BILAG: Høringssvar til Sundhedspolitikken i deres originale form

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "BILAG: Høringssvar til Sundhedspolitikken i deres originale form"

Transkript

1 BILAG: Høringssvar til Sundhedspolitikken i deres originale form Hoved-MED Hoved-MED har modtaget en sag med mulighed for at give høringssvar. Der er ikke modtaget høringssvar fra Hoved-MED. Tandplejen v. Mette Nabe-Nielsen, Leder af Tandplejen Tak for en fin Sundhedspolitik, sikke et arbejde at få sat det ned på papir. Jeg har en kommentar i forhold til side 15. Jeg synes tandplejen skal indgå i under de Professionelle, dvs. sammen med pædagoger, lærere og sundhedstjenesten. Som I ved, er vi det sundhedspersonale, som ser alle børn flest gange i deres opvækst, vi indgår sammen med de andre områder med skærpet pligt under barnets reform, og jeg synes det er en stor fejl, hvis vi ikke bliver skrevet ind. Jeg tror ikke tandplejen har været repræsenteret på tema dagen og deraf er vi selvfølgelig heller ikke blevet nævnt Frederiksværk Plejecenter Sundhedspolitikken, hvis den skal udgives i den nuværende form, er meget fortællende og beskrivende, og man får indtryk af at de samme ting siges flere gange, hvilket gør materialet tungt at læse. Der er beskrevet de brændende platforme og de dertil kendte mål. Men der er meget få konkrete forslag til hvordan man vil nå disse mål, idekataloget giver forslag. Men ingen handling meget snak Vi kunne godt forvente lidt mere konkret fra kommunen, hvad vil man byde ind med. Den eneste konkrete handling er tilbud om sund mad i skolerne. På ældreområdet er ideerne lidt mangelfulde Især vedr. genindlæggelser er der meget sparsomt med initiativer. Hele materialet ligner det som tidligere er blevet præsenteret af byrådet forskellen er blot det idekatalog der er med, med forslag til handlinger. Hvordan er tanken at man kommer videre herfra? det er ikke nemt at se. Der står at I Halsnæs kommune tør vi, og vi tør sammen. Det kan man ikke læse ud af sundhedspolitikken. Måske skulle kommunen gå foran og sige røgfrit på alle kommunale virksomheder! Det er jo at turde! Og det må kommunen jo godt få foran med! Og det er jo ikke særlig revolutionerende, mange andre kommuner har allerede turdet! Hvordan tænker man de praktiserende læger med i kommunens sundhedspolitik de er næsten ikke nævnt i materialet! Arresø Plejecenters centerråd v. Formand Birgit Wiwe Som repræsentanter for Arresø Plejecenters beboere undrer vi os over, at der i rapporten intet er nævnt om ældre, herunder plejehjemsbeboere. Det er dog en voksende gruppe i kommunen. Sundhed er særdeles relevant for denne gruppe, både når det gælder de fysiske og de mentale aspekter. Plejehjemsbeboere har behov for fokus på 1. den fysiske sundhed, herunder ernæringsrigtig kost samt opretholdelse og vedligehold af funktionsniveau. 2. den mentale sundhed, ikke mindst under hensyntagen til demensproblematikken 3. mental stimulering ved hjælp af relevante aktiviteter. Vi håber, man vil medtænke disse borgere i fremtidige tiltage. 1

2 Træning og Aktivitet Træning og Aktivitet anerkender at processen i forhold til udarbejdelse af sundhedspolitikken har været meget god, det har været positivt at borgere i Halsnæs kommune har været involveret i processen, hvilket høringsmaterialet også afspejler. Sundhedspolitikken er god, den er ambitiøs og konkret, indeholdende et meget fint idekatalog. Endelig anerkender Træning og Aktivitet det meget store arbejde der har været lagt i at samle forslag og formulere første udkast til høring. Begrebsafklaring Det vil være hensigtsmæssigt at begrebsafklaringen kommer tidligere. Sundhedspolitik, ikke politik for sundhed og velvære? I denne omgang definerer vi sundhed og velvære med disse parametre. Afklaring hvornår er vi mentalt sunde? Når vi læser står her at det er, når vi kan holde øje med vores vægt og holder op med at ryge. Mental sundhed Der bliver skrevet om mental sundhed dog beskrives det meget på det fysiske plan kunne der komme noget mere ind om betydningen af at have et meningsfuldt liv med nære relationer, fællesskaber og det at have betydning for andre. Det er så meget oppe i tiden med ensomhed og der tales om hvor stor betydning det har for det enkelte menneskes sundhed at høre til noget/nogen og /eller være en del af noget. At være en del af et fællesskab styrker også det at være mere fysisk sund. Økonomi Under genindlæggelser på somatiske sygehuse(s.7) i kassen i 2014 betalte Halsnæs Kommune ca. 150 mio. osv. Det er svært at forstå tallet, da det ikke står i forhold til noget, eks. ud af et samlet budget. Målgruppe Der er nogle målgrupper, der slet ikke er med eks. børn før skolealderen? Hvad med alle andre målgrupper end de angivne. Det er vigtigt at sundhedspolitikken henvender sig til borgere i alle aldre og livsfaser. Forebyggelse stramme op om sproget, hvem er målgruppen? Eks. skrives der først til borgerne, men på side 6 til medarbejderne. Udmøntning af sundhedspolitikken Hvordan ønsker man at udmønte sundhedspolitikken, den er bred. Forslagene til sidst kan udbygges med den mentale sundhed, hvad er det man ønsker at gøre. Det er Træning og Aktivitets MED repræsentanters forventning, at der i afdelingen tages stilling til, hvordan sundhedspolitikken udmøntes i det daglige arbejde med borgerne, hvilket blandt andet afspejles i virksomhedens handleplaner. Det bemærkes af Træning og Aktivitets MED repræsentanter, at det er væsentligt at der er en høj grad af bevidsthed i Halsnæs kommunes organisation i forhold til at udbrede og synliggøre nye tiltag/tilbud til borgerne med henblik på at efterleve den nye politik. 2

