22 fif til projekter udledt af projektet Fremtidens Industrielle Forretningsmodeller /lni fif til projekter. November 2014

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "22 fif til projekter udledt af projektet Fremtidens Industrielle Forretningsmodeller /lni 1. 22 fif til projekter. November 2014"

Transkript

1 22 fif til projekter udledt af projektet Fremtidens Industrielle Forretningsmodeller /lni 1 22 fif til projekter November 2014

2 22 fif til projekter udledt af projektet Fremtidens Industrielle Forretningsmodeller /lni 2 1 OM PROJEKTET Projektet Fremtidens Industrielle Forretningsmodeller (herefter FIF) havde som formål at fremme at flere små og mellemstore fremstillingsvirksomheder fra Midtjylland fokuserede på fremtidens udfordringer ved at igangsætte strategi- og kompetenceopbyggende forløb, med henblik på at realisere deres vækstpotentiale. Projektet ønskede endvidere at skabe en ny og struktureret metode for aktivering af vækstpotentialet i virksomhederne og var organiseret på en måde, der sikrede overskuelighed og udbytte for den enkelte virksomhed og komplementaritet til andre initiativer. Projektets målgruppe har været små og mellemstore virksomheder med vækstpotentiale. Projektet er blevet gennemført af et konsortium bestående af VIA University College (operatør), Væksthus Midtjylland, Center for Entrepreneurskab og Innovation ved Aarhus Universitet, samt Fremstillingsindustrien, - en del af Dansk Industri. Projektets var finansieret af midler fra Region Midtjylland og Erhvervsstyrelsen 78 små og mellemstore virksomheder har deltaget og gennemført et projektforløb i perioden 1. januar til 30. oktober Cirka 1500 virksomheder har hørt om projektet via nyhedsmails og telefonopfølgninger. Der er etableret samarbejde med alle lokale erhvervsservices i region Midtjylland, som i de fleste tilfælde har bidraget med udvælgelse, vejledning og rekruttering. Der har været afholdt 180 specialiserede vejledninger, hvor fire konsulenter fra Væksthus Midtjylland alene eller sammen med en repræsentant for den lokale erhvervsservice har afholdt møder på virksomhederne. Der er afholdt 20 basecamps på 7 forskellige lokationer rundt omkring i regionen. Projektforløbet for de deltagende virksomheder kan visualiseres på følgende måde:

3 22 fif til projekter udledt af projektet Fremtidens Industrielle Forretningsmodeller /lni 3 2 OM RAPPORTEN Rapporten har til formål at formidle projektets erfaringer i form af en række gode råd og fif, med det håb at andre lignende projekter kan drage nytte heraf. Der tages udgangspunkt i tilbagemeldingerne fra projektets interessenter herunder konsortiepartnere, virksomheder, lokale erhvervsservices samt projektets virksomhedskonsulenter kombineret med projektledelsens perspektiv på projektet. Interessenterne er primært blevet bedt om at forholde sig til følgende: - Hvad har fungeret godt i projektet? - Inden for hvilke områder/aspekter kan projektet forbedres? - Konkrete ideer til projektforbedringer Besvarelserne er indhentet via deltagelse i workshops eller via interviews. Virksomhederne har fået muligheden for at vurdere og stille forslag til projektet via et simpelt spørgeskema (Bilag A) samt i forbindelse med opfølgende individuelle samtaler med en væksthus konsulent. Bearbejdningen af de indkomne besvarelser er samlet i en række selvstændige rapporter. Der er endvidere udviklet en video, som formidler projektets mål, struktur, fremgangsmåde og organisering. En organisering som på mange måder har vist nye veje til, hvordan virksomhedskonsulenter, arbejdsgiverforeninger, uddannelses- og forskningsinstitutioner og ikke mindst erhvervsfremmesystemet kan arbejde sammen om at fremme konkurrenceevnen for produktionsvirksomheder i region Midtjylland. Denne rapport adskiller sig fra ovenstående rapporter, da den i højere grad ser fremad og fremhæver en række generelle temaer, som indrammer en lang række af tilbagemeldingerne fra projektets interessenter. Tilbagemeldingerne inkluderer såvel positive som negative erfaringer fra projektperioden, - men også ideer til hvad der fremadrettet kan gøres bedre.

4 22 fif til projekter udledt af projektet Fremtidens Industrielle Forretningsmodeller /lni 4 3 VIRKSOMHEDERNE Overskriften bør være en selvfølge for alle virksomhedsudviklende projekter, - ikke desto mindre i en verden af systemer, krav og leverancer kan et projekt, som FIF let blive klemt og derved glemme hvad det overordnede formål med projektet er, - nemlig at tilføre virksomhederne værdi. FIF projektet er generelt blevet evalueret meget positivt af virksomhederne. Et samlet billede af evalueringerne kan læses i bilag A. I projektet har der været gennemført løbende samtaler med virksomhederne med det formål at rette projektet ind, således at virksomhedernes behov er blevet tilfredstillet. I forhold til de faglige problemstillinger, som virksomhederne er kommet med, har projektet haft en bred vifte af faglig dygtige konsulenter, som har kunnet hjælpe dem med deres udfordringer, - næsten uanset hvad. Projektet har endvidere været geografisk tilgængeligt, idet alle møder med virksomhederne er blev afholdt på deres geografi eller umiddelbart i nærheden. Projektet har flyttet sig efter virksomhederne og ikke omvendt. Den administrative byrde er forsøgt minimeret og er blevet formidlet på en for virksomhederne klar og forståelig måde. Denne indsats fortsættes og vi vil fremadrettet samle alle dokumenter i en pakke (hvis det juridisk er muligt), som underskrives af virksomheden i én postgang. Det er i forhold til det administrative væsentligt at signalere, at alle parter har det samme mål nemlig at udvikle virksomheden og ikke at bruge tiden på administration og underskrifter. De deltagende virksomheder skal helst anerkende, at projektet arbejder hen imod en simpel og ikke-bureaukratisk løsning. Der har gennem forløbet været lagt vægt på udviklingen af et tillidsopbyggende forløb, hvor virksomhederne kan regne med, at det projektet siger, - er det projektet gør. Tillidsforholdet er endvidere understøttet af, at virksomhederne oplever, at der ikke startes forfra, når virksomheden går gennem projektets faser med forskellige konsulenter. Virksomhedens problemstillinger skærpes løbende, og viden fra tidligere faser udgør fundamentet for de kommende.

