i ovnen skaber problemer, skal lågen åbnes i to trin: halvt åben (ca. 5 cm.) i 4-5 sekunder og derpå helt åben. Hold døren åben i så kort tid som muligt, når du tilser maden. Dermed undgår du, at ovntemperaturen falder og måske ødelægger maden. 7.2 Afkølingssystemet Ovnen er udstyret med et afkølingssystem, som starter automatisk efter et par minutter, når ovnen tændes. Blæserne sørger for en konstant udstrømning af luft over lågen og denne udstrømning kan fortsætte i kort tid, selv efter at ovnen er slukket. 7.3 Brug af gasovnen Elektronisk gnisttænding Åbn ovnlågen helt og tryk ind på termostatknappen og drej den med uret til Maks. temperatur. Den elektroniske gnisttænder aktiveres automatisk. Hold knappen inde et par sekunder, når ovnen er tændt, så termoelementet når at varme op. Gnisttænderne bør ikke være aktiveret i mere end 15 sekunder. Hvis ovnbrænderen ikke er tændt efter 15 sekunder, skal du stoppe, åbne ovnlågen helt igen og prøve igen efter 1 minut Manuel tænding Åbn ovnlågen helt og drej på termostatknappen. Sæt en tændstik hen til åbningen på flammerøret A i midten af ovnens bund og tryk termostatknappen ind. Når ovnen er tændt, skal du holde knappen inde i nogle få sekunder, så termoelementet når at varme op. Kontrollér at ovnen er tændt ved at kigge gennem inspektionshullet B. Indstil tilberedningstemperaturen ved at dreje knappen med uret til den ønskede temperatur mellem 50 og 275 C. Hvis brænderen ved et uheld går ud, skal du slukke med knappen ( tænder igen. ) og vente et minut, før du 21

20 7.4 Brug af den elektriske grill Brug af grillen i komfurer med elovn Til tilberedning i kort tid, f.eks. efterbruning af kød, der allerede er tilberedt, skal du vælge den almindelige grillfunktion og dreje termostatknappen på maks. temperatur. Med varmluftsgrillfunktionen (kun på nogle modeller) har du mulighed for at tilberede maden fra begyndelsen med grillen, da blæseren sørger for, at varmen trænger ind i maden. For at bruge varmluftsgrill-funktionen skal du vælge og dreje termostatknappen på den ønskede tilberedningstemperatur (aldrig mere end 200 C) Brug af grillen i gasovne For at bruge denne funktion, skal du først slukke for ovnbrænderen ved at dreje knappen på. Knappen skal derpå drejes på. BEMÆRK: DET ER IKKE MULIGT AT BRUGE GASOVNEN OG GRILL- /GRILLSPIDS-FUNKTIONEN SAMTIDIG Brug af grillen og grillspiddet (Kun for modeller med roterende grill) Både den almindelige grillfunktion og varmluftsgrill-funktionen kan benyttes til tilberedning med grillspiddet. Sæt enden af spiddet ind i spidholderen, vælg eller eller varmluftsgrill og sæt termostatknappen på den ønskede temperatur (aldrig mere end 200 C) Brug af grillspiddet i komfurer med maxiovn Sæt støttestativet på den anden ribbe fra neden, så at lejet, der bærer stangen, stikker ud af ovnen. Placér stangen som vist på diagram (1) og skub stativet ind i ovnen, indtil enden af stangen når hullet i grillspidsmotoren. Skub derpå grillspiddet til venstre, så det sidder som vist på diagram (2). For at aktivere funktionen skal du dreje knappen på ( ). Dette skal ske, mens ovnen er slukket og kold. Når tilberedningen er afsluttet, skal du bruge den medfølgende tang til at trække stangen ud af hullet (3) og fjerne stativet (4) for at få spiddet ud af ovnen Brug af grillspiddet i komfurer med standardovn Placér grillspidstativet "B" på den anden ribbe fra neden og sæt stangen "A" ind i hullet bagtil i ovnen

21 Således bruges grillen Når grillen er tændt, lyser den røde indikator. Lad ovnen varme op i 5 minutter før du sætter maden ind. Du bør krydre maden og pensle den med olie eller smeltet smør før tilberedning. Sæt en bradepande ind underneden for at opsamle saften/fedtet. Du bør placere ovnristen med maden på en af de ribber, der findes i ovnen. Brug evt. nedenstående vejledning. MADVARE RISTEN PÅ RIBBE Flade og tynde kødstykker 3 Rullestege 2 3 Fjerkræ 2 3 ADVARSLER Tilberedningstiden med grillfunktionen må ikke være længere end 60 minutter. På modeller med gasovn skal lågen stå halvt åben (på første trin), når du tilbereder med grill og grill/grillspid På modeller med elovn, skal lågen være lukket, når du tilbereder med grill og grill/grillspid. For at undgå overophedning, når du bruger ovnen eller grillen, skal du altid lade komfurets glaslåg stå åben. Den elektriske grill og gasovnen må aldrig bruges samtidig. Under og efter brug er de tilgængelige dele af ovnen meget varme og du skal derfor sørge for, at børn ikke kommer i nærheden af den. Når du tilbereder med grillspid, skal du sætte en af de bradepander, der følger med ovnen, på den nederste ribbe, så fedt og saft opsamles. Dæk ikke ovnbunden med alufolie under tilberedningen og placér ikke bradepander og plader på den, da det kan ødelægge emaljebelægningen. Placér bagepapiret så det ikke forhindrer varmecirkulationen i ovnen. Fjern alle ubrugte bageplader og riste fra ovnen, når du benytter den. 7.5 Brug af gasgrillen Manuel tænding af brænderen til gasgrillen Åbn ovnlågen, tryk knappen ind og drej den med uret hen på grill, idet du sætter en tændstik hen til brænderen i toppen af ovnen. Når brænderen er tændt, holder du knappen inde i cirka 10 sekunder. Hvis brænderen ikke forbliver tændt efter denne tid, skal du slippe knappen og vente i mindst 1 minut, før du prøver igen. Skulle brænderen ved et uheld gå ud undervejs, skal du slukke med knappen ( ) og vente i mindst 1 minut, før du tænder igen Elektronisk tænding af brænderen til gasgrillen Åbn ovnlågen, tryk knappen ind og drej den med uret hen på grill. Når brænderen er tændt, skal du holde knappen inde i cirka 10 sekunder. Hvis brænderen ikke forbliver tændt efter denne tid, skal du slippe knappen og vente i mindst 1 minut, før du prøver igen. Hvis brænderen ved et uheld går ud undervejs, skal du slukke med knappen ( ) og vente i mindst 1 minut, før du tænder igen. Under en strømafbrydelse kan brænderen altid tændes med en tændstik. 23

Indhold DISSE ANVISNINGER GÆLDER UDELUKKENDE FOR DE MODTAGERLANDE, HVIS ID-SYMBOL FINDES PÅ FORSIDEN AF NÆRVÆRENDE VEJLEDNING

Indhold DISSE ANVISNINGER GÆLDER UDELUKKENDE FOR DE MODTAGERLANDE, HVIS ID-SYMBOL FINDES PÅ FORSIDEN AF NÆRVÆRENDE VEJLEDNING Indhold 1 ANVISNINGER FOR SIKKER OG KORREKT BRUG 4 2 INSTALLATION AF APPARATET 6 3 TILPASNING TIL FORSKELLIGE GASTYPER 9 4 AFSLUTTENDE ARBEJDE 14 5 BESKRIVELSE AF KNAPPERNE PÅ FRONTPANELET 16 6 BRUG AF

Læs mere

1. ANVISNINGER FOR BRUG. 4 2. ANVISNINGER FOR BORTSKAFFELSE - VORES MILJØPOLITIK. 5 3. SIKKERHEDSANVISNINGER. 6 4. BRUG AF APPARATET. 7 5. 7 6. 7 7.

