Forbrugerjura 2004 Maj 2004 Gratis e-publikation Forbrugerstyrelsen Amagerfælledvej København S Telefon: Telefax:

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Forbrugerjura 2004 Maj 2004 Gratis e-publikation Forbrugerstyrelsen Amagerfælledvej 56 2300 København S Telefon: 32 66 90 00 Telefax: 32 66 91 00"

Transkript

1

2 Forbrugerjura 2004 Maj 2004 Gratis e-publikation Forbrugerstyrelsen Amagerfælledvej København S Telefon: Telefax: E-post: Hjemmesiden: ISBN nr

3 Indhold Praksis fra Forbrugerombudsmanden, Forbrugerklagenævnet og Forbrugerstyrelsen 1. Ny lovgivning 1.1. Ændring af Rejsegarantifonden 1.2. Ændring af prismærkningsloven 2. Markedsføringsloven 2.1. Lovens Kontraktvilkår Påtrængende markedsføringsforanstaltninger Diskriminerende markedsføring Inkasso Negativ aftalebinding Alkohol Markedsføringslovens anvendelsesområde Samfundsmæssige hensyn Børn og unge Forbrugerombudsmandens internationale samarbejde Andet 2.2. Lovens Vildledende prisangivelser 2.3. Lovens 3. Brugervejledninger 2.4. Lovens 4. Garantier 2.5. Lovens 5. Forretningskendetegn 2.6. Lovens 6. Tilgift 2.7. Lovens 6a. Uanmodet henvendelse til bestemte aftagere 2.8. Lovens 7. Mængdebegrænsning 2.9. Lovens 8. Rabat Lovens 9. Præmiekonkurrencer Retningslinier/vejledninger 3. Betalingsmiddelloven 3.1. Principielle sager 3.2. Dispensationer 1

4 4. Prismærkningsloven 5. Tobaksloven 5.1. Lov om forbud mod tobaksreklame 5.2. Tobaksreklamer i brancheblad. Dom afsagt af Østre Landsret 5.3. Annoncer for tobaksvarer i reklametryksager og lokalaviser. To domme afsagt af byret 5.4. Salg af cigarer, piber, pibetobak samt tilbehør på internettet 5.5. Anmeldelser til politiet om overtrædelse af tobaksloven 6. Afgørelser fra Forbrugerklagenævnet 6.1. Husholdningsapparater og isenkram 6.2. Radio/tv mv Computere mv Telefoner mv Anden elektronik 6.6. El, gas, vand og varme 6.7. Tekstiler og skind (beklædning og bolig) 6.8. Fodtøj 6.9. Møbler og boligudstyr (se også tekstiler og skind) Barnevogne, cykler, knallerter, sport og fritidsudstyr Foto, ure, optik, smykker Motorkøretøjer Transport og flytning Musikinstrumenter, cd er, videobånd, koncerter mv Aviser, ugeblade, tidsskrifter, bøger Øvrige sager 7. Statistikker Stikordsregister til afgørelser fra Forbrugerklagenævnet Stikordsregister til afsnit 1-5 Oversigt over den lovgivning Forbrugerstyrelsen administrerer 2

5 1. Ny lovgivning 1.1. Ændring af rejsegarantifondsloven Den 1. april 2004 trådte nye regler for rejsegarantifonden i kraft. Formålet med ændringerne har været at indføre et målrettet tilsyn med rejsebranchen, at justere skalaerne for garantistillelse og at omlægge finansieringen af fonden, så at fondens formue ikke længere automatisk får nye midler. Desuden skal fonden fremover finansierer driften af Rejse-Ankenævnet. Det målrettede tilsyn består i, at rejsearrangørerne fremover skal indsende tre nøgletal om virksomhedens økonomiske grundlag til fonden. Nye rejsearrangører, som skal registreres i fonden, skal ligeledes oplyse om deres økonomiske fundament. Det skal sætte fonden i stand til at vurdere, om en rejsearrangøren driver/planlægger at drive sin virksomhed på et tilstrækkeligt økonomisk grundlag. Er det ikke tilfældet, kan fonden kræve, at rejsearrangøren stiller en forhøjet garanti, som skal modsvare den øgede risiko for, at rejsearrangøren går konkurs og påfører fonden et tab. Lovens skalaer for hvor stor en garanti, rejsearrangørerne skal stille, er også blevet justeret. Ændringerne betyder, at rejsearrangører med en omsætning under kr. slet ikke skal stille garanti. Til gengæld er der blevet indskudt yderligere trin i bunden af skalaerne, så man hurtigere skal stille en højere garanti, hvis ens omsætning vokser. Endelig er overgrænserne i toppen af skalaerne blevet fjernet. Det betyder, at der fremover altid vil være et vist indbyrdes forhold mellem en rejsearrangørs omsætning og den garanti, som arrangøren skal stille over for 3

6 rejsegarantifonden. Hidtil har de største rejsearrangører maksimalt skulle stille en garanti på 30 mio. kr. Fra 1. oktober 2004 er reglerne for betaling af bidrag til Rejsegarantifonden også blevet lagt om. Tidligere skulle rejsearrangørerne indbetale 5 kr. pr. solgt rejse til fonden. Pengene gik dels til fondens drift dels til fondens formue. Efter de nye regler skal rejsearrangørerne fremover betale et årligt administrationsbidrag, som er sammensat af et grundbidrag og et bidrag fastsat i forhold til arrangørens omsætning. Bidraget skal dække fondens driftsudgifter og udgifterne til at drive Rejse-Ankenævnet. Derimod indbetales der ikke længere automatisk bidrag til fondens formue. Der er dog muligt at genindføre bidrag til fondens formue, hvis den ikke længere er så stor, at den svarer til summen af de to største tab, som fonden har lidt. Forbrugerstyrelsen har efter, at lovændringerne er trådt i kraft, udstedt en nye bekendtgørelse om registrering, garantistillelse mv. (bekendtgørelse nr. 503 af 9. juni 2005), som bl.a. indeholder nærmere regler for indberetning af nøgletal mv. til fonden Ændring af prismærkningsloven Med lov nr af 20. december 2004 om ændring af lov om finansiel virksomhed mv., blev hjemlen i prismærkningslovens 4 til at udstede bekendtgørelser om prisoplysning, fakturering og organiseret rabat for tjenesteydelser overført fra ministeren for familie- og forbrugeranliggender til økonomi- og erhvervsministeren for så vidt angår tjenesteydelser udbudt af finansielle virksomheder. Det følger herefter af lov om finansiel virksomhed, at økonomi- og erhvervsministeren fastsætter nærmere regler på dette område for finansielle ydelser. 4

7 De hidtidig gældende bekendtgørelser om skiltning for finansielle virksomheder finder dog anvendelse indtil økonomi- og erhvervsministeren har anvendt bemyndigelsen i lov om finansiel virksomhed. 2. Markedsføringsloven 2.1. Lovens Elektronisk adgang til fakturaer En internetudbyder ønskede at gøre kundernes fakturaer tilgængelige elektronisk. Via en skulle kunden kunne klikke sig videre til en hjemmeside med adgang til kundens faktura. Internetudbyderen ønskede Forbrugerombudsmandens vurdering af denne fremgangsmåde. Forbrugerombudsmanden udtalte, at såvel forbrugere som erhvervsdrivende bør have adgang til at modtage fakturaer på en måde, så disse umiddelbart kan lagres og genfindes på en nem måde. En fremsendelse af en faktura i en synes at opfylde disse betingelser, idet en kan lagres og genfremkaldes af modtageren. Det var derimod Forbrugerombudsmandens opfattelse, at fakturaer ikke kun bør være tilgængelige på en hjemmeside, idet denne fremgangsmåde ikke på tilstrækkelig vis sikrer, at modtageren på en nem måde kan lagre fakturaen og senere genfremkalde den. I den forbindelse henviste Forbrugerombudsmanden til, at en hjemmeside heller ikke for tiden anses for et varigt medie i forbrugeraftalelovens forstand, jf. bemærkningerne til lovens 11a (L 213 af 1. marts 2000). ( /5-240) 5

8 Kontraktvilkår Nordic Media Forbrugerombudsmanden nedlagde i oktober 2003 et foreløbigt forbud mod selskabet Nordic Medias udsendelse af regninger for telesex ydelser på grundlag af vis-nummer funktionen. Baggrunden for forbuddet var, at Forbrugerombudsmanden modtog over 100 klager fra forbrugere, der havde fået regninger fra Nordic Media for påstået brug af betalingssextjenester, som forbrugerne ikke havde bestilt. Samtidig hermed blev der i Sø- og Handelsretten anlagt retssag mod selskabet til stadfæstelse af dette forbud. Forbuddet blev stadfæstet ved Sø- og Handelsrettens dom af 20. oktober Sø- og Handelsretten gav Forbrugerombudsmanden medhold i, at Nordic Media ikke måtte udsende regninger på baggrund af vis-nummer funktionen. Metoden sikrer nemlig ikke, at regningen bliver sendt til en myndig person, der rent faktisk har bestilt og benyttet firmaets tjenester. Hermed er en fast praksis ved Forbrugerklagenævnet blevet fulgt af Sø- og Handelsretten. Af dommen fremgår bl.a.: "Det er ubestridt, at Nordic Media har udsendt fakturaer alene på grundlag af vis-nummer funktionen. Vis-nummer funktionen giver imidlertid ikke mulighed for at sikre identiteten af og herunder alderen på brugerne af de udbudte tjenesteydelser, og informationsboksene er heller intet værd, når man blot kan klikke videre, selv om man er under 18 år. Der er ikke på forhånd indgået en aftale med de pågældende telefonabonnenter om brug af de udbudte tjenester, som Nordic Media fakturerer brugen af, og vilkårene herfor." 6

