Indhold DISSE ANVISNINGER GÆLDER UDELUKKENDE FOR DE MODTAGERLANDE, HVIS ID-SYMBOL FINDES PÅ FORSIDEN AF NÆRVÆRENDE VEJLEDNING

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Indhold DISSE ANVISNINGER GÆLDER UDELUKKENDE FOR DE MODTAGERLANDE, HVIS ID-SYMBOL FINDES PÅ FORSIDEN AF NÆRVÆRENDE VEJLEDNING"

Transkript

1 Indhold 1 ANVISNINGER FOR SIKKER OG KORREKT BRUG 4 2 INSTALLATION AF APPARATET 6 3 TILPASNING TIL FORSKELLIGE GASTYPER 9 4 AFSLUTTENDE ARBEJDE 14 5 BESKRIVELSE AF KNAPPERNE PÅ FRONTPANELET 16 6 BRUG AF KOMFURPLADEN 18 7 BRUG AF OVNEN 21 8 ELEKTRONISK TÆND/SLUK UR (KUN PÅ NOGLE MODELLER) 25 9 DIGITAL TIMER (KUN PÅ NOGLE MODELLER) ANALOGUR (KUN PÅ NOGLE MODELLER) RENGØRING OG VEDLIGEHOLDELSE SÆRLIG VEDLIGEHOLDELSE 30 DISSE ANVISNINGER GÆLDER UDELUKKENDE FOR DE MODTAGERLANDE, HVIS ID-SYMBOL FINDES PÅ FORSIDEN AF NÆRVÆRENDE VEJLEDNING ANVISNINGER TIL INSTALLATØREN: Disse anvisninger er til den autoriserede installatør, som skal foretage en kontrol af gasanlægget, installere og igangsætte apparatet og udføre en inspektionstest. ANVISNINGER TIL BRUGEREN: Disse anvisninger rummer gode råd, en beskrivelse af betjeningen og vejledning angående rengøring og vedligeholdelse af apparatet. 3

2 Indledning 1 ANVISNINGER FOR SIKKER OG KORREKT BRUG DENNE VEJLEDNING HØRER MED TIL APPARATET OG DEN SKAL DERFOR OPBEVARES I SIN HELHED OG VÆRE LET TILGÆNGELIG I HELE KOMFURETS LEVETID. VI ANBEFALER, AT DU LÆSER DENNE VEJLEDNING GRUNDIGT, FØR DU TAGER KOMFURET I BRUG. DU SKAL OGSÅ OPBEVARE DE MEDFØLGENDE BRÆNDERDYSER. INSTALLATION SKAL FORETAGES AF EN AUTORISERET INSTALLATØR I HENHOLD TIL GÆLDENDE FORSKRIFTER. DETTE APPARAT ER GODKENDT TIL PRIVAT BRUG OG OVERHOLDER DE AKTUELT GÆLDENDE FORSKRIFTER. APPARATET ER KONSTRUERET TIL FØLGENDE FUNKTIONER: TILBEREDNING OG OPVARMNING AF MAD ANDEN BRUG AF KOMFURET ANSES FOR URETMÆSSIG. PRODUCENTEN FRALÆGGER SIG ALT ANSVAR VED URETMÆSSIG BRUG. EFTERLAD IKKE EMBALLAGEN I HJEMMET. SORTÉR DE FORSKELLIGE EMBALLAGETYPER OG AFLEVÉR DEM PÅ DEN NÆRMESTE SÆRLIGE AFFALDSPLADS. DET ELEKTRISKE SYSTEM SKAL FORBINDES TIL JORD SOM FORESKREVET I DE GÆLDENDE SIKKERHEDSREGLER. NÅR HOVEDSTRØMMEN SKAL SLUTTES TIL, SKAL STIK OG STIKKONTAKT VÆRE KOMPATIBLE OG TILSLUTNINGEN SKAL SKE MED ET STRØMKABEL, DER OVERHOLDER DE GÆLDENDE FORSKRIFTER. DER SKAL VÆRE ADGANG TIL STIKKONTAKTEN, NÅR APPARATET ER BYGGET IND. TRÆK ALDRIG STIKKET UD VED AT TRÆKKE I STRØMKABLET. FORETAG EN KORT INSPEKTIONSTEST AF KOMFURET EFTER INSTALLATION I HENHOLD TIL NEDENSTÅENDE ANVISNINGER. HVIS APPARATET IKKE FUNGERER, SKAL DET FRAKOBLES STRØMFORSYNINGEN. KONTAKT DERPÅ DET NÆRMESTE TEKNISKE SERVICECENTER. FORSØG ALDRIG AT REPARERE APPARATET. KONTROLLÉR AT ALLE KNAPPER STÅR I POSITIONEN LÆNGERE ER I BRUG. (SLUKKET) NÅR APPARATET IKKE SÆT ALDRIG BRANDBARE TING I OVNEN: DE KAN ANTÆNDES OG FORÅRSAGE BRAND. PLADEN MED TEKNISKE DATA, REGISTRERINGSNUMMER OG PRODUCENTNAVN ER PLACERET SYNLIGT I OPBEVARINGSRUMMET. DENNE PLADE MÅ IKKE FJERNES. SÆT IKKE KOGEGREJ MED UJÆVN BUND PÅ KOMFURPLADENS GRYDERISTE. BRUG IKKE KOGEGREJ, DER RAGER UD OVER KOMFURPLADEN. 4

3 Indledning SÆNK GLASLÅGET FORSIGTIGT MED HÆNDERNE. ADVARSEL: GLASLÅGET KAN GÅ I STYKKER, HVIS DET BLIVER FOR VARMT. SLUK ALLE BRÆNDERE OG KOGEPLADER OG LAD DEM KØLE AF, FØR DU SÆNKER GLASLÅGET. UNDER BRUG BLIVER APPARATET MEGET VARMT. PAS PÅ AT DU IKKE RØRER VED VARMELEGEMERNE I OVNEN. APPARATET ER KUN TIL BRUG FOR VOKSNE. LAD IKKE BØRN LEGE MED DET ELLER OPHOLDE SIG I NÆRHEDEN AF DET. NÅR GRILLEN ER I BRUG, KAN DE TILGÆNGELIGE DELE BLIVE EKSTREMT VARME: HOLD BØRN LANGT VÆK FRA OVNEN. HVIS APPARATET SKAL INSTALLERES PÅ EN SOKKEL, SKAL DET PLACERES SÅLEDES, AT DET IKKE KAN GLIDE UD OVER KANTEN. DETTE APPARAT ER KLASSIFICERET IHT. DET EUROPÆISKE DIREKTIV 2002/96/EF OM AFFALD AF ELEKTRISK- OG ELEKTRONISK UDSTYR (WASTE ELECTRICAL AND ELECTRONIC EQUIPMENT - WEEE). DETTE DIREKTIV ANGIVER RAMMERNE FOR INDLEVERING OG RECYCLING AF KASSEREDE APPARATER GÆLDENDE FOR HELE EU. INDEN APPARATET TAGES I BRUG, SKAL ALLE UD- OG INDVENDIGE MÆRKATER OG AL BESKYTTELSESFILM FJERNES. Producenten fralægger sig alt ansvar for persons- eller tingsskade forårsaget af manglende overholdelse af ovennævnte forskrifter eller af indgriben i apparatets dele eller brug af uoriginale reservedele. 5

