Indledning Udbetaling Danmark i kort fortalt 3 Hoved- og nøgletal 4. Ledelsens beretning Ledelsens beretning 5

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Indledning Udbetaling Danmark i 2012 - kort fortalt 3 Hoved- og nøgletal 4. Ledelsens beretning Ledelsens beretning 5"

Transkript

1 Årsrapport 2012

2 Indholdsfortegnelse Indledning Udbetaling Danmark i kort fortalt 3 Hoved- og nøgletal 4 Ledelsens beretning Ledelsens beretning 5 Regnskab Ledelsens regnskabspåtegning 18 Intern revisions erklæringer 19 Den uafhængige revisors erklæringer 20 Anvendt regnskabspraksis 21 Resultatopgørelse for Balance pr. 31. december 24 Pengestrømsopgørelse for Noter 27 Udbetaling Danmarks ledelse Bestyrelse, forretningsudvalg og daglig ledelse 35 Fotos Thomas Søndergaard 2

3 Udbetaling Danmark i kort fortalt Årets resultat blev et underskud på 273,4 mio. kr. Underskuddet skyldes, at der er afholdt omkostninger vedrørende projektet for etablering af Udbetaling Danmark samt driften af de første to ydelsesområder, familieydelser samt barsel. Der har ikke været indtægter i form af administrationsbidrag fra kommunerne i 2012, da det er aftalt, at administrationsbidrag først opkræves fra Dog har der været administrationsbidrag fra staten på i alt 2,1 mio. kr. Underskuddet overføres til egenkapitalen, som ultimo 2012 er negativ med 391,3 mio. kr., hvilket er som forventet. Den 1. oktober 2012 gik Udbetaling Danmark i drift og overtog myndighedsansvaret for første ydelsesområde - familieydelser. Den første større samlede udbetaling blev gennemført 19. oktober 2012, hvor knap borgere modtog deres børne- og ungeydelse. Den 1. december 2012 overtog Udbetaling Danmark myndighedsansvaret for andet ydelsesområde - barsel. I december måned 2012 blev der rettidigt udbetalt barseldagpenge til borgere og virksomheder. Centerbyggerierne i Vordingborg, Haderslev, Holstebro samt renovering af centret i Frederikshavn var alle klar til åbning 1. oktober Filialen i Århus åbnede ligeledes 1. oktober 2012 mens filialen i Odense først åbnede 1. december 2012 med medarbejdere fra barselsområdet. Efter overgangen af ydelsesområdet barsel den 1. december 2012 var der i alt ansat ca. 450 medarbejdere til sagsbehandling i centrene. Yderligere forventes overført ca. 650 medarbejdere fra kommunerne, og de suppleres af ca. 140 tidsbegræsede nyansatte ved overgangen af ydelsesområderne boligstøtte og pension pr. 1. marts Udbetaling Danmarks bestyrelse blev konstitueret 1. oktober På det første bestyrelsesmøde tiltrådte bestyrelsen blandt andet administrationsaftalen mellem ATP og Udbetaling Danmark, godkendte servicemål for levering af de administrative ydelser samt regler for afrapportering mv. Endvidere besluttede bestyrelsen at nedsætte et forretningsudvalg bestående af formand Frank Jensen, Johnny Søtrup og Anne Lind Madsen. På Udbetaling Danmarks andet bestyrelsesmøde 14. december 2012 vedtog bestyrelsen kommunernes administrationsbidrag for 2013 til Udbetaling Danmark på 714,0 mio. kr. indenfor baseline og 58,7 mio. kr. udenfor baseline samt administrationsbidrag fra staten på 8,5 mio. kr. 3

4 Hoved- og nøgletal Hovedtal i t.kr Barseldagpenge Familieydelser Udbetalte ydelser i alt Administrationsomkostninger Administrationsbidrag Aktiver i alt Egenkapital Langfristet lån Nøgletal Driftsomkostninger pr. tilskudsmodtager af familieydelser Tilskudsmodtagere af familieydelser

5 Ledelsens beretning Udbetaling Danmarks fokusområder i 2012: Udbetaling Danmark skal sikkert i drift Udbetaling Danmarks governance skal være på plads, og bestyrelsen skal fungere fra oktober 2012 Udbetaling Danmarks bygninger skal være klar til indvielse i oktober 2012 Udbetaling Danmark skal være bemandet med kompetente medarbejdere Planen for konkurrenceudsættelse af it-systemer skal følges Relevante borgere skal være informeret om Udbetaling Danmark Samarbejdet med kommunerne skal være velfungerende Retningen for Udbetaling Danmarks arbejde for 2013 og frem skal være sat I. ÅRETS RESULTAT Udbetaling Danmark har været i drift siden 1. oktober Årets resultat vedrører derfor både udbetaling af ydelser for fjerde kvartal 2012 og administrationsomkostninger. Administrationsomkostningerne består af driftsomkostninger samt omkostninger til projektet for etablering af Udbetaling Danmark og til projektet vedrørende konkurrenceudsættelse af it-systemer i Det samlede resultat blev negativt med 273,4 mio. kr. Resultatet kan opdeles i: Finansielle poster på i alt 4,1 mio. kr., som vedrører renteudgifter til etableringslån. Kommunerne skal finansiere størsteparten af administrationsomkostningerne og de finansielle poster, mens staten skal finansiere omkostningerne vedrørende systemadministration af børne- og ungeydelsessystemet, som i 2012 udgør 2,1 mio. kr. I overensstemmelse med loven har Udbetaling Danmark ikke opkrævet administrationsbidrag hos kommunerne i Udbetaling og hensættelse af ydelser vedrørende barseldagpenge og familieydelser på 5.361,7 mio. kr., som finansieres af staten og kommunerne, og dermed ikke belaster resultatet. Administrationsomkostninger på i alt 271,5 mio. kr. Heraf udgør: Årets negative resultat er på 273,4 mio. kr. Den negative likviditet dækkes primært ind af administrationslånet hos KommuneKredit. Administrationslånet hos KommuneKredit dækker drifts- og etableringsomkostninger. Det er planlagt, at kommunerne begynder at afdrage på administrationslånet i 2014 og skal ifølge låneaftalen være afdraget senest ved udgangen af Driftsomkostninger for perioden 1. oktober 31. december 78,7 mio. kr. Omkostninger til projektet for etablering af Udbetaling Danmark 186,8 mio. kr. Omkostninger til projektet for konkurrenceudsættelse af it-systemer 6,0 mio. kr. Administrationsbidrag fra staten på i alt 2,1 mio. kr. II. ÅRETS AKTIVITETER Udbetaling Danmark kom i sikker drift Den 1. oktober 2012 gik Udbetaling Danmark i drift, og overtog myndighedsansvaret for første ydelsesområde - familieydelser. Idriftsættelsen forløb planmæssigt. De fem centre var på plads til tiden, og modtagelsen af ca. 300 medarbejdere forløb efter planen. Den første større samlede udbetaling blev gennemført 19. oktober 2012, hvor knap

6 borgere modtog deres børne- og ungeydelse. Der har været mindre udfordringer på opkrævningsområdet, hvilket medførte forsinkede udbetalinger og forkerte opkrævninger. Den 1. december 2012 overtog Udbetaling Danmark myndighedsansvaret for andet ydelsesområde - barsel. Efter overgang var der i alt ansat ca. 450 medarbejdere til sagsbehandling i centrene. I december måned 2012 blev der rettidigt udbetalt barseldagpenge til borgere og virksomheder. Der har i forbindelse med overgangen været mindre udfordringer. Antallet af telefonopkald har generelt været over det forventede niveau, og der har dertil været et stort antal tabte opkald. Dette skyldes, at der har være flere fejl i det nye it-system (Opus Barsel), der samtidig har været kombineret med, at kunderådgiverne har skulle uddannes i dette nye system. I forbindelse med overgangen den 1. oktober 2012 og den 1. december 2012 blev der identificeret en række opgaver, som skulle sikre en korrekt nedlukning af sagsbehandlingen i kommunerne og korrekt opstart i Udbetaling Danmark. KMD og Udbetaling Danmark har løbende fulgt fremdriften af disse nedlukningsopgaver i kommunerne. Ved overgangen har Udbetaling Danmark derved kendt omfanget af overdragede opgaver og har kunnet indarbejde håndteringen af disse i opstarten. På de områder, hvor der skete en konvertering af sager eller blev overført beløb er det kontrolleret, at det som blev afsendt fra kommunerne, også blev registreret i Udbetaling Danmarks systemer. Ved differencer blev der udarbejdet handlingsplaner. Disse er efterfølgende afsluttet, således at der i februar 2013 ikke er udeståender vedrørende de to første bølger. Udbetaling Danmarks bestyrelse blev udpeget og konstitueret Social- og integrationsministeren udpegede i august 2012 bestyrelsesmedlemmer til Udbetaling Danmarks bestyrelse, herunder formanden, med virkning fra den 1. oktober 2012 til den 31. maj I medfør af 17 i loven om Udbetaling Danmark består bestyrelsen for Udbetaling Danmark af en formand og otte andre medlemmer, som alle er udpeget af social- og integrationsministeren. Bestyrelsens formand og fem bestyrelsesmedlemmer er udpeget efter indstilling fra KL. Et medlem er udpeget efter indstilling fra beskæftigelsesministeren. ATP gennemførte i september 2012 introduktionsmøder med de enkelte bestyrelsesmedlemmer, hvor bestyrelsesmedlemmerne blev introduceret til bestyrelsesarbejdet i Udbetaling Danmark. I november 2012 blev der endvidere afholdt et bestyrelsesseminar for Udbetaling Danmarks bestyrelse. Seminaret havde til formål at give bestyrelsesmedlemmerne et indblik i Udbetaling Danmarks forretningsgange og økonomi. 6

7 ATP-centret i Hillerød Indvielse af Hillerød Overgang fra styregruppe til bestyrelse I implementeringsperioden traf styregruppen for Udbetaling Danmark en række beslutninger, der har været en forudsætning for at etablere Udbetaling Danmark. Bestyrelsen er blevet forelagt styregruppens beslutninger, så bestyrelsen var bekendt med det beslutningsgrundlag, på hvilket Udbetaling Danmark gik i drift 1. oktober Det drejer sig blandt andet om Udbetaling Danmarks strategi for konkurrenceudsættelse af it-systemer og strategi for helhedsorienteret kontrol, der udstikker målene og rammerne for et tæt samarbejde mellem Udbetaling Danmark og kommunerne om kontrolarbejdet. Udbetaling Danmarks governance på plads Den juridiske ramme for etableringen af Udbetaling Danmark blev vedtaget i december 2010, da Folketinget vedtog Lov om etablering af Udbetaling Danmark. Den 29. marts 2012 vedtog Folketinget to love, der supplerer etableringsloven fra Den ene lov fastlægger rammerne for Udbetaling Danmarks sagsbehandling og administration af lovgivningen på de respektive myndighedsområder. Loven fastlægger desuden rammerne for samarbejdet med kommunerne om helhedsorienteret vejledning af borgeren, udveksling af oplysninger og samarbejde om kontrol. Den anden lov omhandler de ændringer i ydelseslovgivningen, som fastlægger den nærmere fordeling af ydelsesområder mellem Udbetaling Danmark og kommunerne. Den 1. oktober 2012 blev der afholdt konstituerende bestyrelsesmøde i Udbetaling Danmark, hvor blandt andet vedtægterne for Udbetaling Danmark samt forretningsorden for bestyrelsen blev godkendt. Endvidere blev det besluttet at nedsætte et forretningsudvalg bestående af formand Frank Jensen, Johnny Søtrup og Anne Lind Madsen. Forretningsudvalgets formål er efter bemyndigelse, at træffe beslutninger samt at forberede og gennemføre bestyrelsens beslutninger. Udbetaling Danmarks bestyrelse godkendte endvidere på det konstituerende bestyrelsesmøde administrationsaftalen mellem ATP og Udbetaling Danmark, som beskriver ATP s leverancer, herunder service- og kvalitetsmål samt økonomisk rammer og mål, som fx at ATP udfører administration og sagsbehandling for Udbetaling Danmark på omkostningsdækket basis. Indholdet i administrationsaftalen medvirker således til at sikre, at Udbetaling Danmark kan realisere de mål og det effektiviseringspotentiale, der er fastlagt i business casen. Administrationsaftalen slår fast, at Udbetaling Danmarks bestyrelse er ansvarlig for administrationen af Udbetaling Danmark. For at understøtte bestyrelsens tilsyn med administrationen er det præciseret i administrationsaftalen, at ATP hvert kvartal skal aflægge en ledelsesrapportering vedrørende administrationen, omfattende de væsentligste hændelser samt nøgletal. Modellen for bestyrelsens ledelsesrapportering blev vedtaget på bestyrelsens konstituerende møde, og Udbetaling Danmarks bestyrelse modtog i december 2012 den første ledelsesrapportering om familie- 7

