Informatik 7. semester Projektperiode: til

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Informatik 7. semester Projektperiode: 04.12.2012 til 18.01.2012"

Transkript

1

2 Titel: Unge Turister til Aalborg Jomfru Ane Gade Tema: Kultur og Værdier Case: De unge turister Universitet: Aalborg Universitet Gruppe: 22 Semester: Humanistisk Informatik 5. semester Informatik 7. semester Projektperiode: til Underskrifter: Participants Teksttype: Times New Roman Lars Skriftstørrelse: Christian Vagner 12 Lichon Nirojan Citatangivelse: Srikandarajah Er angivet ved anførelsestegn og kursiv skrift. Stephan Vinther Smedegaard Rasmussen Linjeafstand: 1,5 Søren Møller Jensen Bilag: Semistruktureret interviewguide, Inter- Umachanger views, supplerende Brintahaparan spørgsmål til PSD-modellen, og beskrivelse af billedserien. Antal normalsider af 2400 anslag: 14,9 Supervisor Jeni Paay Abstract Synopsis Lorem Denne rapport ipsum dolor fokuserer sit amet, på at consectetuer få unge turister adipis- til at cing besøge elit, Aalborg. sed diam Rapporten nonummy vil omhandle nibh euismod beskri- tincidunvelse af ut casen, laoreet metode, dolore segmentering magna aliquam af mål- erat volutpat. gruppe, teori, Ut analyse, wisi enim refleksion ad minim og konklusion. veniam, quis nostrud exerci tation ullamcorper suscipit lobortis nisl ut aliquip ex ea commodo consequat. Duis Rapporten vil have et socialkonstruktivistisk perspektiv. Den anvendte teori tager udgangspunkt i autem vel eum iriure dolor in hendrerit in vul- Persuasive System Design, Sociale medier, Anputate velit esse molestie consequat, vel illum thony Giddens og Brugerskabelse. Alle teorier og dolore eu feugiat nulla facilisis at vero eros et accumsan et iusto odio dignissim qui blandit prae- anvendelsen af disse er beskrevet yderligere i rapportensent luptatum zzril delenit augue duis dolore te feugait Christina Amanda Schriver Nielsen Simone Page numbers Risom Jensen 00 Trine Jensen Henriette Kruse Jungersen Stephan Vinther Smedegaard Rasmussen Vejleder Sine Halvgaard

3 Indholdsfortegnelse INDLEDNING... 5 PROBLEMFORMULERING... 5 METODE... 6 VIDENSKABSTEORETISK TILGANG... 7 SOCIALKONSTRUKTIVISME... 8 DE SOCIALE MEDIER I ET SOCIALKONSTRUKTIVISTISK PERSPEKTIV IDÉGENERERING SEGMENTERING AF MÅLGRUPPE TEORI SOCIALE MEDIER ANTHONY GIDDENS BRUGERSKABELSE PERSUASIVE SYSTEM DESIGN (PSD) BEARBEJDNING AF INTERVIEWS KOMMUNIKATIONSDESIGN KONTEKSTANALYSE (PSD) DET AUDIOVISUELLE PRODUKT FILMENS FORLØB LYD KRAVSPECIFIKATION (PSD) FACEBOOK Side 2

4 Persuasive Design Features of the PSD-MODEL REFLEKSION REFLEKSION AF KOMMUNIKATIONSDESIGNETS BUDSKAB ET ANDET PERSPEKTIV EFFEKTMÅLING KONKLUSION LITTERATURLISTE ARTIKLER BØGER WEBSITES Bilag BILAG 1: SEMISTRUKTURERET INTERVIEWGUIDE BILAG 2: INTERVIEWS INTERVIEW INTERVIEW INTERVIEW INTERVIEW INTERVIEW BILAG 3: SPØRGSMÅL TILHØRENDE PERSUASIVE SYSTEM DESIGN FEATURES OF THE PSD-MODEL BILAG 4: BESKRIVELSE AF BILLEDSERIEN Side 3

5 Side 4

6 INDLEDNING Aalborg har, som mange andre byer i Danmark, været under forandring gennem de sidste årtier. Det foregående industrisamfund er blevet erstattet af et videnssamfund, hvor kreativitet og innovation gør sig gældende. 1 Det handler for byerne om at opdrive, tiltrække og bibeholde de tiltænkte målgrupper gennem nyskabelse og oplevelsesinnovation. Brugeroplevelser er fundamentale og virkningsfulde, da det moderne menneske i dag er præget af individualiseringen. 2 Aalborg har mange ting at tilbyde turisterne, såsom Nordjyllands Kunstmuseum, Aalborg Kongres & Kultur Center, Utzon Centeret, idræts- og kulturcentrene Gigantium og Nordkraft, Aalborg Zoo m.fl.. 3 VisitAalborg henvender sig på nuværende tidspunkt primært til den familieorienterede modtager. 4 Vi har valgt at arbejde med casen de unge turister, da VisitAalborg har udtrykt et ønske om, at tiltrække disse til Aalborg. Endvidere valgte vi denne case på baggrund af, at VisitAalborg gerne via de sociale medier vil opnå en bedre kontakt til den unge målgruppe. Dette har ledt os til vores problemformulering. PROBLEMFORMULERING Hvordan kan vi ud fra en specifik målgruppe udforme et kommunikationsdesign der indbefatter et audiovisuelt produkt, hvor dette tager højde for målgruppens værdier, med særligt henblik på brugerskabelse, for at tiltrække målgruppen til at besøge Aalborg? 1 Website 1: 2 Website 2: 3 Website 3: _byer/aalborg 4 Ifølge marketingschef Peter Asboe-Hermansen VisitAalborg. Side 5

7 METODE Det følgende afsnit vil omhandle metode samt indsamling af empiri for at skabe et overblik over projektet. Det empiriske materiale vil indsamles via interviews som derefter transskriberes. Vi vil beskrive vores baggrundsmateriale, anvendte metoder samt bearbejdelse af empirien. Vi anser Jomfru Ane Gade som værende et attraktivt tilbud for unge. Derfor har vi valgt, at vores kommunikationsdesign skal fokusere på Jomfru Ane Gade. Vi har i denne forbindelse opstillet følgende hypoteser: 1. Jomfru Ane Gade er med til at kendetegne Aalborg blandt unge uden for Region Nordjylland. 2. De unge uden for Region Nordjylland kender ikke til Jomfru Ane Gades muligheder. 3. Det er unikt for Jomfru Ane Gade, at diskotekerne og barerne er samlet på én gade. De kvalitative interviews vil blive anvendt til at undersøge målgruppens kendskab til Jomfru Ane Gade, samt be- eller afkræfte vores opstillede hypoteser. Interviewene vil blive udarbejdet efter en semistruktureret interviewguide. 5 Til kommunikationsdesignet har vi valgt at inddrage teorierne: sociale medier, Anthony Giddens, brugerskabelse og persuasive system design. Vi har valgt at inddrage sociale medier, Giddens og brugerskabelse for at få en forståelse for, hvorledes kommunikationsdesignet kan skabe værdi for VisitAalborg og brugerne. Vi har valgt at benytte persuasive system designprincipperne for at præcisere og klargøre de værktøjer, som benyttes i forbindelse med vores kommunikationsdesign. Dette indebærer en kontekstanalyse, der bringer os videre til hvilke kravspecifikationer, kommunikationsdesignet skal inde-holde. 5 Semistruktureret Interviewguide - Se bilag 1 Side 6

8 VIDENSKABSTEORETISK TILGANG I dette projekt vil vi arbejde med og undersøge fænomenet; Hvordan vi får unge turister til Aalborg. Phenomenology is a method of description; it aims to show how things are and not merely to define what they are. (Schubac, 2006, s. 136). Fænomenologien i opgaven vil fremtræde i måden, hvorpå vi indsamler empiri, samt hvad vi vil analysere. Fænomenologien anvender vi, for at forstå hvorledes brugerne ser og oplever Jomfru Ane Gade. Ved indsamlingen af empirien forsøger vi at lade fænomenet gå til sagen selv. Dette sker ved ikke at have forudbestemt et fokus eller inddrage teorier. Herved er det fænomenet, der er bestemmende for metode- og teorivalg. Vi tager højde for 1. personsperspektivet, og at vi ikke kan frigøre os fra vores egen bevidsthed. Dette gør vi ved at diskutere og reflektere over vores forforståelse, og de fordomme (epoché) vi har, inden vi går i gang med indsamlingen af empirien. På den måde prøver vi at reducere vores naturlige indstilling, og vi suspenderer vores fordomme (Birkler, 2010, s ). Vi som forskere får via interviews et indblik i brugernes lisverden, og hvordan de opfatter den. Når vi sammendrager vores interviewundersøgelser, får vi et indblik i den fælles kontekst, de udspilles i. Det er i denne livsverden, at fremtrædelsen af fænomenet sker. For derved at forstå fænomenet, bliver det også det at forstå de interviewedes livsverden eller det fragment af den, vi arbejder med i empirien. Hermeneutikken fremkommer i bearbejdningen af vores empiri og ved at forarbejde den. Vi har brugernes opfattelse af fænomenet Jomfru Ane Gade og vores opfattelse af fænomenet: Hvordan vi får unge turister til Aalborg. Vi sætter vores fordomme på spil, for at kunne indgå i en horisontsammensmeltning med brugernes horisont og vores egen. Denne forståelsesproces kan forklares ud fra den hermeneutiske cirkel (Riis, 2006, s ). Side 7

9 Hypotese/forståelse Indsamling af empiri Delkonklusion Inden vi indsamler empirien, har vi nogle fordomme omkring fænomenet. Ved at sætte vores fordomme på spil, er det muligt at få dem enten be- eller afkræftet gennem vores empiri. Der vil derefter opstå nye fordomme med empirien, og ikke nødvendigvis nogle vi er bevidste om. Ved at forholde os åbne overfor fænomenet, vil vi sætte vores fordomme på spil og ved at analysere vores empiri, vil disse blive be- eller afkræftet. Hver gang vi tilegner os ny viden, vil der være fordomme forbundet med denne. Vores forståelse af fænomenet vil derved udfolde sig gennem projektet, hvor de enkelte dele (teorier, analyser mm.), vil blive forstået ud fra hele projektet og projektet ud fra delene 6 (Højberg, 2009, s. 320). Vi vil derfor med fænomenologien og hermeneutikken stile efter, at være så videnskabelige og objektive som muligt. Dette sker ved, at vi gennem vores læringsproces er aktivt erkendende og forsøger at forholde os kritiske til os selv. SOCIALKONSTRUKTIVISME I dette afsnit vil vi komme ind på socialkonstruktivismen og tage udgangspunkt i idéen om, at verden er socialt konstrueret ud fra sociale relationer. Vi vil kort beskrive socialkonstruktivismen teoretisk, hvorefter vi socialkonstruktivistisk vil belyse de sociale medier. Socialkonstruktivismen er tiltænkt 6 Grunden til at denne proces er uendelig er, at hvis vi f.eks. ser på vores fænomen igen om nogle år, vil vi forstå det på en anden måde, da vores horisont og evt. fænomenets horisont vil være en anden. Side 8

10 som et underbyggende argument for valget af medier, og binder mediet sammen med vores kommunikationsdesign. Socialkonstruktivisme har den basisopfattelse, at al menneskelig erkendelse er socialt konstrueret. Det skal forstås således, at vores opfattelse af verden er kulturel og historisk situeret og er i konstant forandring. 7 Derudover har socialkonstruktivismen også et fokus på, at kultur anses som skabt på baggrund af og i de sociale relationer, og at nok mennesker tilslutter sig en given sandhed. Det er derfor gennem relationerne, at individer opnår viden om verden omkring os og på samme gang skaber viden på baggrund af tidligere erfaret og konstrueret viden. Det væsentligste princip for vore generelle betragtninger er, at forholdet mellem viden og dennes sociale basis er dialektisk, og det vil sige, at viden er et socialt produkt, og at viden er en faktion for socialforandring (Berger & Luckmann 1966, 106). Vi erkender vores viden og herved virkeligheden som sociale led, altså et produkt af interaktion mellem individer. Viden produceres, opretholdes og reproduceres i relationen, og idet vi skaber verden gennem sproget, bliver vores virkelighedsopfattelse og idéer skabt i sociale interaktioner. 8 I dette projekt er vi derfor aktivt erkendende overfor, at det vi kalder; virkelighed, sandt og rigtigt, er formet og fortolket af mennesket. Vi vil dog ikke gå yderligere teoretisk i dybden, men påvise at vi er klar over den sociale kontekst i projektet. 7 Website 4: 8 Website 5: Side 9

