Indledning Udbetaling Danmark i kort fortalt 3 Hoved- og nøgletal 4. Ledelsens beretning Ledelsens beretning 5

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Indledning Udbetaling Danmark i 2012 - kort fortalt 3 Hoved- og nøgletal 4. Ledelsens beretning Ledelsens beretning 5"

Transkript

1 Årsrapport 2012

2 Indholdsfortegnelse Indledning Udbetaling Danmark i kort fortalt 3 Hoved- og nøgletal 4 Ledelsens beretning Ledelsens beretning 5 Regnskab Ledelsens regnskabspåtegning 18 Intern revisions erklæringer 19 Den uafhængige revisors erklæringer 20 Anvendt regnskabspraksis 21 Resultatopgørelse for Balance pr. 31. december 24 Pengestrømsopgørelse for Noter 27 Udbetaling Danmarks ledelse Bestyrelse, forretningsudvalg og daglig ledelse 35 Fotos Thomas Søndergaard 2

3 Udbetaling Danmark i kort fortalt Årets resultat blev et underskud på 273,4 mio. kr. Underskuddet skyldes, at der er afholdt omkostninger vedrørende projektet for etablering af Udbetaling Danmark samt driften af de første to ydelsesområder, familieydelser samt barsel. Der har ikke været indtægter i form af administrationsbidrag fra kommunerne i 2012, da det er aftalt, at administrationsbidrag først opkræves fra Dog har der været administrationsbidrag fra staten på i alt 2,1 mio. kr. Underskuddet overføres til egenkapitalen, som ultimo 2012 er negativ med 391,3 mio. kr., hvilket er som forventet. Den 1. oktober 2012 gik Udbetaling Danmark i drift og overtog myndighedsansvaret for første ydelsesområde - familieydelser. Den første større samlede udbetaling blev gennemført 19. oktober 2012, hvor knap borgere modtog deres børne- og ungeydelse. Den 1. december 2012 overtog Udbetaling Danmark myndighedsansvaret for andet ydelsesområde - barsel. I december måned 2012 blev der rettidigt udbetalt barseldagpenge til borgere og virksomheder. Centerbyggerierne i Vordingborg, Haderslev, Holstebro samt renovering af centret i Frederikshavn var alle klar til åbning 1. oktober Filialen i Århus åbnede ligeledes 1. oktober 2012 mens filialen i Odense først åbnede 1. december 2012 med medarbejdere fra barselsområdet. Efter overgangen af ydelsesområdet barsel den 1. december 2012 var der i alt ansat ca. 450 medarbejdere til sagsbehandling i centrene. Yderligere forventes overført ca. 650 medarbejdere fra kommunerne, og de suppleres af ca. 140 tidsbegræsede nyansatte ved overgangen af ydelsesområderne boligstøtte og pension pr. 1. marts Udbetaling Danmarks bestyrelse blev konstitueret 1. oktober På det første bestyrelsesmøde tiltrådte bestyrelsen blandt andet administrationsaftalen mellem ATP og Udbetaling Danmark, godkendte servicemål for levering af de administrative ydelser samt regler for afrapportering mv. Endvidere besluttede bestyrelsen at nedsætte et forretningsudvalg bestående af formand Frank Jensen, Johnny Søtrup og Anne Lind Madsen. På Udbetaling Danmarks andet bestyrelsesmøde 14. december 2012 vedtog bestyrelsen kommunernes administrationsbidrag for 2013 til Udbetaling Danmark på 714,0 mio. kr. indenfor baseline og 58,7 mio. kr. udenfor baseline samt administrationsbidrag fra staten på 8,5 mio. kr. 3

4 Hoved- og nøgletal Hovedtal i t.kr Barseldagpenge Familieydelser Udbetalte ydelser i alt Administrationsomkostninger Administrationsbidrag Aktiver i alt Egenkapital Langfristet lån Nøgletal Driftsomkostninger pr. tilskudsmodtager af familieydelser Tilskudsmodtagere af familieydelser

5 Ledelsens beretning Udbetaling Danmarks fokusområder i 2012: Udbetaling Danmark skal sikkert i drift Udbetaling Danmarks governance skal være på plads, og bestyrelsen skal fungere fra oktober 2012 Udbetaling Danmarks bygninger skal være klar til indvielse i oktober 2012 Udbetaling Danmark skal være bemandet med kompetente medarbejdere Planen for konkurrenceudsættelse af it-systemer skal følges Relevante borgere skal være informeret om Udbetaling Danmark Samarbejdet med kommunerne skal være velfungerende Retningen for Udbetaling Danmarks arbejde for 2013 og frem skal være sat I. ÅRETS RESULTAT Udbetaling Danmark har været i drift siden 1. oktober Årets resultat vedrører derfor både udbetaling af ydelser for fjerde kvartal 2012 og administrationsomkostninger. Administrationsomkostningerne består af driftsomkostninger samt omkostninger til projektet for etablering af Udbetaling Danmark og til projektet vedrørende konkurrenceudsættelse af it-systemer i Det samlede resultat blev negativt med 273,4 mio. kr. Resultatet kan opdeles i: Finansielle poster på i alt 4,1 mio. kr., som vedrører renteudgifter til etableringslån. Kommunerne skal finansiere størsteparten af administrationsomkostningerne og de finansielle poster, mens staten skal finansiere omkostningerne vedrørende systemadministration af børne- og ungeydelsessystemet, som i 2012 udgør 2,1 mio. kr. I overensstemmelse med loven har Udbetaling Danmark ikke opkrævet administrationsbidrag hos kommunerne i Udbetaling og hensættelse af ydelser vedrørende barseldagpenge og familieydelser på 5.361,7 mio. kr., som finansieres af staten og kommunerne, og dermed ikke belaster resultatet. Administrationsomkostninger på i alt 271,5 mio. kr. Heraf udgør: Årets negative resultat er på 273,4 mio. kr. Den negative likviditet dækkes primært ind af administrationslånet hos KommuneKredit. Administrationslånet hos KommuneKredit dækker drifts- og etableringsomkostninger. Det er planlagt, at kommunerne begynder at afdrage på administrationslånet i 2014 og skal ifølge låneaftalen være afdraget senest ved udgangen af Driftsomkostninger for perioden 1. oktober 31. december 78,7 mio. kr. Omkostninger til projektet for etablering af Udbetaling Danmark 186,8 mio. kr. Omkostninger til projektet for konkurrenceudsættelse af it-systemer 6,0 mio. kr. Administrationsbidrag fra staten på i alt 2,1 mio. kr. II. ÅRETS AKTIVITETER Udbetaling Danmark kom i sikker drift Den 1. oktober 2012 gik Udbetaling Danmark i drift, og overtog myndighedsansvaret for første ydelsesområde - familieydelser. Idriftsættelsen forløb planmæssigt. De fem centre var på plads til tiden, og modtagelsen af ca. 300 medarbejdere forløb efter planen. Den første større samlede udbetaling blev gennemført 19. oktober 2012, hvor knap

6 borgere modtog deres børne- og ungeydelse. Der har været mindre udfordringer på opkrævningsområdet, hvilket medførte forsinkede udbetalinger og forkerte opkrævninger. Den 1. december 2012 overtog Udbetaling Danmark myndighedsansvaret for andet ydelsesområde - barsel. Efter overgang var der i alt ansat ca. 450 medarbejdere til sagsbehandling i centrene. I december måned 2012 blev der rettidigt udbetalt barseldagpenge til borgere og virksomheder. Der har i forbindelse med overgangen været mindre udfordringer. Antallet af telefonopkald har generelt været over det forventede niveau, og der har dertil været et stort antal tabte opkald. Dette skyldes, at der har være flere fejl i det nye it-system (Opus Barsel), der samtidig har været kombineret med, at kunderådgiverne har skulle uddannes i dette nye system. I forbindelse med overgangen den 1. oktober 2012 og den 1. december 2012 blev der identificeret en række opgaver, som skulle sikre en korrekt nedlukning af sagsbehandlingen i kommunerne og korrekt opstart i Udbetaling Danmark. KMD og Udbetaling Danmark har løbende fulgt fremdriften af disse nedlukningsopgaver i kommunerne. Ved overgangen har Udbetaling Danmark derved kendt omfanget af overdragede opgaver og har kunnet indarbejde håndteringen af disse i opstarten. På de områder, hvor der skete en konvertering af sager eller blev overført beløb er det kontrolleret, at det som blev afsendt fra kommunerne, også blev registreret i Udbetaling Danmarks systemer. Ved differencer blev der udarbejdet handlingsplaner. Disse er efterfølgende afsluttet, således at der i februar 2013 ikke er udeståender vedrørende de to første bølger. Udbetaling Danmarks bestyrelse blev udpeget og konstitueret Social- og integrationsministeren udpegede i august 2012 bestyrelsesmedlemmer til Udbetaling Danmarks bestyrelse, herunder formanden, med virkning fra den 1. oktober 2012 til den 31. maj I medfør af 17 i loven om Udbetaling Danmark består bestyrelsen for Udbetaling Danmark af en formand og otte andre medlemmer, som alle er udpeget af social- og integrationsministeren. Bestyrelsens formand og fem bestyrelsesmedlemmer er udpeget efter indstilling fra KL. Et medlem er udpeget efter indstilling fra beskæftigelsesministeren. ATP gennemførte i september 2012 introduktionsmøder med de enkelte bestyrelsesmedlemmer, hvor bestyrelsesmedlemmerne blev introduceret til bestyrelsesarbejdet i Udbetaling Danmark. I november 2012 blev der endvidere afholdt et bestyrelsesseminar for Udbetaling Danmarks bestyrelse. Seminaret havde til formål at give bestyrelsesmedlemmerne et indblik i Udbetaling Danmarks forretningsgange og økonomi. 6

