Affaldsplan for Næstved Kommune Bilag 2: Kortlægning & Prognoser

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Affaldsplan for Næstved Kommune 2014-2024 Bilag 2: Kortlægning & Prognoser"

Transkript

1 Affaldsplan for Næstved Kommune Bilag 2: Kortlægning & Prognoser Udkast

2 2 Indhold 1. Indledning Affaldsplanens opbygning Affaldsordninger, status Affaldskortlægning Oversigt over affaldsdannelsen Ressourcestrategiens målsætninger og status for Næstved Kommune Kommunens omkostninger ved håndtering af affald Grænseoverskridende transport Anlæg til sortering, behandling og genanvendelse m.v Prognosetabeller Affaldsfraktioner, der indgår i beregningen af genanvendelsesprocenten for husholdningsaffald Affaldsfraktioner, der ikke indgår i beregningen af genanvendelsesprocenten for husholdningsaffald Genbrugspladser Affald til forbrænding og deponering fra erhverv Samlede kapacitetsbehov... 49

3 3 1. Indledning Denne plan for håndtering af kommunens affald i det følgende blot Affaldsplanen - er et værktøj for Næstved Kommune i planlægningen og prioriteringen af det daglige arbejde på affaldsområdet. Planen er udarbejdet i et samarbejde med de fem øvrige kommuner, der er samlet i det fælleskommunale affaldsselskab AffaldPlus, som løser kommunernes affaldsbehandlingsopgaver på kommunernes vegne. Planens realisering vil ligeledes ske inden for dette samarbejde med lokalt tilpassede løsningsmodeller i de enkelte kommuner. Planen dækker perioden (begge år inklusive) og indeholder konkrete initiativer for perioden (begge år inklusive). Planen beskriver hvilke aktiviteter, kommunen vil gennemføre, og der er sat en tidsplan for at gennemføre opgaverne. I forhold til tidligere affaldsplaner, som omfattede alt affald, der opstod inden for kommunens grænser, retter denne plan sig kun mod husholdningsaffald og det forbrændings- og deponeringsegnede erhvervsaffald, samt det kildesorterede erhvervsaffald til materialenyttiggørelse, som indleveres på genbrugspladserne. Dette skyldes en ændring af Miljøbeskyttelsesloven fra 2009, som indebærer, at kommunerne siden 1. januar 2010 ikke længere har ansvar for eller lovlig adgang til at indsamle eller behandle kildesorteret erhvervsaffald til materialenyttiggørelse, ud over hvad der måtte blive afleveret på genbrugspladserne. Kommunen skal for så vidt det genanvendelige affald kun føre tilsyn med, at det håndteres korrekt, og altså ikke selv håndtere det endsige sikre kapacitet herfor. I kortlægningsdelen har kommunen derfor holdt sig til alene at kortlægge de affaldsmængder, som kommunen har ansvar for, og der er alene medtaget data for husholdningsaffald samt forbrændings- og deponeringsegnet erhvervsaffald og endelig kildesorteret erhvervsaffald til materialenyttiggørelse, som er indleveret på genbrugspladserne i Næstved Kommune. Næstved Kommunes affaldsplan er udarbejdet med udgangspunkt i den gældende miljøbeskyttelseslov og affaldsbekendtgørelse, samt regeringens ressourcestrategi fra oktober 2013 og Miljøministerens høringsudkast fra november 2013 til den nationale affaldsplan, som ikke var endelig vedtaget på tidspunktet for planens udarbejdelse. Derudover har kommunen sikret sig, at planen er robust overfor fremtidige krav og ændringer, der kan udledes af EU s affaldsdirektiv og strategier på affalds-, energi-, klima- og ressourceområdet, og som er opsamlet i et notat i affaldsplanens bilag 3. Forholdet til reglerne for strategisk miljøvurdering Næstved Kommune har vurderet, at affaldsplanen ikke skal underkastes en strategisk miljøvurdering efter lov om miljøvurdering af planer og programmer, eftersom planen ikke fastlægger rammerne for fremtidige anlægstilladelser til projekter, der er omfattet af lovens bilag 3 og 4 (se også notat herom i planens bilag 3).

4 4 2. Affaldsplanens opbygning Næstved Kommunes affaldsplan består af en plan med fire bilag. Planen I selve planen findes bl.a. Beskrivelse af de nationale mål Kommunens målsætninger for affaldshåndteringen på kort (2018) og langt (2024) sigt Behandlingsbehov og kapacitet (2018 og 2024) Planens økonomiske konsekvenser Korte resumeer af planens forslag til initiativer frem til udgangen af "Kommunens handleplan i korte træk" Bilag 1 Handleplaner Bilag 1 er udarbejdet som et opslagsværk over Næstved Kommunes handleplaner, opdelt i initiativer for husholdninger, erhverv og tværgående initiativer. Bilaget beskriver detaljeret de enkelte initiativer i perioden 2014 til og med Beskrivelserne er udformet som opslag, der er ens opbygget, og som indeholder informationer om: Hvilke initiativer der er tale om Hvilke krav der skal opfyldes Hvor vi står i dag Hvad planen er (hvilke initiativer/handlinger skal sættes i værk), og Hvor initiativerne fører os hen, herunder udviklingen i affaldsmængderne. Bilag 2 Prognose, ordningsstatus, affaldskortlægning Bilag 2 indeholder: Status for eksisterende affaldsordninger. Kortlægning af affaldsmængder og affaldets fordeling på behandlingsformer. Prognoser for udviklingen i affaldsmængderne i 2018 og i Bilag 3 Baggrundsnotater I bilag 3 findes nogle baggrundsnotater om bl.a. EU s strategier og planer på affaldsområdet, kommunens begrundelse for, at planen ikke skal underkastes strategisk miljøvurdering, samt en gennemgang af de forudsætninger, der er lagt til grund for vurderingen af planens økonomiske konsekvenser. Bilag 4 En samlet tids- og aktivitetsplan for alle initiativerne i planen. Husholdninger Erhverv Tværgående initiativer

5 5 3. Affaldsordninger, status Denne del af kortlægningen giver en skematisk status over de eksisterende affaldsordninger i kommunen pr. 1. januar 2014 med angivelse også af løbetiderne for eksisterende kontrakter for indsamling, som er af betydning for, hvornår der kan foretages ændringer i ordninger. Ud over de beskrevne ordninger findes anvisningsordninger for forbrændings- og deponeringsegnet affald fra erhverv. Ordning Beskrivelse af ordning Kontraktforhold Dagrenovation Kundegruppe: Husstande og erhverv (anvisningsordning) Frekvens: Både uge og 14 dages tømning. Landzone kun 14 dages tømning. Materiel: Sæk, 140, 180 og 240 l samt minicontainere/ maxicontainere 300 l - 10 m3 + nedgravede containere til boligforeninger mm. Entreprenør: M. Larsen A/S Kontraktudløb: Option: op til 1 år Storskrald Frekvens: Hver anden måned (6 gange om året). Ejendomme med flere end 20 husstande er ikke omfattet af ordningen. I sommerhusområdet indsamles 3 gange årligt. Entreprenør: M. Larsen A/S Kontraktudløb: Option: op til 1 år Haveaffald Frekvens: 8 gange om året (tilvalgsordning) Entreprenør: M. Larsen A/S Kontraktudløb: Option: op til 1 år Glas Ordning: Kuber (0,7-2,5 m3) + nedgravede containere (2,5-5 m3) Særlig ordning for tilsyn og renholdning af genbrugsøer Entreprenør: M. Larsen A/S Kontraktudløb: Option: op til 1 år Papir Ordning: Entreprenør:

6 6 Afhentning Frekvens: Haveboliger og landområder - Hver anden måned Etageboliger/indkøbscentre: hver uge/14. dag Nedgravede beholdere: Efter behov. M. Larsen A/S Kontraktudløb: Option: op til 1 år Batterier Materiel: Haveboliger og landområder - Beholder på hjul 140, 180 og 240 l Etageboliger/indkøbscentre minicontainere 400 og 600 l + nedgravede containere (2,5-5 m3) Sommerhusområde: Nedgravede containere (2,5-5 m3) Ordning: Afhentning Frekvens: Haveboliger og landområder Hver anden måned sammen med papirafhentning Entreprenør: M. Larsen A/S Kontraktudløb: Option: op til 1 år Etageboliger og genbrugsøer: I fast interval Materiel: Haveboliger og landområder: Klare plastposer maks. 4 l. placeres på låg af papirbeholder. Etageboliger: Batteribokse Farligt affald Genbrugsplads Afleveres på Genbrugspladsen Fuglebjerg Genbrugsplads Herlufmagle Genbrugsplads Holme-Olstrup Genbrugsplads Mogenstrup Genbrugsplads Næstved Genbrugsplads Alle genbrugspladser ejes og drives af AffaldPlus.

7 7 4. Affaldskortlægning Affaldskortlægningen er koncentreret om de affaldsstrømme, Næstved Kommune har både viden om og ansvar for. Det vil først og fremmest sige husholdningsaffaldet samt det deponerings- og forbrændingsegnede affald fra virksomheder og det affald, virksomhederne afleverer på de kommunale genbrugspladser og kommunale genanvendelsesanlæg, som fortsat lovligt kan modtage sådant affald. På de følgende sider gives en skematisk oversigt over de indsamlede affaldsmængder fra hhv. husholdninger og erhverv i 2010, 2011, 2012 og Derefter gengives en række nøgledata på indsamlede affaldsmængder, herunder forklaringer på ændringerne i mængder. Tabel 4.1., 4.2, 4.3. og 4.4: Mængden af husholdningsaffald i hhv. 2010, 2011, 2012 og 2013 fordelt på behandlingsformer og fraktioner. Bemærk, at papiraffald er opført under dagrenovation, og at jord samt bygge- og anlægsaffald er opført under storskrald. Metalaffald er opført under ét i storskrald, da der ikke sondres mellem metalemballager og andet affald af metal. Alle mængder, der er indsamlet via genbrugspladser, er korrigeret for erhvervsaffald efter en fordelingsnøgle, baseret på brugerundersøgelser.

8 8 Tabel 4.1. Genanvendelse Forbrænding Deponi I alt Næstved Kommune Tons % Tons % Tons % Tons Dagrenovation , ,3 0 0, Genbrugsplads Aviser og papir ,0 0 0,0 0 0,0 63 Husstand Aviser og papir ,0 0 0,0 0 0, Grønt affald 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 Restaffald 0 0, ,0 0 0, Kuber eller lign Aviser og papir 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 Emballage ,0 0 0,0 0 0, Genbrugsplads Glas og flasker ,0 0 0,0 0 0,0 356 Jern og metal 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 Pap ,0 0 0,0 0 0,0 247 PET flasker 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 Plastdunke 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 Plastfolie farvet 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 Plastfolie klar 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 Træ ,0 0 0,0 0 0,0 12 Kuber eller lign Glas og flasker ,0 0 0,0 0 0, Farligt affald , ,5 0 0,0 474 Genbrugsplads Bilbatterier 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 Eternit/Asbest 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 Farligt affald ,0 0 0,0 0 0,0 225 Imprægneret træ 0 0, ,0 0 0,0 249 Husstand Husholdningsbatterier 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 Haveaffald , ,5 0 0, Genbrugsplads Haveaffald ,0 0 0,0 0 0, Træstød 0 0, ,0 0 0,0 327 Husstand Haveaffald ,0 0 0,0 0 0,0 150 Storskrald , , , Genbrugsplads Asbest 0 0,0 0 0, ,0 712 Belysningsudstyr 6 100,0 0 0,0 0 0,0 6 Bilruder 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 Deponi 0 0,0 0 0, , Direkte genbrug 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 Dæk ,0 0 0,0 0 0,0 200 Forbrugerudstyr 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 Gips ,0 0 0,0 0 0,0 288 Hård plast ,0 0 0,0 0 0,0 61 Jord ,0 0 0,0 0 0, Jern og metal ,0 0 0,0 0 0, Kabler ,0 0 0,0 0 0,0 17 Planglas ,0 0 0,0 0 0,0 316 Plasthavemøbler ,0 0 0,0 0 0,0 50 PVC hård ,0 0 0,0 0 0,0 48 Små husholdningsapparater ,0 0 0,0 0 0,0 697 Sten og murbrokker ,0 0 0,0 0 0, Store hush.apparater ,0 0 0,0 0 0,0 636 Stort og småt brændbart 0 0, ,0 0 0, Tagpap 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 Tøj og sko ,0 0 0,0 0 0,0 114 Vinduesglas 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 Husstand Små husholdningsapparater 5 100,0 0 0,0 0 0,0 5 Store hush.apparater 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 Stort og småt brændbart 0 0, ,0 0 0,0 104 Kuber eller lign Tøj og sko ,0 0 0,0 0 0,0 243 I alt , , ,

