Mødet blev afholdt i Byrådssalen, Torvegade 7, 8450 Hammel, kl

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Mødet blev afholdt i Byrådssalen, Torvegade 7, 8450 Hammel, kl. 9.00-12.00."

Transkript

1 30. april 2013 GudenåSamarbejdet Styregruppemøde den 10. april 2013 Mødet blev afholdt i Byrådssalen, Torvegade 7, 8450 Hammel, kl Dagsorden: Kl. 9.00: Morgenbrød 1. Velkomst og præsentation af nye medlemmer v. Anne Neergaard 2. Godkendelse af referat fra sidste møde og dagsorden v. Anne Neergaard 3. Orientering fra VisitGudenaa v. Gunhild Øeby Nielsen ( ) 4. Orientering fra LAG v. Mette Risager ( ) 5. Orientering fra Gudenåkomitéen v. Ann Ammitzbo ( ) 6. Orientering fra OplevGudenaa v. Knud Erik Hesselbjerg ( ) Kl : Kaffepause 7. Evaluering af GudenåKonferencen 2013 v. Anni Nørskov Mørch (kl ) 8. Helhedsplanens proces v. Anni Nørskov Mørch (kl ) 9. Plan for GudenåSamarbejdets hjemmeside v. Anni Nørskov Mørch (kl ) 10. Studietur til Sydfyn, Naturturisme I/S v. Anni Nørskov Mørch (kl ) 11. Emner til næste møde v. Anne Neergaard (kl ) 12. Evt. Kl : Frokost Bilag 1: Rapporten Lokaløkonomiske effekter af det udsætningsbaserede laksefiskeri i Gudenåen Bilag 2: Destination Gudenåens målgruppe, brandværdier, kernebudskaber og brand-dna Bilag 3: Rapporten Potentiale for laksefiskeri i Randers Fjord Side 1

2 Punkt 1: Velkomst og præsentation af nye medlemmer v. Anne Neergaard Anne Neergard bød velkommen. Deltagere: Anne Neergaard, Formand for Gudenåkomitéen, Favrskov Kommune Ann Ammitzbo, Natur- og Miljøchef Favrskov Kommune Jørgen Bruno Andersen, Politisk medlem af Gudenåkomitéen, Randers Kommune Hanne Wind Larsen, Biolog, Randers Kommune Jens Ravn, Næstformand for Gudenåkomitéen, Viborg Kommune Hans Okholm; Politisk medlem af Gudenåkomitéen, Silkeborg kommune Anne-Mette Skovgaard Juhl; Konsulent Analyse og Udvikling, Silkeborg Kommune Claus Leick, politisk medlem af Gudenåkomitéen, Skanderborg Kommune Hans Brok Brandi; Funktionsleder Natur og Miljø i Skanderborg Kommune Anne-Mette Knattrup, VisitGudenaa Gunhild Øeby Nielsen, projektleder Gudenåen en strøm af oplevelser, VisitGudenaas vækstprojekt Knud Erik Hesselbjerg, OplevGudenaa Mette Risager, LAG Anni Nørskov Mørch, Projektleder Gudenåkomitéens sekretariat (referent) Afbud: Bjarke Horst Jensen; Natur og Miljø, Hedensted Kommune Jørgen Jørgensen; Chef for Natur og Vand, Viborg Kommune Maibritt Langfeldt Sørensen, Koordinator Gudenåkomitéens sekretariat Side 2

3 Punkt 2: Godkendelse af referat fra sidste møde og dagsorden v. Anne Neergaard Referat blev godkendt med en rettelse af datoer for møder i GudenåSamarbejdet i 2013 under punkt 8. Rettet version af referatet fra mødet d. 14. januar er udsendt sammen med dette referat fra mødet 10. april. De korrekte mødedatoer for resten af året er: Mandag d. 10. juni heldags-studietur til Naturturisme I/S på Sydfyn Mandag d. 2. september Fredag d. 11. oktober Fredag d. 6. december Dagorden godkendt. Side 3

4 Punkt 3: Orientering fra VisitGudenaa v. Anne-Mette Knattrup ( ) Baggrund: Nyt fra vækstprojektet Gudenåen en strøm af oplevelser: Orientering om afholdte og planlagte aktiviteter samt en præsentation af VisitGudenaas brandingproces og resultater. Referat: Gunhild Øeby Nielsen orienterede om vækstprojektet Gudenåen en strøm af oplevelser, herunder VisitGudenaas brandingproces og -resultater. Vækstprojektet har nu fået sit tilsagn fra NaturErhvervsstyrelsen om støtte via Grøn Vækst Puljen. Projektet blev igangsat i juni 2012 og løber frem til maj Projektleder Gunhild Øeby Nielsen blev ansat i september 2012 og har kontor i Randers.. Projektet har i januar 2013 ansat Mette Hollesen som international marketingkoordinator med kontor i Ry. Vækstprojektets mål er at skabe længerevarende ophold og øget omsætning i GudenåLandet som destination. Målet skal nås via flere forskellige initiativer. Området brandes og markedsføres som en samlet destination i Danmark og på udvalgte internationale markeder VisitGudenaa deltager i messer og events i Danmark og udlandet Vækstprojektet arrangerer workshops og produktkendskabsture, der skal hjælpe det lokale turisterhverv med at skabe netværk til hinanden og sammen udvikle pakker og tilbud til turister. Hjemmesiden udvikles og målrettes løbende til turisternes behov for en sammenhængende præsentation af tilbuddene i GudenåLandet. Blandt andet indgår VisitGudenaa i en national bookingportal, hvor Gudenåen får sin egen profil. Gudenåen findes her som en søgbar destination i sig selv. Som del af det markedsføringsmateriale, som VisitGudenaa har fået produceret i samarbejde med brandbureauet Related, er der produceret en film, som kan ses her: Er man ikke allerede modtager af VisitGudenaas nyhedsbrev kan man tilmelde sig via dette link: Drøftelse: Orienteringen affødte en drøftelse om potentialet for at udvikle flere produkter at sælge. Væsentlige succeskriterier blev fremhævet: Det er vigtigt for turisten at kunne sammensætte sine ferietilbud fleksibelt. At gæsten selv skaber sin oplevelse er en kerneværdi hos netop de turister, der er Gudenåens målgruppe. Det er vigtigt for turisten at kunne få overblik over alle tilbud på den valgte destination via én bookingportal. Det er vigtigt at sammenhængen mellem tilbud også er lettilgængelig på stedet så man for eksempel som besøgende på Klostermølle nemt kan finde ud af, hvor man i forlængelse af besøget kan få en kop kaffe. Side 4

5 Forudsætningen for at kunne sælge Gudenåen til turister er, at vi til stadighed udvikler gode produkter og oplevelsesmuligheder for eksempel bedre overnatningstilbud til lystfiskere, bedre tilgængelighed på Pramdragerstien, bedre sammenhæng mellem destinationens tilbud mm. Indstilling: Sekretariatet indstiller, at orienteringen tages til efterretning. Orienteringen blev taget til efterretning. Bilag: Til udsendelsen af referatet er bilagt PowerPoint-slides, der beskriver resultater af VisitGudenaas brandingproces: Destination Gudenåens målgruppe, brandværdier, kernebudskaber og brand- DNA. Bilag 2: VisitGudenaas brandingproces Side 5

6 Punkt 4: Orientering fra LAG v. Mette Risager ( ) Baggrund: Nyt fra LAG erne og introduktion til LAG s arbejde og udviklingsstrategier. Referat: Mette Riisager introducerede til LAG s arbejde og udviklingsstrategier. LAG er Lokale AktionsGrupper, der fordeler midler fra EU til at udvikle landområder. Der er 95 mio. til yder- og landkommunerne (hvor staten medfinansierer) og 13,5 mio. til mellemkommuner (EUmidler, hvortil der skal findes yderligere medfinansiering til de enkelte projekter) i perioden LAG har også adgang til at søge yderligere EU-puljer. LAG er foreninger, der uddeler støtte, og bestyrelsen kan også selv være projektudførende. LAG s primære opgave er at støtte attraktive levevilkår, nye arbejdspladser og fiskeriudvikling (det sidste dog ikke i Gudenåområdet) i landområderne. LAG arbejder efter en opdeling i yder-, land-, mellem og bykommuner. Bykommuner får ingen LAG-støtte. Skanderborg er defineret som et byområde og har derfor ikke en LAG. Der er ingen yderkommuner i Gudenåområdet. I mellemkommuner er der krav om national medfinansiering, hvilket gør det svært for LAG at give erhvervsstøtte her, da kommunerne ikke kan medfinansiere direkte til erhvervsstøtteinitiativer. Den eksisterende udviklingsstrategi og organisering er berammet til Herefter nedlægges den eksisterende struktur og en ny oprettes omkring en ny udviklingsstrategi. De personer, der er involveret i LAG i dag, forventes at fortsætte arbejdet med og under den nye udviklingsstrategi. Udviklingsstrategierne godkendes i byrådene, regionen og NaturErhvervsstyrelsen. Udviklingsstrategien er for LAG erne det centrale dokument, der definerer hvilke projekter, man kan støtte. Derfor opfordres alle i GudenåSamarbejdet til at søge indflydelse på udviklingsstrategierne i LAG erne i Gudenåkommunerne, så Gudenåen og indsatsområderne i Helhedsplanen skrives ind i planerne. Det vil gøre det nemmere at samarbejde om Gudenå-projekter i den næste LAG-periode. Indstilling: Sekretariatet indstiller, at orienteringen tages til efterretning. Orienteringen blev taget til efterretning. Side 6

7 Punkt 5: Orientering fra Gudenåkomitéen v. Ann Ammitzbo og Maibritt Langfeldt Sørensen (kl ) Baggrund: Gudenåkomitéen orienterer om den planlagte studietur til Sverige og om den netop færdiggjorte undersøgelse af laksefiskeriets lokaløkonomiske effekter. Indhold/ vurdering: Studietur til Sverige Gudenåkomitéen samt repræsentanter fra OplevGudenaa og VisitGudenaa tager på studietur til Mörumsåen i Sverige d maj 2013 for her at lade sig inspirere af den svenske stats vandmiljøindsatser og andre aktøres turistfremmende indsatser inden for lystfiskeri i området. Undersøgelse af laksefiskeriets lokaløkonomiske effekter COWI har ved konsulent Arne Kvist Rønnest udarbejdet en rapport for Gudenåkomitéen med titlen: Lokaløkonomiske effekter af det udsætningsbaserede laksefiskeri i Gudenåen. Rapporten analyserer den lokaløkonomiske effekt af det lystfiskeri, der er afhængigt af udsætning af laksesmolt i Randers, Viborg og Favrskov Kommune. Gudenåkomitéen har bestilt analysen med det mål at få kvantificeret hvilken økonomisk gevinst, der opnås ved udsætning af laksesmolt. Rapporten konkluderer, at kommunernes investering i udsætning af laksesmolt kan betale sig lokaløkonomisk, og at der er stort potentiale for udvikling af lystfiskeriet langs Gudenåen. Rapporten vil indgå som del af grundlaget for Gudenå Helhedsplanens indsatsområde Lystfiskeriturisme. Referat: Ann Ammitzbo orienterede om den planlagte studietur til Sverige og om den netop færdiggjorte undersøgelse af laksefiskeriets lokaløkonomiske effekter. Side 7

