Indledning Udbetaling Danmark i kort fortalt 3 Hoved- og nøgletal 4. Ledelsens beretning Ledelsens beretning 5

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Indledning Udbetaling Danmark i 2012 - kort fortalt 3 Hoved- og nøgletal 4. Ledelsens beretning Ledelsens beretning 5"

Transkript

1 Årsrapport 2012

2 Indholdsfortegnelse Indledning Udbetaling Danmark i kort fortalt 3 Hoved- og nøgletal 4 Ledelsens beretning Ledelsens beretning 5 Regnskab Ledelsens regnskabspåtegning 18 Intern revisions erklæringer 19 Den uafhængige revisors erklæringer 20 Anvendt regnskabspraksis 21 Resultatopgørelse for Balance pr. 31. december 24 Pengestrømsopgørelse for Noter 27 Udbetaling Danmarks ledelse Bestyrelse, forretningsudvalg og daglig ledelse 35 Fotos Thomas Søndergaard 2

3 Udbetaling Danmark i kort fortalt Årets resultat blev et underskud på 273,4 mio. kr. Underskuddet skyldes, at der er afholdt omkostninger vedrørende projektet for etablering af Udbetaling Danmark samt driften af de første to ydelsesområder, familieydelser samt barsel. Der har ikke været indtægter i form af administrationsbidrag fra kommunerne i 2012, da det er aftalt, at administrationsbidrag først opkræves fra Dog har der været administrationsbidrag fra staten på i alt 2,1 mio. kr. Underskuddet overføres til egenkapitalen, som ultimo 2012 er negativ med 391,3 mio. kr., hvilket er som forventet. Den 1. oktober 2012 gik Udbetaling Danmark i drift og overtog myndighedsansvaret for første ydelsesområde - familieydelser. Den første større samlede udbetaling blev gennemført 19. oktober 2012, hvor knap borgere modtog deres børne- og ungeydelse. Den 1. december 2012 overtog Udbetaling Danmark myndighedsansvaret for andet ydelsesområde - barsel. I december måned 2012 blev der rettidigt udbetalt barseldagpenge til borgere og virksomheder. Centerbyggerierne i Vordingborg, Haderslev, Holstebro samt renovering af centret i Frederikshavn var alle klar til åbning 1. oktober Filialen i Århus åbnede ligeledes 1. oktober 2012 mens filialen i Odense først åbnede 1. december 2012 med medarbejdere fra barselsområdet. Efter overgangen af ydelsesområdet barsel den 1. december 2012 var der i alt ansat ca. 450 medarbejdere til sagsbehandling i centrene. Yderligere forventes overført ca. 650 medarbejdere fra kommunerne, og de suppleres af ca. 140 tidsbegræsede nyansatte ved overgangen af ydelsesområderne boligstøtte og pension pr. 1. marts Udbetaling Danmarks bestyrelse blev konstitueret 1. oktober På det første bestyrelsesmøde tiltrådte bestyrelsen blandt andet administrationsaftalen mellem ATP og Udbetaling Danmark, godkendte servicemål for levering af de administrative ydelser samt regler for afrapportering mv. Endvidere besluttede bestyrelsen at nedsætte et forretningsudvalg bestående af formand Frank Jensen, Johnny Søtrup og Anne Lind Madsen. På Udbetaling Danmarks andet bestyrelsesmøde 14. december 2012 vedtog bestyrelsen kommunernes administrationsbidrag for 2013 til Udbetaling Danmark på 714,0 mio. kr. indenfor baseline og 58,7 mio. kr. udenfor baseline samt administrationsbidrag fra staten på 8,5 mio. kr. 3

4 Hoved- og nøgletal Hovedtal i t.kr Barseldagpenge Familieydelser Udbetalte ydelser i alt Administrationsomkostninger Administrationsbidrag Aktiver i alt Egenkapital Langfristet lån Nøgletal Driftsomkostninger pr. tilskudsmodtager af familieydelser Tilskudsmodtagere af familieydelser

5 Ledelsens beretning Udbetaling Danmarks fokusområder i 2012: Udbetaling Danmark skal sikkert i drift Udbetaling Danmarks governance skal være på plads, og bestyrelsen skal fungere fra oktober 2012 Udbetaling Danmarks bygninger skal være klar til indvielse i oktober 2012 Udbetaling Danmark skal være bemandet med kompetente medarbejdere Planen for konkurrenceudsættelse af it-systemer skal følges Relevante borgere skal være informeret om Udbetaling Danmark Samarbejdet med kommunerne skal være velfungerende Retningen for Udbetaling Danmarks arbejde for 2013 og frem skal være sat I. ÅRETS RESULTAT Udbetaling Danmark har været i drift siden 1. oktober Årets resultat vedrører derfor både udbetaling af ydelser for fjerde kvartal 2012 og administrationsomkostninger. Administrationsomkostningerne består af driftsomkostninger samt omkostninger til projektet for etablering af Udbetaling Danmark og til projektet vedrørende konkurrenceudsættelse af it-systemer i Det samlede resultat blev negativt med 273,4 mio. kr. Resultatet kan opdeles i: Finansielle poster på i alt 4,1 mio. kr., som vedrører renteudgifter til etableringslån. Kommunerne skal finansiere størsteparten af administrationsomkostningerne og de finansielle poster, mens staten skal finansiere omkostningerne vedrørende systemadministration af børne- og ungeydelsessystemet, som i 2012 udgør 2,1 mio. kr. I overensstemmelse med loven har Udbetaling Danmark ikke opkrævet administrationsbidrag hos kommunerne i Udbetaling og hensættelse af ydelser vedrørende barseldagpenge og familieydelser på 5.361,7 mio. kr., som finansieres af staten og kommunerne, og dermed ikke belaster resultatet. Administrationsomkostninger på i alt 271,5 mio. kr. Heraf udgør: Årets negative resultat er på 273,4 mio. kr. Den negative likviditet dækkes primært ind af administrationslånet hos KommuneKredit. Administrationslånet hos KommuneKredit dækker drifts- og etableringsomkostninger. Det er planlagt, at kommunerne begynder at afdrage på administrationslånet i 2014 og skal ifølge låneaftalen være afdraget senest ved udgangen af Driftsomkostninger for perioden 1. oktober 31. december 78,7 mio. kr. Omkostninger til projektet for etablering af Udbetaling Danmark 186,8 mio. kr. Omkostninger til projektet for konkurrenceudsættelse af it-systemer 6,0 mio. kr. Administrationsbidrag fra staten på i alt 2,1 mio. kr. II. ÅRETS AKTIVITETER Udbetaling Danmark kom i sikker drift Den 1. oktober 2012 gik Udbetaling Danmark i drift, og overtog myndighedsansvaret for første ydelsesområde - familieydelser. Idriftsættelsen forløb planmæssigt. De fem centre var på plads til tiden, og modtagelsen af ca. 300 medarbejdere forløb efter planen. Den første større samlede udbetaling blev gennemført 19. oktober 2012, hvor knap

6 borgere modtog deres børne- og ungeydelse. Der har været mindre udfordringer på opkrævningsområdet, hvilket medførte forsinkede udbetalinger og forkerte opkrævninger. Den 1. december 2012 overtog Udbetaling Danmark myndighedsansvaret for andet ydelsesområde - barsel. Efter overgang var der i alt ansat ca. 450 medarbejdere til sagsbehandling i centrene. I december måned 2012 blev der rettidigt udbetalt barseldagpenge til borgere og virksomheder. Der har i forbindelse med overgangen været mindre udfordringer. Antallet af telefonopkald har generelt været over det forventede niveau, og der har dertil været et stort antal tabte opkald. Dette skyldes, at der har være flere fejl i det nye it-system (Opus Barsel), der samtidig har været kombineret med, at kunderådgiverne har skulle uddannes i dette nye system. I forbindelse med overgangen den 1. oktober 2012 og den 1. december 2012 blev der identificeret en række opgaver, som skulle sikre en korrekt nedlukning af sagsbehandlingen i kommunerne og korrekt opstart i Udbetaling Danmark. KMD og Udbetaling Danmark har løbende fulgt fremdriften af disse nedlukningsopgaver i kommunerne. Ved overgangen har Udbetaling Danmark derved kendt omfanget af overdragede opgaver og har kunnet indarbejde håndteringen af disse i opstarten. På de områder, hvor der skete en konvertering af sager eller blev overført beløb er det kontrolleret, at det som blev afsendt fra kommunerne, også blev registreret i Udbetaling Danmarks systemer. Ved differencer blev der udarbejdet handlingsplaner. Disse er efterfølgende afsluttet, således at der i februar 2013 ikke er udeståender vedrørende de to første bølger. Udbetaling Danmarks bestyrelse blev udpeget og konstitueret Social- og integrationsministeren udpegede i august 2012 bestyrelsesmedlemmer til Udbetaling Danmarks bestyrelse, herunder formanden, med virkning fra den 1. oktober 2012 til den 31. maj I medfør af 17 i loven om Udbetaling Danmark består bestyrelsen for Udbetaling Danmark af en formand og otte andre medlemmer, som alle er udpeget af social- og integrationsministeren. Bestyrelsens formand og fem bestyrelsesmedlemmer er udpeget efter indstilling fra KL. Et medlem er udpeget efter indstilling fra beskæftigelsesministeren. ATP gennemførte i september 2012 introduktionsmøder med de enkelte bestyrelsesmedlemmer, hvor bestyrelsesmedlemmerne blev introduceret til bestyrelsesarbejdet i Udbetaling Danmark. I november 2012 blev der endvidere afholdt et bestyrelsesseminar for Udbetaling Danmarks bestyrelse. Seminaret havde til formål at give bestyrelsesmedlemmerne et indblik i Udbetaling Danmarks forretningsgange og økonomi. 6

7 ATP-centret i Hillerød Indvielse af Hillerød Overgang fra styregruppe til bestyrelse I implementeringsperioden traf styregruppen for Udbetaling Danmark en række beslutninger, der har været en forudsætning for at etablere Udbetaling Danmark. Bestyrelsen er blevet forelagt styregruppens beslutninger, så bestyrelsen var bekendt med det beslutningsgrundlag, på hvilket Udbetaling Danmark gik i drift 1. oktober Det drejer sig blandt andet om Udbetaling Danmarks strategi for konkurrenceudsættelse af it-systemer og strategi for helhedsorienteret kontrol, der udstikker målene og rammerne for et tæt samarbejde mellem Udbetaling Danmark og kommunerne om kontrolarbejdet. Udbetaling Danmarks governance på plads Den juridiske ramme for etableringen af Udbetaling Danmark blev vedtaget i december 2010, da Folketinget vedtog Lov om etablering af Udbetaling Danmark. Den 29. marts 2012 vedtog Folketinget to love, der supplerer etableringsloven fra Den ene lov fastlægger rammerne for Udbetaling Danmarks sagsbehandling og administration af lovgivningen på de respektive myndighedsområder. Loven fastlægger desuden rammerne for samarbejdet med kommunerne om helhedsorienteret vejledning af borgeren, udveksling af oplysninger og samarbejde om kontrol. Den anden lov omhandler de ændringer i ydelseslovgivningen, som fastlægger den nærmere fordeling af ydelsesområder mellem Udbetaling Danmark og kommunerne. Den 1. oktober 2012 blev der afholdt konstituerende bestyrelsesmøde i Udbetaling Danmark, hvor blandt andet vedtægterne for Udbetaling Danmark samt forretningsorden for bestyrelsen blev godkendt. Endvidere blev det besluttet at nedsætte et forretningsudvalg bestående af formand Frank Jensen, Johnny Søtrup og Anne Lind Madsen. Forretningsudvalgets formål er efter bemyndigelse, at træffe beslutninger samt at forberede og gennemføre bestyrelsens beslutninger. Udbetaling Danmarks bestyrelse godkendte endvidere på det konstituerende bestyrelsesmøde administrationsaftalen mellem ATP og Udbetaling Danmark, som beskriver ATP s leverancer, herunder service- og kvalitetsmål samt økonomisk rammer og mål, som fx at ATP udfører administration og sagsbehandling for Udbetaling Danmark på omkostningsdækket basis. Indholdet i administrationsaftalen medvirker således til at sikre, at Udbetaling Danmark kan realisere de mål og det effektiviseringspotentiale, der er fastlagt i business casen. Administrationsaftalen slår fast, at Udbetaling Danmarks bestyrelse er ansvarlig for administrationen af Udbetaling Danmark. For at understøtte bestyrelsens tilsyn med administrationen er det præciseret i administrationsaftalen, at ATP hvert kvartal skal aflægge en ledelsesrapportering vedrørende administrationen, omfattende de væsentligste hændelser samt nøgletal. Modellen for bestyrelsens ledelsesrapportering blev vedtaget på bestyrelsens konstituerende møde, og Udbetaling Danmarks bestyrelse modtog i december 2012 den første ledelsesrapportering om familie- 7