9 "Nordic Media har derfor handlet i strid med god markedsføringsskik, jf. markedsføringslovens 1, ved uden retligt grundlag herfor at have sendt fakturaer til telefonabonnementer. Retten er enig i, at en faktura er vildledende, når den lader telefonabonnenten tro, at denne er forpligtet til at betale, selv om dette efter det ovenfor anførte ikke svarer til de virkelige forhold.udsendelse af fakturaerne findes herefter tillige at indebære en overtrædelse af markedsføringslovens 2." Nordic Media ApS blev endvidere idømt en bøde på kr. for at have udsendt 28 skrivelser i strid med det foreløbige forbud, efter at retten havde afsagt kendelse om opretholdelse af Forbrugerombudsmandens nedlagte foreløbige forbud. Nordic Media ApS har anket dommen til Højesteret. Læs hele dommen her. ( /5-131) Også andre selskaber har anvendt tilsvarende opkrævningsmetoder som Nordic Media. Et af disse selskaber har - efter at Forbrugerombudsmanden havde varslet nedlæggelse af forbud over for selskabets opkrævningsmetoder meddelt Forbrugerombudsmanden, at selskabet ville ophøre med at fakturere kunder på grundlag af vis-nummer funktionen. Selskabet vil i stedet alene benytte sig af Dankort-betalinger. Se også Forbrugerstyrelsens vejledning om hvordan man skal forholde sig, hvis man modtager en telesexregning Dom om uopsigelighed på 12 måneder i lejekoncept Sø- og Handelsretten har ved dom af 20. oktober 2004 accepteret, at et teleskab kan binde forbrugerne til et lejekoncept på 12 måneder. 7

10 Lejekonceptet gik ud på leje af mobiltelefoner og indeholdt et vilkår om uopsigelighed på 12 måneder. Forbrugerombudsmanden, som havde anlagt sag mod selskabet, gjorde bl.a. gældende, at det var i strid med god markedsføringsskik, hvis forbrugere ikke efter 6 måneder kunne komme ud af lejeforholdet. Retten fandt ikke, at det var i strid med god markedsføringsskik at binde forbrugerne i 12 måneder. Retten lagde i den forbindelse vægt på, at en bindingsperiode på 12 måneder - efter det materiale der er forelagt retten - er almindeligt for udlejning af løsøre, navnlig ved udlejning af hårde hvidevarer, radio og tv samt efter det oplyste briller. Derimod fik Forbrugerombudsmanden medhold i, at selskabet ikke må markedsføre udlejning af mobiltelefoner, som indeholder en bytteret for lejeren, når realiteten er, at lejeren ikke ved parternes aftale opnår nogen særlig fordel i forhold til udlejeren med hensyn til senere leje af en ny telefon. Endvidere fik Forbrugerombudsmanden medhold i, at selskabet ikke må foretage udlejning af mobiltelefoner, uden at forbrugeren på forhånd har haft mulighed for at gøre sig bekendt med lejeaftalens vilkår. Efter at have drøftet sagen med Kammeradvokaten besluttede Forbrugerombudsmanden ikke at anke dommen til Højesteret. Beslutningen blev bl.a. truffet i lyset af de politiske tilkendegivelser i dagspressen om behovet for ændringer af lovgivningen om binding af telekunder. ( /5-32) Fremgangsmåden ved udstedelse af kontrolafgift ved togtransport 8

11 En togtransportør havde et vilkår i sine almindelige forretningsbetingelser, som sagde, at en passagerer som træffes uden gyldig billet eller kort skal betale en kontrolafgift på 500 kr. enten på stedet eller ved en opkrævning. Dette gjaldt også i tilfælde, hvor passageren ikke havde været i stand til at løse billet, eksempelvis på en selvbetjent station. Passageren kunne herefter i disse situationer søge om at få kontrolafgiften eftergivet. Forbrugerombudsmanden fandt umiddelbart dette vilkår urimeligt og forelagde spørgsmålet for togtransportøren. Togtransportøren henviste til, at Trafikministeriet har godkendt betingelserne og fremsendte en kopi af ministeriets godkendelse. Forbrugerombudsmanden tog herefter kontakt til Trafikministeriet, der bekræftede godkendelsen og fastholdt, at der ikke er problemer med vilkåret, idet togtransportøren er forpligtet til at holde passagererne godt informerede om reglerne for kontrolafgifter. Forbrugerombudsmanden valgte herefter ikke at foretage sig yderligere på dette tidspunkt. ( /5-2) Påtrængende markedsføring Bøder for ulovlig telefonsalg Et tv-distributionsselskab accepterede at betale et bødeforlæg fra politiet på kr. En bøde selskabet fik for at have forsøgt at sælge abonnementer over telefonen til forbrugere, der ikke havde bedt om at blive kontaktet. Forbrugerombudsmanden meldte i august 2002 selskabet til politiet efter at have modtaget klager over telefonsalget. Samtidig modtog Forbrugerombudsmanden sælgernes manuskript og 9

12 materiale, der viste, at sælgerne skulle ringe til gamle kunder og til kunder med analogt udstyr for at give dem tilbud på digitalt udstyr. Selskabet som stod for opkaldene blev også meldt til politiet sammen med et andet selskab, som sammen med tvdistributionsselskabet solgte og installerede satellitudstyret. Selskaberne har lige som tv-distributionsselskabet modtaget et bødeforlæg fra politiet og accepteret at betale en bøde på hver kr. Efter Forbrugeraftalelovens 6 er det med få undtagelser strafbart at ringe forbrugere op uden deres forudgående samtykke. ( /5-41) Reklameidentifikation Igennem de senere år har Forbrugerombudsmanden løbende taget sager op om skjult reklame - reklame, der ikke umiddelbart kan opfattes som reklame. Der henvises til Forbrugerombudsmandens redegørelse Reklameidentifikation - Skjult Reklame i Forbrugerstyrelsens Juridiske Årbog 2001 og til Forbrugerjura 2003 (afsnittet Reklamer skal kunne identificeres ). Forbrugerombudsmanden har i 2004 fortsat fokuseret på skjult reklame og har bl.a. behandlet sager om skjult reklame i de skrevne medier, i tv, på internettet og i kunstværker. Spørgsmålet om duftmarkedsføring har også været taget op. Skjult reklame er som udgangspunkt i strid med markedsføringslovens generalklausul om god markedsføringsskik, jf. markedsføringslovens 1, og kan efter omstændighederne fremstå som vildledende og utilbørlig og i strid med markedsføringslovens 2, stk. 1 og 3. 10

13 Skjult reklame i ugeblade og magasiner Forbrugerombudsmanden behandlede en sag om en annonce for L Oréal hårfarve i bladet Eurowoman. Annoncen, der fyldte 4 sider med tekst og billeder, fremstod efter Forbrugerombudsmandens opfattelse i opsætning og indhold som redaktionel tekst og kunne blive forvekslet med bladets modekommentar eller modeanmeldelse, også selvom der øverst i annoncen var anført Eurowoman Promotion. Det viste sig, at annoncen var et eksempel på såkaldt promotion eller advertorial, dvs. en annonce, der er udarbejdet af bladet for annoncøren. Da reklamen ikke umiddelbart kunne identificeres som reklame, forelå der skjult reklame i strid med god markedsføringsskik, jf. markedsføringslovens 1. Sagen gav Forbrugerombudsmanden anledning til at skrive til andre udgivere af uge- og månedsblade og præciserede, at reklamer i alle medier klart skal fremstå som reklame uanset reklamens form, og at reklamer og artikler skal være skarpt adskilt. Såfremt der kan være den mindste tvivl om, hvorvidt der er tale om en annonce, må ordet "annonce" klart og tydeligt anføres i forbindelse med annoncen, ligesom det klart og tydeligt må fremgå af annoncen, hvem der er annoncør. Brug af ord som fx "advertorial" og "promotion" er ikke tilstrækkelig. ( /5-15) Tv- og radioprogrammer Dagbladene havde planer om, at programoversigterne for radio og tv fremover skulle betales af radio- og tv-virksomhederne, og 11

14 at placeringen i oversigten skulle afhænge af betalingens størrelse. Forbrugerombudsmanden skrev til relevante parter og henledte opmærksomheden på, at hvis dette koncept skulle realiseres, ville der efter Forbrugerombudsmandens opfattelse være tale om reklame for de enkelte radio- og tv-stationer. Dagbladene skal derfor i planlægningen af konceptet være opmærksomme på, at reklamer klart skal kunne identificeres, jf. markedsføringslovens 1 om god markedsføringsskik. Programmerne skal i givet fald fremstå klart og tydeligt som reklame i aviserne. ( /5-16) Skjult reklame i gratis magasinet "Where2Go"? Forbrugerombudsmanden bad magasinet "Where2Go", der ligger fremme til fri afbenyttelse fx i tøjbutikker, på caféer og i billetsalg, om at redegøre for bladets koncept. Det fremgik af redegørelsen, at Where2Go" både er en virksomhed og navnet på et blad. Virksomheden laver reklameproduktioner i form af fx tryksager, programmer, brochurer og magasiner til virksomheder. På baggrund af redegørelsen bemærkede Forbrugerombudsmandens, at konceptet omkring på den ene side virksomheden "Where2Go" som reklameproducent og på den anden side bladet af samme navn samt selve konceptet omkring bladet, efter Forbrugerombudsmandens opfattelse indeholdt en indbygget fare for, at der sker sammenblanding af virksomhedens, bladets og de forskellige samarbejdspartneres interesser. Aftalerne, der vedrører bladet, bar desuden præg af en tæt - måske for tæt - samhørighed mellem bladet og dets samarbejdspartnere. Forbrugerombudsmanden havde i den forbindelse bemærket, at samar- 12