4 Anvisninger til installatøren 2 INSTALLATION AF APPARATET Apparatet skal installeres af en autoriseret installatør og installationen skal ske med overholdelse af de gældende forskrifter. Afhængigt af den konkrete installationstype tilhører apparatet klasse 1(Teg. A) eller klasse 2 (underklasse 1) (Tag. B-C) Apparatet kan anbringes op ad vægge, hvor en af væggene er højere end komfurpladen, men der skal være en afstand på min. 50 mm mellem apparatets side og væggen som vist i tegning A og B vedrørende installationsklasserne. Hylder eller emhætter skal monteres min. 750 mm over komfurpladen. A Indbygningsapparat B Fritstående installation A Indbygningsapparat Fritstående installation B C Apparater med opbevaringsrum til gasflaske og elektrisk ovn må kun installeres som klasse 1 (se fig. B). 6

5 Anvisninger til installatøren 2.1 Elektrisk tilslutning Kontrollér at strømkablets spænding svarer til specifikationerne på typepladen, der sidder i magasinrummet. Denne typeplade må ikke fjernes. Hvis apparatet tilsluttes med en fast tilslutning, skal strømkablet udstyres med en flerpolet afbryder med en kontaktåbningsafstand på 3 mm eller derover, anbragt på et lettilgængeligt sted nær apparatet. Strømtilslutningen kan være fast eller med stik og stikkontakt. I sidstnævnte tilfælde skal såvel stik som stikkontakt være egnet til det anvendte strømkabel og overholde de gældende forskrifter. Uanset tilslutningsmåde, er en jording af apparatet absolut påkrævet. Før tilslutningen skal du kontrollere, at forsyningskablet er passende forbundet til jord. Undgå at bruge dæmpere, adaptere og shuntledninger. 1 Ved drift på V~: Benyt et H05RR-F eller H05V2V2-F type tre-kernet kabel (3 x 2,5 mm² på modeller på 90 cm eller 3 x 1,5 mm 2 på modeller på 60 cm). 2 Ved drift på V 2N~ (kun til modeller på 90 cm): Brug et H05RR-F eller H05V2V2-F type fire-kernet kabel (4 x 1,5 mm 2 ). 3 Ved drift på V 3N~ (kun til modeller på 90 cm): Brug et H05RR-F eller H05V2V2-F type fem-kernet kabel (5 x 1,5 mm 2 ). Den kabelende, der skal tilsluttes apparatet, skal have en jordledning (gul-grøn), der er mindst 20 mm længere. 2.2 Krav til udluftning Rummet, hvor apparatet står, bør have lufttilførsel i henhold til B.S 5440 del 2, I alle rum skal der være et vindue, der kan åbnes eller tilsvarende, og i nogle rum skal der også være permanent udluftning. 2. For rumvolumen under 5 m 3 kræves der et aftræksrør på 100 cm Hvis rummet har en direkte udgang til det fri og rummet overstiger 1 m 3, er et aftræksrør ikke påkrævet. 4. For rumvolumen på mellem 5 m 3 og 10 m 3 kræves der et aftræksrør på 50 cm Hvis der er andre gasapparater i samme rum, bør du konsultere B.S 5440, del ang. kravene til aftræksrør. 6. Dette apparat må ikke installeres i et værelse med køkkenniche på under 20 m 3 eller i et badeværelse. Vinduerne eller den permanente udluftning bør derfor ikke blokeres eller fjernes, uden at man kontakter en installatør fra Corgi gas først. Forsømmelse mht. korrekt installation er farligt og kan resultere i retsforfølgelse. 7

6 Anvisninger til installatøren Tilslutning til naturgas og flaskegas (Se tilslutningsdiagrammet) Tilslut apparatet ved hjælp af bøjelige slanger af bajonettypen i henhold til B.S 669. Slangetilslutningen bagpå apparatet har et ½" BSP indvendigt gevind. Montér pakningen C mellem den bøjelige tilslutning L og apparatets tilslutningsrør B. Når du foretager tilslutningen, skal du sikre dig, at komfuret ikke udsættes for belastning og at slangen ikke kommer i kontakt med skarpe kanter. Hvis tilslutningen sker til flaskegas, skal bajonetslangen have røde bånd Tilslutning til gasflasken i komfurets gasflaskerum (kun på nogle modeller) Åbn klappen i siden og sæt en gasflaske ind (maks. 15 kg). Sæt den ene ende af røret i rørholderen og fastgør den til en af de medfølgende bøjler. Før røret ind i gasflaskerummet gennem hullet i bagsiden af komfuret, som vist på diagrammet. Sæt den løse ende af røret ind i trykregulatoren på gasflasken. Fastgør den med den anden bøjle. Kontrollér for lækager ved hjælp af en sæbeopløsning, aldrig ved hjælp af en flamme. Ved tilslutning af komfuret til en gasflaske skal der bruges et forskriftsmæssigt gummirør på 1,4 m (± 0,05 m) Tilslutning til flaskegas Benyt en trykregulator, som opfylder kravene i den gældende lovgivning, og tilslut gasflasken med overholdelse af kravene i den gældende lovgivning. Kontrollér, at forsyningstrykket er i overensstemmelse med de værdier, der er beskrevet i tabellen i afsnit 3.2/3.3 Tabeller vedrørende brændere og dyser. Fastspænd den lille slangeholder F på den store slangeholder A. Slut slangeholderne til gaskoblingen B og indsæt pakningen C. Anbring enderne af gummislangen H på slangeholderen A+F og på trykregulatorens udgangskobling på gasflasken. Fastgør enden af slangen H på slangeholderen A+F ved hjælp af klemmen I, der opfylder kravene i den gældende lovgivning. 8