8 Succeskriterier for implementeringen Risici for implementeringen ydelsesområdet. Bestyrelsen kan forvente at få en færdigudviklet ledelsesrapportering i andet kvartal 2013, når de tre sidste ydelsesområder er overdraget til Udbetaling Danmark den 1. marts Endelig besluttede bestyrelsen at nedsætte et koordinationsforum, bestående af repræsentanter fra ATP, KL, Socialog Integrationsministeriet samt Beskæftigelsesministeriet med ansvar for at koordinere udviklingsmæssige spørgsmål af betydning for Udbetaling Danmark. Der vil, afhængigt af de konkrete problemstillinger, kunne nedsættes grupper, der fokuserer på udvalgte og konkrete problemstillinger, ligesom repræsentanter fra Finansministeriet og andre ministerier vil kunne deltage på møder, hvor dette er relevant. De enkelte medlemmer i koordinationsforum repræsenterer de interesser og hensyn, som deres organisationer varetager. Løbende review af risici i etableringen Etableringen af Udbetaling Danmark er styret efter en detaljeret leveranceplan, som støttes af løbende risikoanalyser. Analyserne udgør et væsentligt grundlag for beslutninger og tilrettelæggelse af aktiviteterne i etableringen af Udbetaling Danmark. For at sikre at etableringen bliver gennemført efter de udstukne retningslinjer, har PA Consulting Group i hele etableringsperioden gennemført to årlige reviews. I 2012 er der gennemført reviews i juni og december. PA, der baserer deres review på en række interview af ledere og medarbejdere i ATP, Social- og Integrationsministeriet, KL og hos KMD, konkluderer, at programmet generelt har været velstruktureret og godt styret, og at den aftalte plan er blevet fulgt. På baggrund af erfaringerne fra selve etableringen af Udbetaling Danmark, konkluderer PA, at det som udgangspunkt er glædeligt at konstatere, at implementeringen af bølge 1 og 2 er forløbet godt og uden større problemer eller uheldige reaktioner fra borgere eller pressen. PA fremhæver dog, at der er konstateret problemer med modregning mellem myndigheder i borgernes ydelser, hvilket har medført en belastning for administrationen i Udbetaling Danmark og et stort antal henvendelser fra borgerne. Problemet vurderes at være under kontrol, men der udestår en løbende oprydning. Ifølge PA er der fortsat en positiv, konstruktiv og engageret kultur i programmet både internt i ATP og på tværs af involverede parter. Det gælder også samarbejdet mellem kommunerne og Udbetaling Danmark, som vurderes at være særlig kritisk, og derfor har haft stor fokus i etableringen. Der er konstateret en række uklarheder i det praktiske sam- 8

9 arbejde, som kan komme under yderligere pres i bølge 3, især fordi hvor der vil være en opdelt sagsbehandling mellem kommunerne og Udbetaling Danmark på pensionsområdet. PA anbefaler derfor, at øge indsatsen for at sikre et optimalt samarbejde mellem Udbetaling Danmark og kommunerne om sagsbehandlingen, herunder sikre at der er en velforstået grænsedragning mellem kommunerne og Udbetaling Danmark (jf. afsnit om Fokus på samarbejdet med kommunerne ). Færdige bygninger og bemandingen var klar Alle fem centre stod klar og åbnede den 1. oktober Århus-filialen åbnede ligeledes 1. oktober 2012, og Odensefilialen åbnede først 1. december 2012 med medarbejdere fra barselsområdet. Det endelige antal af overførte medarbejdere fra kommunerne til Udbetaling Danmark bliver ca medarbejdere, hvilket er over det forventede antal. Fordelingen af antal overførte medarbejdere på de enkelte ydelsesområder svarer i store træk til dimensioneringen af ydelsesområderne. Der bliver forskelle i hvor mange medarbejdere, der skal være i de enkelte centre. Tallene afhænger først og fremmest af hvor mange kommunale medarbejdere, der er blevet meldt ind. Derudover gælder det for Hillerød, at der her placeres nogle opgaver i centrale specialistfunktioner samt helhedsorienteret kontrol. Startbemandingen i alle centre udgjorde ca. 300 ansatte pr. 1. oktober Efter overgangen af barsel 1. december 2012 var der i alt ansat ca. 450 medarbejdere i centrene. Derudover forventes yderligere overført ca. 650 medarbejdere fra kommunerne, og de suppleres af ca. 140 nyansatte ved overgangen af boligstøtte og pension pr. 1. marts Heri er medregnet ledere og specialister. De nyansatte ansættes som udgangspunkt tidsbegrænset i et år. I forbindelse med rekrutteringen af de 140 kunderådgivere til 3. bølge, iværksatte ATP i lyset af akutpakken et særligt initiativ i forhold til de ledige, der var i fare for at miste dagpenge. I samarbejde med de lokale jobcentre blev de ansøgere, der var i farezonen, identificeret og de pågældende fik særbehandling i form af en garanteret samtale. 24 af de 140 tidsbegrænsede stillinger blev på den baggrund besat med ledige, der var på vej ud af dagpengesystemet. Da akutpakken i sin endelige form først kom, efter at rekrutteringen i Udbetaling Danmark var igangsat og stillinger opslået, var det ikke muligt at komme ind under tilskudsmulighederne i akutpakken. I forbindelse med overgangen af de kommunale medarbejdere blev ATP s overenskomster ved fornyelserne i 2011 tilpasset med det formål, at de kommunale medarbejdere kunne overføres uden væsentlige ændringer i lønniveau. Der blev ultimo 2012 indgået en aftale med HK om principper for overgang, der sikrede, at lønudgifterne for de overførte medarbejdere som udgangspunktet er uændrede efter overførsel. 9

10 Strategi for helhedsorienteret kontrol Udbetaling Danmarks strategi for helhedsorienteret kontrol udstikker målene og rammerne for et tæt samarbejde mellem Udbetaling Danmark og kommunerne om kontrolarbejdet. Strategien bygger på en arbejdsdeling mellem Udbetaling Danmark og kommunerne om effektivt at afdække fejludbetalinger og socialt snyd. Udbetaling Danmark skal udnytte potentialet i mønsterafdækning gennem systematisk sammenkøring af systemer og registre, mens kommunerne fortsat vil have den fysiske borgerkontakt, lokalkendskabet og bopælssager efter CPR-loven. Uddannelsesforløb Alle medarbejdere i centrene har i forskelligt omfang gennemgået uddannelse, alt efter om de kommer direkte fra en kommune eller andre steder fra. De nyrekrutterede medarbejdere er ansat en måned før ydelsesområderne overdrages. De gennemgår et intensivt oplæringsforløb, hvor de får det nødvendige kendskab til ydelsesområder, lovgivningsstof samt principper for kundeservice og telefonbetjening. De virksomhedsoverdragede medarbejdere fra kommunerne har gennemgået korte komprimerede forløb på forskudte dage og tidspunkter, mens Udbetaling Danmark har været i drift. Helhedsorienteret kontrol Der er stor fokus på Udbetaling Danmarks indsats i forhold til helhedsorienteret kontrol og socialt bedrageri. Det må forventes, at der i 2013 vil komme mediemæssig og politisk fokus på at forhindre fejludbetalinger og misbrug af sociale ydelser. Udbetaling Danmark har opbygget en kontrolenhed bestående af 40 medarbejder, der i samarbejde med kommunerne, skal sikre korrekt udbetaling på korrekt grundlag. Det sker ved at skærpe fokus på effektiv kontrol i forbindelse med tilkendelsen og den løbende udbetaling, og ved at forbedre de data og udsøgningssystemer, der kan udpege potentielt fejlagtige udbetalinger. Udbetaling Danmark påbegyndte i 2012 opbyggelsen af en it-platform med tilhørende database, der automatisk sammenkører en række eksisterende registre, som kunderådgiverne normalt skal slå manuelt op i. På baggrund af registersamkørslen kan der laves dataanalyser og udtrækkes såkaldte undringslister med ydelsesmodtagere, der skal igennem en grundigere kontrol for at sikre, at der udbetales en korrekt ydelse på korrekt grundlag. Planen for konkurrenceudsættelse bliver fulgt Udbetaling Danmark skal ifølge Udbetaling Danmark-loven konkurrenceudsætte flere større it-løsninger, som Udbetaling Danmark i dag anvender, men hvor de leveres af en monopolleverandør, KMD. Målet med konkurrenceudsættelsen er at reducere it-omkostningerne og effektivisere kundeservice, uden at borgerservicen forringes. Dette skal ske gennem indkøb af driftssikre, omkostningseffektive og tidssvarende forretningsløsninger. ATP følger på vegne af Udbetaling Danmark - i samarbejde med KL, KOMBIT og staten - den plan for konkurrenceudsættelse af de kritiske it-systemer, som blev fastlagt af styregruppen for Udbetaling Danmark i maj Planen indebærer, at de centrale fagsystemer konkurrenceudsættes i faser fra 2013 til Barselsystemet (2013), Pensionssystemerne (2014), Familieydelser (2015), Boligstøttesystemet (2016). Bestyrelsen for Udbetaling Danmark etablerede i december 2012 en it-følgegruppe med deltagelse af bestyrelsesmedlemmerne Thomas Fredenslund og Morten Slotved, der skal medvirke til at sikre, at der er tilstrækkeligt indblik i og forståelse for grundlaget for de indstillinger, der vedrører konkurrenceudsættelsen, som forelægges forretningsudvalget og bestyrelsen. Arbejdet med konkurrenceudsættelse forløber som planlagt. Styregruppen for etablering af Udbetaling Danmark 10

11 Borger.dk relanceret i 2012 Den digitale udvikling af Udbetaling Danmark sker i overensstemmelse med den fællesoffentlige digitaliseringsstrategi, hvor enkelte selvbetjeningsløsninger er i centrum, og borgeren har én digital indgang til det offentlige Danmark. Borger.dk er derfor den eneste indgang for al selvbetjening på Udbetaling Danmarks områder. I maj 2012 blev borger.dk derfor relanceret i et nyt design med henblik på at flytte væsentlig flere borgere over på selvbetjeningsløsninger på borger.dk. besluttede i juni 2012, at ATP i overensstemmelse med udbudsreglerne - skulle sætte Udbetaling Danmarks EDH-løsning (Elektronisk Dokument Håndtering) i udbud. EDH-løsningen er en forudsætning for sagsbehandlingen i Udbetaling Danmark. Udbuddet blev annonceret den 1. august 2012, og i september 2012 blev fem virksomheder prækvalificeret. Alle afgav tilbud og frem til den 1. december 2012 foretog ATP på vegne af Udbetaling Danmark en evalueringen af de modtagne bud. Flere forskellige grupper har haft interesse i Udbetaling Danmark i Først og fremmest er der tale om de borgere, der fremover modtager ydelser fra Udbetaling Danmark. Udbetaling Danmark har i forbindelse med overdragelsen af ydelsesområderne familieydelser og barsel iværksat målrettede informationsaktiviteter, der gør borgerne opmærksomme på, at Udbetaling Danmark er den nye myndighed for ydelserne. Informationsaktiviteterne er foregået der, hvor der i forvejen er kontakt med borgeren, fx i udbetalingsbreve, på kommunernes hjemmesider samt i borgerservicecentre. Bestyrelsen for Udbetaling Danmark godkendte i december 2012 indkøb af EDH-løsningen til Udbetaling Danmark. Ud af de fem prækvalificerede tilbud var det KMD, som fik kontrakten. Den nye løsning forventes implementeret i administrationen ultimo Styregruppen for etablering af Udbetaling Danmark besluttede i 2012, at ATP skulle udvikle og implementere en it-løsning for helhedsorienteret kontrol, idet egenudviklingen og driften af systemet var billigere, end hvad markedet kunne tilbyde. Udviklingen af it-løsningen koordineres med initiativerne for en fællesoffentlig indsats for bedre kontrol, der bliver iværksat under den fællesoffentlige digitaliseringsstrategi. Målrettet kampagne til borgerne Interessen for Udbetaling Danmark er stor blandt mange eksterne parter. Udbetaling Danmark fastholder derfor løbende en tæt kontakt og dialog med kommunerne, de faglige organisationer, politiske beslutningstagere, interesseorganisationer samt med pressen. Derudover har der været iværksat en lanceringskampagne af Udbetaling Danmark, der også har været rettet mod borgerne. Et af målene med kampagnen har været, at Udbetaling Danmark bidrager til, at så mange borgere som muligt betjener sig digitalt, og dermed at digital selvbetjening øges. Udbetaling Danmarks kampagne er derfor koordineret med en omfattende fællesoffentlig kampagne, der handler om at skabe kendskab til og øge brugen af digital selvbetjening på borger.dk. Kampagnen indeholdt en lang række initiativer, bl.a. fysisk kampagnemateriale (fx plakater, flyers, foldere), PR, søgeoptimering og masse kommunikation som fx Tvspots og digital annoncering. De berørte ledere og medarbejdere i kommunerne og Udbetaling Danmark er gennem dialogmøder, nyhedsbreve og mails blevet orienteret og inddraget i de afsluttende overgangsspørgsmål. Udbetaling Danmark har desuden løbende været i dialog med følgegruppen af repræsentanter fra organisationer, der især repræsenterer borgere med særlige behov og/eller borgere, der ikke er digitalt parate, fx ældre, handicappede og 11

