Udvikling Fyns Mentorordning. - introduktion og inspiration til Mentee

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Udvikling Fyns Mentorordning. - introduktion og inspiration til Mentee"

Transkript

1

2 Indholdsfortegnelse: 1. Introduktion til og formål med mentorordningen 2. Gode råd og vejledning til mentorforløbet 3. Udvikling Fyn samarbejde m.v. Bilag: - Samarbejdsaftaleskabelon (Bilag 1) - Fortrolighedsaftale (Bilag 2) Vil du gerne vide mere om Mentorordningen, så kontakt: Lolle H. Schierff Virksomhedskonsulent Tlf Anders O. Steenhold Projektmedarbejder Tlf Side 1

3 1. INTRODUKTION TIL OG FORMÅL MED MENTORORDNINGEN Indledning: Dette hæfte udleveres som introduktion og vejledning til virksomheder(mentees) der får tilknyttet en mentor i Udvikling Fyns (UF) mentorordning - til forståelse og understøttelse af mentorforløbet. Indholdet af hæftet i hovedtræk: Formelle forhold Inspiration og gode råd til mentorforløbet Bilag/værktøjer skabeloner til fortrolighedsaftale og samarbejdsaftale Baggrund/historik: Mentorordningen blev introduceret i 2003 for at styrke perspektivrige fynske virksomheder i den svære startfase. Et større mentorkorps er bygget op gennem årene baseret på en meget stor velvillighed i det lokale erhvervsliv faktisk er der på nuværende tidspunkt op mod 60 mentorer tilknyttet og flere kommer løbende til. I 2008 blev mentorordningen en del af et samlet tilbud om ekstern sparring, som indeholder mentorordningen samt rådgivning om og formidling af medlemmer til henholdsvis advisory boards og professionelle bestyrelser. Som en proces i at gøre mentorordningen til et mere specifikt rettet forløb mod hver enkel virksomhed blev mentorordningen i 2014 delt op i 2 spor tilrettet specielt til henholdsvis iværksættere og etablerede virksomheder. Målgruppe for begge mentorspor er ordningen generelt gældende for virksomheder, som: er relativt små (ca ansatte) er relativt nyetablerede (ca. 1-5 år gamle) ikke allerede har en professionel bestyrelse ønsker sparring på overordnede, strategiske udfordringer er villige til at gå seriøst ind i arbejdet med en mentor Mentorforløbet: Mentorforløbet skal i denne sammenhæng betragtes som et ligeværdigt læringssamarbejde, hvor både mentor og mentee kan opnå indsigt og ny viden. Undervejs i mentorforløbet gælder det om for mentor at støtte og udfordre mentee i dennes udvikling og overvejelser. Det er vigtigt, at mentee benytter mentors sparring, erfaringer og viden, som hjælp til at finde frem til mentees egen løsning/ beslutning en slags hjælp til selvhjælp. En lærende proces, som også er vigtig for en mere langsigtet effekt af mentorforløbet. Mentorordningen, mentor og det enkelte mentorforløb har ingen juridiske eller lign. forpligtelser overfor virksomheden, men mentor har et stort moralsk ansvar for at varetage en accepteret mentoropgave på en aktiv og engageret måde. Side 2