3 Boligsocialt sekretariat Halsnæs, v. Sundhedskoordinator Maria Kristjansdottir, Kommentarer til Idekataloget s : Halsnæs kommunes almene boligorganisationer kan med fordel indgå som aktør i partnerskaber som er med til at løfte sundhedstilstanden og indfri målene i sundhedspolitikken. Partnerskaberne kunne f.eks. være mellem kommune, boligorganisationer, frivillige foreninger og kommunens frivilligcenter. Det boligsociale arbejde indeholder allerede indsatser med sundhedsfremmende formål og boligområder giver mulighed for både at arbejde med rammer og tilbud tæt på borgeren. Eksempler på forslag til indsatser: Opsøgende rekruttering og rygestopkursus i almene boligområder. Spisefælleskaber i almene boligområder. Motionsfælleskaber i almene boligområder. Information og formidling om sundhed via det boligsociale arbejde. Sundhedstjenesten, v. Leder Jette Kürstein Sundhedspolitikken er blevet et godt produkt med mere hands on. Specielt idé kataloget er fint til inspiration. Her er det nok vigtigt at highligtet, at det ikke er den utømmelige liste (måske skrives med fed/kursiv.) De brændende platforme er fint indarbejdede, med de igangværende mål. Men hvilke mål har vi, når vi når Vi har et forslag til ændring s. 3, 4 afsnit, som begynder med de sunde vaner begynder.. De sunde vaner begynder altså meget tidligere. Ja faktisk helt før undfangelsen, men ok at skrive at de sunde vaner opbygges helt fra fødslen. Rigtig godt at vi har fået stress for unge med. Ældrerådet v. Formand PoulaThrane Vedr. Sundhedspolitikken er udviklet i dialog (s. 1 og 2) anbefaler Ældrerådet at der - ligesom der peges på, at indsatsen, for at forbedre sundheden, begynder hos børn og unge også bør peges på, at den ikke slutter, når man bliver gammel men bør fortsætte lige til livet slutter. Vi ved jo godt, at de usunde ældre/ gamle koster mange penge men dette kan også forebygges væsentligt, såfremt man er villig til at prioritere de nødvendige økonomiske midler til, at de ældre/ gamle trives i hverdagen og dermed får mental overskud til at tabe sig, motionere og evt. stoppe med at ryge men man skal nok være forsigtig med at have for store forventninger til de borgere, som har røget i år. Blandt de ældre/ gamle borgere findes en stor gruppe, som lider under Social ulighed i sundhed, og disse har også en dårligere mental sundhed, som påvirkes yderligere negativt, når de oplever, at deres behov for hjælp i hverdagen ikke bliver imødekommet - stik imod den ofte berettigede forventning, de har haft gennem mange års hårdt slid på arbejdsmarkedet. Derfor bør indsatsen for de nuværende ældre/ gamle borgeres Sundhed prioriteres anderledes end de midaldrendes. Denne situation vil nok ændres i de kommende år. Vedr. Sundhed i Halsnæs handler om det hele menneske (s. 3) er Ældrerådet helt enig i, at både fysisk og mental sundhed er et sammenhængende hele, men vi ønsker at påpege meget kraftigt, at nogle ældre/gamle er kommet i den situation, at deres mentale sundhed stivner og forfalder, og dermed blokeres for muligheden for aktivt at gå ind i en hel ny livsform med bl.a. fysisk aktivitet, ændring af madvaner, rygevaner samt medicinmisbrug. Vedr. I Halsnæs skaber vi sundhed sammen (s.4) vil vi stærkt opfordre til, at man ikke forventer, at frivilliges rolle kan ændres så væsentligt, at kommunen kan ændre sin rolle, fra primært at levere eller finansiere, til i højere grad at understøtte sundhed. Det vil efter Ældrerådets opfattelse ikke blive aktuelt i mange år frem, og det er et uacceptabelt billede at frembringe på nuværende tidspunkt med alle de problemstillinger, der trænger sig på i Halsnæs Kommune iflg. vores dårlige Sundhedsprofil. 3

4 Også vedr. Sundhed påvirkes af mange forhold bør man indtænke de ældre/gamles situation, og henviser til tidligere afsnit omkring mental sundhed. Vi er helt enige i, at der i Halsnæs Kommune er stor Social ulighed i sundhed, og her er de nuværende ældre/ gamle særlig kraftigt repræsenteret. Vedr. Temaer og mål i den brændende platform Sundhed og Velvære er der nævnt 5 temaer. I den forbindelse vil Ældrerådet påpege, at der under Overvægt bør nævnes problematikken om Undervægt. Dette er især et alvorligt problem blandt de Ældre/gamle. Vedr. Fysisk Aktivitet vil Ældrerådet igen påpege, at for ældregruppen er den mentale sundhed altafgørende for, om man har overskud til at holde fast i eller endog begynde en fysisk aktivitet for at bevare sin funktionsevne. Vedr. Genindlæggelser på somatiske afdelinger. Hvis man skal nedbringe andelen af genindlæggelser hos de ældre/ gamle borgere skal man opprioritere indsatsen fra Hjemmeplejen og gøre større brug af Akut- og Aflastningspladser. Ældrerådet vil anbefale, at der kommer et punkt mere på lige fod med rygning: Medicinmisbrug Vedr. Samarbejde om Sundhed i hverdagen har man helt glemt et væsentligt element. Man påpeger indsatsen over for Ældre med særlige behov, men for at den store gruppe af ældre/gamle skal kunne være aktive, er man nødt til at stille et godt offentligt trafiknet til rådighed og ikke kun forbedrede stier og stiforbindelser. Derfor er de planlagte ændringer af busruterne et spareforslag i direkte modsætningsforhold til den Ny Sundhedspolitik. Vedr. Fysisk inaktivitet (s.10). Under Omgivelser og faciliteter kan Ældrerådet ikke anbefale at åbne Paraplyen for børnefamilier og unge. Tværtimod anbefaler vi, at den forbliver til rådighed for de ældre medborgere, med mulighed for yderligere aktiviteter for denne aldersgruppe. Samtidig vil vi påpege, at intentionerne i Sundhedspolitikken styrker behovet for et aktivitetscenter i Hundested. Vedr. Tilbud vil Ældrerådet påpege, at der også bør arrangeres grupper for de ældre aldersgrupper, idet ældre gerne vil deltage i aktiviteter sammen med andre ældre. Vedr. Information og formidling. Da der er en stor gruppe ældre borgere, som ikke er digitale, vil vi opfordre til, at man tilføjer Bibliotekerne på listen. Sluttelig vil vi stærkt anbefale, at der bliver udarbejdet et punkt som hedder: Ældres sundhed og Trivsel og velvære - på lige fod med Børn og unges sundhed og trivsel. Tine Nexø, borger i Halsnæs Kommune Spændende møde i Gjethuset først på året... interessant at være i grupper som var med meget forskellig baggrund--- godt supplement til fælles debat. Yderst spændende oplæg, som jeg tænker alle vil kunne være enige i...men.. hvad er handlingsplanerne--hvordan føres de ud i livet..? hvordan får vi rygere, overvægtige, de stress ramte til at gøre de tiltag der skal afhjælpe dem? hvis de brugte alle de muligheder som vi er omgivet af og som er skitseret i kataloget... så ville vi ikke have de høje tal... hvad er konsekvenserne når en handling er sat i gang, og der alligevel ikke sker noget, ved f.eks overvægtighed.? mange fine tiltag bliver allerede sat i gang, men måles der på effektivitet.. nås målet? eller er det bare statistik tal f.eks når en person sygemeldes af stress... hvor længer er personen på sygedagpenge... hvorfor raskmeldes personen og kommer personen videre i arbejde, eller er der tilbagefald? raskmelder personen sig kun på pres fra sygedagpenge holdet, så kroppen ikke er helet endnu.? 4

5 hvor mange sår har vi i kommunen, som koster mange penge og er længe om at hele.. typisk diabetiske sår, som er en følgesygdom af netop diabetes, overvægtighed, rygning mv. Jeg savner mere konkrete tiltag for at reducere tallene...hvorfor er tallene reducereret de sidste par år? En ting jeg bliver ærgerlig over at se... er rygning på sports arealer.. vi ser mange skolelærere fra Melby skole der ryger omkring fodbold klubbens anlæg/klubhus, for at kunne ryge... det er også offentlig ejendom, med rygeforbud.. men det sker dagligt.. Jeg tror der skal udarbejdes nogle meget konkrete handlings tiltag i samarbejde med netop de forskellige grupper af kompetencer som mødte op i februar, og så skal der tænkes alternativt... i de ellers faste rammer. Vi havde en praktiserende læge med i gruppen.. han var fortvivlet over det manglende samarbejde når han mødte unge der røg, var overvægtige mv. hvis det ikke er til stede er det svært at fuldføre målet...flere og flere unge fra denne kommune ryger hash... tager stoffer.. det er vel heller ikke noget vi skal overse, mens tallene stiger? Ja der er mange kommentarer, godt er at fokus er rettet på områderne... det er et vigtigt skridt i rigtig retning. Jeg ser frem til at høre mere fra processen.. Danske Fysioterapeuter Region Hovedstaden v. Tine Nielsen Regionsformand I Danske Fysioterapeuter Region Hovedstaden er vi meget positive over for Halsnæs Kommunes udspil til en ny sundhedspolitik frem til 2020 og er imponerede over den borgerdialog, inddragelse og det samarbejde med interessenter, der har muliggjort den. Sundhed som del af hverdagen. I udgangspunktet er det rigtig fornuftigt at have en vision om at integrere sundhed i menneskers hverdag de to ting er ikke hinandens modsætninger. I høringsudkastet på s. 5-6 præsenterer I de sundhedsmæssige udfordringer på en måde, der adskiller overvægt, fysisk inaktivitet og stress, men fysisk aktivitet og motivationen til bevægelse bør have et særligt fremhævet fokus, da fysisk inaktivitet udgør den største sundhedstrussel af dem alle (sammen med rygning). Fysisk aktivitet er samtidig en forudsætning for at løse andre sundhedsmæssige udfordringer fysisk og psykisk sundhed er således tæt forbundne, som I rigtig nok påpeger. Vi ser gerne i Danske Fysioterapeuter Region Hovedstaden, at fysisk aktivitet fylder mere som middel til bekæmpelse af livsstilssygdomme, men også psykisk sygdom som depression, hvilket der efterhånden er relativt god evidens for. Den vigtige motivation Det er essentielt, at Halsnæs Kommune fortsætter dialogen med interessenterne og får formuleret en strategi for, hvordan man motiverer både børn, unge og voksne til at være fysisk aktive og dermed bekæmpe de følgesygdomme, der kommer af fysisk inaktivitet. Uden motivation til bevægelse kan ideerne ikke samle borgerne tilstrækkeligt og vil dermed ikke have den ønskede effekt. Derfor er det yderst vigtigt, at de sociale aspekter af den fysiske aktivitet (og andre tiltag) bliver bærende for projekterne. Det er vigtigt at have fokus på sundhed både på kort og lang sigt. Derfor er den tidlige indsats hos børn og unge central i forbedringen af folkesundheden. Vi er meget enige, når I skriver på s. 3, at de sunde vaner begynder hos børn og unge. Fysisk aktivitet skal i forlængelse af skolereformen integreres på fornuftig vis i folkeskolen, men skal samtidig systematiseres. Dette bør følges op af løbende motoriske screeninger af børnene, da vi ved, at motorisk svage børn trækker sig fra at være fysisk aktive og forbliver inaktive senere i livet, hvis ikke det opdages på et tidligt tidspunkt. Disse tiltag bør allerede begynde at tage form i førskolealderen jo tidligere der sættes ind ift. at forbedre børns motoriske og fysiske udfoldelsesmuligheder jo bedre. 5

