Ingo Planke Bachelor Ord: Titel: Analyse af kvalitetsbegrebet for computerspil med udgangspunkt i romanen

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Ingo Planke Bachelor Ord: 10595 Titel: Analyse af kvalitetsbegrebet for computerspil med udgangspunkt i romanen"

Transkript

1 Ingo Planke Bachelor Ord: Titel: Analyse af kvalitetsbegrebet for computerspil med udgangspunkt i romanen

2 What can change the nature of a man?

3 Abstract: Denne opgave indeholder en analyse af kvalitetsbegrebet for computerspil. Udgangspunkt tages i relationen til kvalitetsbegrebet for romanen, supleret af brugerinterviews og en analyse af computerspillet Planescape Torment. Indholdsfortegnelse 1 Abstract 1 Indholdsfortegnelse 2 Indledming 2 Problemformulering 2 Metode Romanen 4 Præmisser for produktionen af romaner 4 Udviklingen af kvalitetsbegrebet for romaner 7 Kvalietsbegrebet i litteraturen dag Computerspilet 9 Præmiser for produktionen af computerspil 10 Kvalitetsbegrebet og computerspillet 11 Computerspil og fortællingens form 11 -Adventures 11 -Rollespil(Rpgs) 12 -Shooterspil 12 -Strategiske og taktiske spil 12 -Blandingsformer Interview 14 Interviewresultater Planescape Torment 20 Spilleverdenen 21 Protagonisten 22 Dialog 25 Planescape Torments i kontekst til andre spil 25 Planescape Torments i kontekst til bogen 28 Konklusion 29 Kildeliste Bilag: Interview1 Interview2 Interview3 1

4 Indledning Biblioteksloven pålægger bibliotekerne at fremme oplysning, uddannelse og kulturel aktivitet, dette skal ske gennem kvalitet, alsidighed og aktualitet ved udvælgelse af det materiale, der stilles til rådighed. Mens Computerspil ikke eksplicit nævnes som materiale, men er dækket af det mere brede begreb multimedie, vælger mange biblioteker dog at medtage disse i deres materielkatalog. Kvalitet, i henhold til oplysning, uddannelse og kulturel aktivitet, er dog i dette tilfælde ikke normeret igennem lovteksten eller andre kilder. Hvis man dog vender blikket imod bibliotekernes hovedpost, bogen, så findes denne normering i form af støtten til den smalle bog, eller smal litteratur, omend i direkte institutionel form kun igennem ydelser fra Statens Kunstråds Litteraturudvalg og Statens Kunstfonds Litteraturudvalg. Spørgsmålet er så i hvorvidt man kan overdrage den for bogen anvendte og fastsatte kvalitetside til computerspillet. Denne opgave vil prøve at undersøge dette igennem til dels en komparativ analyse af medierne og deres præmisser, en case-studie og kvalitative interviews med brugere af begge medier. Problemformulering Opgavens formål er at undersøge forskelle og ligheder imellem romanen og computerspillet i forhold til kvalitetsbegrebet. Motivationen ligger i at computerspil i kraft af biblioteksloven skal ligestilles med bogen og af denne grund vil blive dømt på de samme kvalitetskriterier som bogen, metoden der skal anvendes dog ikke specificeres yderligere. Kvalitet og dets oprindelse vil her betragets ud fra tre aspekter: præmisser der gælder for mediernes produktion, konsumentens oplevelse og samfundets opfattelse af mediernes kulturelle værdi. Metode Romanens og computerspillets produktionspræmisser, såvel som de for medierne gældende kvalitetskriterier, samt disses historiske rødder, vil gennemgås. På baggrund af dette vil der gennemføres en analyse af hvorledes computerspillets situation er i forhold til romanen og hvilken indflydelse det har på opfattelsen af mediets kvalitet. Som baggrund for gennemgangen af romanens kvalitetsbegreb bruges primært kilder fra biblioteksverdenen, med den bagtanke at kvalitetsdiskussionen altid har været knyttet til biblioteket som institution. I tilfældet af informationer om samtiden og kulturel støtte bruges så vidt muligt rapporter produceret under ministerielle regie, da der gås ud fra at disse giver udtryk for statens position. I forhold til informationer om computerspil vil primært An introduction to gamestudies -Games in culture af Frans Mäyrä bruges. Byggende på tre kvalitative interviews med tre voksne computerspillere med akademisk baggrund vil der herefter foretages en undersøgelse af hvilken form kvalitet kan have for spilerne. Formålet er ikke en repræsentativ undersøgelse, men en dokumentation af bestemte positioner. 2

5 For at forenkle forståelsen og analysen af interviewene er der blevet tilføjet en beskrivelse af forskellige former historien kan tage i computerspil. Dette er sket efter at interviewene var blevet transskriberet. Udgangspunktet er her primært personlig erfaring, udvalget af spiltyper er baseret på de i interviewene dominerende typer spil. Uafhængigt af dette vil spillet Planescape Torment analyseres grundet i dets ry som havende en særlig høj kvalitet, samt en form som enkeltgør en analyse ud fra litteraturens præmisser. I tilfældet af at spillet har en værdi på bogens præmisser vil dette være et belæg for muligheden for kvalitet i computerspil. Samtidigt egner spillet sig udmærket til at beskrive nogle af de afgørende forskelle imellem bogen og computerspillet, såsom forskydningen fra iagttager til handlende samt computerspilets mulighed for en dynamisk narrativ. Som værktøj vil der her bruges et program ved navn infinity explorer som gør det muligt at trække dialogtræer ud af selve spillefilerne. 3