7 Anvisninger til installatøren 3 TILPASNING TIL FORSKELLIGE GASTYPER Før apparatet rengøres eller vedligeholdes, skal det frakobles strømforsyningen. Komfurpladen er indstillet til gastypen som er angivet på vedl. seddel. Hvis komfuret skal tilsluttes andre gastyper, skal brænderdyserne udskiftes og minimumsflammen på gashanerne justeres. Følg anvisningerne nedenfor for at udskifte dyserne. 3.1 Udskiftning af dyserne på komfurpladen. Denne procedure kræver ikke regulering af primærluften. 1. Løft gryderisten af og fjern alle dæksler og flammespredere 2. Skru brænderdyserne af med en 7-mm topnøgle. 3. Udskift dyserne med de, der passer til den anvendte gastype og til beskrivelsen i afsnit "3.2 / 3.3 Skema over brændere og dyser". 4. Sæt brænderne på igen med den rette placering. 9

8 Anvisninger til installatøren Brænder 3.2 Skema over brændere og dyser (modeller på 60 cm) Nominel varme- FLASKEGAS G30/G31 28/37 mbar evne (kw) Dysediameter 1/100 mm Bypass mm 1/100 Reduceret volumenstrøm (W) Volumenstrøm g/h G30 Volumenstrøm g/h G31 Lille 1, Mellem 1, Stor (3) 3, Stor (5) 2, Tredobbelt 3, Ovn 3, Brænder Nominel varmeevne (kw) BYGAS G110 8 mbar Dyse-diameter 1/100 mm Reduceret volumenstrøm (W) Lille 1, Mellem 1, Stor (3) 3, Stor (5) 2, Tredobbelt 3, Ovn 3, Brænder Nominel varmeevne (kw) BYGAS G120 8 mbar Dyse-diameter 1/100 mm Reduceret volumenstrøm (W) Lille 1, Mellem 1, Stor (3) 3, Stor (5) 2, Tredobbelt 3, Ovn 3, Brænder Nominel varmeevne (kw) NATURGAS G20 20 mbar Dyse-diameter 1/100 mm Reduceret volumenstrøm (W) Lille 1, Mellem 1, Stor (3) 3, Stor (5) 2, Tredobbelt 3, Ovn 3,

9 Anvisninger til installatøren Brænder 3.3 Skema over brændere og dyser (modeller på 90 cm) Nominel varme- FLASKEGAS G30/G31 28/37 mbar evne (kw) Dysediameter 1/100 mm Bypass mm 1/100 Reduceret volumenstrøm (W) Volumenstrøm g/h G30 Volumenstrøm g/h G31 Lille Mellem 1, Stor Tredobbelt 3, Oval 1, Ovn 3, Maxiovn 5, Brænder Nominel varmeevne (kw) BYGAS G110 8 mbar Dyse-diameter 1/100 mm Reduceret volumenstrøm (W) Lille Mellem Stor Tredobbelt Oval Bygas (G110) må ikke benyttes til modeller med gasovn. Nominel Brænder varmeevne (kw) BYGAS G120 8 mbar Dyse-diameter 1/100 mm Reduceret volumenstrøm (W) Lille Mellem Stor Tredobbelt Oval Bygas (G120) må ikke benyttes til modeller med gasovn. Nominel Brænder varmeevne (kw) NATURGAS G20 20 mbar Dyse-diameter 1/100 mm Reduceret volumenstrøm (W) Lille Mellem 1, Stor Tredobbelt (4) 3, Tredobbelt (8) 3, Oval 1, Ovn 3,

10 Anvisninger til installatøren 3.4 Brændernes placering på komfurpladen BRÆNDERE 1. Lille 2. Mellem 3. Stor 4. Tredobbelt 5. Stor 3.5 Brændernes placering på komfurpladen BRÆNDERE 1. Lille 2. Mellem 3. Stor 4. Tredobbelt 5. Stor elkogeplade (1500W) 6. Lille elkogeplade (1000W) 7. Oval 8. Tredobbelt 12

11 Anvisninger til installatøren 3.6 Justering af ovnbrænderen (kun på modeller med gasovn) Følg nedenstående procedure for at justere ovnbrænderne Åbn ovnlågen Fjern ovnpladen og ribben. Løft bundpladen i ovnen op og tag den ud Udskiftning af ovnbrænderens dyse Løsn skruerne A på ovnbrænderen. Skub brænderen B mod højre for at få adgang til dysen. Brug en 13-mm topnøgle til at udskifte dysen og montér den, der passer til den anvendte gastype (se afsnit "3.2/3.3 Skema over brændere og dyser") Regulering af primærluften på ovnbrænderen Løsn luftspjældskruerne "A" på luftreguleringsmuffen. Drej luftspjældsmuffen "B" til den stilling, der svarer til den anvendte gastype i henhold til skemaet nedenfor. Spænd luftspjældsskruerne til og montér pakningerne. Saml brænderen korrekt, når justeringen er gennemført. NATURGAS (N) G30/G31 (FLASKEGAS) Ovn 90cm G30/G31 (FLASKEGAS) Ovn 60cm G110/G120 BYGAS X = 5 mm 15 mm 10 mm 3 mm 13

12 Anvisninger til installatøren 4 AFSLUTTENDE ARBEJDE Når dyserne er udskriftet, sættes flammesprederne, brænderdækslerne og gryderistene på plads igen. Efter indstillingen til en anden type gas end den oprindelige, skal du udskifte gasjusteringsmærkaten på apparatet med en, der svarer til den nye gastype. Denne mærkat ligger i pakken med dyserne. 4.1 Regulering af brænderens minimumsniveau for naturgas Tænd brænderen og drej den til minimumsstillingen. Træk gashanens greb af og drej justeringsskruen på siden af hanestangen indtil du får den korrekte minimumsflamme. Sæt grebet på igen og kontrollér at flammen forbliver stabil: (når du drejer grebet hurtigt fra maksimum- til minimumsstilling, må flammen ikke gå ud). Regulér de øvrige gashaner på samme måde. På modeller med sikkerhedsventiler, skal grebet forblive på minimumsniveau i ca. 1 minut, for at flammen kan forblive tændt og sikkerhedsanordningen kan aktiveres. 4.2 Regulering af brænderens minimumsniveau for flaskegas Ved regulering af minimumsniveauet for flaskegas, skal skruen på hanestangen drejes hele vejen med uret. Bypass-diameteren på hver enkelt brænder er angivet i afsnit "3.2/3.3 Skema over brændere og dyser". Når reguleringen er foretages, skal bypass'ens forsegling genetableres med maling eller lignende. 4.3 Regulering af ovnbrænderens minimumsniveau Ovntermostaten er udstyret med en bypass til at regulere minimumsniveauet. Den kan ses under termostatknappen. Når der skiftes gastype, skal bypass'en reguleres på følgende måde: 1. Drej ovnbrænderen på maksimumniveau i minutter med lågen lukket og bundpladen afmonteret. Drej knappen på minimumstemperatur, fjern knappen og regulér ved hjælp af en flad skruetrækker. 2. For flaskegas, drej bypass-skruen så langt som muligt med uret. Bypass-diameteren er angivet i punkt "3.2/3.3 Skema over brændere og dyser" 3. For naturgas, regulér bypass'en, så flammen forbliver stabil og konstant, når termostatknappen drejes fra minimum til maksimum. Når reguleringen er foretages, skal bypass'ens forsegling genetableres med maling eller lignende. Luk ovnlågen og kontrollér at brænderen forbliver på minimumsniveauet. 14