9 9 Tabel 4.2. Genanvendelse Forbrænding Deponi I alt Næstved Kommune Tons % Tons % Tons % Tons Dagrenovation , ,6 0 0, Genbrugsplads Aviser og papir ,0 0 0,0 0 0,0 76 Husstand Aviser og papir ,0 0 0,0 0 0, Grønt affald 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 Restaffald 0 0, ,0 0 0, Kuber eller lign Aviser og papir 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 Emballage ,0 0 0,0 0 0, Genbrugsplads Glas og flasker ,0 0 0,0 0 0,0 300 Jern og metal 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 Pap ,0 0 0,0 0 0,0 257 PET flasker 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 Plastdunke ,0 0 0,0 0 0,0 10 Plastfolie farvet ,0 0 0,0 0 0,0 17 Plastfolie klar ,0 0 0,0 0 0,0 10 Træ 6 100,0 0 0,0 0 0,0 6 Husstand Jern og metal ,0 0 0,0 0 0,0 121 Kuber eller lign Glas og flasker ,0 0 0,0 0 0, Farligt affald , ,6 0 0,0 469 Genbrugsplads Batterier 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 Bilbatterier 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 Eternit/Asbest 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 Farligt affald ,0 0 0,0 0 0,0 177 Imprægneret træ 0 0, ,0 0 0,0 289 Husstand Husholdningsbatterier 3 100,0 0 0,0 0 0,0 3 Haveaffald , ,2 0 0, Genbrugsplads Haveaffald ,0 0 0,0 0 0, Træstød 0 0, ,0 0 0,0 426 Husstand Haveaffald ,0 0 0,0 0 0,0 149 Storskrald , , , Genbrugsplads Asbest 0 0,0 0 0, ,0 851 Belysningsudstyr 6 100,0 0 0,0 0 0,0 6 Bilruder 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 Deponi 0 0,0 0 0, , Direkte genbrug 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 Dæk ,0 0 0,0 0 0,0 196 Forbrugerudstyr 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 Gips ,0 0 0,0 0 0,0 320 Hård plast ,0 0 0,0 0 0,0 39 Jord ,0 0 0,0 0 0, Jern og metal ,0 0 0,0 0 0, Kabler ,0 0 0,0 0 0,0 122 Planglas ,0 0 0,0 0 0,0 357 Plasthavemøbler ,0 0 0,0 0 0,0 25 PVC hård ,0 0 0,0 0 0,0 43 Små husholdningsapparater ,0 0 0,0 0 0,0 736 Sten og murbrokker ,0 0 0,0 0 0, Store hush.apparater ,0 0 0,0 0 0,0 691 Stort og småt brændbart 0 0, ,0 0 0, Tagpap 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 Tøj og sko ,0 0 0,0 0 0,0 123 Vinduesglas 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 Husstand Små husholdningsapparater ,0 0 0,0 0 0,0 94 Deponi 0 0,0 0 0, ,0 19 Plasthavemøbler 1 100,0 0 0,0 0 0,0 1 Store hush.apparater 86 0,0 0 0,0 0 0,0 86 Stort og småt brændbart 0 0, ,0 0 0,0 450 Kuber eller lign Tøj og sko ,0 0 0,0 0 0,0 196 I alt , , ,

10 10 Tabel 4.2. Genanvendelse Forbrænding Deponi I alt Næstved Kommune Tons % Tons % Tons % Tons Dagrenovation , ,6 0 0, Genbrugsplads Aviser og papir ,0 0 0,0 0 0,0 76 Husstand Aviser og papir ,0 0 0,0 0 0, Grønt affald 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 Restaffald 0 0, ,0 0 0, Kuber eller lign Aviser og papir 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 Emballage ,0 0 0,0 0 0, Genbrugsplads Glas og flasker ,0 0 0,0 0 0,0 300 Jern og metal 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 Pap ,0 0 0,0 0 0,0 257 PET flasker 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 Plastdunke ,0 0 0,0 0 0,0 10 Plastfolie farvet ,0 0 0,0 0 0,0 17 Plastfolie klar ,0 0 0,0 0 0,0 10 Træ 6 100,0 0 0,0 0 0,0 6 Husstand Jern og metal ,0 0 0,0 0 0,0 121 Kuber eller lign Glas og flasker ,0 0 0,0 0 0, Farligt affald , ,6 0 0,0 469 Genbrugsplads Batterier 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 Bilbatterier 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 Eternit/Asbest 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 Farligt affald ,0 0 0,0 0 0,0 177 Imprægneret træ 0 0, ,0 0 0,0 289 Husstand Husholdningsbatterier 3 100,0 0 0,0 0 0,0 3 Haveaffald ,0 0 0,0 0 0, Genbrugsplads Haveaffald ,0 0 0,0 0 0, Træstød ,0 0 0,0 0 0,0 426 Husstand Haveaffald ,0 0 0,0 0 0,0 149 Storskrald , , , Genbrugsplads Asbest 0 0,0 0 0, ,0 851 Belysningsudstyr 6 100,0 0 0,0 0 0,0 6 Bilruder 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 Deponi 0 0,0 0 0, , Direkte genbrug 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 Dæk ,0 0 0,0 0 0,0 196 Forbrugerudstyr 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 Gips ,0 0 0,0 0 0,0 320 Hård plast ,0 0 0,0 0 0,0 39 Jord ,0 0 0,0 0 0, Jern og metal ,0 0 0,0 0 0, Kabler ,0 0 0,0 0 0,0 122 Planglas ,0 0 0,0 0 0,0 357 Plasthavemøbler ,0 0 0,0 0 0,0 25 PVC hård ,0 0 0,0 0 0,0 43 Små husholdningsapparater ,0 0 0,0 0 0,0 736 Sten og murbrokker ,0 0 0,0 0 0, Store hush.apparater ,0 0 0,0 0 0,0 691 Stort og småt brændbart 0 0, ,0 0 0, Tagpap 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 Tøj og sko ,0 0 0,0 0 0,0 123 Vinduesglas 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 Husstand Små husholdningsapparater ,0 0 0,0 0 0,0 94 Deponi 0 0,0 0 0, ,0 19 Plasthavemøbler 1 100,0 0 0,0 0 0,0 1 Store hush.apparater 86 0,0 0 0,0 0 0,0 86 Stort og småt brændbart 0 0, ,0 0 0,0 450 Kuber eller lign Tøj og sko ,0 0 0,0 0 0,0 196 I alt , , ,

11 11 Tabel 4.3. Genanvendelse Forbrænding Deponi I alt Næstved Kommune Tons % Tons % Tons % Tons Dagrenovation , ,0 0 0, Genbrugsplads Aviser og papir ,0 0 0,0 0 0,0 73 Husstand Aviser og papir ,0 0 0,0 0 0, Grønt affald 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 Restaffald 0 0, ,0 0 0, Kuber eller lign Aviser og papir 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 Emballage ,0 0 0,0 0 0, Genbrugsplads Glas og flasker ,0 0 0,0 0 0,0 453 Jern og metal 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 Pap ,0 0 0,0 0 0,0 252 PET flasker 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 Plastdunke 7 100,0 0 0,0 0 0,0 7 Plastfolie farvet ,0 0 0,0 0 0,0 18 Plastfolie klar 9 100,0 0 0,0 0 0,0 9 Træ 7 100,0 0 0,0 0 0,0 7 Husstand Jern og metal ,0 0 0,0 0 0,0 111 Kuber eller lign Glas og flasker ,0 0 0,0 0 0, Farligt affald , ,2 0 0,0 495 Genbrugsplads Batterier 16 0,0 0 0,0 0 0,0 16 Bilbatterier 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 Eternit/Asbest 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 Farligt affald ,0 0 0,0 0 0,0 174 Imprægneret træ 0 0, ,0 0 0,0 303 Husstand Husholdningsbatterier 2 100,0 0 0,0 0 0,0 2 Haveaffald , ,5 0 0, Genbrugsplads Haveaffald ,0 0 0,0 0 0, Træstød 0 0, ,0 0 0,0 396 Husstand Haveaffald ,0 0 0,0 0 0,0 135 Storskrald , , , Genbrugsplads Asbest 0 0,0 0 0, ,0 726 Belysningsudstyr 6 100,0 0 0,0 0 0,0 6 Bilruder 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 Deponi 0 0,0 0 0, , Direkte genbrug 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 Dæk ,0 0 0,0 0 0,0 169 Forbrugerudstyr 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 Gips ,0 0 0,0 0 0,0 322 Hård plast ,0 0 0,0 0 0,0 62 Jord ,0 0 0,0 0 0, Jern og metal ,0 0 0,0 0 0, Kabler ,0 0 0,0 0 0,0 20 Planglas ,0 0 0,0 0 0,0 325 Plasthavemøbler ,0 0 0,0 0 0,0 40 PVC hård ,0 0 0,0 0 0,0 41 Små husholdningsapparater ,0 0 0,0 0 0,0 597 Sten og murbrokker ,0 0 0,0 0 0, Store hush.apparater ,0 0 0,0 0 0,0 507 Stort og småt brændbart 0 0, ,0 0 0, Tagpap 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 Tøj og sko ,0 0 0,0 0 0,0 138 Vinduesglas 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 Husstand Små husholdningsapparater ,0 0 0,0 0 0,0 56 Deponi 0 0,0 0 0, ,0 14 Plasthavemøbler 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 Store hush.apparater 72 0,0 0 0,0 0 0,0 72 Stort og småt brændbart 0 0, ,0 0 0,0 473 Kuber eller lign Tøj og sko ,0 0 0,0 0 0,0 183 I alt , , ,

12 12 Tabel 4.4. Genanvendelse Forbrænding Deponi I alt Næstved Kommune Tons % Tons % Tons % Tons Dagrenovation , ,9 0 0, Genbrugsplads Aviser og papir ,0 0 0,0 0 0,0 60 Husstand Aviser og papir ,0 0 0,0 0 0, Grønt affald 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 Restaffald 0 0, ,0 0 0, Kuber eller lign Aviser og papir 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 Emballage ,0 0 0,0 0 0, Genbrugsplads Glas og flasker ,0 0 0,0 0 0,0 469 Jern og metal ,0 0 0,0 0 0, Pap ,0 0 0,0 0 0,0 241 PET flasker 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 Plastdunke ,0 0 0,0 0 0,0 11 Plastfolie farvet ,0 0 0,0 0 0,0 19 Plastfolie klar 9 100,0 0 0,0 0 0,0 9 Træ 7 100,0 0 0,0 0 0,0 7 Husstand Jern og metal ,0 0 0,0 0 0,0 102 Kuber eller lign Glas og flasker ,0 0 0,0 0 0, Farligt affald , ,3 0 0,0 489 Genbrugsplads Batterier 19 0,0 0 0,0 0 0,0 19 Bilbatterier 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 Eternit/Asbest 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 Farligt affald ,0 0 0,0 0 0,0 170 Imprægneret træ 0 0, ,0 0 0,0 300 Husstand Husholdningsbatterier 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 Haveaffald , ,0 0 0, Genbrugsplads Haveaffald ,0 0 0,0 0 0, Træstød 0 0, ,0 0 0,0 334 Husstand Haveaffald ,0 0 0,0 0 0,0 136 Storskrald , , , Genbrugsplads Asbest 0 0,0 0 0, ,0 640 Belysningsudstyr 7 100,0 0 0,0 0 0,0 7 Bilruder 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 Deponi 0 0,0 0 0, ,0 898 Isolering, kermik og porc ,0 0 0,0 0 0,0 76 Dæk ,0 0 0,0 0 0,0 148 Forbrugerudstyr 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 Gips ,0 0 0,0 0 0,0 287 Hård plast ,0 0 0,0 0 0,0 75 Jord ,0 0 0,0 0 0, Jern og metal 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 Kabler ,0 0 0,0 0 0,0 17 Planglas ,0 0 0,0 0 0,0 417 Plasthavemøbler ,0 0 0,0 0 0,0 42 PVC hård ,0 0 0,0 0 0,0 67 Små husholdningsapparater ,0 0 0,0 0 0,0 551 Sten og murbrokker ,0 0 0,0 0 0, Store hush.apparater ,0 0 0,0 0 0,0 493 Stort og småt brændbart 0 0, ,0 0 0, Tagpap 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 Tøj og sko ,0 0 0,0 0 0,0 145 Vinduesglas 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 Husstand Små husholdningsapparater ,0 0 0,0 0 0,0 44 Deponi 0 0,0 0 0, ,0 2 Plasthavemøbler 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 Store hush.apparater 56 0,0 0 0,0 0 0,0 56 Stort og småt brændbart 0 0, ,0 0 0,0 444 Kuber eller lign Tøj og sko ,0 0 0,0 0 0,0 210 I alt , , ,

13 13 Tabel 4.5, 4.6., 4.7. og 4.8.: Mængden af erhvervsaffald, som kommunen har haft ansvar for i hhv. 2010, 2011, 2012 og 2013 fordelt på mængder, der er indgået på hhv. genbrugspladser og AffaldPlus-behandlingsanlæg og opgjort på behandlingsformer og fraktioner. Alle mængder, der er indsamlet via genbrugspladser, er korrigeret for husholdningsaffald efter en fordelingsnøgle, baseret på brugerundersøgelser. Bemærk, at der ikke indgår dagrenovationslignende affald fra erhverv, der er leveret direkte til forbrændingsanlæg i anvisningsordninger i rubrikken Dagrenovationslignende affald, men alene den andel af den af kommunen indsamlede dagrenovation, der skønnes at hidrøre fra erhverv, omfattet af indsamlingsordningen for dagrenovation. Dagrenovationslignende erhvervsaffald, indsamlet i anvisningsordning, er særskilt opgjort i Tabel 4.9. for årene , da det grundet ændret vejesystem i løbet af 2010 er vanskeligt at opdele erhvervsmængderne præcist. Der indgår heller ikke slam fra renseanlæg i opgørelserne, men disse mængder er særskilt opgjort i Tabel 4.10.