6 Præmisser for produktionen af romaner Produktionen af en roman er en relativ enkelt sag, enhver person som har lært at skrive kan i realiteten producere den. Selv daglige beretninger og noter kan i ekstreme tilfælder blive til kvalitativt højværdige romaner, som eksempel kan her Anne Franks eller Søren Kierkegaard dagbøger, eller brevkorrespondensen imellem Karl Marx og Friedrich Engels nævnes, som af forskellige grunde betragtes som havende en litterær værdi. Skriften er en så integreret del i menneskets dagligdag at vi nærmest uden at tænke det efterlader litterære fodaftryk. Udover dette er skrift den mest enkelte måde at få tanker placeret på et medie, hvilket betyder at hvis en person mener at hans tanker kunne være af værdi for andre, så er sandsynligheden for at skriften vælges relativt højt. Dette fører til at forlagene får tilsendt et utal af manuskripter af hvilke de bedste så udvælges af en dørvogter. Forlagets opgave er herefter udelukkende print, reklame og distribution. Finansiering af produktionsprocessen i form af et forskud til forfatteren er generelt noget som kun kommer i betragtning hvis forfatteren allerede har bevist sin kunnen. Forlagenes opgave er altså primært den at bedømme i hvorvidt en bog er tilstrækkeligt godt til at kunne klare sig på markedets præmisser, frem for at subventionere den kreative process. Den forøgede forskydning af skriften fra papiret til internettet i form af blogs, forumer og E-bøger kunne i fremtiden have en indflydelse på bogmarkedet. Denne forandrings indflydelse er dog for tiden endnu relativt småt. Udviklingen af kvalitetsbegrebet for romaner Litteraturens og dermed romanens kvalitetsbegreb er præget af ideerne om folkeoplysning og enhedskultur. I dette sammenhæng kan man ikke udenom at nævne folkebibliotekerne, da det her ikke var enkeltindivider der valgte for sig selv, men et kollektiv af dannede der valgte bøger som blev betragtet som essentielle for at kunne blive et myndigt menneske i deres forstand. Kulturen og dermed også kvalitetsideen har altså haft sit sæde i de dannede kredse, hvilket vil sige adelen og borgerskabet, hvorfra den skulle spredes til resten af samfundet. Formålet med folkebibliotekerne har altså været en slags homogenisering af samfundet, de nedre klasser skulle ved hjælp af litteraturen både i forhold til evner og tankemåde tilnærmes det dannede menneske 1. Litteraturen har altså i en vis grad været ramme for identitet i de herskende klasser og samtidigt præget af at blive opfattet som universelt værdifuldt. Denne idee af kulturel uplift er aldrig rigtigt forsvundet fra bibliotekerne. Sammenfatttende beskriver Leif Emerek beskriver i Kvalitet i 90ernes materialevalg 2 kulturopfattelsen i Danmark i 1990 som følgende: Dansk kulturpolitisks værdimæssige kanon er en enhed af oplysningstidens interesse i fornuft og kundskab og klare menneskelige relationer, romantikkens opfattelse af det æstetiske som en særlig erkendelsesform med sandhed og egentlighed som centrale forestillinger og den moderne socialstats interesse i at kvalificere sine borger til arbejdslivet og de politiske beslutningsprocesser. Kultur bliver således er overindividuelt der kan binde den enkelte til de almene mål 1 Fred Learner The Story of Libraries, Kapitel 10- Libraries for the people, 2 Biblioteksarbejde nr.31,

7 Emeriks pointe i artiklen er dog at disse forestillinger ikke længere afspejler realiteten, da samfundet er blevet eller er på vej til det senmoderne. Hvis man så går godt 16 år frem, så fremsætter Henrik Jochumsen og Casper Hvengaard Rasmussen i Folkebiblioteket som Forvandlingsrum ligesom Emerik, baserende på Jean- Francouis Lyotard den interessante tese at bibliotekerne og med dem kvalitetsdiskussionen har været knyttet til ideologier, eller som de betegner det: store fortællinger. Disse store ideer, som har tiltroen til fremskridtet som fællesnævner har med deres forsvinden haft to følger: En øgelse af rationalitet i form af kvantificerbarhed i kraft af desillusionering, samt en fragmentering af samfundet i forskellige mindre verdensbilleder. Mens Jochumsen og Rasmussen dog mener at denne rationalisering bærer kimen til et nyt oplysningsprojekt i sig, så findes der dog også argumenter for at oplysning, i kraft af at det normative er forsvundet ud af argumentationen. Hvis man her ser på Et diagnostisk landkort over kompetenceudvikling og læring -pejlinger og skitser udgivet i 2003 af Stefan Herman for Learninglab Denmark, så er begrebet oplysning blevet erstattet af kompetenceudvikling. Grundlæggende dækker dette skift over en forandring i opfattelsen af den menneskelige udvikling, mens der før var tale om dannelse, som var normeret og endeligt, så er der nu tale om læring som er formålsorienteret og aldrig er afsluttet, da den verdenen den retter sig imod ikke opfattes som statisk men som befindende i en evig forandringsprocess. Det interessante i Hermans rapport er at det er en samtidsbeskrivelse for situationen og politiske handlemønstre i Danmark 2003, altså beskriver politiske rationaler og samfundets selvforståelse og og er ikke baseret på Lyotard,som Emerik i 1990 eller Jochumsen og Rasmussen, dog bekræfter dennes teori. I forhold til kvalitetstænkningen medfører dette dog problemer, for kan man fortsætte med de traditionelle forestilling af kvalitet når samfundet ikke længere handler efter de præmisser de er bygget på? Hvis samfundet kører på en ide af kulturrelativisme og hyperindividualisme, kan man så overhovedet tale om kvalitet, eller kun om smag? I Danmark har denne problematik udmøntet sig i en brug af bredere og mere åbne formuleringer i love der vedrører kulturinstitutioner, samt brugen af ekspertegremier i forhold til fordelingen af støtte. Dette er en meget bevidst politik, som bygger på det såkaldte armslængdeprincip, som løser kvalitetsideen fra en statslig agenda og prøver at knytte den til kulturlivets aktører. Men hvorfor støttes denne litteratur så? Svaret er at kvalitetslitteratur betragtes som dynamo, eller frø til den Danske kultur. I en rapport om det danske bogmarked udgivet for kulturministeriet i kan man således læse om den smalle bog, som en stor del af kulturministeriets støtte er rettet imod og som indgår som vigtig del af den litterære kvalitetsdiskussion: 3 %20det%20danske%20bogmarked.pdf 5