15 bejdspartnere er sikret redaktionel dækning i bladet, hvis de har nyheder, der er relevante for mediet. Hvis fx en redaktionel artikel, omtale eller billedserie er blevet til i samarbejde med og/eller efter aftale med en virksomhed eller på baggrund af, at det er underforstået, at virksomheden og/eller dens produkter får omtale på et eller andet tidspunkt, foreligger der efter Forbrugerombudsmandens opfattelse skjult reklame i strid med god markedsføringsskik, jf. 1 i markedsføringsloven og efter omstændighederne af markedsføringslovens 2. Opsætning og udformning af sådanne artikler, omtaler eller billedserier mv. skal ske på en måde, så ingen læser kan være i tvivl om, at der er tale om markedsføring. Det betyder, at artikler, omtaler, billedserier mv., der er markedsføring, må suppleres med ordet "annonce" på en klar og tydelig måde. Et blad kan på eget initiativ få en idé til en artikel eller billedserie i relation til en virksomhed eller et bestemt produkt. Såfremt bladet præsenterer idéen for virksomheden/virksomheden bag produktet, for helt eller delvist at få dækket artiklens omkostninger, skal den endelige artikel/omtalen/billedserien markeres, så det klart fremgår, at virksomheden har ydet økonomisk støtte, og at der således er tale om reklame. Da "Where2Go" tilkendegav, at det - i overensstemmelse med Forbrugerombudsmandens anvisninger - vil blive sikret, at der i "Where2Go" ikke vil ske sammenblanding af redaktionelt stof, afsluttede Forbrugerombudsmanden sagen. ( /5-10) Skjult reklame i Superavisen 13

16 Kravet om en klar adskillelse mellem artikler og annoncer gælder også aviser og blade, hvor målgruppen/læserne er virksomheder. Forbrugerombudsmanden behandlede en sag mod Superavisen, der er en avis for detailhandlere. Avisen tilbød annoncører at købe redaktionelle profilløsninger, således at annoncørerne ved siden af en annonce fik redaktionel omtale i avisen. Avisen tilbød også test af produkter, som så kunne blive bragt som redaktionelt stof med fotos. Forbrugerombudsmanden meddelte avisen, at konceptet er skjult reklame i strid med god markedsføringsskik, jf. markedsføringslovens 1. ( /5-19) Bladet De små amtsborgere var et kommercielt blad Forbrugerombudsmanden har behandlet en sag om et gratis magasin De små amtsborgere, - Fyns Amt, der indeholdt oplysninger i form af artikler til børnefamilier, men det indeholdt også artikler, der omtalte virksomheder og deres børneprodukter. Det viste sig, at det var en virksomhed, der stod bag bladet. Forbrugerombudsmanden meddelte udgiveren af magasinet, at magasinet efter Forbrugerombudsmandens opfattelse var et annonceblad, der indeholder annoncer for både det offentlige, for foreninger og for private virksomheder. De involverede parter har betalt for indlæggene og har helt eller delvist medvirket til, hvad de enkelte indlæg skal indeholde. Et sådant magasin må markeres med betegnelsen annonceblad, og de enkelte indlæg må påføres ordet 14

17 annonce i det omfang, en privat erhvervsvirksomhed eller en offentlig virksomhed, som kan sidestilles hermed, står bag. I den forbindelse gjorde Forbrugerombudsmanden opmærksom på den øgede adgang for borgerne til frit valg ved levering af serviceydelser i kommuner og amtskommuner. Det betyder bl.a. øget frihed til selv at vælge, når det gælder offentligt finansierede ydelser som fx sygehuse, skoler, daginstitutioner og ældrehjælp. De enkelte indlæg må endvidere være påført tydelig oplysning om, hvilken offentlig myndighed, forening eller privat virksomhed, der står bag annoncen, fx ved angivelse af navn, logo eller varemærke. Da magasinet ikke blev udgivet af Fyns Amt, var det endvidere Forbrugerombudsmandens opfattelse, at bladets navn de små amtsborgere og angivelsen Fyns Amt var egnet til at vildlede læserne til at tro, at det er et magasin, som Fyns Amt udgiver. I denne sammenhæng foreligger der ligeledes en overtrædelse af god markedsføringsskik, jf. markedsføringslovens 1. ( /5-18) TV2's udsendelse "Shopping" vedrørende Fields var ifølge Forbrugerombudsmanden én stor reklame Der kan efter omstændighederne være tale om skjult reklame, hvis en tv- eller radiokanal træffer aftale med en virksomhed om, at virksomheden og/eller virksomhedens produkter får omtale i et eller flere programmer. Der kan være tale om rosende omtale eller særligt detaljerede omtaler af produkter mv., eller der kan være tale om såkaldt "product placement", hvor der sker en eksponering/fremhævelse af fx et bestemt produkt, et logo, varemærke eller et navn, eventuelt i forbindelse med sponsorering af programmer. 15

18 Forbrugerombudsmanden blev opmærksom på tv-serien Shopping, der handlede om et nyt butikscenter. Centrets navn blev slået fast gennem serien, både i speaken og synsmæssigt, og seerne fik mange relevante informationer om det nye indkøbscenter og dets butikker. Centrets administrationsselskab havde betalt for delvis dækning af produktionsomkostningerne i forbindelse med tilblivelsen af tv-serien. Det var Forbrugerombudsmandens opfattelse, at serien "Shopping" var én stor reklame for indkøbscentret "Fields" og for centrets butikker, og at visningen af serien som minimum var i strid med god markedsføringsskik, jf. markedsføringslovens 1, idet tv-serien ikke var identificeret som reklame. Dette meddelte Forbrugerombudsmanden Steen & Støm Danmark A/S, der er administrator for butikscentret Fields. Radio- og Tv-nævnet tog også sagen op i forhold til programvirksomheden/tv-stationen i medfør af radio- og tvlovgivningen. Nævnet fandt ikke, at denne lovgivning var overtrådt. Forbrugerombudsmanden fastholdt sin opfattelse af, at visningen af serien Shopping er én stor reklame, som ikke er identificeret som reklame, og at visningen derfor som minimum er i strid med god markedsføringsskik, jf. markedsføringslovens 1. Efter omstændighederne besluttede Forbrugerombudsmanden ikke at foretage videre. ( /5-13) Internettet. Højhuset 16

19 Forbrugerombudsmanden rejste en sag mod firmaet bag hjemmesiden Hjemmesiden rummede et frit tilgængeligt chatrum og legested - "Højhuset" for unge. Men Højhuset var samtidig et avanceret reklameunivers, hvor virksomheder kunne købe sig ind og være en del af chatten i form af reklamer, der med mellemrum indgik på forskellig vis. Fx dukkede der med jævne mellemrum mærkevarer op som rekvisitter i legen. Det var Forbrugerombudsmandens opfattelse, at denne sammenblanding af chat, leg, spil og markedsføring på denne hjemmeside var skjult reklame i strid med god markedsføringsskik, jf. markedsføringslovens 1. Læs også om sagen under afsnittet Børn og unge.( /5-48) Kunstværker (bøger, malerkunst, musik mv.) Det kom frem i medierne, at virksomheden Ewire agtede at indgå aftaler med kunstnere om reklame i kunstværker. Dette gav Forbrugerombudsmanden anledning til at meddele Ewire, at en aftale mellem en erhvervsvirksomhed og fx en forfatter, en musiker eller en billedkunstner om, at reklame for virksomheden og/eller virksomhedens produkt eller produkter skal indgå i fx en kommende bog, et kommende musikværk eller billede, efter Forbrugerombudsmandens opfattelse er skjult reklame i strid med god markedsføringsskik, jf. 1 i markedsføringsloven og efter omstændighederne af markedsføringslovens 2, stk. 1 og stk. 3 om vildledende og utilbørlige fremgangsmåder. Såfremt reklame indgår i kunstværker, må det fremstå klart og tydeligt, hvornår der er tale om reklame. ( /5-21) 17

20 Duftmarkedsføring Duftmarkedsføring betyder, at dufte indgår i markedsføringen. Formålet er typisk at påvirke forbrugeren for at øge salget af en vare. I lighed med andre markedsføringsteknikker, som påvirker forbrugernes underbevidsthed, er det i strid med god markedsføringsskik, jf. markedsføringslovens 1, såfremt forbrugerne ikke er klar over, at de udsættes for denne påvirkning, som er en særlig form for skjult reklame. En sag gav Forbrugerombudsmanden anledning til at præcisere, at duftmarkedsføring ikke må finde sted på offentlige steder, som fx på gader, veje, ved busstoppesteder og i buslæskure. Hvis en forretning ønsker at benytte dufte i markedsføringen, så må de med tydelig skiltning i forretningen oplyse herom. Det er samtidig en forudsætning, at duftene ikke vildleder forbrugerne, fx ved at dufte forleder forbrugerne til at tro, at en vare har egenskaber, den rent faktisk ikke har. Brug af dufte der understreger eller illustrerer et produkts egenskaber - eksempelvis udsendelse af appelsinduft i frugtafdelingen - kan ikke generelt siges at være i strid med god markedsføringsskik. En duft der modsat har til formål at fjerne grim lugt, kan også være skjult reklame. Det kunne fx tænkes i en dyrebutik for at fjerne opmærksomheden om, at der kan være duftgener ved dyrehold. ( /5-327) Diskriminerende markedsføring Reklame for TUC kiks var ikke kønsdiskriminerende 18

21 Forbrugerombudsmanden modtog et stort antal klager over en reklame for TUC kiks. Klagerne mente, at reklamen var kønsdiskriminerende, idet kvinden i reklamen blev brugt som sexobjekt og som blikfang. Reklamen viste en mand foran en grill med en grilltang og et glas rødvin i hænderne. Foran ham stod en nøgen kvinde med en pakke TUC i den ene hånd, mens hun fører en kiks op til munden med den anden hånd. Teksten i reklamen lød: "Nyhed! Kan spises uden noget på. Prøv en lækker ovnbagt snack med paprika eller oliven/rosmarin næste gang du skal grille. Den kan spises helt uden noget på. Velbekomme." Det var Forbrugerombudsmandens vurdering, at sådan som mode- og mediebilledet er udviklet, vil Forbrugerombudsmanden næppe i Sø- og Handelsretten kunne få medhold i en påstand om, at reklamen strider mod god markedsføringsskik, jf. markedsføringslovens 1. Den nøgne kvinde i reklamen adskiller sig ikke fra, hvad vi dagligt ser i medierne og i modesammenhæng, hvor mere eller mindre afklædte mennesker er blikfang. Teksten i reklamen har et klart budskab omkring kiks produktet. Budskabet er bygget op på en måde, så det giver mulighed for et spil med ordene og ordenes betydning i forhold til billedet i reklamen. Leg med sproget og ordenes dobbeltbetydning er almindelig forekommende i samfundet, og der er efter Forbrugerombudsmandens opfattelse et betydeligt spillerum for en sådan brug af sproget - også i reklamen. Efter Forbrugerombudsmandens opfattelse var denne sammenkædning af reklamens produktoplysning og reklamens billede - med to personer i et stift, kunstigt, nærmest uvirkeligt sceneri - 19

