udbetaling danmark= Barseldagpenge - udmøntning af opgavesplit Udbetaling Danmark, 23. december 2011 Version 1.4 1

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "udbetaling danmark= Barseldagpenge - udmøntning af opgavesplit Udbetaling Danmark, 23. december 2011 Version 1.4 1"

Transkript

1 Barseldagpenge Samarbejdsprocesser mellem kommuner og Udbetaling Danmark - udmøntning af opgavesplit Udbetaling Danmark, 23. december 2011 Version 1.4 1

2 Barseldagpenge overordnet fordeling af opgaver Den overordnede fordeling af opgaver mellem kommunerne og Udbetaling Danmark er uændret i forhold til det oprindelige udgangspunkt i aftalen om kommunernes økonomi i 2011, bilag 3, samt Finansministeriets modelpapir, bilag 1. Det vil sige, at de overordnede ansvarsområder er som følger: Kommunerne varetager: Videregivelse af oplysninger om anbragte børn, eller tilsvarende. Udbetaling Danmark varetager: håndtering af barseldagpenge i fbm. graviditet, barsel og adoption for lønmodtagere, ledige og selvstændige, dækkende graviditets-, barsel-, fædre-, og forældreorlov. Samt dagpenge i forbindelse med: al fravær før 4 uger før fødsel (sygeligt forløbende graviditet, arbejdets særlige karakter eller offentligt fastsatte bestemmelser) ferieydelse pasning af alvorligt syge børn (0 18 år) anmodning om fortsat refusion fra arbejdsgivere, som udbetaler løn under barsel. ændringer di til eksisterende sager. Både ændringer: di initieret af en henvendelse/anmodning fra borger eller arbejdsgiver, og opstået ved en systemmæssig kontrol af P-data eller indkomstdata. Der er således et helt rent snit, så det reelt er Udbetaling Danmark, der forestår hele den konkrete sagsbehandling knyttet til barseldagpengesagen. Udbetaling Danmarks ansvarsområder er nærmere beskrevet på de følgende sider. Processerne for og beskrivelsen af disse ansvarsområder er blevet til på en række workshops afholdt i september-oktober 2010 med deltagelse fra KL, kommunerne (kommunale fagfolk), Pensionsstyrelsen og ATP. Efterfølgende er processerne blevet bearbejdet og tilpasset, blandt andet ud fra systemgennemgang med KMD. 2

3 Barseldagpenge forudsætninger og afklaringer NemRefusion. Der anvendes (udelukkende) NemRefusion til anmeldelse af fravær og refusionsanmodninger. Gælder dog ikke ved ferieydelse. Stort set alle manuelle ansøgninger er udfaset inden overgangen til Udbetaling Danmark, idet NemRefusion har været obligatorisk siden 1. september KL har sammen med Arbejdsmarkedsstyrelsen og Pensionsstyrelsen udarbejdet særlige blanketter til brug for personer, fx nyuddannede uden arbejdsgiver, er som ikke kan anmode om barseldagpenge via NemRefusion. Disse blanketter kan kun benyttes efter henvendelse, hvorefter de manuelt udsendes til pågældende. Borgere med særlige behov der er meget få af disse borgere indenfor barselsområdet, og stort set alle vil kunne håndteres af Udbetaling Danmark. Kommunerne skal derfor udelukkende henvise til Udbetaling Danmark, og kun i meget få tilfælde hjælpe borgeren med at kontakte Udbetaling Danmark. Udveksling af oplysninger Udmøntning af opgavesplit og procestegningerne fastlægger opgavedelingen og samspillet mellem kommunerne og Udbetaling Danmark, herunder behov for udveksling af data på tværs. Den forventede systemunderstøttelse i Udbetaling Danmark ved ikrafttrædelsen fremgår af procestegningerne. For så vidt angår udveksling af centrale sagsoplysninger skal Kommunerne og Udbetaling Danmark hver især have systemmæssige adgange til de nødvendige fælles oplysninger på en sag. 3

4 Barseldagpenge forudsætninger og afklaringer Alle områder i barselloven overgår til Udbetaling Danmark, dvs. udover de almindelige barseldagpenge, er det også: fravær pga. sygeligt forløbende graviditet før 4 uger før forventet fødsel anden fravær før 4 uger før fødslen som følge af arbejdets særlige karakter eller offentligt fastsatte bestemmelser dagpenge ved pasning af alvorligt syge børn ferieydelse. Udkast til lovforslag l - Lov om ændring af lov om social pension, lov om højeste, mellemste, forhøjet almindelig li og almindelig førtidspension m.v., lov om individuel boligstøtte og forskellige andre love" (Fordeling af myndighedsansvar mellem om kommuner og Udbetaling Danmark) er sendt i høring af ministeren 15. november Lovforslag om udmøntning af afbureaukratiseringen fsa. sygedagpengeloven og ophævelsen af opfølgningsforpligtelsen i barselloven planlægges l fremsat primo 2012 med ikrafttrædelse marts I forhold til i dag medfører dette, at snitfladerne til de kommunale jobcentre bliver overflødige. Nyt barseldagpengesystem KMD udfaser KMD Dagpenge og KMD edagpenge i 2012 i forbindelse med overgangen til Udbetaling Danmark. Det er således forudsat, at der anvendes det nye KMD Opus Barsel, hvor der i dag anvendes et af de nuværende systemer. Der er ikke taget højde for eventuelle procesmæssige ændringer, som følge af overgangen til nyt system. Migrering til det nye system vil ske løbende, således at igangværende sager færdiggøres i nuværende system. Udbetaling Danmark vil således i en overgangsperiode sagsbehandle fra 2 systemer, men hverken virksomheder eller borgere vil være påvirket af dette, da der for interessenterne vil være én fælles ind- og udgang; f.eks. i NemRefusion og Din Barsel. 4

5 Kerneprocesser i Udbetaling Danmark og hvad er med i dette dokument Blå processer = Udbetaling Danmarks processer Hvide processer = kommunernes processer 5

6 Barseldagpenge Håndter nye ansøgninger (4.1) håndter nye ansøgninger 4.1 anmod om fortsat refusion 4.2 håndter løbende ændringer 4.5 Barseldagpenge-processen: Håndter nye ansøgninger Denne proces beskriver ansøgning om ydelser vedr. barseldagpenge. Det dækker alle nye ansøgninger og anmeldelse af fravær vedr. barseldagpenge i fbm. graviditet, barsel samt adoption dækkende: al fravær før 4 uger før forventet fødsel (sygeligt forløbende graviditet, arbejdets særlige karakter eller offentligt fastsatte bestemmelser), varierende længde, Mor graviditetsorlov, 4 uger før forventet fødsel, Mor barselorlov, 14 uger efter fødsel, Mor fædreorlov, 2 uger i løbet af de første 14 uger efter fødslen, Far forældreorlov, 32 ugers dagpengeret til afholdelse inden for 9 år. Fælles Øvrige ansøgninger vedr. ferieydelse og pasning af alvorligt syge børn. Ansøgningen indsendes d af: arbejdsgivere der udbetaler løn under barsel og ønsker refusion - DP401 arbejdsgivere der afgiver oplysninger om fravær (og ikke udbetaler løn under barsel) DP400A selvstændige der selv afholder barsel og ønsker barseldagpenge - DP400C A-kasser der afgiver oplysninger om fravær under lediges barsel - DP400B Alle fire ansøgninger indsendes fra 1. september 2011 udelukkende via NemRefusion. Dog kan borgere i helt særlige situationer indsende en manuel ansøgning. Ansøgningen kan komme tidligt i graviditetsforløbet, ved orlovsstart eller senere i forløbet, når arbejdsgiveren ønsker første refusion. Der indsendes desuden ansøgninger vedr. Ferieydelse (DP405), manuel blanket indsendes af borger Pasning af alvorligt sygt barn (DP480, 481 og 482) fra 1. september 2011 via NemRefusion. Ansøgningen behandles og processen resulterer i : barseldagpengene er tilkendt, beregnet og klar til udbetaling, eller der er givet afslag (hvis betingelser ej er opfyldte, eksempelvis som følge af overskredet tidsfrist) *) Nummereringen i figurerne refererer til de procesdiagrammer, som ligger til grund for beskrivelser i dette dokument. 6

