MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE"

Transkript

1 EUROPA-PARLAMENTET Udvalget for Andragender MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE Om: Andragende 0994/2008 af Stathis Trachanatzis, græsk statsborger, for "Somateio" (sammenslutning af arbejdstagere i virksomheden Rilken-Henkel), om virksomheden Rilken-Henkels manglende håndhævelse af EU's bestemmelser om sundhed og sikkerhed på arbejdspladsen 1. Sammendrag Andrageren henviser til den uacceptable situation, der hersker på virksomheden Rilken- Henkel, og ikke mindst til de mange arbejdsulykker. Andrageren påpeger, at virksomhedsledelsen ser stort på bestemmelserne i Rådets direktiv 89/391/EØF om iværksættelse af foranstaltninger til forbedring af arbejdstagernes sikkerhed og sundhed under arbejdet, i henhold til hvilket arbejdsgiveren har pligt til at sikre arbejdstagernes sikkerhed og sundhed i alle forhold, der er forbundet med arbejdet, og som et led i sit ansvar skal træffe de nødvendige foranstaltninger til beskyttelse af arbejdstagernes sikkerhed og sundhed, herunder aktiviteter til forebyggelse af erhvervsbetingede risici, til oplysning og til oplæring samt tilrettelæggelse af en ordning og tilvejebringelse af de nødvendige midler. Andrageren understreger tillige, at virksomhedsledelsen i Rilken-Henkel på intet tidspunkt har efterlevet direktivets artikel 11, hvori det hedder, at arbejdsgiveren hører arbejdstagerne og/eller deres repræsentanter og tillader deres deltagelse i behandlingen af alle spørgsmål, der vedrører sikkerheden og sundheden under arbejdet. Andrageren anmoder derfor Europa-Parlamentet om at gribe ind og sikre, at de pågældende arbejdstageres ret til sundhed og sikkerhed på arbejdspladsen bliver respekteret. 2. Opfyldelse af betingelserne for behandling Andragendet opfylder betingelserne for behandling (fastslået den 1. december 2008). Kommissionen anmodet om oplysninger (forretningsordenens artikel 192, stk. 4). CM\ doc PE /REV II Forenet i mangfoldighed

2 3. Kommissionens svar, modtaget den 20. marts "Andrageren, som repræsenterer fagforeningen for ansatte i virksomheden Rilken (industrielt aktieselskab, der fremstiller kosmetik) og Henkel Hellas (industrielt kommercielt aktieselskab), gør gældende, at der på Henkels og Rilkens fælles lager, som blev oprettet den 1. marts 2006 i Loutsa/Mandra, Attika, og som forvaltes af Henkel Hellas, er registreret fem arbejdsulykker mellem den 1. marts 2006 og den 6. juni 2008, og at der i den samme periode blev registreret endnu en arbejdsulykke i Rilkenbygningen i Kifisia. Det kan udledes af den liste over tilskadekomne ansatte, som andrageren har opstillet, at de pågældende ansatte som følge af ulykkerne har været fraværende fra arbejdspladsen mellem syv dage og fem måneder. Listen omfatter to benskader, to tilfælde med en brækket arm, et tilfælde med et åbent arm- og benbrud og et tilfælde med en brækket finger. Fem af ulykkerne ser ud til at skyldes en Clark gaffeltruck. Andrageren hævder, at Henkel ikke har overholdt og stadig ikke overholder Rådets direktiv 89/391/EØF 1 om iværksættelse af foranstaltninger til forbedring af arbejdstagernes sikkerhed og sundhed under arbejdet, og særlig artikel 5, stk. 1, og artikel 11, da virksomheden stadig trods de kontroller, beskæftigelsesministeriet har foretaget, og idømmelsen af bøder på visse områder af driften sætter arbejdstagernes liv og sundhed på spil ved at blive ved med at overtræde græsk lovgivning og EU-lovgivning, selv efter de ovennævnte ulykker i Henkels nye lagerbygninger fra den 1. marts Andrageren vedlægger fotografier, som er taget mellem oktober 2007 og april 2008, for at bevise dette. Andrageren oplyser endvidere, at virksomheden i stedet for at træffe foranstaltninger til at beskytte arbejdstagernes sundhed og sikkerhed efter ulykkerne forsøgte at skjule dem for myndighederne, som ifølge andrageren i sidste ende blev underrettet enten af andrageren eller af virksomheden, efter at andrageren havde lagt et stort pres på den. Andrageren påpeger, at de fleste af ulykkerne skete i disse nye lagerbygninger og omfattede automatiske eller manuelle gaffeltrucker, som enten ikke var de rigtige køretøjer eller ikke havde de nødvendige godkendte huse til at løfte mænd etc. Han gør opmærksom på, at det efter ulykken, der omfattede en af arbejdstagerne, kunne ske, at virksomheden ikke anvendte et Simon hejseværk til at løfte arbejdstagere, men anvendte et nyt hus, bemandet af den mand, som løfter gaffeltrucken. Han giver nogle eksempler herpå. Andrageren gør gældende, at det er klart, at Henkel bl.a. ikke overholder artikel 5, stk. 1, i direktiv 89/391/EØF, som fastsætter, at "arbejdsgiveren har pligt til at sikre arbejdstagernes sikkerhed og sundhed i alle forhold, der er forbundet med arbejdet". Endvidere hævder andrageren, at Henkel overtræder artikel 6 i direktiv 89/391/EØF med hensyn til artiklens bestemmelser om forhindring, evaluering og inddæmning af risici, tilpasning af arbejdet til mennesket osv. Andrageren hævder også, at Henkel ikke efterlever direktivets artikel 11, hvori det hedder, at arbejdsgiveren skal høre arbejdstagerne og/eller deres repræsentanter, da han som sundhedsog sikkerhedsrepræsentant er blevet udsat for fysiske trusler og har måttet acceptere to interne overførsler til en dårligere stilling og nedklassificering af hans arbejde samt andre repressalier. 1 EFT L 183 af , s. 1. PE /REV II 2/10 CM\ doc

