Tværnational e-handel i EU. Konkurrence- og Forbrugeranalyse 09.11

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Tværnational e-handel i EU. Konkurrence- og Forbrugeranalyse 09.11"

Transkript

1 Tværnational e-handel i EU Konkurrence- og Forbrugeranalyse 09.11

2

3 TVÆRNATIONAL E-HANDEL I EU Indhold Kapitel 1 Afrapportering af koncernprojekt om tværnational e-handel Sammenfatning... 3 Kapitel 2 Det indre marked et uudnyttet digitalt potentiale Barrierer for tværnational e-handel En digital dagsorden for Europa Erhvervs- og Vækstministeriets projekt om kulturelle barrierer for tværnational e-handel...10 Kapitel 3 Danske forbrugere og virksomheders e-handel Danske forbrugeres e-handel Danske små og mellemstore virksomheders e-handel...16 Kapitel 4 Barrierer i forbindelse med tværnational e-handel Sprog er en væsentlig kulturel barriere for tværnational e-handel Øvrige barrierer for forbrugere og virksomheder...26

4

5 SIDE 3 AfRAppORTERINg Af koncernprojekt Om TVÆRNATIONAL E-HANDEL Kapitel 1 Afrapportering af koncernprojekt om tværnational e-handel 1.1 Sammenfatning Landene i Europa er tæt integreret både politisk og økonomisk. Det skyldes ikke mindst det indre marked, der har øget samhandlen mellem de euro pæi s ke lande og så le des bidraget til at skabe konkurrence, vækst og jobs i Europa. Næste trin i udviklingen af det europæiske samarbejde i almindelighed og det indre marked i særdeleshed handler om realiseringen af et velfungerende digitalt indre marked. Et velfungerende digitalt indre marked vil give forbrugerne adgang til et bredere og bil li ge re udbud end på hjem me mar kedet. Det skærper konkurrencen på pris, kvalitet og innovation. Sam ti dig vil virksomheder, der sælger deres pro duk ter online, ikke længere bare have hjemmemarkedet men potentielt hele Europa som sin mar keds plads. Det digitale indre marked er langt fra ligeså udviklet som det fysiske indre mar ked. Eksempelvis foretog blot 9 pct. af forbrugerne i 2010 køb i e-butikker, der var etableret i an dre EUlande end deres eget. Mens kun 12 pct. af de europæiske små og mellemstore virksomheder (herefter: SMV ere) i 2008 udbød deres pro duk ter via nettet. I Kommissionens meddelelse om En digital dagsorden for Europa slår kom mis sionen derfor fast, at potentialet i et digitalt indre marked endnu langt fra er udnyttet. Udviklingen af et egentligt digitalt indre marked står over for en række udfordringer. Blandt andet er regler og rammer uensartede på tværs af grænserne. Derfor arbejder Kommissionen på at reducere de juridiske og tekniske barrierer for et mere vel fun ge ren de digitalt indre marked. Det vil blandt andet ske ved vedtagelsen af for brug er ret tighedsdirektivet, der vil skabe flere fælles forbrugerbeskyttelsesregler. Derudover planlægger Kommissionen at fremlægge et forslag om fælles online kla geadgang inden udgangen af 2011, en revision af e-signaturdirektivet samt initiativer, der skal sikre gennemførelsen af det fælles eurobetalingsområde (SEPA). Kommissionen har i mindre omfang adresseret de kulturelle barrierer. Det digitale indre marked er langt fra ligeså udviklet som det fysiske indre marked

6 SIDE 4 TVÆRNATIONAL E-HANDEL I EU De europæiske forbrugere og virksomheder er ikke bare begrænset af manglen på fæl les regler og rammer. Basale kulturelle forhold med vir ker ligele des til at begrænse den tværnationale e-handel. Ved tværnational e-handel kan man således som forbruger eller virksomhed være henvist til at stole på en mod part, hvis sprog man ikke nødvendigvis forstår, og hvis kultur muligvis er meget forskellig fra ens e g en. Dette er en væsentlig barriere for tværnational e-handel. Denne rapport sætter fokus på de kulturelle barrierer, som forbrugere og virksomheder ople ver i forbindelse med tværnational e-handel. Kulturelle barrierer defineres bredt. I forhold til forbrugerne er der sat fokus på relationelle forhold, herunder især tillid til tværnational e-handel eller mangel på samme. I relation til virksomhederne er der sat fokus på virksomhedskultur og internationaliseringsfokus i små og mellemstore virksomheder (SMV er). Det sker med udgangspunkt i danske forbrugeres og virk som heders erfaringer. De europæiske forbrugere og virksomheder er ikke bare begrænset af manglen på fæl les regler og rammer. Basale kulturelle forhold med virker ligele des til at begrænse den tværnationale e-handel

7 SIDE 5 AfRAppORTERINg Af koncernprojekt Om TVÆRNATIONAL E-HANDEL Boks 1: Hovedkonklusioner 1. Sproglige forskelle udgør en væsentlig kulturel barriere for forbrugere og virksomheder i forbindelse med tværnational e-handel. Forbrugere: 2. Den primære motivationsfaktor for forbrugerne, når de e-handler tværnationalt, er lavere pris og et bredere sortiment. 3. Udover sprog oplever forbrugerne forskelle i produktbeskrivelser samt bekymring omkring betaling, leveringstid og returnering som væsentlige barrierer i forbindelse med tværnational e-handel. 4. Danske forbrugere oplever især utryghed i forhold til e-handel i butikker etableret uden for nærområdet. 5. Tiltag, som ifølge forbrugerne vil kunne øge deres tillid til at e-handle tværnationalt er, at forbrugerne kan komme i kontakt med e-butikken på et sprog, de for står, certificering (fx i form af et e-mærke) samt øget sikkerhed omkring betaling og personlige oplysninger. Virksomheder: 6. Lokal forankring er en afgørende forudsætning for succesfuld e-handel. Tværnational online ekspansion minder dermed på mange måder om almindelig offline eksportudvidelse med udgifter til fx lokal etablering, erhvervelse af markedskendskab, kontakt til lokale partnere, ansættelse af lokalsprogede medarbejdere mv. 7. Udover sprog oplever virksomhederne forskelle i kultur fx præferencer, foretrukken betalingsform og forventninger til kundebetjening som en væsentlig barriere i forbindelse med tværnational e-handel. 8. Virksomhederne oplever, at de mangler sparring med virksomheder, der har erfaring med og viden om online ekspansion, ligesom virksomhederne oplever, at de mangler overblik over deres muligheder for rådgivning. Eksportrådet har en række tiltag på området, men kendskabet til disse bør styrkes særligt blandt SMV-ere. Sproglige forskelle udgør en væsentlig kulturel barriere for forbrugere og virksomheder i forbindelse med tværnational e-handel

8 SIDE 6 TVÆRNATIONAL E-HANDEL I EU Undersøgelsen viser, at danske forbrugere er forholdsvis aktive e-hand lere både nationalt og tværna tionalt sammenlignet med forbrugere i an dre EU-lande. Over en fjerdedel af de danske forbrugere (28 %) e-hand lede tværnationalt i EU i Gennemsnittet på EU-niveau i 2010 var 9 %. Danske forbrugere e-handler tværnationalt for at opnå kendte pro dukter til en lavere pris eller for at få produkter, de ikke kan købe i Danmark. Undersøgelsen viser, at de danske e-handelsvirksomheder generelt ser positivt på deres vækstmuligheder. 8 ud af 10 adspurgte e-butikker forventer at øge deres omsætning ved tværnational e-handel i Selvom de danske forbrugere e-handler forholdsvis meget tværnationalt, og de danske e-butikker generelt ser positivt på mulighederne for tværnational e-handel, oplever både forbrugere og virksomheder kulturelle barrierer i forbindelse med tværnational e-handel. Boks 2: Konkurrence- og Forbrugerstyrelsens undersøgelse Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen har som projektleder på vegne af Erhvervs- og Vækstministeriet, i forbindelse med projektet om tværnational e-handel, gennemført en række undersøgelser. Disse undersøgelser danner baggrund for nærværende rapport. Følgende undersøgelser er gennemført: 12 kvalitative dybdeinterviews med danske forbrugere 12 kvalitative dybdeinterviews med små og mellemstore, danske e-handelsvirksomheder To kvantitative spørgeskemaundersøgelser begge blandt respondenter i Konkurrence- og Forbrugerstyrelsens forbrugerpanel. Derudover bygger rapporten på offentligt tilgængelige statistiske kilder, her-under en række undersøgelser foretaget af Kommissionen. Sprog Den største af disse barrierer for både forbrugerne og virksomhederne er sprog. Undersøgelsen viser, at forbrugerne er mest trygge ved at e-handle i e-butikker indenfor det umiddelbare nærområde. Samtidig viser undersøgelsen, at det øger forbrugernes tillid til at e-handle tværnationalt, hvis de har mulighed for at komme i kontakt med e-butikken på et sprog, de for står. Certificering af hjemmesider (fx i form af et europæisk e-mærke) samt sikkerhed omkring betaling og udlevering af personlige oplysninger er ligeledes faktorer, der ifølge forbrugerne potentiel kan øge deres tillid til tværnational e-handel. For små og mellemstore e-handelsvirksomheder udgør sprog ligeledes en væsentlig barriere. SMV erne oplever, at udenlandske forbrugere i langt højere grad end de danske forventer, at dialogen foregår på lokalsproget. Undersøgelsen viser, at sproglige og kulturelle barrierer undervurderes af de virksomheder, der påtænker, men endnu ikke udbyder tværnational e-handel. I EU-regi kan det med fordel overvejes, hvad der kan gøres for at reducere sprogbarrieren. Ideen om ét fælles e-handelssprog er formentlig ikke gangbar, så udgangspunktet bør i stedet være, at udfordringen omkring sproglige forskelle tænkes ind hver gang, der iværksættes nye initiativer til at styrke det digitale indre marked. Arbejdet med at oprette fx et fælles klagesystem eller at styrke rådgivningen til europæiske e-butikker bør derfor udover at adressere traditionelle tekniske, juridiske, økonomiske og politiske barrierer samtidig tage højde for den sproglige udfordring. Det kunne fx ske ved at give forbrugerne adgang til at klage samt virksomhederne adgang til rådgivning på deres nationalsprog.