7 Barseldagpenge Håndter nye ansøgninger g side 1 af 4 håndter nye ansøgninger 4.1 Udbetaling Danmark 2012 Kommunerne 2012 Bemærkninger Vejledning Udbetaling Danmark har som udgangspunkt al vejledning overfor såvel arbejdsgivere som borgere. Udbetaling Danmark yder skriftlig og telefonisk vejledning, og arbejdsgivere og borgere kan henvende sig til Udbetaling Danmark pr. telefon, webformularer, dokumentboks eller fysisk brev. I øvrigt henvises til beskrivelsen i notatet Helhedsorienteret vejledning, ydelsesvejledning, sagsspecifik rådgivning og borgerens medvirken. Der ydes vejledning i en lang række situationer ikke alene ved nye ansøgninger (= første anmeldelse af fravær), men også senere i forløbet, hvor der kan være behov for generel vejledning om regler og muligheder, f.eks. omkring fleksibel afholdelse af forældreorlov eller anden ændring så som udsættelse eller forlængelse. Der gives desuden vejledning omkring ferieydelse og dagpenge til pasning af alvorligt syge børn. Udbetaling Danmark henviser arbejdsgivere, A- kasser og selvstændige til NemRefusion mhp., at de kan selvbetjene sig selv. Tekniske spørgsmål om log-on og lign. henvises ligeledes til NemRefusion Udbetaling Danmark giver support til kommunerne via en speciel kviklinje Kommunerne henviser arbejdsgivere til at benytte NemRefusion. Tekniske spørgsmål herom henvises ligeledes til NemRefusion. Andet henvises til telefonisk eller skriftlig vejledning i Udbetaling Danmark, fortrinsvist telefonisk. Kommunen henviser alle konkrete henvendelser omkring barseldagpenge til Udbetaling Danmark. Der henvises fortrinsvis til en telefonisk vejledning. Kommunen kan i særlige tilfælde kontakte Udbetaling Danmark direkte via kviklinje, og derigennem videregive og vejlede borgere med særlige behov. Sagsbehandling for borgere med særlige behov Der vurderes at være et fåtal af borgere med særlige behov i barseldagpengesystemet. Sagsgangen er tilrettelagt således, at det i en standard sag alene er nødvendigt med kontakt mellem arbejdsgiveren og Udbetaling Danmark. De borgere med særlige behov, der rent faktisk modtager barseldagpenge, vurderes i mange tilfælde at holde al deres barsel med det samme, og der vil derfor typisk være kontakt fra den pågældendes arbejdsgiver til Udbetaling Danmark. Andre grupper af borgere med særlige behov, som er udenfor arbejdsmarkedet, er ikke omfattet af barseldagpengesystemet. De er således ikke relevante i denne sammenhæng. 7

8 Barseldagpenge Håndter nye ansøgninger g side 2 af 4 håndter nye ansøgninger 4.1 Udbetaling Danmark 2012 Kommunerne 2012 Bemærkninger Anmod via NemRefusion Udbetaling Danmark modtager sagen, når arbejdsgiver eller selvstændig anmoder om barseldagpenge, anmelder fravær i forbindelse med barsel eller når A-kasse afgiver oplysninger. NemRefusion udsender automatisk underretningsbrev på vegne af Udbetaling Danmark. For en person, der går direkte fra barsel- til sygedagpenge eller omvendt, vil der altid skulle startes en ny sag. Dvs. der skal anmeldes (igen) svarende til en DP201 eller i det modsatte tilfælde en DP401. Der oprettes automatisk en sag i KMD SAG. Modtag ansøgning (herunder underretningsbrev) Udbetaling Danmark scanner eventuelle fysiske dokumenter. Udbetaling Danmark opretter og journaliserer ansøgning og bilag. Kommunen videresender alle ansøgninger om Barseldagpenge til Udbetaling Danmark. Der modtages underretningsbreve på vilkårlige tidspunkter, men ofte i forbindelse med anmeldelse af fravær. Det er registreret ved anmeldelsen i NemRefusion, i hvilke sager den videre sagsbehandling skal afvente et underretningsbrev, og hvornår sagsbehandlingen g kan gå videre uden. Underretningsbrevet vil desuden kunne modtages på et vilkårligt tidspunkt I barselsperioden, når eller hvis barnemor eller barnefar har supplerende oplysninger. I dette tilfælde bliver det behandlet som en ændring til en igangværende sag. 8

9 Barseldagpenge Håndter nye ansøgninger g side 3 af 4 håndter nye ansøgninger 4.1 Udbetaling Danmark 2012 Kommunerne 2012 Bemærkninger Behandl ansøgning Udbetaling Danmark kontrollerer og oplyser sagen. Det vil overordnet sige kontrol og oplysning af om betingelserne for at modtage barseldagpenge er opfyldte, f.eks. om der er ophold i landet og om borgeren er beskattet i Danmark. Samt om anmeldelsesfrister er overholdt. Udbetaling Danmark foretager kontrol af beskæftigelseskrav, og hvorvidt lønmodtager opfylder betingelserne. Der kontrolleres ved opslag i KMD Indkomst, og i særlige tilfælde indhentes kopi af lønsedler. For ledige kontrolleres retten til dagpenge samt kontrol af A-kasse medlemskab (ved tjek af skattemæssig fradrag). Og eventuel ventetid udledes for selvstændige. Der laves en opgørelse af den samlede sag for både mor og far. Herunder hvor meget barsel der er tilbage. Dette bestemmes ud fra: KMD - Din Barsel (Barseloverblik) KMD Opus Barsel KMD Sag Det vurderes om sagen er fuldt oplyst og hvorvidt der evt. er behov for supplerende oplysninger, i så fald indhentes disse. Dette kan være følgende dokumentation og registeropslag: Dokumentation fra adoptionsmyndigheder: forventet (godkendt) adoption, faktisk modtagelsesdato, mv. Lægeattester/Mulighedserklæringer: sygeligt forløbende graviditet graviditetsbetinget sygdom, Anden dokumentation til f.eks. at fastslå risikofyldt arbejde eller offentligt fastsatte bestemmelser. Ved tvivl søges dokumentation for ophold med barnet. Udbetaling Danmark opdaterer sagen i KMD Opus Barsel og KMD SAG. Udbetaling Danmark foretager sagsbehandlingen af alle barseldagpengesager, også I de tilfælde hvor der er sygeligt forløben graviditet. Opfølgningen overfor alt fravær før 4 uger før forventet fødsel afskaffet i fbm. lovudkastet til ny barseldagpengelov. Den nuværende DP300D udgår således også. Alle snitflader til kommunen (jobcentrene) bliver således i denne forbindelse overflødige. Der forventes en række procesforbedringer ved skiftet til KMD Opus Barsel, f.eks. en lettere adgang til et samlet overblik over barnets sag end der i dag findes med KMD edagpenge og KMD Dagpenge. Der udvikles funktionalitet i KMD Opus Barsel til, at holde styr på det samlede forbrug af barselorlov, for et specifikt barn, med tilhørende visninger. Den automatiske kontrol op imod denne opgørelse, skulle meget gerne forbedre sagsbehandlerens arbejdsgange, hvad angår kontrol af forbrugt orlov. Desuden indføres andre procesforbedringstiltag som automatiske verificeringscheck af indkomst, hjælp til berettigelsescheck, automatisk fastsættelse af ydelser med tid og beløb m.m. Den præcise omfang af forbedringer er endnu ukendt, og disse er derfor ikke fuldt ud indarbejdet i nærværende beskrivelse. Udbetaling Danmark skal dække udgifterne til lægeattester. Proces herfor er ikke beskrevet endnu. 9

10 Barseldagpenge Håndter nye ansøgninger g side 4 af 4 håndter nye ansøgninger 4.1 Udbetaling Danmark 2012 Kommunerne 2012 Bemærkninger Afgør Barseldagpengesag Udbetaling Danmark foretager den endelige afgørelse omkring tilkendelse af barseldagpenge. Afgørelsen kan resultere i en tilkendelse eller et afslag. Ved et evt. afslag sendes et særskilt afslagsbrev med klagevejledning. Et afslag kan indeholde vejledning om i stedet at søge sygedagpenge, hvis der er tale om sygdom. Gennemføres lovforslag om udmøntning af afbureaukratiseringen f.s.a. sygedagpengeloven og ophævelsen af opfølgningsforpligtelsen i barselloven, så betyder det at al opfølgning ved fravær før 4 uger før forventet fødsel bliver afskaffet. I forhold til i dag medfører dette, at snitfladerne til de kommunale jobcentre bliver overflødige. Hvis der på senere tidspunkt er behov for opfølgning, så opretter Udbetaling Danmark advis (erindring) til det pågældende tidspunkt. Dette kan f.eks. være til et kendt tidspunkt for ophør af barsel med løn, hvor der typisk skal opstartes barseldagpenge uden løn. Udbetaling Danmark klargør udbetalingen. 10

