IR-POLITIK OG IR-STRATEGI Oplæg til indhold og struktur. Udarbejdet af DIRFs bestyrelse Opdateret april 2015

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "IR-POLITIK OG IR-STRATEGI Oplæg til indhold og struktur. Udarbejdet af DIRFs bestyrelse Opdateret april 2015"

Transkript

1 IR-POLITIK OG IR-STRATEGI Oplæg til indhold og struktur Udarbejdet af DIRFs bestyrelse Opdateret april 2015

2 INDHOLD KLIK PÅ RUBRIK FOR AT GÅ DIREKTE TIL EMNET INDLEDNING IR-POLITIK IR-STRATEGI AKTIONÆRSTRUKTUR ANALYTIKERDÆKNING DIALOG MED INSTITUTIONELLE INVESTORER LOVPLIGTIG RAPPORTERING LØBENDE ADRESSERING AF INVESTORSPØRGSMÅL IR-WEBSITE OG ANDRE DIGITALE MEDIER GENERALFORSAMLING DIALOG MED ERHVERVSMEDIER DIALOG MED PRIVATE AKTIONÆRER DIALOG MED MEDARBEJDERNE INVESTORERNES KENDSKAB OG VIDEN OM VIRKSOMHEDERNE KOMMUNIKATION AF CORPORATE GOVERNANCE, CSR OG ANDRE EMNER SAMSPIL MED ØVRIG EKSTERN KOMMUNIKATION FEEDBACK FRA KAPITALMARKEDERNE TIL DIREKTION OG BESTYRELSE KAPITALTILFØRSEL GÆLDSINVESTORER 2

3 INDLEDNING Nærværende dokument indeholder en række forslag til indholdet i selskabets IR-politik og IR-strategi. Forslagene skal ses som et idékatalog, der naturligvis skal tilpasses selskabets forhold. IR-politikken præsenteres typisk på selskabets hjemmeside, eventuelt i forkortet form, mens IR-strategien typisk vil være et internt dokument, der definerer selskabets tilgang til og målsætninger for IR-arbejdet udarbejdet inden for rammerne af den overordnede IRpolitik. Dette skal ses i sammenhæng med DIRFs anbefalinger for best practice inden for IR. April 2015 DIRFs bestyrelse 3

4 IR-POLITIK IR-politik Alle børsnoterede virksomheder bør fastlægge en overordnet politik for virksomhedens IR-aktiviteter. Politikken bør tilpasses det enkelte selskabs situation. IR-politikken bør drøftes i og vedtages af selskabets bestyrelse, og hovedlinjerne i politikken bør være tilgængelig på selskabets hjemmeside. IR-politikken bør indeholde overordnede målsætninger samt udstikke rammer og retningslinjer for selskabets dialog med kapitalmarkederne. Hovedelementerne i IR-politikken vil typisk være følgende: Overordnede målsætninger De overordnede mål kan blandt andet være, at Sikre, at alle markedsdeltagere har lige adgang til rettidig og fyldestgørende information om selskabets strategiske og finansielle position, målsætninger, muligheder og udfordringer Medvirke til at selskabet opleves som troværdigt og imødekommende gennem en åben og aktiv dialog med kapitalmarkederne Medvirke til en effektiv prisdannelse på selskabets værdipapirer Medvirke til at skabe øget likviditet i selskabets værdipapirer Medvirke til at optimere mulighederne for at benytte fondsbørsen som finansieringskilde Medvirke til at reducere selskabets kapitalomkostninger Materialer og kommunikationskanaler IR-politikken bør definere, hvilke materialer der offentliggøres, herunder års- og delårsrapportering, løbende selskabsmeddelelser samt investorpræsentationer. IR-politikken bør herudover beskrive de kommunikationskanaler, der benyttes i dialogen med kapitalmarkederne, f.eks.: IR-organisation Hjemmeside Conference calls og webcasts Kapitalmarkedsdage Møder med analytikere og investorer (roadshows, 1-on-1s samt gruppeinvestormøder og konferencer m.v.) Evt. brug af sociale og digitale medier IR-ansvarlige og placering i organisationen Talspersoner Principper for stilleperioder, hvis selskabet i en periode op til regnskabsoffentliggørelse vælger at afholde sig fra at kommunikere med investorer og analytikere om udviklingen i selskabets finansielle forhold. Principper i forbindelse med kommentering og gennemsyn af analytikerrapporter Serviceniveau Eksempelvis: "Virksomheden kommenterer kun på offentliggjorte og faktuelle forhold og ikke på estimater i forbindelse med gennemsyn af analytikerrapporter" Principper for adgang til topledelsen Principper for besvarelse af henvendelser fra kapitalmarkederne 4

5 IR-STRATEGI Omverdensbeskrivelse Med henblik på at definere de branche- og selskabsspecifikke forhold, der særligt vil appellere til selskabets eksisterende og potentielle investorer, bør selskabet udarbejde en summarisk omverdensbeskrivelse, f.eks. omfattende følgende oplysninger: Branche/industri Konkurrencesituation Markedsposition (styrker/svagheder) Vækstmuligheder og risikoforhold Kunder Værdikæde Equity story På baggrund af blandt andet omverdensbeskrivelsen kan selskabets equity story formuleres, dvs. de forhold og egenskaber, der gør aktien til en interessant investering for eksisterende og potentielle investorer. Selskabets equity story kan f.eks. formuleres med udgangspunkt i følgende forhold: En beskrivelse af strategi/forretningsmodel Key value drivers Markedsforhold Potentiale/udfordringer Risici og væsentligste aktiver IR-strategi Indhold og struktur Med udgangspunkt i selskabets IR-politik, omverdensbeskrivelsen og equity story kan selskabets IR-strategi formuleres, herunder målsætninger, key performance indicators og handlingsplan inden for de forskellige områder. IR-strategien vil, afhængig af selskabets aktuelle situation samt ledelsens mål og ambitioner for IR, med fordel kunne indeholde målsætninger på flere af nedenstående områder: 1. Aktionærstruktur 2. Analytikerdækning 3. Dialog med institutionelle investorer 4. Lovpligtig rapportering 5. Løbende adressering af investorspørgsmål 6. IR-website og andre digitale medier 7. Generalforsamling 8. Dialog med erhvervsmedier 9. Dialog med private aktionærer 10. Dialog med medarbejderne 11. Investorernes kendskab til og viden om virksomheden 12. Kommunikation af Corporate Governance, CSR og andre emner 13. Samspil med øvrig ekstern kommunikation 14. Feedback fra kapitalmarkederne til direktion og bestyrelse 15. Kapitaltilførsel 16. Gældsinvestorer 5

6 1. AKTIONÆRSTRUKTUR Selskabets branche, strategi, forretningsmodel, finansielle resultater og fremtidsudsigter danner rammen for selskabets equity story og er afgørende for, hvilke typer investorer, der potentielt kan have en kort- eller langsigtet interesse i aktien. Selskabets IR-strategi kan indeholde en stillingtagen til selskabets ønskede aktionærstruktur, blandt andet under hensyntagen til præferencerne vedrørende stabilitet og diversitet i aktionærbasen: Beskrivelse af selskabets equity story og hvilke investortyper denne naturligt appellerer til Ønsket geografisk fordeling af aktionærbasen Ønsket fordeling på forskellige investortyper (privat/institutionel, long/short, hedge fund, value investor, growth investor osv.) Servicering og håndtering af storaktionærer Eksempler på målsætninger vedrørende aktionærstruktur Andel/antal private aktionærer Andel/fordeling på institutionelle investorer Andel/fordeling på specifikke geografiske områder Targetliste potentielt interesserede investorer i ind- og udland og adressering Eksempler på key performance indicators vedrørende aktionærstruktur Udvikling i antal private aktionærer Udvikling i antal/andel aktionærer per land Antal 1-on-1 møder med investorer på targetliste Antal 1-on-1 møder med investorer i prioriterede geografiske centre Eksempler på aktiviteter og tiltag der kan understøtte målsætninger vedrørende aktionærstruktur: Aktiv investor-targeting og planlægning af ressourceanvendelse ifm. roadshows, konferencer m.v. Aktiv adressering af det private investorsegment (DK roadshow, samarbejde med Dansk Aktionærforening og regionalbanker, investorkommunikation på dansk m.v.) Udarbejdelse af Shareholder-ID og afdækning af potentielt interesserede investorer 6

7 2. ANALYTIKERDÆKNING Analytikerdækning fra banker og børsmæglere (sell-side) er et væsentligt element i at sikre en bredere eksponering af selskabet over for aktiemarkedet og udbygge kendskabet til virksomheden og dens aktiviteter. IR-strategien bør indeholde en stillingtagen til følgende problemstillinger vedrørende analytikerdækning: Hvordan bør relationer til analytikere håndteres? (politik, proaktiv vs. reaktiv, kommentering af rapporter, møder, holdning til betalt analyse, stilleperioder, fordeling af roadshows m.m.) Hvilken analysedækning er realistisk og ønskelig for selskabet? Hvorledes kommer analytiker- og investorvurderinger til direktionens og bestyrelsens kendskab? Eksempler på målsætninger vedrørende analytikerdækning Ønskede analytikere (kundefokus, geografi m.m.) Bredden på analytikerdækningen (antal) Optimering af analysekvalitet Fair fordeling af road shows Rating af IR-funktion blandt analytikere (absolut og relativt) Eksempler på key performance indicators vedrørende analytikerdækning Udvikling i antal analytikere (antal) Antal analytikerrapporter pr. analytiker pr. år (fokus) Spredning på analytikerestimater (kvalitet) Udvikling i (aktiens volatilitet/amplitude i forhold til det generelle aktiemarked) Antal 1-on-1 møder med analytikere Omdømmevurdering af IR-funktion og -materiale blandt analytikere. Eksempler på aktiviteter og tiltag der kan understøtte målsætninger vedrørende analytikerdækning: Aktiv analytiker-targeting og -uddannelse Sikre ensartet højt informationsniveau og fokus blandt analytikere (indsamling af konsensus estimater/afholdelse af kapitalmarkedsdag/fast mødefrekvens med analytikere) Udarbejdelse af retningslinjer og procedurer for fordeling af roadshows Udarbejdelse af procedure for anvendelse af analytikervurderinger i ledelsesrapportering Afdækning af analytikernes ønsker og informationsbehov Registrering af løbende dialog og antal møder med analytikere. 7