8 Succeskriterier for implementeringen Risici for implementeringen ydelsesområdet. Bestyrelsen kan forvente at få en færdigudviklet ledelsesrapportering i andet kvartal 2013, når de tre sidste ydelsesområder er overdraget til Udbetaling Danmark den 1. marts Endelig besluttede bestyrelsen at nedsætte et koordinationsforum, bestående af repræsentanter fra ATP, KL, Socialog Integrationsministeriet samt Beskæftigelsesministeriet med ansvar for at koordinere udviklingsmæssige spørgsmål af betydning for Udbetaling Danmark. Der vil, afhængigt af de konkrete problemstillinger, kunne nedsættes grupper, der fokuserer på udvalgte og konkrete problemstillinger, ligesom repræsentanter fra Finansministeriet og andre ministerier vil kunne deltage på møder, hvor dette er relevant. De enkelte medlemmer i koordinationsforum repræsenterer de interesser og hensyn, som deres organisationer varetager. Løbende review af risici i etableringen Etableringen af Udbetaling Danmark er styret efter en detaljeret leveranceplan, som støttes af løbende risikoanalyser. Analyserne udgør et væsentligt grundlag for beslutninger og tilrettelæggelse af aktiviteterne i etableringen af Udbetaling Danmark. For at sikre at etableringen bliver gennemført efter de udstukne retningslinjer, har PA Consulting Group i hele etableringsperioden gennemført to årlige reviews. I 2012 er der gennemført reviews i juni og december. PA, der baserer deres review på en række interview af ledere og medarbejdere i ATP, Social- og Integrationsministeriet, KL og hos KMD, konkluderer, at programmet generelt har været velstruktureret og godt styret, og at den aftalte plan er blevet fulgt. På baggrund af erfaringerne fra selve etableringen af Udbetaling Danmark, konkluderer PA, at det som udgangspunkt er glædeligt at konstatere, at implementeringen af bølge 1 og 2 er forløbet godt og uden større problemer eller uheldige reaktioner fra borgere eller pressen. PA fremhæver dog, at der er konstateret problemer med modregning mellem myndigheder i borgernes ydelser, hvilket har medført en belastning for administrationen i Udbetaling Danmark og et stort antal henvendelser fra borgerne. Problemet vurderes at være under kontrol, men der udestår en løbende oprydning. Ifølge PA er der fortsat en positiv, konstruktiv og engageret kultur i programmet både internt i ATP og på tværs af involverede parter. Det gælder også samarbejdet mellem kommunerne og Udbetaling Danmark, som vurderes at være særlig kritisk, og derfor har haft stor fokus i etableringen. Der er konstateret en række uklarheder i det praktiske sam- 8

9 arbejde, som kan komme under yderligere pres i bølge 3, især fordi hvor der vil være en opdelt sagsbehandling mellem kommunerne og Udbetaling Danmark på pensionsområdet. PA anbefaler derfor, at øge indsatsen for at sikre et optimalt samarbejde mellem Udbetaling Danmark og kommunerne om sagsbehandlingen, herunder sikre at der er en velforstået grænsedragning mellem kommunerne og Udbetaling Danmark (jf. afsnit om Fokus på samarbejdet med kommunerne ). Færdige bygninger og bemandingen var klar Alle fem centre stod klar og åbnede den 1. oktober Århus-filialen åbnede ligeledes 1. oktober 2012, og Odensefilialen åbnede først 1. december 2012 med medarbejdere fra barselsområdet. Det endelige antal af overførte medarbejdere fra kommunerne til Udbetaling Danmark bliver ca medarbejdere, hvilket er over det forventede antal. Fordelingen af antal overførte medarbejdere på de enkelte ydelsesområder svarer i store træk til dimensioneringen af ydelsesområderne. Der bliver forskelle i hvor mange medarbejdere, der skal være i de enkelte centre. Tallene afhænger først og fremmest af hvor mange kommunale medarbejdere, der er blevet meldt ind. Derudover gælder det for Hillerød, at der her placeres nogle opgaver i centrale specialistfunktioner samt helhedsorienteret kontrol. Startbemandingen i alle centre udgjorde ca. 300 ansatte pr. 1. oktober Efter overgangen af barsel 1. december 2012 var der i alt ansat ca. 450 medarbejdere i centrene. Derudover forventes yderligere overført ca. 650 medarbejdere fra kommunerne, og de suppleres af ca. 140 nyansatte ved overgangen af boligstøtte og pension pr. 1. marts Heri er medregnet ledere og specialister. De nyansatte ansættes som udgangspunkt tidsbegrænset i et år. I forbindelse med rekrutteringen af de 140 kunderådgivere til 3. bølge, iværksatte ATP i lyset af akutpakken et særligt initiativ i forhold til de ledige, der var i fare for at miste dagpenge. I samarbejde med de lokale jobcentre blev de ansøgere, der var i farezonen, identificeret og de pågældende fik særbehandling i form af en garanteret samtale. 24 af de 140 tidsbegrænsede stillinger blev på den baggrund besat med ledige, der var på vej ud af dagpengesystemet. Da akutpakken i sin endelige form først kom, efter at rekrutteringen i Udbetaling Danmark var igangsat og stillinger opslået, var det ikke muligt at komme ind under tilskudsmulighederne i akutpakken. I forbindelse med overgangen af de kommunale medarbejdere blev ATP s overenskomster ved fornyelserne i 2011 tilpasset med det formål, at de kommunale medarbejdere kunne overføres uden væsentlige ændringer i lønniveau. Der blev ultimo 2012 indgået en aftale med HK om principper for overgang, der sikrede, at lønudgifterne for de overførte medarbejdere som udgangspunktet er uændrede efter overførsel. 9

10 Strategi for helhedsorienteret kontrol Udbetaling Danmarks strategi for helhedsorienteret kontrol udstikker målene og rammerne for et tæt samarbejde mellem Udbetaling Danmark og kommunerne om kontrolarbejdet. Strategien bygger på en arbejdsdeling mellem Udbetaling Danmark og kommunerne om effektivt at afdække fejludbetalinger og socialt snyd. Udbetaling Danmark skal udnytte potentialet i mønsterafdækning gennem systematisk sammenkøring af systemer og registre, mens kommunerne fortsat vil have den fysiske borgerkontakt, lokalkendskabet og bopælssager efter CPR-loven. Uddannelsesforløb Alle medarbejdere i centrene har i forskelligt omfang gennemgået uddannelse, alt efter om de kommer direkte fra en kommune eller andre steder fra. De nyrekrutterede medarbejdere er ansat en måned før ydelsesområderne overdrages. De gennemgår et intensivt oplæringsforløb, hvor de får det nødvendige kendskab til ydelsesområder, lovgivningsstof samt principper for kundeservice og telefonbetjening. De virksomhedsoverdragede medarbejdere fra kommunerne har gennemgået korte komprimerede forløb på forskudte dage og tidspunkter, mens Udbetaling Danmark har været i drift. Helhedsorienteret kontrol Der er stor fokus på Udbetaling Danmarks indsats i forhold til helhedsorienteret kontrol og socialt bedrageri. Det må forventes, at der i 2013 vil komme mediemæssig og politisk fokus på at forhindre fejludbetalinger og misbrug af sociale ydelser. Udbetaling Danmark har opbygget en kontrolenhed bestående af 40 medarbejder, der i samarbejde med kommunerne, skal sikre korrekt udbetaling på korrekt grundlag. Det sker ved at skærpe fokus på effektiv kontrol i forbindelse med tilkendelsen og den løbende udbetaling, og ved at forbedre de data og udsøgningssystemer, der kan udpege potentielt fejlagtige udbetalinger. Udbetaling Danmark påbegyndte i 2012 opbyggelsen af en it-platform med tilhørende database, der automatisk sammenkører en række eksisterende registre, som kunderådgiverne normalt skal slå manuelt op i. På baggrund af registersamkørslen kan der laves dataanalyser og udtrækkes såkaldte undringslister med ydelsesmodtagere, der skal igennem en grundigere kontrol for at sikre, at der udbetales en korrekt ydelse på korrekt grundlag. Planen for konkurrenceudsættelse bliver fulgt Udbetaling Danmark skal ifølge Udbetaling Danmark-loven konkurrenceudsætte flere større it-løsninger, som Udbetaling Danmark i dag anvender, men hvor de leveres af en monopolleverandør, KMD. Målet med konkurrenceudsættelsen er at reducere it-omkostningerne og effektivisere kundeservice, uden at borgerservicen forringes. Dette skal ske gennem indkøb af driftssikre, omkostningseffektive og tidssvarende forretningsløsninger. ATP følger på vegne af Udbetaling Danmark - i samarbejde med KL, KOMBIT og staten - den plan for konkurrenceudsættelse af de kritiske it-systemer, som blev fastlagt af styregruppen for Udbetaling Danmark i maj Planen indebærer, at de centrale fagsystemer konkurrenceudsættes i faser fra 2013 til Barselsystemet (2013), Pensionssystemerne (2014), Familieydelser (2015), Boligstøttesystemet (2016). Bestyrelsen for Udbetaling Danmark etablerede i december 2012 en it-følgegruppe med deltagelse af bestyrelsesmedlemmerne Thomas Fredenslund og Morten Slotved, der skal medvirke til at sikre, at der er tilstrækkeligt indblik i og forståelse for grundlaget for de indstillinger, der vedrører konkurrenceudsættelsen, som forelægges forretningsudvalget og bestyrelsen. Arbejdet med konkurrenceudsættelse forløber som planlagt. Styregruppen for etablering af Udbetaling Danmark 10

