Referat. af mødet i Vækstforum 24. november 2008 kl. 13:00 på Hotel Legoland, Billund

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Referat. af mødet i Vækstforum 24. november 2008 kl. 13:00 på Hotel Legoland, Billund"

Transkript

1 Region Midtjylland Regional Udvikling Viborg, den 10. december 2008 /JETSAL Refer af mødet i Vækstforum 24. november 2008 kl. 13:00 på Hotel Legoland, Billund Punkt 4 Stregi og handlingsplan for megassningen Fødevarer blev behandlet som punkt 2 på dagsordenen.

2 Indholdsfortegnelse Pkt. Tekst Side 1 Refer af Vækstforums møde den 1. oktober Handlingsplan Vækstforums Handlingsplan Megassningen Energi og miljø - Handlingsplan Megassning på fødevareområdet - Stregi og handlingsplan Megassningen Erhverv-Sundhed - indstilling af bevilling til etablering af en generel erhvervs-/innovionsindss i sundhedssektoren 16 Uddannelse og kompetenceudvikling 6 Fastholdelse af udenlandske studerende - bevilling 19 Oplevelsesøkonomi energi og miljø 7 Ansøgninger til puljen til Klimopmødeaktiviteter 22 8 Den Europæiske Kulturhovedstad Internionalisering 9 Videnbaseret erhvervssamarbejde med Shanghai 28 Orienterings- og udpegningssager 10 Orientering om "analyse af samspil mellem brobyggere og virksomheder" i forbindelse med initiivet Vidensamarbejde VisitDenmarks udkast til fælles stregi for dansk turisme Den konkurrenceudste pulje Udpegning af en repræsentant til VisitDenmark fra Vækstforum for Region Midtjylland 14 Udpegninger af medlemmer af Regionsrådet til bestyrelser for erhvervsorganisioner Eventuelt 44 Tillægsdagsorden 1. Udpegning til Væksthus Midtjyllands bestyrelse 45

3 Refer af Vækstforums møde den 1. oktober 2008 Sekretariet indstiller, referet godkendes. Beslutning Indstillingen vedtaget. Sagsfremstilling Bilag: Refer af Vækstforums møde den 1. oktober kort udgave

4 Vækstforums Handlingsplan 2009 Resumé Vækstforum for Region Midtjylland besluttede på sit møde den 26. maj 2008 iværksætte arbejdet med en justeret handlingsplan for Der har været afholdt et seminar for sekretariet for Vækstforum med det formål udarbejde en stus for Handlingsplan Denne stus har været drøftet på en workshop i august, og resultet heraf præsenterede Vækstforum på sin Midtvejskonference den 6. oktober. Bidragene fra konferencen er nu blevet indarbejdet i det udkast til Handlingsplan 2009, som forelægges Vækstforum den 24. november Sekretariet indstiller, Vækstforum vedtager udkast til Handlingsplan Beslutning Indstillingen vedtaget. Sagsfremstilling Vækstforum har nu arbejdet i 2½ år. I december 2006 vedtog Vækstforum en erhvervsudviklingsstregi for , der skal sikre forts vækst og udvikling i Region Midtjylland. Stregien blev herefter oms til en handlingsplan for Vækstforum skal her i efteråret udarbejde handlingsplan for Det sker i praksis gennem justering og tilføjelser til den nuværende handlingsplan. Formålet med stregien og de årlige handlingsplaner er under ét forbedre de virksomhedsrettede rammevilkår for innovion og udvikling i regionens virksomheder med henblik på fremme den regionale erhvervsudvikling, vækst og beskæftigelse. Med handlingsplanen for har Vækstforum i praksis arbejdet inden for tre overordnede temaer: Megassninger særlige midtjyske prioriteringer Vækstforum har vedtaget tre megassninger, hvor der forventes være særlige muligheder for skabe en forbedret internional konkurrenceevne for midtjyske virksomheder. Det gælder Energi og Miljø, Erhverv-Sundhed og Fødevareområdet. Der er tale om store og væsentlige erhvervsområder, hvor Vækstforum ønsker give særlig prioritet til initiiver, der kan styrke innovion, netværkssamarbejde, videnspredning, teknologiudvikling, kompetenceudvikling og internionalisering. Indsserne skal gå på tværs af både de mange virksomheder og aktører og på tværs af sektorer.

5 5 Rammebetingelser motorer for vækst i midtjyske virksomheder Vækstforum vil prioritere gode regionale rammebetingelser til alle virksomheder i Region Midtjylland. Det sker gennem større programmer med virksomhedsrettede initiiver inden for iværksætteri og virksomhedsudvikling, uddannelse og kompetenceudvikling samt innovion og it. Tilbuddene skal være tilgængelige for den brede gruppe af virksomheder. Der skal være et relevant tilbud til de virksomheder, der er motiveret. Tilbuddene skal være målrettet virksomhedernes behov, være synlige og tilgængelige i et samarbejde mellem lokale og regionale aktører. Tværgående indsser prioriteres i alle Vækstforums initiiver Vækstforum har igangs en række initiiver inden for tre særlige indssområder, hvor der findes et vækstpotentiale i Region Midtjylland, der ikke er fuldt udnyttet. Det gælder inden for oplevelsesøkonomi, landdistriktsudvikling og globalisering. Der er samtidig tale om tværgående indsser, der skal bidrage operionelt til understøtte og udfolde initiiver inden for de øvrige indssområder. Der er nu udarbejdet et udkast til Handlingsplan 2009, som tager sit udgangspunkt i stus for Handlingsplan , samt de bidrag, som erhvervspolitiske aktører har fremført i forbindelse med Vækstforums forskellige arrangementer i de seneste måneder. Handlingsplan 2009 tager udgangspunkt i de 9 indssområder og de i iværkste initiiver, de erhvervspolitiske udfordringer, som gælder for indssområder og partnerskabsaftalens elementer. Derudover er der til dagens møde udarbejdet udkast til mere konkrete og detaljerede handlingsplaner for indssområderne: Megassningen Energi og Miljø Megassningen Fødevarer De tager begge deres udgangspunkt i Vækstforums overordnede handlingsplan for I det omfang, de måtte indeholde elementer, som er af betydning for den kommende Handlingsplan 2009, vil det efterfølgende blive indarbejdet heri. Tilsvarende gælder for elementer, som måtte være af betydning for Erhvervsudviklingsstregi for Bilag: Udkast til handlingsplan 2009 fremsendes i papirudgave.

6 Megassningen Energi og miljø - Handlingsplan Resumé Vækstforum vedtog i juni 2007 en handlingsplan for udmøntning af megassningen inden for energi og miljø gældende for perioden På Vækstforums møde den 26. maj 2008 gav Rådet for Energi- og Miljøteknologi en stus for megassningen og opfordrede Vækstforum til forlænge ssningen med en 4- årig periode. Der foreligger nu et forslag til ny handlingsplan gældende for perioden Forslaget til handlingsplan har været behandlet i Vækstforums "Råd for Energi- og Miljøteknologi", som anbefaler forslaget godkendt. Den nye handlingsplan lægger op til en videreførelse af indssområderne fra den nuværende handlingsplan, idet disse dog er justeret ud fra udviklingen og erfaringerne fra den forløbne periode. I handlingsplanen er der foruds et niveau for støtte fra Regionsrådet og fra EU's Regionalfond på i alt 80 mio. kr. over de 4 år, Den administrive styregruppe indstiller, handlingsplanen for energi og miljø godkendes, indarbejdes i Vækstforums samlede handlingsplan for 2009 og iværksættes, Vækstforum på mødet i januar 2009 tager endelig stilling til det samlede finansieringsforslag for megassningen Energi og miljø. Beslutning Indstillingen blev vedtaget. Megassningen Energi og miljø bør have flere målbare kriterier i handlingsplanen. Endelig bør akkumuleringsteknologi fremgå tydeligere af handlingsplanen for Energi og miljø. Poul Müller ønskede ført til refer: Det skal i handlingsplanen præciseres, handlingsplanen også omfter området brint og brændselsceller. Sagsfremstilling Vækstforum vedtog i juni 2007 en handlingsplan for udmøntning af megassningen inden for energi og miljø gældende for perioden På baggrund af denne handlingsplan er der igangs godt en snes projekter og aktiviteter. Eksempler herpå er: Anvendelse af biodiesel til transport Fremtidens fjernvarmesystem Forsøg med brint og brændselsceller Biogasproduktion på basis af engafgrøder Anvendelse af pil som energiafgrøde Kommunale energiregnskaber og handlingsplaner

7 7 Teknologiudvikling i små og mellemstore virksomheder Virksomhedsnetværk inden for biomasseområdet og underleverandører til vindmølleindustrien På grundlag af drøftelser i "Råd for Energi- og Miljøteknologi" har sekretariet udarbejdet et forslag til revideret handlingsplan. Der foreligger vedlagte udkast, "Region Midtjylland som energi- og miljøteknologisk foregangsregion, Vækstforums handlingsplan ", som af rådet anbefales godkendt af Vækstforum. Forslaget til handlingsplan er en videreførelse og opdering af den tidligere handlingsplan og har følgende indssområder: Stregisk lederskab Energibesparelse og omstilling til vedvarende energi Biomasse - samspil mellem energi og miljø Teknologiudvikling Test og afprøvning Nyt i handlingsplan i forhold til den tidligere er: Større fokus på teknologier til energibesparelser og energieffektivisering Fremme af større fleksibilitet i det samlede energisystem Udvidelse af indssen på miljø- og biomasseområdet til omfte flere typer af biomasseressourcer I lighed med den foregående handlingsplan lægges der op til, Vækstforum for Region Midtjylland går foran, dels ved et målrettet stregisk lederskab og ved yde direkte finansiel støtte til konkrete initiiver. Der opfordres til, regionens mange aktører inden for energi og miljø vil bidrage med ideer til markante og perspektivrige initiiver af høj kvalitet. Stregisk lederskab Der lægges op til, Vækstforum gennem et stregisk lederskab vil arbejde for, Region Midtjylland får gode rammebetingelser for blive foregangsregion på energi- og miljøområdet. Det er målet medvirke til, lokale og regionale myndigheder viser vejen ved sætte fokus på energi- og miljø i egne aktiviteter og ved motivere regionens øvrige aktører til gøre det samme. Eksempler på aktiviteter inden for dette område kan være: Understøtte udvikling af perspektivrige projektidéer, f.eks. ved hjælp af ekstern konsulentbistand. Kortlægning, analyser og andre aktiviteter, som kan skabe et samlet overblik over udviklingsmuligheder og barrierer på områder, som har stregisk betydning for realiseringen af Vækstforums mål. Projekter og aktiviteter i vedvarende energi-byer. Samarbejde mellem forsknings- og uddannelsesinstitutioner m.fl. om udvikling og koordinering af initiiver inden for uddannelse og kompetenceudvikling. Energibesparelse og omstilling til vedvarende energi

8 8 Der eksisterer et stort potentiale for udvikling af demonstrionsprojekter med fokus på omstilling fra fossile energikilder til vedvarende kilder. Især kraftvarmeværkerne og transportområdet står over for store opgaver. Energianvendelse til opvarmning og ventilion af bygninger udgør alene omtrent halvdelen af regionens samlede energiforbrug. Der er således også basis for demonstrionsprojekter med fokus på begrænsning og effektivisering af energiforbruget. Eksempler på aktiviteter inden for dette område: Demonstrionsprojekter på kraftvarmeværker og i transportsektoren vedr. anvendelse af vedvarende energi. Udvikling af anlæg, infrastruktur og udstyr, der øger fleksibiliteten i energisystemerne til bedre udnyttelse af el fra vindkraft. Projekter vedrørende lagring og udnyttelse af overskudsenergi. Samspil i relion til lavenergihuse og energiforsyningsstrukturen. Biomasse - samspil mellem energi og miljø Region Midtjylland har et særligt potentiale for skabe erhvervsudvikling og høste afledte effekter i relion til energi og miljø på biomasseområdet. Beregninger fra Aarhus Universitet viser, produktionen af vedvarende energi fra denne sektor kan mangedobles uden gå på kompromis med fødevareproduktionen. Eksempler på aktiviteter inden for dette område: Afprøvning og videreudvikling af metoder og teknologier til produktion af biomasse fra land og vand. Afprøvning og videreudvikling af teknologier til udnyttelse af energipotentialet i husdyrgødning, restprodukter og anden biomasse. Udvikling og afprøvning af metoder og teknologier til produktion og anvendelse af biomasse som substitut for eksisterende syntetiske merialer. Teknologiudvikling Det globale marked for energi- og miljøteknologi i form af produkter, systemløsninger og knowhow er i kraftig vækst. Region Midtjylland har i kraft af sine erhvervsmæssige og forsknings-/udviklingsmæssige styrkepositioner på energi- og miljøområdet særlige forudsætninger for få andel i denne vækst. Eksempler på aktiviteter inden for dette område: Fortsættelse af program til støtte til teknologiudvikling i små og mellemstore virksomheder. Støtte etablering af yderligere virksomhedsnetværk inden for vedvarende energi områder, hvor der vurderes være potentiale for erhvervsmæssig udvikling og vækst i regionen, jvf. Klyngeprogrammet i Væksthusregi. Test og afprøvning Det har stor betydning for industrien kunne dokumentere og teste nye produkter på energi- og miljøområdet. Det gælder ikke mindst for vind- og biomasseområdet, som spiller en central rolle i Region Midtjyllands energi- og miljøssning. Eksempler på aktiviteter inden for dette område:

9 9 Samarbejde mellem vindmølleindustri, kommuner, stslige myndigheder m.fl. om udpegning og etablering af testområder for prototypemøller. Samarbejder som sikrer, regionens videninstitutioner bliver centrale aktører i nionale test- og certificeringsordninger. Der lægges op til en reservion på 80 mio. kr. ( fra Regionsrådets midler til erhvervsfremme og EU's Regionalfond) til indssen fordelt over en fireårig periode. Dertil kommer anden finansiering, som estimeret i nedenstående skema. Endelig er der ikke-forbrugte midler fra handlingsplanen energi og miljø , hvor der blev reserveret 23 mio. kr. af Regionsrådet og 13 mio. kr. af EU's Regionalfond. Indtil nu er der bevilget 15,5 mio. kr. af Regionsrådet og 5,9 mio. kr. af EU's Regionalfond, og flere bevillingsansøgninger er på vej. Hovedprojekterne på projekterne 'Biogasproduktion på basis af energiafgrøder' og 'Pil som energiafgrøde på miljøfølsomme arealer' skulle have været igangs i sidste kvartal 2008, men er på grund af forhandlinger med lodsejere med videre blevet forsinket, således hovedprojekterne først kan forventes igangs i første kvartal De uforbrugte midler ønskes derfor overført. Økonomi Finansiering I alt Regionale erhvervsfremmemidler 13* 13* 13* 13* 52 EU s Regionalfond Anden EU finansiering, herunder Interreg Anden offentlig finansiering Andet I alt * Heraf foreslås op til 0,5 mio. kr. årligt til konsulentbistand til udvikling af perspektivrige projekter. Bilag: Vækstforums handlingsplan energi og miljø

10 Megassning på fødevareområdet - Stregi og handlingsplan Resumé På baggrund af et omftende udrednings- og udviklingssamarbejde foreligger der nu et udkast til en samlet stregi og en tre-årig handlingsplan for iværksættelsen af Vækstforums megassning på fødevareområdet. Med et stregisk mål om, "Region Midtjylland skal være et førende internionalt innovionsmiljø for klog hverdagsmad", beskriver handlingsplanen tre overordnede initiiver: INNOVATION, DIFFERENTI- ERING og KOMPETENCE. Initiiverne skal samlet medvirke til øge innovionskraften inden for fødevareerhvervet, øge fødevarevirksomheders værditilvækst og konkurrenceevne samt sikre, viden omsættes til nye forretningskoncepter og produkter. Der vil blive neds et fødevareråd, der skal bistå Vækstforum med faglig sparring i forhold til udmøntningen af stregien og handlingsplanen. Handlingsplanen har et bruttobudget på 122 mio. kr. over en tre-årig periode, hvoraf der er budgetteret med 31,21 mio. kr. regionale midler til erhvervsudvikling og 41,79 mio. kr. EU's Regionalfonds midler. Den administrive styregruppe indstiller, Vækstforum foreløbigt godkender Stregi og handlingsplan for megassningen på fødevareområdet, Vækstforum på mødet i januar 2009 tager endelig stilling til det samlede finansieringsforslag for megassningen på fødevareområdet, Vækstforum på mødet i januar 2009 tager stilling til kommissorium for et fødevareråd. Beslutning Indstillingen blev vedtaget. Vækstforum tager ligeledes stilling til kommissorium for et fødevareråd i januar En af opgaverne i kommissoriet for fødevarerådet vil være følge med i nional og internional lovgivning og forskning på området. Sagsfremstilling Af Vækstforums handlingsplan fremgår, der vil blive iværks en megassning, der tager udgangspunkt i styrkepositioner og udviklingspotentialer på fødevareområdet i Region Midtjylland. Den 13. juni 2007 godkendte Vækstforum et kommissorium for forberedelse af en megassning på fødevareområdet, og på mødet i Vækstforum den 10. december 2007 blev det vedtaget fokusere udviklingsarbejdet inden for 4 overordnede indssområder efter indstilling fra den nedste ekspertarbejdsgruppe.

11 11 Baggrund Med ca fødevarerelerede virksomheder, heraf flere af landets største, og en overrepræsention af videnmiljøer inden for fødevareområdet set i forhold til resten af landet, er den regionale fødevaresektor godt rustet til imødegå de mange udfordringer og drage nytte af de mange muligheder, som kendetegner det globale fødevaremarked i disse år. En stigende internional konkurrence på traditionelle basisfødevarer rejser dog behovet for en højere grad af innovion og produktdifferentiering i den danske fødevareproduktion. En central erhvervspolitisk udfordring er således udbygge vidensamarbejdet mellem aktørerne i fødevaresektoren, ikke mindst mellem og på tværs af videninstitutioner og virksomheder. Det kræver, virksomhederne er innovionspare, og de har de rette kompetencer til indgå i sådanne samarbejder. Proces for forprojektet: I forbindelse med igangsættelsen af forprojektet for megassningen blev der neds en arbejdsgruppe med eksperter med følgende repræsention: Niels Mikkelsen, Vækstforum (formand) Brian Thomsen, Dansk Akvakultur Bodil Hjarvard, Dansk Landbrugsrådgivning, Landscentret Jan Bender, Iskilde (producent af kildevand) Lars Esbjerg, Århus Universitet, Mapp-centret Bolette Van Ingen Bro, VIFU (Videncenter for FødevareUdvikling) Peter Rasmussen, Århus Kommune Rita Munk, Direktoret for Fødevareerhverv Steen Hartmand, NNF Holstebro Hans Elbek Pedersen, Danisco A/S Jacob Holm Nielsen, Aarhus Universitet, Det Jordbrugsvidenskabelige Fakultet Alan Friis, Food DTU Michael Stevns, Mejeriforeningen Lisbeth Klode, Gourmet Vest/Smagen af Danmark Elinor Bæk Thomsen, Region Midtjylland Ekspertarbejdsgruppen beskrev i forprojektets første del (2. halvår 2007) en vision: "Klog hverdagsmad som sund forretning" og fire overordnede indssområder for megassningen på fødevareområdet. I forprojektets anden del (første halvår 2008) blev der i 4 faglige udviklingsgrupper udarbejdet forslag til konkrete initiiver under megassningen på fødevareområdet. Ekspertarbejdsgruppen fungerede i forprojektets anden del som styregruppe for udviklingsgruppernes arbejde og udarbejdelsen af en stregi og handlingsplan. Ud over deltagerne i ekspertarbejdsgruppen og udviklingsgrupperne har en lang række eksperter fra hele landet været involveret i forprojektet, bl.a. i et ekspertpanel, som har bistået ekspertarbejdsgruppens/styregruppens udviklingsarbejde. I alt har ca. 100 fødevareeksperter bidraget aktivt til udviklingen af den stregi og handlingsplan for megassningen på fødevareområdet, som vil blive forelagt Vækstforum på mødet den 24.

12 12 november Det stregiske mål for megassningen er, "Region Midtjylland skal være et førende internionalt innovionsmiljø for klog hverdagsmad". Stregi og handlingsplan Stregi og Handlingsplan for megassningen på fødevareområdet beskriver initiiver i 2009, der vil være omftet af Vækstforums Handlingsplan for Megassningsinitiiverne i vil være omftet af Vækstforums fremtidige handlingsplan efter Handlingsplanen beskriver regionale erhvervsudviklingsinitiiver, der skal medvirke til styrke det regionale fødevareerhvervs innovionsevne og øge værditilvæksten i virksomhederne. Stregien og handlingsplanen har primært fokus på fødevareinnovion og forudsætningerne herfor. Det handler således om: udvikling af viden og koncepter for fødevareinnovion udvikling af nye produktioner af højværdi fødevareprodukter udvikling af fødevarevirksomheders innovionskompetencer. Langsigtede mål: At opbygge en tradition for samarbejde mellem regionens fødevarevirksomheder og det internionale videnmiljø. At udvikle innovionskraften i Region Midtjyllands fødevaresektor til en internional spidskompetence. At øge innovionskompetencerne i de midtjyske fødevarevirksomheder. At sikre en kompetent arbejdskraft til regionens fødevareerhverv. Mål for : At der etableres mindst tre nye, innovive samarbejdsalliancer med deltagelse af virksomheder og videninstitutioner. F.eks. i form af innovionsnetværk, forretningsbaserede netværk, klyngesamarbejder eller innovionskonsortier. At 40 fødevarevirksomheder indgår i nye udviklings- eller forskningssamarbejder med videninstitutioner, f.eks. i form af PhD-projekter. At der udvikles 3 nye metoder til fødevareinnovion. At der udvikles 20 nye produkter, processer eller forretningskoncepter gennem innovive samarbejder. At der udvikles et nyt rådgivningskoncept med fokus på værdikæder. At der skabes overblik over udbud og efterspørgsel for fødevareuddannelserne. Handlingsplanen bygger på megassningens vision: Klog hverdagsmad som sund forretning. Visionen udfoldes i det stregiske mål: "Region Midtjylland skal være et førende internionalt innovionsmiljø for klog hverdagsmad" og tre overordnede initiiver: INNOVATION, DIFFERENTIERING og KOMPETENCE. INNOVATION Formålet med initiivet er skabe øget innovion i fødevarebranchen ved udvikle, afprøve og dokumentere nye metoder og samarbejdsrelioner. Under initiivet skal der

13 13 udvikles og etableres en udviklingsplform for fødevareinnovion i Region Midtjylland med deltagelse af videninstitutioner, fødevarevirksomheder, brugere og kreive kræfter. Initiivet gennemføres af et bredt sammens konsortium, hvis primære opgaver bliver: Udvikling og gennemførelse eksperimenterende innovionsprojekter Deltagelse i og formidling af internionale samarbejder og udviklingsprojekter med fokus på fødevareinnovion Iværksættelse af PhD-projekter (samfinansierede og/eller erhervs-phd) Dokumention og videnopsamling Formidling og kommunikion Kurser og workshops om fødevareinnovion for fødevarevirksomheder Med initiivet vil der blive skabt en række konkrete innovioner inden for fødevaresektoren samt et solidt erfarings- og beslutningsgrundlag for, hvordan der fremadrettet kan skabes et internionalt innovionsmiljø for klog hverdagsmad i Region Midtjylland. DIFFERENTIERING Med initiivet iværksættes en udviklingspulje, der skal understøtte virksomhedsbaserede udviklingsprojekter, som kan medvirke til bane vejen for produktion og afsætning af nye højkvalitets- og højværdiprodukter fra de regionale fødevarevirksomheder. Projekterne skal arbejde med specifikke udfordringer og problemstillinger i processen fra jord/hav til bord, eksempelvis: Konceptudvikling for produktion af differentierede fødevareprodukter Råvareselektion/optimering Udvikling af produktionsteknologi og procesudstyr Emballering Sporbarhed og dokumention Logistik og distribution Afsætning Der forventes igangs 4-8 udviklingsprojekter pr. år via udviklingspuljen. Initiivet retter sig mod samarbejder mellem flere små og mellemstore fødevarevirksomheder og videninstitutioner. KOMPETENCE Formålet med initiivet er understøtte udviklingen af små og mellemstore fødevarevirksomheders innovionskompetencer. Initiivet skal videreudvikle og supplere de eksisterende regionale erhvervsfremmeinitiiver med henblik på de specielle udfordringer, som fødevarebranchens virksomheder møder. KOMPETENCE består af tre delinitiiver: Etablering af nye innovive samarbejdsalliancer med deltagelse af virksomheder og videninstitutioner.

