22 fif til projekter udledt af projektet Fremtidens Industrielle Forretningsmodeller /lni fif til projekter. November 2014

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "22 fif til projekter udledt af projektet Fremtidens Industrielle Forretningsmodeller /lni 1. 22 fif til projekter. November 2014"

Transkript

1 22 fif til projekter udledt af projektet Fremtidens Industrielle Forretningsmodeller /lni 1 22 fif til projekter November 2014

2 22 fif til projekter udledt af projektet Fremtidens Industrielle Forretningsmodeller /lni 2 1 OM PROJEKTET Projektet Fremtidens Industrielle Forretningsmodeller (herefter FIF) havde som formål at fremme at flere små og mellemstore fremstillingsvirksomheder fra Midtjylland fokuserede på fremtidens udfordringer ved at igangsætte strategi- og kompetenceopbyggende forløb, med henblik på at realisere deres vækstpotentiale. Projektet ønskede endvidere at skabe en ny og struktureret metode for aktivering af vækstpotentialet i virksomhederne og var organiseret på en måde, der sikrede overskuelighed og udbytte for den enkelte virksomhed og komplementaritet til andre initiativer. Projektets målgruppe har været små og mellemstore virksomheder med vækstpotentiale. Projektet er blevet gennemført af et konsortium bestående af VIA University College (operatør), Væksthus Midtjylland, Center for Entrepreneurskab og Innovation ved Aarhus Universitet, samt Fremstillingsindustrien, - en del af Dansk Industri. Projektets var finansieret af midler fra Region Midtjylland og Erhvervsstyrelsen 78 små og mellemstore virksomheder har deltaget og gennemført et projektforløb i perioden 1. januar til 30. oktober Cirka 1500 virksomheder har hørt om projektet via nyhedsmails og telefonopfølgninger. Der er etableret samarbejde med alle lokale erhvervsservices i region Midtjylland, som i de fleste tilfælde har bidraget med udvælgelse, vejledning og rekruttering. Der har været afholdt 180 specialiserede vejledninger, hvor fire konsulenter fra Væksthus Midtjylland alene eller sammen med en repræsentant for den lokale erhvervsservice har afholdt møder på virksomhederne. Der er afholdt 20 basecamps på 7 forskellige lokationer rundt omkring i regionen. Projektforløbet for de deltagende virksomheder kan visualiseres på følgende måde:

3 22 fif til projekter udledt af projektet Fremtidens Industrielle Forretningsmodeller /lni 3 2 OM RAPPORTEN Rapporten har til formål at formidle projektets erfaringer i form af en række gode råd og fif, med det håb at andre lignende projekter kan drage nytte heraf. Der tages udgangspunkt i tilbagemeldingerne fra projektets interessenter herunder konsortiepartnere, virksomheder, lokale erhvervsservices samt projektets virksomhedskonsulenter kombineret med projektledelsens perspektiv på projektet. Interessenterne er primært blevet bedt om at forholde sig til følgende: - Hvad har fungeret godt i projektet? - Inden for hvilke områder/aspekter kan projektet forbedres? - Konkrete ideer til projektforbedringer Besvarelserne er indhentet via deltagelse i workshops eller via interviews. Virksomhederne har fået muligheden for at vurdere og stille forslag til projektet via et simpelt spørgeskema (Bilag A) samt i forbindelse med opfølgende individuelle samtaler med en væksthus konsulent. Bearbejdningen af de indkomne besvarelser er samlet i en række selvstændige rapporter. Der er endvidere udviklet en video, som formidler projektets mål, struktur, fremgangsmåde og organisering. En organisering som på mange måder har vist nye veje til, hvordan virksomhedskonsulenter, arbejdsgiverforeninger, uddannelses- og forskningsinstitutioner og ikke mindst erhvervsfremmesystemet kan arbejde sammen om at fremme konkurrenceevnen for produktionsvirksomheder i region Midtjylland. Denne rapport adskiller sig fra ovenstående rapporter, da den i højere grad ser fremad og fremhæver en række generelle temaer, som indrammer en lang række af tilbagemeldingerne fra projektets interessenter. Tilbagemeldingerne inkluderer såvel positive som negative erfaringer fra projektperioden, - men også ideer til hvad der fremadrettet kan gøres bedre.

4 22 fif til projekter udledt af projektet Fremtidens Industrielle Forretningsmodeller /lni 4 3 VIRKSOMHEDERNE Overskriften bør være en selvfølge for alle virksomhedsudviklende projekter, - ikke desto mindre i en verden af systemer, krav og leverancer kan et projekt, som FIF let blive klemt og derved glemme hvad det overordnede formål med projektet er, - nemlig at tilføre virksomhederne værdi. FIF projektet er generelt blevet evalueret meget positivt af virksomhederne. Et samlet billede af evalueringerne kan læses i bilag A. I projektet har der været gennemført løbende samtaler med virksomhederne med det formål at rette projektet ind, således at virksomhedernes behov er blevet tilfredstillet. I forhold til de faglige problemstillinger, som virksomhederne er kommet med, har projektet haft en bred vifte af faglig dygtige konsulenter, som har kunnet hjælpe dem med deres udfordringer, - næsten uanset hvad. Projektet har endvidere været geografisk tilgængeligt, idet alle møder med virksomhederne er blev afholdt på deres geografi eller umiddelbart i nærheden. Projektet har flyttet sig efter virksomhederne og ikke omvendt. Den administrative byrde er forsøgt minimeret og er blevet formidlet på en for virksomhederne klar og forståelig måde. Denne indsats fortsættes og vi vil fremadrettet samle alle dokumenter i en pakke (hvis det juridisk er muligt), som underskrives af virksomheden i én postgang. Det er i forhold til det administrative væsentligt at signalere, at alle parter har det samme mål nemlig at udvikle virksomheden og ikke at bruge tiden på administration og underskrifter. De deltagende virksomheder skal helst anerkende, at projektet arbejder hen imod en simpel og ikke-bureaukratisk løsning. Der har gennem forløbet været lagt vægt på udviklingen af et tillidsopbyggende forløb, hvor virksomhederne kan regne med, at det projektet siger, - er det projektet gør. Tillidsforholdet er endvidere understøttet af, at virksomhederne oplever, at der ikke startes forfra, når virksomheden går gennem projektets faser med forskellige konsulenter. Virksomhedens problemstillinger skærpes løbende, og viden fra tidligere faser udgør fundamentet for de kommende.

5 22 fif til projekter udledt af projektet Fremtidens Industrielle Forretningsmodeller /lni 5 Overskriften dækker som tidligere nævnt over en virksomhedsproces (fasemodel), hvor virksomhederne trin for trin involveres mere og mere i projektet. Den trinvise tilgang er let at formidle og begrunde over for virksomhederne, særligt hvis hver fase har en dækkende begrundelse, og hele projektet har en logisk og enkel struktur. Det er endvidere optimalt for virksomheden, at de første aktiviteter er individuelle og fortrolige, og ikke kræver deres medfinansiering. Det har endvidere vist sig hensigtsmæssigt at lancere projektet som et hop-on, hop-off forløb, hvilket vil sige, at virksomheden ikke forpligtiger sig til at deltage i hele forløbet, men kan forlade det, hvis deres ønsker og behov ikke tilfredsstilles. Gennemsigtighed er en afgørende værdi både i forhold til det interne projektsamarbejde og det eksterne. Der bør bruges en del ressourcer på at formidle projektet og dermed skabe den nødvendige gennemsigtighed for deltagerne. Gennemsigtigheden involverer blandt andet leverancer, proces og indhold. I FIF projektet er alle konsulenter og involverede organisationer præsenteret på projektets hjemmeside. Virksomhederne har derfor mulighed for at forberede sig på, hvem de gerne vil have som konsulent, eller hvem de skal mødes med i projektet. Det skal endvidere være klart for virksomhederne, hvad en eventuel projektinvolvering inkluderer. Det må eksempelvis ikke være sådan, at virksomheden spammes med gode tilbud, bare fordi at de har sagt til at være med i et isoleret projekt. Andre gode tilbud kan præsenteres i et virksomhedsrettet nyhedsbrev. I forhold til projektpartnere, den lokale erhvervsservice etc. har projektledelsen bestræbt på at kommunikere så ærligt og åbent som muligt. Eksempelvis har vi løbende kommunikeret de usikkerheder, der har været i projektet. Vi har prøvet at kommunikere, hvad vi vidste og hvad vi ikke vidste. Specielt sidstnævnte hvad vi ikke vidste er generelt blevet modtaget positivt af projektets partnere. En projektledelses term, som vi har prøvet at efterleve er Don t know what you don t know, hvilket refererer til, at man skal ikke foregive at vide noget, som man egentlig ikke gør. Det er OK at være i tvivl og usikker på, om det er det rigtige, man gør.