3 Endvidere oplyser andrageren, at da de nye lagerbygninger blev taget i brug i 2006, blev den mangeårige virksomhedslæge hos Rilken afskediget. Ifølge andrageren havde lægen været meget aktiv i udførelsen af sine lægelige pligter, og han lagde pres på virksomheden for at få den til at overholde loven. Andrageren oplyser, at lægen indbragte sagen for de græske domstole med henblik på at blive genansat, og at domstolens afgørelse fra maj 2008 fastslog, at afskedigelsen var ugyldig, og at han skulle ansættes igen. Andrageren nævner direktiv 89/391/EØF, som helt klart er relevant i denne forbindelse. Som andrageren siger, fastsætter direktiv 89/391/EØF, at arbejdsgiveren har pligt til at sikre arbejdstagernes sikkerhed og sundhed i alle forhold, der er forbundet med arbejdet. Arbejdsgiveren skal derfor sørge for, at arbejdsmiljøet og arbejdsforholdene er sikre. Med hensyn til forhindring, evaluering og inddæmning af risici fastsættes det i artikel 6, stk. 1, i direktiv 89/391/EØF, at arbejdsgiveren som et led i dennes ansvar træffer de nødvendige foranstaltninger til beskyttelse af arbejdstagernes sikkerhed og sundhed, herunder aktiviteter til forebyggelse af erhvervsbetingede risici. I artikel 6, stk. 2, i direktiv 89/391/EØF fastsættes det, at arbejdsgiveren iværksætter disse foranstaltninger på grundlag af følgende generelle forebyggelsesprincipper, dvs. forhindring af risici og evaluering af risici, som ikke kan forhindres, bekæmpelse af risici ved kilden og tilpasning af arbejdet til mennesket, navnlig for så vidt angår valg af arbejdsudstyr. Artikel 6, stk. 3, i direktiv 89/391/EØF fastlægger, at arbejdsgiveren skal vurdere risiciene for arbejdstagernes sikkerhed og sundhed, bl.a. ved valg af arbejdsudstyr. Som en følge af denne vurdering skal de forebyggende aktiviteter samt de arbejds- og produktionsmetoder, arbejdsgiveren anvender, når han overdrager opgaver til en arbejdstager, tage hensyn til denne arbejdstagers færdigheder i forbindelse med sikkerhed og sundhed og træffe hensigtsmæssige foranstaltninger, således at kun arbejdstagere, der har fået passende instrukser, har adgang til områder med alvorlig og konkret fare. Endvidere bør et af særdirektiverne til direktiv 89/391/EØF, som finder anvendelse på de konkrete omstændigheder, andrageren gør opmærksom på, nævnes, nemlig Rådets direktiv 89/655/EØF 1 af 30. november 1989 om minimumsforskrifter for sikkerhed og sundhed i forbindelse med arbejdstagernes brug af arbejdsudstyr under arbejdet, som er ændret ved direktiv 95/63/EF 2 og direktiv 2001/45/EF 3. Artikel 3 i direktiv 89/655/EØF fastsætter, at arbejdsgiveren træffer de nødvendige foranstaltninger, for at det arbejdsudstyr, der stilles til arbejdstagernes rådighed i virksomheden og/eller institutionen, er beregnet til det arbejde, der skal udføres, eller er forsvarligt tilpasset med henblik herpå, således at arbejdstagernes sikkerhed og sundhed ved brugen af dette arbejdsudstyr sikres. Ved valget af det arbejdsudstyr, der påtænkes anvendt, skal arbejdsgiveren tage hensyn til de særlige arbejdsvilkår og -forhold samt de risici, som gør sig gældende i virksomheden og/eller institutionen, navnlig på arbejdspladsen, med henblik på arbejdstagernes sikkerhed og sundhed, og/eller til eventuelle yderligere risici, der måtte opstå som følge af brugen af det pågældende arbejdsudstyr. Er det ikke muligt således fuldt ud at sikre arbejdstagernes sikkerhed og sundhed ved brugen af arbejdsudstyr, træffer arbejdsgiveren passende foranstaltninger for at mindske risikoen mest muligt. 1 EFT L 393 af , s EFT L 393 af , s EFT L 195 af , s. 46. CM\ doc 3/10 PE /REV II

4 I punkt i bilag II til direktiv 89/655/EØF fastsættes det, at løft af personer kun må foretages med arbejdsudstyr og tilbehør, der er beregnet til dette formål, og at der undtagelsesvis til dette formål kan anvendes udstyr, der ikke er beregnet til løft af personer, såfremt der er truffet passende sikkerhedsforanstaltninger i overensstemmelse med national lovgivning og/eller praksis vedrørende passende kontrol. Hvis arbejdsudstyret således i dette tilfælde, f.eks. en gaffeltruck, ikke er passende til arbejdet eller ikke er beregnet til dette formål, kan der være tale om en overtrædelse af de græske bestemmelser til gennemførelse af punkt i bilag II til direktiv 89/655/EØF 1. Det er imidlertid nødvendigt at få nærmere oplysninger for at kunne vurdere dette. Det bør imidlertid bemærkes, at EU-direktiver skal gennemføres i medlemsstaternes nationale lovgivning. Dette er sket i Grækenland gennem bl.a. flere forskellige love, præsidentielle anordninger og ministerbeslutninger. Den græske lovgivning er således gældende. I den forbindelse skal det imidlertid nævnes, at bestemmelserne i direktiv 89/391/EØF og de tilhørende særdirektiver er minimumskrav, og at medlemsstaterne frit kan vedtage eller bibeholde bestemmelser, som giver en større beskyttelse af arbejdstagernes sikkerhed og sundhed på arbejdspladsen. Endvidere er det vigtigt at understrege, at de nationale kompetente myndigheder er ansvarlige for at fremme gennemførelsen af national lovgivning til gennemførelse af EU-direktiverne. Andrageren nævner, at de relevante afdelinger i beskæftigelsesministeriet har foretaget kontroller og idømt bøder. Det ser således ud til, at de kompetente græske myndigheder har truffet foranstaltninger til at fremme gennemførelsen af den nationale lovgivning til gennemførelse af direktiv 89/391/EØF. Problemet er ifølge andrageren, at virksomheden i stedet for at træffe foranstaltninger til at beskytte de ansattes sundhed og sikkerhed efter arbejdsulykkerne forsøgte at skjule dem for myndighederne, som i sidste ende blev underrettet enten af andrageren eller af virksomheden, efter at andrageren havde lagt et stort pres på den, og at Henkel "stadig på visse områder af driften sætter arbejdstagernes liv og sundhed på spil, idet virksomheden selv efter mange ulykker [...] bliver ved med at overtræde græsk lovgivning og EU-lovgivning". I den forbindelse bør det bemærkes, at artikel 9 i direktiv 89/391/EØF fastsætter, at arbejdsgiveren skal føre en liste over arbejdsulykker, der for arbejdstageren har medført arbejdsudygtighed i mere end tre arbejdsdage (artikel 9, stk. 1, litra c)), og udarbejde - til brug for den kompetente myndighed og i overensstemmelse med national lovgivning og/eller praksis - rapporter om de arbejdsulykker, der har ramt arbejdstagerne (artikel 9, stk. 1, litra d)). Oplysningerne fra andrageren tyder på, at arbejdsgiveren ikke har opfyldt disse forpligtelser i henhold de græske bestemmelser til gennemførelse af artikel 9, stk. 1, litra c) og d), i direktiv 89/391/EØF. 1 Punkt i bilag II til præsidentiel anordning nr. 89/1999, der ændrer præsidentiel anordning nr. 395/94 (til gennemførelse af direktiv 89/655/EØF i national lovgivning) og gennemfører direktiv 95/63/EF, FEK nr. 94 af , s PE /REV II 4/10 CM\ doc