22 banal, og bevirkede ikke en overtrædelse af markedsføringslovens bestemmelser herunder af Forbrugerombudsmandens retningslinier om kønsdiskriminerende reklame. ( /5-30) Cult Shaker reklame - kønsdiskriminerende Forbrugerombudsmanden modtog over 100 klager over en reklame på reklamesøjler og busstoppesteder for alkoholdrikken Cult Shaker. Reklamen viste to nøgne kvinder i en intim omfavnelse, og teksten var "Enjoy Shaker with a twist". Den ene kvinde holdt en flaske af produktet i hånden. Forbrugerombudsmanden skrev bl.a. til selskabet, at når en virksomhed markedsfører et produkt i det offentlige rum, må virksomheden tage hensyn til, at reklamen ses af alle befolkningsgrupper. Reklamen havde et klart seksuelt indhold, på grænsen til det pornografiske. Den var egnet til at provokere, støde og krænke mange mennesker, således som det også var sket. Det var efter Forbrugerombudsmandens opfattelse en skærpende omstændighed, at der var tale om en alkoholreklame. Ved markedsføring af alkoholholdige produkter må reklamen ikke fremtræde eller virke påtrængende og provokerende, herunder kæde sex og alkohol sammen. Markedsføringen var efter Forbrugerombudsmandens opfattelse uetisk og i strid med god markedsføringsskik, jf. markedsføringslovens 1 samt Forbrugerombudsmandens "Retningslinier for Kønsdiskriminerende reklame", hvorefter personer i reklamen ikke må reduceres til sexobjekter. 20

23 Reklamen var efter Forbrugerombudsmandens opfattelse et eksempel på den tendens, man desværre ser ind imellem, hvor virksomheder prøver grænser af ved at udforme reklamer med elementer af sex, vold, død og ulykke - elementer som på den ene side støder nogle mennesker eller skaber følelser som beskrevet ovenfor eller skaber ubehag og frygt, men som hos andre skaber fx nysgerrighed og spænding. Denne form for reklame, som det er nærliggende at tro, bevidst tilsigter at provokere, og måske også har til formål at fremkalde indgreb fra myndighederne, bevirker en betydelig medieomtale med en deraf følgende markedsføringsfordel - en ekstra og gratis reklame, en bevidst markedsføringsstrategi. Denne form for bevidst provokerende markedsføring, som samtidig støder og krænker et større antal personer, er efter Forbrugerombudsmandens opfattelse uetisk og bør ikke finde sted. Selskabet var ikke enig i Forbrugerombudsmandens opfattelse af reklamen, men oplyste at plakaterne var nedtaget. ( /5-32) Reklame for Næstved Ejendomsselskab. kønsdiskriminerende Et ejendomsselskab markedsførte et lejemål af en ejendom i en avisannonce, på internettet og i en brochure, der blev sendt til virksomheder. Annoncen, brochurens forside og hjemmesiden viste en lettere påklædt, ung kvinde med et hjortekid i snor. En herrearm havde et godt tag i kvindens jakke. Den ledsagende tekst understøttede en opfattelse af, at kvinden står til rådighed og bliver udnyttet. 21

REKLAMEIDENTIFIKATION SKJULT REKLAME

REKLAMEIDENTIFIKATION SKJULT REKLAME REKLAMEIDENTIFIKATION SKJULT REKLAME VIDEN RÅDGIVNING SERVICE TRYGHED INDHOLD 1. Kort fortalt.... 3 2. Hvad er problemet med skjult reklame?.... 3 3. Aviser, blade og andre skrevne medier..... 5 4. Radio-

Læs mere

TV 2/DANMARK A/S Teglholm Allé 16 2450 København SV Att.: Reklamejura. København den 5. september 2007

TV 2/DANMARK A/S Teglholm Allé 16 2450 København SV Att.: Reklamejura. København den 5. september 2007 RADIO- OG TV-NÆVNET TV 2/DANMARK A/S Teglholm Allé 16 2450 København SV Att.: Reklamejura København den 5. september 2007 Klage over tv-reklame for Wupti.com sendt på TV 2 Allan Kok har ved mail af 18.

Læs mere

Gode råd om... Markedsføring via sociale medier

Gode råd om... Markedsføring via sociale medier Gode råd om... Markedsføring via sociale medier INDHOLD Indledning 3 Generelt om sociale medier 3 Reklameidentifikation 3 Markedsføringsloven og de sociale medier 5 Hvem er omfattet? 5 Samtykke 5 Hvad

Læs mere

Bekendtgørelse om urimelig markedsføring i forbrugerforhold 1)

Bekendtgørelse om urimelig markedsføring i forbrugerforhold 1) BEK nr 1084 af 14/09/2007 (Gældende) Udskriftsdato: 14. februar 2017 Ministerium: Erhvervs- og Vækstministeriet Journalnummer: Familie- og Forbrugermin., Forbrugerstyrelsen, j.nr. 2007-101/1-1000 Senere

Læs mere

Forbrugerretten I. 4. udgave. Sonny Kristoffersen. Markedsføringsretten i en civil- og offentligretlig kontekst

Forbrugerretten I. 4. udgave. Sonny Kristoffersen. Markedsføringsretten i en civil- og offentligretlig kontekst Sonny Kristoffersen Forbrugerretten I Markedsføringsretten i en civil- og offentligretlig kontekst 4. udgave Forord 5 Kapitel 1 Lovens formål og anvendelsesområde 17 1.1. De seneste revisioner af markedsføringsloven

Læs mere

64 E-handelsloven Direktivet om elektronisk handel blev gennemført i dansk ret ved lov nr. 227 af 22. april 2002 om tjenester i informationssamfundet, herunder visse aspekter af elektronisk hand el. Loven,

Læs mere

Gode råd til bloggere om skjult reklame på sociale medier

Gode råd til bloggere om skjult reklame på sociale medier Dato: 16. september 2015 Gode råd til bloggere om skjult reklame på sociale medier Bloggeres omtale af produkter på de sociale medier kan være reklame for produkterne. Det gælder både omtale af fysiske

Læs mere

Informationsmøde om skjult reklame

Informationsmøde om skjult reklame 30-03-2017 Informationsmøde om skjult reklame Hos Forbrugerombudsmanden Program» Velkommen» Baggrunden for informationsmødet» Lovgrundlag» Eksempler fra praksis» Trykte medier og netudgivelser» Sociale

Læs mere

Sonny Kristoffersen. Forbrugerretten I. Markedsføringsretten i en civil- og offentligretlig kontekst. 3. udgave THOMSON REUTERS

Sonny Kristoffersen. Forbrugerretten I. Markedsføringsretten i en civil- og offentligretlig kontekst. 3. udgave THOMSON REUTERS Sonny Kristoffersen Forbrugerretten I Markedsføringsretten i en civil- og offentligretlig kontekst 3. udgave $Ë*M THOMSON REUTERS Forord til 3. udgave 5 Forord til 2. udgave 6 Forord til 1. udgave 7 Kapitel

Læs mere

RADIO- OG TV-NÆVNET. TV 2/Reklame Baunegårdsvej 73 2900 Hellerup. København den 22. december 2004

RADIO- OG TV-NÆVNET. TV 2/Reklame Baunegårdsvej 73 2900 Hellerup. København den 22. december 2004 TV 2/Reklame Baunegårdsvej 73 2900 Hellerup RADIO- OG TV-NÆVNET København den 22. december 2004 Klage over tv-reklame for Debitel 1 øre sendt på TV 2 Michael Jørgensen har ved mail af 3. november 2004

Læs mere

Forbrugerretten I. 5. udgave. Sonny Kristoffersen. Markedsføringsretten i en civil- og offentligretlig kontekst

Forbrugerretten I. 5. udgave. Sonny Kristoffersen. Markedsføringsretten i en civil- og offentligretlig kontekst Sonny Kristoffersen Forbrugerretten I Markedsføringsretten i en civil- og offentligretlig kontekst 5. udgave Sonny Kristoffersen Forbrugerretten I. Markedsføringsretten i en civil- og offentligretlig kontekst

Læs mere

uanmodede henvendelser og spam

uanmodede henvendelser og spam GODE RÅD OM... uanmodede henvendelser og spam SIDE 1 indhold 3 Indledning 3 E-mails og anden elektronisk post 5 Adresserede reklamebreve med posten 6 Navneløse postforsendelser 6 Telefoniske henvendelser

Læs mere

Høringsnotat vedrørende udkast til bekendtgørelse om regler for Forbrugerombudsmandens virksomhed

Høringsnotat vedrørende udkast til bekendtgørelse om regler for Forbrugerombudsmandens virksomhed NOTAT 16. januar 2007 Sag 101/1-759/ssa Høringsnotat vedrørende udkast til bekendtgørelse om regler for Forbrugerombudsmandens virksomhed Markedsføringsloven indeholder hjemmel for ministeren til at fastsætte

Læs mere

NY MARKEDSFØRINGSLOV PÅ VEJ

NY MARKEDSFØRINGSLOV PÅ VEJ NY MARKEDSFØRINGSLOV PÅ VEJ Markedsføringsloven har været til hovedeftersyn. Erhvervs- og vækstministeren har den 1. juli offentliggjort en rapport, som indeholder et udkast til lovforslag til en ny markedsføringslov,

Læs mere

Klage over tv-reklame for Optiker Louis Nielsen udsendt af TV 2 den 10. marts 2004

Klage over tv-reklame for Optiker Louis Nielsen udsendt af TV 2 den 10. marts 2004 RADIO- OG TV-NÆVNET TV 2/Reklame Danmarks Optikerforening Baunegårdsvej 73 Kongevejs-Centret 2 2900 Hellerup 2970 Hørsholm København den 18. juni 2004 Klage over tv-reklame for Optiker Louis Nielsen udsendt