5 22 fif til projekter udledt af projektet Fremtidens Industrielle Forretningsmodeller /lni 5 Overskriften dækker som tidligere nævnt over en virksomhedsproces (fasemodel), hvor virksomhederne trin for trin involveres mere og mere i projektet. Den trinvise tilgang er let at formidle og begrunde over for virksomhederne, særligt hvis hver fase har en dækkende begrundelse, og hele projektet har en logisk og enkel struktur. Det er endvidere optimalt for virksomheden, at de første aktiviteter er individuelle og fortrolige, og ikke kræver deres medfinansiering. Det har endvidere vist sig hensigtsmæssigt at lancere projektet som et hop-on, hop-off forløb, hvilket vil sige, at virksomheden ikke forpligtiger sig til at deltage i hele forløbet, men kan forlade det, hvis deres ønsker og behov ikke tilfredsstilles. Gennemsigtighed er en afgørende værdi både i forhold til det interne projektsamarbejde og det eksterne. Der bør bruges en del ressourcer på at formidle projektet og dermed skabe den nødvendige gennemsigtighed for deltagerne. Gennemsigtigheden involverer blandt andet leverancer, proces og indhold. I FIF projektet er alle konsulenter og involverede organisationer præsenteret på projektets hjemmeside. Virksomhederne har derfor mulighed for at forberede sig på, hvem de gerne vil have som konsulent, eller hvem de skal mødes med i projektet. Det skal endvidere være klart for virksomhederne, hvad en eventuel projektinvolvering inkluderer. Det må eksempelvis ikke være sådan, at virksomheden spammes med gode tilbud, bare fordi at de har sagt til at være med i et isoleret projekt. Andre gode tilbud kan præsenteres i et virksomhedsrettet nyhedsbrev. I forhold til projektpartnere, den lokale erhvervsservice etc. har projektledelsen bestræbt på at kommunikere så ærligt og åbent som muligt. Eksempelvis har vi løbende kommunikeret de usikkerheder, der har været i projektet. Vi har prøvet at kommunikere, hvad vi vidste og hvad vi ikke vidste. Specielt sidstnævnte hvad vi ikke vidste er generelt blevet modtaget positivt af projektets partnere. En projektledelses term, som vi har prøvet at efterleve er Don t know what you don t know, hvilket refererer til, at man skal ikke foregive at vide noget, som man egentlig ikke gør. Det er OK at være i tvivl og usikker på, om det er det rigtige, man gør.

6 22 fif til projekter udledt af projektet Fremtidens Industrielle Forretningsmodeller /lni 6 Assumption is the mother of all fuck-ups er et filmcitat og dækker over begrebet forventningsafstemning, som vel er et af de vigtigste aspekter, når tingene går skævt. I projektet har vi nærlæst de virksomhedsevalueringer, som har tildelt projektet de laveste karakterer, og her refereres der i mange tilfælde tilbage til en manglende afstemning af forventning mellem virksomheden og projektet. Kritikken går blandt andet på, at virksomheden havde forventet en mere dybdegående analyse eller en mere handlingsorienteret afrapportering. Men afstemningen vender begge veje. Projektet har også forventninger til virksomheden; eksempelvis er det kritisk, hvis virksomheden ikke har de fornødne ressourcer til at gennemføre et strategisk forløb både i forhold til motivation, evnen til at tænke strategisk og økonomien til efterfølgende at løfte opgaven. I særlig grad bør der være fokus på, at nøglepersonerne i virksomheden kan frigøre sig fra driften og indgå i det strategiske arbejde. Det er erfaringen her, at den fælles udviklede vækstplan ikke må indeholde for mange ligestillede aktiviteter. Der anbefales f.eks. fem prioriterede aktiviteter med angivelse af hvilke personer, der skal løfte opgaven, mål/formål, tidsangivelse og klare handlingsanvisninger tilknyttet. En løbende forventningsafstemning mellem virksomhederne og FIF projektet er sket gennem opfølgende dialoger via telefon og møder, afholdt efter strategiworkshops og basecamp deltagelse. Fast track begrebet dækker over gennemførsel af hurtige forløb. Hurtige forløb signalerer fremdrift og er motiverende i sig selv samtidig med, at virksomheder og konsulenter hurtigt og let kan genskabe overblikket over opgaver og proces. Virksomhederne har endvidere givet udtryk for, at hurtige forløb er særligt appellerende. For enkelte virksomheder viste det sig dog, at når forløbene blev sat i gang, at det var svært at håndtere den daglige drift samtidig med, at virksomheden skulle udvikles strategisk. Det er essentielt, at virksomhedskonsulenten tager ansvar i sådanne situationer og agerer som indpisker. Det er vigtigt, at den aftalte fremdrift og momentum i forløbet fastholdes. Det er ikke ønskværdigt, hvis virksomheden til stadighed udskyder forløbet. Imidlertid må forløbene dog ikke afvikles så hurtigt, at der ikke er plads til refleksion og hjemmearbejde fra både virksomhedens og virksomhedskonsulenterne side. Det må heller ikke gå så hurtigt, at forløbene ikke gennemføres med de aktiviteter og mål, som er beskrevet i formalia. De hurtige forløb giver endvidere mulighed for, at ny læring i projektet kan implementeres i fremadrettede forløb for andre virksomheder.