6 Hvad skal der gøres? Generelt er vi i Danske Fysioterapeuter Region Hovedstaden meget positivt indstillede over for de mange konkrete initiativer Halsnæs Kommune præsenterer for at løse sundhedsudfordringerne. I relation til de konkrete projekter mod bekæmpelse af overvægt bør man undlade at have for ensidigt fokus på kost, men i stedet enten supplere med flere projekter, der kan aktivere folk eller med fordel slå projekterne sammen med tiltagene til bekæmpelse af fysisk inaktivitet, så det i højere grad bliver en helhedsindsats, hvor man undgår at stigmatisere overvægtige borgere. Ud over børneområdet, der er beskrevet tidligere, er der med beskæftigelsesreformen også opstået et behov for at have et særligt fokus på de borgere, der er faldet ud af arbejdsmarkedet eller er i risiko for at falde ud. Derudover ønsker vi i Danske Fysioterapeuter Region Hovedstaden at bidrage med konkrete ideer, der kan forhindre genindlæggelser (somatisk og psykisk). Det er vigtigt, at kommunen stiller krav til Region Hovedstaden om at iværksætte genoptræningen allerede tidligt under indlæggelsen, så man undgår ekstraudgifter til genoptræning efter udskrivelse. Herefter er der brug for hurtige iværksættelse af genoptræningsforløb til patienter efter udskrivelse, dvs. at kommunen skal sørge for, at der er et tilbud til udskrevne patienter, hvilke de med det samme præsenteres for, så de har en følelse af at blive samlet hurtigt op. Særligt opmærksomhed bør rettes mod medicinske patienter, og der bør yderligere udarbejdes aktive tilbud til psykiatriske patienter i socialpsykiatrien efter endt indlæggelse. Disse tiltag vil spare kommunen (og regionerne) for en del genindlæggelser og vil ikke mindst øge livskvaliteten hos Halsnæs borgere. Der er mange spændende aspekter i Halsnæs Kommunes sundhedsudspil. Vi uddyber gerne ovenstående og giver eksempler på, hvordan man har gjort i andre kommuner. Vi afventer med spænding de kommende initiativer og konkrete projekter på området og deltager meget gerne i det videre arbejde. 6

Sundhedspolitik 2015-2020 Sundhed og Velvære i Halsnæs Kommune - Halsnæs samarbejder om sundhed i hverdagen. Indhold:

Sundhedspolitik 2015-2020 Sundhed og Velvære i Halsnæs Kommune - Halsnæs samarbejder om sundhed i hverdagen. Indhold: Sundhedspolitik 2015-2020 Sundhed og Velvære i Halsnæs Kommune - Halsnæs samarbejder om sundhed i hverdagen Indhold: Forord Indledning Sundhedspolitikkens vision, værdier og principper Sundhed påvirkes

Læs mere

Sundhedspolitik 2015-2020

Sundhedspolitik 2015-2020 Sundhedspolitik 2015-2020 Sundhed og velvære i Halsnæs Kommune Vi samarbejder om sundheden i hverdagen Sundhedspolitik 2015-2020 1 Indhold Vejen til vores sundhedspolitik 2 Vejen til vores sundhedspolitik

Læs mere

Morsø Kommunes Sundhedspolitik

Morsø Kommunes Sundhedspolitik Morsø Kommunes Sundhedspolitik Vedtaget i kommunalbestyrelsen 28. januar 2008 2008 Morsø Kommunes sundhedspolitik vedtaget i kommunalbestyrelsen 28. januar Indhold Forord side 1 Sundheden i Morsø Kommune

Læs mere

Sundhedspolitik 2006-2010

Sundhedspolitik 2006-2010 Sundhedspolitik 2006-2010 Vedtaget xxx2007 1 Sundhedspolitik for Assens Kommune Pr. 1. januar 2007 har kommunen fået nye opgaver på sundhedsområdet. Kommunen får blandt andet hovedansvaret i forhold til

Læs mere

SUNDHEDSPOLITIK 2013-2016

SUNDHEDSPOLITIK 2013-2016 SUNDHEDSPOLITIK 2013-2016 - et fælles anliggende for hele Helsingør Kommune Side 1 Indhold 1. Indledning. Side 3 2. Formål og sammenhæng til visionen Side 3 3. Gennemgående principper for fokusområderne.

Læs mere

UDKAST KØBENHAVNS KOMMUNES SUNDSHEDSPOLITIK 2015-2025

UDKAST KØBENHAVNS KOMMUNES SUNDSHEDSPOLITIK 2015-2025 UDKAST KØBENHAVNS KOMMUNES SUNDSHEDSPOLITIK 2015-2025 Nyd livet, københavner Et godt helbred er et godt udgangspunkt for, at vi kan trives fysisk, psykisk og socialt. Der findes mange bud på, hvad det

Læs mere

Ældrepolitik Et værdigt ældreliv

Ældrepolitik Et værdigt ældreliv Ældrepolitik Et værdigt ældreliv l Godkendt af Byrådet den 25. april 2016 Forord Fremtiden byder på nye udfordringer inden for ældreområdet og de mest markante er, at der bliver flere ældre og flere demente,

Læs mere

Sundhedspolitisk handleplan. - Fra vision til handling 2012-2015

Sundhedspolitisk handleplan. - Fra vision til handling 2012-2015 Sundhedspolitisk handleplan - Fra vision til handling 2012-2015 INDHOLDSFORTEGNELSE SUNDHEDSPOLITIKKENS VISION 3 FRA VISION TIL VIRKELIGHED 3 VELFÆRD PÅ NYE MÅDER 3 DE POLITISKE MÅL OG FOKUS I 2012-2015

Læs mere

Kostvejledning for borgere med særlig behov

Kostvejledning for borgere med særlig behov Kostvejledning for borgere med særlig behov Evaluering af projektperioden 2009-2010 Indholdsfortegnelse Sammenfatning... 3 Baggrund... 3 Kostvejledningens formål, mål og succeskriterier... 4 Formål...