13 Anvisninger til installatøren 4.4 Montering af den bageste topkantliste (hvor den kan anvendes) Løsn skruerne A, der sidder under kantlisten. Løsn møtrikkerne B. Placér kantlisten over komfurpladen, idet du retter stifterne C ind med hullerne D. Fastgør kantlisten til komfurpladen ved at stramme skruerne E. 4.5 Fastgørelse til væggen Stræk kæden, der sidder fast på komfuret, ud vandret, så den anden ende berører væggen. Markér på væggen, hvor hullet skal bores. Bor hullet, indsæt de ribbede murplugs og sæt kæden fast. Flyt komfuret op mod væggen. 4.6 Placering og planstilling af komfuret Når du har foretaget tilslutningen til el og gas, stiller du komfuret i vater ved hjælp af de fire justeringsben. For at fungere bedst muligt skal komfuret stå fuldstændig plant. Afhængigt af den konkrete model kan justeringsbenene indstilles i en højde fra mm eller mm. Højden angiver afstanden mellem benets højeste punkt (fastmonteret del) og dets nederste punkt (den bevægelige del, som hviler på gulvet). 15

14 5 BESKRIVELSE AF KNAPPERNE PÅ FRONTPANELET Alle komfurets knapper sidder på frontpanelet. Skemaet nedenfor beskriver de symboler, der er anvendt. FORRESTE HØJRE BRÆNDER MIDTERSTE BRÆNDER BAGESTE HØJRE BRÆNDER TERMOSTATKNAP TIL GASOVN BAGESTE VENSTRE BRÆNDER OVNLYS / GRILLSPID / GRILL FORRESTE VENSTRE BRÆNDER TERMOSTATKNAP TIL ELOVN BAGESTE MIDTERSTE BRÆNDER OVNFUNKTION FORRESTE MIDTERSTE BRÆNDER Hvis komfuret er udstyret med elektronisk tænd/sluk ur, skal du sikre dig, at symbolet vises på display'et, før du bruger ovnen. Se afsnit 8.1 Justering af uret. BETJENINGSKNAP TIL KOMFURPLADENS BRÆNDERE Flammen tændes ved at trykke knappen ind og dreje den mod uret til minimum. For at justere flammen, skal du dreje knappen mellem maksimum ( ) og minimum ( ). Brænderen slukkes, når knappen drejes på. TERMOSTATKNAP TIL GASOVN (KUN PÅ NOGLE MODELLER) Denne knap bruges til at tænde gasbrænderen i ovnen. Ovntemperaturen vælges ved at dreje knappen mod uret hen på den ønskede temperatur mellem Min. og 275 C. Ang. tænding af gasovnen henvises til afsnit "7.3 Brug af gasovnen" OVNLYS / GRILLSPID / GRILL (KUN PÅ NOGLE MODELLER) Med denne knap kan du aktivere grill- og grillspid-funktionen og tænde lyset i ovnen, så du kan se hvordan det går med tilberedningen. BEMÆRK: DET ER IKKE MULIGT AT BRUGE GASOVNEN OG GRILL- /GRILLSPID-FUNKTIONEN SAMTIDIG. 16

15 TERMOSTATKNAP TIL ELOVN (KUN PÅ NOGLE MODELLER) Ovntemperaturen vælges ved at dreje knappen med uret hen på den ønskede temperatur mellem 50 and 260 C. Indikatoren lyser for at vise, at ovnen er ved at varme op. Når indikatoren slukkes, har ovnen nået den ønskede temperatur. Når indikatoren blinker regelmæssigt, er ovntemperaturen stabil på den ønskede temperatur. FUNKTIONSKNAP (KONVENTIONEL OVN) (KUN PÅ NOGLE MODELLER) Ovnens forskellige funktioner passer til forskellige tilberedningsmåder. Indstil først den ønskede funktion og derpå temperaturen med termostatknappen. OVNLYS STOR GRILL OVER- OG UNDERVARME LILLE GRILL UNDERVARME LILLE GRILL + GRILLSPID (KUN PÅ MODELLER MED GRILLSPID) FUNKTIONSKNAP (VARMLUFTSOVN) (KUN PÅ NOGLE MODELLER) Ovnens forskellige funktioner passer til forskellige tilberedningsmåder. Indstil først den ønskede funktion og derpå temperaturen med termostatknappen. OVNLYS GRILL OG VARMLUFT OVER- OG UNDERVARME UNDERVARME OG VARMLUFT GRILL VARMLUFT MINUTUR (KUN PÅ NOGLE MODELLER) Drej knappen med uret for at trække minuturet op og indstille på den ønskede tid. Tiden angives i minutter (maks. 55 minutter). Uret har trinløs justering, så du kan foretage indstillinger mellem markeringerne. Ovnen slukkes ikke automatisk, når den indstillede tid er gået. 17