7 ATP-centret i Hillerød Indvielse af Hillerød Overgang fra styregruppe til bestyrelse I implementeringsperioden traf styregruppen for Udbetaling Danmark en række beslutninger, der har været en forudsætning for at etablere Udbetaling Danmark. Bestyrelsen er blevet forelagt styregruppens beslutninger, så bestyrelsen var bekendt med det beslutningsgrundlag, på hvilket Udbetaling Danmark gik i drift 1. oktober Det drejer sig blandt andet om Udbetaling Danmarks strategi for konkurrenceudsættelse af it-systemer og strategi for helhedsorienteret kontrol, der udstikker målene og rammerne for et tæt samarbejde mellem Udbetaling Danmark og kommunerne om kontrolarbejdet. Udbetaling Danmarks governance på plads Den juridiske ramme for etableringen af Udbetaling Danmark blev vedtaget i december 2010, da Folketinget vedtog Lov om etablering af Udbetaling Danmark. Den 29. marts 2012 vedtog Folketinget to love, der supplerer etableringsloven fra Den ene lov fastlægger rammerne for Udbetaling Danmarks sagsbehandling og administration af lovgivningen på de respektive myndighedsområder. Loven fastlægger desuden rammerne for samarbejdet med kommunerne om helhedsorienteret vejledning af borgeren, udveksling af oplysninger og samarbejde om kontrol. Den anden lov omhandler de ændringer i ydelseslovgivningen, som fastlægger den nærmere fordeling af ydelsesområder mellem Udbetaling Danmark og kommunerne. Den 1. oktober 2012 blev der afholdt konstituerende bestyrelsesmøde i Udbetaling Danmark, hvor blandt andet vedtægterne for Udbetaling Danmark samt forretningsorden for bestyrelsen blev godkendt. Endvidere blev det besluttet at nedsætte et forretningsudvalg bestående af formand Frank Jensen, Johnny Søtrup og Anne Lind Madsen. Forretningsudvalgets formål er efter bemyndigelse, at træffe beslutninger samt at forberede og gennemføre bestyrelsens beslutninger. Udbetaling Danmarks bestyrelse godkendte endvidere på det konstituerende bestyrelsesmøde administrationsaftalen mellem ATP og Udbetaling Danmark, som beskriver ATP s leverancer, herunder service- og kvalitetsmål samt økonomisk rammer og mål, som fx at ATP udfører administration og sagsbehandling for Udbetaling Danmark på omkostningsdækket basis. Indholdet i administrationsaftalen medvirker således til at sikre, at Udbetaling Danmark kan realisere de mål og det effektiviseringspotentiale, der er fastlagt i business casen. Administrationsaftalen slår fast, at Udbetaling Danmarks bestyrelse er ansvarlig for administrationen af Udbetaling Danmark. For at understøtte bestyrelsens tilsyn med administrationen er det præciseret i administrationsaftalen, at ATP hvert kvartal skal aflægge en ledelsesrapportering vedrørende administrationen, omfattende de væsentligste hændelser samt nøgletal. Modellen for bestyrelsens ledelsesrapportering blev vedtaget på bestyrelsens konstituerende møde, og Udbetaling Danmarks bestyrelse modtog i december 2012 den første ledelsesrapportering om familie- 7

8 Succeskriterier for implementeringen Risici for implementeringen ydelsesområdet. Bestyrelsen kan forvente at få en færdigudviklet ledelsesrapportering i andet kvartal 2013, når de tre sidste ydelsesområder er overdraget til Udbetaling Danmark den 1. marts Endelig besluttede bestyrelsen at nedsætte et koordinationsforum, bestående af repræsentanter fra ATP, KL, Socialog Integrationsministeriet samt Beskæftigelsesministeriet med ansvar for at koordinere udviklingsmæssige spørgsmål af betydning for Udbetaling Danmark. Der vil, afhængigt af de konkrete problemstillinger, kunne nedsættes grupper, der fokuserer på udvalgte og konkrete problemstillinger, ligesom repræsentanter fra Finansministeriet og andre ministerier vil kunne deltage på møder, hvor dette er relevant. De enkelte medlemmer i koordinationsforum repræsenterer de interesser og hensyn, som deres organisationer varetager. Løbende review af risici i etableringen Etableringen af Udbetaling Danmark er styret efter en detaljeret leveranceplan, som støttes af løbende risikoanalyser. Analyserne udgør et væsentligt grundlag for beslutninger og tilrettelæggelse af aktiviteterne i etableringen af Udbetaling Danmark. For at sikre at etableringen bliver gennemført efter de udstukne retningslinjer, har PA Consulting Group i hele etableringsperioden gennemført to årlige reviews. I 2012 er der gennemført reviews i juni og december. PA, der baserer deres review på en række interview af ledere og medarbejdere i ATP, Social- og Integrationsministeriet, KL og hos KMD, konkluderer, at programmet generelt har været velstruktureret og godt styret, og at den aftalte plan er blevet fulgt. På baggrund af erfaringerne fra selve etableringen af Udbetaling Danmark, konkluderer PA, at det som udgangspunkt er glædeligt at konstatere, at implementeringen af bølge 1 og 2 er forløbet godt og uden større problemer eller uheldige reaktioner fra borgere eller pressen. PA fremhæver dog, at der er konstateret problemer med modregning mellem myndigheder i borgernes ydelser, hvilket har medført en belastning for administrationen i Udbetaling Danmark og et stort antal henvendelser fra borgerne. Problemet vurderes at være under kontrol, men der udestår en løbende oprydning. Ifølge PA er der fortsat en positiv, konstruktiv og engageret kultur i programmet både internt i ATP og på tværs af involverede parter. Det gælder også samarbejdet mellem kommunerne og Udbetaling Danmark, som vurderes at være særlig kritisk, og derfor har haft stor fokus i etableringen. Der er konstateret en række uklarheder i det praktiske sam- 8