8 3. DIALOG MED INSTITUTIONELLE INVESTORER Dialogen med de institutionelle investorer anses i mange selskaber for en af hovedopgaverne for IR-funktionen. Derfor har kommunikationen med denne stakeholdergruppe typisk meget høj prioritet. I praksis er der mange ligheder mellem den måde, der kommunikeres med institutionelle investorer og med analytikere. IR-strategien bør adressere følgende: Hvordan skal relationer til de institutionelle investorer håndteres? (politik, proaktiv vs. reaktiv, afholdelse af møder og telefonkonferencer, stilleperioder, insider-håndtering m.v.) Hvilken investordækning er realistisk og ønskelig for selskabet? Dette skal ses i lyset af virksomhedens målsætning for aktionærsammensætningen (geografisk, type m.v.), dens reelle ressourcer til at afholde roadshows og deltage på konferencer osv. Hvorledes sikrer selskabet sig, at investorinput inklusive evt. information vedrørende bevægelser i aktiebeholdninger rapporteres til direktion og bestyrelse? Hvordan håndteres den udfordring, at investorernes fokusområder og prioriteringer bør afspejle sig i virksomhedens samlede kommunikation (både i IR-materiale og andetsteds) i kvartalsrapporter, på telefonkonferencer, kapitalmarkedsdage, på website, i pressemeddelelser m.m. og omvendt? Eksempler på målsætninger vedrørende institutionelle investorer Ønsket sammensætning af typer af institutionelle investorer (geografi, investeringsfokus f.eks. top down, bottom up, GARP, sustainability, hedge, sektorfokus m.m.) Ressourceoptimering ift. disse målsætninger inkl. roadshow, konferencer, 1-on-1 s, kapitalmarkedsdage Rating af IR-indsatsen (IR-afdeling samt ledelse) blandt investorer, både absolut og relativt. Eksempler på key performance indicators vedrørende institutionelle investorer Udvikling i investorsammensætning Udvikling i antal møder samt angivelse af, hvorvidt disse møder er blevet afholdt med primære fokusgruppe Feedback på disse møder (fra investorerne eller sekundært baseret på brokernes feedback) Antal 1-on-1 møder og telefonkonferencer med institutionelle investorer Score i omdømmevurdering af IR-funktion og -materialer blandt investorer. Eksempler på aktiviteter og tiltag der kan understøtte målsætninger vedrørende dialog med institutionelle investorer: Aktiv investor targeting Ressourcer til et aftalt antal møder, telefonkonferencer, konferencer og roadshows m.v. Afdækning af investorers ønsker og informationsbehov førende til en pipeline af aktiviteter, eksempelvis kapitalmarkedsdage og emnespecifikke investormøder og -materiale Registrering af løbende dialog og antal møder med institutionelle investorer Registrering af brug af investor-website, deltagere på telefonkonferencer m.v. 8

9 4. LOVPLIGTIG RAPPORTERING Der er en lang række love, bekendtgørelser, anbefalinger m.v., som sætter rammen for udførelsen af de børsnoterede selskabers IR-aktiviteter. De centrale regelsæt er bl.a. Værdipapirhandelsloven med tilhørende bekendtgørelser og vejledninger, Regler for udstedere af aktier (udstedt af Nasdaq København), Anbefalinger for god selskabsledelse (udarbejdet af Komitéen For God Selskabsledelse), Selskabsloven og Årsregnskabsloven. Et børsnoteret selskab er i henhold til værdipapirhandelsloven blandt andet forpligtet til at offentliggøre intern viden samt til at offentligere årsrapporter, halvårsrapporter samt periodemeddelelser eller kvartalsrapporter. IR-strategien bør angive ambitionsniveauet for den lovpligtige rapportering, herunder: Hvilken rolle skal årsrapporten spille i selskabets kommunikation med kapitalmarkederne, og skal den rettes mod andre målgrupper? Skal årsrapporten trykkes og eventuelt suppleres med en mere kortfattet udgave? Udarbejdes årsrapporten på dansk eller engelsk? Hvilke redskaber ønsker selskabet at understøtte kvartalsrapporteringen med, f.eks. telekonferencer, webcast, investormøder? I hvilket omfang ønsker selskabet at supplere selskabsmeddelelser med baggrundsinformation og perspektivering? Hvordan håndteres feedback fra kapitalmarkederne vedrørende kvaliteten af den lovpligtige rapportering? Eksempler på målsætninger vedrørende lovpligtig rapportering Niveau af rapportering i forhold til oplysningsforpligtelser (minimum <-> best practice) Anvendelse af årsrapporten, herunder målgrupper og formål Anvendelse af baggrundsinformation og perspektivering ved lovpligtig rapportering Anvendelse af supplerende kanaler som webcast og telekonferencer Finansiel PR i forbindelse med rapportering Eksempler på key performance indicators vedrørende lovpligtig rapportering Minimering af antal påtaler/henvendelser fra Finanstilsynet og Nasdaq Copenhagen Tid fra periodeafslutning til rapportering (kortere = bedre) Efterspørgsel efter trykte og online udgaver af års- og kvartalsrapporter (antal downloads og henvendelser) Eksempler på aktiviteter og tiltag der kan understøtte målsætninger vedrørende lovpligtig rapportering: Etablering af standardproces for udarbejdelse og offentliggørelse af lovpligtig rapportering Etablering/sikring af monitorering af lovkrav Feedback fra kapitalmarkederne på kvaliteten af den lovpligtige rapportering Udarbejdelse af Q&A-dokumenter, faktaark og evt. særsektioner på website med uddybende information ved større begivenheder (væsentlig kontrakt, produktlancering, milepæl). 9

10 5. LØBENDE ADRESSERING AF INVESTORSPØRGSMÅL IR-funktionen bør kontinuerligt monitorere og adressere spørgsmål fra kapitalmarkedet for at imødekomme informationsbehov samt sikre en rettidig, relevant og bedst mulig forståelse for forhold, der påvirker markedets vurdering af selskabets strategiske og finansielle position, udvikling, muligheder og udfordringer. IRstrategien bør i den forbindelse indeholde en stillingtagen til følgende problemstillinger: Hvem og hvordan håndteres henvendelser og svar (kun IR eller også øvrige personer, hvilke spørgsmål behandles/behandles ikke i stilleperioder )? Hvad skal målsætningen være for responstid i forhold til eksterne henvendelser, og skal svar afgives skriftligt eller mundtligt? Hvordan indarbejdes materielle spørgsmål i ledelsesrapportering til direktion og bestyrelse? Eksempler på målsætninger vedrørende løbende adressering af spørgsmål Rettidig besvarelse af henvendelser Kvalitet og konsistens i besvarelse af henvendelser Indarbejdelse af væsentlige interesseområder/vigtige spørgsmål i løbende finansiel afrapportering Opdatering af online Q&A Registrering af spørgsmål og svar til senere analyse og rapport Væsentlige spørgsmål indeholdes i ledelsesrapportering Eksempler på key performance indicators vedrørende løbende adressering af spørgsmål Antal spørgsmål til IR-afdelingen Responstidsminimering (tracking af henvendelsetid vs. svartid) Omdømmevurdering af IR-funktion og -materialer Eksempler på aktiviteter og tiltag der kan understøtte målsætninger vedrørende løbende adressering af IRrelaterede spørgsmål: Udarbejdelse af ramme for svarstruktur i henhold til IR-politikkens definition af udtalehierarki og retningslinjer, inklusive tilgang til og håndtering af stilleperioder Udarbejdelse af procedure for registrering af spørgsmål og svar Løbende ajourføring af overordnet Q&A-ramme, så denne afspejler spørgsmål fra kapitalmarkedet Udarbejdelse af procedure for hyppig opdatering af online Q&A Udarbejdelse af procedure for indarbejdelse af materielle spørgsmål i ledelsesrapportering Reduktion af responstid fra XX til YY (online, telefon, mail, øvrige henvendelser) 10

11 6. IR-WEBSITE OG ANDRE DIGITALE MEDIER Informationsformidling via website og -distribution er en fuldt integreret del af selskabernes finansielle og øvrige kommunikation. Udviklingen i brugen af sociale medier (FB, Twitter, LinkedIn etc.) og stor brug af mobile enheder fordrer, at selskabet også kontinuerligt tager stilling til, om indhold og funktionalitet på selskabets website fuldt understøtter adgang via mobile enheder. Endvidere bør behovet for og relevansen af også at integrere sociale og andre digitale medier i kommunikationen overvejes. Specifikt i relation til IR-sektionen på websitet, bør selskabet vurdere følgende: Indhold: sikre at stakeholders har adgang til ønsket information, og at websitet minimerer behov for brug af andre medier (eksempelvis trykte regnskaber, aktionærblade) Funktionalitet: sikre at relevant information er lettilgængelig, og at websitet er brugervenligt og navigerbart Sikre at websitet udtrykker sammenhæng og kontinuitet i forhold til virksomhedens samlede udtryk og overordnede budskaber både indholdsmæssigt og visuelt Eksempler på målsætninger vedrørende IR-website Høj score for funktionalitet (eksempelvis via relativ vurdering foretaget af ekstern konsulent eller absolut måling af antal besøg på bestemte dele af websitet, og analyse af den besøgendes ageren) Strategisk investor targeting via websitet, f.eks. facilitering af bedre kommunikation med danske/private investorer Minimering af behov for trykte årsrapporter og andet materiale udvikling af funktionalitet af indhold med henblik på at opnå sådanne konkrete målsætninger Rating af IR-website (enten køb af eksterne analyser eller interne analyser af holdning til IR websitet blandt udvalgte investorer, analytikere m.v.) Eksempler på key performance indicators vedrørende IR-website Specifik score i funktionalitets-test/brugertilfredshedsundersøgelser/benchmarkanalyser Udvikling i brugen af websitet eller dele heraf, f.eks. downloads, webcasts, factsheet og FAQ med henblik på at reducere antallet af telefoniske henvendelser og publikationsbestillinger Nøgletal for web-statistik i forhold til mål, f.eks. antal downloads, webcast besøg etc. Perceptionsstudie, der inkluderer holdning og vurdering hos brugerne af websitets funktionalitet og indhold Eksempler på aktiviteter og tiltag der kan understøtte målsætninger vedrørende IR-website Gennemføre ekstern test af funktionalitet med henblik på at forbedre brugernes anvendelse af IR-websitet Udvikle dansksproget subsite som en del af den øgede indsats over for private investorer Stille mere interaktive IR-tjenester til rådighed for investorer, eksempelvis nøgletal, estimater etc. Optimere brug af web-statistik og online surveys for løbende at måle brugeradfærd og -præferencer Forbedre søgeoptimering både fra eksterne søgemaskiner og forbedre søgefunktion på website Optimere adgangen via mobile enheder og mest efterspurgt indhold 11