12 borgere med psykiske lidelser. Udbetaling Danmark har aftalt med følgegruppen, at de kan benytte Udbetaling Danmarks kvik-linje, hvor de kan komme i kontakt med en medarbejder hos Udbetaling Danmark, hvis de bisidder en borger, der har behov for hurtig afklaring eller aktuel detailviden i en igangværende sag. Fokus på samarbejdet med kommunerne Der har i forbindelse med overdragelsen af opgaver fra kommunerne til Udbetaling Danmark været skærpet fokus på, at samarbejdet med kommunerne fungerer tilfredsstillende. De fem centerdirektører har etableret en formel dialog med borger- og ydelsescheferne i regionerne, og Udbetaling Danmark gennemfører som led i driftsrapporteringen halvårlige spørgeskemaundersøgelser om samarbejdet mellem Udbetaling Danmark og kommunerne. Overordnet har der været positive tilbagemeldinger fra kommunerne vedrørende overdragelsen af myndighedsansvaret for de to første ydelsesområder til Udbetaling Danmark. Overordnet har tilbagemeldingen fra kommunerne, vedrørende overdragelsen af myndighedsansvaret for de to første ydelsesområder til Udbetaling Danmark, været at det ikke har været forbundet med store vanskeligheder. Kommunerne har påpeget, at det har været en fordel, at hele opgaven, på både familieydelsesområdet og barselsområdet, er overgået til Udbetaling Danmark, og at ingen delopgaver er blevet tilbage i kommunerne. Dette har givet et klart opgavesnit, som har været let at håndtere i praksis. Opgavesnittet er dog ikke helt så entydigt på de ydelsesområder der overgår 1. marts 2013, hvor flere enkeltopgaver forbliver tilbage i kommunerne, og dette kan blive en udfordring. Både kommunerne og Udbetaling Danmark har skærpet dialogen i forhold til at løse de snitflade problemer som kan opstå. Social- og Integrationsministeriets tilsyn med Udbetaling Danmark Efter lov om Udbetaling Danmark har social- og integrationsministeren pligt til at føre tilsyn med Udbetaling Danmark. Social- og Integrationsministeriet har udarbejdet et notat, som beskriver den overordnede ramme for indholdet i tilsynet. Tilsynet vil påse, at bestyrelsen vedvarende sikrer følgende fokusområder og overordnede formål: At administrationen i Udbetaling Danmark varetages så omkostningseffektivt som muligt. At administrationen og sagsbehandlingen sker under hensyntagen til borgernes retssikkerhed. At der er et effektivt samarbejde mellem Udbetaling Danmark og kommunerne om sagsbehandlingen, således at borgerne fortsat kan få den fornødne hjælp hos myndighederne. Social- og integrationsministerens tilsyn med Udbetaling Danmark er et tilsyn med Udbetaling Danmarks bestyrelse. Tilsynet vil således som udgangspunkt ikke monitorere selve driften og administrationen i Udbetaling Danmark. Social- og Integrationsministeriet lægger vægt på at påse, at bestyrelsen sikrer, at der oprettes fyldestgørende og betryggende regler for bestyrelsens eget arbejde, og at der 12

13 ATP-centret i Vordingborg foreligger tilstrækkelige og betryggende instrukser og aftaler med ATP med henblik på at sikre, at Udbetaling Danmark drives i overensstemmelse med lovgivningen. Endelig lægges der vægt på, at der aflægges et retvisende regnskab og foretages en betryggende revision. ATP s revision og ATP). Rigsrevisionens beretning indeholder ingen kritiske bemærkninger i forhold til styringen af implementeringen. Rigsrevisionen vurderer dog, at der fortsat er udfordringer og risici forbundet med konstruktionen og fremhæver især tre fokusområder: Social- og Integrationsministeriet vil desuden aftale med bestyrelsen, at bestyrelsen for Udbetaling Danmark af egen drift har pligt til at give tilsynet besked om fremtidige beslutninger af væsentlig eller principiel betydning, som tilsynet formodes at have interesse i fx spørgsmål om de kommende it-udbud mv. Rigsrevisionens beretning om Udbetaling Danmark Rigsrevisionen har i 2012 gennemført en undersøgelse af etableringen af Udbetaling Danmark, der blev afrapporteret i en beretning til Statsrevisorerne 30. januar Undersøgelsen viser, at det er en stor og kompleks opgave at etablere Udbetaling Danmark. Projektet er et højrisikoprojekt blandt andet på grund af de mange interessenter, som er involveret, og kompleksiteten af opgaveløsningen mellem forskellige myndigheder, der skal varetage den samlede sagsbehandling. Rigsrevisionens beretning til Statsrevisorerne er udarbejdet på baggrund af interviews og informationer med de involverede parter i implementeringsprojektet (Social- og Integrationsministeriet, KL, kommunerne involveret i pilotprojekt, 1. Social- og Integrationsministeriets færdiggørelse af deres plan for tilsynsfunktionen. 2. Om samarbejdet mellem kommunerne og Udbetaling Danmark fungerer tilfredsstillende for borgerne herunder risikoen for, at borgere oplever sig som kastebolde mellem to myndigheder. 3. Om Udbetaling Danmark generelt lever op til sine mål for en effektiv sagsbehandling og tilfredsstillende borgerservice. Udbetaling Danmark og Social- og Integrationsministeriet er opmærksomme på opfølgningen af Rigsrevisionens fokusområder. Social- og Integrationsministeriet fremlægger inden udgangen af første kvartal 2013 en plan for tilsynsfunktionen, og ATP har på vegne af Udbetaling Danmark lagt en plan for gennemførelse af tilfredshedsmålinger i kommunerne og hos borgerne, ligesom der er iværksat et arbejde med at benchmarke Udbetaling Danmarks service i forhold til en række eksterne parter fx kommunerne og SKAT. Udbetaling Danmark gennemførte den første borgertilfredshedsmåling på familieydelsesområdet i oktober

14 ATP-centret i Haderslev Trappe i Haderslev III. ØKONOMI Forberedelserne til etableringen af Udbetaling Danmark påbegyndte i Etableringsprojektet har siden da blandt andet arbejdet med at etablere centrene, rekruttere og uddanne medarbejdere, fastlægge arbejdsgange og processer, tilrette i KMD s fagsystemer og harmonisere data og sagshåndtering i kommunerne. I perioden er der afholdt udgifter for i alt 300,1 mio. kr., heraf 186,6 mio. kr. i Etableringsprojektet forventes afsluttet efter idriftsættelsen af de sidste ydelsesområder i foråret Udbetaling Danmark optog et statslån på 500 mio. kr. til at afholde etableringsomkostningerne. Bestyrelsen for Udbetaling Danmark besluttede at indfri lånet i december 2012 og i stedet optage et nyt administrationslån på 650 mio. kr. hos kommunernes finansieringsselskab KommuneKredit. Forhøjelsen af lånet på 150 mio. kr. skyldes, at lånet udover at dække omkostningerne til etablering også skal dække visse driftsomkostninger, jf. lovgivningen om Udbetaling Danmark. Bestyrelsen besluttede ligeledes i december 2012 at optage et lån til at dække omkostningerne til konkurrenceudsættelse af it-systemer hos KommuneKredit. Lånet på 98,2 mio. kr. skal dække omkostningerne i projektet for perioden I 2011 og 2012 er der afholdt omkostninger til konkurrenceudsættelse på 21,7 mio. kr., hvoraf de 18,2 mio. kr. vedrører Når it-systemerne succisivt tages i brug, vil kommunerne afdrage på lånet via et særskilt administrationsbidrag. Udbetaling Danmark har været i drift siden 1. oktober Der har i 2012 været afholdt driftsomkostninger for i alt 78,5 mio. kr. Heraf vedrører: 67,2 mio. kr. omkostninger inden for den aftalte business case for Udbetaling Danmark. Omkostningerne er blevet finansieret af administrationslånet, da der ikke opkræves administrationsbidrag hos kommunerne i 2012, jf. lov om Udbetaling Danmark. 11,5 mio. kr. omkostninger, som ikke indgår i den aftalte business case for Udbetaling Danmark og som dermed ligger uden for den fastsatte baseline for forbrug. Det drejer sig om udgifter til postforsendelser, nemrefusion, rammeaftale med KMD vedrørende it-systemer, lægehonorar, revision mv. Omkostningerne falder bort i kommunernes egne budgetter og vil blive erstattet af et administrationsbidrag til Udbetaling Danmark. I 2012 er omkostningerne dog finansieret af administrationslånet, jf. ovenfor. Kommunerne vil opleve en besparelse i deres egne budgetter i de kommende år, som følge af at ATP på vegne af Udbetaling Danmark har indgået løsningsaftaler for de faglige it-systemer med KMD. Her blev der forhandlet en rabat på 5 pct. på fagsystemerne, som forventes at give kommunerne en årlig besparelse på ca. 25 mio. kr. i 2013 og yderligere 25 mio. kr. årligt i budgetoverslagsårene Det er endvidere aftalt, at der ikke foretages prisregulering udover almindeligt nettoprisindeks af fagsystemerne under TSA en (transitionsaftale), og at kommunerne ikke skal betale eks- 14

15 Nøgletal Okt Nov Dec Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug S Faktisk DKK Budget * DKK 20 DKK 28 DKK 36 DKK 27 DKK 65 DKK 72 DKK 61 DKK 58 DKK 68 DKK 61 DKK Fremtidig niveau Baseline og effektiviseringskrav Baseline og effektiviseringskrav Baseline Effektiviseringskrav Fremtidigt niveau Mio. kr. (2013-pl) Årlige omkostninger * Business Månedlige case omkostninger for Udbetaling Danmark, 72 omkostninger 24 indenfor 48 baseline Omkostninger mio. kr * Beskrevet i notat af 19. september 2012 "Baseline for Udbetaling Danmarks sagsområder". Forventes godkendt af Udbetaling Danmarks bestyrelsen den 14. december Omkostninger indenfor baseline Faktisk Budget Fremtidig niveau Okt Nov Dec Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec Jan Feb Mar Måneder Diagramtitel Nøgletal Faktisk Budget tra for løsninger, som de skal anvende i relation til Udbetaling Danmarks administration. Samlet set er der i perioden indhentet besparelser for kommunerne på ca. 180 mio. kr. i forbindelse med indgåelsen af løsningsaftalerne. De afholdte omkostninger for 2012 er illustreret i ovenstående figur. Figuren viser, hvordan business casen, der ligger til grund for beslutningen om at etablere Udbetaling Danmark, forventes realiseret. Som det kan ses, forventes effektiviseringen på de knap 300 mio. kr. årligt at blive realiseret primo Her vil de månedlige omkostninger udgøre ca. 48 mio. kr. svarende til 575 mio. kr. årligt. Udbetaling Danmarks medarbejder Udbetaling Danmark har ingen ansatte, men der er udpeget en direktør. Udbetaling Danmark køber ydelser i form af timer hos ATP, til sagsbehandling, projektledelse og administration. IV. SAMFUNDSANSVAR Udbetaling Danmark er etableret for at sikre, at administrationen i den offentlige sektor bliver mere enkel og effektiv. De lavere omkostninger til administration skal frigøre midler i kommunerne til velfærd, og forenklinger skal gøre det lettere for borgerne at være i dialog med det offentlige. Mange borgere er afhængige af de udbetalinger, Udbetaling Danmark skal levere, og omkostningerne til administrationen har betydning for samfundsøkonomien. Samfundsansvar gøres derfor til en central del i opbygningen og driften af Udbetaling Danmark. Omdrejningspunktet for opbygningen af Udbetaling Danmark er borgernes oplevelse af god service, uanset livssituation og digitale færdigheder. I overensstemmelse med den fællesoffentlige digitaliseringsstrategi vil Udbetaling Danmark arbejde for, at dialogen mellem borgere og den offentlige sektor i videst mulig omfang er digital. Samtidig har Udbetaling Danmark stor respekt for, at der er borgere i Danmark, der har særlige behov for ansigt til ansigt-vejledning og -sagsbehandling. I Udbetaling Danmark sættes der fokus på at have stabile og veluddannede medarbejdere, der trives og leverer toppræstationer baseret på løbende kompetenceudvikling, et fysisk og psykisk godt arbejdsmiljø samt fleksibilitet. V. BEGIVENHEDER EFTER REGNSKABSÅRETS AF- SLUTNING Der er fra balancedagen og frem til i dag ikke indtrådt forhold, som forrykker vurderingen af årsrapporten. 15