11 Borger.dk relanceret i 2012 Den digitale udvikling af Udbetaling Danmark sker i overensstemmelse med den fællesoffentlige digitaliseringsstrategi, hvor enkelte selvbetjeningsløsninger er i centrum, og borgeren har én digital indgang til det offentlige Danmark. Borger.dk er derfor den eneste indgang for al selvbetjening på Udbetaling Danmarks områder. I maj 2012 blev borger.dk derfor relanceret i et nyt design med henblik på at flytte væsentlig flere borgere over på selvbetjeningsløsninger på borger.dk. besluttede i juni 2012, at ATP i overensstemmelse med udbudsreglerne - skulle sætte Udbetaling Danmarks EDH-løsning (Elektronisk Dokument Håndtering) i udbud. EDH-løsningen er en forudsætning for sagsbehandlingen i Udbetaling Danmark. Udbuddet blev annonceret den 1. august 2012, og i september 2012 blev fem virksomheder prækvalificeret. Alle afgav tilbud og frem til den 1. december 2012 foretog ATP på vegne af Udbetaling Danmark en evalueringen af de modtagne bud. Flere forskellige grupper har haft interesse i Udbetaling Danmark i Først og fremmest er der tale om de borgere, der fremover modtager ydelser fra Udbetaling Danmark. Udbetaling Danmark har i forbindelse med overdragelsen af ydelsesområderne familieydelser og barsel iværksat målrettede informationsaktiviteter, der gør borgerne opmærksomme på, at Udbetaling Danmark er den nye myndighed for ydelserne. Informationsaktiviteterne er foregået der, hvor der i forvejen er kontakt med borgeren, fx i udbetalingsbreve, på kommunernes hjemmesider samt i borgerservicecentre. Bestyrelsen for Udbetaling Danmark godkendte i december 2012 indkøb af EDH-løsningen til Udbetaling Danmark. Ud af de fem prækvalificerede tilbud var det KMD, som fik kontrakten. Den nye løsning forventes implementeret i administrationen ultimo Styregruppen for etablering af Udbetaling Danmark besluttede i 2012, at ATP skulle udvikle og implementere en it-løsning for helhedsorienteret kontrol, idet egenudviklingen og driften af systemet var billigere, end hvad markedet kunne tilbyde. Udviklingen af it-løsningen koordineres med initiativerne for en fællesoffentlig indsats for bedre kontrol, der bliver iværksat under den fællesoffentlige digitaliseringsstrategi. Målrettet kampagne til borgerne Interessen for Udbetaling Danmark er stor blandt mange eksterne parter. Udbetaling Danmark fastholder derfor løbende en tæt kontakt og dialog med kommunerne, de faglige organisationer, politiske beslutningstagere, interesseorganisationer samt med pressen. Derudover har der været iværksat en lanceringskampagne af Udbetaling Danmark, der også har været rettet mod borgerne. Et af målene med kampagnen har været, at Udbetaling Danmark bidrager til, at så mange borgere som muligt betjener sig digitalt, og dermed at digital selvbetjening øges. Udbetaling Danmarks kampagne er derfor koordineret med en omfattende fællesoffentlig kampagne, der handler om at skabe kendskab til og øge brugen af digital selvbetjening på borger.dk. Kampagnen indeholdt en lang række initiativer, bl.a. fysisk kampagnemateriale (fx plakater, flyers, foldere), PR, søgeoptimering og masse kommunikation som fx Tvspots og digital annoncering. De berørte ledere og medarbejdere i kommunerne og Udbetaling Danmark er gennem dialogmøder, nyhedsbreve og mails blevet orienteret og inddraget i de afsluttende overgangsspørgsmål. Udbetaling Danmark har desuden løbende været i dialog med følgegruppen af repræsentanter fra organisationer, der især repræsenterer borgere med særlige behov og/eller borgere, der ikke er digitalt parate, fx ældre, handicappede og 11

12 borgere med psykiske lidelser. Udbetaling Danmark har aftalt med følgegruppen, at de kan benytte Udbetaling Danmarks kvik-linje, hvor de kan komme i kontakt med en medarbejder hos Udbetaling Danmark, hvis de bisidder en borger, der har behov for hurtig afklaring eller aktuel detailviden i en igangværende sag. Fokus på samarbejdet med kommunerne Der har i forbindelse med overdragelsen af opgaver fra kommunerne til Udbetaling Danmark været skærpet fokus på, at samarbejdet med kommunerne fungerer tilfredsstillende. De fem centerdirektører har etableret en formel dialog med borger- og ydelsescheferne i regionerne, og Udbetaling Danmark gennemfører som led i driftsrapporteringen halvårlige spørgeskemaundersøgelser om samarbejdet mellem Udbetaling Danmark og kommunerne. Overordnet har der været positive tilbagemeldinger fra kommunerne vedrørende overdragelsen af myndighedsansvaret for de to første ydelsesområder til Udbetaling Danmark. Overordnet har tilbagemeldingen fra kommunerne, vedrørende overdragelsen af myndighedsansvaret for de to første ydelsesområder til Udbetaling Danmark, været at det ikke har været forbundet med store vanskeligheder. Kommunerne har påpeget, at det har været en fordel, at hele opgaven, på både familieydelsesområdet og barselsområdet, er overgået til Udbetaling Danmark, og at ingen delopgaver er blevet tilbage i kommunerne. Dette har givet et klart opgavesnit, som har været let at håndtere i praksis. Opgavesnittet er dog ikke helt så entydigt på de ydelsesområder der overgår 1. marts 2013, hvor flere enkeltopgaver forbliver tilbage i kommunerne, og dette kan blive en udfordring. Både kommunerne og Udbetaling Danmark har skærpet dialogen i forhold til at løse de snitflade problemer som kan opstå. Social- og Integrationsministeriets tilsyn med Udbetaling Danmark Efter lov om Udbetaling Danmark har social- og integrationsministeren pligt til at føre tilsyn med Udbetaling Danmark. Social- og Integrationsministeriet har udarbejdet et notat, som beskriver den overordnede ramme for indholdet i tilsynet. Tilsynet vil påse, at bestyrelsen vedvarende sikrer følgende fokusområder og overordnede formål: At administrationen i Udbetaling Danmark varetages så omkostningseffektivt som muligt. At administrationen og sagsbehandlingen sker under hensyntagen til borgernes retssikkerhed. At der er et effektivt samarbejde mellem Udbetaling Danmark og kommunerne om sagsbehandlingen, således at borgerne fortsat kan få den fornødne hjælp hos myndighederne. Social- og integrationsministerens tilsyn med Udbetaling Danmark er et tilsyn med Udbetaling Danmarks bestyrelse. Tilsynet vil således som udgangspunkt ikke monitorere selve driften og administrationen i Udbetaling Danmark. Social- og Integrationsministeriet lægger vægt på at påse, at bestyrelsen sikrer, at der oprettes fyldestgørende og betryggende regler for bestyrelsens eget arbejde, og at der 12

13 ATP-centret i Vordingborg foreligger tilstrækkelige og betryggende instrukser og aftaler med ATP med henblik på at sikre, at Udbetaling Danmark drives i overensstemmelse med lovgivningen. Endelig lægges der vægt på, at der aflægges et retvisende regnskab og foretages en betryggende revision. ATP s revision og ATP). Rigsrevisionens beretning indeholder ingen kritiske bemærkninger i forhold til styringen af implementeringen. Rigsrevisionen vurderer dog, at der fortsat er udfordringer og risici forbundet med konstruktionen og fremhæver især tre fokusområder: Social- og Integrationsministeriet vil desuden aftale med bestyrelsen, at bestyrelsen for Udbetaling Danmark af egen drift har pligt til at give tilsynet besked om fremtidige beslutninger af væsentlig eller principiel betydning, som tilsynet formodes at have interesse i fx spørgsmål om de kommende it-udbud mv. Rigsrevisionens beretning om Udbetaling Danmark Rigsrevisionen har i 2012 gennemført en undersøgelse af etableringen af Udbetaling Danmark, der blev afrapporteret i en beretning til Statsrevisorerne 30. januar Undersøgelsen viser, at det er en stor og kompleks opgave at etablere Udbetaling Danmark. Projektet er et højrisikoprojekt blandt andet på grund af de mange interessenter, som er involveret, og kompleksiteten af opgaveløsningen mellem forskellige myndigheder, der skal varetage den samlede sagsbehandling. Rigsrevisionens beretning til Statsrevisorerne er udarbejdet på baggrund af interviews og informationer med de involverede parter i implementeringsprojektet (Social- og Integrationsministeriet, KL, kommunerne involveret i pilotprojekt, 1. Social- og Integrationsministeriets færdiggørelse af deres plan for tilsynsfunktionen. 2. Om samarbejdet mellem kommunerne og Udbetaling Danmark fungerer tilfredsstillende for borgerne herunder risikoen for, at borgere oplever sig som kastebolde mellem to myndigheder. 3. Om Udbetaling Danmark generelt lever op til sine mål for en effektiv sagsbehandling og tilfredsstillende borgerservice. Udbetaling Danmark og Social- og Integrationsministeriet er opmærksomme på opfølgningen af Rigsrevisionens fokusområder. Social- og Integrationsministeriet fremlægger inden udgangen af første kvartal 2013 en plan for tilsynsfunktionen, og ATP har på vegne af Udbetaling Danmark lagt en plan for gennemførelse af tilfredshedsmålinger i kommunerne og hos borgerne, ligesom der er iværksat et arbejde med at benchmarke Udbetaling Danmarks service i forhold til en række eksterne parter fx kommunerne og SKAT. Udbetaling Danmark gennemførte den første borgertilfredshedsmåling på familieydelsesområdet i oktober

14 ATP-centret i Haderslev Trappe i Haderslev III. ØKONOMI Forberedelserne til etableringen af Udbetaling Danmark påbegyndte i Etableringsprojektet har siden da blandt andet arbejdet med at etablere centrene, rekruttere og uddanne medarbejdere, fastlægge arbejdsgange og processer, tilrette i KMD s fagsystemer og harmonisere data og sagshåndtering i kommunerne. I perioden er der afholdt udgifter for i alt 300,1 mio. kr., heraf 186,6 mio. kr. i Etableringsprojektet forventes afsluttet efter idriftsættelsen af de sidste ydelsesområder i foråret Udbetaling Danmark optog et statslån på 500 mio. kr. til at afholde etableringsomkostningerne. Bestyrelsen for Udbetaling Danmark besluttede at indfri lånet i december 2012 og i stedet optage et nyt administrationslån på 650 mio. kr. hos kommunernes finansieringsselskab KommuneKredit. Forhøjelsen af lånet på 150 mio. kr. skyldes, at lånet udover at dække omkostningerne til etablering også skal dække visse driftsomkostninger, jf. lovgivningen om Udbetaling Danmark. Bestyrelsen besluttede ligeledes i december 2012 at optage et lån til at dække omkostningerne til konkurrenceudsættelse af it-systemer hos KommuneKredit. Lånet på 98,2 mio. kr. skal dække omkostningerne i projektet for perioden I 2011 og 2012 er der afholdt omkostninger til konkurrenceudsættelse på 21,7 mio. kr., hvoraf de 18,2 mio. kr. vedrører Når it-systemerne succisivt tages i brug, vil kommunerne afdrage på lånet via et særskilt administrationsbidrag. Udbetaling Danmark har været i drift siden 1. oktober Der har i 2012 været afholdt driftsomkostninger for i alt 78,5 mio. kr. Heraf vedrører: 67,2 mio. kr. omkostninger inden for den aftalte business case for Udbetaling Danmark. Omkostningerne er blevet finansieret af administrationslånet, da der ikke opkræves administrationsbidrag hos kommunerne i 2012, jf. lov om Udbetaling Danmark. 11,5 mio. kr. omkostninger, som ikke indgår i den aftalte business case for Udbetaling Danmark og som dermed ligger uden for den fastsatte baseline for forbrug. Det drejer sig om udgifter til postforsendelser, nemrefusion, rammeaftale med KMD vedrørende it-systemer, lægehonorar, revision mv. Omkostningerne falder bort i kommunernes egne budgetter og vil blive erstattet af et administrationsbidrag til Udbetaling Danmark. I 2012 er omkostningerne dog finansieret af administrationslånet, jf. ovenfor. Kommunerne vil opleve en besparelse i deres egne budgetter i de kommende år, som følge af at ATP på vegne af Udbetaling Danmark har indgået løsningsaftaler for de faglige it-systemer med KMD. Her blev der forhandlet en rabat på 5 pct. på fagsystemerne, som forventes at give kommunerne en årlig besparelse på ca. 25 mio. kr. i 2013 og yderligere 25 mio. kr. årligt i budgetoverslagsårene Det er endvidere aftalt, at der ikke foretages prisregulering udover almindeligt nettoprisindeks af fagsystemerne under TSA en (transitionsaftale), og at kommunerne ikke skal betale eks- 14