11 Barseldagpenge Anmod om fortsat refusion (4.2) håndter nye ansøgninger 4.1 Barseldagpenge anmod om fortsat refusion 4.2 håndter løbende ændringer 4.5 Barseldagpenge-processen: Anmod om fortsat refusion. Processen beskriver håndteringen af anmodningen fra arbejdsgiver om fortsat refusion i fbm. løn under barselorlov, hvor arbejdsgiveren indtræder i retten til ydelsen i den periode af barselorloven, hvor der udbetales løn. Anmodningerne modtages udelukkende via NemRefusion. NemRefusion sender automatisk underretningsbrev til barnemor/barnefar. Og sagen sendes til behandling/godkendelse i Udbetaling Danmark. Processen er meget enkel og strømlinet, da de grundlæggende forhold allerede er kontrolleret i Barseldagpenge (4.1), Håndter nye ansøgninger I forhold til i dag, så forventes der, at være færre fejl og tilbageløb, da en række valideringer er foretaget allerede ved anmodningen i NemRefusion, f.eks. at alle felter er udfyldt med valide data. Anmodningen behandles og processen resulterer i at: refusionen er tilkendt, beregnet og klar til udbetaling, eller der er givet afslag, hvis betingelserne ikke er opfyldte. 11

12 Barseldagpenge Anmod om fortsat refusion side 1 af 1 Barseldagpenge anmod om fortsat refusion 4.2 Udbetaling Danmark 2012 Kommunerne 2012 Bemærkninger Anmod via NemRefusion Udbetaling Danmark modtager refusionssagen, når arbejdsgiveren via NemRefusion anmoder om fortsat refusion. NemRefusion udsender automatisk underretningsbrev på vegne af Udbetaling Danmark. Anmodningen tilknyttes automatisk til den eksisterende sag i KMD Opus Barsel. Afgør refusionssag Udbetaling Danmark undersøger om anmodning overholder tidsfrister, og øvrige betingelser er opfyldte. Dette sker ved opslag i registre: KMD Opus Barsel KMD Indkomst KMD Sag Udbetaling Danmark træffer afgørelse om, hvorvidt der kan udbetales refusion, eller om der skal gives afslag. Evt. afslag udsendes med klagevejledning. Udbetaling Danmark opdaterer KMD Opus Barsel og klargør udbetalingen. 12

13 Håndter løbende ændringer (4.5) håndter nye ansøgninger 4.1 Barseldagpenge anmod om fortsat refusion 4.2 håndter løbende ændringer 4.5 Barseldagpenge-processen: Håndter løbende ændringer Denne proces dækker dels ændringer til aktive sager, der modtages direkte fra borgeren/arbejdsgiver/akassen, dels en løbende kontrol p.b.a. advis fra KMD SAG, hvor der ved ændrede beregningsgrundlag, g g g f.eks. i P-data eller indkomst, kan være ændringer til ydelsen. Processen behandler følgende ændringer, som typisk initieres af en henvendelse/anmodning: Fleksibel afvikling af forældreorlov (typisk dokumenteret ved en orlovsplan. Udbetaling Danmark udarbejder en skabelon, som arbejdsgivere/borgere kan benytte) Hel eller delvis genoptagelse af arbejde Udskydelse (som typisk er forbundet med en del forudgående vejledning) Forlængelse Sygdom Samt disse ændringer, som typiske opstår efter en systemmæssig kontrol af P-data og indkomst: Fastsættelse af fødselstidspunkt Indkomst der indikerer genoptaget arbejde Udrejse Dødsfald Bortadoption Derudover foretages der en række opfølgninger, hvor der kontrolleres om betingelser (stadig) er opfyldt: Manglende børn (ingen fødsel 8 uger efter forventet fødsel) Raskmeldinger eller nye lægeerklæringer/indlæggelsessedler (ved fravær før 4 uger før forventet fødsel) Sagsbehandlernes egne adviser/erindringer omkring opfølgning, f.eks. ved ophør af barsel med løn. Derudover kan der komme ændringer fra kommunen, f.eks. omkring anbringelse af børn. Udbetaling Danmark oplyser sagen, og efter evt. partshøring, enten ændres eller stoppes ydelsen, hvis der er behov herfor. Der kan opstå et tilbagebetalingskrav, hvis ændringen resulterer i et negativt krav. 13

14 Barseldagpenge Håndter løbende ændringer side 1 af 3 håndter løbende ændringer 4.5 Udbetaling Danmark 2012 Kommunerne 2012 Bemærkninger Modtag ændringer Udbetaling Danmark modtager ændringer til eksisterende barseldagpengesager fra borger eller virksomhed, f.eks.: Fleksibel afvikling af forældreorlov, herunder forlængelser og udskydelser. Er typisk forbundet med en del vejledning. Hel eller delvis genoptagelse af arbejde (kan også modtages som en indberetning fra NemRefusion). Afholdelse af ferie (kan også modtages som en indberetning fra NemRefusion). Korrektioner til arbejdsgiverens indberetning (indsendt underretningsbrev). Midlertidige stop af barselsdagpenge. Sygdom/indlæggelse under barsel (mor eller barn). Kommune orienterer Udbetaling Danmark omkring anbragte børn, når det er relevant. Udbetaling Danmark modtager ændringer til eksisterende kit barselsager automatisk tikvia adviser, di f.eks. for: Dødsfald (barn eller ydelsesmodtager) Ej bopæl med barn (længere) Ændring i forældremyndighed Bortadoption Flytninger Udrejse eller forsvundet Indkomst der indikerer genoptaget arbejde. Udbetaling Danmark modtager oplysninger fra kommune om anbragte børn. 14

15 Barseldagpenge Håndter løbende ændringer side 2 af 3 håndter løbende ændringer 4.5 Udbetaling Danmark 2012 Kommunerne 2012 Bemærkninger Kontroller og oplys sag Udbetaling Danmark kontrollerer og behandler ændringen. Ligeledes undersøges advis for, hvorvidt der er behov eller grundlag for at ændre ydelsen. Udbetaling Danmark oplyser sagen ved opslag i KMD Opus Barsel KMD Din Barsel KMD Indkomst P-data KMD Sag Udbetaling Danmark afgør om der er behov for at indsamle supplerende oplysninger. Dokumentation indhentes primært fra forsikrede barnemor/barnefar. Det kan være: Ved fleksible afviklinger af forældreorlov modtages en orlovsplan. (Der udarbejdes en Udbetaling Danmarkskabelon). Ved opstået sygdom (mor eller barn) indhentes lægeattest t eller indlæggelsesseddel. l dd l Dokumentation (eller kontrol) af beskæftigelse er primært via eindkomst, men kan også indhentes fra arbejdsgiver eller i form af lønsedler. Kontrol kan foretages for at undersøge om arbejde er genoptaget. Dokumentation for fødsel primært relevant ved bopæl i udlandet. Ved registrering af flytninger vil der kunne afkræves dokumentation for, at forældre har daglig kontakt med barnet. Er det flytning til udlandet, skal der indhentes tro-og-love erklæring. Adoptionsoplysninger om faktiske modtagelsesdato, mv. skal indhentes. Udbetaling Danmark opdaterer KMD Opus Barsel og KMD SAG med de nye oplysninger til barseldagpengesagen. 15

16 Barseldagpenge Håndter løbende ændringer side 3 af 3 håndter løbende ændringer 4.5 Udbetaling Danmark 2012 Kommunerne 2012 Bemærkninger Afgør ændring Udbetaling Danmark afgør ændringssagen. Udbetaling Danmark kan igangsætte partshøring, hvis borgeren ikke er bekendt med, at Udbetaling Danmark har oplysningerne og at disse indgår i beregningsgrundlaget g g g for ydelsen. Opfølgningen overfor alt fravær før 4 uger før forventet fødsel forventes afskaffet i fbm. lovudkastet til ny barseldagpengelov. Alle snitflader til kommunen (jobcentrene) bliver såedes i denne forbindelse overflødige. Ved raskmelding (efter sygeligt forløbende graviditet) eller genoptaget arbejde stoppes barseldagpenge. Udbetaling Danmark sender orientering (DP444) til barnemor ved registrering af fødsel. Udbetaling Danmark omberegner barseldagpengeydelsen. Beregningen kan resultere i: Anden modtager af ydelsen (fra arbejdsgiver til forælder). Stop af ydelse. Anden ydelse, f.eks. fra fuld til delvis ved en delvis genoptagelse af arbejde. Forlængelse af periode ved sygdom eller efter anmodning. Udbetaling Danmark klargør udbetalingen. Udbetaling Danmark iværksætter evt. efterbetaling. Vurder tilbagebetaling Udbetaling Danmark vurderer, hvorvidt der skal rejses et tilbagebetalingskrav, eller om der er mulighed for at modregne kravet i en kommende udbetaling. 16

Vejledning om betaling under barsel mv. for medarbejdere som er funktionærer, men som ikke er omfattet af en overenskomst

Vejledning om betaling under barsel mv. for medarbejdere som er funktionærer, men som ikke er omfattet af en overenskomst Vejledning om betaling under barsel mv. for medarbejdere som er funktionærer, men som ikke er omfattet af en overenskomst 1. Orlovsperioder i forbindelse med fødsel i henhold til barselsloven Orlovsperioder