8 Ved begrebet den smalle bog forstås traditionelt en skønlitterær udgivelse, der i en litterær fagkreds eller dele af den og blandt læserne regnes for særlig værdifuld på grund af sit æstetiske udtryk og/eller tematiske indhold, men besidder en eksklusivitet, der gør, at den kun købes og læses af et begrænset, men interesseret publikum. En smal bog kan med tiden blive en bred bog. Et karakteristisk nyere eksempel er Peter Seebergs Eftersøgningen, der ved sin udgivelse i 1962 blev betragtet som et absurd æstetisk eksperiment, men nu læses ubesværet og med stort udbytte af folkeskole- og gymnasieelever. En smal, eksklusiv forfatter kan med tiden blive en bred forfatter. Per Højholt er et eksempel. En forfatter kan begynde eksperimenterende, smalt, men udvikle sig til en bred, folkelig fortæller. Kirsten Thorup er et eksempel. En forfatter kan vedblivende være smal, eksklusiv, eksperimenterende og aldrig nå ud til et alment interesseret publikum, men kan være til stor inspiration for andre forfattere i udviklingen af deres formsprog. Herpå kender litteraturen talrige eksempler. Den kvalitet der støttes er altså ikke baseret på tilgængelighed, popularitet eller salgstal, men på en konsensus der tager sit udgangspunkt i personer der beskæftiger sig med bøger på et professionelt niveau. En bog som kun sælges i 100 eksemplarer, dog bliver læst af 50 forfattere og får indflydelse på disses arbejde vil således have kvalitet, mens en bog der sælges i en million eksemplarer, dog ikke indeholder noget der er nyt for litteraturen ikke vil gøre det. Samtidigt er der i kraft af det førhen nævnte skift fra dannelse til læring sket en mindskelse af tiltag til at få befolkningen til at konsumere kvalitativ litteratur. Man prøver ikke længere at myndiggøre mennesket, man går ud fra at mennesket allerede er det. Herved er der opstået et andet kvalitetsbegreb, som for eksempel udmønter sig i bibliotekernes bedømmelse ud fra udlånstal: Det der efterspørges og underholder er kvalitet. Hvis man driver denne kulturrelativistiske holdning på spidsen kan man sige: En 12 årig læsers dom er ligeså relevant som den af en litteraturproffesors. Dog må man sige at ideer ikke dør så hurtigt, ser man for eksempel på VKO`s Kultur Kanon, så er disse et klart eksempel på normativ litteratur på lige præcist disse historiske præmisser 4. Kulturpolitiken har i de sidste år ændret sig i kraft af at samfundet har været i forandring, dog vil de gamle forestillinger ikke forsvinde i den nærmeste tid, da de personer som er vokset op med dem og har taget dem til sig stadigvæk er aktivt i samfundet. Forandringen må altså siges at være reelt, dog er det en proces som stadigvæk er i gang, det vil vare årtier før skiftet er endeligt, hvis det da nogensinde bliver det. 4 6

9 Kvalietsbegrebet i litteraturen dag Følgen af de i det forrige afsnit beskrevne ændringerne i kulturopfattelsen er at lødighedskriteriet er forsvundet komplet i forhold til konsumenten. Kvalitet er således blevet todelt i kvalitet for brugeren og kvalitet i forhold til nationen. Kvalitet i forhold til kulturen betragtes her som frøen til noget større, den kvalitative bog er værdifuld da den lægger kimen for en udvikling af den danske kultur. Kvalitet i forhold til konsumenten er her blevet til en forestilling om at det afgørende er at bogen nydes, på hvilken måde er ligegyldigt. Dette ses blandt andet i at støtten til kvalitativ litteratur baseres på at øge/muliggøre produktionen frem for at øge konsumet eller i at bibliotekernes målsætninger er baseret på udlånstal, uafhængigt af type. Dette betyder dog ikke at kvalitetsbegrebet er forsvundet fra diskursen, langt fra. Det at læse smal litteratur konstituerer stadigvæk en kulturel kapital, konsumenter af kvalitativ litteratur oplever en kvalitetsforskel imellem kulørt og kvalitativ litteratur, æstetisk oplevelse og transcendensoplevelsen er ikke hule ord for dem der oplever dem. Inddelingen er dog gået over til at være flydende for offentligheden, de litterære feinschmeckere betragtes her som en subkultur på lige fod med Fantasy eller Krimilæsere, da der i kraft af opløsningen af enhedskulturen ikke er personer der har den absolute autoritet på hvad kvalitet er. Kvalitet af denne art er her således blevet afhængigt af lokal konsensus. Dog er der også indenfor det statslige af kvalitetsbegrebet sket ændringer, begrebenes betydning har diversificeret sig. Dannelse, som før har været udvikling ad samfundets normative regelsæt forstås således i dag som det, der af Herman beskrives som læring, en individuel prægning af mennesket som kan bruges i andre sammenhæng. Hvis man altså ser på kvalitetsbegrebet på et individuelt niveau, løst fra den historiske ballast, så er nydelsen essentielt. Hvis man ser på det statslige kvalitetsbegreb, så er nyskabelsen essentielt. Hvis man skal tage forskellen imellem højt og kulørt ind i dette, så kan man forenklet sige i at den ligger i at det høje udløser en tankevirksomhed efter læsningen eller har en indflydelse på læserens verdenssyn mens det samtidigt er af unik karakter. 7