8 Indstilling: Sekretariatet indstiller, at resultaterne og perspektiverne i rapporten om laksefiskeri drøftes, så GudenåSamarbejdets tilbagemeldinger kan forelægges Gudenåkomitéen og indgå i det videre arbejde med en strategi for lystfiskeriturismen i Gudenåen og at orienteringen tages til efterretning. Orienteringen om Gudenåkomitéens studietur blev taget til efterretning. Rapportens resultater blev drøftet og følgende tilbagemeldinger kan bibringes Gudenåkomitéen: Rapporten leverer gode argumenter for fortsat og yderligere støtte til udsætning af laksesmolt og arbejdet for at sikre en selvreproducerende bestand. Rapporten kan bruges som redskab til at inspirere og understøtte troen på at erhvervet og turismen også fortsat skal investere i lystfiskeriturismen. VisitGudenaa har allerede med det nuværende produkt adgang til et meget stort tysk marked, der savnes dog relevant overnatning for netop denne målgruppe. Rapporten har været med til at skabe en stor opmærksomhed omkring lakseudsætningen, der bl.a. betyder, at der er større tilslutning end nogensinde til Dansk Center for Vildlaks åbent hus arrangement, som i år fredag d. 19. april markerer projektets 25 års jubilæum. Randers Kommune og LAG har fået udarbejdet en rapport fra COWI med en kvalitativ vurdering af potentialet for lystfiskeri efter laks i Randers Fjord. Denne rapport peger blandt andet på potentialet i afviklingen af erhvervsfiskeri med garn i fjorden, som eventuelt kunne blive en del af Naturpark Randers Fjord-projektet. Rapport er vedhæftet som bilag til dette referat. Man kan læse mere om Naturpark Randers Fjord-projektet via dette link: Bilag: Bilag 1: Rapporten Lokaløkonomiske effekter af det udsætningsbaserede laksefiskeri i Gudenåen, den 18. februar 2013 Bilag 3: Rapporten Potentiale for laksefiskeri i Randers Fjord, den 21. januar 2013 Side 8

9 Punkt 6: Orientering fra OplevGudenaa v. Knud Erik Hesselbjerg ( ) Baggrund: Orientering om og status for projektet OplevGudenaa. Hvor er vi i fase 1 og hvad håber vi på at kunne gennemføre i en fase 2? I fase 1 udvikles formidlingskonceptet og der bygges modeller. I fase 2 håber vi på at kunne implementere koncepter og modeller langs hele åen. Gudenaa Stier, Den blå sti, formidlings- og udstillingsfaciliteter m.v. Hvor stor en del af den samlede implementering kan/bør gennemføres i lokale partnerskaber? Referat: Knud Erik Hesselbjerg orienterede om status og fremtidsplaner for projektet OplevGudenaa. Målet er at sende en ansøgning om en fase 2 til Nordea-fonden i september Indstilling: Sekretariatet indstiller, at orienteringen tages til efterretning. Orienteringen blev taget til efterretning. Side 9

10 Punkt 7: Evaluering af GudenåKonferencen 2013 v. Anni Nørskov Mørch ( ) Baggrund: Gudenåkomitéen, VisitGudenaa og OplevGudenaa afholdt d. 31.januar 2013 GudenåKonferencen Konferencen er blevet evalueret af de tre værter, i projektledergruppen og blandt medhjælpere m.fl. og projektledergruppen har indsamlet indtryk fra deltagere og bidragydere. Økonomiske forhold: Gudenåkomitéen og VisitGudenaa har hver budgetteret med kr. til afholdelse af GudenåKonferencen. OplevGudenaa har bidraget med arbejdstimer i projektledergruppen og med genoptryk af registranten, som blev uddelt til konferencens deltagere. Gudenåkomitéen og VisitGudenaa deler udgifterne og indtægterne fra deltagerbetalingen ligeligt imellem sig. Regnskabet er endnu ikke helt afsluttet, men det tegner til, at da Gudenåkomitéen og VisitGudenaa begge har haft udgifter på ca kr. inklusive moms til konferencen, kommer begge parter ud med et regnskab med udgifter på cirka kr. mindre end budgetteret inklusive moms. Gudenåkomitéen er fritaget for moms, og har derfor udgifter for ca kr. mindre end budgetteret eksklusive moms. VisitGudenaa er momspligtige, men får dog refunderet momsbeløbet i en række tilfælde. Indhold/ vurdering: Projektledergruppen vurderer at følgende mål blev nået: - Vi fik kommunikeret, at der er sket meget siden sidste konference, at netværkets bidrag bliver brugt til noget, at der er fremdrift og samarbejde - Vi fik sået kimen til en fælles Gudenå-identitet. - Vi fik skabt et stærkt afsæt for Gudenå Helhedsplanen, StoreGudenaaDag, nye GudenaaPartnerskaber og nye turismesamarbejder. - Vi fik identificeret og skabt et relevant, engageret Gudenå netværk med de 200 tilmeldte og på sessionerne fik vi tilmeldinger til konkrete projekter og arbejdsgrupper. Projektledergruppen fremhæver følgende punkter som læring, vi kan tage med fra konferencen: - Vi har fået en større viden om snitfladerne imellem parterne i GudenåSamarbejdet og om hinandens mål og metoder samt konkrete erfaringer, som vi kan bruge i vores fælles kommunikationsplan og det kommende samarbejde. Den fælles kommunikationsplan vil med disse erfaringer som baggrund gøre fælles kommunikation nemmere at koordinere for afsenderne og mere sammenhængende for modtagerne. - Mere tid til at netværke og større mulighed for at bidrage konkret blev efterspurgt af deltagerne, hvilket vi imødekommer i de planlagte workshops og arbejdsgrupper. Side 10

11 Næste skridt - hvad skal vi bruge GudenåKonferencen 2013 til? GudenåKonferencen 2013 havde som et af sine primære formål at fungere som en optakt til det efterfølgende fokuserede arbejde i mindre grupper om konkrete projekter. Hver af konferenceværterne har fulgt op på konferencen med projekter, som hver part har orienteret om under punkt 3, 5 og 6. VisitGudenaa afholder en workshop og arrangerer inspirationsture og produktkendskabsture. OplevGudenaa fik på konferencen mange konkrete bud på aktiviteter til StoreGudenaaDag d. 17. august 2013 og på nye Partnerskabsprojekter langs åen. Gudenåkomitéen deltager i regi af GudenåSamarbejdet fortsat i arbejdet med at kvalificere indholdet i de tre indsatsområder til Helhedsplanen: Lystfiskeriturisme, Gudenå stisystemet og Gudenåens Kulturhistorie. Skal vi have en fælles GudenåKonference 2014? I så fald vurderer projektledergruppen, at målet og dermed formen vil være anderledes. Netværket af Gudenå-interesserede kunne samles om et fælles tema til et seminar, hvor programmet består af to elementer: inspiration udefra og arbejde på tværs. Nærmere beskrevet kunne man sammensætte et program med inspirationsoplæg i plenum af oplægsholdere udefra og arbejdsmøder med præsentationer af konkrete projekter, debatter og workshops i mindre grupper, hvor deltagerne selv har hovedrollen. Indstilling: Sekretariatet indstiller, at foreløbige overvejelser om en eventuel ny fælles konference drøftes og at orienteringen tages til efterretning. Spørgsmålet om en fælles GudenåKonference 2014 blev drøftet, og det blev tilkendegivet at: Der er bred opbakning bag en GudenåKonference Så længe der kan samles bred interesse og skabes nye initiativer via en fælles konference støttes denne samling af de mange forskellige interessenter omkring den fælles vision om bæredygtig udvikling af GudenåLandet. GudenåKonferencen skal bruges til at skabe fælles fodslag, formidle en bred fornemmelse af de forskellige Gudenå-aktiviteter og samtidig tilgodese behovet for smalle møder og konkret deltagelse. Næste gang bør det vurderes, om konferencen skal strække sig over to dage eller én lang dag for at rumme både inspirationsoplæg i plenum og smalle og også gerne geografisk opdelte udviklingsworkshops. Side 11

12 Punkt 8: Helhedsplanens proces v. Anni Nørskov Mørch (kl ) Baggrund: Gudenå Helhedsplanen skal formulere indsatsområder inden for natur, kultur og oplevelser, hvor GudenåSamarbejdet kan støtte og igangsætte bæredygtig udvikling i Gudenå-området. Der arbejdes med tre indsatsområder: Lystfiskeriturisme, Stisystemet og Gudenåens Kulturhistorie. Helhedsplanen skal blive til virkelighed ved at: - Samle og formidle viden om og anbefalinger til udvikling af indsatsområderne blandt andet gennem en digital kortlægning. - Sikre sammenhæng med andre eksisterende og kommende strategier. - Sætte projekter i gang. - Støtte projekter, der ligger i tråd med Helhedsplanen. Økonomiske forhold: Arbejdet med at formulere en Helhedsplan foregår i GudenåSamarbejdet, hvis budget i 2013 består af en post i Gudenåkomitéens budget. Derudover har Gudenåkomitéen ansat en projektleder til GudenåSamarbejdets sekretariat. GudenåSamarbejdets budget for 2013 foreslås fordelt på følgende poster: Budget: Post i Gudenåkomitéens budget: Vision Gudenå inkl. konference kr. Forslag til fordeling af udgiftsposter: GudenåKonferencen 2013 Styregruppemøder Studietur 10/6: Møder med arbejdsgrupper inkl. GIS Tryk af folder om Helhedsplan Hjemmeside: Diverse I alt kr kr kr kr kr kr kr kr. Indhold/ vurdering: Gudenå Helhedsplanen skal beskrive status og potentialer indenfor de tre indsatsområder. Sekretariatet foreslår, at disse beskrivelser udarbejdes i en proces, der kunne se ud som følger: Side 12