16 ATP-centret i Frederikshavn VI. FORVENTNINGER TIL 2013 Den 1. marts 2013 overgår myndighedsansvaret for boligstøtte, folkepension og udbetaling af førtidspension til Udbetaling Danmark. Der er her tale om komplekse og store myndighedsområder, og der arbejdes derfor intensivt frem mod idriftsættelse på at sikre en succesfuld overgang. Der forventes, at der kan opstå udfordringer i relation til opkrævning og modregning og der er derfor nedsat en arbejdsgruppe på tværs af KMD, KL og ATP på vegne af Udbetaling Danmark med henblik på at løse og skabe overblik over de udeståender, der måtte være på området. Risikohåndtering i 2013 Udbetaling Danmarks risikohåndtering har i 2012 primært rettet sig mod sikker drift i det første driftsår og realiseringen af Udbetaling Danmarks business case. Dette arbejde forsætter ind i Fokus i forhold til sikker drift er: At minimere overgangsproblemer i forhold til overdragelsen af boligstøtte og pension 1. marts Udbetaling Danmarks projektorganisation arbejder med detaljerede overgang- og risikoplaner. At sikre at samspillet med kommunerne er velfungerende. Det sikres dels ved, at Udbetaling Danmark og kommunerne, i samarbejde med KMD, arbejder med et detaljeret log-redskab KIGO som styrer og monitorerer kommunernes planlægning af overgangen. Dels ved at etablere en systematisk dialog mellem Udbetaling Danmarks og kommunernes ledelse om snitflader og samspil. At sikre velfungerende it-understøttelse, dels ved systematisk forberedelse og test af KMD s fagsystemer i overgangen, dels i et tæt samarbejde med KMD om driftsopfølgning og videreudvikling. At sikre en detaljeret budgetopfølgning, der detaljeret styrer den økonomiske udvikling af driften med henblik på at optimere og realisere Udbetaling Danmarks business case. At følge op på borgernes tilfredshed med kvaliteten i Udbetaling Danmark s service gennem systematiske borgertilfredshedsundersøgelser. Strategi for Udbetaling Danmark i 2013 Bestyrelsen for Udbetaling Danmark har vedtaget en strategi for Udbetaling Danmark for Strategien sætter en strategisk retning for Udbetaling Danmarks indsatser i 2013 for at opfylde de overordnede formål for Udbetaling Danmark. Som det fremgår af loven, er det overordnede formål med Udbetaling Danmark dels at frigøre økonomi til borgernær velfærd og dels at sikre borgernes retssikkerhed gennem ensartet sagsbehandling. Strategien for 2013 har fokus på fire overordnede mål: 1. Effektivisering, som er forudsætning for, at Udbetaling Danmark kan opnå en besparelse på knap 300 mio. kr. årligt. 2. Ensartet sagsbehandling med henblik på at alle bor- 16

17 ATP-centret i Holstebro gere oplever et stabilt og ensartet niveau af service. 3. Korrekt udbetaling på korrekt grundlag, da Udbetaling Danmark skal sikre, at borgerne får udbetalt korrekte ydelser. 4. Smidigt samarbejde med kommunerne, som er en forudsætning for at opnå de ønskede økonomiske gevinster og et betryggende grundlag for, at borgerne ikke falder mellem to stole. Administrationsbidrag for 2013 I december 2012 fastlagde Udbetaling Danmarks bestyrelse administrationsbidraget for Administrationsbidraget blev fastlagt på baggrund af budgettet for Udbetaling Danmark 2013 og beregninger af den forventede omkostningsudvikling over de kommende år. Det vedtagne kommunale og statslige administrationsbidrag for 2013 er: Kommunalt administrationsbidrag inden for baseline på 714 mio. kr. Kommunalt administrationsbidrag uden for baseline på 58,7 mio. kr. Statsligt administrationsbidrag på 8,5 mio. kr. Følgende aktiviteter for 2013 skal fremhæves: Fokus på helhedsorienteret kontrol I 2013 vil der fortsat være stor fokus på helhedsorienteret kontrol. Etableringen af it-løsningen, der understøtter Udbetaling Danmarks indsats inden for helhedsorienteret kontrol ved at stille data og funktionalitet til rådighed for medarbejderes udvælgelse af sager til opfølgning, forventes implementeret i Plan for konkurrenceudsættelse videreføres I 2013 fortsætter ATP arbejdet med at tilrettelægge konkurrenceudsættelsen af de kritiske it-systemer, som Udbetaling Danmark skal anvende. Efter planen skal barselsområdet, som det første fagsystem, i udbud i Nye projekter i 2013 Udbetaling Danmark har i 2013 en række nye projekter, der dels vedrører implementering af ny lovgivning, dels nye, offentlige initiativer. Pensionsstyrelsen overgår til Udbetaling Danmark Regeringen har vurderet, at det vil være hensigtsmæssigt at overflytte hovedparten af Pensionsstyrelsens opgaver til Udbetaling Danmark for at realisere yderligere stordriftsfordele og effektiviseringer. Pensionsstyrelsen varetager tilkendelse og beregning af folkepension til personer i udlandet samt en række opgaver vedrørende international social sikring. Opgaverne har på en række områder tæt sammenhæng med de opgaver på pensionsområdet, som 1. marts 2013 overføres til Udbetaling Danmark. Analyser peger på et besparingspotentiale på ca. 6 mio. kr. årligt gennem stordrift i fælles støtte-og stabsfunktioner, samt yderligere 3 procent årligt som følge af løbende effek- 17

18 tivisering af opgavevaretagelsen. I forbindelse med en eventuel opgaveoverdragelse vil samtlige 120 medarbejdere, som er ansat i Pensionsstyrelsen og som beskæftiger sig med opgaver, der overflyttes til Udbetaling Danmark, blive virksomhedsoverdraget til ATP. Tjenestemænd vil forblive ansat i staten og udlånt til ATP. Lovforslag om overførsel af Pensionsstyrelsens opgaver til Udbetaling Danmark er fremsat i februar 2013 med virkning fra 1. juni Det betyder blandt andet, at der skal ske en tilpasning af de regler, som regulerer Udbetaling Danmark som myndighed (lov om Udbetaling Danmark) samt konsekvensrettelser af de enkelte særlove. Implementering af skattereformen Skattereformen, som blev vedtaget i 2012, får i 2013 indflydelse på flere af Udbetaling Danmarks opgaver: Lovforslag om frivillig overgang til ny førtidspension I skattereformen foreslås det at give førtidspensionister mulighed for, i perioden 1. juni december 2013, at vælge, at overgå fra gammel til ny ordning. Omvalget sker således efter, at Udbetaling Danmark overtager ansvaret for udbetaling af førtidspensionsydelsen, og giver dermed Udbetaling Danmark en vejledningsopgave i omvalgsperioden. ATP/Udbetaling Danmark i tværoffentligt arbejde Udbetaling Danmark er inviteret til at deltage i en række tværoffentlige samarbejder, der i løbet af 2013 vil barsle med tiltag, der skal sikre en mere effektiv sagsbehandling i den offentlige sektor og bedre kontrol med udbetalingerne af offentlige ydelser. Tre skal særligt fremhæves: For det første deltager Udbetaling Danmark - sammen med blandt andre Finansministeriet, Social- og Integrationsministeriet, Arbejdsmarkedsstyrelsen, SKAT og KL - i den tværoffentlige styregruppe for Effektiv Sagsbehandling og Kontrol. Arbejdet skal munde ud i et handlingsorienteret beslutningsgrundlag, der sigter på at forbedre indsatsen mod socialt snyd og fejludbetalinger via forbedret sagsbehandling og kontrol på ydelsesområderne. Et vigtigt mål i arbejdet er, at sikre et bedre og enklere data- og regelgrundlag for udbetaling af offentlige ydelser. Beslutningsgrundlaget ventes at kunne omsættes i en indsats allerede fra medio 2013 og i årene frem. Udbetaling Danmark deltager for det andet i den tværoffentlige grunddatabestyrelse. Formålet med grunddataprogrammet er, at kortlægge, hvordan registreringen af grunddata om personer er indrettet i dag, hvilke behov der er for grunddata fremadrettet og på den baggrund angive løsningsforslag til en fremtidig indretning af grundregistreringen af personer. Indtægtsregulering og ekstra beskæftigelsesfradrag for enlige forsørgere Folketinget har endvidere, som led i skattereformen, vedtaget et forslag om ændring af lov om børne- og ungeydelse. Ændringen betyder, at ydelsen fra den 1. januar 2014 bliver indtægtsreguleret. Dertil bliver der indført et ekstra beskæftigelsesfradrag for enlige forsørgere fra 1. januar Ved enlige forsørgere skal forstås personer, der modtager ekstra børnetilskud. Udbetaling Danmark skal derfor levere oplysninger til SKAT om udbetaling af ekstra børnetilskud. For det tredje deltager ATP/Udbetaling Danmark i styregruppen for den tværoffentlige digitaliseringsstrategi, som har fokus på udmøntning af blandt andet obligatorisk selvbetjening i den offentlige sektor, digital post, fælles struktur for betalinger mellem myndigheder mv. I forhold til deltagelsen i disse samarbejder, er det understreget, at ATP og Udbetaling Danmark alene bidrager til analyserne med teknisk og administrativ bistand. Frank Jensen formand Lilian Mogensen direktør 18

19 Ledelsens regnskabspåtegning Bestyrelsen har dags dato behandlet og godkendt årsrapporten for regnskabsåret 1. januar december 2012 for Udbetaling Danmark. Årsrapporten aflægges i overensstemmelse med lov om Udbetaling Danmark og bekendtgørelse om regnskaber mv. for Udbetaling Danmark. Det er vores opfattelse, af årsregnskabet giver et retvisende billede af Udbetaling Danmarks aktiver og passiver pr. 31. december 2012 samt af resultatet af aktiviteter og pengestrømme for regnskabsåret Samtidig er det vores opfattelse, at de dispositioner, som er omfattet af regnskabsaflæggelsen, er i overensstemmelse med meddelte bevillinger, love og andre forskrifter samt med indgåede aftaler og sædvanlig praksis. Yderligere er det vores opfattelse, at der er etableret forretningsgange, der sikrer en økonomisk hensigtsmæssig forvaltning af de forvaltede midler, og at ledelsesberetningen indeholder en retvisende redegørelse for de forhold, beretningen omhandler samt en beskrivelse af de væsentligste risici og usikkerhedsfaktorer, som Udbetaling Danmark kan påvirkes af. København, den 27. juni 2013 Direktion: Lilian Mogensen direktør Bestyrelse: Frank Jensen formand for bestyrelsen Erik Christensen Kirstine Bille Johnny Søtrup bestyrelsesmedlem bestyrelsesmedlem bestyrelsesmedlem Morten Slotved Poul Nødgaard Dorrit Vanglo bestyrelsesmedlem bestyrelsesmedlem bestyrelsesmedlem Anne Lind Madsen bestyrelsesmedlem Thomas Fredenslund bestyrelsesmedlem 19