5 Det fremgår ikke klart, om andrageren er gået videre med sagen og har udtømt mulighederne på nationalt plan ved (igen) at rette henvendelse til det græske arbejdstilsyn eller de græske domstole og anmelde virksomhedens adfærd, efter at den er blevet idømt bøder. Hvis der virkelig i det ret korte tidsrum mellem den 1. marts 2006 og den 6. juni 2008 er sket fem arbejdsulykker i Henkel-Rilkens lagerbygninger i Loutsa/Mandra og en arbejdsulykke i det samme tidsrum i Rilkenlagerbygningen i Kifisia, hvoraf de fem ser ud til at have den samme årsag (gaffeltruck), og som alle førte til alvorlige kvæstelser, mest af arme og ben, kan det tyde på, at arbejdsgiveren ikke har opfyldt sin pligt til at sørge for arbejdstagernes sikkerhed og sundhed på denne arbejdsplads, og at han ikke har overholdt principperne om forebyggelse. Der er imidlertid brug for nærmere oplysninger for at undersøge dette. Selv om enkeltsager, som ikke er udtryk for en mere almen praksis, bør løses ved hjælp af nationale administrative og retlige procedurer, vil Kommissionen sende en skrivelse til de græske myndigheder og anmode om nærmere oplysninger om denne sag. Det vil imidlertid først være nødvendigt at skrive direkte til andrageren og bede om hans tilladelse til at gøre dette, da hans identitet indirekte kunne blive afsløret i skrivelsen, selv om hans navn tilbageholdes. Hvad angår andragerens påstand om, at han som sundheds- og sikkerhedsrepræsentant har været udsat for fysiske trusler og forskellige repressalier, bør det bemærkes, at artikel 11, stk. 4, i direktiv 89/391/EØF fastsætter, at arbejdstagere eller deres repræsentanter, som særlig beskæftiger sig med arbejdstagernes sikkerhed og sundhed, ikke må stilles ringere på grund af deres aktiviteter med hensyn til deltagelse og høring, for så vidt angår enhver aktion, der kan have væsentlige følger for sikkerheden og sundheden, udpegelsen af arbejdstagere og aktiviteter med hensyn til beskyttelse og forebyggelse af erhvervsbetingede risici osv. De må heller ikke stilles ringere på grund af deres aktiviteter med hensyn til deres ret til at anmode arbejdsgiveren om at træffe passende foranstaltninger og til at forelægge ham forslag herom, således at enhver risiko for arbejdstagerne afværges, og/eller enhver kilde til fare fjernes. Hvis andrageren virkelig har været udsat for fysiske trusler og har måttet acceptere to interne overførsler til en dårligere stilling og nedklassificering af hans arbejde samt andre repressalier på grund af aktiviteter, der svarer til dem, der er nævnt i artikel 11, stk. 4, i direktiv 89/391/EØF, er det i strid med artikel 11, stk. 4, i direktiv 89/391/EØF. Der er imidlertid brug for nærmere oplysninger for at bevise dette. Kommissionen vil anmode om sådanne oplysninger i ovennævnte skrivelse til de græske myndigheder. Hvad angår den virksomhedslæge, der blev afskediget, er der tilsyneladende afsagt dom ved en græsk domstol. Kommissionen vil imidlertid i skrivelsen til de græske myndigheder også spørge, om lægen rent faktisk er blevet genansat i henhold til den kendelse fra maj 2008 fra domstolen, som andrageren nævner. Kommissionen vil informere Parlamentet om resultatet af sine forespørgsler til de græske myndigheder." 4. Kommissionens svar, modtaget den 19. februar "Dette andragende vedrører primært et vist antal arbejdsulykker, der fandt sted mellem den 1. marts 2006 og den 6. juni 2008 på de lagre, som selskaberne Rilken og Henkel Hellas deler i Loutsa/Mandra, Attika. Ifølge andrageren ser fem af ulykkerne ud til at skyldes en CM\ doc 5/10 PE /REV II

6 Clarkgaffeltruck. Andrageren påpeger, at selskabet Henkel har overtrådt og fortsat overtræder bestemmelserne i direktiv 89/391/EØF 1 om iværksættelse af foranstaltninger til forbedring af arbejdstagernes sikkerhed og sundhed under arbejdet. Andrageren hævder tillige, at Henkel har overtrådt artikel 11 i direktiv 89/391/EØF med hensyn til høring af arbejdstagerne i forbindelse med spørgsmål, der vedrører sikkerheden og sundheden, for da ulykkerne fandt sted, var han, der for øjeblikket er formand for fagforeningen, sundheds- og sikkerhedsrepræsentant, og han blev udsat for fysiske trusler og måtte acceptere to interne overførsler til en dårligere stilling samt andre repressalier. Endvidere oplyser andrageren, at den mangeårige virksomhedslæge hos Rilken blev afskediget, men at lægen indbragte sagen for de græske domstole, og at domstolen i sin afgørelse fra maj 2008 fastslog, at afskedigelsen var ugyldig, og at han skulle ansættes igen. Som Kommissionen allerede har underrettet Europa-Parlamentet om i sin meddelelse af 20. marts 2009, og selv om enkeltsager, som ikke er udtryk for en mere almen praksis, bør løses ved hjælp af nationale administrative og retlige procedurer, har den fundet det hensigtsmæssigt at sende en skrivelse til de græske myndigheder og anmode om yderligere oplysninger for at undersøge, om EU-lovgivningen om sundhed og sikkerhed på arbejdspladsen er blevet overtrådt. Inden Kommissionen sendte denne skrivelse, skrev den direkte til andrageren og fik hans tilladelse til at gøre dette, da hans identitet indirekte kunne blive afsløret i skrivelsen, selv om hans navn blev tilbageholdt. Efter at have fået andragerens tilladelse sendte Kommissionen således en skrivelse til de græske myndigheder med anmodning om nærmere oplysninger om denne sag. De græske myndigheder har besvaret Kommissionens skrivelse på følgende punkter: A. Arbejdsulykker Mellem den 1. marts 2006 og den 6. juni 2008 skulle arbejdstilsynet have undersøgt fem arbejdsulykker i Rilkens og Henkels bygninger - lokaliteten Xeropigado, Loutsa/Mandra (Attikapræfekturet) - på følgende datoer: 23. april 2007 (Henkel), 22. juni 2006 (Rilken), 17. december 2007 (Henkel), 14. september 2007 (Rilken) og 19. maj 2008 (Henkel). I de tre første tilfælde havde arbejdstilsynet opdaget overtrædelser af bestemmelserne i de præsidentielle anordninger, der gennemfører de relevante fællesskabsdirektiver. Undersøgelsesrapporterne blev overdraget til statsadvokaten med henblik på strafferetlige sanktioner. Derudover blev Rilken idømt en bøde for manglende indberetning af ulykken den 14. september 2007 inden for den lovbestemte frist. I lyset af arten af ulykkerne den 14. september 2007 og den 19. maj 2008 (de forvoldte kun mindre skader) blev der ikke udarbejdet nogen undersøgelsesrapport om dem. Inden for det samme tidsrum fandt der endvidere en arbejdsulykke sted i Rilkenbygningen i Kifisia. Der var en lettere 1 EFT L 183 af , s. 1. PE /REV II 6/10 CM\ doc