6 22 fif til projekter udledt af projektet Fremtidens Industrielle Forretningsmodeller /lni 6 Assumption is the mother of all fuck-ups er et filmcitat og dækker over begrebet forventningsafstemning, som vel er et af de vigtigste aspekter, når tingene går skævt. I projektet har vi nærlæst de virksomhedsevalueringer, som har tildelt projektet de laveste karakterer, og her refereres der i mange tilfælde tilbage til en manglende afstemning af forventning mellem virksomheden og projektet. Kritikken går blandt andet på, at virksomheden havde forventet en mere dybdegående analyse eller en mere handlingsorienteret afrapportering. Men afstemningen vender begge veje. Projektet har også forventninger til virksomheden; eksempelvis er det kritisk, hvis virksomheden ikke har de fornødne ressourcer til at gennemføre et strategisk forløb både i forhold til motivation, evnen til at tænke strategisk og økonomien til efterfølgende at løfte opgaven. I særlig grad bør der være fokus på, at nøglepersonerne i virksomheden kan frigøre sig fra driften og indgå i det strategiske arbejde. Det er erfaringen her, at den fælles udviklede vækstplan ikke må indeholde for mange ligestillede aktiviteter. Der anbefales f.eks. fem prioriterede aktiviteter med angivelse af hvilke personer, der skal løfte opgaven, mål/formål, tidsangivelse og klare handlingsanvisninger tilknyttet. En løbende forventningsafstemning mellem virksomhederne og FIF projektet er sket gennem opfølgende dialoger via telefon og møder, afholdt efter strategiworkshops og basecamp deltagelse. Fast track begrebet dækker over gennemførsel af hurtige forløb. Hurtige forløb signalerer fremdrift og er motiverende i sig selv samtidig med, at virksomheder og konsulenter hurtigt og let kan genskabe overblikket over opgaver og proces. Virksomhederne har endvidere givet udtryk for, at hurtige forløb er særligt appellerende. For enkelte virksomheder viste det sig dog, at når forløbene blev sat i gang, at det var svært at håndtere den daglige drift samtidig med, at virksomheden skulle udvikles strategisk. Det er essentielt, at virksomhedskonsulenten tager ansvar i sådanne situationer og agerer som indpisker. Det er vigtigt, at den aftalte fremdrift og momentum i forløbet fastholdes. Det er ikke ønskværdigt, hvis virksomheden til stadighed udskyder forløbet. Imidlertid må forløbene dog ikke afvikles så hurtigt, at der ikke er plads til refleksion og hjemmearbejde fra både virksomhedens og virksomhedskonsulenterne side. Det må heller ikke gå så hurtigt, at forløbene ikke gennemføres med de aktiviteter og mål, som er beskrevet i formalia. De hurtige forløb giver endvidere mulighed for, at ny læring i projektet kan implementeres i fremadrettede forløb for andre virksomheder.

7 22 fif til projekter udledt af projektet Fremtidens Industrielle Forretningsmodeller /lni 7 4 PROJEKTETS INTERESSENTER Ud over de deltagende virksomheder findes der en række af andre væsentlige interessenter til et projekt som FIF. Derfor er det nødvendigt under forberedelsen af projektet at udarbejde en interessentanalyse. Analysen skal løbende vedligeholdes og videreudvikles og er som oftest ikke offentlig tilgængelig, men har det formål at give projektledelsen et overblik over, hvilke interne og eksterne personer og organisationer, som har en interesse i projektet. Dette involverer såvel negative som positive interesser. Der kan være interessekonflikter indenfor eller uden for projektet, som man undervejs skal forholde sig til og håndtere. Det kan være givtigt at fokusere på de organisationer eller projekter, som har samme mål som projektet, og derigennem søge samarbejde eller som et minimum holde hinanden ajour. Her kan det være en oplagt mulighed at lære af hinanden. I komplekse projekter er det nødvendigt med både en projekt og procesplan. Imidlertid bør man i projektledelsen ikke være for rigid i sin tilgang til diverse samarbejder. Forskellige samarbejder kan tilføre projektet værdi og udvikling på hver sin måde. I FIF projektet har det hurtigt stået klart blandt andet på grund af interessentanalysen, at den lokale erhvervsservice var særlig værdifuld. Den lokale erhvervsservice har både en stor viden og række relationer at byde ind med, men det er også en uhomogen gruppe både i forhold til organisation og ageren. Under alle omstændigheder var det yderst vigtigt, at de på den bedste måde blev inddraget i projektet. Imidlertid var der ikke kun én måde at inddrage dem, og der blev derfor udviklet en række forskellige måder for gennemførslen af samarbejdet. Når et komplekst projekt som FIF er afhængig af medspil fra mange projektparter og organisationer samt deres tilhørende persongalleri, er det væsentligt at gøre sig klart, at det for en stor del handler om relationer mellem mennesker. Læringen herfra er, at et fælles projekt er et særdeles godt fundament for at etablere og udbygge relationer. Der er ikke bare tale om cocktail conversations uden et decideret formål andet end at skabe relationer, - med andre ord dialogen og relationen er nødvendig for, at man kan opnå noget. Her er det væsentligt åbent at diskutere fælles eller forskellige mål og tilgange. At tale åbent og ærligt er oftest med til at udbygge ens relationer.

8 22 fif til projekter udledt af projektet Fremtidens Industrielle Forretningsmodeller /lni 8 Det kan bestemt anbefales, at der blandt projektets parter tilstræbes en direkte og åben kommunikation. Hvis alle projektpartnere er committed til at levere deres optimale, er der ingen grund til ikke at være åben i kommunikationen med hinanden. Den direkte kommunikation henviser også til, at den direkte vej mellem projektdeltagerne som regel er den korteste og mest effektive. Der er ingen grund til, at en bestemt person skal ind over alt, - med mindre naturligvis at denne person har til formål at koordinere det, der kommunikeres om. Et agilt projekt med et højt tempo fordrer, at projektets deltagere kommunikerer direkte med hinanden I relation hertil er det en del af projektledelsens opgave at etablere et rum, hvor projektets deltagere lærer hinanden at kende og dermed får muligheden for at etablere relationer og en direkte kommunikation. I FIF projektet har vi haft en løbende og konstruktiv dialog med begge bevillingsgivere (Erhvervsstyrelsen og Region Midtjylland) og specielt RM har løbende hjulpet projektet med råd og vejledning. Det kan absolut anbefales at åbne kommunikationskanalen op til bevillingsgiver og skabe en god relation.

9 22 fif til projekter udledt af projektet Fremtidens Industrielle Forretningsmodeller /lni 9 5 PROJEKTLEDELSE En meget væsentlig del af projektledelsens arbejde er at udvikle og formidle projektets rationale. Som oftest er det givet ved projektstart, hvad begrundelsen for iværksættelsen af projektet er, - men den skal som oftest udfoldes og prioriteres. FIF projektet er i særlig grad blevet understøttet af to rapporter, som gennem hele forløbet har ageret som et solidt empirisk og teoretisk fundament for projektarbejdet. Gennem projektet har RegLab rapporten Fremtidens Industri i Danmark ageret som det teoretiske skelet. Det vurderes som særlig givtigt, idet projektet derved ikke har skullet bruge kræfter på selv at udvikle et fundament eller på at diskutere projektgyldighed eller -rationale. I mange projekter tages de væsentligste beslutninger i starten af projektet. Det er her, at grundstenene lægges. Det inkluderer blandt andet organisering, strategi og fremgangsmåde. Imidlertid tages disse beslutninger i sagens natur på et begrænset videngrundlag. Dette er en uheldig kombination og skal derfor imødekommes ved hjælp af særlig opmærksomhed på projektets proces. Kan der iværksættes aktiviteter, som medfører at projektet tilføres kritisk viden hurtigst muligt, og kan beslutninger evt. udskydes uden at ændre på projektets fremdrift. Dilemmaet er ikke nyt og er i litteraturen kendt som projektets dilemma. I FIF projektet har vi haft succes i forhold til hurtigt at udvikle en projektbeskrivelse, som på samme tid fastsatte rammer og mål for projektet, - men samtidig løbende var genstand for udvikling og diskussion blandt projektets deltagere. Eksempelvis blev der tidligt i projektet arbejdet med planer for afvikling af projektets basecamp møder. Her blev fremgangsmåde, tidsrammer og datoer planlagt, - men ikke mere planlagt end at nye ideer og læring løbende kunne integreres. Projektbeskrivelsen bør som minimum involvere de nødvendige begrebsafklaringer, herunder specifikation af formål og mål, redegørelse for projektets fremgangsmåde, roller og organisering samt indeholde præliminære tidsplaner og budgetter. Det kan endvidere være hensigtsmæssigt at inkludere en liste med projektets væsentligste risici samt tilhørende initiativer for at undgå dem. Det skal her tilføjes, at de processer som lægger op til en uformel og løbende kommunikation i særlig grad er vigtige. Der tænkes her på samarbejdet mellem projektkommunikation, projektadministration og projektledelse. Der er ingen tvivl om, at det er en fordel, at de funktioner fysisk sidder tæt sammen, så der løbende kan videndeles, samtidig med at hurtige beslutninger kan træffes og kommunikeres ud.