14 14 Tabel 4.5. Genanvendelse Forbrænding Deponi I alt Næstved Kommune Tons % Tons % Tons % Tons Erhvervsaffald på Genbrugspladser , , , Genbrugsplads Asbest 0 0,0 0 0, ,0 136 Belysningsudstyr 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 Bilruder 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 Deponi 0 0,0 0 0, ,0 530 Direkte genbrug 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 Dæk ,0 0 0,0 0 0,0 25 Farligt affald , ,1 0 0,0 415 Forbrugerudstyr 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 Gips 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 Glas ,0 0 0,0 0 0,0 70 Haveaffald ,0 0 0,0 0 0, Hård plast 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 Jord ,0 0 0,0 0 0,0 201 Jern og metal ,0 0 0,0 0 0,0 340 Kabler 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 Pap ,0 0 0,0 0 0,0 267 Papir ,0 0 0,0 0 0,0 38 Planglas 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 Plasthavemøbler 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 PVC hård ,0 0 0,0 0 0,0 31 Små husholdningsapparater 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 Sten og murbrokker ,0 0 0,0 0 0, Store hush.apparater 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 Stort og småt brændbart 0 0, ,0 0 0, Tagpap 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 Træ 2 100,0 0 0,0 0 0,0 2 Vinduesglas 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 Erhvervsaffald til AffaldPlus-anlæg , , , Asbest 0 0,0 0 0, ,0 357 Deponi 0 0,0 0 0, , Haveaffald ,0 0 0,0 0 0, Pap ,0 0 0,0 0 0,0 132 Papir ,0 0 0,0 0 0,0 806 Plast ,0 0 0,0 0 0,0 146 Stort og småt brændbart 0 0, ,0 0 0, Træ ,0 0 0,0 0 0,0 30 Dagrenovation fra virksomheder 0 0, ,4 0 0,0 943 Dagrenovation 0 0, ,0 0 0,0 943 I alt , , ,

15 15 Tabel 4.6. Genanvendelse Forbrænding Deponi I alt Næstved Kommune Tons % Tons % Tons % Tons Erhvervsaffald på Genbrugspladser , , , Genbrugsplads Asbest 0 0,0 0 0, ,0 162 Belysningsudstyr 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 Bilruder 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 Deponi 0 0,0 0 0, ,0 538 Direkte genbrug 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 Dæk ,0 0 0,0 0 0,0 24 Farligt affald , ,5 0 0,0 444 Forbrugerudstyr 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 Gips 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 Glas ,0 0 0,0 0 0,0 86 Haveaffald ,0 0 0,0 0 0, Hård plast 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 Jord ,0 0 0,0 0 0,0 220 Jern og metal ,0 0 0,0 0 0,0 334 Kabler 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 Pap ,0 0 0,0 0 0,0 278 Papir ,0 0 0,0 0 0,0 46 Planglas 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 Plasthavemøbler 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 PVC hård ,0 0 0,0 0 0,0 28 Små husholdningsapparater 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 Sten og murbrokker ,0 0 0,0 0 0, Store hush.apparater 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 Stort og småt brændbart 0 0, ,0 0 0, Tagpap 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 Træ 1 100,0 0 0,0 0 0,0 1 Vinduesglas 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 Erhvervsaffald til AffaldPlus-anlæg , , , Asbest 0 0,0 0 0, ,0 254 Deponi 0 0,0 0 0, , Haveaffald ,0 0 0,0 0 0, Pap ,0 0 0,0 0 0,0 618 Papir ,0 0 0,0 0 0,0 77 Plast ,0 0 0,0 0 0,0 133 Stort og småt brændbart 0 0, ,0 0 0, Træ ,0 0 0,0 0 0,0 64 Dagrenovation fra virksomheder 0 0, ,8 0 0,0 943 Dagrenovation 0 0, ,0 0 0,0 943 I alt , , ,

16 16 Tabel 4.7. Genanvendelse Forbrænding Deponi I alt Næstved Kommune Tons % Tons % Tons % Tons Erhvervsaffald på Genbrugspladser , , , Genbrugsplads Asbest 0 0,0 0 0, ,0 138 Belysningsudstyr 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 Bilruder 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 Deponi 0 0,0 0 0, ,0 441 Direkte genbrug 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 Dæk ,0 0 0,0 0 0,0 21 Farligt affald , ,2 0 0,0 436 Forbrugerudstyr 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 Gips 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 Glas ,0 0 0,0 0 0,0 77 Haveaffald ,0 0 0,0 0 0, Hård plast 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 Jord ,0 0 0,0 0 0,0 192 Jern og metal ,0 0 0,0 0 0,0 261 Kabler 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 Pap ,0 0 0,0 0 0,0 268 Papir ,0 0 0,0 0 0,0 45 Planglas 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 Plasthavemøbler 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 PVC hård ,0 0 0,0 0 0,0 26 Små husholdningsapparater 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 Sten og murbrokker ,0 0 0,0 0 0, Store hush.apparater 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 Stort og småt brændbart 0 0, ,0 0 0, Tagpap 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 Træ 1 100,0 0 0,0 0 0,0 1 Vinduesglas 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 Erhvervsaffald til AffaldPlus-anlæg , , , Asbest 0 0,0 0 0, ,0 233 Deponi 0 0,0 0 0, , Haveaffald ,0 0 0,0 0 0, Pap ,0 0 0,0 0 0,0 517 Papir ,0 0 0,0 0 0,0 519 Plast ,0 0 0,0 0 0,0 131 Stort og småt brændbart 0 0, ,0 0 0, Træ ,0 0 0,0 0 0,0 38 Dagrenovation fra virksomheder 0 0, ,0 0 0,0 869 Dagrenovation 0 0, ,0 0 0,0 869 I alt , , ,

17 17 Tabel 4.8. Genanvendelse Forbrænding Deponi I alt Næstved Kommune Tons % Tons % Tons % Tons Erhvervsaffald på Genbrugspladser , , , Genbrugsplads Asbest 0 0,0 0 0, ,0 122 Belysningsudstyr 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 Bilruder 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 Deponi 0 0,0 0 0, ,0 416 Direkte genbrug 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 Dæk ,0 0 0,0 0 0,0 18 Farligt affald , ,5 0 0,0 441 Forbrugerudstyr 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 Gips 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 Glas ,0 0 0,0 0 0,0 93 Haveaffald ,0 0 0,0 0 0, Hård plast 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 Jord 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 Jern og metal ,0 0 0,0 0 0,0 276 Kabler 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 Pap ,0 0 0,0 0 0,0 258 Papir ,0 0 0,0 0 0,0 37 Planglas 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 Plasthavemøbler 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 PVC hård ,0 0 0,0 0 0,0 43 Små husholdningsapparater 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 Sten og murbrokker ,0 0 0,0 0 0, Store hush.apparater 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 Stort og småt brændbart 0 0, ,0 0 0, Tagpap 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 Træ 1 100,0 0 0,0 0 0,0 1 Vinduesglas 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 Erhvervsaffald til AffaldPlus-anlæg , , , Asbest 0 0,0 0 0, ,0 203 Deponi 0 0,0 0 0, , Haveaffald ,0 0 0,0 0 0, Pap ,0 0 0,0 0 0,0 204 Papir ,0 0 0,0 0 0,0 227 Plast ,0 0 0,0 0 0,0 100 Stort og småt brændbart 0 0, ,0 0 0, Træ 4 100,0 0 0,0 0 0,0 4 Dagrenovation fra virksomheder 0 0, ,1 0 0,0 857 Dagrenovation 0 0, ,0 0 0,0 857 I alt , , ,

18 18 Tabel 4.9.: Mængden af dagrenovationslignende affald fra erhverv, indsamlet af private operatører i anvisningsordning, Ton Dagrenovationslign., ton Tabel 4.10.: Mængderne af spildevandsslam i 2010, 2011, 2012 og 2013 samt fosforindholdet heri. Slammet indeholder gennemsnitligt 41,54 ton fosfor/år, som genanvendtes 100 %. Slammet udbringes ikke hvert år fra alle processer, derfor kun gennemsnit angivet. Snit Udbragt på landbrugsjord, ton TS Indhold af fosfor, ton ,54

19 Oversigt over affaldsdannelsen Af de foregående tabeller fremgår det, at borgerne i Næstved Kommune årligt genererer godt ton affald. I Tabel er mængderne af husholdningsaffald opdelt på en række overordnede kategorier, hvorved det ses, at storskrald (inklusive jord og bygge- og anlægsaffald samt ikke-støvende asbest og elektronikskrot) udgør størsteparten, skarpt fulgt af dagrenovationen. Særskilt indsamlet og genanvendt papir udgjorde i gennemsnitligt omkring ton mens særskilt indsamlede og genanvendte emballager udgjorde godt ton med en stigende tendens I Tabel er de indsamlede og genanvendte emballagemængder opgjort på enkeltmaterialer, og det ses, at glas har udgjort langt hovedparten. Tabel 4.11.: Mængden af husholdningsaffald i 2010, 2011, 2012 og 2013 opgjort på kategorier af affald. Ikke-støvende asbest og elskrot indgår i storskraldsmængderne. Ton. Affaldskategori Snit Dagrenovation (restaffald) Organisk mad- og køkkenaffald Papir Emballager Storskrald, incl. jord samt b&a Haveaffald Farligt affald I alt Tabel 4.12.: Mængden af emballageaffald i 2010, 2011, 2012 og 2013 opgjort på materialetyper. Mængden af metal er i 2010 ikke opgjort fordelt på emballage- og andet metal, og er opgjort under et som storskrald (derfor 0 her). Emballageaffald Snit Pap Glas Plast Jern og metal Træ Emballageaffald, i alt Ud over de gennemsnitligt ton husholdningsaffald om året har Næstved Kommune også ansvaret for gennemsnitligt ca ton erhvervsaffald, der enten er omfattet af kommunens anvisningsregler for forbrændings- og deponeringsegnet affald, eller som virksomhederne selv har valgt at aflevere på genbrugspladserne eller AffaldPlus genbrugsterminal.

20 20 Af Tabel fremgår fordelingen mellem husholdnings- og erhvervsaffald, opdelt på behandlingsform, og det fremgår, at kommunen i alt har ansvar for håndteringen af godt ton affald om året (eksklusive spildevandsslam) som gennemsnit over de seneste 4 år. Hertil kommer en ukendt mængde af kildesorteret, genanvendeligt erhvervsaffald, som virksomhederne selv har ansvar for, og hvis mængder er uklare, indtil et nyt, statsligt registreringssystem herfor bliver operationelt. I Tabel er affaldsstrømmene fra Tabel opgjort i procent, og det ses, at der sammenlagt genanvendtes 44 % af alt affald, kommunen havde ansvaret for i og 50 % af husholdningsaffaldet. Det skal bemærkes, at disse genanvendelsesprocenter ikke umiddelbart lader sig sammenligne med det genanvendelsesmål på 50 % for husholdningsaffald, som Ressourcestrategien opstiller for I Ressourcestrategiens mål indgår nemlig ifølge Ressourceplanens Bilag 5 kun visse af husholdningsaffaldets fraktioner, og i afsnit 4.2. redegøres nærmere herfor, samt for den aktuelle genanvendelsesprocent for kommunen, regnet efter Ressourcestrategiens og Ressourceplanens metode. Tabel 4.13.: Mængden af affald i 2010, 2011, 2012 og 2013 opgjort på kilder (husholdninger og erhverv) og behandlingsform. Mængderne af erhvervsaffald rummer udelukkende de mængder, kommunen har haft ansvar for, det vil sige det forbrændings- og deponeringsegnede erhvervsaffald samt det erhvervsaffald, der er leveret til genbrugspladser og AffaldPlus genbrugsterminal. Spildevandsslam indgår ikke i de samlede mængder, men fremgår særskilt af Tabel 4.9. Husholdninger Erhverv I alt I alt År Genanv. Forbr. Deponer. Genanv. Forbr. Deponer. Genanv. Forbr. Deponer. alle Snit Tabel 4.14.: Den procentvise fordeling af affald i 2010, 2011, 2012 og 2013 opgjort på kilder (husholdninger og erhverv) og behandlingsform. Den tilsyneladende lave genanvendelse af erhvervsaffald skyldes, at det kildesorterede, genanvendelige erhvervsaffald også indsamles via private operatører. Husholdninger Erhverv I alt År Genanv. Forbr. Deponer. Genanv. Forbr. Deponer. Genanv. Forbr. Deponer Snit I Tabel gives en oversigt over fordelingen af husholdningsaffaldet på indsamlings- og behandlingsform. Det fremgår heraf, at af de ton husholdningsaffald, der gennemsnitligt indsamledes til genanvendelse i , kom hovedparten, nemlig ton, ind over genbrugspladserne. Små ton papir, haveaffald og storskrald indsamledes i henteordninger heraf udgjorde papiret ton. Små ton glas samt tøj og sko bragtes af borgerne til kuber. Heraf udgjordes de ton af glas ton indsamledes i henteordning til forbrænding, men borgerne bragte også selv yderligere knap ton ind på genbrugspladserne.