12 7. GENERALFORSAMLING Generalforsamlingen er selskabets øverste myndighed og aktionærernes primære adgang til dialog med og indflydelse på ledelsen af selskabet. Selskabet bør derfor tage aktiv stilling til forberedelse og afholdelse af generalforsamlingen i henhold til øvrige målsætninger for kommunikationen med selskabets aktionærer, inklusive: Hvordan skaber selskabet de bedst mulige rammer for en effektiv dialog med selskabets aktionærer før, under og efter generalforsamlingen? Hvordan sikrer selskabet de bedst mulige rammer for udøvelse af aktivt ejerskab for alle grupper af aktionærer? Hvordan organiseres og afholdes generalforsamlingen? (intern ansvarsfordeling, fysiske rammer, format (virtuel/fysisk), sprog/tolkning, afstemning, indkaldelse og tilmelding til generalforsamlingen, spørgsmål til generalforsamlingen, opstilling af kandidater til bestyrelsen m.v.) Hvordan sikrer virksomheden sig bedst mulig overblik over stemmer og fuldmagter op til generalforsamlingen? Eksempler på målsætninger for generalforsamlingen Overblik over aktionærsammensætningen forud for generalforsamlingen Skabe gode muligheder for en mere aktiv dialog med aktionærerne Effektivisering af forberedelse og afvikling af generalforsamlingen, herunder gennemførelse af tilmelding, indsendelse af fuldmagter og afstemning Eksempler på key performance indicators vedrørende generalforsamling Udvikling i antal deltagere og stemmer på generalforsamlingen Udvikling i afgivne fuldmagter til ledelsen Udvikling i antal spørgsmål fremsat før og under generalforsamlingen Antal elektroniske tilmeldinger til generalforsamlingen Feedback fra fremmødte aktionærer via spørgeskema Struktureret opfølgning og identifikation af muligheder for forbedringer Eksempler på aktiviteter og tiltag der kan understøtte målsætninger vedrørende generalforsamlingen: Tilrettelæggelse af en interessant og informativ generalforsamling, der bidrager til at øge fremmødet på generalforsamlingen og til at give aktionærerne et godt indblik i selskabets forhold Etablering af mulighed for elektronisk deltagelse og afstemning på generalforsamlingen Live webcast og simultantolkning af generalforsamlingen 12

13 8. DIALOG MED ERHVERVSMEDIER Erhvervsmedierne udgør en væsentlig kanal til informationsformidling til investormarkedet - især for private investorer i hjemmemarkedet, men også øvrige investorgrupper i ind- og udland. Pga. erhvervsmediers og finansielle mediers sigte har disse en naturlig interesse for de børsnoterede selskaber og i forbindelse med dækningen vil erhvervsmedierne ofte tage kontakt til selskabets ledelse for udtalelser, ligesom større aktionærer eller analytikere, som dækker selskabet, kan være relevante kontaktpunkter for journalister. Finansielle resultater og væsentlige begivenheder i et selskab kan ofte være nyhedsværdige. Erhvervsmedierne kan således være en god og nyttig vej til at styrke positioneringen af selskabet i forbindelse med positive nyheder. Tilsvarende vil det være relevant at forberede et beredskab ved offentliggørelse af mindre gode nyheder, så man bedst muligt får præsenteret sine budskaber. Med oplysningspligten in mente er det afgørende, at der sikres fuld konsistens i informationsformidlingen til medierne. Selskaberne kan med fordel tænke erhvervsmedierne og personlige kontakter til erhvervsjournalister ind i planlægningen i forbindelse med offentliggørelse af regnskaber og selskabsmeddelelser under hensyntagen til sædvanlige regler om fortrolighed og håndtering af intern viden. IR-funktionen bør i samarbejde med selskabets presse-/kommunikationsafdeling skabe grundlag for en god dialog med erhvervsmedierne, og følgende aspekter bør overvejes: Mediernes konkrete behov ifm. udsendelse af IR-nyheder såsom regnskabsmeddelelser (fakta, medievenlige citater, efterfølgende ønsker om interviews osv.), når IR-materiale udfærdiges og rapporteringsdagens interne køreplan tilrettelægges Behov for løbende dialog mellem IR- og pressefunktioner med henblik på at koordinere budskaber og nyhedsflow, aktiviteter, adgang til ledelsen osv. Eksempler på målsætninger vedrørende dialog med finansielle medier Øget omtale og dækning af konkrete IR-budskaber i de finansielle medier Øget eksponering af ledelsen i udvalgte erhvervsmedier Styrkelse af eksternt IR-materiale, så det udarbejdes under hensyn til erhvervsmediernes behov Eksempler på key performance indicators vedrørende dialog med finansielle medier Måling af antal historier og antal medier med fokus på konkrete IR-budskaber Udvikling i dybere og kvalitative interviews og solohistorier i udvalgte medier Resultat af brugerundersøgelse af IR-materiale blandt journalister, tracking af brug af citater og budskaber m.v. Eksempler på aktiviteter og tiltag der kan understøtte målsætninger vedrørende dialog med finansielle medier Udarbejdelse af liste over relevante erhvervsmedier og kontaktpersoner Gennemgang og tilpasning af sprog og form samt sikring af strategiske budskaber i selskabs- og regnskabsmeddelelser Tracking af udviklingen i mediernes brug af citater og konkrete formuleringer efter udsendelse af meddelelse 13

14 9. DIALOG MED PRIVATE AKTIONÆRER Private aktionærer udgør i mange selskaber en væsentlig del af selskabets aktionærbase og handel i aktien. IRstrategien bør derfor indeholde retningslinjer for dialogen med de private aktionærer: Hvordan sikrer virksomheden bedst muligt en effektiv dialog med de private aktionærer? Hvordan sikrer virksomheden, at regnskabsmeddelelser, selskabsmeddelelser og anden investorinformation kan forstås af både professionelle og private investorer? Eksempler på målsætninger for dialogen med private aktionærer Sprogversioner i selskabets kommunikation, herunder løbende rapportering, hjemmeside m.v. Arrangementer og aktionærinformation for private investorer Planlægning og tilrettelæggelse af investorpræsentationer/møder, så ledelsens og IR-funktionens ressourcer udnyttes bedst muligt Nyhedsflow og medieomtale med henblik på at skabe øget opmærksomhed og interesse for aktien Eksempler på key performance indicators vedrørende dialog med private aktionærer Udvikling i antal og andel af private aktionærer Antal afholdte arrangementer for private investorer Antal besøgende på hjemmeside, tilmeldte abonnenter på nyhedstjeneste m.v. Eksempler på aktiviteter og tiltag der kan understøtte mål for dialog med de private aktionærer Planlægning af roadshows og investorarrangementer i Danmark evt. i samarbejde med banker, Dansk Aktionærforening eller andre former for afdækning af de private investorers ønsker og informationsbehov Udarbejdelse af kommunikationsplan med henblik på at øge kendskab til virksomheden og komme i dialog med private investorer Udarbejdelse af investorpræsentation, der er skræddersyet til de private investorer 14

15 10. DIALOG MED MEDARBEJDERNE Medarbejderne i de børsnoterede selskaber har en naturlig interesse i at følge den overordnede udvikling i det enkelte selskab, ligesom selskabets ledelse har en interesse i, at medarbejderne er godt informeret om selskabets aktuelle situation og ved, hvordan de bedst muligt bidrager til realiseringen af de strategiske mål, herunder de opstillede finansielle mål. I mange virksomheder er medarbejderne desuden aktionærer i selskabet. Følgende aspekter bør derfor overvejes i relation til dialogen med medarbejderne: Medarbejderes løbende behov for information og dialog om virksomhedens strategi, overordnede (finansielle) mål, virksomhedens finansielle performance, ændringer i virksomhedens ejerkreds, almindelige interesse for aktiekurs og image osv. Medarbejderes reaktion på konkrete eksterne udmeldinger (eksempelvis i forbindelse med omstruktureringer, der vil føre til fyringer, ændringer i den øverste ledelse m.v.) Eksempler på målsætninger vedrørende Dialog med medarbejderne Øget forståelse og opbakning blandt medarbejderne omkring overordnet strategi, ambitioner og finansiel performance Øget dialog med medarbejderne omkring IR-aktiviteterne, aktien og omverdenens syn på virksomheden Eksempler på key performance indicators vedrørende dialog med medarbejderne Øget synlighed af IR-indhold på selskabets intranet og anden intern kommunikation (for eksempel aktiekurs, IR-nyheder, IR-funktionens indspark omkring seneste roadshow, adgang til kursdata og konsensustal, interviews med ledelsen rettet mod medarbejdere m.v.) Udvikling i viden om selskabets strategi, mål og resultater i medarbejdertilfredshedsanalyser Eksempler på aktiviteter og tiltag der kan understøtte selskabets dialog med medarbejderne og bidrage til at afmystificere og synliggøre omverdenens vurdering af selskabet IR-funktionen udarbejder køreplan for og afholder interne IR-præsentationer og Q&A-sessions på vigtigste sites IR-funktionen udarbejder internt rettet kommunikationspakke og sikrer formidling af IR-meddelelser vedrørende eksempelvis kvartalsrapporter, opdatering af strategi og målsætninger m.v. til ledelsesgruppen under den øverste ledelse til brug for videre formidling til deres medarbejdere I samarbejde med ledelsen udarbejdes interne webcasts, hvor ledelsen præsenterer resultater IRfunktionen udvikler sammen med website-teamet indhold til intranettet med konsensustal, anbefalingsbarometer og adgang til analyser/mediedækning (inden for lovmæssige begrænsninger) 15