11 DE SOCIALE MEDIER I ET SOCIALKONSTRUKTIVISTISK PERSPEKTIV Vi har delvist benyttet den socialkonstruktivistiske tilgang i projektet for at forstå, hvorledes relationer på Facebook har betydning for mennesket og dets fortælling. Et særligt interessant aspekt i forhold til sociale medier er, at det brugergenererede er altafgørende. Individer agerer i en online social sammenhæng, hvor der skabes indhold og kultur, der udgøres af ens vennekreds. Herved bidrager vi til skabelsen for vores egen personlige fortælling og online identitet. Denne online identitet bidrager ligeledes til en given kultur i ens vennekreds, hvilket betyder, at identitet også er et fænomen, der skabes i den sociale relation og i forhold til andre individer 9. Interaktion på Facebook kan forekomme via det delte indhold, statusopdateringer, synes godt om eller kommentarer. De der benytter sig af dette indgår i en relation, hvorved de som modtagere bekræfter relationen ved, at de synes godt om, kommenterer eller deler indholdet 10. På Facebook er vi som brugere selvbestemmende for, hvad der skal videregives, og herved bliver mediet en social konstruktion. Grundet de private begrænsninger Facebook indeholder, er der sociale faktorer til stede i form af relationen, hvor viden kan videreføres. Det er i relationen mellem mennesker at viden skabes og videreføres, hvilket er her den menneskelige erkendelse finder sted Website 6: 10 Website 7: 11 Website 8: Side 10

12 IDÉGENERERING Vi har benyttet mindmapmetoden som et kreativitetsværktøj, hvor vi har skrevet og tegnet vores idéer. Dette er en metode, der hjælper til at strukturere og generere nye idéer (Buzan, 2006, 12-13). Fordelen ved at tegne, skrive og inddele er, at dette kan fremkalde informationer hurtigt og skabe et større overblik. På denne måde sikrede vi samtidig, at eventuelle gode idéer ikke blev glemt. Denne metode hjalp os i forbindelse med udviklingen af vores kommunikationsdesign. Vi har centreret præmissen og brainstormet over mulighederne indenfor de emneopdelte forgreninger. SEGMENTERING AF MÅLGRUPPE VisitAalborg ønsker at tiltrække unge turister fra Danmark til Aalborg. De definerer aldersgruppen til at være unge mellem 18 og 25 år, hvilket er årsagen til, at vi har rettet os mod disse. Vi ønsker at sætte fokus på Jomfru Ane Gade, da VisitAalborg ikke gør særligt opmærksom på denne via deres Side 11

13 hjemmeside. 12 Dette er også medvirkende til, at vi har valgt at orientere os mod denne aldersgruppe, da minimumsalderen i forbindelse med køb af alkohol i Jomfru Ane Gade er 18 år. Da vi antager, at unge i region Nordjylland kender til Aalborg og Jomfru Ane Gade, ønsker vi at henvende os til unge, der er bosat udenfor denne region. For yderligere at skærpe målgruppen, har vi valgt at tage udgangspunkt i Jantzen og Vetners psykografiske segmenteringsmodel, der begrunder adfærd og præferencer ud fra personlighedstræk (Jantzen og Vetner, 2008, s. 14). Den psykografiske segmentering fokuserer på, hvad der tænder folk i deres valg, og hvordan de følgelig træffer disse valg. Beslutninger ses som et resultat af holdninger og værdier, formidlet af emotionelle vurderinger, der udspringer af forskelle i personlighedstræk (ibid, s. 2-3). Modellen inddrager to personlighedstyper: den ekstroverte (udadvendte) og den introverte (indadvendte), samt de to identitetsrelaterede oplevelsestyper: ego-oplevelser (personligt velbefindende) og socio-oplevelser (socialt velbefindende). Den indeholder endvidere de fire elementære motivationsstimuli: stimulans, dominans, sikkerhed og velvære (ibid, s. 14). Vi har valgt at kombinere denne model med Häusels limbiske model (Gentner, 2012, s. 26). Denne indeholder tre hovedkræfter i forhold til motivationen: stimulans, balance og dominans. Herudover illustrerer den fire personlighedstyper tilknyttet bestemte værdier. Ved at kombinere modellerne, mener vi at opnå et helhedsblik på, hvilken personlighedstype vi vil orientere os mod. Vi har valgt at rette os mod unge, der befinder sig inden for den ekstroverte, stimuli og jeg-orienterede personlighedstype med værdier som bl.a. nysgerrighed, kreativitet, humor, fantasi med mere tilknyttet. Disse værdier har vi valgt at medtage i vores kommunikationsdesign, da vi på denne måde kan afspejle nogle af de værdier, målgruppen søger og kan identificere sig med. Nedenstående har vi sammensat vores egen model, skitseret med en kvadrant, der afgrænser vores målgruppe: 12 Website 9: Side 12

14 Side 13

15 TEORI SOCIALE MEDIER I dette afsnit vil vi kort redegøre for begrebet sociale medier, da vi på baggrund af VisitAalborg s ønske, gerne vil inkorporere et socialt medie i vores kommunikationsdesign. Sociale medier er opstået i forlængelse af Web 2.0. Web 2.0 er et udtryk for, at internettet har ændret karakter, i takt med fremkomsten af nye teknologier og brugernes måde at omgås disse på (Dinesen, Kristine, 2008, s. 15). Denne måde har fået en social karakter, eksempelvis ved at de deler informationer, samarbejder og kommunikerer med hinanden (Dinesen, Kristine, 2008, s. 16). Begrebet sociale medier betegner de platforme, der muliggør dialog og interaktion mellem brugerne (Flensted, Torbjørn, 2009, s. 155). Facebook har vundet indpas i brugernes hverdag, med sine over 1 mia. brugere på verdensplan. 13 På landsplan er omkring 2,7 millioner danskere på Facebook, der dagligt i gennemsnit bruger 20 minutter på netværket. 14 Mange Facebook-brugere logger på fra mobiltelefonen hver eneste dag. Denne udvikling af tjenesten er derfor på mange måder blevet en del af danskernes infrastruktur, når de færdes på nettet. 15 Facebook er derfor et oplagt valg af medie for en virksomhed at markedsføre sig på. Det kræver dog, at der både overvejes hvilke muligheder og risici, der kan være forbundet med dette. At der er tale om mange-til-mange kommunikation, er med til at komplicere og gøre det sværere for afsenderen af kontrollere situationen. Det er således vigtigt, at man er bevidst om, hvorfor man ønsker at anvende et socialt medie, og hvilke formål det skal tjene i henhold til det, man ønsker at opnå. Det er ligeledes vigtigt, at man er bevidst om udviklingen, som finder sted på disse sociale medier. Den direkte kontakt med brugeren kan både betragtes som en fordel og en ulempe. Et eksempel på en ulempe kan eksemplificeres vha. en kam- 13 Website 10: 14 Website 11:http://www.dr.dk/NR/rdonlyres/D0F84992-F0E A2B2-72B6F35B42D4/ /medieudv2011_download.pdf - side 44, d. 10/ Website 11 Side 14

16 pagne Mc. Donalds afholdte via deres Twitterprofil, hvor de bad brugerne komme med positiv feedback vedr. virksomheden. Den første besked omhandlede en negativ historie, hvilket resulterede i negativ respons fra andre brugere. Resultatet af dette blev, at kampagnen blev fjernet efter 2 timer. 16 Brugerne interagerer som aldrig før. Brugernes skift fra at være passive til at være afsendere og medskabende kan ses i forhold til behovet for identitetsskabelse. Dette vil vi uddybe i følgende afsnit. ANTHONY GIDDENS Vi anser Giddens teoribegreber og forståelse af det senmoderne menneske for at være relevant i forhold til at forstå modtagerne af kommunikationsdesignet. For det senmoderne menneske er identitetsskabelse blevet et vigtigt livsprojekt. Fortællingen om selvet er kernen i skabelsen af identiteten. Giddens udtrykker det således: En persons identitet skal hverken findes i adfærd eller i andres reaktioner uanset hvor vigtige disse er men i evnen til at holde en særlig fortælling i gang. (Petersen, Anders, 2011, s. 198). Som citatet indikerer, handler identitet om at holde et narrativ om selvet kørende. Den enkelte bliver således selv ansvarlig for sit personlige projekt og om at skabe en løbende, sammenhængende fortælling om sig selv (Brørup, Mogens m.fl., 2009, s. 171). Denne selvfortælling skabes ud fra begivenheder fra omgivelserne (Svarre, Peter, 2011, s. 49). Her kan Facebook ses som et eksempel på, hvordan sociale medier imødekommer individets behov for at skabe en fortælling om sig selv. Her kan brugerne poste statusopdateringer, ligge billeder ind, uploade en video, synes godt om, kommentere m.m., hvilket kan ses som, at brugeren er i gang med at fortælle og genfortælle sin egen historie om selvet (Svarre, Peter, 2011, s. 50). Vi ser derfor Facebook som en god mulighed i forhold til vores kommunikationsdesign, da vi ved at inkorporere dette medie, kan forsøge at imødekomme brugerens behov for at skabe en fortælling om sig selv. 16 Website 12: Side 15

17 BRUGERSKABELSE I forlængelse af Giddens definition af identitetsskabelse, vil vi i dette afsnit kort introducere begrebet brugerskabelse, og hvordan det er med til at skabe værdi for brugerne. Peter Svarre fremfører i sin bog Den perfekte storm, det væsentlige synspunkt, at der i dag er en fremherskende tendens, der peger på, at customiseret amatørisme skaber værdi for brugerne. (Svarre, Peter, 2011, s. 46). Dette betyder, at værdi opnås gennem skabelse af egne, samt medvirken til skabelse af andres produkter. Brugerskabelse hænger ifølge Peter Svarre sammen med brugernes livsog identitetsprojekt. Produkterne er ofte ikke er målet i sig selv, men et biprodukt af brugernes identitetsskabelse (ibid, s. 47). Brugerskabelse på internettet er interessant, da indholdet, som skabes, kan (gen)bruges af andre. Hvis man eksempelvis deler et link på Facebook, kan andre få gavn af dette og evt. selv dele det videre (ibid, s. 52). Peter Svarre taler om tre typer af brugerskabelse. Disse foregår på tre niveauer: - Højt niveau: Skabelse af unikt indhold (eksempelvis blogindlæg, originale statusopdateringer, YouTube-videoer m.m.) - Mellemniveau: Redistribution af eksisterende indhold (eksempelvis folk der linker til unikt indhold skabt af andre) - Lavt niveau: Vurdering af eksisterende indhold (eksempelvis ratingsystemer, synes godt om m.m.) (ibid, s. 52). Vi har valgt at tage højde for dette aspekt i vores kommunikationsdesign, da vi ønsker at imødekomme brugernes behov for at skabe. PERSUASIVE SYSTEM DESIGN (PSD) Informationsteknologi systemer og services (persuasivt design), bliver udviklet til at ændre brugernes holdninger, adfærd eller begge dele. Internettet, computeren og telefonen er bl.a. en mulighed for persuasiv interaktion, da det på denne måde er nemt at nå ud til brugerne (PSD Key issue and system Side 16

18 features, s ). Persuasive system design (PSD) kan benyttes til at designe og analysere kommunikationsprodukter og designprodukter. Persuasion ses ofte som en trinvis proces (PSD State of the art and future directions, s. 2). De fire elementer, som ses i ovenstående PSD-model, har indflydelse på, om persuasion kan foregå. Uden at analysere persuasionens kontekst vil det være svært eller endda umuligt at sætte sig i brugernes sted og persuere effektivt. Denne kontekstanalyse inkluderer at genkende intentionen med persuasionen, forstå persuasionens omstændighed og definere og/eller genkende strategierne (PSD key issue and system features, s. 489). Den første dimension Persuasion Context i nedenstående model belyser the intent, the event og the strategy og kan dermed benyttes til en kontekstanalyse. Side 17

19 Modellen Persuasive Design Features of the PSD model indeholder desuden dimensionerne primary task support, dialogue support, credibility support og social support. Disse dimensioner er persuasive designprincipper. - Primary task support henvender sig til den ønskede adfærd. I denne dimension skal intentionen med kommunikationen klarlægges, og målsætningen med designet skal identificeres og understøttes. - Dialogue support omhandler den feedback, som systemet tilbyder til at guide brugerne i at opnå den ønskede adfærd. Denne dimension omhandler hvilken kommunikativ rolle, systemet skal påtage for at være mest persuasiv og hvilke elementer, der understøtter denne rolle bedst. - Credibility support arbejder med syv designprincipper for at støtte troværdigheden dvs., hvordan systemet kan fremstå så troværdigt, som der ønskes. - Social support er en anden stor dimension, som påvirker det persuasive i et software system. Modellen arbejder med syv designprincipper for at udøve social støtte. Vi vil anvende de ovenstående modeller indenfor PSD til at udarbejde en baggrundsanalyse og skabe struktur for vores persuasive design. Vi vil analysere persuasionens kontekst ud fra den første dimension i modellen Persuasive Design Features of the PSD model og de følgende fire dimensioner vil vi benytte som designværktøjer for vores persuasive design. Figuren påviser processen frem til kommunikationsdesignet Side 18