10 Præmiser for produktionen af computerspil Computerspillet er ligesom bogen, filmen og musikindustrien præget af at et spil skal indtjene sine produktionsomkostninger i et halvt til et helt år efter at det offentliggøres. Slow-burners, altså produkter der indtjener deres omkostninger over flere år spiller generelt en mindre rolle. I computerspillets tilfælde er der dog endvidere den hurtige tekniske forældelse der accelererer effekten. Mange af de ældre spil er slet og ret ikke tilgængeligt på markedet længere. Dette har ført til oprettelsen af såkaldte abandonware 5 sider som gør spillene tilgængeligt uden at have licens eller kræve penge for det. Omend der findes tiltag som gog.com som tilbyder samme sevice legalt og med prækonfigurerede emulatorer og/eller patches der får spillene til at køre på nutidige systemer, så forbliver abandonware siderne en faktor som ikke kan ignores når man taler om historiske spil. Distributionen af mange spil som opfattes som klassikere har således traditionelt foregået udenom markedet og dermed rettighedshaverne, da der ikke har været alternativer. I kraft af sidernes position i en legal gråzone er det selvfølgeligt svært at bestemme hvor stort efterspørgslen af disse ældre spil er. At der dog kan være interesse for ældre spil viser dog eksemplet med fallout triology, som indeholdt Fallout 1,2 og tactics. Selvom spillene var flere år gammelt så fandt samlingen sig et sted i bestseller listen 6. Grunden hertil var en genudgivelse koblet med udgivelsen af Fallout 3, som byggede på serien og var et utroligt populært rollespil på vedrørende tidspunkt. Man kan i dette tilfælde altså gå ud fra at en vis historisk interesse har spillet ind i salgstallene. Forholdene for produktionen af computerspil har ændret sig radikalt over tiden, for mens det i mediets ungdomsdage stadigvæk var muligt for enkeltpersoner at programmere spil som blev til verdenssucceser, så er trenden gået hen imod stadig større udviklingsteams, hvor enkelte eller flere specialister tager sig af spillets forskellige aspekter som lyd, grafik, gameplay, stabilitet etc. Hvis man som eksempel tager Ultima serien, så var dens forgængere Azalabeth et skoleprojekt af seriens grundlægger Richard Garriott, som solgte gange. 7 Der har altså været tale om en industri hvor garage produkter stadigvæk kunne have en indflydelse. Nutildags består spillefirmaer af et utal af eksperter, som hver står for et enkelt aspekt af spillet, en kunstner vil således ikke uden videre kunne overtage en programørs arbejde og vice-versa. Selv i tilfældet af at en enkeltperson har den nødvendige viden til at producerer et spil enemand, så vil den tekniske udvikling føre til at spillet på grund af den øgede produktionstid vil halte bagefter teknologisk. 5. Eksempelvis 6. Top ten liste for salgene i USA i mai 2009, udarbejdet af NPD, som er et analysefirma. 7 Franz Mäyrä, An introduction to Game Studies Games in Culture 8