16 11. INVESTORERNES KENDSKAB TIL OG VIDEN OM VIRKSOMHEDEN Investorernes kendskab til og viden om virksomheden er afgørende for forståelsen for virksomhedens situation og potentiale og dermed for en fair prisfastsættelse af aktien. IR-strategien bør indeholde en stillingtagen til følgende problemstillinger vedrørende investorernes kendskab til og viden om virksomheden: Er der områder, hvor aktiemarkedet ikke i tilstrækkelig grad har indsigt i eller forståelse for virksomheden og dens potentiale? Hvilke aktiviteter og medier (IR-websites, video, årsrapport, aktionærblad, møder, medieomtale etc.) kan tages i brug for at øge informationsniveauet? Eksempler på målsætninger vedrørende investorerne kendskab til og viden om virksomheden Investorernes kendskab til virksomheden og dens equity story Investorernes tilfredshed med virksomhedens informationsniveau både for private og professionelle investorer Aktiviteter, der bidrager til at øge kendskab og viden om virksomheden Eksempler på key performance indicators vedrørende investorernes kendskab til virksomheden Gap mellem analytikernes estimater og selskabets egne estimater Resultat af omdømmeanalyse, der fokuserer på kendskab, information og informationsbehov Eksempler på aktiviteter og tiltag der kan understøtte målsætninger vedrørende investorernes viden om og kendskab til virksomheden Afdækning af investorernes ønsker og informationsbehov Struktureret indsamling af feedback fra alle investormøder mht. investorernes informationsbehov Afholdelse af kapitalmarkedsdag Udarbejdelse af kommunikationsplan 16

17 12. KOMMUNIKATION AF CORPORATE GOVERNANCE, CSR OG ANDRE EMNER IR-strategien bør indeholde en stillingtagen til, i hvilket omfang de ikke-finansielle forhold er relevante for selskabets værdiskabelse (og dermed investorerne) og en beskrivelse af, hvordan selskabet ønsker at kommunikere herom: Beskrivelse af selskabets nøgleinteressenter og sammenhæng til værdiskabelsen (omdømme, omkostningsbesparelser, forretningsmuligheder, innovation, motivation, fastholdelse og tiltrækning af medarbejdere) Beskrivelse af aktionærtyper og disses fokusområder Beskrivelse af sammenhæng til risikostyring og overholdelse af lovgivning og anbefalinger på området Eksempler på målsætninger vedrørende kommunikation af ikke-finansielle forhold Ambitionsniveau for rapportering (valg af standarder) Omfang af rapportering (integreret i årsrapporten, selvstændig rapportering) Integration i det øvrige IR-arbejde (præsentationer, roadshows m.v.) Mål for optagelse i SRI-aktieindeks (f.eks. FTSE4GOOD, DJ Sustainability index) Eksempler på key performance indicators vedrørende kommunikation af ikke-finansielle forhold Rapporteringsniveau i henhold til valgte standarder Antal IR-møder hvor ikke-finansielle forhold er adresseret proaktivt Eksempler på aktiviteter og tiltag der kan understøtte målsætninger vedrørende for kommunikation af ikkefinansielle forhold: Afdække investorernes ønsker og informationsbehov Afdække betydningen af ikke-finansielle forhold for selskabets værdiskabelse Opdatere IR-strategien og aktivitetsplaner i henhold hertil Udarbejde særlige ikke-finansielle slides til roadshow præsentation 17

18 13. SAMSPIL MED ØVRIG EKSTERN KOMMUNIKATION IR-strategien bør sikre, at der er etableret procedurer for kommunikationen af finansielle og strategiske budskaber i selskabets øvrige eksterne kommunikationsaktiviteter, så informationen understøtter opbygningen af det generelle kendskab til selskabets aktiviteter og selskabets omdømme inden for rammerne af den gældende regulering. Der bør tilstræbes en ensartet linje og indhold i kommunikationen til alle stakeholders, som dels minimerer risici og usikkerhed, dels sikrer troværdighed og positiv positionering af selskabet. IRstrategien bør i den forbindelse indeholde en stillingtagen til følgende forhold: Hvordan koordineres de samlede kommunikationsaktiviteter mest effektivt på tværs af kommunikationsfunktioner? Generelle udtalerammer og -politikker Fastlæggelse af rammer for anvendelsen af finansiel information (strategi, overordnede finansielle mål, virksomhedens finansielle performance, ændringer i virksomhedens ejerkreds m.m.) i øvrige kommunikationsaktiviteter Godkendelsesprocedurer Eksempler på målsætninger vedrørende samspil med øvrig ekstern kommunikation IR-funktionen skal proaktivt bidrage med indhold og data til understøttelse af selskabets øvrige eksterne kommunikation IR-funktionen skal sikre, at indholdet i selskabets øvrige eksterne kommunikation er afstemt med den information, som allerede er tilgået kapitalmarkedet, jf. oplysningsforpligtelser Eksempler på key performance indicators vedrørende samspil med PR og øvrig ekstern kommunikation Øget synlighed og kendskabsgrad Antal eksponeringer i medier (print, web, broadcast og finansielle, trade, forbruger m.m.) Antal besøg på hjemmeside Eksempler på aktiviteter og tiltag der kan understøtte målsætninger vedrørende samspil med øvrig ekstern kommunikation: Etablere interne rammer og procedurer mellem IR og øvrige kommunikationsenheder for samarbejde om udvikling, udmelding af og opfølgning på selskabets kommunikationsaktiviteter (strategi og eksekvering i relation til idé generering, godkendelse, offentliggørelse) Etablere fælles arkiv for offentliggjort information og ekstern omtale 18

19 14. FEEDBACK FRA KAPITALMARKEDERNE TIL DIREKTION OG BESTYRELSE Relationen til og kommunikationen med kapitalmarkederne bør ultimativt være forankret i bestyrelsen, og det er væsentligt, at bestyrelsen har god og løbende føling med udviklingen i selskabets aktie og kapitalmarkedets generelle vurdering af selskabets udvikling og resultater. Det bør derfor være en del af IR-arbejdet at sikre en regelmæssig rapportering til direktion og bestyrelse, som beskriver udviklingen i aktien, aktionærkredsen, markedet, tilbagemeldinger fra dialogen med aktørerne på kapitalmarkederne m.v. IR-strategien bør indeholde overvejelser om, hvordan selskabet ønsker at indhente tilbagemeldinger fra kapitalmarkedet, og hvordan disse skal rapporteres til bestyrelsen, herunder: Hvad er de væsentligste fokuspunkter hos selskabets nuværende og potentielle investorer i forhold til selskabets equity story og IR-indsatsen? Hvordan ønsker selskabet at indhente tilbagemeldinger fra aktiemarkedet ( perception studies, løbende feedback, uformelle samtaler med analytikere, roadshow-feedback, konsensus etc.)? I hvilket omfang ønsker selskabet at deltage i benchmarks (IR Global Rankings, IR Nordic Markets)? Hvilke emner er relevante at rapportere til bestyrelsen, og i hvilket format skal der rapporteres? Eksempler på målsætninger vedrørende feedback fra kapitalmarkederne Placering i benchmarks Udarbejdelse af perception studies Indhentning af analytiker-estimater Omfang af roadshow-feedback Eksempler på key performance indicators vedrørende feedback fra kapitalmarkederne Score i benchmark-analyser Antal møder med analytikere om kvaliteten af IR-arbejdet Bevægelse i score på egne IR-surveys Eksempler på aktiviteter og tiltag der kan understøtte målsætninger vedrørende feedback fra kapitalmarkederne: Øget anvendelse af konsensus-estimater ved udarbejdelse af kvartalsrapporter for at sikre, at afvigelser adresseres i nødvendigt omfang Gennemgang af analytikerrapporter for bekymringer, risici, vurdering af upsides m.m. Gennemførelse af perception study Interviews med udvalgte analytikere Gennemgang og opdatering af bestyrelsesrapportering (kan indeholde: udvikling i aktionærkreds, aktiekurs, analytikerdækning, handelsstatistik, analytikervurderinger, konsensus, feedback fra investorer, planlagte og gennemførte IR-aktiviteter, største aktionærer) Analyse af webtrafik med henblik på at gennemføre opdatering af website og rapportering 19

20 15. KAPITALTILFØRSEL Investor Relations arbejdets overordnede formål er at optimere selskabets adgang til kapital. Afhængig af selskabets situation og løbende behov for kapital, kan IR-strategien forholde sig til muligheder og procedurer for kapitalfremskaffelse, og dermed adressere følgende forhold: Hvordan ser selskabets ønskede kapitalstruktur ud? Hvilken adgang har selskabet til at rejse ny kapital, via hvilke instrumenter og med hvilken tidshorisont? Hvordan begrundes et (løbende) kapitaltilførselsbehov i selskabets equity story? Hvordan planlægges og afvikles en kapitalemissionskampagne? Hvilke ressourcer bør allokeres og hvilke rådgivere tilknyttes? I forbindelse med en konkret emission bør IR-afdelingen i samarbejde med selskabets finans- og kommunikationsafdeling og eventuelt i samråd med rådgivere være ansvarlig for udarbejdelse og eksekvering af en fuldstændig projektplan. Eksempler på målsætninger vedrørende kapitaltilførsel Gennemførsel af løbende analyser af muligheder for adgang til kapital Tidsmål for eksekvering af emission Information til kapitalmarkedet Opbakning til emission blandt nøgleinteressenter Afvikling af emissionsproces med minimalt ressourcetræk Mål for allokering Eksempler på key performance indicators vedrørende kapitaltilførsel Ajourføring af overordnet emissionsplan Antal møder med investorer Tegnet kapital i forhold til udbud Smidig proces med myndigheder (sikker eksekvering) Eksempler på aktiviteter og tiltag der kan understøtte målsætninger vedrørende emissioner: Løbende arbejde o Afdækning af ønsker til kapitalstruktur og -former o Afdækning af emissionsformers fordele og ulemper o Løbende identifikation af mulige investorer o Ajourføring af og rammer for løbende dialog med (udvalgte) rådgivere Generel ramme for emissionsprojekt o Identifikation af projektgruppe (intern og ekstern) o Beskrivelse af informationsstrategi og hoveddokumenter o Fastlæggelse af beredskab og lækagehåndtering o Overordnet eksekveringsplan før, under og efter emission 20

IR POLITIK IR STRATEGI

IR POLITIK IR STRATEGI IR POLITIK IR STRATEGI Udarbejdet af Pernille Friis Andersen, FLSmidth, Tim Eriksen, Prospect, Julie Quist, Danisco og Jørgen Fischer Ravn, Impact Communications. København 2011. IR POLITIK IR Politik

Læs mere

Medlemsmøde 15. marts 2011, Danisco

Medlemsmøde 15. marts 2011, Danisco Medlemsmøde 15. marts 2011, Danisco IR Best Practice - Hvordan arbejder man systematisk med en IR strategi? Agenda IR Best Practice: - Hvordan arbejder man systematisk med en IR strategi 1. DIRF IR Best