9 arbejde, som kan komme under yderligere pres i bølge 3, især fordi hvor der vil være en opdelt sagsbehandling mellem kommunerne og Udbetaling Danmark på pensionsområdet. PA anbefaler derfor, at øge indsatsen for at sikre et optimalt samarbejde mellem Udbetaling Danmark og kommunerne om sagsbehandlingen, herunder sikre at der er en velforstået grænsedragning mellem kommunerne og Udbetaling Danmark (jf. afsnit om Fokus på samarbejdet med kommunerne ). Færdige bygninger og bemandingen var klar Alle fem centre stod klar og åbnede den 1. oktober Århus-filialen åbnede ligeledes 1. oktober 2012, og Odensefilialen åbnede først 1. december 2012 med medarbejdere fra barselsområdet. Det endelige antal af overførte medarbejdere fra kommunerne til Udbetaling Danmark bliver ca medarbejdere, hvilket er over det forventede antal. Fordelingen af antal overførte medarbejdere på de enkelte ydelsesområder svarer i store træk til dimensioneringen af ydelsesområderne. Der bliver forskelle i hvor mange medarbejdere, der skal være i de enkelte centre. Tallene afhænger først og fremmest af hvor mange kommunale medarbejdere, der er blevet meldt ind. Derudover gælder det for Hillerød, at der her placeres nogle opgaver i centrale specialistfunktioner samt helhedsorienteret kontrol. Startbemandingen i alle centre udgjorde ca. 300 ansatte pr. 1. oktober Efter overgangen af barsel 1. december 2012 var der i alt ansat ca. 450 medarbejdere i centrene. Derudover forventes yderligere overført ca. 650 medarbejdere fra kommunerne, og de suppleres af ca. 140 nyansatte ved overgangen af boligstøtte og pension pr. 1. marts Heri er medregnet ledere og specialister. De nyansatte ansættes som udgangspunkt tidsbegrænset i et år. I forbindelse med rekrutteringen af de 140 kunderådgivere til 3. bølge, iværksatte ATP i lyset af akutpakken et særligt initiativ i forhold til de ledige, der var i fare for at miste dagpenge. I samarbejde med de lokale jobcentre blev de ansøgere, der var i farezonen, identificeret og de pågældende fik særbehandling i form af en garanteret samtale. 24 af de 140 tidsbegrænsede stillinger blev på den baggrund besat med ledige, der var på vej ud af dagpengesystemet. Da akutpakken i sin endelige form først kom, efter at rekrutteringen i Udbetaling Danmark var igangsat og stillinger opslået, var det ikke muligt at komme ind under tilskudsmulighederne i akutpakken. I forbindelse med overgangen af de kommunale medarbejdere blev ATP s overenskomster ved fornyelserne i 2011 tilpasset med det formål, at de kommunale medarbejdere kunne overføres uden væsentlige ændringer i lønniveau. Der blev ultimo 2012 indgået en aftale med HK om principper for overgang, der sikrede, at lønudgifterne for de overførte medarbejdere som udgangspunktet er uændrede efter overførsel. 9

10 Strategi for helhedsorienteret kontrol Udbetaling Danmarks strategi for helhedsorienteret kontrol udstikker målene og rammerne for et tæt samarbejde mellem Udbetaling Danmark og kommunerne om kontrolarbejdet. Strategien bygger på en arbejdsdeling mellem Udbetaling Danmark og kommunerne om effektivt at afdække fejludbetalinger og socialt snyd. Udbetaling Danmark skal udnytte potentialet i mønsterafdækning gennem systematisk sammenkøring af systemer og registre, mens kommunerne fortsat vil have den fysiske borgerkontakt, lokalkendskabet og bopælssager efter CPR-loven. Uddannelsesforløb Alle medarbejdere i centrene har i forskelligt omfang gennemgået uddannelse, alt efter om de kommer direkte fra en kommune eller andre steder fra. De nyrekrutterede medarbejdere er ansat en måned før ydelsesområderne overdrages. De gennemgår et intensivt oplæringsforløb, hvor de får det nødvendige kendskab til ydelsesområder, lovgivningsstof samt principper for kundeservice og telefonbetjening. De virksomhedsoverdragede medarbejdere fra kommunerne har gennemgået korte komprimerede forløb på forskudte dage og tidspunkter, mens Udbetaling Danmark har været i drift. Helhedsorienteret kontrol Der er stor fokus på Udbetaling Danmarks indsats i forhold til helhedsorienteret kontrol og socialt bedrageri. Det må forventes, at der i 2013 vil komme mediemæssig og politisk fokus på at forhindre fejludbetalinger og misbrug af sociale ydelser. Udbetaling Danmark har opbygget en kontrolenhed bestående af 40 medarbejder, der i samarbejde med kommunerne, skal sikre korrekt udbetaling på korrekt grundlag. Det sker ved at skærpe fokus på effektiv kontrol i forbindelse med tilkendelsen og den løbende udbetaling, og ved at forbedre de data og udsøgningssystemer, der kan udpege potentielt fejlagtige udbetalinger. Udbetaling Danmark påbegyndte i 2012 opbyggelsen af en it-platform med tilhørende database, der automatisk sammenkører en række eksisterende registre, som kunderådgiverne normalt skal slå manuelt op i. På baggrund af registersamkørslen kan der laves dataanalyser og udtrækkes såkaldte undringslister med ydelsesmodtagere, der skal igennem en grundigere kontrol for at sikre, at der udbetales en korrekt ydelse på korrekt grundlag. Planen for konkurrenceudsættelse bliver fulgt Udbetaling Danmark skal ifølge Udbetaling Danmark-loven konkurrenceudsætte flere større it-løsninger, som Udbetaling Danmark i dag anvender, men hvor de leveres af en monopolleverandør, KMD. Målet med konkurrenceudsættelsen er at reducere it-omkostningerne og effektivisere kundeservice, uden at borgerservicen forringes. Dette skal ske gennem indkøb af driftssikre, omkostningseffektive og tidssvarende forretningsløsninger. ATP følger på vegne af Udbetaling Danmark - i samarbejde med KL, KOMBIT og staten - den plan for konkurrenceudsættelse af de kritiske it-systemer, som blev fastlagt af styregruppen for Udbetaling Danmark i maj Planen indebærer, at de centrale fagsystemer konkurrenceudsættes i faser fra 2013 til Barselsystemet (2013), Pensionssystemerne (2014), Familieydelser (2015), Boligstøttesystemet (2016). Bestyrelsen for Udbetaling Danmark etablerede i december 2012 en it-følgegruppe med deltagelse af bestyrelsesmedlemmerne Thomas Fredenslund og Morten Slotved, der skal medvirke til at sikre, at der er tilstrækkeligt indblik i og forståelse for grundlaget for de indstillinger, der vedrører konkurrenceudsættelsen, som forelægges forretningsudvalget og bestyrelsen. Arbejdet med konkurrenceudsættelse forløber som planlagt. Styregruppen for etablering af Udbetaling Danmark 10

11 Borger.dk relanceret i 2012 Den digitale udvikling af Udbetaling Danmark sker i overensstemmelse med den fællesoffentlige digitaliseringsstrategi, hvor enkelte selvbetjeningsløsninger er i centrum, og borgeren har én digital indgang til det offentlige Danmark. Borger.dk er derfor den eneste indgang for al selvbetjening på Udbetaling Danmarks områder. I maj 2012 blev borger.dk derfor relanceret i et nyt design med henblik på at flytte væsentlig flere borgere over på selvbetjeningsløsninger på borger.dk. besluttede i juni 2012, at ATP i overensstemmelse med udbudsreglerne - skulle sætte Udbetaling Danmarks EDH-løsning (Elektronisk Dokument Håndtering) i udbud. EDH-løsningen er en forudsætning for sagsbehandlingen i Udbetaling Danmark. Udbuddet blev annonceret den 1. august 2012, og i september 2012 blev fem virksomheder prækvalificeret. Alle afgav tilbud og frem til den 1. december 2012 foretog ATP på vegne af Udbetaling Danmark en evalueringen af de modtagne bud. Flere forskellige grupper har haft interesse i Udbetaling Danmark i Først og fremmest er der tale om de borgere, der fremover modtager ydelser fra Udbetaling Danmark. Udbetaling Danmark har i forbindelse med overdragelsen af ydelsesområderne familieydelser og barsel iværksat målrettede informationsaktiviteter, der gør borgerne opmærksomme på, at Udbetaling Danmark er den nye myndighed for ydelserne. Informationsaktiviteterne er foregået der, hvor der i forvejen er kontakt med borgeren, fx i udbetalingsbreve, på kommunernes hjemmesider samt i borgerservicecentre. Bestyrelsen for Udbetaling Danmark godkendte i december 2012 indkøb af EDH-løsningen til Udbetaling Danmark. Ud af de fem prækvalificerede tilbud var det KMD, som fik kontrakten. Den nye løsning forventes implementeret i administrationen ultimo Styregruppen for etablering af Udbetaling Danmark besluttede i 2012, at ATP skulle udvikle og implementere en it-løsning for helhedsorienteret kontrol, idet egenudviklingen og driften af systemet var billigere, end hvad markedet kunne tilbyde. Udviklingen af it-løsningen koordineres med initiativerne for en fællesoffentlig indsats for bedre kontrol, der bliver iværksat under den fællesoffentlige digitaliseringsstrategi. Målrettet kampagne til borgerne Interessen for Udbetaling Danmark er stor blandt mange eksterne parter. Udbetaling Danmark fastholder derfor løbende en tæt kontakt og dialog med kommunerne, de faglige organisationer, politiske beslutningstagere, interesseorganisationer samt med pressen. Derudover har der været iværksat en lanceringskampagne af Udbetaling Danmark, der også har været rettet mod borgerne. Et af målene med kampagnen har været, at Udbetaling Danmark bidrager til, at så mange borgere som muligt betjener sig digitalt, og dermed at digital selvbetjening øges. Udbetaling Danmarks kampagne er derfor koordineret med en omfattende fællesoffentlig kampagne, der handler om at skabe kendskab til og øge brugen af digital selvbetjening på borger.dk. Kampagnen indeholdt en lang række initiativer, bl.a. fysisk kampagnemateriale (fx plakater, flyers, foldere), PR, søgeoptimering og masse kommunikation som fx Tvspots og digital annoncering. De berørte ledere og medarbejdere i kommunerne og Udbetaling Danmark er gennem dialogmøder, nyhedsbreve og mails blevet orienteret og inddraget i de afsluttende overgangsspørgsmål. Udbetaling Danmark har desuden løbende været i dialog med følgegruppen af repræsentanter fra organisationer, der især repræsenterer borgere med særlige behov og/eller borgere, der ikke er digitalt parate, fx ældre, handicappede og 11