1. ANVISNINGER FOR BRUG. 4 2. ANVISNINGER FOR BORTSKAFFELSE - VORES MILJØPOLITIK. 5 3. SIKKERHEDSANVISNINGER. 6 4. BRUG AF APPARATET. 7 5. 7 6. 7 7. Indholdsfortegnelse 1. ANVISNINGER FOR BRUG... 4 2. ANVISNINGER FOR BORTSKAFFELSE - VORES MILJØPOLITIK... 5 3. SIKKERHEDSANVISNINGER... 6 4. BRUG AF APPARATET... 7 5. LÆR DIT APPARAT AT KENDE... 7 6. INDEN

Læs mere

Din brugermanual SMEG CX61VMN

Din brugermanual SMEG CX61VMN Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i i brugermanualen (information, specifikationer, sikkerhedsråd,

Læs mere

Anvend en MAX 6 A sikring i din emhætte for din egen sikkerheds skyld. Advarsel om fragt og transport Hvis du behov for transport igen

Anvend en MAX 6 A sikring i din emhætte for din egen sikkerheds skyld. Advarsel om fragt og transport Hvis du behov for transport igen 1 4 2 3 *Denne emhætte er produceret for almindelig brug i privat husholdning. *Dette produkt skal installeres af en autoriseret montør. *Produktet skal bruges med en jordet stikkontakt. * Installation

Læs mere

GAS KOGEPLADER BRUGS OG INSTALLATIONS- VEJLEDNING

GAS KOGEPLADER BRUGS OG INSTALLATIONS- VEJLEDNING GAS KOGEPLADER BRUGS OG INSTALLATIONS- VEJLEDNING 1 Indhold Indhold 2 General information 2 Garanti bestemmelser 3 Vigtin information vedrørende sikkerhed. 3 Sådan bruges apparatet 4 Rengøring og vedligeholdelse

Læs mere

Kontaktgrill. Model Nr.: 1666 BRUGSANVISNING

Kontaktgrill. Model Nr.: 1666 BRUGSANVISNING Kontaktgrill Model Nr.: 1666 BRUGSANVISNING For din sikkerheds skyld og for at du kan blive ved med at have glæde af dette produkt, skal du altid læse instruktionsbogen grundigt inden brug. VIGTIGE SIKKERHEDSFORANSTALTNINGER

Læs mere

INSTRUKTIONER TIL BRUGEREN:

INSTRUKTIONER TIL BRUGEREN: Indholdsfortegnelse DK 1. BEMÆRKNINGER TIL BRUGEN... 144 2. BEMÆRKNINGER VEDRØRENDE SIKKERHEDEN... 146 3. MILJØHENSYN... 148 4. BESKRIVELSE AF BETJENINGSKNAPPERNE... 149 5. BRUG AF KOGEPLADEN... 150 6.

Læs mere

Indholdsfortegnelse. 1. Bemærkninger vedrørende sikkerhed og anvendelse 122. 2. Placering på bordpladen 123 2.1 Fastgørelse på støttestrukturen 123

Indholdsfortegnelse. 1. Bemærkninger vedrørende sikkerhed og anvendelse 122. 2. Placering på bordpladen 123 2.1 Fastgørelse på støttestrukturen 123 Indholdsfortegnelse 1. Bemærkninger vedrørende sikkerhed og anvendelse 122 2. Placering på bordpladen 123 2.1 Fastgørelse på støttestrukturen 123 3. Elektrisk tilslutning 125 4. Gastilslutning 126 4.1

Læs mere

Olieradiator Model Nr.: 1487 230V~50Hz, 2000W

Olieradiator Model Nr.: 1487 230V~50Hz, 2000W Olieradiator Model Nr.: 1487 230V~50Hz, 2000W - 1 - ADVARSEL: LÆS DENNE BRUGSVEJLEDNING GRUNDIGT FØR BRUG Ved brug af elektriske apparater er det vigtigt at overholde de grundlæggende sikkerhedsforanstaltninger.

Læs mere

INDBYGNINGSOVNE EIC 01 EIC 02 EIC 06 EIC 07 EIC 08 UNDERBYGNINGSOVNE EIC 03 EIC 04 EIC 05 EIC 09. Brugs- og vedligeholdelsesanvisning

INDBYGNINGSOVNE EIC 01 EIC 02 EIC 06 EIC 07 EIC 08 UNDERBYGNINGSOVNE EIC 03 EIC 04 EIC 05 EIC 09. Brugs- og vedligeholdelsesanvisning DK INDBYGNINGSOVNE EIC 01 EIC 02 EIC 06 EIC 07 EIC 08 UNDERBYGNINGSOVNE EIC 03 EIC 04 EIC 05 EIC 09 Brugs- og vedligeholdelsesanvisning KÆRE KUNDE Vi takker Dem og gratulerer Dem for Deres valg. Dette

Læs mere

Advarsler og sikkerhed.

Advarsler og sikkerhed. SM 4229-2 EXT SM 4229-2 INT Advarsler og sikkerhed. Denne emhætte er designet til normal brug ved madlavning i privat husholdning og må kun bruges som sådan. Emhætten er beregnet til netspænding 220 240

Læs mere

CITRUS JUICER CJ 7280 DANSK

CITRUS JUICER CJ 7280 DANSK CITRUS JUICER CJ 7280 DANSK DA H A G B F E C D 3 SIKKERHED OG OPSÆTNING Inden ibrugtagning bedes du læse brugsanvisningen grundigt igennem. Følg alle sikkerhedsanvisninger for at undgå skader som følge

Læs mere

Din brugermanual SMEG A2BL-6 http://da.yourpdfguides.com/dref/3520816

Din brugermanual SMEG A2BL-6 http://da.yourpdfguides.com/dref/3520816 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i i brugermanualen (information, specifikationer, sikkerhedsråd,

Læs mere

Brugsanvisning. Mælkeskummer DA Brugsanvisning og sikkerhedsbestemmelser. Læs denne vejledning omhyggeligt. Kun til husholdningsbrug.