Læs mere

IR-POLITIK OG IR-STRATEGI Oplæg til indhold og struktur. Udarbejdet af DIRFs bestyrelse Opdateret oktober 2016

IR-POLITIK OG IR-STRATEGI Oplæg til indhold og struktur. Udarbejdet af DIRFs bestyrelse Opdateret oktober 2016 IR-POLITIK OG IR-STRATEGI Oplæg til indhold og struktur Udarbejdet af DIRFs bestyrelse Opdateret oktober 2016 INDHOLD KLIK PÅ RUBRIK FOR AT GÅ DIREKTE TIL EMNET INDLEDNING IR-POLITIK IR-STRATEGI AKTIONÆRSTRUKTUR

Læs mere

IR BEST PRACTICE DIRFs anbefalinger

IR BEST PRACTICE DIRFs anbefalinger IR BEST PRACTICE DIRFs anbefalinger INDHOLD Klik på det ønskede område for at komme direkte til dette Indledning Hvad er godt Investor Relationsarbejde? IR-politik IR-funktionen - rammer og organisatorisk

Læs mere

DIRFS ANBEFALINGER OM GOD INVESTOR RELATIONS 2009

DIRFS ANBEFALINGER OM GOD INVESTOR RELATIONS 2009 DIRFS OM GOD INVESTOR RELATIONS 2009 1 Indholdsfortegnelse Indledning formål... 3 Indledning hvad er god IR?... 4 Lovgivning m.v.... 5 Ansvaret for IR... 6 Målgruppen for IR... 8 IR politik... 9 Generel

Læs mere

Som led i virksomhedsstyringen arbejder bestyrelsen og direktionen løbende med relevante

Som led i virksomhedsstyringen arbejder bestyrelsen og direktionen løbende med relevante 10. marts 2014 Standarder for god selskabsledelse Som led i virksomhedsstyringen arbejder bestyrelsen og direktionen løbende med relevante standarder for god selskabsledelse. Nedenfor redegøres for hvordan

Læs mere

IR BEST PRACTICE. Opdaterede anbefalinger: Præsentation, eksempler og trends

IR BEST PRACTICE. Opdaterede anbefalinger: Præsentation, eksempler og trends IR BEST PRACTICE Opdaterede anbefalinger: Præsentation, eksempler og trends AGENDA Kl. 15.30 16.00 Præsentation af opdaterede IR Best Practice-anbefalinger v/ Flemming Ole Nielsen, IR Director, DSV og

Læs mere

FORHOLDET MELLEM INVESTOR RELATION OG BESTYRELSE L A R S F R E D E R I K S E N

FORHOLDET MELLEM INVESTOR RELATION OG BESTYRELSE L A R S F R E D E R I K S E N FORHOLDET MELLEM INVESTOR RELATION OG BESTYRELSE L A R S F R E D E R I K S E N OVERORDNEDE BETRAGTNINGER Aktivt ejerskab har drevet ændringer Øgede krav til direktionen Øgede krav til bestyrelsen Proxy

Læs mere

CERTAINTY INGENUITY ADVANTAGE. Computershare Din globale leverandør af investorservices

CERTAINTY INGENUITY ADVANTAGE. Computershare Din globale leverandør af investorservices CERTAINTY INGENUITY ADVANTAGE Computershare Din globale leverandør af investorservices Lokal ekspertise med global rækkevidde Computershares innovative investorservices sikrer value for money for dit selskab,

Læs mere

Nuværende mål for kapitalstrukturen er en egenkapitalandel på 30% excl. værdi af goodwill.

Nuværende mål for kapitalstrukturen er en egenkapitalandel på 30% excl. værdi af goodwill. Anbefalinger for god selskabsledelse Land & Leisure A/S følger i al væsentlighed Nasdaq OMX Copenhagen A/S s anbefalinger for god selskabsledelse. Land & Leisure A/S ledelse forholder sig således løbende

Læs mere

Krisekommunikation. kan kommunikation ændre udfaldet af en krise?

Krisekommunikation. kan kommunikation ændre udfaldet af en krise? Krisekommunikation kan kommunikation ændre udfaldet af en krise? Bettina Køhlert, partner og kommunikationsrådgiver, Bottomline Communications A/S DIRF arrangement /11. februar 2010 En krise under opsejling.

Læs mere

Social-, Børne- og Integrationsministeriet. Kommunikationsstrategi

Social-, Børne- og Integrationsministeriet. Kommunikationsstrategi Social-, Børne- og Integrationsministeriet Kommunikationsstrategi 2 KOMMUNIKATIONSSTRATEGI Social-, Børne- og Integrationsministeriet arbejder for at skabe reelle fremskridt for den enkelte borger. Det

Læs mere

Politiets pressepolitik (Rigspolitiet)

Politiets pressepolitik (Rigspolitiet) Politiets pressepolitik (Rigspolitiet) Denne pressepolitik fastlægger de overordnede mål og retningslinjer for politiets samspil med medierne og definerer de nærmere rammer for dette arbejde. Det strategiske

Læs mere

Politik for Investor Relations (Informationspolitik)

Politik for Investor Relations (Informationspolitik) Sagsnr. 12271 Baneskellet 1 Hammershøj 8830 Tjele Telefon 8799 3000 CVR-nr. 31843219 Politik for Investor Relations (Informationspolitik) 1. Lovgrundlag Denne politik for Danske Andelskassers Bank A/S

Læs mere

Velkommen til DIRFdagen 2014. DIRF s formand Lars Møller

Velkommen til DIRFdagen 2014. DIRF s formand Lars Møller 1 Velkommen til DIRFdagen 2014 DIRF s formand Lars Møller 2 Program 09.30 10.00 Ankomst, registrering og netværkssnak 10.00 10.15 Velkomst ved DIRF s formand Lars Møller Introduktion til dagens program

Læs mere

..IR funktionen Rolf Sass Sørensen, VP, IR & Communications DIRF, 14. oktober 2011

..IR funktionen Rolf Sass Sørensen, VP, IR & Communications DIRF, 14. oktober 2011 1..IR funktionen Rolf Sass Sørensen, VP, IR & Communications DIRF, 14. oktober 2011 Bavarian Nordic Vacciner til forebyggelse og behandling af cancer og infektionssygdomme Grundlagt i 1994 Virksomhed i

Læs mere

Københavns Amts. Kommunikationspolitik

Københavns Amts. Kommunikationspolitik Københavns Amts Kommunikationspolitik INDHOLD Indledning 3 Principper for god kommunikation i Københavns Amt 4 1. Vi vil være synlige og skabe indsigt i de opgaver, amtet løser 5 2. Vi vil skabe god ekstern

Læs mere

ANBEFALINGER FOR AKTIVT EJERSKAB KOMITÉEN FOR GOD SELSKABSLEDELSE

ANBEFALINGER FOR AKTIVT EJERSKAB KOMITÉEN FOR GOD SELSKABSLEDELSE ANBEFALINGER FOR AKTIVT EJERSKAB KOMITÉEN FOR GOD SELSKABSLEDELSE [..] 2016 1 INDHOLD FORORD... 3 INDLEDNING... 4 1. Komitéens arbejde og monitorering... 4 2. Målgruppe... 4 3. Soft law og dens betydning...

Læs mere

Corporate Governance god selskabsledelse

Corporate Governance god selskabsledelse Corporate Governance god selskabsledelse Indledning Danske, børsnoterede selskaber skal i deres årsrapport for 2006 og fremefter give en redegørelse for, hvordan de forholder sig til Komiteen for god selskabsledelses

Læs mere

Fund Governance (Anbefalinger for god ledelse af investeringsforeninger)

Fund Governance (Anbefalinger for god ledelse af investeringsforeninger) 24. april 2012 Fund Governance (Anbefalinger for god ledelse af investeringsforeninger) Amaliegade 31 DK 1256 København k, Tlf. +45 3332 2981 Fax + 45 3393 9506 E-mail: info@ifr.dk www.ifr.dk Indholdsfortegnelse

Læs mere

Eksempler på gode forklaringer, når en anbefaling følges (i henhold til 2011-anbefalingerne)

Eksempler på gode forklaringer, når en anbefaling følges (i henhold til 2011-anbefalingerne) Anbefaling 1.1.1. Det anbefales, at det centrale ledelsesorgan bl.a. gennem investor relations arbejde sikrer en løbende dialog mellem selskabet og aktionærerne, således at det centrale ledelsesorgan kender

Læs mere

Politik for best practice for ledelse af investeringsforeninger

Politik for best practice for ledelse af investeringsforeninger Politik for best practice for ledelse af investeringsforeninger Gældende fra og med den 28. november 2014 1. Baggrund og formål Nærværende politik er fastsat af bestyrelsen i Investeringsforeningen PFA

Læs mere

Fund Governance (Anbefalinger for god ledelse af investeringsforeninger)

Fund Governance (Anbefalinger for god ledelse af investeringsforeninger) Fund Governance (Anbefalinger for god ledelse af investeringsforeninger) Side 1 af 8 Indholdsfortegnelse 1. Generalforsamling og investorers forhold... 5 2. Bestyrelsen... 5 3. Udøvelse af stemmerettigheder/aktionærrettigheder...

Læs mere

KOMMUNIKATIONSSTRATEGI. Analyse af organisationers udvikling og anvendelse af kommunikationstrategier

KOMMUNIKATIONSSTRATEGI. Analyse af organisationers udvikling og anvendelse af kommunikationstrategier KOMMUNIKATIONSSTRATEGI Analyse af organisationers udvikling og anvendelse af kommunikationstrategier Februar 2014 INDHOLD KONKLUSION............................................ 3 OM ANALYSEN...........................................

Læs mere

IR BEST PRACTICE DIRFs anbefalinger

IR BEST PRACTICE DIRFs anbefalinger IR BEST PRACTICE DIRFs anbefalinger INDHOLD Klik på det ønskede område for at komme direkte til dette Indledning Hvad er godt Investor Relationsarbejde? IR-politik IR-funktionen - rammer og organisatorisk

Læs mere

Udkast til reviderede Anbefalinger for god Selskabsledelse Komitéens høring af 15. december 2009.