11 I forhold til ejerskabet ser det således ud at mens rettighederne for en bog generelt ligger hos forfatteren så ligger rettigheder til et spil oftetst hos en publisher frem for udvikleren. Udvikleren er her ofte afhængigt af et forskud af indtægterne for at kunne betale de ansatte 8. I tilfældet af at en udvikler dog forsvinder, hvilket sker rimelig hyppigt, så vil det være publisheren der vil stå alene for rettighederne og dermed indtægterne. I forhold til støtte til computerspil så er der i Danmark tale om et økonomisk projekt, som ikke er knyttet til kvalitetskriterier, men skal sørge for at danske projekter mere enkelt kan skaffe den nødvendige kapital 9. Grunden hertil ligger også i at Danmark grundlæggende kun har haft en eneste udvikler som producerede spil i verdensklasse, navnlig IO interaktive med Hitman serien. Denne er dog sidenhen blevet købt af den engelske publisher Eidos 10. Støttens formål er altså primært at skabe en industri. Enhver form af støtte som bogen får i henhold til at fungere som en kulturel dynamo, kan altså ikke overføres til computerspillet, da der ikke findes nogen nævneværdig dansk spilindustri. Også i forhold til en egenstædig national kultur er computerspil i en anden situation end bogen, da computerspilsmarkedet, bortset fra Japan, generelt er metanational. Bortset fra oversættelser og indekseringer er udbudet generelt det samme på verdensplan. Den største forskel imellem bog og computerspilenes produktionspræmisser er altså omkostningerne. Principielt kan enhver person med tilstrækkelig tid skrive en bog, computerspil er dog produkter der kræver investeringer for at blive produceret. Præmisserne er altså forskellige, mens man i bogens tilfælde kan eksperimentere lige så meget man vil, da den eneste følge vil være spildt tid, så riskerer man i spillets tilfælde mange penge. Som følge af dette er eksperimenterende computerspil meget mere sjældent end eksperimenterende bøger. Kvalitetsbegrebet og computerspillet Kulturpolitisk har computerspillene aldrig været en del den høje kultur. Grunden til dette var at de i lang tid blev betragtet som værende bogens modpol, hjernedøde mordsimulationer som appellerede til det nederste instinkter i mennesket. Grunden til denne opfattelse er tildels den traditionelle mediepanik og tildels det faktum at mange computerspil prøvede og prøver at appellere til unge mænd/drenge og dermed rent faktisk havde et interesse i at virke grænseoverskridende, som eksempel kan her Mortal Combat, Duke Nukem eller GTA serien nævnes. En anden grund er også at tiden da computerspil blev komplekse nok til at kunne bære mere dybe historier, billeder og lyde var det klassiske kulturbegreb i opløsning. Følgerne af dette er at kvalitetskriteriet er meget tættere knyttet til den momentane nydelse, erfaringer der bære ud af læseoplevelsen spiller en mindre rolle. 8 Publishers take the majority of profits. Developers are paid on a milestone basis with some bonuses or royalties (usually) negotiated into the contract, but said bonuses/royalties are usually contingent on some strict criteria (shipped on time, 85%+ rated, X million units sold, etc.). J.E. Sawyer udvikler hos Obsidian 9 S vil flerdoble støtte til computerspil, politiken.dk 27. mar Io intercatives hjemmeside 9

12 Denne tendens forstærkes envidre af computerspillets opbyggelse som i kraft af entydige og mere og mere realistisk blivende audiovisuelle elementer ikke kræver den samme grad af forestillingsevne af konsumenterne som bogen, såvel som spillemekanismerne som igennem belønningssystemer skaber en oplevelse som konkurrerer med historien og i enkelte tilfælder kan gøre historien overflødigt. Mens der findes forskellige kanoner om computerspil i form af Best of lister, så udspringer disse dog ikke af en akademisk diskurs, men produceres af spilletidsskrifter. Deres indhold er således et udtryk for redaktionens egen subjektive mening. Begrebet klassiker bruges ligesom i bogens tilfælde også for computerspil. En klassiker opfattes således ofte som et spil som prægede industrien eller har solgt tilsvarende til at stå for en epoke. Men igen: Begrebet er på grund af manglende konsensus rent subjektivt og varierer fra person til person. Konkluderende kan man sige at computerspillets forskel til romanen er dets eksistens uafhængigt af den kulturelle diskurs, dets afhængighed af markedet i produktionen og sammenblandingen af historien med udfordringsbaseret nydelse. 10

13 Computerspil og fortællingens form. Dette afsnit er opstået efter transskriptionen af interviewene, formålet er at enkeltgøre forståelsen af resultaterne ved at give en kort gennemgang af forventningerne der er til historien i forskellige genrer. Computerspil har i flere tilfælder deres kilder i andre, ikke elektroniske spil. Mens mediet med tiden har udviklet en individuel form som er lig for alle genrer, så er der stadigvæk forbindelser til dets rødder. Disse rødder har en betydelig indflydelse på hvilken form den indeholdte historie forventes at have og af hvilken kvalitet den er. Adventures Adventures er grundlægende en serie gåder kædet sammen i en historie, som i tidens løb er skiftet fra at være tekstbaseret til at arbejde med videoclips eller scriptede sekvenser. De kan altså i deres appeal sammenlignes med krimier, uden dog nødvendigvis at have en historie i denne litterære genere. Lucasarts spillen, som Monkey island har således en mere humoristisks tone, frem for krimiens fokus på spænding. Adventures har en meget rolig rytme, det kan tage flere minutter at løse en gåde. Af denne grund opfattes længere afbrydelser af spillet i form af videos eller scriptede hændelser ikke som forstyrrende, men som belønning for løsningen af gåden. Gåderne er ofte pakket ind i en for computerspil rimeligt fængslende historie som tjener som motivation for at gennemføre spillet. Adventurespil er dog i modsætning til RPGs oftest enstrengede historier, med Blade Runner som en interessant undtagelse fra reglen. Rollespil(RPG) RPGs er et andet interessant eksempel da disse har deres rødder i pen and paper rollespil. Rødderne kan for eksempel ses i at mange af Biowares spil gør brug af ad&d(advanced Dungeons and Dragons) systemet eller i at Fallouts karaktersystem er baseret på GURPS (General Usage Roleplaying System). Eksemplet med rollespil er interessant, da disse rollespil fungerer efter et bestemt mønster: Gamemasteren sammensætter før spillesessionen hjørnepunkterne for et eventyr, antagonister, mål etc. Hvorefter spillerne skaber karakterer hvilkes rolle de overtager. Disse karakterer tildeles erfaringspunkter, kort xp, efter overståede kampe eller efter gamemasterens godtbefindende. Disse xp bruges til at udvikle karakterenes styrke på forskellige områder. Rationalet efter hvilket spillerne nu agerer er dog ikke den maksimale gevinst i spillesystemet, men det rationale som deres karakter ville agere efter. Der er altså tale om en historie hvor spilleren bliver til co-autor, dog med gamemasteren som den der i sidste ende kontrollerer udviklingen. En spiller som ikke handler efter sin karakters rationaler vil i sidste ende ødelægge spillet for resten af spillerene og vil, alt efter hvilken gamemaster der er tale om, straffes. Computerrollespillet bygger på dette model, der er dog sket nogle vigtige forandringer: Spilleren er alene og historiens mulige grene er i sidste ende statisk. Dette åbner spillet for folk der mere er interesseret i spillesystemet end historien. Envidere vil terningekast såvel som udregninger foretages af computeren, hvilket i pen and paper versionen måtte foretages manuelt og dermed tog meget længere. 11