Læs mere

Valgprogram 2013-2017

Valgprogram 2013-2017 Valgprogram 2013-2017 Sammen om forandring Vi mærker det allerede nu, men også efter krisen vil meget forandre sig. Forudsætningerne for kommunens virke vil blive anderledes. Måden, kommunen skal arbejde

Læs mere

2012-2018. Sammen om sundhed

2012-2018. Sammen om sundhed 2012-2018 Sammen om sundhed forord Sammen løfter vi sundheden I Assens Kommune vil vi sætte spot på sundheden og arbejde målrettet for udvikling, fremgang og livskvalitet for alle. Vi vil løfte sundheden.

Læs mere

2008/1 BSF 67 (Gældende) Udskriftsdato: 28. maj 2016

2008/1 BSF 67 (Gældende) Udskriftsdato: 28. maj 2016 2008/1 BSF 67 (Gældende) Udskriftsdato: 28. maj 2016 Ministerium: Folketinget Journalnummer: Fremsat den 16. december 2008 af Karl H. Bornhøft (SF), Özlem Sara Cekic (SF), Jonas Dahl (SF) og Ole Sohn (SF)

Læs mere

Innovationsprojektet Lighed i sundhed - de tre temaer

Innovationsprojektet Lighed i sundhed - de tre temaer Innovationsprojektet Lighed i sundhed - de tre temaer Relationer og fællesskaber Tidlig indsats Sund adfærd og motivation 2014-2015 Vi skal have mere lighed i sundheden Høje-Taastrup Kommune har i foråret

Læs mere

STRATEGISK SAMARBEJDE OM KORSKÆRPARKEN. Initiativaftale mellem Fredericia Kommune og Socialministeriet

STRATEGISK SAMARBEJDE OM KORSKÆRPARKEN. Initiativaftale mellem Fredericia Kommune og Socialministeriet STRATEGISK SAMARBEJDE OM KORSKÆRPARKEN Initiativaftale mellem Fredericia Kommune og Socialministeriet 2011 Det strategiske samarbejde Med strategien Ghettoen tilbage til samfundet et opgør med parallelsamfund

Læs mere

Ældrepolitik. Brøndby Kommune

Ældrepolitik. Brøndby Kommune Ældrepolitik Brøndby Kommune Indholdsfortegnelse Forord... 3 Fremtidens udfordringer... 4 Et godt og aktivt ældreliv... 5 Det aktive ældreliv... 6 Dialog og medbestemmelse... 8 Behov for hjælp og omsorg...

Læs mere

Rødovre Kommunes politik for socialt udsatte borgere. Vi finder løsninger sammen

Rødovre Kommunes politik for socialt udsatte borgere. Vi finder løsninger sammen Rødovre Kommunes politik for socialt udsatte borgere Vi finder løsninger sammen Forord Det er en stor glæde at kunne præsentere Rødovre Kommunes første politik for udsatte borgere. Der skal være plads

Læs mere

Ældrepolitik 04.05.14. Center for Ældre

Ældrepolitik 04.05.14. Center for Ældre Ældrepolitik 04.05.14 Center for Ældre Forord I de kommende år bliver vi flere ældre i kommunen. De ældre er i dag mere sunde og raske end nogensinde. Vi lever længere end tidligere, hvor levevilkårene

Læs mere

gladsaxe.dk Sundhedsprofil så sunde er borgerne i Gladsaxe

gladsaxe.dk Sundhedsprofil så sunde er borgerne i Gladsaxe gladsaxe.dk Sundhedsprofil så sunde er borgerne i Gladsaxe 2008 Sundhedsprofil så sunde er borgerne i Gladsaxe O:\CSFIA1\M E T T E\Sager i gang\sundhedsprofil 2008\Sundhedsprofil 2008 indhold til tryk2.doc

Læs mere

KØBENHAVNS SUNDHEDSPOLITIK 2015-2025

KØBENHAVNS SUNDHEDSPOLITIK 2015-2025 KØBENHAVNS SUNDHEDSPOLITIK 2015-2025 INDHOLD AT NYDE LIVET ER SUNDT s 5 1. EN LANGSIGTET VISION s 7 2. KØBENHAVNERNES SUNDHED 2015 s 9 Vi lever længere, men s 9 Vi har ikke lige muligheder s 10 Flere

Læs mere

Hvor sætter vi ind? Visionen for sundhedsindsatsen er:

Hvor sætter vi ind? Visionen for sundhedsindsatsen er: Sunde borgere nære tilbud Greve Kommunes Sundhedspolitik 2013-2016 Indholdsfortegnelse Forord... 3 Hvor sætter vi ind?... 4 Tema 1: Sunde borgere, der trives... 5 Tema 2: Den vigtige indsats - når vi er

Læs mere

trivsels politik - for ansatte i guldborgsund kommune

trivsels politik - for ansatte i guldborgsund kommune trivsels politik - for ansatte i guldborgsund kommune 1 2 Indhold trivsel er velvære og balance i hverdagen Indledning... 4 Hvad er trivsel?... 6 Grundlag for trivselspolitikken... 7 Ledelses- og administrative

Læs mere

Psykiatri- og misbrugspolitik

Psykiatri- og misbrugspolitik Psykiatri- og misbrugspolitik l Godkendt af Byrådet den 25. april 2016 1 Forord Psykiatri- og misbrugspolitikken tager afsæt i fire politiske standpunkter, som hver især tilkendegiver de politiske holdninger

Læs mere

Idrætsstrategi for Halsnæs Kommune

Idrætsstrategi for Halsnæs Kommune Idrætsstrategi for Halsnæs Kommune Forord Forord kommer senere Indledning I Halsnæs Kommune har vi en kultur- og fritidspolitik, som løber frem til år 2020. Ligeledes er der for perioden 2015-2018 afsat

Læs mere

Høringsforslag. Forslag til offentlig høring. Når sundheden skal frem Holbæk Kommunes Sundhedspolitik

Høringsforslag. Forslag til offentlig høring. Når sundheden skal frem Holbæk Kommunes Sundhedspolitik Høringsforslag Forslag til offentlig høring Når sundheden skal frem Holbæk Kommunes Sundhedspolitik 1 Indholdsfortegnelse Forord: Sundheden skal frem i Holbæk Kommune... s. 3 Sundhedspolitikkens formål...

Læs mere

Det fremgår af Danske Regioners bidrag til ny sundhedspolitik, at der skal udvikles nye samarbejds- og organisationsformer i sundhedsvæsenet.

Det fremgår af Danske Regioners bidrag til ny sundhedspolitik, at der skal udvikles nye samarbejds- og organisationsformer i sundhedsvæsenet. Nye samarbejds- og organisationsformer 25-02-2013 Sag nr. 12/697 Dokumentnr. 50213/12 Papiret beskriver, hvordan regionerne vil arbejde med nye samarbejds- og organisationsformer, herunder det fremadrettede

Læs mere

Næstved / ældre-og værdighedspolitik 04.05.14/08.03.16

Næstved / ældre-og værdighedspolitik 04.05.14/08.03.16 Næstved / ældre-og værdighedspolitik 04.05.14/08.03.16 Forord I de kommende år bliver vi flere ældre. Vi er i dag mere sunde og raske og lever længere end tidligere. Det betyder, at mange af os er på arbejdsmarkedet

Læs mere

Skoleprofil Næstved Gymnasium og HF Ungdomsprofilen 2014 - sundhed, adfærd og trivsel blandt elever på ungdomsuddannelser i Danmark

Skoleprofil Næstved Gymnasium og HF Ungdomsprofilen 2014 - sundhed, adfærd og trivsel blandt elever på ungdomsuddannelser i Danmark Næstved Gymnasium og HF Ungdomsprofilen 2014 - sundhed, adfærd og trivsel blandt elever på ungdomsuddannelser i Danmark Skoleprofilen er udarbejdet af: Pernille Bendtsen Stine S. Mikkelsen Kia K. Egan

Læs mere

Viborg - den sunde kommune -Et fælles ansvar - Et personligt valg

Viborg - den sunde kommune -Et fælles ansvar - Et personligt valg Bilag 1 Tværgående Sundhedspolitik for Viborg Kommune Sundhed er et fælles ansvar, hvor borgere, familier, foreninger, virksomheder, region, kommune m.v. løfter i flok for at realisere sundhedspolitikkens

Læs mere

Udkast til revision af Sundhedspolitik for Ringsted Kommune 2011-2014

Udkast til revision af Sundhedspolitik for Ringsted Kommune 2011-2014 Udkast til revision af Sundhedspolitik for Ringsted Kommune 2011-2014 - Med hjertet i midten Byrådets Vision Ringsted, en kommune med sunde og fysisk aktive borgere 1 Indhold: 1. Indledning ved Ringsted

Læs mere

Status på Aalborg Kommunes Sundhedspolitik 2012-2014.