Udkast til reviderede Anbefalinger for god Selskabsledelse Komitéens høring af 15. december 2009. Komitéen for god Selskabsledelse Sekretariatet Erhvervs- og Selskabsstyrelsen Kampmannsgade 1 1780 København V. Sendt til: cg-komite@eogs.dk København, den 4. februar 2010 Udkast til reviderede Anbefalinger

Læs mere

DE BEAR TECHNOLOGY. o Processer, metoder & værktøjer. e-mail: info@dbtechnology.dk WWW.DBTECHNOLOGY.DK

DE BEAR TECHNOLOGY. o Processer, metoder & værktøjer. e-mail: info@dbtechnology.dk WWW.DBTECHNOLOGY.DK Mission Critical o Projekt Information management o Processer, metoder & værktøjer. Side 1 of 11 Projekt information Projekt information management inkluderer alle de processer, som er nødvendige for at

Læs mere

Ændringerne vil også nødvendiggøre en ændring af bekendtgørelse om udstederes oplysningsforpligtelser

Ændringerne vil også nødvendiggøre en ændring af bekendtgørelse om udstederes oplysningsforpligtelser 24. april 2015 Nyhedsbrev Capital Markets Nye regler vedrørende finansiel rapportering, storaktionærflagning og offentliggørelse af sanktioner Folketinget har den 21. april 2015 vedtaget et lovforslag

Læs mere

Politik for aktivt ejerskab Foreningen Nykredit

Politik for aktivt ejerskab Foreningen Nykredit Politik for aktivt ejerskab Foreningen Nykredit Marts 2017 16. marts 2017 Politik for aktivt ejerskab At være en aktiv ejer indebærer for Foreningen Nykredit, at foreningen deltager aktivt i at sikre en

Læs mere

KOMMUNIKATIONSPOLITIK FOR BRØNDBY KOMMUNE

KOMMUNIKATIONSPOLITIK FOR BRØNDBY KOMMUNE KOMMUNIKATIONSPOLITIK FOR BRØNDBY KOMMUNE MAJ 2008 FORORD Kommunikationen har betydning for, hvordan borgere og virksomheder opfatter os, og hvordan kommende og nuværende medarbejdere ser på kommunen som

Læs mere

Kommunikationsstrategi for Regionernes Fælles Indkøb

Kommunikationsstrategi for Regionernes Fælles Indkøb Kommunikationsstrategi for Regionernes Fælles Indkøb Indhold 3 Formål 5 Ansvarsfordeling og samarbejdsflader 6 Interessenter 8 Mål for kommunikationen 10 Kanaler 11 Handlingsplan og evaluering Kommunikationsstrategi

Læs mere

GENERALFORSAMLINGER I BØRSNOTEREDE SELSKABER. Ved advokat Trine Damsgaard Vissing

GENERALFORSAMLINGER I BØRSNOTEREDE SELSKABER. Ved advokat Trine Damsgaard Vissing GENERALFORSAMLINGER I BØRSNOTEREDE SELSKABER Ved advokat Trine Damsgaard Vissing PRAKTIK I FORBINDELSE MED GENERALFORSAMLINGER Før Under Efter SAMSPIL MELLEM FLERE REGELSÆT Børsregler Selskabsloven GF

Læs mere

Corporate Governance god selskabsledelse

Corporate Governance god selskabsledelse Corporate Governance god selskabsledelse Indledning Danske, børsnoterede selskaber skal i deres årsrapport for 2006 og fremefter give en redegørelse for, hvordan de forholder sig til Komiteen for god selskabsledelses

Læs mere

Anbefalinger om best practice for ledelse af investeringsforeninger

Anbefalinger om best practice for ledelse af investeringsforeninger Anbefalinger om best practice for ledelse af investeringsforeninger Vedtaget af Investeringsfondsbranchens bestyrelse den 2. september 2014 Anbefalinger om best practice for ledelse af investeringsforeninger

Læs mere

1.0 Kommunikationsstrategiens formål og grundlag

1.0 Kommunikationsstrategiens formål og grundlag UDKAST Indhold 1. Formål og grundlag 2. Platform 3. Mål 4. Målgrupper 5. Kommunikationsprincipper 6. Budskaber 7. Kanaler 8. Governance 9. Prioriterede indsatser 2 1.0 Kommunikationsstrategiens formål

Læs mere

Hvilken betydning har en virksomheds bestyrelse for Nordea? 5. april 2011 Erhvervskundedirektør Freddy Skov

Hvilken betydning har en virksomheds bestyrelse for Nordea? 5. april 2011 Erhvervskundedirektør Freddy Skov Hvilken betydning har en virksomheds bestyrelse for Nordea? 5. april 2011 Erhvervskundedirektør Freddy Skov g Corporate Governance hvad er god selskabsledelse? Udvidet perspektiv Basis perspektiv Ledelsesniveauerne

Læs mere

Vejledning til bekendtgørelse nr. 226 af 15. marts 2007 om udstederes oplysningsforpligtelser

Vejledning til bekendtgørelse nr. 226 af 15. marts 2007 om udstederes oplysningsforpligtelser Vejledning til bekendtgørelse nr. 226 af 15. marts 2007 om udstederes oplysningsforpligtelser 1. Indledning Finanstilsynet har med hjemmel i 27, stk. 7, 30 og 93, stk. 3 og 5, i lov om værdipapirhandel

Læs mere

Den digitaliserede generalforsamling

Den digitaliserede generalforsamling VP INVESTOR SERVICES Den digitaliserede generalforsamling Jacob Arenander, VP Securities Niels Solon, Sparinvest Baggrund og forretning Clearing & Custody Service CSD VP SECURITIES A/S Issuer Service VP

Læs mere

COMPUTERSHARE E-SURVEY. Generalforsamling: hvad er præcedens?

COMPUTERSHARE E-SURVEY. Generalforsamling: hvad er præcedens? COMPUTERSHARE E-SURVEY Generalforsamling: hvad er præcedens? - idéer til at øge generalforsamlingsafkastet i 2012 Indhold Forord 02 Hvem deltager i planlægningen? 03 Tidspunkt for generalforsamlingen 04

Læs mere

Vestas kommunikationsstrategi

Vestas kommunikationsstrategi Vestas kommunikationsstrategi 1. Vestas kommunikationsstrategi Vestas kommunikationsstrategi Alt, hvad Vestas ønsker at opnå, sker gennem mennesker gennem vores kunder, vores leverandører, vores medierelationer,

Læs mere

Corporate Governance Anbefalinger og Finansrådets anbefalinger om god selskabsledelse og ekstern revision.

Corporate Governance Anbefalinger og Finansrådets anbefalinger om god selskabsledelse og ekstern revision. Sparekassen skal i forbindelse med indkaldelsen til repræsentantskabet forholde sig til Finansrådets anbefalinger om god selskabsledelse og ekstern revision, der knytter sig til dele af Corporate Governance

Læs mere

Corporate kommunikation Web og årsrapport Benchmark analyse Review

Corporate kommunikation Web og årsrapport Benchmark analyse Review CORPORATE RELATIONS Corporate kommunikation Web og årsrapport Benchmark analyse Review April 2015 Virksomheder i analysen Der indgår følgende virksomheder i analysen: A.P. Møller-Mærsk Carlsberg Chr. Hansen

Læs mere

BØRSNOTERING. vokser. har en værdi på mindst DKK 40 mio. kan se en fordel i at ha adgang til yderligere kapital til fremtidig vækst

BØRSNOTERING. vokser. har en værdi på mindst DKK 40 mio. kan se en fordel i at ha adgang til yderligere kapital til fremtidig vækst 2 BØRSNOTERING Børsnotering for små og mellemstore virksomheder er igen blevet muligt i Danmark. Børsnotering kan være særdeles fordelagtigt for virksomheder, der vokser har et kapitalbehov på mindst DKK

Læs mere

Kommunikationspolitik

Kommunikationspolitik Kommunikationspolitik for Langeland Kommune Januar 2017 Baggrund Som offentlig arbejdsplads er vi forpligtet til at forholde os til, hvordan vi kommunikerer, når det gælder den service, vi yder, og den

Læs mere

Fra ad hoc-tilgang til en struktureret CSR-indsats

Fra ad hoc-tilgang til en struktureret CSR-indsats Tryksag 541-643 Gode råd Her er nogle gode råd til, hvordan I griber CSR-processen an. Kom godt i gang med standarder > > Sæt et realistisk ambitionsniveau > > Sørg for, at CSR er en integreret del af

Læs mere

Bestyrelsesarbejde og værdiskabelse

Bestyrelsesarbejde og værdiskabelse Bestyrelsesarbejde og værdiskabelse Jeppe Christiansen Adm. direktør 10. oktober 2014 Maj Invest Vores forretningsmodel er global Get the big picture right Økonomiske fundamentals vinder Langsigtede investeringer

Læs mere

Den fælles kommunikationsstrategi... 2. Åbenhed og dialog kommunikationsstrategiens værdier... 3. Kommunikationsstrategiens fem kriterier...

Den fælles kommunikationsstrategi... 2. Åbenhed og dialog kommunikationsstrategiens værdier... 3. Kommunikationsstrategiens fem kriterier... Kommunikation Den fælles kommunikationsstrategi......................................... 2 Åbenhed og dialog kommunikationsstrategiens værdier..................... 3 Kommunikationsstrategiens fem kriterier....................................