12 borgere med psykiske lidelser. Udbetaling Danmark har aftalt med følgegruppen, at de kan benytte Udbetaling Danmarks kvik-linje, hvor de kan komme i kontakt med en medarbejder hos Udbetaling Danmark, hvis de bisidder en borger, der har behov for hurtig afklaring eller aktuel detailviden i en igangværende sag. Fokus på samarbejdet med kommunerne Der har i forbindelse med overdragelsen af opgaver fra kommunerne til Udbetaling Danmark været skærpet fokus på, at samarbejdet med kommunerne fungerer tilfredsstillende. De fem centerdirektører har etableret en formel dialog med borger- og ydelsescheferne i regionerne, og Udbetaling Danmark gennemfører som led i driftsrapporteringen halvårlige spørgeskemaundersøgelser om samarbejdet mellem Udbetaling Danmark og kommunerne. Overordnet har der været positive tilbagemeldinger fra kommunerne vedrørende overdragelsen af myndighedsansvaret for de to første ydelsesområder til Udbetaling Danmark. Overordnet har tilbagemeldingen fra kommunerne, vedrørende overdragelsen af myndighedsansvaret for de to første ydelsesområder til Udbetaling Danmark, været at det ikke har været forbundet med store vanskeligheder. Kommunerne har påpeget, at det har været en fordel, at hele opgaven, på både familieydelsesområdet og barselsområdet, er overgået til Udbetaling Danmark, og at ingen delopgaver er blevet tilbage i kommunerne. Dette har givet et klart opgavesnit, som har været let at håndtere i praksis. Opgavesnittet er dog ikke helt så entydigt på de ydelsesområder der overgår 1. marts 2013, hvor flere enkeltopgaver forbliver tilbage i kommunerne, og dette kan blive en udfordring. Både kommunerne og Udbetaling Danmark har skærpet dialogen i forhold til at løse de snitflade problemer som kan opstå. Social- og Integrationsministeriets tilsyn med Udbetaling Danmark Efter lov om Udbetaling Danmark har social- og integrationsministeren pligt til at føre tilsyn med Udbetaling Danmark. Social- og Integrationsministeriet har udarbejdet et notat, som beskriver den overordnede ramme for indholdet i tilsynet. Tilsynet vil påse, at bestyrelsen vedvarende sikrer følgende fokusområder og overordnede formål: At administrationen i Udbetaling Danmark varetages så omkostningseffektivt som muligt. At administrationen og sagsbehandlingen sker under hensyntagen til borgernes retssikkerhed. At der er et effektivt samarbejde mellem Udbetaling Danmark og kommunerne om sagsbehandlingen, således at borgerne fortsat kan få den fornødne hjælp hos myndighederne. Social- og integrationsministerens tilsyn med Udbetaling Danmark er et tilsyn med Udbetaling Danmarks bestyrelse. Tilsynet vil således som udgangspunkt ikke monitorere selve driften og administrationen i Udbetaling Danmark. Social- og Integrationsministeriet lægger vægt på at påse, at bestyrelsen sikrer, at der oprettes fyldestgørende og betryggende regler for bestyrelsens eget arbejde, og at der 12

13 ATP-centret i Vordingborg foreligger tilstrækkelige og betryggende instrukser og aftaler med ATP med henblik på at sikre, at Udbetaling Danmark drives i overensstemmelse med lovgivningen. Endelig lægges der vægt på, at der aflægges et retvisende regnskab og foretages en betryggende revision. ATP s revision og ATP). Rigsrevisionens beretning indeholder ingen kritiske bemærkninger i forhold til styringen af implementeringen. Rigsrevisionen vurderer dog, at der fortsat er udfordringer og risici forbundet med konstruktionen og fremhæver især tre fokusområder: Social- og Integrationsministeriet vil desuden aftale med bestyrelsen, at bestyrelsen for Udbetaling Danmark af egen drift har pligt til at give tilsynet besked om fremtidige beslutninger af væsentlig eller principiel betydning, som tilsynet formodes at have interesse i fx spørgsmål om de kommende it-udbud mv. Rigsrevisionens beretning om Udbetaling Danmark Rigsrevisionen har i 2012 gennemført en undersøgelse af etableringen af Udbetaling Danmark, der blev afrapporteret i en beretning til Statsrevisorerne 30. januar Undersøgelsen viser, at det er en stor og kompleks opgave at etablere Udbetaling Danmark. Projektet er et højrisikoprojekt blandt andet på grund af de mange interessenter, som er involveret, og kompleksiteten af opgaveløsningen mellem forskellige myndigheder, der skal varetage den samlede sagsbehandling. Rigsrevisionens beretning til Statsrevisorerne er udarbejdet på baggrund af interviews og informationer med de involverede parter i implementeringsprojektet (Social- og Integrationsministeriet, KL, kommunerne involveret i pilotprojekt, 1. Social- og Integrationsministeriets færdiggørelse af deres plan for tilsynsfunktionen. 2. Om samarbejdet mellem kommunerne og Udbetaling Danmark fungerer tilfredsstillende for borgerne herunder risikoen for, at borgere oplever sig som kastebolde mellem to myndigheder. 3. Om Udbetaling Danmark generelt lever op til sine mål for en effektiv sagsbehandling og tilfredsstillende borgerservice. Udbetaling Danmark og Social- og Integrationsministeriet er opmærksomme på opfølgningen af Rigsrevisionens fokusområder. Social- og Integrationsministeriet fremlægger inden udgangen af første kvartal 2013 en plan for tilsynsfunktionen, og ATP har på vegne af Udbetaling Danmark lagt en plan for gennemførelse af tilfredshedsmålinger i kommunerne og hos borgerne, ligesom der er iværksat et arbejde med at benchmarke Udbetaling Danmarks service i forhold til en række eksterne parter fx kommunerne og SKAT. Udbetaling Danmark gennemførte den første borgertilfredshedsmåling på familieydelsesområdet i oktober