21 21 Tabel 4.15.: Mængden af husholdningsaffald i 2010, 2011, 2012 og 2013 opgjort på indsamlings- og behandlingsformer. Henteordninger Kuber eller lignende Genbrugspladser I alt År Genanv. Forbr. Deponer. Genanv. Forbr. Deponer. Genanv. Forbr. Deponer. alle Snit

22 Ressourcestrategiens målsætninger og status for Næstved Kommune Med regeringens nye ressourcestrategi og ressourceplan lægges der op til, at kommunerne i langt større udstrækning skal sikre ressourcerne i husholdningsaffaldet materialenyttiggjort. Derfor er der i ressourcestrategien fastsat et mål om 50 % genanvendelse af husholdningsaffaldet i 2022, og i Bilag 5 til udkastet til ressourceplan er det så fastlagt, hvorledes denne genanvendelsesprocent skal beregnes. Det er således ikke alle husholdningsaffaldsfraktioner, der skal indgå i beregningen, men kun et vist register af de fraktioner, der er oplistet i bilaget til affaldsdatabekendtgørelsen. Eksempelsvis tæller haveaffald, bygge- og anlægsaffald, jord og elektronikskrot og batterier samt hård PVC og tøj og sko ikke med i beregningsgrundlaget. Nogle af disse fraktioner har til gengæld fået særskilte målsætninger. Endvidere skal affald, der samles ind via genbrugspladser, fordeles med en standardfaktor på 80/20 mellem husholdninger og erhverv og ikke som AffaldPlus-kommunerne gør det efter materialespecifikke fordelingsnøgler, baseret på brugerundersøgelser. Konkrete beregninger på data fra AffaldPlus-kommunernes genbrugspladsmængder efter de to forskellige metoder, viser imidlertid, at den resulterende genanvendelsesprocent ikke påvirkes nævneværdigt, hvorfor AffaldPlus fordelingsnøgle er fastholdt i det følgende. Beregningsmetoden kan illustreres som vist i nedenstående figur: Hverken de mængder, der indgår i beregningsgrundlaget, eller den resulterende genanvendelsesprocent, kan derfor sammenlignes direkte med de øvrige data, der er gengivet i dette kortlægningsbilag. Men eftersom det er Miljøstyrelsens genanvendelsesprocent, beregnet på den i bilag 5 angivne måde, der vil være den, kommunen til sin tid vil blive målt på, er den beregnet i Tabel Da det er vigtigt for den videre planlægning at skaffe overblik over, hvad der er af potentialer for yderligere genanvendelse til opfyldelse af Ressourcestrategiens 2022-mål, er det i Tabel 4.16

23 23 oplistet, hvad de faktiske materialepotentialer for fokusmaterialer (papir, pap, plast, metal, glas og organisk affald) formodes at være i hhv. enfamilie- og etageboliger. Det eksakte indhold af fokusmaterialer i husholdningsaffaldet kendes ikke for Næstved kommunes vedkommende, men en række undersøgelser, fortaget på repræsentative husholdningsaffaldsstrømme i de senere år, peger på, at det gennemsnitlige indhold af genanvendelige materialer i husholdningsaffaldet fra henholdsvis enfamilieboliger og etageboliger er som vist i Tabel 4.16, og kommunen har sammen med de øvrige AffaldPlus-kommuner iværksat en overvågning af, om potentialetallene er dækkende for kommunen. Det sker ved egentlige affaldsanalyser af restaffaldet og indsamlede fraktioner af genanvendelige materialer fra husholdninger. Tabel 4.16.: De anvendte potentialetal til fastlæggelse af indholdet af fokusmaterialer i det husstandsindsamlede husholdningsaffald. Materialepotentialer Enfamilie, Etage, kg kg Papir 147,7 147,7 Karton & pap 25,2 27,5 Plastemballage 32,4 27,5 Andet plast 5,8 5,5 Plast i alt 38,2 33 Glas 59,5 53,1 Metalemballage 15,8 11,6 Andet metal 3,6 4,3 Metal, i alt 19,4 15,9 Organisk 234,0 154,0 I alt 581,6 480,1 I Tabel 4.17 er angivet, hvad der på baggrund af konkrete affaldsanalyser af småt brændbart på AffaldPlus-genbrugspladser og generelle antagelser om træ-indholdet i stort brændbart må formodes at være af fokusmaterialer i disse affaldsstrømme. Tabel 4.17.: De anvendte potentialtale for indholdet af fokusmaterialer i stort og småt brændbart, indsamlet via genbrugspladserne. Kg pr. indbygger. Data baseret på konkrete affaldsanalyser af mængder og sammensætning af småt brændbart i AffaldPlus-oplandet samt en generel antagelse om, at 70 % af stort brændbart består af rent træ. Materialepotentialer Kg/indbygger i småt brændbart Kg/indbygger i stort brændbart Papir 7,5 0 Karton & pap 3,2 0 Plast i alt 3,7 0 Glas 0 0 Metal, i alt 0,5 0 Organisk 0 0 Træ 8,7 32,5 I alt 23,6 32,5

24 24 Hertil kommer, at der med afsæt i de gennemsnitligt indsamlede mængder af stort metal på genbrugspladserne i AffaldPlus opland i 2013 regnes med et potentiale pr. husstand på 41,9 kg fra enfamilieboliger og 41,8 kg fra etageboliger. Materialepotentialerne for husstande angiver den samlede mængde af de respektive materialer, der må formodes at være i en gennemsnitlig enfamlie- og etagebolig. Materialepotentialet er dermed udtryk for den absolut største mængde materialer, der teoretisk ville kunne udsorteres til genanvendelse, mens den mængde, det i praksis vil være muligt at udsortere, betegnes indsamlingspotentialet, som udtrykkes i procent af materialepotentialet. Indsamlingspotentialerne beskrives nøjere i afsnit 7 vedr. prognoserne for den fremtidige affaldsdannelse og håndtering. Materialepotentialet for papir i boliger er hentet fra den officielle potentiale-opgørelse fra Miljøstyrelsen (Miljøprojekt 1411, 2012), som imidlertid ikke sondrer mellem potentialerne i enfamilie- og etageboliger, men blot fastlægger et ens potentiale pr. husstand for hver enkelt kommune. De øvrige materialepotentialer er hentet fra Miljøprojekt 1458, 2013, idet dog glas-potentialet er tilpasset lokale forhold, hvor der tydeligvis forekommer mere glas i affaldsstrømmen, end der markedsføres (sandsynligvis grundet parallelimport af drikkevarer fra udlandet), og potentialet for organisk affald er fastsat ud fra konkrete affaldsanalyser i AffaldPlus-kommunerne og erfaringer fra andre undersøgelser (idet potentialetallet i Miljøprojekt 1458 er boostet i fm. afstemningerne af de forskellige potentialer se Tabel 49 i Miljøprojektets bilag 2). Kilderne til potentialetallene for fokusmaterialer i stort og småt brændbart fremgår af tabel-teksten. På baggrund af potentialetallene i Tabel 4.16 og 4.17 er det muligt at beregne de samlede potentialer for kommunen med den givne sammensætning af enfamile- og etageboliger samt sommerhuse (hvis affaldsmængder er sat til faktor 0,2 af enfamilieboligers). Potentialerne er indsat i Tabel 4.18, sammenholdt det med de faktisk indsamlede mængder til genanvendelse i 2013 Det ses herved tydeligt, hvor der findes yderligere restpotentialer for øget genanvendelse. Det fremgår, at Næstved Kommune i 2013 indsamlede 21 % af den samlede mængde restaffald til genanvendelse, incl. stort og småt brændbart samt træ, papir- og emballageaffald og organisk mad- og køkkenaffald fra husholdninger. Det er denne procentsats, der i 2022 skal nå 50. Det fremgår ligeledes, at kommunen indsamlede og genanvendte 70 % af papiret og 83 % af glasset og sammenlagt 32 % af de genanvendelige fokusmaterialer men altså kun 22 % af de affaldsmængder, der indgår i ressourceplanens genanvendelsesmål.

25 25 Tabel 4.18.: De potentielle mængder af fokusmaterialer (papir og emballageaffald samt træ, metal og organisk mad- og køkkenaffald) samt de aktuelt indsamlede mængder heraf til genanvendelse i 2013 i absolutte tal og procent. Potentialet for restaffaldet (dagrenovation og stort og småt brændbart) er fastsat som differencen mellem de samlede, indsamlede mængder og de samlede potentielle mængder af genanvendelige materialer. Beregningen af den samlede genanvendelsesprocent følger reglerne herfor i Bilag 5 til udkastet til Ressourceplan. Potentiale Inds % af pot. Papir Pap Plast Glas Metal* Organisk** Træ** I alt, genanvendeligt Rest (dagrenov. + S&S BB)*** I alt Genanvendelsesprocent, samlet 21 *) Metalpotentialet opgjort som potentiale for emballge + faktisk GBP-mængde 2013 **) Baseret på konkrete analyser ***) Restpotentialet opgjort som faktisk indsamlet dagrenovation + S&S BB, fratrukket det samelede potentiale for genanvendelige materialer Status i f.t. ressourcestrategiens og ressourceplanens øvrige mål Ressourcestrategien sætter ud over mål for genanvendelsen af husholdningsaffaldet i 2022 også nogle mål for andre affaldsfraktioner, som vil være gældende fra planperiodens udløb, dvs. i Nedenfor gives en oversigtlig status for disse fraktioner: Tabel 4.19.: Genanvendelsesmål og forventninger for 2018 i Regeringens ressourcestrategi og plan for elektronikaffald fra husholdninger, bærbare batterier, haveaffald, bygge- og anlægsaffald samt fosfor i spildevandsslam. Den aktuelle genanvendelsesprocent for kommunen er indsat til sammenligning. Affaldsfraktion Regeringens genanvendelsesmål, 2018, % Aktuel genanvendelse, 2013 % Elektronikaffald fra husholdninger Bærbare batterier Energiudnyttelse af haveaffald (heraf 3%-point til biogas) Bygge- og anlægsaffald Fosfor i spildevandsslam Det skal bemærkes f.s.v.a. batterier, at kommunen har iværksat husstandsindsamling af disse fra 2014, og at AffaldPlus nu udsorterer den tørre ved-del af haveaffaldet fra til energinyttiggørelse.

26 Kommunens omkostninger ved håndtering af affald Nedenfor er opstillet nøgletallene for Næstved Kommunes affaldsordninger i 2012 i hele 1000 kr Fælles Dag- Storskrald Glas, papir Genbrugs- Øvrige renovatio Farligt udgifte Batte formål n haveaffald og pap affald pladser r rier 2) Sum 3) Udgifter husholdning Udgifter erhverv 1) samlede udgifter Renovationsge byr Resultat ) Udgift til fælles formål beregnet til 10% af den samlede udgift (jf. detailberegning budget ) - dagrenvationsudgift er ikke særskilt opgjort og indeholdt i udgift under husholdninger - ca. 800 erhverv benytter ordningen og betaler gebyr herfor 2) Skattebetalt - finansieret af DUT-midler 3) Ekskl. batterier Alle omkostninger er inklusive (netto)omkostninger ved behandling. Indtægter ved salg af papir er således modregnet i omkostningerne for glas, papir og pap. Dagrenovationsomkostninger rummer såvel indsamlings- som forbrændingsomkostninger og genbrugspladsomkostninger rummer såvel driftsomkostninger som (netto)omkostninger ved transport og behandling af det indsamlede affald.

27 27 5. Grænseoverskridende transport Det fremgår af affaldsbekendtgørelsen og de tidligere vejledninger i affaldsplanlægning, at hvis kommunen planlægger import af affald til genanvendelse, forbrænding eller deponering, skal det fremgå af planen, hvor store mængder der er tale om, hvorledes de skal behandles eller bortskaffes, og hvilke anlæg de planlægges tilført, idet det tillige fremhæves, at import af affald til deponering som hovedregel ikke er tilladt. Næstved Kommune påtænker ikke at importere affald i planperioden.