13 Lystfiskeriturisme En arbejdsproces i tre faser, der beskrives kronologisk her: 1: GudenåSamarbejdet inviterer en arbejdsgruppe af lystfiskerforeninger, turistforeninger og andre eksperter til at mødes og formulere anbefalinger til udvikling af lystfiskeriturismen langs Gudenåen samt bidrage til kortlægning. 2: GudenåSamarbejdet beder Gudenåkomitéens teknikergruppe samle en mindre projektgruppe af teknikere og repræsentanter for turist- og brugerperspektiverne, der på baggrund af blandt andet arbejdsgruppens anbefalinger skal formulere en projektbeskrivelse for Lystfiskeri i GudenåLandet med tidsplan, mål, budget, partnere og perspektiver, som kan bruges til at søge finansiering hos Region Midt. 3: Tildelte midler bruges til at oprette et netværk med en projektleder, der kan lave en forundersøgelse eller en detaljeret plan for projekter, der med yderligere finansiering kan udvikle lystfiskeriturismen langs Gudenåen og gerne i et samarbejde på tværs af regionen. Gudenå Stisystemet - Blå Sti faciliteterne og formidlingen til de sejlende på Gudenåen evalueres og der formuleres en projektbeskrivelse for en sammenhængende Blå Sti. - Sekretariatet samarbejder med Aarhus 2017 ved at indgå i klyngen Ruter og spor. Herved identificeres relaterede sti-projekter og mulige samarbejdspartnere om oplevelsestilbud og formidling, der bygger på stier og ruter. - Projektgruppen bag GudenåKortet kortlægger eksisterende og planlagte stier, ruter og ture. - Projektgruppen bag GudenåKortet undersøger, hvorvidt GudenåKortet også kan bruges af stisystemets brugere. Gudenåens Kulturhistorie - Projektgruppen bag GudenåKortet kortlægger kulturhistoriske aktører, steder og projekter. - Projektgruppen bag GudenåKortet undersøger, hvordan GudenåKortet kan bruges af kulturformidlere og brugere af kulturtilbud. - Sekretariatet identificerer mulige samarbejdspartnere og projekter ved at indgå i netværk med og hente inspiration fra andre beslægtede projekter f.eks. More.Creative og Aarhus Forslag til formidlingskanaler for Gudenå Helhedsplanen Gudenå Helhedsplanen 2013 formidles konkret gennem flere forskellige kanaler og med forskellige værktøjer, så den er tilgængelig for forskellige målgrupper og fungerer som et dynamisk arbejdsdokument. Sekretariatet foreslår, at der arbejdes videre med følgende kanaler til formidling af Helhedsplanen: En trykt folder om Helhedsplanen - Folderen præsenterer GudenåSamarbejdets mål om at støtte bæredygtig udvikling i Gudenålandet og Gudenå Helhedsplanens tre indsatsområder samt adresser og kontaktoplysninger for mere information. Side 13

14 - Hjemmesiden præsenterer GudenåSamarbejdet, deler en netværksdatabase/ linksamling over aktører i Gudenålandet samt præsenterer Helhedsplanen, der teknisk set er forfattet i et digitalt planprogram, DKPlan, som der linkes til. GudenåKortet - GudenåKortet et projektudviklingsværktøj, en database og formidlingskanal. Kortet er et dynamisk netbaseret kort med udvalgte oplysninger om natur, kultur, faciliteter og formidling i Gudenå-området. Kortet i sin helhed bruges af projektudviklere. Kortet bruges som formidlingskanal i form af mini-maps, dvs. små kort med udvalgte oplysninger, der er indlejret på hjemmesider. Indstilling: Sekretariatet indstiller, at forslagene til Helhedsplanens proces og formidlingskanaler drøftes og at orienteringen tages til efterretning. Orienteringen blev taget til efterretning og spørgsmålet om formidling af Helhedsplanen via en hjemmeside, blev drøftet yderligere under punkt 9. Side 14

15 Punkt 9: Plan for GudenåSamarbejdets hjemmeside v. Anni Nørskov Mørch (kl ) Baggrund: GudenåSamarbejdet har ikke sin egen hjemmeside, men en underside under Gudenåkomitéens hjemmeside. Nu, hvor visionsarbejdsgruppen under Gudenåkomitéen er afløst af GudenåSamarbejdet pr. 14. januar 2013, planlægger sekretariatet også i henhold til den fælles kommunikationsplan at oprette en ny hjemmeside til GudenåSamarbejdet. Gudenåkomitéens hjemmeside er en del af Silkeborg Kommunes Synkron Via-system. Silkeborg Kommune overgår dog i år til et andet system, hvorfor denne hjemmeside under alle omstændigheder skal reetableres. Gudenåkomitéen har desuden også to tilknyttede sider til bådregistrering og kanoindberetning, som er en del af Skanderborg Kommunes system og som også skal flyttes herfra. GudenåSamarbejdets sekretariat huses ligesom Gudenåkomitéens sekretariat af den siddende formandskommunes Natur og Miljøafdeling, pt. Favrskov Kommune, hvorfor sekretariatet har postadresse i Hammel, adresse med og dokumentarkiv i Favrskov Kommunes intranet. Sekretariatet er derfor i dialog med it-firmaet Klean om en eventuel samlet hjemmesideløsning. Økonomiske forhold: Jævnfør udkastet til poster i budgettet for GudenåSamarbejdet 2013, der er omtalt under punkt 7, er der til en ny hjemmeside for GudenåSamarbejdet afsat kr. Gudenåkomitéen afholder udgifterne til sin eventuelle del af hjemmesideløsningen fra sit eget budget. Indhold/ vurdering: Sekretariatet foreslår, at en ny hjemmesideløsning skal give GudenåSamarbejdet en ny hjemmeside, et netbaseret dokumentarkiv og en selvstændig adresse. Ydermere ønskes det undersøgt, om der ved samme lejlighed skal oprettes en hjemmeside, der kan fungere som en fælles Gudenå-portal. De to hjemmesider præsenteres her i prioriteret rækkefølge: En ny hjemmeside for GudenåSamarbejdet oprettes i et cms-system, der er nemt at redigere og brugerorienteret i sin kommunikationsstruktur og sit design. Den nye side skal i første omgang præsentere GudenåSamarbejdet, en linksamling over Gudenå-aktører og kilder til viden om Gudenåen samt Gudenå Helhedsplanen, der teknisk set forfattes i et digitalt planprogram, DKPlan. Det digitale GudenåKort (registranten), som er ved at blive udviklet, vil blive integreret i hjemmesiden. Det undersøges, om der kan oprettes en ny hjemmeside til at fungere som en altomfattende Gudenå-portal, der linker videre til de mange Gudenå-aktørers hjemmesider. På en overskuelig måde skal portalen hjælpe enhver med interesse i et Side 15

16 aspekt af Gudenåen videre til rette hjemmeside, afhængigt af om man er turist med lyst til en gourmettur i GudenåLandet, frivillig, der vil starte et partnerskab om en ny sti, kanoudlejer med interesse i sejladsbekendtgørelsen, journalist på jagt efter baggrundsinfo og pressemeddelelser, biolog ved kommunen, lodsejer med vand i haven eller andet. Det skal afklares, hvad portalen skal omfatte; hvilke målgrupper, den skal søge at nå; hvem, der skal være afsender på siden, samt hvem, der skal oprette, finansiere og vedligeholde siden. Til orientering undersøger Gudenåkomitéens sekretariat, om Gudenåkomitéens hjemmesider, nu uden GudenåSamarbejdets underside, ved samme lejlighed skal redesignes i samme cms-system som GudenåSamarbejdet. Referat: Det blev drøftet om GudenåSamarbejdet skal have en ny selvstændig hjemmeside, og hvad hjemmesiden i så fald skulle kommunikere og til hvem. Ydermere blev idéen om en fælles Gudenå-portal drøftet. I forskellige fora har man berørt idéen om en hjemmeside, der kunne fungere som en altomfattende Gudenå-portal, der linker videre til de mange Gudenå-aktørers hjemmesider. Det rejste spørgsmålene om, behovet for og målet med en sådan portal; hvad siden skulle omfatte; hvilke målgrupper, siden skulle søge at nå; hvem, der skulle være afsender på siden, samt hvem, der skulle oprette, finansiere og vedligeholde siden. Indstilling: Sekretariatet indstiller, at forslaget til en ny hjemmesideløsning, herunder forslaget om en Gudenåportal, drøftes og at orienteringen tages til efterretning. Efter drøftelse besluttes det at: Sekretariatet arbejder videre med en ny selvstændig hjemmeside for GudenåSamarbejdet, Hjemmesiden skal præsentere GudenåSamarbejdet og formidle Gudenå Helhedsplanen for de særligt interesserede i dette arbejde. Målet er ikke at markedsføre GudenåSamarbejdet over for en bredere målgruppe af borgere og turister, men at sikre en kanal, hvor projektdeltagere, samarbejdspartnere, beslutningstagere, presse og særligt interesserede borgere kan søge information om Gudenå Helhedsplanen og kontaktoplysninger til GudenåSamarbejdet. Det digitale GudenåKort (registranten), som er ved at blive udviklet, vil blive integreret i hjemmesiden. Der oprettes ikke yderligere en hjemmeside, der skal fungere som portal til alle andre Gudenå-relaterede hjemmesider, fordi antallet af aktører og aktiviteter i Gudenå-området er så omfattende, at det ville være uoverskueligt for en besøgende at orientere sig på en hjemmeside, der forsøgte at præsentere alle disse. Tilsvarende ville det være en uoverstigelig opgave at vedligeholde sådan en side. Præmissen for en portal er desuden, at man kan styre kommunikationen på nettet og blandt andet sikre at denne side ville Side 16