14 ATP-centret i Haderslev Trappe i Haderslev III. ØKONOMI Forberedelserne til etableringen af Udbetaling Danmark påbegyndte i Etableringsprojektet har siden da blandt andet arbejdet med at etablere centrene, rekruttere og uddanne medarbejdere, fastlægge arbejdsgange og processer, tilrette i KMD s fagsystemer og harmonisere data og sagshåndtering i kommunerne. I perioden er der afholdt udgifter for i alt 300,1 mio. kr., heraf 186,6 mio. kr. i Etableringsprojektet forventes afsluttet efter idriftsættelsen af de sidste ydelsesområder i foråret Udbetaling Danmark optog et statslån på 500 mio. kr. til at afholde etableringsomkostningerne. Bestyrelsen for Udbetaling Danmark besluttede at indfri lånet i december 2012 og i stedet optage et nyt administrationslån på 650 mio. kr. hos kommunernes finansieringsselskab KommuneKredit. Forhøjelsen af lånet på 150 mio. kr. skyldes, at lånet udover at dække omkostningerne til etablering også skal dække visse driftsomkostninger, jf. lovgivningen om Udbetaling Danmark. Bestyrelsen besluttede ligeledes i december 2012 at optage et lån til at dække omkostningerne til konkurrenceudsættelse af it-systemer hos KommuneKredit. Lånet på 98,2 mio. kr. skal dække omkostningerne i projektet for perioden I 2011 og 2012 er der afholdt omkostninger til konkurrenceudsættelse på 21,7 mio. kr., hvoraf de 18,2 mio. kr. vedrører Når it-systemerne succisivt tages i brug, vil kommunerne afdrage på lånet via et særskilt administrationsbidrag. Udbetaling Danmark har været i drift siden 1. oktober Der har i 2012 været afholdt driftsomkostninger for i alt 78,5 mio. kr. Heraf vedrører: 67,2 mio. kr. omkostninger inden for den aftalte business case for Udbetaling Danmark. Omkostningerne er blevet finansieret af administrationslånet, da der ikke opkræves administrationsbidrag hos kommunerne i 2012, jf. lov om Udbetaling Danmark. 11,5 mio. kr. omkostninger, som ikke indgår i den aftalte business case for Udbetaling Danmark og som dermed ligger uden for den fastsatte baseline for forbrug. Det drejer sig om udgifter til postforsendelser, nemrefusion, rammeaftale med KMD vedrørende it-systemer, lægehonorar, revision mv. Omkostningerne falder bort i kommunernes egne budgetter og vil blive erstattet af et administrationsbidrag til Udbetaling Danmark. I 2012 er omkostningerne dog finansieret af administrationslånet, jf. ovenfor. Kommunerne vil opleve en besparelse i deres egne budgetter i de kommende år, som følge af at ATP på vegne af Udbetaling Danmark har indgået løsningsaftaler for de faglige it-systemer med KMD. Her blev der forhandlet en rabat på 5 pct. på fagsystemerne, som forventes at give kommunerne en årlig besparelse på ca. 25 mio. kr. i 2013 og yderligere 25 mio. kr. årligt i budgetoverslagsårene Det er endvidere aftalt, at der ikke foretages prisregulering udover almindeligt nettoprisindeks af fagsystemerne under TSA en (transitionsaftale), og at kommunerne ikke skal betale eks- 14

15 Nøgletal Okt Nov Dec Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug S Faktisk DKK Budget * DKK 20 DKK 28 DKK 36 DKK 27 DKK 65 DKK 72 DKK 61 DKK 58 DKK 68 DKK 61 DKK Fremtidig niveau Baseline og effektiviseringskrav Baseline og effektiviseringskrav Baseline Effektiviseringskrav Fremtidigt niveau Mio. kr. (2013-pl) Årlige omkostninger * Business Månedlige case omkostninger for Udbetaling Danmark, 72 omkostninger 24 indenfor 48 baseline Omkostninger mio. kr * Beskrevet i notat af 19. september 2012 "Baseline for Udbetaling Danmarks sagsområder". Forventes godkendt af Udbetaling Danmarks bestyrelsen den 14. december Omkostninger indenfor baseline Faktisk Budget Fremtidig niveau Okt Nov Dec Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec Jan Feb Mar Måneder Diagramtitel Nøgletal Faktisk Budget tra for løsninger, som de skal anvende i relation til Udbetaling Danmarks administration. Samlet set er der i perioden indhentet besparelser for kommunerne på ca. 180 mio. kr. i forbindelse med indgåelsen af løsningsaftalerne. De afholdte omkostninger for 2012 er illustreret i ovenstående figur. Figuren viser, hvordan business casen, der ligger til grund for beslutningen om at etablere Udbetaling Danmark, forventes realiseret. Som det kan ses, forventes effektiviseringen på de knap 300 mio. kr. årligt at blive realiseret primo Her vil de månedlige omkostninger udgøre ca. 48 mio. kr. svarende til 575 mio. kr. årligt. Udbetaling Danmarks medarbejder Udbetaling Danmark har ingen ansatte, men der er udpeget en direktør. Udbetaling Danmark køber ydelser i form af timer hos ATP, til sagsbehandling, projektledelse og administration. IV. SAMFUNDSANSVAR Udbetaling Danmark er etableret for at sikre, at administrationen i den offentlige sektor bliver mere enkel og effektiv. De lavere omkostninger til administration skal frigøre midler i kommunerne til velfærd, og forenklinger skal gøre det lettere for borgerne at være i dialog med det offentlige. Mange borgere er afhængige af de udbetalinger, Udbetaling Danmark skal levere, og omkostningerne til administrationen har betydning for samfundsøkonomien. Samfundsansvar gøres derfor til en central del i opbygningen og driften af Udbetaling Danmark. Omdrejningspunktet for opbygningen af Udbetaling Danmark er borgernes oplevelse af god service, uanset livssituation og digitale færdigheder. I overensstemmelse med den fællesoffentlige digitaliseringsstrategi vil Udbetaling Danmark arbejde for, at dialogen mellem borgere og den offentlige sektor i videst mulig omfang er digital. Samtidig har Udbetaling Danmark stor respekt for, at der er borgere i Danmark, der har særlige behov for ansigt til ansigt-vejledning og -sagsbehandling. I Udbetaling Danmark sættes der fokus på at have stabile og veluddannede medarbejdere, der trives og leverer toppræstationer baseret på løbende kompetenceudvikling, et fysisk og psykisk godt arbejdsmiljø samt fleksibilitet. V. BEGIVENHEDER EFTER REGNSKABSÅRETS AF- SLUTNING Der er fra balancedagen og frem til i dag ikke indtrådt forhold, som forrykker vurderingen af årsrapporten. 15

16 ATP-centret i Frederikshavn VI. FORVENTNINGER TIL 2013 Den 1. marts 2013 overgår myndighedsansvaret for boligstøtte, folkepension og udbetaling af førtidspension til Udbetaling Danmark. Der er her tale om komplekse og store myndighedsområder, og der arbejdes derfor intensivt frem mod idriftsættelse på at sikre en succesfuld overgang. Der forventes, at der kan opstå udfordringer i relation til opkrævning og modregning og der er derfor nedsat en arbejdsgruppe på tværs af KMD, KL og ATP på vegne af Udbetaling Danmark med henblik på at løse og skabe overblik over de udeståender, der måtte være på området. Risikohåndtering i 2013 Udbetaling Danmarks risikohåndtering har i 2012 primært rettet sig mod sikker drift i det første driftsår og realiseringen af Udbetaling Danmarks business case. Dette arbejde forsætter ind i Fokus i forhold til sikker drift er: At minimere overgangsproblemer i forhold til overdragelsen af boligstøtte og pension 1. marts Udbetaling Danmarks projektorganisation arbejder med detaljerede overgang- og risikoplaner. At sikre at samspillet med kommunerne er velfungerende. Det sikres dels ved, at Udbetaling Danmark og kommunerne, i samarbejde med KMD, arbejder med et detaljeret log-redskab KIGO som styrer og monitorerer kommunernes planlægning af overgangen. Dels ved at etablere en systematisk dialog mellem Udbetaling Danmarks og kommunernes ledelse om snitflader og samspil. At sikre velfungerende it-understøttelse, dels ved systematisk forberedelse og test af KMD s fagsystemer i overgangen, dels i et tæt samarbejde med KMD om driftsopfølgning og videreudvikling. At sikre en detaljeret budgetopfølgning, der detaljeret styrer den økonomiske udvikling af driften med henblik på at optimere og realisere Udbetaling Danmarks business case. At følge op på borgernes tilfredshed med kvaliteten i Udbetaling Danmark s service gennem systematiske borgertilfredshedsundersøgelser. Strategi for Udbetaling Danmark i 2013 Bestyrelsen for Udbetaling Danmark har vedtaget en strategi for Udbetaling Danmark for Strategien sætter en strategisk retning for Udbetaling Danmarks indsatser i 2013 for at opfylde de overordnede formål for Udbetaling Danmark. Som det fremgår af loven, er det overordnede formål med Udbetaling Danmark dels at frigøre økonomi til borgernær velfærd og dels at sikre borgernes retssikkerhed gennem ensartet sagsbehandling. Strategien for 2013 har fokus på fire overordnede mål: 1. Effektivisering, som er forudsætning for, at Udbetaling Danmark kan opnå en besparelse på knap 300 mio. kr. årligt. 2. Ensartet sagsbehandling med henblik på at alle bor- 16