7 22 fif til projekter udledt af projektet Fremtidens Industrielle Forretningsmodeller /lni 7 4 PROJEKTETS INTERESSENTER Ud over de deltagende virksomheder findes der en række af andre væsentlige interessenter til et projekt som FIF. Derfor er det nødvendigt under forberedelsen af projektet at udarbejde en interessentanalyse. Analysen skal løbende vedligeholdes og videreudvikles og er som oftest ikke offentlig tilgængelig, men har det formål at give projektledelsen et overblik over, hvilke interne og eksterne personer og organisationer, som har en interesse i projektet. Dette involverer såvel negative som positive interesser. Der kan være interessekonflikter indenfor eller uden for projektet, som man undervejs skal forholde sig til og håndtere. Det kan være givtigt at fokusere på de organisationer eller projekter, som har samme mål som projektet, og derigennem søge samarbejde eller som et minimum holde hinanden ajour. Her kan det være en oplagt mulighed at lære af hinanden. I komplekse projekter er det nødvendigt med både en projekt og procesplan. Imidlertid bør man i projektledelsen ikke være for rigid i sin tilgang til diverse samarbejder. Forskellige samarbejder kan tilføre projektet værdi og udvikling på hver sin måde. I FIF projektet har det hurtigt stået klart blandt andet på grund af interessentanalysen, at den lokale erhvervsservice var særlig værdifuld. Den lokale erhvervsservice har både en stor viden og række relationer at byde ind med, men det er også en uhomogen gruppe både i forhold til organisation og ageren. Under alle omstændigheder var det yderst vigtigt, at de på den bedste måde blev inddraget i projektet. Imidlertid var der ikke kun én måde at inddrage dem, og der blev derfor udviklet en række forskellige måder for gennemførslen af samarbejdet. Når et komplekst projekt som FIF er afhængig af medspil fra mange projektparter og organisationer samt deres tilhørende persongalleri, er det væsentligt at gøre sig klart, at det for en stor del handler om relationer mellem mennesker. Læringen herfra er, at et fælles projekt er et særdeles godt fundament for at etablere og udbygge relationer. Der er ikke bare tale om cocktail conversations uden et decideret formål andet end at skabe relationer, - med andre ord dialogen og relationen er nødvendig for, at man kan opnå noget. Her er det væsentligt åbent at diskutere fælles eller forskellige mål og tilgange. At tale åbent og ærligt er oftest med til at udbygge ens relationer.

8 22 fif til projekter udledt af projektet Fremtidens Industrielle Forretningsmodeller /lni 8 Det kan bestemt anbefales, at der blandt projektets parter tilstræbes en direkte og åben kommunikation. Hvis alle projektpartnere er committed til at levere deres optimale, er der ingen grund til ikke at være åben i kommunikationen med hinanden. Den direkte kommunikation henviser også til, at den direkte vej mellem projektdeltagerne som regel er den korteste og mest effektive. Der er ingen grund til, at en bestemt person skal ind over alt, - med mindre naturligvis at denne person har til formål at koordinere det, der kommunikeres om. Et agilt projekt med et højt tempo fordrer, at projektets deltagere kommunikerer direkte med hinanden I relation hertil er det en del af projektledelsens opgave at etablere et rum, hvor projektets deltagere lærer hinanden at kende og dermed får muligheden for at etablere relationer og en direkte kommunikation. I FIF projektet har vi haft en løbende og konstruktiv dialog med begge bevillingsgivere (Erhvervsstyrelsen og Region Midtjylland) og specielt RM har løbende hjulpet projektet med råd og vejledning. Det kan absolut anbefales at åbne kommunikationskanalen op til bevillingsgiver og skabe en god relation.

9 22 fif til projekter udledt af projektet Fremtidens Industrielle Forretningsmodeller /lni 9 5 PROJEKTLEDELSE En meget væsentlig del af projektledelsens arbejde er at udvikle og formidle projektets rationale. Som oftest er det givet ved projektstart, hvad begrundelsen for iværksættelsen af projektet er, - men den skal som oftest udfoldes og prioriteres. FIF projektet er i særlig grad blevet understøttet af to rapporter, som gennem hele forløbet har ageret som et solidt empirisk og teoretisk fundament for projektarbejdet. Gennem projektet har RegLab rapporten Fremtidens Industri i Danmark ageret som det teoretiske skelet. Det vurderes som særlig givtigt, idet projektet derved ikke har skullet bruge kræfter på selv at udvikle et fundament eller på at diskutere projektgyldighed eller -rationale. I mange projekter tages de væsentligste beslutninger i starten af projektet. Det er her, at grundstenene lægges. Det inkluderer blandt andet organisering, strategi og fremgangsmåde. Imidlertid tages disse beslutninger i sagens natur på et begrænset videngrundlag. Dette er en uheldig kombination og skal derfor imødekommes ved hjælp af særlig opmærksomhed på projektets proces. Kan der iværksættes aktiviteter, som medfører at projektet tilføres kritisk viden hurtigst muligt, og kan beslutninger evt. udskydes uden at ændre på projektets fremdrift. Dilemmaet er ikke nyt og er i litteraturen kendt som projektets dilemma. I FIF projektet har vi haft succes i forhold til hurtigt at udvikle en projektbeskrivelse, som på samme tid fastsatte rammer og mål for projektet, - men samtidig løbende var genstand for udvikling og diskussion blandt projektets deltagere. Eksempelvis blev der tidligt i projektet arbejdet med planer for afvikling af projektets basecamp møder. Her blev fremgangsmåde, tidsrammer og datoer planlagt, - men ikke mere planlagt end at nye ideer og læring løbende kunne integreres. Projektbeskrivelsen bør som minimum involvere de nødvendige begrebsafklaringer, herunder specifikation af formål og mål, redegørelse for projektets fremgangsmåde, roller og organisering samt indeholde præliminære tidsplaner og budgetter. Det kan endvidere være hensigtsmæssigt at inkludere en liste med projektets væsentligste risici samt tilhørende initiativer for at undgå dem. Det skal her tilføjes, at de processer som lægger op til en uformel og løbende kommunikation i særlig grad er vigtige. Der tænkes her på samarbejdet mellem projektkommunikation, projektadministration og projektledelse. Der er ingen tvivl om, at det er en fordel, at de funktioner fysisk sidder tæt sammen, så der løbende kan videndeles, samtidig med at hurtige beslutninger kan træffes og kommunikeres ud.