10 22 fif til projekter udledt af projektet Fremtidens Industrielle Forretningsmodeller /lni 10 Det vurderes som fordelagtigt at oprette og udvikle en digital platform (projektwebsted), hvor alle projektparter kan samarbejde på fælles dokumenter og uploade/downloade information. FIF projektwebstedet var designet således, at der var forskellige digitale rettigheder i forhold til, hvilken opgave projektdeltageren skulle løse. Dette betød blandt andet, at konkurrerende konsulentvirksomheder ikke har kunnet se potentielt følsomme oplysninger uploadet fra andre konsulentvirksomheder. En anden læring fra projektet var udviklingen af kernedokumenter, som har vist sig at være uundværlige i projektafviklingen. Kernedokumenterne henviser til fire Excel filer, som projektgruppen løbende har samarbejdet om og som har været helt nødvendige for afviklingen af mange af projektets aktiviteter. Dokumenterne omhandlede: - Virksomhedsinformationer - Basecamp afvikling - Afvikling af strategiforløb med tilhørende opfølgninger, herunder spørgeskema etc. - Kompetencematrix for de eksterne virksomhedskonsulenter Den digitale platform inkluderede ikke projektets offentlige web (www.forretningsmodeller.dk), som var offentlig tilgængelig for alle, herunder de deltagende virksomheder. I et projekt med mange forskellige faser og organisationer skal projektledelsen være særlig opmærksom på projektets grænseflader. Det er som regel i grænselandet, at misforståelser og tab af informationer sker. Derfor er der al mulig grund til at: - Visualisere og beskrive projektets entiteter herunder organisationer, processer m.m. i form af proces og organisations diagrammer med tilhørende beskrivelser - Sikre overlevering af informationer i grænselandet i form af uddybende mails, telefonbriefinger og udvikling af skabeloner samt sikre praksis gennem formelle aftaler. - Sikre at projektet lever videre i den modtagende organisation. Projektet har haft enkelte situationer, hvor de udvalgte virksomhedskonsulenter ikke gik i gang med opgaven med den hastighed, der var stillet virksomheden til udsigt. Dette er uheldigt, idet projektforløbet kan opfattes som en tillidskæde, hvor alle er afhængige af hinanden, og af at opgaverne gennemføres som aftalt.

11 22 fif til projekter udledt af projektet Fremtidens Industrielle Forretningsmodeller /lni 11 Projektledelsen skal løbende vurdere, hvorvidt man kan/skal rekruttere alle nødvendige kompetencer ind i projektet fra projektpartnerne, eller om det i stedet er muligt at gå eksternt og inddrage freelancere eller eksterne virksomheder. Hvis ikke projektorganisationen har de fornødne faglige kvalifikationer, bør opgaven outsources i stedet for gå på kompromis med kvaliteten. I FIF projektet er der særligt indenfor 3 områder gjort brug af eksterne kræfter. Det drejer sig om advokatbistand i forbindelse med udviklingen og kvalitetskontrollen af et offentligt EU udbud. Her var det nødvendigt, at have en ekstern advokat og ekspert tilknyttet, således at alle formelle regler blev overholdt. Projektet har også anvendt ekstern hjælp i forbindelse med rekrutteringen af relevante virksomheder. Der blev etableret et succesfuldt samarbejde med et telemarketingbureau. Endelig er der anvendt en medievirksomhed til udvikling, optagelse og færdiggørelse af en række projektvideoer. Alle 3 virksomheder har i stor grad bidraget til projektets positive resultater grundet deres ekspertise og engagement. Overskriften kan måske opfattes lidt provokerende, men pointen er, at projektledelsen skal overveje grundigt, hvad og hvor meget, der bringes til styregruppens bord. Udover at der naturligvis skal afrapporteres resultater, økonomi og planer, er det vurderingen, at styregruppen primært skal forholde sig til mere strategiske problemstillinger samt levere ressourcer til projektet. Det anbefales ikke, at styregruppens virke fokuseres på projektoperationelle spørgsmål, herunder aktiviteter og hvordan de gennemføres. Det tilrådes desuden, at projektledelsen på forhånd definerer styregruppens formål og i samme instans overvejer, om der virkelig er tale om en styregruppe eller bare et advisory board eller en referencegruppe uden formel beslutningskompetence. Det er også erfaringen, at det kan være givtigt, at projektledelsen op til afholdelsen af et styregruppemøde udvikler en række (strategiske) kritiske spørgsmål indenfor områder, hvor projektledelsen har brug for styregruppens hjælp og input. I FIF projektet er der afholdt ca. tre styregruppemøder på et år.

12 22 fif til projekter udledt af projektet Fremtidens Industrielle Forretningsmodeller /lni 12 En væsentlig faktor for alle projekter er, at projektdeltagerne skal have den fornødne motivation for at projektet skal gøre en positiv forskel og nå sine mål. I den sammenhæng kan der peges på følgende aspekter. - Projektledelsen skal kæmpe for at få det bedste team ombord på projektet. Her bør der fokuseres på faglig kompetence og motivation. Modsat gælder det om at frigøre personer, som ikke kan motiveres tilstrækkeligt. - Projektledelsen skal sammen med projektets kernemedarbejdere helst være tændt af den hellige ild og vise det fornødne engagement og tro på, at missionen kan lykkes. Det er motiverende i sig selv, at arbejde sammen med kollegaer som også er motiverede. - Projektledelsen kan via dialog og lydhørhed sikre sig projektdeltagernes commitment og motivation. Dette inkluderer fastlæggelse af ambitionsniveau, budget, aktiviteter, deadlines, kvalitetsstandarder mm. - De sociale arrangementer, herunder det at projektet fejrer sine successer, må ikke underkendes. Det relationelle er ofte det, der skal bygges på, når projektet møder udfordringer undervejs. De sociale arrangementer kan med succes integreres ind i projekts opstartsfase, midtvejsseminarer eller afslutning. - Del gavmildt ud af de successer, som projektet opnår i projektperioden. Det er motiverende at blive anerkendt, og alle vil gerne være en del af en succes. - Inviter og involver gerne eksterne parter i overordnede beslutninger. Lyt til deres ideer og bekymringer. Projekter lever i en foranderlig verden. Nogle ændringer kan projektledelsen potentielt forudse, mens andre kommer som et lyn fra en klar himmel. Pointen er at de projektforudsætninger, som man troede var givet, kan blive ændret i et splitsekund. Det kan eksempelvis være ændringer i forbindelse med projektets forventede resultater, ressourcer (typisk mennesker og budget) eller tidsramme. Ændringer behøves ikke altid være dårlige for projektet. Det man måske troede var en stor udfordring, er det ikke længere.

13 22 fif til projekter udledt af projektet Fremtidens Industrielle Forretningsmodeller /lni 13 Pointen er, at projektledelsen skal agere agilt, og der skal træffes beslutninger i henhold til de ændringer, som udgør væsentlige præmisser for projektets gennemførsel og succes. I FIF projektet har vi oplevet både gode og dårlige ændringer. Det var eksempelvis lettere at rekruttere virksomheder til projektet, end vi umiddelbart troede. Dette var medvirkende til, at vi måtte aflyse en planlagt DI kampagne, idet det eneste, vi ikke ønskede var at stille virksomheder noget i udsigt, som vi ikke kunne indfri. En fordel ved at arbejde i projekter og grupper er, at man kan dække flere kompetencer og måder at agere på. Hvis mangfoldigheden og komplementariteten anvendes optimalt kan det kun være en fordel at være forskellige og dermed dække så bredt som muligt. Projektet sikrer sig derved for blinde vinkler, - omvendt skal der til tider arbejdes lidt mere for at opnå konsensus i forhold til fremgangsmåde og beslutninger. I FIF projektet har vi fokuseret i særlig grad på sikre komplementaritet blandt andet inden for følgende områder: - Sammensætningen af projektpartnere, som involverer repræsentanter fra erhvervsfremmesystemet, uddannelsessystemet og arbejdsgiverorganisationerne. - Sammensætningen af projekt og basecamp teamets faglige kompetencer, som er meget brede og forskellige rent fagligt. - Type og størrelse af de udvalgte konsulenthuse. Konsulentvirksomhederne dækker fra enkeltmandsvirksomheder til store det internationale konsulenthuse. - Sammensætningen af projektets kernegruppe har haft en indbygget diversitet i forhold til gruppens alder og fokus. I forhold til sidstnævnte tænkes på proces versus resultat og system versus pragmatik. Et aspekt, som i nogle projekter springes let hen over, er evalueringen af projektet. Det er både kortsigtet og ufornuftigt. Løbende evalueringer giver projektledelsen mulighed for at korrigere projektets kurs og ageren, og den afsluttende evaluering giver muligheden for at reflektere over sammenhængen mellem projektets handlinger og resultater og dermed skabe en læring til kommende projekter. Det kan naturligvis altid diskuteres, hvor mange ressourcer man skal bruge i forbindelse med projektevalueringer og ikke mindst, hvilken fremgangsmåde og metode man skal anvende.

14 22 fif til projekter udledt af projektet Fremtidens Industrielle Forretningsmodeller /lni 14 I relation til projektets læring kan det som metode også give mening at stille spørgsmål undervejs. Man siger, at det gode spørgsmål udgør halvdelen af svaret, og netop det kan man udnytte i forbindelse med et projekt. Det, at projektteamet definerer en række kritiske spørgsmål, betyder, at der kan tages en undersøgende tilgang i projektet. Et projekt består af en række antagelser og ikke alle er korrekte og bør derfor valideres, hvis de er væsentlige for projektet. I FIF projektet mangler vi svar på, hvorfor en større del af de virksomheder, som deltog i informationsmøder i rekrutteringsfasen, i sidste ende valgte ikke at indgå i projektet. Var det fordi virksomhederne ikke havde tid, - eller mente at det var for akademisk, - eller var uden for målgruppen, eller?? For nuværende kender vi ikke grunden, men vi er i projektet enige om, at grunden for fravalget er væsentligt at kende, - og det kunne måske være et godt studieprojekt for en gruppe af studerende fra VIA eller Aarhus Universitet. I FIF projektet har vi anvendt forskellige tilgange og metoder. Projektet er løbende blevet evalueret via dialoger med både virksomheder, konsulentvirksomheder og projektteam, mens den afsluttende evaluering er sket gennem workshops, individuelle samtaler og spørgeskemaer.