14 14 Specialiseret vejledning og rådgivning til små og mellemstore fødevarevirksomheder. Afdækning af fødevarevirksomheders kompetencebehov og udbuddet af fødevareuddannelser. På baggrund af analysen vil der som pilotprojekt blive iværks aktiviteter, der skal medvirke til skabe en mere sammenhængende uddannelsesstruktur for den økologiske sektor. Initiiverne under KOMPETENCE vil i videst muligt omfang gøre brug af og blive koordineret med Vækstforums øvrige erhvervsudviklingsinitiiver, eksempelvis VÆKSTmidt og KLYNGEmidt. Organisering Handlingsplanens initiiver gennemføres af eksterne aktører. Den samlede indss sendes i udbud til et eller flere konsortier. Der vil i forbindelse med iværksættelsen af megassningen blive neds et fødevareråd, der skal bistå Vækstforum med faglig sparring. Fødevarerådet vil bestå af fødevareeksperter, som udpeges af Vækstforum. Mødefrekvensen vil være ca. 2 årlige møder. Fødevarerådets primære opgaver bliver: Overvågning og evaluering af initiivernes fremdrift og resulter Faglig vurdering og indstilling af udviklingsprojekter under initiiverne INNOVATION og DIFFERENTIERING til Vækstforums sekretari Faglig sparring til Vækstforum i fødevarespørgsmål Økonomi Bruttobudget / mio. kr I alt INNOVATION 15,20 21,95 24,35 61,50 DIFFERENTIERING 6,00 16,00 14,00 36,00 KOMPETENCE 4,50 10,00 10,00 24,50 I alt 25,70 47,95 48,35 122,00 Finansieringsplan / mio. kr I alt Region Midtjylland 6,90 12,14 12,18 31,21 EU, Regionalfond 8,14 16,65 17,00 41,79

15 15 Virksomheder 8,67 17,17 17,17 43,00 Universiteter/Forsknings- og Innovionsstyrelsen 2,00 2,00 2,00 6,00 I alt 25,70 47,95 48,35 122,00 Bilag: Stregi og handlingsplan

16 Megassningen Erhverv-Sundhed - indstilling af bevilling til etablering af en generel erhvervs-/innovionsindss i sundhedssektoren Den administrive styregruppe indstiller, Vækstforum indstiller til Regionsrådet, der af Region Midtjyllands Erhvervsudviklingsmidler for perioden bevilges 3,0 mio. kr. til udviklingsplformen MedTech Innovions Centre til udmøntning af første del af erhvervsindssen i sundhedsvæsnet: Innovionshospitalet i Horsens. Vækstforum foreløbig godkender forslag til etablering af en generel erhvervs- /innovionsindss i sundhedsvæsenet, Vækstforum på mødet i januar 2009 tager endelig stilling til det samlede finansieringsforslag for megassningen Erhverv-Sundhed. Beslutning Indstillingen blev tiltrådt. Sagsfremstilling Vækstforum godkendte på sit møde den 29. januar 2008 etableringen af to udviklingsplforme under Megassningen Erhverv-sundhed, henholdsvis CareTech Innovion (hidtil under navnet Center for Pervasive Healtcare 2.0) og MedTech Innovion Centre. De to plforme er under etablering og der afholdes startkonference for de to plforme den 18. november Endvidere godkendte Vækstforum, der blev gennemført et udredningsarbejde vedrørende en generel erhvervs-/innovionsindss i sundhedsvæsenet samt et udredningsarbejde vedrørende det erhvervsudviklingsmæssige potentiale i forbindelse med de kommende større hospitalsbyggerier i Region Midtjylland. Erhvervs-/innovionsindss i sundhedssektoren Formålet med etablering af en erhvervs-/innovionsindss i sundhedssektoren er sikre, de gode ideer der genereres i sundhedsvæsenet bidrager til erhvervsudvikling og øget innovion indenfor sektoren. Regionens hospitaler, den kommunale pleje og øvrige aktører har forskellige forudsætninger for bidrage til innovionsindssen, og det er ikke ønskeligt på forhånd opstille én fast model for hvordan erhvervsindssen faciliteres. Indssen skal i stedet drøftes og behandles i overensstemmelse med lokale ønsker og forudsætninger, altid med udgangspunkt i målet: Erhvervsmæssig vækst. Det er hensigten, der løbende skal etableres dialog med andre relevante enheder, evt. med andre fokusområder, og der som følge heraf i 2009 vil blive arbejdet med etablering af udviklingsenheder på hospitaler eller andre sundhedsaktører i regionen.

17 17 Indss på Regionshospitalet Horsens Regionshospitalet Horsens har i et samarbejde med Alexandrainstituttet og flere firmaer, med baggrund i konkrete driftsmæssige udfordringer, udviklet et banebrydende system, som øger både pientsikkerhed og produktivitet. Det konkrete system er nu i færd med blive implementeret på flere regionens øvrige hospitaler. Denne udrulning af systemet er en drifts-/investeringsopgave, men samarbejdet mellem hospitalets anste, konkrete firmaer mv. kan i samarbejde med de etablerede innovionsplforme under megassningen danne baggrund for en vækstindss. Der er således i samarbejde med Regionshospitalet Horsens og udviklingsplformene beskrevet en mulig organisering i forhold til "Innovionshospitalet Horsens", der foreslås have følgende opgaver: At koble drifts- og udviklingsopgaver på Regionshospitalet Horsens med en erhvervsmæssig drivkraft At sikre en udviklings- og testenhed for udviklingsplformene under megassningen Erhverv-Sundhed (MTIC og CTI) At udvikle særlige ssområder af interesse for Horsens (Regionshospital og by) At tiltrække udviklingsmidler fra fx stslige ssninger som brugerdreven innovion (BDI), offentlig-priv innovion (OPI ) og fonden for arbejdskraftbesparende teknologi (ABT). Innovionshospitalet har sit udgangspunkt i en erhvervsmæssig drivkraft, og skal beskæftige sig med de opgaver, som er væsentlige for driften af hospitalet og for pientbehandlingen. Dvs. kun de opgaver, som fra begyndelsen har interesse fra prive parter, f.eks. i form af faglighed og risikovillig kapital kan iværksættes indenfor rammerne af dette forslag. Der afsættes en pulje til medfinansiering af proof-of-concept og proof-of-business aktiviteter. Målet med indssen er, der i Innovionshospitalet Horsens i perioden iværksættes 5-10 konkrete erhvervsprojekter, der screenes det dobbelte antal idéer samt Innovionshospitalet indgår i én eller flere stslige erhvervs-/innovionsssninger. Indssen ledes i fællesskab af hospitalsledelsen og direktøren fra én af de 2 udviklingsplforme (MedTech Innovion Center eller Center for Pervasive Healthcare 2.0) efter nærmere forhandling. Bevillingen vil blive givet til MedTech Innovion Centre. Organisionen vil bestå af en projektleder fra Regionshospitalet samt en person fra MTIC med professionel erfaring i forretningsgørelse og fundraising. Modellen skal implementeres på Regionshospitalet Horsens for perioden Øvrige forslag til udmøntning af indssten - i forbindelse med andre sundhedsaktører - vil løbende blive forelagt Vækstforum. Erhvervsudvikling i tilknytning til de kommende hospitalsbyggerier i region Midtjylland. Vækstforum vedtog på sit møde i januar, der skulle gennemføres et udredningsarbejde vedrørende det erhvervsudviklingsmæssige potentiale i forbindelse med de kommende hospitalsbyggerier i regionen. Dette er ved blive udmøntet i relion til Det nye Universitetshospital i Skejby (DNU). Det Ny Universitetshospitals gennemgående rådgiver ved udvikle en metode og proces, der skal skabe innovion og udvikling i hele projektet.

18 18 Regional Udvikling deltager i dette arbejde med en repræsentant i arbejdsgruppen for det såkaldte delprojekt 9 i Projektplanen for DNU - Udvikling og innovion. Formålet med projektet er sikre, det nye hospital får nytte af forskning, udvikling og erfaringer indenfor alle relevante fagområder. Der arbejdes foreløbig med 3 indssområder: Indsamling og behandling af ideer, oprettelse af en funktion som innovionssekretær, som skal opsøge og modtage nye ideer samt etablering af et DNU Innovionsråd, der skal foretage vurdering af de indkomne ideer og indstille til videreudvikling heraf. Det er tanken, udgifterne i forbindelse med indssen skal afholdes over byggeprojektet. Arbejdet med udvikling og innovion indenfor DNU projektet vil ske i tæt samarbejde med de to udviklingsplforme under megassningen Erhverv-sundhed. Når arbejdsmetoden er endeligt beskrevet, vil den blive forelagt Vækstforum. Økonomi Budget Innovionshospitalet Horsens Ramme til etablering af øvrige innovionsenheder I alt Finansieringsplan Region Midtjylland EU s Regionalfond I alt 3 mio. kr. 22 mio. kr. 25 mio. kr. 14 mio. kr. 11 mio. kr. 25 mio. kr.

19 Fastholdelse af udenlandske studerende - bevilling Sekretariet indstiller, Vækstforum indstiller til Regionsrådet, der af midlerne til Erhvervsfremme bevilges 1,5 mio. kr. til indssen for fastholde udenlandske studerende som ansøgt Vækstforum indstiller til Erhvervs- og Byggestyrelsen, de to ansøgninger om støtte fra Den Europæiske Socialfond imødekommes som ansøgt til en samlet maksimal ramme på 3,5 mio. kr. over en toårig periode Beslutning Indstillingen blev tiltrådt. Sagsfremstilling Politisk behandling af projektet Fastholdelse af udenlandske studerende På mødet den 26.maj 2008 godkendte Vækstforum projektbeskrivelsen Fastholdelse af udenlandske studerende. Vækstforum besluttede samtidig: indstille til Regionsrådet, der reserveres 1,5 mio. kr. til medfinansiering af indssen i en to-årig periode reservere midler fra den Europæiske Socialfond til indssen Regionsrådet har efterfølgende godkendt Vækstforums indstilling. Fastholdelse af udenlandske studerende - projektbeskrivelse Formålet med projektet er bidrage til udvidelse af arbejdsstyrken i Region Midtjylland for således styrke betingelserne for vækst, innovion og velfærd. Målene er: bidrage til, udenlandske studerende får tilbudt praktikpladsophold, projektarbejde eller studierelevant erhvervsarbejde under studierne understøtte muligheden for, udenlandske studerende tilbydes ansættelse i regionens virksomheder efter endt studium. Indssen for fastholde de udenlandske studerende målrettes: udenlandske studerende på professionsuddannelser i Region Midtjylland udenlandske studerende på lange videregående uddannelser og øvrige mellemlange uddannelser i Region Midtjylland Indssen skal i henhold til den godkendte projektbeskrivelse komme virksomheder i hele Region Midtjylland til gavn og forankres i en institution, der har en bred kontaktfla-

20 20 de til udenlandske studerende fra forskellige uddannelsesretninger og -institutioner og som tilbyder et internionalt miljø med fokus på uddannelse, beskæftigelse og erhverv. Indssen skal gennemføres i tæt dialog med regionens erhvervsliv, beskæftigelsespolitiske aktører og relevante uddannelsesinstitutioner. Indssen skal endvidere koordineres med den indss som afvikles i regi af de syv konsortier, som Vækstforum godkendte på mødet den 1. oktober til varetagelse af initiivet Modtagelse og fastholdelse af udenlandsk arbejdskraft. Indssen omfter følgende indssområder: Virksomhedsopsøgende arbejde Mødeforum for virksomheder og internionale studerende Netværk mellem nuværende og tidligere studerende Temadage for de udenlandske studerende Temamøder for regionens virksomheder Karrieremesser Fastholdelse af udenlandske studerende - Operionalisering af målene Målene med indssen operionaliseres bl.a. som følger: Etablering af to organisoriske enheder, der sikrer virksomhederne i Region Midtjylland direkte adgang til udenlandske studerende i regionen Minimum opsøgende virksomhedskontakter med henblik på etablering af praktikpladsophold, projektarbejde, studierelevant erhvervsarbejde eller ordinær beskæftigelse til udenlandske studerende, bachelorer og kandider Deltagelse i minimum 35 informionsmøder for virksomheder i Region Midtjylland med henblik på generel informion om projektet og etablering af praktikpladsophold, projektarbejde, studierelevant erhvervsarbejde eller ordinær beskæftigelse til udenlandske studerende, bachelorer og kandider Alle udenlandske studerende i målgruppen er bekendt med projektet og modtager tilbud fra samme Minimum 400 studerende indgår aftaler med virksomheder om længerevarende forløb som f.eks. praktikpladsophold, projektarbejde, studierelevant erhvervsarbejde eller ordinær beskæftigelse 80 % af alle udenlandske studerende, bachelorer og kandider er registreret i enhedernes CV-dabaser med henblik på beskæftigelse i regionens virksomheder. Ansøgninger om godkendelse til varetagelse af Vækstforums initiiv Fastholdelse af udenlandske studerende: Indssen er i forlængelse af Vækstforums møde den 26. maj 2008 annonceret på Vækstforums hjemmeside med henblik på indkaldelse af ansøgninger om varetagelse af Vækstforums initiiv Fastholdelse af udenlandske studerende. Der er indkommet: 1 ansøgning om varetagelse af indssen for udenlandske studerende på professionsuddannelser i Region Midtjylland med VIA University College som leadpartner. Øvrige parter er Sundhedsfaglig højskole, Pædagogisk-Socialfaglig Højskole, Teknisk Merkantil højskole, Erhvervsakademierne Minerva, Århus Købmandsskole og Aarhus Tekniske Skole 1 ansøgning om varetagelse af indssen for udenlandske studerende på lange videregående uddannelser og øvrige mellemlange uddannelser i Region Midtjyl-