Læs mere

DR TV-BYEN 2860 Søborg. København den 20. marts 2006. Klage over skjult reklame for Visa/Dankort i programmet OBS sendt på DR1

DR TV-BYEN 2860 Søborg. København den 20. marts 2006. Klage over skjult reklame for Visa/Dankort i programmet OBS sendt på DR1 RADIO- OG TV-NÆVNET DR TV-BYEN 2860 Søborg København den 20. marts 2006 Klage over skjult reklame for Visa/Dankort i programmet OBS sendt på DR1 Peter Niels har ved mail af 15. december 2004 indgivet en

Læs mere

// KOM GODT IGANG MED NYHEDSBREVE //

// KOM GODT IGANG MED NYHEDSBREVE // // KOM GODT IGANG MED NYHEDSBREVE // Nyhedsbreve er et effektivt markedsføringsredskab, når det anvendes rigtigt, og et fremragende supplement til øget salg og service over for dine nuværende og potentielle

Læs mere

Forbrugerombudsmandens vejledning om krav til oplysninger i tvreklamer, jf. markedsføringslovens 3, 12 a og 14 a. Baggrund

Forbrugerombudsmandens vejledning om krav til oplysninger i tvreklamer, jf. markedsføringslovens 3, 12 a og 14 a. Baggrund Dato: 19. december 2014 Sag: FO-12/12069-28 Sagsbehandler: /tmn Forbrugerombudsmandens vejledning om krav til oplysninger i tvreklamer, jf. markedsføringslovens 3, 12 a og 14 a. Baggrund Gennem de seneste

Læs mere

Justitsministeriets sagsbehandlingstid i sager om meldepligt

Justitsministeriets sagsbehandlingstid i sager om meldepligt 2015-5 Justitsministeriets sagsbehandlingstid i sager om meldepligt Ved dom af 1. juni 2012 kendte Højesteret udlændingemyndighedernes afgørelser om opholds- og meldepligt i forhold til en konkret udlænding

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt tirsdag den 13. oktober 2009

HØJESTERETS KENDELSE afsagt tirsdag den 13. oktober 2009 HØJESTERETS KENDELSE afsagt tirsdag den 13. oktober 2009 Sag 173/2008 HE-House A/S og HE-Biler ved Henning Mærsk-Møller (begge ved advokat Mads Berendt) mod Skandinavisk Motor Co. A/S (advokat Peter Schradieck)

Læs mere

Konkurrencer og markedsføring

Konkurrencer og markedsføring Konkurrencer og markedsføring Indhold 1. Kort fortalt... 1 2. Konkurrencer som led i markedsføring... 1 3. Samtykke til markedsføring gennem konkurrencer... 2 4. Oplysningspligt... 3 4.1. Gratis konkurrencer...

Læs mere

Baunegårdsvej 73 Kalvehavevej 25 2900 Hellerup 3250 Gilleleje. København den 30. september 2004. Klage over tv-reklame for Becel pro.

Baunegårdsvej 73 Kalvehavevej 25 2900 Hellerup 3250 Gilleleje. København den 30. september 2004. Klage over tv-reklame for Becel pro. RADIO- OG TV-NÆVNET TV 2/Reklame Kirsten Nissen Baunegårdsvej 73 Kalvehavevej 25 2900 Hellerup 3250 Gilleleje København den 30. september 2004 Klage over tv-reklame for Becel pro.activ Kirsten Nissen har

Læs mere

Klage over skjult reklame for Facebook i Aftenshowet, vist på DR1

Klage over skjult reklame for Facebook i Aftenshowet, vist på DR1 6. september 2016 DR DR Byen Emil Holms Kanal 20 0999 København C Att.: DR Jura, Politik og Strategi Radio- og tv-nævnet H.C. Andersens Boulevard 2 1553 København V Telefon 33 95 42 00 post@slks.dk www.slks.dk

Læs mere

DR DR Byen Emil Holms Kanal 20 0999 København C. Att. DR Jura, Politik og Strategi

DR DR Byen Emil Holms Kanal 20 0999 København C. Att. DR Jura, Politik og Strategi DR DR Byen Emil Holms Kanal 20 0999 København C Att. DR Jura, Politik og Strategi RADIO- OG TV-NÆVNET 7. december 2011 Sagsnr: 2010-018591 Maria Magelund Madsen Fuldmægtig, cand. jur. mma@bibliotekogmedier.dk

Læs mere

Dokumentationskravet i markedsføringslovens 3, stk. 3.

Dokumentationskravet i markedsføringslovens 3, stk. 3. Dato: 3. april 2014 Sag: FO-14/02776-1 Dokumentationskravet i markedsføringslovens 3, stk. 3. Problemstilling En erhvervsdrivende skal kunne dokumentere, at faktiske forhold, der oplyses om i markedsføringen,

Læs mere

Orientering om de nordiske forbrugerombudsmænds standpunkt vedrørende markedsføring på sociale medier

Orientering om de nordiske forbrugerombudsmænds standpunkt vedrørende markedsføring på sociale medier Orientering om de nordiske forbrugerombudsmænds standpunkt vedrørende markedsføring på sociale medier 1. Indledning 2. Generelt om uanmodet elektronisk kommunikation og spam-forbuddet 2.1 Facebook - elektronisk

Læs mere

Justitsministeriet Civil- og Politiafdelingen

Justitsministeriet Civil- og Politiafdelingen Retsudvalget L 65 - Svar på Spørgsmål 13 Offentligt Justitsministeriet Civil- og Politiafdelingen Kontor: Civilkontoret Sagsnr.: 2006-156-0047 Dok.: JKA40191 Besvarelse af spørgsmål nr. 13 af 24. februar

Læs mere

Markedsføring i sociale medier en lille håndbog i do s and dont s

Markedsføring i sociale medier en lille håndbog i do s and dont s Markedsføring i sociale medier en lille håndbog i do s and dont s I er kendelsen af, at det kan være svært selv at skulle sætte sig ind i eller følge udviklingen i markedsføringslovgivningen i forbindelse

Læs mere

Klage over tv-reklame for produktet Telia Unlimited udsendt på TV Danmark

Klage over tv-reklame for produktet Telia Unlimited udsendt på TV Danmark RADIO- OG TV-NÆVNET TV Danmark Steen Larsen V/Jan Christiansen Brøndby Nord Vej 85 Banegårdspladsen 1,8. 2605 Brøndby 1570 København V. København den 20. oktober 2004 Klage over tv-reklame for produktet

Læs mere

TV 2/FYN Olfert Fischers Vej 31 5220 Odense SØ. København den 28. april 2006. Klage over skjult reklame for IKEA i indslag på TV2/FYN

TV 2/FYN Olfert Fischers Vej 31 5220 Odense SØ. København den 28. april 2006. Klage over skjult reklame for IKEA i indslag på TV2/FYN RADIO- OG TV-NÆVNET TV 2/FYN Olfert Fischers Vej 31 5220 Odense SØ København den 28. april 2006 Klage over skjult reklame for IKEA i indslag på TV2/FYN Tyge Clausen har ved e-mail af 21. december 2005

Læs mere

TV 2/DANMARK A/S Teglholm Allé 16 2450 København SV Att.: Reklamejura. København den 23. august 2007

TV 2/DANMARK A/S Teglholm Allé 16 2450 København SV Att.: Reklamejura. København den 23. august 2007 RADIO- OG TV-NÆVNET TV 2/DANMARK A/S Teglholm Allé 16 2450 København SV Att.: Reklamejura København den 23. august 2007 Klage over tv-reklame for inkclub AB sendt på TV 2 Per Rasmussen har ved mail af

Læs mere

Reklameplads udlejes. Retningslinjer for brug af reklamer og sponsorater i Vordingborg Kommune

Reklameplads udlejes. Retningslinjer for brug af reklamer og sponsorater i Vordingborg Kommune Reklameplads udlejes Retningslinjer for brug af reklamer og sponsorater i Vordingborg Kommune Gældende fra april 2013 Retningslinjer for brug af reklamer og sponsorater i Vordingborg Kommune Udgivet af

Læs mere

TV 2 DANMARK A/S Teglholm Allé 16 2450 København SV. Att. TV 2 Jura. Genoptagelse af klage over tv-reklame for Hurup Møbelfabrik A/S vist på TV 2

TV 2 DANMARK A/S Teglholm Allé 16 2450 København SV. Att. TV 2 Jura. Genoptagelse af klage over tv-reklame for Hurup Møbelfabrik A/S vist på TV 2 TV 2 DANMARK A/S Teglholm Allé 16 2450 København SV Att. TV 2 Jura Radio- og tv-nævnet 6. februar 2012 Sagsnr. 2009-004115 Rasmus Pleidrup Fuldmægtig, cand.jur. rpl@bibliotekogmedier.dk Direkte tlf.: 33

Læs mere

TV 2/DANMARK A/S Rugårdsvej 25 5100 Odense C. København den 21. juni 2004

TV 2/DANMARK A/S Rugårdsvej 25 5100 Odense C. København den 21. juni 2004 RADIO- OG TV-NÆVNET TV 2/DANMARK A/S Rugårdsvej 25 5100 Odense C København den 21. juni 2004 Udsendelsesrækken Shopping vist på TV 2 Foranlediget af omtale i pressen besluttede Radio- og tv-nævnet i henhold

Læs mere

Markedsføringsloven udgør en væsentlig rammebetingelse for alle virksomheder og forbrugere i Danmark.

Markedsføringsloven udgør en væsentlig rammebetingelse for alle virksomheder og forbrugere i Danmark. Erhvervs-, Vækst- og Eksportudvalget 2016-17 L 40 endeligt svar på spørgsmål 12 Offentligt INSPIRATIONSPUNKTER [KUN DET TALTE ORD GÆLDER] 10. januar 2017 Samråd i ERU den 10. januar 2017 Spørgsmål A-F

Læs mere

Forbrugerombudsmanden. Carl Jacobsens vej 35. 2500 Valby. Att.: Chefkonsulent Tina Morell Nielsen. Frederiksberg, 19.