28 28 6. Anlæg til sortering, behandling og genanvendelse m.v. Anlæg, som sorterer eller behandler affald og som kommunen benytter eller anviser til, skal fremgå af planen. Kommunen har kontraktligt forpligtet sit fælleskommunale affaldsselskab, AffaldPlus, til at sikre behandling af alt affald, der opstår inden for kommunegrænsen, og som kommunalbestyrelsen har ansvaret for. Hvad angår det kildesorterede erhvervsaffald, egnet til materialenyttiggørelse, er dette undtaget kommunalt ansvar, og det henvises til indsamlere og behandlere, optaget på affaldsregistret. Endelig anvises borgerne i Næstved Kommune til at benytte dels genbrugspladserne i Næstved Kommune, dels genbrugspladserne i hele AffaldPlus-oplandet. De aktuelle genbrugspladser i Næstved Kommune er beliggende i selve Næstved, Fuglebjerg, Herlufmagle, Holme-Olstrup og Mogenstrup.

29 29 7. Prognosetabeller Baseret på udviklingen i affaldsmængderne i 2010, 2011, 2012 og 2013 regnes der i denne plan ikke med ændret affaldsproduktion pr. indbygger i planperioden. Det vil således alene være befolkningsudviklingen, der påvirker affaldsdannelse, og der tages her afsæt i kommunens seneste befolkningsprognose for kommunen, som strækker sig til 2022, idet der er gennemført simpel ekstrapolation frem til Prognosen for 2018, 2022 og 2024 og den procentuelle udvikling i forhold til 2013 fremgår af Tabel 7.1. Alle mængder af husholdningsaffald er i det følgende angivet dels i ton i alt, dels i kg/indbygger, idet de samlede mængder i prognose-årene beregnes med afsæt i det forventede indbyggertal multipliceret med mængderne pr. indbygger i referenceåret 2013, som skønnes som det mest repræsentative for de faktiske mængder. Der regnes i praksis med, at der ud over prognosens og statistikkens indbyggertal også bor 0,5 årsperson i hvert af sommerhusene i kommunens geografiske område svarende i øvrigt til, at affaldsdannelsen pr. sommerhus er sat til 0,2 gange en enfamilieboligs. For papiraffaldets vedkommende regnes med et fald i forsyningsmængderne og dermed potentialet på 1,5 % om året pr. indbygger (færre aviser og tryksager) og glasaffalds vedkommende regnes med et fald i forsyningsmængderne på 1,3 % om året pr. indbygger. Tabel 7.1.: Næstved Kommunes befolkningsprognose fra 2013 for årene 2018 og 2024 (idet tallet er ekstrapoleret ud fra 2022-tallet), sammenholdt med det faktiske befolkningstal Befolkningen tillægges det estimerede antal års-sommerhusgæster, som er sat til 0,5 årsperson pr. sommerhus. Udviklingen i befolkningstallet er angivet i procent i forhold til befolkningstallet i År Indb. Sommerg I alt Vækst, % , ,7 Det ses, at befolkningstallet forventes at stige med 2,7 % frem mod 2024, og den samlede affaldsmængde fra husholdninger forventes derfor at stige tilsvarende med 2,7 % med de undtagelser, der skyldes nedgang i forbruget af papir og glas. For fokusmaterialernes vedkommende (organisk mad- og køkkenaffald samt træ og papir- og emballageaffald) er forudsat dels nogle potentialer (som fremgår af Tabel 4.16 og 4.17 ovenfor), dels nogle indsamlings- og sorteringseffektiviteter, som fremgår af Tabel 7.2. Indsamlingseffektiviteterne, der i procent udtrykker hvor meget beboerne i hhv. en enfamilie- og en etagebolig i dag formodes at være i stand til at udsortere ved de mest optimale indsamlingssystemer (henteordninger), benyttes til at beregne indsamlingspotentialet (altså hvor mange ton, det er realistisk at indsamle ud af det samlede materialepotentiale for hver affaldsfraktion). Indsamlingseffektiviteterne er hentet fra Miljøprojekt 1458, 2013, idet dog indsamlingseffektiviteten for organisk affald fra enfamiliehuse er sat til 70 %, desuagtet at Miljøprojekt 1458 angiver 75 %

Affaldsplan for Faxe Kommune 2014-2024 Bilag 2: Kortlægning & Prognoser

Affaldsplan for Faxe Kommune 2014-2024 Bilag 2: Kortlægning & Prognoser Affaldsplan for Faxe Kommune 2014-2024 Bilag 2: Kortlægning & Prognoser Vedtaget 27. juni 2013 Indhold 1. Affaldsordninger, status... 2 2. Affaldskortlægning... 4 2.1. Oversigt over affaldsdannelsen...

Læs mere

Affaldsplan for Ringsted Kommune 2014-2024 Bilag 2: Kortlægning & Prognoser

Affaldsplan for Ringsted Kommune 2014-2024 Bilag 2: Kortlægning & Prognoser Affaldsplan for Ringsted Kommune 2014-2024 Bilag 2: Kortlægning & Prognoser Godkendt af Byrådet den 8. september 2014 2 Indhold 1. Indledning... 3 2. Affaldsplanens opbygning... 4 3. Affaldsordninger,

Læs mere

Affaldsplan for Slagelse Kommune 2014-2024 Bilag 2: Kortlægning & Prognoser

Affaldsplan for Slagelse Kommune 2014-2024 Bilag 2: Kortlægning & Prognoser Affaldsplan for Slagelse Kommune 2014-2024 Bilag 2: Kortlægning & Prognoser Godkendt af Slagelse Byråd den 15. september 2014 2 Indhold 1. Indledning... 2 2. Affaldsplanens opbygning... 4 3. Affaldsordninger,

Læs mere

Affaldsplan for Sorø Kommune Bilag 2: Kortlægning & Prognoser

Affaldsplan for Sorø Kommune Bilag 2: Kortlægning & Prognoser Affaldsplan for Sorø Kommune 2014-2024 Bilag 2: Kortlægning & Prognoser Udkast af 23. marts 2014 Godkendt af Byrådet 20. maj 2014 til offentlig høring 2 Indhold 1. Indledning... 3 2. Affaldsplanens opbygning...

Læs mere

Affaldsplan for Vordingborg Kommune Bilag 2: Kortlægning & Prognoser

Affaldsplan for Vordingborg Kommune Bilag 2: Kortlægning & Prognoser Affaldsplan for Vordingborg Kommune 2014-2024 Bilag 2: Kortlægning & Prognoser Udkast 25.03.14 2 Indhold 1. Indledning... 3 2. Affaldsplanens opbygning... 4 3. Affaldsordninger, status... 5 4. Affaldskortlægning...

Læs mere

Affaldsplanværktøj. Jord & Affald Den 19. august 2015 VEJLEDNING. 1 http://www2.mst.dk/udgiv/publikationer/2013/01/978-87-92903-80-8.

Affaldsplanværktøj. Jord & Affald Den 19. august 2015 VEJLEDNING. 1 http://www2.mst.dk/udgiv/publikationer/2013/01/978-87-92903-80-8. VEJLEDNING Jord & Affald Den 19. august 2015 Affaldsplanværktøj Et værktøj for kommuner til beregning af genanvendelsesprocenten samt estimering af potentialer og aktuelle indsamlingseffektiviteter for

Læs mere

Indholdsfortegnelse. 1. Forord... 3. 2. Læsevejledning... 4. 3. Opsamling... 4. 3.1 Affaldskortlægning 2009... 4

Indholdsfortegnelse. 1. Forord... 3. 2. Læsevejledning... 4. 3. Opsamling... 4. 3.1 Affaldskortlægning 2009... 4 Indholdsfortegnelse 1. Forord... 3 2. Læsevejledning... 4 3. Opsamling... 4 3.1 Affaldskortlægning 2009... 4 3.2 Supplerende data-2013 vedrørende kommunale indsamlingsordninger... 5 3.2.1 Genanvendelsesprocent

Læs mere

HEW Dato: 22. oktober 2013 Emne: Ressourcestrategien: Konsekvenser for AffaldPlus og ejerkommunerne

HEW Dato: 22. oktober 2013 Emne: Ressourcestrategien: Konsekvenser for AffaldPlus og ejerkommunerne NOTAT HEW Dato: 22. oktober 2013 Emne: Ressourcestrategien: Konsekvenser for AffaldPlus og ejerkommunerne samlet set Miljøministeren fremlagde 07.10.13 sin ressourcestrategi, Danmark uden affald, genanvend

Læs mere

Affald fra husholdninger ALBERTSLUND

Affald fra husholdninger ALBERTSLUND Affald fra husholdninger 2014 ALBERTSLUND Kommune INDHOLDSFORTEGNELSE 1 Sammenfatning... 3 2 Metode... 5 Kilder... 5 Særligt om nogle fraktioner... 5 Fordelingsnøgler for affald indsamlet via genbrugsstationer...

Læs mere

KORTLÆGNING & PROGNOSE

KORTLÆGNING & PROGNOSE 2014 2024 KORTLÆGNING & PROGNOSE 2 FORORD I forbindelse med udarbejdelsen af den kommunale affaldshåndteringsplan 2014-2024 er denne kortlægnings- og prognoserapport udarbejdet. Affaldsbekendtgørelsens

Læs mere

Kommunens nuværende affaldsordninger

Kommunens nuværende affaldsordninger 7 Kommunens nuværende affaldsordninger Ordninger for private husstande Lejre Kommune er forpligtet til, at etablere indsamlingsordninger for affald fra private husstande. De private husstande er samtidig

Læs mere

Økonomi og genanvendelse ved husstandsindsamling af emballager, opdatering

Økonomi og genanvendelse ved husstandsindsamling af emballager, opdatering Notat Til: Fra: Bestyrelsen Administrationen Dato: 2. december 2013 Økonomi og genanvendelse ved husstandsindsamling af emballager, opdatering Indledning Administrationen fremlagde 12. december 2012 notat

Læs mere

Ringsted Kommunes affaldsplan 2010-2020

Ringsted Kommunes affaldsplan 2010-2020 Side 1 af 53 Ringsted Kommune Ringsted Kommunes affaldsplan 2010-2020 Bilag 1 Side 2 af 53 Side 3 af 53 1 Affaldsplanens opbygning 2 Planopslag 3 Planopslag 3.1 Husholdninger 3.1.1 Dagrenovation 3.1.2

Læs mere

Dato: 10. januar 2014 Emne: Ressourcestrategien og -planen: Konsekvenser for Faxe Kommune

Dato: 10. januar 2014 Emne: Ressourcestrategien og -planen: Konsekvenser for Faxe Kommune NOTAT Dato: 10. januar 2014 Emne: Ressourcestrategien og -planen: Konsekvenser for Faxe Kommune HEW Miljøministeren fremlagde 07.10.13 sin ressourcestrategi, Danmark uden affald, genanvend mere - forbrænd

Læs mere

Bilag 1. http://affaldsplan.affaldsportal.dk/haderslev/print.aspx?ixrapportdel=2

Bilag 1. http://affaldsplan.affaldsportal.dk/haderslev/print.aspx?ixrapportdel=2 Side 1 af 46 Bilag 1 Side 2 af 46 Side 3 af 46 1 Affaldsplanens opbygning 2 Planopslag 3 Planopslag 3.1 Husholdninger 3.1.1 Dagrenovation 3.1.2 Haveaffald 3.1.3 Emballageaffald: Papir/pap 3.1.4 Emballageaffald:

Læs mere

Idekatalog. Idekatalog til affaldsplan 2005 Pandrup Kommune

Idekatalog. Idekatalog til affaldsplan 2005 Pandrup Kommune - et idékatalog Idekatalog Vi er nu nået godt halvvejs i arbejdet med den nye affaldsplan. Indtil nu er der arbejdet med at gøre status over, hvilke ordninger vi tilbyder brugerne, mængden af affald, der

Læs mere

Inden endelig vedtagelse skal planen i offentlig høring i 8 uger. Kommunalbestyrelsen skal vedtage affaldsplanen senest den 1. oktober 2014.