Læs mere

INDHOLDSFORTEGNELSE. Kommunikationsgrundlag for Sygehus Sønderjylland

INDHOLDSFORTEGNELSE. Kommunikationsgrundlag for Sygehus Sønderjylland 1 INDHOLDSFORTEGNELSE INDHOLDSFORTEGNELSE... 2 BAGGRUND... 3 FORMÅL MED KOMMUNIKATIONSGRUNDLAGET... 3 AFSENDER-MODTAGERFORHOLD... 4 ANSVAR... 4 KOMMUNIKATIONSKANALER... 4 STRATEGISKE MÅL... 4 Kommunikationsgrundlag

Læs mere

Kommunikationsstrategi 2008-2012. Professionshøjskolen UCC

Kommunikationsstrategi 2008-2012. Professionshøjskolen UCC Kommunikationsstrategi 2008-2012 Professionshøjskolen UCC Indledning Kommunikationsstrategien beskriver, hvordan vi kommunikerer ud fra hvilke principper og med hvilke mål. Kommunikationsstrategien er

Læs mere

Kommunikationsstrategi

Kommunikationsstrategi NETOP netværk for oplysning Kommunikationsstrategi for lokalforeninger - 2011 Martin T. Hansen 1 Intro NETOPs medlemsforeninger er meget forskellige og har meget forskellige måder at kommunikere på. Som

Læs mere

Bilag 1: Beskrivelse af den skandinaviske model

Bilag 1: Beskrivelse af den skandinaviske model Bilag 1: Beskrivelse af den skandinaviske model Nedenstående er en oversigt over kerneelementerne i et typisk set-up for ansvarlige investeringer. Grundelementerne i det man i branchen kalder den skandinaviske

Læs mere

DIRF-DAGEN 2014 AKTIONÆRAKTIVISME VS. AKTIVT EJERSKAB CHRISTIAN LUNDGREN

DIRF-DAGEN 2014 AKTIONÆRAKTIVISME VS. AKTIVT EJERSKAB CHRISTIAN LUNDGREN K R O M A N N R E U M E R T C V R. N R. 6 2 6 0 6 7 1 1 R E G. A D R. : S U N D K R O G S G A D E 5 DK- 2 1 0 0 K Ø B E N H A V N Ø DIRF-DAGEN 2014 AKTIONÆRAKTIVISME VS. AKTIVT EJERSKAB CHRISTIAN LUNDGREN

Læs mere

Topsil Semiconductor Materials A/S

Topsil Semiconductor Materials A/S Topsil Semiconductor Materials A/S Regler til sikring af oplysningsforpligtelsernes overholdelse Nærværende interne regler er indført i medfør Del II, afsnit 3, kap. 2, 6 i oplysningsforpligtelser for

Læs mere

Systematiseret tilgang til Virksomhedskontakt - executive summary

Systematiseret tilgang til Virksomhedskontakt - executive summary Systematiseret tilgang til Virksomhedskontakt - executive summary Jobcenter Randers PricewaterhouseCoopers, CVR-nr. 16 99 42 94, Gentofte 1. Baggrund for projektet Hvert år gør Jobcenter Randers en stor

Læs mere

Skema rapportering Finansrådets Ledelseskodeks 2014 Andelskassen Fælleskassen

Skema rapportering Finansrådets Ledelseskodeks 2014 Andelskassen Fælleskassen Skema rapportering Finansrådets Ledelseskodeks 2014 Andelskassen Fælleskassen Fælleskassens afrapportering af Finansrådets ledelseskodeks sker gennem anvendelse af Skemarapportering, udviklet af Lokale

Læs mere

NASDAQ OMX Københavns Afgørelser og Udtalelser i 2014

NASDAQ OMX Københavns Afgørelser og Udtalelser i 2014 NASDAQ OMX Københavns Afgørelser og Udtalelser i 2014 I. BØRSMARKEDET... 2 1. PÅTALER... 2 AKTIER... 2 1.1 Manglende meddelelser på hjemmesiden... 2 1.2 Tidspunkt for offentliggørelse af årsrapport...

Læs mere

En bestyrelse skal gøre en forskel

En bestyrelse skal gøre en forskel En bestyrelse skal gøre en forskel LOS Landsmøde 13. april 2015 Teddy Wivel Min baggrund Uddannet Statsaut. revisor De seneste 10 år arbejdet med god selskabsledelse Forfatter til en række bøger om emnet

Læs mere

Den dynamiske ticker giver et godt overblik over C20-indekset eller andet valgt indeks.

Den dynamiske ticker giver et godt overblik over C20-indekset eller andet valgt indeks. Markedsoversigten er en komplet oversigt over aktier, obligationer, valuta og investeringsforeninger. Markedsoversigten kan profilere udvalgte aktier og obligationer, samt vise nyheder, markedskommentarer,

Læs mere

Skema for Lovpligtig redegørelse om god fondsledelse, jf. årsregnskabslovens 77 a.

Skema for Lovpligtig redegørelse om god fondsledelse, jf. årsregnskabslovens 77 a. $ Skema for Lovpligtig redegørelse om god fondsledelse, jf. årsregnskabslovens 77 a. Skema til Lovpligtig redegørelse for god fondsledelse, jf. årsregnskabslovens 77 a. 1 Hvad kan skemaet bruges til? Skemaet

Læs mere

Web governance model for SSI

Web governance model for SSI Web governance model for SSI Oplæg til web kommunikationsgruppen December 2008 1 Indledning... 3 Afgrænsning... 3 Roller og ansvar... 4 Webredaktøren... 4 Forfattere... 5 Overordnet ansvarlig... 5 Webredaktører

Læs mere

God Selskabsledelse Nye anbefalinger og tendenser. 8. januar 2013 Komitéen for god Selskabsledelse

God Selskabsledelse Nye anbefalinger og tendenser. 8. januar 2013 Komitéen for god Selskabsledelse God Selskabsledelse Nye anbefalinger og tendenser 8. januar 2013 Komitéen for god Selskabsledelse Dagsorden 1. Velkomst Birgit Aagaard-Svendsen, formand for Komitéen for god Selskabsledelse 2. Nomineringskomiteer

Læs mere

En miniguide til. nyhedsbreve. skab intern afklaring af behov, setup og mål. Af Rasmus Thau Riddersholm, rådgiver

En miniguide til. nyhedsbreve. skab intern afklaring af behov, setup og mål. Af Rasmus Thau Riddersholm, rådgiver En miniguide til nyhedsbreve skab intern afklaring af behov, setup og mål Af Rasmus Thau Riddersholm, rådgiver 2 Intro! E-mailmarketing er ikke død.! Har man indblik i marketingkanaler på tværs, ved man,

Læs mere

Retningslinjer. for. Danske Spil A/S

Retningslinjer. for. Danske Spil A/S 20. maj 2015 Side: 1 af 5 PSO/lijo Retningslinjer for Danske Spil A/S I medfør af selskabslovens (SEL) 357 skal bestyrelsen i et statsligt aktieselskab sørge for, at der fastsættes retningslinjer, som

Læs mere

Praktisk Børsret. Den 5. december 2012 Børsretlig compliance. v/david Moalem Uddannelsesdagen 2015. David Moalem, advokat, Ph.D.

Praktisk Børsret. Den 5. december 2012 Børsretlig compliance. v/david Moalem Uddannelsesdagen 2015. David Moalem, advokat, Ph.D. Praktisk Børsret Den 5. december 2012 v/david Moalem Uddannelsesdagen 2015 David Moalem, advokat, Ph.D. 2 Fire spørgsmål på programmet 1 Hvorfor bruge krudt på børscompliance? 2 Hvem har ansvaret for at

Læs mere

rapporter som intern viden.

rapporter som intern viden. VEJ nr 9973 af 09/10/2017 (Gældende) Udskriftsdato: 13. oktober 2017 Ministerium: Erhvervsministeriet Journalnummer: Erhvervsmin., Finanstilsynet, j.nr. 132-0012 Senere ændringer til forskriften Ingen

Læs mere

Investeringsforeningen Danske Invest og Investeringsforeningen Danske Invest Select. Politik for udøvelse af stemmerettigheder

Investeringsforeningen Danske Invest og Investeringsforeningen Danske Invest Select. Politik for udøvelse af stemmerettigheder Investeringsforeningen Danske Invest og Investeringsforeningen Danske Invest Select Politik for udøvelse af stemmerettigheder Vedtægterne for investeringsforeningerne Danske Invest og Danske Invest Select

Læs mere

Rapportering om indsats og resultater af ansvarlig investeringspraksis i 2013.

Rapportering om indsats og resultater af ansvarlig investeringspraksis i 2013. LØNMODTAGERNES DYRTIDSFOND Ansvarlighed i praksis 31. marts 2014 ENA Rapportering om indsats og resultater af ansvarlig investeringspraksis i 2013. Indhold 1. Politik og rapportering... 1 2. LD udtrådte

Læs mere

TryghedsGruppens selskabsledelse 2015

TryghedsGruppens selskabsledelse 2015 Bilag til årsrapport 2015 TryghedsGruppens selskabsledelse 2015 Denne redegørelse for TryghedsGruppens selskabsledelse er en del af TryghedsGruppens årsrapport for regnskabsåret 2015. TryghedsGruppen er

Læs mere

Politik for mangfoldighed i bestyrelsen i Foreningen Nykredit

Politik for mangfoldighed i bestyrelsen i Foreningen Nykredit Politik for mangfoldighed i bestyrelsen i Foreningen Nykredit November 2016 1 Indledning 1.1 Baggrund I Foreningen Nykredit betragter vi mangfoldighed som en vigtig forudsætning for nytænkning og udvikling

Læs mere

e-surveys Michael Kjøller-Petersen Adm. direktør Computershare A/S

e-surveys Michael Kjøller-Petersen Adm. direktør Computershare A/S Generalforsamling 2013 resultat af e-surveys Michael Kjøller-Petersen Adm. direktør Computershare A/S Baggrund for Computershares e-surveys 2011 & 2012 Online spørgeskemaundersøgelse om generalforsamlinger

Læs mere

Kommunikationsstrategi. Styrelsen for Patientsikkerhed

Kommunikationsstrategi. Styrelsen for Patientsikkerhed Styrelsen for Patientsikkerhed December 2017 Kolofon Titel på udgivelsen: Kommunikationsstrategi Udgivet af: Styrelsen for Patientsikkerhed Islands Brygge 67 2300 København S Telefon: 72 28 66 00 E-post:

Læs mere

Ballerup Kommunes kommunikationspolitik

Ballerup Kommunes kommunikationspolitik Ballerup Kommunes kommunikationspolitik 1. Et fælles udgangspunkt for kommunikation Denne kommunikationspolitik sætter den overordnede ramme om kommunikation i Ballerup Kommune og opstiller mål for, hvad

Læs mere

Lovpligtig redegørelse for virksomhedsledelse for regnskabsåret 2016 (jf. årsregnskabsloven 107 b.)