7 tilskadekommen, og der blev ikke udarbejdet nogen undersøgelsesrapport. Det blev konstateret, at de pågældende selskaber førte registre over de arbejdsulykker, der fandt sted i deres bygninger, og at disse registre ligeledes indeholdt en beskrivelse af ulykkerne. Siden den 6. juni 2008 er de græske myndigheder ikke blevet gjort bekendt med andre arbejdsulykker i de pågældende selskabers bygninger. B. Inspektion af bygningerne Inden for ovenstående tidsrum har arbejdstilsynet foretaget 22 inspektioner og opfølgende inspektioner i Rilkens og Henkels fælles lagre i Mandra. Under de opfølgende inspektioner blev der udstedt fire bøder for overtrædelse af de bestemmelser, der gennemfører de relevante fællesskabsdirektiver. Tre af disse bøder blev begrundet med manglende egnede sikkerhedsforanstaltninger i forbindelse med anvendelsen af lagerkøretøjer. En personalerepræsentant var til stede under inspektionerne. C. Gaffeltrucker Den 9. juli 2009 konstaterede arbejdstilsynet under den seneste inspektion, at der blev anvendt ni gaffeltrucker på Rilkens og Henkels lagre i Mandra. Tilsynet konstaterede, at der for fire af disse forefandtes attester for kontrol og afprøvning udført af et godkendt organ i henhold til bestemmelserne i bekendtgørelse om kontrol af løftesystemer (fælles ministeriel afgørelse 15085/593 af , JORH 1186/vol. 2 af ). En femte truck var ny og derfor fritaget for enhver kontrol i et år. Det var ikke muligt at få forelagt nogen gyldig attest for de fire øvrige maskiner, hvilket er i modstrid med bestemmelserne i ovennævnte ministerielle afgørelse. Selskabet blev derfor anmodet om en skriftlig forklaring herom i medfør af proceduren for strafferetlige sanktioner (bøder). Ifølge de græske myndigheder anvendte arbejdstagerne en godkendt løfteplatform til højdearbejde på lagrene, som opfylder de lovmæssige sikkerhedsspecifikationer. Det gamle metalløftebur, som ikke længere overholdt disse specifikationer, blev ikke længere anvendt. D. Virksomhedslæge Man har konstateret, at den af andrageren nævnte virksomhedslæge, som allerede arbejdede i de pågældende selskaber i ovennævnte periode, er blevet genansat som virksomhedslæge. E. Forulempende ændring af personalerepræsentantens arbejdsvilkår Arbejdstilsynet har undersøgt en klage fra personalerepræsentanten, altså fra andrageren, om en forulempende ændring af hans arbejdsvilkår, da han blev overført til underordnede stillinger. Ifølge tilsynet er andragerens arbejdsvilkår rent faktisk blevet ændret på forulempende vis, og selskabet er blevet anmodet om at genindsætte andrageren i sin tidligere stilling. F. Arbejdstilsynets ordinære og ekstraordinære inspektioner Ifølge de græske myndigheder fortsætter arbejdstilsynet sine ordinære og ekstraordinære (i CM\ doc 7/10 PE /REV II

8 tilfælde af klager) inspektioner af selskabernes bygninger, og tilsynet vil gøre sit yderste for at sikre, at disse inspektioner foretages under tilstedeværelse af en personalerepræsentant i overensstemmelse med gældende national og EU-lovgivning. Konklusioner I lyset af ovenstående synes der ikke at have fundet nogen overtrædelse sted af den nationale lovgivning, som gennemfører artikel 9, stk. 1, litra c), i direktiv 89/391/EØF vedrørende arbejdsgiverens pligt til at føre en liste over arbejdsulykker. Der synes heller ikke at have fundet nogen overtrædelse sted af den nationale lovgivning, som gennemfører artikel 11, stk. 4, i direktiv 89/391/EØF vedrørende det forhold, at arbejdstagernes repræsentanter, som særlig beskæftiger sig med arbejdstagernes sikkerhed og sundhed, ikke må stilles ringere på grund af deres aktiviteter med hensyn til deres ret til at anmode arbejdsgiveren om at træffe passende foranstaltninger, således at enhver risiko for arbejdstagerne afværges, og/eller enhver kilde til fare fjernes. Der er således ingen konkrete oplysninger, som viser, at der generelt er tale om en situation med manglende overholdelse af den nationale lovgivning til gennemførelse af fællesskabslovgivningen, der kunne bevæge Kommissionen til i sin egenskab af traktatens vogter at anvende de muligheder, der er fastsat i EUF-traktaten, særlig artikel 258. I denne konkrete sag og i det omfang, det først og fremmest påhviler de kompetente nationale myndigheder at sikre, at direktiverne anvendes korrekt, og at indføre administrative og retslige klagemuligheder i den nationale lovgivning, fremgår det i øvrigt af de dokumenter, de græske myndigheder har fremsendt, at de synes at have truffet hensigtsmæssige foranstaltninger i denne forbindelse. For at følge op på denne individuelle sag er Kommissionen imidlertid klar til at skrive til de græske myndigheder og anmode om nye oplysninger, navnlig om de strafferetlige sanktioner i de tre tilfælde, hvor der blev konstateret overtrædelser af bestemmelserne i de præsidentielle anordninger, som gennemfører de relevante fællesskabsdirektiver, om ulykkerne og om den faktiske genansættelse af personalerepræsentanten." 5. Kommissionens supplerende svar, modtaget den 8. oktober 2010 "Kommissionen har i sine tidligere svar meddelt Europa-Parlamentet, at enkeltsager, som ikke er udtryk for en mere almen praksis, efter dens mening først og fremmest bør løses ved hjælp af nationale administrative og retlige procedurer. Kommissionen fandt det imidlertid hensigtsmæssigt at sende en skrivelse til de græske myndigheder og anmode om yderligere oplysninger for at undersøge, om EU-lovgivningen om sundhed og sikkerhed på arbejdspladsen var blevet overtrådt. Kommissionen har allerede i sit foregående supplerende svar underrettet Europa-Parlamentet om indholdet af svaret fra de græske myndigheder på dette brev. Som opfølgning på denne individuelle sag har Kommissionen desuden på ny skrevet til de græske myndigheder og anmodet om nye oplysninger, navnlig om de strafferetlige sanktioner i de tre tilfælde, hvor der blev konstateret overtrædelser af bestemmelserne i de præsidentielle anordninger, som gennemfører de relevante fællesskabsdirektiver, om ulykkerne og om den PE /REV II 8/10 CM\ doc