Brugsanvisning. Mælkeskummer DA Brugsanvisning og sikkerhedsbestemmelser. Læs denne vejledning omhyggeligt. Kun til husholdningsbrug. Brugsanvisning Mælkeskummer 423008 DA Brugsanvisning og sikkerhedsbestemmelser. Læs denne vejledning omhyggeligt. Kun til husholdningsbrug. g DANSK DANSK g SIKKERHEDSFORSKRIFTER Læs denne vejledning, da

Læs mere

Mælkeskummer. Model Nr: 2137. Generel vejledning om pleje og sikkerhed

Mælkeskummer. Model Nr: 2137. Generel vejledning om pleje og sikkerhed Mælkeskummer Model Nr: 2137 Generel vejledning om pleje og sikkerhed Tak, fordi du har valgt en elektrisk mælkeskummer. Apparatet er designet og fremstillet efter høje standarder, og ved korrekt brug og

Læs mere

MONTERING, VEDLIGEHOLD OG BRUG AF EMHÆTTE

MONTERING, VEDLIGEHOLD OG BRUG AF EMHÆTTE MONTERING, VEDLIGEHOLD OG BRUG AF EMHÆTTE DU 85446 W DK - Monterings- og brugsanvisning Følg brugsanvisningen nøje. Producenten påtager sit intet ansvar for fejl, skader eller brand, som skyldes manglende

Læs mere

GASKOMFURER BRUG- OG VEDLIGEHOLDELSESMANUAL (OM OVN)

GASKOMFURER BRUG- OG VEDLIGEHOLDELSESMANUAL (OM OVN) BRUG- OG VEDLIGEHOLDELSESMANUAL GASKOMFURER (OM OVN) 700 900 Alle specifikationer i denne håndbog er ikke-bindende, og fabrikanten kan ændre dem uden varsel; fabrikanten afviser ethvert ansvar for mulige

Læs mere

Kan bruges i ovnen og på alle kogeplader!

Kan bruges i ovnen og på alle kogeplader! 1 gryde lav mad på 6 måder! Grill Bag Sautér Steg Damp Braisér Slip let Cerami-Tech Keramisk coating Jævn opvarmning Passer til alle kogeplader Nem at rengøre Slidstærk og stænkafvisende coating Varmeafvisende

Læs mere

Anvend en MAX 6 A sikring i din emhætte for din egen sikkerheds skyld. Advarsel om fragt og transport Hvis du behov for transport igen

Anvend en MAX 6 A sikring i din emhætte for din egen sikkerheds skyld. Advarsel om fragt og transport Hvis du behov for transport igen H610.1151.41.01 10 3 *Denne emhætte er produceret for almindelig brug i privat husholdning. *Dette produkt skal installeres af en autoriseret montør. *Produktet skal bruges med en jordet stikkontakt.

Læs mere

KØLESKAB WASCO K85A BRUGSANVISNING

KØLESKAB WASCO K85A BRUGSANVISNING KØLESKAB WASCO K85A BRUGSANVISNING Generel beskrivelse af køleskabet 1. Topplade 2. Termostat 3. Låg til grønsagsskuffe 4. Justerbar fod 5. Indsats til æg 6. Dørhylde 7. Flaskeholder 8. Flaskehylde Transport

Læs mere

41902021DK.fm Page 20 Wednesday, April 23, 2008 3:02 PM BRUGERVEJLEDNING

41902021DK.fm Page 20 Wednesday, April 23, 2008 3:02 PM BRUGERVEJLEDNING 41902021DK.fm Page 20 Wednesday, April 23, 2008 3:02 PM BRUGERVEJLEDNING INDEN DEN GLASKERAMISKE KOGESEKTION TAGES I BRUG MONTERING ELTILSLUTNING ENERGISPARERÅD OPLYSNINGER OM MILJØHENSYN SIKKERHEDSFORANSTALTNINGER

Læs mere

CE92GPX. classic 90 CM GASKOMFUR MED 2 EL-OVNE (EN PYROLYSE) RUSTFRIT STÅL ENERGIKLASSE A

CE92GPX. classic 90 CM GASKOMFUR MED 2 EL-OVNE (EN PYROLYSE) RUSTFRIT STÅL ENERGIKLASSE A CE92GPX 90 CM GASKOMFUR MED 2 EL-OVNE (EN PYROLYSE) RUSTFRIT STÅL ENERGIKLASSE A EAN13: 8017709113889 Gaspladen: 6 brændere: Venstre bag /frem: 1,00 kw-hurtig 4,00 kw Midte bag/frem: 1,75 kw-1,00 kw Højre

Læs mere

BETJENINGSVEJLEDNING FOR PERCOSTAR KAFFEMASKINE

BETJENINGSVEJLEDNING FOR PERCOSTAR KAFFEMASKINE BETJENINGSVEJLEDNING FOR PERCOSTAR KAFFEMASKINE Dette apparat er i overensstemmelse med følgende direktiver: Fabrikanten forbeholder sig ret til ændring af maskinen eller indholdet af manualen, uden forudgående

Læs mere

INDBYGNINGSOVN 65DAE40112

INDBYGNINGSOVN 65DAE40112 INDBYGNINGSOVN 65DAE40112 HN 10063 Brugervejledning Læs brugervejledningen omhyggeligt, før ovnen tages i brug. Gem brugervejledningen, så du senere kan slå op i den. SIKKERHEDSADVARSLER OG -ANVISNINGER

Læs mere

INDBYGNINGSOVNE EIC 01 EIC 02 EIC 06 EIC 07 EIC 08 UNDERBYGNINGSOVNE EIC 03 EIC 04 EIC 05 EIC 09. Brugs- og vedligeholdelsesanvisning

INDBYGNINGSOVNE EIC 01 EIC 02 EIC 06 EIC 07 EIC 08 UNDERBYGNINGSOVNE EIC 03 EIC 04 EIC 05 EIC 09. Brugs- og vedligeholdelsesanvisning DK INDBYGNINGSOVNE EIC 01 EIC 02 EIC 06 EIC 07 EIC 08 UNDERBYGNINGSOVNE EIC 03 EIC 04 EIC 05 EIC 09 Brugs- og vedligeholdelsesanvisning KÆRE KUNDE Vi takker Dem og gratulerer Dem for Deres valg. Dette

Læs mere

foretages af autoriseret installatør. Er der en stophane eller balofix samt stikkontakt

foretages af autoriseret installatør. Er der en stophane eller balofix samt stikkontakt Installationsvejledning VAQ Læs venligst denne vejledning før installation Indledning Sådan fungerer Quooker Quooker en består af en lille vandbeholder under køkkenvasken, som er sluttet til koldvandsledningen.