17 optræde øverst i alle relevante søgninger på alle søgemaskiner. På trods af søgeoptimering kan dette ikke sikres. Punkt 10: Studietur til Sydfyn, Naturturisme I/S v. Anni Nørskov Mørch (kl ) Baggrund: Sekretariatschef Rico Boye Jensen fra Naturturisme I/S bidrog med et velbesøgt oplæg på GudenåKonferencen. Sekretariatet arrangerer en studietur for GudenåSamarbejdets styregruppe d. 10. juni 2013 til Sydfyn for at besøge Naturturisme I/S. Naturturisme I/S er en tværkommunal udviklingsorganisation, som ejes af de fire sydfynske kommuner Faaborg-Midtfyn, Svendborg, Langeland og Ærø. ledes af en selvstændig bestyrelse og har eget sekretariat i Svendborg. skal gøre Det Sydfynske Øhav - Sydfyn, Ærø, Langeland og de 55 småøer og holme - mere attraktivt for turister og lokale beboere. tager udgangspunkt i, at turismeudvikling ikke kun handler om markedsføring, men også om at udvikle produkter - oplevelser og aktiviteter. Ved at forbedre oplevelsesmulighederne tiltrækkes nye kunder til områdets aktører. skaber vækst gennem egne handlinger, men er også et forum, som inspirerer og katalyserer andre aktørers initiativer. Læs mere her: Økonomiske forhold: Jævnfør punkt 7, vil studieturen indebære udgifter til bustur og forplejning på cirka kr. Indhold/ vurdering: Forslag til program: Kl Kl Kl Afgang med bus fra Skanderborg. Morgenmad, kaffe/ the. Svendborg. Møde med Rico Boye Jensen, biolog og sekretariatschef i Naturturisme I/S rundvisning i sekretariatet, introduktion til det daglige arbejde/ konkrete projekter og mulighed for at stille spørgsmål. Møde med Svendborgs borgmester Curt Sørensen og bestyrelsesformand for Naturturisme I/S og viceborgmester i Ærø Jørgen Otto Jørgensen introduktion til de politiske visioner bag Naturturisme I/S og processen/ tankerne bag den nuværende organisering og mulighed for at stille spørgsmål. Side 17

18 Kl Kl Kl Kl Kl Frokost og tid til at snakke med sekretariatets medarbejdere, borgmester og bestyrelsesformand. Bustur Svendborg-Faaborg. Faaborg. Møde med virksomhedsejer/e. Mulighed for at se natur/ projekt/ kraftcenter. Bustur Faaborg Skanderborg. Kaffe/the, kage og frugt. Ankomst Skanderborg. Referat: Efter dagsordenspunktet blev udsendt, er programmet blevet rettet til, som det fremgår herunder. Denne nyeste version af programmet er også blevet udsendt pr. mail efter mødet. Program: Kl Vi mødes på stationen i Skanderborg Kl Afgang med bus fra Skanderborg. Morgenmad, kaffe/ the Kl Faaborg Møde med sekretariatet og politikere på Hotel Faaborg Frokost med lokale råvarer på Hotel Faaborg Møde med partnere og aktivitetsudbydere i naturen og virksomhederne Kl Bustur Faaborg Skanderborg. Kaffe/the, kage og frugt Kl Ankomst Skanderborg Under studieturen møder vi: Sekretariatet for Naturturisme I/S Rico Boye Jensen, sekretariatschef Jens Øyås Møller, projektleder Anja Mia Haas, projektleder Jette Purup, kommunikationsmedarbejder Politikere og bestyrelse for Naturturisme I/S Hans Jørgensen, borgmester i Faaborg-Midtfyn Jørgen Otto Jørgensen, bestyrelsesformand for Naturturisme I/S og 2. viceborgmester på Ærø Partnere/aktivitetsudbydere Leif Sørensen/Ulrik Boll, naturvejledere, Trente Mølle Nicolai Birkedal, indehaver af Øhavsporten, som udbyder kurser, sælger og udlejer friluftsudstyr bl.a. kajak, cykling, SUP, dykning, undervandsjagt. Butikken sælger også fødevare-specialiteter fra Sydfyn og Øhavet. Side 18

19 Linda Stærke, indehaver af Hotel Faaborg Desuden inviteres en repræsentant for Fyns Amts Avis/Fyens Stiftstidende. Indstilling: Sekretariatet indstiller, at orienteringen drøftes og tages til efterretning. Programmet er som nævnt udsendt efter mødet og alle er indkaldt via Outlook. Side 19

20 Punkt 12: Emner til næste møde v. Anne Neergaard (kl ) Næste møde er studieturen til Sydfyn d. 10. juni. Sekretariatet sammenfatter indtrykkene fra dagen i et kort skriftligt referat. Forslag til emner på næste dagsorden til mødet d. 2. september 2013: Gensidig orientering fra parterne, herunder orientering om StoreGudenåDag 17. august 2013 Opfølgning på studieturen til Sydfyn Status på arbejdet med Helhedsplanen Status på arbejdet med en ny hjemmeside Fælles kommunikationsplan GudenåSamarbejdet år 2014 Side 20

Koordinering af kommunikation mellem OplevGudenaa, VisitGudenaa og Gudenåkomitéen

Koordinering af kommunikation mellem OplevGudenaa, VisitGudenaa og Gudenåkomitéen Koordinering af kommunikation mellem OplevGudenaa, VisitGudenaa og Gudenåkomitéen Fælles kommunikationsplan september 2013 Koordinering af kommunikation mellem OplevGudenaa, VisitGudenaa og Gudenåkomitéen

Læs mere

GudenåKortets formål og arkitektur

GudenåKortets formål og arkitektur GudenåKortets formål og arkitektur Beskrivelse af formålet med GudenåKortet og af dets afsendere, målgruppe samt snitfladen mellem GudenåKortet og www.oplevgudenaa.dk Version 2-20. december 2013 Formål

Læs mere

Rekreative stier. Velkommen til konferencen. Konference for alle med interesse for at etablere stier

Rekreative stier. Velkommen til konferencen. Konference for alle med interesse for at etablere stier Velkommen til konferencen Rekreative stier Konference for alle med interesse for at etablere stier Den 5. oktober 2011 Kl. 9.30-16.00 Comwell Roskilde Stier i natur, landskaber og grønne områder giver

Læs mere

Uddybende projektbeskrivelse. Ridestier på Sydfyn og Øerne

Uddybende projektbeskrivelse. Ridestier på Sydfyn og Øerne Uddybende projektbeskrivelse Ridestier på Sydfyn og Øerne Indledningsvis præsenteres partnerskabet Naturturisme I/S, og den udvikling som partnerskabet har besluttet at igangsætte på Sydfyn og Øerne. Dette

Læs mere

Den overordnede nationale mission for BAR FOKA s mission fremgår af Arbejdsmiljølovens 14 a:

Den overordnede nationale mission for BAR FOKA s mission fremgår af Arbejdsmiljølovens 14 a: 1. MISSION Den overordnede nationale mission for BAR FOKA s mission fremgår af Arbejdsmiljølovens 14 a: Det enkelte branchearbejdsmiljøråd skal inden for rådets område bistå branchens virksomheder med

Læs mere

1. Velkomst Udvalgsformand Kurt Andreassen, Favrskov, bød velkommen til mødet.

1. Velkomst Udvalgsformand Kurt Andreassen, Favrskov, bød velkommen til mødet. Til Gudenåkomitéen Miljø og Teknik Natur og Vand Laksetorvet DK-8900 Randers Telefon +45 89 15 1850 Telefax +45 89151660 ove.noerregaard@randers.dk www.randers.dk 13. marts 2008 Beslutningsreferat fra

Læs mere

Referat Bestyrelsesmøde nr. 1 i Naturturisme I/S

Referat Bestyrelsesmøde nr. 1 i Naturturisme I/S Referat Bestyrelsesmøde nr. 1 i Naturturisme I/S Dato: Onsdag den 5. februar 2014 Tidspunkt: kl. 10.00 12.00 Sted: Abildvej 5A, Svendborg Bestyrelsesmedlemmer: Carl Jørgen Heide Mads Boeberg Hansen Flemming

Læs mere

Vækstudvalget. Referat fra møde Tirsdag den 4. februar 2014 kl. 08.30 i Byrådssalen, Frederikssund. Mødet slut kl. 11.

Vækstudvalget. Referat fra møde Tirsdag den 4. februar 2014 kl. 08.30 i Byrådssalen, Frederikssund. Mødet slut kl. 11. Vækstudvalget Referat fra møde Tirsdag den 4. februar 2014 kl. 08.30 i Byrådssalen, Frederikssund Mødet slut kl. 11.30 MØDEDELTAGERE Ole Søbæk (C) Hans Andersen (V) Jørgen Bech (V) Kirsten Weiland (A)

Læs mere

Referat Bestyrelsesmøde nr. 23 i Naturturisme I/S

Referat Bestyrelsesmøde nr. 23 i Naturturisme I/S Referat Bestyrelsesmøde nr. 23 i Naturturisme I/S Dato: Onsdag den 15. maj 2013 Tidspunkt: kl. 9.15 11.15 Sted: Abildvej 5A, Svendborg Bestyrelsesmedlemmer: Jørgen Otto Jørgensen Hanne Fynbo Flemming Madsen

Læs mere

Referat fra møde i Brugerrådet for sejlads den 27. februar 2012

Referat fra møde i Brugerrådet for sejlads den 27. februar 2012 Modtager: Brugerrådet for sejlads 10. april 2012 Deltagere: Se side 7 Referat fra møde i Brugerrådet for sejlads den 27. februar 2012 A. Formøde i kommunegruppen Det blev besluttet at ændre navn på kommunegruppen,

Læs mere

REFERAT. Koordineringsgruppemøde. 28. november 2014

REFERAT. Koordineringsgruppemøde. 28. november 2014 DATO KONTAKTPERSON MAIL 28-11-2014 Rasmus Fuglsang Jensen rfj@vd.dk REFERAT EMNE Koordineringsgruppemøde TIDSPUNKT 28. november 2014 STED DELTAGERE Videomøde: Femern A/S, København / Vejdirektoratet, Skanderborg

Læs mere

Vi vil medvirke til at skabe attraktive arbejdspladser, der fremmer et sikkert, sundt og meningsfuldt arbejdsliv.

Vi vil medvirke til at skabe attraktive arbejdspladser, der fremmer et sikkert, sundt og meningsfuldt arbejdsliv. BAR SoSu s vision: Vi vil medvirke til at skabe attraktive arbejdspladser, der fremmer et sikkert, sundt og meningsfuldt arbejdsliv. BAR SoSus mission BAR SoSu mission er, at: Kvalificere arbejdspladserne

Læs mere

kl. 12.30 13.00 (efterfølgende let frokost) Forskerparken Christian Ahlefeldt-Laurvig-Lehn Dansk Skovforening

kl. 12.30 13.00 (efterfølgende let frokost) Forskerparken Christian Ahlefeldt-Laurvig-Lehn Dansk Skovforening Referat Bestyrelsesmøde nr. 8 i Naturturisme I/S Dato: Onsdag den 10. december 2008 Tidspunkt: Sted: kl. 12.30 13.00 (efterfølgende let frokost) Forskerparken Bestyrelsesmedlemmer: Jørgen Otto Jørgensen

Læs mere

Referat fra møde i den administrative styregruppe den 11. april

Referat fra møde i den administrative styregruppe den 11. april Referat fra møde i den administrative styregruppe den 11. april Mødedeltagere: Anni Jensen, Jan Hermansen, Christian Tønnesen, Lili Jensen, Bo Stærke Jensen, Hans Jantzen, Peter Nielsen, Charlotte Pedersen,

Læs mere

Fyld dit balkort: Aktørerne ved bordene!