20 BEARBEJDNING AF INTERVIEWS Formålet med de kvalitative interviews er at komme frem til hvilken viden, opfattelse samt hvilket kendskab målgruppen har til Jomfru Ane Gade. 17 Som tidligere nævnt har vi på baggrund af dette opstillet en række hypoteser som vi ønsker be- eller afkræftet: 1. Jomfru Ane Gade er med til at kendetegne Aalborg blandt unge uden for region Nordjylland. 2. De unge uden for region Nordjylland kender ikke til Jomfru Ane Gades muligheder. 3. Det er unikt for Jomfru Ane Gade, at diskotekerne og barerne er samlet på én gade. Undersøgelsen inkluderer fem deltagere bosat udenfor region Nordjylland i alderen år. Vi er i den forbindelse bevidste om, at vi ikke kan basere disse kvalitative interviews som værende dækkende for hele målgruppen, da dette vil kræve en større undersøgelse med flere respondenter. Én respondent udtaler følgende: At Aalborg har Jomfru Ane Gade. Måden jeg kan huske forskel på Århus og Aalborg er, at Århus er den største by, og Aalborg har Gaden. 18 Vi kan ud fra citatet tolke, at respondenten mener, at Jomfru Ane Gade er ét af Aalborgs kendetegn blandt unge, da respondenten udtaler, at personen kan huske Aalborg på Gaden. Undersøgelsen indikerer desuden, at de responderende enten har et mindre eller ingen kendskab til Jomfru Ane Gades muligheder, hvortil en respondent udtaler: Når folk siger gaden, så forestiller jeg mig en stor gade ligesom en hovedgade i en by, hvor der ligger tøjbutikker, og hvor man kan handle ind, hvor der så også er diskoteker Transskriptioner af interviews kan ses i bilag Bilag 2 - Interview nr. 2. Lignende eksempler kan ses i interview 1, 3, 4, Bilag 2 - Interview nr. 2. Lignende eksempler kan ses i interview 1, 4. Side 19

21 Respondenten udtrykker sit billede af Jomfru Ane Gade som værende en gade med blandede muligheder for shopping og diskoteker. Dette kan tolkes som manglende viden om gadens indretning og formål. En anden respondent udtrykker ligeledes et begrænset kendskab til Jomfru Ane Gades muligheder: Jamen jeg forbinder det med alkohol, fællesskab, og et sted man kan besøge mange steder på én aften. Jeg ved bare ikke rigtigt, hvad det indeholder. Jeg har lidt svært ved at øhm, forestille mig det. Jeg har ikke været der, men kun hørt om det igennem fra venner, men det lyder sjovt. 20 Vi kan ud fra disse eksempler tolke, at respondenterne har et begrænset kendskab til Jomfru Ane Gades indhold. Dette kan indikere et behov for yderligere information. Vi kan med vores kommunikationsdesign forsøge at imødekomme dette og dermed vise hvilke muligheder Jomfru Ane Gade indeholder. Mine venner, når de snakker om Jomfru Ane gade, snakker de kun om druk. 21 Ovenstående citat kan indikere, at denne respondent har den opfattelse, at Jomfru Ane Gade kun giver mulighed for at drikke alkohol. Vi kan ud fra dette se en mulighed i at vise andre aspekter af gaden frem, da VisitAalborg som turistorganisation formodentlig ikke har interesse i at promovere Aalborg som en drukby. En respondent udtrykker i den forbindelse, at valget af location er afhængig af humør og stemning: Jeg er helt klart til mere rolige steder, hvor man kan sidde og ryge en cigaret, få en øl og snakke. Men det kommer lidt an på mit humør, og dem jeg er sam- 20 Bilag 2 - Interview nr Bilag 2 - Interview nr. 4. Lignende eksempel kan desuden ses i 1 og 5. Side 20

22 men med. Øhm, det er meget forskelligt, fordi ja, nogle gange er det mere hyggestemning, man er ude efter. Andre gange vil man gerne danse, så øhm, det er meget forskelligt, og kommer an på hvem man øhm er sammen med. 22 Her udtrykker den responderende, at det er forskelligt hvilke steder, vedkommende opholder sig når vedkommende går i byen. Vi kan ud fra dette tolke, at den responderende kan lide at komme forskellige steder alt efter hvilket humør og selskab vedkommende befinder sig i og sammen med. Jomfru Ane Gade har i denne forbindelse den fordel, at der tilbydes mange forskellige steder samlet på et sted. Denne fordel udtrykkes eksplicit af flere af de responderende: Man snakker jo tit om gaden, fordi det er anderledes, fordi det hele er ét sted, og fordi det ikke er spredt, ligesom Århus. Der ville det være dejligt, hvis man kunne besøge flere steder, altså på samme aften. ( ) De siger, det er helt anderledes end mange andre steder, at ja, det er nok, når det hele er samlet sådan, tror jeg Fest og ballade, det kan man jo godt lide, og at der sker nogle forskellige ting, at der er muligheder for en, sådan man ikke kun er et sted én aften. Det lokker i hvert fald. 23 De responderende udtrykker i ovenstående citater, at Jomfru Ane Gade er anderledes, da stederne er samlet ét sted. Derudover udtrykker de responderende et ønske om, at der er mulighed for at besøge flere steder på én aften. Vi tolker derfor, at Jomfru Ane Gade betragtes positivt og har den styrke, at stederne er samlet på én gade. Dette aspekt vil vi forsøge at fremhæve i vores kommunikationsdesign, da dette kan være attraktivt for unge. Den ovenstående bearbejdelse af interviewene har været medvirkende til at bekræfte vores hypoteser samt inspirere os til det videre arbejde med at få unge turister til at besøge Aalborg. Vi blev bekræftet i, at Jomfru Ane Gade er med til at kendetegne Aalborg for unge. Vi har opdaget et behov for at informere om gadens muligheder, da flere af respondenterne har et begrænset kendskab til disse. 22 Bilag 2 - Interview nr Bilag 2 - Interview nr. 1 Side 21

23 Derudover ønsker vi at fremhæve Jomfru Ane Gades særlige styrke, at stederne er samlet i én gade. Nedenstående model påviser indholdet af kommunikationsdesignet og hvordan dette ledes videre. I det følgende afsnit vil vi præsentere og argumentere for vores kommunikationsdesign. Side 22

24 KOMMUNIKATIONSDESIGN Vi ønsker, via vores kommunikationsdesign, at påvirke målgruppen emotionelt, samt at informere om Jomfru Ane Gades muligheder. Vores kommunikationsdesign vil derfor fremstå som et informativt persuasivt design. Dette gøres med henblik på at skabe en adfærdsændring, da vores formål med kommunikationsdesignet er at få målgruppen til at besøge Aalborg. Vi har tiltænkt vores kommunikationsdesign som værende en del af en større kampagne, for ikke at vise et ensidigt billede af Aalborg. Vi har dog valgt at fokusere på den del af kampagnen, som involverer Jomfru Ane Gade. I de følgende afsnit vil vi uddybe og argumentere for vores kommunikationsdesign. Herudover vil vi visualisere vores idéer. KONTEKSTANALYSE (PSD) Intentionen med vores kommunikationsdesign er at få målgruppen til at besøge Aalborg (jf. PSDmodellen The intent). Vores primære strategi er at udvikle en film, som skal overtale unge til at tage til Aalborg. Filmen er tiltænkt som værende en viralfilm, som skal vise de muligheder, som Jomfru Ane Gade indeholder. Vores sekundære strategi er at lave en Facebookside, hvor filmen kan spredes viralt og hvor brugerne kan deltage i en konkurrence. Vores kommunikationsdesign indeholder derfor to aspekter: en viralfilm og en Facebookside. Viralfilm karakteriseres ved at en video bliver uploadet på en social medieplatform, hvorefter den udbredes blandt brugerne. Endvidere kan den karakteriseres ved at afsenderen ofte er skjult og vises sidst i filmen 24. Vi har derfor tiltænkt vores film som en viralfilm, da denne skal skabe opmærksomhed omkring Jomfru Ane Gade, hvorved Facebooksiden skal anvendes til at distribuere viralfilmen. Vi har valgt at illustrere vores audiovisuelle produkt via en billedserie, der forklarer viralfilmens forløb. Denne forklares i følgende afsnit. 24 Website 13: Side 23

25 DET AUDIOVISUELLE PRODUKT I bilag 4 ses større format af billederne samt beskrivelse. FILMENS FORLØB Ovenstående billedserie skal fungere som et udkast til viralfilmen. I Jomfru Ane Gade har vi fotograferet specifikke scener, som viralfilmen skal indeholde. Disse scener skal illustrere de forskellige muligheder, som Jomfru Ane Gade tilbyder, hvilket vi via vores interviews erfarede, at der er et behov for at vise (jf. bearbejdning af interviews). Vi ønsker at relatere viralfilmen til de værdier, der kendetegner vores målgruppe. Vi har derfor til hensigt at skabe en fantasifuld og kreativ fortælling i viralfilmen, da disse blandt andet er værdier, målgruppen søger og identificerer sig med (jf. segmentering af målgruppe). Vi har derfor med inspiration i værdierne og på baggrund af vores mindmap valgt, at historien skal bygge på det klassiske eventyr Askepot. Dette vil også være medvirkende til at vække genkendelighed hos målgruppen. I Side 24

26 filmen følger vi en pige, der mister sin sko i Jomfru Ane Gade. Herefter følger vi skoens rejse igennem Jomfru Ane Gade. Skoen befinder sig i forskellige sammenhænge og benyttes som redskab i forskellige situationer. Den vil bl.a. blive anvendt som mikrofon af en komiker, glas af en tyrolerbartender, hammer til at slå søm i en træstub m.fl. Disse humoristiske aspekter formoder vi vil være med til at fastholde modtagerne. Derudover er humor også en værdi, der kendetegner vores segment (jf. segmentering af målgruppen). I slutningen af viralfilmen finder pigen sin sko hos en gruppe fremmede unge og sætter sig hos disse, hvilket skal vise muligheden for at få nye bekendtskaber. I det afsluttende billede tager pigen sin sko på, hvor VisitAalborgs logo vises under skoen, hvilket tydeliggør, hvem afsenderen af viralfilmen er. Dette har vi valgt at gøre, da vi først ønsker at vise afsenderen til sidst, hvilket kan ses som et overraskelsesmoment og et karakteristisk træk for viralfilm. Efterfølgende vises en tekst, hvor der opfordres til, at brugerne kan fortælle om deres egen skos rejse, samt en henvisning til Facebooksiden. Denne opfordring skal tale til målgruppens nysgerrighed, da dette er én af værdierne, som kendetegner målgruppen (jf. segmentering af målgruppe). LYD Lyd er vigtig, da den har stor betydning for, hvordan individer tænker, føler, agerer, oplever og interagerer med verden. 25 Musikgenren skal i denne video være med til at skabe en festlig stemning hos modtageren, hvilket vi ønske er medvirkende til at skabe en identifikation. Vi har i den forbindelse valgt et nummer, 26 som benytter sig af genrene Dance og Pop. Nummeret starter roligt ud, men vil løbende stige i tempo, hvilket er med til at indikere det, man kan opleve ved at tage i byen. Musikken har en afgørende betydning for, hvorledes videoen bliver klippet sammen. Det skal passe til konteksten og derved fastholde interessen hos modtageren. Vi har i henhold til valget af musik fravalgt at benytte flere forskellige numre, da vi mener, at dette kan være med til at skabe et rodet billede af Jomfru Ane Gade. Dertil er vi opmærksomme på, at 25 Nicolai Jørgensgaard Graakjær Lektor Insititut for Kommunikation, AAU 26 Det udvalgte nummer hedder Summer Soon og er udviklet af Martin Oakson: Side 25

27 denne musikgenre ikke er repræsentativ for alle gadens lokationer, da man f.eks. ikke hører denne genre på Zwei Groβ, hvor genren ofte vil være tysk schlager musik. Endvidere har vi også valgt at se bort fra anvendelsen af reallyd, da dette kan være hæmmende for kvaliteten, grundet larm og postyr (Riber s.28). Vi er i den forbindelse opmærksomme på, at reallyd kan være med til at øge autenciteten, men da det kan være svært at optage samtaler over den høje musik, er dette blevet fravalgt. KRAVSPECIFIKATION (PSD) Dette afsnit vil omhandle kravspecifikationerne/designprincipperne, som indebærer krav og kvaliteter til kommunikationsdesignet. Disse er udvalgt efter Persuasive Design Features of the PSD model og skal være medvirkende til at skabe en persuasiv viralfilm 27. Vi har valgt at fokusere på at vise skoen i forskellige sammenhænge i den originale kontekst for at skabe en virkelighedsnær følelse (jf. PSD-modellen Real World Feel). Billederne illustrerer derfor skoen på forskellige locationer og begivenheder som eksempelvis: diskotek, tyrolerbar, cocktailbar, bordfodbold-konkurrence, liveunderholdning, samt en hyggelig bar med raflebægere, popcorn og Ludo. Da det centrale i viralfilmen er at fremvise Jomfru Ane Gades muligheder, har vi valgt at reducere informationerne og udvalgt dem, der er passende i forhold til filmens fokus (jf. PSD-modellen Reduction). I vores bearbejdning af interviewene blev det bekræftet, at Jomfru Ane Gade er en anderledes måde at gå i byen på, grundet mulighederne og samlingen af stederne på én gade. Vi antager, at brugerne kan anvende filmen som inspiration og en guide til, hvilke muligheder Jomfru Ane Gade kan tilbyde (jf. PSD-modellen Tunneling). Idet VisitAalborg er en turistorganisation for Aalborg, vil de som afsendere af viralfilmen have troværdighed (jf. PSD-modellen Trustworthiness). Dette skyldes, at de har et stort kendskab til Aalborg, og som organisation er repræsentanter for byen (jf. PSDmodellen Expertise). 27 Til dette har vi desuden inddraget supplerende spørgsmål fra artiklen Persuasive System Design State of the art and future directions. Disse findes i bilag 3. Side 26