Inden endelig vedtagelse skal planen i offentlig høring i 8 uger. Kommunalbestyrelsen skal vedtage affaldsplanen senest den 1. oktober 2014. Bilag 1 Rebild Kommunes Affaldsplan 2014-24: udkast til målsætninger og handlingsplaner Affaldsplanen skal udarbejdes i henhold til reglerne i affaldsbekendtgørelsen. Affaldsplanen skal bestå af 3 dele:

Læs mere

Affalds- og ressourceplan 2015-2024. Bilag 1-6. Planforslag i offentlig høring fra 11. marts til 15. maj 2015

Affalds- og ressourceplan 2015-2024. Bilag 1-6. Planforslag i offentlig høring fra 11. marts til 15. maj 2015 Affalds- og ressourceplan 2015-2024. Bilag 1-6 Planforslag i offentlig høring fra 11. marts til 15. maj 2015 side 2 Affald og Genbrug www.skidtergodt.dk affaldsplan@roskilde.dk tlf. 46313788 Layout: Annabir.dk

Læs mere

Sorø Kommunes affaldsplan 2010-2020

Sorø Kommunes affaldsplan 2010-2020 Page 1 of 49 Sorø Kommunes affaldsplan 2010-2020 Bilag 1 Page 2 of 49 Page 3 of 49 1 Affaldsplanens opbygning 2 Planopslag 2.1 Husholdninger 2.1.1 Dagrenovation 2.1.2 Papir og pap 2.1.3 Glas 2.1.4 Emballageaffald:

Læs mere

Affaldsplan for Slagelse Kommune 2014-2024 Hoveddel

Affaldsplan for Slagelse Kommune 2014-2024 Hoveddel Affaldsplan for Slagelse Kommune 2014-2024 Hoveddel Godkendt af Slagelse Byråd den 15. september 2014 2 Indhold: 1. Forord... 4 2. Indledning... 6 3. Affaldsplanens opbygning... 7 4. Forudsætninger og

Læs mere

AFFALDSPLAN KORTLÆGNING & PROGNOSE BILAG 1 AFFALD FRA HUSHOLDNINGER 2013

AFFALDSPLAN KORTLÆGNING & PROGNOSE BILAG 1 AFFALD FRA HUSHOLDNINGER 2013 AFFALDSPLAN 2015 2024 KORTLÆGNING & PROGNOSE BILAG 1 AFFALD FRA HUSHOLDNINGER 2013 INDHOLDSFORTEGNELSE 1 Sammenfatning... 3 2 Metode... 5 Kilder... 5 Særligt om nogle fraktioner... 5 Fordelingsnøgler for

Læs mere

Affaldsplan for Næstved Kommune 2014-2024 Bilag 1: Handleplaner. Udkast 26.03.14

Affaldsplan for Næstved Kommune 2014-2024 Bilag 1: Handleplaner. Udkast 26.03.14 Affaldsplan for Næstved Kommune 2014-2024 Bilag 1: Handleplaner Udkast 26.03.14 2 Indhold 1. Indledning... 4 2. Affaldsplanens opbygning... 5 3. Handleplaner for husholdninger, fokusmaterialer... 6 3.1.

Læs mere

Hovedplanen. http://affaldsplan.affaldsportal.dk/haderslev/print.aspx?ixrapportdel=1

Hovedplanen. http://affaldsplan.affaldsportal.dk/haderslev/print.aspx?ixrapportdel=1 Side 1 af 25 Hovedplanen Side 2 af 25 Side 3 af 25 1 Forord 2 Indledning 2.1 Rammerne for affaldsplanen 3 Affaldsplanens opbygning 4 Haderslev Kommunes målsætninger 4.1 Målsætninger for perioden 2009-2012

Læs mere

Affaldsplan Udkast til høring af affaldsplan UNMK

Affaldsplan Udkast til høring af affaldsplan UNMK Affaldsplan 2015-2024 Udkast til høring af affaldsplan UNMK 17.2.2015 Affaldsplan 2015-2024 Affaldsbekendtgørelsen fastsætter, at kommunerne skal udarbejde en affaldsplan for håndtering af affald. Planperioden

Læs mere

AFFALD FRA HUSHOLDNINGER 2013 HALSNÆS KOMMUNE

AFFALD FRA HUSHOLDNINGER 2013 HALSNÆS KOMMUNE AFFALD FRA HUSHOLDNINGER 2013 HALSNÆS KOMMUNE INDHOLDSFORTEGNELSE 1 Sammenfatning... 3 2 Metode... 5 Kilder... 5 Særligt om nogle fraktioner... 5 Fordelingsnøgler for affald indsamlet via genbrugsstationer...

Læs mere

Bilag 7: Økonomisk og miljømæssig vurdering af ny model

Bilag 7: Økonomisk og miljømæssig vurdering af ny model Bilag 7: Økonomisk og miljømæssig vurdering af ny model Økonomisk og miljømæssig vurdering af ny model for ændret affaldsbehandling i Horsens I forbindelse med udarbejdelse af affaldsplan for Horsens Kommune

Læs mere

Indledning... 3 Metode... 6 Affaldsmængder frem til 2024... 10 Kommunale affaldsmængder... 14 Bemærkninger til tabeller... 20

Indledning... 3 Metode... 6 Affaldsmængder frem til 2024... 10 Kommunale affaldsmængder... 14 Bemærkninger til tabeller... 20 Indholdsfortegnelse 1 Indledning... 3 1.1 Formål og baggrund... 3 1.2 Opsummering... 4 1.3 Udvikling i mængder i Vestforbrændings opland og kommunen... 5 2 Metode... 6 2.1 Afgrænsning... 6 2.2 Beregningsmetode...

Læs mere

Affald fra husholdninger. GRIBSKOV Kommune

Affald fra husholdninger. GRIBSKOV Kommune Affald fra husholdninger 2014 GRIBSKOV Kommune INDHOLDSFORTEGNELSE 1 Sammenfatning... 3 2 Metode... 5 Kilder... 5 Særligt om nogle fraktioner... 5 Fordelingsnøgler for affald indsamlet via genbrugsstationer...

Læs mere

Silkeborg Forsyning a/s Tietgenvej 3 8600 Silkeborg Telefon: 8920 6400 mail@silkeborgforsyning.dk www.silkeborgforsyning.dk

Silkeborg Forsyning a/s Tietgenvej 3 8600 Silkeborg Telefon: 8920 6400 mail@silkeborgforsyning.dk www.silkeborgforsyning.dk Silkeborg Forsyning a/s Tietgenvej 3 8600 Silkeborg Telefon: 8920 6400 mail@silkeborgforsyning.dk www.silkeborgforsyning.dk !!"#$ Silkeborg Forsyning a/s Tietgenvej 3 8600 Silkeborg Telefon: 8920 6400

Læs mere

Ringsted Kommunes affaldsplan 2010-2020

Ringsted Kommunes affaldsplan 2010-2020 Side 1 af 50 Ringsted Kommune Ringsted Kommunes affaldsplan 2010-2020 Bilag 2 Side 2 af 50 Side 3 af 50 1 Indledning 2 Affaldsplanens opbygning 3 Målopfyldelse 2005-2008 3.1 Udviklingen i affaldsmængder

Læs mere

Tids- og aktivitetsoversigt Affaldsplan 2009-2020

Tids- og aktivitetsoversigt Affaldsplan 2009-2020 Husholdninger Dagrenovation Information om sortering og om eksisterende ordninger En øget udsortering af genanvendelige materialer fra husholdningsaffald. Etablere affaldsøer i kolonihaver Optimere mulighederne

Læs mere

Forslag til. Bilag 1 Bornholms Regionskommunes Affaldshåndteringsplan som opslagsværk. Bofa en virksomhed i Bornholms Regionskommune

Forslag til. Bilag 1 Bornholms Regionskommunes Affaldshåndteringsplan som opslagsværk. Bofa en virksomhed i Bornholms Regionskommune Forslag til Bilag 1 Bornholms Regionskommunes Affaldshåndteringsplan som opslagsværk Bornholms Affaldsbehandling Almegårdsvej 8 3700 Rønne Tlf.: 56 95 92 00 Fax: 56 95 92 03 E-mail: mail@bofa.dk www.bofa.dk

Læs mere

U dvalg Teknik- og Miljøudvalget

U dvalg Teknik- og Miljøudvalget REGNSKAB 2013 U dvalg Teknik- og Miljøudvalget Bevillings område 10.26. 10.26 Renovation mv. Udvalgets sammenfatning og vurdering I 2013 har der været en stabil bortskaffelse af alle former for affald

Læs mere

Mere sortering Mindre bøvl

Mere sortering Mindre bøvl Mere sortering Mindre bøvl Ny affaldshåndteringsplan: Det hele bliver hentet ved husstanden TEKNIK OG MILJØ Du får to beholdere I Horsens Kommunes affaldshåndteringsplan lægger vi op til et nyt system,

Læs mere

Affaldsplan 2009-2020 Kortlægningsrapport

Affaldsplan 2009-2020 Kortlægningsrapport Affaldsplan 2009-2020 Kortlægningsrapport Kortlægning og prognoser Furesø Kommune, Affaldsplan 2009 2012, kortlægningsrapport 2 Indholdsfortegnelse 1. Forord... 3 2. Opfyldelse af mål fra Affaldsplan 2005-2008...

Læs mere

Affaldsplan 2014-2024

Affaldsplan 2014-2024 Affaldsplan 2014-2024 Side 2 af 50 Indholdsfortegnelse 1 Baggrund, visioner og strategi... 5 1.1 Baggrund for affaldsplanen... 5 1.2 Mariagerfjord Kommunes visioner for affaldsområdet... 5 2 Rammerne for

Læs mere

Herning Kommunes Affaldshåndteringsplan 2015-2024. Del 2 - kortlægning

Herning Kommunes Affaldshåndteringsplan 2015-2024. Del 2 - kortlægning Herning Kommunes Affaldshåndteringsplan 2015-2024 Del 2 - kortlægning 1 Rammer for Herning Kommunes Affaldshåndteringsplan.. 3 Nationale regler... 3 Kommunale planer og politikker... 5 Miljøvurdering...

Læs mere

Affald fra husholdninger 2011 Ballerup Kommune

Affald fra husholdninger 2011 Ballerup Kommune Affald fra husholdninger 2011 Ballerup Kommune 1 Indholdsfortegnelse 1 Sammenfatning... 3 2 Metode... 5 3 Fraktioner og behandlingsformer... 8 4 Ordninger... 12 5 Affaldsmængder pr. indbygger og husstand...

Læs mere

Først beskrives den nuværende situation på Djursland, herunder økonomien ved afsætning af affaldet fra de nuværende kuber til flasker/glas/dåser.

Først beskrives den nuværende situation på Djursland, herunder økonomien ved afsætning af affaldet fra de nuværende kuber til flasker/glas/dåser. NOTAT Dato: 2. marts 2016 Til: Fra: Bestyrelsen Administrationen Muligheder for optimering af bringeordninger (kuber) 1 Indledning Dette notat beskriver overordnet resultaterne af forsøgsprojektet med

Læs mere

VELKOMMEN TIL MØDE OM AFFALDSPLAN 2014 TIRSDAG D. 14. MAJ 2013

VELKOMMEN TIL MØDE OM AFFALDSPLAN 2014 TIRSDAG D. 14. MAJ 2013 VELKOMMEN TIL MØDE OM AFFALDSPLAN 2014 TIRSDAG D. 14. MAJ 2013 Program 18.00-18.15 Velkomst og præsentation 18.15-18.45 Orientering om rammerne for den nye affaldsplan 18.45-19.15 Præsentation af tankerne

Læs mere

Affaldsplan 2009-2012

Affaldsplan 2009-2012 Randers Kommune Affaldsplan 2009-2012 Bilag 1 1 Affaldsplanens opbygning 2 Planopslag 3 Planopslag 3.1 Husholdninger 3.1.1 Dagrenovation 3.1.2 Emballageaffald glas/papir/pap 3.1.3 Emballageaffald plast

Læs mere

Udvalg Teknik- og Miljøudvalget

Udvalg Teknik- og Miljøudvalget REGNSKAB 2012 Udvalg Teknik- og Miljøudvalget Bevillingsområde 10.26 Renovation mv. Udvalgets sammenfatning og vurdering I 2012 har der været kontinuerlig bortskaffelse af alle former for affald fra borgere

Læs mere

KORTLÆGNING & PROGNOSE

KORTLÆGNING & PROGNOSE KORTLÆGNING & PROGNOSE 2 FORORD Affaldsbekendtgørelsens 13, stk. 2, punkt 1 om kortlægning opfyldes med denne rapport. Rapporten rummer kortlagte affaldsmængder fra 2009 samt en prognose for affaldsmængderne

Læs mere

1. Præsentation af Hillerød Forsyning

1. Præsentation af Hillerød Forsyning Agenda 1. Præsentation af Hillerød Forsyning 2. Affaldshåndtering i Hillerød Kommune Ved affaldsplanlægger og projektleder Kasper Damsgaard Thomsen Præsentation af Hillerød Forsyning Hillerød Forsyning

Læs mere

AFFALD FRA HUSHOLDNINGER 2013 SAMLERAPPORT VESTFORBRÆNDING

AFFALD FRA HUSHOLDNINGER 2013 SAMLERAPPORT VESTFORBRÆNDING AFFALD FRA HUSHOLDNINGER 2013 SAMLERAPPORT VESTFORBRÆNDING INDHOLDSFORTEGNELSE 1 Sammenfatning... 3 2 Metode... 5 Kilder... 5 Særligt om nogle fraktioner... 5 Fordelingsnøgler for affald indsamlet via

Læs mere

FANØ KOMMUNE. Affaldsplan

FANØ KOMMUNE. Affaldsplan FANØ KOMMUNE Affaldsplan 2017 2028 Indhold Forord... 4 Indledning... 5 Ressourcerne i affaldet skal udnyttes bedre... 5 Vision og overordnede temaer... 5 Temaer... 6 Initiativer under Tema 1 - Mere effektiv