4 Af mentee forventes der et respektfuldt samarbejde præget af stor åbenhed og ærlighed omkring virksomheden overholdelse af opstillede deadlines fra UFs og mentors side er derfor nødvendigt. Et mentorforløb forventes som udgangspunkt at omfatte minimum 5-6 møder eller at vare i et år, dette varierer dog fra forløb til forløb. Hertil kommer løbende kontakt pr. mail etc. Mentors opgave er som inspirator og sparringspartner på mentees ideer og visioner. Mentors arbejde er ulønnet i situationer hvor honorar bliver relevant eller bragt på banen, så kontaktes UF for nærmere afklaring om det videre forløb. Mentees udbytte Mentee og dennes virksomhed (vækst, udvikling, netværk mv.) styrkes via mentors sparring på virksomhedens strategi og konkrete tiltag/udfordringer. Mentee vil på længere sigt gå styrket ud af samarbejdet via en såvel faglig som personlig udvikling og dermed få skabt et bedre fundament for fremtidig succes som iværksætter. Mentee ser værdien i at få gavn af ekstern sparring og at arbejde systematisk med strategi og planlægning. Inddragelse af eksterne sparringspartnere vil derfor fremover være mere naturligt f.eks. advisory board, professionel bestyrelse og/eller øvrige rådgivere/konsulenter. Mentors udbytte Personligt: Øve sin empati og det at sætte sig ind i en andens situation, træne og udvikle sine evner til at lytte, coache og inspirere på en måde, som motiverer og hjælper mentee videre. Fagligt/brancheviden: Formidling af egne faglige erfaringer, input fra mentee og at generere ny viden sammen med mentee. Derudover kan der opnås kendskab til nye erhvervsmæssige tendenser. Netværk: Både via mentee, via kontakten til Udvikling Fyn og via netværksaktiviteterne med de øvrige mentorer åbnes muligheder for et styrket netværk. Side 3

5 2. MENTORFORLØBET GODE RÅD OG VEJLEDNING Ud fra vækstplanen og et indledende møde afklarer UF og du som mentee, om der er basis for at etablere et mentorforløb. Såfremt det er tilfældet kontakter UF efterfølgende kvalificerede mentorkandidater med henblik på et match. Herefter mødes mentor og mentee for en afklaring af mulighederne og samarbejdsformen for et eventuelt efterfølgende forløb. Forløbet afsluttes med en evaluering: Forløbets faser: 1. Udfyldelse af vækstplan 2. Screening af potentielle mentees 3. Matchning mellem mentor og mentee 4. Etablering af samarbejde 5. Sparringsforløbet 6. Afslutning og evaluering (efter max 1 år) 1. UDFYLDELSE AF VÆKSTPLAN Mentee udfylder en vækstplan (udleveret af UF eller hentet online på og sender den til virksomhedskonsulenten inden første møde med UF. 2. SCREENING AF POTENTIELLE MENTEES På det indledende møde mellem UF og dig drøftes din situation, strategi, mål m.v. samt ønsker og behov for sparring. Her afklares om du ligger inden for ordningens målgruppe og/eller om andre erhvervsfremmeaktiviteter kunne være relevante. 3. MATCHNING MELLEM MENTOR OG MENTEE På basis af det indledende møde med UF, samt en strategisk profil for din virksomhed - vækstplanen herunder en kort personlig profil af dig selv og formulering af behov for sparring. Har du en opdateret forretningsplan el. lign. kan du eventuelt vedhæfte denne sammen med vækstplanen. UF kontakter herefter egnede mentorkandidater, som vurderes at have de rette faglige og personlige kompetencer og erfaringer til at kunne indgå i et konstruktivt samarbejde. Mentor vurderer på baggrund af vækstplanen og evt. en uddybende snak med UF, om vedkommende er interesseret i at tage et indledende møde. Anbefalinger: Sørg for at være grundig og præcis i vækstplanen for mentorordningen, så mentor kan få et retvisende og ærligt indtryk af virksomheden, dig og udfordringerne Vigtigt at gøre dig klart, hvilke konkrete ting din virksomhed gerne vil have ud af forløbet. Side 4