9 SIDE 7 AfRAppORTERINg Af koncernprojekt Om TVÆRNATIONAL E-HANDEL Fragt Dyr og langsom fragt er ligeledes en barriere, der berører både forbrugere og virk som heder. Begge parter ønsker hurtigere og billigere levering af fysiske varer i forbindelse med tværnational e-handel. Dette ønske bakkes op af erhvervs- og forbrugerorganisationer. Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen vil se på konkurrence for hol dene på fragtmarkedet med henblik på at afdække, om der kan skabes øget kon kur ren ce til gavn for både forbrugere og virksomheder. Øvrige barrierer Rapporten viser endvidere, at lokal forankring er en afgørende forudsætning for, at virksomheder kan få succes med tværnational e-handel. Tværnational online ekspansion minder dermed på mange måder om almindelig offline eksportudvidelse med udgifter til fx lokal etablering, erhvervelse af markedskendskab, kontakt til lokale partnere, ansættelse af lokalsprogede medarbejdere mv. E-handels virk som hederne har dog svært ved at opnå tilstrækkeligt lokalkendskab samt at finde lokale sam arbejds part ne re. Endvidere mangler virksomhederne kendskab til regler og rammevilkår i de enkelte EU-medlemslande. Samtidig viser rapporten, at SMV e-handelsvirk som he der har en tendens til at basere ekspansion på personlige relationer frem for strategisk analyse og desuden mangler sparring med virksomheder, der har erfaring med og viden om online ekspansion. Endvidere oplever SMV e-handels virk som heder ikke, at de har overblik over eksisterende rådgiv nings mulig heder. Dette antyder, at virksomhederne mangler forudsæt ninger for at hånd tere tværnational ekspansion. Endelig peger en lang række virksomheder på, at uens regler på tværs af grænser (herunder kompliceret afregning af moms) opleves som komplicerede og byrdefulde at administrere. Initiativer På baggrund af ovenstående vil Erhvervs- og Vækstministeriet: Videregive undersøgelsens resultater i forhold til de kulturelle barrierer, som forbrugere og virksomheder oplever ved tværnational e-handel til Kommissionen samt deltage aktivt i de videre europæiske drøftelser om, hvordan barriererne kan adres seres. Fx i form af et europæisk certificeringssystem for e-butikker (fx et fælles e-mærke), gensidig anerkendelse af e-signaturer og/eller øget sikkerhed omkring betaling (fx i form af udbredelse af charge back). Arbejde for, at initiativer, der iværksættes for at styrke det digitale indre marked, tager højde for de sproglige forskelle mellem medlemsstaterne. Det kan fx ske ved: at arbejde for enighed i rådet om, at de nationale kvikskranker, hvor virksomheder fra andre EU-lande kan finde information til hjælp i forbindelse med etablering, skal forbedres og videre ud vik les. Mange af kvikskrankerne er i dag kun tilgængelige på lokalsproget. Ved i højere grad at tage højde for de sproglige forskelle mellem medlemsstaterne vil det blive nem me re for virksomheder, der ønsker at etablere sig i et andet EU-land at opnå kendskab til regler og rammevilkår i andre medlemslande via skrankerne. at arbejde for fokus på de sproglige barrierer i forbindelse med de kommende for handlinger om et fælles europæisk system for alternativ tvistløsning (ADR/ODR), så ledes at forbrugerne får optimale betingelser for at anvende et nyt tvistløs nings sys tem. Der bliver allerede taget hånd om flere af de udfordrin ger, der påpeges ovenfor. Fx leverer det danske erhvervsfremmesystem ved Væksthusene samt Eksportrådet allerede konkret markedsrådgivning. Eksportrådets udsendte medarbejdere er parate til at hjælpe danske e-handelsvirksomheder rundt om i verden med rådgivning på området, samt med at yde bistand til at få opbygget den betydningsfulde lokale profil med betalings- og distribueringsaftaler og opnå de nødvendige registreringer.

10 SIDE 8 TVÆRNATIONAL E-HANDEL I EU Undersøgelserne bag denne rapport tyder dog i nogen grad på, at e-handelsvirksomhederne ikke er bevidst om eksisterende rådgivningstilbud, hvorfor det kan overvejes, hvordan eksisterende tilbud i endnu højere grad synliggøres for SMV e-handelsvirksomhederne. Desuden vil vedtagelsen af for brug er ret tighedsdirektivet skabe flere fælles forbrugerbeskyttelsesregler. Direktivet, som forventes endeligt vedtaget inden udgangen af 2011, indebærer bl.a., at fortrydelsesretten ved køb over nettet i EU bliver 14 dage. Desuden fastlægger direktivet en række minimumsoplysninger, som forbrugerne skal have til rådighed, før de køber varer over internettet. De enkelte medlemslande kan dog godt fastsætte yderligere nationale krav til, hvilke oplysninger forbrugerne skal tilstedes. Medlemslandene skal implementere direktivet inden for 2 år. Endelig er der på momsområdet vedtaget en one-stop-shop -ordning for momsindberetning i EU. Implementeringen af ordningen er endnu ikke gennemført. Denne undersøgelse understreger behovet for hurtigst mu ligt at sikre fælles implementering af ordningen, så det bliver nemmere for europæiske e-handelsvirksomheder at administrere gæl den de moms regler. Dette arbejde er påbegyndt.

11 SIDE 9 DET INDRE marked ET UUDNyTTET DIgITALT potentiale Kapitel 2 Det indre marked et uudnyttet digitalt potentiale Etableringen af det indre marked har vist, hvordan man ved at nedbryde især tekniske og juridiske barrierer skaber øget samhandel og konkurrence på både pris og udbud og dermed genererer vækst og beskæftigelse. Formålet med det indre marked er således at være en central vækstmotor i den europæiske økonomi. Selvom svære økonomiske tider, som den vi pt. befinder os i, kan appellere til protektionisme, vil et forbedret indre marked bidrage til øget vækst også på nationalt plan. Der er imidlertid fortsat et uudnyttet potentiale i det indre marked. Et potentiale, som Kommissionens formand, Jose Manuel Durao Barrosso, satte ord på i sin sta te of the union -tale til Europa-Parlamentet den 7. september 2010: Det indre marked er EU s største aktiv, og vi udnytter det ikke i tilstrækkelig grad. Det er på høje tid, vi udvikler det yderligere. Kun 8 % af EU s 20 millioner små og mellemstore virksomheder indgår i handel over grænserne og selv på internettet har over en tredjedel af forbrugerne ikke tillid til at foretage indkøb over grænserne. Et mere velfungerende digitalt indre marked har derfor været et centralt tema for Kom missionen de senere år. Stadigt flere europæere udvikler en digital livsstil baseret på teknologi med global rækkevidde. Derfor må det indre marked i langt højere grad give europæerne mulighed for at udnytte den digitale tidsalders fordele. Kommissionen har i den forbindelse haft fokus på e-handel, da e-han dels for men rummer mange af de komponenter, der gør det muligt at realisere et digitalt indre marked: Med få klik har forbrugerne adgang til et bredere og bil li ge re vareudbud end på hjemmemarkedet. Samtidig har virksomheder, der sælger deres produkter online, ikke bare hjemmemarkedet, men potentielt hele Europa som sin markedsplads. Mere e-handel på tværs af grænserne i EU vil således kunne bidrage til bedre forbrugerforhold samt øget konkurrence og vækst. 2.1 Barrierer for tværnational e-handel Trods de åbenlyse fordele er tværnational e-handel i EU begrænset. I 2010 havde 40 pct. af de europæiske forbrugere bestilt varer eller serviceydelser over internettet inden for det seneste år. I samme periode fore tog 36 pct. af de europæiske forbrugere internetkøb i e-butikker etableret i deres eget land. 9 pct. foretog køb i e-butikker i andre EU-lande end de res eget. Mens 5 pct. foretog køb i ikke-europæiske e-butikker. 1 Som det fremgår, e-handler flere forbrugere altså både nationalt og internationalt. Det er Kommissionens målsætning, at 20 pct. af de europæiske forbrugere køber ind på tværs af grænserne inden for EU via nettet i Note 1 Note 2 Consumer Market Scoreboard, 5. udgave (2011), EU Kommissionen. Meddelelse fra Kommissionen af 19. maj 2010, En digital dagsorden for Europa, COM/2010/0245.

12 SIDE 10 TVÆRNATIONAL E-HANDEL I EU Kommissionen har imidlertid dokumenteret en række barrierer, der hæm mer den tværnationale e-handel. 3 Blandt de væsentligste bar rierer er: Manglende fælles betalings-, fakturerings- og signatursystem Bekymring over manglende beskyttelse af personoplysninger Manglende tillid til at det er sikkert at købe og sælge tværnationalt via nettet Manglende fælles regler Manglende fælles klagesystem Begrænset vilje, lyst eller evne til at sælge produkter tværnationalt online Sproglige og kulturelle forskelle 2.2 En digital dagsorden for Europa Kommissionen arbejder med udgangspunkt i meddelelsen om En digital dagsorden for Europa på at reducere barriererne for tværnational e-handel. 4 Kommissionen adresserer primært de tekniske (betalingssystem, elektroniske signaturer, tvistbilæggelse, klageordninger mv.) og juri diske barrierer (onlinerettigheder, databeskyttelse, centrale direktiver vedr. et digitalt indre marked), som forbrugere og virksomheder møder i for bin del se med tværnational e- handel i EU. De kulturelle barrierer for tvær na tio nal e-handel adresseres i mindre omfang. 2.3 Erhvervs- og Vækstministeriets projekt om kulturelle barrierer for tværnational e-handel På baggrund af det øgede fokus på et velfungerende digitalt indre marked har Erhvervs- og Vækstministeriet gennemført et projekt, der har til formål at bidrage til at skabe bedre vilkår for tværnational e-handel i EU ved at identificere kulturelle barrierer for tværnational e-handel i EU og dermed skabe et nyt vidensgrundlag for arbejdet med at reducere disse barrierer. Projektet, der har været ledet af Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen, er gennemført som led i forberedelserne af det danske EU-formandskab i første halvår af 2012 og i naturlig forlængelse af ministeriets bestræbelser på at styrke konkurrence, vækst og forbrugerforhold. Tid ligere analyser har vist, at bedre konkurrence og heraf følgende vækst og velstand er et fælles anliggende for konkurrence- og forbruger poli tikken. 5 Udgangspunktet for dette projekt er tilsvarende, at når forbrugere og virksomheder får adgang til et større marked, vil dette bidrage til en skarpere konkurrence mellem virksomhederne og dermed et bredere udvalg af varer og tjenesteydelser til lavere priser for for bru ger ne. Mødet mellem forbruger og virksomhed på inter net tet kan altså gavne begge parter og samtidig bidrage til bedre konkurrence og forbrugerforhold. Spørgsmålet er, hvorfor dette møde ikke i højere grad finder sted i dag? Note 3 Se bl.a.: Report on cross-border e-commerce in the EU (2009), Mystery shopping evaluation of cross-border e-commerce in the EU (2009) samt Consumer Market Scoreboard 5.udgave. (2011). Note 4 Se fodnote 2. Note 5 Konkurrence- og Forbrugerstyrelsens rapport om Konkurrencekultur (januar 2010) offentliggjort på samt Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen rapport om Konkurrencefremmende forbrugeradfærd (marts 2011), offentliggjort på