15 22 fif til projekter udledt af projektet Fremtidens Industrielle Forretningsmodeller /lni 15 6 PROJEKTETS KOMMUNIKATION I formidlingen af et større projekt kan det anbefales at udarbejde en kommunikationsstrategi og plan. En god kommunikationsplan skal gerne være enkel og let at overskue. Det væsentligste er, at man reflekterer og forbereder sig, inden man begynder at kommunikere. Det handler om at sætte fokus på projektets mål, sin målgruppe og sit budskab, - dernæst hvordan dvs. hvilke kanaler, medier og værktøjer, der skal benyttes og inden for hvilken tidsramme. I FIF projektet har vi anvendt mange forskellige medier. Projektet har haft en web med en sigende URL adresse (www.forretningsmodeller.dk), som har fortalt om projektet og dets status. Desværre har projektets hjemmeside ikke været helt oppe på listen over søgeresultater på Google, så fremadrettet skal vi nok arbejde på en søgeoptimering. Webben har indeholdt projektstatus, videocases og produktblade til print. Der er endvidere blevet udviklet nyhedsbreve til projektdeltagerne og projektinteressenter. Til evt. kommende projekter bør det også overvejes om ikke nyhedsbreve til de deltagende virksomheder vil være en god ide. Det har været en væsentlig del af projektkommunikationen at komme ud til de lokale erhvervsservices og virksomheder via individuelle eller større fællesmøder. Internt i projektet blandt projektdeltagerne er der blevet kommunikeret via telefon, telefonmøder, mails, digitale møder afholdt på adobe connect platformen, videoanvisninger og -optagelser og der er som tidligere nævnt blevet oprettet et velfungerende projektwebsted. Der er endvidere løbende blevet afholdt projektmøder i projektets kernegruppe og flere gange har alle eller repræsentanter for de private konsulenthuse været til stede i forbindelse med projektbriefing, udviklingsmøder, midtvejsseminar og evaluering. Det har været en eksplicit strategi, at projektledelsen altid skal kan kunne kontaktes via telefon eller mail, og at det er bedre at overinformere end at underinformere.

16 22 fif til projekter udledt af projektet Fremtidens Industrielle Forretningsmodeller /lni 16 I en offentlig og til tider måske lidt for akademisk verden kan et projekt nedarve en masse forfærdelige fede ord fat words, hvis mening kan være mangetydige og for udenforstående tæt på det uforståelige. Derfor bør man i større grad tænke over hvilke ord og begreber, der anvendes i formidlingen af projektet. En mulighed kunne måske være, at tilføre projektet hjælp udefra i form af en tekstforfatter. Det anvendte sprog bør være ligetil og tilrettet målgruppen. Det er endvidere hensigtsmæssigt, hvis teksten understøttes eller måske helt erstattes af en visuel formidling i form af illustrationer, billeder etc.. I FIF projektet havde vi nedarvet en række dårlige ord fra den oprindelige ansøgning eksempelvis ordet basecamp, som på mange måder signalerer noget andet end det, basecamp udviklede sig til altså et afklaringsmøde. Et andet og måske værre eksempel retter sig mod projektets titel, som er Fremtidens Industrielle Forretningsmodeller, - og som en deltagende virksomhed udtrykte: Første gang jeg hørte om projektets titel tænkte jeg sikke noget akademisk fims, - siden har det så vist sig at være meget konkret og nede på jorden. Den pågældende virksomhed har lovet at være med til at oversætte terminologien i et kommende projekt, så målgruppen af virksomheder kan se projektet foran sig. Som oftest retter projekter som FIF projektet sig mod at en række virksomheder skal indgå i projektet, og direkte formuleret kan man vel sige, at uden deltagende virksomheder - intet projekt! Derfor bør man i høj grad fokusere på markedsføring af projektet med henblik på en tilfredsstillende virksomhedsrekruttering. Som det tidligere er blevet nævnt, er det en god ide at søge relationer og partnere, som kan hjælpe projektet og en tidlig interessentanalyse skal gerne vise, hvilke andre projekter eller organisationer som kan være relevante i forbindelse med en virksomhedsrekruttering. FIF projektet har grundlæggende haft fem strategier, som er forsøgt gennemført i rekrutteringsfasen. - Udarbejd et godt markedsføringsmateriale og distribuer budskabet på projektets hjemmeside, via produktark, PowerPoints, videoer, sociale medier og indlæg i diverse nyhedsbreve. - Søg samarbejde med eksterne parter og vær fleksibel, når der skal indgås aftaler. Det gælder om at opnå en win-win situation - Vær synlig på konferencer, messer mm., og inviter virksomheder og den lokale erhvervsservice til dialog og informationsmøder

Resultatkontrakt inkl. tillæg

Resultatkontrakt inkl. tillæg Resultatkontrakt inkl. tillæg Opfølgning pr. 1. marts 2015 Fremtidens industrielle forretningsmodeller 1. september 2013-30. september 2015 Journalnummer: 1-33-76-21-4-13 Kontraktens parter Region: Region

Læs mere

TID TIL VÆksT. Danmark investerer i virksomheder med vækstambitioner.

TID TIL VÆksT. Danmark investerer i virksomheder med vækstambitioner. 12 Danmark investerer i virksomheder med vækstambitioner. Væksthus Syddanmark er etableret for at styrke syddanske virksomheders mulighed for at udfolde deres fulde potentiale. I Væksthus Syddanmark får

Læs mere

Resultatkontrakt. Opfølgning pr. 1. september Fremtidens industrielle forretningsmodeller

Resultatkontrakt. Opfølgning pr. 1. september Fremtidens industrielle forretningsmodeller Resultatkontrakt Opfølgning pr. 1. september 2014 Fremtidens industrielle forretningsmodeller 1. september 2013-31. december 2014 Journalnummer: 1-33-76-21-4-13 Kontraktens parter Region: Region Midtjylland(RM)

Læs mere

Opskriften på vellykkede OPI er tre grundlæggende råd

Opskriften på vellykkede OPI er tre grundlæggende råd Opskriften på vellykkede OPI er tre grundlæggende råd 2015 SIDE 2 Opskriften på vellykkede OPI er tre grundlæggende råd Pjecen er udarbejdet af Rådet for Offentlig-Privat Samarbejde Carl Jacobsens Vej

Læs mere

Medarbejder- udviklingssamtaler - MUS

Medarbejder- udviklingssamtaler - MUS fremtiden starter her... Gode råd om... Medarbejder- udviklingssamtaler - MUS INDHOLD Hvad er MUS 3 Fordele ved at holde MUS 4 De fire trin 5 Forberedelse 6 Gennemførelse 7 Opfølgning 10 Evaluering 10

Læs mere

Projektredegørelse. Projektredegørelsen omfatter følgende punkter:

Projektredegørelse. Projektredegørelsen omfatter følgende punkter: Projektredegørelse I projektredegørelsen skal den kontraktansvarlige partner give Erhvervsstyrelsen og de regionale vækstforumsekretariater en kortfattet og præcis beskrivelse af, om projektet gennemføres

Læs mere

Workshops til Vækst. - Modul 3: Eksternt fokus. Indholdsfortegnelse

Workshops til Vækst. - Modul 3: Eksternt fokus. Indholdsfortegnelse Workshops til Vækst - Modul 3: Eksternt fokus Indholdsfortegnelse Workshops til Vækst... 1 Eksternt fokus... 2 Praktiske forberedelser... 3 Mentale modeller... 5 Indbydelse... 6 Program... 7 Opsamling

Læs mere

Fremtidens UDFORDRINGER

Fremtidens UDFORDRINGER HUB NORTH - 2ND ANNOUNCEMENT Fremtidens UDFORDRINGER skal loses nu! Hub North inviterer til målrettet forretningsudvikling under ledelse af specialiserede konsulenter. Du kan sikre dig en plads ved at

Læs mere

VIRKSOMHEDSKONSULENT DIT SPRINGBRÆT TIL KARRIEREN

VIRKSOMHEDSKONSULENT DIT SPRINGBRÆT TIL KARRIEREN VIRKSOMHEDSKONSULENT DIT SPRINGBRÆT TIL KARRIEREN Hvad er Junior Consult? 2 Junior Consult er Danmarks største konsulentvirksomhed, der udelukkende drives af kandidatstuderende fra BSS ved Aarhus Universitet.

Læs mere

BibDok. Guide til BibDok. En metode til at dokumentere effekt af bibliotekets indsatser

BibDok. Guide til BibDok. En metode til at dokumentere effekt af bibliotekets indsatser BibDok En til at dokumentere effekt af bibliotekets er Guide til BibDok BibDok understøtter en systematisk refleksiv praksis. Det er derfor væsentligt, at I følger guiden trin for trin. 1. Sammenhæng mellem

Læs mere

Fagbeskrivelse 6 ugers selvvalgt uddannelse. Kommunikation i praksis Digital markedsføring E-handel

Fagbeskrivelse 6 ugers selvvalgt uddannelse. Kommunikation i praksis Digital markedsføring E-handel Fagbeskrivelse 6 ugers selvvalgt uddannelse Kommunikation i praksis Digital markedsføring E-handel Velkommen til vores program for 2014! Tak fordi du har valgt at kigge nærmere på vores 6 ugers uddannelsesforløb.