21 21 land med Handelshøjskolen, Aarhus Universitet som lead-partner. Øvrige partnere er Campus Århus bestående af Arkitektskolen Aarhus, Det jyske Musikkonservorium, Ingeniørhøjskolen i Århus, Journalisthøjskolen, Aarhus Universitet og Handelshøjskolen, Aarhus Universitet samt Studenterhus Aarhus, Aarhus Universitet, Handels- og ingeniørhøjskolen i Herning (AU-HIH) Geografisk dækker ansøgerne virksomheder i hele Region Midtjylland. Begge ansøgere vurderes opfylde de kriterier, der fremgår af den projektbeskrivelse, Vækstforum godkendte den 26. maj 2008, hvorfor de indstilles til godkendelse. Begge ansøgere har udarbejdet ansøgning til den Europæiske Socialfond, idet finansieringen og aktørkredsen bag de to ansøgninger fremgår af nedenstående oversigt. Økonomi Budget I alt Udenlandske studerende på professionsuddannelser i Region Midtjylland 1,5 1,5 3 Udenlandske studerende på lange 1,9 1,9 3,8 videregående uddannelser og øvrige mellemlange uddannelser i Region Midtjylland I alt 3,4 3,4 6,8 Finansieringsplan I alt Region Midtjylland 0,75 0,75 1,5 EU, Socialfond 1,70 1,70 3,4 Anden medfinansiering 0,95 0,95 1,9 I alt 3,40 3,40 6,8 Bilag: Projekt og procesbeskrivelse - Fastholdelse af udenlandske studerende

22 Ansøgninger til puljen til Klimopmødeaktiviteter Resumé Vækstforum godkendte på sit møde den 26. maj 2008 etablering af en pulje til støtte for gennemførelse af aktiviteter, der profilerer Regions Midtjyllands styrkepositioner på energi- og miljøområdet i forbindelse med FN's Klimopmøde i København i Puljen har været udbudt med ansøgningsfrist den 6. oktober Der er indkommet 22 ansøgninger til puljen. Et indstillingsudvalg bestående af den kommunale klimagruppe og formanden for Vækstforums Råd for Energi- og Miljøteknologi har indstillet, 8 projekter støttes, idet man finder de øvrige ansøgninger ikke lever op til kriterierne for anvendelse af puljen. Vækstforum har i forbindelse med afsættelse af puljen opfordret til der etableres et sådant indstillingsudvalg Sekretariet indstiller, Indstillingsudvalgets indstillinger følges, således Vækstforum indstiller, der bevilges kr. fra Regionalfonden til Aarhus Universitets projekt "Beyond Kyoto" idet Aarhus universitet anmodes om udarbejde en ansøgning til Regionalfonden. der bevilges op til kr. af regionens erhvervsudviklingsmidler til Vækstforums deltagelse i Klimakonsortiets konkurrence "Klima-DM" der bevilges på op til kr. af regionens erhvervsudviklingsmidler til Center for Bioenergi og Miljøteknologisk Innovion (CBMI) til "Fremvisning af Region Midtjyllands erhvervsmæssige styrkepositioner på energi- og miljøområdet" der bevilges kr. af regionens erhvervsudviklingsmidler til Nurvidenskabernes Hus til udvikling og etablering af udstillinger under forudsætning af der mindst 15 virksomheder i projektet der bevilges kr. af regionens erhvervsudviklingsmidler til Samsø Energiakademi til projektet "The Danish Way" der bevilges kr. af regionens erhvervsudviklingsmidler til Håndværksrådet til projektet "Klimakonference i Herning" der bevilges kr. af regionens erhvervsudviklingsmidler til Brædstrup Fjernvarme til projektet "Kraftvarme, fjernvarme og køling som CO2 fjerner" idet projektet skal koordineres med Århus kommunes forslag om gennemføre en udviklingscamp om udvikling af fjernvarmeteknologi.

23 23 der bevilges kr. af regionens erhvervsudviklingsmidler til Ingeniørhøjskolen i Århus, Aarhus Universitet m.fl. projekt "Klimasommerskoler- Engineering innovion for the clime" under forudsætning af der sker en profilering af regionens virksomheder Beslutning alle bevillinger gives i 2008 Indstillingen blev tiltrådt med bemærkning om, i det tilfælde, Aarhus Universitet ikke kan opnå støtte fra EU s Regionalfond til gennemførelse af konferencen Beyond Koyoto, vil midlerne i stedet blive indstillet til bevilling af de regionale erhvervsfremmemidler, Center for Bioenergi og Miljøteknologisk Innovion (CBMI) indstilles til en bevilling på kr. af de regionale erhvervsfremmemidler, der forventes indkomme en ansøgning fra HIRC i forhold til et projekt vedr. energi til transport, herunder brint og brændselsceller. Poul Müller forlod mødet under behandlingen af ansøgningen fra HIRC. Sagsfremstilling Vækstforum godkendte på sit møde den 26. maj 2008 afsætning af en pulje på 10 mio. kr. (heraf 5 mio. kr. fra Regionalfonden hvis denne kan støtte de påtænkte aktiviteter) i form af en supplerende bevilling til energi- og miljøssningen til understøtte aktiviteter, som synliggør energi- og miljøaktiviteter i Region Midtjylland i forbindelse med klimopmøde i Egenfinansieringen af projekterne skal som udgangspunkt udgøre min. 50%, dog efter en konkret vurdering af det enkelte projekt. Sekretariet har informeret en lang række mulige ansøgere om puljen og opfordret til fremsende ansøgninger til puljen senest den 6. oktober Resultet blev 22 ansøgninger, som er blevet vurderet ud fra følgende kriterier: Aktiviteten synliggør og profilerer af Region Midtjyllands styrkepositioner på energi- og miljøområdet. Aktiviteten sætter fokus på teknologier/løsninger til reduktion af den menneskeskabte påvirkning af det globale miljø. Aktiviteten forventes have positiv erhvervsudviklingsmæssig effekt. Relevante virksomheder medvirker ved udvikling og gennemførelse af projektet. Projektet gennemføres i tilknytning til, som led i eller er koordineret med andre af de initiiver, der er planlagt i forbindelse med FN's klimopmøde Aktiviteterne/projekterne er blevet behandlet på et møde i et indstillingsudvalg bestående af "Den Kommunale Klimagruppe" med deltagelse af formanden for Vækstforums "Råd for Energi- og Miljøteknologi". En række af ansøgningerne mangler en beskrivelse/dokumention af aktiviteterne synliggør regionens styrkepositioner og dermed har

24 24 en erhvervsmæssig effekt. Der er med indstillingerne lagt vægt på der vises en bredde i energi- og miljøløsninger. De ansøgninger, som er indstillet til bevilling fra indstillingsudvalget, er: Klimakonference på Aarhus Universitet, "Beyond Kyoto" Internional konference, som sætter fokus på klimarelerede kompetencer og løsninger. Konferencen forventes tiltrække deltagere fra hele verden. Konferencen holdes over 2 dage med efterfølgende ekskursion på 3. dagen til virksomheder og anlæg i Regionen. Klimakonsortiet, "Klima DM" Som en del af aktiviteterne frem mod december 2009 afholder Klimakonsortiet "det officielle danmarksmesterskab i klimaløsninger". Formålet med konkurrencen er få danskerne og de danske arbejdspladser til bidrage til begrænse klimaforandringerne ved ændre adfærd, bidrage til innovion og/eller bidrage til erkendelser af behovet for handling. Indstillingsudvalget anbefaler, Vækstforum går ind i aktiviteten ligesom de øvrige Vækstfora forventes gøre, men der bør ske en konkretisering af aktiviteterne. Center for Bioenergi og Miljøteknologi (CBMI), "Fremvisning af Region Midtjyllands erhvervsmæssige styrkepositioner på energi- og miljøområdet" Virksomheder inden for bioenergi og miljøteknologi vil blive profileret via ekskursion til relevante virksomheder og anlæg samt på udstilling på Agro Business Park. Aktiviteten tænkes afholdt i forbindelse med planlagte konferencer, herunder Aarhus Universitets konference. Nurvidenskabernes Hus Nurvidenskabernes Hus i Bjerringbro, som er under opførelse, vil samle et antal virksomheder inden for energi og miljø, som deltagere i en udstilling, som henvender sig til udenlandske delegioner. Samsø Energiakademi, "The Danish Way" Gennemførelse af besøgsprogrammer vedr. dels Samsø som vedvarende energi-ø og dels i hele Region Midtjylland med fremvisning af virksomheder mv. inden for energi og miljø. Håndværksrådet, "Klimakonference i Herning" Håndværksrådet vil afholde en 3 dages klimakonference i tilknytning til H&I Messen i Herning i september Konferencens tema vil hovedsagelig være energibesparelser i den eksisterende bygningsmasse. Brædstrup Fjernvarme, "Kraftvarme, fjernvarme og køling som CO2 fjerner", idet denne aktivitet skal koordineres med en anden foreslået aktivitet, "Udviklings Camp" ved AffaldVarme Århus Brædstrup Fjernvarme foreslår afholdelse af en konference vedr. fjernvarme inkl. fremvisning af Ring Søpark projektet, som Vækstforum har støttet som et projekt under megassningen på energi og miljø. Indstillingsudvalget foreslår, denne aktivitet samordnes med en aktivitet foreslået af AffaldVarme, Århus kommune, som indebærer afholdelse af en udviklingscamp med deltagelse af relevante aktører på fjernvarmeområdet.

25 25 Ingeniørhøjskolen i Århus, "Engineering innovion for the clime" Afholdelse af sommerskoler og efteruddannelseskurser for danske og udenlandske erhvervsfolk og studerende med temaer inden for forskellige energiteknologiske områder. Indstillingsudvalget går ind for støtte afholdelse af sommerskolerne, idet det bør være en forudsætning, der indgår fremvisning af regionens virksomheder. Indstillingsudvalget foreslår, Rådet for energi og miljøteknologi udvikler et projekt om anvendelse af vedvarende energi til transport. Sekretariet har efterfølgende nærmere vurderet muligheden for en samlet ansøgning til Regionalfonden for Århus Universitets projekt og CBMI's ansøgning og har nået frem til dette ikke er hensigtsmæssigt. Af vedlagte oversigt fremgår samtlige ansøgninger med indstilling om støttebeløb og bemærkninger fra foranstående møde. Det samlede støttebeløb fra Vækstforum bliver ud fra den angivne indstilling max kr. fordelt med kr. fra Regionalfonden og kr. fra regionens udviklingsmidler. Bilag: Oversigt over alle indkomne ansøgninger til puljen vedr. Klimopmødeaktiviteter Administrionens sagsfremstillinger til ansøgninger til klimapuljen Ansøgninger til klimapuljen

26 Den Europæiske Kulturhovedstad 2017 Resumé Århus Kommune har besluttet iværksætte en proces med henblik på blive europæisk kulturhovedstad I Århus Kommunes oplæg til opereres der med, der bør skabes en regional alliance, hvor kultur-, medie- og videninstitutioner inddrages, og hvor der samtidig samarbejdes med både kommuner og region omkring projektet. Sekretariet foreslår, der gennemføres et forprojekt med henblik på en regionalt dækkende vækstindss på erhvervsområdet i forhold til Kulturhovedstadsprojektet. Til gennemførelse af dette foreslås der af de regionale udviklingsmidler reserveret 1 mio. kr., fordelt ligeligt på årene 2009 og Sekretariet indstiller, der gennemføres et forprojekt med henblik på den regionale vækstindss i forhold til Kulturhovedstadsprojektet, der af de regionale udviklingsmidler reserveres 1 mio. kr., fordelt ligeligt på årene 2009 og Beslutning Indstillingen blev tiltrådt. Sagsfremstilling Århus Kommune har besluttet iværksætte en proces med henblik på blive europæisk kulturhovedstad I Århus Kommunes oplæg til opereres der med, der bør skabes en regional alliance, hvor kultur-, medie og videninstitutioner inddrages, og hvor der samtidig samarbejdes med både kommuner og region omkring projektet. I 1996 var København europæisk kulturhovedstad. Senest her i er de europæiske kulturhovedstæder Liverpool i England og Stavanger i Norge. Danmark er udpeget til være værtsland for Den Europæiske Kulturhovedstad" i Dette år har desuden Cypern mulighed for pege på en by. Der er endnu ikke taget stilling til, hvilken by i Danmark, der skal have titlen, og efter de foreløbige og ikke endelige tilbagemeldinger, vil Århus være eneste bud indenfor Region Midtjylland. Det vurderes, processen om ansøgning til og gennemføre være Europæisk Kulturhovedstad, vil kunne være enestående betydning for byen, kommunen og regionen. Det fremgår af en uafhængig undersøgelse af samtlige kulturhovedstadsprojekter (Palmer Report 2007): At blive udpeget til Europæisk Kulturhovedstad udgør en enestående mulighed for mobilisere og forene indbyggerne i et område samtidig med, man sikres usædvanlig