Status på Aalborg Kommunes Sundhedspolitik 2012-2014. Punkt 7. Status på Aalborg Kommunes Sundhedspolitik 2012-2014. 2010-41658. Udvalget for Sundhed og Bæredygtig Udvikling fremsender til byrådets orientering status på Aalborg Kommunes Sundhedspolitik 2012-2014.

Læs mere

Plan for opfølgning på politikker i 2016. Politikområde 6: Sundhedsfremme og forebyggelse. Kultur- og Sundhedsudvalget

Plan for opfølgning på politikker i 2016. Politikområde 6: Sundhedsfremme og forebyggelse. Kultur- og Sundhedsudvalget Kultur- og Sundhedsudvalget Plan for opfølgning på politikker i 2016 Politikområde 6: Sundhedsfremme og forebyggelse Politikker: Sundhedspolitik Sundhedsaftale med Region Midtjylland Overordnet kostpolitik

Læs mere

Hvordan har du det? Mini-sundhedsprofil for Roskilde Kommune. sundhedsprofil for roskilde Kommune

Hvordan har du det? Mini-sundhedsprofil for Roskilde Kommune. sundhedsprofil for roskilde Kommune Hvordan har du det? Mini-sundhedsprofil for Roskilde sundhedsprofil for roskilde Indhold Sundhed i Roskilde............................... 3 Fakta om Roskilde............................... 4 Fakta om

Læs mere

Hvordan har du det? Mini-sundhedsprofil for Greve Kommune. sundhedsprofil for greve Kommune

Hvordan har du det? Mini-sundhedsprofil for Greve Kommune. sundhedsprofil for greve Kommune Hvordan har du det? Mini-sundhedsprofil for Greve sundhedsprofil for greve Indhold En sund kommune, hvor borgerne trives...................... 3 Fakta om Greve kommune..................................

Læs mere

Forord: Fra visionære ord til sund handling 3 Hvad skal vi med en ny sundhedspolitik? 4 Sundhedspolitisk vision 5 Bærende principper 6

Forord: Fra visionære ord til sund handling 3 Hvad skal vi med en ny sundhedspolitik? 4 Sundhedspolitisk vision 5 Bærende principper 6 SUNDHEDSPOLITIK 2016-2019 2 Forord: Fra visionære ord til sund handling 3 Hvad skal vi med en ny sundhedspolitik? 4 Sundhedspolitisk vision 5 Bærende principper 6 1. Sunde måltider og gode vaner 8 2. Mere

Læs mere

Kommunernes fælles rolle udviklingen af nære sundhedsvæsen

Kommunernes fælles rolle udviklingen af nære sundhedsvæsen Kommunernes fælles rolle udviklingen af nære sundhedsvæsen Kommunerne har i en årrække haft en væsentlig rolle på sundhedsområdet, en rolle som ikke bliver mindre i fremtiden. I den fortsatte udvikling

Læs mere

Ældre- og værdighedspolitik. Center for Ældre

Ældre- og værdighedspolitik. Center for Ældre Ældre- og værdighedspolitik 2016 Center for Ældre Forord I de kommende år bliver vi flere ældre. Vi er i dag mere sunde og raske og lever længere end tidligere. Det betyder, at mange af os er på arbejdsmarkedet

Læs mere

VÆRD AT VIDE FORBYGGENDE SELVMONITORERING

VÆRD AT VIDE FORBYGGENDE SELVMONITORERING VÆRD AT VIDE FORBYGGENDE SELVMONITORERING Faglige input produceret af og for partnerne i Lev Vel, delprojekt Forebyggende Ældre, sundhed og Forfatter: Af Julie Bønnelycke, videnskabelig assistent, Center

Læs mere

Det gode og aktive hverdagsliv Aabenraa Kommunes politik for voksne med handicap og ældre

Det gode og aktive hverdagsliv Aabenraa Kommunes politik for voksne med handicap og ældre Det gode og aktive hverdagsliv Aabenraa Kommunes politik for voksne med handicap og ældre Forord Kære læser! I Aabenraa Kommune har vi en vision om, at alle kommunens voksne borgere uanset alder og eventuelle

Læs mere

introduktion til udskrivningsguiden

introduktion til udskrivningsguiden introduktion til udskrivningsguiden Til medarbejdere og patienter i Region Hovedstadens Psykiatri skrevet af tidligere patienter i samarbejde med pårørende og medarbejdere fra psykiatrien 2014 Projekt

Læs mere

Godkendt i sundheds- og forebyggelsesudvalget den 7. maj 2009

Godkendt i sundheds- og forebyggelsesudvalget den 7. maj 2009 Strategi for kronisk syge i Godkendt i sundheds- og forebyggelsesudvalget den 7. maj 2009 1 Indholdsfortegnelse 1 BAGGRUND 3 STRUKTURER, OPGAVER OG SAMARBEJDE 3 SVENDBORG KOMMUNES VÆRDIER 4 2 FORMÅLET

Læs mere

Styrkelse af sundhedstilbud til borgere i Svendborg Kommune

Styrkelse af sundhedstilbud til borgere i Svendborg Kommune Styrkelse af sundhedstilbud til borgere i Svendborg Kommune I Danmarks ses stigende sundhedsudfordringer, som sammen med nye krav og retningslinjer fra flere sider stiller større krav til kommunernes arbejde

Læs mere

Beskrivelse af indsatsens første fire måneder

Beskrivelse af indsatsens første fire måneder 1 Status på gadeplansmedarbejder-funktionen, Helsingør Kommune oktober 2014 Indhold Beskrivelse af indsatsens første fire måneder... 1 Målsætningen med gadeplansfunktionen... 2 Gadeplansmedarbejderens

Læs mere

I det følgende gives seks anbefalinger til politikerne, som vil medvirke til at forebygge og reducere forekomsten af underernæring.

I det følgende gives seks anbefalinger til politikerne, som vil medvirke til at forebygge og reducere forekomsten af underernæring. Forum for Underernærings anbefalinger til reduktion af underernæring: Underernæring 1 blandt ældre og patienter 2 er et betydeligt problem for den enkelte og koster samfundet mia. af kr. årligt. En indsats

Læs mere

Evalueringsrapport. for. Projektet: Cykling For Alle-TIB

Evalueringsrapport. for. Projektet: Cykling For Alle-TIB Resedavej 34, 2820 Gentofte Evalueringsrapport for Projektet: Cykling For Alle-TIB Formål Projektets formål har været at inspirere voksne borgere med let til moderat fysisk funktionsnedsættelse til at

Læs mere

INTRODUKTION TIL UDSKRIVNINGSGUIDEN

INTRODUKTION TIL UDSKRIVNINGSGUIDEN INTRODUKTION TIL UDSKRIVNINGSGUIDEN TIL MEDARBEJDERE OG PATIENTER I REGION HOVEDSTADENS PSYKIATRI SKREVET AF TIDLIGERE PATIENTER I SAMARBEJDE MED PÅRØRENDE OG MEDARBEJDERE FRA PSYKIATRIEN 2014 PROJEKT

Læs mere

SUNDHEDSPOLITIK 2012-2015

SUNDHEDSPOLITIK 2012-2015 SUNDHEDSPOLITIK 2012-2015 - Det lette valg bliver det gode og sunde valg - Mere lighed i sundhed - Et aktivt fritidsliv for alle - Arbejdspladsen, et godt sted at trives INDLEDNING Sundhed vedrører alle