10 22 fif til projekter udledt af projektet Fremtidens Industrielle Forretningsmodeller /lni 10 Det vurderes som fordelagtigt at oprette og udvikle en digital platform (projektwebsted), hvor alle projektparter kan samarbejde på fælles dokumenter og uploade/downloade information. FIF projektwebstedet var designet således, at der var forskellige digitale rettigheder i forhold til, hvilken opgave projektdeltageren skulle løse. Dette betød blandt andet, at konkurrerende konsulentvirksomheder ikke har kunnet se potentielt følsomme oplysninger uploadet fra andre konsulentvirksomheder. En anden læring fra projektet var udviklingen af kernedokumenter, som har vist sig at være uundværlige i projektafviklingen. Kernedokumenterne henviser til fire Excel filer, som projektgruppen løbende har samarbejdet om og som har været helt nødvendige for afviklingen af mange af projektets aktiviteter. Dokumenterne omhandlede: - Virksomhedsinformationer - Basecamp afvikling - Afvikling af strategiforløb med tilhørende opfølgninger, herunder spørgeskema etc. - Kompetencematrix for de eksterne virksomhedskonsulenter Den digitale platform inkluderede ikke projektets offentlige web (www.forretningsmodeller.dk), som var offentlig tilgængelig for alle, herunder de deltagende virksomheder. I et projekt med mange forskellige faser og organisationer skal projektledelsen være særlig opmærksom på projektets grænseflader. Det er som regel i grænselandet, at misforståelser og tab af informationer sker. Derfor er der al mulig grund til at: - Visualisere og beskrive projektets entiteter herunder organisationer, processer m.m. i form af proces og organisations diagrammer med tilhørende beskrivelser - Sikre overlevering af informationer i grænselandet i form af uddybende mails, telefonbriefinger og udvikling af skabeloner samt sikre praksis gennem formelle aftaler. - Sikre at projektet lever videre i den modtagende organisation. Projektet har haft enkelte situationer, hvor de udvalgte virksomhedskonsulenter ikke gik i gang med opgaven med den hastighed, der var stillet virksomheden til udsigt. Dette er uheldigt, idet projektforløbet kan opfattes som en tillidskæde, hvor alle er afhængige af hinanden, og af at opgaverne gennemføres som aftalt.

11 22 fif til projekter udledt af projektet Fremtidens Industrielle Forretningsmodeller /lni 11 Projektledelsen skal løbende vurdere, hvorvidt man kan/skal rekruttere alle nødvendige kompetencer ind i projektet fra projektpartnerne, eller om det i stedet er muligt at gå eksternt og inddrage freelancere eller eksterne virksomheder. Hvis ikke projektorganisationen har de fornødne faglige kvalifikationer, bør opgaven outsources i stedet for gå på kompromis med kvaliteten. I FIF projektet er der særligt indenfor 3 områder gjort brug af eksterne kræfter. Det drejer sig om advokatbistand i forbindelse med udviklingen og kvalitetskontrollen af et offentligt EU udbud. Her var det nødvendigt, at have en ekstern advokat og ekspert tilknyttet, således at alle formelle regler blev overholdt. Projektet har også anvendt ekstern hjælp i forbindelse med rekrutteringen af relevante virksomheder. Der blev etableret et succesfuldt samarbejde med et telemarketingbureau. Endelig er der anvendt en medievirksomhed til udvikling, optagelse og færdiggørelse af en række projektvideoer. Alle 3 virksomheder har i stor grad bidraget til projektets positive resultater grundet deres ekspertise og engagement. Overskriften kan måske opfattes lidt provokerende, men pointen er, at projektledelsen skal overveje grundigt, hvad og hvor meget, der bringes til styregruppens bord. Udover at der naturligvis skal afrapporteres resultater, økonomi og planer, er det vurderingen, at styregruppen primært skal forholde sig til mere strategiske problemstillinger samt levere ressourcer til projektet. Det anbefales ikke, at styregruppens virke fokuseres på projektoperationelle spørgsmål, herunder aktiviteter og hvordan de gennemføres. Det tilrådes desuden, at projektledelsen på forhånd definerer styregruppens formål og i samme instans overvejer, om der virkelig er tale om en styregruppe eller bare et advisory board eller en referencegruppe uden formel beslutningskompetence. Det er også erfaringen, at det kan være givtigt, at projektledelsen op til afholdelsen af et styregruppemøde udvikler en række (strategiske) kritiske spørgsmål indenfor områder, hvor projektledelsen har brug for styregruppens hjælp og input. I FIF projektet er der afholdt ca. tre styregruppemøder på et år.