28 Et andet troværdighedsaspekt er det æstetiske. Vi mener, at det er altafgørende for troværdigheden, at viralfilmen er af høj kvalitet i henhold til billeder, lyd, lys og klip. Da det er en viralfilm finder vi det vigtigt, at der afspejles en original kontekst. Det er derfor centralt at skabe en real world feeling. Skoen er et kunstigt element, hvilket er et bevidst valg, da der således kan skabes et brud mellem skoens rejse og den originale kontekst. Dette kan være med til at skabe et komisk element i filmen, hvilket desuden henvender sig til målgruppens værdier (jf. PSD-modellen Surface credibility og Real world feel). Vi ønsker at gøre opmærksom på, hvad Jomfru Ane Gade tilbyder udover alkohol ved eksempelvis at fremvise live musik, stand-up og bordfodbold (jf. PSD-modellen Suggestion). Dette har vi blandt andet valgt, da VisitAalborg er afsender af viralfilmen og derfor som turistorganisation ikke har et ønske om at fremstille og opfordre til druk. Vi ønsker derudover, at målgruppen skal kunne relatere sig til konteksten i viralfilmen. Vi har derfor valgt, at de mennesker, der medvirker i viralfilmen, aldersmæssigt skal afspejle målgruppen. Derudover har vi valgt at skildre forskellige steder, da vi i bearbejdningen af vores interviews, tolkede, at de responderende udtrykte et behov for dette (jf. PSD-modellen Semilarity). FACEBOOK Vi har tiltænkt Facebook som værende den primære medieplatform, hvor viralfilmen skal florere, samt hvor konkurrencen skal foregå. Denne medieplatform er blandt andet valgt på grundlag af, det sociale medies store popularitet i Danmark (jf. teoriafsnittet sociale medier). Derudover er Facebook let tilgængelig både på smartphones, tablets og computer, så længe der er internetforbindelse (jf. PSDmodellen afsnit The events ). På Facebook vil vi anbefale VisitAalborg at oprette en ny side Ung- VisitAalborg, hvor denne er tiltænkt specifikt til målgruppen. Dette vil vi anbefale Visit-Aalborg at gøre, da deres nuværende Facebookside er familieorienteret 28. Her skal de generelle informationer reduceres, så det kun er relevante oplysninger, som vil fremkomme på siden, da vi ikke ønsker at spamme folk med oplæg og diverse oplysninger (jf. PSD-modellen Primary Task Support ). Vi ønsker i stedet, at der på VisitAalborgs hjemmeside skal uddybes, hvilke muligheder de unge har i 28 Ifølge marketingschef Peter Asboe-Hermansen VisitAalborg. Side 27

29 Aalborg. Der skal linkes til hjemmesiden inde på UngVisitAalborg Facebooksiden, så der på denne måde kan søges flere oplysninger. I forhold til konkurrencen, som skal foregå på Facebook, er det en nem og hurtig måde at deltage på, hvorved brugerne har mulighed for at dele deres deltagelse i konkurrencen. Dette resulterer i en relation, hvor viden kan videreføres (jf. socialkonstruktivisme). Ved at deltage i konkurrencen vil der blive benyttet praise, rewards, competition og recognition, eftersom vi bl.a. vil informere deltagerne om, at de nu har deltaget i konkurrencen, belønne vinderne med præmier og fremhæve vindernes billeder (jf. PSD-modellen Dialogue Support og Social Support ). Her er det muligt, at ens online identitet og egen fortælling kommer til udtryk, idet man godkender offentliggørelsen af ens eget indlæg af skoen (jf. socialkonstruktivismen). Derudover ønsker vi også her at relatere til målgruppens værdier. Her mener vi at kunne inddrage værdierne kreativitet og fantasi, da brugerne kan udfolde sig kreativt og fantasifuldt i forhold til deres deltagelse med billedet (jf. segmentering af målgruppe). Facebook anser vi for at være en platform, hvor vi kan imødekomme de tendenser, der kendetegner web 2.0. Brugernes måde at anvende sociale medier på har en social karakter (jf. sociale medier). Dette skifte i forhold til at være passive modtagere til at være medskabende, ønsker vi at tage højde for i kommunikationsdesignet. Derfor ønsker vi at imødekomme og skabe mulighed for, at brugerne kan interagere samt skabe indhold. Brugerskabelse er ofte er et biprodukt af brugernes identitetsskabelse og er derfor med til at skabe værdi (jf. brugerskabelse). Vi ønsker, at brugerne skal have mulighed for flere niveauer af brugerskabelse. I forhold til konkurrencen har brugerne mulighed for at skabe unikt indhold, da de opfordres til at tage et billede af deres egen sko. Brugerskabelsen foregår derfor på højt niveau (jf. brugerskabelse). Derudover ønsker vi, at brugerne videresender eller deler viralfilmen således, at den bliver set af flest mulige. Vi opfordrer derfor brugerne til at dele filmen med deres venner (jf. socialkonstruktivismen). Dette er også en form for brugerskabelse, da brugerne har mulighed for at redistribuere eksisterende indhold (jf. brugerskabelse). Disse muligheder for brugerskabelse ses som biprodukter af brugernes skabelse af deres identitet. Vi ønsker, at konkurrencen skal understøtte brugernes behov for identitetsskabelse. Konkurrencen kan derfor ses som et led i brugernes fortælling om selvet. Identitetsprojektet er for det senmoderne Side 28

30 menneske vigtigt, da den enkelte er ansvarlig for at skabe en løbende fortælling om sig selv ud fra begivenheder fra omgivelserne (jf. Anthony Giddens). Ifølge Peter Svarre vil det senmoderne menneske søge efter kanaler for, at historiefortællingen kan foregå (Svarre, Peter, s. 50). Vi mener derfor, at konkurrencen på Facebook er en god mulighed for at understøtte målgruppens behov for identitetsskabelse. Idet vi opfordrer til, at brugeren kan uploade sit eget billede, opfordrer vi derved til, at brugeren kan fortælle en historie om sig selv. Dette stemmer overens med Giddens forestilling om, at fortællingen må fortælles ud fra begivenheder fra omgivelserne (jf. Anthony Giddens). I dette tilfælde kan brugerne integrere billedet fra en begivenhed eller situation i Jomfru Ane Gade, hvilket kan integreres i den fortsatte historie om selvet. Der sker en relation mellem VisitAalborg og brugerne, som ikke kun er afsender- og modtagerorienteret, idet både VisitAalborg og brugerne er afsendere af produktet. Dermed er brugerne med til at skabe VisitAalborgs fortælling (jf. socialkonstruktivisme). Efter at have foretaget en kontekstanalyse samt kravspecifikation ift. vores kommunikationsdesign er næste trin i PSD-modellen at implementere designet, hvilket leder videre til en succesfuld persuasion. Ved at implementere designet og få feedback på dette, kan der gås tilbage i PSD-modellen og rettes op på eventuelle fejl. Hvis implementeringen lykkes, kan der gås videre til sidste trin i modellen som er en succesfuld persuasion. Da vi ikke har mulighed for at implementere vores kommunikationsdesign, har vi valgt at reflektere over implementering og effektmåling i vores refleksion. Persuasive Design Features of the PSD-MODEL Nedenstående figur illustrerer vores kommunikationsdesign uddybet i modellen Persuasive Design Features of the PSD-model I denne model har vi desuden inddraget supplerende spørgsmål fra artiklen Persuasive System Design State of the art and future directions. Disse findes i bilag 3. Side 29

31 Persuasion Context Analyse af persuasionens kontekst 1: The intent: 1.1: Hvad er intentionen med kommunikationen? 1.2: Hvilken rolle har den persuerende og hvad er konteksten? 1.3: Hvilke omstændigheder gør sig gældende for den adfærd der skal ændres? 1.1: Intentionen er at få unge turister til at komme til Aalborg. 1.2: En viralfilm og interaktivt website 1.3: Det vi tilbyder ligner tilbud fra andre byer, men det væsentlige ved vores koncept er, at det er en anderledes måde at gå i byen på pga. de mange muligheder. Der vil ske en omlægning af vaner ved at få brugerne til at gå i byen et andet sted. 2. The event: 2.1: Hvad er brugssituationen? 2.2: Hvad kendetegner den fysiske lokation? 2.3: Hvad kendetegner brugerens omstændighed? 2.4: Hvad kendetegner teknologiens omstændighed? 2.1: Den ideelle brugssitiuation vil være at brugeren sidder ved sin computer med internet og ser filmen med lyd. 2.2: Det er i vante omgivelser. 2.3: Phycical effort er større, når vi beder brugerne om at tage herop og gå i byen og ligeledes tage et billede for at sprede budskabet. 2.4: Det er let tilgængeligt på både mobil, ipad, computer osv. det er nødvendigt med tilgængeligt internet. 3. The strategy: 3.1: Hvad er persuasionsstrategien? 3.2: Hvilket (sprog) bruges der og hvad er indholdet? 3.3: Hvilke appelformer og talegenrer er der benyttet? 3.4: Hvilken ELM-rute tager budskabet og er andre ruter understøttet? 3.1: Vores strategi er at udvikle en viralfilm for Jomfru Ane Gade, som viser de mange muligheder. Denne film skulle gerne overtale unge turister til at tage til Aalborg for at gå i byen. Den sekundære strategi er, at brugerne kan deltage i konkurrencen, som finder sted i kampagnen. 3.2: Igennem filmen følger vi et narrativt forløb, hvori vi laver en tydelig intention med videoen. 3.3: Pathos vi ønsker at brugerne skal kunne relatere sig til dem i filmen, og vi vil gerne vække en følelsesmæssig reaktion hos modtagerne. Logos fakta at stederne i Jomfru Ane Gade er samlet, og at der er mange muligheder. 3.4: Perifær rute kræver mindre overtalelse, hvis man er emotionel engangeret. Vi forsøger at skabe en emotionel kontekst. Side 30

32 Primary Task Support Henvender sig til den ønskede adfærd og målsætningen med designet 1. Reduction Vi har reduceret generelle informationer. Vi har udvalgt noget, som vi mener passer efter de værdier, vi har segmenteret efter. 2. Tunneling Guider brugerne til en bytur, hvor mulighederne er mange, og man bevæger sig fra sted til sted. 3. Tailoring Vi har ikke benyttet tailoring og dermed har vi ikke skræddersyet et produkt til den enkelte bruger. 4. Personalization Dette benytter vi ikke, da vi ikke udvikler et koncept og system, som tilbyder personligt indhold til den enkelte. 5. Self-monitoring Vi benytter os ikke af self-monitoring, da brugeren ikke kan tracke egen perfomance og status. 6. Simulation rehearsel Vi benytter ikke et simulerings system. Dialogue Support Hvilken rolle skal systemet påtage sig for at være mest persuasivt og guide brugerne til den ønskede adfærd. 1. Praise Når en bruger uploader et billede på Facebook-væggen af sin egen sko, kommer der et felt hvor der står: Tak for din deltagelse i konkurrencen. På denne måde bliver brugeren rost for deltagelsen. 2. Rewards Det er en konkurrence, at brugerne kan uploade et billede af deres egen sko, og derfor er der en præmie. 3. Reminders Der skal ikke være reminders. Side 31

33 4. Suggestion I filmen skal der gøres opmærksom på forskellige oplevelser i gaden, så filmens fokus ikke bliver alkohol og druk, derfor skal der være fokus på muligheder som fx live musik, stand up og bordfodbold. 5. Semilarity Brugerne skal kunne relatere sig til at kunne befinde sig de forskellige steder i filmen. Idet der skal vises mange forskellige muligheder, burde brugerne kunne se sig selv i nogle af de forskellige situationer. 6. Liking Vi skal igennem kampagnen benytte os af billeder og musik, som indikerer en høj kvalitet, hvilket skal være med til at appellere til brugeren. 7. Social rolle Der er ikke nogen social rolle, da der ikke er nogen, der taler i filmen. Credibility Support Hvordan kan designet fremstå så troværdigt som der ønskes. 1. Trustworthines Det er fra VisitAalborg, så derfor er det en troværdig afsender. 2. Expertise Afsender er meget troværdig, da de har meget ekspertise og kendskab til Aalborg. 3. Surface credibility Surface credibility en i filmen skal være høj kvaliteten skal være god. Filmen skal indeholde godt lys og gode billeder. 4. Real world feel Scenariet skal ikke være opstillet, den skal indgå i en realistisk sammenhæng en original kontekst. Skoen er dog et kunstigt element og dette brud mellem skoens rejse og den originale kontekst, kan være med til at skabe det komiske element i filmen. Side 32

34 5. Authority Vi benytter ikke nogen autoritet igennem vores kampagne eller system. Dog forbeholder personerne bag kampagnen sig rettigheden til at fjerne upassende billeder. 6. Third party endorcements Vi benytter inddirekte third party endorcements, da Jomfru Ane Gades lokationer alle er blevet godkendt af Sundhedsstyrrelsen og lovgivningen til at de må sælge alkohol. 7. Verifiability Vi benytter os af verifiability, da vi ønsker at linke til og bekrive Jomfru Ane Gades lokationer, som blandt andet benyttes igennem vores video. Social Support Syv designprincipper for at udøve social støtte. 1. Social Learning Billederne af skoen på Facebook siden kan ses af alle, som har adgang til siden og derfor kan det opfordre og motivere andre til at lægge et billede op. 2. Social comparison Brugerne kan sammenligne billederne, når disse ses på Facebook-siden. 3. Normative influence Vi benytter os ikke af normative influence, da vi ikke skal ind og påvirke brugernes normer. 4. Social facillitation Social facillitation benyttes i forbindelse med kampagnens Facebook side, hvori brugere kan se andre brugeres billeder. 5. Competition Der vil være konkurrence mellem brugerne for at vinde konkurrencen til at få det bedste billede. 6. Recognition Der vil være en recognition igennem vinderne af konkurrencen, hvorved deres billeder fremhæves. Side 33