17 ATP-centret i Holstebro gere oplever et stabilt og ensartet niveau af service. 3. Korrekt udbetaling på korrekt grundlag, da Udbetaling Danmark skal sikre, at borgerne får udbetalt korrekte ydelser. 4. Smidigt samarbejde med kommunerne, som er en forudsætning for at opnå de ønskede økonomiske gevinster og et betryggende grundlag for, at borgerne ikke falder mellem to stole. Administrationsbidrag for 2013 I december 2012 fastlagde Udbetaling Danmarks bestyrelse administrationsbidraget for Administrationsbidraget blev fastlagt på baggrund af budgettet for Udbetaling Danmark 2013 og beregninger af den forventede omkostningsudvikling over de kommende år. Det vedtagne kommunale og statslige administrationsbidrag for 2013 er: Kommunalt administrationsbidrag inden for baseline på 714 mio. kr. Kommunalt administrationsbidrag uden for baseline på 58,7 mio. kr. Statsligt administrationsbidrag på 8,5 mio. kr. Følgende aktiviteter for 2013 skal fremhæves: Fokus på helhedsorienteret kontrol I 2013 vil der fortsat være stor fokus på helhedsorienteret kontrol. Etableringen af it-løsningen, der understøtter Udbetaling Danmarks indsats inden for helhedsorienteret kontrol ved at stille data og funktionalitet til rådighed for medarbejderes udvælgelse af sager til opfølgning, forventes implementeret i Plan for konkurrenceudsættelse videreføres I 2013 fortsætter ATP arbejdet med at tilrettelægge konkurrenceudsættelsen af de kritiske it-systemer, som Udbetaling Danmark skal anvende. Efter planen skal barselsområdet, som det første fagsystem, i udbud i Nye projekter i 2013 Udbetaling Danmark har i 2013 en række nye projekter, der dels vedrører implementering af ny lovgivning, dels nye, offentlige initiativer. Pensionsstyrelsen overgår til Udbetaling Danmark Regeringen har vurderet, at det vil være hensigtsmæssigt at overflytte hovedparten af Pensionsstyrelsens opgaver til Udbetaling Danmark for at realisere yderligere stordriftsfordele og effektiviseringer. Pensionsstyrelsen varetager tilkendelse og beregning af folkepension til personer i udlandet samt en række opgaver vedrørende international social sikring. Opgaverne har på en række områder tæt sammenhæng med de opgaver på pensionsområdet, som 1. marts 2013 overføres til Udbetaling Danmark. Analyser peger på et besparingspotentiale på ca. 6 mio. kr. årligt gennem stordrift i fælles støtte-og stabsfunktioner, samt yderligere 3 procent årligt som følge af løbende effek- 17

18 tivisering af opgavevaretagelsen. I forbindelse med en eventuel opgaveoverdragelse vil samtlige 120 medarbejdere, som er ansat i Pensionsstyrelsen og som beskæftiger sig med opgaver, der overflyttes til Udbetaling Danmark, blive virksomhedsoverdraget til ATP. Tjenestemænd vil forblive ansat i staten og udlånt til ATP. Lovforslag om overførsel af Pensionsstyrelsens opgaver til Udbetaling Danmark er fremsat i februar 2013 med virkning fra 1. juni Det betyder blandt andet, at der skal ske en tilpasning af de regler, som regulerer Udbetaling Danmark som myndighed (lov om Udbetaling Danmark) samt konsekvensrettelser af de enkelte særlove. Implementering af skattereformen Skattereformen, som blev vedtaget i 2012, får i 2013 indflydelse på flere af Udbetaling Danmarks opgaver: Lovforslag om frivillig overgang til ny førtidspension I skattereformen foreslås det at give førtidspensionister mulighed for, i perioden 1. juni december 2013, at vælge, at overgå fra gammel til ny ordning. Omvalget sker således efter, at Udbetaling Danmark overtager ansvaret for udbetaling af førtidspensionsydelsen, og giver dermed Udbetaling Danmark en vejledningsopgave i omvalgsperioden. ATP/Udbetaling Danmark i tværoffentligt arbejde Udbetaling Danmark er inviteret til at deltage i en række tværoffentlige samarbejder, der i løbet af 2013 vil barsle med tiltag, der skal sikre en mere effektiv sagsbehandling i den offentlige sektor og bedre kontrol med udbetalingerne af offentlige ydelser. Tre skal særligt fremhæves: For det første deltager Udbetaling Danmark - sammen med blandt andre Finansministeriet, Social- og Integrationsministeriet, Arbejdsmarkedsstyrelsen, SKAT og KL - i den tværoffentlige styregruppe for Effektiv Sagsbehandling og Kontrol. Arbejdet skal munde ud i et handlingsorienteret beslutningsgrundlag, der sigter på at forbedre indsatsen mod socialt snyd og fejludbetalinger via forbedret sagsbehandling og kontrol på ydelsesområderne. Et vigtigt mål i arbejdet er, at sikre et bedre og enklere data- og regelgrundlag for udbetaling af offentlige ydelser. Beslutningsgrundlaget ventes at kunne omsættes i en indsats allerede fra medio 2013 og i årene frem. Udbetaling Danmark deltager for det andet i den tværoffentlige grunddatabestyrelse. Formålet med grunddataprogrammet er, at kortlægge, hvordan registreringen af grunddata om personer er indrettet i dag, hvilke behov der er for grunddata fremadrettet og på den baggrund angive løsningsforslag til en fremtidig indretning af grundregistreringen af personer. Indtægtsregulering og ekstra beskæftigelsesfradrag for enlige forsørgere Folketinget har endvidere, som led i skattereformen, vedtaget et forslag om ændring af lov om børne- og ungeydelse. Ændringen betyder, at ydelsen fra den 1. januar 2014 bliver indtægtsreguleret. Dertil bliver der indført et ekstra beskæftigelsesfradrag for enlige forsørgere fra 1. januar Ved enlige forsørgere skal forstås personer, der modtager ekstra børnetilskud. Udbetaling Danmark skal derfor levere oplysninger til SKAT om udbetaling af ekstra børnetilskud. For det tredje deltager ATP/Udbetaling Danmark i styregruppen for den tværoffentlige digitaliseringsstrategi, som har fokus på udmøntning af blandt andet obligatorisk selvbetjening i den offentlige sektor, digital post, fælles struktur for betalinger mellem myndigheder mv. I forhold til deltagelsen i disse samarbejder, er det understreget, at ATP og Udbetaling Danmark alene bidrager til analyserne med teknisk og administrativ bistand. Frank Jensen formand Lilian Mogensen direktør 18

19 Ledelsens regnskabspåtegning Bestyrelsen har dags dato behandlet og godkendt årsrapporten for regnskabsåret 1. januar december 2012 for Udbetaling Danmark. Årsrapporten aflægges i overensstemmelse med lov om Udbetaling Danmark og bekendtgørelse om regnskaber mv. for Udbetaling Danmark. Det er vores opfattelse, af årsregnskabet giver et retvisende billede af Udbetaling Danmarks aktiver og passiver pr. 31. december 2012 samt af resultatet af aktiviteter og pengestrømme for regnskabsåret Samtidig er det vores opfattelse, at de dispositioner, som er omfattet af regnskabsaflæggelsen, er i overensstemmelse med meddelte bevillinger, love og andre forskrifter samt med indgåede aftaler og sædvanlig praksis. Yderligere er det vores opfattelse, at der er etableret forretningsgange, der sikrer en økonomisk hensigtsmæssig forvaltning af de forvaltede midler, og at ledelsesberetningen indeholder en retvisende redegørelse for de forhold, beretningen omhandler samt en beskrivelse af de væsentligste risici og usikkerhedsfaktorer, som Udbetaling Danmark kan påvirkes af. København, den 27. juni 2013 Direktion: Lilian Mogensen direktør Bestyrelse: Frank Jensen formand for bestyrelsen Erik Christensen Kirstine Bille Johnny Søtrup bestyrelsesmedlem bestyrelsesmedlem bestyrelsesmedlem Morten Slotved Poul Nødgaard Dorrit Vanglo bestyrelsesmedlem bestyrelsesmedlem bestyrelsesmedlem Anne Lind Madsen bestyrelsesmedlem Thomas Fredenslund bestyrelsesmedlem 19