Forbrugerombudsmanden. Carl Jacobsens vej 35. 2500 Valby. Att.: Chefkonsulent Tina Morell Nielsen. Frederiksberg, 19. Forbrugerombudsmanden Carl Jacobsens vej 35 2500 Valby Att.: Chefkonsulent Tina Morell Nielsen Frederiksberg, 19. december 2011 Vedrørende standpunkt til markedsføring via sociale medier. Indledende bemærkninger.

Læs mere

DR Generaldirektøren DR Byen Emil Holms Kanal 20 DK-0999 København C. København den 31. august 2007

DR Generaldirektøren DR Byen Emil Holms Kanal 20 DK-0999 København C. København den 31. august 2007 RADIO- OG TV-NÆVNET DR Generaldirektøren DR Byen Emil Holms Kanal 20 DK-0999 København C København den 31. august 2007 Klage over skjult reklame for Post Danmark A/S i programmet OBS sendt på DR1 Formand

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt fredag den 25. april 2014

HØJESTERETS KENDELSE afsagt fredag den 25. april 2014 HØJESTERETS KENDELSE afsagt fredag den 25. april 2014 Sag 58/2014 Tivoli A/S (advokat Jens Jakob Bugge) mod Pressalit Group A/S (advokat Claus Barrett Christiansen) I tidligere instans er afsagt dom af

Læs mere

DR Byen Emil Holms Kanal 20 0999 København C. Att.: DR Jura Politik Strategi

DR Byen Emil Holms Kanal 20 0999 København C. Att.: DR Jura Politik Strategi DR Byen Emil Holms Kanal 20 0999 København C Att.: DR Jura Politik Strategi Radio- og tv-nævnet 22. november 2013 Sagsnr: 2013-010561 Grace Nguyen Suhadi Fuldmægtig, cand.jur. gns@kulturstyrelsen.dk Direkte

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 12. april 2013

HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 12. april 2013 HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 12. april 2013 Sag 132/2011 (2. afdeling) Post Danmark A/S (advokat Frank Bøggild) mod Forbrugerombudsmanden (kammeradvokat K. Hagel-Sørensen) I tidligere instans er afsagt

Læs mere

Klage over reklame for www.århus.dk i nyhedsudsendelse på TV 2/Østjylland

Klage over reklame for www.århus.dk i nyhedsudsendelse på TV 2/Østjylland RADIO- OG TV-NÆVNET TV 2/Østjylland Skejbyparken 1 8200 Århus N København den 16. marts 2005 Klage over reklame for www.århus.dk i nyhedsudsendelse på TV 2/Østjylland Tom Flangel Nielsen har ved mail af

Læs mere

ADVERTORIALS - hvor går grænsen mellem reklame og journalistik?

ADVERTORIALS - hvor går grænsen mellem reklame og journalistik? ADVERTORIALS - hvor går grænsen mellem reklame og journalistik? MEDLEMSMØDE I DANSK FORENING FOR MARKEDSFØRINGSRET 3. MAJ 2016 SØREN SANDFELD JAKOBSEN PROFESSOR, PH.D. JURIDISK INSTITUT Agenda Hvad er

Læs mere

Baunegårdsvej 73 Vennemindevej 81 2900 Hellerup 8520 Lystrup. København den 22. marts 2004

Baunegårdsvej 73 Vennemindevej 81 2900 Hellerup 8520 Lystrup. København den 22. marts 2004 RADIO- OG TV-NÆVNET TV 2/REKLAME Arne M. Eike Baunegårdsvej 73 Vennemindevej 81 2900 Hellerup 8520 Lystrup København den 22. marts 2004 Klage over tv-reklame for Dansk Hørecenter udsendt på TV 2 MEDIESEKRETARIATET

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om markedsføring

Forslag. Lov om ændring af lov om markedsføring Forslag til Lov om ændring af lov om markedsføring (Indsættelse af faktureringspligt for regningsarbejde og ændring af Forbrugerombudsmandens ansættelsesvilkår) 1 I markedsføringsloven, jf. lovbekendtgørelse

Læs mere

28. januar 2015. DR DR Byen Emil Holms Kanal 20 0999 København C. Att.: DR Jura, Politik og Strategi

28. januar 2015. DR DR Byen Emil Holms Kanal 20 0999 København C. Att.: DR Jura, Politik og Strategi 28. januar 2015 DR DR Byen Emil Holms Kanal 20 0999 København C Radio- og tv-nævnet Louise Nygaard Andersen Fuldmægtig, cand.jur. lna@kulturstyrelsen.dk www.kulturstyrelsen.dk Att.: DR Jura, Politik og

Læs mere

Gode råd til influenter om skjult reklame

Gode råd til influenter om skjult reklame Gode råd til influenter om skjult reklame De sociale medier bruges ikke kun til at dele oplevelser, erfaringer og anbefalinger mellem venner, hvor der er en personlig relation. De sociale medier anvendes

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 9. december 2013

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 9. december 2013 HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 9. december 2013 Sag 25/2012 (2. afdeling) Fagligt Fælles Forbund (3F) (advokat Peter Giersing) mod 1) Det Faglige Hus 2) Fagforeningen Danmark 3) Det Faglige Hus - A-kasse

Læs mere

DR Byen Emil Holms Kanal 20 0999 København C. Att. DR Jura, Politik og Strategi

DR Byen Emil Holms Kanal 20 0999 København C. Att. DR Jura, Politik og Strategi DR Byen Emil Holms Kanal 20 0999 København C Att. DR Jura, Politik og Strategi Radio- og tv-nævnet 3. september 2012 Sagsnr: 2012-007952 Ulrike Clade Christensen Fuldmægtig, cand. jur. ucc@kulturstyrelsen.dk

Læs mere

TV 2 DANMARK A/S Teglholm Allé 16 2450 København SV. Att.: TV 2 Jura

TV 2 DANMARK A/S Teglholm Allé 16 2450 København SV. Att.: TV 2 Jura TV 2 DANMARK A/S Teglholm Allé 16 2450 København SV Att.: TV 2 Jura Radio- og tv-nævnet 12. november 2012 Sagsnr: 2012-012574 Henrik Bang Nielsen Chefkonsulent, cand.jur. hbn@kulturstyrelsen.dk Direkte

Læs mere

EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV 98/27/EF af 19. maj 1998 om søgsmål med påstand om forbud på området beskyttelse af forbrugernes interesser

EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV 98/27/EF af 19. maj 1998 om søgsmål med påstand om forbud på området beskyttelse af forbrugernes interesser L 166/51 EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV 98/27/EF af 19. maj 1998 om søgsmål med påstand om forbud på området beskyttelse af forbrugernes interesser EUROPA-PARLAMENTET OG RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE

Læs mere

EF-Domstolen freder det nye tobaksreklamedirektiv

EF-Domstolen freder det nye tobaksreklamedirektiv Europaudvalget EU-note - E 26 Offentligt Folketinget Europaudvalget Christiansborg, den 16. januar 2007 EU-konsulenten Til udvalgets medlemmer og stedfortrædere EF-Domstolen freder det nye tobaksreklamedirektiv

Læs mere

Tilsagn over for Forbrugerombudsmanden

Tilsagn over for Forbrugerombudsmanden Teleområdet Teleselskabernes behandling af klager over indholdstakserede tjenester mv. Teleselskaberne, TDC, Telenor, Telia og 3 har ved tilsagn bl.a. forpligtet sig til at behandle klager over indholdstakserede

Læs mere

Indledning Tak for invitationen til dette samråd og tak for ordet.

Indledning Tak for invitationen til dette samråd og tak for ordet. Erhvervsudvalget 2010-11 ERU alm. del Bilag 206 Offentligt 22. marts 2011 Talepapir til åbent samråd i ERU alm. del den 22. marts 2011 samrådsspørgsmål X-Z af 24. februar 2011, stillet af Benny Engelbrecht

Læs mere

At Movias nuværende udbudsbetingelser for reklamers indhold fastholdes uændret.

At Movias nuværende udbudsbetingelser for reklamers indhold fastholdes uændret. Politisk dokument uden resume Sagsnummer Bestyrelsen 26. juni 2014 Mads Lund Larsen 13 Reklamer på busser for kosmetiske operationer Indstilling: Administrationen indstiller, At Movias nuværende udbudsbetingelser

Læs mere

DR DR Byen Emil Holms Kanal 20 0999 København C. Att.: Juridisk Politisk Sekretariat

DR DR Byen Emil Holms Kanal 20 0999 København C. Att.: Juridisk Politisk Sekretariat DR DR Byen Emil Holms Kanal 20 0999 København C Att.: Juridisk Politisk Sekretariat RADIO- OG TV-NÆVNET 5. juli 2010 Sagsnr: 2009-012920 Ulrike Clade Christensen Fuldmægtig, cand.jur. ucc@bibliotekogmedier.dk

Læs mere

Klagerne. København, den 3. marts 2010 KENDELSE. ctr. Bolig-Ringen af 2005 ApS v/advokat Vibeke Asmin Hansen Gravene 2 8800 Viborg

Klagerne. København, den 3. marts 2010 KENDELSE. ctr. Bolig-Ringen af 2005 ApS v/advokat Vibeke Asmin Hansen Gravene 2 8800 Viborg 1 København, den 3. marts 2010 KENDELSE Klagerne ctr. Bolig-Ringen af 2005 ApS v/advokat Vibeke Asmin Hansen Gravene 2 8800 Viborg Sagen angår spørgsmålet, om der på handelstidspunktet gjaldt en skriftlig

Læs mere

Teleområ det teleselskåbernes behåndling åf klåger over indholdståkserede tjenester mv. Tilsagn over for Forbrugerombudsmanden 2011

Teleområ det teleselskåbernes behåndling åf klåger over indholdståkserede tjenester mv. Tilsagn over for Forbrugerombudsmanden 2011 Teleområ det teleselskåbernes behåndling åf klåger over indholdståkserede tjenester mv. Tilsagn over for Forbrugerombudsmanden 2011 TELEOMRÅDET TELESELSKABERNES BEHANDLING AF KLAGER OVER INDHOLDSTAKSEREDE

Læs mere

Bilag 1. Bilag 1 er et tillæg til Retningslinjer om god markedsføringsskik på teleområdet. Bilag 1 træder i kraft 1. marts 2013.