20 Intern revisions erklæringer Til bestyrelsen i Udbetaling Danmark Påtegning på årsregnskabet Vi har revideret årsregnskabet for Udbetaling Danmark for regnskabsåret 1. januar 31. december Årsregnskabet udarbejdes efter lov om Udbetaling Danmark og bekendtgørelse om regnskaber mv. for Udbetaling Danmark. Vi har deltaget i revisionen af de væsentlige og risikofyldte områder, og det er vores opfattelse, at det opnåede revisionsbevis er tilstrækkeligt og egnet som grundlag for vores konklusion. Revisionen har ikke givet anledning til forbehold. Den udførte revision Revisionen er udført efter internationale standarder om revision, yderligere krav ifølge dansk revisorlovning, god offentlig revisionsskik, lov om Udbetaling Danmark og bekendtgørelse om regnskaber mv. for Udbetaling Danmark. Dette kræver, at vi planlægger og udfører revisionen for at opnå høj grad af sikkerhed for, at årsregnskabet ikke indeholder væsentlig fejlinformation. Revisionen er udført i henhold til den arbejdsdeling, der er aftalt med ekstern revision og har omfattet vurdering af etablerede forretningsgange og interne kontroller, herunder den af ledelsen tilrettelagte risikostyring, der er rettet mod rapporteringsprocesser og væsentlige forretningsmæssige risici. Revisionen har tillige omfattet vurdering af, at de dispositioner, der er omfattet af årsregnskabet, er i overensstemmelse med meddelte bevillinger, love og andre forskrifter samt med indgåede aftaler og sædvanlig praksis. Ud fra væsentlighed og risiko har vi stikprøvevis efterprøvet grundlaget for beløb og øvrige oplysninger i årsregnskabet. Revisionen har endvidere omfattet vurdering af, om ledelsens valg af regnskabspraksis er passende, om ledelsens regnskabsmæssige skøn er rimelige samt den samlede præsentation af årsregnskabet. Konklusion Det er vores opfattelse, at de etablerede forretningsgange og interne kontroller, herunder den af ledelsen tilrettelagte risikostyring, der er rettet mod Udbetaling Danmarks rapporteringsprocesser og væsentlige forretningsmæssige risici, fungerer tilfredsstillende, og at de dispositioner, der er omfattet af årsregnskabet, er i overensstemmelse med meddelte bevillinger, love og andre forskrifter samt med indgåede aftaler og sædvanlig praksis. Det er tillige vores opfattelse, at årsregnskabet giver et retvisende billede af Udbetaling Danmarks aktiver, passiver og finansielle stilling pr. 31. december 2012 samt af resultatet af Udbetaling Danmarks aktiviteter pengestrømme for regnskabsåret 1. januar 31. december 2012 i overensstemmelse med lov om Udbetaling Danmark og bekendtgørelse om regnskaber mv. for Udbetaling Danmark. Udtalelse om ledelsesberetningen Vi har i henhold til lov om Udbetaling Danmark gennemlæst ledelsesberetningen. Vi har ikke foretaget yderligere handlinger i tillæg til den udførte revision af årsregnskabet. Det er på denne baggrund vores opfattelse, at oplysningerne i ledelsesberetningen er i overensstemmelse med årsregnskabet. Hillerød den 27. juni 2013 Peter Jochimsen revisionschef 20

Årsrapport 2012. Barsel.dk

Årsrapport 2012. Barsel.dk Årsrapport 2012 Barsel.dk Indholdsfortegnelse Ledelsens beretning Ledelsens beretning 3 Påtegninger Ledelsens regnskabspåtegning 4 Intern revisors erklæringer 5 Den uafhængige revisors erklæringer 6 Regnskab

Læs mere

Årsrapport 2014. Barsel.dk

Årsrapport 2014. Barsel.dk Årsrapport 2014 Barsel.dk Indholdsfortegnelse Ledelsens beretning Ledelsens beretning 3 Påtegninger Ledelsens regnskabspåtegning 4 Intern revisors erklæringer 5 Den uafhængige revisors erklæringer 6 Regnskab

Læs mere

Ejendomsselskabet Borups Allé P/S

Ejendomsselskabet Borups Allé P/S Årsrapport 2014 Ejendomsselskabet Borups Allé P/S Ejendomsselskabet Borups Allé P/S Årsrapport for perioden 31. juli 2014 31. december 2014 CVR 36 05 53 83 (1. regnskabsår) Årsrapporten er fremlagt og

Læs mere

Indledning Fakta om Udbetaling Danmark 3 Hoved- og nøgletal 4. Ledelsens beretning Ledelsens beretning 5

Indledning Fakta om Udbetaling Danmark 3 Hoved- og nøgletal 4. Ledelsens beretning Ledelsens beretning 5 Årsrapport 2013 Indholdsfortegnelse Indledning Fakta om Udbetaling Danmark 3 Hoved- og nøgletal 4 Ledelsens beretning Ledelsens beretning 5 Regnskab Ledelsens regnskabspåtegning 15 Intern revisions erklæringer

Læs mere

ATP s digitale kundeservice god kundeservice forenet med lave administrationsomkostninger

ATP s digitale kundeservice god kundeservice forenet med lave administrationsomkostninger ATP s digitale kundeservice god kundeservice forenet med lave administrationsomkostninger Kammeradvokaten 8. november 2013 ATP Koncernens visioner Vi er her for at sikre hele Danmark økonomisk grundtryghed.

Læs mere

Foreningen for erhvervsilkeborg CVR-nr. 33 54 86 72. Årsrapport 2013

Foreningen for erhvervsilkeborg CVR-nr. 33 54 86 72. Årsrapport 2013 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR-nr. 33 96 35 56 Papirfabrikken 26 8600 Silkeborg Telefon 89207000 Telefax 89207005 www.deloitte.dk Foreningen for erhvervsilkeborg CVR-nr. 33 54 86

Læs mere

Gråsten Fjernvarme A.m.b.a. CVR-nr. 28667809. Årsrapport 2013

Gråsten Fjernvarme A.m.b.a. CVR-nr. 28667809. Årsrapport 2013 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR nr. 33963556 Egtved Allé 4 6000 Kolding Telefon 75 53 00 00 Telefax 75 53 00 38 www.deloitte.dk Gråsten Fjernvarme A.m.b.a. CVR-nr. 28667809 Årsrapport

Læs mere

DEN DANSKE MARITIME FOND

DEN DANSKE MARITIME FOND DEN DANSKE MARITIME FOND Årsrapporten er fremlagt og godkendt af bestyrelsen den 29. marts 2010 (dirigent) CVR-nr. 28 89 38 25 Årsrapport 2009 AMALIEGADE 33 B * DK - 1256 KØBENHAVN K * TLF.: +45 77 40

Læs mere

Frydenland Innovation ApS CVR-nr. 32306586. Årsrapport 2012/13

Frydenland Innovation ApS CVR-nr. 32306586. Årsrapport 2012/13 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR nr. 33963556 Weidekampsgade 6 Postboks 1600 0900 København C Telefon 36 10 20 30 Telefax 36 10 20 40 www.deloitte.dk Frydenland Innovation ApS CVR-nr.

Læs mere

Indledning Udbetaling Danmark i 2011 - kort fortalt 3. Ledelsens beretning Ledelsens beretning 4

Indledning Udbetaling Danmark i 2011 - kort fortalt 3. Ledelsens beretning Ledelsens beretning 4 Årsrapport 2011 Indhold Indledning Udbetaling Danmark i 2011 - kort fortalt 3 Ledelsens beretning Ledelsens beretning 4 Regnskab Ledelsens regnskabspåtegning 9 Intern revisions erklæringer 10 Den uafhængige

Læs mere

Service-Løn A/S. Bugattivej 8, 7100 Vejle. Årsrapport for. CVR-nr. 10 01 64 52

Service-Løn A/S. Bugattivej 8, 7100 Vejle. Årsrapport for. CVR-nr. 10 01 64 52 Gunhilds Plads 2 DK-7100 Vejle Tlf. 75 82 10 55 Fax 75 83 18 79 www.martinsen.dk CVR. nr. 32 28 52 01 Service-Løn A/S Bugattivej 8, 7100 Vejle Årsrapport for 2011 CVR-nr. 10 01 64 52 Årsrapporten er fremlagt

Læs mere

DANSK SELSKAB FOR MEKANISK DIAGNOSTIK OG TERAPI 15. REGNSKABSÅR

DANSK SELSKAB FOR MEKANISK DIAGNOSTIK OG TERAPI 15. REGNSKABSÅR Tlf.: 75 18 16 66 BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab esbjerg@bdo.dk Bavnehøjvej 6 www.bdo.dk DK-6700 Esbjerg CVR-nr. 20 22 26 7020222670 DANSK SELSKAB FOR MEKANISK DIAGNOSTIK OG TERAPI ÅRSRAPPORT

Læs mere

Service-Løn A/S. Bugattivej 8, 7100 Vejle. Årsrapport for

Service-Løn A/S. Bugattivej 8, 7100 Vejle. Årsrapport for Gunhilds Plads 2 DK-7100 Vejle Tlf. 75 82 10 55 Fax 75 83 18 79 www.martinsen.dk CVR. nr. 32 28 52 01 Service-Løn A/S Bugattivej 8, 7100 Vejle Årsrapport for 2012 CVR-nr. 10 01 64 52 Årsrapporten er fremlagt

Læs mere

Foreningen Stairway Danmark. Årsregnskab for 2013

Foreningen Stairway Danmark. Årsregnskab for 2013 Foreningen Stairway Danmark Årsregnskab for 2013 1 Påtegninger Bestyrelsespåtegning Bestyrelsen har dags dato behandlet og godkendt årsregnskabet for 2012 for Foreningen Stairway Danmark. Årsregnskabet

Læs mere

LAG Ikast-Brande. Årsrapport

LAG Ikast-Brande. Årsrapport LAG Ikast-Brande CVR-nr. 30 78 85 24 Årsrapport 2013 7. regnskabsår INDHOLDSFORTEGNELSE Side Ledelsesberetning og -påtegning 2 Den uafhængige revisors erklæring 3 Anvendt regnskabspraksis 4 Resultatopgørelse

Læs mere

Dansk Træforening. Revisionsprotokol af 5/5 2009 vedrørende årsrapporten for 2008

Dansk Træforening. Revisionsprotokol af 5/5 2009 vedrørende årsrapporten for 2008 Dansk Træforening Revisionsprotokol af 5/5 2009 vedrørende årsrapporten for 2008 Kvæsthusgade 3 DK-1251 København K Tlf. (+45) 39 16 36 36 Fax (+45) 39 16 36 37 E-mail:copenhagen@n-c.dk Aalborg København

Læs mere

UDBETALING DANMARK STATUS OG PORTEFØLJE

UDBETALING DANMARK STATUS OG PORTEFØLJE UDBETALING DANMARK STATUS OG PORTEFØLJE V/ Hans Christian Jelstrup, UDK KOMBIT Kommunedage 1.-3. juni 2015 Udbetaling Danmarks Konkurrenceudsættelsesprogram Kommunedagene 1. - 3. juni 2015 1. juni 2015

Læs mere

DANSK BRYGMESTER FORENING HJÆLPEFONDEN Årsregnskab 2014

DANSK BRYGMESTER FORENING HJÆLPEFONDEN Årsregnskab 2014 - - - - DANSK BRYGMESTER FORENING HJÆLPEFONDEN Årsregnskab 2014 30. marts 2015 Dette regnskab indeholder 11 sider Indholdsfortegnelse Påtegninger 2 Ledelsespåtegning 2 Revisionspåtegning 3 Ledelsesberetning

Læs mere

Om konkurrenceudsættelsen af it-løsninger til Udbetaling Danmark

Om konkurrenceudsættelsen af it-løsninger til Udbetaling Danmark Agenda Baggrund Ydelsesområder Visioner Udbudsplan Løsning Om konkurrenceudsættelsen af it-løsninger til Udbetaling Danmark 1 Baggrund ATP har fra den 1. oktober 2012 leveret teknisk og administrativ bistand

Læs mere

ATP PE GP Årsrapport 2014

ATP PE GP Årsrapport 2014 ATP PE GP Årsrapport 2014 ATP PE GP ApS CVR-nr. 29 44 81 24 Årsrapport for perioden 1. januar 2014-31. december 2014 (9. regnskabsår) Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling

Læs mere

UDKAST STUDIEFOND FOR DANMARKS JORDBRUGSVIDENSKABELIGE PH.D - FORENING ÅRSREGNSKAB CVR-NR. 17 22 92 73

UDKAST STUDIEFOND FOR DANMARKS JORDBRUGSVIDENSKABELIGE PH.D - FORENING ÅRSREGNSKAB CVR-NR. 17 22 92 73 UDKAST STUDIEFOND FOR DANMARKS JORDBRUGSVIDENSKABELIGE PH.D - FORENING ÅRSREGNSKAB 2013 CVR-NR. 17 22 92 73 INDHOLDSFORTEGNELSE Side Foreningsoplysninger... Ledelsespåtegning... Den uafhængige revisors

Læs mere

ÅRSRAPPORT 2014. CVR.nr. 14 76 21 08

ÅRSRAPPORT 2014. CVR.nr. 14 76 21 08 ÅRSRAPPORT 2014 CVR.nr. 14 76 21 08 Årsrapportens godkendelse Således forelagt og vedtaget på foreningens ordinære generalforsamling den 26. februar 2015. Dirigent: INDHOLD Side Virksomhedsoplysninger

Læs mere

Støt Soldater & Pårørende CVR-nr. 33 60 33 98. Årsrapport 2014

Støt Soldater & Pårørende CVR-nr. 33 60 33 98. Årsrapport 2014 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR-nr. 33 96 35 56 Weidekampsgade 6 Postboks 1600 0900 København C Telefon 36102030 Telefax 36102040 www.deloitte.dk Støt Soldater & Pårørende CVR-nr.