Læs mere

BeoLab 8002. Vejledning

BeoLab 8002. Vejledning BeoLab 8002 Vejledning Daglig brug 3 Når du har sat højttalerne op som beskrevet på de følgende sider, skal du sætte strøm til hele systemet. Indikatorlampen lyser rødt, hvilket betyder, at højttalerne

Læs mere

INDEN DU BENYTTER DEN GLASKERAMISKE KOGEPLADE

INDEN DU BENYTTER DEN GLASKERAMISKE KOGEPLADE BRUGSANVISNING INDEN DU BENYTTER DEN GLASKERAMISKE KOGEPLADE MONTERING ELTILSLUTNING ENERGISPARERÅD MILJØBESKYTTELSE SIKKERHEDSFORANSTALTNINGER OG GENERELLE RÅD TILBEHØR TIL KOGESEKTIONEN PLEJE OG VEDLIGEHOLDELSE

Læs mere

BRUGERVEJLEDNING VANDSENSOR

BRUGERVEJLEDNING VANDSENSOR BRUGERVEJLEDNING VANDSENSOR Side 1 til vandsensor Introduktion Vandsensoren er designet til at opdage vand, f.eks. ved oversvømmelser i din bolig. Den kan placeres alle steder, hvor der kan være risiko

Læs mere

Tårnventilator med FND-display MODELNR.: LF-45R 45

Tårnventilator med FND-display MODELNR.: LF-45R 45 Tårnventilator med FND-display MODELNR.: LF-45R 45 1 SIKKERHEDSBEMÆRKNINGER Tillykke med købet af denne ventilator. Produktet har gennemgået omfattende kvalitetssikring, og der er sørget for, at du modtager

Læs mere

Din brugermanual AEG-ELECTROLUX FM6300GAN http://da.yourpdfguides.com/dref/609255

Din brugermanual AEG-ELECTROLUX FM6300GAN http://da.yourpdfguides.com/dref/609255 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i AEG-ELECTROLUX FM6300GAN i brugermanualen (information, specifikationer,

Læs mere

ELEKTRISK KONVEKTOR RADIATOR 2000 W

ELEKTRISK KONVEKTOR RADIATOR 2000 W ELEKTRISK KONVEKTOR RADIATOR 2000 W ART NR 330340 EAN NR 5709133330309 LÆS BRUGERMANUAL FØR BRUG. SIKKERHEDSANVISNINGER Læs brugermanualen grundigt igennem før brug. Radiatoren er ikke beregnet til brug

Læs mere

Anvend kun den korrekte type gasbeholder (se side 2) og isæt som vist øverst til højre i denne figur.

Anvend kun den korrekte type gasbeholder (se side 2) og isæt som vist øverst til højre i denne figur. BETjEnInGSVEjLEDnInG Læs venligst betjeningsvejledningen omhyggeligt inden varmeovnen tages i brug. Følges vejledningerne og sikkerhedsforeskrifterne ikke omhyggeligt, kan det resultere i tab af menneskeliv,

Læs mere

VIGTIGE ANVISNINGER VEDRØRENDE SIKKERHEDEN DIN OG ANDRES SIKKERHED ER YDERST VIGTIG

VIGTIGE ANVISNINGER VEDRØRENDE SIKKERHEDEN DIN OG ANDRES SIKKERHED ER YDERST VIGTIG BRUGSANVISNING VIGTIGE ANVISNINGER VEDRØRENDE SIKKERHEDEN INDEN DU BENYTTER DEN GLASKERAMISKE KOGEPLADE MONTERING ELTILSLUTNING ENERGISPARERÅD MILJØBESKYTTELSE PLEJE OG VEDLIGEHOLDELSE AF DEN GLASKERAMISKE

Læs mere

BeoLab 1. Brugervejledning. ENTER v/henriksens ELEKTR

BeoLab 1. Brugervejledning. ENTER v/henriksens ELEKTR BeoLab 1 Brugervejledning BeoLab 1 højttaleren leveres i to kasser: Den ene indeholder søjlen, og den anden indeholder bundpladen. Denne betjeningsvejledning beskriver, hvordan du samler BeoLab 1 højttalersøjlen

Læs mere

STØVSUGER Model Nr.: 1738 BRUGSANVISNING

STØVSUGER Model Nr.: 1738 BRUGSANVISNING STØVSUGER Model Nr.: 1738 BRUGSANVISNING - 1 - VIGTIGE SIKKERHEDSFORSKRIFTER Ved brug af et elektrisk apparat skal grundlæggende sikkerhedsforskrifter altid følges, herunder følgende: LÆS ALLE INSTRUKTIONER

Læs mere

Emhætte Brugsvejledning INDBYGNINGSEMHÆTTE

Emhætte Brugsvejledning INDBYGNINGSEMHÆTTE Emhætte Brugsvejledning INDBYGNINGSEMHÆTTE 1210 INTRODUKTION TIL PRODUKTET 287,5 48 180 368 287,5 272 300 618 657 300 272 448 487 7 7 48 180 368 4 1 2 2 3 1)Kontrolpanel 2)Belysning 3)Aluminium filter

Læs mere

DANSK Brugervejledning Side 4 SUOMI Käyttöohje Sivu 10 NORSK Bruksanvisning Side 16 SVENSKA Bruksanvisning Sidan 22

DANSK Brugervejledning Side 4 SUOMI Käyttöohje Sivu 10 NORSK Bruksanvisning Side 16 SVENSKA Bruksanvisning Sidan 22 DANSK Brugervejledning Side 4 SUOMI Käyttöohje Sivu 10 NORSK Bruksanvisning Side 16 SVENSKA Bruksanvisning Sidan 22 3 FØRSTE GANGS BRUG Tilslut skabet til elforsyningen. På modeller med elektronik kan

Læs mere

LÆS OG GEM DISSE ANVISNINGER

LÆS OG GEM DISSE ANVISNINGER Instruktioner til brug og vedligeholdelse af SousVide Supreme -vakuumforsegler LÆS OG GEM DISSE ANVISNINGER For yderligere oplysninger bedes du besøge vores hjemmeside på SousVideSupreme.com Dette apparat

Læs mere

Emhætte Brugsvejledning LOFTEMHÆTTE

Emhætte Brugsvejledning LOFTEMHÆTTE Emhætte Brugsvejledning LOFTEMHÆTTE 4222 INTRODUKTION AF EMHÆTTEN 245 343 200 30 250 600 503 113 152,5 104 250 104 458 106,5 137,5 280 137,5 555 1 2 3 4 5 6 1. Aftræksstuds 2. Motor Kabinet 3. Emhætte

Læs mere

ET-XC40A 230VAC - 12VDC - Gas Absorbing køleboks Brugsanvisning

ET-XC40A 230VAC - 12VDC - Gas Absorbing køleboks Brugsanvisning ET-XC40A 230VAC - 12VDC - Gas Absorbing køleboks Brugsanvisning VIGTIGT Læs denne vejledning nøje, inden køleboksen monteres og tages i brug. Kontakt forhandleren, hvis der måtte være yderligere spørgsmål.