15 Nøgletal Okt Nov Dec Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug S Faktisk DKK Budget * DKK 20 DKK 28 DKK 36 DKK 27 DKK 65 DKK 72 DKK 61 DKK 58 DKK 68 DKK 61 DKK Fremtidig niveau Baseline og effektiviseringskrav Baseline og effektiviseringskrav Baseline Effektiviseringskrav Fremtidigt niveau Mio. kr. (2013-pl) Årlige omkostninger * Business Månedlige case omkostninger for Udbetaling Danmark, 72 omkostninger 24 indenfor 48 baseline Omkostninger mio. kr * Beskrevet i notat af 19. september 2012 "Baseline for Udbetaling Danmarks sagsområder". Forventes godkendt af Udbetaling Danmarks bestyrelsen den 14. december Omkostninger indenfor baseline Faktisk Budget Fremtidig niveau Okt Nov Dec Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec Jan Feb Mar Måneder Diagramtitel Nøgletal Faktisk Budget tra for løsninger, som de skal anvende i relation til Udbetaling Danmarks administration. Samlet set er der i perioden indhentet besparelser for kommunerne på ca. 180 mio. kr. i forbindelse med indgåelsen af løsningsaftalerne. De afholdte omkostninger for 2012 er illustreret i ovenstående figur. Figuren viser, hvordan business casen, der ligger til grund for beslutningen om at etablere Udbetaling Danmark, forventes realiseret. Som det kan ses, forventes effektiviseringen på de knap 300 mio. kr. årligt at blive realiseret primo Her vil de månedlige omkostninger udgøre ca. 48 mio. kr. svarende til 575 mio. kr. årligt. Udbetaling Danmarks medarbejder Udbetaling Danmark har ingen ansatte, men der er udpeget en direktør. Udbetaling Danmark køber ydelser i form af timer hos ATP, til sagsbehandling, projektledelse og administration. IV. SAMFUNDSANSVAR Udbetaling Danmark er etableret for at sikre, at administrationen i den offentlige sektor bliver mere enkel og effektiv. De lavere omkostninger til administration skal frigøre midler i kommunerne til velfærd, og forenklinger skal gøre det lettere for borgerne at være i dialog med det offentlige. Mange borgere er afhængige af de udbetalinger, Udbetaling Danmark skal levere, og omkostningerne til administrationen har betydning for samfundsøkonomien. Samfundsansvar gøres derfor til en central del i opbygningen og driften af Udbetaling Danmark. Omdrejningspunktet for opbygningen af Udbetaling Danmark er borgernes oplevelse af god service, uanset livssituation og digitale færdigheder. I overensstemmelse med den fællesoffentlige digitaliseringsstrategi vil Udbetaling Danmark arbejde for, at dialogen mellem borgere og den offentlige sektor i videst mulig omfang er digital. Samtidig har Udbetaling Danmark stor respekt for, at der er borgere i Danmark, der har særlige behov for ansigt til ansigt-vejledning og -sagsbehandling. I Udbetaling Danmark sættes der fokus på at have stabile og veluddannede medarbejdere, der trives og leverer toppræstationer baseret på løbende kompetenceudvikling, et fysisk og psykisk godt arbejdsmiljø samt fleksibilitet. V. BEGIVENHEDER EFTER REGNSKABSÅRETS AF- SLUTNING Der er fra balancedagen og frem til i dag ikke indtrådt forhold, som forrykker vurderingen af årsrapporten. 15

16 ATP-centret i Frederikshavn VI. FORVENTNINGER TIL 2013 Den 1. marts 2013 overgår myndighedsansvaret for boligstøtte, folkepension og udbetaling af førtidspension til Udbetaling Danmark. Der er her tale om komplekse og store myndighedsområder, og der arbejdes derfor intensivt frem mod idriftsættelse på at sikre en succesfuld overgang. Der forventes, at der kan opstå udfordringer i relation til opkrævning og modregning og der er derfor nedsat en arbejdsgruppe på tværs af KMD, KL og ATP på vegne af Udbetaling Danmark med henblik på at løse og skabe overblik over de udeståender, der måtte være på området. Risikohåndtering i 2013 Udbetaling Danmarks risikohåndtering har i 2012 primært rettet sig mod sikker drift i det første driftsår og realiseringen af Udbetaling Danmarks business case. Dette arbejde forsætter ind i Fokus i forhold til sikker drift er: At minimere overgangsproblemer i forhold til overdragelsen af boligstøtte og pension 1. marts Udbetaling Danmarks projektorganisation arbejder med detaljerede overgang- og risikoplaner. At sikre at samspillet med kommunerne er velfungerende. Det sikres dels ved, at Udbetaling Danmark og kommunerne, i samarbejde med KMD, arbejder med et detaljeret log-redskab KIGO som styrer og monitorerer kommunernes planlægning af overgangen. Dels ved at etablere en systematisk dialog mellem Udbetaling Danmarks og kommunernes ledelse om snitflader og samspil. At sikre velfungerende it-understøttelse, dels ved systematisk forberedelse og test af KMD s fagsystemer i overgangen, dels i et tæt samarbejde med KMD om driftsopfølgning og videreudvikling. At sikre en detaljeret budgetopfølgning, der detaljeret styrer den økonomiske udvikling af driften med henblik på at optimere og realisere Udbetaling Danmarks business case. At følge op på borgernes tilfredshed med kvaliteten i Udbetaling Danmark s service gennem systematiske borgertilfredshedsundersøgelser. Strategi for Udbetaling Danmark i 2013 Bestyrelsen for Udbetaling Danmark har vedtaget en strategi for Udbetaling Danmark for Strategien sætter en strategisk retning for Udbetaling Danmarks indsatser i 2013 for at opfylde de overordnede formål for Udbetaling Danmark. Som det fremgår af loven, er det overordnede formål med Udbetaling Danmark dels at frigøre økonomi til borgernær velfærd og dels at sikre borgernes retssikkerhed gennem ensartet sagsbehandling. Strategien for 2013 har fokus på fire overordnede mål: 1. Effektivisering, som er forudsætning for, at Udbetaling Danmark kan opnå en besparelse på knap 300 mio. kr. årligt. 2. Ensartet sagsbehandling med henblik på at alle bor- 16

17 ATP-centret i Holstebro gere oplever et stabilt og ensartet niveau af service. 3. Korrekt udbetaling på korrekt grundlag, da Udbetaling Danmark skal sikre, at borgerne får udbetalt korrekte ydelser. 4. Smidigt samarbejde med kommunerne, som er en forudsætning for at opnå de ønskede økonomiske gevinster og et betryggende grundlag for, at borgerne ikke falder mellem to stole. Administrationsbidrag for 2013 I december 2012 fastlagde Udbetaling Danmarks bestyrelse administrationsbidraget for Administrationsbidraget blev fastlagt på baggrund af budgettet for Udbetaling Danmark 2013 og beregninger af den forventede omkostningsudvikling over de kommende år. Det vedtagne kommunale og statslige administrationsbidrag for 2013 er: Kommunalt administrationsbidrag inden for baseline på 714 mio. kr. Kommunalt administrationsbidrag uden for baseline på 58,7 mio. kr. Statsligt administrationsbidrag på 8,5 mio. kr. Følgende aktiviteter for 2013 skal fremhæves: Fokus på helhedsorienteret kontrol I 2013 vil der fortsat være stor fokus på helhedsorienteret kontrol. Etableringen af it-løsningen, der understøtter Udbetaling Danmarks indsats inden for helhedsorienteret kontrol ved at stille data og funktionalitet til rådighed for medarbejderes udvælgelse af sager til opfølgning, forventes implementeret i Plan for konkurrenceudsættelse videreføres I 2013 fortsætter ATP arbejdet med at tilrettelægge konkurrenceudsættelsen af de kritiske it-systemer, som Udbetaling Danmark skal anvende. Efter planen skal barselsområdet, som det første fagsystem, i udbud i Nye projekter i 2013 Udbetaling Danmark har i 2013 en række nye projekter, der dels vedrører implementering af ny lovgivning, dels nye, offentlige initiativer. Pensionsstyrelsen overgår til Udbetaling Danmark Regeringen har vurderet, at det vil være hensigtsmæssigt at overflytte hovedparten af Pensionsstyrelsens opgaver til Udbetaling Danmark for at realisere yderligere stordriftsfordele og effektiviseringer. Pensionsstyrelsen varetager tilkendelse og beregning af folkepension til personer i udlandet samt en række opgaver vedrørende international social sikring. Opgaverne har på en række områder tæt sammenhæng med de opgaver på pensionsområdet, som 1. marts 2013 overføres til Udbetaling Danmark. Analyser peger på et besparingspotentiale på ca. 6 mio. kr. årligt gennem stordrift i fælles støtte-og stabsfunktioner, samt yderligere 3 procent årligt som følge af løbende effek- 17

18 tivisering af opgavevaretagelsen. I forbindelse med en eventuel opgaveoverdragelse vil samtlige 120 medarbejdere, som er ansat i Pensionsstyrelsen og som beskæftiger sig med opgaver, der overflyttes til Udbetaling Danmark, blive virksomhedsoverdraget til ATP. Tjenestemænd vil forblive ansat i staten og udlånt til ATP. Lovforslag om overførsel af Pensionsstyrelsens opgaver til Udbetaling Danmark er fremsat i februar 2013 med virkning fra 1. juni Det betyder blandt andet, at der skal ske en tilpasning af de regler, som regulerer Udbetaling Danmark som myndighed (lov om Udbetaling Danmark) samt konsekvensrettelser af de enkelte særlove. Implementering af skattereformen Skattereformen, som blev vedtaget i 2012, får i 2013 indflydelse på flere af Udbetaling Danmarks opgaver: Lovforslag om frivillig overgang til ny førtidspension I skattereformen foreslås det at give førtidspensionister mulighed for, i perioden 1. juni december 2013, at vælge, at overgå fra gammel til ny ordning. Omvalget sker således efter, at Udbetaling Danmark overtager ansvaret for udbetaling af førtidspensionsydelsen, og giver dermed Udbetaling Danmark en vejledningsopgave i omvalgsperioden. ATP/Udbetaling Danmark i tværoffentligt arbejde Udbetaling Danmark er inviteret til at deltage i en række tværoffentlige samarbejder, der i løbet af 2013 vil barsle med tiltag, der skal sikre en mere effektiv sagsbehandling i den offentlige sektor og bedre kontrol med udbetalingerne af offentlige ydelser. Tre skal særligt fremhæves: For det første deltager Udbetaling Danmark - sammen med blandt andre Finansministeriet, Social- og Integrationsministeriet, Arbejdsmarkedsstyrelsen, SKAT og KL - i den tværoffentlige styregruppe for Effektiv Sagsbehandling og Kontrol. Arbejdet skal munde ud i et handlingsorienteret beslutningsgrundlag, der sigter på at forbedre indsatsen mod socialt snyd og fejludbetalinger via forbedret sagsbehandling og kontrol på ydelsesområderne. Et vigtigt mål i arbejdet er, at sikre et bedre og enklere data- og regelgrundlag for udbetaling af offentlige ydelser. Beslutningsgrundlaget ventes at kunne omsættes i en indsats allerede fra medio 2013 og i årene frem. Udbetaling Danmark deltager for det andet i den tværoffentlige grunddatabestyrelse. Formålet med grunddataprogrammet er, at kortlægge, hvordan registreringen af grunddata om personer er indrettet i dag, hvilke behov der er for grunddata fremadrettet og på den baggrund angive løsningsforslag til en fremtidig indretning af grundregistreringen af personer. Indtægtsregulering og ekstra beskæftigelsesfradrag for enlige forsørgere Folketinget har endvidere, som led i skattereformen, vedtaget et forslag om ændring af lov om børne- og ungeydelse. Ændringen betyder, at ydelsen fra den 1. januar 2014 bliver indtægtsreguleret. Dertil bliver der indført et ekstra beskæftigelsesfradrag for enlige forsørgere fra 1. januar Ved enlige forsørgere skal forstås personer, der modtager ekstra børnetilskud. Udbetaling Danmark skal derfor levere oplysninger til SKAT om udbetaling af ekstra børnetilskud. For det tredje deltager ATP/Udbetaling Danmark i styregruppen for den tværoffentlige digitaliseringsstrategi, som har fokus på udmøntning af blandt andet obligatorisk selvbetjening i den offentlige sektor, digital post, fælles struktur for betalinger mellem myndigheder mv. I forhold til deltagelsen i disse samarbejder, er det understreget, at ATP og Udbetaling Danmark alene bidrager til analyserne med teknisk og administrativ bistand. Frank Jensen formand Lilian Mogensen direktør 18