Læs mere

KiteBoarding Danmark. Årsrapport 2008. Årsrapporten er godkendt på foreningens ordinære generalforsamling, den / Dirigent

KiteBoarding Danmark. Årsrapport 2008. Årsrapporten er godkendt på foreningens ordinære generalforsamling, den / Dirigent KiteBoarding Danmark Årsrapport 2008 Årsrapporten er godkendt på foreningens ordinære generalforsamling, den / Dirigent Indhold Ledelsespåtegning 3 Den uafhængige revisors påtegning 4 Foreningsoplysninger

Læs mere

Årsrapport 2014. ATP TIM GP ApS. Cvr. nr. 31 48 12 87. Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling.

Årsrapport 2014. ATP TIM GP ApS. Cvr. nr. 31 48 12 87. Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling. Årsrapport 2014 ATP TIM GP ApS Cvr. nr. 31 48 12 87 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling. København d. 4. februar 2015 dirigent Indholdsfortegnelse Selskabsoplysninger

Læs mere

Øksenmølle-Fuglslev Grundejerforening I/S

Øksenmølle-Fuglslev Grundejerforening I/S Øksenmølle-Fuglslev Grundejerforening I/S Årsrapport 2012 Resultatopgørelse for 01.01.2012-31.12.2012 Balance pr. 31.12.2012 Ledelsespåtegning Vi har dags dato aflagt årsrapporten for regnskabsåret 01.01.12-31.12.12

Læs mere

Københavns Døves Idrætsforening Døvania

Københavns Døves Idrætsforening Døvania CVR-nummer: 34759758 ÅRSRAPPORT 1. januar - 31. december 2012 (109. regnskabsår) Godkendt på foreningens generalforsamling, den / 2013 Dirigent INDHOLDSFORTEGNELSE Ledelsesberetning mv. Foreningsoplysninger

Læs mere

Den Lokale Aktionsgruppe I Middelfart Kommune. Årsrapport for 2014 (Aktionsgruppens 7. regnskabsår)

Den Lokale Aktionsgruppe I Middelfart Kommune. Årsrapport for 2014 (Aktionsgruppens 7. regnskabsår) Den Lokale Aktionsgruppe I Middelfart Kommune Årsrapport for 2014 (Aktionsgruppens 7. regnskabsår) Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 26. marts 2015 Dirigent:

Læs mere

Ejerforeningen Sletterhagevej 23-25-27, Risskov ----------------------------------------

Ejerforeningen Sletterhagevej 23-25-27, Risskov ---------------------------------------- REVISIONSFIRMAET MICHAEL FRÆMOHS REGISTRERET REVISOR, HD HØEGH-GULDBERGS GADE 67, 8000 ÅRHUS C Ejerforeningen Sletterhagevej 23-25-27, Risskov CVR-nr. 32 10 70 44 ----------------------------------------

Læs mere

TÅRS ELENERGI A.M.B.A. ÅRSRAPPORT

TÅRS ELENERGI A.M.B.A. ÅRSRAPPORT Tlf: 96 23 54 00 hjoerring@bdo.dk www.bdo.dk BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab Nørrebro 15, Box 140 DK-9800 Hjørring CVR-nr. 20 22 26 70 TÅRS ELENERGI A.M.B.A. ÅRSRAPPORT 2013 Årsrapporten er

Læs mere

plus revision skat rådgivning

plus revision skat rådgivning plus revision skat rådgivning Tommerup Fjernvarme I/S CVR-nr. 32 96 12 12 Årsrapport 2012/13 (3. regnskabsår) Årsrapporten er godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den / Dirigent Munkehatten

Læs mere

ÅRSRAPPORT 2012 Danske Havnevirksomheder

ÅRSRAPPORT 2012 Danske Havnevirksomheder ÅRSRAPPORT 2012 Danske Havnevirksomheder DI nr.: 771 CVR-nr.: 25 85 59 81 Indholdsfortegnelse Side Oplysninger om foreningen 1 Ledelsespåtegning 2 Den uafhængige revisors påtegning 3 Den kritiske revisors

Læs mere

Frydenland Holding ApS CVR-nr. 27624669. Årsrapport 2013

Frydenland Holding ApS CVR-nr. 27624669. Årsrapport 2013 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR nr. 33963556 Weidekampsgade 6 Postboks 1600 0900 København C Telefon 36 10 20 30 Telefax 36 10 20 40 www.deloitte.dk Frydenland Holding ApS CVR-nr.

Læs mere

Frydenland ApS CVR-nr. 34586012. Årsrapport 2012/13

Frydenland ApS CVR-nr. 34586012. Årsrapport 2012/13 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR nr. 33963556 Weidekampsgade 6 Postboks 1600 0900 København C Telefon 36 10 20 30 Telefax 36 10 20 40 www.deloitte.dk Frydenland ApS CVR-nr. 34586012

Læs mere

Grundejerforeningen Ørestad Syd cvr.nr. 29876819 Årsrapport for 2012. 6. regnskabsår

Grundejerforeningen Ørestad Syd cvr.nr. 29876819 Årsrapport for 2012. 6. regnskabsår Grundejerforeningen Ørestad Syd cvr.nr. 29876819 Årsrapport for 2012 6. regnskabsår Grundejerforeningen Ørestad Syd Indholdsfortegnelse Foreningsoplysninger 1 Side Ledelsespåtegning 2 Revisionspåtegning

Læs mere

CARLSBERG FUNKTIONÆRERNES REPRÆSENTATIONSFORENING. Årsregnskab 2014

CARLSBERG FUNKTIONÆRERNES REPRÆSENTATIONSFORENING. Årsregnskab 2014 CARLSBERG FUNKTIONÆRERNES REPRÆSENTATIONSFORENING Årsregnskab 2014 24. marts 2015 Dette regnskab indeholder 13 sider Indholdsfortegnelse Påtegninger 2 Ledelsespåtegning 2 Den interne revisors påtegning

Læs mere

Beretning til Statsrevisorerne om etablering af Udbetaling Danmark. Januar 2013

Beretning til Statsrevisorerne om etablering af Udbetaling Danmark. Januar 2013 Beretning til Statsrevisorerne om etablering af Udbetaling Danmark Januar 2013 BERETNING OM ETABLERING AF UDBETALING DANMARK Indholdsfortegnelse I. Introduktion og konklusion... 1 II. Indledning... 5 A.

Læs mere

Ledelsespåtegning... 1. Den uafhængige revisor påtegning... 2-3. Ledelsesberetningen... 4. Anvendt regnskabspraksis... 5-6. Resultatopgørelse...

Ledelsespåtegning... 1. Den uafhængige revisor påtegning... 2-3. Ledelsesberetningen... 4. Anvendt regnskabspraksis... 5-6. Resultatopgørelse... Indholdsfortegnelse Ledelsespåtegning............................................... 1 Den uafhængige revisor påtegning................................... 2-3 Ledelsesberetningen..............................................

Læs mere

Deloitte. Partii Inuit. Årsrapport 2013. (2. februar - 31. december)

Deloitte. Partii Inuit. Årsrapport 2013. (2. februar - 31. december) Deloitte. Deloitte Statsautoriseret Revisionspartner CVR-nr. 33 96 35 56 Imaneq 33, 6.-7. etage Postboks 20 3900 Nuuk Telefon +299321511 Telefax +299322711 www.deloitte.dk Partii Inuit Årsrapport 2013

Læs mere

Andelsselskabet Saltbæk Strandvænge Vandværk Årsrapport for 2014. CVR-nr. 51 09 50 14

Andelsselskabet Saltbæk Strandvænge Vandværk Årsrapport for 2014. CVR-nr. 51 09 50 14 Andelsselskabet Saltbæk Strandvænge Vandværk Årsrapport for 2014 CVR-nr. 51 09 50 14 Indholdsfortegnelse Side Ledelsespåtegning 1 Den uafhængige revisors erklæringer 2 Ledelsesberetning 4 Regnskabspraksis

Læs mere

Børns Voksenvenner i Aalborg og Omegn CVR-nr. 26896002. Årsrapport 2014

Børns Voksenvenner i Aalborg og Omegn CVR-nr. 26896002. Årsrapport 2014 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR-nr. 33 96 35 56 Gøteborgvej 18 Postboks 7012 9200 Aalborg SV Telefon 98796000 Telefax 98796001 www.deloitte.dk Børns Voksenvenner i Aalborg og Omegn

Læs mere

Brørup Revisionskontor

Brørup Revisionskontor Brørup Revisionskontor Registreret revisionsanpartsselskab BRYGGERSTRÆDE 20 6650 BRØRUP TLF. 75 38 16 77 FAX 75 38 38 40 revision@br-rev.dk CVR 13 26 09 82 BEPLANTNINGSSELSKABET STAUSHEDE AKTIESELSKAB

Læs mere

Foreningen Støt Soldater & Pårørende CVR-nr. 33 60 33 98. Årsrapport 2011

Foreningen Støt Soldater & Pårørende CVR-nr. 33 60 33 98. Årsrapport 2011 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR-nr. 33 96 35 56 Weidekampsgade 6 Postboks 1600 0900 København C Telefon 36102030 Telefax 36102040 www.deloitte.dk Foreningen Støt Soldater & Pårørende

Læs mere

Aarhus Hjælper CVR-nr. 35 36 67 17

Aarhus Hjælper CVR-nr. 35 36 67 17 CVR-nr. 35 36 67 17 Årsrapport for regnskabsåret 10.09.13-31.12.13 Årsrapporten er godkendt på den ordinære generalforsamling, d. Dirigent STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB BEIERHOLM medlem af HLB

Læs mere

Drøsselbjerg Strands Grundejerforening

Drøsselbjerg Strands Grundejerforening Drøsselbjerg Strands Grundejerforening Årsrapport for 2014/15 Årsrapporten er godkendt på den ordinære generalforsamling, d. Dirigent STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB BEIERHOLM medlem af HLB International

Læs mere

Tjeles Venner CVR-nr. 33 33 23 51

Tjeles Venner CVR-nr. 33 33 23 51 CVR-nr. 33 33 23 51 Årsrapport for regnskabsåret 01.10.13-30.09.14 Årsrapporten er godkendt på den ordinære generalforsamling, d. Dirigent STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB BEIERHOLM medlem af HLB

Læs mere

PLO Frederiksberg. CVR nr. 34 55 20 29. Årsrapport for 2011/12

PLO Frederiksberg. CVR nr. 34 55 20 29. Årsrapport for 2011/12 PLO Frederiksberg CVR nr. 34 55 20 29 Årsrapport for 2011/12 Indholdsfortegnelse Oplysninger om foreningen 1 Ledelsespåtegning 2 Den uafhængige revisors påtegning på årsregnskabet 3 Ledelsesberetning 5