Fyld dit balkort: Aktørerne ved bordene! Aftenens program: 16:30-16:45: Nina fra Naturturisme I/S: intro samt inspiration om pakker, koncepter og former for samarbejder 16:45-17:00: Introduktion af deltagerne 1 min. hver: sted/produkter/forventninger

Læs mere

RYLA 2011 i Svendborg. 6. - 7. og 8. maj 2011. Lederrollen. Teori og praksis

RYLA 2011 i Svendborg. 6. - 7. og 8. maj 2011. Lederrollen. Teori og praksis RYLA 2011 i Svendborg 6. - 7. og 8. maj 2011 Lederrollen Teori og praksis Velkommen til Svendborg En kær pligt for en borgmester er at efterkomme en opfordring til at byde velkommen til sin by. Derfor

Læs mere

Referat. Bestyrelsesmøde nr. 7 i Naturturisme I/S. Afbud: Karen Strandhave Svendborg Kommune

Referat. Bestyrelsesmøde nr. 7 i Naturturisme I/S. Afbud: Karen Strandhave Svendborg Kommune Referat Bestyrelsesmøde nr. 7 i Naturturisme I/S Dato: Onsdag den 10. september 2008 Tidspunkt: kl. 10.30 13.00 Sted: Forskerparken Bestyrelsesmedlemmer: Jørgen Otto Jørgensen Ærø Kommune Carsten Kristensen

Læs mere

Arbejdsgrundlag for BAR U&F. Mission - Vision - Værdier - Strategi

Arbejdsgrundlag for BAR U&F. Mission - Vision - Værdier - Strategi Arbejdsgrundlag for BAR U&F Mission - Vision - Værdier - Strategi Mission Gennem samarbejde medvirker BAR U&F (Branchearbejdsmiljøråd Undervisning & Forskning) til at skabe trivsel og gode arbejdspladser

Læs mere

Sekretariatsledelsen. Tirsdag 10. februar 2015. Morsø Kommune Holgersgade 2 7900 Nykøbing Mors

Sekretariatsledelsen. Tirsdag 10. februar 2015. Morsø Kommune Holgersgade 2 7900 Nykøbing Mors Sekretariatsledelsen Tirsdag 10. februar 2015 Morsø Kommune Holgersgade 2 7900 Nykøbing Mors 1 Dagsorden 1. Godkendelse af dagsordenen 2. Opsamling fra seneste møder: bestyrelsen og erhvervsforum 23.1

Læs mere

CSR Speed Dating. Partnerskaber mellem foreninger og virksomheder. Opskrift for CSR-Partnerskaber Speed Dating

CSR Speed Dating. Partnerskaber mellem foreninger og virksomheder. Opskrift for CSR-Partnerskaber Speed Dating CSR Speed Dating Partnerskaber mellem foreninger og virksomheder Opskrift for CSR-Partnerskaber Speed Dating Hvem er målgruppen? Hvad går metoden ud på? Hvilke forudsætninger beror metoden på? Trin 1 Trin

Læs mere

Mødereferat Bestyrelsesmøde nr. 3 i Naturturisme I/S

Mødereferat Bestyrelsesmøde nr. 3 i Naturturisme I/S Mødereferat Bestyrelsesmøde nr. 3 i Naturturisme I/S Dato: Onsdag den 6. juni 2007 Tidspunkt: kl. 10.30 12.30 Sted: Forskerparken, Kullinggade 31E, 5700 Svendborg Bestyrelsesmedlemmer: Jørgen Otto Jørgensen

Læs mere

DAGKURSUS LØRDAGSKURSUS (PR-MATERIALE)

DAGKURSUS LØRDAGSKURSUS (PR-MATERIALE) 1 DAGKURSUS LØRDAGSKURSUS (PR-MATERIALE) 2 For bestyrelsesmedlemmer frivillige ejendomsfunktionær boligsociale medarbejdere Frivilligkursus Hvordan får vi flere frivillige? Dagkursus Lørdagskursus: 09.00

Læs mere

ERHVERVS- OG FRITIDSUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE

ERHVERVS- OG FRITIDSUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE ERHVERVS- OG FRITIDSUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE REFERAT FRA MØDE NR. 15 TORSDAG DEN 24. JANUAR 2008, KL. 16.00 PÅ OTTERUP RÅDHUS, MØDELOKALE 5 Erhvervs- og Fritidsudvalget 24. januar 2008 Side: 2 Fraværende:

Læs mere

Vilkår for projektstøtte i Nyborg kommune

Vilkår for projektstøtte i Nyborg kommune LAG Nyborg Vilkår for projektstøtte i Nyborg kommune LAG Nyborg - kort fortalt Denne folder informerer om LAG Nyborg og vilkårene for at søge projektstøtte herfra. (LAG står iøvrigt for: Lokal AktionsGruppe).

Læs mere

Pilotprojekt Naturpark Randers Fjord Januar 2011

Pilotprojekt Naturpark Randers Fjord Januar 2011 Projektbeskrivelse Formål og baggrund Randers Fjord har store naturmæssige værdier, som udgør et stort udviklingspotentiale. Derfor har Randers og Norddjurs Kommuner, LAG Randers, LAG Djursland, Visit

Læs mere

Midtvejsevaluering - fra midtvejsevaluering til slutevaluering

Midtvejsevaluering - fra midtvejsevaluering til slutevaluering Midtvejsevaluering - fra midtvejsevaluering til slutevaluering Referat fra seminaret Seminar om projektets midtvejsevaluering Onsdag den 9. november 2011 blev midtvejsevalueringen af projektet behandlet.

Læs mere

Udviklings- og driftsmål

Udviklings- og driftsmål Udviklingsmål koblet til Byrådets Vision Indsatsområde/ Arbejdspladser Der skal skabes flere arbejdspladser. Bosætning Der skal tiltrækkes flere bosættere i Slagelse Kommune. Flere arbejdspladser i h.t.

Læs mere

Randers Social- og Sundhedsskole Projektlederhåndbog

Randers Social- og Sundhedsskole Projektlederhåndbog Randers Social- og Sundhedsskole Projektlederhåndbog - Guide til projektlederen 2012 Indhold Begrebsafklaringer... 2 Projekt... 2 Projektgruppe... 2 Projektleder... 2 Følgegruppe... 2 Styregruppe... 2

Læs mere

Referat - Bestyrelsesmøde nr. 13 i Naturturisme I/S

Referat - Bestyrelsesmøde nr. 13 i Naturturisme I/S Referat - Bestyrelsesmøde nr. 13 i Naturturisme I/S Dato: Onsdag den 24.november 2010 Tidspunkt: kl. 10.30 12.30 (efterfølgende let frokost) Sted: Abildvej 5A, Svendborg Deltagere: Bestyrelsesmedlemmer:

Læs mere

Direktionen. Tirsdag 3. marts 2015. Regionshuset Niels Bohrs Vej 9220 Aalborg Ø

Direktionen. Tirsdag 3. marts 2015. Regionshuset Niels Bohrs Vej 9220 Aalborg Ø Direktionen Tirsdag 3. marts 2015 Regionshuset Niels Bohrs Vej 9220 Aalborg Ø 1 Dagsorden 1. Godkendelse af dagsorden 2. Sagsgang for projektforslag 3. Budget 2015 4. Projekter til beslutning i bestyrelsen

Læs mere

Vejledning om støtte fra LAG Vejen. Gode råd i forbindelse med ansøgning om støtte fra LAG Vejen

Vejledning om støtte fra LAG Vejen. Gode råd i forbindelse med ansøgning om støtte fra LAG Vejen Vejledning om støtte fra Gode råd i forbindelse med ansøgning om støtte fra Vi støtter projekter, som Understøtter udviklingen af unikke lokalsamfund med fokus på levevilkår, sundhed og bæredygtighed Herefter

Læs mere

Forslag til. Organisering af BioMed Community 2007 - Mulige modeller for fremtidig organisering. Intern version 28. august 2006

Forslag til. Organisering af BioMed Community 2007 - Mulige modeller for fremtidig organisering. Intern version 28. august 2006 Forslag til Organisering af BioMed Community 2007 - Mulige modeller for fremtidig organisering Intern version 28. august 2006 Indledning Region Aalborg Samarbejdet og Aalborg Erhvervsråd skal drøfte hvordan

Læs mere

Turisthus Nords. udviklingsforum. Invitation til. TURISMESTRATEGI 2020 for Skagen, Frederikshavn og Sæby

Turisthus Nords. udviklingsforum. Invitation til. TURISMESTRATEGI 2020 for Skagen, Frederikshavn og Sæby Invitation til Turisthus Nords udviklingsforum TURISMESTRATEGI 2020 for Skagen, Frederikshavn og Sæby Tirsdag den 22. september 2015 kl. 17.00 kl. 21.15 Aalbæk Gl. Kro, Skagensvej 42, 9982 Ålbæk Turismestrategi

Læs mere

4. Orientering om Vandvejen og Gudenå Helhedsplan v./anni Nørskov Mørch

4. Orientering om Vandvejen og Gudenå Helhedsplan v./anni Nørskov Mørch 30. april 2014 kl. 15.00 17.00,, Prinsens Allé 5, 8800 Viborg, mødelokale M5. Dagsorden 1. Velkomst og præsentation v./ Jørgen Jørgensen 2. Brugerrådets vedtægter v./ Jørgen Jørgensen Orientering om status

Læs mere

TJEKLISTE TIL OPSTART AF EN BYGGESAG

TJEKLISTE TIL OPSTART AF EN BYGGESAG TJEKLISTE TIL OPSTART AF EN BYGGESAG KORT OM FASEN I denne fase skal der skabes et grundigt fundament for at træffe de rigtige beslutninger for udviklingen i jeres afdeling. I skal også have planlægt og

Læs mere

Turisme Silkeborg. Status på samarbejdsaftale, november 2013. Turisme Silkeborgs særlige indsatsområder i forbindelse med Erhvervshandleplan 2013

Turisme Silkeborg. Status på samarbejdsaftale, november 2013. Turisme Silkeborgs særlige indsatsområder i forbindelse med Erhvervshandleplan 2013 November 2013 Turisme Silkeborg Status på samarbejdsaftale, november 2013 Birgit Cornelius Nielsen, november 2013 Turisme Silkeborgs særlige indsatsområder i forbindelse med Erhvervshandleplan 2013 Johanne

Læs mere

Rammeaftale om personalepolitiske samarbejdsprojekter i amterne

Rammeaftale om personalepolitiske samarbejdsprojekter i amterne AMTSRÅDSFORENINGEN 11.16.1 Side 1 KOMMUNALE TJENESTEMÆND OG OVERENSKOMSTANSATTE Rammeaftale om personalepolitiske samarbejdsprojekter i amterne 2002 Side 2 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. OMRÅDE... 3 2. FORMÅL...