Bilag 1. Bilag 1 er et tillæg til Retningslinjer om god markedsføringsskik på teleområdet. Bilag 1 træder i kraft 1. marts 2013. Bilag 1 Bilag 1 er et tillæg til Retningslinjer om god markedsføringsskik på teleområdet. Bilag 1 træder i kraft 1. marts 2013. Markedsføring af bredbåndsforbindelser Indledning: De generelle krav, der

Læs mere

ERHVERVSANKENÆVNET Langelinie Allé 17 * Postboks 2000 * 2100 København Ø * Tlf. 41 72 71 45 * Ekspeditionstid 9-16 www.erhvervsankenaevnet.

ERHVERVSANKENÆVNET Langelinie Allé 17 * Postboks 2000 * 2100 København Ø * Tlf. 41 72 71 45 * Ekspeditionstid 9-16 www.erhvervsankenaevnet. ERHVERVSANKENÆVNET Langelinie Allé 17 * Postboks 2000 * 2100 København Ø * Tlf. 41 72 71 45 * Ekspeditionstid 9-16 www.erhvervsankenaevnet.dk Kendelse af 20. marts 2013 (J.nr. 2012-0026936) Sagen afvist

Læs mere

Reklame- og sponsorpolitik.

Reklame- og sponsorpolitik. Reklame- og sponsorpolitik. Nærværende retningslinjer omhandler Ringsted kommunes muligheder og begrænsninger i forbindelse med salg af reklamer og sponsering. Formålet med reklameloven er at give kommunerne

Læs mere

SBS Radio H.C. Andersens Boulevard 1 1553 København V. Att.: Anne Schyum. Klage over reklamer for 3F sendt på NOVA fm og på Radio 100

SBS Radio H.C. Andersens Boulevard 1 1553 København V. Att.: Anne Schyum. Klage over reklamer for 3F sendt på NOVA fm og på Radio 100 SBS Radio H.C. Andersens Boulevard 1 1553 København V Att.: Anne Schyum Radio- og tv-nævnet 21. marts 2013 Sagsnr: 2012-017748 Henrik Bang Nielsen Chefkonsulent, cand.jur. hbn@kulturstyrelsen.dk Direkte

Læs mere

Markedsføringsretlige aspekter af mobil e-handel

Markedsføringsretlige aspekter af mobil e-handel Markedsføringsretlige aspekter af mobil e-handel Jan Trzaskowski, juridisk konsulent Telia den 10. Oktober 2001 2 Internet-juraens 1. læresætning Privatisering af forbrugerbeskyttelsen Kendetegn ved mobil

Læs mere

Forbrugerombudsmandens gebyrvejledning juli 2008

Forbrugerombudsmandens gebyrvejledning juli 2008 Forbrugerombudsmandens gebyrvejledning juli 2008 Indhold 1. Indledning 2. Generelt om anvendelsesområdet for 15 3. Definition af et gebyr 4. 15, stk. 1 5. 15, stk. 2 6. 15, stk. 3 7. Retsvirkninger af

Læs mere

Dette regulativ erstatter Ringsteds Kommunes hidtidige Reklame- og Sponsorpolitik.

Dette regulativ erstatter Ringsteds Kommunes hidtidige Reklame- og Sponsorpolitik. REKLAME- OG SPONSORREGULATIV INDLEDNING Med ikrafttræden den 1. juli 2006 er vedtaget lov nr. 490 om kommuners anvendelse af fast ejendom og løsøre til brug for reklamering for andre. Formålet med den

Læs mere

TV 2 Lorry Allégade 7-9 DK-2000 Frederiksberg. København den 2. maj Klage over skjult reklame for magasinet Vores Kæledyr på TV 2/Lorry

TV 2 Lorry Allégade 7-9 DK-2000 Frederiksberg. København den 2. maj Klage over skjult reklame for magasinet Vores Kæledyr på TV 2/Lorry RADIO- OG TV-NÆVNET TV 2 Lorry Allégade 7-9 DK-2000 Frederiksberg København den 2. maj 2007 Klage over skjult reklame for magasinet Vores Kæledyr på TV 2/Lorry Pia Spuur Larsen har ved mail af 17. november

Læs mere

K E N D E L S E. Sagens parter: I denne sag har advokat A på vegne foreningen X klaget over indklagede.

K E N D E L S E. Sagens parter: I denne sag har advokat A på vegne foreningen X klaget over indklagede. København, den 28. april 2014 J.nr. 2012-2520/JSC 6. advokkreds K E N D E L S E Sagens parter: I denne sag har advok A på vegne foreningen X klaget over indklagede. Sagens tema: Advok A har på vegne foreningen

Læs mere

KENDELSE. Klager ønskede at sælge sin andelslejlighed og indgik derfor den 2. februar 2012 en formidlingsaftale for 6 måneder med de indklagede.

KENDELSE. Klager ønskede at sælge sin andelslejlighed og indgik derfor den 2. februar 2012 en formidlingsaftale for 6 måneder med de indklagede. 1 København, den 14. marts 2013 KENDELSE Klager ctr. Statsaut. ejendomsmæglere MDE Kristian Ørtoft Geisler og Martin Rønne Øster Farimagsgade 95 2100 København Ø Nævnet har modtaget klagen den 10. september

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 97-128.153

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 97-128.153 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 97-128.153 (H.P. Rosenmeier, Per Holmgård Andersen, Jens Fejø) 22. januar 1998 K E N D E L S E Unitron Scandinavia A/S og Danske Svineproducenters Serviceselskab (advokat Jeppe

Læs mere

Vejledning om reklameidentifikation - skjult reklame

Vejledning om reklameidentifikation - skjult reklame Vejledning om reklameidentifikation - skjult reklame Vejledning Skjulte reklamer er i strid med markedsføringsloven, og afsenderen af en reklame skal derfor tydeligt vise over for modtageren, at der er

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt tirsdag den 25. marts 2014

HØJESTERETS KENDELSE afsagt tirsdag den 25. marts 2014 HØJESTERETS KENDELSE afsagt tirsdag den 25. marts 2014 Sag 291/2013 Tårnby Kommune (advokat René Offersen) mod Forenede Danske Motorejere som mandatar for A (advokat Lennart Fogh) I tidligere instanser

Læs mere

Markedsføring og mobil e-handel

Markedsføring og mobil e-handel Markedsføring og mobil e-handel IT Universitetet, 22. marts 2005 Jan Trzaskowski Copenhagen Business School 1 Markedsføringsloven Formål Beskytte mod illoyal konkurrence Konkurrencehensyn, forbrugerbeskyttelse

Læs mere

RADIO- OG TV-NÆVNET. TV 2 / Reklame Baunegårsvej 73 2900 Hellerup Att.: Reklamejura. København den 19. maj 2005

RADIO- OG TV-NÆVNET. TV 2 / Reklame Baunegårsvej 73 2900 Hellerup Att.: Reklamejura. København den 19. maj 2005 RADIO- OG TV-NÆVNET TV 2 / Reklame Baunegårsvej 73 2900 Hellerup Att.: Reklamejura København den 19. maj 2005 Tv-reklame for Dell, Marts tilbud sendt på TV 2 Tim Brandt har ved mail af 17. marts 2005 indgivet

Læs mere

TV 2 DANMARK A/S Teglholms Allé 16 2450 København SV. Att.: TV 2 Jura. Klage over vildledende tv-reklame for Boxer sendt på TV 2

TV 2 DANMARK A/S Teglholms Allé 16 2450 København SV. Att.: TV 2 Jura. Klage over vildledende tv-reklame for Boxer sendt på TV 2 TV 2 DANMARK A/S Teglholms Allé 16 2450 København SV Att.: TV 2 Jura Radio- og tv-nævnet 8. maj 2012 Sagsnr.: 2012-000877 Søren F. Jensen Juridisk konsulent sfj@kulturstyrelsen.dk Direkte tlf.: 3373 3337

Læs mere

Retsudvalget REU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 1130 Offentligt

Retsudvalget REU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 1130 Offentligt Retsudvalget 2013-14 REU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 1130 Offentligt Spørgsmål nr. 1130 (Alm. del) fra Folketingets Retsudvalg: Ministeren bedes kommentere artiklen på TV2 s hjemmeside den 30. maj

Læs mere

Prismarkedsføring. Indhold

Prismarkedsføring. Indhold Prismarkedsføring Indhold 1. Kort fortalt... 1 1.2. Lovgrundlaget... 2 2. Prissammenligninger... 2 2.1. Sammenligning med egen tidligere pris... 2 2.1.1. Udgangspunktet... 2 2.1.2. Undtagelser... 2 2.1.2.1.

Læs mere

Politik og retningslinier for salg af reklameplads og sponsering i Sorø Kommune

Politik og retningslinier for salg af reklameplads og sponsering i Sorø Kommune Politik og retningslinier for salg af reklameplads og sponsering i Sorø Kommune INDLEDNING Med ikrafttræden den 1. juli 2006 er vedtaget lov nr. 490 om kommuners anvendelse af fast ejendom og løsøre til

Læs mere

Danmarks Rejsebureau Forenings Etiske Regelsæt

Danmarks Rejsebureau Forenings Etiske Regelsæt Danmarks Rejsebureau Forenings Etiske Regelsæt vedtaget på foreningens generalforsamling den 29. marts 2006 Danmarks Rejsebureau Forenings (DRF) Etiske Regelsæt er udarbejdet og godkendt af bestyrelsen

Læs mere

1. At eje og drive ejendommen, X-by herunder varetage den hermed forbundne investerings- og udlejningsvirksomhed.

1. At eje og drive ejendommen, X-by herunder varetage den hermed forbundne investerings- og udlejningsvirksomhed. Kendelse af 18. oktober 2004. (j.nr. 03-242.069) Påtænkt ændring af selskabs formålsbestemmelse ville indebære erhvervsmæssig sikkerhedsstillelse, som kun må udøves af pengeinstitutter og skades-forsikringsselskaber,

Læs mere

Tak for invitationen til at komme her i udvalget i dag.