14 Man vil altså kunne gennemføre flere kampe på kortere tid. Igennem denne opgradering af spillesystemet kommer der taktiske overvejelser over kampe og karakterens udvikling ind i spillet. Denne udvikling kulminerede i Diablo, som omend den har sine rødder i rollespil betegnes som Hack and Slash, da det ikke har nogen nævneværdig historie men fokuserer på kampen. I de fleste RPGs skinner dog stadigvæk rollespillets fokus på historien igennem. Selvom der i sidste ende er tale om en hypertekst som ikke kan reagere på spillerens handlinger på lige fod med en gamemaster, så prøver de fleste rollespil dog at skabe illusionen af dette. På grund af sine rødder i pen&paper, som er baseret på oral kommunikation, har rollespil også en tendens til at beskrive, frem for at vise. Man må dog pointere at den grafiske udvikling har sørget for at det visuelle har overtaget meget af det beskrivende. Effekten af dette kan bedst ses i forskellen imellem Fallout 1&2 som beskrev effekterne af en kamphandling i sammenlignelse med fallout 3 som viser dem. Den grafiske udvikling har således en negativ effekt på mængden af tekst spillene indeholder. Shooterspil Shooterspil har deres rødder i røver og gendarmspil, når der er tale om multiplayerdelen, og har en tendens til at blive stærkere påvirket af film end bøger i tilfældet af singleplayerdelen. Grunden til dette er at shootere har en meget hurtig rytme og er baseret stærkere på spillerens direkte immersion. Filmens formsprog egner sig bedre til at fremvise historier uden at afbryde denne rytme ved at pausere spillet eller fjerne spillerens kontrol over spillefiguren fra ham. Variation i historien har traditionelt ikke været en faktor da fokus ikke har været på eftertanke men på fremkaldelsen af adrenalin. Strategiske og taktiske spil Strategiske og taktiske spil kan, så fremt de arbejder med en prædefineret historie, arbejde med to forskellige fortællemåder: Scriptede sekvenser i spillets grafik, oftest brugt under missionerne og filmklip oftest brugt imellem missionerne. Et godt eksempel på denne form af fortællemåde er for eksempel Command and Conquer serien, hvilkes spil gjorde brug af B movie lignende sequenser, som har opnået en vis kultsatus. Historiske spil bygger desuden strærkt på spillerens forhåndsviden ved at efterligne historiske, eller semihistoriske situationer. Blandingsformer Et spil som World of Warcraft er interessant i dette sammenhæng, da det kaldes for et MMORPG, et Massive Multiplayer Online Roleplaying Game. Det er dog lavet af Blizzard, som også var udviklerne til Diablo. Dets Rollespilsbegreb bygger altså mere på udviklingen af avatarens færdigheder end på en interesse i historien. Med integrationen af flerspillerdelen overtages også nogle rationaler af multiplayer-shooterne: Samarbejdet og konkurrence. 12

Analyse af World of Warcraft

Analyse af World of Warcraft A Analyse af World of Warcraft Informatik AAU B237 December 2006 Side 1 Side 2 Det Ingeniør-, Natur- og Sundhedsvidenskabelige Basisår Informatik Strandvejen 12-14 9000 Aalborg Tlf. 96 35 97 33 Fax 98

Læs mere

Antal tegn: 58.871. Ansvarsfordeling: Nicki 1-9; Søren 10-19, undtagen indledning og konklusion, der er fælles ansvar.

Antal tegn: 58.871. Ansvarsfordeling: Nicki 1-9; Søren 10-19, undtagen indledning og konklusion, der er fælles ansvar. 1234567389460 RSTUVWXYZU[\ZWXSY[]^_^`a 67380 EEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEE0 0F94673047340EEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEE0 066604 996734005660368770 0D409>039967347763670 xtt twt xttw

Læs mere

HUM-TEK Afhængighed af online computerspil

HUM-TEK Afhængighed af online computerspil HUM-TEK Afhængighed af online computerspil Adriana Zak, Evelina Komarova, Anita Steffensen, Thomas Ege, Jonas Bjørn Høj & Trine Bentkjær 21. december 2009 Side 2 af 75 Indholdsfortegnelse INDLEDNING...

Læs mere

Kerne kompetencer i. fremtidens børnebibliotek

Kerne kompetencer i. fremtidens børnebibliotek Bachelor opgave Kerne kompetencer i 2012 fremtidens børnebibliotek Thomas Krarup Madsen Vejleder: Helene Høyrup IVA Aalborg Antal ord: 9685 02-07-2012 Tak til:... 2 Indledning... 2 Abstract... 3 Problemformulering...