9 faktiske genansættelse af personalerepræsentanten. Kommissionen har modtaget de græske myndigheders svar på sin skrivelse og finder det vigtigt her at underrette Europa-Parlamentet om indholdet af dette svar. Hvad angår de strafferetlige sanktioner, oplyser de nationale myndigheder med kompetence inden for sikkerhed og sundhed på arbejdspladsen, at de ikke er blevet underrettet af de nationale retsinstanser om disse sagers videre forløb, og at det i almindelighed ikke forudsættes, at de underrettes herom. Med hensyn til administrative sanktioner henviser de græske myndigheder til den kontrol, der blev foretaget den 9. juli 2009 på virksomhedens lager på lokaliteten Xeropigado i Loutsa/Mandra (Attika), ved hvilken lejlighed inspektørerne konstaterede, at der blev anvendt fire gaffeltrucker, for hvilke de ansvarshavende ikke kunne fremlægge en gyldig attest for førstegangskontrol eller efterfølgende kontrol, som godtgør, at der har været foretaget obligatorisk kontrol og afprøvning ved en godkendt kontrollør. De græske myndigheder oplyser, at de græske myndigheder efter at have anmodet de pågældende om en skriftlig forklaring, jf. deres tidligere svar, havde pålagt virksomheden Henkel en bøde på euro for overtrædelse af bestemmelserne i den fælles ministerielle afgørelse 15085/593 af 25. august 2003 (bekendtgørelse om kontrol af løftesystemer). Hvad angår den nuværende situation med hensyn til gaffeltruckernes lovlighed, oplyser de græske myndigheder, at inspektørerne under et kontrolbesøg den 7. april 2010 konstaterede, at der blev benyttet tre gaffeltrucker, for hvilke de ansvarlige kunne fremlægge en gyldig attest, ifølge hvilken de nævnte gaffeltrucker opfyldte bestemmelserne vedrørende løftesystemer. De fandt ingen forhold, som var i modstrid med arbejdslovgivningen, bortset fra skiltningen af arbejdsstederne på det nye lager. De gav de ansvarshavende et tilhold i den forbindelse og en frist på en måned til at efterkomme dette Med hensyn til arbejdstilsynets kontrol understreger de græske myndigheder, at den ordinære eller i tilfælde af en klage ekstraordinære kontrol af ovennævnte virksomheder fortsætter, og at arbejdstilsynet (SEPE) løbende påser, at denne kontrol sker i nærvær af personalerepræsentanterne i overensstemmelse med denne medlemsstats og EU's lovgivning. Konklusioner Ud fra alle de oplysninger Kommissionen råder over, fastholder denne den holdning, som den tidligere har meddelt Europa-Parlamentet, nemlig, at der i den foreliggende sag ikke foreligger nogen konkrete oplysninger, som viser, at der generelt er tale om en situation med manglende overholdelse af den nationale lovgivning til gennemførelse af EU-direktiverne, der kunne bevæge Kommissionen til i sin egenskab af traktatens vogter at anvende de muligheder, der er hjemlet i EUF-traktaten, særlig artikel 258. Det er i den forbindelse værd at gentage, at det først og fremmest påhviler de kompetente nationale myndigheder at sikre, at direktiverne anvendes korrekt, og at indføre administrative og retlige klagemuligheder. For at udtrykke det mere præcist påhviler det de kompetente nationale myndigheder, navnlig arbejdstilsynet, at sikre en fyldestgørende kontrol og overvågning. CM\ doc 9/10 PE /REV II

10 Hvad strafferetlige sanktioner angår, er det ikke i græsk ret foreskrevet, at de nationale myndigheder med kompetence inden for sikkerhed og sundhed på arbejdspladsen skal underrettes af retsinstanserne om straffesagers videre forløb. Med hensyn til personalerepræsentantens faktiske genansættelse har de græske myndigheder i deres svar ikke nævnt denne konkrete sag. Det ser ikke desto mindre ud til, at de kompetente nationale myndigheder i den konkrete sag har foretaget en forsvarlig kontrol og truffet fyldestgørende foranstaltninger i forbindelse med de konstaterede overtrædelser. Det ser desuden ud til, at de nationale kontrolmyndigheder har truffet forsvarlige opfølgende foranstaltninger, som f.eks. kontrolbesøget af 7. april 2010, som er nævnt i de nationale myndigheders seneste svar. Der er således ingen konkrete oplysninger, som viser, at der generelt er tale om en situation med manglende overholdelse af den nationale lovgivning til gennemførelse af EUdirektiverne om sundhed og sikkerhed på arbejdspladsen, der kunne bevæge Kommissionen til at indlede et traktatbrudssøgsmål." PE /REV II 10/10 CM\ doc

MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE

MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE EUROPA-PARLAMENTET 2009-2014 Udvalget for Andragender 18.7.2011 MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE Om: Andragende 1919/2009 af M.B, italiensk statsborger, om ukorrekt italiensk gennemførelse (Dlgs 106/09) af direktiver

Læs mere

MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE

MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE EUROPA-PARLAMENTET 2014-2019 Udvalget for Andragender 16.12.2014 MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE Vedr.: Andragende 0895/2011 af Anthony Webb, britisk statsborger, om afslag på ydelse til arbejdssøgende i henhold

Læs mere

EUROPA-PARLAMENTET. Udvalget for Andragender MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE

EUROPA-PARLAMENTET. Udvalget for Andragender MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE EUROPA-PARLAMENTET 2004 Udvalget for Andragender 2009 29.11.2007 MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE Om: Andragende 1087/2002 af Panagiotis Hatzis, græsk statsborger, for den græske forening for elektroniske spil,

Læs mere

EUROPA-PARLAMENTET. Udvalget for Andragender MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE

EUROPA-PARLAMENTET. Udvalget for Andragender MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE EUROPA-PARLAMENTET 2004 Udvalget for Andragender 2009 20.02.2009 MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE Om: Andragende 0951/2004 af Jan Dolezal, polsk statsborger, for "Wielkopolskie Zrzeszenie Handlu i Usług w Poznaniu",

Læs mere

MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE

MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE EUROPA-PARLAMENTET Udvalget for Andragender MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE Om: Andragende nr. 1128/2012 af L. A., armensk/russisk statsborger, om påstået forskelsbehandling og anerkendelse af erhvervsmæssige

Læs mere

DOMSTOLENS DOM (Tredje Afdeling) 11. februar 2010 *

DOMSTOLENS DOM (Tredje Afdeling) 11. februar 2010 * DOMSTOLENS DOM (Tredje Afdeling) 11. februar 2010 *»Socialpolitik information og høring af arbejdstagere direktiv 2002/14/EF gennemførelse af direktivet ved lov og ved kollektiv overenskomst den kollektive

Læs mere

RÅDETS DIREKTIV 96/35/EF af 3. juni 1996 om udpegelse af og faglige kvalifikationer for sikkerhedsrådgivere for transport med jernbane eller ad vej

RÅDETS DIREKTIV 96/35/EF af 3. juni 1996 om udpegelse af og faglige kvalifikationer for sikkerhedsrådgivere for transport med jernbane eller ad vej RÅDETS DIREKTIV 96/35/EF af 3. juni 1996 om udpegelse af og faglige kvalifikationer for sikkerhedsrådgivere for transport med jernbane eller ad vej eller indre vandveje af farligt gods RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE

Læs mere

EUROPA-PARLAMENTET. Udvalget for Andragender MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE

EUROPA-PARLAMENTET. Udvalget for Andragender MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE EUROPA-PARLAMENTET 2004 Udvalget for Andragender 2009 24.04.2009 MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE Om: Andragende 0930/2005 af Marc Stahl, tysk statsborger, om Tysklands anerkendelse af eksamensbeviser for fysioterapeuter

Læs mere

Dette dokument er et dokumentationsredskab, og institutionerne påtager sig intet ansvar herfor

Dette dokument er et dokumentationsredskab, og institutionerne påtager sig intet ansvar herfor 1990L0269 DA 27.06.2007 001.001 1 Dette dokument er et dokumentationsredskab, og institutionerne påtager sig intet ansvar herfor B RÅDETS DIREKTIV af 29. maj 1990 om minimumsforskrifter for sikkerhed og

Læs mere

MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE

MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE EUROPA-PARLAMENTET 1999 Udvalget for Andragender 2004 29. juni 2004 MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE Andragende 900/2000 af Maria Grazia Fiorini, fransk statsborger, om manglende anerkendelse af hendes eksamensbevis