12 22 fif til projekter udledt af projektet Fremtidens Industrielle Forretningsmodeller /lni 12 En væsentlig faktor for alle projekter er, at projektdeltagerne skal have den fornødne motivation for at projektet skal gøre en positiv forskel og nå sine mål. I den sammenhæng kan der peges på følgende aspekter. - Projektledelsen skal kæmpe for at få det bedste team ombord på projektet. Her bør der fokuseres på faglig kompetence og motivation. Modsat gælder det om at frigøre personer, som ikke kan motiveres tilstrækkeligt. - Projektledelsen skal sammen med projektets kernemedarbejdere helst være tændt af den hellige ild og vise det fornødne engagement og tro på, at missionen kan lykkes. Det er motiverende i sig selv, at arbejde sammen med kollegaer som også er motiverede. - Projektledelsen kan via dialog og lydhørhed sikre sig projektdeltagernes commitment og motivation. Dette inkluderer fastlæggelse af ambitionsniveau, budget, aktiviteter, deadlines, kvalitetsstandarder mm. - De sociale arrangementer, herunder det at projektet fejrer sine successer, må ikke underkendes. Det relationelle er ofte det, der skal bygges på, når projektet møder udfordringer undervejs. De sociale arrangementer kan med succes integreres ind i projekts opstartsfase, midtvejsseminarer eller afslutning. - Del gavmildt ud af de successer, som projektet opnår i projektperioden. Det er motiverende at blive anerkendt, og alle vil gerne være en del af en succes. - Inviter og involver gerne eksterne parter i overordnede beslutninger. Lyt til deres ideer og bekymringer. Projekter lever i en foranderlig verden. Nogle ændringer kan projektledelsen potentielt forudse, mens andre kommer som et lyn fra en klar himmel. Pointen er at de projektforudsætninger, som man troede var givet, kan blive ændret i et splitsekund. Det kan eksempelvis være ændringer i forbindelse med projektets forventede resultater, ressourcer (typisk mennesker og budget) eller tidsramme. Ændringer behøves ikke altid være dårlige for projektet. Det man måske troede var en stor udfordring, er det ikke længere.

13 22 fif til projekter udledt af projektet Fremtidens Industrielle Forretningsmodeller /lni 13 Pointen er, at projektledelsen skal agere agilt, og der skal træffes beslutninger i henhold til de ændringer, som udgør væsentlige præmisser for projektets gennemførsel og succes. I FIF projektet har vi oplevet både gode og dårlige ændringer. Det var eksempelvis lettere at rekruttere virksomheder til projektet, end vi umiddelbart troede. Dette var medvirkende til, at vi måtte aflyse en planlagt DI kampagne, idet det eneste, vi ikke ønskede var at stille virksomheder noget i udsigt, som vi ikke kunne indfri. En fordel ved at arbejde i projekter og grupper er, at man kan dække flere kompetencer og måder at agere på. Hvis mangfoldigheden og komplementariteten anvendes optimalt kan det kun være en fordel at være forskellige og dermed dække så bredt som muligt. Projektet sikrer sig derved for blinde vinkler, - omvendt skal der til tider arbejdes lidt mere for at opnå konsensus i forhold til fremgangsmåde og beslutninger. I FIF projektet har vi fokuseret i særlig grad på sikre komplementaritet blandt andet inden for følgende områder: - Sammensætningen af projektpartnere, som involverer repræsentanter fra erhvervsfremmesystemet, uddannelsessystemet og arbejdsgiverorganisationerne. - Sammensætningen af projekt og basecamp teamets faglige kompetencer, som er meget brede og forskellige rent fagligt. - Type og størrelse af de udvalgte konsulenthuse. Konsulentvirksomhederne dækker fra enkeltmandsvirksomheder til store det internationale konsulenthuse. - Sammensætningen af projektets kernegruppe har haft en indbygget diversitet i forhold til gruppens alder og fokus. I forhold til sidstnævnte tænkes på proces versus resultat og system versus pragmatik. Et aspekt, som i nogle projekter springes let hen over, er evalueringen af projektet. Det er både kortsigtet og ufornuftigt. Løbende evalueringer giver projektledelsen mulighed for at korrigere projektets kurs og ageren, og den afsluttende evaluering giver muligheden for at reflektere over sammenhængen mellem projektets handlinger og resultater og dermed skabe en læring til kommende projekter. Det kan naturligvis altid diskuteres, hvor mange ressourcer man skal bruge i forbindelse med projektevalueringer og ikke mindst, hvilken fremgangsmåde og metode man skal anvende.

14 22 fif til projekter udledt af projektet Fremtidens Industrielle Forretningsmodeller /lni 14 I relation til projektets læring kan det som metode også give mening at stille spørgsmål undervejs. Man siger, at det gode spørgsmål udgør halvdelen af svaret, og netop det kan man udnytte i forbindelse med et projekt. Det, at projektteamet definerer en række kritiske spørgsmål, betyder, at der kan tages en undersøgende tilgang i projektet. Et projekt består af en række antagelser og ikke alle er korrekte og bør derfor valideres, hvis de er væsentlige for projektet. I FIF projektet mangler vi svar på, hvorfor en større del af de virksomheder, som deltog i informationsmøder i rekrutteringsfasen, i sidste ende valgte ikke at indgå i projektet. Var det fordi virksomhederne ikke havde tid, - eller mente at det var for akademisk, - eller var uden for målgruppen, eller?? For nuværende kender vi ikke grunden, men vi er i projektet enige om, at grunden for fravalget er væsentligt at kende, - og det kunne måske være et godt studieprojekt for en gruppe af studerende fra VIA eller Aarhus Universitet. I FIF projektet har vi anvendt forskellige tilgange og metoder. Projektet er løbende blevet evalueret via dialoger med både virksomheder, konsulentvirksomheder og projektteam, mens den afsluttende evaluering er sket gennem workshops, individuelle samtaler og spørgeskemaer.