13 SIDE 11 DET INDRE marked ET UUDNyTTET DIgITALT potentiale Med henblik på at afdække denne problemstilling er der i forbindelse med projektet gennemført en række undersøgelser blandt forbrugere og virksomheder i Danmark, jf. boks 2. I forhold til forbrugerne har undersøgelserne haft fokus på tillid til tværnational e-handel eller mangel på sam me, som en væsentlig kulturel barriere. Af meddelelsen om en digital dagsorden fremgår det, at begrænset forbrugertillid hæmmer realiseringen af et velfungerende digitalt indre marked: Den manglende tillid til onlineverdenen hæmmer i høj grad udviklingen af Europas onlineøkono mi. Blandt personer, der ikke købte ind på nettet i 2009, var nogle af de vigtigste årsager bekymring over betalingssikkerheden, bekymring over privatlivets fred og manglende tillid. 6 Der er foretaget en dybdegående kortlægning af til lids barrieren, og de initiativer, der vil kunne reducere barrieren. I forhold til virksomhederne har undersøgelserne haft fokus på virksomhedsstrategiske og -kulturelle barrierer for tværnational e-handel i danske SMV virksomheder. 7 Det fremgår af meddelelsen om en digital dagsorden, at det er Kom mis sionens mål, at 33 % af SMV erne foretager køb/salg via nettet i Eu ropæiske undersøgelser indikerer dog, at kulturelle forskelle ud gør en væ sentlig barriere for virksomhedernes deltagelse i tværnational e-han del. Formålet med virksomhedsundersøgelsen er derfor at afdække, hvordan virksomhederne håndterer e-handel samt at få kortlagt, hvilke ud for dringer ift. virksomhedskultur og eksterne kulturforskelle danske SMV er møder, når de driver eller overvejer at drive tværnational e-handel. Erhvervs- og Vækstministeriets undersøgelse vil fungere som input i de kommende drøftelser om udbygningen af det digitale indre marked i forbindelse med det danske EU-formandskab i første halvår af 2012 og i forhold til Kommissionens kommende e-handels med de lel se. Note 6 Se note 3. Note 7 Her defineres små, som virksomheder med under 50 ansatte og mellemstor, som virksomheder med mellem 50 og 250 ansatte. Note 8 I 2008 udbød 12 % af virksomhederne salg via nettet.

14 SIDE 12 TVÆRNATIONAL E-HANDEL I EU Kapitel 3 Danske forbrugere og virksomheders e-handel Samlet tegner undersøgelserne bag denne rapport et billede af, at Danmark er blandt de lande, hvor forbrugerne e-handler mest både nationalt og tværnationalt. De væsentligste motivationsfaktorer for danske forbrugere i forhold til at e-handle tværnationalt er lavere priser og et bredere sortiment. Samtidig viser undersøgelsen, at danske SMV e-handels virksom he der, der allerede er i gang med e-handel, i høj grad er motiveret for internationa lisering, samt er kompetente i online købmandskab. Endvidere forventer virksomhederne vækst i e-handlen de kommende år også den tværnationale e-handel. Nedenfor beskrives danske forbrugere og SMV eres e-handelsvaner, mønstre og kompetencer mere udførligt Danske forbrugeres e-handel Danske forbrugere e-handler meget Den samlede e-handel i Danmark altså danske og udenlandske forbrugeres køb i dansk etablerede e-butikker estimeres af DIBS Payment Service til at udgøre mere end 40 milliarder kr., jf. figur 1 10 Det svarer til 12 pct. af den samlede danske detailomsætning. Note 9 Beskrivelsen af danske forbrugeres e-handelsvaner er baseret på offentligt tilgængelige statistiske kilder, resultater fra dybdeinterviews med 12 forbrugere samt to kvantitative spørgeskemaundersøgelser gennemført blandt omkring respondenter i Konkurrence- og Forbrugerstyrelsens forbrugerpanel. Beskrivelsen af danske e-handels virk som he ders grundlæggende karakteristika er baseret på offentligt tilgængelige statistiske kilder og undersøgel ser samt resultater fra 12 dybdeinterviews med danske e-han dels virk somheder. Det skal bemærkes, at de statistiske kilder vedr. danske e-handels virk som he der er betydeligt mindre robuste end de, der er tilgængelige om forbrugernes e-han dels va ner. Det skyldes, at der generelt mangler of fi ci el le statistikker på området. Note 10 DIBS Payment Services, Nordens største udbyder af internetbetalingsløsninger, har siden 2007 analyseret e-handlen i Danmark og det øvrige Norden. DIBS E-handelsindex 2010 giver et samlet overblik over e-handlens mønstre og en analyse af de seneste e-handelstendenser i Danmark, Sverige, Norge og Finland.

15 SIDE 13 DANskE forbrugere Og VIRksOmHEDERs E-HANDEL Figur 1: Samlet e-handelsmarked og forbrug pr. indbygger på e-handel (2010) Samlet e-handelsmarked, mia. kr. Pct. 60 Forbrug pr. indbygger, halvårligt, kr. Pct Danmark Sverige Norge Finland NO DK UK SVE FI DE SP FR Kilde: DIBS E-handelsindex 2010 Danske og norske forbrugere bruger forholdsvis mange penge på e-handel sammenlignet med andre europæere, jf. figur 1. Over en fjerdedel af de danske forbrugere (28 %) har ifølge Kommis sio nens Consumer Market Scoreboard e-handlet tværnationalt i EU, jf. figur Note 11 Consumer Market Scoreboard, 5. udgave 2011.

16 SIDE 14 TVÆRNATIONAL E-HANDEL I EU Figur 2.: E-handel nationalt vs. tværnationalt i EU fordelt på EU s medlemslande (2011) EU 27 BE BG CZ DK DE EE IE EL ES FR IT CY LV LT LU HU MT NL AT PL PT RO SK SI FI SE UK Pct. Fra udbydere i andre EU-lande Fra nationale udbydere Kilde: Community survey on ICT usage in household and by individuals, 2010

17 SIDE 15 DANskE forbrugere Og VIRksOmHEDERs E-HANDEL Undersøgelsen viser, at Danmark er blandt de europæiske lande, hvor forbrugerne e-handler mest både nationalt og tværnationalt. Det er især yngre mænd med relativt høj indkomst, som e-handler tværnationalt, mens ældre kvinder med lavere indkomst i højere grad e-handler nationalt. 12 Det in dikerer, at tilbøjeligheden til at e-handle tvær na tio nalt varierer med fak to rer som alder, køn og ind komst. Samtidig antyder de kvalitative dybdeinterviews gennemført i forbindelse med undersøgelserne bag denne rapport, at omfan get af (tværnational) e-handel undervurderes. Interviewene afslører, at for bru ger ne e-handler væsentligt mere især tværnationalt end de er be vidste om og giver ud tryk for. Det kan skyldes at dialogen mellem interviewer og forbruger typisk virker bevidstgørende og bidrager til, at forbrugeren i løbet af dialogen kom mer i tanke om væsentligt flere e-handelsoplevelser end oprindeligt an givet. Kvantitative spørge skemaundersøgelser, hvor for bru gerne adspørges direkte uden denne forudgående, bevidstgørende dialog vil derfor formentlig have tendens til at undervurdere omfanget af forbrugernes e-handel Pris og udbud motiverer til tværnational e-handel De væsentligste motivationsfaktorer for danske forbrugere i forhold til tværnational e-handel er pris og udbud. Hvor det ved e-han del generelt er muligheden for at spare tid, der motiverer for bru ger ne er det altså muligheden for at købe et kendt produkt til en lavere pris eller muligheden for at kø be et produkt, man ikke kan få i Danmark, der motiverer danske forbrugere til tværnational e-han del, jf. fi gur 3. Figur 3: Danske forbrugeres motivation for at e-handle i Danmark og i udlandet Danske forbrugeres motivation for e-handel generelt (pct. af adspurgte) Motivation for tværnational e-handel (pct. af adspurgte) Sparer tid Lavere priser Uafhængig af åbningstider Lettere at sammenligne Adgang til nye produkter Større vareudbud Anden årsag Lavere priser Varen findes ikke i Danmark Lavere priser end i fysiske butikker Varen findes ikke i fysiske butikker Lavere skat/moms Varen skal anvendes i det pågældende land Andet Pct Pct. Kilde: DIBS E-handelsindex 2010 Note 12 Se: Undersøgelse gennemført i Konkurrence- og Forbrugerstyrelsens forbrugerpanel i perioden fra november 2010 blandt repræsentativt udvalgte danskere.