Læs mere

Bedre kontrol med gennemførelsen af fællesskabsretten

Bedre kontrol med gennemførelsen af fællesskabsretten P5_TA(2004)0139 Bedre kontrol med gennemførelsen af fællesskabsretten Europa-Parlamentets beslutning om meddelelse fra Kommissionen om bedre kontrol med gennemførelsen af fællesskabsretten (KOM(2002) 725

Læs mere

MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE

MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE EUROPA-PARLAMENTET 2009-2014 Udvalget for Andragender 27.6.2014 MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE Om: Andragende 0238/2012 af Svend D. Adler, tysk statsborger, om opførelse af erhvervet som landskabsarkitekt

Læs mere

MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE

MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE EUROPA-PARLAMENTET 2009-2014 Udvalget for Andragender 27.5.2014 MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE Om: Andragende 0892/2008 af Mila Malonova Grecheva, bulgarsk statsborger, for beboerne i bygningskomplekset Vladislav

Læs mere

EUROPA-PARLAMENTET. Udvalget for Andragender MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE

EUROPA-PARLAMENTET. Udvalget for Andragender MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE EUROPA-PARLAMENTET 2004 Udvalget for Andragender 2009 22.4.2010 MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE Om: Andragende 0805/2006 af A. Rosa Montilla Diaz og Juan A. Gavira Menédez, spanske statsborgere, om forskelsbehandling

Læs mere

MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE

MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE EUROPA-PARLAMENTET 2009-2014 Udvalget for Andragender 27.1.2012 MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE Om: Andragende 0967/2008 af James Newman, irsk statsborger, om redningsveste med skridt-strop 1. Sammendrag Andrageren

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt onsdag den 31. oktober 2012

HØJESTERETS KENDELSE afsagt onsdag den 31. oktober 2012 (Lukkede døre) HØJESTERETS KENDELSE afsagt onsdag den 31. oktober 2012 Sag 139/2012 Anklagemyndigheden mod T I tidligere instanser er afsagt kendelse af. I påkendelsen har deltaget tre dommere: Børge Dahl,

Læs mere

MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE

MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE EUROPA-PARLAMENTET 2009-2014 Udvalget for Andragender 27.01.2012 MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE Om: Andragende 0458/2010 af Garbiș Vincențiu Kehaiyan, rumænsk statsborger, for foreningen til beskyttelse af

Læs mere

EUROPA-PARLAMENTET. Udvalget for Andragender MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE

EUROPA-PARLAMENTET. Udvalget for Andragender MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE EUROPA-PARLAMENTET 2004 Udvalget for Andragender 2009 12.02.2008 MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE Om: Andragende 0596/2006 af Odysseas Poimenidis, græsk statsborger, om de græske myndigheders beslaglæggelse

Læs mere

MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE

MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE EUROPA-PARLAMENTET 2009-2014 Retsudvalget 9.12.2010 MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE (33/2010) Om: Begrundet udtalelse fra Sejmen i Republikken Polen om forslaget til Europa- Parlamentets og Rådets forordning

Læs mere

MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE

MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE EUROPA-PARLAMENTET 2009-2014 Udvalget for Andragender 19.2.2010 MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE Om: Andragende 1356/2009 af O.C., irsk statsborger, om den planlagte etablering af en 110 kw højspændingsledning

Læs mere

23.3.2011 Den Europæiske Unions Tidende L 77/25

23.3.2011 Den Europæiske Unions Tidende L 77/25 23.3.2011 Den Europæiske Unions Tidende L 77/25 KOMMISSIONENS FORORDNING (EU) Nr. 284/2011 af 22. marts 2011 om fastsættelse af særlige betingelser og nærmere procedurer for import af plastkøkkenredskaber

Læs mere

Bekendtgørelse om anerkendelse af erhvervsmæssige kvalifikationer erhvervet i udlandet 1

Bekendtgørelse om anerkendelse af erhvervsmæssige kvalifikationer erhvervet i udlandet 1 Bekendtgørelse om anerkendelse af erhvervsmæssige kvalifikationer erhvervet i udlandet 1 I medfør af 37, stk. 4, 41, 41a, 41b, 74, 74a, 76 og 84 i lov om arbejdsmiljø, jf. lovbekendtgørelse nr. 1072 af

Læs mere

MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE

MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE Europa-Parlamentet 2014-2019 Udvalget for Andragender 26.8.2015 MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE Om: Andragende nr. 1013/2012 af Eduardo Raya Retamero, spansk statsborger, om tyveri af en nyfødt på et hospital

Læs mere

MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE

MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE EUROPA-PARLAMENTET 2014-2019 Udvalget for Andragender 28.2.2015 MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE Om: Andragende nr. 0921/2012 af Sorin Stelian Torop, rumænsk statsborger, for fagforeningen for tjenestemænd ved

Læs mere

MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE

MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE EUROPA-PARLAMENTET 2009-2014 Udvalget for Andragender 25.9.2009 MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE Om: Andragende 0925/2007 af Joachim Weber, tysk statsborger, om arbejdstidsdirektivet 1. Sammendrag Andrageren

Læs mere

MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE

MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE Europa-Parlamentet 2014-2019 Udvalget for Andragender 31.7.2017 MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE Om: Andragende nr. 2657/2013 af Denis Dugré, fransk statsborger, om den franske stats opkrævning af afgift på

Læs mere

Forslag til Europa-Parlaments og Rådets forordning om personlige værnemidler, KOM (2014) 186

Forslag til Europa-Parlaments og Rådets forordning om personlige værnemidler, KOM (2014) 186 Erhvervs-, Vækst- og Eksportudvalget 2013-14 ERU Alm.del Bilag 245 Offentligt GRUND- OG NÆRHEDSNOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG 24. april 2014 Forslag til Europa-Parlaments og Rådets forordning om personlige

Læs mere

Udkast til bekendtgørelse om arbejdsrelateret vold uden for arbejdstid (udmøntning af 2 a i lov om arbejdsmiljø)

Udkast til bekendtgørelse om arbejdsrelateret vold uden for arbejdstid (udmøntning af 2 a i lov om arbejdsmiljø) Udkast til bekendtgørelse om arbejdsrelateret vold uden for arbejdstid (udmøntning af 2 a i lov om arbejdsmiljø) I medfør af 2 a i lov om arbejdsmiljø, jf. lovbekendtgørelse nr. 1072 af 7. september 2010,

Læs mere

MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE

MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE EUROPA-PARLAMENTET 2009-2014 Udvalget for Andragender 28.8.2013 MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE Om: Andragende 1013/2012 af Eduardo Raya Retamero, spansk statsborger, om tyveri af en nyfødt på et hospital i

Læs mere

MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE

MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE EUROPA-PARLAMENTET 2009-2014 Udvalget for Andragender 22.1.2010 MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE Om: Andragende 0006/2009 af Jean Marie Taga Fosso, fransk statsborger, om den forskelsbehandling på grundlag af

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om lægemidler og vævsloven 1)

Forslag. Lov om ændring af lov om lægemidler og vævsloven 1) Til lovforslag nr. L 161 Folketinget 2011-12 Efter afstemningen i Folketinget ved 2. behandling den 11. juni 2012 Forslag til Lov om ændring af lov om lægemidler og vævsloven 1) (Skærpet lægemiddelovervågning)

Læs mere

MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE

MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE EUROPA-PARLAMENTET 2009-2014 Udvalget for Andragender 19.2.2010 MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE Om: Andragende 1112/2009 af Velina Stefanova Stefanova, bulgarsk statsborger, og 46 medunderskrivere, om manglende