Læs mere

Affaldsstatus 2010. Allerød Kommune Fredensborg Kommune Hørsholm Kommune Rudersdal Kommune

Affaldsstatus 2010. Allerød Kommune Fredensborg Kommune Hørsholm Kommune Rudersdal Kommune Affaldsstatus 2010 Allerød Kommune Fredensborg Kommune Hørsholm Kommune Rudersdal Kommune Savsvinget 2 2970 Hørsholm Telefon 45 16 05 00 Telefax 45 16 05 11 Email: nordf@nordf.dk www.nordf.dk 1. Indledning

Læs mere

Dragør Kommune DRAGØR KOMMUNE - AFFALD Udsortering af 20 % forbrændingsegnet fra husholdninger. I det følgende tages der udgangspunkt i følgende:

Dragør Kommune DRAGØR KOMMUNE - AFFALD Udsortering af 20 % forbrændingsegnet fra husholdninger. I det følgende tages der udgangspunkt i følgende: Notat Dragør Kommune DRAGØR KOMMUNE - AFFALD Udsortering af 20 % forbrændingsegnet fra husholdninger I forbindelse med indgåelse af aftale om etablering af nyt forbrændingsanlæg på Amagerforbrænding, skal

Læs mere

Indsamling af pap, plast og metal

Indsamling af pap, plast og metal Forsøg med Indsamling af pap, plast og metal Resultater og konklusioner for service, økonomi og miljø - 2011 Indhold 1 Resumé...3 2 Indledning...3 3 Indsamling i tre forsøgsområder...4 4 Sortering af affaldet

Læs mere

/ Nye affaldsordninger i Stevns kommune. PTU den 20. september 2016

/ Nye affaldsordninger i Stevns kommune. PTU den 20. september 2016 / Nye affaldsordninger i Stevns kommune PTU den 20. september 2016 / Temamødets indhold 1. Hvorfor nye affaldsordninger? 2. Status for mængder og genanvendelse - I fællesskabet og for Stevns 3. Hvad kan

Læs mere

Affaldsstatus Allerød Kommune Fredensborg Kommune Hørsholm Kommune Rudersdal Kommune

Affaldsstatus Allerød Kommune Fredensborg Kommune Hørsholm Kommune Rudersdal Kommune Affaldsstatus 2015 Allerød Kommune Fredensborg Kommune Hørsholm Kommune Rudersdal Kommune Savsvinget 2 2970 Hørsholm Telefon 45 16 05 00 norfors@norfors.dk www.norfors.dk Indholdsfortegnelse Affaldsstatus

Læs mere

Affaldsplan 2010-2020

Affaldsplan 2010-2020 Miljø og Natur 2009 Affaldsplan 2010-2020 Forslag Bilag 2 http://itedrift-1.et.carlbro.dk/affaldsplanslagelse/print.asp?irapportdel=3 Side 2 af 23 http://itedrift-1.et.carlbro.dk/affaldsplanslagelse/print.asp?irapportdel=3

Læs mere

Opdateret vejledning om kommunale affaldsplaner

Opdateret vejledning om kommunale affaldsplaner Opdateret vejledning om kommunale affaldsplaner Vejledning fra Miljøstyrelsen Nr. 5 2004 Indhold 1 INDLEDNING 5 1.1 VEJLEDNINGENS FORMÅL OG INDHOLD 5 1.2 BAGGRUND 6 1.2.1 Affaldsstrategi 2005-08 6 1.2.2

Læs mere

Drøftelse af lokale perspektiver på ressourcestrategien

Drøftelse af lokale perspektiver på ressourcestrategien Teknik og Miljø Veje og Grønne Områder Sagsnr. 204045 Brevid. 1932920 Ref. ANSE Dir. tlf. 46 31 37 88 Anettesej@roskilde.dk Drøftelse af lokale perspektiver på ressourcestrategien 12. august 2014 Den endelig

Læs mere

Affaldsplan for Slagelse Kommune 2014-2024 Bilag 4: Tidsplaner. Godkendt af Slagelse Byråd den 15. september 2014

Affaldsplan for Slagelse Kommune 2014-2024 Bilag 4: Tidsplaner. Godkendt af Slagelse Byråd den 15. september 2014 Affaldsplan for Slagelse Kommune 2014-2024 Bilag 4: Tidsplaner Godkendt af Slagelse Byråd den 15. september 2014 Tidsplan, husholdninger fejlsorterede materialer i dagrenovatationen Information om sortering

Læs mere

BILAG 1 Næstved Kommunes affaldsplan som opslagsværk. Næstved Kommune Affaldsplan 2005-2016 Bilag 1

BILAG 1 Næstved Kommunes affaldsplan som opslagsværk. Næstved Kommune Affaldsplan 2005-2016 Bilag 1 BILAG 1 Næstved Kommunes affaldsplan som opslagsværk Næstved Kommune Bilag 1 Bilag 1 INDHOLDSFORTEGNELSE SIDE AFFALDSPLANENS OPBYGNING 2 1 PLANOPSLAG 3 1.1 Indledning 3 Husholdninger: 5 Dagrenovation

Læs mere

Området er brugerfinansieret, således at alle indtægter skal dække samtlige udgifter ved de forskellige affaldsordninger.

Området er brugerfinansieret, således at alle indtægter skal dække samtlige udgifter ved de forskellige affaldsordninger. MÅL OG RAMMEBESKRIVELSE Bevillingsområde 10.26 Renovation mv. Udvalg Teknik- og Miljøudvalget Afgrænsning af bevillingsområdet Bevillingsområdet omfatter konto 01.38 og vedrører indsamling, transport og

Læs mere

Konference for skuemestre, LUU-medlemmer og skolerepræsentanter ejendomsserviceteknikeruddannelsen. Onsdag d. 29. august 2012 i Middelfart Lovgivningen på miljøområdet (samt et bud på udviklingen de kommende

Læs mere

Indbyggertal pr. 1. januar. Indirekte

Indbyggertal pr. 1. januar. Indirekte Notat Notat til Dialogforum Jord & Affald J.nr. MST-7034-00001 Ref. pehem/ jehni/lived Den 29. september 2011 Kommunernes indberetninger af omkostninger til indsamling af udtjente bærbare batterier og

Læs mere

Københavns Miljøregnskab

Københavns Miljøregnskab Københavns Miljøregnskab Tema om Ressourcer og Affald Mindre affald Bedre sortering fra borgere og erhverv Mere effektiv og miljøvenlig affaldsindsamling Bedre affaldsbehandling December 2015. Teknik-

Læs mere

Affaldshåndteringsplan for Ringkøbing-Skjern Kommune 2015-2024

Affaldshåndteringsplan for Ringkøbing-Skjern Kommune 2015-2024 Affaldshåndteringsplan for Ringkøbing-Skjern Kommune 2015-2024 Marts 2015 1 2 Affaldshåndteringsplan for Ringkøbing-Skjern Kommune 2015-2024 Denne affaldshåndteringsplan er et værktøj for Ringkøbing-Skjern

Læs mere

NOTAT (PTU) Affald i Stevns Kommune. Maj Affald i Stevns Kommune

NOTAT (PTU) Affald i Stevns Kommune. Maj Affald i Stevns Kommune NOTAT (PTU) Maj 2015 1 INDLEDNING Stevns Kommune samarbejder med KaraNoveren omkring udvikling af nye affaldsløsninger. Hvordan får vi borgerne i Stevns Kommune til at være mere bevidste omkring affald

Læs mere

Affaldsplan 2005-2016

Affaldsplan 2005-2016 Affaldsplan 2005-2016 FORORD Affaldsplan 2005-2016 er Greve Kommunes affaldsplan for de kommende år. Planen erstatter Affaldsplan 2001-2012. Der er en række miljøproblemer, der knytter sig til affaldsområdet.

Læs mere

Affaldsenergi i fremtidens ressourcesamfund. Affaldsdage Dansk Affaldsforening 9. oktober 2015 Claus Petersen, Econet AS

Affaldsenergi i fremtidens ressourcesamfund. Affaldsdage Dansk Affaldsforening 9. oktober 2015 Claus Petersen, Econet AS Affaldsenergi i fremtidens ressourcesamfund Affaldsdage Dansk Affaldsforening 9. oktober 2015 Claus Petersen, Econet AS Ved kilden Hus Hvordan kan information og instrukser blive mere entydige og klare?

Læs mere

Forslag til. Bilag 2 Prognose- og kortlægningsdel. Bofa en virksomhed i Bornholms Regionskommune. Bornholms Affaldsbehandling

Forslag til. Bilag 2 Prognose- og kortlægningsdel. Bofa en virksomhed i Bornholms Regionskommune. Bornholms Affaldsbehandling Forslag til Bilag 2 Prognose- og kortlægningsdel Bornholms Affaldsbehandling Almegårdsvej 8 3700 Rønne Tlf.: 56 95 92 00 Fax: 56 95 92 03 E-mail: mail@bofa.dk www.bofa.dk Bofa en virksomhed i Bornholms

Læs mere

Håndtering af madaffald muligheder og udfordringer

Håndtering af madaffald muligheder og udfordringer Håndtering af madaffald muligheder og udfordringer Konference Fossil frie Thy d. 29. november 2012 Inge Werther, DAKOFA Dagens program Affald som ressource Organisk dagrenovation i Danmark Fremtidens energisystem

Læs mere

BILAG 2 Prognose- og kortlægningsdel. Næstved Kommune Affaldsplan 2005-2016 Bilag 2

BILAG 2 Prognose- og kortlægningsdel. Næstved Kommune Affaldsplan 2005-2016 Bilag 2 BILAG 2 Prognose- og kortlægningsdel Næstved Kommune Bilag 2 Bilag 2 INDHOLDSFORTEGNELSE SIDE 1 INDLEDNING 3 2 AFFALDSPLANENS OPBYGNING 4 3 MÅLOPFYLDELSE 2001-2012 5 3.1 Mål 5 3.2 Udviklingen i mængder

Læs mere

Kortlægning og prognoser for Ishøj Kommune 2013-2018

Kortlægning og prognoser for Ishøj Kommune 2013-2018 Kortlægning og prognoser for Ishøj Kommune 2013-2018 Indholdsfortegnelse 1. Forord... 3 2. Læsevejledning... 4 3. Opsamling... 4 3.1 Affaldskortlægning 2009... 4 3.2 Prognose 2013-2024... 4 3.2.1 Udvikling

Læs mere

Præsentation. Udviklingsplan 2011-2013. Middelfart Kommune Renovationsvæsenet. Virksomhedens navn. Adresse Fynsvej 100 5500 Middelfart

Præsentation. Udviklingsplan 2011-2013. Middelfart Kommune Renovationsvæsenet. Virksomhedens navn. Adresse Fynsvej 100 5500 Middelfart Præsentation Virksomhedens navn Middelfart Kommune Renovationsvæsenet Adresse Fynsvej 100 5500 Middelfart Telefonnummer E-mail adresse Antal pladser eller antal elever Personalenormering Budgetramme i

Læs mere

Affaldsplan 2009 Billund Kommune

Affaldsplan 2009 Billund Kommune Affaldsplan 2009 Billund Kommune 26. august 2010 Indholdsfortegnelse 1. Indledning 3 2. Læsevejledning 4 3. Regeringens Affaldsstrategi 2009-12 5 3.1 Regeringens overordnede affaldspolitik 7 4. Status

Læs mere

Rudersdal Kommunes genbrugspladser Blokken og Containerhaven. (Blokken)

Rudersdal Kommunes genbrugspladser Blokken og Containerhaven. (Blokken) Rudersdal Kommunes genbrugspladser Blokken og Containerhaven (Blokken) Miljøberetning 2011 Indledning Denne Miljøberetning omhandler Rudersdal Kommunes genbrugspladser Blokken og Containerhaven. Selvom

Læs mere

30 marts 2015 09:57 SVENDBORG. http://klintholm.rameplan.dk/print.aspx?id={92c7093d-e07f-4642-ba0f-aa56388d8929} 1 af 51 30-03-2015 09:57

30 marts 2015 09:57 SVENDBORG. http://klintholm.rameplan.dk/print.aspx?id={92c7093d-e07f-4642-ba0f-aa56388d8929} 1 af 51 30-03-2015 09:57 1 af 51 30-03-2015 09:57 Hjem Oplevelse Vis Rediger Preview 30 marts 2015 09:57 Danish Default Screenshots Ingen Tilstand Dato Sprog Enhed Simulator SVENDBORG 2 af 51 30-03-2015 09:57 Svendborg Indledning

Læs mere

BILAG 2 Prognose- og kortlægningsdel. Høje-Taastrup Kommune Affaldsplan 2005-2016 Bilag 2

BILAG 2 Prognose- og kortlægningsdel. Høje-Taastrup Kommune Affaldsplan 2005-2016 Bilag 2 BILAG 2 Prognose- og kortlægningsdel Høje-Taastrup Kommune Bilag 2 Bilag 2 INDHOLDSFORTEGNELSE SIDE 1 INDLEDNING 3 2 AFFALDSPLANENS OPBYGNING 4 3 MÅLOPFYLDELSE 2001-2012 5 3.1 Mål 5 3.2 Udviklingen i

Læs mere

KORTLÆGNING AF AFFALD FRA HUSHOLDNINGER 2011

KORTLÆGNING AF AFFALD FRA HUSHOLDNINGER 2011 KORTLÆGNING AF AFFALD FRA HUSHOLDNINGER 2011 BRØNDBY KOMMUNE Indholdsfortegnelse 1 Sammenfatning... 3 2 Metode... 5 3 Fraktioner og behandlingsformer... 8 4 Ordninger...12 5 Affaldsmængder pr. indbygger

Læs mere

Affaldsplanen blev udarbejdet i et tæt samarbejde mellem de seks ejerkommuner i affaldsselskabet I/S AffaldPlus og selve affaldsselskabet.