35 REFLEKSION REFLEKSION AF KOMMUNIKATIONSDESIGNETS BUDSKAB Vi har gennem udviklingen af vores audiovisuelle produkt været særligt opmærksomme på budskabet vedrørende viralfilmen og alkohol i forhold til VisitAalborgs image. Vi har derfor ikke fokuseret på alkohol i viralfilmen, men derimod ønsket at vise hvilke muligheder Jomfru Ane Gade kan tilbyde. Da det er subjektivt, hvordan reklamer kan forstås, har vi derfor benyttet PSD-modellen til at mindske alkoholperspektivet og fremvisning af alkohol i kommunikationsdesignet. Dette har vi forsøgt vha. stemningsbilleder uden fokus på flasker og mennesker i situationer, der er stærkt påvirket af alkohol. I løbet af projektperioden har VisitAalborg oprettet en separat side på deres hjemmeside for unge. Her fremvises byens kulturelle muligheder, som er fundet passende til denne aldersgruppe, hvorved VisitAalborg undgår et misledende billede af turistbureauet. Vores kampagne passer derfor godt til denne nye struktur, da vi ligeledes har valgt at udvikle en separat Facebookside for unge. Derved kan vores kampagne ses i sammenhæng med VisitAalborgs opdateret hjemmeside med et specifikt fokus på unge. ET ANDET PERSPEKTIV Vi har som tidligere nævnt tiltænkt vores kommunikationsdesign, som værende en del af en større kampagne. Vores projekt har udelukkende fokuseret på den del som omhandler Jomfru Ane Gade. Vi har derfor gennem udviklingen af kommunikationsdesignet fortaget overvejelser om at udvide kampagnen til andre kulturelle oplevelser for unge i Aalborg. Dette kunne eksempelvis være kampagner vedrørende musik, sport, gratis oplevelser m.fl. som henvender sig til unge. Hele kampagnen mener vi, skal foregå på de sociale medier, for at få fat i det unge segment. Kampagnen kunne derfor sættes i gang på UngVisitAalborg s Facebookside og skabe interesse hos de unge, således den deles viralt. Side 34

36 EFFEKTMÅLING Vi har i forbindelse med vores kommunikationsdesign haft visse overvejelser omkring implementering. Vi er bevidste om, at vi ikke kan undersøge om de unge tager til Aalborg på baggrund af selve viralfilmen. Vi mener derfor, at det er relevant at foretage effektmålinger for at se om viralfilmen bliver spredt på de sociale medier. Til dette kunne vi undersøge delinger, synes godt om, antal medlemmer på Facebooksiden samt kommentarer omkring filmen. Vi har i henhold til viralfilmen overvejet at benytte fokusgrupper indenfor vores målgruppe til at teste viralfilmens budskab. Fordelen ved at foretage tests med fokusgrupper kan være, at der er lagt op til diskussion omkring vores viralfilm. Fokusgrupper kan derfor give mulighed for, at vi kan få indblik i målgruppens holdninger og meninger til filmen, og få feedback omkring kampagnen. Ved at teste dette inden implementering af viralfilmen, gives der mulighed for at rette op på fejl og mangler i designet. Side 35

37 KONKLUSION Gennem vores arbejde med at udvikle et kommunikationsdesign til VisitAalborg, med henblik på at få unge turister til Aalborg, har vi anvendt følgende teorier; Sociale medier, Anthony Giddens, Brugerskabelse og Persuasive System Design (PSD). Vi har benyttet lydteori til at belyse filmens lydside. Derudover har vi anvendt en socialkonstruktivistisk tilgang for at inddrage den sociale kontekst. Vi har valgt at orientere os mod unge turister mellem år, bosat udenfor region Nordjylland. Deraf har vi valgt at fokusere på den ekstroverte, stimulisøgende og jeg-orienteret personlighedstype, med værdier som kreativitet, fantasi, humor m.m. tilknyttet. Vi kan ud fra interviewundersøgelsen understøtte vores hypoteser vedr. Jomfru Ane Gade, og vi kan heraf konkludere at: Jomfru Ane Gade af de responderende anses som værende et kendetegn for Aalborg By blandt unge. Respondenterne har ikke et fuldstændigt indblik i, hvad Jomfru Ane Gade indeholder. At stederne i Jomfru Ane Gade er samlet på én gade, opfattes af de responderende som en positiv faktor. Vi har derfor i vores kommunikationsdesign valgt at fokusere på Jomfru Ane Gade. Vi ønsker at fremvise de forskellige muligheder, som Jomfru Ane Gade tilbyder og herved vise det unikke aspekt, at stederne er samlet i én gade. I vores kommunikationsdesign har vi inkorporeret værdierne fra segmenteringen, for at skabe tilknytning til målgruppen. I kommunikationsdesignet indgår to vigtige elementer; en viralfilm og en Facebookside. Intentionen med kommunikationsdesignet er at få målgruppen til at besøge Aalborg. Vi ønsker via viralfilmen at fortælle en fantasifuld og kreativ fortælling om Jomfru Ane Gade. I og med at målgruppen er stimulisøgende og tiltrækkes af noget, der er fantasifuldt og kreativt, mener vi, at målgruppen vil kunne identificere sig med værdierne, som fremstilles i viralfilmen. Endvidere gør vi brug af de persuasive principper for at klargøre filmens intention. Side 36

38 Vi ønsker via brugerinddragelse på Facebook, i henhold til konkurrencen samt deling af viralfilmen, at imødekomme målgruppens behov for at skabe en løbende fortælling om sig selv. Vi mener endvidere at kunne imødekomme og skabe mulighed for, at brugerne kan skabe indhold, ved deling af viralfilmen samt egen deltagelse. Dette ses i lyset af en socialkonstruktivistisk tilgang, da der skabes relationer mellem brugerne ved deling. Dette er med til at skabe værdi for både målgruppen og VisitAalborg, da begge parter kan bruge det som et led i deres egen personlige fortælling. Dette er vores bud på et kommunikationsdesign der indebærer et audiovisuelt produkt, samt socialt medie for at tiltrække unge turister udenfor region Nordjylland. Side 37

39 LITTERATURLISTE ARTIKLER Persuasive System Design Key issue and system features Persuasive System Design State of the art and future directions BØGER Birkler, Jacob: Videnskabsteori, En grundbog udgave. Forlag: Munksgaard Danmark. Brørup, Mogens m.fl.: Den nye psykologi håndbog udgave. Forlag: Gyldendal Uddannelse. Buzan, Tony: Mind Mapping: Kick-Start Your Creativity and Transform Your Life Forlag: BBC Active. Dinesen, Kristine: Forbrugeren i førersædet Forlag: Gyldendal Business. Flensted, Torbjørn: SEO. Grundbog i Google søgeoptimering udgave. Forlag: Libris. Gentner, Friedrich: Neuromarketing in the B-to-B-sector Forlag: Diplomica Verlag. Højberg, Henriette: Videnskabsteori i samfundsvidenskaberne udgave, 4. oplag. Forlag: Roskilde Universitetsforlag. Jantzen, Christian & Michael Vetner: Underholdning, emotioner og identitet: Et mediepsykologisk perspektiv på underholdningspræferencer Forlag: Statsbiblioteket. Kristensen, Jane & Riber, Jørgen: Reklametid Lærervejledning Kbh. Dansklærerforeningen. Kvale, Steinar & Svend Brinkmann: Interview. Introduktion til et håndværk udgave. Forlag: Hans Reitzels Forlag. Petersen, Anders: Selvet Sociologiske perspektiver udgave. Forlag: Hans Reitzels Forlag. Side 38

40 Riis, Anita Holm: Kulturmødets hermeneutik en filosofisk analyse af kulturmødets forudsætninger Udgave. Forlag: Univers. Schubach, Marcia: The knowledge of attention udgave. Forlag: International Journal of Qualiative Studies on Health and Well-being. Svarre, Peter: Den perfekte storm udgave. Forlag: Gyldendal Business. WEBSITES Website 1: Website 2: Website 3: Website 4: t./socialkonstruktivisme Website 5: Website 6: Side 39

41 Website 7: Website 8: Website 9: Website 10: Website 11: - side 44 Website 12: Website 13: Side 40

42 Bilag BILAG 1: SEMISTRUKTURERET INTERVIEWGUIDE Vi vil i den kvalitative empiriindsamling benytte en semistruktureret interviewguide. I semistrukturerede interviews er rækkefølgen af spørgsmål fastsat på forhånd og inddelt efter emner, dog er formuleringen ikke fastlåst (Kvale og Brinkmann, 2009, s ). For at gøre interviewene semistruktureret vil vi, i de kvalitative interviews, benytte åbne spørgsmål, som er karakteriseret ved, at der ikke lægger faste rammer for svarerne. De interviewede har således i højere grad mulighed for, at udtrykke egne meninger og holdninger. Der findes ingen skabelon for, hvordan semistruktureret interviews skal se ud, men vi har ud fra Steinar Kvales teori udviklet en model over, hvordan vi vil gribe interviewene an. Ovenstående model vil vi benytte ift. hvordan vores interviewguide skal udvikles. Modellen lægger vægt på at have respondenterne i fokus og at gennemgå forskellige stadier for at opnå et semistruktureret interview. Vi vil vha. modellen have fokus på at skabe tryghed for respondenterne, benytte et ikke-akademisk sprog og dermed formulere spørgsmålene på et forståeligt niveau. Vi vil ligeledes opdele spørgsmålene efter emner, for at skabe struktur og overskuelighed i interviewet (Kvale & Brinkmann, 2009, s ). Side 41

DET DANSKE SPEJDERKORPS DESIGNGUIDE

DET DANSKE SPEJDERKORPS DESIGNGUIDE DET DANSKE SPEJDERKORPS DESIGNGUIDE Side 2 / Det danske spejderkorps / INDTRODUKTION Visuel identitet til DET DANSKE SPEJDERKORPS Det Danske Spejderkorps visuelle identitet udtrykker kammeratskab, ansvar,

Læs mere

Sådan kommer I de dårlige undskyldninger til livs

Sådan kommer I de dårlige undskyldninger til livs Guide til Elsparefondens medarbejderkampagne Sådan kommer I de dårlige undskyldninger til livs Jeg troede, der var en anden, der gjorde det Følg kampagneguiden og hjælp kollegerne med at spare på strømmen

Læs mere

Denne designmanual indeholder de grafiske værktøjer og retningslinier for profileringen af SuperBest som Hele Danmarks fødevaremarked.

Denne designmanual indeholder de grafiske værktøjer og retningslinier for profileringen af SuperBest som Hele Danmarks fødevaremarked. Indhold Forord Scandinavian DesignLab... 2 SuperBest's nye logo... 3 Primært logo... 4 Primært logo Varianter og Sekundært logo... 5 Farvepalet... 6 Typografi... 7 Primært logo Skiltning... 8 Sekundært

Læs mere

DesignGuide HILLERØD FORSYNING. Sådan bruger du denne guide Grundelementer. Papirlinje. Publikationer og annoncer Merchandise / Yderligere info

DesignGuide HILLERØD FORSYNING. Sådan bruger du denne guide Grundelementer. Papirlinje. Publikationer og annoncer Merchandise / Yderligere info DesignGuide Sådan bruger du denne guide Grundelementer 2 3 Logo Logotype Det 5. element Farver Typografi Papirlinje 4 Brevpapir Kuverter Visitkort Publikationer og annoncer Merchandise / Yderligere info

Læs mere

Børn, forældremyndighed & samvær. Forældreskab i en moderne tid

Børn, forældremyndighed & samvær. Forældreskab i en moderne tid Børn, forældremyndighed & samvær Forældreskab i en moderne tid Indhold Nogle ord om denne folder... Nogle ord om denne folder... 3 Børn og forældremyndighed 5 For børn født efter 1. juli 2002 5 For børn

Læs mere

Ajos visuel identitet. Designguide

Ajos visuel identitet. Designguide Ajos visuel identitet Designguide Version 1.2 2012 Designguide Indhold 2 Forord Side 3 Grundelementer Logo 4 Logofrizone 5 Farver 6 Typografi 7 Grafisk elementer 8 Formater 9 Brand billedbehandling 10

Læs mere

RØDE KORS DESIGNMANUAL IDENTITET.

RØDE KORS DESIGNMANUAL IDENTITET. RØDE KORS DESIGNMANUAL IDENTITET. RØDE KORS DESIGNMANUAL LOGO. RØDE KORS LOGO Introduktion I Røde Kors skelner vi mellem det røde kors som beskyttelsesmærke og det røde kors som logo. Beskyttelsesmærke

Læs mere

RØDE KORS DESIGNMANUAL IDENTITET.