Læs mere

Anbefalinger til advisopsætning og -behandling Sygedagpenge. Deloitte Consulting 2. april 2014

Anbefalinger til advisopsætning og -behandling Sygedagpenge. Deloitte Consulting 2. april 2014 Anbefalinger til advisopsætning og -behandling Sygedagpenge Deloitte Consulting 2. april 2014 Sygedagpenge Indledning I det følgende præsenteres den anbefalede opsætning af adviser på sygedagpenge. Dette

Læs mere

Vejledning om betaling under barsel mv. for medarbejdere omfattet af hovedoverenskomsten mellem HORESTA Arbejdsgiver og 3F

Vejledning om betaling under barsel mv. for medarbejdere omfattet af hovedoverenskomsten mellem HORESTA Arbejdsgiver og 3F Vejledning om betaling under barsel mv. for medarbejdere omfattet af hovedoverenskomsten mellem HORESTA Arbejdsgiver og 3F 1. Orlovsperioder i forbindelse med fødsel i henhold til barselsloven Orlovsperioder

Læs mere

Bilag 3A.5 Regel- og beslutningsmodeller

Bilag 3A.5 Regel- og beslutningsmodeller Bilag 3A.5 Regel- og beslutningsmodeller Version 0.9 05-05-2014 Indhold 1 VEJLEDNING TIL TILBUDSGIVER... 3 2 INDLEDNING... 4 3 REGEL- OG BESLUTNINGSMODELLER... 5 3.1 BEREGN TIMETAL... 8 3.2 BEREGN YDELSE...

Læs mere

Efterlevelseshjælp. Opgavesplit ved overgang til Udbetaling Danmark version 1.0

Efterlevelseshjælp. Opgavesplit ved overgang til Udbetaling Danmark version 1.0 Opgavesplit ved overgang til Udbetaling Danmark version 1.0 - Overordnet fordeling af opgaver Udmøntning af opgavesplit og procestegning i nærværende dokument fastlægger opgavedelingen og samspillet mellem

Læs mere

NemRefusion den intelligente, digitale postkasse

NemRefusion den intelligente, digitale postkasse NemRefusion den intelligente, digitale postkasse I 2010 lancerer KOMBIT A/S i samarbejde med KL og Arbejdsmarkedsstyrelsen den nye syge- og barseldagpengeløsning, NemRefusion. Den nye løsning er en moderniseret

Læs mere

UDKAST. Forslag. til. Lov om ændring af lov om sygedagpenge. (Ændring af beskæftigelseskravet, ophør af ret til sygedagpenge på søgnehelligdage m.v.

UDKAST. Forslag. til. Lov om ændring af lov om sygedagpenge. (Ændring af beskæftigelseskravet, ophør af ret til sygedagpenge på søgnehelligdage m.v. Fremsat den af beskæftigelsesministeren (Inger Støjberg) UDKAST Forslag til Lov om ændring af lov om sygedagpenge 17. august 2010 (Ændring af beskæftigelseskravet, ophør af ret til sygedagpenge på søgnehelligdage

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om sygedagpenge

Forslag. Lov om ændring af lov om sygedagpenge Lovforslag nr. L 8 Folketinget 2010-11 Fremsat den 6. oktober 2010 af beskæftigelsesministeren (Inger Støjberg) Forslag til Lov om ændring af lov om sygedagpenge (Ændring af beskæftigelseskravet, afskaffelse

Læs mere

Delpension. Opgavesplit ved overgang til Udbetaling Danmark version 1.0

Delpension. Opgavesplit ved overgang til Udbetaling Danmark version 1.0 Delpension Opgavesplit ved overgang til Udbetaling Danmark version 1.0 Delpension - Overordnet fordeling af opgaver Udmøntning af opgavesplit og procestegning i nærværende dokument fastlægger opgavedelingen

Læs mere

Barselorlov. Retningslinjer for ledige, studerende, nyuddannede m.fl.

Barselorlov. Retningslinjer for ledige, studerende, nyuddannede m.fl. Barselorlov Retningslinjer for ledige, studerende, nyuddannede m.fl. Barseldagpenge Barselloven giver dig mulighed for at stykke din orlov sammen på mange forskellige måder. Da reglerne om barseldagpenge

Læs mere

Hvor digital indberetning

Hvor digital indberetning 1 Hvor digital indberetning En analyse fra 2002 viste, at mange regler og frister gør det svært at administrere for både virksomheder og kommuner. mange papirblanketter er forkert eller mangelfuldt udfyldte.

Læs mere

Dagpenge ved graviditet, barsel og adoption

Dagpenge ved graviditet, barsel og adoption Dagpenge ved graviditet, barsel og adoption For nuværende modtagere af barselsdagpenge Udbetalingen af barselsdagpenge sker fra Borgerservice, Faaborg-Midtfyn Kommune beliggende i Ringe. Hvis du eller

Læs mere

Agenda. Velkomst og formål med dagen v/ KOMBIT Lidt baggrund Informationen før 1. september 2011 Status på 1. september Obligatorisk brug

Agenda. Velkomst og formål med dagen v/ KOMBIT Lidt baggrund Informationen før 1. september 2011 Status på 1. september Obligatorisk brug INFORMATIONSMØDE 1 Agenda Velkomst og formål med dagen v/ KOMBIT Lidt baggrund Informationen før 1. september 2011 Status på 1. september Obligatorisk brug Udfordringerne Driftsstatus Support Kommende

Læs mere

Vejledning om betaling under barsel

Vejledning om betaling under barsel Vejledning om betaling under barsel Indhold Vejledning om betaling under barsel... 2 Medarbejderes ret til betaling ved graviditet og orlov... 2 Hvem har ret til løn ved barsel og orlov?... 2 Hvem har

Læs mere

Oversigt over udmøntningen af initiativerne i aftalen om forenkling af beskæftigelsesindsatsen

Oversigt over udmøntningen af initiativerne i aftalen om forenkling af beskæftigelsesindsatsen Oversigt over udmøntningen af initiativerne i aftalen forenkling af en Aftale forenkling af en Samtaler og kontakt 1 Afskaffelse af a-kassens rådighedsvurdering ved sygd 2 Forenklede sanktioner ved udeblivelse

Læs mere

Case: Sygedagpenge. Oplysningsskema

Case: Sygedagpenge. Oplysningsskema Case: Sygedagpenge Case: Sygedagpenge Borger Anders kommer til skade i en fodboldkamp og det viser sig, at han udover trykkede ribben har brækket benet. Han er ansat som chauffør. Han er sygemeldt i mere

Læs mere

Værd at vide om. VAS - en guide til sagsbehandlere om Validering af Atypisk Sygefravær

Værd at vide om. VAS - en guide til sagsbehandlere om Validering af Atypisk Sygefravær Værd at vide om VAS - en guide til sagsbehandlere om Validering af Atypisk Sygefravær Indhold: 1. Indledning 3 2. Kort om VAS 4 2.1 Formålet med VAS 4 2.2 VAS i samspil med sagsbehandlingen 5 2.3 Advis

Læs mere

Kerneprocesser Førtidspension

Kerneprocesser Førtidspension Kerneprocesser Førtidspension An nsøgnin ng Førtidspension Håndter ansøgninger om tillæg 21 2.1 Førtidspension Start løbende førtidspension 2.2 Start Opret of oplys Afgør FØP sag FØP sag FØP sag 221 2.2.1

Læs mere

Værd at vide om VAS 3.2. - En vejledning til kommunale sagsbehandlere om Validering af Atypisk Sygefravær

Værd at vide om VAS 3.2. - En vejledning til kommunale sagsbehandlere om Validering af Atypisk Sygefravær A R B E J D S M A R K E D S S T Y R E L S E N Værd at vide om VAS 3.2 - En vejledning til kommunale sagsbehandlere om Validering af Atypisk Sygefravær Ajourført oktober 2013 A R B E J D S M A R K E D S

Læs mere

Håndter helhedsorienteret kontrol

Håndter helhedsorienteret kontrol Håndter helhedsorienteret kontrol Udmøntning af samarbejdet mellem Udbetaling Danmark og kommunerne Udbetaling Danmark, 9. december 2011 Version 1.4 (godkendt) 1 Uddrag af udkast til UDK-loven side 1 af

Læs mere

FLEKSJOB. Vejledning og generelle oplysninger til arbejdsgiver

FLEKSJOB. Vejledning og generelle oplysninger til arbejdsgiver FLEKSJOB Vejledning og generelle oplysninger til arbejdsgiver Forord Jobcenter Esbjerg får mange henvendelser fra arbejdsgivere, der gerne vil høre nærmere om administration af fleksjob og løntilskud.