16 6 BRUG AF KOMFURPLADEN 6.1 Tænding af komfurpladens brændere Før du tænder brænderne, skal du kontrollere at flammesprederne er i den korrekte stilling og at brænderdækslerne er på plads, idet du sikrer dig, at hullerne A i flammesprederne passer med gnisttænderne og termoelementerne. Løft glaslåget, før du tænder brænderne og sluk alle brænderne og lad dem køle af, før du sænker glaslåget igen. Gryderist B (ekstraudstyr) er beregnet til en wok (kinesisk pande). For at modvirke slid på komfurpladen, har vi udstyret komfuret med et hævet grydestativ C, som skal placeres under gryder, hvis diameter er større end 26 cm. Det medfølgende reduktionsstativ C bruges også til små gryder. Mærket ved siden af knappen angiver hvilken brænder, knappen svarer til. Apparatet har en elektronisk tænder. Tryk knappen ind og drej den mod uret hen på symbolet for minimumsflamme, indtil brænderen tænder. Hold knappen inde et par sekunder, så termoelementet når at varme op. Brænderen kan gå ud, hvis du slipper knappen for tidligt: det skyldes, at termoelementet ikke er blevet varmet nok op. Gentag proceduren, idet du holder knappen inde lidt længere. Du behøver ikke at gøre dette, hvis brænderne ikke har termoelementer. På modeller med termoelementer findes der en sikkerhedsventil, der aktiveres, hvis brænderen skulle gå ud; dette afbryder gastilførslen, også selvom hanen stadig står åben. 6.2 Praktiske råd angående brugen af komfurpladens brændere For at få den bedste udnyttelse af brænderne og reducere gasforbruget bør du bruge kogegrej, som har låg, og som passer i størrelse til brænderen, så flammerne ikke slikker op langs siderne (se afsnit "6.3/6.4 Kogegrejets diameter"). Når vandet når kogepunktet, skal du skrue ned for flammen, så vandet ikke koger over. For at undgå forbrændinger og skade på komfurpladen skal alle gryder og pander placeres inden for komfurpladens kanter. Kogegrejet skal have en plan og glat bund. Når du bruger fedtstoffer eller olie, skal du være meget forsigtig, så de ikke overophedes og bryder i brand. Hvis flammen ved et uheld går ud, skal du slukke med knappen og vente i mindst 1 minut, før du tænder brænderen igen. 18

17 6.3 Kogegrejets diameter (modeller på 60 cm) BRÆNDERE (60 X 50) Ø min. og maks. (i cm) BRÆNDERE (60 X 60) Ø min. og maks. (i cm) 1. Lille Lille Mellem Mellem Stor Stor Tredobbelt Kogegrejets diameter (modeller på 90 cm) BRÆNDERE 1. Lille 2. Mellem 3. Stor 4. Tredobbelt 7. Oval 8. Tredobbelt Ø min. og maks. (i cm) Særlige ovale gryder

18 6.5 Tænding af de elektriske kogeplader Tænding af de elektriske kogeplader Komfuret er udstyret med elkogeplader i forskellige størrelser. De styres med en knap og tændes ved at dreje knappen til den ønskede stilling. På frontpanelet over hver knap er der et lille mærke, der viser, hvilken kogeplade knappen hører til. Der er en gul indikator, som lyser, når kogepladen tændes Brug af elkogepladerne Lynpladerne giver mulighed for ekstra-hurtig tilberedning. Skemaet nedenfor viser de enkelte kogepladetrin og hvad de kan bruges til. LYNPLADENS TRIN VARME MULIG ANVENDELSE 0 Slukket - 1 Meget svag Smeltning af smør, chokolade etc. Opvarming af små mængder væske 2 Svag Opvarming af større mængder væske 3 Let Optøning af frosne fødevarer, tilberedning af gryderetter, der skal småsimre omkring kogepunktet 4 Jævn Kogning, stegning af fint kød og fisk 5 Stærk Stegning af stege og bøffer 6 Meget stærk Kogning af store mængder vand, bruning ADVARSEL Når du tænder for kogepladen første gang, eller hvis du ikke har brugt den længe, skal du sætte den på trin 1 i 30 minutter for at fjerne evt. fugt fra isoleringsmaterialet For at bruge kogepladen korrekt skal du huske følgende: Tænd først for pladen, når du har sat kogegrejet på den. Brug kogegrej, der har en plan og tyk bund. Brug aldrig kogegrej, som er mindre end pladen Tør bunden af kogegrejet af, før du sætter det på pladen Rengør kogepladerne efter brug. For at sikre at de er rene og holder længe, skal du bruge et særligt rengøringsmiddel, der fås i handelen. Dette forhindrer oxidering (rustdannelse) Forlad aldrig komfuret, når du opvarmer olie eller fedtstof, der kan brænde. Kogepladerne er varme i lang tid efter brug: rør ikke ved dem og stil ikke ting på dem. Løft komfurets glaslåg før du tænder for pladerne; sluk for pladerne og lad dem køle af, før du sænker låget igen. Hvis der opstår buler i kogepladens overflade, skal du straks slukke for den og kontakte det nærmeste autoriserede servicecenter. 20

19 7 BRUG AF OVNEN Hvis modellen er udstyret med elektronisk tænd/sluk ur, skal du sikre dig, at symbolet vises på display'et, før du bruger ovnen. På modeller med analogur skal display'et vise symbolet. 7.1 Generelle råd og advarsler omkring brugen Før ovnen og grillen benyttes første gang, skal du forvarme dem til maks. temperatur (260 C for elovn og 275 C for gasovn) længe nok, til at evt. olieholdige rester fra fremstillingen brændes væk, da de kan give afsmag i maden. Efter en strømafbrydelse blinker ovnens display uafbrudt og viser For at justere display'et, se afsnit "8 ELEKTRONIsk TÆND/SLUK UR (kun på nogle modeller). Det ovntilbehør, som kommer i berøring med maden, er fremstillet af materialer, som overholder de gældende direktiver. ADVARSEL: Gasovnen tændes med lågen stående åben. Ovnen er udstyret med et sikkerhedssystem, som forhindrer brænderne i at tændes, når lågen er lukket. Hvis dette gøres forkert, skal du åbne lågen og vente nogle sekunder, før du tænder en gang til. For at undgå at dampen i ovnen skaber problemer, skal lågen åbnes i to trin: halvt åben (ca. 5 cm.) i 4-5 sekunder og derpå helt åben. Hold døren åben i så kort tid som muligt, når du tilser maden. Dermed undgår du, at ovntemperaturen falder og måske ødelægger maden. 7.2 Afkølingssystemet Ovnen er udstyret med et afkølingssystem, som starter automatisk efter et par minutter, når ovnen tændes. Blæserne sørger for en konstant udstrømning af luft over lågen og denne udstrømning kan fortsætte i kort tid, selv efter at ovnen er slukket. 7.3 Brug af gasovnen Elektronisk gnisttænding Åbn ovnlågen helt og tryk ind på termostatknappen og drej den med uret til Maks. temperatur. Den elektroniske gnisttænder aktiveres automatisk. Hold knappen inde et par sekunder, når ovnen er tændt, så termoelementet når at varme op. Gnisttænderne bør ikke være aktiveret i mere end 15 sekunder. Hvis ovnbrænderen ikke er tændt efter 15 sekunder, skal du stoppe, åbne ovnlågen helt igen og prøve igen efter 1 minut Manuel tænding Åbn ovnlågen helt og drej på termostatknappen. Sæt en tændstik hen til åbningen på flammerøret A i midten af ovnens bund og tryk termostatknappen ind. Når ovnen er tændt, skal du holde knappen inde i nogle få sekunder, så termoelementet når at varme op. Kontrollér at ovnen er tændt ved at kigge gennem inspektionshullet B. Indstil tilberedningstemperaturen ved at dreje knappen med uret til den ønskede temperatur mellem 50 og 275 C. Hvis brænderen ved et uheld går ud, skal du slukke med knappen ( tænder igen. ) og vente et minut, før du 21