18 SIDE 16 TVÆRNATIONAL E-HANDEL I EU Konklusionen, om at pris og udbud er de væsentligste motivationsfaktorer i forbindelse med tværnational e-handel, understøttes af Kommis sio nens undersøgelse: Mystery Shopping Evaluation of Cross-Border E-Commerce in the EU (2009). 13 Heraf fremgår det, at lavere pris samt et bredere sortiment netop er de fordele, forbrugerne kan hen te ved tværnational e-handel. Undersøgelserne bag denne rapport viser imidlertid, at forbrugere ikke oplever, at de har overblik over priser, produkter og bu tik ker på nettet i EU. Relativt få af de omkring 300 ek siste ren de pris- og produkt sam men lig nings portaler giver mulighed for at sammenligne på tværs af græn ser ne i EU. 14 Samtidig er søgemaskiner som fx Google opbygget således, at det er vanskeligt at navi ge re hen til butikker i ud landet, man som forbruger ikke kender i forvejen. Så selvom lavere priser og bredere sortiment er de væsentligste motivationsfaktorer for forbrugerne i forhold til at e-handle tværnationalt, un der støtter markedet på nuværende tidspunkt ikke forbrugerne i at finde priser og produkter på tværs af grænserne i EU. Derfor ønsker Kommissionen og Europa-Parlamentet, at forbrugernes mu ligheder for at sammen lig ne priser og produkter på tværs af grænser styrkes. Det kan fx ske via tværnationale prissammenligningsdata baser Danske små og mellemstore virksomheders e-handel E-handel benyttes som supplerende salgskanal Der foreligger ikke officielle opgørelser af antallet af danske e-han dels virk somheder. 16 De danske e-handelsvirksomheder er grundlæg gende ka rak teriseret ved, at de typisk benytter nettet som en suppleren de salgska nal til mere traditionelle salgskanaler så som egne fy sis ke butikker, sæl gere samt events og forhandlere. Virksomhederne ser nettet som en effek tiv måde, hvorpå de kan holde åbent døgnet rundt og dermed give kunderne en nem måde at handle på. Note 13 Undersøgelsen er udarbejdet af YougovPsychonomics på vegne af DG SANCO offentliggjort 20. september Note 14 IMCO: Working document on the conclusions of the working group on E-commerce (20/6 2011), se: EN&language=EN. Note 15 Jf. IMCO: Working document on the conclusions of the working group on E-commerce (20/6 2011) samt oplæg fra David Mair (DG SANCO) på den digitale assembly den 17. juni Note 16 Det skal understreges, at de statistiske kilder om virksomhedernes e-handel er betydeligt mindre robuste end de data, der er tilgængelige om forbrugernes e-handel. Gennemgangen af danske e-handelsvirksomheders karakteristika er således baseret på undersøgelser udarbejdet af FDIH og Dansk Erhverv. Det er i disse statistikker en udfordring, at der er tale om frivillige spørgeskemaundersøgelser blandt medlemsvirksomheder. Dette giver en risiko for selektionsbias i undersøgelsesresultaterne.

19 SIDE 17 DANskE forbrugere Og VIRksOmHEDERs E-HANDEL Figur 4: Typer af danske e-handelsvirksomheder E-handlens andel af danske e-butikkers omsætning i pct. Pct. af danske e-butikker E-butikkernes salgskanaler Butikker Egne sælgere Events Forhandlere Andre Kun på internettet Call-centre 0 Postordresalg Omsætning i pct. Pct. Kilde: DIBS E-handelsindex 2010 interviews med 624 e-handelsvirksomheder i DK, NO og SV I de senere år har de landsdækkende butikskæder i stigende grad orienteret sig mod nettet. Dansk Erhverv anslår, at ca. 50 % af disse kæder har etableret e-handels løs ninger ved udgangen af Gode til online købmandskab Undersøgelserne bag denne rapport viser, at de danske SMV e-handelsvirk som he der er ganske pro fessionelle i deres forretning. Der er en høj grad af bevidsthed om valg af de rigtige it-løs ning er, opsætning af hjemmeside og håndtering af søgeoptimering. De interviewede virk som heder virker således stærke i online købmandskab. Flere af virksomhederne efterspørger imidlertid øget adgang til kompetent arbejdskraft med viden om e-handel og i det hele taget bedre kobling mellem eksisterende viden og kompetencer i det danske uddannelsessystem og det kommercielle online miljø. Mange af de ansatte i de danske e-handelsvirksomheder, som indgår i undersøgelsen, giver udtryk for, at de er selvlærte iværksættere, der har brugt meget tid på at lære de forskellige discipliner, som følger med at være e-handelsvirksomhed (fx søgeop ti me ring og optimering af hjemmesider). I forhold til et øget fokus på digitalt købmandskab på relevante mellemlange og lange videregående uddannelser peger de interviewede virksomheder på vigtigheden af at involvere dem som eksperter på området, da de typisk besidder den nyeste viden på området. De peger også på vigtigheden af at opdatere undervisere i uddannelsessektoren i forhold til e-handel og digitalt købmandskab Begrænset strategisk tilgang til tværnational ekspansion De primære udenlandske markeder for danske e-handelsvirksomheder er nærmarkederne Sverige, Norge og Tyskland. Det er interessant at bemærke, at markederne vurderes forskelligt alt efter, om man har erfaring med tværnational e-handel eller ej, jf. figur 5.

20 SIDE 18 TVÆRNATIONAL E-HANDEL I EU Figur 5: Vigtigste markeder for danske e-handelsvirksomheder Pct. af adspurgte virksomheder Sverige Norge Finland Tyskland England Holland Øvrige EU USA Andre Danske virksomheder der er i gang med international e-handel Danske virksomheder der påtænker international e-handel Kilde: Survey blandt 100 af FDIHs medlemmer, 2011 Potentialet vurderes eksempelvis forskelligt på det tyske marked. Flere e-handelsvirksomheder uden tværnational e-handel, opfatter dette marked som vigtigt end virksomheder med e-handelserfaring. Omvendt på det finske og svenske marked her vurderer flere virksomheder med tværnational e-handelserfaring markedet som vigtigt end virksomheder uden erfaring. Undersøgelserne bag denne rapport viser endvidere, at de virksomheder, der internationaliserer, har en tendens til at vælge deres ekspansionsmarkeder forholdsvis tilfældigt og ofte ud fra personlige relationer. En række af virksomhederne peger således på, at de gerne ville have haft muligheden for at sparre med andre, der havde været igennem lignende forløb med henblik på at undgå de værste fejltagelser. Der tegner sig altså et behov for øget erfaringsudveksling mellem virksomheder med og uden erfaring inden for tværnational e-handel. Formålet er at hjælpe virksomheder uden erfaring med at udvælge de markeder, der passer bedst til deres forretning, og hvor erfaringen viser, at det er lettest at få succes. Denne type erfaringsudveksling foregår i dag i regi af private organisationer som fx FDIH og i Eksportrådets rådgivning og eksportforberedelsesordningen særligt for SMV-ere.

Digitalt salg skaber flere arbejdspladser

Digitalt salg skaber flere arbejdspladser Januar 2013 Digitalt salg skaber flere arbejdspladser AF KONSULENT JES LERCHE RATZER, JELR@DI.DK Mindre og mellemstore virksomheder, der anvender digitale salgskanaler skaber flere job. Alligevel udnytter

Læs mere

International e-handel Intentioner er godt, handling er bedre

International e-handel Intentioner er godt, handling er bedre International e-handel Intentioner er godt, handling er bedre Oktober 2014 Analysens indhold 1. Hovedkonklusioner 3 2. Introduktion til analysen 5 3. Markedet 9 4. Vækststrategier 12 5. Markedsudvikling

Læs mere

Standard Eurobarometer 82. MENINGSMÅLING I EU Efterår 2014 NATIONAL RAPPORT DANMARK

Standard Eurobarometer 82. MENINGSMÅLING I EU Efterår 2014 NATIONAL RAPPORT DANMARK Standard Eurobarometer 82 MENINGSMÅLING I EU Efterår 2014 NATIONAL RAPPORT DANMARK Undersøgelsen er blevet bestilt og koordineret af den Europa Kommissionen, Generaldirektoratet for Kommunikation. Denne

Læs mere

NOTAT. Implementering af EU's indre markedslovgivning

NOTAT. Implementering af EU's indre markedslovgivning Erhvervs-, Vækst- og Eksportudvalget 20-13 ERU Alm.del Bilag 203 Offentligt NOTAT Implementering af EU's indre markedslovgivning Resumé Kommissionens seneste resultattavle for det indre marked (Internal

Læs mere

Økonomisk analyse. Danmark, EU og fødevareproduktion. 25. april 2014

Økonomisk analyse. Danmark, EU og fødevareproduktion. 25. april 2014 Økonomisk analyse 25. april 214 Axelborg, Axeltorv 3 19 København V T +45 3339 F +45 3339 4141 E info@lf.dk W www.lf.dk Danmark, EU og fødevareproduktion Hvor mange, og hvem, skal den danske fødevareklynge

Læs mere

Standard Eurobarometer 80. MENINGSMÅLING I EU Efterår 2013 NATIONAL RAPPORT DANMARK

Standard Eurobarometer 80. MENINGSMÅLING I EU Efterår 2013 NATIONAL RAPPORT DANMARK Standard Eurobarometer 80 MENINGSMÅLING I EU Efterår 2013 NATIONAL RAPPORT DANMARK Undersøgelsen er blevet bestilt og koordineret af den Europa Kommissionen, Generaldirektoratet for Kommunikation. Denne

Læs mere

RETSFORBEHOLD GØR DET SVÆRT AT FÅ PENGE RETUR

RETSFORBEHOLD GØR DET SVÆRT AT FÅ PENGE RETUR BRIEF RETSFORBEHOLD GØR DET SVÆRT AT FÅ PENGE RETUR Kontakt: Analytiker, Eva Maria Gram +45 26 14 36 38 emg@thinkeuropa.dk RESUME EU- borgere handler som aldrig før på tværs af grænserne, og det kræver

Læs mere

Europaudvalget 2011 KOM (2011) 0941 Bilag 1 Offentligt

Europaudvalget 2011 KOM (2011) 0941 Bilag 1 Offentligt Europaudvalget 2011 KOM (2011) 0941 Bilag 1 Offentligt GRUND- OG NÆRHEDSNOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG 16. marts 2012 Grønbog på vej mod et integreret europæisk marked for kort-, internet- og mobilbetalinger

Læs mere

Økonomisk analyse. Landbruget spiller en vigtig rolle i fremtidens EU

Økonomisk analyse. Landbruget spiller en vigtig rolle i fremtidens EU Økonomisk analyse 19. maj 2014 Axelborg, Axeltorv 3 1609 København V T +45 3339 4000 F +45 3339 4141 E info@lf.dk W www.lf.dk Landbruget spiller en vigtig rolle i fremtidens EU Europa-Kommissionen foretager

Læs mere

KONKURRENCESTYRELSEN

KONKURRENCESTYRELSEN KONKURRENCESTYRELSEN Konkurrenceredegørelse 2005 KAPITEL 5 Musik, film og konsolspil 5.1 RESUMÉ OG KONKLUSIONER Vi hører ofte spørgsmålene: Hvordan kan det være, at cd er er så dyre, og hvorfor er priserne

Læs mere

Europaudvalget EUU Alm.del Bilag 147 Offentligt

Europaudvalget EUU Alm.del Bilag 147 Offentligt Europaudvalget 2015-16 EUU Alm.del Bilag 147 Offentligt NOTAT Status for Danmarks implementering af EU s indre markedslovgivning (november 2014 maj 2015) Resumé Europa-Kommissionen offentliggør halvårligt

Læs mere

Erhvervs-, Vækst- og Eksportudvalget 2011-12 ERU alm. del Bilag 182 Offentligt

Erhvervs-, Vækst- og Eksportudvalget 2011-12 ERU alm. del Bilag 182 Offentligt Erhvervs-, Vækst- og Eksportudvalget 2011-12 ERU alm. del Bilag 182 Offentligt Europaudvalget og Erhvervs- og Vækst-, og Eksportudvalget ERU. Udvalgssekretæren EU-note Til: Dato: Udvalgets medlemmer 22.