Læs mere

Din brugermanual AEG-ELECTROLUX FM7300GAN http://da.yourpdfguides.com/dref/609271

Din brugermanual AEG-ELECTROLUX FM7300GAN http://da.yourpdfguides.com/dref/609271 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i AEG-ELECTROLUX FM7300GAN i brugermanualen (information, specifikationer,

Læs mere

BRUGERVEJLEDNING RUMSENSOR

BRUGERVEJLEDNING RUMSENSOR BRUGERVEJLEDNING RUMSENSOR Side 1 til rumsensor Introduktion Rumsensoren fra LOCKON er en bevægelsessensor, som reagerer på bevægelser inden for rumsensorens dækningsområde. Når sensoren er slået til og

Læs mere

SWISSCAVE VINKØLESKAB. Brugsanvisning. Model: WL440x/450x

SWISSCAVE VINKØLESKAB. Brugsanvisning. Model: WL440x/450x SWISSCAVE VINKØLESKAB Brugsanvisning Model: WL440x/450x Distributør i Skandinavien: Wineandbarrels A/S info@wineandbarrels.com Tak fordi du har købt et SWISSCAVE vinkøleskab. Læs og følg venligst alle

Læs mere

A2-8 100 CM OPERA GASKOMFUR 2 OVNE (1 MULTIFUNKTION), RUSTFRIT STÅL ENERGIKLASSE STOR OVN: A LILLE OVN: A

A2-8 100 CM OPERA GASKOMFUR 2 OVNE (1 MULTIFUNKTION), RUSTFRIT STÅL ENERGIKLASSE STOR OVN: A LILLE OVN: A A2-8 100 CM OPERA GASKOMFUR 2 OVNE (1 MULTIFUNKTION), RUSTFRIT STÅL ENERGIKLASSE STOR OVN: A LILLE OVN: A EAN13: 8017709155001 6 brændere Venstre bag: ekstra hurtig 4200 W Venstre frem: 1800 W Midte bag:

Læs mere

Tillykke, du er nu ejer af en Gloworm X2. Forbered dig på at opleve revolutionen inden for LED lys

Tillykke, du er nu ejer af en Gloworm X2. Forbered dig på at opleve revolutionen inden for LED lys Tillykke, du er nu ejer af en Gloworm X2 Forbered dig på at opleve revolutionen inden for LED lys Sikkerhedsanvisning: Et alternativ lys skal bæres til hver en tid. Varme: Aluminiumshovedet er designet

Læs mere

Model 90770. Brugsanvisning Instruction manual

Model 90770. Brugsanvisning Instruction manual Model 90770 Brugsanvisning Instruction manual DK GASGRILL MED 6 BRÆNDERE, SIDEBRÆNDER OG INFRARØD BARÆNDER Introduktion Særlige sikkerhedsforskrifter For at du kan få mest mulig glæde af din nye gasgrill,

Læs mere

INDBYGNINGSOVN H 196 CX

INDBYGNINGSOVN H 196 CX DK INDBYGNINGSOVN H 196 CX Brugs- og vedligeholdelsesanvisning TÆNK PÅ ØKOLOGI SAMMEN MED OS. GENBRUG EMBALLAGEN. Vi bidrager til at værne om miljøet. Derfor er vores emballage 100% genanvendeligt, og

Læs mere

BRUGERVEJLEDNING BETJENINGSPANEL

BRUGERVEJLEDNING BETJENINGSPANEL BRUGERVEJLEDNING BETJENINGSPANEL Side 1 til betjeningspanel Introduktion Du kan betjene din alarm med det trådløse betjeningspanel. Det placeres ved hjemmets hoveddør, så det er let at slå alarmen til

Læs mere

KDIX Monteringsvejledning

KDIX Monteringsvejledning KDIX 8810 Monteringsvejledning Sikkerhed vedrørende opvaskemaskine 4 Krav vedrørende installation 5 Anvisninger vedrørende installation 7 Sikkerhed vedrørende opvaskemaskine Din egen og andres sikkerhed

Læs mere

Installations- og betjeningsvejledning

Installations- og betjeningsvejledning DA Installations- og betjeningsvejledning Indholdsfortegnelse TEKNISKE DATA...3 INSTALLATION...3 UDLUFTNING...4 PLACERING...4 TILSLUTNING TIL GASFORSYNING...4 OMSTILLING TIL FORSKELLE GASTYPER...4 UDSKIFTNING

Læs mere

Infrarød byggesæt med karbonpaneler

Infrarød byggesæt med karbonpaneler Infrarød byggesæt med karbonpaneler DANSK Indhold: 2 stk. paneler 34 x 105 cm. 6 stk. paneler 44 x 105 cm. 1 Stk. kontrol / Displayboks 1 stk. systemboks 1 stk. temperaturføler 4 stk. ledninger med keramiske

Læs mere

Brugsanvisning. emhætte KD 9570.0 GE

Brugsanvisning. emhætte KD 9570.0 GE Brugsanvisning emhætte KD 9570.0 GE Kære kunde Tillykke med dit valg af emhætte. Vi er sikre på, at denne emhætte fuldt ud vil opfylde dine behov. Sikkerhedsanvisninger For at sikre maksimal ydeevne

Læs mere

Brugs- og installationsanvisning DK. Gaskomfur med el-ovn WGC90S

Brugs- og installationsanvisning DK. Gaskomfur med el-ovn WGC90S Brugs- og installationsanvisning DK Gaskomfur med el-ovn WGC90S DK 2 Kære kunde, Tak fordi du har købt vores produkt. Forholdsreglerne og sikkerhedsanvisningerne, som vi har angivet nedenfor er lavet for

Læs mere

Monteringsvejledning Varmekanon for F-gas

Monteringsvejledning Varmekanon for F-gas Monteringsvejledning Varmekanon for F-gas Kosan Gas varenr.: 28150 Læs monteringsvejledningen før produktet tages i brug Advarsel 1. Følg altid de grundlæggende forholdsregler, når du bruger dette produkt.