Læs mere

EUROPA-PARLAMENTET. Udvalget for Andragender MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE

EUROPA-PARLAMENTET. Udvalget for Andragender MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE EUROPA-PARLAMENTET 2004 Udvalget for Andragender 2009 17.12.2009 MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE Om: Andragende 1103/2007 af Laurent Hermoye, belgisk statsborger, for the Association for the Protection of the

Læs mere

I medfør af 169 i sundhedsloven, jf. lovbekendtgørelse nr. 1202 af 14. november 2014, som ændret ved lov nr. 129 af 16. februar 2016, fastsættes:

I medfør af 169 i sundhedsloven, jf. lovbekendtgørelse nr. 1202 af 14. november 2014, som ændret ved lov nr. 129 af 16. februar 2016, fastsættes: BEK nr 882 af 28/06/2016 (Gældende) Udskriftsdato: 5. juli 2016 Ministerium: Sundheds- og Ældreministeriet Journalnummer: Sundheds- og Ældremin., j.nr. 1600757 Senere ændringer til forskriften Ingen Bekendtgørelse

Læs mere

Forslag. Lov om elektroniske cigaretter m.v. 1)2)

Forslag. Lov om elektroniske cigaretter m.v. 1)2) Til lovforslag nr. L 144 Folketinget 2015-16 Vedtaget af Folketinget ved 3. behandling den 10. maj 2016 Forslag til Lov om elektroniske cigaretter m.v. 1)2) Kapitel 1 Anvendelsesområde og definitioner

Læs mere

MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE

MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE EUROPA-PARLAMENTET 2009-2014 Udvalget for Andragender 24.10.2012 MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE Om: Andragende 0230/2009 af Spiridon Andriopoulos, græsk statsborger, om de græske myndigheders manglende hensyntagen

Læs mere

EUROPA-PARLAMENTET. Udvalget for Andragender MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE

EUROPA-PARLAMENTET. Udvalget for Andragender MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE EUROPA-PARLAMENTET 2004 Udvalget for Andragender 2009 15.5.2009 MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE Om: Andragende 284/2004 af Charles Winfield, britisk statsborger, om drikkevandskvaliteten i Alicante i Spanien

Læs mere

EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV 2009/38/EF

EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV 2009/38/EF L 122/28 Den Europæiske Unions Tidende 16.5.2009 EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV 2009/38/EF af 6. maj 2009 om indførelse af europæiske samarbejdsudvalg eller en procedure i fællesskabsvirksomheder

Læs mere

MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE

MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE EUROPA-PARLAMENTET 2009-2014 Udvalget for Andragender 28.11.2014 MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE Om: Andragende nr. 0824/2008 af Kroum Kroumov, bulgarsk statsborger, og 16 medunderskrivere, om anmodning om

Læs mere

MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE

MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE EUROPA-PARLAMENTET 2009-2014 Udvalget for Andragender 28.06.2013 MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE Om: Andragende 0677/2009 af Maria Luise Rau, tysk statsborger, om det spanske elselskab Iberdrolas opkrævning

Læs mere

MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE

MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE EUROPA-PARLAMENTET 2009-2014 Udvalget for Andragender 29.8.2014 MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE Om: Andragende 0480/2005 af Eric Støttrup Thomsen, dansk statsborger, for Romanoforeningen, om påstået krænkelse

Læs mere

SPØRGSMÅL OG SVAR I FORBINDELSE MED DEN OFFENTLIGE HØRING OM UDKASTET TIL ECB'S RAMMEFORORDNING FOR SSM

SPØRGSMÅL OG SVAR I FORBINDELSE MED DEN OFFENTLIGE HØRING OM UDKASTET TIL ECB'S RAMMEFORORDNING FOR SSM SPØRGSMÅL OG SVAR I FORBINDELSE MED DEN OFFENTLIGE HØRING OM UDKASTET TIL ECB'S RAMMEFORORDNING FOR SSM 1 HVORNÅR BLIVER BANKERNE UNDERLAGT ECB'S TILSYN? ECB overtager tilsynet med bankerne den 4. november

Læs mere

RETTENS DOM (Tredje Afdeling) 17. oktober 1991 *

RETTENS DOM (Tredje Afdeling) 17. oktober 1991 * fremsætte en afvisningspåstand og langt mindre fritage Retten fra at påse, at vedtægtens frister er overholdt. 2. Den udtrykkelige afvisning af en ansøgning, der finder sted efter den stiltiende afvisning

Læs mere

MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE

MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE EUROPA-PARLAMENTET 2009-2014 Udvalget for Andragender 28.6.2013 MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE Om: Andragende 0534/2005 af Bob Higgins (irsk statsborger), for Aghancon Concerned Residents Association, om et

Læs mere

MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE

MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE EUROPA-PARLAMENTET 2009-2014 Udvalget for Andragender 29.08.2014 MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE Om: Andragende 0363/2007 af Doris Mueller, tysk statsborger, om de græske myndigheders påståede krænkelser af

Læs mere

KOMMISSIONENS SVAR PÅ DEN EUROPÆISKE REVISIONSRETS SÆRBERETNING "FOREBYGGES OG PÅVISES MOMSUNDDRAGELSE VED KONTROLLEN AF TOLDPROCEDURE 42?

KOMMISSIONENS SVAR PÅ DEN EUROPÆISKE REVISIONSRETS SÆRBERETNING FOREBYGGES OG PÅVISES MOMSUNDDRAGELSE VED KONTROLLEN AF TOLDPROCEDURE 42? EUROPA-KOMMISSIONEN Bruxelles, den 8.11.2011 KOM(2011) 733 endelig KOMMISSIONENS SVAR PÅ DEN EUROPÆISKE REVISIONSRETS SÆRBERETNING "FOREBYGGES OG PÅVISES MOMSUNDDRAGELSE VED KONTROLLEN AF TOLDPROCEDURE

Læs mere

MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE

MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE Europa-Parlamentet 2014-2019 Udvalget for Andragender 30.6.2015 MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE Om: Andragende 1253/2012 af F.T., italiensk statsborger, om overtrædelser af EU-lovgivningen på en række italienske

Læs mere

KOMMISSIONENS DIREKTIV 2003/94/EF

KOMMISSIONENS DIREKTIV 2003/94/EF L 262/22 KOMMISSIONENS DIREKTIV 2003/94/EF af 8. oktober 2003 om principper og retningslinjer for god fremstillingspraksis for humanmedicinske lægemidler og testpræparater til human brug (EØS-relevant

Læs mere

EUROPA-PARLAMENTET. Udvalget om Beskæftigelse og Sociale Anliggender. Forslag til direktiv (KOM(2001) 386 C5-0447/2001 2001/0154(CNS))

EUROPA-PARLAMENTET. Udvalget om Beskæftigelse og Sociale Anliggender. Forslag til direktiv (KOM(2001) 386 C5-0447/2001 2001/0154(CNS)) EUROPA-PARLAMENTET 1999 2004 Udvalget om Beskæftigelse og Sociale Anliggender 26. april 2002 PE 316.324/17-40 ÆNDRINGSFORSLAG 17-40 Udkast til udtalelse (PE 316.324) Jean Lambert Betingelserne for tredjelandsstatsborgeres