6 Såfremt mentor ønsker at påtage sig opgaven, formidler UF kontaktoplysningerne til dig, og du tager kontakt til mentor med henblik på at aftale et indledende møde. Vi vil herefter meget gerne høre fra dig, når en aftale er på plads! 4. ETABLERING AF SAMARBEJDE De indledende 1-2 møder med mentor bruges til at vurdere om et samarbejde kan etableres, og I kan desuden arbejde på at få skrevet en samarbejdsaftale med gensidige forventninger, mål for samarbejdet, samarbejdsform, afslutning m.v. Udkast til samarbejdsaftale er ved lagt i bilag 1. Begge parter kan og bør altid springe fra her, hvis faglighed eller kemi ikke stemmer overens med forventningerne. Anbefalinger vedr. etablering af samarbejde: Hold gerne mødet/møderne i din virksomhed så mentor får en fornemmelse for din hverdag og virksomhed Vær åben, opbyg den nødvendige tillid. God kemi er en forudsætning for et konstruktivt forløb Afstem hinandens forventninger til forløbet herunder mål, indsats og afslutning. Gør dig tanker om:» Indbyrdes roller» Afslutning af forløb hvornår er vi i mål?» Afklaring af hvilke kompetencer mentor skal bidrage med mentor kan ikke nødvendigvis forventes at vide alt. Aftal samarbejdsform» Mødeform, -frekvens og -indhold herunder f.eks. korte beslutningsreferater af møder mv. Brug tiden på at komme rigtigt fra start Såfremt der startes et samarbejde, skal du sørge for at få skrevet jeres drøftelser ned i en samarbejdsaftale. Samarbejdsaftalen er med til at sikre, at I får drøftet og afklaret de vigtigste forudsætninger for og indholdet af et samarbejde. Aftalen skal som minimum indeholde punkterne i den udleverede samarbejdsaftaleskabelon, se bilag 1 I skal selvfølgelig være enige om indholdet, men det er dig, der har ansvaret for, at den bliver udfyldt og at UF får en kopi af aftalen. Derudover kan I desuden vælge at underskrive en gensidig fortrolighedsaftale. Udkast til en sådan aftale er ligeledes vedlagt, se bilag 2. Side 5

7 5. SPARRINGSFORLØBET Mentor og mentee mødes jævnligt/efter behov gennem en periode. Dette er selve læringsfasen, hvor udfordringerne adresseres - der drøftes, reflekteres, eksperimenteres - selve kernen i mentorskabet. Erfaringerne siger, at der er størst behov for hyppige møder de første 2-3 måneder dette er selvfølgelig individuelt i forhold til bl.a. de konkrete udfordringer. Anbefalinger vedr. sparringsforløbet: Selve møderne/samtalerne» Find jeres bedste tidspunkt på dagen, ugen og måneden til møder» Opsamling på sidste mødes aftaler» Udfordringer og løsningsforslag mentor sparrer på og udfordrer dine forslag/ vurderinger» Aftale handlinger/forberedelse til et evt. næste møde» Løbende evaluering af de opstillede mål/forventninger herunder forventet afslutning» Næste møde/afslutning Mentor skal hjælpe med at afklare muligheder gøre dig bedre i stand til at træffe et kvalificeret valg af løsning/retning i forhold til udfordringerne Vær åben og ærlig omkring virksomheden forudsætning for et konstruktivt samarbejde Prioriter samarbejdet og vær forberedt mentor bruger sin fritid på at hjælpe dig Dine udfordringer kan under forløbet ændre så meget karakter, at der undervejs kan være behov for yderligere kompetencer. F.eks. supplerende mentor eller rådgivnings forløb omkring eksport, salg mv. I sådanne tilfælde kan du tage kontakt til UF og drøfte mulighederne for dette. 6. AFSLUTNING OG EVALUERING Det er vigtigt fra starten at gøre klart, at forløbet varer et vist tidsrum, UF afslutter forløbet efter max 1 år (I kan evt. efterfølgende holde kontakten, som en del af jeres respektive netværk). Ved afslutning af forløbet bør der evalueres i forhold til de opstillede mål og succeser kan fejres ved samme anledning! Anbefalinger vedr. afslutning: Bliv ikke ved for længe Lav en formel afslutning Evaluering nåede vi i mål? Få afsluttet ordentligt og tak for samarbejde Næste skridt for din virksomhed advisory board, professionel bestyrelse, UF s øvrige tilbud (se afsnit 3), anden ekstern sparring mv. Informér - og evt. inddrag UF omkring afslutning Ved afslutning af forløbet skal du kontakte UF med henblik på en dialog omkring forløbet herunder feedback på mentors indsats og anbefalinger til forbedringer af ordningen. Side 6