15 22 fif til projekter udledt af projektet Fremtidens Industrielle Forretningsmodeller /lni 15 6 PROJEKTETS KOMMUNIKATION I formidlingen af et større projekt kan det anbefales at udarbejde en kommunikationsstrategi og plan. En god kommunikationsplan skal gerne være enkel og let at overskue. Det væsentligste er, at man reflekterer og forbereder sig, inden man begynder at kommunikere. Det handler om at sætte fokus på projektets mål, sin målgruppe og sit budskab, - dernæst hvordan dvs. hvilke kanaler, medier og værktøjer, der skal benyttes og inden for hvilken tidsramme. I FIF projektet har vi anvendt mange forskellige medier. Projektet har haft en web med en sigende URL adresse (www.forretningsmodeller.dk), som har fortalt om projektet og dets status. Desværre har projektets hjemmeside ikke været helt oppe på listen over søgeresultater på Google, så fremadrettet skal vi nok arbejde på en søgeoptimering. Webben har indeholdt projektstatus, videocases og produktblade til print. Der er endvidere blevet udviklet nyhedsbreve til projektdeltagerne og projektinteressenter. Til evt. kommende projekter bør det også overvejes om ikke nyhedsbreve til de deltagende virksomheder vil være en god ide. Det har været en væsentlig del af projektkommunikationen at komme ud til de lokale erhvervsservices og virksomheder via individuelle eller større fællesmøder. Internt i projektet blandt projektdeltagerne er der blevet kommunikeret via telefon, telefonmøder, mails, digitale møder afholdt på adobe connect platformen, videoanvisninger og -optagelser og der er som tidligere nævnt blevet oprettet et velfungerende projektwebsted. Der er endvidere løbende blevet afholdt projektmøder i projektets kernegruppe og flere gange har alle eller repræsentanter for de private konsulenthuse været til stede i forbindelse med projektbriefing, udviklingsmøder, midtvejsseminar og evaluering. Det har været en eksplicit strategi, at projektledelsen altid skal kan kunne kontaktes via telefon eller mail, og at det er bedre at overinformere end at underinformere.

16 22 fif til projekter udledt af projektet Fremtidens Industrielle Forretningsmodeller /lni 16 I en offentlig og til tider måske lidt for akademisk verden kan et projekt nedarve en masse forfærdelige fede ord fat words, hvis mening kan være mangetydige og for udenforstående tæt på det uforståelige. Derfor bør man i større grad tænke over hvilke ord og begreber, der anvendes i formidlingen af projektet. En mulighed kunne måske være, at tilføre projektet hjælp udefra i form af en tekstforfatter. Det anvendte sprog bør være ligetil og tilrettet målgruppen. Det er endvidere hensigtsmæssigt, hvis teksten understøttes eller måske helt erstattes af en visuel formidling i form af illustrationer, billeder etc.. I FIF projektet havde vi nedarvet en række dårlige ord fra den oprindelige ansøgning eksempelvis ordet basecamp, som på mange måder signalerer noget andet end det, basecamp udviklede sig til altså et afklaringsmøde. Et andet og måske værre eksempel retter sig mod projektets titel, som er Fremtidens Industrielle Forretningsmodeller, - og som en deltagende virksomhed udtrykte: Første gang jeg hørte om projektets titel tænkte jeg sikke noget akademisk fims, - siden har det så vist sig at være meget konkret og nede på jorden. Den pågældende virksomhed har lovet at være med til at oversætte terminologien i et kommende projekt, så målgruppen af virksomheder kan se projektet foran sig. Som oftest retter projekter som FIF projektet sig mod at en række virksomheder skal indgå i projektet, og direkte formuleret kan man vel sige, at uden deltagende virksomheder - intet projekt! Derfor bør man i høj grad fokusere på markedsføring af projektet med henblik på en tilfredsstillende virksomhedsrekruttering. Som det tidligere er blevet nævnt, er det en god ide at søge relationer og partnere, som kan hjælpe projektet og en tidlig interessentanalyse skal gerne vise, hvilke andre projekter eller organisationer som kan være relevante i forbindelse med en virksomhedsrekruttering. FIF projektet har grundlæggende haft fem strategier, som er forsøgt gennemført i rekrutteringsfasen. - Udarbejd et godt markedsføringsmateriale og distribuer budskabet på projektets hjemmeside, via produktark, PowerPoints, videoer, sociale medier og indlæg i diverse nyhedsbreve. - Søg samarbejde med eksterne parter og vær fleksibel, når der skal indgås aftaler. Det gælder om at opnå en win-win situation - Vær synlig på konferencer, messer mm., og inviter virksomheder og den lokale erhvervsservice til dialog og informationsmøder

Fra god praksis til næste praksis

Fra god praksis til næste praksis TEKNOLOGISK INSTITUT Fra god praksis til næste praksis Vejledning og rådgivning af iværksættere og virksomheder med vækstambitioner Erfaringer fra erhvervsservicesystemet Maj 2007 Indhold 1. INDLEDNING...