Læs mere

SÅDAN FÅR MINDRE VIRKSOMHEDER SUCCES MED KOMPETENCEUDVIKLING

SÅDAN FÅR MINDRE VIRKSOMHEDER SUCCES MED KOMPETENCEUDVIKLING SÅDAN FÅR MINDRE VIRKSOMHEDER SUCCES MED KOMPETENCEUDVIKLING ER VIRKSOMHEDENS MEDARBEJDERE KLÆDT PÅ TIL FREMTIDEN? SÅDAN FÅR MINDRE VIRKSOMHEDER SUCCES MED KOMPETENCEUDVIKLING KOMPETENCEUDVIKLING = NY

Læs mere

Ressourcen: Projektstyring

Ressourcen: Projektstyring Ressourcen: Projektstyring Indhold Denne ressource giver konkrete redskaber til at lede et projekt, stort eller lille. Redskaber, der kan gøre planlægningsprocessen overskuelig og konstruktiv, og som hjælper

Læs mere

Sådan oversætter du centrale budskaber

Sådan oversætter du centrale budskaber Sådan oversætter du centrale budskaber Dette er et værktøj for dig, som Vil blive bedre til at kommunikere overordnede budskaber til dine medarbejdere, så de giver mening for dem Har brug for en simpel

Læs mere

Brandingproces kombineret med Vision 2021:

Brandingproces kombineret med Vision 2021: Vedrørende: branding proces version 3 Sagsnavn: Branding.Randers.2014 Sagsnummer: 00.13.02-G01-3-14 Skrevet af: Karen Balling Radmer E-mail: karen.balling.radmer@randers.dk Forvaltning: Kommunikation Dato:

Læs mere

- Modul 5: Værdibaseret vækstledelse

- Modul 5: Værdibaseret vækstledelse Workshop til Vækst - Modul 5: Værdibaseret vækstledelse Indholdsfortegnelse Workshop til Vækst... 1 Værdibaseret vækstledelse... 2 Praktiske forberedelser... 3 Mentale modeller... 4 Indbydelse... 5 Program...

Læs mere

PS4 A/S. House of leadership. Hvad tærer og nærer på Danske medarbejderes motivation.

PS4 A/S. House of leadership. Hvad tærer og nærer på Danske medarbejderes motivation. PS4 A/S House of leadership Hvad tærer og nærer på Danske medarbejderes motivation. Hvad tærer og nærer på danske medarbejderes motivation? Resultater af motivationsundersøgelse maj 2011 Konsulenthuset

Læs mere

Opsamling på Temadag 17. december 2014

Opsamling på Temadag 17. december 2014 Opsamling på Temadag 17. december 2014 Indledning Dette dokument er et forsøg på at indfange essensen af de emner, som de mange post-its beskriver under hvert af de fem temaer fra handlingsplanen. Dokumentet

Læs mere

Informationsteknologiløsninger

Informationsteknologiløsninger Informationsteknologiløsninger Hvem er center for Trivsel og Motivation? Vi motiverer, begejstrer og inspirerer indenfor: Værdier og holdninger. Egen identitet. Egen Styrke og udviklings-områder. Gruppe

Læs mere

EVALUERING AF TREDJE RUNDE AF MANGFOLDIG- HEDSPROGRAMMET HOVEDKONKLUSIONER

EVALUERING AF TREDJE RUNDE AF MANGFOLDIG- HEDSPROGRAMMET HOVEDKONKLUSIONER Til Integrationsministeriet Dokumenttype Hovedkonklusioner Evaluering af tredje runde af Mangfoldighedsprogrammet (2009) Dato Marts, 2011 EVALUERING AF TREDJE RUNDE AF MANGFOLDIG- HEDSPROGRAMMET HOVEDKONKLUSIONER

Læs mere

Social-, Børne- og Integrationsministeriet. Kommunikationsstrategi

Social-, Børne- og Integrationsministeriet. Kommunikationsstrategi Social-, Børne- og Integrationsministeriet Kommunikationsstrategi 2 KOMMUNIKATIONSSTRATEGI Social-, Børne- og Integrationsministeriet arbejder for at skabe reelle fremskridt for den enkelte borger. Det

Læs mere

Ledelsesevaluering. Formål med afsæt i ledelsespolitik og ledelsesværdier. Inspiration til forberedelse og gennemførelse

Ledelsesevaluering. Formål med afsæt i ledelsespolitik og ledelsesværdier. Inspiration til forberedelse og gennemførelse Ledelsesevaluering Inspiration til forberedelse og gennemførelse At gennemføre en ledelsesevaluering kræver grundig forberedelse for at give et godt resultat. Her finder I inspiration og gode råd til at

Læs mere

Vision og sigtepunkter for arbejdet i LBR i Frederikssund Kommune

Vision og sigtepunkter for arbejdet i LBR i Frederikssund Kommune Vision og sigtepunkter for arbejdet i LBR i Frederikssund Kommune Opsamling på LBR-seminar den 6. september 2010 mploy a/s www.mploy.dk Gothersgade 103, 3. sal 1123 København K Tlf: 32979787 Email: mploy@mploy.dk

Læs mere

1. Hvad skal Naturvejlederforeningen kommunikere? (hvilke budskaber) 25. marts 2014

1. Hvad skal Naturvejlederforeningen kommunikere? (hvilke budskaber) 25. marts 2014 25. marts 2014 Kommunikationsplan for Naturvejlederforeningen - udkast Forslag til konkrete tiltag, der kan sættes i værk for at føre kommunikationsstrategien ud i livet. Nedenstående tiltag skal løbende

Læs mere

3 KONCEPTER ØGET AFSÆTNING I SMÅ OG MELLEMSTORE FØDEVAREVIRKSOMHEDER

3 KONCEPTER ØGET AFSÆTNING I SMÅ OG MELLEMSTORE FØDEVAREVIRKSOMHEDER 3 KONCEPTER ØGET AFSÆTNING I SMÅ OG MELLEMSTORE FØDEVAREVIRKSOMHEDER Med økonomisk opbakning fra EU s Regionalfond og Region Sjælland har CAPNOVA, Aarhus Universitet og Aalborg Universitet taget temperaturen

Læs mere

Inspirationskatalog Projekt: KY Kommunernes Ydelsessystem

Inspirationskatalog Projekt: KY Kommunernes Ydelsessystem Inspirationskatalog Projekt: KY Kommunernes Ydelsessystem. Indholdet af dette materiale, herunder tekst, billeder og anden grafik og deres arrangement, er ophavsretligt beskyttet af EG A/S eller dets tilknyttede,

Læs mere

VIRKSOMHEDSKONSULENT DIT SPRINGBRÆT TIL KARRIEREN

VIRKSOMHEDSKONSULENT DIT SPRINGBRÆT TIL KARRIEREN VIRKSOMHEDSKONSULENT DIT SPRINGBRÆT TIL KARRIEREN Hvad er Junior Consult? 2 Junior Consult er Danmarks største konsulentvirksomhed, der udelukkende drives af cand.merc.- og cand.oecon.studerende fra Aarhus

Læs mere

Opgaver og mål for Business Center Bornholm, 2015

Opgaver og mål for Business Center Bornholm, 2015 Opgaver og mål for Business Center Bornholm, 2015 Med Vækstforums erhvervsudviklingsstrategi 2015-2020 Vilje til vækst er erhvervslivet sat i centrum for indsatsen. For at tydeliggøre, at det ikke blot

Læs mere

Fokusgruppeinterview. Gruppe 1

Fokusgruppeinterview. Gruppe 1 4 Fokusgruppeinterview Gruppe 1 1 2 3 4 Hvorfor? Formålet med et fokusgruppeinterview er at belyse et bestemt emne eller problemfelt på en grundig og nuanceret måde. Man vælger derfor denne metode hvis

Læs mere

DEN GODE SAMTALE HÅNDBOG FOR LEDERE

DEN GODE SAMTALE HÅNDBOG FOR LEDERE DEN GODE SAMTALE HÅNDBOG FOR LEDERE 1 INTRO DE FØRSTE SKRIDT er en ny måde at drive a-kasse på. Fra at være a-kassen, der bestemmer, hvor, hvordan og hvornår den ledige skal være i kontakt med a-kassen,

Læs mere

Strategisk lederkommunikation

Strategisk lederkommunikation Strategisk lederkommunikation Introduktion til kommunikationsplanlægning Hvorfor skal jeg lave en kommunikationsplan? Med en kommunikationsplan kan du planlægge og styre din kommunikation, så sandsynligheden

Læs mere

Projekter skal ikke styres de skal ledes Microsoft-seminar

Projekter skal ikke styres de skal ledes Microsoft-seminar Projekter skal ikke styres de skal ledes Microsoft-seminar Frank Madsen PA Consulting Group 17. april 2007 Hvor moden er din virksomhed? Taktiske projekt gennemførelser Styret ProjektPortefølje Projektinitiering