27 27 høj grad af internional bevågenhed. Det er af betydning blive valgt, ikke alene for det kulturelle område, men også hvad angår sociale og økonomiske afledte effekter. Europæisk Kulturhovedstad er et lokalt, regionalt og nionalt projekt, herunder skal processen med forberedelse af ansøgning virke netværksskabende mellem disse niveauer. Århus Kommune har valgt, der fra 2009 sættes en fireårig proces i gang for Århus som by, en proces, der bl.a. omfter en grundig kulturel kortlægning af byen byens ressourcer, identitet, image set udefra samt en række tværgående og temiske kortlægninger. I foråret 2010 skydes en række visionsseminarer i gang, og i efteråret 2010 går projektfolk sammen om udarbejdelse af projektforslag til Århus 2017-program. Det afgøres i 2012, hvilken dansk by, der udpeges til Kulturhovedstad De kommende år vil være en arbejdsproces, hvor ikke alene byens kulturinstitutioner, men også byens læreanstalter, virksomheder, medier og ikke mindst byens borgere inddrages i samarbejdet om Århus projektforslag. Herudover inviteres samarbejdspartnere fra andre kommuner og fra Region Midtjylland, og kontakter til både nionale og internionale institutioner mm. etableres. Århus Kommune har ans en projektleder for Århus 2017, og der har nu været afholdt en konference med kultur- og erhvervsfolk fra ind- og udland. Målet med processen har været sætte processen i gang mellem de mange aktører. Århus Kommune har udarbejdet en introduktionsmappe, der vedlægges som bilag. Sekretariet foreslår, der gennemføres et forprojekt med henblik på en regionalt dækkende vækstindss på erhvervsområdet i forhold til Kulturhovedstadsprojektet. Til gennemførelse af dette foreslås der af de regionale udviklingsmidler reserveret 1 mio. kr., fordelt ligeligt på årene 2009 og Århus Kommune og Regional Udvikling vil udforme forprojektet med henblik på forelæggelse for Vækstforum. Sekretariet vurderer endvidere, et projekt omkring kulturel kortlægning kan have muligheder for opnå støtte under EU's strukturfondsmidler, KASK (Kteg- Skagerak) programmet. Bilag: Århus som kulturby introduktionsmappe

Region Midtjylland Regional Udvikling. Referat

Region Midtjylland Regional Udvikling. Referat Region Midtjylland Regional Udvikling Viborg, den 12. juni 2008 /JETSAL Refer af mødet i Vækstforum 26. maj 2008 kl. 09:00 på VIA University College Chr. M. Østergaards Vej 4, Horsens Indholdsfortegnelse

Læs mere

Vækstforums møde den 26. januar bilag til pkt. 1. Referat. af mødet i Vækstforum 24. november 2008 kl. 13:00 på Hotel Legoland, Billund

Vækstforums møde den 26. januar bilag til pkt. 1. Referat. af mødet i Vækstforum 24. november 2008 kl. 13:00 på Hotel Legoland, Billund Region Midtjylland Regional Udvikling Viborg, den 10. december 2008 /JETSAL Refer af mødet i Vækstforum 24. november 2008 kl. 13:00 på Hotel Legoland, Billund Punkt 4 Stregi og handlingsplan for megassningen

Læs mere

NOTAT. Til: Møde 22.9.2009 i Udvalg vedrørende evaluering af den politiske. Samspil mellem Regionsrådet og Vækstforum

NOTAT. Til: Møde 22.9.2009 i Udvalg vedrørende evaluering af den politiske. Samspil mellem Regionsrådet og Vækstforum Regionshuset Viborg Regionssekretariatet NOTAT Skottenborg 26 Postboks 21 DK-8800 Viborg Tel. +45 8728 5000 www.regionmidtjylland.dk Til: Møde 22.9.2009 i Udvalg vedrørende evaluering af den politiske

Læs mere

Resultatkontrakt. Vedrørende. Fastholdelse af udenlandske studerende. 1. marts 2012 31. marts 2015. Journalnummer: 1-33-76-22-20-08

Resultatkontrakt. Vedrørende. Fastholdelse af udenlandske studerende. 1. marts 2012 31. marts 2015. Journalnummer: 1-33-76-22-20-08 Resultatkontrakt Vedrørende Fastholdelse af udenlandske studerende 1. marts 2012 31. marts 2015. Journalnummer: 13376222008 Kontraktens parter Region: Region Midtjylland(RM) Regional Udvikling Skottenborg

Læs mere

Plast baseret på biomateriale kan være en del af fremtidens svar på klimaudfordringer og knappe olie- og gasressourcer.

Plast baseret på biomateriale kan være en del af fremtidens svar på klimaudfordringer og knappe olie- og gasressourcer. Projektbeskrivelse af Biomateriale-initiativ Forord Plast baseret på biomateriale kan være en del af fremtidens svar på klimaudfordringer og knappe olie- og gasressourcer. Fremstilling af bioplast bidrager

Læs mere

J.nr.: 11/23888. Hyprovide Large-scale alkaline electrolyser (MW) Projektnavn: Green Hydrogen.dk. Ansøger: Finsensvej 3, 7430 Ikast.

J.nr.: 11/23888. Hyprovide Large-scale alkaline electrolyser (MW) Projektnavn: Green Hydrogen.dk. Ansøger: Finsensvej 3, 7430 Ikast. Bilag 26b Indstillingsskema til vækstforum Ansøgt beløb Indstillet beløb Ansøger om Mål 2 midler Socialfonden 0 kr. 0 kr. Ansøger om Mål 2 midler - Regionalfonden 0 kr. 0 kr. Ansøger om Regionale Udviklingsmidler

Læs mere

Energiklyngecenteret blev besluttet videreført frem til sommeren 2014 med økonomisk støtte fra 14 kommuner og Region Sjælland.

Energiklyngecenteret blev besluttet videreført frem til sommeren 2014 med økonomisk støtte fra 14 kommuner og Region Sjælland. Sag til K-17 19.april og KKR 11.juni 2013; Strategisk Energiplanlægning på tværs af kommunegrænser. Baggrund Energiklyngecenteret blev besluttet videreført frem til sommeren 2014 med økonomisk støtte fra

Læs mere

Resultatkontrakt. Opfølgning pr. 1. september 2013 Vedrørende. Innovation i folkeskolen

Resultatkontrakt. Opfølgning pr. 1. september 2013 Vedrørende. Innovation i folkeskolen Resultatkontrakt Opfølgning pr. 1. september 2013 Vedrørende Innovation i folkeskolen 16. september 2011 31. august 2014 Journalnummer: 1337622811 Kontraktens parter : Region Midtjylland(RM) Regional Udvikling

Læs mere

J.nr.: 09/12776. WindPowerTree. Projektnavn: A/S Brdr. Kurt Hansen & Co. Ansøger: Adresse: Nordre Ringvej 50 5700 Svendborg Kontaktperson:

J.nr.: 09/12776. WindPowerTree. Projektnavn: A/S Brdr. Kurt Hansen & Co. Ansøger: Adresse: Nordre Ringvej 50 5700 Svendborg Kontaktperson: Bilag 25b Indstillingsskema til vækstforum Ansøgt beløb Indstillet beløb Ansøger om Mål 2 midler Socialfonden kr. kr. Ansøger om Mål 2 midler - Regionalfonden 2.756.000 kr. 2.756.000 kr. Ansøger om Regionale

Læs mere

11. Tilskudssager ved annoncering: Fødevarer og oplevelser Åbent Vækstforum Sjælland Brevid: 2900113

11. Tilskudssager ved annoncering: Fødevarer og oplevelser Åbent Vækstforum Sjælland Brevid: 2900113 11. Tilskudssager ved annoncering: Fødevarer og oplevelser Åbent Vækstforum Sjælland Brevid: 2900113 Resume Vækstforum Sjælland vedtog den 4. september 2015 at indkalde ansøgninger til indsatser under

Læs mere

forslag til indsatsområder

forslag til indsatsområder Dialogperiode 11. februar til 28. april 2008 DEN REGIONALE UDVIKLINGSSTRATEGI forslag til indsatsområder DET INTERNATIONALE PERSPEKTIV DEN BÆREDYGTIGE REGION DEN INNOVATIVE REGION UDFORDRINGER UDGANGSPUNKT

Læs mere

Resultatkontrakt. Vedrørende. Fastholdelse af udenlandske studerende. JOBmidt. [1. maj 2009 31. december 2011] Journalnummer: 1-33-76-22-20-08

Resultatkontrakt. Vedrørende. Fastholdelse af udenlandske studerende. JOBmidt. [1. maj 2009 31. december 2011] Journalnummer: 1-33-76-22-20-08 Resultatkontrakt Vedrørende Fastholdelse af udenlandske studerende JOBmidt [1. maj 2009 31. december 2011] Journalnummer: 1-33-76-22-20-08 Kontraktens parter Region: Region Midtjylland(RM) Regional Udvikling

Læs mere

4.3. Kompetenceplatform: Organisationsbeskrivelse

4.3. Kompetenceplatform: Organisationsbeskrivelse 4.3. Kompetenceplatform: Organisationsbeskrivelse Indledning I det følgende skitseres planerne for kompetenceplatformens organisering i Region Midtjylland. Kompetenceplatformen er et initiativ, som skal

Læs mere

Region Midtjylland Regional Udvikling. Referat. fra elektronisk høring i Vækstforum 6. juni 2012 kl. 09:30. Viborg, den 11.

Region Midtjylland Regional Udvikling. Referat. fra elektronisk høring i Vækstforum 6. juni 2012 kl. 09:30. Viborg, den 11. Region Midtjylland Regional Udvikling Viborg, den 11. juni 2012 /JETSAL Refer fra elektronisk høring i Vækstforum 6. juni 2012 kl. 09:30 Der er indkommet høringssvar fra: Harald Mikkelsen, rektor Henning

Læs mere

2011-2014 Erhvervsudviklingsstrategi

2011-2014 Erhvervsudviklingsstrategi 2011-2014 Erhvervsudviklingsstrategi Vækstforum Sjælland Region Sjælland Alléen 15 4180 Sorø Telefon 70 15 50 00 E-mail vaekstforum@regionsjaelland.dk www.regionsjaelland.dk Fotos: Jan Djenner Tryk: Glumsø

Læs mere

Indstillingsskema til Vækstforum

Indstillingsskema til Vækstforum Indstillingsskema til Vækstforum Projekt We Know How You Grow With Less Energy 1. Indstilling: Ansøgt beløb Indstillet beløb Den Europæiske Socialfond Den Europæiske Regionalfond 7.149.841,25 kr. 7.149.841,25

Læs mere

Bilag. Region Midtjylland. Indstilling fra Vækstforum om bevilling til Virksomhedsnetværk for underleverandører til vindmølleindustrien

Bilag. Region Midtjylland. Indstilling fra Vækstforum om bevilling til Virksomhedsnetværk for underleverandører til vindmølleindustrien Region Midtjylland Indstilling fra Vækstforum om bevilling til Virksomhedsnetværk for underleverandører til vindmølleindustrien Bilag til Regionsrådets møde den 12. december 2007 Punkt nr. 29 Ansøgning

Læs mere

Annoncering efter operatør til Vækstforums program "Midtnet Kina innovationssamarbejde mellem virksomheder og videninstitutioner i perioden 2016-18.

Annoncering efter operatør til Vækstforums program Midtnet Kina innovationssamarbejde mellem virksomheder og videninstitutioner i perioden 2016-18. Regionshuset Viborg Regional Udvikling Internationalt Kontor Skottenborg 26 DK-8000 Viborg www.regionmidtjylland.dk Annoncering efter operatør til Vækstforums program "Midtnet Kina innovationssamarbejde

Læs mere

Resultatkontrakt. Vedrørende. Fastholdelse af udenlandske studerende. 1. marts 2012 30. juni 2014. Journalnummer: 1-33-76-22-20-08. Kontraktens parter

Resultatkontrakt. Vedrørende. Fastholdelse af udenlandske studerende. 1. marts 2012 30. juni 2014. Journalnummer: 1-33-76-22-20-08. Kontraktens parter Resultatkontrakt Vedrørende Fastholdelse af udenlandske studerende 1. marts 2012 30. juni 2014. Journalnummer: 13376222008 Kontraktens parter Region: Region Midtjylland(RM) Regional Udvikling Skottenborg

Læs mere

Vedlagt er et for-projektoplæg til oprettelsen og udviklingen af Nordsjællands Maritime Klynge.