19 Ledelsens regnskabspåtegning Bestyrelsen har dags dato behandlet og godkendt årsrapporten for regnskabsåret 1. januar december 2012 for Udbetaling Danmark. Årsrapporten aflægges i overensstemmelse med lov om Udbetaling Danmark og bekendtgørelse om regnskaber mv. for Udbetaling Danmark. Det er vores opfattelse, af årsregnskabet giver et retvisende billede af Udbetaling Danmarks aktiver og passiver pr. 31. december 2012 samt af resultatet af aktiviteter og pengestrømme for regnskabsåret Samtidig er det vores opfattelse, at de dispositioner, som er omfattet af regnskabsaflæggelsen, er i overensstemmelse med meddelte bevillinger, love og andre forskrifter samt med indgåede aftaler og sædvanlig praksis. Yderligere er det vores opfattelse, at der er etableret forretningsgange, der sikrer en økonomisk hensigtsmæssig forvaltning af de forvaltede midler, og at ledelsesberetningen indeholder en retvisende redegørelse for de forhold, beretningen omhandler samt en beskrivelse af de væsentligste risici og usikkerhedsfaktorer, som Udbetaling Danmark kan påvirkes af. København, den 27. juni 2013 Direktion: Lilian Mogensen direktør Bestyrelse: Frank Jensen formand for bestyrelsen Erik Christensen Kirstine Bille Johnny Søtrup bestyrelsesmedlem bestyrelsesmedlem bestyrelsesmedlem Morten Slotved Poul Nødgaard Dorrit Vanglo bestyrelsesmedlem bestyrelsesmedlem bestyrelsesmedlem Anne Lind Madsen bestyrelsesmedlem Thomas Fredenslund bestyrelsesmedlem 19

20 Intern revisions erklæringer Til bestyrelsen i Udbetaling Danmark Påtegning på årsregnskabet Vi har revideret årsregnskabet for Udbetaling Danmark for regnskabsåret 1. januar 31. december Årsregnskabet udarbejdes efter lov om Udbetaling Danmark og bekendtgørelse om regnskaber mv. for Udbetaling Danmark. Vi har deltaget i revisionen af de væsentlige og risikofyldte områder, og det er vores opfattelse, at det opnåede revisionsbevis er tilstrækkeligt og egnet som grundlag for vores konklusion. Revisionen har ikke givet anledning til forbehold. Den udførte revision Revisionen er udført efter internationale standarder om revision, yderligere krav ifølge dansk revisorlovning, god offentlig revisionsskik, lov om Udbetaling Danmark og bekendtgørelse om regnskaber mv. for Udbetaling Danmark. Dette kræver, at vi planlægger og udfører revisionen for at opnå høj grad af sikkerhed for, at årsregnskabet ikke indeholder væsentlig fejlinformation. Revisionen er udført i henhold til den arbejdsdeling, der er aftalt med ekstern revision og har omfattet vurdering af etablerede forretningsgange og interne kontroller, herunder den af ledelsen tilrettelagte risikostyring, der er rettet mod rapporteringsprocesser og væsentlige forretningsmæssige risici. Revisionen har tillige omfattet vurdering af, at de dispositioner, der er omfattet af årsregnskabet, er i overensstemmelse med meddelte bevillinger, love og andre forskrifter samt med indgåede aftaler og sædvanlig praksis. Ud fra væsentlighed og risiko har vi stikprøvevis efterprøvet grundlaget for beløb og øvrige oplysninger i årsregnskabet. Revisionen har endvidere omfattet vurdering af, om ledelsens valg af regnskabspraksis er passende, om ledelsens regnskabsmæssige skøn er rimelige samt den samlede præsentation af årsregnskabet. Konklusion Det er vores opfattelse, at de etablerede forretningsgange og interne kontroller, herunder den af ledelsen tilrettelagte risikostyring, der er rettet mod Udbetaling Danmarks rapporteringsprocesser og væsentlige forretningsmæssige risici, fungerer tilfredsstillende, og at de dispositioner, der er omfattet af årsregnskabet, er i overensstemmelse med meddelte bevillinger, love og andre forskrifter samt med indgåede aftaler og sædvanlig praksis. Det er tillige vores opfattelse, at årsregnskabet giver et retvisende billede af Udbetaling Danmarks aktiver, passiver og finansielle stilling pr. 31. december 2012 samt af resultatet af Udbetaling Danmarks aktiviteter pengestrømme for regnskabsåret 1. januar 31. december 2012 i overensstemmelse med lov om Udbetaling Danmark og bekendtgørelse om regnskaber mv. for Udbetaling Danmark. Udtalelse om ledelsesberetningen Vi har i henhold til lov om Udbetaling Danmark gennemlæst ledelsesberetningen. Vi har ikke foretaget yderligere handlinger i tillæg til den udførte revision af årsregnskabet. Det er på denne baggrund vores opfattelse, at oplysningerne i ledelsesberetningen er i overensstemmelse med årsregnskabet. Hillerød den 27. juni 2013 Peter Jochimsen revisionschef 20

Årsrapport 2014. Barsel.dk

Årsrapport 2014. Barsel.dk Årsrapport 2014 Barsel.dk Indholdsfortegnelse Ledelsens beretning Ledelsens beretning 3 Påtegninger Ledelsens regnskabspåtegning 4 Intern revisors erklæringer 5 Den uafhængige revisors erklæringer 6 Regnskab

Læs mere

Årsrapport 2012. Barsel.dk

Årsrapport 2012. Barsel.dk Årsrapport 2012 Barsel.dk Indholdsfortegnelse Ledelsens beretning Ledelsens beretning 3 Påtegninger Ledelsens regnskabspåtegning 4 Intern revisors erklæringer 5 Den uafhængige revisors erklæringer 6 Regnskab

Læs mere

Strandgade 7 A/S. Årsrapport 2014. Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling. Strandgade 7 A/S

Strandgade 7 A/S. Årsrapport 2014. Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling. Strandgade 7 A/S Årsrapport 2014 Strandgade 7 A/S Strandgade 7 A/S Årsrapport for perioden 1. januar 2014 31. december 2014 CVR 25 84 50 72 (15. regnskabsår) Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære

Læs mere

DANSKE SHARE INVEST III ApS

DANSKE SHARE INVEST III ApS DANSKE SHARE INVEST III ApS Værkmestergade 25, 14 8000 Aarhus C Årsrapport 1. januar 2015-31. december 2015 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 10/05/2016

Læs mere

Foreningen for erhvervsilkeborg CVR-nr. 33 54 86 72. Årsrapport 2013

Foreningen for erhvervsilkeborg CVR-nr. 33 54 86 72. Årsrapport 2013 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR-nr. 33 96 35 56 Papirfabrikken 26 8600 Silkeborg Telefon 89207000 Telefax 89207005 www.deloitte.dk Foreningen for erhvervsilkeborg CVR-nr. 33 54 86

Læs mere

Årsrapport 2008 for Handels Aps Panoptikon

Årsrapport 2008 for Handels Aps Panoptikon Årsrapport 2008 for Handels Aps Panoptikon CVR-nr 22 59 04 13, Vesterbrogade 5, 1502 København V Handels ApS Panoptikon Beretning for 2008 Selskabet indgår korttidskontrakter med forskellige ferieudbydere,

Læs mere

GR HOLDING 2009 A/S. Østre Stationsvej Odense C. Årsrapport 1. januar december 2015

GR HOLDING 2009 A/S. Østre Stationsvej Odense C. Årsrapport 1. januar december 2015 GR HOLDING 2009 A/S Østre Stationsvej 1-5 5000 Odense C Årsrapport 1. januar 2015-31. december 2015 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 31/05/2016 Nicoline

Læs mere

Viveros Vang ApS CVR-nr

Viveros Vang ApS CVR-nr CVR-nr. 31 16 30 99 Årsrapport for 2012 Årsrapporten er godkendt på den ordinære generalforsamling, d. 31.05.13 Mark Jøker Vang Christensen Dirigent STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB BEIERHOLM medlem

Læs mere

Beregnerservice Nord ApS. Årsrapport for. 1. juli juni CVR-nr

Beregnerservice Nord ApS. Årsrapport for. 1. juli juni CVR-nr Årsrapport for 1. juli 2012-30. juni 2013 CVR-nr. 33592868 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 25. november 2013 Bjarke Kjær Dirigent Indholdsfortegnelse Virksomhedsoplysninger

Læs mere

Ejendomsselskabet Borups Allé P/S

Ejendomsselskabet Borups Allé P/S Årsrapport 2014 Ejendomsselskabet Borups Allé P/S Ejendomsselskabet Borups Allé P/S Årsrapport for perioden 31. juli 2014 31. december 2014 CVR 36 05 53 83 (1. regnskabsår) Årsrapporten er fremlagt og

Læs mere

ATP s digitale kundeservice god kundeservice forenet med lave administrationsomkostninger

ATP s digitale kundeservice god kundeservice forenet med lave administrationsomkostninger ATP s digitale kundeservice god kundeservice forenet med lave administrationsomkostninger Kammeradvokaten 8. november 2013 ATP Koncernens visioner Vi er her for at sikre hele Danmark økonomisk grundtryghed.

Læs mere

Gribskovs Projekt K/S CVR-nr

Gribskovs Projekt K/S CVR-nr CVR-nr. 33 88 46 64 Årsrapport for 2014 Årsrapporten er godkendt på den ordinære generalforsamling, d. 29.05.15 Klaus Landstrøm Dirigent STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB BEIERHOLM medlem af HLB

Læs mere

Aarhus Idrætsfond. Årsrapport for I CVR-nr Årsrapporten er fremlagt og godkendt på fondens bestyrelsesmøde. Hans Skou Dirigent

Aarhus Idrætsfond. Årsrapport for I CVR-nr Årsrapporten er fremlagt og godkendt på fondens bestyrelsesmøde. Hans Skou Dirigent Aarhus Idrætsfond Årsrapport for 2014 I CVR-nr. 36 69 21 11 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på fondens bestyrelsesmøde den 27/5 2015 Hans Skou Dirigent Indholdsfortegnelse Side Påtegninger Ledelsespåtegning

Læs mere

Nybolig Erhverv Aarhus P/S CVR-nr Værkmestergade 2, Aarhus C. Årsrapport 2015

Nybolig Erhverv Aarhus P/S CVR-nr Værkmestergade 2, Aarhus C. Årsrapport 2015 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR nr. 33963556 City Tower, Værkmestergade 2 8000 Aarhus C Telefon 89 41 41 41 Telefax 89 41 42 43 www.deloitte.dk Nybolig Erhverv Aarhus P/S CVR-nr.

Læs mere

Résidence Massena Nice A/S CVR-nr Årsrapport 2011/12

Résidence Massena Nice A/S CVR-nr Årsrapport 2011/12 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR nr. 33963556 Weidekampsgade 6 Postboks 1600 0900 København C Telefon 36 10 20 30 Telefax 36 10 20 40 www.deloitte.dk Résidence Massena Nice A/S CVR-nr.