Affaldsplanen blev udarbejdet i et tæt samarbejde mellem de seks ejerkommuner i affaldsselskabet I/S AffaldPlus og selve affaldsselskabet. Ændret affaldsordning i Ringsted Kommune. Sag nr. 17/670 Bilag 1 Sagsbeskrivelse Indledning I januar 2011 traf Byrådet beslutning om, hvorledes den fremtidige affaldsordning for enfamilieboliger skulle

Læs mere

Formålet med regulativet

Formålet med regulativet Formålet med regulativet Formålet med regulativet er at fastsætte regler for håndtering af husholdningsaffald fra alle borgere og grundejere i Fanø Kommune med henblik på at forebygge forurening, uhygiejniske

Læs mere

Ny Affaldsbekendtgørelse

Ny Affaldsbekendtgørelse Ny Affaldsbekendtgørelse Introduktion Ny affaldsbekendtgørelse udstedt 18. december 2009. Justeret bekendtgørelse udstedt 13. januar 2010. Fodnoten til bilag 6 B om forbrænding slettet Undtagelse for restprodukter

Læs mere

Velkommen til Odense Renovation!

Velkommen til Odense Renovation! Velkommen til Odense Renovation! Kort om Odense Renovation A/S Non-profit Affaldshåndtering siden ca. 1882 Kommunalt aktieselskab siden 1994 Bestyrelsen består af 9 medlemmer, 6 udpeget af kommunen og

Læs mere

Workshop Bioaffald, plast & metal

Workshop Bioaffald, plast & metal Workshop Bioaffald, plast & metal DET GRØNNE HUS 11. april 2013 Udarbejdet af: Martin Damgaard Lehmann Vægtbaseret afregning af dagrenovation Eksempel fra Holbæk kommune I 2008 etablerede Holbæk Kommune

Læs mere

-besparelse på 47.060 kg eller 336.140 km bilkørsel i en almindelig personbil det er 8,4 gange rundt om jorden.

-besparelse på 47.060 kg eller 336.140 km bilkørsel i en almindelig personbil det er 8,4 gange rundt om jorden. = FORSLAG 2 FORORD I Furesø Kommune værner vi om naturen og miljøet. Som borgmester er jeg stolt over den miljøbevidsthed, som jeg møder hos borgere og virksomheder. affald til genanvendelse end tidligere.

Læs mere

Kortlægning af den kommunale håndtering af affald skal indeholde:

Kortlægning af den kommunale håndtering af affald skal indeholde: Forord. I henhold til affaldsbekendtgørelse nr. 1634 af 13.12.2006 skal kommunalbestyrelsen hvert 4. år udarbejde en plan for den kommunale håndtering af affald. Formålet med affaldsplanen er at skabe

Læs mere

Affaldsplan for Ringsted Kommune 2014-2024 Bilag 1: Handleplaner. Udkast 26.03.2014 til høring

Affaldsplan for Ringsted Kommune 2014-2024 Bilag 1: Handleplaner. Udkast 26.03.2014 til høring Affaldsplan for Ringsted Kommune 2014-2024 Bilag 1: Handleplaner Udkast 26.03.2014 til høring 2 Indhold 1. Indledning... 4 2. Affaldsplanens opbygning... 5 3. Handleplaner for husholdninger, fokusmaterialer...

Læs mere

Tårnby Kommune. Affaldsplan Bilag

Tårnby Kommune. Affaldsplan Bilag Tårnby Kommune Affaldsplan 2010 Bilag Side 2 Indhold 1 Forord... 5 2 Opfyldelse af mål 2000-2012... 7 2.1 Mål... 7 2.2 Udviklingen i mængderne fra 2004-2007... 8 2.3 Initiativer... 10 2.3.1 Bemærkninger

Læs mere

Allerød Genbrugsplads

Allerød Genbrugsplads Allerød Genbrugsplads Miljøberetning 2007 Indledning Siden Allerød Genbrugsplads blev åbnet i 2001, og frem til og med 2007, er mængden af tilført affald steget med 35 procent og antallet af besøgende

Læs mere

SVENDBORG. Side 1 af 39

SVENDBORG. Side 1 af 39 SVENDBORG Side 1 af 39 Svendborg Indledning Planen kort fortalt Status og mål Bygge og anlægsaffald Husholdningsaffald Målsætninger og sigtelinier Håndtering af de enkelte affaldsfraktioner Affald fra

Læs mere

Prisliste 2012. Gældende fra 1. januar 2012 Odense Renovation A/S

Prisliste 2012. Gældende fra 1. januar 2012 Odense Renovation A/S liste 2012 er for husholdninger Dagrenovation Papir Genbrugspladser Farligt affald Flaskekuber Administration er for virksomheder Dagrenovationslignende affald Adgang til genbrugspladser Administration

Læs mere

Affaldsplan 2013-2024 (2013-2018)

Affaldsplan 2013-2024 (2013-2018) Affaldsplan 2013-2024 (2013-2018) Tema-møde med TMU 6.maj 2013 01 2011 Side 1 Lovgivning Affaldsbekendtgørelsen - ressourcestrategien Affaldsdirektivet affaldshierarkiet (genbrug, genanvendelse, nyttiggørelse,

Læs mere

Nordfyns Kommune. Affaldsplan 2009-2020

Nordfyns Kommune. Affaldsplan 2009-2020 Affaldsplan 2009-2020 INDHOLDSFORTEGNELSE SIDE FORORD 3 1 INDLEDNING 4 2 AFFALDSPLANENS OPBYGNING 6 3 NORDFYNS KOMMUNES MÅLSÆTNINGER 8 3.1 Kommunens målsætninger for affaldshåndteringen i perioden 2009-2012

Læs mere

restaffald til forbrænding Madaffald metal plast glas papir karton Vi tager skraldet du skal bare sortere det Affaldssortering i fire kamre

restaffald til forbrænding Madaffald metal plast glas papir karton Vi tager skraldet du skal bare sortere det Affaldssortering i fire kamre restaffald til forbrænding Madaffald papir karton metal plast glas Vi tager skraldet du skal bare sortere det Affaldssortering i fire kamre restaffald til forbrænding Madaffald papir karton metal plast

Læs mere

Indhold. Miljø- og Planlægningsudvalget MPU alm. del - Bilag 30 Offentligt INDHOLD 3 FORORD 5 SAMMENFATNING OG KONKLUSIONER 8

Indhold. Miljø- og Planlægningsudvalget MPU alm. del - Bilag 30 Offentligt INDHOLD 3 FORORD 5 SAMMENFATNING OG KONKLUSIONER 8 Miljø- og Planlægningsudvalget MPU alm. del - Bilag 30 Offentligt Indhold INDHOLD 3 FORORD 5 SAMMENFATNING OG KONKLUSIONER 8 1 AFFALDSPRODUKTION OG BEHANDLING 9 1.1 AFFALDSPRODUKTIONEN I 2004 OG UDVIKLINGEN

Læs mere

Dato: 4. juli 2014 Emne: Affaldsplanernes håndtering af centralsorteringsspørgsmålet i de østdanske kommuner

Dato: 4. juli 2014 Emne: Affaldsplanernes håndtering af centralsorteringsspørgsmålet i de østdanske kommuner NOTAT Dato: 4. juli 2014 Emne: Affaldsplanernes håndtering af centralsorteringsspørgsmålet i de østdanske kommuner HEW AffaldPlus-kommunerne har i deres (udkast til) affaldsplaner arbejdet med tanken om

Læs mere

KL s høringssvar til bekendtgørelse om batterier og akkumulatorer og udtjente batterier og akkumulatorer

KL s høringssvar til bekendtgørelse om batterier og akkumulatorer og udtjente batterier og akkumulatorer Miljøstyrelsen Strandgade 29 1401 København K Att: joaff@mst.dk KL s høringssvar til bekendtgørelse om batterier og akkumulatorer og udtjente batterier og akkumulatorer KL har modtaget ovennævnte bekendtgørelse

Læs mere

Albertslund Kommune Nordmarks Allé 2620 Albertslund. www.albertslund.dk albertslund@albertslund.dk T 43 68 68 68 F 43 68 69 28

Albertslund Kommune Nordmarks Allé 2620 Albertslund. www.albertslund.dk albertslund@albertslund.dk T 43 68 68 68 F 43 68 69 28 Albertslund Kommune Nordmarks Allé 2620 Albertslund www.albertslund.dk albertslund@albertslund.dk T 43 68 68 68 F 43 68 69 28 2 FORORD Affaldsbekendtgørelsens 13, stk. 2, punkt 1 om kortlægning opfyldes

Læs mere

Mission mulig Da ordbogen blev udvidet

Mission mulig Da ordbogen blev udvidet Mission mulig Da ordbogen blev udvidet Mission Mulig, værdiagent, værdibeholder og værdiselskab. Renosyd fik sat dagsordenen, da den nye indsamlingsordning skulle træde i kraft i 2012 Noget af det vigtigste

Læs mere

Kapitel 2 Definitioner

Kapitel 2 Definitioner 1 Bekendtgørelse om Affaldsdatasystemet I medfør af 7 b, 44, stk. 1 og 4-6, 45, stk. 2, 5 og 7, 45 a, 45 d, stk. 1 og 2, 46 a, stk. 1-3, 46 b, stk. 1 og 2, 47, stk. 2 og 3, 48, stk. 4, 8 og 9, 50 d, stk.

Læs mere

UDKAST TIL HØRINGSVERSION 14. MARTS 2014

UDKAST TIL HØRINGSVERSION 14. MARTS 2014 UDKAST TIL HØRINGSVERSION 14. MARTS 2014 AFFALDSPLAN 2014-2018 (2024) Kortlægning Hvidovre Kommune INDHOLDSFORTEGNELSE INDHOLDSFORTEGNELSE... 2 1. INDLEDNING... 3 2. AFFALDSORDNINGER OG MODTAGEANLÆG...

Læs mere

Til: Miljø-, Teknik- og Erhvervsudvalget Kopi til: Byrådet Fra: Center for Drift og Teknik

Til: Miljø-, Teknik- og Erhvervsudvalget Kopi til: Byrådet Fra: Center for Drift og Teknik Til: Miljø-, Teknik- og Erhvervsudvalget Kopi til: Byrådet Fra: Center for Drift og Teknik 25. oktober 2013 Sags id: 190-2011-9871 Dok. nr.: 190-2013-138807 Center for Drift og Teknik Stiager 2 3500 Værløse

Læs mere

Ressourcestrategi - Genanvendelse af dagrenovation kan betale sig

Ressourcestrategi - Genanvendelse af dagrenovation kan betale sig Ressourcestrategi - Genanvendelse af dagrenovation kan betale sig Jette Skaarup Justesen Miljøstyrelsen Ressourcestrategien kommer! Strategi for affaldshåndtering den vil komme i høring. Vi har en god

Læs mere

4. At mindre etageejendomme tilbydes bokse til opsamling af farligt affald og småt elektronikaffald. Boksene tømmes efter bestilling.

4. At mindre etageejendomme tilbydes bokse til opsamling af farligt affald og småt elektronikaffald. Boksene tømmes efter bestilling. Notat til indsamling af elektronikaffald og farligt affald Bygge, Plan og Miljø (BPM) har gennemført et forsøg med indsamling af småt elektronik i beholdere fra ca. 90 ejendomme. Desuden er der gennemført

Læs mere

Frederikshavn Kommune REGULATIV FOR HUSHOLDNINGSAFFALD

Frederikshavn Kommune REGULATIV FOR HUSHOLDNINGSAFFALD Frederikshavn Kommune REGULATIV FOR HUSHOLDNINGSAFFALD Gældende fra d. 01-01-2012 1 Formål 1 2 Lovgrundlag 1 3 Definitioner 1 4 Gebyrer 1 5 Klage m.v. 2 6 Overtrædelse og straf 2 7 Bemyndigelse 2 8 Ikrafttrædelse

Læs mere