RØDE KORS DESIGNMANUAL IDENTITET. RØDE KORS DESIGNMANUAL IDENTITET. DE VISUELLE DRIVERS Handlekraftig Kompetent og innovativ Nærværende Troværdig Begreberne fortolket visuelt Solidt, robust og ikke til at overse. Det røde kors er garant

Læs mere

DESIGNGUIDE. Designguide Kunststyrelsen

DESIGNGUIDE. Designguide Kunststyrelsen DESIGNGUIDE DESIGNGUIDE s visuelle identitet er det tavse bindeled mellem organisationens interne enheder og omverdenen. Den visuelle identitet er med til at skabe en intern ramme for kulturen i den nye

Læs mere

Programvalg Al typografi og ombrydning er lavet i InDesign.

Programvalg Al typografi og ombrydning er lavet i InDesign. Typografi og ombrydning Beskrivelse Opgaven 32 siders Blå Bog + omslag. Jeg modtog teksterne i word samt enkelte billeder. De resterende billeder var jeg ude at fotografere til elevernes gallafest. Programvalg

Læs mere

Ankestyrelsens Designguide

Ankestyrelsens Designguide ANKESTYRELSENS DESIGNGUIDE 1 Ankestyrelsens Designguide 1. udgave, august 2011 INDHOLDSFORTEGNELSE Side Side 2 1. Moderniseret design og layout 3 Udgangspunkt for nævnene 3 Spørgsmål? 3 2. Faste designelementer

Læs mere

INDHOLD. 01. Introduktion. Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter Netværkscentret Gammel Mønt 4, 2 1117 København K. 02. Brevpapir. 03.

INDHOLD. 01. Introduktion. Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter Netværkscentret Gammel Mønt 4, 2 1117 København K. 02. Brevpapir. 03. DESIGNMANUAL INDHOLD Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter Netværkscentret Gammel Mønt 4, 2 1117 København K Telefon: 41 71 78 30 E-mail: netvaerkscenter@mbbl.dk ISB-nr. 978-87-7134-125-6 01. Introduktion

Læs mere

Programvalg Al typografi og ombrydning er lavet i InDesign.

Programvalg Al typografi og ombrydning er lavet i InDesign. Typografi og ombrydning Beskrivelse Opgaven 32 siders Blå Bog + omslag. Jeg modtog teksterne i word samt enkelte billeder. De resterende billeder var jeg ude at fotografere til elevernes gallafest. Programvalg

Læs mere

Danske Fysioterapeuters Designguide

Danske Fysioterapeuters Designguide Danske Fysioterapeuters Designguide DANSKE FYSIOTERAPEUTERS DESIGNGUIDE INDLEDNING OG INDHOLD / 5 Dette er Danske Fysioterapeuters designguide. Guiden præsenterer foreningens visuelle identitet og viser,

Læs mere

Hjemmesideoptimering/synlighed

Hjemmesideoptimering/synlighed Hjemmesideoptimering/synlighed Søgemaskineoptimering/webdesign To sider af samme sag Søgemaskineoptimering/webdesign Hvad vil det sige at optimere for søgemaskiner? Søgemaskineoptimering handler ikke længere

Læs mere

Lærervejledning til undervisningsforløbet. Det digitale spejl

Lærervejledning til undervisningsforløbet. Det digitale spejl Lærervejledning til undervisningsforløbet Det digitale spejl Introduktion Det digitale spejl er et undervisningsforløb om net- etikette og digital adfærd. De traditionelle informationskanaler som fx aviser

Læs mere

Dolor Set Amet. Bogtitel

Dolor Set Amet. Bogtitel Dolor Set Amet Bogtitel Sund kost på Marienlyst Produktions højskole Sund kost På højskolen Marienlyst, bliver der spist sund kost, da skolen ønsker sine elever sunde, og veltilpasse. Derfor serveres der

Læs mere

Vejen til effektiv tilbudsteknik

Vejen til effektiv tilbudsteknik Vejen til effektiv tilbudsteknik Opgaven( ( indhold Priser & Tidslinjen( Formål Beskriv kort, hvad tilbuddets formål er, og hvad kunden får ud af det, du tilbyder. Baggrund Det er sandsynligt, at andre

Læs mere

Corporate Brand Manual Danyun

Corporate Brand Manual Danyun 13155 Danyun // Corporate Brand Manual // copyright by designwerk august 2013 Corporate Brand Manual Danyun visual design visual design 13155 Danyun // Corporate Brand Manual // copyright by designwerk

Læs mere

Introducering af Flip MinoHD: http://celikshadow.dk/flip/

Introducering af Flip MinoHD: http://celikshadow.dk/flip/ Introducering af Flip MinoHD: http://celikshadow.dk/flip/ Ahmad Hahmoud Besir Redzepi Jeffrey Lai 04/05-2009 2.semester 3. projekt Indholdsfortegnelse: 1.0 Forord 3 2.0 Kommunikationsplan 4 3.0 Navigationsdiagram

Læs mere

Delaflevering: Webdesign og webkommunikation. Organisation: Københavns Erhvervsakademi. Af Silke Brewster Rosendahl (hold 1) og Marie Anne Svendsen

Delaflevering: Webdesign og webkommunikation. Organisation: Københavns Erhvervsakademi. Af Silke Brewster Rosendahl (hold 1) og Marie Anne Svendsen Delaflevering: Webdesign og webkommunikation Af Silke Brewster Rosendahl (hold 1) og Marie Anne Svendsen Vi har valgt at lave et redesign af KEA s online videnscenter/bibliotek. Organisation: Københavns

Læs mere

Sådan sætter du et dokument op med billeder i Microsoft Word (2003)

Sådan sætter du et dokument op med billeder i Microsoft Word (2003) Sådan sætter du et dokument op med billeder i Microsoft Word (2003) Denne vejledning gennemgår hvordan man indsætter billeder i Word, og forklarer de basale værktøjer der kan bruges til at lave layout

Læs mere

BOGKORT VEJLEDNING TJEKLISTE FØR DU GÅR I GANG

BOGKORT VEJLEDNING TJEKLISTE FØR DU GÅR I GANG formater som vises BOGKORT VEJLEDNING TJEKLISTE FØR DU GÅR I GANG FORSIDE STAMDATA (skal med) Foto af bogen (3D) eller en illustration af bogens forside (2D)? Det skal i begge tilfælde være i høj opløsning,

Læs mere

Tips og vejledning vedrørende den tredelte prøve i AT, Nakskov Gymnasium og HF

Tips og vejledning vedrørende den tredelte prøve i AT, Nakskov Gymnasium og HF Tips og vejledning vedrørende den tredelte prøve i AT, Nakskov Gymnasium og HF Den afsluttende prøve i AT består af tre dele, synopsen, det mundtlige elevoplæg og dialogen med eksaminator og censor. De

Læs mere

Letbanens designguide

Letbanens designguide AARH US LETBANE I /S D ESIG NG U ID E Letbanens designguide Indhold 02 Introduktion 03 Brandstrategiske udgangspunkt 06 Grundelementer Design inspiration: 17 Papirlinje 20 Tryksager 24 Digitale medier

Læs mere

Lorem ipsum Lorem ipsum Overskrift til denne folder Lorem ipsum Lorem ipsum abcdefghijklmnopqrstuvwxzzæøå ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXZÆØÅ abcdefghijklmnopqrstuvwxzzæøå ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXZÆØÅ Kontakt:

Læs mere

Hvor og hvordan kan man være tilstede på nettet?

Hvor og hvordan kan man være tilstede på nettet? Hvor og hvordan kan man være tilstede på nettet? 1) Den klassiske tilstedeværelse Visitkort hele pakken blogs Fora Netbutik Distribueret indhold 2) De sociale medier Facebook LinkedIn Twitter Faglige blogs

Læs mere

Udvikling af digital kultur Det eksperimenterende fællesskab

Udvikling af digital kultur Det eksperimenterende fællesskab Udvikling af digital kultur Det eksperimenterende fællesskab Digitalisering er et vilkår i dag Digitale medier er med til at definere virkeligheden omkring os og dermed er de med til at definere os (Jostein

Læs mere

Projekt oplæg 1. Plakatopgave Reklame og segmentering

Projekt oplæg 1. Plakatopgave Reklame og segmentering Martin Hejgaard Side 1 22-03-2013 Projekt oplæg 1 Plakatopgave Reklame og segmentering En kommunikationsopgave 1 Martin Hejgaard Side 2 22-03-2013 Projekt oplæg Projektoplæg 1 Mælk Du skal udarbejde to

Læs mere

Delaflevering FUA.4 Betina Korsbro, Mi Louise Hansen, Jesper Led Lauridsen og Knud Back

Delaflevering FUA.4 Betina Korsbro, Mi Louise Hansen, Jesper Led Lauridsen og Knud Back Delaflevering FUA.4 Betina Korsbro, Mi Louise Hansen, Jesper Led Lauridsen og Knud Back 1 Indhold 1.1 Generelt i forhold til projektet 1.1.1 Problemformulering Kalundborg kommune har gennem de senere år

Læs mere

DOKU- MEN- TATION TEK- NISK

DOKU- MEN- TATION TEK- NISK TEK- NISK DOKU- MEN- TATION GRUPPE 21: AMALIE HOVGESEN- CLEA-MARIE FIND PALUDAN THERESE HASSE LARSEN - CECILIE POSS AMALIE LEONORA DAM - KASPER MUNK JENSEN : http://miex5619.keaweb.dk/seasight/ 1. MOCKUP

Læs mere

1. SEMESTER SYNOPSIS. Erhvervsakademi Aarhus. Kristian Peter Lund Drewsen E-konceptudvikling EKU-12d (1ek12d1) 1. Semesters Mundtlig Eksamen

1. SEMESTER SYNOPSIS. Erhvervsakademi Aarhus. Kristian Peter Lund Drewsen E-konceptudvikling EKU-12d (1ek12d1) 1. Semesters Mundtlig Eksamen E-konceptudvikling EKU-12d (1ek12d1) 1. SEMESTER SYNOPSIS Den 19 12-2012 Erhvervsakademi Aarhus 1. Semesters Mundtlig Eksamen 1. Semester Synopsis De tre opgaver der er beskrevet i denne synopsis er blevet

Læs mere

Forbrugerombudsmanden. Carl Jacobsens vej 35. 2500 Valby. Att.: Chefkonsulent Tina Morell Nielsen. Frederiksberg, 19.

Forbrugerombudsmanden. Carl Jacobsens vej 35. 2500 Valby. Att.: Chefkonsulent Tina Morell Nielsen. Frederiksberg, 19. Forbrugerombudsmanden Carl Jacobsens vej 35 2500 Valby Att.: Chefkonsulent Tina Morell Nielsen Frederiksberg, 19. december 2011 Vedrørende standpunkt til markedsføring via sociale medier. Indledende bemærkninger.

Læs mere

8. ARBEJDSPROCESSEN FOR SKABELSEN AF ET INTERNATIONALT WWW-STED... 113

8. ARBEJDSPROCESSEN FOR SKABELSEN AF ET INTERNATIONALT WWW-STED... 113 8. ARBEJDSPROCESSEN FOR SKABELSEN AF ET INTERNATIONALT WWW-STED... 113 8.1 FORSTÅELSE AF VIRKSOMHEDENS PRODUKTER/SERVICEYDELSER OG RESSOURCER... 114 8.2 INFORMATIONSSØGNING I RELATION TIL LANDE-, KONKURRENT-

Læs mere

Indhold Formål:... 3 De 6 faser:... 3 Fase 1: Problemanalyse... 3 Fase 2: K-strategi... 3 Fase 3: Idéudvikling... 4 Fase 4: Medieproduktion...

Indhold Formål:... 3 De 6 faser:... 3 Fase 1: Problemanalyse... 3 Fase 2: K-strategi... 3 Fase 3: Idéudvikling... 4 Fase 4: Medieproduktion... Indhold Formål:... 3 De 6 faser:... 3 Fase 1: Problemanalyse... 3 Fase 2: K-strategi... 3 Fase 3: Idéudvikling... 4 Fase 4: Medieproduktion... 4 Fase 5: Test... 5 Fase 6: Offentliggørelse... 5 Kanyle-modellen:...