Vedlagt er et for-projektoplæg til oprettelsen og udviklingen af Nordsjællands Maritime Klynge. København, d. 19. november, 2014 Kære Byråd v/borgmesteren i Halsnæs, Gribskov og Helsingør kommune. Ansøgning om støtte i 1 år, til at udvikle projektet: Nordsjællands Maritime Klynge (Maritime Cluster

Læs mere

FAKTA OM REGION HOVEDSTADEN

FAKTA OM REGION HOVEDSTADEN FAKTA OM REGION HOVEDSTADEN 1. Socioøkonomiske karakteristika for Region Hovedstaden Region Hovedstaden har godt 1,7 mio. indbyggere, og indbyggertallet har været stigende de senere år. Beskæftigelsen

Læs mere

Annoncering efter operatør sker med udgangspunkt i Regionsrådets og Vækstforums Vækst- og Udviklingsstrategi 2015-2025 og Vækstplan 2016-2020.

Annoncering efter operatør sker med udgangspunkt i Regionsrådets og Vækstforums Vækst- og Udviklingsstrategi 2015-2025 og Vækstplan 2016-2020. Regionshuset Viborg Regional Udvikling Internationalt Kontor Skottenborg 26 DK-8000 Viborg www.regionmidtjylland.dk Annoncering efter operatør til Vækstforums program "Midtnet Kina innovationssamarbejde

Læs mere

Ældre- og Handicapforvaltningen, Aalborg Kommune Aalborg på Forkant Innovativ udvikling i sundhed og velfærd. Forundersøgelse. Aalborg på Forkant

Ældre- og Handicapforvaltningen, Aalborg Kommune Aalborg på Forkant Innovativ udvikling i sundhed og velfærd. Forundersøgelse. Aalborg på Forkant Forundersøgelse - bedre sundhed og mere omsorg og pleje for færre ressourcer Udvikling af innovative sundheds- og velfærdsløsninger i Ældre- og Handicapforvaltningen i Aalborg Kommune 1 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Klog hverdagsmad som sund forretning strategiproces. Fødevarerådets 8. møde, 26. maj 2011

Klog hverdagsmad som sund forretning strategiproces. Fødevarerådets 8. møde, 26. maj 2011 Klog hverdagsmad som sund forretning strategiproces Fødevarerådets 8. møde, 26. maj 2011 Disposition Bag om Klog hverdagsmad.. Profil Igangsatte initiativer Fødevarerådet - baggrund og rolle De nuværende

Læs mere

J.nr.: 07-24121 Projektnavn: Anvendelse af bioenergi til mikrokraftvarmeanlæg Ansøger: Sønderborg Kommune Adresse: Rådhustorvet 10 Kontaktperson:

J.nr.: 07-24121 Projektnavn: Anvendelse af bioenergi til mikrokraftvarmeanlæg Ansøger: Sønderborg Kommune Adresse: Rådhustorvet 10 Kontaktperson: Indstillingsskema til vækstforum Bilag 20 Ansøgt beløb Indstillet beløb Ansøger om Mål 2 midler Socialfonden 0 kr. 0 kr. Ansøger om Mål 2 midler - Regionalfonden 4.186.541,65 kr. 4.186.541,65 kr. Ansøger

Læs mere

Referat. fra mødet i Vækstforum 29. august 2008 kl. 14:00 i Regionsrådssalen, Skottenborg 26, Viborg

Referat. fra mødet i Vækstforum 29. august 2008 kl. 14:00 i Regionsrådssalen, Skottenborg 26, Viborg Region Midtjylland Regional Udvikling Viborg, den 19. september 2008 /JETSAL Refer fra mødet i Vækstforum 29. august 2008 kl. 14:00 i Regionsrådssalen, Skottenborg 26, Viborg Punkt 10 Maabjerg Bioenergy

Læs mere

Bilag. Region Midtjylland. Indstilling fra Vækstforum om bevilling til udmøntning af initiativet Modtagelse og fastholdelse af udenlandsk arbejdskraft

Bilag. Region Midtjylland. Indstilling fra Vækstforum om bevilling til udmøntning af initiativet Modtagelse og fastholdelse af udenlandsk arbejdskraft Region Midtjylland Indstilling fra Vækstforum om bevilling til udmøntning af initiativet arbejdskraft Bilag til Regionsrådets møde den 19. november 2008 Punkt nr. 18 arbejdskraft Regionshuset Viborg Regional

Læs mere

Den Europæiske Socialfond 0 kr. 0 kr. Den Europæiske Regionalfond 0 kr. 0 kr. Regionale erhvervsudviklingsmidler 1.600.000 kr. 1.600.000 kr.

Den Europæiske Socialfond 0 kr. 0 kr. Den Europæiske Regionalfond 0 kr. 0 kr. Regionale erhvervsudviklingsmidler 1.600.000 kr. 1.600.000 kr. Bilag 21b Indstillingsskema til vækstforum Oprindelig ansøgt beløb Indstillet beløb Den Europæiske Socialfond 0 kr. 0 kr. Den Europæiske Regionalfond 0 kr. 0 kr. Regionale erhvervsudviklingsmidler 1.600.000

Læs mere

Vækstforums møde den 27. maj bilag til pkt. 1. Referat

Vækstforums møde den 27. maj bilag til pkt. 1. Referat Region Midtjylland Regional Udvikling Viborg, den 26. marts 2009 /JETSAL Refer af mødet i Vækstforum 24. marts 2009 kl. 10:00 på Minerva Erhverv Minervavej 63, Randers Indholdsfortegnelse Pkt. Tekst Side

Læs mere

Styrketræning til energisektoren. Fonden Business Kolding. Erhvervsdrivende fond CVR: 18746131

Styrketræning til energisektoren. Fonden Business Kolding. Erhvervsdrivende fond CVR: 18746131 Bilag 30a Indstillingsskema til vækstforum Ansøgt beløb Indstillet beløb Ansøger om Mål 2 midler Socialfonden 12.570.724 kr. 12.570.724 kr. Ansøger om Mål 2 midler - Regionalfonden 0 kr. 0 kr. Ansøger

Læs mere

Kriterier for projekter til formålsbestemt pulje til Offentlig-Privat Innovation (OPI)

Kriterier for projekter til formålsbestemt pulje til Offentlig-Privat Innovation (OPI) 19. august 2008 Kriterier for projekter til formålsbestemt pulje til Offentlig-Privat Innovation (OPI) Kriterier Vi har i dag kun begrænset viden om, hvilke ideer til innovative offentlig-private samarbejdsprojekter,

Læs mere

Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Borgmesterens Afdeling og Teknik og Miljø Dato 30. januar 2015

Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Borgmesterens Afdeling og Teknik og Miljø Dato 30. januar 2015 Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Borgmesterens Afdeling og Teknik og Miljø Dato 30. januar 2015 Evaluering af and+ og videreførelse i TAP Evaluering af det 3-årige Center for Arkitektur,

Læs mere

Annoncering efter operatør til initiativet Innovationsdrevet vækst hos virksomheder, der leverer til sundheds- og velfærdsområdet

Annoncering efter operatør til initiativet Innovationsdrevet vækst hos virksomheder, der leverer til sundheds- og velfærdsområdet Regionshuset Viborg Regional Udvikling Skottenborg 26 8800 Viborg Tel. +45 7841 0000 www.regionmidtjylland.dk Annoncering efter operatør til initiativet Innovationsdrevet vækst hos virksomheder, der leverer

Læs mere

Til alle institutioner og private udbydere af arbejdsmarkedsuddannelser samt alle efteruddannelsesudvalg

Til alle institutioner og private udbydere af arbejdsmarkedsuddannelser samt alle efteruddannelsesudvalg Til alle institutioner og private udbydere af arbejdsmarkedsuddannelser samt alle efteruddannelsesudvalg Afdelingen for erhvervsrettet voksenuddannelse Vester Voldgade 123 1552 København V Tlf. 3392 5600

Læs mere

Dagsorden til møde i Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget

Dagsorden til møde i Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget Gentofte Kommune Dagsorden til møde i Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget Dagsorden åben Mødedato 03. marts 2014 Mødetidspunkt 17.00 Mødelokale Udvalgsværelse D Side 1 af 10 Indholdsfortegnelse Erhvervs-

Læs mere

Bobleprojekter i Inno-SE

Bobleprojekter i Inno-SE Baggrund for bobleprojekter Inno-SE Bobleprojekter i Inno-SE Bobleprojektpuljen er en pulje i Inno-SE der gør det muligt for virksomheder, i samarbejde med videnspartnere, at ansøge om penge til et forprojekt

Læs mere

KlyngeMIDT 2009-2011

KlyngeMIDT 2009-2011 KlyngeMIDT 2009-2011 Vækstforums regionale partnerskab om netværk og klynger. v/ Bent B. Mikkelsen, Region Midtjylland Væksthus Midtjylland d. 15 januar 2009 1 www.regionmidtjylland.dk Dagsorden Vækstforum

Læs mere

Partnerskabsaftale mellem Odense Kommune, Syddansk Universitet, University College Lillebælt og Erhvervsakademiet Lillebælt

Partnerskabsaftale mellem Odense Kommune, Syddansk Universitet, University College Lillebælt og Erhvervsakademiet Lillebælt Partnerskabsaftale mellem Odense Kommune, Syddansk Universitet, University College Lillebælt og Erhvervsakademiet Lillebælt 1. Aftalens parter Denne aftale er den første af sin art i Odense. Aftalens parter

Læs mere

Region Midtjylland Regional Udvikling. Referat. af mødet i Vækstforum 29. oktober 2007 kl. 15:00 hos Færch Plast, Holstebro

Region Midtjylland Regional Udvikling. Referat. af mødet i Vækstforum 29. oktober 2007 kl. 15:00 hos Færch Plast, Holstebro Region Midtjylland Regional Udvikling Viborg, den 14. november 2007 /JETSAL Refer af mødet i Vækstforum 29. oktober 2007 kl. 15:00 hos Færch Plast, Holstebro Indholdsfortegnelse Pkt. Tekst Side Generelle

Læs mere

Indstilling. Til Århus Byråd via Magistraten. Borgmesterens Afdeling. Den 2. januar 2006. Århus Kommune

Indstilling. Til Århus Byråd via Magistraten. Borgmesterens Afdeling. Den 2. januar 2006. Århus Kommune Indstilling Til Århus Byråd via Magistraten Borgmesterens Afdeling Den 2. januar 2006 Etablering af et forskningsbaseret produktionsnetværk inden for digital kunst og it-baserede oplevelser - med tilskud

Læs mere

Påstande og fakta angående vækstforaene

Påstande og fakta angående vækstforaene Påstande og fakta angående vækstforaene UDDYBNING: Påstand 1: Det meste af tiden i vækstforum går med at behandle ansøgninger I 2007 er omkring 25 pct. af tiden i gennemsnit anvendt til at behandle ansøgninger.

Læs mere

Status og orientering Energi på Tværs

Status og orientering Energi på Tværs Status og orientering Energi på Tværs KTC 27.02.2015 Energi på Tværs skal At finde svar på, hvordan regionen bedst muligt kan bane vejen for en omstilling af energi- og transportsystemet: Udarbejde en

Læs mere

Baggrundsnotat samt supplerende oplysninger for ansøgninger til Operatør for Erhvervsrettet Vidensamarbejde med Shanghai.

Baggrundsnotat samt supplerende oplysninger for ansøgninger til Operatør for Erhvervsrettet Vidensamarbejde med Shanghai. Baggrundsnotat samt supplerende oplysninger for ansøgninger til Operatør for Erhvervsrettet Vidensamarbejde med Shanghai. Baggrund for samarbejdet med Kina Kina er på vej til at blive et videnssamfund

Læs mere

J.nr.: 10/4831. Forretningsudvikling indenfor velfærdsteknologi og service i Syddanmark. Projektnavn: Væksthus Syddanmark.

J.nr.: 10/4831. Forretningsudvikling indenfor velfærdsteknologi og service i Syddanmark. Projektnavn: Væksthus Syddanmark. Bilag 25 Indstillingsskema til vækstforum Ansøgt beløb Indstillet beløb Ansøger om Mål 2 midler Socialfonden 899. 241 kr. 899. 241 kr. Ansøger om Mål 2 midler - Regionalfonden kr. kr. Ansøger om Regionale

Læs mere

Erhvervspolitik 2013-2017

Erhvervspolitik 2013-2017 Erhvervspolitik 2013-2017 1 Indhold Forord... 3 Indledning... 5 Vision... 6 Strategi... 7 Styrke den erhvervsrettede service.. 8 Udnytte planlagte investeringer... 9 2 Vision: Køge Kommune skal markere

Læs mere

Konsulentbistand til udvikling af koncept- og forretningsmodel i testprojekt Energisafari

Konsulentbistand til udvikling af koncept- og forretningsmodel i testprojekt Energisafari Indhentning af tilbud Midtjysk Turisme ønsker at få tilbud på opgaveløsning vedrørende følgende opgaver i regi af Socialfondsprojektet RETHINK Kulturturisme : Konsulentbistand til udvikling af koncept-

Læs mere

Derfor vil vi gerne fortælle om de muligheder der er lokalt for støtte og rådgivning til de udfordringer, din eller jeres virksomhed står overfor.