20 7.4 Brug af den elektriske grill Brug af grillen i komfurer med elovn Til tilberedning i kort tid, f.eks. efterbruning af kød, der allerede er tilberedt, skal du vælge den almindelige grillfunktion og dreje termostatknappen på maks. temperatur. Med varmluftsgrillfunktionen (kun på nogle modeller) har du mulighed for at tilberede maden fra begyndelsen med grillen, da blæseren sørger for, at varmen trænger ind i maden. For at bruge varmluftsgrill-funktionen skal du vælge og dreje termostatknappen på den ønskede tilberedningstemperatur (aldrig mere end 200 C) Brug af grillen i gasovne For at bruge denne funktion, skal du først slukke for ovnbrænderen ved at dreje knappen på. Knappen skal derpå drejes på. BEMÆRK: DET ER IKKE MULIGT AT BRUGE GASOVNEN OG GRILL- /GRILLSPIDS-FUNKTIONEN SAMTIDIG Brug af grillen og grillspiddet (Kun for modeller med roterende grill) Både den almindelige grillfunktion og varmluftsgrill-funktionen kan benyttes til tilberedning med grillspiddet. Sæt enden af spiddet ind i spidholderen, vælg eller eller varmluftsgrill og sæt termostatknappen på den ønskede temperatur (aldrig mere end 200 C) Brug af grillspiddet i komfurer med maxiovn Sæt støttestativet på den anden ribbe fra neden, så at lejet, der bærer stangen, stikker ud af ovnen. Placér stangen som vist på diagram (1) og skub stativet ind i ovnen, indtil enden af stangen når hullet i grillspidsmotoren. Skub derpå grillspiddet til venstre, så det sidder som vist på diagram (2). For at aktivere funktionen skal du dreje knappen på ( ). Dette skal ske, mens ovnen er slukket og kold. Når tilberedningen er afsluttet, skal du bruge den medfølgende tang til at trække stangen ud af hullet (3) og fjerne stativet (4) for at få spiddet ud af ovnen Brug af grillspiddet i komfurer med standardovn Placér grillspidstativet "B" på den anden ribbe fra neden og sæt stangen "A" ind i hullet bagtil i ovnen

21 Således bruges grillen Når grillen er tændt, lyser den røde indikator. Lad ovnen varme op i 5 minutter før du sætter maden ind. Du bør krydre maden og pensle den med olie eller smeltet smør før tilberedning. Sæt en bradepande ind underneden for at opsamle saften/fedtet. Du bør placere ovnristen med maden på en af de ribber, der findes i ovnen. Brug evt. nedenstående vejledning. MADVARE RISTEN PÅ RIBBE Flade og tynde kødstykker 3 Rullestege 2 3 Fjerkræ 2 3 ADVARSLER Tilberedningstiden med grillfunktionen må ikke være længere end 60 minutter. På modeller med gasovn skal lågen stå halvt åben (på første trin), når du tilbereder med grill og grill/grillspid På modeller med elovn, skal lågen være lukket, når du tilbereder med grill og grill/grillspid. For at undgå overophedning, når du bruger ovnen eller grillen, skal du altid lade komfurets glaslåg stå åben. Den elektriske grill og gasovnen må aldrig bruges samtidig. Under og efter brug er de tilgængelige dele af ovnen meget varme og du skal derfor sørge for, at børn ikke kommer i nærheden af den. Når du tilbereder med grillspid, skal du sætte en af de bradepander, der følger med ovnen, på den nederste ribbe, så fedt og saft opsamles. Dæk ikke ovnbunden med alufolie under tilberedningen og placér ikke bradepander og plader på den, da det kan ødelægge emaljebelægningen. Placér bagepapiret så det ikke forhindrer varmecirkulationen i ovnen. Fjern alle ubrugte bageplader og riste fra ovnen, når du benytter den. 7.5 Brug af gasgrillen Manuel tænding af brænderen til gasgrillen Åbn ovnlågen, tryk knappen ind og drej den med uret hen på grill, idet du sætter en tændstik hen til brænderen i toppen af ovnen. Når brænderen er tændt, holder du knappen inde i cirka 10 sekunder. Hvis brænderen ikke forbliver tændt efter denne tid, skal du slippe knappen og vente i mindst 1 minut, før du prøver igen. Skulle brænderen ved et uheld gå ud undervejs, skal du slukke med knappen ( ) og vente i mindst 1 minut, før du tænder igen Elektronisk tænding af brænderen til gasgrillen Åbn ovnlågen, tryk knappen ind og drej den med uret hen på grill. Når brænderen er tændt, skal du holde knappen inde i cirka 10 sekunder. Hvis brænderen ikke forbliver tændt efter denne tid, skal du slippe knappen og vente i mindst 1 minut, før du prøver igen. Hvis brænderen ved et uheld går ud undervejs, skal du slukke med knappen ( ) og vente i mindst 1 minut, før du tænder igen. Under en strømafbrydelse kan brænderen altid tændes med en tændstik. 23

1. ANVISNINGER FOR BRUG. 4 2. ANVISNINGER FOR BORTSKAFFELSE - VORES MILJØPOLITIK. 5 3. SIKKERHEDSANVISNINGER. 6 4. BRUG AF APPARATET. 7 5. 7 6. 7 7.