Læs mere

Indstilling. 1. Resume. Til Aarhus Byråd via Magistraten. Børn og Unge. Den 17. oktober 2013. Aarhus Kommune

Indstilling. 1. Resume. Til Aarhus Byråd via Magistraten. Børn og Unge. Den 17. oktober 2013. Aarhus Kommune Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Børn og Unge Den 17. oktober 2013 Magistratsafdelingen for Børn og Unge sender hermed Børn og Ungebyrådets indstilling om fælles ungeplatform, og Børn og Unges

Læs mere

Dagsorden. Chaufførkontaktudvalgsmøde hos Nordjyllands Trafikselskab. 29. september 2015 Kl. 9:30 i Mødelokale 1 & 2 John F. Kennedys Plads 1R, 3.

Dagsorden. Chaufførkontaktudvalgsmøde hos Nordjyllands Trafikselskab. 29. september 2015 Kl. 9:30 i Mødelokale 1 & 2 John F. Kennedys Plads 1R, 3. Dagsorden Chaufførkontaktudvalgsmøde hos Nordjyllands Trafikselskab 29. september 2015 Kl. 9:30 i Mødelokale 1 & 2 John F. Kennedys Plads 1R, 3. sal Side 1 af 6 16. september 2015 Til medlemmerne af Chaufførkontaktudvalget

Læs mere

PROJEKTBESKRIVELSE - KOMPETENCEUDVIKLING TIL FREMTIDENS BORGERSERVICE

PROJEKTBESKRIVELSE - KOMPETENCEUDVIKLING TIL FREMTIDENS BORGERSERVICE PROJEKTBESKRIVELSE - KOMPETENCEUDVIKLING TIL FREMTIDENS BORGERSERVICE Målgruppe Projektets primære målgruppe er front personale, der møder, betjener og servicerer de borgere, der henvender sig til kommunen

Læs mere

Referat fra mødet i Folkeoplysningsrådet. (Indeholder åbne dagsordenspunkter)

Referat fra mødet i Folkeoplysningsrådet. (Indeholder åbne dagsordenspunkter) Referat fra mødet i Folkeoplysningsrådet (Indeholder åbne dagsordenspunkter) Mødedato: Onsdag den 4. marts 2015 Mødested: Mødelokale 620 Gothersgade 20, 7000 Fredericia Mødetidspunkt: Kl. 17:00-19:00 Medlemmer:

Læs mere

Referat Økonomiudvalget 2014-17. Indkaldelse. Mødedato: 11. november 2014. Tidspunkt: 16:40. Mødenr.: Mødelokale 10, Ringe.

Referat Økonomiudvalget 2014-17. Indkaldelse. Mødedato: 11. november 2014. Tidspunkt: 16:40. Mødenr.: Mødelokale 10, Ringe. 2014-17 Referat Økonomiudvalget Mødedato: 11. november 2014 Tidspunkt: 16:40 Mødenr.: Sted: Deltagere: Mødelokale 10, Ringe Indkaldelse Christian Thygesen Hans Jørgensen Kristian Nielsen Jens Elmgreen

Læs mere

Cykelsuperstier - Plan og Koncept

Cykelsuperstier - Plan og Koncept Cykelsuperstier - Plan og Koncept Referat Styregruppemøde den 27. september 2012 Dato: 27. september 2012 Tid: Kl. 9.00 10.30 Sted: Islands Brygge 37, mødelokale Sojakagen Deltagere: Jens Frost, Albertslund

Læs mere

Metode: - at man gør brug af lokale ressourcer danner en Lokal Aktionsgruppe.

Metode: - at man gør brug af lokale ressourcer danner en Lokal Aktionsgruppe. Referat fra offentligt informationsmøde om lokale aktionsgrupper Onsdag d. 30. maj kl. 19 21.30 Bernstorffminde efterskole, Bernstorffminde 4, 5600 Faaborg Ca. 75 deltagere Landdistriktskoordinator Jens

Læs mere

2. Besættelse af stillingen som beredskabsdirektør (FOR LUKKEDE

2. Besættelse af stillingen som beredskabsdirektør (FOR LUKKEDE Forum: Fælles beredskab Politisk Forberedelsesgruppe Dato: 25. juni 2015 Tid: kl. 15.00 16.00 Sted: Glostrup Rådhus, møderum Landskrona Mødedeltagere: Steen Christiansen (Albertslund), Ib Terp (Brøndby),

Læs mere

3 Kommunikationsstrategien

3 Kommunikationsstrategien Mødereferat Titel Dato 20 april 2010 Sted Deltagere Cykelpendlerruter i Hovedstadsområdet Møde i kommunikationsgruppen COWI Lyngby Maria H Streuli, Prejektsekretariatet Line K Groot, Projektsekretariatet

Læs mere

Baggrund Havørred Fyn er startet op og udviklet af Fyns Amt fra 1990 til 2006. Projektet bygger på tre hovedaktiviteter:

Baggrund Havørred Fyn er startet op og udviklet af Fyns Amt fra 1990 til 2006. Projektet bygger på tre hovedaktiviteter: 02-07-2007 BBL Organisering af Havørred Fyn Dette notat beskriver organisering af Havørred Fyn diagram ses i bilag 1. Målet er, at sikre at de tre dele af projektet arbejder sammen, og at der sker en udvikling

Læs mere

Kommunikationsværktøj

Kommunikationsværktøj Hjælp til selvhjælp Kommunikationsværktøj Gode overvejelser til projektlederen om interessenter og kommunikation o o Tænk over projektets interessenter og over kommunikationen af jeres projekt fra start

Læs mere

Udbud: To-delt redskab til content marketing og værdikædesamarbejde i regi af Midtjysk Turismes socialfondsprojekt Det professionelle turisterhverv

Udbud: To-delt redskab til content marketing og værdikædesamarbejde i regi af Midtjysk Turismes socialfondsprojekt Det professionelle turisterhverv Udbud: To-delt redskab til content marketing og værdikædesamarbejde i regi af Midtjysk Turismes socialfondsprojekt Det professionelle turisterhverv Baggrund Midtjysk Turisme har siden 2009 gennem en vedvarende

Læs mere

Resultatkontrakt. Vedrørende. Det virtuelle studentervæksthus. 1. januar 2008 28. februar 2010 Journalnummer: 1-33-76-21-3-08. Kontraktens parter

Resultatkontrakt. Vedrørende. Det virtuelle studentervæksthus. 1. januar 2008 28. februar 2010 Journalnummer: 1-33-76-21-3-08. Kontraktens parter Resultatkontrakt Vedrørende 1. januar 2008 28. februar 2010 Journalnummer: 1-33-76-21-3-08 Kontraktens parter Region: Region Midtjylland(RM) Regional Udvikling Skottenborg 26 8800 Viborg Ean-nr: 5 798

Læs mere

Lokaløkonomiske effekter af det udsætningsbaserede laksefiskeri i Gudenåen

Lokaløkonomiske effekter af det udsætningsbaserede laksefiskeri i Gudenåen Gudenå sammenslutningen, generalforsamling 2013 Lokaløkonomiske effekter af det udsætningsbaserede laksefiskeri i Gudenåen Indhold Om lystfiskeri og samfundsøkonomi Undersøgelsens resultater Kan vi øge

Læs mere

Vejledning til projektansvarlige kulturaktører - i forbindelse med ansøgning og bevilling af tilskud fra Kulturaftale Vadehavet 2015-2018

Vejledning til projektansvarlige kulturaktører - i forbindelse med ansøgning og bevilling af tilskud fra Kulturaftale Vadehavet 2015-2018 Vejledning til projektansvarlige kulturaktører - i forbindelse med ansøgning og bevilling af tilskud fra Kulturaftale Vadehavet 2015-2018 Kulturregion Vadehavet har et ønske om at være i løbende dialog

Læs mere

Lokale uddannelsesudvalg for Forsyningsoperatøruddannelsen

Lokale uddannelsesudvalg for Forsyningsoperatøruddannelsen BILAG 3.4.1 LUU SKIVE Referat Dato: Onsdag den 28 april kl. 10 i el afd. Referent: Bjarne Tilstede: Søren Dath; Arne Thøgersen; Peter F. Andersen; Vagn Petersen; Per Nielsen; Ivar Rud; Christian Møller;

Læs mere

Resultatkontrakt. Vedrørende. Rethink Business nedrivning af huse (Genbyg Skive) 1. august 2013 31. december 2014 Journalnummer: 1-33-76-21-4-12

Resultatkontrakt. Vedrørende. Rethink Business nedrivning af huse (Genbyg Skive) 1. august 2013 31. december 2014 Journalnummer: 1-33-76-21-4-12 Resultatkontrakt Vedrørende Rethink Business nedrivning af huse (Genbyg Skive) 1. august 2013 31. december 2014 Journalnummer: 1-33-76-21-4-12 Kontraktens parter Region: Region Midtjylland Regional Udvikling

Læs mere

Procesplan for Lillebælt Naturpark. Bilag 4. Destination Lillebælt, Kolding Kommune, Fredericia Kommune og Middelfart Kommune

Procesplan for Lillebælt Naturpark. Bilag 4. Destination Lillebælt, Kolding Kommune, Fredericia Kommune og Middelfart Kommune Procesplan for Lillebælt Naturpark Bilag 4 Destination Lillebælt, Kolding Kommune, Fredericia Kommune og Middelfart Kommune September 2013 1 Procesplan for Lillebælt Naturpark Indhold Forord... 2 1. Procesplan

Læs mere

DET HOLDBARE PROJEKT DEN GODE PROJEKTBESKRIVELSE. Thomas Martinsen, Direktør, Dansk Bygningsarv Udviklingsworkshop, Vejle, 19.