Læs mere

Top 17 spørgsmål der stilles kommunerne

Top 17 spørgsmål der stilles kommunerne 1 Hvad er et Underretningsbrev UDP? 2 Medarbejderen er flyttet, hvilken kommune får indberetningen. Hver gang en indberetning (anmeldelse, sygefraværssamtale eller ny refusionsanmodning) signeres, udsendes

Læs mere

INFORMATIONSMØDE OM NEMREFUSION

INFORMATIONSMØDE OM NEMREFUSION INFORMATIONSMØDE OM NEMREFUSION 1 Agenda Velkomst v. KOMBIT Baggrunden for NemRefusion Hvor er vi nu? Hvad byder fremtiden Hvad betyder NemRefusion for os som arbejdsgivere? 2 Hvem er KOMBIT som kunde?

Læs mere

Om at få fleksydelse. April 2007. (Senest opdateret november 2010)

Om at få fleksydelse. April 2007. (Senest opdateret november 2010) April 2007 (Senest opdateret november 2010) INDHOLD 1. INDLEDNING... 3 2. HVAD ER FLEKSYDELSESORDNINGEN?... 3 3. SÅDAN BEHANDLES DIN SAG... 3 4. BETINGELSER FOR AT VÆRE MED I FLEKSYDELSESORDNINGEN... 4

Læs mere

Mit Sygefravær. Introduktion til den borgervendte selvbetjeningsløsning. Marts 2016. Version 1.3

Mit Sygefravær. Introduktion til den borgervendte selvbetjeningsløsning. Marts 2016. Version 1.3 Mit Sygefravær Introduktion til den borgervendte selvbetjeningsløsning Marts 2016 Version 1.3 Indholdsfortegnelse Forord... 4 Når en borger bliver sygemeldt... 5 Brev til den sygemeldte om opgaver i Mit

Læs mere

Kontrolgruppens Årsberetning 2015

Kontrolgruppens Årsberetning 2015 Kontrolgruppens Årsberetning 2015 Kontrolgruppens årsberetning beskriver Kontrolgruppens indsatsområder og resultater for 2015 samt forventninger til 2016. INDLEDNING OG FORMÅL Kontrolgruppen blev oprettet

Læs mere

Mit Sygefravær. Vejledning vedrørende undtagelse fra obligatorisk selvbetjening i Mit Sygefravær. December 2015. Version 1.3.

Mit Sygefravær. Vejledning vedrørende undtagelse fra obligatorisk selvbetjening i Mit Sygefravær. December 2015. Version 1.3. Mit Sygefravær Vejledning vedrørende undtagelse fra obligatorisk selvbetjening i Mit Sygefravær December 2015 Version 1.3 Side 1 af 11 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 2 Forord... 3 Ændringerne

Læs mere

Værd at vide om Barsel. læs mere om Dine rettigheder og fordele

Værd at vide om Barsel. læs mere om Dine rettigheder og fordele Værd at vide om Barsel læs mere om Dine rettigheder og fordele I denne pjece vil du få de vigtigste regler for udbetaling af barselsdagpenge samt ret til frihed i forbindelse med barsel/forældreorlov.

Læs mere

lã=~í=î êé=~êäéàçëä ëüéçëñçêëáâêéí=á=bõp==

lã=~í=î êé=~êäéàçëä ëüéçëñçêëáâêéí=á=bõp== Indholdsfortegnelse I denne pjece kan du læse om følgende: 1. Indledning om arbejde mv. i EØS 2. Danske dagpenge, mens du søger arbejde i et andet EØS-land 3. Overførsel af forsikrings- og arbejdsperioder

Læs mere

Bekendtgørelse om selvforskyldt ledighed

Bekendtgørelse om selvforskyldt ledighed 1 of 14 21/09/2010 12:30 Oversigt (indholdsfortegnelse) Kapitel 1 Kapitel 2 Kapitel 3 Kapitel 4 Kapitel 5 Kapitel 6 Område og begreber mv. Selvforskyldt ledighed ved udeblivelse fra samtaler eller aktiviteter,

Læs mere

Bekendtgørelse om barseldagpenge til søfarende

Bekendtgørelse om barseldagpenge til søfarende BEK nr 1110 af 26/11/2012 (Gældende) Udskriftsdato: 28. maj 2016 Ministerium: Beskæftigelsesministeriet Journalnummer: Beskæftigelsesmin., Arbejdsmarkedsstyrelsen, j.nr. 2012-0017989 Senere ændringer til

Læs mere

Barsel, adoption mv.

Barsel, adoption mv. Barsel, adoption mv. Pjece om barsel, adoption m.v. Reglerne om barsel og adoption er komplicerede. Især, hvis man, som det faktisk er tænkt fra lovgivers side, bruger den fleksibilitet, der er indbygget

Læs mere

FAGLIGT NYT FRA UDBETALING DANMARK. Indhold. Til kommunernes Borgerservice

FAGLIGT NYT FRA UDBETALING DANMARK. Indhold. Til kommunernes Borgerservice Til kommunernes Borgerservice Indhold Ref.nr.: Fagligt Nyt fra Udbetaling Danmark/ November 2015 Oplys venligst ved henvendelse Boligstøtte... 2 Nye regler for Boligstøtte i 2016... 2 Kommunikation til

Læs mere

I den forbindelse er der en række betingelser, som AF skal sørge for er opfyldt og dokumenteret på de enkelte sager.

I den forbindelse er der en række betingelser, som AF skal sørge for er opfyldt og dokumenteret på de enkelte sager. Arbejdsmarkedsstyrelsen 1. april 2005 sag nr. 05-207-91 Til AF-regionerne Intern instruks til AF om administration af løntilskudsordningen i forhold til forsikrede ledige 1. Baggrund Private og offentlige

Læs mere

FINANSMINISTERIET. Cirkulære om Barsel, adoption og omsorgsdage

FINANSMINISTERIET. Cirkulære om Barsel, adoption og omsorgsdage FINANSMINISTERIET Cirkulære om Barsel, adoption og omsorgsdage 1999 1 Cirkulære om barsel, adoption og omsorgsdage (Til samtlige ministerier mv.) Indledning 1. Finansministeriet og centralorganisationerne

Læs mere

VAS. Validering af Atypisk Sygefravær. Information til kommunerne om VAS, der introduceres i juni 2009 som en. integreret del at den digitale

VAS. Validering af Atypisk Sygefravær. Information til kommunerne om VAS, der introduceres i juni 2009 som en. integreret del at den digitale VAS Validering af Atypisk Sygefravær Information til kommunerne om VAS, der introduceres i juni 2009 som en integreret del at den digitale indberetning af Sygefravær. Hvad er VAS-løsningen? hvilke krav

Læs mere

skal anføre antallet af timer, som udbetalingen vedrører. Det fremgår af bilag 3, hvorledes opgørelsen af antallet af timer skal ske.

skal anføre antallet af timer, som udbetalingen vedrører. Det fremgår af bilag 3, hvorledes opgørelsen af antallet af timer skal ske. BEK nr 807 af 27/06/2014 (Gældende) Udskriftsdato: 17. juni 2016 Ministerium: Beskæftigelsesministeriet Journalnummer: Beskæftigelsesmin., Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering, j.nr. 2014-0027236

Læs mere

Håndter ekstern kontakt

Håndter ekstern kontakt Håndter ekstern kontakt Procesbeskrivelser for: 1. Håndter indgående telefonisk henvendelse 2. Håndter indgående fysisk dokument med scanningsudfordringer 3. Håndter digital henvendelse 4. Håndter udgående

Læs mere

Udveksling af oplysninger mellem kommunerne og Udbetaling Danmark

Udveksling af oplysninger mellem kommunerne og Udbetaling Danmark Udveksling af oplysninger mellem kommunerne og Oplysning Fagområde Specifikation Familieydelser og 4.000 - Anbringelse og hjemgivelse af barn - Forældrepålæg - At uddannelsesplan ikke er overholdt om:

Læs mere

Om at være arbejdsløshedsforsikret i EØS og på Færøerne

Om at være arbejdsløshedsforsikret i EØS og på Færøerne Om at være arbejdsløshedsforsikret i EØS og på Færøerne Indholdsfortegnelse I denne pjece kan du læse om følgende: 1. Indledning om arbejde mv. i EØS og på Færøerne 2. Danske dagpenge, mens du søger arbejde

Læs mere

FLEKSIBEL EFTERLØN. For personer, der er født før 1956

FLEKSIBEL EFTERLØN. For personer, der er født før 1956 FLEKSIBEL EFTERLØN For personer, der er født før 1956 Indledning Denne pjece beskriver efterlønsordningen i hovedpunkter og gælder for personer født før 1956. Denne pjece er ikke udtømmende. Hvis du har