Læs mere

Din brugermanual SMEG A1CA-6 http://da.yourpdfguides.com/dref/3521062

Din brugermanual SMEG A1CA-6 http://da.yourpdfguides.com/dref/3521062 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i i brugermanualen (information, specifikationer, sikkerhedsråd,

Læs mere

Emhætte Brugsvejledning FRITHÆNGENDE EMHÆTTER 4114-4130 - 4140-4142 - 4151-4190 - 4200-4203 4240-4250 - 4251

Emhætte Brugsvejledning FRITHÆNGENDE EMHÆTTER 4114-4130 - 4140-4142 - 4151-4190 - 4200-4203 4240-4250 - 4251 Emhætte Brugsvejledning FRITHÆNGENDE EMHÆTTER - 0-0 - - - 90-00 - 0 0-0 - 90 0 0 INTRODUKTION TIL PRODUKTET 70 70 0 0 0 90 70 0 0 0 0 6 70 70 Min 0 Max 00 700 00 Min 0 Max 00 700 00 Min 0 Max 99 660 0

Læs mere

Din brugermanual SAMSUNG MW82Y-S

Din brugermanual SAMSUNG MW82Y-S Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i i brugermanualen (information, specifikationer, sikkerhedsråd,

Læs mere

Brugsvejledning For Frithængende emhætte

Brugsvejledning For Frithængende emhætte Brugsvejledning For Frithængende emhætte MODEL EN 6335-2-31 Kære kunde, Vi er overbeviste om I vil blive glade for Jeres nye emhætte og det bliver en fornøjelse at bruge denne. Dette produkt er produceret

Læs mere

1. Generelle sikkerhedsanvisninger

1. Generelle sikkerhedsanvisninger I nst al l at i onsanvi sni ng DK UWTes1762,UWKes1752 Fabrikanten arbejder hele tiden på at videreudvikle alle typer og modeller. Vi beder derfor om forståelse for, at vi forbeholder os retten til ændringer

Læs mere

Brugsvejledning. For Model MO - SIL MG 10/2000 00000000000

Brugsvejledning. For Model MO - SIL MG 10/2000 00000000000 Brugsvejledning DK For Model MO - SIL MG 10/2000 00000000000 12 1 INDHOLD Vigtigt Før ibrugtagning Installation I brug Rengøring og vedligeholdelse VIGTIGT * Afstanden fra komfurets overkant til emhættens

Læs mere

A42-6 70 CM OPERA GASKOMFUR MED 2 EL-OVNE(1 MULTIFUNKTIONSOVN) RUSTFRIT STÅL ENERGIKLASSE A (STOR OVN) ENERGIKLASSE B (LILLE OVN)

A42-6 70 CM OPERA GASKOMFUR MED 2 EL-OVNE(1 MULTIFUNKTIONSOVN) RUSTFRIT STÅL ENERGIKLASSE A (STOR OVN) ENERGIKLASSE B (LILLE OVN) A42-6 70 CM OPERA GASKOMFUR MED 2 EL-OVNE(1 MULTIFUNKTIONSOVN) RUSTFRIT STÅL ENERGIKLASSE A (STOR OVN) ENERGIKLASSE B (LILLE OVN) EAN13: 8017709122171 4 brændere Venstre bag: 1,80 kw Venstre frem: ekstra

Læs mere

For at tilsikre sikker og korrekt brug skal anvisningerne i denne vejledning læses grundigt og følges. Vejledningen bedes opbevaret godt.

For at tilsikre sikker og korrekt brug skal anvisningerne i denne vejledning læses grundigt og følges. Vejledningen bedes opbevaret godt. OB115N DA For at tilsikre sikker og korrekt brug skal anvisningerne i denne vejledning læses grundigt og følges. Vejledningen bedes opbevaret godt. ELEKTRISK HÅNDTØRRER INSTALLATIONSVEJLEDNING VIGTIGT!

Læs mere

Elkedel Brugsanvisning

Elkedel Brugsanvisning Tillykke med købet af denne elkedel! Læs venligst brugsanvisningen omhyggeligt, inden elkedelen tages i brug, og gem brugsanvisningen til fremtidig brug. Elkedel Brugsanvisning Model: MK-17S17C Sikkerhedsforanstaltninger

Læs mere

Din brugermanual SMEG CS120-6 http://da.yourpdfguides.com/dref/3519801

Din brugermanual SMEG CS120-6 http://da.yourpdfguides.com/dref/3519801 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i i brugermanualen (information, specifikationer, sikkerhedsråd,

Læs mere

345 mm 20 mm. 482 mm. 595 mm. 595 mm

345 mm 20 mm. 482 mm. 595 mm. 595 mm x2 90 C 345 mm 20 mm 540 mm 95 mm 482 mm 595 mm 89 max 537 mm 572 mm 5,5 mm 10 mm 538 mm 595 mm min 550 mm 600 mm min 550 mm min 560 mm 583 + 2 mm 5 mm min 560 mm = = SIKKERHEDSANVISNINGER Læs disse sikkerhedsanvisninger

Læs mere

BRUGSVEJLENDNING FOR UDTR ÆKSEMHÆTTE SILVERLINE KRYSTAL

BRUGSVEJLENDNING FOR UDTR ÆKSEMHÆTTE SILVERLINE KRYSTAL BRUGSVEJLENDNING FOR UDTR ÆKSEMHÆTTE SILVERLINE KRYSTAL SILVERLINE VÆGEMHÆTTE Tillykke med Deres nye Silverline emhætte. For at De kan få størst mulig glæde af emhætten og sikre den længst mulige levetid,

Læs mere

Vedligeholdelse og rengøring

Vedligeholdelse og rengøring Miljømæssig korrekt bortskaffelse Vedligeholdelse og rengøring Vedligeholdelse og rengøring Kundeservice Bortskaf emballagen miljømæssigt korrekt. Dette apparat er klassificeret iht. det europæiske direktiv

Læs mere

INSTRUKTIONSMANUAL FOR SERVERINGSDISK med indbygget varme

INSTRUKTIONSMANUAL FOR SERVERINGSDISK med indbygget varme INSTRUKTIONSMANUAL FOR SERVERINGSDISK med indbygget varme - SANTANA - - SANTAFE - - GEVENDE - SANTANA SERIEN : SA-HL133 SA-HL164 SA-HL205 SANTAFE SERIEN : SF-HL133 SF-HL164 SF-HL205 GEVENDE SERIEN : GE-HL133

Læs mere

RENGØRINGSMANUAL BOX modeller

RENGØRINGSMANUAL BOX modeller RENGØRINGSMANUAL BO modeller SARA ERIKA ALESSIA I den følgende manual vil der hovedsagelig kun være illustrationer af SARA, da ERIKA og ALESSIA ikke adskiller sig væsentligt i opbygning af ovn korpus.

Læs mere

CAVALO 60CV. Emhætte. Bruger- og monteringsvejledning

CAVALO 60CV. Emhætte. Bruger- og monteringsvejledning CAVALO 60CV Emhætte Bruger- og monteringsvejledning DA - Bruger- og monteringsvejledning Overhold venligst alle instruktioner i denne vejledning. Fabrikanten frasiger sig ethvert ansvar for eventuelle

Læs mere

Brugsvejledning STANDART EMHÆTTE 2240-2250

Brugsvejledning STANDART EMHÆTTE 2240-2250 Brugsvejledning STANDART EMHÆTTE 2240-2250 INTRODUKTION AF EMHÆTTE 6 6 7 7 4 5 2 1 3 5 1 3 4 211 211 172 23,5 Min:572 Max:902 400 80 24 164 172 Min:572 Max:902 400 20 80 350 24 164 23,5 20 350 450 498,589,898

Læs mere

Manual DK EMHÆTTE TYPE S-X

Manual DK EMHÆTTE TYPE S-X Manual DK EMHÆTTE TYPE S-X [2] NB: Producenten påtager sig intet ansvar for skader forårsaget af installation foretaget uden om denne guide. INDHOLDSFORTEGNELSE I. Karakteristika 4 II. Egenskaber 4 III.