Læs mere

Hovedstadens VVS og Kloak A/S CVR-nr

Hovedstadens VVS og Kloak A/S CVR-nr CVR-nr. 13 62 85 48 Årsrapport for 2012 Årsrapporten er godkendt på den ordinære generalforsamling, d. 11.06.13 Torben Ljungberg Dirigent STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB BEIERHOLM medlem af HLB

Læs mere

Ejendomsselskabet Vangede A/S

Ejendomsselskabet Vangede A/S Årsrapport 2014 Ejendomsselskabet Vangede A/S Ejendomsselskabet Vangede A/S Årsrapport for perioden 1. januar 2014 31. december 2014 CVR 32 78 71 77 (6. regnskabsår) Årsrapporten er fremlagt og godkendt

Læs mere

Gråsten Fjernvarme A.m.b.a. CVR-nr. 28667809. Årsrapport 2013

Gråsten Fjernvarme A.m.b.a. CVR-nr. 28667809. Årsrapport 2013 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR nr. 33963556 Egtved Allé 4 6000 Kolding Telefon 75 53 00 00 Telefax 75 53 00 38 www.deloitte.dk Gråsten Fjernvarme A.m.b.a. CVR-nr. 28667809 Årsrapport

Læs mere

PEST ApS Mammen Byvej 32, Mammen, 8850 Bjerringbro

PEST ApS Mammen Byvej 32, Mammen, 8850 Bjerringbro Agerlandsvej 1 8800 Viborg Tlf. 86 62 92 22 Fax 86 62 93 75 E-mail: uw@uw.dk Netværk:RevisorGruppen Danmark PEST ApS Mammen Byvej 32, Mammen, 8850 Bjerringbro CVR-nr. 33 95 47 51 Årsrapport 1. januar -

Læs mere

K/S Enghave Brygge CVR-nr

K/S Enghave Brygge CVR-nr CVR-nr. 33 88 46 64 Årsrapport for 2012 Årsrapporten er godkendt på den ordinære generalforsamling, d. 31.05.13 Klaus Landstrøm Dirigent STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB BEIERHOLM medlem af HLB

Læs mere

KRS 2012 Holding ApS CVR-nr Weidekampsgade 67, 6. tv København S. Årsrapport 2015

KRS 2012 Holding ApS CVR-nr Weidekampsgade 67, 6. tv København S. Årsrapport 2015 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR nr. 33963556 Frodesgade 125 Postboks 200 6701 Esbjerg Telefon 79 12 84 44 Telefax 79 12 84 55 www.deloitte.dk KRS 2012 Holding ApS CVR-nr. 34804362

Læs mere

Deptracker ApS CVR-nr Årsrapport 2013

Deptracker ApS CVR-nr Årsrapport 2013 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR nr. 33963556 Arosgaarden, Åboulevarden 31 Postboks 514 8100 Aarhus C Telefon 89 41 41 41 Telefax 89 41 42 43 www.deloitte.dk Deptracker ApS CVR-nr.

Læs mere

DEN DANSKE MARITIME FOND

DEN DANSKE MARITIME FOND DEN DANSKE MARITIME FOND Årsrapporten er fremlagt og godkendt af bestyrelsen den 29. marts 2010 (dirigent) CVR-nr. 28 89 38 25 Årsrapport 2009 AMALIEGADE 33 B * DK - 1256 KØBENHAVN K * TLF.: +45 77 40

Læs mere

Kodif Cormainville VII-VIII ApS Sønderlandsgade 44, 7500 Holstebro

Kodif Cormainville VII-VIII ApS Sønderlandsgade 44, 7500 Holstebro Kodif Cormainville VII-VIII ApS Sønderlandsgade 44, 7500 Holstebro CVR nr. 30 36 39 65 Årsrapport 2015 Godkendt på selskabets generalforsamling den 20. maj 2016. Dirigent: Indholdsfortegnelse Side Selskabsoplysninger

Læs mere

I/S Difko XXXV i likvidation CVR-nr Endeligt likvidationsregnskab for perioden

I/S Difko XXXV i likvidation CVR-nr Endeligt likvidationsregnskab for perioden Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR-nr. 33 96 35 56 City Tower, Værkmestergade 2 8000 Aarhus C Telefon 89414141 Telefax 89414243 www.deloitte.dk I/S Difko XXXV i likvidation CVR-nr. 72

Læs mere

Aalborg Advokatkurser ApS CVR-nr

Aalborg Advokatkurser ApS CVR-nr CVR-nr. 24 23 41 42 Årsrapport for 2012 Årsrapporten er godkendt på den ordinære generalforsamling, d. 15.03.13 Lars Munch Andersen Dirigent STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB BEIERHOLM medlem af

Læs mere

Frydenland Innovation ApS CVR-nr. 32306586. Årsrapport 2012/13

Frydenland Innovation ApS CVR-nr. 32306586. Årsrapport 2012/13 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR nr. 33963556 Weidekampsgade 6 Postboks 1600 0900 København C Telefon 36 10 20 30 Telefax 36 10 20 40 www.deloitte.dk Frydenland Innovation ApS CVR-nr.

Læs mere

Waldfeucht II Komplementaranpartsselskab CVR-nr Gl. Landevej Gedser. Årsrapport 2015

Waldfeucht II Komplementaranpartsselskab CVR-nr Gl. Landevej Gedser. Årsrapport 2015 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR nr. 33963556 Egtved Allé 4 6000 Kolding Telefon 75 53 00 00 Telefax 75 53 00 38 www.deloitte.dk Waldfeucht II - 2004 Komplementaranpartsselskab CVR-nr.

Læs mere

FISKER+ UDLEJNING ApS

FISKER+ UDLEJNING ApS FISKER+ UDLEJNING ApS Årsrapport 4. december 2012-31. december 2013 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 16/05/2014 Anders Fisker Jørgensen Dirigent Side 2

Læs mere

Ejendomsselskabet Tangmosevej 104, Køge ApS CVR-nr Årsrapport Dirigent. Godkendt på selskabets generalforsamling, den

Ejendomsselskabet Tangmosevej 104, Køge ApS CVR-nr Årsrapport Dirigent. Godkendt på selskabets generalforsamling, den Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR nr. 33963556 Weidekampsgade 6 Postboks 1600 0900 København C Telefon 36 10 20 30 Telefax 36 10 20 40 www.deloitte.dk Ejendomsselskabet Tangmosevej

Læs mere

B. Thomsen Holding, Billund ApS CVR-nr Årsrapport 2012/13

B. Thomsen Holding, Billund ApS CVR-nr Årsrapport 2012/13 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR nr. 33963556 Frodesgade 125 Postboks 200 6701 Esbjerg Telefon 79 12 84 44 Telefax 79 12 84 55 www.deloitte.dk B. Thomsen Holding, Billund ApS CVR-nr.

Læs mere

Guldklumpen Holding ApS Fælledvej Dragør

Guldklumpen Holding ApS Fælledvej Dragør ES ÅRSRAPPORT 2012 Guldklumpen Holding ApS Fælledvej 200 2791 Dragør CVR nr. 32148050 Indsender: Profil Revision A-S Korskildeeng 1 2670 Greve Fremlagt og godkendt på den ordinære generalforsamling den

Læs mere

Silkeborg Fodbold Holding A/S CVR-nr Papirfabrikken Silkeborg. Årsrapport 2015

Silkeborg Fodbold Holding A/S CVR-nr Papirfabrikken Silkeborg. Årsrapport 2015 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR nr. 33963556 Papirfabrikken 26 8600 Silkeborg Telefon 89 20 70 00 Telefax 89 20 70 05 www.deloitte.dk Silkeborg Fodbold Holding A/S CVR-nr. 27006329

Læs mere

Grosserer, konsul N.C. Nielsens Fond CVR-nr

Grosserer, konsul N.C. Nielsens Fond CVR-nr CVR-nr. 21 03 26 97 Årsrapport 2012 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på bestyrelsesmødet den 31. maj 2013. Steffen Ebdrup Dirigent Indholdsfortegnelse Side Påtegninger Ledelsespåtegning 1 Den uafhængige

Læs mere

Holbæk Gl. Havns Beddinger, HGHB CVR-nr

Holbæk Gl. Havns Beddinger, HGHB CVR-nr Holbæk Gl. Havns Beddinger, HGHB CVR-nr. 34 65 26 43 Årsrapport 2014 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 16. marts 2015 Dirigent Havnegade 2 Postbox 5 4300

Læs mere

Indledning Fakta om Udbetaling Danmark 3 Hoved- og nøgletal 4. Ledelsens beretning Ledelsens beretning 5

Indledning Fakta om Udbetaling Danmark 3 Hoved- og nøgletal 4. Ledelsens beretning Ledelsens beretning 5 Årsrapport 2013 Indholdsfortegnelse Indledning Fakta om Udbetaling Danmark 3 Hoved- og nøgletal 4 Ledelsens beretning Ledelsens beretning 5 Regnskab Ledelsens regnskabspåtegning 15 Intern revisions erklæringer

Læs mere

FIMATIC ApS CVR-nr Nørredamsvej Fredensborg. Årsrapport 2015

FIMATIC ApS CVR-nr Nørredamsvej Fredensborg. Årsrapport 2015 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR nr. 33963556 Weidekampsgade 6 Postboks 1600 0900 København C Telefon 36 10 20 30 Telefax 36 10 20 40 www.deloitte.dk FIMATIC ApS CVR-nr. 36066628 Nørredamsvej

Læs mere

CRUISE I A/S. Sundkrogsgade København Ø. Årsrapport 1. januar december 2015

CRUISE I A/S. Sundkrogsgade København Ø. Årsrapport 1. januar december 2015 CRUISE I A/S Sundkrogsgade 7 2100 København Ø Årsrapport 1. januar 2015-31. december 2015 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 12/05/2016 Palle Nordahl Dirigent

Læs mere

GF Pharma CVR-nr. 32 21 32 86

GF Pharma CVR-nr. 32 21 32 86 CVR-nr. 32 21 32 86 Årsrapport for 2012 Årsrapporten er godkendt på den ordinære generalforsamling, d. Dirigent STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB BEIERHOLM medlem af HLB International - et verdensomspændende

Læs mere

Foreningen Ådalen Retræte Gl. Viborgvej 400 Randers NV CVR-nr Årsrapport 2015

Foreningen Ådalen Retræte Gl. Viborgvej 400 Randers NV CVR-nr Årsrapport 2015 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR-nr. 33 96 35 56 City Tower, Værkmestergade 2 8000 Aarhus C Telefon 89414141 Telefax 89414243 www.deloitte.dk Foreningen Ådalen Retræte Gl. Viborgvej

Læs mere

ANDELSKASSEN MIDTTHYS FOND

ANDELSKASSEN MIDTTHYS FOND ANDELSKASSEN MIDTTHYS FOND Årsrapport 1. januar 2012-31. december 2012 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 14/05/2013 Karl Tavs Andersen Dirigent Side 2 af

Læs mere

I. O. Holding ApS Landlystvej Hvidovre

I. O. Holding ApS Landlystvej Hvidovre ES ÅRSRAPPORT 2012 I. O. Holding ApS Landlystvej 64 2650 Hvidovre CVR nr. 33163843 Indsender: Profil Revision A-S Korskildeeng 1 2670 Greve Fremlagt og godkendt på den ordinære generalforsamling den 20.