Læs mere

Høringsnotat til udkast til forslag til lov om barseludligning for selvstændigt erhvervsdrivende

Høringsnotat til udkast til forslag til lov om barseludligning for selvstændigt erhvervsdrivende Beskæftigelsesudvalget 2012-13 L 194 Bilag 1 Offentligt N O T A T Høringsnotat til udkast til forslag til lov om barseludligning for selvstændigt erhvervsdrivende 21. februar 2013 J.nr. 2012-10299 JAIC/KAT

Læs mere

Ansøgning om uhævede feriepenge

Ansøgning om uhævede feriepenge Udbetaling af uhævede feriepenge må ikke ske på baggrund af denne blanket, hvis blanketten er modtaget efter den 5. juli 2010. Ansøgning om uhævede feriepenge (optjent i 2008 for ferieåret 2009/2010) Du

Læs mere

Bekendtgørelse om barseludligning på det private arbejdsmarked

Bekendtgørelse om barseludligning på det private arbejdsmarked Bekendtgørelse om barseludligning på det private arbejdsmarked I medfør af 2, stk. 2, 3, stk. 2-3, 4, stk. 1-3, 5, stk. 2, 6, stk. 1-2, 7, stk. 1-3, 9, 11, 12, stk. 2 og 14 i lov nr. 417 af 8. maj 2006

Læs mere

Bekendtgørelse af lov om sygedagpenge

Bekendtgørelse af lov om sygedagpenge LBK nr 871 af 28/06/2013 (Historisk) Udskriftsdato: 29. maj 2016 Ministerium: Beskæftigelsesministeriet Journalnummer: Beskæftigelsesmin., Arbejdsmarkedsstyrelsen, j.nr. 2011-0015258 Senere ændringer til

Læs mere

Fleksibel efterløn For personer, der er født før 1956

Fleksibel efterløn For personer, der er født før 1956 Fleksibel efterløn For personer, der er født før 1956 Indledning Denne pjece beskriver efterlønsordningen i hovedpunkter og gælder for personer født før 1956. Denne pjece er ikke udtømmende. Hvis du har

Læs mere

Fremsat den 29. april 2015 af beskæftigelsesministeren (Henrik Dam Kristensen) Forslag. til

Fremsat den 29. april 2015 af beskæftigelsesministeren (Henrik Dam Kristensen) Forslag. til Lovforslag nr. L 199 Folketinget 2014-15 Fremsat den 29. april 2015 af beskæftigelsesministeren (Henrik Dam Kristensen) Forslag til Lov om ændring af lov om sygedagpenge, lov om en aktiv beskæftigelsesindsats,

Læs mere

Om at være arbejdsløshedsforsikret i Danmark

Om at være arbejdsløshedsforsikret i Danmark Arbejdsdirektoratet November 2008 Om at være arbejdsløshedsforsikret i Danmark INDHOLD 1. INDLEDNING...3 2. DEN DANSKE ARBEJDSLØSHEDSFORSIKRING...3 3. A-KASSERNE...4 4. HVORDAN BLIVER JEG MEDLEM AF EN

Læs mere

Bilag 1 - Beskedkoder i NemRefusion rev. 04.04.2014. BeskedTekst 'BundtUUIDIdentifikator' har et UUID format som ikke kan

Bilag 1 - Beskedkoder i NemRefusion rev. 04.04.2014. BeskedTekst 'BundtUUIDIdentifikator' har et UUID format som ikke kan 'BundtUUIDIdentifikator' har et UUID format som ikke kan 0 Fejl 1000 valideres 0 Fejl 1001 Der opstod en fejl ved forsøg på validering: {0} Indberetningen har ikke et 'MessageID' - anvender internt 0 Fejl

Læs mere

Høringssvar, Udkast til vejledning om sygedagpenge

Høringssvar, Udkast til vejledning om sygedagpenge Arbejdsdirektoratet YU-Sekretariatet Att.: Majbritt Rothmar Stormgade 10 1009 Kbh. K Høringssvar, Udkast til vejledning om sygedagpenge Arbejdsdirektoratet har ved mail af 4. januar 2008 anmodet om bemærkninger

Læs mere

NemRefusion effektiviseringspotentialer og den bagvedliggende økonomi

NemRefusion effektiviseringspotentialer og den bagvedliggende økonomi N O TAT NemRefusion effektiviseringspotentialer og den bagvedliggende økonomi NemRefusion er en løsning, som ikke bare giver besparelser for kommunens ydelseskontor, der sagsbehandler indberetningerne.

Læs mere

D.O. II \ Januar 2016 8.2. Kort om sygedagpenge og refusion

D.O. II \ Januar 2016 8.2. Kort om sygedagpenge og refusion Kort om sygedagpenge og refusion A - Løn under sygdom/refusion Funktionærer har krav på fuld løn under sygdom. Fuld løn inkluderer sædvanlige løntillæg og provision, men ikke overarbejdsbetaling, uanset

Læs mere

Udlevering af oplysninger om arbejdsskader/ulykker til kommunerne

Udlevering af oplysninger om arbejdsskader/ulykker til kommunerne Udlevering af oplysninger om arbejdsskader/ulykker til kommunerne At-cirkulæreskrivelse CIR-18-1 Arbejdsmiljøemne: Generelle instrukser uden arbejdsmiljøemne Ansvarlig enhed: AFC, 6. kontor Ikrafttræden:

Læs mere

Når en medarbejder skal på barsel

Når en medarbejder skal på barsel Når en medarbejder skal på barsel Når en medarbejder skal på graviditets-, barsels- eller forældreorlov, er der en række oplysninger du som arbejdsgiver skal huske og en række oplysninger du kan give videre

Læs mere

Hvornår får jeg svar?

Hvornår får jeg svar? Hvornår får jeg svar? - på ansøgninger til Ydelseskontor og Jobcenter Indledning Her kan du læse, hvornår du kan forvente svar fra Ydelseskontor og Jobcenter i Hjørring Kommune på en ansøgning om en bestemt

Læs mere

TILLYKKE MED DEN LILLE

TILLYKKE MED DEN LILLE TILLYKKE MED DEN LILLE Få hurtigt overblik over jeres ret til orlov, når I skal være forældre og over jeres ekstra fordele med industriens overenskomster. 52 UGERS ORLOV Loven om barsel giver forældre

Læs mere

Kommunernes praksis i afgørelser om børnetilskud til enlige forsørgere.

Kommunernes praksis i afgørelser om børnetilskud til enlige forsørgere. Kommunernes praksis i afgørelser om børnetilskud til enlige forsørgere. Indhold Forord... 1 Resumé, konklusion og anbefalinger.... 2 Materiel vurdering af kommunernes afgørelser viste... 2 Formalitets

Læs mere

Bekendtgørelse om en a-kasses pligt til at vejlede mv.

Bekendtgørelse om en a-kasses pligt til at vejlede mv. BEK nr 700 af 27/05/2015 (Gældende) Udskriftsdato: 22. juni 2016 Ministerium: Beskæftigelsesministeriet Journalnummer: Beskæftigelsesmin., Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering, j.nr. 2015-0002998

Læs mere

Notat vedr. reform af sygedagpengesystemet

Notat vedr. reform af sygedagpengesystemet Notat vedr. reform af sygedagpengesystemet Regeringen, Venstre, Dansk Folkeparti, Det Konservative Folkeparti og Liberal Alliance har den 18. december 2013 indgået aftale om en reform af sygedagpengesystemet

Læs mere

Når du skal have barn

Når du skal have barn Når du skal have barn Når du venter barn, er der mange praktiske ting, som skal overvejes. Du skal som kommende forældre bl.a. begynde at overveje, hvordan du vil holde barsel. Er du ansat på en overenskomst,

Læs mere

FAGLIGT NYT FRA UDBETALING DANMARK

FAGLIGT NYT FRA UDBETALING DANMARK Til kommunernes borgerservice November 2014 Ref.nr.: Fagligt nyt fra Udbetaling Danmark Oplys venligst ved henvendelse Indholdsfortegnelse Boligstøtte, Mellemkommunal refusion, ændring i processen for

Læs mere

Notat. Til: Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget Kopi til: Fra: Jobcenter Assens

Notat. Til: Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget Kopi til: Fra: Jobcenter Assens 2010k3 2010k4 2011k1 2011k2 2011k3 2011k4 2012k1 2012k2 2012k3 2012k4 2013k1 2013k2 2013k3 2013k4* Notat Til: Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget Kopi til: Fra: Jobcenter Assens Reform af sygedagpengesystemet

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af integrationsloven og forskellige andre love

Forslag. Lov om ændring af integrationsloven og forskellige andre love Til lovforslag nr. L 189 Folketinget 2009-10 Efter afstemningen i Folketinget ved 2. behandling den 20. maj 2010 Forslag til Lov om ændring af integrationsloven og forskellige andre love (Forenkling af

Læs mere

Forslag til Lov om ændring af lov om sygedagpenge (Ændring af dispensationsbestemmelserne ved anmeldelse, m.v.)