Læs mere

Indholdsfortegnelse 1. BEMÆRKNINGER TIL BRUGEN... 174 2. BEMÆRKNINGER VEDRØRENDE SIKKERHEDEN... 176 3. MILJØHENSYN... 178

Indholdsfortegnelse 1. BEMÆRKNINGER TIL BRUGEN... 174 2. BEMÆRKNINGER VEDRØRENDE SIKKERHEDEN... 176 3. MILJØHENSYN... 178 Indholdsfortegnelse DK 1. BEMÆRKNINGER TIL BRUGEN... 174 2. BEMÆRKNINGER VEDRØRENDE SIKKERHEDEN... 176 3. MILJØHENSYN... 178 3.1 Vores miljøhensyn... 178 3.2 Dine miljøhensyn... 178 4. SÅDAN VIRKER DIT

Læs mere

ELEKTRISK RADIATOR 1000 W

ELEKTRISK RADIATOR 1000 W ELEKTRISK RADIATOR 1000 W ART NR 330315 EAN NR 5709133330255 LÆS BRUGERMANUAL FØR BRUG. SIKKERHEDSANVISNINGER Læs brugermanualen grundigt igennem før brug. Radiatoren er ikke beregnet til brug udendørs.

Læs mere

Din brugermanual VOSS DEM4020 http://da.yourpdfguides.com/dref/949935

Din brugermanual VOSS DEM4020 http://da.yourpdfguides.com/dref/949935 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i i brugermanualen (information, specifikationer, sikkerhedsråd,

Læs mere

ASKESUGER 22L M 4 HN4542 HN

ASKESUGER 22L M 4 HN4542 HN M ASKESUGER 22L 4 HN4542 SIKKERHEDSINSTRUKTIONER OG ADVARSLER VIGTIGE SIKKERHEDSINSTRUKTIONER Læs og forstå alle instruktionerne i denne vejledning før brug af askesugeren Læs og forstå denne manual og

Læs mere

BRUGERVEJLEDNING TIL DØRKONTAKT

BRUGERVEJLEDNING TIL DØRKONTAKT BRUGERVEJLEDNING TIL DØRKONTAKT Side 1 til din LOCKON dørkontakt Introduktion Dørkontakten består af en senderenhed og en magnetenhed. Den fungerer sådan, at senderenheden overfører et signal til centralenheden,

Læs mere

Spa-Kompagniet. Monteringsvejledning for saunaovne

Spa-Kompagniet. Monteringsvejledning for saunaovne Spa-Kompagniet Monteringsvejledning for saunaovne 1. Introduktion a. Denne monteringsvejledning angiver hvorledes Spa-Kompagniets saunaovne skal monteres og installeres. For optimal installering skal vejledningen

Læs mere

Gaggenau Brugsanvisning. Væghængt emhætte AW 480

Gaggenau Brugsanvisning. Væghængt emhætte AW 480 Gaggenau Brugsanvisning Væghængt emhætte AW 480 Indhold Sikkerhedshenvisninger 4 Vedr. førstegangsbrug 5 Vedr. brug 5 Dette er Deres nye apparat 6 Væghængt emhætte AW 480 6 Manøvrepanel 6 Tilbehør 7 Specialtilbehør

Læs mere

Model ZB06-25A LÆS BRUGERVEJLEDNINGEN GRUNDIGT IGENNEM, FØR STØVSUGEREN TAGES I BRUG. MÅ KUN ANVENDES SOM ANVIST.

Model ZB06-25A LÆS BRUGERVEJLEDNINGEN GRUNDIGT IGENNEM, FØR STØVSUGEREN TAGES I BRUG. MÅ KUN ANVENDES SOM ANVIST. Model ZB06-25A V I G T I G E S I K K E R H E D S I N F O R M A T I O N E R LÆS EN GRUNDIGT IGENNEM, FØR STØVSUGEREN TAGES I BRUG. MÅ KUN ANVENDES SOM ANVIST. INDHOLDSFORTEGNELSE VIGTIGE SIKKERHEDSREGLER...

Læs mere

GASOVN BLUEGAZ BG 64 Med elektrisk opvarming og ventilator ARTIKEL NR

GASOVN BLUEGAZ BG 64 Med elektrisk opvarming og ventilator ARTIKEL NR 1 GASOVN BLUEGAZ BG 64 Med elektrisk opvarming og ventilator ARTIKEL NR 780064 BRUGERVEJLEDNING Indhold: A. Godt at vide, før du bruger. B. Sikkerhed C. Installation og drift D. Installer gas regulator

Læs mere

A3-7 120 CM OPERA GASKOMFUR 2 OVNE (1 MULTIFUNKTION), RUSTFRIT STÅL ENERGIKLASSE: STOR OVN: A LILLE OVN: B

A3-7 120 CM OPERA GASKOMFUR 2 OVNE (1 MULTIFUNKTION), RUSTFRIT STÅL ENERGIKLASSE: STOR OVN: A LILLE OVN: B A3-7 120 CM OPERA GASKOMFUR 2 OVNE (1 MULTIFUNKTION), RUSTFRIT STÅL ENERGIKLASSE: STOR OVN: A LILLE OVN: B EAN13: 8017709162375 6 brændere Venstre bag: 1800 W Venstre frem: ekstra hurtig 4200 W Midte bag:

Læs mere

VINKØLESKAB. Brugsanvisning. Model: H320F-1T-S H320F-2T-S H320P-1T-S H320F-1T-G H320F-2T-G H320P-1T-G H320F-1T-B H320F-2T-B H320P-1T-B

VINKØLESKAB. Brugsanvisning. Model: H320F-1T-S H320F-2T-S H320P-1T-S H320F-1T-G H320F-2T-G H320P-1T-G H320F-1T-B H320F-2T-B H320P-1T-B VINKØLESKAB Brugsanvisning Model: H320F-1T-S H320F-2T-S H320P-1T-S H320F-1T-G H320F-2T-G H320P-1T-G H320F-1T-B H320F-2T-B H320P-1T-B Distributør i Skandinavien: wineandbarrels.com 1 Tak fordi du har købt

Læs mere

KERAMISK VARMEBLÆSER 1500 W

KERAMISK VARMEBLÆSER 1500 W KERAMISK VARMEBLÆSER 1500 W ART NR 330347 EAN NR 5709133330415 LÆS BRUGERMANUAL FØR BRUG. SIKKERHEDSANVISNINGER Læs brugermanualen grundigt igennem før brug. Varmeblæseren må kun tilsluttes 230V. Opbevares