Tak for invitationen til at komme her i udvalget i dag. Erhvervs-, Vækst- og Eksportudvalget 2013-14 ERU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 349 Offentligt INSPIRATIONSPUNKTER [Kun det talte ord gælder] Talepapir ERU alm. del Spm. Ø stillet den 8. april 2014

Læs mere

Lovtidende A. 2013 Udgivet den 21. december 2013. Bekendtgørelse om god skik for finansielle rådgivere 1) 18. december 2013. Nr. 1582.

Lovtidende A. 2013 Udgivet den 21. december 2013. Bekendtgørelse om god skik for finansielle rådgivere 1) 18. december 2013. Nr. 1582. Lovtidende A 2013 Udgivet den 21. december 2013 18. december 2013. Nr. 1582. Bekendtgørelse om god skik for finansielle rådgivere 1) I medfør af 7, stk. 2, og 26, stk. 4, i lov nr. 599 af 12. juni 2013

Læs mere

Etik. Nyt afsnit om oplysningspligt i de advokatetiske regler

Etik. Nyt afsnit om oplysningspligt i de advokatetiske regler Etik Nyt afsnit om oplysningspligt i de advokatetiske regler Advokatrådet har samlet reglerne om advokatens oplysningspligter i forhold til klienterne i et nyt afsnit i de advokatetiske regler. Artiklen

Læs mere

Vildledende informationsmateriale til forsikringstagere - Husejernes Forsikring Assurance Agentur A/S

Vildledende informationsmateriale til forsikringstagere - Husejernes Forsikring Assurance Agentur A/S Husejernes Forsikring Assurance Agentur A/S Att.: Direktionen Industrivej 2 4683 Rønnede 27. oktober 2015 Ref. MFT/UBP J.nr. 591-0225 Vildledende informationsmateriale til forsikringstagere - Husejernes

Læs mere

Kapitel 21 - Lovgivning

Kapitel 21 - Lovgivning Kapitel 21 - Lovgivning Aftaleloven Opgave 21.1 1. Kan Strand og Sol A/S kræve svar fra hg-klassen senest en uge fra klassen har modtaget tilbuddet? Ja, Strand og Sol a/s har fastsat en acceptfrist, som

Læs mere

TV 2 Reklame Baunegårdsvej 73 2900 Hellerup. København den 8. februar 2006

TV 2 Reklame Baunegårdsvej 73 2900 Hellerup. København den 8. februar 2006 RADIO- OG TV-NÆVNET TV 2 Reklame Baunegårdsvej 73 2900 Hellerup København den 8. februar 2006 Klage over tv-reklame for www.rejsningsproblemer.dk, Elevator, indrykket af Pfizer sendt på TV 2/Danmark A/S

Læs mere

Retningslinjer for reklamering i Slagelse Kommune

Retningslinjer for reklamering i Slagelse Kommune Retningslinjer for reklamering i Slagelse Kommune Ledelsessekretariatet Kommunikation kommunikation@slagelse.dk Lov om kommuners og regioners anvendelse af fast ejendom og løsøre til brug for reklamering

Læs mere

Oplæg om den kommunale reklamelov.

Oplæg om den kommunale reklamelov. Nordfyns Kommune Jan Karnøe 3. oktober 2007 Oplæg om den kommunale reklamelov. 1. Loven og dens tilblivelse. På baggrund af forskellige svar fra tilsynsmyndighed og minister vedrørende tilladeligheden

Læs mere

Integrationsministerens skriftlige vejledning af borger der spørger om familiesammenføring på grundlag af EU-reglerne

Integrationsministerens skriftlige vejledning af borger der spørger om familiesammenføring på grundlag af EU-reglerne Integrationsministerens skriftlige vejledning af borger der spørger om familiesammenføring på grundlag af EU-reglerne En borger havde fået afslag på at blive familiesammenført med sin registrerede partner.

Læs mere

DR Byen Emil Holms Kanal 20 0999 København C. Att.: DR Jura Politik Strategi. Klage over skjult reklame for Nyfortuna Danmark i TV-Avisen sendt på DR1

DR Byen Emil Holms Kanal 20 0999 København C. Att.: DR Jura Politik Strategi. Klage over skjult reklame for Nyfortuna Danmark i TV-Avisen sendt på DR1 DR Byen Emil Holms Kanal 20 0999 København C Att.: DR Jura Politik Strategi Radio- og tv-nævnet 27. juni 2013 Sagsnr: 2013-005767 Ulrike Clade Christensen Fuldmægtig, cand.jur. ucc@kulturstyrelsen.dk Direkte

Læs mere

Forbrugerbeskyttelse i den nye økonomi

Forbrugerbeskyttelse i den nye økonomi Jan Trzaskowski - www.legalriskmanagement.com - Forbrugerbeskyttelse i den nye økonomi Jan Trzaskowski, advokatfirmaet vonhaller Forbrugerbeskyttelse betragtes i den traditionelle økonomi ofte som en begrænsing

Læs mere

Retningslinjer af 1. oktober 2013 om god markedsføringsskik ved omdeling af forsendelser uden påført navn. Indledning 1.

Retningslinjer af 1. oktober 2013 om god markedsføringsskik ved omdeling af forsendelser uden påført navn. Indledning 1. Dato: 20. september 2013 Sag: FO-13/05672-28 Sagsbehandler: /AZN Retningslinjer af 1. oktober 2013 om god markedsføringsskik ved omdeling af forsendelser uden påført navn. Indledning 1. Afgrænsninger 2.

Læs mere

Jan Trzaskowski !"#$%$$%

Jan Trzaskowski !#$%$$% Jan Trzaskowski!"#$%$$% & Internetjura 280-289 Direktivet om urimelige kontraktvilkår (Direktiv 93/13/EØF af 5. april 1993) Direktivet om vildledende reklame (direktiv 97/55/EF af 6. oktober 1997 og direktiv

Læs mere

Vejledning om lovpligtig oplysning af vilkår ved markedsføring

Vejledning om lovpligtig oplysning af vilkår ved markedsføring Version 2 Senest redigeret i september måned 2014 Notat Spillemyndigheden Jura Vejledning om lovpligtig oplysning af vilkår ved markedsføring af bonustilbud Der gælder særlige regler, når en spiludbyder

Læs mere

Retningslinjer om kønsrelateret reklame af 1. april 2012. Indhold:

Retningslinjer om kønsrelateret reklame af 1. april 2012. Indhold: Retningslinjer om kønsrelateret reklame af 1. april 2012. Indhold: 1. Indledning 2. Lovgrundlag 3. Definitioner 4. Generelle bemærkninger 4.1. Kønsdiskrimination 4.2. Anstændighed og social ansvarlighed

Læs mere

Du har søgt om aktindsigt i en sag om A Banks redegørelse om køb og salg af egne aktier sendt til Finanstilsynet i oktober 2007.

Du har søgt om aktindsigt i en sag om A Banks redegørelse om køb og salg af egne aktier sendt til Finanstilsynet i oktober 2007. Kendelse af 13. oktober 2009 (J.nr. 2009-0019579) Anmodning om aktindsigt ikke imødekommet. Lov om finansiel virksomhed 354 og 355 samt offentlighedslovens 14. (Niels Bolt Jørgensen, Anders Hjulmand og

Læs mere

Bekendtgørelse af lov om en rejsegarantifond

Bekendtgørelse af lov om en rejsegarantifond Side 1 af 6 LBK nr 1192 af 08/12/2009 Gældende (Rejsegarantifondsloven) Offentliggørelsesdato: 11-12-2009 Økonomi- og Erhvervsministeriet Oversigt (indholdsfortegnelse) Kapitel 1 Lovens anvendelsesområde

Læs mere

TV 2 DANMARK A/S Rugaardsvej 25 5100 Odense C. Klage over reklame for indsamlingskampagnen Knæk Cancer vist på TV 2

TV 2 DANMARK A/S Rugaardsvej 25 5100 Odense C. Klage over reklame for indsamlingskampagnen Knæk Cancer vist på TV 2 TV 2 DANMARK A/S Rugaardsvej 25 5100 Odense C Radio- og tv-nævnet 16. juli 2013 Ulrike Clade Christensen Fuldmægtig, cand.jur. ucc@kulturstyrelsen.dk Direkte tlf.: 3373 3334 Klage over reklame for indsamlingskampagnen

Læs mere

MARKEDSFØRING PÅ DE SOCIALE MEDIER 2015

MARKEDSFØRING PÅ DE SOCIALE MEDIER 2015 MARKEDSFØRING PÅ DE SOCIALE MEDIER 2015 AGENDA MARKEDSFØRINGSLOVENS 6, STK. 1 MARKEDSFØRING PÅ DE SOCIALE MEDIER 2 MARKEDSFØRING PÅ FACEBOOK 3 FAKTA -Eksisteret siden 2004 -I 2010 den mest besøgte hjemmeside

Læs mere

Klager. København, den 25. september 2009 KENDELSE. ctr.

Klager. København, den 25. september 2009 KENDELSE. ctr. 1 København, den 25. september 2009 KENDELSE Klager ctr. statsaut. ejendomsmæglere Merete Lund Brock og Henning Brock v/aig Europe S.A. Kalvebod Brygge 45 1560 København V Sagen angår spørgsmålet, om de

Læs mere

Ikke aktindsigt i s i mailboks, som Tilsynet ikke havde umiddelbar adgang til, selv om Tilsynet kendte koden. 21.

Ikke aktindsigt i  s i mailboks, som Tilsynet ikke havde umiddelbar adgang til, selv om Tilsynet kendte koden. 21. 2016-15 Ikke aktindsigt i e-mails i mailboks, som Tilsynet ikke havde umiddelbar adgang til, selv om Tilsynet kendte koden 21. marts 2016 En tidligere regionsrådsformand havde givet Statsforvaltningen,

Læs mere