Læs mere

Danskernes e-julehandel i 2013 Gang i e-julegavehandlen

Danskernes e-julehandel i 2013 Gang i e-julegavehandlen Notat Danskernes e-julehandel i 2013 Traditionen tro er julehandlen gået i gang, og danskerne bruger meget tid og mange penge på at købe julegaver til familie og venner. Dansk Erhverv har, på baggrund

Læs mere

Verifikation af miljøteknologi (ETV)

Verifikation af miljøteknologi (ETV) Verifikation af miljøteknologi (ETV) 20/02/2008-21/03/2008 Der er 371 svar ud af 371, der opfylder dine kriterier 0. DELTAGELSE Land DE - Tyskland 63 (17%) NL - Nederlandene 44 (11.9%) CZ - Tjekkiet 30

Læs mere

K- afdelingen lader IT i stikken

K- afdelingen lader IT i stikken K- afdelingen lader IT i stikken Kommunikationsfolk bør i langt højere grad rette blikket mod IT- afdelingen. Alt for ofte står den alene med opgaver, der bliver helt afgørende for virksomhedens konkurrenceevne

Læs mere

Samvær med psy ko pa tisk for æl der er pro ble ma tisk

Samvær med psy ko pa tisk for æl der er pro ble ma tisk Din kommentar er blevet udgivet. Samvær med psy ko pa tisk for æl der er pro ble ma tisk GRET HE EL HOLM OG KIR STEN KUL L BERG 12. sep tem ber 2011 01:00 2 kom men ta rer De fle ste samvær s sa ger kan

Læs mere

Serviceerhvervenes internationale interesser

Serviceerhvervenes internationale interesser Serviceerhvervenes internationale interesser RESUME Serviceerhvervene har godt fat i både nærmarkeder og vækstmarkeder. Det viser en undersøgelse blandt Dansk Erhvervs internationalt orienterede medlemsvirksomheder,

Læs mere

Svarstatistik for Det europæiske private selskab

Svarstatistik for Det europæiske private selskab Svarstatistik for Det europæiske private selskab 09/10/2007-19/11/2007 Der er 517 svar ud af 517, der opfylder dine kriterier DELTAGELSE Land DE - Tyskland 80 (15.5%) PL - Polen 51 (9.9%) DA - Danmark

Læs mere

Tema Levering. E-handel i Norden 1. kvartal 2015

Tema Levering. E-handel i Norden 1. kvartal 2015 Tema Levering E-handel i Norden 1. kvartal 2015 Nordisk e-handel for 36,5 mia. SEK i 1. kvartal FORORD E-handlen i Norden udvikler sig stadig. Over 7 ud af 10 nordboere købte varer på nettet i 1. kvartal

Læs mere

Paneuropæisk opinionsundersøgelse vedrørende arbejdssikkerhed og - sundhed

Paneuropæisk opinionsundersøgelse vedrørende arbejdssikkerhed og - sundhed Paneuropæisk opinionsundersøgelse vedrørende arbejdssikkerhed og - sundhed Repræsentative resultater i de medlemslande inden for Den Europæiske Union Pakke, der indeholder resultater for EU og for Danmark

Læs mere

Bredbånd: Afstanden mellem EU-landene med den højeste og laveste dækning mindskes

Bredbånd: Afstanden mellem EU-landene med den højeste og laveste dækning mindskes IP/08/1831 Bruxelles, 28. november 2008 Bredbånd: Afstanden mellem EU-landene med den højeste og laveste dækning mindskes Bredbåndsdækningen i Europa vokser fortsat fra 18,2 % i juli 2007 til 21,7 % i

Læs mere

Protektionismen pakkes ind som krisehjælp

Protektionismen pakkes ind som krisehjælp Organisation for erhvervslivet 6. april 29 Protektionismen pakkes ind som krisehjælp AF KONSULENT RASMUS WENDT, RAW@DI.DK En række lande har iværksat protektionistiske foranstaltninger som led i bekæmpelsen

Læs mere

FDIH Vi videndeler, inspirerer og styrke dansk e handel

FDIH Vi videndeler, inspirerer og styrke dansk e handel FDIH Vi videndeler, inspirerer og styrke dansk e handel Agenda Om FDIH E business er Danmarks vækstmotor FDIH E Handelsanlyse: Hvem handler på nette,hvad handler de og hvorfor? Eksporteventyr www.fdih.dk

Læs mere

Eniro-Krak // SME-analyse. Tabelrapport (DK & SE)

Eniro-Krak // SME-analyse. Tabelrapport (DK & SE) Eniro-Krak // SME-analyse Tabelrapport (DK & SE) www.radiuskommunikation.dk i Indhold Om analysen... iv Hovedkonklusioner... Fejl! Bogmærke er ikke defineret. Tabel 1: Hvilken branche tilhører din virksomhed?...1

Læs mere

Markedsføring og e-handel

Markedsføring og e-handel Eniro Danmark A/S Markedsføring og e-handel Lederanalyse blandt små og mellemstore private virksomheder Figurrapport, landsdele 14.11.2014 Indhold Om analysen... 3 Resultater... 4 Spørgsmål 1 - Hvor stor

Læs mere

Økonomisk analyse. Danmark, EU og fødevareproduktion. 1. juli 2014

Økonomisk analyse. Danmark, EU og fødevareproduktion. 1. juli 2014 Økonomisk analyse 1. juli 2014 Axelborg, Axeltorv 3 1609 København V T +45 3339 4000 F +45 3339 4141 E info@lf.dk W www.lf.dk Danmark, EU og fødevareproduktion Hvor mange, og hvem, skal den danske fødevareklynge

Læs mere

E-handel i Norden 2. kvartal 2014 TEMA: VEJEN TIL E-HANDELSKØBET

E-handel i Norden 2. kvartal 2014 TEMA: VEJEN TIL E-HANDELSKØBET E-handel i Norden 2. kvartal 2014 TEMA: VEJEN TIL E-HANDELSKØBET E-handel til en værdi af 33 mia. SEK FORORD Den nordiske e-handel fortsatte stærkt i 2. kvartal 2014. De nordiske forbrugere har i alt købt

Læs mere

Behov for fremmedsprogskompetencer og dansk eksport går hånd i hånd

Behov for fremmedsprogskompetencer og dansk eksport går hånd i hånd Anna Leclercq Vrang, konsulent anlv@di.dk, 3377 3631 NOVEMBER 2016 Behov for fremmedsprogskompetencer og dansk eksport går hånd i hånd Danske virksomheders aktiviteter rækker langt ud over Danmarks grænser.

Læs mere

Eksport: Få hindringer på nærmarkederne

Eksport: Få hindringer på nærmarkederne Den 22. maj 2012 Eksport: Få hindringer på nærmarkederne Danske virksomheder oplever få udfordringer ved salg til nærmarkederne, mens salg til udviklingslan- de og emerging markets uden for Europa kan

Læs mere

KORTLÆGNING AF INTERNATIONALISERING

KORTLÆGNING AF INTERNATIONALISERING INTERNATIONALISERINGSNETVÆRKETS KONFERENCE DEN 29. APRIL 2015 KORTLÆGNING AF INTERNATIONALISERING V. REKTOR LAUST JOEN JAKOBSEN 1 INTRO Formålet med kortlægningen er at understøtte realiseringen af 2020-målene

Læs mere

Eksport skaber optimisme

Eksport skaber optimisme Januar 2013 Eksport skaber optimisme Af chefkonsulent Marie Gad, MSh@di.dk De mindre og mellemstore virksomheder, der er på eksport markederne, tror på fremgang i 2013. Men hvis flere virksomheder skal

Læs mere

64 E-handelsloven Direktivet om elektronisk handel blev gennemført i dansk ret ved lov nr. 227 af 22. april 2002 om tjenester i informationssamfundet, herunder visse aspekter af elektronisk hand el. Loven,

Læs mere

Eurostat. Introduktion til EU/Eurostat Introduktion til NACE nomenklaturen Eurostat: Structural Business Statistics. v.

Eurostat. Introduktion til EU/Eurostat Introduktion til NACE nomenklaturen Eurostat: Structural Business Statistics. v. Eurostat Introduktion til EU/Eurostat Introduktion til NACE nomenklaturen Eurostat: Structural Business Statistics v. Ingeborg Berntsen Eurostat introduktion Eurostat: Den Europæiske Unions statistiske

Læs mere

Tema: Vejen til e-handelskøbet. E-handel i Norden Q2 2015

Tema: Vejen til e-handelskøbet. E-handel i Norden Q2 2015 Tema: Vejen til e-handelskøbet E-handel i Norden Q2 2015 Nordisk e-handel for 40,5 mia. SEK i 2. kvartal FORORD E-handlen i Norden steg kraftigt i 2. kvartal. De nordiske forbrugere handlede for 40,5 mia.