Læs mere

Mental sundhed i sundhedspolitikken

Mental sundhed i sundhedspolitikken Mental sundhed i sundhedspolitikken Haderslev Kommunes perspektiv Den 18. november 2010 Direktør Charlotte Scheppan, Haderslev Kommune Kommunale incitamenter Sundhedslovens 119 Omhandler forebyggende og

Læs mere

Udkast til politiske visioner og mål for Sundhedsaftalen 2015-2018

Udkast til politiske visioner og mål for Sundhedsaftalen 2015-2018 Udkast til politiske visioner og mål for Sundhedsaftalen 2015-2018 Indledning Mange borgere, der er syge eller er i risiko for at blive ramt af sygdom, kan have brug for en sammenhængende indsats fra både

Læs mere

ONLINE BOSTØTTE SOCIALPSYKIATRIEN OG HANDICAP

ONLINE BOSTØTTE SOCIALPSYKIATRIEN OG HANDICAP ONLINE BOSTØTTE SOCIALPSYKIATRIEN OG HANDICAP Vestmanna Allé 9700 Brønderslev Telefon: 5087 5248 Afdelingsleder: Inger Thorup Jensen E-mail: inger.thorup.jensen@99454545.dk Præsentation af tilbuddet: Online

Læs mere

Forvaltning/område: Sygedagengeområdet

Forvaltning/område: Sygedagengeområdet Forvaltning/område: Sygedagengeområdet Motivationsfiguren 3.1.3. - der er ca. lige stor motivation for livsforandringer blandt langvarigt syge og ikke langvarigt syge. Sygefravær ift. Sundhedsadfærd og

Læs mere

Sundhedstrategi og Sundhedscenter - erfaringer fra Herlev kommune

Sundhedstrategi og Sundhedscenter - erfaringer fra Herlev kommune Sund i Brøndby hele livet Kick-off møde, torsdag den 13. oktober 2005 He rle v Kommune Sundhedstrategi og Sundhedscenter - erfaringer fra Herlev kommune Afdelingschef, Ph.D. Per Antoft Herlev kommunes

Læs mere

Formand for Sundhedsudvalget

Formand for Sundhedsudvalget Formand for Sundhedsudvalget Lars Iversen (SF) 1 Hvad er Hørsholm for en kommune? Hørsholm Lolland Antal borgere/ Størrelse Gennemsnitsindtægt for 15+ år Andel med videregående uddannelse af arbejds styrken

Læs mere

lev godt og længe en sundhedspolitik for borgerne i Helsingør Kommune

lev godt og længe en sundhedspolitik for borgerne i Helsingør Kommune lev godt og længe en sundhedspolitik for borgerne i Helsingør Kommune 2017-2022 Sundhed handler om at have det så godt fysisk, socialt og mentalt, at alle borgere er i stand til at leve det liv, de gerne

Læs mere

Sundhedsfremme i Region Syddanmark Sunde mennesker på sunde arbejdspladser

Sundhedsfremme i Region Syddanmark Sunde mennesker på sunde arbejdspladser NJR/Januar 2009 Sundhedsfremme i Region Syddanmark Sunde mennesker på sunde arbejdspladser Baggrunden for at drøfte sundhedsfremme i MED udvalget Sundhedsfremme har gennem flere år være et tema i MED-drøftelser.

Læs mere

Hvordan har du det? Mini-sundhedsprofil for Næstved Kommune. sundhedsprofil for næstved Kommune

Hvordan har du det? Mini-sundhedsprofil for Næstved Kommune. sundhedsprofil for næstved Kommune Hvordan har du det? Mini-sundhedsprofil for Næstved sundhedsprofil for næstved Indhold Sådan er det i Næstved............................ 3 Lidt om Næstved................................. 4 Fakta om undersøgelsen....................................

Læs mere

Sundhedsprofil 2013. Trivsel, sundhed og sygdom i Nordjylland

Sundhedsprofil 2013. Trivsel, sundhed og sygdom i Nordjylland Sundhedsprofil 2013 Trivsel, sundhed og sygdom i Nordjylland Forord Denne pjece er et sammendrag af nogle af de mange resultater fra Region Nordjyllands Sundhedsprofil 2013. Pjecen giver et kort indblik

Læs mere

Holstebro Kommunes integrationspolitik

Holstebro Kommunes integrationspolitik Page 1 of 9 Holstebro Kommunes integrationspolitik Vedtaget på byrådsmødet den 7. oktober 2008 Page 2 of 9 Indhold Indledning Holstebro Kommunes vision Integrationspolitikkens tilblivelse Vision, værdier

Læs mere

Holstebro Kommunes Integrationspolitik

Holstebro Kommunes Integrationspolitik Holstebro Kommunes Integrationspolitik Godkendt af Arbejdsmarkedsudvalget Holstebro Kommunes April 2013 Indhold Indledning 2 Holstebro Kommunes vision 2 Integrationspolitikkens tilblivelse 3 Tværgående

Læs mere

STRATEGI 2014-2018 VARDE KOMMUNE STRATEGI SUND MAD OG DRIKKE I HVERDAGEN DET SUNDE VALG

STRATEGI 2014-2018 VARDE KOMMUNE STRATEGI SUND MAD OG DRIKKE I HVERDAGEN DET SUNDE VALG STRATEGI 2014-2018 VARDE KOMMUNE STRATEGI SUND MAD OG DRIKKE I HVERDAGEN DET SUNDE VALG Strategien for sund mad og drikke er en strategi under Sundhedspolitikken 2014-2018. Byrådet har i sundhedspolitikken

Læs mere

1. Onboarding og uddannelse

1. Onboarding og uddannelse Den systematiske sygefraværsindsats i MSO skal sikre, at målet om 9,5 sygefraværsdage pr. medarbejder i 2016 nås. Målet skal nås gennem en række fokusområder og konkrete indsatser, som er beskrevet i denne

Læs mere

1: Oversigt over effektmål

1: Oversigt over effektmål 1: Oversigt over effektmål Effektmål (udvalg) Sundhed og trivsel Deltagelse i samfundsliv og fælleskaber Indikator Sundhed og trivsel Fællesskaber Understøtter effektmål (Ny-Ny) Børn lærer mere og er mere

Læs mere

Strategi for Sundhed 2016-2021. Sammen satser vi sundt. Oprettet den 9. november 2015 Dokument nr. 480-2015-359074 Sags nr.

Strategi for Sundhed 2016-2021. Sammen satser vi sundt. Oprettet den 9. november 2015 Dokument nr. 480-2015-359074 Sags nr. Strategi for Sundhed 2016-2021 Sammen satser vi sundt Oprettet den 9. november 2015 Dokument nr. 480-2015-359074 Sags nr. 480-2014-148763 Indhold Forord... 2 Sundhed fra flere sider... 3 Den Sunde sammenhæng...