Forslag til Lov om ændring af lov om sygedagpenge (Ændring af dispensationsbestemmelserne ved anmeldelse, m.v.) UDKAST 26. januar 2011 Fremsat den af beskæftigelsesministeren (Inger Støjberg) Udkast Forslag til Lov om ændring af lov om sygedagpenge (Ændring af dispensationsbestemmelserne ved anmeldelse, m.v.) 1

Læs mere

2012/1 LSF 53 (Gældende) Udskriftsdato: 28. maj 2016. Forslag. til

2012/1 LSF 53 (Gældende) Udskriftsdato: 28. maj 2016. Forslag. til 2012/1 LSF 53 (Gældende) Udskriftsdato: 28. maj 2016 Ministerium: Beskæftigelsesministeriet Journalnummer: Beskæftigelsesmin., Styrelsen for Fastholdelse og Rekruttering, j.nr. 2012-1193 Fremsat den 1.

Læs mere

Kvikvejledning om barsel

Kvikvejledning om barsel April 2015 Kvikvejledning om barsel Orlovstyper og ret til fravær, løn, dagpenge, pension og ferie under barselsorlov for ansatte, omfattet af den statslige barselsaftale Denne kvikudgave af Moderniseringsstyrelsens

Læs mere

Til orientering vedlægges i endelig korrektur bekendtgørelse om midlertidig arbejdsmarkedsydelse.

Til orientering vedlægges i endelig korrektur bekendtgørelse om midlertidig arbejdsmarkedsydelse. Til a-kasser, jobcentre og kommuner m.fl. Njalsgade 72 A 2300 København S Tlf. 35 28 81 00 Fax 35 36 24 11 ams@ams.dk www.ams.dk CVR nr. 55 56 85 10 Nyhedsbrev om bekendtgørelse om midlertidig arbejdsmarkedsydelse

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om sygedagpenge

Forslag. Lov om ændring af lov om sygedagpenge Lovforslag nr. L 161 Folketinget 2010-11 Fremsat den 2. marts 2011 af beskæftigelsesministeren (Inger Støjberg) Forslag til Lov om ændring af lov om sygedagpenge (Ændring af dispensationsbestemmelserne

Læs mere

Barselsregler. For ledere, lærere og børnehaveklasseledere samt pædagogisk og teknisk personale under henholdsvis BUPL- og 3F-overenskomster

Barselsregler. For ledere, lærere og børnehaveklasseledere samt pædagogisk og teknisk personale under henholdsvis BUPL- og 3F-overenskomster Barselsregler For ledere, lærere og børnehaveklasseledere samt pædagogisk og teknisk personale under henholdsvis BUPL- og 3F-overenskomster Udarbejdet af Danmarks Privatskoleforening Senest opdateret i

Læs mere

Sygedagpengereformen - Hvad betyder den for virksomhederne?

Sygedagpengereformen - Hvad betyder den for virksomhederne? Sygedagpengereformen - Hvad betyder den for virksomhederne? Anette Hansen, seniorkonsulent 11. November 2015 Anette Hansen Seniorkonsulent Mail: ah@cabiweb.dk Mobilnr. 40 38 54 74 Side 2 Det kan du få

Læs mere

Servicemål frister for Assens Kommunes besvarelse af henvendelser fra borgerne

Servicemål frister for Assens Kommunes besvarelse af henvendelser fra borgerne UDKAST 14. marts 2007 Servicemål frister for Assens Kommunes besvarelse af henvendelser fra borgerne Assens Byråd har i målsætningerne for vision 2010 for Assens kommune fastlagt, at Assens skal være en

Læs mere

Barsel, adoption og omsorgsdage

Barsel, adoption og omsorgsdage Cirkulære om Barsel, adoption og omsorgsdage 2005 Cirkulære af 15. september 2005 Perst. nr. 048-05 PKAT nr. J.nr. 05-524-66 Indholdsfortegnelse Cirkulære Indledning...3 Bemærkninger til aftalens enkelte

Læs mere

Arbejdsgang for barsler institutioner

Arbejdsgang for barsler institutioner Dato 22.5.2014 Dok.nr. 63802-14 Sagsnr. 13-15476 Ref. Arbejdsgang for barsler institutioner Indhold Meddelelse om graviditet... 2 Fraværsregistrering af graviditeten... 2 Bekræftet modtagelse af anmeldt

Læs mere

Cirkulære om. Barsel, adoption og omsorgsdage

Cirkulære om. Barsel, adoption og omsorgsdage Cirkulære om Barsel, adoption og omsorgsdage 2002 1 Cirkulære om barsel, adoption og omsorgsdage (Til samtlige ministerier mv.) Indledning 1. Finansministeriet og centralorganisationerne har den 2. juli

Læs mere

I. Ang. L 74: Lov om uddannelsesordning for ledige, som har opbrugt deres dagpengeret.

I. Ang. L 74: Lov om uddannelsesordning for ledige, som har opbrugt deres dagpengeret. Til jobcentrene, a-kasserne m.fl. Skrivelse med orientering om vedtagelse af L 74: Lov om uddannelsesordning for ledige, som har opbrugt deres dagpengeret og L 75: Lov om ændring af lov om en aktiv beskæftigelsesindsats.

Læs mere

Til samtlige kommuner, a-kasser m.fl.

Til samtlige kommuner, a-kasser m.fl. Til samtlige kommuner, a-kasser m.fl. Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering Njalsgade 72 A DK-2300 København S T +45 72 14 20 00 E star@star.dk www.star.dk www.borger.dk 30. juni 2014 J.nr. 2014-0019696

Læs mere

Om at få fleksibel efterløn

Om at få fleksibel efterløn Om at få fleksibel efterløn Arbejdsdirektoratet Maj 2003 Denne pjece beskriver i hovedpunkter den fleksible efterløn for medlemmer af en a- kasse, der fylder 60 år den 1. juli 1999 eller senere. Hvis du

Læs mere

Konkurrenceudsættelse på syge- og barseldagpengeområderne: Oplæg til indledende teknisk dialog (nov. 2012)

Konkurrenceudsættelse på syge- og barseldagpengeområderne: Oplæg til indledende teknisk dialog (nov. 2012) 14. nov. 2012 Klik her for at angive tekst. NOTAT Konkurrenceudsættelse på syge- og barseldagpengeområderne: Oplæg til indledende teknisk dialog (nov. 2012) ATP og KOMBIT samarbejder om konkurrenceudsættelse

Læs mere

Vejledningsmateriale (bekendtgørelser, vejledninger, orienteringsskrivelser mv.) udsendt vedrørende reformen af førtidspension og fleksjob

Vejledningsmateriale (bekendtgørelser, vejledninger, orienteringsskrivelser mv.) udsendt vedrørende reformen af førtidspension og fleksjob Beskæftigelsesudvalget 2015-16 BEU Alm.del Bilag 19 Offentligt O V E R S I G T Vejledningsmateriale (bekendtgørelser, vejledninger, orienteringsskrivelser mv.) udsendt vedrørende reformen af førtidspension

Læs mere

Sagsbehandlingstider i Borgerservice

Sagsbehandlingstider i Borgerservice Sagsbehandlingstider i Borgerservice Skemaet indeholder sagsbehandlingstiden på de enkelte fagområder i Borgerservice. Sagsbehandlingstiden beskriver, hvor lang tid der går fra Borgerservice har modtaget

Læs mere

Boligstøtte. Version udbetaling danmark= Samarbejdsprocesser mellem kommuner og Udbetaling Danmark - udmøntning af opgavesplit

Boligstøtte. Version udbetaling danmark= Samarbejdsprocesser mellem kommuner og Udbetaling Danmark - udmøntning af opgavesplit Boligstøtte Samarbejdsprocesser mellem kommuner og Udbetaling Danmark - udmøntning af opgavesplit Udbetaling Danmark, 11. maj 2012 Version 1.5 1 overordnet fordeling af opgaver Den overordnede fordeling

Læs mere

UDKAST. Bekendtgørelse om selvforskyldt ledighed

UDKAST. Bekendtgørelse om selvforskyldt ledighed UDKAST Bekendtgørelse om selvforskyldt ledighed I medfør af 62, stk. 7, 63, stk. 5, 65, stk. 6, og 65 a, stk. 7, i lov om arbejdsløshedsforsikring m.v., jf. lovbekendtgørelse nr. 348 af 8. april 2015,

Læs mere

Bekendtgørelse om ferie

Bekendtgørelse om ferie Bekendtgørelse om ferie I medfør af 11, 22, 33, stk. 3-6, 34 c, 41, 42, stk. 2, 43, stk. 3, og 47, stk. 4, i lov om ferie, jf. lovbekendtgørelse nr. 202 af 22. februar 2013 fastsættes: Kapitel 1 Definitioner

Læs mere

Lovtidende A. 2011 Udgivet den 14. december 2011. Bekendtgørelse af lov om sygedagpenge. 12. december 2011. Nr. 1152.