Læs mere

Landsforeningen af Børnenes Kontorer CVR-nr. 30 25 64 33. Årsregnskab 2012

Landsforeningen af Børnenes Kontorer CVR-nr. 30 25 64 33. Årsregnskab 2012 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR-nr. 33 96 35 56 Weidekampsgade 6 Postboks 1600 0900 København C Telefon 36102030 Telefax 36102040 www.deloitte.dk Landsforeningen af Børnenes Kontorer

Læs mere

Andelsselskabet. Bønsvig - Stavreby Vandværk. 4720 Præstø -------------- Regnskab for året 2009/2010 samt Budget 2010/2011

Andelsselskabet. Bønsvig - Stavreby Vandværk. 4720 Præstø -------------- Regnskab for året 2009/2010 samt Budget 2010/2011 Andelsselskabet Bønsvig - Stavreby Vandværk 4720 Præstø -------------- Regnskab for året 2009/2010 samt Budget 2010/2011 Godkendt på selskabets ordinære generalforsamling, afholdt den 19. september 2010

Læs mere

GRUNDEJERFORENINGEN BLANGSTEDGÅRD

GRUNDEJERFORENINGEN BLANGSTEDGÅRD Dansk Revision Odense registreret revisionsaktieselskab Langelinie 79 DK-5230 Odense M Odense@danskrevision.dk www.danskrevision.dk Telefon: +45 66 13 03 31 Telefax: +45 66 13 92 31 CVR: DK 82 21 89 12

Læs mere

Statsrevisorerne 2012-13 Beretning nr. 5 Beretning om etablering af Udbetaling Danmark Offentligt 5/2012

Statsrevisorerne 2012-13 Beretning nr. 5 Beretning om etablering af Udbetaling Danmark Offentligt 5/2012 Statsrevisorerne 2012-13 Beretning nr. 5 Beretning om etablering af Udbetaling Danmark Offentligt 5/2012 Beretning om etablering af Udbetaling Danmark 5/2012 Beretning om etablering af Udbetaling Danmark

Læs mere

FRILUFTSRÅDETS ADMINISTRATION AF TIPS- OG LOTTOMIDLER TIL FRILUFTSLIVET

FRILUFTSRÅDETS ADMINISTRATION AF TIPS- OG LOTTOMIDLER TIL FRILUFTSLIVET FRILUFTSRÅDETS ADMINISTRATION AF TIPS- OG LOTTOMIDLER TIL FRILUFTSLIVET Årsregnskab Beretning Projektoversigt Kapitalforklaring pr. 31. december 2012 INDHOLDSFORTEGNELSE Side Ledelsesberetning... 4 Projekter...

Læs mere

Rekrutteringsstrategi for Udbetaling Danmark

Rekrutteringsstrategi for Udbetaling Danmark Rekrutteringsstrategi for Udbetaling Danmark ATP ønsker at informere eksterne interessenter om vores strategi for rekruttering af nyansatte medarbejdere, som tilknyttes den nye myndighed Udbetaling Danmark.

Læs mere

Grundejerforeningen Sophienlund

Grundejerforeningen Sophienlund CVR nr. 32902480 Årsrapport 1. januar - 31. december 2014 Forelagt og vedtaget på generalforsamlingen den: Dirigent: INDHOLDSFORTEGNELSE Ledelsespåtegning 2 Den uafhængige revisors påtegning 3 Oplysninger

Læs mere

Roskilde Grundejerforening

Roskilde Grundejerforening Roskilde Grundejerforening Årsrapport 2010 Indholdsfortegnelse Side Påtegninger Ledelsespåtegning... 2 Revisionspåtegning... 3-4 Ledelsesberetning Ledelsesberetning og anvendt regnskabspraksis... 5 Årsregnskab

Læs mere

Registreret revisor Karl Sørensen

Registreret revisor Karl Sørensen Registreret revisor Karl Sørensen Solrød Strands Grundejerforening samt Strandfonden Årsrapport for tiden 1. januar - 31. december 2012 Vibesøvej 2 - Gundsømagle - 4000 Roskilde - Tlf. 5127 1065 (9:00-15:00)

Læs mere

Hals Vandværk AmbA CVR-nr. 33 63 36 10

Hals Vandværk AmbA CVR-nr. 33 63 36 10 CVR-nr. 33 63 36 10 Årsrapport for 2013 STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB BEIERHOLM medlem af HLB International - et verdensomspændende netværk af uafhængige revisionsfirmaer og virksomhedsrådgivere

Læs mere

Statsrevisorernes Sekretariat Christiansborg 1240 København K Ministeren Holmens Kanal 22 1060 København K

Statsrevisorernes Sekretariat Christiansborg 1240 København K Ministeren Holmens Kanal 22 1060 København K Statsrevisorernes Sekretariat Christiansborg 1240 København K Ministeren Holmens Kanal 22 1060 København K Tlf. 33 92 93 00 Fax. 33 93 25 18 E-mail sm@sm.dk www.sm.dk Ministerredegørelse til Statsrevisorerne

Læs mere

03Invest Aps Terp Skovvej 111, 8270 Højbjerg

03Invest Aps Terp Skovvej 111, 8270 Højbjerg 03Invest Aps Terp Skovvej 111, 8270 Højbjerg CVR nr. 26 16 00 81 Årsrapport for 2008 1.1.2008-31.12.2008 (7. regnskabsår) www.arosbolig.dk regnskab 2008 1 Årsberetning Hovedaktivitet Selskabets hovedaktivitet

Læs mere

FORSTKANDIDATFORENINGENS REJSEFOND SKOVRIDER MOGENS ANDERSEN OG HUSTRUS FOND ÅRSREGNSKAB

FORSTKANDIDATFORENINGENS REJSEFOND SKOVRIDER MOGENS ANDERSEN OG HUSTRUS FOND ÅRSREGNSKAB FORSTKANDIDATFORENINGENS REJSEFOND SKOVRIDER MOGENS ANDERSEN OG HUSTRUS FOND ÅRSREGNSKAB 2011 CVR-NR. 11 70 42 98 Side 1 INDHOLDSFORTEGNELSE Side Fondsoplysninger... Ledelsespåtegning... Den uafhængige

Læs mere

KPMG Statsautoriseret Revisionspartnerselskab Vestre Havnepromenade 1A Postboks 710 9100 Aalborg. Blokhus Golf Klub. Årsregnskab 2012/13

KPMG Statsautoriseret Revisionspartnerselskab Vestre Havnepromenade 1A Postboks 710 9100 Aalborg. Blokhus Golf Klub. Årsregnskab 2012/13 KPMG Statsautoriseret Revisionspartnerselskab Vestre Havnepromenade 1A Postboks 710 9100 Aalborg Telefon 73 23 30 00 Telefax 72 29 30 30 www.kpmg.dk Fremlagt på generalforsamlingen den 26. november 2013

Læs mere

Dansk Armeniermission Droshoved 5 7120 Vejle Ø

Dansk Armeniermission Droshoved 5 7120 Vejle Ø Årsregnskab for 2012 Dansk Armeniermission Droshoved 5 7120 Vejle Ø Indholdsfortegnelse Side Påtegninger Ledelsespåtegning... 1 Den uafhængige revisors påtegning... 2-3 Ledelsesberetning Selskabsoplysninger...

Læs mere

Efterlevelseshjælp. Opgavesplit ved overgang til Udbetaling Danmark version 1.0

Efterlevelseshjælp. Opgavesplit ved overgang til Udbetaling Danmark version 1.0 Opgavesplit ved overgang til Udbetaling Danmark version 1.0 - Overordnet fordeling af opgaver Udmøntning af opgavesplit og procestegning i nærværende dokument fastlægger opgavedelingen og samspillet mellem

Læs mere

ÅRSREGNSKAB 2013. 1. januar 2013-31. december 2013 (16. regnskabsår) Ideer for Livet Fonden Kay Fiskers Plads 9 2300 København S. CVR nr.

ÅRSREGNSKAB 2013. 1. januar 2013-31. december 2013 (16. regnskabsår) Ideer for Livet Fonden Kay Fiskers Plads 9 2300 København S. CVR nr. ÅRSREGNSKAB 2013 1. januar 2013-31. december 2013 (16. regnskabsår) Ideer for Livet Fonden Kay Fiskers Plads 9 2300 København S CVR nr.: 21 17 68 42 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 2 Fondsoplysninger...

Læs mere

Offerrådgivningen for Fyns Politi, Odense, Assens, Kerteminde, Middelfart, Nordfyns og Nyborg kommuner

Offerrådgivningen for Fyns Politi, Odense, Assens, Kerteminde, Middelfart, Nordfyns og Nyborg kommuner Offerrådgivningen for Fyns Politi, Odense, Assens, Kerteminde, Middelfart, Nordfyns og Nyborg kommuner Nørregade 77, 3., 5000 Odense C CVR-nr. 31 67 04 38 Årsrapport for 2009 Godkendt på selskabets ordinære

Læs mere

Komplementarselskabet Motala II ApS

Komplementarselskabet Motala II ApS Komplementarselskabet Motala II ApS CVR-nr. 28 68 93 06 Årsrapport for 2013 (9. regnskabsår) Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 03/06 2014 Jacob Götzsche

Læs mere

Motionsklubben Elefanten. Årsrapport 2014

Motionsklubben Elefanten. Årsrapport 2014 Indhold Bestyrelsens påtegning 2 Den uafhængige revisors erklæringer 3 Ledelsesberetning 4 Foreningsoplysninger 4 Beretning 5 Årsregnskab 1. januar - 31. december 6 Anvendt regnskabspraksis 6 Resultatopgørelse

Læs mere

Foreningen Bastard Festival. CVR.nr. 35 08 79 23 PROJEKTREGNSKAB FOR 22. MAJ TIL 2. OKTOBER 2013

Foreningen Bastard Festival. CVR.nr. 35 08 79 23 PROJEKTREGNSKAB FOR 22. MAJ TIL 2. OKTOBER 2013 Foreningen Bastard Festival CVR.nr. 35 08 79 23 PROJEKTREGNSKAB FOR 22. MAJ TIL 2. OKTOBER 2013 INDHOLD Side Ledelsesberetning Foreningsoplysninger 2 Ledelsesberetning 3 Påtegninger Ledelsespåtegning 4

Læs mere

Foreningen Grønbechs Gård Grønbechs Gård 4 3790 Hasle. Årsregnskab 2011. CVR-nr. 26 52 37 37

Foreningen Grønbechs Gård Grønbechs Gård 4 3790 Hasle. Årsregnskab 2011. CVR-nr. 26 52 37 37 Foreningen Grønbechs Gård Grønbechs Gård 4 3790 Hasle Årsregnskab 2011 CVR-nr. 26 52 37 37 1 Indhold Side Ledelsesberetning Foreningsoplysninger... Beretning... 2 3 Påtegninger Ledelsespåtegning... Den

Læs mere

dbio - Midtjylland Årsregnskab 1. januar - 31. december 2014

dbio - Midtjylland Årsregnskab 1. januar - 31. december 2014 dbio - Midtjylland Årsregnskab 1. januar - 31. december 2014 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på regionens generalforsamling den /. Dirigent Indholdsfortegnelse Side Påtegninger Ledelsespåtegning 1

Læs mere

Dansk Biotek Årsrapport for 2011

Dansk Biotek Årsrapport for 2011 Dansk Biotek Årsrapport for 2011 CVR-nr. 28 43 65 72 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på foreningens ordinære generalforsamling den / Dirigent Indholdsfortegnelse Side Påtegninger Ledelsespåtegning

Læs mere

Ejendomsselskabet Ægirsgade A/S Terp Skovvej 111, 8270 Højbjerg. Årsregnskab for 2005-2006

Ejendomsselskabet Ægirsgade A/S Terp Skovvej 111, 8270 Højbjerg. Årsregnskab for 2005-2006 Ejendomsselskabet Ægirsgade A/S Terp Skovvej 111, 8270 Højbjerg CVR nr. 28 97 03 74 Årsregnskab for 2005-2006 1.7.2005-31.12.2006 (1. regnskabsår- 18 måneder) www.arosbolig.dk årsregnskab 2005-6 1 Beretning