Derfor vil vi gerne fortælle om de muligheder der er lokalt for støtte og rådgivning til de udfordringer, din eller jeres virksomhed står overfor. Rådhuset Dato: 25. maj 2009 J.nr.: 1/4 01.02.03-P15-6-07 Kære virksomhed i Struer kommune, Efter en lang periode med gode tider for vores erhvervsliv, står vi nu som resten af verdenssamfundet midt i en

Læs mere

Hub North. Den 30. November 2010

Hub North. Den 30. November 2010 Hub North Den 30. November 2010 AAU s Fundraising og Projektledelseskontor Jane Tymm-Andersen Jet@adm.aau.dk Fundraising & Projektledelseskontor Giver assistance i forbindelse med udarbejdelse af projektansøgninger,

Læs mere

Støtte fra Erhvervspuljen til Aarhus Kommunes deltagelse i samarbejdet omkring MedTech Innovation Consortium gældende for en 3-årig periode.

Støtte fra Erhvervspuljen til Aarhus Kommunes deltagelse i samarbejdet omkring MedTech Innovation Consortium gældende for en 3-årig periode. Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Borgmesterens Afdeling Dato 2. oktober 2015 Støtte fra Erhvervspuljen til Aarhus Kommunes deltagelse i samarbejdet omkring MedTech Innovation Consortium

Læs mere

Ny strukturfondsperiode 2014-2020

Ny strukturfondsperiode 2014-2020 Ny strukturfondsperiode 2014-2020 Gete Villefrance e-mail: anna-gete.villefrance@ru.rm.dk www.regionmidtjylland.dk Processen 2014-2020 EU 2020 EU s strategiske retningslinier DK s nationale reform program

Læs mere

REWARA Et projekt om cirkulær økonomi

REWARA Et projekt om cirkulær økonomi REWARA Et projekt om cirkulær økonomi I Aarhus Kommune arbejder man med et projekt, som bygger på tankesættet bag cirkulær økonomi og som skal være med til at begrænse affald i kommunen og fokusere på

Læs mere

Indstilling. Omlægning til økologi i offentlige køkkener i Aarhus Kommune. 1. Resume. Til Aarhus Byråd via Magistraten. Borgmesterens Afdeling

Indstilling. Omlægning til økologi i offentlige køkkener i Aarhus Kommune. 1. Resume. Til Aarhus Byråd via Magistraten. Borgmesterens Afdeling Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Borgmesterens Afdeling Den 19. december 2012 Aarhus Kommune Omlægning til økologi i offentlige køkkener i Aarhus Kommune Borgmesterens Afdeling 1. Resume Fødevareministeriet

Læs mere

Udvidelse af arbejdsstyrken JOBmidt - reservation af midler. Resumé

Udvidelse af arbejdsstyrken JOBmidt - reservation af midler. Resumé 4 1-33-76-56-07 5. Udvidelse af arbejdsstyrken JOBmidt - reservion af midler Resumé En forudsætning for vækst og erhvervsudvikling er, den fornødne arbejdskraft med de fornødne kvalifikioner er til stede

Læs mere

Brobygger 2.0. Initiativ til videreudvikling af den landsdækkende fødevareklynge med epicenter i Region Midtjylland.

Brobygger 2.0. Initiativ til videreudvikling af den landsdækkende fødevareklynge med epicenter i Region Midtjylland. Brobygger 2.0 Initiativ til videreudvikling af den landsdækkende fødevareklynge med epicenter i Region Midtjylland. Indledning Den danske fødevareklynge med centrum i Region Midt er i en god udvikling

Læs mere

Udkast. Næstved Kommune Rådmandshaven 20 4700 Næstved

Udkast. Næstved Kommune Rådmandshaven 20 4700 Næstved Næstved Kommune Rådmandshaven 20 4700 Næstved Udkast Høringssvar til Forslag til Næstved Kommuneplan 2013-2025 Region Sjælland har modtaget Forslag til Næstved Kommuneplan 2013 i høring og har med interesse

Læs mere

Ansøgning til kommunepuljen cirkulær økonomi, Region Midtjylland

Ansøgning til kommunepuljen cirkulær økonomi, Region Midtjylland Ansøgning til kommunepuljen cirkulær økonomi, Region Midtjylland Titel: Full Circle Island Samsø som levende laboratorium og udstillingsvindue for cirkulær økonomi (CØ). Vision: Samsø skal være det første

Læs mere

Annoncering efter operatør til Vækstforums initiativ More Creative i perioden 2016-2018

Annoncering efter operatør til Vækstforums initiativ More Creative i perioden 2016-2018 Regionshuset Viborg Regional Udvikling Annoncering efter operatør til Vækstforums initiativ More Creative i perioden 2016-2018 Skottenborg 26 Postboks 21 DK-8800 Viborg Tel. +45 7841 0000 kontakt@rm.dk

Læs mere

Det globale perspektiv i den regionale udviklingsplan Dato: 04.03.2009

Det globale perspektiv i den regionale udviklingsplan Dato: 04.03.2009 Regionshuset Viborg Regional Udvikling Sekretariatet Skottenborg 26 DK-8800 Viborg Tel. +45 8728 0000 Regionaludvikling@ru.rm.dk www.regionmidtjylland.dk Det globale perspektiv i den regionale udviklingsplan

Læs mere

Samarbejdsaftale vedr. udbredelse af Telesår projektet

Samarbejdsaftale vedr. udbredelse af Telesår projektet Odense d. 29 januar 2010 Samarbejdsaftale vedr. udbredelse af Telesår projektet Aftaleparter: Der er dags dato indgået samarbejdsaftale om deltagelse i: Mellem: MedCom det danske sundhedsdatanet Rugårdsvej

Læs mere

Indstilling. Ny erhvervsplan for Aarhus Til Aarhus Byråd via Magistraten Sundhed og Omsorg. Den 10. september 2013.

Indstilling. Ny erhvervsplan for Aarhus Til Aarhus Byråd via Magistraten Sundhed og Omsorg. Den 10. september 2013. Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Sundhed og Omsorg Den 10. september 2013 Ny erhvervsplan for Aarhus 2014-2017 Et enigt Erhvervskontaktudvalg for Aarhus Kommune (EKU) har den 2. september 2013

Læs mere

VÆKSTFORUM. Energi i Nordjylland. Regionale styrkepositioner og potentialer

VÆKSTFORUM. Energi i Nordjylland. Regionale styrkepositioner og potentialer VÆKSTFORUM Energi i Nordjylland Regionale styrkepositioner og potentialer INTRODUKTION Nordjylland har stærke kompetencer og et stort potentiale inden for vedvarende energi, som Vækstforum Nordjylland

Læs mere

Et arbejdsmarked rustet til fremtiden

Et arbejdsmarked rustet til fremtiden Et arbejdsmarked rustet til fremtiden Danske Regioners forslag til et regionalt partnerskab for styrket kompetencematch t arbejdsarked ustet til remtiden Et arbejdsmarked rustet til fremtiden Danske Regioner

Læs mere

ManagEnergy workshop. Kontorchef Morten Lemvigh

ManagEnergy workshop. Kontorchef Morten Lemvigh ManagEnergy workshop Kontorchef Morten Lemvigh Region Nordjyllands rolle inden for regional udvikling Region Nordjyllands rolle og mission er at være dynamo for regional udvikling og skabe grundlag for

Læs mere

Bilag 5A: Fælles nordjysk platform for sundheds- og velfærdsinnovation

Bilag 5A: Fælles nordjysk platform for sundheds- og velfærdsinnovation Bilag 5A: Fælles nordjysk platform for sundheds- og velfærdsinnovation Hovedaktivitet 1. Virksomheds udvikling Et helt centralt element i at skabe bedre betingelser for udvikling handler om at skabe overblik

Læs mere

Østjyllands Spisekammer

Østjyllands Spisekammer Østjyllands Spisekammer Projektbeskrivelse til netværksansøgning Et projekt under fødevareindsatsen i Grøn Vækst-programmet 1 Indhold 1. Titel... 3 2. Formål... 3 3. De deltagende virksomheder... 3 3.1

Læs mere

Nuværende bemanding og ressourcer Erhvervsråd, Havneforum og Kommune har afsat følgende ressourcer til erhvervsudvikling (skema 1):

Nuværende bemanding og ressourcer Erhvervsråd, Havneforum og Kommune har afsat følgende ressourcer til erhvervsudvikling (skema 1): Fremtidig erhvervsindsats i Thisted Kommune oplæg fra arbejdsgruppe Baggrund Thisted Byråd besluttede i forbindelse med budgetvedtagelsen for 2012, at tilskuddene til Thy Erhvervsråd og Hanstholm Havneforum

Læs mere

VÆKST I JYLLAND-FYN & BALANCE i danmark

VÆKST I JYLLAND-FYN & BALANCE i danmark VÆKST I JYLLAND-FYN & BALANCE i danmark Udkast juni 00 FORSLAG TIL STRATEGI DET JYSK-FYNSKE ERHVERVSSAMARBEJDE 00-00 FORORD Vestdanmark er et dynamisk område, hvor der skabes vækst. Det er et godt udgangspunkt

Læs mere

Udviklingsmuligheder for små og mellemstore virksomheder i Region Midtjylland

Udviklingsmuligheder for små og mellemstore virksomheder i Region Midtjylland 25. marts 2008 Udviklingsmuligheder for små og mellemstore virksomheder i Region Midtjylland Næsten en ud af ti er utilfreds med udviklingsmulighederne hvor de bor Nogle virksomheder mangler arbejdskraft,

Læs mere

Åbent møde for Beskæftigelsesudvalgets møde den 17. juni 2009 kl. 14:30 i Mødelokale SDP

Åbent møde for Beskæftigelsesudvalgets møde den 17. juni 2009 kl. 14:30 i Mødelokale SDP Åbent møde for Beskæftigelsesudvalgets møde den 17. juni 2009 kl. 14:30 i Mødelokale SDP Indholdsfortegnelse 030. Budgetopfølgning pr. 30. april 2009 - Beskæftigelsesudvalget 54 031. Drøftelse af 1. udkast

Læs mere

Opfølgning pr. 1. marts 2015. Resultatkontrakt. Smart Energy i Midten. 15. august 2014 1. maj 2015 Journalnummer: 1-30-76-30-12. Kontraktens parter

Opfølgning pr. 1. marts 2015. Resultatkontrakt. Smart Energy i Midten. 15. august 2014 1. maj 2015 Journalnummer: 1-30-76-30-12. Kontraktens parter Opfølgning pr. 1. marts 2015 Resultatkontrakt Smart Energy i Midten 15. august 2014 1. maj 2015 Journalnummer: 1-30-76-30-12 Kontraktens parter Region: Region Midtjylland (RM) Regional Udvikling Skottenborg

Læs mere

Europaudvalget 2006 2765 - transport, tele og energi Bilag 1 Offentligt

Europaudvalget 2006 2765 - transport, tele og energi Bilag 1 Offentligt Europaudvalget 2006 2765 - transport, tele og energi Bilag 1 Offentligt S AM L E N OT AT 8. november 2006 J.nr. Ref. SVF/PEN Energidelen af rådsmøde (Transport, Telekommunikation og Energi) den 23. november

Læs mere

Redegørelse til Danmarks Vækstråd i forbindelse med høring af Region Hovedstadens og Vækstforum Hovedstadens regionale vækst- og udviklingsstrategi

Redegørelse til Danmarks Vækstråd i forbindelse med høring af Region Hovedstadens og Vækstforum Hovedstadens regionale vækst- og udviklingsstrategi Center for Regional Udvikling Kongens Vænge 2 3400 Hillerød Att. Danmarks Vækstråd Telefon 38 66 50 00 Direkte 38665566 Fax 38 66 58 50 Web www.regionh.dk Ref.: 15002338 Dato: 22. april 2015 Redegørelse

Læs mere

Samarbejdsaftale om analysearbejde mellem Region Midtjylland og Beskæftigelsesregion Midtjylland

Samarbejdsaftale om analysearbejde mellem Region Midtjylland og Beskæftigelsesregion Midtjylland Samarbejdsaftale om analysearbejde mellem Region Midtjylland og Beskæftigelsesregion Midtjylland Indhold 1. Baggrund...1 2. Formål...1 3. Overvågningsopgaven...2 3.1 Overvågningsopgave for Region Midtjylland...2

Læs mere

Østjyllands spisekammer

Østjyllands spisekammer Østjyllands spisekammer KOMPETENCER - VIDEN - INNOVATION Et projekt under fødevareindsatsen i Grøn Vækst-programmet 1 Indhold 1. Formålet med projektet... 3 Målgruppe... 3 2. Organisering og beskrivelse

Læs mere

Partnerskabsaftale mellem Horsens Kommune og Horsens Erhvervsråd

Partnerskabsaftale mellem Horsens Kommune og Horsens Erhvervsråd Kultur og Stab Udvikling og Kommunikation Partnerskabsaftale mellem Horsens Kommune og Horsens Erhvervsråd 1. Lovgrundlag Lov nr. 602 af 24. juni 2005 om erhvervsfremme. Formålet med loven er at styrke

Læs mere

Referat Udvalget for Erhverv & Turisme mandag den 11. januar 2016. Kl. 16:30 i Mødelokale 2, Allerslev

Referat Udvalget for Erhverv & Turisme mandag den 11. januar 2016. Kl. 16:30 i Mødelokale 2, Allerslev Referat mandag den 11. januar 2016 Kl. 16:30 i Mødelokale 2, Allerslev Indholdsfortegnelse 1. ET - Godkendelse af dagsorden...1 2. ET - Orienteringssager Januar...2 3. ET - Drøftelse vedr. Turistinformation

Læs mere

Orientering fra projektsekretariatet vedr. Kort projektstatus - Bilag til Kompetencerådsmødet den 4. marts 2011, dagsordenens pkt.