Læs mere

Vand og Affald. Virksomhedsstrategi

Vand og Affald. Virksomhedsstrategi Vand og Affald 2012 2016 Virksomhedsstrategi forord Vand og Affalds virksomhedsstrategi 2012 2016 er blevet til i samarbejde med virksomhedens medarbejdere, ledelse og bestyrelse. I løbet af 2011 er der

Læs mere

Side 1 af 11. Evaluering af besøgskampagne Sammen om vækst hos opstarts- og industrivirksomheder i Aarhus Kommune

Side 1 af 11. Evaluering af besøgskampagne Sammen om vækst hos opstarts- og industrivirksomheder i Aarhus Kommune Side 1 af 11 Evaluering af besøgskampagne Sammen om vækst hos opstarts- og industrivirksomheder i Aarhus Kommune 1 Side 2 af 11 Indhold 1. Baggrund og gennemførelse 2. Virksomhedernes vurdering af erhvervsklimaet

Læs mere

Fagbeskrivelse. 6 ugers selvvalgt uddannelse. E-handel Digital markedsføring Online kommunikation Strategisk kommunikation Kommunikation i praksis

Fagbeskrivelse. 6 ugers selvvalgt uddannelse. E-handel Digital markedsføring Online kommunikation Strategisk kommunikation Kommunikation i praksis Fagbeskrivelse 6 ugers selvvalgt uddannelse E-handel Digital markedsføring Online kommunikation Strategisk kommunikation Kommunikation i praksis Velkommen til vores program for 2014! Tak fordi du har valgt

Læs mere

Projektredegørelse. Projektredegørelsen omfatter følgende punkter:

Projektredegørelse. Projektredegørelsen omfatter følgende punkter: Projektredegørelse I projektredegørelsen skal den kontraktansvarlige partner give Erhvervsstyrelsen og de regionale vækstforumsekretariater en kortfattet og præcis beskrivelse af, om projektet gennemføres

Læs mere

Ledelse af frivillige - introduktion

Ledelse af frivillige - introduktion Køb bøgerne i dag Ledelse af frivillige - introduktion V/ Sociolog og forfatter Foredragsholder og konsulent i Ledfrivillige.dk Aktiv frivillig leder - grundlægger af RETRO giver dig redskaber og inspiration

Læs mere

Accelerace og Green Tech Center kommer nu med et unikt tilbud om udvikling af din virksomhed Green Scale Up

Accelerace og Green Tech Center kommer nu med et unikt tilbud om udvikling af din virksomhed Green Scale Up Accelerace og Green Tech Center kommer nu med et unikt tilbud om udvikling af din virksomhed Green Scale Up Accelerace har gennem de seneste 7 år arbejdet tæt sammen med mere end 250 af de mest lovende

Læs mere

KLIKOVANDs kommunikationsstrategi. forberedt på skybrud

KLIKOVANDs kommunikationsstrategi. forberedt på skybrud s kommunikationsstrategi forberedt på skybrud Januar2014 Indhold Hvad går KLIKOVAND ud på?... 3 Målsætninger for kommunikationen... 3 Hvad vil vi sige?... 4 Hvem vil vi sige det til? (Målgrupperne)...

Læs mere

FORRETNINGSSTRATEGI SUNDHED.DK

FORRETNINGSSTRATEGI SUNDHED.DK FORRETNINGSSTRATEGI SUNDHED.DK INDHOLD 01 Om dokumentet 3 02 Sundhed.dk s forretning 4 02.1 Mission og vision 4 02.2 Sundhed.dk s position og marked 4 02.3 Sundhed.dk s fundament og leverancer 5 02.4 Målgrupper

Læs mere

hub north - 3rd announcement Bliv bedre endnu!

hub north - 3rd announcement Bliv bedre endnu! hub north - 3rd announcement Bliv bedre endnu! Hub North inviterer til gratis, målrettet forretningsudvikling under ledelse af specialiserede konsulenter. Det er sidste chance for at sikre sig en af de

Læs mere

Konsortier på energiområdet

Konsortier på energiområdet Konsortier på energiområdet 1. Indledning og baggrund Oprettelsen af EUDP har tilvejebragt nye midler til udviklings- og demonstrationsprojekter. Derfor må det forventes, at der i de kommende år bliver

Læs mere

LEDELSE PÅ TVÆRS I EKSTERNT STØTTEDE UDVIKLINGSPROJEKTER

LEDELSE PÅ TVÆRS I EKSTERNT STØTTEDE UDVIKLINGSPROJEKTER LEDELSE PÅ TVÆRS I EKSTERNT STØTTEDE UDVIKLINGSPROJEKTER Træd i karakter som projektejer/styregruppedeltager Artiklen opstiller en række ansvarsområder, der er vigtige at være sig bevidst i styregruppearbejde

Læs mere

Direktørens beretning 2015

Direktørens beretning 2015 Traditionelt set, så bruges en beretning oftest til at kigge tilbage på det forgangne år, og fremhæve de resultater der er opnået, men som formanden nævnte i sin beretning, så har udviklingen af en ny

Læs mere

Projekt Jobcoach Konceptbeskrivelse. Jobcoach-konceptet

Projekt Jobcoach Konceptbeskrivelse. Jobcoach-konceptet Jobcoach-konceptet Håndværksrådet ser gode perspektiver for, at andre aktører kan have gavn af at arbejde videre med det grundlæggende koncept for Jobcoach. Det konkrete arbejde med jobcoach-projektet

Læs mere

I n s p i r a t i o n s & U d v i k l i n g s f o r l ø b

I n s p i r a t i o n s & U d v i k l i n g s f o r l ø b I n s p i r a t i o n s & U d v i k l i n g s f o r l ø b Velkommen til vækstgruppeforløbet vækst via oplevelser Fremtidens konkurrenceparameter i turisme-erhvervet Mange taler om kundeoplevelsen som et

Læs mere

Go Morgenmøde Ledelse af frivillige

Go Morgenmøde Ledelse af frivillige Go Morgenmøde Ledelse af frivillige MacMann Bergs bidrag og fokus Vi ønsker at bidrage til et bedre samfund og arbejdsliv gennem bedre ledelse. Fra PROFESSION til PROFESSIONEL LEDELSE af VELFÆRD i forandring

Læs mere

Resultatkontrakt. Opfølgning pr. 1. september 2013 Vedrørende. Innovation i folkeskolen

Resultatkontrakt. Opfølgning pr. 1. september 2013 Vedrørende. Innovation i folkeskolen Resultatkontrakt Opfølgning pr. 1. september 2013 Vedrørende Innovation i folkeskolen 16. september 2011 31. august 2014 Journalnummer: 1337622811 Kontraktens parter : Region Midtjylland(RM) Regional Udvikling

Læs mere

Vejledning til ansøgning i Videncenter for. Velfærdsledelse. 1. Titel. 2. Ansøgt beløb. 3. Hovedansøger 17/03/11. Videncenter for.

Vejledning til ansøgning i Videncenter for. Velfærdsledelse. 1. Titel. 2. Ansøgt beløb. 3. Hovedansøger 17/03/11. Videncenter for. Vejledning til ansøgning i Videncenter for Velfærdsledelse Dette er en vejledning til udfyldelse af ansøgningsskemaet. For yderligere information henvises til www.velfaerdsledelse.dk. Mulige ansøgere opfordres

Læs mere

Den overordnede nationale mission for BAR FOKA s mission fremgår af Arbejdsmiljølovens 14 a:

Den overordnede nationale mission for BAR FOKA s mission fremgår af Arbejdsmiljølovens 14 a: 1. MISSION Den overordnede nationale mission for BAR FOKA s mission fremgår af Arbejdsmiljølovens 14 a: Det enkelte branchearbejdsmiljøråd skal inden for rådets område bistå branchens virksomheder med

Læs mere

Intro til funktionsbeskrivelser for medarbejdere og ledere i Hørsholm kommune

Intro til funktionsbeskrivelser for medarbejdere og ledere i Hørsholm kommune Intro til funktionsbeskrivelser for medarbejdere og ledere i Hørsholm kommune Få mere ud af det, du har. Dette er kommunens pejlemærke for vores arbejde og de fælles initiativer, der søsættes i hvert center

Læs mere

1. Genbehandling - Samfundsansvar (CSR) i små og mellemstore virksomheder

1. Genbehandling - Samfundsansvar (CSR) i små og mellemstore virksomheder 1. Genbehandling - Samfundsansvar (CSR) i små og mellemstore virksomheder RESUMÉ Stamdata Journalnummer Ansøger: Indsatsområde Fokusområde: 2011-155143 Væksthus Nordjylland Virksomhedsrettet Kompetenceudvikling

Læs mere

Lær jeres kunder - bedre - at kende

Lær jeres kunder - bedre - at kende Tryksag 541-643 Læs standarden for kundetilfredshedsundersøgelse: DS/ISO 10004:2012, Kvalitetsledelse Kundetilfredshed Overvågning og måling Vejledning I kan købe standarden her: webshop.ds.dk Hvis I vil

Læs mere

Middelfart Kommune Medarbejder- og ledelsesgrundlag

Middelfart Kommune Medarbejder- og ledelsesgrundlag Middelfart Kommune Medarbejder- og ledelsesgrundlag Effektivitet Udvikling Kommunikation Strategi Middelfart Kommune 2015 Oplag: 4.000 stk. Layout og produktion: vielendank.dk MIDDELFART KOMMUNE 2-3 Indhold