8 3. UDVIKLING FYN SAMARBEJDE M.V. Husk at I kan bruge UF undervejs i forløbet, både i relation til selve mentorforløbet, men også i relation til at benytte relevante UF-tilbud i forhold til de konkrete udfordringer. UF kan desuden være indgangen til den øvrige erhvervsfremme så tag fat i UF og få en drøftelse af mulighederne. Herunder er skitseret nogle af tilbuddene til inspiration/orientering. UF har desuden løbende arrangementer, seminarer og tilbud i forhold til udvikling af virksomheder, markeder, netværk, nye muligheder/tendenser osv. Se mere på Rådgivning om salg, afsætning og eksport Står du over for konkrete problemer eller skal i gang med produktstrategi eller eksport kan vi give dig værdifuld sparring på alle punkter i processen. Kontakt en af vores konsulenter for en uddybende snak. Sparring på drift og strategi UF hjælper dig med at sætte fokus på din virksomheds udviklingsmuligheder og tilbyder et analyseforløb, hvor vi i fællesskab afklarer behovet for initiativer og ny viden. Efter det indledende forløb formidles der efter behov kontakt til relevante samarbejdspartnere. Mentor, advisory board og professionel bestyrelse Netværk Globaliseringstjek når Danmark er for småt E-businesstjek Ansæt en højtuddannet med tilskud En professionel bestyrelse eller et advisory boards kan, via deres netværk, viden og erfaring, være med til at styrke din virksomhed og sikre, at virksomheden har fokus på strategi og udvikling. Vi kan dels hjælpe dig med at afklare om, og på hvilke områder din virksomhed kunne have glæde af en professionel bestyrelse og dels hjælpe med at finde kompetente kandidater. Udvikling Fyn tilbyder forskellige netværk, hvor der sættes fokus på udfordringerne inden for f.eks. ejerledere, HR-ansvarlige og salgs- og eksportansvarlige. Netværkerne mødes løbende for at udveksle erfaringer, idéer og viden med andre ildsjæle. Bliv globaliseringsparat med et Globaliseringstjek. En interviewguide, som din virksomhed i løbet af 4-5 møder gennemgår sammen med vores konsulenter, danner grundlag for en gennemgribende analyse af din virksomheds aktuelle situation. Ud fra analysens konklusioner udarbejdes en globaliseringsstrategi indeholdende forslag til en handlingsorienteret aktivitetsplan. UF tilbyder et E-businesstjek for dig, der allerede sælger på nettet eller gerne vil i gang! Et E-tjek foregår over 3-4 møder, hvor du har mulighed for at få en professionel vurdering af din webshops kvalitet i forhold til elementer som søgeoptimering, brugervenlighed, online annoncering, sociale medier mv. Ønsker du derimod at komme i gang med at sælge på nettet, tilbyder vi også hjælp i form af et kom i gang tjek. Academic Link giver fynske virksomheder mulighed for at få ansat en højtuddannet med tilskud til at udføre arbejdsopgaver, som de ellers ikke ville have fået udført. Samtidig vil Academic Link give nyuddannede akademikere erhvervserfaring og gøre fynske virksomheder opmærksomme på, hvilke kompetencer højtuddannede kan bidrage med i deres virksomhed. Kontakt Lolle H. Schierff Tlf Side 7

Køb og salg af virksomhed

Køb og salg af virksomhed Køb og salg af virksomhed Ejerskiftehåndbogen OM EJERSKIFTEHÅNDBOGEN Alle teksterne i Ejerskiftehåndbogen findes på www.startvækst.dk Startvækst er en portal til iværksættere og virksomheder i vækst og

Læs mere

Styrk jeres indsats gennem samarbejde. En guide til en styrket integrationsindsats i kommunerne sammen med civilsamfundet og lokale virksomheder

Styrk jeres indsats gennem samarbejde. En guide til en styrket integrationsindsats i kommunerne sammen med civilsamfundet og lokale virksomheder Header Styrk jeres indsats gennem samarbejde Rubrik Header (0) En guide til en styrket integrationsindsats i kommunerne sammen med civilsamfundet og lokale virksomheder Rubrik Citat Reference Sideheader

Læs mere

- om medarbejderudviklingssamtaler

- om medarbejderudviklingssamtaler - om medarbejderudviklingssamtaler Udviklet af HK/Privat, HK HANDEL og Dansk Erhverv i samarbejde med Right Kjaer & Kjerulf indholdsfortegnelse 1. Kompetenceudvikling 1.1 Hvad er kompetenceudvikling? o