Læs mere

GRUNDEJERFORENINGEN EPPEDALEN

GRUNDEJERFORENINGEN EPPEDALEN GRUNDEJERFORENINGEN EPPEDALEN v/ kasserer Ole Tang Christensen, Bøgen 19, Svogerslev, 4000 Roskilde Resultatopgørelse 1. oktober 2013 30. september 2014 Balance 30. september 2014 ØSTERFÆLLED TORV 10,

Læs mere

Årsrapport 2012 for Roskilde Stifts stiftsmidler

Årsrapport 2012 for Roskilde Stifts stiftsmidler Årsrapport 2012 for Roskilde Stifts stiftsmidler September 2013 47639-13 1. Indledning I henhold til bekendtgørelse nr. 647 af 1. juni 2011 om budget og regnskabsvæsen mv. for fællesfonden udarbejdes der

Læs mere

Danmarks Lungeforenings Fond til bekæmpelse af Lungesygdomme. CVR-nr. 11 66 31 41

Danmarks Lungeforenings Fond til bekæmpelse af Lungesygdomme. CVR-nr. 11 66 31 41 Danmarks Lungeforenings Fond til bekæmpelse af Lungesygdomme CVR-nr. 11 66 31 41 Årsregnskab for Årsregnskabets godkendelse Ledelsespåtegning Bestyrelse og direktør har dags dato aflagt årsregnskabet for

Læs mere

GRUNDEJERFORENINGEN BLANGSTEDGÅRD

GRUNDEJERFORENINGEN BLANGSTEDGÅRD Dansk Revision Odense registreret revisionsaktieselskab Langelinie 79 DK-5230 Odense M Odense@danskrevision.dk www.danskrevision.dk Telefon: +45 66 13 03 31 Telefax: +45 66 13 92 31 CVR: DK 82 21 89 12

Læs mere

Natur-Energi Klimainvestering A/S CVR-nr. 32 44 30 44

Natur-Energi Klimainvestering A/S CVR-nr. 32 44 30 44 CVR-nr. 32 44 30 44 Årsrapport for tiden 01.09.09-31.12.10 Nærværende årsrapport er godkendt på den ordinære generalforsamling, den / 2011 Dirigent: STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB BEIERHOLM medlem

Læs mere

Glim Vandværk A.M.B.A Helvigmaglevej 3, Glim 4000 Roskilde ÅRSRAPPORT 2014

Glim Vandværk A.M.B.A Helvigmaglevej 3, Glim 4000 Roskilde ÅRSRAPPORT 2014 Glim Vandværk A.M.B.A Helvigmaglevej 3, Glim 4000 Roskilde ÅRSRAPPORT 2014 INDHOLDFORTEGNELSE Selskabsoplysninger 3 Påtegning Ledelsespåtegning 4 Den uafhængige revisors erklæring 5-6 Årsregnskab 1/1 2014

Læs mere

Foreningen Nykøbing F. Teaters Venner CVR-nr. 34 74 62 49

Foreningen Nykøbing F. Teaters Venner CVR-nr. 34 74 62 49 Foreningen Nykøbing F. Teaters Venner CVR-nr. 34 74 62 49 Årsrapport for 2014 STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB BEIERHOLM medlem af HLB International - et verdensomspændende netværk af uafhængige

Læs mere

Hals Vandværk AmbA CVR-nr. 33 63 36 10

Hals Vandværk AmbA CVR-nr. 33 63 36 10 CVR-nr. 33 63 36 10 Årsrapport for 2014 STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB BEIERHOLM medlem af HLB International - et verdensomspændende netværk af uafhængige revisionsfirmaer og virksomhedsrådgivere

Læs mere

DELÅRSRAPPORT 2010 1. HALVÅR

DELÅRSRAPPORT 2010 1. HALVÅR DELÅRSRAPPORT 2010 1. HALVÅR indhold indhold Ledelsesberetning 3 Ledelsespåtegning 4 Erklæringer af revisorer 5 Opgørelse af totalindkomst 6 Opgørelse af finansiel stilling 7 Opgørelse af ændringer i egenkapital

Læs mere

A/B ØSTBANEHUS. CVR-nr. 27 46 20 73 ÅRSRAPPORT 2007

A/B ØSTBANEHUS. CVR-nr. 27 46 20 73 ÅRSRAPPORT 2007 A/B ØSTBANEHUS CVR-nr. 27 46 20 73 ÅRSRAPPORT 2007 INDHOLD Side Ledelsesberetning Foreningsoplysninger 2 Bestyrelsens beretning 3 Påtegninger Bestyrelsens påtegning 4 Den uafhængige revisors påtegning

Læs mere

Deloitte. Blue Equity Management AIS CVR-nr. 35472754. Årsrapport 2014. Dirigent. Godkendt på selskabets generalforsamling, den 16.02.

Deloitte. Blue Equity Management AIS CVR-nr. 35472754. Årsrapport 2014. Dirigent. Godkendt på selskabets generalforsamling, den 16.02. Deloitte. Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR nr. 33963556 Weidekampsgade 6 Postboks 1600 0900 København C Telefon 36102030 Telefax 36102040 www.deloitte.dk Blue Equity Management AIS CVR-nr.

Læs mere

Dragsholm Golf Club. Årsrapport for 2014. Golfsvinget 1 4540 Fårevejle. Cvr.nr. 27 16 86 63. (12. regnskabsår)

Dragsholm Golf Club. Årsrapport for 2014. Golfsvinget 1 4540 Fårevejle. Cvr.nr. 27 16 86 63. (12. regnskabsår) Dragsholm Golf Club Golfsvinget 1 4540 Fårevejle Cvr.nr. 27 16 86 63 Årsrapport for 2014 (12. regnskabsår) Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling 29. marts 2015.

Læs mere

CA Advokathjælp CVR-nr. 32 69 33 69

CA Advokathjælp CVR-nr. 32 69 33 69 CA Advokathjælp CVR-nr. 32 69 33 69 Årsrapport 2014 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 25. april 2015 Steen Marslew Dirigent RIR«REVISION STATSAUTORISERET

Læs mere

Gjesing Fritidsskole. Herschendsgavevej 18 8660 Skanderborg. Årsrapport 1. januar 2011 til 31. december 2011. CVR. nr. 33671504

Gjesing Fritidsskole. Herschendsgavevej 18 8660 Skanderborg. Årsrapport 1. januar 2011 til 31. december 2011. CVR. nr. 33671504 Dansk Revision Århus registreret revisionsaktieselskab Tomsagervej 2 DK-8230 Åbyhøj aarhus@danskrevision.dk www.danskrevision.dk Telefon: +45 89 36 12 12 Telefax: +45 89 36 12 00 CVR: DK 26 71 76 71 Bank:

Læs mere

DJERNÆS-SDR.VILSTRUP STRANDS VANDVÆRK I/S

DJERNÆS-SDR.VILSTRUP STRANDS VANDVÆRK I/S Allan Nielsen Finn Diederichsen Registrerede revisorer CVR-nr. 27 49 24 87 Aabenraavej 1A 6100 Haderslev Telefon: 7453 4220 mail@rnd-partner.dk www.rnd-partner.dk DJERNÆS-SDR.VILSTRUP STRANDS VANDVÆRK

Læs mere

DJERNÆS-SDR.VILSTRUP STRANDS VANDVÆRK I/S

DJERNÆS-SDR.VILSTRUP STRANDS VANDVÆRK I/S Allan Nielsen Finn Diederichsen Registrerede revisorer CVR-nr. 27 49 24 87 Aabenraavej 1A 6100 Haderslev Telefon: 7453 4220 mail@rnd-partner.dk www.rnd-partner.dk DJERNÆS-SDR.VILSTRUP STRANDS VANDVÆRK

Læs mere

GARNINDKØBSFORENINGEN AF 1998. CVR.nr. 20 83 12 78 ÅRSRAPPORT 2011

GARNINDKØBSFORENINGEN AF 1998. CVR.nr. 20 83 12 78 ÅRSRAPPORT 2011 GARNINDKØBSFORENINGEN AF 1998 CVR.nr. 20 83 12 78 ÅRSRAPPORT 2011 INDHOLD Side Ledelsesberetning Foreningsoplysninger 2 Bestyrelsens beretning 3 Påtegninger Bestyrelsens påtegning 4 Erklæring afgivet af

Læs mere

Holger og Carla Tornøes Fond Årsregnskab 2012

Holger og Carla Tornøes Fond Årsregnskab 2012 Holger og Carla Tornøes Fond Årsregnskab 2012 Indholdsfortegnelse Side Oplysninger om fonden 3 Bestyrelsespåtegning 4 Den uafhængige revisors erklæring 5 Bestyrelsesberetning 7 Anvendt regnskabspraksis

Læs mere

Aabybro Fjernvarmeværk A.m.b.a., Aabybro CVR-nr. 17 77 97 10

Aabybro Fjernvarmeværk A.m.b.a., Aabybro CVR-nr. 17 77 97 10 Aabybro Fjernvarmeværk A.m.b.a., Aabybro CVR-nr. 17 77 97 10 Årsrapport for 2011/12 Ordinær generalforsamling afholdes på Hotel Søparken, den 22/8 2012, kl. 19.30 Dagsorden 1. Valg af dirigent 2. Beretning

Læs mere

Notat til Statsrevisorerne om tilrettelæggelsen af en større undersøgelse af Domstolsstyrelsens digitaliseringsprojekt vedrørende tinglysning

Notat til Statsrevisorerne om tilrettelæggelsen af en større undersøgelse af Domstolsstyrelsens digitaliseringsprojekt vedrørende tinglysning Notat til Statsrevisorerne om tilrettelæggelsen af en større undersøgelse af Domstolsstyrelsens digitaliseringsprojekt vedrørende tinglysning November 2009 RIGSREVISORS FAKTUELLE NOTAT TIL STATSREVISORERNE

Læs mere

Nationaløkonomisk Forenings Fond. Årsrapport 2013

Nationaløkonomisk Forenings Fond. Årsrapport 2013 Nationaløkonomisk Forenings Fond Årsrapport 2013 Indholdsfortegnelse 2 Side Påtegninger 3-5 Anvendt regnskabspraksis 6-7 Resultatopgørelse Balance pr. 31. december Noter 8 9 10-11 3 Hermed aflægges årsrapport

Læs mere

dbio - Nordjylland Årsregnskab 1. januar - 31. december 2013

dbio - Nordjylland Årsregnskab 1. januar - 31. december 2013 dbio - Nordjylland Årsregnskab 1. januar - 31. december 2013 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på regionens generalforsamling den 10. marts 2014. Dirigent Indholdsfortegnelse Side Påtegninger Ledelsespåtegning

Læs mere

Parasollen, Struer. Søndergade 10, 7600 Struer. Resultatopgørelse 1/1-31/12 2012. Balance pr. 31/12 2012

Parasollen, Struer. Søndergade 10, 7600 Struer. Resultatopgørelse 1/1-31/12 2012. Balance pr. 31/12 2012 k f u mt SOCIALE ARBEJDE MO DTAGET 0 1 JAN. 2013 STRUER KOMMUNE Parasollen, Struer Søndergade 10, 7600 Struer Resultatopgørelse 1/1-31/12 2012 Balance pr. 31/12 2012 Højskolevej 3, Strib 5500 Middelfart

Læs mere

Forfatterskolen CVR-nr. 12 72 04 91. Årsrapport

Forfatterskolen CVR-nr. 12 72 04 91. Årsrapport Forfatterskolen CVR-nr. 12 72 04 91 Årsrapport 1. januar - 31. december 2013 Indholdsfortegnelse Side Påtegninger Ledelsespåtegning 1 Den uafhængige revisors erklæringer 2 Ledelsesberetning Oplysninger

Læs mere

Årsrapport 2014. ATP PensionService A/S. Cvr.nr. 13 49 68 03. Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling.

Årsrapport 2014. ATP PensionService A/S. Cvr.nr. 13 49 68 03. Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling. Årsrapport 2014 ATP PensionService A/S Cvr.nr. 13 49 68 03 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling. 4. februar 2015 Indholdsfortegnelse Selskabsoplysninger Selskabsoplysninger

Læs mere

Øksenmølle-Fuglslev Vandværk I/S

Øksenmølle-Fuglslev Vandværk I/S Øksenmølle-Fuglslev Vandværk I/S Årsrapport 2012 Resultatopgørelse for 01.01.2012-31.12.2012 Balance pr. 31.12.2012 Ledelsespåtegning Vi har dags dato aflagt årsrapporten for regnskabsåret 01.01.12-31.12.12

Læs mere