DET HOLDBARE PROJEKT DEN GODE PROJEKTBESKRIVELSE. Thomas Martinsen, Direktør, Dansk Bygningsarv Udviklingsworkshop, Vejle, 19. e DET HOLDBARE PROJEKT DEN GODE PROJEKTBESKRIVELSE Thomas Martinsen, Direktør, Dansk Bygningsarv Udviklingsworkshop, Vejle, 19. april 2012 FORMALIA FOR ANSØGNING ØKONOMISK RAMME Den samlede økonomiske

Læs mere

Notatark. Projektets titel. Formål. Navne på projektansvarlige. Ansøgningsskema. Oplevelsesrum Gudenåen

Notatark. Projektets titel. Formål. Navne på projektansvarlige. Ansøgningsskema. Oplevelsesrum Gudenåen Notatark Sagsnr. 04.21.00-G01-2-14 Sagsbehandler Susanne Ernst 14.3.2014 Ansøgningsskema Projektets titel Oplevelsesrum Gudenåen Formål Projektets formål er at udnytte det oplevelsesmæssige potentiale,

Læs mere

Strategi for kommunikation om EPJ

Strategi for kommunikation om EPJ Regionshuset Viborg Koncern Kommunikation Skottenborg 26 DK-8800 Viborg Tel. +45 8728 5000 kommunikation@regionmidtjylland.dk www.regionmidtjylland.dk Strategi for kommunikation om EPJ I løbet af 2010

Læs mere

TILTRÆKNING AF VIRKSOMHEDER OG ARBEJDSPLADSER PROJEKT

TILTRÆKNING AF VIRKSOMHEDER OG ARBEJDSPLADSER PROJEKT TILTRÆKNING AF VIRKSOMHEDER OG ARBEJDSPLADSER PROJEKT 1. OPGAVEN Opgaven omfatter, at Faxe Erhvervsråd igangsætter og driver et projekt, som tiltrækker virksomheder og dermed skaber nye arbejdspladser.

Læs mere

Referat Bestyrelsesmøde nr. 19 i Naturturisme I/S

Referat Bestyrelsesmøde nr. 19 i Naturturisme I/S Referat Bestyrelsesmøde nr. 19 i Naturturisme I/S Dato: Mandag den 11. juni 2012 Tidspunkt: kl. 10.30 12.30 Sted: Abildvej 5A, Svendborg Bestyrelsesmedlemmer: Jørgen Otto Jørgensen Ærø Kommune Rasmus Lohse

Læs mere

Dagsorden for møde i kommunaldirektørnetværket i den midtjyske region

Dagsorden for møde i kommunaldirektørnetværket i den midtjyske region Dagsorden for møde i kommunaldirektørnetværket i den midtjyske region Tid og sted: Fredag 27. marts 2015, fra kl. 9.00 til 11.30 (11.00) med efterfølgende frokost Medborgerhuset i Silkeborg, Sal C, Bindslevs

Læs mere

Partnerskabet Enjoy Limfjorden

Partnerskabet Enjoy Limfjorden Partnerskabet Enjoy Limfjorden Indstilling Det indstilles At samarbejdet mellem Holstebro, Struer, Lemvig og Skive kommuner om Enjoy Limfjorden gøres permanent fra 1. januar 2015 At samarbejdet koordineres

Læs mere

Afrapportering. 2. workshop, Oplevelsesmaskinen 2 Odense den 22. oktober 2013

Afrapportering. 2. workshop, Oplevelsesmaskinen 2 Odense den 22. oktober 2013 Afrapportering 2. workshop, Oplevelsesmaskinen 2 Odense den 22. oktober 2013 1 Målet med workshop 2 Tirsdag den 22. oktober var 28 fynske turismeaktører samlet til 2. workshop på First Grand Hotel i Odense

Læs mere

Udvikling af Nørreådalen aktive beboere og landsbyer i ådalen. Arbejdsmøde for emnegrupperne. Tirsdag d. 7. februar 2012, kl. 19.00 til 22.

Udvikling af Nørreådalen aktive beboere og landsbyer i ådalen. Arbejdsmøde for emnegrupperne. Tirsdag d. 7. februar 2012, kl. 19.00 til 22. Udvikling af Nørreådalen aktive beboere og landsbyer i ådalen Arbejdsmøde for emnegrupperne Tirsdag d. 7. februar 2012, kl. 19.00 til 22.00 i Tapdrup Sognehus, Højtoften 1, 8800 Viborg Vi var 22 tilstedeværende

Læs mere

Delprojekt: Branding af den attraktive kommunale arbejdsplads

Delprojekt: Branding af den attraktive kommunale arbejdsplads Delprojekt: Branding af den attraktive kommunale arbejdsplads 1. Baggrund Delprojektet Branding af den attraktive kommunale arbejdsplads udspringer af det oprindelige projekt 11 om attraktive arbejdspladser.

Læs mere

Årsberetning og regnskab 2009

Årsberetning og regnskab 2009 Årsberetning og regnskab 2009 Kultursamarbejdet festivalåret 2009. 1 Kultursamarbejdets vision er at synliggøre Midt- og Vestjylland og dets kulturliv. Det er Kultursamarbejdets overordnede formål at bidrage

Læs mere

Ansøgt Fynslands. 100.000 kr. Indstilling 25.000 kr. 18.000 kr. Indstilling 18.000 kr.

Ansøgt Fynslands. 100.000 kr. Indstilling 25.000 kr. 18.000 kr. Indstilling 18.000 kr. s indstilling Oversigt over ansøgninger til 1. ansøgningsrunde af Faaborg-Midtfyn Kommunes landdistriktspulje 2013 Ansøger Keld Jakobsen Lokalrådet for Horne Land Formål Lokalportalen.dk - én indgang til

Læs mere

26. 10 2012 kl. 9.00 til 27. 10 2012 kl. 12.00. Marie Trads Studentermedarbejder

26. 10 2012 kl. 9.00 til 27. 10 2012 kl. 12.00. Marie Trads Studentermedarbejder Dagsorden Dagsorden for møde i: Regionsbestyrelsen i Region Midtjylland Dato for møde: 26. 10 2012 kl. 9.00 til 27. 10 2012 kl. 12.00 Sted Viborg Vandrehjem (Danhostel) Vinkelvej 36 8800 Viborg Ordstyrer:

Læs mere

NOTAT. Regnvandsforum Undersøgelse af skybrudskvalitet i fælles vandsystemer

NOTAT. Regnvandsforum Undersøgelse af skybrudskvalitet i fælles vandsystemer NOTAT Regnvandsforum Undersøgelse af skybrudskvalitet i fælles vandsystemer Klimatilpasning, vandsektor og grundvand J.nr. Ref. Den 28. september 2012 Regnvandsforum - et samarbejde på tværs af kommunegrænser

Læs mere

Åben møde for Socialudvalgets møde den 30. januar 2012 kl. 14:00 i Lokale 214 Torvegade 15 9670 Løgstør

Åben møde for Socialudvalgets møde den 30. januar 2012 kl. 14:00 i Lokale 214 Torvegade 15 9670 Løgstør Åben møde for Socialudvalgets møde den 30. januar 2012 kl. 14:00 i Lokale 214 Torvegade 15 9670 Løgstør Indholdsfortegnelse 001. Orientering fra formanden 3 002. Orientering fra administrationen 4 003.

Læs mere

Sted : First Hotel Grand Hotel, Jernbanegade 18, 5000 Odense C. Tilstede : Repræsentantskabet, dele af sekretariatet

Sted : First Hotel Grand Hotel, Jernbanegade 18, 5000 Odense C. Tilstede : Repræsentantskabet, dele af sekretariatet REPRÆSENTANTSKABSMØDE NR. 1 2015 INDKALDELSE Den 25. januar 2015 Tidspunkt : 16. 17. januar 2015 kl. 12-12 Sted : First Hotel Grand Hotel, Jernbanegade 18, 5000 Odense C Tilstede : Repræsentantskabet,

Læs mere

Forslag til indsatser Vi er en top-professionel virksomhed - med styr på fundamentet

Forslag til indsatser Vi er en top-professionel virksomhed - med styr på fundamentet Strategi 2013-2017: Forslag til prioriterede indsatser På workshop den 16. marts 2013 konkretiserede deltagerne en række indsatser, der knytter sig til de enkelte elementer i visionen for selskabet, og

Læs mere

Denne projekthåndbog har til formål at støtte gennemførelsen af projekter i Kulturministeriet.

Denne projekthåndbog har til formål at støtte gennemførelsen af projekter i Kulturministeriet. PROJEKTHÅNDBOG 12. december 2012 I Kulturministeriet anvendes projektarbejdsformen aktivt. Arbejdsformen styrker de innovative processer og bidrager til at øge medarbejdernes ansvar og arbejdsglæde, hvilket

Læs mere

Idéoplæg Vækstprojekt Marin naturpark Lillebælt

Idéoplæg Vækstprojekt Marin naturpark Lillebælt Natur- og Miljøafdelingen Middelfart Kommune Østergade 21 5580 Nørre Aaby www.middelfart.dk Telefon +45 8888 5500 Direkte +45 8888 4923 Fax +45 8888 5501 Dato: 30. marts 2011 Sagsnr.: 201003505-4 Anni.Berndsen@middelfart.dk

Læs mere

Årsberetning og regnskab 2007

Årsberetning og regnskab 2007 Årsberetning og regnskab 2007 Foreningen afløste den 1. januar 2007 Kultursamarbejdet i Ringkøbing Amt og har fungeret i 1 år. 1 Kultursamarbejdets vision er at synliggøre Midt- og Vestjylland og dets

Læs mere

Indhentning af tilbud

Indhentning af tilbud Indhentning af tilbud Midtjysk Turisme ønsker at få tilbud på opgaveløsning vedrørende følgende opgaver i regi af Socialfondsprojektet Rethink Kulturturisme : Bistand til tilrettelæggelse og afvikling

Læs mere

Handlingsplan for turismestrategien. Kulturelle og historiske seværdigheder Erhvervsturisme

Handlingsplan for turismestrategien. Kulturelle og historiske seværdigheder Erhvervsturisme Handlingsplan for turismestrategien Kulturelle og historiske seværdigheder Erhvervsturisme Forord Byrådet vedtog d. 18. dec. 2013 en ny turismestrategi for Frederikssund Kommune. Turismestrategien efterfølges