Læs mere

Kapitel 1: Indledning

Kapitel 1: Indledning Kapitel 1: Indledning 1.1 Forord Vi gik ind til dette projekt med en forforståelse af lobbyisme som et lyssky og tvivlsomt foretagende, der ikke rigtigt stemte overens med demokratiske idealer. På trods

Læs mere

Højt at flyve, dybt at falde - en forebyggende kampagne om ludomani

Højt at flyve, dybt at falde - en forebyggende kampagne om ludomani Højt at flyve, dybt at falde - en forebyggende kampagne om ludomani Vitus Boe Jarvad 50422 Thomas Andreassen Sort 49881 Karoline Gry Dall 50545 Vejleder Elisabeth Hoff- Clausen Kommunikation, 4. semester

Læs mere

Hvilken indflydelse på spillernes sociale kompetencer har World of Warcraft

Hvilken indflydelse på spillernes sociale kompetencer har World of Warcraft WOW udk om no v e mbe rd. 2 3, 2 0 0 4iUS AogAus t r a l i e nogk om t i l Eur opad. 1 1. f e br ua r, 2 0 0 5. De tv a rde tme s ts ol gt epcs pi li2 0 0 5og 2 0 0 6ogdet r eudvi de l s e rde rhi dt i

Læs mere

Online gaming. Theis Johansson, Kathrine Beck-Bang, Kristian Starup Rishøj og Katrine Winther Erlendsson

Online gaming. Theis Johansson, Kathrine Beck-Bang, Kristian Starup Rishøj og Katrine Winther Erlendsson Online gaming Theis Johansson, Kathrine Beck-Bang, Kristian Starup Rishøj og Katrine Winther Erlendsson Vejleder Mikkel Bille mikkelbille@ruc.dk Gruppe 3 Theis Johannson theisjo@ruc.dk 52470 Kathrine Beck-Bang

Læs mere

interviewundersøgelse

interviewundersøgelse Folkebiblioteket: Fra bøger til brugere interviewundersøgelse Styrelsen for Bibliotek og Medier 12.03.08 Indholdsfortegnelse 1. Formålet med undersøgelsen side 3 2. Interviewspørgsmål side 4 3. Rammerne

Læs mere

Indholdsfortegnelse. 1.0 Introduktion. 2.0 Analyse... 11. 3.0 Diskussion... 25

Indholdsfortegnelse. 1.0 Introduktion. 2.0 Analyse... 11. 3.0 Diskussion... 25 Abstract The current director of The Royal Danish Theatre, Morten Hesseldahl, has described the declining number of young customers as the biggest challenge faced by the institution at the moment. Customers

Læs mere

Videospil folkebiblioteket. fghjklæøzxcvbnmqwertyuiopåasdfghj. Bacheloropgave. 24-05-2012 klæøzxcvbnmqwertyuiopåasdfghjklæ

Videospil folkebiblioteket. fghjklæøzxcvbnmqwertyuiopåasdfghj. Bacheloropgave. 24-05-2012 klæøzxcvbnmqwertyuiopåasdfghjklæ qwertyuiopåasdfghjklæøzxcvbnmqw ertyuiopåasdfghjklæøzxcvbnmqwert yuiopåasdfghjklæøzxcvbnmqwertyui opåasdfghjklæøzxcvbnmqwertyuiopå asdfghjklæøzxcvbnmqwertyuiopåasd Videospil folkebiblioteket fghjklæøzxcvbnmqwertyuiopåasdfghj

Læs mere

Tweens og de nye medier En analyse af tweens, deres mediebrug og markedsføring

Tweens og de nye medier En analyse af tweens, deres mediebrug og markedsføring Tweens og de nye medier En analyse af tweens, deres mediebrug og markedsføring Udarbejdet af: Maria Enemærke Møller Cand.ling.merc i engelsk og interkulturelle markedsstudier Vejleder: Birgitte Tufte Institut

Læs mere

Det retoriske opgør Om manglende indhold og vigtigheden af dette i dansk politik

Det retoriske opgør Om manglende indhold og vigtigheden af dette i dansk politik Det retoriske opgør Om manglende indhold og vigtigheden af dette i dansk politik Gruppe-medlemmer: Studienr: E-mail: Christian Wilche 47801 cwilche@ruc.dk Kristian Bang Sørensen 44384 kebs@ruc.dk Jonatan

Læs mere

Jesper Larsen, Bornholms Højskole

Jesper Larsen, Bornholms Højskole Evalueringsrapport efter afholdt orlov i FFD regi 2010 Jesper Larsen, Bornholms Højskole Jeg blev bevilliget 3 måneders orlov fra FFD, og denne orlov havde jeg flere formål med. Samlet set ville jeg reflektere

Læs mere

Øget elevmotivation gennem positive relationer

Øget elevmotivation gennem positive relationer Øget elevmotivation gennem positive relationer Om undervisning af elever i AKT-vanskeligheder - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Læs mere

Abstract Abstract Abstact How male gamers react to female stimuli in a virtual enviroment For many years scientists have tried to describe the human decision making process. What lies behind the decisions

Læs mere

Copenhagen Games -Et produkt med muligheder?

Copenhagen Games -Et produkt med muligheder? Copenhagen Games -Et produkt med muligheder? RUC, Sambas Gruppe, 7: 2. semester, 2012 Bo Jul Jeppesen Hus: 20.1 Rasmus Stampe Skovgaard Vejleder: Niels Nolsoe Grünbaum Jakob Aaberg Lauridsen Emil Gede

Læs mere

PAYWALLS! !!!!!!!!!!! !!!! En receptionsanalyse af holdninger til paywalls! Roskilde Universitet Forår 2014! Gruppe 13! 56.451 anslag!