Lovtidende A. 2011 Udgivet den 14. december 2011. Bekendtgørelse af lov om sygedagpenge. 12. december 2011. Nr. 1152. Lovtidende A 2011 Udgivet den 14. december 2011 12. december 2011. Nr. 1152. Bekendtgørelse af lov om sygedagpenge Herved bekendtgøres lov om sygedagpenge, jf. lovbekendtgørelse nr. 920 af 22. august 2011,

Læs mere

INDHOLDSFORTEGNELSE LØNFONDENS NEDLÆGGELSE OG IKRAFTTRÆDEN AF NYE BESTEMMELSER... 3 1. LØN UNDER SYGDOM... 4

INDHOLDSFORTEGNELSE LØNFONDENS NEDLÆGGELSE OG IKRAFTTRÆDEN AF NYE BESTEMMELSER... 3 1. LØN UNDER SYGDOM... 4 AMTSRÅDSFORENINGEN 33.06.4 Side 1 FORENINGEN AF YNGRE LÆGER VEJLEDNING om vilkår under sygdom, graviditet og barsel mv. for læger, der er fratrådt en ansættelse som reservelæge, 1. reservelæge, praksisreservelæge

Læs mere

Anvendelse af SED til informationsudveksling i sager om familieydelser inden for EU

Anvendelse af SED til informationsudveksling i sager om familieydelser inden for EU Anvendelse af SED til informationsudveksling i sager om familieydelser inden for EU Informationsudvekslingssituation 1 Afgørelse af kompetence Til afgørelse af kompetence anvendes SED F001 F003 Situationen

Læs mere

SYGEDAGPENGEREFORMEN. De nye sygedagpengeregler. Mandag den 8. december 2014. Underviser: Socialrådgiver Louise Flensborg

SYGEDAGPENGEREFORMEN. De nye sygedagpengeregler. Mandag den 8. december 2014. Underviser: Socialrådgiver Louise Flensborg SYGEDAGPENGEREFORMEN De nye sygedagpengeregler Mandag den 8. december 2014 Underviser: Socialrådgiver Louise Flensborg SYGEDAGPENGEREFORMEN FAKTA TAL FØR REFORMEN 400.000 personer modtager hvert år sygedagpenge

Læs mere

Overenskomst 2014 mellem Socialdemokraternes Folketingsgruppe på Christiansborg og Akademikerorganisationerne

Overenskomst 2014 mellem Socialdemokraternes Folketingsgruppe på Christiansborg og Akademikerorganisationerne Overenskomst 2014 mellem Socialdemokraternes Folketingsgruppe på Christiansborg og Akademikerorganisationerne 1 Indholdsfortegnelse 1 Dækningsområde... 3 2 Lønbestemmelse... 3 3 Pension... 3 4 Arbejdstid...

Læs mere

Cirkulære om. Barsel, adoption og omsorgsdage

Cirkulære om. Barsel, adoption og omsorgsdage Cirkulære om Barsel, adoption og omsorgsdage 2003 1 Cirkulære om barsel, adoption og omsorgsdage (Til samtlige ministerier mv.) Indledning 1. Finansministeriet og centralorganisationerne indgik den 2.

Læs mere

Udkast 26.5.2016 Vejledning om sanktion til medlemmer af en arbejdsløshedskasse

Udkast 26.5.2016 Vejledning om sanktion til medlemmer af en arbejdsløshedskasse Udkast 26.5.2016 Vejledning om sanktion til medlemmer af en arbejdsløshedskasse Indledning I bekendtgørelse nr. xx af xx er der fastsat regler om brug af sanktion efter 65 a, stk. 7, 85 e, stk. 5, 87,

Læs mere

Barselsregler. For ledere, lærere og børnehaveklasseledere samt pædagogisk og teknisk personale under henholdsvis BUPL og 3F overenskomster

Barselsregler. For ledere, lærere og børnehaveklasseledere samt pædagogisk og teknisk personale under henholdsvis BUPL og 3F overenskomster Barselsregler For ledere, lærere og børnehaveklasseledere samt pædagogisk og teknisk personale under henholdsvis BUPL og 3F overenskomster 25-05-2009 Indhold 1. Lovgrundlag... 3 2. Orlovsperioder - en

Læs mere

Revisionsberetninger til årsregnskab 2012, revisionens bemærkninger med besvarelser

Revisionsberetninger til årsregnskab 2012, revisionens bemærkninger med besvarelser Revisionsberetninger til årsregnskab 2012, revisionens bemærkninger med besvarelser 2. Revisionsbemærkninger til årsregnskabet 2.1 Generelle bemærkninger Revisionen har ikke givet anledning til generelle

Læs mere

Spørgsmål og svar om Tillægsforsikringen

Spørgsmål og svar om Tillægsforsikringen Spørgsmål og svar om Tillægsforsikringen Nedenfor kan du finde "Spørgsmål og Svar" på mange af de områder, hvor vi erfaringsmæssigt ved, at man kan komme i tvivl om forsikringsbetingelserne. 1 Tegning

Læs mere

Arbejdsmedicin Hospitalsenheden Vest. Graviditet og arbejdsmiljø

Arbejdsmedicin Hospitalsenheden Vest. Graviditet og arbejdsmiljø Arbejdsmedicin Hospitalsenheden Vest Graviditet og arbejdsmiljø Revideret februar 2016 Graviditet og arbejdsmiljø Arbejdsmedicin Hospitalsenheden Vest 4. udgave Redigering: Socialrådgiver Hugo Knudsen

Læs mere

PENSIONSSTYRELSEN. Pensioners betydning for din efterløn

PENSIONSSTYRELSEN. Pensioners betydning for din efterløn Pensioners betydning for din efterløn Pensioners betydning for din efterløn Udgiver: Pensionsstyrelsen Tryk: Pensionsstyrelsen 1. udgave, 1. oplag København, Juni, 2010 Pensionsstyrelsen Landemærket 11

Læs mere

Mors barselsorlov. (Privat ansat) Hvor lang orlov har du ret til eller mulighed for. Hvor mange penge får du under orlovsperioden

Mors barselsorlov. (Privat ansat) Hvor lang orlov har du ret til eller mulighed for. Hvor mange penge får du under orlovsperioden Mors barselsorlov (Privat ansat) Her får du svar på: Hvor lang orlov har du ret til eller mulighed for Hvor mange penge får du under orlovsperioden Hvornår skal du fortælle din arbejdsgiver om graviditeten

Læs mere

Danske Sundhedsorganisationers Arbejdsløshedskasse

Danske Sundhedsorganisationers Arbejdsløshedskasse Danske Sundhedsorganisationers Arbejdsløshedskasse Børnepasningsorlov Januar 2005 FORORD 2 Både ansatte, selvstændige og ledige kan stadig få børnepasningsorlov, hvis barnet er født inden den 27. marts

Læs mere

Til samtlige kommuner m.fl. Finsensvej 78 2000 Frederiksberg Tlf. 33 92 59 00 Fax 38 19 38 90 adir@adir.dk www.adir.dk

Til samtlige kommuner m.fl. Finsensvej 78 2000 Frederiksberg Tlf. 33 92 59 00 Fax 38 19 38 90 adir@adir.dk www.adir.dk Til samtlige kommuner m.fl. Finsensvej 78 2000 Frederiksberg Tlf. 33 92 59 00 Fax 38 19 38 90 adir@adir.dk www.adir.dk 20. februar 2003 Vores sag Orientering om ændringer i sygedagpengebekendtgørelsen

Læs mere

Bekendtgørelse om tilskud til selvstændigt erhvervsdrivende med nedsat arbejdsevne

Bekendtgørelse om tilskud til selvstændigt erhvervsdrivende med nedsat arbejdsevne BEK nr 22 af 17/01/2013 (Gældende) Udskriftsdato: 2. juli 2016 Ministerium: Beskæftigelsesministeriet Journalnummer: Beskæftigelsesmin., Styrelsen for Fastholdelse og Rekruttering j.nr. 2012-2380 Senere

Læs mere

VEJLEDNING OM MEDARBEJDERES BARSEL

VEJLEDNING OM MEDARBEJDERES BARSEL VEJLEDNING OM MEDARBEJDERES BARSEL INDHOLD Retten til fravær... 3 Hvor meget orlov kan forældre holde ved graviditet og fødsel?... 3 Kan en medarbejder forlænge sin orlov?... 3 Kan en medarbejder udskyde

Læs mere