Læs mere

KVALITET I MUS SCKK EN PRAKTISK GUIDE TIL LEDER OG MEDARBEJDER. Statens Kompe

KVALITET I MUS SCKK EN PRAKTISK GUIDE TIL LEDER OG MEDARBEJDER. Statens Kompe Statens Kompe KVALITET I MUS EN PRAKTISK GUIDE TIL LEDER OG MEDARBEJDER SCKK Kvalitet i MUS en praktisk guide til leder og medarbejder ISBN nr. 87-988053-6-3 Tekst: Statens Center for Kompetence- og Kvalitetsudvikling

Læs mere

Tipskatalog TIPSKATALOG. Gode råd og ideer til kompetenceudvikling i Forsvaret

Tipskatalog TIPSKATALOG. Gode råd og ideer til kompetenceudvikling i Forsvaret TIPSKATALOG Gode råd og ideer til kompetenceudvikling i Forsvaret 1 Indholdsfortegnelse Introduktion s. 3 Del I: Metoder til kompetenceudvikling på jobbet s. 4 Kursus eller læring på jobbet s. 4 På egen

Læs mere

Tipskatalog. Forsvarsakademiet Institut for Ledelse & Organisation

Tipskatalog. Forsvarsakademiet Institut for Ledelse & Organisation Tipskatalog Introduktion... 1 Del I: Metoder til kompetence-udvikling på jobbet... 1 Kursus eller læring på jobbet?... 2 På egen hånd... 2 I samarbejdet mellem medarbejder og leder... 3 Sammen med en kollega...

Læs mere

Mangfoldighed og pædagogisk forandringsledelse

Mangfoldighed og pædagogisk forandringsledelse Evaluering af Mangfoldighed og pædagogisk forandringsledelse Et 2½-årigt udviklingsprojekt i Vordingborg Kommune Tredje og afsluttende rapport Maj 2009 INDHOLDSFORTEGNELSE Forord 3 Baggrund og Læsevejledning

Læs mere

Udvikling af etniske minoritetsforeninger

Udvikling af etniske minoritetsforeninger Udvikling af etniske minoritetsforeninger - En guide til frivilligkonsulenter Er denne guide noget for dig? Arbejder du med at understøtte udvikling af etniske minoritetsforeninger? Vil du have inspiration

Læs mere

Mentorskab for ledere. Pilotprojekt i Aalborg Kommune, december 2009 december 2010

Mentorskab for ledere. Pilotprojekt i Aalborg Kommune, december 2009 december 2010 Mentorskab for ledere Pilotprojekt i Aalborg Kommune, december 2009 december 2010 Kære mentorpar Vi ønsker med denne pjece at fortælle lidt om mentorskab og mentoring samt give jer nogle konkrete ideer

Læs mere

grunduddannelse som anklager

grunduddannelse som anklager 4 9 grunduddannelse som anklager 6 Indhold Indhold 2 Velkommen 3 Hvorfor grunduddannelse? 4 Læring hvad giver effekt? 7 Om uddannelsen 8 De enkelte moduler 10 Hjælp til dig 13 Dit ansvar og hvad du kan

Læs mere

Mentorer til udsatte ledige

Mentorer til udsatte ledige Mentorer til udsatte ledige - En guide til Jobcentre 20% ledige i ordinær beskæftigelse for 788 kr. pr. måned Forord: Denne guide henvender sig til jobcentre og kommuner i Danmark. Guiden giver idéer til,

Læs mere

Evaluering af Mind Your Own Business

Evaluering af Mind Your Own Business Als Research APS maj 2014 EVALUERINGSRAPPORT Evaluering af Mind Your Own Business 01 Evaluering af Mind Your Own Business INDHOLDSFORTEGNELSE FORORD...2 INDLEDNING...3 Evalueringens baggrund...3 Evalueringens