Orientering fra projektsekretariatet vedr. Kort projektstatus - Bilag til Kompetencerådsmødet den 4. marts 2011, dagsordenens pkt. Orientering fra projektsekretariatet vedr. Kort projektstatus - Bilag til Kompetencerådsmødet den 4. marts 2011, dagsordenens pkt. 4 Opsummering - indledning Den seneste periode har været kendetegnet ved

Læs mere

Kompetencer til vækst

Kompetencer til vækst Kompetencer til vækst KKR dialogforum Silkeborg, den10. september 2015 v/bent Mikkelsen, Region Midtjylland www.vaekstforum.rm.dk Hvad ved vi? Hvor stort er det midtjyske vækstlag? Det midtjyske vækstlag

Læs mere

Odder Kommunes vision

Odder Kommunes vision Odder Kommunes vision 2014-2018 Dokumentnummer: 727-2014-95229 side 1 Odder Kommune skaber rammerne for det gode liv gennem fællesskab, nærhed og åbenhed I Odder Kommune har borgerne mulighederne for et

Læs mere

Resultatkontrakt. Vedrørende. Rethink Business REuse WAste Ressources Aarhus (REWARA)

Resultatkontrakt. Vedrørende. Rethink Business REuse WAste Ressources Aarhus (REWARA) Resultatkontrakt Vedrørende Rethink Business REuse WAste Ressources Aarhus (REWARA) Region: Region Midtjylland Regional Udvikling Skottenborg 26 8800 Viborg Ean-nr: 5 798 002 763 850 Kontaktperson: Christian

Læs mere

Region Sjælland har modtaget Forslag til Faxe Kommuneplan 2013 i høring og har med interesse læst kommuneplanen.

Region Sjælland har modtaget Forslag til Faxe Kommuneplan 2013 i høring og har med interesse læst kommuneplanen. Faxe Kommune Center for Erhverv og Udvikling Frederiksgade 9 4690 Haslev kommunen@faxekommune.dk Dato: 6. februar 2014 Brevid: 2243265 Udkast Høringssvar til Forslag til Faxe Kommuneplan 2013 Region Sjælland

Læs mere

MØDETIDSPUNKT MØDESTED MEDLEMMER. Sundhedskoordinationsudvalget 13-05-2015 09:00. Mødelokale på regionsgården

MØDETIDSPUNKT MØDESTED MEDLEMMER. Sundhedskoordinationsudvalget 13-05-2015 09:00. Mødelokale på regionsgården BESLUTNINGER Sundhedskoordinationsudvalget - mødesager Sundhedskoordinationsudvalget MØDETIDSPUNKT 13-05-2015 09:00 MØDESTED Mødelokale på regionsgården MEDLEMMER Formand Per Seerup Knudsen Næstformand

Læs mere

Flere akademikere i job 2016

Flere akademikere i job 2016 Akademikeraftalen Flere akademikere i job 2016 Følgende partier er med i aftalen Det Konservative Folkeparti enhedslisten Liberal Alliance Radikale venstre socialdemokraterne socialistisk folkeparti venstre

Læs mere

Bilag. Region Midtjylland. Indstilling fra Vækstforum om bevilling til Teknologiudviklingsprogram under megasatsningen energi og miljø

Bilag. Region Midtjylland. Indstilling fra Vækstforum om bevilling til Teknologiudviklingsprogram under megasatsningen energi og miljø Region Midtjylland Indstilling fra Vækstforum om bevilling til Teknologiudviklingsprogram under megasatsningen energi og miljø Bilag til Regionsrådets møde den 12. december 2007 Punkt nr. 28 Teknologiudviklingsprogrammet

Læs mere

Fakta om Region Midtjylland

Fakta om Region Midtjylland Fakta om Region Midtjylland Region Midtjylland har i alt ca. 1,2 mio. indbyggere. De seneste 5 år har regionen haft en gennemsnitlig årlig vækst i befolkningstallet på 0,7, hvilket er lidt højere end landsgennemsnittet.

Læs mere

Resultatkontrakt. Vedrørende. Fastholdelse af udenlandske studerende. 1. marts 2012 31. marts 2015. Journalnummer: 1-33-76-22-20-08

Resultatkontrakt. Vedrørende. Fastholdelse af udenlandske studerende. 1. marts 2012 31. marts 2015. Journalnummer: 1-33-76-22-20-08 Resultatkontrakt Vedrørende Fastholdelse af udenlandske studerende 1. marts 2012 31. marts 2015. Journalnummer: 13376222008 Kontraktens parter Region: Region Midtjylland(RM) Regional Udvikling Skottenborg

Læs mere

Resultatkontrakt. Vedrørende. Fastholdelse af udenlandske studerende. JOBmidt. [13. oktober august 2011] Journalnummer:

Resultatkontrakt. Vedrørende. Fastholdelse af udenlandske studerende. JOBmidt. [13. oktober august 2011] Journalnummer: Resultatkontrakt Vedrørende Fastholdelse af udenlandske studerende JOBmidt [13. oktober 2008 31. august 2011] Journalnummer: 1-33-76-22-19-08 Kontraktens parter Region: Region Midtjylland(RM) Regional

Læs mere

Erhvervspolitik 2015-2019

Erhvervspolitik 2015-2019 Erhvervspolitik 2015-2019 Forord Allerød Kommunes erhvervspolitik skal sikre overensstemmelse med Allerød Byråds overordnede mål i kommuneplanen om afbalanceret udvikling. Det betyder, at der skal være

Læs mere

Region Midtjylland. Skitse til Den regionale Udviklingsplan. Bilag. til Kontaktudvalgets møde den 31. august 2007. Punkt nr. 7

Region Midtjylland. Skitse til Den regionale Udviklingsplan. Bilag. til Kontaktudvalgets møde den 31. august 2007. Punkt nr. 7 Region Midtjylland Skitse til Den regionale Udviklingsplan Bilag til Kontaktudvalgets møde den 31. august 2007 Punkt nr. 7 FORELØBIG SKITSE TIL DEN REGIONALE UDVIKLINGSPLAN FOR REGION MIDTJYLLAND 1 FORELØBIG

Læs mere

Modtagelse og fastholdelse af udenlandsk arbejdskraft

Modtagelse og fastholdelse af udenlandsk arbejdskraft Regionshuset Regional Udvikling Skottenborg 26 8800 Tel. +45 8728 5000 afdelingsmail@regionmidtjylland.dk www.regionmidtjylland.dk Et Midtjysk dialogforum og syv konsortier til varetagelse af Vækstforums

Læs mere

bidrage til at formulere langsigtede strategier for det internationale kultursamarbejde

bidrage til at formulere langsigtede strategier for det internationale kultursamarbejde NOTAT Den offensive strategi for den internationale kulturudveksling 2007-2011 D. 5. november 2007/lra 1. Baggrund Kulturministeriet og Udenrigsministeriet har siden 2000 haft en samarbejdsaftale om Danmarks

Læs mere

Region Midtjylland. Regional Udvikling

Region Midtjylland. Regional Udvikling Region Midtjylland Regional Udvikling Indhold BAGGRUND.............................................................................. 4 KOMPETENCEmidt... 6 CASE: Undervisning skaber arbejdsglæde... 10 Mere

Læs mere

Lean Energy Cluster. Peter Gedbjerg direktør peter.gedbjerg@leanenergy.dk

Lean Energy Cluster. Peter Gedbjerg direktør peter.gedbjerg@leanenergy.dk Lean Energy Cluster Peter Gedbjerg direktør peter.gedbjerg@leanenergy.dk 1 Lean Energy er en forening Vores formål er vækst og nye arbejdspladser Vi samler interessenter/medlemmer, der kan se en forretning

Læs mere

Åben dagsorden. til mødet i Repræsentantskabet for Midttrafik 30. oktober 2015 kl. 09.30 Søren Nymarks Vej 3, 8270 Højbjerg

Åben dagsorden. til mødet i Repræsentantskabet for Midttrafik 30. oktober 2015 kl. 09.30 Søren Nymarks Vej 3, 8270 Højbjerg Åben dagsorden til mødet i Repræsentantskabet for Midttrafik 30. oktober 2015 kl. 09.30 Søren Nymarks Vej 3, 8270 Højbjerg Indholdsfortegnelse Pkt. Tekst Side 1 Valg af dirigent 1 2 Budget 2016 2 3 Godkendelse

Læs mere

Naturen+ Handlingsplan. I Lysets Land. For udvikling af helårsturisme i Toppen af Danmark. PIXI-UDGAVE revideret september 2010

Naturen+ Handlingsplan. I Lysets Land. For udvikling af helårsturisme i Toppen af Danmark. PIXI-UDGAVE revideret september 2010 Naturen+ I Lysets Land Handlingsplan For udvikling af helårsturisme i Toppen af Danmark 2009 2012 PIXI-UDGAVE revideret september 2010 Indholdsfortegnelse Indledning 3 Toppen af Danmark i dag 4 Vision

Læs mere

Ansøgning om tilskud fra den grønne superpulje på Klima-, Energi- og Bygningsområdet

Ansøgning om tilskud fra den grønne superpulje på Klima-, Energi- og Bygningsområdet ANSØGNINGSVEJLEDNING 15. oktober 2013 J.nr. 3401/1001-6635 Ref. BJK Ansøgning om tilskud fra den grønne superpulje på Klima-, Energi- og Bygningsområdet - Partnerskaber om pilotprojekter for kommunale

Læs mere

Referat af møde afholdt 18. december 2015

Referat af møde afholdt 18. december 2015 Referat af møde afholdt 18. december 2015 Arbejdsgruppe vedr. fødevareklyngen Side 1 af 5 Tilstede: Arbejdsgruppe: Jesper Hjortshøj, Manager Strategy and Portofolio for Global Innovation, Marel A/S Rune

Læs mere

MILJØ- OG GRØN VÆKSTUDVALGET

MILJØ- OG GRØN VÆKSTUDVALGET Den 13. november 2012 MILJØ- OG GRØN VÆKSTUDVALGET SAG NR. 1 BEVILLING AF ERHVERVSFREMMEMIDLER TIL ERHVERVSPROJEKTER ADMINISTRATIONENS INDSTILLING 1. at regionsrådet efter indstilling fra Vækstforum bevilger

Læs mere

Hedensted Kommune. Referat. Udvalget for Social Omsorg. Mødedato: 13. april 2015. Mødetidspunkt: Kl. 16:00. Mødelokale 2 Hedensted Rådhus.

Hedensted Kommune. Referat. Udvalget for Social Omsorg. Mødedato: 13. april 2015. Mødetidspunkt: Kl. 16:00. Mødelokale 2 Hedensted Rådhus. Refer Mødetidspunkt: Kl. 16:00 Mødested: Mødelokale 2 Hedensted Rådhus Deltagere:, Daniel Toft Jakobsen, Hanne Grangaard, Birgit Jakobsen, Bent Poulsen Fraværende: Bemærkninger: Mødet sluttede kl. 17.45

Læs mere

Indhentning af tilbud

Indhentning af tilbud Indhentning af tilbud Midtjysk Turisme ønsker at få tilbud på opgaveløsning vedrørende følgende opgaver i regi af Socialfondsprojektet RETHINK Kulturturisme : Konsulentbistand til udvikling af forretningsmodel

Læs mere