Læs mere

Styregruppemøde nummer 3 ETV Danmark Tirsdag d. 6. januar, 10.00-16.00, TI, Kongsvang Allé 29, 8000 Århus C

Styregruppemøde nummer 3 ETV Danmark Tirsdag d. 6. januar, 10.00-16.00, TI, Kongsvang Allé 29, 8000 Århus C Styregruppemøde nummer 3 ETV Danmark Tirsdag d. 6. januar, 10.00-16.00, TI, Kongsvang Allé 29, 8000 Århus C Navn Firma Initialer Status Lars Jøker TI LJ Til stede Arne Grønkjær TI AG Til stede - gæst Lars

Læs mere

Den fælleskommunale ansøgning på senhjerneskadeområdet Styregruppemøde den 7. marts 2012

Den fælleskommunale ansøgning på senhjerneskadeområdet Styregruppemøde den 7. marts 2012 Dato: Den fælleskommunale ansøgning på senhjerneskadeområdet Styregruppemøde den 7. marts 2012 Prinsens Allé 5 DK-8800 Viborg Tlf.: 87 87 87 87 Job-velfaerd@viborg.dk www.viborg.dk Deltagere: Karin Holland,

Læs mere

ÅRHUS KOMMUNE - Borgmesterens Afdeling Den Økonomiske Forvaltning - Rådhuset - 8100 Århus C

ÅRHUS KOMMUNE - Borgmesterens Afdeling Den Økonomiske Forvaltning - Rådhuset - 8100 Århus C ÅRHUS KOMMUNE - Borgmesterens Afdeling Den Økonomiske Forvaltning - Rådhuset - 8100 Århus C Til Århus Byråd Den 10. juni 2004 via Magistraten Tlf. nr.: 89 40 22 05 Jour. nr.: M0/2004/01784 Ref.: ac/- Fastlæggelse

Læs mere

REFERAT. Til stede fra udvalget: Rune Gade (formand), Jette Gejl Kristensen (næstformand), Kristina Ask, Lars Mathisen, Inge Merete Kjeldgaard.

REFERAT. Til stede fra udvalget: Rune Gade (formand), Jette Gejl Kristensen (næstformand), Kristina Ask, Lars Mathisen, Inge Merete Kjeldgaard. 9. november 2011 Jour.nr.: Statens Kunstråds Billedkunstudvalg Møde nr. 6 Mødedato: 05 07.10.2011 Tidspunkt: 05.10 Kl. 10.00-16.00 06.10 Kl. 09.00 16.00 07.10 Kl. 09.00 16.00 Sted: Lokale 8 REFERAT Til

Læs mere

Årsrapport 2011 og årsplan 2012

Årsrapport 2011 og årsplan 2012 Årsrapport 2011 og årsplan 2012 Årsrapport 2011 Ifølge vores gamle aftale har jeg igen i år valgt en lidt anden afrapporteringsform end standartskemaerne. Jeg håber det er Ok og lover at jeg nok skal bruge

Læs mere

Medindflydelse på egne arbejdsopgaver

Medindflydelse på egne arbejdsopgaver Medindflydelse på egne arbejdsopgaver har I den gode idé? Få økonomisk støtte til projekter i kommunerne I kan søge om 30.000 til 70.000 kr. Hvad kan I søge støtte til? Alle typer af kommunale arbejdspladser

Læs mere

ERHVERVS- OG UDVIKLINGS- UDVALGET

ERHVERVS- OG UDVIKLINGS- UDVALGET ERHVERVS- OG UDVIKLINGS- UDVALGET (side 80-91) 80 Erhvervs- og udviklingsudvalget Jf. vedtægten for styrelsen af de kommunale anliggender i Nordfyns Kommune varetager udvalget den umiddelbare forvaltning

Læs mere

Hjerneskadeforeningen - Lokalforening SYDFYN Referat af Generalforsamling 21. januar 2008

Hjerneskadeforeningen - Lokalforening SYDFYN Referat af Generalforsamling 21. januar 2008 Hjerneskadeforeningen - Lokalforening SYDFYN Referat af Generalforsamling 21. januar 2008 Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Bestyrelsens beretning til godkendelse 3. Forelæggelse af regnskab a. regnskabet

Læs mere

Markedsafsøgning/Indhentning af tilbud

Markedsafsøgning/Indhentning af tilbud Markedsafsøgning/Indhentning af tilbud Udvikling af masterplaner for fem kystbadebyer i Kongernes Nordsjælland langs Den Danske Riviera for VisitNordsjælland Delegeringspartner for EU-projektet 2012-2014

Læs mere

KOMMUNIKATION 2013-2016 SUBSTRATEGI

KOMMUNIKATION 2013-2016 SUBSTRATEGI KOMMUNIKATION 2013-2016 SUBSTRATEGI P R Æ CIS O G VEDKO MMEND E INTRO PRÆCIS OG VEDKOMMENDE MISSION ˮ Institut for Menneskerettigheders kommunikation skal målrettet understøtte instituttets arbejde med

Læs mere

Mødet foregår på Bechs Hotel, Storegade 4, 6880 Tarm, Danmark

Mødet foregår på Bechs Hotel, Storegade 4, 6880 Tarm, Danmark VER-DI Vern og verdiskaping - naturskyddsområder som ressurs i hållbar økonomisk utvikling Projektleder Thomas Olesen Program for 1. årsmøde i VER-DI projektet 3 4. november 2009 og 2. møde i Styregruppen

Læs mere

Vedtægter for GO2Green

Vedtægter for GO2Green 1 Navn Foreningens navn er: GO2Green. 2 Hjemsted Foreningen har hjemsted i Svendborg. 3 Formål Foreningens formål er medvirke til, der opnås årlige målbare reduktioner af energiforbruget og CO2-belastningen

Læs mere

September 2014 VIL DU VIDE MERE OM TEAM ODSHERRED? VisitOdsherred, Holtets Plads 1, 4500 Nykøbing Sj., tlf. 59 91 08 88

September 2014 VIL DU VIDE MERE OM TEAM ODSHERRED? VisitOdsherred, Holtets Plads 1, 4500 Nykøbing Sj., tlf. 59 91 08 88 Hermed har vi fornøjelsen at præsentere vores markedsføringsplan for 2015 Vi håber, du finder netop de tilbud, som passer din virksomhed. September 2014 HVAD ER TEAM ODSHERRED? Vi møder tit spørgsmålet:

Læs mere

Håndbog til projektledelse

Håndbog til projektledelse Mere info kontakt Julie Kirstine Olsen Udviklingskonsulent juols@ikast-brande.dk Tlf.: 9960 4153 Mads Ballegaard Konsulent mabal@ikast-brande.dk Tlf.: 9960 4021 Produceret af Håndbog til projektledelse

Læs mere

Projekt Forskel gør en forskel

Projekt Forskel gør en forskel Projekt Forskel gør en forskel Resumé Projekt Forskel gør en forskel sigter mod at optimere processen mht. at få flere højtuddannede nydanskere i arbejde i små og mellemstore virksomheder (SMV). Det gøres

Læs mere

Det nye VisitVesthimmerland. Vi arbejder med at udvikle turismen i Vesthimmerland

Det nye VisitVesthimmerland. Vi arbejder med at udvikle turismen i Vesthimmerland Det nye VisitVesthimmerland Vi arbejder med at udvikle turismen i Vesthimmerland Vi markedsfører Vesthimmerland, rådgiver og servicerer både gæster og turisterhverv Fordi turismen er af stor betydning

Læs mere

Præsentation af Innovation Fur. Borgermøde den 27. oktober 2010 Fur Færgekro

Præsentation af Innovation Fur. Borgermøde den 27. oktober 2010 Fur Færgekro Præsentation af Innovation Fur Borgermøde den 27. oktober 2010 Fur Færgekro Dagsorden Ideen bag Innovation Fur Initiativtagere Igangsætning - projektsekretariat Betydning for borgere og virksomheder på

Læs mere

Business Region Aarhus

Business Region Aarhus Business Region Aarhus Samarbejdsaftale 2014-2017 Aftale om erhvervssamarbejde mellem Favrskov, Hedensted, Horsens, Norddjurs, Odder, Samsø, Randers, Silkeborg, Skanderborg, Syddjurs og Aarhus Kommuner

Læs mere

Handleplan for opbakning og udvikling af kulturlivet

Handleplan for opbakning og udvikling af kulturlivet Handleplan for opbakning og udvikling af kulturlivet Formål Denne handleplan for opbakning og udvikling af kulturlivet er en del af Temaplan for Sundhed, Kultur og Fritid. Kulturlivet er en vigtig del

Læs mere

Dansk Sportsdykker Forbund Medlem af CMAS Confederation Mondiale des Activit es Subaquatiques. DIF Danmarks Idræts-Forbund

Dansk Sportsdykker Forbund Medlem af CMAS Confederation Mondiale des Activit es Subaquatiques. DIF Danmarks Idræts-Forbund Referat Bestyrelsesmøde 02-2005 Idrættens Hus Fredag, den 4. februar 2005 kl. 19.00 16. marts 2005 1. Godkendelse af dagsorden. 2. Godkendelse af referat fra møde 01-2005 3. Budget 1. Budget 2005 2. Finnesvømmer

Læs mere

REFERAT. LAG bestyrelsesmøde

REFERAT. LAG bestyrelsesmøde Møde i bestyrelsen for LAG Ringsted, onsdag den 19. juni 2013 Mødet fandt sted kl. 19.00-22.00 i Mødelokale 1 - på Teknisk Forvaltning, Rønnedevej 9. Dagsorden 1. Nye punkter til dagsorden 2. Godkendelse

Læs mere

DANSKE FYSIOTERAPEUTER Region Midtjylland Mindegade 10, 1. sal 8000 Århus C Tlf.: 86 18 36 66 E-mail: midtjylland@fysio.dk

DANSKE FYSIOTERAPEUTER Region Midtjylland Mindegade 10, 1. sal 8000 Århus C Tlf.: 86 18 36 66 E-mail: midtjylland@fysio.dk DANSKE FYSIOTERAPEUTER Region Midtjylland Mindegade 10, 1. sal 8000 Århus C Tlf.: 86 18 36 66 E-mail: midtjylland@fysio.dk Dagsorden Regionsbestyrelsesmøde Tidspunkt: Torsdag d. 19. august 2010 kl. 14-19.00

Læs mere