Læs mere

Projektbeskrivelse for Fremfærd Bruger Projekt Teknologi og tillid

Projektbeskrivelse for Fremfærd Bruger Projekt Teknologi og tillid Projektbeskrivelse for Fremfærd Bruger Projekt Teknologi og tillid Baggrund for projektet Teknologiske løsninger og digitaliseringen udvikler sig eksponentielt og eksplosivt nu og i fremtiden. Vi ser med

Læs mere

Oplevelsesbaseret innovation

Oplevelsesbaseret innovation Oplevelsesbaseret innovation I n s p i r a t i o n s & U d v i k l i n g s f o r l ø b Velkommen til vækstgruppeforløbet vækst via oplevelser oplevelser som fremtidens konkurrenceparameter i fødevarebranchen

Læs mere

KURS KOORDINERING ENGAGEMENT

KURS KOORDINERING ENGAGEMENT Ledelsesgrundlag KURS KOORDINERING ENGAGEMENT Udgivet af: Faxe Kommune 2013 Redaktion: Center for Udvikling Layout: Rune Brandt Hermannsson Foto: Colourbox.com, Faxe Kommune Tryk: HellasGrafisk www.faxekommune.dk

Læs mere

Møder til glæde og gavn i Vesthimmerlands Kommune

Møder til glæde og gavn i Vesthimmerlands Kommune Møder til glæde og gavn i Vesthimmerlands Kommune Møder til glæde og gavn? Møder, møder, møder Du kan sikkert nikke genkendende til, at en betragtelig del af din arbejdstid bruges på forskellige møder.

Læs mere

Fokuseret indsats for udvikling af produktionsrelaterede mikrovirksomheder

Fokuseret indsats for udvikling af produktionsrelaterede mikrovirksomheder Fokuseret indsats for udvikling af produktionsrelaterede mikrovirksomheder 1. Motivering Midtjylland er Danmarks vigtigste eksport- og produktionsområde og har en historisk tradition for produktionskompetencer

Læs mere

Uddannelse som virtuel projektleder

Uddannelse som virtuel projektleder Uddannelse som virtuel projektleder Udnytter din virksomhed potentialet i virtuel projektledelse? Nye teknologier tordner frem i virksomheder og giver mulighed for at kommunikere og samarbejde på nye måder.

Læs mere

Væksthus Nordjylland v/ John Windbirk

Væksthus Nordjylland v/ John Windbirk Væksthus Nordjylland v/ John Windbirk Væksthusene i Danmark - Fakta I alt 5 Væksthuse i Danmark ét i hver region. Væksthus Nordjylland Væksthus Midtjylland Væksthus Syddanmark Væksthus Sjælland Væksthus

Læs mere

Bilag 4: Kravspecifikation: Nationalt rejsehold for grønne indkøb

Bilag 4: Kravspecifikation: Nationalt rejsehold for grønne indkøb NOTAT Miljøteknologi J.nr.MST-134-00060 Ref. libec/ibnls Den 26. august 2015 Bilag 4: Kravspecifikation: Nationalt rejsehold for grønne indkøb Baggrund Den offentlige sektor køber hvert år ind for knap

Læs mere

Udvikling Fyns Mentorordning. - introduktion og inspiration til Mentee

Udvikling Fyns Mentorordning. - introduktion og inspiration til Mentee Indholdsfortegnelse: 1. Introduktion til og formål med mentorordningen 2. Gode råd og vejledning til mentorforløbet 3. Udvikling Fyn samarbejde m.v. Bilag: - Samarbejdsaftaleskabelon (Bilag 1) - Fortrolighedsaftale

Læs mere

Inspirationskatalog. Introduktion

Inspirationskatalog. Introduktion Inspirationskatalog Introduktion Inspirations kataloget er udarbejdet på baggrund af de statsfinansierede praksisnære innovationsprojekter. Rammen for de praksisnære innovationsprojekter er sat op omkring,

Læs mere

Randers Social- og Sundhedsskole Projektlederhåndbog

Randers Social- og Sundhedsskole Projektlederhåndbog Randers Social- og Sundhedsskole Projektlederhåndbog - Guide til projektlederen 2012 Indhold Begrebsafklaringer... 2 Projekt... 2 Projektgruppe... 2 Projektleder... 2 Følgegruppe... 2 Styregruppe... 2

Læs mere

Den Frivillig Gældsrådgivning Skive

Den Frivillig Gældsrådgivning Skive Den Frivillig Gældsrådgivning Skive Indledning Dette notat beskriver et forslag til etablering af en frivillig gældsrådgivning i Skive. Formål, indhold og organisering er kort beskrevet, ligesom der er

Læs mere

VELKOMMEN DECEMBER NYHEDSBREV FRA CONNECTSPORT

VELKOMMEN DECEMBER NYHEDSBREV FRA CONNECTSPORT DECEMBER 2014 VELKOMMEN DECEMBER NYHEDSBREV FRA CONNECTSPORT Velkommen til det inspirerende ConnectSport Netværk. Opgaven for mange ledere i dag er at være inspirerende. Men hvor skal man lade sig inspirere

Læs mere

Innovationens Syv Cirkler

Innovationens Syv Cirkler Innovationens Syv Cirkler Med denne gennemgang får du en kort introduktion af Innovationens Syv Cirkler, en model for innovationsledelse. Dette er en beskrivelse af hvilke elementer der er betydende for

Læs mere

ERHVERVSMENTORER SKABER RESULTATER

ERHVERVSMENTORER SKABER RESULTATER ERHVERVSMENTORER SKABER RESULTATER - SÅ BRUG DEM! Trin-for-trin guide til brugen af frivillige erhvervsmentorer i beskæftigelsesindsatsen I denne guide kan du læse om, hvordan man gennemfører et erhvervsmentorforløb

Læs mere

Vejledning til ansøgning om spireprojekt i InnoBYG

Vejledning til ansøgning om spireprojekt i InnoBYG Vejledning til ansøgning om spireprojekt i InnoBYG FORMELLE KRAV Det overordnede tema for de korte projekter er: Bæredygtigt Byggeri Ansøgte beløb skal være mellem 50.000 og 500.000 kr. Der skal minimum

Læs mere

strategi for Hvidovre Kommune 2015-2017

strategi for Hvidovre Kommune 2015-2017 DIALOG 1 ÅBENHED strategi for Hvidovre Kommune 2015-2017 ENGAGEMENT INDHOLD Forord 3 Indledning 4 Strategisk kompetenceudvikling 6 HR-fokusområder 2015 17 8 Ledelse af velfærd og borgerinddragelse 8 Innovation

Læs mere

1.0 Kommunikationsstrategiens formål og grundlag

1.0 Kommunikationsstrategiens formål og grundlag UDKAST Indhold 1. Formål og grundlag 2. Platform 3. Mål 4. Målgrupper 5. Kommunikationsprincipper 6. Budskaber 7. Kanaler 8. Governance 9. Prioriterede indsatser 2 1.0 Kommunikationsstrategiens formål

Læs mere

Guide til en god trivselsundersøgelse

Guide til en god trivselsundersøgelse Guide til en god trivselsundersøgelse - Guiden er bygget op over faserne: Før: Forberedelse af undersøgelsen (fase 1) Under: Gennemførelse af undersøgelsen (fase 2) Efter: Opfølgning (fase 3) Udarbejdet

Læs mere

Bilag 15: Transskription af interview med Stephanie

Bilag 15: Transskription af interview med Stephanie 15: Transskription af interview med Stephanie I denne transskription vil Interviewer blive refereret til som Int og respondenten vil blive refereret til som Stephanie. Spørgsmål vil være i fed og svar

Læs mere

Den Grønne Vækstklynge - kort fortalt

Den Grønne Vækstklynge - kort fortalt Den Grønne Vækstklynge - kort fortalt Varig og bæredygtig vækst i gartneriklyngen. Det er formålet med Den Grønne Vækstklynge. Projekt igangsat af Udvikling Odense og Dansk Gartneri, og bakkes op af en

Læs mere

KODEKS FOR GOD UNDERVISNING

KODEKS FOR GOD UNDERVISNING KODEKS FOR GOD UNDERVISNING vi uddanner fremtidens landmænd GRÆSSET ER GRØNNEST - LIGE PRÆCIS DER, HVOR VI VANDER DET. Og vand er viden hos os. Det er nemlig vores fornemste opgave at sikre, at du udvikler

Læs mere

Uddannelsesplan for Børnehaven Løvspring Vinkelvej 32, 8800 Viborg Tlf. nr. 86623492

Uddannelsesplan for Børnehaven Løvspring Vinkelvej 32, 8800 Viborg Tlf. nr. 86623492 Uddannelsesplan for Børnehaven Løvspring Vinkelvej 32, 8800 Viborg Tlf. nr. 86623492 Vi er en privat børnehave som er placeret ved Gymnastik- og Idrætshøjskolen i Viborg. Normeringen er 80 børnehavebørn

Læs mere

CIVILSAMFUND I UDVIKLING - fælles om global retfærdighed

CIVILSAMFUND I UDVIKLING - fælles om global retfærdighed CIVILSAMFUND I UDVIKLING - fælles om global retfærdighed CISUs STRATEGI 2014-2017 CISUs STRATEGI 2014 2017 Civilsamfund i udvikling fælles om global retfærdighed Vedtaget af CISUs generalforsamling 26.