Læs mere

Samle og betjeningsvejledning

Samle og betjeningsvejledning Samle og betjeningsvejledning Moreland A/S - Knullen 22 - DK-5260 Odense S Denmark Ver. 11.2 Tel. +45 7022 7292 - www.moreland.dk - post@moreland.dk Tillykke med din nye terrassevarmer Vi anbefaler at

Læs mere

HAIR DRYER IONIC HD 6080 DANSK

HAIR DRYER IONIC HD 6080 DANSK HAIR DRYER IONIC HD 6080 DANSK A B C D E F 3 SIKKERHED Bemærk venligst følgende retningslinjer, når du tager apparatet i brug: 7 Apparatet er kun beregnet til hjemmebrug. 7 Brug aldrig apparatet i bad,

Læs mere

DK Brugsanvisning TIMER

DK Brugsanvisning TIMER DK Brugsanvisning TIMER 1 2 ON/OFF 3 CALC 6 4 TIMER 5 7 2 Læs sikkerheds- og brugsanvisningen omhyggeligt igennem før brug Sikkerhedsanvisninger: Sørg for, at strømforsyningen i din husstand svarer til

Læs mere

Brugermanual KSB 105

Brugermanual KSB 105 Brugermanual KSB 105 Generel beskrivelse af køleskabet 1. Topplade 2. Låge til frostboks 3. Termostat 4. Hylde 5. Grønsagsskuffe 6. Grønsagsskuffe 7. Justerbar fod 8. Indsats til æg 9. Dørhylde 10. Flaskeholder

Læs mere

BESKRIVELSE AF SKABET

BESKRIVELSE AF SKABET BESKRIVELSE AF SKABET A. Køleafdeling 1. Frugt- og grøntsagsskuffe 2. Hylder og zone til hylder 3. Termostatknap med lys 4. Hylder i døren 5. Flaskehylde 6. Udtrækkelig flaskeholder 7. Typeplade (anbragt

Læs mere

Indhold. Din emhætte. Sikkerhed. Brug. Vedligeholdelse. Installation. Appendiks. Beskrivelse 4 Introduktion 4

Indhold. Din emhætte. Sikkerhed. Brug. Vedligeholdelse. Installation. Appendiks. Beskrivelse 4 Introduktion 4 Indhold Din emhætte Sikkerhed Brug Vedligeholdelse Installation Beskrivelse 4 Introduktion 4 Sikkerhedsforskrifter 5 Udsugningssystemer 6 Betjening 7 Rengøring 9 Fedtfiltre 10 Kulfiltre 10 LED-lys 10 Generelt

Læs mere

Dobbelt sender detektor med 4 kanals frekvenser. 1. Funktioner. 2. Produkt gennemgang

Dobbelt sender detektor med 4 kanals frekvenser. 1. Funktioner. 2. Produkt gennemgang Dobbelt sender detektor med 4 kanals frekvenser Tak, fordi du har købt denne stråle detektor, læs venligst denne brugsanvisning omhyggeligt før installation. Forsøg aldrig at adskille eller reparere produktet.

Læs mere

Emhætte Brugsvejledning VÆGMODEL

Emhætte Brugsvejledning VÆGMODEL Emhætte Brugsvejledning VÆGMODEL 3360 INTRODUKTION TIL PRODUKTET 1 2 6 3 1) Inder Skorsten 2) Ydre Skorsten 3) Front glas/låg 4) Kontrolpanel/Display 5) Belysning 6) Dekorationslys 4 5 25 262 250 350 330

Læs mere

INDBYGNINGSOVN. BO 17, STÅL, SORT BO 16, STÅL, SV BO 32, n -TYPE STÅL, SV. Installations- og betjeningsvejledning

INDBYGNINGSOVN. BO 17, STÅL, SORT BO 16, STÅL, SV BO 32, n -TYPE STÅL, SV. Installations- og betjeningsvejledning INDBYGNINGSOVN BO 17, STÅL, SORT BO 16, STÅL, SV BO 32, n -TYPE STÅL, SV Installations- og betjeningsvejledning INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Præsentation af ovnen 2. Advarsler 3. Klargøring til installation

Læs mere

Instruktionsmanual for TEK-ZW1005

Instruktionsmanual for TEK-ZW1005 Instruktionsmanual for TEK-ZW1005 Forsigtig: Læs venligst denne manual før du bruger produktet. Sikkerhedsadvarsel 1. Sørg for at bruge apparatet i overensstemmelse med hvad der står i denne manual, og

Læs mere

Din brugermanual SAMSUNG BF64CCBB http://da.yourpdfguides.com/dref/4535769

Din brugermanual SAMSUNG BF64CCBB http://da.yourpdfguides.com/dref/4535769 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i SAMSUNG BF64CCBB i brugermanualen (information, specifikationer,

Læs mere

Babymadsmaskine. Brugsanvisning. Art.nr K1500186-030 www.mydiluo.se Rev. P02, 2015-06-03

Babymadsmaskine. Brugsanvisning. Art.nr K1500186-030 www.mydiluo.se Rev. P02, 2015-06-03 Babymadsmaskine Brugsanvisning Art.nr K1500186-030 www.mydiluo.se Rev. P02, 2015-06-03 INDHOLD VIGTIG INFORMATION 2 HÅNDTERING 4 OVERSIGT OVER MASKINEN 5 FØR BRUG 8 ANVÄNDANDE 8 - Påfyldning af vand 8

Læs mere

Installations- og brugsanvisning GIT68B GIT78B GIS68XC GIS78XC

Installations- og brugsanvisning GIT68B GIT78B GIS68XC GIS78XC Installations- og brugsanvisning GIT68B GIT78B GIS68XC GIS78XC - automatisk styring af kogepladen - kogestyring - sparer op til 40% energi - bevarer aktivt næringsstoffer, vitaminer og proteiner i maden

Læs mere

Brugs- og installationsanvisning DK. Gaskomfur med el-ovn WGC60S og WGC60W

Brugs- og installationsanvisning DK. Gaskomfur med el-ovn WGC60S og WGC60W Brugs- og installationsanvisning DK Gaskomfur med el-ovn WGC60S og WGC60W DK 2 Kære kunde, Tak fordi du har købt vores produkt. Forholdsreglerne og sikkerhedsanvisningerne, som vi har angivet nedenfor

Læs mere

Installationsvejledning PRO3-VAQ B. Læs denne vejledning før installation

Installationsvejledning PRO3-VAQ B. Læs denne vejledning før installation Installationsvejledning PRO3-VAQ B Læs denne vejledning før installation Indledning Sådan fungerer Quooker Quooker systemet består af en vacuumisoleret vandbeholder og en Nordic hane til kogende vand eller

Læs mere