Læs mere

Klimaet har ingen gavn af højere elafgifter

Klimaet har ingen gavn af højere elafgifter Organisation for erhvervslivet August 29 Klimaet har ingen gavn af højere elafgifter AF CHEFKONSULENT TROELS RANIS, TRRA@DI.DK, chefkonsulent kristian koktvedgaard, KKO@di.dk og Cheføkonom Klaus Rasmussen,

Læs mere

Grun de jer foren in gen STORHØJ og STORHØJ Be boer foren ing. Generalforsamling

Grun de jer foren in gen STORHØJ og STORHØJ Be boer foren ing. Generalforsamling .2 N yt fra Storhøj Odder Grun de jer foren in gen STORHØJ og STORHØJ Be boer foren ing 25 Fe bru ar 1998 Storhøj Grundejerforening indkalder til ordinær Gen er al for sam ling og ori en te ring om klo

Læs mere

Forum for Mænds Sundhed. Peter Hamborg Faarbæk Projektleder i 3F, ulighed i sundhed. MSSM August 2013

Forum for Mænds Sundhed. Peter Hamborg Faarbæk Projektleder i 3F, ulighed i sundhed. MSSM August 2013 Forum for Mænds Sundhed Peter Hamborg Faarbæk Projektleder i 3F, ulighed i sundhed MSSM August 2013 Ulighed i sundhed - helt kort Kort uddannet mand (det samme for kvinder men i mindre målestok) Stor risiko

Læs mere

Forbrugernes kendskab til deres rettigheder og pligter. Konkurrence- og Forbrugeranalyse 10.11

Forbrugernes kendskab til deres rettigheder og pligter. Konkurrence- og Forbrugeranalyse 10.11 Forbrugernes kendskab til deres rettigheder og pligter Konkurrence- og Forbrugeranalyse 1.11 FORBRUGERNES KENDSKAB TIL DERES RETTIGHEDER OG PLIGTER Indhold Kapitel 1 Forbrugernes kendskab til deres rettigheder

Læs mere

"IP Translator" v1.2,

IP Translator v1.2, Fælles meddelelse om gennemførelse af "IP Translator" v1.2, 20. februar 2014 1 Den 19. juni 2012 afsagde Domstolen dom i sag C-307/10 ("IP Translator"), idet den gav følgende svar på de forelagte spørgsmål:

Læs mere

Store muligheder for eksportfremme til MMV er

Store muligheder for eksportfremme til MMV er Januar 2014 Store muligheder for eksportfremme til MMV er Af chefkonsulent Allan Sørensen, als@di.dk og chefkonsulent Marie Gad, msh@di.dk De mindre og mellemstore virksomheder står for en begrænset del

Læs mere

HVORDAN BETALER DE? HVORDAN VILLE DE GERNE BETALE?

HVORDAN BETALER DE? HVORDAN VILLE DE GERNE BETALE? HVORDAN BETALER DE? HVORDAN VILLE DE GERNE BETALE? 2/09/2008-22/10/2008 Der er 329 svar ud af 329, der opfylder dine kriterier DELTAGELSE LAND DE - Tyskland 55 (16.7%) PL - Polen 41 (12.5%) DK - Danmark

Læs mere

Nogle resultater af undersøgelsen af virksomhedernes internationalisering og globaliseringsparathed i Region Midtjylland

Nogle resultater af undersøgelsen af virksomhedernes internationalisering og globaliseringsparathed i Region Midtjylland Nogle resultater af undersøgelsen af virksomhedernes internationalisering og globaliseringsparathed i Region Midtjylland 1. Indledning. Formål, indhold og gennemførelse. Undersøgelsen gennemføres af konsulentfirmaet

Læs mere

Disruptionrådet Partnerskab for Danmarks fremtid. Temaer for kommende drøftelser

Disruptionrådet Partnerskab for Danmarks fremtid. Temaer for kommende drøftelser Disruptionrådet Partnerskab for Danmarks fremtid Temaer for kommende drøftelser Overordnede temaer, som partnerskabet skal drøfte 1. Nye teknologier og forretningsmodeller 2. Fremtidens kompetencer 3.

Læs mere

Kommentarer vedrørende EU Kommissionens meddelelse "Frem mod en indre markedspakke" fremlagt d. 27. oktober 2010.

Kommentarer vedrørende EU Kommissionens meddelelse Frem mod en indre markedspakke fremlagt d. 27. oktober 2010. Indre Markeds Center Att.: Maja Svankjær Thagaard og Susanne Bo Christensen 10. november 2010 Kommentarer vedrørende EU Kommissionens meddelelse "Frem mod en indre markedspakke" fremlagt d. 27. oktober

Læs mere

Væksthus Syddanmark Ydelser Vækstkortlægning. Dansk eksport. Udenrigsministeriet/Eksportrådet Eksportassistance i markedet Global public Affairs (GPA)

Væksthus Syddanmark Ydelser Vækstkortlægning. Dansk eksport. Udenrigsministeriet/Eksportrådet Eksportassistance i markedet Global public Affairs (GPA) Vækst- og eksportambitioner i Agenda Væksthus Syddanmark Ydelser Vækstkortlægning Dansk eksport Eksportparathed og forberedelse Udenrigsministeriet/Eksportrådet Eksportassistance i markedet Global public

Læs mere

Der er køn i sundhed og sygdomme - hvordan går det lige for manden?

Der er køn i sundhed og sygdomme - hvordan går det lige for manden? Der er køn i sundhed og sygdomme - hvordan går det lige for manden? Rigshospitalet Når man taler om mænd sygdom.. Y+ = Y+ = Y+ = Et paradoks Når manden er ramt af forkølelse og giver sig hen til sin sygdom,

Læs mere

kvanti øgelse tativ REGIONALE FØDEVAREVIRKSOMHEDER? KVANTITATIV UNDERSØGELSE AARHUS UNIVERSITET Vi investerer i din fremtid

kvanti øgelse tativ REGIONALE FØDEVAREVIRKSOMHEDER? KVANTITATIV UNDERSØGELSE AARHUS UNIVERSITET Vi investerer i din fremtid AFSNITSNAVN HVORFOR VOKSER SMÅ OG MELLEMSTORE 1 unders kvanti øgelse tativ au AARHUS UNIVERSITET HVORFOR VOKSER SMÅ OG MELLEMSTORE KVANTITATIV UNDERSØGELSE Af Lars Esbjerg, Helle Alsted Søndergaard og

Læs mere

Internationalisering i SMV ere Hvordan kan Væksthuset bistå

Internationalisering i SMV ere Hvordan kan Væksthuset bistå Internationalisering i SMV ere Hvordan kan Væksthuset bistå Regeringens strategi Virksomheder V V Æ V Æ K V Æ K S V Æ K S T 2015 Virksomhedernes udfordringer Fald i Industrieksporten på +16% fra jan 2008

Læs mere

Det indre marked og den fri bevægelighed i Europa bidrager til den danske velstand. 14 mio. europæiske borgere bor fast i et andet EU-land,

Det indre marked og den fri bevægelighed i Europa bidrager til den danske velstand. 14 mio. europæiske borgere bor fast i et andet EU-land, Det indre marked og den fri bevægelighed i Europa bidrager til den danske velstand Udfordring Et velfungerende indre marked i Europa er en forudsætning for dansk velstand og danske arbejdspladser. 2/3

Læs mere

Kom godt i gang med din webs. Dato: 14. marts 2013 Jan Overgaard, Sektionsleder i IBIZ-Center, ved Teknologisk Institut

Kom godt i gang med din webs. Dato: 14. marts 2013 Jan Overgaard, Sektionsleder i IBIZ-Center, ved Teknologisk Institut Kom godt i gang med din webs Dato: 14. marts 2013 Jan Overgaard, Sektionsleder i IBIZ-Center, ved Teknologisk Institut Program Kl. 14.00-14.10 Velkommen v/dansk Erhverv Kl. 14.10-14.30 Rammer og tendenser

Læs mere

HØRING OM BEKÆMPELSE AF FORSKELSBEHANDLING

HØRING OM BEKÆMPELSE AF FORSKELSBEHANDLING HØRING OM BEKÆMPELSE AF FORSKELSBEHANDLING 12/07/2007-31/08/2007 Deltagelse Angiv hvilket EU/EØS-land virksomheden ligger i DA - Danmark 66 (12.9%) PL - Polen 60 (11.7%) DE - Tyskland 59 (11.5%) NL - Nederlandene

Læs mere

Et åbent Europa skal styrke europæisk industri

Et åbent Europa skal styrke europæisk industri Januar 2014 Et åbent Europa skal styrke europæisk industri AF chefkonsulent Andreas Brunsgaard, anbu@di.dk Industrien står for 57 pct. af europæisk eksport og for to tredjedele af investeringer i forskning

Læs mere

HØRING OM MANGFOLDIGHED PÅ ARBEJDSPLADSEN OG BEKÆMPELSE AF FORSKELSBEHANDLING

HØRING OM MANGFOLDIGHED PÅ ARBEJDSPLADSEN OG BEKÆMPELSE AF FORSKELSBEHANDLING HØRING OM MANGFOLDIGHED PÅ ARBEJDSPLADSEN OG BEKÆMPELSE AF FORSKELSBEHANDLING 14.06.2005-15.07.2005 803 svar Anfør virksomhedens hovedaktivitetssektor D - Fremstillingsvirksomhed 225 28,0% K - Fast ejendom,

Læs mere

Møde i Teknologisk Instituts HACCP-erfagruppe for fiskebranchen. torsdag den 5. december 2013 kl. 9.30- ca. 15.00

Møde i Teknologisk Instituts HACCP-erfagruppe for fiskebranchen. torsdag den 5. december 2013 kl. 9.30- ca. 15.00 Møde i Teknologisk Instituts HACCP-erfagruppe for fiskebranchen torsdag den 5. december 2013 kl. 9.30- ca. 15.00 Indlæg v. Hans Henrik Bruhn, Nordjysk FødevareErhverv Projekt Fødevareindsatsen - et unikt

Læs mere

Iværksættere og selvstændige i DM

Iværksættere og selvstændige i DM Iværksættere og selvstændige i DM Dansk Magisterforening har i foråret 2015 foretaget en undersøgelse blandt foreningens medlemmer, der er selvstændige erhvervsdrivende. Undersøgelsen har til formål at