Læs mere

Forord til Ullerup Bæk Skolens Vision & Værdigrundlag. Skolens Vision, Værdigrundlag & Målsætninger

Forord til Ullerup Bæk Skolens Vision & Værdigrundlag. Skolens Vision, Værdigrundlag & Målsætninger Forord til Ullerup Bæk Skolens Vision & Værdigrundlag Ullerup Bæk Skolen skal være en tryg og lærerig folkeskole, hvor børnenes selvværdsfølelse, fællesskab, selvstændighed, ansvarlighed, evne til at samarbejde

Læs mere

Guide til en god trivselsundersøgelse

Guide til en god trivselsundersøgelse Guide til en god trivselsundersøgelse Udarbejdet af Arbejdsmiljø København November 2016 Indhold Indledning... 2 Trivselsundersøgelsen... 3 Før: Forberedelse af undersøgelsen (fase 1)... 5 Sørg for at

Læs mere

KONCEPT FOR TRIVSELSMÅLING

KONCEPT FOR TRIVSELSMÅLING KONCEPT FOR TRIVSELSMÅLING 1. Indledning Dette notat beskriver konceptet for gennemførelse af Trivselsmåling i Syddjurs Kommune. Konceptbeskrivelsen angiver de overordnede principper for gennemførelse

Læs mere

Resultatkontrakt. Vedrørende. Kapitalformidling til vækstpotentielle iværksættere og virksomheder i region Midtjylland

Resultatkontrakt. Vedrørende. Kapitalformidling til vækstpotentielle iværksættere og virksomheder i region Midtjylland Resultatkontrakt Vedrørende Kapitalformidling til vækstpotentielle iværksættere og virksomheder i region Midtjylland 1. december 200831. januar 2011 Journalnummer: 13376211708 Kontraktens parter Region

Læs mere

SKABER STÆRKE RELATIONER OG FORTROLIG SPARRING I ATTRAKTIVE RAMMER

SKABER STÆRKE RELATIONER OG FORTROLIG SPARRING I ATTRAKTIVE RAMMER SKABER STÆRKE RELATIONER OG FORTROLIG SPARRING I ATTRAKTIVE RAMMER STÆRKE RELATIONER OG FORTROLIG SPARRING CORPORATE CLUB Corporate Club er en del af JUC Group Danmarks største private udbyder af kurser

Læs mere

Erfagruppe 2.0 - Matchen Oktober 2013 oktober 2014

Erfagruppe 2.0 - Matchen Oktober 2013 oktober 2014 Erfagruppe 2.0 - Matchen Oktober 2013 oktober 2014 Formål: Projektet Videnformidling og Dialog via nye kanaler Vi&Di, vil via konkurrencen Erfagruppe 2.0 Matchen skabe opmærksomhed på, at sociale medier

Læs mere

Præsentationsteknik med gennemslagskraft

Præsentationsteknik med gennemslagskraft Præsentationsteknik med gennemslagskraft Kom igennem med dit budskab Hvad enten du sælger, fremlægger ideer, beskriver visioner, præsenterer projekter eller noget helt femte, har du brug for modtagernes

Læs mere

Ældre- og Handicapforvaltningen, Aalborg Kommune Aalborg på Forkant Innovativ udvikling i sundhed og velfærd. Forundersøgelse. Aalborg på Forkant

Ældre- og Handicapforvaltningen, Aalborg Kommune Aalborg på Forkant Innovativ udvikling i sundhed og velfærd. Forundersøgelse. Aalborg på Forkant Forundersøgelse - bedre sundhed og mere omsorg og pleje for færre ressourcer Udvikling af innovative sundheds- og velfærdsløsninger i Ældre- og Handicapforvaltningen i Aalborg Kommune 1 Indholdsfortegnelse

Læs mere

tilrettelæggelse af strategi roadmaps

tilrettelæggelse af strategi roadmaps tilrettelæggelse af strategi roadmaps www.nygaardadvisory.dk Strategi roadmap Fastlæggelse af strategiske mål, delmål eller milestones og overordnede aktiviteter, der skal til for at komme i mål, er en

Læs mere

Udviklingsstrategi 2015

Udviklingsstrategi 2015 Udviklingsstrategi 2015 Indholdsfortegnelse Indledning... 3 Innovation i praksis... 4 Fokusområder 2015... 4 Fokusområde 1: Involvering af brugere, borgere og erhverv i velfærdsudviklingen... 6 Fokusområde

Læs mere

Virksomhedsgrundlag. Specialområde Hjerneskade 2014/2015. Psykiatri og social. Specialområde Hjerneskade

Virksomhedsgrundlag. Specialområde Hjerneskade 2014/2015. Psykiatri og social. Specialområde Hjerneskade Virksomhedsgrundlag Specialområde Hjerneskade 2014/2015 Psykiatri og social Specialområde Hjerneskade 2 Forord Med dannelsen af Specialområde Hjerneskade er alle Region Midtjyllands tilbud til voksne med

Læs mere

[Skriv projektets navn]

[Skriv projektets navn] 1.1 Projektafslutningsrapport [Skriv projektets navn] [Skriv dato] Indhold 1 STAMDATA...2 2 FORRETNINGENS FORMÅL MED PROJEKTET...2 3 AFGRÆNSNING...2 4 MÅL OG SUCCESKRITERIER...2 5 ØKONOMISKE HOVEDTAL OG

Læs mere

2. Kommunikation og information

2. Kommunikation og information 2. Kommunikation og information En leder kommunikerer ved sin blotte eksistens. Folk om bord orienterer sig efter lederen, hvad enten han/hun taler eller er tavs handler eller undlader at handle. Følger

Læs mere

Baggrundsinformation

Baggrundsinformation Baggrundsinformation KOM STÆRKT FRA START Kompetence og startkapital til sociale iværksættere FÅ HJÆLP TIL BEDRE RESULTATER Forretningsudvikling for socialøkonomiske virksomheder Indholdsfortegnelse Side

Læs mere

Pakker vedr. forandring til arbejdsmiljøpuljen 2017

Pakker vedr. forandring til arbejdsmiljøpuljen 2017 Til møde i MED-Hovedudvalget den 4. oktober 2016 Pakker vedr. forandring til arbejdsmiljøpuljen 2017 Alle pakker realiseres på en måde, der understøtter det fremmende perspektiv på arbejdsmiljøindsatsen

Læs mere

Tilbagemeldingsetik: Hvordan sikrer jeg, at respondenten har tillid til processen?

Tilbagemeldingsetik: Hvordan sikrer jeg, at respondenten har tillid til processen? Tilbagemeldingsetik: Hvordan sikrer jeg, at respondenten har tillid til processen? Udgangspunktet for at bruge en erhvervspsykologisk test bør være, at de implicerede parter ønsker at lære noget nyt i

Læs mere

Keep it simple. Implementering af kommunikationsstrategi. Introduktion. Analysedesign

Keep it simple. Implementering af kommunikationsstrategi. Introduktion. Analysedesign Keep it simple Implementering af kommunikationsstrategi Af kommunikationsbureauet, LEAD Agency Det er et velkendt paradoks, at kommunikationsstrategier ofte slet ikke bliver det levende aktiv for virksomheden,

Læs mere

Forslag Borgerinddragelsespolitik

Forslag Borgerinddragelsespolitik Forslag Borgerinddragelsespolitik Vision: Faxe Kommune - vi gør afstanden kort Mission: Vi vil løse de kommunale opgaver i samarbejde med kommunens borgere, medarbejdere, og interessenter i overensstemmelse

Læs mere

TUREN GÅR TIL PROJEKTER I PRAKSIS

TUREN GÅR TIL PROJEKTER I PRAKSIS TUREN GÅR TIL PROJEKTER I PRAKSIS TUREN GÅR TIL dækker følgende områder Projektets fødsel: gruppens dannelse og opgaveafgrænsningen Projektets indledningsfase: gruppen afprøver hinanden og ideer, opgaven

Læs mere

plus image marketing og kommunikation Image Plus Agernvej 65 DK-8330 Beder T: 2016 9010 E: cp@imageplus.dk W: www.imageplus.dk

plus image marketing og kommunikation Image Plus Agernvej 65 DK-8330 Beder T: 2016 9010 E: cp@imageplus.dk W: www.imageplus.dk marketing og kommunikation Copyright Image Plus 2003 image plus Image Plus Agernvej 65 DK-8330 Beder T: 2016 9010 E: cp@imageplus.dk W: www.imageplus.dk Image Plus Profil Image Plus ejes og profileres

Læs mere

Mission. Vision. Kommunikationsstrategi 2013-2015. Formål

Mission. Vision. Kommunikationsstrategi 2013-2015. Formål Tanken om et campus som et uddannelsesfællesskab har eksisteret i Køge i mange år og er udsprunget fra lokale uddannelsesinstitutioner. Tanken har vokset sig større og større, blandt andet med bred støtte

Læs mere

Præsentationsteknik med gennemslagskraft

Præsentationsteknik med gennemslagskraft Præsentationsteknik med gennemslagskraft Præsentationsteknik med gennemslagskraft Brænd igennem, og gør indtryk på dine tilhørere Kom igennem med dit budskab At få folk med sig og skabe opbakning er en

Læs mere