Lovpligtig redegørelse for virksomhedsledelse for regnskabsåret 2016 (jf. årsregnskabsloven 107 b.) Lovpligtig redegørelse for virksomhedsledelse for regnskabsåret 2016 (jf. årsregnskabsloven 107 b.) Denne redegørelse er en del af ledelsesberetningen i GN Store Nord A/S årsrapport for regnskabsperioden

Læs mere

Politik for ansvarlige investeringer

Politik for ansvarlige investeringer Politik for ansvarlige investeringer Industriens Pensions målsætning er at sikre det størst mulige langsigtede reale afkast efter omkostninger under hensyntagen til investeringsrisikoen. Ved at investere

Læs mere

ANBEFALINGER FOR AKTIVT EJERSKAB

ANBEFALINGER FOR AKTIVT EJERSKAB ANBEFALINGER FOR AKTIVT EJERSKAB KOMITÉEN FOR GOD SELSKABSLEDELSE November 2016 CORPORATE GOVERNANCE INDHOLD FORORD... 3 1. Komitéens arbejde og monitorering... 4 2. Målgruppe... 4 3. Soft law og dens

Læs mere

Dansk Design Center. Telefonundersøgelse 300 virksomheder foretaget 5. til 14. januar Projektkonsulenter: Asger H. Nielsen Oliver Brydensholt

Dansk Design Center. Telefonundersøgelse 300 virksomheder foretaget 5. til 14. januar Projektkonsulenter: Asger H. Nielsen Oliver Brydensholt Dansk Design Center Telefonundersøgelse 300 virksomheder foretaget 5. til 14. januar 2016 Projektkonsulenter: Asger H. Nielsen Oliver Brydensholt 1 1. Baggrund Om undersøgelsen 2 Om undersøgelsen Undersøgelsens

Læs mere

Politik til imødegåelse af interessekonflikter

Politik til imødegåelse af interessekonflikter J.nr. 74-12295 Baneskellet 1 Hammershøj 8830 Tjele Telefon 8799 3000 CVR-nr. 31843219 Nærværende politik for Danske Andelskassers Bank A/S (i det følgende benævnt DAB) er udarbejdet med udgangspunkt i

Læs mere

TryghedsGruppens selskabsledelse 2013

TryghedsGruppens selskabsledelse 2013 TryghedsGruppens selskabsledelse 2013 Denne redegørelse for TryghedsGruppens selskabsledelse er en del af TryghedsGruppens årsrapport for regnskabsåret 2013. TryghedsGruppen er et smba (selskab med begrænset

Læs mere

KANAL- OG DIGITALISERINGSSTRATEGI 2011 2015. Januar 2011

KANAL- OG DIGITALISERINGSSTRATEGI 2011 2015. Januar 2011 KANAL- OG DIGITALISERINGSSTRATEGI 2011 2015 Januar 2011 Indhold 1 INDLEDNING 2 STRATEGIGRUNDLAGET 2.1 DET STRATEGISKE GRUNDLAG FOR KANAL- OG DIGITALISERINGSSTRATEGIEN 3 VISION - 2015 4 KANAL- OG DIGITALISERINGSSTRATEGIEN

Læs mere

Finansanalytikerforeningen

Finansanalytikerforeningen Finansanalytikerforeningen Udfordringer og processer for kommuner og regioner vedrørende pleje af gældsporteføljer April 2011 1 Kommunernes finansielle styring set fra Nordea v/chief Sales Manager - Anne

Læs mere

Forklaring. følger/følger ikke. Generelle anbefalinger

Forklaring. følger/følger ikke. Generelle anbefalinger Alm. Brand Bank A/S Skema til redegørelse vedrørende Finansrådets ledelseskodeks af 22. november 2013 1 Indledning: Redegørelsen vedrører regnskabsåret 2014 Alm. Brand Bank er landsdækkende med godt 50.000

Læs mere

Handleplan. Bilag til strategi for kommunikation 2015-17

Handleplan. Bilag til strategi for kommunikation 2015-17 Handleplan Bilag til strategi for kommunikation 2015-17 Indhold 1. Indledning... 2 2. Pressestrategi... 2 2.1. Effektivisering af arbejdsgang omkring pressemeddelelser... 2 2.2. Synlighed uden for kommunegrænsen...

Læs mere

Brøndbyernes IF Fodbold A/S

Brøndbyernes IF Fodbold A/S Brøndbyernes IF Fodbold A/S Vurdering af, at Brøndby IF s stillingtagen til retningslinier for corporate governance er i overensstemmelse med Københavns Fondsbørs retningslinier herfor. Vejledning fra

Læs mere

Danske Andelskassers Bank A/S

Danske Andelskassers Bank A/S Danske Andelskassers Bank A/S Investorpræsentation - Opdateret november 2012 Indhold Danske Andelskassers Bank Organisation Historie Fokus på det lokale En betydende spiller Værdiskabelse for aktionærer

Læs mere

Kommissorium for revisionsudvalget i TDC A/S

Kommissorium for revisionsudvalget i TDC A/S 2. februar 2012 Kommissorium for revisionsudvalget i TDC A/S 1. Status og kommissorium Revisionsudvalget er et udvalg under bestyrelsen, der er nedsat i overensstemmelse med 15.1 i forretningsordenen for

Læs mere

Vi møder borgerne med anerkendelse

Vi møder borgerne med anerkendelse Vi møder borgerne med anerkendelse Strategi for ledere og medarbejdere Center for Politik og Strategi september 2015 Forord Fredensborg Kommune er en organisation i udvikling, hvor kravene til service,

Læs mere

Ny selskabslov, nye muligheder

Ny selskabslov, nye muligheder Ny selskabslov, nye muligheder Fordele og muligheder Bag om loven Den 29. maj 2009 blev der vedtaget en ny, samlet selskabslov for aktie- og anpartsselskaber. Hovedparten af loven forventes at træde i

Læs mere

FREMTIDEN FOR DEN VIRTUELLE GENERALFORSAMLING

FREMTIDEN FOR DEN VIRTUELLE GENERALFORSAMLING FREMTIDEN FOR DEN VIRTUELLE GENERALFORSAMLING IR UDFORDRINGER 2008 DIRFdag, 13. september 2007 Johnnie Bloch Jensen, AKTIEBOG DANMARK A/S INTERNATIONALISERING Globalisering National lovgivning om aktionærers

Læs mere

Kommissorium for revisionsudvalget i TDC A/S. 1. Status og kommissorium

Kommissorium for revisionsudvalget i TDC A/S. 1. Status og kommissorium 18. juni 2015 BILAG 1 Kommissorium for revisionsudvalget i TDC A/S 1. Status og kommissorium Revisionsudvalget er et udvalg under bestyrelsen, der er nedsat i overensstemmelse med 15.1 i forretningsordenen

Læs mere

Skema til redegørelse om virksomhedsledelse, jf. 107 b i årsregnskabsloven. Skema til redegørelse version af 18. juni 2013 1

Skema til redegørelse om virksomhedsledelse, jf. 107 b i årsregnskabsloven. Skema til redegørelse version af 18. juni 2013 1 Skema til redegørelse om virksomhedsledelse, jf. 107 b i årsregnskabsloven Skema til redegørelse version af 18. juni 2013 1 Hvad kan skemaet bruges til? Skemaet er tænkt som et hjælperedskab for danske

Læs mere

Carlsberg søger at udvikle og vedligeholde gode relationer til sine interessentgrupper, som har væsentlig betydning for selskabets udvikling.

Carlsberg søger at udvikle og vedligeholde gode relationer til sine interessentgrupper, som har væsentlig betydning for selskabets udvikling. 42 Corporate governance / Carlsberg Årsrapport 2006 Carlsberg søger at udvikle og vedligeholde gode relationer til sine interessentgrupper, som har væsentlig betydning for selskabets udvikling. Carlsberg

Læs mere

for god kommunikation

for god kommunikation for god kommunikation KOMMUNIKAT I O N Kodeks for god kommunikation i Fredensborg Kommune Formål Den offentlige kommunikation har udviklet sig betydeligt de seneste år i takt med forståelsen af, at en

Læs mere

Informations- og kommunikationsstrategi for. Fødevareplatform Region Sjælland

Informations- og kommunikationsstrategi for. Fødevareplatform Region Sjælland Informations- og kommunikationsstrategi for Fødevareplatformens mål er at sikre en koordinering mellem relevante aktører og videninstitutioner samt at fungere som katalysator og inspirator indenfor fødevareområdet

Læs mere

Aktivt ejerskab skaber værdi

Aktivt ejerskab skaber værdi Aktivt ejerskab skaber værdi Computershares generalforsamlingskonference 10. oktober 2013 v/ Lene Faurskov, IR Manager / PA to CEO Helping you grow Udvikling i forretningen Børsnoteret moderselskab for

Læs mere

Et fælles kvalitetssystem er under implementering i VIA - VIAs kvalitetsmodel. Formålet med den fælles kvalitetsmodel er:

Et fælles kvalitetssystem er under implementering i VIA - VIAs kvalitetsmodel. Formålet med den fælles kvalitetsmodel er: 1. Kvalitetsmodellens formål Et fælles kvalitetssystem er under implementering i VIA - VIAs kvalitetsmodel. Formålet med den fælles kvalitetsmodel er: at sikre implementering af et kvalitetssystem i alle

Læs mere

Investorundersøgelse. FSR danske revisorer. 6. september Rapport EPINION COPENHAGEN EPINION SAIGON EPINION AARHUS

Investorundersøgelse. FSR danske revisorer. 6. september Rapport EPINION COPENHAGEN EPINION SAIGON EPINION AARHUS Investorundersøgelse FSR danske revisorer Rapport 6. september 2012 EPINION COPENHAGEN RYESGADE 3F 2200 COPENHAGEN DENMARK T: +45 87 30 95 00 E: INFO@EPINION.DK W: WWW.EPINION.DK EPINION AARHUS NORDHAVNSGADE

Læs mere

Kommunikations- Politik i Egedal Kommune Revideret 2015

Kommunikations- Politik i Egedal Kommune Revideret 2015 Kommunikations- Politik i Egedal Kommune Revideret 2015 2 Indholdsfortegnelse 1. DEN KOMMUNIKERENDE ORGANISATION 3 2. VERDEN OMKRING OS 4 3. SYV FOKUSOMRÅDER FOR GOD KOMMUNIKATION FEJL! BOGMÆRKE ER IKKE

Læs mere

Indkaldelse til ordinær generalforsamling i Investeringsforeningen Sparinvest

Indkaldelse til ordinær generalforsamling i Investeringsforeningen Sparinvest Indkaldelse til ordinær generalforsamling i Investeringsforeningen Sparinvest Der afholdes ordinær generalforsamling i Investeringsforeningen Sparinvest med tilhørende afdelinger. Enhver investor i foreningen

Læs mere

Bliv klar til møde med banken

Bliv klar til møde med banken www.pwc.dk Bliv klar til møde med banken v/brian Rønne Nielsen Revision. Skat. Rådgivning. 7 år med finanskrise, lavvækst og uro i bankerne Karakteristika ved den nye virkelighed for SMV Knap likviditet

Læs mere