Læs mere

Uanmeldt tilsyn på Højslev Ældrecenter, Skive Kommune. Onsdag den 16. maj 2012 fra kl. 11.30

Uanmeldt tilsyn på Højslev Ældrecenter, Skive Kommune. Onsdag den 16. maj 2012 fra kl. 11.30 TILSYNSRAPPORT Uanmeldt tilsyn på Højslev Ældrecenter, Skive Kommune Onsdag den 16. maj 2012 fra kl. 11.30 Indledning Vi har på vegne af Skive Kommune aflagt tilsynsbesøg på Højslev Ældrecenter. Generelt

Læs mere

Strategi for Hjemmesygeplejen

Strategi for Hjemmesygeplejen Velfærd og Sundhed Sundhed og Omsorg Sagsnr.29.18.00-P05-1-14 Sagsbehandlere: TC/ MSJ Dato: 3. maj 2016 Strategi for Hjemmesygeplejen Sundhed og Omsorg 2016-2020 1 Indledning Sygeplejeområdet i Horsens

Læs mere

VENSTRE VISER VEJEN ISHØJ... EN BY I BEVÆGELSE

VENSTRE VISER VEJEN ISHØJ... EN BY I BEVÆGELSE VENSTRE VISER VEJEN ISHØJ... EN BY I BEVÆGELSE VENSTRE ISHØJ KOMMUNAL- OG REGIONSVALGET 2013 Ishøj kommune skal være en kommune, som vi kan være bekendt og stolte af. Venstre vil gå forrest for at gøre

Læs mere

Langsigtede mål 2014 2017, samt delmål for 2016

Langsigtede mål 2014 2017, samt delmål for 2016 Udvalg: Demens rette indsats til rette tid 05 Ældre Initiativer for målopnåelse kan iværksættes indenfor det eksisterende budget. Der vil blive sat fokus på dette gennem samarbejde med følgende interessenter:

Læs mere

Personalepolitik for Holstebro Kommune

Personalepolitik for Holstebro Kommune Sundhed og trivsel Personalepolitik for Holstebro Kommune Politikken omfatter Sundhed og trivsel Arbejdsmiljø Sygefravær Stress Alkohol og rusmidler Vold, mobning og chikane Opgaveløsning og ressourcer

Læs mere

Sundhedspakke 3.0 (forhandlingsoplæg)

Sundhedspakke 3.0 (forhandlingsoplæg) Sundheds- og OmsorgsforvaltningenFejl! Ukendt betegnelse for dokumentegenskab. BUDGETNOTAT Sundhedspakke 3.0 (forhandlingsoplæg) Baggrund Regeringen og KL er med økonomiaftalen for 2015 enige om, at der

Læs mere

Sund kommune Fælles ansvar Sundhedspolitik 2016-2018

Sund kommune Fælles ansvar Sundhedspolitik 2016-2018 Sund kommune Fælles ansvar Sundhedspolitik 2016-2018 Godkendt af byrådet den XXXXXXXX Indhold Forord 3 Baggrund 4 2 Hvordan har vi det i Sønderborg Kommune? 7 Vision for sundhedspolitikken 8 Fra vision

Læs mere

Styrk din hverdag. er et aktivt seniorliv. KOMMUNES SENIORPOLITIK 2015-2022 fordi selvværd er mere end velfærd

Styrk din hverdag. er et aktivt seniorliv. KOMMUNES SENIORPOLITIK 2015-2022 fordi selvværd er mere end velfærd rehabilitering velfærdsteknologi frivillige og foreninger det nære sundhedsvæsen sundhed for borgere over 65 år borgere med demens fremtidens boliger digitalisering er et aktivt seniorliv OV1_Kvadrat_RØD

Læs mere

SEKSUEL FOREBYGGELSE OG SUNDHEDSFREMME I DANMARK

SEKSUEL FOREBYGGELSE OG SUNDHEDSFREMME I DANMARK SEKSUEL FOREBYGGELSE OG SUNDHEDSFREMME I DANMARK ANBEFALINGER FRA Høring om Seksuel sundhed i Danmark afholdt på Christiansborg den 19. april 2007 Af Folketingets Tværpolitiske Netværk for Seksuel og Reproduktiv

Læs mere

Sammenhængende. Børne- og Ungepolitik

Sammenhængende. Børne- og Ungepolitik Sammenhængende Børne- og Ungepolitik 2 Forord Denne sammenhængende børne- og ungepolitik bygger bro mellem almenområdet og den målrettede indsats for børn og unge med behov for særlig støtte. Lovmæssigt

Læs mere

Side 3 Side 4 Side 5 Side 6 Side 7 Side 8 Side 9 SUNDHEDSPOLITIK FOR DET GODE LIV I NATURENS RIGE en del af Side 11 SUNDHEDSPOLITIK FOR NATURENS RIGE forebyggelse INDHOLD 03 Indledning 04 Forslag til

Læs mere

Procesplan for seniorpolitikken 2014-2017

Procesplan for seniorpolitikken 2014-2017 Procesplan for seniorpolitikken 2014-2017 Baggrund for seniorpolitikken 2014-2017 Ishøj kommunes nuværende seniorpolitik løber frem til 2013. Der skal derfor udarbejdes en ny politik gældende for 2014-2017,

Læs mere

Overbevægelige led i hofte-knæ og fødder hos det 10-15 måneder gamle barn Sundhedstjenesten

Overbevægelige led i hofte-knæ og fødder hos det 10-15 måneder gamle barn Sundhedstjenesten Overbevægelige led i hofte-knæ og fødder hos det 10-15 måneder gamle barn Sundhedstjenesten Nogle børn har meget bløde led og kan ved test kategoriseres som værende hypermobile. Andre børn har kun overbevægelighed

Læs mere

Sundhedstilstanden blandt FOAs medlemmer 2010

Sundhedstilstanden blandt FOAs medlemmer 2010 FOA Kampagne og Analyse 18. juni 2012 Sundhedstilstanden blandt FOAs medlemmer 2010 Statens Institut For Folkesundhed (SIF) har udarbejdet en omfattende rapport om FOAmedlemmernes sundhed. Den bygger på

Læs mere

Samlet status overvægt Sundhedsstyrelsens forebyggelsespakker Status: Juni 2016

Samlet status overvægt Sundhedsstyrelsens forebyggelsespakker Status: Juni 2016 Samlet status overvægt Sundhedsstyrelsens forebyggelsespakker Status: Juni 2016 Samarbejdspartnere: = ansvarlig * = anbefalingen indgår i dialogværktøj til denne afdeling = anbefalingen indgår ikke i dialogværktøjet,

Læs mere

Denne folder viser uddrag fra Region Sjællands Sundhedsprofil 2013 og sammenholder på tal fra 2013 med tal fra 2010 det år, hvor den første

Denne folder viser uddrag fra Region Sjællands Sundhedsprofil 2013 og sammenholder på tal fra 2013 med tal fra 2010 det år, hvor den første SUNDHEDSPROFIL 2013 Denne folder viser uddrag fra Region Sjællands Sundhedsprofil 2013 og sammenholder på tal fra 2013 med tal fra 2010 det år, hvor den første Sundhedsprofil i Region Sjælland blev lavet.

Læs mere

Sorø Kommune fremsender hermed ansøgning bilagt projektbeskrivelse til puljen vedr. forløbsprogrammer.

Sorø Kommune fremsender hermed ansøgning bilagt projektbeskrivelse til puljen vedr. forløbsprogrammer. Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse Kontoret for Regional Sundhed Att. Lone Vicki Petersen Sorø Kommune Fagcenter Sundhed Rådhusvej 8 4180 Sorø T 5787 6000 F 5787 7100 soroekom@soroe.dk www.soroe.dk

Læs mere

Beskæftigelses- og Erhvervsudvalget. Torsdag 28.02.2008 kl. 15:30

Beskæftigelses- og Erhvervsudvalget. Torsdag 28.02.2008 kl. 15:30 Referat fra ordinært møde Ordinært møde Torsdag 28.02.2008 kl. 15:30 Følgende sager behandles på mødet Meddelelser 2 Budget 2009-2012 - opstart i fagudvalgene 3 Strategioplæg på Beskæftigelses- og Erhvervsområdet

Læs mere

Center Sundhed. Rehabiliteringsforløb for borgere med kræft

Center Sundhed. Rehabiliteringsforløb for borgere med kræft Rehabiliteringsforløb for borgere med kræft Baggrund I Rebild Kommune er der i alt 28.892 borgere, hvoraf der er 16.435 borgere i den erhvervsaktive alder (20-64 år). Hvert år er der ca. 173 nye kræfttilfælde

Læs mere

Høringsskema Kommunerne. Forebyggelsespakke j.nr. 1-1010-104/9

Høringsskema Kommunerne. Forebyggelsespakke j.nr. 1-1010-104/9 Høringsskema Kommunerne Forebyggelsespakke j.nr. 1-1010-104/9 Ambitionsniveau i forebyggelsespakken I hvor høj grad kan forebyggelsespakken bidrage til en ledelsesmæssig prioritering af sundhedsfremme-

Læs mere

Mødesagsfremstilling. Social- og Sundhedsudvalget

Mødesagsfremstilling. Social- og Sundhedsudvalget Mødesagsfremstilling Social- og Sundhedsforvaltningen Social- og Sundhedsudvalget ÅBEN DAGSORDEN Mødedato: 15-09-2009 Dato: 28-08-2009 Sag nr.: KB 164 Sagsbehandler: Mette Kaltoft Kompetence: Fagudvalg

Læs mere

til beløb: 1. Jobclub og netværk 82.000 kr. 82.000 kr. Rådet finder, at det er vigtigt

til beløb: 1. Jobclub og netværk 82.000 kr. 82.000 kr. Rådet finder, at det er vigtigt Social-, Sundheds- og Arbejdsmarkedsområdet Bruttokatalog til Integrationspolitikkens Handleplan 2015 og evaluering af Handleplan 2013 Integrationsrådet takker for høring om handleplanerne. Rådet oplevede

Læs mere

Oplæg til Strategi for Sundhed 2016-2021. Sammen satser vi sundt. Oprettet den 14. august 2015 Dokument nr. 480-2015-284327 Sags nr.