Læs mere

- gode råd og praktiske oplysninger om personalepolitiske samarbejdsprojekter

- gode råd og praktiske oplysninger om personalepolitiske samarbejdsprojekter Amtsrådsforeningen Kommunale Tjenestemænd og Overenskomstansatte (KTO) De 7små bjerge - gode råd og praktiske oplysninger om personalepolitiske samarbejdsprojekter De 7 små bjerge 1 INDHOLDSFORTEGNELSE

Læs mere

ET GODT PSYKISK ARBEJDSMILJØ

ET GODT PSYKISK ARBEJDSMILJØ ET GODT PSYKISK ARBEJDSMILJØ hver dag Inspiration til en systematisk indsats DET NATIONALE FORSKNINGSCENTER FOR ARBEJDSMILJØ Arbejdstilsynet Indhold Et godt psykisk arbejdsmiljø hver dag. Inspiration til

Læs mere

Projekthåndbog. Metoder og redskaber til gennemførelse af projekter i kommunerne 2. reviderede udgave

Projekthåndbog. Metoder og redskaber til gennemførelse af projekter i kommunerne 2. reviderede udgave Projekthåndbog Metoder og redskaber til gennemførelse af projekter i kommunerne 2. reviderede udgave Download en pdf-version af pjecen gratis på www.kl.dk/projekthåndbog. En udgave af pjecen i Word kan

Læs mere

Projektmodel Værktøjer Skabeloner

Projektmodel Værktøjer Skabeloner Region Hovedstaden Koncernstabene Projektmodel Værktøjer Skabeloner Version 1.0 Fælles projekthåndbog for koncernstabene December 2012 Koncernstabene Region Hovedstaden INDLEDNING 1 Velkommen til koncernstabenes

Læs mere

- om medarbejderudviklingssamtaler

- om medarbejderudviklingssamtaler - om medarbejderudviklingssamtaler Udviklet af HK/Privat, HK HANDEL og Dansk Erhverv i samarbejde med Right Kjaer & Kjerulf indholdsfortegnelse 1. Kompetenceudvikling 1.1 Hvad er kompetenceudvikling? o

Læs mere

KVALITET I MUS SCKK EN PRAKTISK GUIDE TIL LEDER OG MEDARBEJDER. Statens Kompe

KVALITET I MUS SCKK EN PRAKTISK GUIDE TIL LEDER OG MEDARBEJDER. Statens Kompe Statens Kompe KVALITET I MUS EN PRAKTISK GUIDE TIL LEDER OG MEDARBEJDER SCKK Kvalitet i MUS en praktisk guide til leder og medarbejder ISBN nr. 87-988053-6-3 Tekst: Statens Center for Kompetence- og Kvalitetsudvikling

Læs mere

LÆRING FRA TRE STYRINGSLABORATORIER. Input til partssamarbejdet om modernisering af den offentlige sektor

LÆRING FRA TRE STYRINGSLABORATORIER. Input til partssamarbejdet om modernisering af den offentlige sektor LÆRING FRA TRE STYRINGSLABORATORIER Input til partssamarbejdet om modernisering af den offentlige sektor Kolofon MindLab Slotsholmsgade 12 1216 København K Danmark +45 3392 3144 info@mind-lab.dk www.mind-lab.dk

Læs mere

Mangfoldighed og pædagogisk forandringsledelse

Mangfoldighed og pædagogisk forandringsledelse Evaluering af Mangfoldighed og pædagogisk forandringsledelse Et 2½-årigt udviklingsprojekt i Vordingborg Kommune Tredje og afsluttende rapport Maj 2009 INDHOLDSFORTEGNELSE Forord 3 Baggrund og Læsevejledning

Læs mere

Virksomheders erfaringer med Investors in People

Virksomheders erfaringer med Investors in People Virksomheders erfaringer med Investors in People - evalueringsrapport fra pilotprojektet 'Investors in People Et værktøj til strategisk kompetenceudvikling' Maj Fagerberg Kubix Birgit Hjermov September

Læs mere

Skab gode trivselsprocesser

Skab gode trivselsprocesser Skab gode trivselsprocesser Inspiration til arbejdet med trivsel og psykisk arbejdsmiljø frastresstiltrivsel.dk Indhold: 3 Skab gode trivselsprocesser 25 Grundlaget for pjecen 6 Systematik i indsatsen

Læs mere

EVALUERINGSRAPPORT. Evaluering af MindSpring Trænerkursus og gruppeforløb for unge

EVALUERINGSRAPPORT. Evaluering af MindSpring Trænerkursus og gruppeforløb for unge Als Research APS marts 2014 EVALUERINGSRAPPORT Evaluering af MindSpring Trænerkursus og gruppeforløb for unge 01 Evaluering af MindSpring Trænerkursus og gruppeforløb for unge INDHOLDSFORTEGNELSE FORORD...

Læs mere

Anerkendende toner i arbejdsmiljøet. Værdsættende samtale som en vej til bedre psykisk arbejdsmiljø. anerkendende toner i arbejdsmiljøet 1

Anerkendende toner i arbejdsmiljøet. Værdsættende samtale som en vej til bedre psykisk arbejdsmiljø. anerkendende toner i arbejdsmiljøet 1 Anerkendende toner i arbejdsmiljøet Værdsættende samtale som en vej til bedre psykisk arbejdsmiljø anerkendende toner i arbejdsmiljøet 1 Indhold 3 Slå tonen an 4 Værdsættende samtale giver bedre arbejdsmiljø

Læs mere

PERFEKTE PROCESSER PRAKTISK FORLAG

PERFEKTE PROCESSER PRAKTISK FORLAG PERFEKTE PROCESSER RUNE JOSEFSEN KRISTIAN STEEN HOLME JOAKIM BÆKGAARD PERFEKTE PROCESSER PRAKTISK FORLAG Perfekte processer 2014 Praktisk Forlag 1. Udgave, reviderede udgave 2014 Omslag: Marta Podolska

Læs mere

Tipskatalog TIPSKATALOG. Gode råd og ideer til kompetenceudvikling i Forsvaret

Tipskatalog TIPSKATALOG. Gode råd og ideer til kompetenceudvikling i Forsvaret TIPSKATALOG Gode råd og ideer til kompetenceudvikling i Forsvaret 1 Indholdsfortegnelse Introduktion s. 3 Del I: Metoder til kompetenceudvikling på jobbet s. 4 Kursus eller læring på jobbet s. 4 På egen

Læs mere

De første 100 dage. som leder af en fusioneret organisation

De første 100 dage. som leder af en fusioneret organisation De første 100 dage som leder af en fusioneret organisation De første 100 dage som leder af en fusioneret organisation 2 DE FØRSTE 100 DAGE Indhold Forord 5 Når fusioner fungerer 6 Fokus på medarbejdere

Læs mere

Lærende møder og konferencer i praksis

Lærende møder og konferencer i praksis Lærende møder og konferencer i praksis Steen Elsborg og Ib Ravn Lærende møder og konferencer i praksis People s Press Lærende møder og konferencer i praksis Steen Elsborg og Ib Ravn, 2006 1. udgave, 1.