Læs mere

Calum Randers Centrum K/S CVR-nr

Calum Randers Centrum K/S CVR-nr CVR-nr. 33 87 99 03 Årsrapport for 2013 Årsrapporten er godkendt på den ordinære generalforsamling, d. 29.05.14 Jakob Axel Nielsen Dirigent STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB BEIERHOLM medlem af

Læs mere

Notat til Statsrevisorerne om beretning om etablering af Udbetaling Danmark. August 2013

Notat til Statsrevisorerne om beretning om etablering af Udbetaling Danmark. August 2013 Notat til Statsrevisorerne om beretning om etablering af Udbetaling Danmark August 2013 18, STK. 4-NOTAT TIL STATSREVISORERNE 1 Vedrører: Statsrevisorernes beretning nr. 5/2012 om etablering af Udbetaling

Læs mere

BENT DALL HADERSLEV HOLDING ApS

BENT DALL HADERSLEV HOLDING ApS BENT DALL HADERSLEV HOLDING ApS Årsrapport 1. januar 2012-31. december 2012 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 22/02/2013 Bent Dall Dirigent Side 2 af 15

Læs mere

Søndersøparken A/S Kanehaven 2, 8240 Risskov CVR-nr

Søndersøparken A/S Kanehaven 2, 8240 Risskov CVR-nr Kanehaven 2, 8240 Risskov CVR-nr. 27 72 35 00 Årsrapport for regnskabsåret 01.07.14-30.06.15 Årsrapporten er godkendt på den ordinære generalforsamling, d. 18.01.16 Peder Malmkjær Dirigent STATSAUTORISERET

Læs mere

Øjefryd Kunst & Kommunikation ApS CVR-nr Årsrapport 2013/14. Dirigent. Godkendt på selskabets generalforsamling, den

Øjefryd Kunst & Kommunikation ApS CVR-nr Årsrapport 2013/14. Dirigent. Godkendt på selskabets generalforsamling, den Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR nr. 33963556 Weidekampsgade 6 Postboks 1600 0900 København C Telefon 36102030 Telefax 36102040 www.deloitte.dk Øjefryd Kunst & Kommunikation ApS CVR-nr.

Læs mere

TIGOSTFONR ApS CVR-nr H.C. Andersens Boulevard København V. Årsrapport 2015

TIGOSTFONR ApS CVR-nr H.C. Andersens Boulevard København V. Årsrapport 2015 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR nr. 33963556 Weidekampsgade 6 Postboks 1600 0900 København C Telefon 36 10 20 30 Telefax 36 10 20 40 www.deloitte.dk TIGOSTFONR ApS CVR-nr. 32471927

Læs mere

CPJ INVEST ApS. Årsrapport 1. januar december Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den

CPJ INVEST ApS. Årsrapport 1. januar december Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den CPJ INVEST ApS Årsrapport 1. januar 2012-31. december 2012 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 31/05/2013 Carsten Peter Jochumsen Dirigent Side 2 af 13 Indhold

Læs mere

GELMEDIC HOLDING ApS. Årsrapport 1. januar december Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den

GELMEDIC HOLDING ApS. Årsrapport 1. januar december Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den GELMEDIC HOLDING ApS Årsrapport 1. januar 2014-31. december 2014 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 24/06/2015 Anders Dam Dirigent Side 2 af 12 Indhold Virksomhedsoplysninger

Læs mere

LN ADVOKATER ADVOKATANPARTSSELSKAB

LN ADVOKATER ADVOKATANPARTSSELSKAB LN ADVOKATER ADVOKATANPARTSSELSKAB Erhvervsparken 1 9700 Brønderslev Årsrapport 1. januar 2015-31. december 2015 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 17/05/2016

Læs mere

DEN DANSKE MARITIME FOND

DEN DANSKE MARITIME FOND DEN DANSKE MARITIME FOND Årsrapport 1. januar 2012-31. december 2012 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 05/03/2013 Knud Pontoppidan Dirigent Side 2 af 14

Læs mere

Kapitel 2 Værdiansættelser. 2. Udbetaling Danmark værdiansætter tilgodehavender hos borgere til kostpris med fradrag af realiseret tab.

Kapitel 2 Værdiansættelser. 2. Udbetaling Danmark værdiansætter tilgodehavender hos borgere til kostpris med fradrag af realiseret tab. Bekendtgørelse om regnskaber m.v. for Udbetaling Danmark I medfør af 21, stk. 9, i lov nr. 324 af 11. april 2012 om Udbetaling Danmark fastsættes: Kapitel 1 Grundlæggende krav til årsrapporten 1. Udbetaling

Læs mere

K/S Jysk Detail, Rema 1000 Hornslet CVR-nr Marselis Tværvej Aarhus C. Årsrapport Dirigent

K/S Jysk Detail, Rema 1000 Hornslet CVR-nr Marselis Tværvej Aarhus C. Årsrapport Dirigent Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR nr. 33963556 City Tower, Værkmestergade 2 8000 Aarhus C Telefon 89 41 41 41 Telefax 89 41 42 43 www.deloitte.dk K/S Jysk Detail, Rema 1000 Hornslet

Læs mere

DANSK SELSKAB FOR MEKANISK DIAGNOSTIK OG TERAPI 15. REGNSKABSÅR

DANSK SELSKAB FOR MEKANISK DIAGNOSTIK OG TERAPI 15. REGNSKABSÅR Tlf.: 75 18 16 66 BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab esbjerg@bdo.dk Bavnehøjvej 6 www.bdo.dk DK-6700 Esbjerg CVR-nr. 20 22 26 7020222670 DANSK SELSKAB FOR MEKANISK DIAGNOSTIK OG TERAPI ÅRSRAPPORT

Læs mere

Per og Lise Aarsleffs Fond. Årsrapport for 2014/15

Per og Lise Aarsleffs Fond. Årsrapport for 2014/15 Per og Lise Aarsleffs Fond Lokesvej 15, 8230 Åbyhøj Årsrapport for 2014/15 (regnskabsår 1/10-30/9) CVR-nr. 25 59 80 59 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på fondens bestyrelsesmøde den 29/01 2016 Niels

Læs mere

Aalborg Advokatkurser ApS CVR-nr

Aalborg Advokatkurser ApS CVR-nr CVR-nr. 24 23 41 42 Årsrapport for 2013 Årsrapporten er godkendt på den ordinære generalforsamling, d. 21.03.14 Mads Balsby Wilkens Dirigent STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB BEIERHOLM medlem af

Læs mere

D. Bil Holding ApS. Årsrapport for 2013/14

D. Bil Holding ApS. Årsrapport for 2013/14 Grønttorvet 1 2500 Valby CVR-nr. 35475125 Årsrapport for 2013/14 1. regnskabsår Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 22-12-2014 Per Kronborg Dirigent Indholdsfortegnelse

Læs mere

Shahin Holding ApS Toftekrogen 24 Smørumnedre 2765 Smørum

Shahin Holding ApS Toftekrogen 24 Smørumnedre 2765 Smørum ÅRSRAPPORT 2013/2014 Shahin Holding ApS Toftekrogen 24 Smørumnedre 2765 Smørum CVR nr. 32286135 Indsender: Profil Revision A-S Korskildeeng 1 2670 Greve Fremlagt og godkendt på den ordinære generalforsamling

Læs mere

KPMG Acor Tax Komplementar ApS. Tuborg Havnevej 18, 5, 2900 Hellerup. Årsrapport for

KPMG Acor Tax Komplementar ApS. Tuborg Havnevej 18, 5, 2900 Hellerup. Årsrapport for Edison Park 4 DK-6715 Esbjerg N Tlf. 76 11 44 00 Fax 76 11 44 01 www.martinsen.dk CVR-nr. 32 28 52 01 KPMG Acor Tax Komplementar ApS Tuborg Havnevej 18, 5, 2900 Hellerup Årsrapport for 2015 CVR-nr. 34

Læs mere

Revisionsberetning nr. 38 vedrørende årsregnskabet 2013.

Revisionsberetning nr. 38 vedrørende årsregnskabet 2013. Punkt 2. Revisionsberetning nr. 38 vedrørende årsregnskabet 2013. 2014-33603. Familie- og Beskæftigelsesforvaltningen indstiller, at Familie- og Socialudvalget indstiller, at byrådet godkender, Revisionsberetning

Læs mere

E.H. Marketing Danmark ApS CVR-nr Årsrapport 2014/15

E.H. Marketing Danmark ApS CVR-nr Årsrapport 2014/15 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR nr. 33963556 Weidekampsgade 6 Postboks 1600 0900 København C Telefon 36 10 20 30 Telefax 36 10 20 40 www.deloitte.dk E.H. Marketing Danmark ApS CVR-nr.

Læs mere

Danish Sprat and Sandeel ApS CVR-nr Årsrapport 2014

Danish Sprat and Sandeel ApS CVR-nr Årsrapport 2014 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR nr. 33963556 Frodesgade 125 Postboks 200 6701 Esbjerg Telefon 79 12 84 44 Telefax 79 12 84 55 www.deloitte.dk Danish Sprat and Sandeel ApS CVR-nr.

Læs mere

Amager Strandvej 130 ApS CVR-nr Årsrapport 2014

Amager Strandvej 130 ApS CVR-nr Årsrapport 2014 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR nr. 33963556 Tværkajen 5 Postboks 10 5100 Odense C Telefon 63 14 66 00 Telefax 63 14 66 12 www.deloitte.dk Amager Strandvej 130 ApS CVR-nr. 29147116

Læs mere

Martin V. Olsen Holding ApS. Årsrapport for 2014

Martin V. Olsen Holding ApS. Årsrapport for 2014 Mølleåparken 57, 2 f 2800 Kongens Lyngby CVR-nr. 31744229 Årsrapport for 2014 6. regnskabsår Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 27. januar 2015 Martin Vesterskov

Læs mere

Fonden Tropebyen Slagelse CVR-nr Årsrapport 2012

Fonden Tropebyen Slagelse CVR-nr Årsrapport 2012 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR nr. 33963556 Ndr. Ringgade 70A 4200 Slagelse Telefon 58 55 82 00 Telefax 58 55 82 01 www.deloitte.dk Fonden Tropebyen Slagelse CVR-nr. 29846340 Årsrapport

Læs mere

ADVIEW APS. Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling, den 20. marts Jacob F.

ADVIEW APS. Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling, den 20. marts Jacob F. Tlf: 96 34 73 00 BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab aalborg@bdo.dk Visionsvej 51 www.bdo.dk DK-9000 Aalborg CVR-nr. 20 22 26 7020222670 ADVIEW APS ÅRSRAPPORT Årsrapport 2013 Årsrapporten er fremlagt

Læs mere

Thorkild Kristensen - Gråsten Havn K/S CVR-nr

Thorkild Kristensen - Gråsten Havn K/S CVR-nr Thorkild Kristensen - Gråsten Havn K/S CVR-nr. 28 68 36 34 Årsrapport 2013 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 24. juni 2014. Laurits Toft Dirigent Indholdsfortegnelse

Læs mere

SNB II Komplementar ApS CVR-nr

SNB II Komplementar ApS CVR-nr SNB II Komplementar ApS CVR-nr. 30 51 26 42 Årsrapport 2014 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 16. marts 2015. Torben N. Sørensen Dirigent Indholdsfortegnelse

Læs mere

Vitality To Life ApS Jorcks Passage 1 C, 3. tv., 1162 København K

Vitality To Life ApS Jorcks Passage 1 C, 3. tv., 1162 København K Vitality To Life ApS Jorcks Passage 1 C, 3. tv., 1162 København K CVR-nr. 33 87 18 80 Årsrapport 1. januar - 31. december 2015 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling

Læs mere

J.S. Reklame, Århus ApS

J.S. Reklame, Århus ApS J.S. Reklame, Århus ApS Sødalsparken 18, 8220 Brabrand CVR-nr. 70 99 02 10 Årsrapport for 2014/15 (regnskabsår 1/9 31/8) Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den

Læs mere

LANDSKABSARKITEKTERNES FORENING OG LANDSKABSARKITEKTERNES REJSE- OG UDGIVELSESFOND ÅRSREGNSKAB CVR-NR. 17 15 50 75

LANDSKABSARKITEKTERNES FORENING OG LANDSKABSARKITEKTERNES REJSE- OG UDGIVELSESFOND ÅRSREGNSKAB CVR-NR. 17 15 50 75 LANDSKABSARKITEKTERNES FORENING OG LANDSKABSARKITEKTERNES REJSE- OG UDGIVELSESFOND ÅRSREGNSKAB 2014 CVR-NR. 17 15 50 75 INDHOLDSFORTEGNELSE Side Foreningsoplysninger... Ledelsespåtegning... Den uafhængige