Læs mere

Kulturgæst segment: ERHVERV/DANMARK

Kulturgæst segment: ERHVERV/DANMARK Kulturgæst segment: ERHVERV/DANMARK 3. VIRKSOMHEDER / ERHVERV Danmark Virksomheder/Erhverv Typer af virksomheder: Typisk deltagerantal: 25-55. Alle danske virksomheder. Volumen: 3. virksomheder. Hjemland:

Læs mere

Den 19. juni 2012 afsagde Domstolen dom i sag C-307/10 ("IP Translator"), idet den gav følgende svar på de forelagte spørgsmål:

Den 19. juni 2012 afsagde Domstolen dom i sag C-307/10 (IP Translator), idet den gav følgende svar på de forelagte spørgsmål: Fælles meddelelse om den almindelige praksis vedrørende de generelle angivelser i Niceklassifikationens klasseoverskrifter 1 v1.2, 28. oktober 2015 Den 19. juni 2012 afsagde Domstolen dom i sag C-307/10

Læs mere

Rådet for Teknologi og Innovation

Rådet for Teknologi og Innovation Rådet for Teknologi og Innovation Bevilger VTU s midler til innovation og videnspredning Medlemmer: Lars Mikkelgaard-Jensen (formand) Annette Toft (næstformand) Eva Berneke Thorkild E. Jensen Birgitte

Læs mere

Nordisk försäkringstidskrift 1/2012. EU forslag om alternativ tvistbilæggelse i forbrugersager

Nordisk försäkringstidskrift 1/2012. EU forslag om alternativ tvistbilæggelse i forbrugersager EU forslag om alternativ tvistbilæggelse i forbrugersager 1. Forslagenes indhold EU- Kommissionen fremsatte den 1. december 2011 to forslag, der skal gøre det lettere for forbrugerne i EU at få løst deres

Læs mere

ANALYSENOTAT Pris trumfer kvalitet i offentligt indkøb for milliarder

ANALYSENOTAT Pris trumfer kvalitet i offentligt indkøb for milliarder ANALYSENOTAT Pris trumfer kvalitet i offentligt indkøb for milliarder AF CHEFKONSULENT MALTHE MUNKØE, MARKEDSCHEF JAKOB SCHARFF, KONSULENT MALENE JÆPELT OG MAKROØKONOMISK MEDARBEJDER KASPER LUND NØRGAARD

Læs mere

De nye standarder for kundeengagement

De nye standarder for kundeengagement De nye standarder for kundeengagement : Sammenfattende rapport April 2015 www.decisioningvision.com Indledning Hvordan kan du vide, om din forretningsmodel er velegnet i dag, og om fem år? Den teknologiske

Læs mere

Virksomhederne ser positivt på globaliseringen

Virksomhederne ser positivt på globaliseringen D Indsigt Nummer 2 26. januar 2005 Virksomhederne ser positivt på globaliseringen A F K O N S U L E N T S U N E K. J E N S E N, s k j @ d i. d k 4 7 11 Høje forventninger til den politiske vilje I en DI-rundspørge

Læs mere

Den Europæiske Patentdomstol. Fordele og ulemper for ingeniørvirksomheder

Den Europæiske Patentdomstol. Fordele og ulemper for ingeniørvirksomheder Den Europæiske Patentdomstol Fordele og ulemper for ingeniørvirksomheder April 2014 Den Europæiske Patentdomstol Resume Som optakt til afstemningen om den fælles patentdomstol har Ingeniørforeningen i

Læs mere

Offentlig høring om evaluering af forordningen om det europæiske register over udledning og overførsel af forurenende stoffer (E-PRTR)

Offentlig høring om evaluering af forordningen om det europæiske register over udledning og overførsel af forurenende stoffer (E-PRTR) Offentlig høring om evaluering af forordningen om det europæiske register over udledning og overførsel af forurenende stoffer (E-PRTR) Felter med en * skal udfyldes. Indledning Hvad er E-PRTR-forordningen?

Læs mere

Eniro Danmark // SMV-analyse 2015. Tabelrapport. www.radiuskommunikation.dk

Eniro Danmark // SMV-analyse 2015. Tabelrapport. www.radiuskommunikation.dk Eniro Danmark // SMV-analyse 2015 Tabelrapport www.radiuskommunikation.dk i Indhold Om analysen... iv Tabel 1. Hvilken branche tilhører din?...1 Tabel 2. Hvilken gruppe af kunder kommer størstedelen af

Læs mere

DI s strategi. Et stærkere Danmark frem mod

DI s strategi. Et stærkere Danmark frem mod DI s strategi Et stærkere Danmark frem mod 2020 Forord Siden dannelsen af DI i 1992 har vi skabt et fællesskab, hvor både de allerstørste og de mange tusinde mindre og mellemstore virksomheder i Danmark

Læs mere

Udbud Online tilstedeværelse stærke feriesteder i Region Midtjylland.

Udbud Online tilstedeværelse stærke feriesteder i Region Midtjylland. Udbud Online tilstedeværelse stærke feriesteder i Region Midtjylland. Udbyder Opgaven bliver udbudt af projektet: Stærke turismekompetencer - Kvalitetsløft gennem online tilstedeværelse. Dette projekt

Læs mere

Black Friday kan koste mange penge... Markedsføring i stor skala koster rigtig mange penge.. Og mange fejl!

Black Friday kan koste mange penge... Markedsføring i stor skala koster rigtig mange penge.. Og mange fejl! Black Friday kan koste mange penge... Markedsføring i stor skala koster rigtig mange penge.. Og mange fejl! Stay Local, Go Global Sælg dine produkter overalt Eksempel: Sverige 8,5 millioner svenskere er

Læs mere

EKSPORT ONLINE. Stå stærkt I andre lande på Google og de sociale medier

EKSPORT ONLINE. Stå stærkt I andre lande på Google og de sociale medier EKSPORT ONLINE Stå stærkt I andre lande på Google og de sociale medier De 4 hovedpunkter Eksport og udvikling: Hvordan står virksomheden rigtigt i andre lande Online tilstedeværelse: Hvordan bliver virksomheden

Læs mere

DANSK E-HANDEL NYE TIDER, NYE STRATEGIER TRANSPORTØKONOMISK FORENING. Niels Ralund, adm. direktør FDIH, Foreningen for Dansk Internethandel

DANSK E-HANDEL NYE TIDER, NYE STRATEGIER TRANSPORTØKONOMISK FORENING. Niels Ralund, adm. direktør FDIH, Foreningen for Dansk Internethandel DANSK E-HANDEL NYE TIDER, NYE STRATEGIER TRANSPORTØKONOMISK FORENING Niels Ralund, adm. direktør FDIH, Foreningen for Dansk Internethandel Agenda Hvem er Niels Ralund Kort om FDIH E-handel i Danmark FDIH

Læs mere

ANALYSENOTAT Danskerne: offentlig digitalisering, ja tak

ANALYSENOTAT Danskerne: offentlig digitalisering, ja tak ANALYSENOTAT Danskerne: offentlig digitalisering, ja tak AF CHEFKONSULENT MALTHE MUNKØE OG ANALYSEMEDARBEJDER RASMUS SAND Befolkningen støtter op om udrulning af digitale løsninger i det offentlige Der

Læs mere

IKT. Temperaturen på IKT i Aalborg og Nordjylland. Sammenligning med året før. Temperaturen på IKT-virksomheder i Nordjylland

IKT. Temperaturen på IKT i Aalborg og Nordjylland. Sammenligning med året før. Temperaturen på IKT-virksomheder i Nordjylland Temperaturen på IKT i Aalborg og Nordjylland Temperaturen på IKT-virksomheder i Nordjylland Hvordan går det med IKT-klyngen i Nordjylland? Hvilke forventninger har IKT-virksomheder til 2015? Få svarene

Læs mere

Fire ud af ti fik hjælp og vejledning til iværksætteri

Fire ud af ti fik hjælp og vejledning til iværksætteri 27. december 2011 Fire ud af ti fik hjælp og vejledning til iværksætteri Iværksætterrådgivning. Fire ud af ti erfarne iværksættere har fået råd og vejledning fra andre ved opstarten af deres virksomhed.

Læs mere

Udbud af konsulentopgave for REG LAB om analyseprojektet: Hvad driver succesfulde servicevirksomheder?

Udbud af konsulentopgave for REG LAB om analyseprojektet: Hvad driver succesfulde servicevirksomheder? KØBENHAVN D. 8. OKTOBER 2014 Udbud af konsulentopgave for REG LAB om analyseprojektet: Hvad driver succesfulde servicevirksomheder? REG LAB FLÆSKETORVET 68,1. 1711 KØBENHAVN V WWW.REGLAB.DK INFO@REGLAB.DK

Læs mere

FREMTIDENS SALG OG E-BUSINESS. En undersøgelse af mere end 400 handels virksomheders salgspraksis, strategi og for ventninger på b2b markedet.