1. ANVISNINGER FOR BRUG. 4 2. ANVISNINGER FOR BORTSKAFFELSE - VORES MILJØPOLITIK. 5 3. SIKKERHEDSANVISNINGER. 6 4. BRUG AF APPARATET. 7 5. 7 6. 7 7. Indholdsfortegnelse 1. ANVISNINGER FOR BRUG... 4 2. ANVISNINGER FOR BORTSKAFFELSE - VORES MILJØPOLITIK... 5 3. SIKKERHEDSANVISNINGER... 6 4. BRUG AF APPARATET... 7 5. LÆR DIT APPARAT AT KENDE... 7 6. INDEN

Læs mere

Din brugermanual VOSS ELK7070-AL http://da.yourpdfguides.com/dref/949768

Din brugermanual VOSS ELK7070-AL http://da.yourpdfguides.com/dref/949768 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i VOSS ELK7070-AL i brugermanualen (information, specifikationer,

Læs mere

BRUGS- OG INSTALLATIONSVEJLEDNING

BRUGS- OG INSTALLATIONSVEJLEDNING DA BRUGS- OG INSTALLATIONSVEJLEDNING 8901168200 PILLEOVNE Indholdsfortegnelse BRUGS- OG INSTALLATIONSVEJLEDNING side 2 INDLEDNING...4 1. ADVARSLER OG GARANTIBETINGELSER...5 1.1. PÅBUD VEDRØRENDE SIKKERHED...5

Læs mere

Brugsvejledning Vakuumpakker 400M inklusiv rulleholder

Brugsvejledning Vakuumpakker 400M inklusiv rulleholder DK Brugsvejledning Vakuumpakker 400M inklusiv rulleholder 300.435 V1/0113 Opbevar vejledningen sammen med produktet! 1. Generelt... 2 1.1 Oplysninger om brugsvejledningen... 3 1.2 Forklaring på symbolerne...

Læs mere

BRUGERVEJLEDNING TIL GASGRILL

BRUGERVEJLEDNING TIL GASGRILL BRUGERVEJLEDNING TIL GASGRILL MONTERING SIDE 10 Tak, fordi du har valgt at købe en Weber -grill. Brug et par minutter på at beskytte den ved at registrere dit produkt online på www.weber.com. DU SKAL LÆSE

Læs mere

... DA KØLE-/FRYSESKAB BRUGSANVISNING 2 FI JÄÄPAKASTIN KÄYTTÖOHJE 25 SV KYL-FRYS BRUKSANVISNING 48 UK ХОЛОДИЛЬНИК- МОРОЗИЛЬНИК ENN2853AOW

... DA KØLE-/FRYSESKAB BRUGSANVISNING 2 FI JÄÄPAKASTIN KÄYTTÖOHJE 25 SV KYL-FRYS BRUKSANVISNING 48 UK ХОЛОДИЛЬНИК- МОРОЗИЛЬНИК ENN2853AOW ENN2853AOW...... DA KØLE-/FRYSESKAB BRUGSANVISNING 2 FI JÄÄPAKASTIN KÄYTTÖOHJE 25 SV KYL-FRYS BRUKSANVISNING 48 UK ХОЛОДИЛЬНИК- МОРОЗИЛЬНИК ІНСТРУКЦІЯ 71 2 www.electrolux.com INDHOLD OM SIKKERHED..............................................................

Læs mere

R 24 TC 6 5 4 > 1 MANUEL D'UTILISATION GEBRAUCHSANWEISUNG BRUGSANVISNING INSTRUCCIONES DE USO OPERATING MANUAL ISTRUZIONI D USO GEBRUIKSAANWIJZING

R 24 TC 6 5 4 > 1 MANUEL D'UTILISATION GEBRAUCHSANWEISUNG BRUGSANVISNING INSTRUCCIONES DE USO OPERATING MANUAL ISTRUZIONI D USO GEBRUIKSAANWIJZING R 24 TC 3 2 5 4 > 1 MANUEL D'UTILISATION GEBRAUCHSANWEISUNG BRUGSANVISNING INSTRUCCIONES DE USO OPERATING MANUAL ISTRUZIONI D USO GEBRUIKSAANWIJZING 2 14 2 38 50 2 74 Kære kunde Hjertelig tillykke med

Læs mere

Køle/fryseskab. Før De tager Deres nye skab i brug. Kære kunde! Bemærk! Før De tager Deres nye skab i brug...3. Vendbare døre...11. Vigtigt!...

Køle/fryseskab. Før De tager Deres nye skab i brug. Kære kunde! Bemærk! Før De tager Deres nye skab i brug...3. Vendbare døre...11. Vigtigt!... Køle/fryseskab Kære kunde! Tillykke med Deres valg af et Gorenje køle/fryseskab. Det er et meget fornuftigt valg, da et skab fra Gorenje forener både økonomi og kvalitet i et moderne og gennemtænkt design.

Læs mere

www.whirlpool.com DK 1

www.whirlpool.com DK 1 www.whirlpool.com 1 OPSTILLING FØR TILSLUTNING KONTROLLÉR, AT SPÆNDINGEN på typepladen svarer til spændingen i hjemmet. FJERN IKKE BESKYTTELSESPLADERNE i siden af ovnrummet. De hindrer, at der kommer fedt

Læs mere

Før De tager Deres nye køleskab i brug

Før De tager Deres nye køleskab i brug Køleskabet DA Kære kunde! Tillykke med Deres valg af et Gorenje køleskab. Det er et meget fornuftigt valg, da et køleskab fra Gorenje forener både økonomi og kvalitet i et moderne og gennemtænkt design.

Læs mere

Brugs- og monteringsanvisning

Brugs- og monteringsanvisning Brugs- og monteringsanvisning Fryseskab med NoFrost-system FN 11827 S FN 12827 S FN 12827 S edt/cs da-dk Læs venligst brugsanvisningen inden opstilling, installation og ibrugtagning for at undgå skader

Læs mere

VEJLEDNING ANGÅENDE BRUG AF OPVASKEMASKINE OG OPVASKEPROGRAMMER

VEJLEDNING ANGÅENDE BRUG AF OPVASKEMASKINE OG OPVASKEPROGRAMMER BRUGSANVISNING VEJLEDNING ANGÅENDE BRUG AF OPVASKEMASKINE OG OPVASKEPROGRAMMER Indholdsfortegnelse 1. Sikkerhed og betjeningsvejledninger 2 2. Installation og montering 5 3. Beskrivelse af betjeningsknapperne

Læs mere

Opvaskemaskine D9500H

Opvaskemaskine D9500H Opvaskemaskine D9500H Brugermanual HN8820 14 kuverter Alt funktion Auto programmer KORT BETJENINGSOVERSIGT - For detaljer, se brugermanualens afsnit om emnet Tænd for opvaskeren Tryk på On/Off knappen

Læs mere

CIMEX ERADICATOR. Læs disse instruktioner omhyggeligt, før du bruger apparatet.

CIMEX ERADICATOR. Læs disse instruktioner omhyggeligt, før du bruger apparatet. Læs disse instruktioner omhyggeligt, før du bruger apparatet. Kære kunde, tak for dit køb af vores produkt. Cimex Eradicator tilbyder en innovativ og effektiv metode til at fjerne problemet med væggelus.