20 Intern revisions erklæringer Til bestyrelsen i Udbetaling Danmark Påtegning på årsregnskabet Vi har revideret årsregnskabet for Udbetaling Danmark for regnskabsåret 1. januar 31. december Årsregnskabet udarbejdes efter lov om Udbetaling Danmark og bekendtgørelse om regnskaber mv. for Udbetaling Danmark. Vi har deltaget i revisionen af de væsentlige og risikofyldte områder, og det er vores opfattelse, at det opnåede revisionsbevis er tilstrækkeligt og egnet som grundlag for vores konklusion. Revisionen har ikke givet anledning til forbehold. Den udførte revision Revisionen er udført efter internationale standarder om revision, yderligere krav ifølge dansk revisorlovning, god offentlig revisionsskik, lov om Udbetaling Danmark og bekendtgørelse om regnskaber mv. for Udbetaling Danmark. Dette kræver, at vi planlægger og udfører revisionen for at opnå høj grad af sikkerhed for, at årsregnskabet ikke indeholder væsentlig fejlinformation. Revisionen er udført i henhold til den arbejdsdeling, der er aftalt med ekstern revision og har omfattet vurdering af etablerede forretningsgange og interne kontroller, herunder den af ledelsen tilrettelagte risikostyring, der er rettet mod rapporteringsprocesser og væsentlige forretningsmæssige risici. Revisionen har tillige omfattet vurdering af, at de dispositioner, der er omfattet af årsregnskabet, er i overensstemmelse med meddelte bevillinger, love og andre forskrifter samt med indgåede aftaler og sædvanlig praksis. Ud fra væsentlighed og risiko har vi stikprøvevis efterprøvet grundlaget for beløb og øvrige oplysninger i årsregnskabet. Revisionen har endvidere omfattet vurdering af, om ledelsens valg af regnskabspraksis er passende, om ledelsens regnskabsmæssige skøn er rimelige samt den samlede præsentation af årsregnskabet. Konklusion Det er vores opfattelse, at de etablerede forretningsgange og interne kontroller, herunder den af ledelsen tilrettelagte risikostyring, der er rettet mod Udbetaling Danmarks rapporteringsprocesser og væsentlige forretningsmæssige risici, fungerer tilfredsstillende, og at de dispositioner, der er omfattet af årsregnskabet, er i overensstemmelse med meddelte bevillinger, love og andre forskrifter samt med indgåede aftaler og sædvanlig praksis. Det er tillige vores opfattelse, at årsregnskabet giver et retvisende billede af Udbetaling Danmarks aktiver, passiver og finansielle stilling pr. 31. december 2012 samt af resultatet af Udbetaling Danmarks aktiviteter pengestrømme for regnskabsåret 1. januar 31. december 2012 i overensstemmelse med lov om Udbetaling Danmark og bekendtgørelse om regnskaber mv. for Udbetaling Danmark. Udtalelse om ledelsesberetningen Vi har i henhold til lov om Udbetaling Danmark gennemlæst ledelsesberetningen. Vi har ikke foretaget yderligere handlinger i tillæg til den udførte revision af årsregnskabet. Det er på denne baggrund vores opfattelse, at oplysningerne i ledelsesberetningen er i overensstemmelse med årsregnskabet. Hillerød den 27. juni 2013 Peter Jochimsen revisionschef 20

Statsrevisorerne 2012-13 Beretning nr. 5 Beretning om etablering af Udbetaling Danmark Offentligt 5/2012

Statsrevisorerne 2012-13 Beretning nr. 5 Beretning om etablering af Udbetaling Danmark Offentligt 5/2012 Statsrevisorerne 2012-13 Beretning nr. 5 Beretning om etablering af Udbetaling Danmark Offentligt 5/2012 Beretning om etablering af Udbetaling Danmark 5/2012 Beretning om etablering af Udbetaling Danmark

Læs mere

Beretning til Statsrevisorerne om samarbejdet mellem kommunerne og Udbetaling Danmark. Maj 2015

Beretning til Statsrevisorerne om samarbejdet mellem kommunerne og Udbetaling Danmark. Maj 2015 Beretning til Statsrevisorerne om samarbejdet mellem kommunerne og Udbetaling Danmark Maj 2015 BERETNING OM SAMARBEJDET MELLEM KOMMUNERNE OG UDBETALING DANMARK Indholdsfortegnelse 1. Introduktion og konklusion...

Læs mere

Årsberetning 2010 EFFEKTIVITET GEVINSTER BEDRE LØSNINGER MÅL

Årsberetning 2010 EFFEKTIVITET GEVINSTER BEDRE LØSNINGER MÅL Årsberetning 2010 EFFEKTIVITET MÅL GEVINSTER BEDRE LØSNINGER Indholdsfortegnelse Mission og forretning 2 KOMBIT kommunernes it-fællesskab 3 Kort fortalt 3 Forretningsidé 4 Mission 4 Sådan skaber KOMBIT

Læs mere

Status for Arbejdsmarkedsstyrelsens tilsyn med A-kasser og kommuner 2012

Status for Arbejdsmarkedsstyrelsens tilsyn med A-kasser og kommuner 2012 Beskæftigelsesudvalget 2014-15 BEU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 55 Offentligt A R B E J D S M A R K E D S S T Y R E L S E N Status for Arbejdsmarkedsstyrelsens tilsyn med A-kasser og kommuner 2012

Læs mere

Status for Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekrutterings tilsyn med a-kasser og kommuner 1. halvår 2014

Status for Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekrutterings tilsyn med a-kasser og kommuner 1. halvår 2014 Status for Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekrutterings tilsyn med a-kasser og kommuner 1. halvår 2014 TILSYN 1. halvår 2014 1 Indhold KAPITEL 1. INDLEDNING... 4 1.1. NYE TILSYNSMULIGHEDER SOM LED I UDMØNTNINGEN

Læs mere

Årsrapport 2013. Lønmodtagernes Garantifond

Årsrapport 2013. Lønmodtagernes Garantifond Årsrapport 2013 Lønmodtagernes Garantifond Indholdsfortegnelse 2 Femårsoversigt 3 Ledelsens beretning 6 Administrationen 2013 9 Virksomhedsophør 11 Ledelsespåtegning 12 Intern revisors erklæringer 13 Den

Læs mere

Status på den fællesoffentlige digitaliseringsstrategi 2011-2015. - Den digitale vej til fremtidens velfærd. Digitaliseringsstyrelsen

Status på den fællesoffentlige digitaliseringsstrategi 2011-2015. - Den digitale vej til fremtidens velfærd. Digitaliseringsstyrelsen Status på den fællesoffentlige digitaliseringsstrategi 2011-2015 - Den digitale vej til fremtidens velfærd Digitaliseringsstyrelsen Marts 2015 Side 2 af 25 Indholdsfortegnelse Baggrund og metode... 3 Status

Læs mere

Årsrapport 2012. Barsel.dk

Årsrapport 2012. Barsel.dk Årsrapport 2012 Barsel.dk Indholdsfortegnelse Ledelsens beretning Ledelsens beretning 3 Påtegninger Ledelsens regnskabspåtegning 4 Intern revisors erklæringer 5 Den uafhængige revisors erklæringer 6 Regnskab

Læs mere

Årsrapport Marts 2015

Årsrapport Marts 2015 Årsrapport Marts 2015 Indhold 1. Påtegning af det samlede regnskab 3 2. Beretning 4 2.1 Præsentation af virksomheden 4 2.1.1 Mission og vision 4 2.1.2 Opgaver 5 2.1.3 Hovedkonti 5 2.2 Virksomhedens omfang

Læs mere

Årsrapport for Statens Administration

Årsrapport for Statens Administration Årsrapport for Statens Administration Indholdsfortegnelse 1. Beretning...2 1.1 Statens Administrations mission og vision...2 1.2 Årets faglige resultater...3 1.3 Årets økonomiske resultat...3 1.4 Opgaver

Læs mere

Årsrapport 2012 Statens & Kommunernes Indkøbs Service A/S

Årsrapport 2012 Statens & Kommunernes Indkøbs Service A/S www.ski.dk Årsrapport 2012 Statens & Kommunernes Indkøbs Service A/S Statens og Kommunernes Indkøbs Service A/S Zeppelinerhallen Islands Brygge 55 2300 København S Tlf. 33 42 70 00 www.ski.dk CVR nr. 17

Læs mere

Høringsnotat vedr. lovforslag om etablering af den selvejende institution Udbetaling Danmark

Høringsnotat vedr. lovforslag om etablering af den selvejende institution Udbetaling Danmark N O T A T Høringsnotat vedr. lovforslag om etablering af den selvejende institution Udbetaling Danmark Oktober 2010 J.nr. 2010-0016799 JØP/ADD Indledning Udkast til Lov om etablering af den selvejende

Læs mere

BilagØU_110822_pkt.09_01 HVIDOVRE KOMMUNE. Beretning nr. 3. (side 24-64) Årsregnskab 2010