FREMTIDENS SALG OG E-BUSINESS. En undersøgelse af mere end 400 handels virksomheders salgspraksis, strategi og for ventninger på b2b markedet. FREMTIDENS SALG OG E-BUSINESS En undersøgelse af mere end 400 handels virksomheders salgspraksis, strategi og for ventninger på b2b markedet. Fremtidens salg og e-business Salg og e-business skal gøre

Læs mere

VækstIndeks. VækstAnalyse. Center for. En del af Væksthus Sjælland

VækstIndeks. VækstAnalyse. Center for. En del af Væksthus Sjælland VækstIndeks 2014 Center for VækstAnalyse En del af Væksthus Sjælland FORORD VækstIndeks 2014 giver et indblik i, hvilke forventninger virksomhederne i Region Sjælland har til de kommende år. Indeksmålingen

Læs mere

Kendskabsmåling af Væksthusene

Kendskabsmåling af Væksthusene Kendskabsmåling af Væksthusene Epinion for Erhvervsstyrelsen Runde 9, juni 2011 Juni 2012 Hovedkonklusioner & Anbefalinger Kendskab og brug 3 6 Brugeroplevelsen 9 Ikke-brugernes opfattelse 17 Væksthusets

Læs mere

Typiske udfordringer, når mindre virksomheder skal i gang med at eksportere

Typiske udfordringer, når mindre virksomheder skal i gang med at eksportere Typiske udfordringer, når mindre virksomheder skal i gang med at eksportere Henriette Kahré Freris Væksthus Hovedstadsregionen Vækstmøde den 16. september 2013 Danmark s udfordring Pct 16 14 12 10 8 6

Læs mere

Velfærdsteknologiske virksomheder ser lyst på fremtiden

Velfærdsteknologiske virksomheder ser lyst på fremtiden Januar 2012 Velfærdsteknologiske virksomheder ser lyst på fremtiden AF KONSULENT MILLE KELLER HOLST, MIKH@DI.DK Velfærdsteknologi er et område i vækst også i Danmark. Teknologien kan bidrage til at udvikle

Læs mere

Den 29. januar i år kom Skatteministeriets grænsehandelsrapport Status over grænsehandel

Den 29. januar i år kom Skatteministeriets grænsehandelsrapport Status over grænsehandel Skatteudvalget 2014-15 SAU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 600 Offentligt 7. april 2015 J.nr. 15-0450122 Samrådsspørgsmål X - Tale til besvarelse af spørgsmål X den 14. april 2015 Spørgsmål Ministeren

Læs mere

DI: Øget fokus på omkostninger koster danske arbejdspladser

DI: Øget fokus på omkostninger koster danske arbejdspladser Den 25. oktober 2011 DI: Øget fokus på omkostninger koster danske arbejdspladser En ny undersøgelse fra DI viser, at omkring hver fjerde virksomhed har oprettet arbejdspladser i udlandet de seneste to

Læs mere

Europaudvalget 2004 KOM (2004) 0803 Offentligt

Europaudvalget 2004 KOM (2004) 0803 Offentligt Europaudvalget 2004 KOM (2004) 0803 Offentligt KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER Bruxelles, den 15.12.2004 KOM(2004) 803 endelig BERETNING FRA KOMMISSIONEN TIL EUROPA-PARLAMENTET OG RÅDET om

Læs mere

Salme. œ œ. œ œ. œ œœ œ. œ œ œ œ. œ œ. œ œ. œ œ. œ œ. œ œ. œ œ. œ œ. œ œ. œ œ œ œ. œ œ. œ œ œ œ. œ œ. œ œ b œ œ. œ œ. œ œ. œ œ. œ œ. b œ œ œ œ.

Salme. œ œ. œ œ. œ œœ œ. œ œ œ œ. œ œ. œ œ. œ œ. œ œ. œ œ. œ œ. œ œ. œ œ. œ œ œ œ. œ œ. œ œ œ œ. œ œ. œ œ b œ œ. œ œ. œ œ. œ œ. œ œ. b œ œ œ œ. Digt af Otto Gelsted Salme Musik: ens Berg S A C T B C end fra din sæls e - len - de mod da - gens lys dit blik Du var din e - gen 6 b b b b fen - de, du selv var or - mens stik Hvor sært: mens du i mør

Læs mere

Europaudvalget 2012 KOM (2012) 0542 Bilag 1 Offentligt

Europaudvalget 2012 KOM (2012) 0542 Bilag 1 Offentligt Europaudvalget 2012 KOM (2012) 0542 Bilag 1 Offentligt Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse Enhed: Sundhedsjura og lægemiddelpolitik Sagsbeh.: DEPCHO Sags nr.: 1407039 Dok. Nr.: 1599068 Dato: 11. december

Læs mere

Folketinget - Skatteudvalget. Hermed sendes svar på spørgsmål nr. 234-238 af 7. maj 2007. /Lene Skov Henningsen

Folketinget - Skatteudvalget. Hermed sendes svar på spørgsmål nr. 234-238 af 7. maj 2007. /Lene Skov Henningsen Skatteudvalget SAU alm. del - Svar på Spørgsmål 234 Offentligt maj 2007 25. J.nr. 2007-218-0126 Dato: Til Folketinget - Skatteudvalget Hermed sendes svar på spørgsmål nr. 234-238 af 7. maj 2007. (Alm.

Læs mere

Tendenser inden for e-handel i Norden 2015. Sådan handler vi på nettet

Tendenser inden for e-handel i Norden 2015. Sådan handler vi på nettet Tendenser inden for e-handel i Norden 2015 Sådan handler vi på nettet 1 3 4 5 6-8 Anna Borg Enkelhed er enkelt eller hvad? Resumé af rapporten Fakta Sverige, Danmark, Finland & Norge Stærk nethandel i

Læs mere

Danske investorer skal have endnu bedre vilkår

Danske investorer skal have endnu bedre vilkår 2014 Danske investorer skal have endnu bedre vilkår Tre initiativer fra Investeringsfondsbranchen Danske investeringsforeninger er blandt de bedste i Europa til at skabe værdi til investorerne. Men branchen

Læs mere

ANALYSENOTAT To ud af tre danskere køber julegaver på nettet

ANALYSENOTAT To ud af tre danskere køber julegaver på nettet ANALYSENOTAT To ud af tre danskere køber julegaver på nettet AF MARKEDSCHEF LONE RASMUSSEN OG ANALYSEKONSULENT JAKOB KÆSTEL MADSEN Juletiden er for danskerne tæt forbundet med julegaveindkøb. Mange gaver

Læs mere

Dansk Design Center. Telefonundersøgelse 300 virksomheder foretaget 5. til 14. januar Projektkonsulenter: Asger H. Nielsen Oliver Brydensholt

Dansk Design Center. Telefonundersøgelse 300 virksomheder foretaget 5. til 14. januar Projektkonsulenter: Asger H. Nielsen Oliver Brydensholt Dansk Design Center Telefonundersøgelse 300 virksomheder foretaget 5. til 14. januar 2016 Projektkonsulenter: Asger H. Nielsen Oliver Brydensholt 1 1. Baggrund Om undersøgelsen 2 Om undersøgelsen Undersøgelsens

Læs mere

Forslag til RÅDETS FORORDNING

Forslag til RÅDETS FORORDNING EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 7.7.2014 COM(2014) 448 final 2014/0207 (NLE) Forslag til RÅDETS FORORDNING om tilpasning af Rådets forordning (EF) nr. 1340/2008 af 8. december 2008 om handel med visse

Læs mere

Dansk Erhverv har modtaget ovenstående forslag i høring og har følgende bemærkninger:

Dansk Erhverv har modtaget ovenstående forslag i høring og har følgende bemærkninger: Erhvervs- og Vækstministeriet samt Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen Sendt pr. mail til: lva@kfst.dk; tma@kfst.dk; lhm@evm.dk; intsekr@evm.dk 21. december 2011 Høring over EU-kommissionens forslag til

Læs mere

Boks 1 Digital vækst i Danmark. Muligheder. Udfordringer

Boks 1 Digital vækst i Danmark. Muligheder. Udfordringer MAJ 2017 Digitalisering og ny teknologi giver virksomhederne nye muligheder for at effektivisere produktion og arbejdsprocesser og skaber samtidig grobund for nye forretningsmodeller, innovation og nye

Læs mere

Hvad kan forklare danmarks eksport mønster?

Hvad kan forklare danmarks eksport mønster? Organisation for erhvervslivet Januar 2010 Hvad kan forklare danmarks eksport mønster? AF CHEFKONSULENT MORTEN GRANZAU NIELSEN, MOGR@DI.DK en nyudviklet eksportmodel fra DI kan forklare 90 pct. af Danmarks

Læs mere

SURVEY. Temperaturmåling i dansk erhvervsliv investeringer, arbejdskraft og produktivitet APRIL

SURVEY. Temperaturmåling i dansk erhvervsliv investeringer, arbejdskraft og produktivitet APRIL Temperaturmåling i dansk erhvervsliv investeringer, arbejdskraft og produktivitet SURVEY APRIL 2016 www.fsr.dk FSR - danske revisorer er en brancheorganisation for godkendte revisorer i Danmark. Foreningen

Læs mere

Baggrundsnotat: Initiativer om vækst gennem innovation og fornyelse

Baggrundsnotat: Initiativer om vækst gennem innovation og fornyelse snotat: Initiativer om vækst gennem innovation og fornyelse Initiativerne er opdelt i fire fokusområder: Innovationsordningerne skal være nemt tilgængelige og effektive Innovationspakke Indsatsen skal

Læs mere

Preview. Spørgeskemaet kan kun udfyldes online.

Preview. Spørgeskemaet kan kun udfyldes online. Preview. Spørgeskemaet kan kun udfyldes online. Spørgeskema "En midtvejsevaluering af Europa 2020-strategien med udgangspunkt i europæiske byers og regioners holdninger" Baggrund Midtvejsevalueringen af

Læs mere

E-handel i Norden Første kvartal 2014 TEMA: LOGISTIK

E-handel i Norden Første kvartal 2014 TEMA: LOGISTIK E-handel i Norden Første kvartal 2014 TEMA: LOGISTIK Nordisk e-handel for 34 milliarder i første kvartal Forord Værdien af den nordiske e-handel i første kvartal af 2014 beløb sig til omkring 34.000 millioner

Læs mere

Danmark er blandt de lande i Europa, der har outsourcet flest arbejdspladser

Danmark er blandt de lande i Europa, der har outsourcet flest arbejdspladser Den 24. september 213 Danmark er blandt de lande i Europa, der har outsourcet flest arbejdspladser En undersøgelse blandt 15 europæiske lande viser, at der ikke outsources særlig mange job fra Europa målt

Læs mere

E-handelspanel Survey blandt DI Handels medlemmer November 2016

E-handelspanel Survey blandt DI Handels medlemmer November 2016 15. nov. 16 E-handelspanel Survey blandt DI Handels medlemmer November 2016 Forord B2B e-handel rummer et kæmpe potentiale for danske virksomheder, men vi mangler indsigt for at kunne blive bedre og udnytte

Læs mere

INTERNATIONAL LØNSTATISTIK 4. KVARTAL 2015

INTERNATIONAL LØNSTATISTIK 4. KVARTAL 2015 3. MARTS 216 INTERNATIONAL LØNSTATISTIK 4. KVARTAL 21 FOR FØRSTE GANG I FEM ÅR STIGER LØNNEN MERE I DANMARK END I UDLANDET INDEN FOR FREMSTILLING I udlandet steg lønnen 1,9 pct. inden for fremstilling

Læs mere