Læs mere

Emhætte Brugsvejledning INDBYGNINGSEMHÆTTE

Emhætte Brugsvejledning INDBYGNINGSEMHÆTTE Emhætte Brugsvejledning INDBYGNINGSEMHÆTTE 1210 INTRODUKTION TIL PRODUKTET 287,5 48 180 368 287,5 272 300 618 657 300 272 448 487 7 7 48 180 368 4 1 2 2 3 1)Kontrolpanel 2)Belysning 3)Aluminium filter

Læs mere

BRUGER TEKNISK MANUAL ECO AIRE 1 (Software 5.3)

BRUGER TEKNISK MANUAL ECO AIRE 1 (Software 5.3) BRUGER TEKNISK MANUAL ECO AIRE 1 (Software 5.3) Service Reservedele NH Bioservice SCANINCO Viborgvej 52 Krøsbærvej 17 8766 Nørre Snede 7330 Brande Tlf 21662288 Tlf. - 61123446 Installations-, funktions-

Læs mere

eikon e3, e4 & e5 Installations- og driftsvejledninger

eikon e3, e4 & e5 Installations- og driftsvejledninger eikon e, e & e5 Installations- og driftsvejledninger eikontm Udgave INTRODUKTION Disse typer ovn giver operatøren fleksibiliteten ved kombinationskogning med supplerende kontrol over ventilatorhastighed

Læs mere

Pilleovnen SARA. Brugsanvisning og vedligeholdelse

Pilleovnen SARA. Brugsanvisning og vedligeholdelse Pilleovnen SARA Brugsanvisning og vedligeholdelse Indledning Bemærk: Vi råder Dem til at gennemlæse denne manual omhyggeligt, da den omhandler den nødvendige fremgangsmåde, for at Deres pilleovn SARA kan

Læs mere

Model: SL-350TRS-CE-D. Installationsvejledning ADVARSEL

Model: SL-350TRS-CE-D. Installationsvejledning ADVARSEL Model: SL-350TRS-CE-D Installationsvejledning 0086 ADVARSEL: Hvis oplysningerne i denne vejledning ikke følges nøje, kan det resultere i brand eller eksplosion og tingskade, personskade eller død. Undgå

Læs mere

velvære i dagligdagen Infrarød Sauna Installations- og brugsvejledning Se-Serien. Produktet er CE-mærket. Infrarød sauna

velvære i dagligdagen Infrarød Sauna Installations- og brugsvejledning Se-Serien. Produktet er CE-mærket. Infrarød sauna Infrarød Sauna Installations- og brugsvejledning Se-Serien. Produktet er CE-mærket. 1 Indholdsfortegnelse: Indholdsfortegnelse: 2 Emballage og indhold 3 Information omkring installationen 4 Instruktion

Læs mere

FØR VASKEMASKINEN TAGES I BRUG

FØR VASKEMASKINEN TAGES I BRUG DEFINITION AF BRUG Denne vaskemaskine er udelukkende beregnet til vask og centrifugering af vasketøj, der er velegnet til vask i vaskemaskine, i de mængder, der er normale for private husholdninger. Overhold

Læs mere

Greenfire Betjeningsvejledning

Greenfire Betjeningsvejledning Greenfire Betjeningsvejledning Dansk Design Dansk Kvalitet Dansk Produktion www.heta.d k dk Vi ønsker Dem tillykke med Deres nye pilleovn, og vi er overbevist om, at De vil få stor nytte og glæde af Deres

Læs mere

HUSQVARNA AUTOMOWER 305/308 BRUGSANVISNING

HUSQVARNA AUTOMOWER 305/308 BRUGSANVISNING HUSQVARNA AUTOMOWER 305/308 BRUGSANVISNING INNHOLDSFORTEGNESLE 1. Introduktion og sikkerhed... 5 1.1 Introduktion... 5 1.2 Symboler på produktet... 6 1.3 Symboler i brugsanvisningen... 7 1.4 Sikkerhedsforskrifter...

Læs mere

Brugsanvisning Mikrobølgeovn

Brugsanvisning Mikrobølgeovn Brugsanvisning Mikrobølgeovn Læs venligst brugsanvisningen inden opstilling, installation og ibrugtagning for at undgå skader på personer og produkt. da-dk M.-Nr. 09 583 600 Indholdsfortegnelse Beskrivelse

Læs mere

Brugsanvisning Opvaskemaskine

Brugsanvisning Opvaskemaskine Brugsanvisning Opvaskemaskine Læs venligst brugs- og monteringsanvisningen inden opstilling, installation og ibrugtagning for at undgå skader på personer og produkt. da-dk HG05 M.-Nr. 09 647 800 Indhold

Læs mere

KL 15, 25, 35, 50, 75

KL 15, 25, 35, 50, 75 Automatisk stoker for fast brændsel KL 15, 25, 35, 50, 75 Installationsvejledning / Manual Version B4.01 Kopiering af denne manual er ikke tilladt. Læs manualen omhyggeligt før installation/ibrugtagning.

Læs mere

Brugsanvisning. Udluftningstørretumbler T 8303. da-dk

Brugsanvisning. Udluftningstørretumbler T 8303. da-dk Brugsanvisning Udluftningstørretumbler T 8303 da-dk Læs venligst denne brugsanvisning inden opstilling, installation og ibrugtagning for at undgå skader på personer og produkt. M.-Nr. 07 868 700 Miljøbeskyttelse

Læs mere

H U SQVARNA AUTOMOWE R 320/330X BRUG SANVI S N I NG

H U SQVARNA AUTOMOWE R 320/330X BRUG SANVI S N I NG H U SQVARNA AUTOMOWE R 320/330X BRUG SANVI S N I NG 1 Indledning og sikkerhed 3 1.1 Indledning 3 1.2 Symboler på produktet 4 1.3 Symboler i brugsanvisningen 5 1.4 Sikkerhedsanvisninger 6 2 Præsentation

Læs mere

Brugs- og monteringsanvisning

Brugs- og monteringsanvisning Brugs- og monteringsanvisning Køle-/fryseskab med PerfectFresh, NoFrost-system og DynaCool KFN 14927 SD KFN 14927 SD ed/cs (-1/-3) da-dk Læs venligst brugsanvisningen inden opstilling, installation og

Læs mere

Brugsanvisning. Dampovn DG 6010. da-dk

Brugsanvisning. Dampovn DG 6010. da-dk Brugsanvisning Dampovn DG 6010 da-dk Læs venligst denne brugsanvisning inden opstilling, installation og ibrugtagning for at undgå skader på personer og produkt. M.-Nr. 09 588 990 Indholdsfortegnelse Råd

Læs mere