Læs mere

Tre simple trin til at forstå dine drømme

Tre simple trin til at forstå dine drømme - En guide til at komme i gang med dit drømmearbejde, eller til at blive bedre til det du allerede gør. Vigtige pointer: Når du viser dine drømme interesse vil du bedre kunne huske dem. Din drøm er din

Læs mere

Crossmedia Øvelse 4 d. 11/2 2013

Crossmedia Øvelse 4 d. 11/2 2013 Crossmedia Øvelse 4 d. 11/2 2013 Gruppe 7: Melissa, Line, Terese, Anita og (Sofie). Spørgsmål ud fra teksterne af Jenkins, Mossberg og Fuchs: Danmarksindsamlingen (Byg videre på jeres tidligere observationer

Læs mere

Indledning. Ole Michael Spaten

Indledning. Ole Michael Spaten Indledning Under menneskets identitetsdannelse synes der at være perioder, hvor individet er særlig udfordret og fokuseret på definition og skabelse af forståelse af, hvem man er. Ungdomstiden byder på

Læs mere

Uge 40 2009 Stop før 5

Uge 40 2009 Stop før 5 Uge 40 2009 Stop før 5 Baggrund Danmark har en kedelig europæisk rekord, hvad angår unge og alkoholforbrug. Hvor det i mange andre lande er uacceptabelt at være fuld og ukontrolleret, er det i Danmark

Læs mere

Strategisk brug af Sociale Medier. 9. maj 2011 Trine-Maria Kristensen

Strategisk brug af Sociale Medier. 9. maj 2011 Trine-Maria Kristensen Strategisk brug af Sociale Medier 9. maj 2011 Trine-Maria Kristensen Trine-Maria Kristensen Cand. scient. soc (PR) Marketing & Kommunikation Hovedet på bloggen siden 2004 Rådgivning og undervisning om

Læs mere

II. Beskrivelse af kandidatuddannelsens discipliner

II. Beskrivelse af kandidatuddannelsens discipliner II. Beskrivelse af kandidatuddannelsens discipliner Særfag 18. Agenter, handlinger og normer (Agents, actions and norms) a. Undervisningens omfang: 4 ugentlige timer i 2. semester. Efter gennemførelsen

Læs mere

DESIGN- OG BRANDMANUAL INTRODUKTION BRANDPLATFORM DESIGNPROGRAM

DESIGN- OG BRANDMANUAL INTRODUKTION BRANDPLATFORM DESIGNPROGRAM DESIGN- OG BRANDMANUAL 2008 INTRODUKTION BRANDPLATFORM DESIGNPROGRAM 2 TMF DESIGN- OG BRANDMANUAL TMF DESIGN- OG BRANDMANUAL 3 INDHOLDSFORTEGNELSE A. INTRODUKTION 1.0 OM DESIGN- OG BRANDMANUALEN X B. BRANDPLATFORM

Læs mere

Guide til projektledere: Succesfuld konceptudvikling, kommunikationsstrategi og eksekvering af dit projekt på BetterNow

Guide til projektledere: Succesfuld konceptudvikling, kommunikationsstrategi og eksekvering af dit projekt på BetterNow Guide til projektledere: Succesfuld konceptudvikling, kommunikationsstrategi og eksekvering af dit projekt på BetterNow version 1.0 maj 2012 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 2. Definer budskabet

Læs mere

OPG. 3: STRATEGI FOR BRUGERINVOLVERING TAXAQUIZZEN GRUPPE 8: SALLY//LARS//ERIK//LINE BRUUN PROGRAM: TAXAQUIZZEN

OPG. 3: STRATEGI FOR BRUGERINVOLVERING TAXAQUIZZEN GRUPPE 8: SALLY//LARS//ERIK//LINE BRUUN PROGRAM: TAXAQUIZZEN OPG. 3: STRATEGI FOR BRUGERINVOLVERING PROGRAM: Taxaquizzen er en dansk tv-serie på Tv2, produceret efter det internationale koncept Cash Cab, som første gang blev vist på britisk tv i 2005. I programmet

Læs mere

Læseplan for valgfaget Nyheder for Unge Af Lars Kjær

Læseplan for valgfaget Nyheder for Unge Af Lars Kjær Læseplan for valgfaget Nyheder for Unge Af Lars Kjær LARS KJÆR 1 Indhold Om valgfaget Nyheder for Unge...3 Fælles Mål... 4 Webredaktion... 4 Sociale medier... 4 Søgemaskineoptimering (SEO)...4 Multimodalitet

Læs mere

Indholdsfortegnelse. 1) Titel. 6) Produktion. 2) Konceptet. 7) Visuel udformning. 8) Opsætning. 3) Forløb. 4) Målgruppen. 9) Facebook.

Indholdsfortegnelse. 1) Titel. 6) Produktion. 2) Konceptet. 7) Visuel udformning. 8) Opsætning. 3) Forløb. 4) Målgruppen. 9) Facebook. Konceptbeskrivelse Indholdsfortegnelse 1) Titel 6) Produktion 2) Konceptet 7) Visuel udformning 3) Forløb 8) Opsætning 4) Målgruppen 9) Facebook 5) Påstanden 10) Brugskontekst Titel Titlen for konceptet

Læs mere

RESPONSIVE DESIGN. Fleksibelt, platformuafhængigt webdesign. Frank Thomsen & Toke Fritzemeier Efterår 2012

RESPONSIVE DESIGN. Fleksibelt, platformuafhængigt webdesign. Frank Thomsen & Toke Fritzemeier Efterår 2012 RESPONSIVE DESIGN Fleksibelt, platformuafhængigt webdesign Frank Thomsen & Toke Fritzemeier Efterår 2012 Første browser med grafik 1993 Første browser med grafik 1993 1995 100% 1995 2003 Første browser

Læs mere

En digital lydtegneserie til unge ordblinde

En digital lydtegneserie til unge ordblinde En digital lydtegneserie til unge ordblinde I det følgende ses resultatet af fire studerendes projektarbejde på efterårssemesteret 2011, 5. semester på Interaktive Digitale Medier på Aalborg Universitet.

Læs mere

Det er vigtigt at være en god formidler og taler

Det er vigtigt at være en god formidler og taler Formidlingsartikel Det er vigtigt at være en god formidler og taler Sprog er et af de mest centrale redskaber i vores liv og dagligdag. Sprog gør det muligt for os at kommunikere med hinanden og påvirke

Læs mere

Kommunikation muligheder og begrænsninger

Kommunikation muligheder og begrænsninger Kommunikation muligheder og begrænsninger Overordnede problemstillinger Kommunikation er udveksling af informationer. Kommunikation opfattes traditionelt som en proces, hvor en afsender sender et budskab

Læs mere

17 METODER TIL SUCCESFULD ONLINE OG OFFLINE MARKEDFØRING MED GAVEARTIKLER

17 METODER TIL SUCCESFULD ONLINE OG OFFLINE MARKEDFØRING MED GAVEARTIKLER 17 METODER TIL SUCCESFULD ONLINE OG OFFLINE MARKEDFØRING MED GAVEARTIKLER Indholdsfortegnelse INTRODUKTION...3 ONLINE MARKEDSFØRING MED GAVEARTIKLER...4 Promovér din virksomheds hjemmeside...4 Konkurrencer...4

Læs mere

#30DageMedBranding. Guiden er under løbende evaluering og opdatering og du kan downloade nye versioner her. Henrik G. Qvottrup

#30DageMedBranding. Guiden er under løbende evaluering og opdatering og du kan downloade nye versioner her. Henrik G. Qvottrup #30DageMedBranding Følgende er en enkel guide til et bedre personligt brand på internettet. Processen løber over 30 dage og hver dag skal du gøre en ny ting. Nogen gange vil du blive nødt til at udskyde,

Læs mere

Markedet i dag Samfundsudviklingen i kulturen er interessant

Markedet i dag Samfundsudviklingen i kulturen er interessant KULTURMARKEDSFØRING Markedet i dag Samfundsudviklingen i kulturen er interessant Det substantielle univers er i vækst Det kommercielle univers er i vækst Markedet i dag Samfundsudviklingen i kulturen er

Læs mere

Gode råd om... Markedsføring via sociale medier

Gode råd om... Markedsføring via sociale medier Gode råd om... Markedsføring via sociale medier INDHOLD Indledning 3 Generelt om sociale medier 3 Reklameidentifikation 3 Markedsføringsloven og de sociale medier 5 Hvem er omfattet? 5 Samtykke 5 Hvad

Læs mere

Formalia KS på Svendborg Gymnasium og HF

Formalia KS på Svendborg Gymnasium og HF Formalia KS på Svendborg Gymnasium og HF Til mundtlig eksamen i KS skal kursisterne udarbejde et eksamensprojekt i form af en synopsis. En synopsis er et skriftligt oplæg, der bruges i forbindelse med

Læs mere

Lejemålet vil kunne blive istandsat af udlejer inden overtagelse, i samråd med den nye lejer.

Lejemålet vil kunne blive istandsat af udlejer inden overtagelse, i samråd med den nye lejer. RÅ LOKALER PÅ Sydhavnsgade 7 er super attraktiv placeret på Aarhus Havn tæt på midtbyen, Lystbådehavnen og lige ved udmundingen af indfaldsvejen til E45. Bag bygningens rå og industrielle facader gemmer

Læs mere

Hassansalem.dk/delpin User: admin Pass: admin INTERFACE DESIGN

Hassansalem.dk/delpin User: admin Pass: admin INTERFACE DESIGN Hassansalem.dk/delpin User: admin Pass: admin INTERFACE DESIGN 1/20 Indledning Dette projekt er den afsluttende del af webudvikling-studiet på Erhvervs Lillebælt 1. semester. Projektet er udarbejdet med

Læs mere

Kapitel A til Grafisk design. ZebraSoft

Kapitel A til Grafisk design. ZebraSoft Kapitel A til Grafisk design Kapitel A 2 Elektroniske blanketter Som du kan se i brochuren med printerlister, er der et hav af varianter i blanketter og formularer. Kunderne har forskellige behov/krav,

Læs mere

8 PRINCIPPER FOR GOD NET-ADFÆRD FOR PRIVATPERSONER

8 PRINCIPPER FOR GOD NET-ADFÆRD FOR PRIVATPERSONER 8 PRINCIPPER FOR GOD NET-ADFÆRD FOR PRIVATPERSONER 8 PRINCIPPER FOR GOD NET-ADFÆRD FOR PRIVATPERSONER 1 BESKYT DIN COMPUTER OG ANDRE ENHEDER 2 BESKYT DINE PERSONLIGE OPLYSNINGER 3 BESKYT DINE ELEKTRONISKE

Læs mere

Kommunikationsværktøj

Kommunikationsværktøj Hjælp til selvhjælp Kommunikationsværktøj Gode overvejelser til projektlederen om interessenter og kommunikation o o Tænk over projektets interessenter og over kommunikationen af jeres projekt fra start

Læs mere

Ny skriftlighed i studieretningen IBC

Ny skriftlighed i studieretningen IBC Ny skriftlighed i studieretningen IBC Projektnummer 128981 Lise Fuur Andersen lfan@ibc.dk Lisbeth Pedersen lpe@ibc.dk Inger Ernstsen ier@ibc.dk Formålet med projektet er at udvikle en ramme for en fælles

Læs mere

Læseplan for valgfaget sundhed og sociale forhold. 10. klasse

Læseplan for valgfaget sundhed og sociale forhold. 10. klasse Læseplan for valgfaget sundhed og sociale forhold 10. klasse Indhold Indledning 3 Trinforløb for 10. klassetrin 4 Sundhed og sundhedsfremmende aktiviteter 4 Hygiejne og arbejdsmiljø 6 Kommunikation 7 Uddannelsesafklaring

Læs mere

Fælles Mål dækker over de to vigtigste sæt af faglige tekster til skolens fag og emner

Fælles Mål dækker over de to vigtigste sæt af faglige tekster til skolens fag og emner Hvad er Fælles Mål? Fælles Mål dækker over de to vigtigste sæt af faglige tekster til skolens fag og emner De bindende fælles nationale mål i form af fagformål, centrale kundskabs- og færdighedsområder

Læs mere

Sådan kommer du i gang med at bruge video

Sådan kommer du i gang med at bruge video Sådan kommer du i gang med at bruge video INDHOLD INDLEDNING... 3 DERFOR SKAL DU I GANG MED AT BRUGE VIDEO... 4 OVERVEJELSER... 5 SOCIALE MEDIER... 5 YOUTUBE... 6 OPDATER OFTE... 6 UDSTYR... 6 HVAD SÅ

Læs mere

Bachelorprojekt 2011 Malene Christensen, Gitte Damgaard og Julie Østergaard

Bachelorprojekt 2011 Malene Christensen, Gitte Damgaard og Julie Østergaard Bachelorprojekt2011 MaleneChristensen,GitteDamgaardogJulieØstergaard Bachelorprojektisocialrådgivningogsocialtarbejde VIAUniversityCollege,SocialrådgiveruddannelseniÅrhus Opkvalificeringafdettværfagligesamarbejdemellemsocialrådgiverne

Læs mere

Den laryngectomerede patients oplevelse og håndtering af at miste stemmen postoperativt

Den laryngectomerede patients oplevelse og håndtering af at miste stemmen postoperativt ØRE NÆSE HALS SYGEPLEJEN I FOKUS - ØNH SYGEPLEJE PÅ SENGEAFSNITTET Stine Askholm Rosenberg Sygeplejerske, Cand.cur. Den laryngectomerede patients oplevelse og håndtering af at miste stemmen postoperativt

Læs mere

3.g elevernes tidsplan for eksamensforløbet i AT 2015

3.g elevernes tidsplan for eksamensforløbet i AT 2015 Mandag d. 26.1.15 i 4. modul Mandag d. 2.2.15 i 1. og 2. modul 3.g elevernes tidsplan for eksamensforløbet i AT 2015 AT emnet offentliggøres kl.13.30. Klasserne er fordelt 4 steder se fordeling i Lectio:

Læs mere

Personlig branding i webdesign

Personlig branding i webdesign Personlig branding i webdesign I forhold til vejledning vil jeg spørge, om opgaven i sin helhed ser fornuftig ud. Er min problemformulering skarp nok? Er min metode i orden? Er det ok at gøre brug af min

Læs mere

Etik og prioritering i sundhedsvæsenet. hvorfor det er så svært

Etik og prioritering i sundhedsvæsenet. hvorfor det er så svært Etik og prioritering i sundhedsvæsenet hvorfor det er så svært Etik og prioritering i sundhedsvæsenet hvorfor det er så svært Etik og prioritering i sundhedsvæsenet hvorfor det er så svært Det Etiske

Læs mere

Van, Olaf, Stine & Nicolette Style and Experience 02-12-2011

Van, Olaf, Stine & Nicolette Style and Experience 02-12-2011 Vi mener, at vi imødekommer brugergruppens behov og ønsker, da vi har skabt et nyt og anderledes design. Vores målgruppe stræber konstant efter nytænkning og søger events de kan deltage i med deres venner.