Læs mere

MEDARBEJDER- UDVIKLINGS- SAMTALER PÅ DET NATURVIDENSKABE- LIGE FAKULTET

MEDARBEJDER- UDVIKLINGS- SAMTALER PÅ DET NATURVIDENSKABE- LIGE FAKULTET MUS MEDARBEJDER- UDVIKLINGS- NATURVIDENSKABE- LIGE 2 INDHOLD Indhold 2 Formålet med medarbejderudviklingssamtaler (MUS) på Fakultetet? 3 Hvad er en god MUS? 5 Forberedelse 7 Samtalen 8 Tilbageblik og vurdering

Læs mere

- gode råd og praktiske oplysninger om personalepolitiske samarbejdsprojekter

- gode råd og praktiske oplysninger om personalepolitiske samarbejdsprojekter Amtsrådsforeningen Kommunale Tjenestemænd og Overenskomstansatte (KTO) De 7små bjerge - gode råd og praktiske oplysninger om personalepolitiske samarbejdsprojekter De 7 små bjerge 1 INDHOLDSFORTEGNELSE

Læs mere

(0) Udret mere bliv ikke kun flere. Header. Sideheader. En guide til et styrket og mere mangfoldigt foreningsliv. Header. Rubrik. Rubrik.

(0) Udret mere bliv ikke kun flere. Header. Sideheader. En guide til et styrket og mere mangfoldigt foreningsliv. Header. Rubrik. Rubrik. Header Udret mere bliv ikke kun flere En guide til et styrket og mere mangfoldigt foreningsliv Rubrik Header (0) Rubrik Citat Reference Sideheader Udret mere - bliv ikke kun flere En guide til et styrket

Læs mere

SAMARBEJDE MED FRIVILLIGE

SAMARBEJDE MED FRIVILLIGE KØBENHAVNS KOMMUNE SAMARBEJDE MED FRIVILLIGE Rammer, regler og gode eksempler 1 KØBENHAVNS KOMMUNE SAMARBEJDE MED FRIVILLIGE - RAMMER, REGLER OG GODE EKSEMPLER Redaktion Københavns Kommunes Frivillignetværk

Læs mere

Beskæftigelsesstrategi for. seniorer

Beskæftigelsesstrategi for. seniorer Beskæftigelsesstrategi for seniorer Beskæftigelsesstrategi for seniorer Indhold 4 Forord...6 1 Resumé... 8 1.1 Projektets aktiviteter og erfaringer...8 1.2 Projektets anbefalinger...11 2 Projektets formål,

Læs mere

Inspiration til udvælgelse af ledertalentet. et tillidsfuldt prik

Inspiration til udvælgelse af ledertalentet. et tillidsfuldt prik Inspiration til udvælgelse af ledertalentet et tillidsfuldt prik Indholdsfortegnelse Velkommen... 3 1. Hvorfor ledertalentudvikling hos jer?... 4 2. Hvordan ser jeg dem med lederpotentiale?... 5 3. Hvordan

Læs mere

Projekt VoksenADHD - En evaluering af et projekt målrettet voksne med ADHD

Projekt VoksenADHD - En evaluering af et projekt målrettet voksne med ADHD Projekt VoksenADHD - En evaluering af et projekt målrettet voksne med ADHD Marts 2010 Center for Kvalitetsudvikling Olof Palmes Allé 15 8200 Århus N Projekt VoksenADHD En midtvejsevaluering af et projekt

Læs mere

PROJEKT UDDANNELSE I BAGAGEN FIC

PROJEKT UDDANNELSE I BAGAGEN FIC Uddannelse i bagagen Marts 2008 Uddannelse i bagagen Marts 2008 Indhold 1 Indledning.............................................. 5 2 Resume................................................ 7 2.1 Aktiviteter

Læs mere

ET GODT PSYKISK ARBEJDSMILJØ

ET GODT PSYKISK ARBEJDSMILJØ ET GODT PSYKISK ARBEJDSMILJØ hver dag Inspiration til en systematisk indsats DET NATIONALE FORSKNINGSCENTER FOR ARBEJDSMILJØ Arbejdstilsynet Indhold Et godt psykisk arbejdsmiljø hver dag. Inspiration til

Læs mere

MUS-GUIDEN. Læs op på MUS her:

MUS-GUIDEN. Læs op på MUS her: MUS-GUIDEN Vi har her samlet artikler og værktøjer om medarbejderudviklingssamtaler og gruppe- og teamudviklingssamtaler til dig, der vil læse op inden du skal holde samtaler med dine medarbejdere. Materialet

Læs mere

Guide til en rummelig arbejdsplads. Rummelige redskaber. Mentorordninger Fleks- og skånejob Virksomhedsrevalidering Sociale kapitler

Guide til en rummelig arbejdsplads. Rummelige redskaber. Mentorordninger Fleks- og skånejob Virksomhedsrevalidering Sociale kapitler 1 Guide til en rummelig arbejdsplads Rummelige redskaber Mentorordninger Fleks- og skånejob Virksomhedsrevalidering Sociale kapitler Guide til en rummelig arbejdsplads / Rummelige redskaber er udgivet

Læs mere

Internationale projekter og partnerskaber

Internationale projekter og partnerskaber Internationale projekter og partnerskaber Retningslinjer for Projektpuljen og Mena puljen Internationale projekter og partnerskaber Retningslinjer for Projektpuljen og Mena puljen Om DUF Hvad er DUF? DUF

Læs mere

Bedre matchning. - Inspirationsguide til bedre matchning af ledige og virksomheder

Bedre matchning. - Inspirationsguide til bedre matchning af ledige og virksomheder Bedre matchning - Inspirationsguide til bedre matchning af ledige og virksomheder Oktober 2014 Indhold 1. Indledning 3 2. Matchning: Udfordringer og løsninger 5 1) Anvendelse af Jobnet.dk... 5 2) Kvalificering

Læs mere

Læringsmiljø i staten Hvad, hvorfor og hvordan? et inspirationshæfte om læring på jobbet SCKK

Læringsmiljø i staten Hvad, hvorfor og hvordan? et inspirationshæfte om læring på jobbet SCKK Statens Kompe Læringsmiljø i staten Hvad, hvorfor og hvordan? et inspirationshæfte om læring på jobbet SCKK Læringsmiljø i staten hvad, hvorfor og hvordan? ISBN-nr: 87-991479-0-4 Tekst: Statens Center

Læs mere

Nydanskere i energisektoren

Nydanskere i energisektoren Nydanskere i energisektoren Beskrivelse af projektet Nydanskere i Energisektoren. Projektet er gennemført i et samarbejde mellem Energi E2, Hovedstadsregionens Naturgas, Frederiksberg Forsyning, Miljø-

Læs mere

Handlingsplan 2015 Business Center Bornholm. Vejen til Vækst Fremtidens Erhvervsservice

Handlingsplan 2015 Business Center Bornholm. Vejen til Vækst Fremtidens Erhvervsservice Handlingsplan 2015 Business Center Bornholm Vejen til Vækst Fremtidens Erhvervsservice 1 Indhold i hovedrubrikker: 1. Strategi og baggrund 2. Overordnede mål 3. Konkrete handlinger 4. Løbende evaluering

Læs mere

Anerkendende toner i arbejdsmiljøet. Værdsættende samtale som en vej til bedre psykisk arbejdsmiljø. anerkendende toner i arbejdsmiljøet 1

Anerkendende toner i arbejdsmiljøet. Værdsættende samtale som en vej til bedre psykisk arbejdsmiljø. anerkendende toner i arbejdsmiljøet 1 Anerkendende toner i arbejdsmiljøet Værdsættende samtale som en vej til bedre psykisk arbejdsmiljø anerkendende toner i arbejdsmiljøet 1 Indhold 3 Slå tonen an 4 Værdsættende samtale giver bedre arbejdsmiljø

Læs mere

Fra ide til færdigt projekt. Guide til projektudvikling i landdistrikterne

Fra ide til færdigt projekt. Guide til projektudvikling i landdistrikterne Fra ide til færdigt projekt Guide til projektudvikling i landdistrikterne Projektudvikling Denne guide er en hjælp til projektudvikling. Hæftet hjælper dig med at komme godt fra start og helt i mål. Ved

Læs mere