Oplæg til Strategi for Sundhed 2016-2021. Sammen satser vi sundt. Oprettet den 14. august 2015 Dokument nr. 480-2015-284327 Sags nr. Oplæg til Strategi for Sundhed 2016-2021 Sammen satser vi sundt Oprettet den 14. august 2015 Dokument nr. 480-2015-284327 Sags nr. 480-2014-148763 Indhold Forord... 2 Sundhed fra flere sider... 3 Den Sunde

Læs mere

Odder Kommunes sundhedspolitik 2007-2008

Odder Kommunes sundhedspolitik 2007-2008 Udkast Odder Kommunes sundhedspolitik 2007-2008 Vores vision er, at en sund livsførelse i 2020 er det naturlige valg for borgerne i Odder Kommune. Der vil være stor trivsel, livskvalitet og livsglæde blandt

Læs mere

Klinisk farmaci 4 pharma

Klinisk farmaci 4 pharma Klinisk farmaci Jette Schougaard er en af landets få kommunalt ansatte farmaceuter. I Hjemmeplejen Indre By/Østerbro i København arbejder hun bl.a. med at højne sygeplejerskernes kompetenceniveau mht.

Læs mere

Børne- og Ungepolitik

Børne- og Ungepolitik Sammenhængende Børne- og Ungepolitik Fredensborg Kommune 2 Forord Denne sammenhængende børne- og ungepolitik bygger bro mellem almenområdet og den målrettede indsats for børn og unge med behov for særlig

Læs mere

Projektbeskrivelsesskema

Projektbeskrivelsesskema Projektbeskrivelsesskema Styrket sundhedsindsats for socialt udsatte og sårbare grupper 1. Projektets titel: Sundhedsfremmeprojekt på bosteder for psykisk udviklingshæmmede* 2. Baggrund: Projektet baseres

Læs mere

Aftale om satspuljen på sundhedsområdet Sundhedsfremme og forebyggelse

Aftale om satspuljen på sundhedsområdet Sundhedsfremme og forebyggelse Indenrigs- og Sundhedsministeriet 27. oktober 2006 Aftale om satspuljen på sundhedsområdet Sundhedsfremme og forebyggelse 2007-2010 Regeringen og satspuljepartierne er enige om at styrke sundhedsfremme

Læs mere

Opsamlende noter fra 2. borgermøde om Sundhedspolitik i Faaborg- Midtfyn Kommune

Opsamlende noter fra 2. borgermøde om Sundhedspolitik i Faaborg- Midtfyn Kommune Opsamlende noter fra 2. borgermøde om Sundhedspolitik i Faaborg- Midtfyn Kommune ENSOMHED Hvad er ensomhed og hvad skaber det? Hvis man ikke kan deltage af familiære eller økonomiske grunde Udenfor de

Læs mere

Workshop A Sund By Netværksdage 2012. www.silkeborgkommune.dk

Workshop A Sund By Netværksdage 2012. www.silkeborgkommune.dk Workshop A Sund By Netværksdage 2012 1 Opdrag fra Sundhedsstyrelsen Projekt Nærmiljø er støttet med satspuljemidler - 7.1 million kr. over en 4-årig periode (2010-2014). Satspuljen er rettet mod at styrke

Læs mere

Bilag 1.2.A Pædagogisk bæredygtighed Kvalitet og læring i Dagtilbud

Bilag 1.2.A Pædagogisk bæredygtighed Kvalitet og læring i Dagtilbud Bilag 1.2.A Pædagogisk bæredygtighed Kvalitet og læring i Dagtilbud Nøglen til succes ligger i høj grad i de tidlige år af børns liv. Vi skal have et samfund, hvor alle børn trives og bliver så dygtige,

Læs mere

Projekt 2 Tidlig opsporing af fysisk svage ældre

Projekt 2 Tidlig opsporing af fysisk svage ældre SOLRØD KOMMUNE GENOPTRÆNINGEN NOTAT Emne: Til: Projekt 2 "Tidlig opsporing af fysisk svage ældre" Social-, sundheds- og fritidsudvalget Dato: 17.02.16 Sagsbeh.: Sigrid Rahbek Thorlaksen Sagsnr.: Projekt

Læs mere

Livskraft hele livet. Seniorpolitik

Livskraft hele livet. Seniorpolitik Livskraft hele livet Seniorpolitik Forord Det skal være godt at blive gammel i Høje-Taastrup Kommune. Kommunen ønsker en helhedsorienteret seniorpolitik, som kan sikre rammerne og vise retningen, når samarbejdet

Læs mere

Ældre- og Handicapudvalget

Ældre- og Handicapudvalget Ældre- og Handicapudvalget Plejeboligerne er oprettet til ældre og handicappede med et stort behov for pleje, omsorg og tilsyn døgnet rundt. Personer med demens eller afvigende adfærd kan visiteres til

Læs mere

ALLERØD KOMMUNE ET FÆLLES AFSÆT VISION FOR BØRN OG UNGE I ALLERØD KOMMUNE

ALLERØD KOMMUNE ET FÆLLES AFSÆT VISION FOR BØRN OG UNGE I ALLERØD KOMMUNE ALLERØD KOMMUNE ET FÆLLES AFSÆT VISION FOR BØRN OG UNGE I ALLERØD KOMMUNE Forord Denne vision for vores børn og unges liv i Allerød Kommune er resultatet af mange menneskers indsigt og ihærdighed. Startskuddet

Læs mere

Sundhed i Syddjurs. det gode liv - det nemme valg SUNDHED I SYDDJURS

Sundhed i Syddjurs. det gode liv - det nemme valg SUNDHED I SYDDJURS Sundhed i Syddjurs det gode liv - det nemme valg SUNDHED I SYDDJURS FORORD I december 2007 vedtog byrådet i Syddjurs Kommune en Sundhedspolitik for kommunen. Formålet med Sundhedspolitikken er at give

Læs mere

sundhedsvæsens bankende hjerte. Uden Jer ville væsnet gå i stå. disse ofte komplekse problemstillinger til patienter og pårørende.

sundhedsvæsens bankende hjerte. Uden Jer ville væsnet gå i stå. disse ofte komplekse problemstillinger til patienter og pårørende. Sundhedsminister Astrid Krags tale på Lægemødet 2013 (Det talte ord gælder) [Indledning dialogen med borgeren] Jeg vil gerne sige tak for invitationen til at indlede jeres 131. lægemøde. Jeg har set frem

Læs mere

KRAM - Kost, Rygning, Alkohol og Motion

KRAM - Kost, Rygning, Alkohol og Motion Til patienter og pårørende KRAM - Kost, Rygning, Alkohol og Motion Vælg farve Sundhedsstyrelsens anbefalinger Psykiatrisk afdeling Odense - Universitetsfunktion KRAM på Psykiatrisk Afdeling Odense På Psykiatrisk

Læs mere