Læs mere

Tipskatalog. Forsvarsakademiet Institut for Ledelse & Organisation

Tipskatalog. Forsvarsakademiet Institut for Ledelse & Organisation Tipskatalog Introduktion... 1 Del I: Metoder til kompetence-udvikling på jobbet... 1 Kursus eller læring på jobbet?... 2 På egen hånd... 2 I samarbejdet mellem medarbejder og leder... 3 Sammen med en kollega...

Læs mere

Køb og salg af virksomhed

Køb og salg af virksomhed Køb og salg af virksomhed Ejerskiftehåndbogen OM EJERSKIFTEHÅNDBOGEN Alle teksterne i Ejerskiftehåndbogen findes på www.startvækst.dk Startvækst er en portal til iværksættere og virksomheder i vækst og

Læs mere

Inspirationshæfte om APV og psykisk arbejdsmiljø

Inspirationshæfte om APV og psykisk arbejdsmiljø Inspirationshæfte om APV og psykisk arbejdsmiljø - erfaringer fra et udviklings- og forskningsprojekt ARBEJDSTILSYNET 2009 Hans Hvenegaard, TeamArbejdsliv Kaia Nielsen, Grontmij Carl Bro INDHOLDSFORTEGNELSE

Læs mere

Få mere ud af trivselsmålingen Gode råd til ledere om hele processen

Få mere ud af trivselsmålingen Gode råd til ledere om hele processen Få mere ud af trivselsmålingen Gode råd til ledere om hele processen Få mere ud af trivselsmålingen Gode råd til ledere om hele processen Væksthus for Ledelse, 2012 Projektledelse: Magnus Bryde, KL Nicolaj

Læs mere

Web-håndbog om brugerinddragelse

Web-håndbog om brugerinddragelse Web-håndbog om brugerinddragelse Socialministeriet Finansministeriet www.moderniseringsprogram.dk Regeringen ønsker at skabe en åben og lydhør offentlig sektor. Ved at tage den enkelte med på råd skal

Læs mere

FDFs. Projekthåndbog

FDFs. Projekthåndbog FDFs Projekthåndbog Forord På FDFs landsmødet i november 2002 vedtog man, at landsforbundet skal udarbejde et materiale, der støtter situationer med ledere, der arbejder i projekter i kortere eller længere

Læs mere

Projekthåndbog Marts 2009 0

Projekthåndbog Marts 2009 0 PROJEKTHÅNDBOG Projekthåndbog Marts 2009 0 INDHOLDSFORTEGNELSE FORORD... 3 HENSIGT... 3 HVORFOR EN PROJEKTHÅNDBOG?... 3 HVAD BETEGNER PROJEKTER GENERELT?... 5 PROJEKTTYPER PÅ UCN - RELATIONEL BETRAGTNING?...

Læs mere

Juni 2010 Signalprogrammet Ledelse i gruppen

Juni 2010 Signalprogrammet Ledelse i gruppen 42252 Projektledelse i Byggeri 07-25 Juni 2010 Juni 2010 Signalprogrammet Ledelse i gruppen Daniel G. R. Nordklint s072367 Danjal P. Olsen s101671 Deniz Yilmaz s071988 Line Mathiassen s061917 Pernille

Læs mere

Projekt VoksenADHD - En evaluering af et projekt målrettet voksne med ADHD

Projekt VoksenADHD - En evaluering af et projekt målrettet voksne med ADHD Projekt VoksenADHD - En evaluering af et projekt målrettet voksne med ADHD Marts 2010 Center for Kvalitetsudvikling Olof Palmes Allé 15 8200 Århus N Projekt VoksenADHD En midtvejsevaluering af et projekt

Læs mere

EVALUERING AF SOCIAL COACHING STØTTE TIL FORANDRING

EVALUERING AF SOCIAL COACHING STØTTE TIL FORANDRING EVALUERING AF SOCIAL COACHING STØTTE TIL FORANDRING Af Ivan Christensen, Anne Sørensen & Christoffer Zeuthen Socialt Udviklingscenter SUS 1 INDHOLD 1. INDLEDNING... 3 KORT OM SOCIAL COACHING, FUNDAMENTET

Læs mere

Evaluering af D2i -Design to innovate

Evaluering af D2i -Design to innovate Evaluering af D2i -Design to innovate Udarbejdet af LB Analyse og SDU for for D2i - Design to innovate Februar 2015 Indhold 1 Indledning... 3 1.1 Formål og målgruppe... 3 1.2 Aktiviteter i projektet...

Læs mere

EVALUERINGSRAPPORT. Historien om en succes

EVALUERINGSRAPPORT. Historien om en succes EVALUERINGSRAPPORT Historien om en succes En indsats der rykker Denne rapport fortæller historien om en succes Vester Voldgade 17 1552 København V Tlf. 33 63 10 00 www.kab-bolig.dk Det er historien om

Læs mere

Værktøjskasse Version 4

Værktøjskasse Version 4 Værktøjskasse Version 4 4. januar 2010 Indholdsfortegnelse 1. Projektorganisation og projektarbejde... 6 1.1 Rollefordeling i en projektorganisation...6 1.2 Gode råd om projektarbejde og projektgrupper...12

Læs mere