BilagØU_110822_pkt.09_01 HVIDOVRE KOMMUNE. Beretning nr. 3. (side 24-64) Årsregnskab 2010 HVIDOVRE KOMMUNE Beretning nr. 3 (side 24-64) Årsregnskab 2010 Afsluttende beretning for regnskabsår 2010 Indholdsfortegnelse Side 1 INDLEDNING... 24 1.1 Risikovurdering og revisionsstrategi... 24 1.2

Læs mere

Oplysninger om banken 3. Ledelsespåtegning 4. Intern revisions erklæringer 5. Den uafhængige revisors erklæringer 6. Ledelsesberetning 7

Oplysninger om banken 3. Ledelsespåtegning 4. Intern revisions erklæringer 5. Den uafhængige revisors erklæringer 6. Ledelsesberetning 7 Årsrapport 2013 Indholdsfortegnelse Side Oplysninger om banken 3 Ledelsespåtegning 4 Intern revisions erklæringer 5 Den uafhængige revisors erklæringer 6 Ledelsesberetning 7 Årsregnskab: Resultat- og totalindkomstopgørelse

Læs mere

Tlf: 33 12 65 45 CVR-nr. 29 79 40 30 odense@bdo.dk www.bdo.dk

Tlf: 33 12 65 45 CVR-nr. 29 79 40 30 odense@bdo.dk www.bdo.dk Tlf: 33 12 65 45 CVR-nr. 29 79 40 30 odense@bdo.dk www.bdo.dk BDO Kommunernes Revision Godkendt revisionsaktieselskab Fælledvej 1 DK-5000 Odense C SVENDBORG KOMMUNE Beretning nr. 11 (side 306-346) Revision

Læs mere

Analyse af socialt snyd og fejludbetalinger

Analyse af socialt snyd og fejludbetalinger Analyse af socialt snyd og fejludbetalinger Afrapportering opgørelse af kommunernes nuværende indsats, potentiale ved en forbedret indsats samt fremadrettede løsninger 24. september 2012 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Tværgående spareanbefalinger 2011-2014 T-01. Økonomiske konsekvenser og personaleændringer 2011-2014 (2011-priser i 1.000 kr.)

Tværgående spareanbefalinger 2011-2014 T-01. Økonomiske konsekvenser og personaleændringer 2011-2014 (2011-priser i 1.000 kr.) Tværgående spareanbefalinger 2011-2014 T-01 Anbefalingens betegnelse: Bygningsområdet Økonomiske konsekvenser og personaleændringer 2011-2014 (2011-priser i 1.000 kr.) Forslag 2011 2012 2013 2014 Bygningsområdet

Læs mere

Dansk Producentansvars System ÅRSRAPPORT CVR 29 02 88 42

Dansk Producentansvars System ÅRSRAPPORT CVR 29 02 88 42 Dansk Producentansvars System ÅRSRAPPORT 2010 Dansk Producentansvars System 04-03-2011 CVR 29 02 88 42 Indholdsfortegnelse I. Del: Om DPA-System... 5 1. Oplysninger om den selvejende institution... 5 2.

Læs mere

Årsrapport 2009 FORTSAT VÆKST OG SOLID INDTJENING HIDTIL BEDSTE RESULTAT

Årsrapport 2009 FORTSAT VÆKST OG SOLID INDTJENING HIDTIL BEDSTE RESULTAT Årsrapport 2009 FORTSAT VÆKST OG SOLID INDTJENING HIDTIL BEDSTE RESULTAT Ledelsesberetning RESUME cbrains bestyrelse har behandlet og godkendt selskabets årsrapport for 2009. Årsrapporten for 2009 viser

Læs mere

$%&& &!' %(! )!&% !!: !!4' "",!">"; /!! 4 ;,"!6 "!!

$%&& &!' %(! )!&% !!: !!4' ,!>; /!! 4 ;,!6 !! ! "! !!!" #$ " %""!"& # ' " ('!" ") * ) +,!","& " "!!,! " "!,! - ( "! ) # (!"! ) *.%/ 0 0 "!"!!! # ) $%&& &!' %(! �*12! &!!! "!! 3! ",!",!"4!"!! 5 )!&% 6 "!!78'!!!" "!! 3! 4,!"& "',!" 9!!!: " "!!! 6

Læs mere

Rejsegarantifonden CVR-nr. 86 48 42 18

Rejsegarantifonden CVR-nr. 86 48 42 18 Rejsegarantifonden CVR-nr. 86 48 42 18 Årsrapport 2014 Indholdsfortegnelse Side Virksomhedsoplysninger 1 Ledelsespåtegning 2 Den uafhængige revisors påtegning 3 Ledelsesberetning 5 Økonomisk oversigt 14

Læs mere

Styr på banen STRATEGIPLAN 2006-2009

Styr på banen STRATEGIPLAN 2006-2009 Styr på banen STRATEGIPLAN 2006-2009 Indhold Indledning............................................................................ 3 Sammenfatning.......................................................................

Læs mere

Årsrapport 2009 AKTIESELSKABET. CVR-nr. 31 46 70 12, København

Årsrapport 2009 AKTIESELSKABET. CVR-nr. 31 46 70 12, København Årsrapport 2009 AKTIESELSKABET CVR-nr. 31 46 70 12, København Dagsorden for generalforsamlingen i Arbejdernes Landsbank, onsdag den 10. marts 2010. 1. Beretning om bankens virksomhed i 2009. 2. Forelæggelse

Læs mere

Lokal forankring gør en forskel... Å r s r a p p o r t 2 010

Lokal forankring gør en forskel... Å r s r a p p o r t 2 010 Lokal forankring gør en forskel... Å r s r a p p o r t 2 010 Indholdsfortegnelse Bankens ledelse........................... 4 Ledelsespåtegning.......................... 6 Intern revisions påtegning......................

Læs mere

Ring 3 Letbane I/S Årsrapport 2014

Ring 3 Letbane I/S Årsrapport 2014 Årsrapport 2014 Indhold Herlev Årsrapport 2014 Indhold Indhold 1.0 Velkommen 4 2.0 Ledelsesberetning 8 2.1 Årets resultat 10 2.2 Virksomhedsledelse 14 2.3 Samfundsansvar 16 2.4 Anlæg af letbane på Ring

Læs mere

Hoved- og nøgletal 2004 2005 2006 2007 2008 Hovedtal (t. kr.) Nøgletal kunders bruttoomsætning (mio.kr.)

Hoved- og nøgletal 2004 2005 2006 2007 2008 Hovedtal (t. kr.) Nøgletal kunders bruttoomsætning (mio.kr.) ÅrsrapporT 2008 Hoved- og nøgletal 2004 2005 2006 2007 2008 Hovedtal (t. kr.) Nettoomsætning 53.022 57.529 69.941 81.400 94.736 Resultat af primær drift 9.389 6.763 4.063 2.663 8.570 Finansielle poster

Læs mere

Årsrapport 2012 Højgaard Holding A/S

Årsrapport 2012 Højgaard Holding A/S 2012 Årsrapport 2012 Højgaard Holding A/S INDHOLD Ledelsens beretning 1 Hoved og nøgletal for koncernen 2 Resumé og koncernens udvikling 12 MT Højgaard koncernen og Højgaard Industri A/S 14 Aktionærforhold

Læs mere

Årsrapport 2012. Lønmodtagernes Garantifond

Årsrapport 2012. Lønmodtagernes Garantifond Årsrapport 2012 Lønmodtagernes Garantifond Indholdsfortegnelse 2 Femårsoversigt 3 Ledelsens beretning 6 Administrationen 2012 9 Virksomhedsophør 11 Udbetalinger 12 Indtægter 14 Ledelsespåtegning 15 Intern

Læs mere

GoD ledelse i selvejende KUltURiNstitUtioNeR

GoD ledelse i selvejende KUltURiNstitUtioNeR JANUAR 2011 WWW.KUM.DK GoD ledelse i selvejende KUltURiNstitUtioNeR 03.01.2011_168x237_REDEGØRELSE.indd 1 11/01/11 10.25 2 indledning indledning Anbefalinger for god ledelse af selvejende kulturinstitutioner

Læs mere

Bilag 2 Situationsbeskrivelse

Bilag 2 Situationsbeskrivelse Bilag 2 Situationsbeskrivelse Version 0.9 19-12-2014 Indhold 1 VEJLEDNING TIL TILBUDSGIVER... 4 2 INDLEDNING... 5 2.1 BILAGETS FORMÅL OG OPBYGNING... 5 2.2 UNDERBILAG... 5 3 INTRODUKTION TIL ATP KONCERNEN...

Læs mere