Læs mere

LAG-Jammerbugt-Vesthimmerland

LAG-Jammerbugt-Vesthimmerland LAG-Jammerbugt-Vesthimmerland 2014-2020 ÅRSRAPPORT 2014 Fremlagt og godkendt på den ordinære generalforsamling, den 22. april 2015 Dirigent INDHOLDSFORTEGNELSE Påtegninger Ledelsespåtegning 2 Den uafhængige

Læs mere

ENID INGEMANNS FOND. Årsrapport 1. april marts Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den

ENID INGEMANNS FOND. Årsrapport 1. april marts Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den ENID INGEMANNS FOND Årsrapport 1. april 2013-31. marts 2014 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 19/06/2014 Klaus Søgaard Dirigent Side 2 af 15 Indhold Virksomhedsoplysninger

Læs mere

Danske Døvblindefødtes Forening CVR-nr. 14 13 17 01

Danske Døvblindefødtes Forening CVR-nr. 14 13 17 01 CVR-nr. 14 13 17 01 Årsrapport for 2014 Årsrapporten er godkendt på den ordinære generalforsamling, d. Dirigent STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB BEIERHOLM medlem af HLB International - et verdensomspændende

Læs mere

ÅRSRAPPORT 2014. CVR.nr. 14 76 21 08

ÅRSRAPPORT 2014. CVR.nr. 14 76 21 08 ÅRSRAPPORT 2014 CVR.nr. 14 76 21 08 Årsrapportens godkendelse Således forelagt og vedtaget på foreningens ordinære generalforsamling den 26. februar 2015. Dirigent: INDHOLD Side Virksomhedsoplysninger

Læs mere

DANSK BRYGMESTER FORENING HJÆLPEFONDEN Årsregnskab 2014

DANSK BRYGMESTER FORENING HJÆLPEFONDEN Årsregnskab 2014 - - - - DANSK BRYGMESTER FORENING HJÆLPEFONDEN Årsregnskab 2014 30. marts 2015 Dette regnskab indeholder 11 sider Indholdsfortegnelse Påtegninger 2 Ledelsespåtegning 2 Revisionspåtegning 3 Ledelsesberetning

Læs mere

Andelsselskabet Dalbybugten A.m.b.a.

Andelsselskabet Dalbybugten A.m.b.a. Andelsselskabet Dalbybugten A.m.b.a. Digelag v/kasserer Agnes Barslund, Rasmus Nielsens vej 7, 5000 Odense C CVR-nr: 1449 3085 Årsrapport for perioden 1. januar til 31. december 2015 Godkendt på selskabets

Læs mere

Roskilde Sprogcenter. Maglehøjen Roskilde

Roskilde Sprogcenter. Maglehøjen Roskilde Roskilde Sprogcenter Maglehøjen 6 4000 Roskilde Årsrapport 2009 Indholdsfortegnelse Side Ledelsespåtegning 3 Den uafhængige revisors påtegning 4 Anvendt regnskabspraksis 6 Resultatopgørelse for året 1.

Læs mere

Støt Soldater & Pårørende CVR-nr. 33 60 33 98. Årsrapport 2014

Støt Soldater & Pårørende CVR-nr. 33 60 33 98. Årsrapport 2014 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR-nr. 33 96 35 56 Weidekampsgade 6 Postboks 1600 0900 København C Telefon 36102030 Telefax 36102040 www.deloitte.dk Støt Soldater & Pårørende CVR-nr.

Læs mere

Clavis Fond I A/S. Bøgstedvej Vallensbæk Strand. Årsrapport 2. november december 2016

Clavis Fond I A/S. Bøgstedvej Vallensbæk Strand. Årsrapport 2. november december 2016 Clavis Fond I A/S Bøgstedvej 12 2665 Vallensbæk Strand Årsrapport 2. november 2015-31. december 2016 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 29/05/2017 Lars Henneberg

Læs mere

AC Lundbæk A/S CVR-nr

AC Lundbæk A/S CVR-nr AC Lundbæk A/S CVR-nr. 28 27 94 77 Årsrapport 1. januar - 31. december 2013 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 14. maj 2014. Claus Lundbæk Dirigent Indholdsfortegnelse

Læs mere

Årsrapport 2015/16. Foreningen af Døgn- og Dagtilbud for udsatte børn og unge. Avderødvej 32A 2980 Kokkedal CVR-nr

Årsrapport 2015/16. Foreningen af Døgn- og Dagtilbud for udsatte børn og unge. Avderødvej 32A 2980 Kokkedal CVR-nr Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR nr. 33963556 Weidekampsgade 6 Postboks 1600 0900 København C Telefon 36 10 20 30 Telefax 36 10 20 40 www.deloitte.dk Foreningen af Døgn- og Dagtilbud

Læs mere

LAG Ikast-Brande. Årsrapport

LAG Ikast-Brande. Årsrapport LAG Ikast-Brande CVR-nr. 30 78 85 24 Årsrapport 2013 7. regnskabsår INDHOLDSFORTEGNELSE Side Ledelsesberetning og -påtegning 2 Den uafhængige revisors erklæring 3 Anvendt regnskabspraksis 4 Resultatopgørelse

Læs mere

Britta Hjorth Holding ApS CVR-nr

Britta Hjorth Holding ApS CVR-nr Agerlandsvej 1 8800 Viborg Tlf. 86 62 92 22 Fax 86 62 93 75 E-mail: uw@uw.dk Netværk:RevisorGruppen Danmark Britta Hjorth Holding ApS CVR-nr. 31 84 90 04 Årsrapport 1. januar - 31. december 2013 Årsrapporten

Læs mere

Skov Nielsen Holding ApS CVR-nr Vedbæk Strandvej Vedbæk. Årsrapport 2015

Skov Nielsen Holding ApS CVR-nr Vedbæk Strandvej Vedbæk. Årsrapport 2015 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR nr. 33963556 Weidekampsgade 6 Postboks 1600 0900 København C Telefon 36 10 20 30 Telefax 36 10 20 40 www.deloitte.dk Skov Nielsen Holding ApS CVR-nr.

Læs mere

UDKAST STUDIEFOND FOR DANMARKS JORDBRUGSVIDENSKABELIGE PH.D - FORENING ÅRSREGNSKAB CVR-NR. 17 22 92 73

UDKAST STUDIEFOND FOR DANMARKS JORDBRUGSVIDENSKABELIGE PH.D - FORENING ÅRSREGNSKAB CVR-NR. 17 22 92 73 UDKAST STUDIEFOND FOR DANMARKS JORDBRUGSVIDENSKABELIGE PH.D - FORENING ÅRSREGNSKAB 2013 CVR-NR. 17 22 92 73 INDHOLDSFORTEGNELSE Side Foreningsoplysninger... Ledelsespåtegning... Den uafhængige revisors

Læs mere

Swapselskabet Heidelberg K/S

Swapselskabet Heidelberg K/S CVR-nr. 35 46 60 88 Årsrapport for 2015 (3. regnskabsår) Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 23. juni 2016 Anne Wichmann Dirigent Indholdsfortegnelse Side

Læs mere

Årsrapport 2011. Barsel.dk

Årsrapport 2011. Barsel.dk Årsrapport 2011 Barsel.dk Indholdsfortegnelse Ledelsens beretning 3 Ledelsens beretning 3 Påtegninger 4 Ledelsens regnskabspåtegning 4 Intern revisors erklæringer 5 Den uafhængige revisors erklæringer

Læs mere

TØMRERMESTER TOMMY ANDERSEN ApS

TØMRERMESTER TOMMY ANDERSEN ApS TØMRERMESTER TOMMY ANDERSEN ApS Årsrapport 1. januar 2014-31. december 2014 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 26/06/2015 Tommy Andersen Dirigent Side 2 af

Læs mere

DAMPSPÆRRE- OG UNDERTAGSKLASSIFIKATIONSORDNING ApS

DAMPSPÆRRE- OG UNDERTAGSKLASSIFIKATIONSORDNING ApS DAMPSPÆRRE- OG UNDERTAGSKLASSIFIKATIONSORDNING ApS Årsrapport 1. januar 2013-31. december 2013 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 10/04/2014 Paw Engsbye Rasmussen

Læs mere

Kræmmer Consulting ApS

Kræmmer Consulting ApS CVR-nummer 26 23 01 44 Årsrapport 2012 Godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 1. juni 2013 Michael Kræmmer dirigent Aaen & Co. statsautoriserede revisorer p/s CVR nummer 33 24 17 63 Kongevejen

Læs mere

Selene Finans Danmark ApS CVR-nr

Selene Finans Danmark ApS CVR-nr CVR-nr. 31 86 25 90 Årsrapport for regnskabsåret 14.04.14-31.12.14 Årsrapporten er godkendt på den ordinære generalforsamling, d. 10.03.15 Flemming Stolling Dirigent STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB

Læs mere

PLO Frederiksberg. CVR nr. 34 55 20 29. Årsrapport for 2011/12

PLO Frederiksberg. CVR nr. 34 55 20 29. Årsrapport for 2011/12 PLO Frederiksberg CVR nr. 34 55 20 29 Årsrapport for 2011/12 Indholdsfortegnelse Oplysninger om foreningen 1 Ledelsespåtegning 2 Den uafhængige revisors påtegning på årsregnskabet 3 Ledelsesberetning 5

Læs mere

DANSK BRYGMESTER FORENING HJÆLPEFONDEN

DANSK BRYGMESTER FORENING HJÆLPEFONDEN - - - DANSK BRYGMESTER FORENING HJÆLPEFONDEN Ny Carlsberg Vej 100, 1799 København V. CVR nr. 53 28 98 19 Årsregnskab 2015 16. marts 2016 Dette regnskab indeholder 12 sider Indholdsfortegnelse Påtegninger

Læs mere

KiteBoarding Danmark. Årsrapport 2008. Årsrapporten er godkendt på foreningens ordinære generalforsamling, den / Dirigent

KiteBoarding Danmark. Årsrapport 2008. Årsrapporten er godkendt på foreningens ordinære generalforsamling, den / Dirigent KiteBoarding Danmark Årsrapport 2008 Årsrapporten er godkendt på foreningens ordinære generalforsamling, den / Dirigent Indhold Ledelsespåtegning 3 Den uafhængige revisors påtegning 4 Foreningsoplysninger

Læs mere

Kristeligt Dagblads Fond Vimmelskaftet 47, 1161 København K

Kristeligt Dagblads Fond Vimmelskaftet 47, 1161 København K Kristeligt Dagblads Fond Vimmelskaftet 47, 1161 København K CVR-nr. 11 62 62 89 Årsrapport 1. januar - 31. december 2015 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på fondens ordinære generalforsamling den 2.

Læs mere

ApS Juventusvej Komplementar Midtermolen København Ø CVR-nr ApS Juventusvej Komplementar

ApS Juventusvej Komplementar Midtermolen København Ø CVR-nr ApS Juventusvej Komplementar ApS Juventusvej Komplementar Midtermolen 7 2100 København Ø CVR-nr. 29 63 68 69 ApS Juventusvej Komplementar Årsrapport 2015 INDHOLD 2 SELSKABSOPLYSNINGER 3 LEDELSENS BERETNING 3 Beretning 4 LEDELSESPÅTEGNING

Læs mere

Den Lokale Aktionsgruppe I Middelfart Kommune. Årsrapport for 2014 (Aktionsgruppens 7. regnskabsår)

Den Lokale Aktionsgruppe I Middelfart Kommune. Årsrapport for 2014 (Aktionsgruppens 7. regnskabsår) Den Lokale Aktionsgruppe I Middelfart Kommune Årsrapport for 2014 (Aktionsgruppens 7. regnskabsår) Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 26. marts 2015 Dirigent:

Læs mere

Medarbejder Holding af 15/ ApS. Årsrapport for 2011/12

Medarbejder Holding af 15/ ApS. Årsrapport for 2011/12 Uglevej 3 7700 Thisted CVR-nr. 30533879 Årsrapport for 2011/12 4. regnskabsår Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 30. august 2012 Martin Kjølhede Dirigent

Læs mere