Læs mere

Innovations- og forandringsledelse

Innovations- og forandringsledelse Innovations- og forandringsledelse Artikel trykt i Innovations- og forandringsledelse. Gengivelse af denne artikel eller dele heraf er ikke tilladt ifølge dansk lov om ophavsret. Børsen Ledelseshåndbøger

Læs mere

Billedkunst B stx, juni 2010

Billedkunst B stx, juni 2010 Billedkunst B stx, juni 2010 1. Identitet og formål 1.1. Identitet Fagets primære genstandsfelt er billedkunst og arkitektur. Faget inddrager fænomener fra hele det visuelle felt. Kunst og arkitektur tjener

Læs mere

I-DAG 2011 INVITATION. 25. maj kl. 9.00-15.00 Inspiration & networking

I-DAG 2011 INVITATION. 25. maj kl. 9.00-15.00 Inspiration & networking I-DAG 2011 INVITATION 25. maj kl. 9.00-15.00 Inspiration & networking I-Dag 2011 Invitation IntraNote inviterer alle kunder til I-Dag 2011 Onsdag den 25. maj i Odense Lær os, vores løsninger og hinanden

Læs mere

Drejebog fra Projekt Samspil mellem Uddannelse og Erhverv. Uddannelse: Folkeskole / STX. Erhverv:Biolog

Drejebog fra Projekt Samspil mellem Uddannelse og Erhverv. Uddannelse: Folkeskole / STX. Erhverv:Biolog Drejebog fra Projekt Samspil mellem Uddannelse og Erhverv Uddannelse: Folkeskole / STX Erhverv:Biolog 1 Drejebog i projekt Samspil mellem uddannelse og erhverv Generel beskrivelse af samspillet Fag Hvilke(t)

Læs mere

Musikvideo og markedsføring

Musikvideo og markedsføring EAL Erhvervs Akademi Lillebælt Multimediedesign (MMD) Musikvideo og markedsføring 1. SEMESTER, PROJEKTOPGAVE 2 December, 2014 Line Falkenberg Jensen Cpr. Nr.: 281293-1558 E- mail: linefalkenberg93@gmail.com

Læs mere

Casestudy. YouTube.com. Gruppe 7: Louise Bossen, Simone Drechsler, Lasse Lund og Kirstine Jacobsen

Casestudy. YouTube.com. Gruppe 7: Louise Bossen, Simone Drechsler, Lasse Lund og Kirstine Jacobsen Casestudy YouTube.com Indholdsfortegnelse Udbredelse... 1 Seertal...1 YouTubes partnerprogram...1 Indtægtsgenerering...2 Mobil og enheder...2 Content ID...2 Målgruppe... 2 Distribution... 3 Primære kerne-funktioner...

Læs mere

Grafisk facilitering som bidrag til organisatorisk læring

Grafisk facilitering som bidrag til organisatorisk læring Grafisk facilitering som bidrag til organisatorisk læring - Hvordan har grafisk facilitering bidraget til organisatorisk læring i en større dansk virksomhed? Stina Thorsvang Stud.mag i Læring og Forandringsprocesser

Læs mere

Sociale medier 2012 Danskernes holdning til og brug af sociale medier Præsentation

Sociale medier 2012 Danskernes holdning til og brug af sociale medier Præsentation Sociale medier 2012 Danskernes holdning til og brug af sociale medier Præsentation Kontakt: Merethe Kring merethe.kring@yougov.com www.yougov.dk København, februar 2012 1 Sociale medier ændrer verden 2

Læs mere

Modul 1 - Det personlige lederskab 1: Lederskab og kommunikation (5 ECTS point)

Modul 1 - Det personlige lederskab 1: Lederskab og kommunikation (5 ECTS point) Modul 1 - Det personlige lederskab 1: Lederskab og kommunikation (5 ECTS point) Studievejledning studiestart uge 5 2011 Studievejledningen er udarbejdet i henhold til bekendtgørelse om diplomuddannelsen

Læs mere

Sådan kommer du igennem din blogs 5 stadier i opstartsfase

Sådan kommer du igennem din blogs 5 stadier i opstartsfase Sådan kommer du igennem din blogs 5 stadier i opstartsfase Nogle af de absolut skarpeste bloggere tjener over 100.000 i måneden, men det er typisk på den internationale scene, men her i Danmark har vi

Læs mere

Indledning. Søren Mønsted: Visionsfilm som projektmål 24. november 2004. Side 1

Indledning. Søren Mønsted: Visionsfilm som projektmål 24. november 2004. Side 1 Indledning Alle projekter har et mål. Hvad enten det drejer sig om et personligt projekt om at holde op med at ryge, projektet med at bygge en bro eller projektet med at arrangere en havefest for hele

Læs mere

Otte retningslinier til evaluering af politiske partiers hjemmesider. Af: Peter Svarre, New Media Director, Hello Group

Otte retningslinier til evaluering af politiske partiers hjemmesider. Af: Peter Svarre, New Media Director, Hello Group Otte retningslinier til evaluering af politiske partiers hjemmesider Af: Peter Svarre, New Media Director, Hello Group 1. Brugervenlighed En politisk hjemmeside skal leve op til de gængse krav for brugervenlighed.

Læs mere

Rapport. E-magasin - Projekt 2, 2. semester. Gruppe - MulB 2. sem: Mikkel Thomsen Ivan Christensen Augusta Naundrup-Jensen

Rapport. E-magasin - Projekt 2, 2. semester. Gruppe - MulB 2. sem: Mikkel Thomsen Ivan Christensen Augusta Naundrup-Jensen Rapport E-magasin - Projekt 2, 2. semester Gruppe - MulB 2. sem: Mikkel Thomsen Ivan Christensen Augusta Naundrup-Jensen Indholdsfortegnelse Indledning 3 Problemformulering 3 Målgruppeanalyse 3 Designvalg

Læs mere

Guide til succes med målinger i kommuner

Guide til succes med målinger i kommuner Guide til succes med målinger i kommuner Af Kresten Bjerg, kommunikationsrådgiver, Bjerg K Kommunikation måles af forskellige grunde. Derfor skal kommunikation også måles på forskellige måder. Dit første

Læs mere

KOMMUNIKATIONS- POLITIK, STRATEGI og PLAN SOCIALE MEDIER FORÅR 2013

KOMMUNIKATIONS- POLITIK, STRATEGI og PLAN SOCIALE MEDIER FORÅR 2013 KOMMUNIKATIONS- POLITIK, STRATEGI og PLAN SOCIALE MEDIER FORÅR 2013 Og hvorfor skal vi nu have det?? Du skal kunne analysere en problemstilling og udvælge egnede undersøgelsesmetoder til at besvare spørgsmålet.

Læs mere

Det centrale emne er mennesket og dets frembringelse Humaniora:

Det centrale emne er mennesket og dets frembringelse Humaniora: HUMANIORA HUMANIORA Det centrale emne er mennesket og dets frembringelse Humaniora: Beskæftiger sig med mennesket som tænkende, følende, handlende og skabende væsen. Omhandler menneskelige forhold udtrykt

Læs mere

FORBRUGERADFÆRD Metode og resultater i forprojektet

FORBRUGERADFÆRD Metode og resultater i forprojektet FORBRUGERADFÆRD Metode og resultater i forprojektet v./ Mette Skovgaard Frich, seniorkonsulent Retail Institute Scandinavia Baggrund for projektet STIGENDE FORBRUGERKRAV OG MAGT: I takt med en stigende

Læs mere

BØRNEINDBLIK 9/14 ANALYSE: FAMILIENS ØKONOMI OG UNGES VIDEN OM PRIVATLIV PÅ NETTET RIGE BØRN LEGER BEDST PÅ NETTET

BØRNEINDBLIK 9/14 ANALYSE: FAMILIENS ØKONOMI OG UNGES VIDEN OM PRIVATLIV PÅ NETTET RIGE BØRN LEGER BEDST PÅ NETTET BØRNEINDBLIK 9/14 ANALYSENOTAT FRA BØRNERÅDET NR. 9/2014 1. ÅRGANG 18. DECEMBER 2014 ANALYSE: FAMILIENS ØKONOMI OG UNGES VIDEN OM PRIVATLIV PÅ NETTET RIGE BØRN LEGER BEDST PÅ NETTET Børn fra velstillede

Læs mere

Konkurrencer NONSTOP. Motivation & problemfelt

Konkurrencer NONSTOP. Motivation & problemfelt Konkurrencer NONSTOP Nye konkurrencer Hver dag Motivation & problemfelt Dette er et oplæg til den mundtlige eksamen i Innovation & Markedsføring. I det følgende vil jeg beskrive forretningsplanen for Konkurrencer

Læs mere

Et er søkort at forstå, et andet, skib at føre. Guidelines for udvikling af nyhedsgrafik.

Et er søkort at forstå, et andet, skib at føre. Guidelines for udvikling af nyhedsgrafik. Et er søkort at forstå, et andet, skib at føre. Guidelines for udvikling af nyhedsgrafik. ÉT STYKKE MED GRAFIK, TAK! MAX ONE SIZE DOES NOT FIT ALL På de følgende sider redegøres der for en række principper

Læs mere

Afsluttende opgave - Kommunikation/IT C Klasse 1.1

Afsluttende opgave - Kommunikation/IT C Klasse 1.1 11-05-2015 Affaldshåndtering Afsluttende opgave - Kommunikation/IT C Klasse 1.1 Hans Rasmussen & Kevin Kumar ROSKILDE TEKNISKE GYMNASIUM Indhold Affaldshåndtering i Grønsted kommune... 2 Krav... 2 Design...

Læs mere

Little Red Riding Hood topic box

Little Red Riding Hood topic box Little Red Riding Hood topic box Ideer til aktiviteter i 3.-5. klasse Materialesættet består af fire forskelige bøger samt fingerdukker til Little Red Riding Hood. Det er primært ulven, der er fokus på

Læs mere

Formidling der brænder igennem

Formidling der brænder igennem Formidling der brænder igennem 1. møde, den relationelle formidling Gentofte Hovedbibliotek Den 3. april 2012 Amalie Jeanne Formål med Udviklingsforummet Er at sætte fokus på formidling i biblioteket både

Læs mere

PIGER SKABER BYRUM IDEER TIL FACILITETER OG BYRUM FOR PIGER DET AKTIVE BYRUM

PIGER SKABER BYRUM IDEER TIL FACILITETER OG BYRUM FOR PIGER DET AKTIVE BYRUM PIGER SKABER BYRUM IDEER TIL FACILITETER OG BYRUM FOR PIGER DET AKTIVE BYRUM INDHOLD Introduktion til projektet DET AKTIVE BYRUM SIDE 1 Hvordan skaber man et sted for piger? SIDE 2 Min nye byrumsfacilitet

Læs mere

program * opsamling * skype foredrag * online markedsføring

program * opsamling * skype foredrag * online markedsføring dagens program * opsamling * skype foredrag * online markedsføring opsamling visuel identitet * hvad synes I? * pitch * s/h + negativ * farver Logo Logo Logo Web Tryk #0000ff Pantone Blue 072c C 100 M

Læs mere

Case study: Pinterest

Case study: Pinterest Case study: Pinterest Hvad? Pinterest er en social medieplatform, der hovedsageligt fungerer som værktøj til at samle, dele og udforske visuelt indhold. Udbredelse, hvor mange, vækstpotentiale? Pinterest

Læs mere

Modul 3 - Ledelse og medarbejdere 1: Ledelse i dynamiske relationer (5 ECTS point)

Modul 3 - Ledelse og medarbejdere 1: Ledelse i dynamiske relationer (5 ECTS point) Modul 3 - Ledelse og medarbejdere 1: Ledelse i dynamiske relationer (5 ECTS point) Studievejledning for holdstart uge 35-2011 Studievejledningen er udarbejdet i henhold til bekendtgørelse om diplomuddannelsen

Læs mere

Mobil Kunst og Kulturformidling Formidling af kunst og kultur direkte via mobilen.

Mobil Kunst og Kulturformidling Formidling af kunst og kultur direkte via mobilen. Mobil Kunst og Kulturformidling Formidling af kunst og kultur direkte via mobilen. Index INDHOLDSFORTEGNELSE side Innovativ digital formidling... 3 Idékatalog 4 Udvalgte funktioner 5 Kort 6 Kalender 7

Læs mere

Hvad ryger du på? Et tværfagligt projektforløb til handelsskolerne om røg og kampagner

Hvad ryger du på? Et tværfagligt projektforløb til handelsskolerne om røg og kampagner Lærervejledning til teksthæftet Hvad ryger du på? Et tværfagligt projektforløb til handelsskolerne om røg og kampagner 1 Kræftens Bekæmpelse 1999 Målgruppe Dette undervisningsmateriale henvender sig til

Læs mere