PAYWALLS! !!!!!!!!!!! !!!! En receptionsanalyse af holdninger til paywalls! Roskilde Universitet Forår 2014! Gruppe 13! 56.451 anslag! PAYWALLS En receptionsanalyse af holdninger til paywalls Roskilde Universitet Forår 2014 Gruppe 13 56.451 anslag Mathilde Reimer Larsen, Pauline Ida Schweitz, Senem Aydinoglu, Caroline Sophie Hvolbøl Sønnichsen

Læs mere

De mange valg - Unge i det senmoderne samfund. Levevilkår og livsformer Samfundsanalyse og Research

De mange valg - Unge i det senmoderne samfund. Levevilkår og livsformer Samfundsanalyse og Research Syddansk Universitet Michelle Møller Afleveringsdato: Campus Esbjerg 19.12.2013 De mange valg - Unge i det senmoderne samfund. Levevilkår og livsformer Samfundsanalyse og Research Jeg erklærer på tro og

Læs mere

1. Indledning (Fælles)

1. Indledning (Fælles) Quetzalcoatl: Heino Jørgensen, Kim Etzerodt, Vakis Rigas 1/99 Indholdsfortegnelse 1. Indledning (Fælles)... 4 1.1 Idéen... 4 1.2 Problemstilling... 4 1.3 Problemformulering... 4 1.4 Afgrænsning... 5 2.

Læs mere

Digitale spil - sociale og lærende fællesskaber

Digitale spil - sociale og lærende fællesskaber Digitale spil - sociale og lærende fællesskaber Navn: Mads Duerlund Bergholm Studie.nr.: 22110653 Vejleder: Lene Münster Censor: Anne Merethe Løvmose Bachelorperiode: Forår 2014 Antal tegn: 37.492 Udd.:

Læs mere

Side 1. Må jeg add e dig på min friendlist?

Side 1. Må jeg add e dig på min friendlist? Side 1 Må jeg add e dig på min friendlist? Carsten Dam Johansen Studienummer:N25149 Årgang: MV05N Bachelorprojekt Aflevering:14. januar 2008 Danner Seminariet Vejledere: Martin Sørensen Henrik Tarp Vang

Læs mere

Edutainment et sted mellem leg og læring

Edutainment et sted mellem leg og læring Edutainment et sted mellem leg og læring En teoretisk udredning af begreberne læring, leg og spil samt en analyse af undervisningsmaterialet: På ekspedition i Bibelen Afsluttende opgave i faget Computerspil

Læs mere

Sociale medier i den moderne virksomhed

Sociale medier i den moderne virksomhed Sociale medier i den moderne virksomhed Ask Hovmand Sørensen studienummer: 40548 Jonas Hastrup Oddermose studienummer: 45625 Mikkel Kruse studienummer: 45748 Vejleder: Göran Folke Serin Virksomhedsledelse

Læs mere

Virtuel formidling af spil på Glostrup Bibliotek. Projektrapport til det erhvervsrelaterede projekt, 7. semester

Virtuel formidling af spil på Glostrup Bibliotek. Projektrapport til det erhvervsrelaterede projekt, 7. semester Projektrapport til det erhvervsrelaterede projekt, 7. semester Studerende: Terji Jensen Antal ord: 7.090 Produktet denne rapport omhandler findes på: www.glostrupbib.dk/inspiration/spil 1 Abstract Denne

Læs mere

Indholdsfortegnelse Indledning... 2 Konceptbeskrivelse for Norden rundt i 50 dage... 3 Der er utallige muligheder for at skabe sit eget rejseeventyr

Indholdsfortegnelse Indledning... 2 Konceptbeskrivelse for Norden rundt i 50 dage... 3 Der er utallige muligheder for at skabe sit eget rejseeventyr Indholdsfortegnelse Indledning... 2 Konceptbeskrivelse for Norden rundt i 50 dage... 3 Der er utallige muligheder for at skabe sit eget rejseeventyr i Norden... 4 Problemformulering... 4 Problemstillinger...

Læs mere

Case Advodan Roskilde. Den kreative workshop

Case Advodan Roskilde. Den kreative workshop Case Advodan Roskilde Den kreative workshop 2 Den kreative workshop Roskilde Universitetscenter Foråret 2011 Frederik Aske Sønksen Sigurd Ulvedal Theis Ellegaard Jakobsen Vejleder: Peter Busch En særlig

Læs mere

HVAD ØNSKER FORSKERNE EGENTLIG?

HVAD ØNSKER FORSKERNE EGENTLIG? HVAD ØNSKER FORSKERNE EGENTLIG? Bilag til rapporten En undersøgelse af forskerservices ved Det Kongelige Danske Kunstakademis Skoler for Arkitektur, Design og Konservering,KADK Udarbejdet af: Maiken Bjerrum

Læs mere

Hvem skal lede fremtidens museer?

Hvem skal lede fremtidens museer? Hvem skal lede fremtidens museer? Studerende: Anna Overlund-Sørensen Årgang: 2006 1. december 2011 Speciale Vejledere: Casper Hvenegård Antal normalsider: 70 Indhold Indhold... 2 Abstrakt... 4 Abstract...

Læs mere

Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 1.2 Problemfelt... 3 1.3 Problemformulering... 4 3.2 Indhold... 57 1.4 Metode... 4 1.5 Paradis...

Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 1.2 Problemfelt... 3 1.3 Problemformulering... 4 3.2 Indhold... 57 1.4 Metode... 4 1.5 Paradis... Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 1.2 Problemfelt... 3 1.3 Problemformulering... 4 1.4 Metode... 4 1.4.1 Projektets opbygning... 4 1.5 Paradis... 6 2. Redegørelse... 8 2.1 Kulturhistorisk oprids...

Læs mere