Læs mere

FORSLAG TIL AFGØRELSE FRA GENERALADVOKAT GIUSEPPE TESAURO fremsat den 27. januar 1994 '"'

FORSLAG TIL AFGØRELSE FRA GENERALADVOKAT GIUSEPPE TESAURO fremsat den 27. januar 1994 '' FORSLAG TIL AFGØRELSE FRA GENERALADVOKAT GIUSEPPE TESAURO fremsat den 27. januar 1994 '"' Hr. afdelingsformand, De herrer dommere, 2. For at forstå spørgsmålenes rækkevidde vil jeg først kort redegøre

Læs mere

Bekendtgørelse om udstederes oplysningsforpligtelser 1)

Bekendtgørelse om udstederes oplysningsforpligtelser 1) Bekendtgørelse om udstederes oplysningsforpligtelser 1) I medfør af 27, stk. 12, 30 og 93, stk. 4, i lov om værdipapirhandel m.v., jf. lovbekendtgørelse nr. 831 af 12. juni 2014, som ændret ved 1 i lov

Læs mere

EUROPA-PARLAMENTET. Udvalget for Andragender MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE

EUROPA-PARLAMENTET. Udvalget for Andragender MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE EUROPA-PARLAMENTET 2004 Udvalget for Andragender 2009 25.11.2008 MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE Om: Andragende 0653/2005 af Marion Locker, tysk statsborger, for den østrigske dyrevelfærdsorganisation, om ændringer

Læs mere

AMENDMENTS 35-50. DA Forenet i mangfoldighed DA 2011/0350(COD) 7.6.2012. Udkast til betænkning Zuzana Roithová (PE488.061v01-00)

AMENDMENTS 35-50. DA Forenet i mangfoldighed DA 2011/0350(COD) 7.6.2012. Udkast til betænkning Zuzana Roithová (PE488.061v01-00) EUROPA-PARLAMENTET 2009-2014 Udvalget om det Indre Marked og Forbrugerbeskyttelse 2011/0350(COD) 7.6.2012 AMENDMENTS 35-50 Udkast til betænkning Zuzana Roithová (PE488.061v01-00) Harmonisering af medlemsstaternes

Læs mere

MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE

MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE EUROPA-PARLAMENTET 2009-2014 Udvalget for Andragender 28.2.2014 MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE Om: Andragende nr. 1484/2008 af Catherine Le Comte, fransk statsborger, om virkningen af støj- og luftforurening

Læs mere

MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE

MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE Europa-Parlamentet 2014-2019 Udvalget for Andragender 26.08.2015 MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE Om: Andragende nr. 0267/2013 af Giuseppe Messina, italiensk statsborger, om afvisning af at registrere brugte

Læs mere

https://www.retsinformation.dk/forms/r0710.aspx?id=129114

https://www.retsinformation.dk/forms/r0710.aspx?id=129114 Page 1 of 6 Oversigt (indholdsfortegnelse) LOV nr 1262 af 16/12/2009 Gældende (produktsikkerhedsloven) Offentliggørelsesdato: 17-12-2009 Økonomi- og Erhvervsministeriet Kapitel 1 Anvendelsesområde Kapitel

Læs mere

EUROPA-PARLAMENTET. Udvalget for Andragender MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE

EUROPA-PARLAMENTET. Udvalget for Andragender MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE EUROPA-PARLAMENTET 2004 Udvalget for Andragender 2009 26.10.2008 MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE Om: Andragende 0943/2006 af Hans-Heinrich Firnges, tysk statsborger, og én medunderskriver, om manglende fradragsberettigelse

Læs mere

Dette dokument er et dokumentationsredskab, og institutionerne påtager sig intet ansvar herfor

Dette dokument er et dokumentationsredskab, og institutionerne påtager sig intet ansvar herfor 2002L0006 DA 11.12.2008 001.001 1 Dette dokument er et dokumentationsredskab, og institutionerne påtager sig intet ansvar herfor B EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV 2002/6/EF af 18. februar 2002 om

Læs mere

UDKAST. 1 Bekendtgørelsen indeholder bestemmelser, der gennemfører dele af Europa-Parlamentets og Rådets direktiv

UDKAST. 1 Bekendtgørelsen indeholder bestemmelser, der gennemfører dele af Europa-Parlamentets og Rådets direktiv UDKAST Bekendtgørelse om anerkendelse af erhvervsmæssige kvalifikationer erhvervet i udlandet vedrørende udøvelse af erhverv efter offshoresikkerhedsloven 1 I medfør af 50, stk. 4, 50 a, 50 b, 50 c, 50

Læs mere

Rådets direktiv 98/59/EF af 20. juli 1998 om tilnærmelse af medlemsstaternes lovgivninger vedrørende kollektive afskedigelser

Rådets direktiv 98/59/EF af 20. juli 1998 om tilnærmelse af medlemsstaternes lovgivninger vedrørende kollektive afskedigelser Rådets direktiv 98/59/EF af 20. juli 1998 om tilnærmelse af medlemsstaternes lovgivninger vedrørende kollektive afskedigelser EF-Tidende nr. L 225 af 12/08/1998 s. 0016-0021 RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION

Læs mere

MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE

MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE EUROPA-PARLAMENTET 2009-2014 Udvalget for Andragender 22.4.2010 MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE Om: Andragende 0026/2005 af Gunther Ettrich, tysk statsborger, om tilbagekaldelse på grund af alder af hans tilladelse

Læs mere

Sag C-507/04. Kommissionen for De Europæiske Fællesskaber mod Republikken Østrig

Sag C-507/04. Kommissionen for De Europæiske Fællesskaber mod Republikken Østrig Sag C-507/04 Kommissionen for De Europæiske Fællesskaber mod Republikken Østrig»Traktatbrud beskyttelse af vilde fugle direktiv 79/409/EØF gennemførelsesforanstaltninger«forslag til afgørelse fra generaladvokat

Læs mere

Vedlagt sendes i 5 eksemplarer besvarelse af spørgsmål nr. 1 af 2. april 2004 fra Folketingets Arbejdsmarkedsudvalg. (L 221 - bilag 2).

Vedlagt sendes i 5 eksemplarer besvarelse af spørgsmål nr. 1 af 2. april 2004 fra Folketingets Arbejdsmarkedsudvalg. (L 221 - bilag 2). Modtaget via elektronisk post. Der tages forbehold for evt. fejl. Folketingets Arbejdsmarkedsudvalg Christiansborg 1240 København K Arbejdsmarkedsudvalget (L 221 - bilag 21) (Offentligt) Ved Stranden 8

Læs mere

Kommissionen har den 1. december 2011 fremsendt et direktivforslag

Kommissionen har den 1. december 2011 fremsendt et direktivforslag Europaudvalget 2011 KOM (2011) 0793 Bilag 1, KOM (2011) 0794 Bilag 1 Offentligt GRUND- OG NÆRHEDSNOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG 21. december 2011 Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV

Læs mere

MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE

MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE EUROPA-PARLAMENTET 2014-2019 Udvalget for Andragender 28.2.2015 MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE Om: Andragende nr. 1716/2012 af Maria Iancu, rumænsk statsborger, om hendes ansættelseskontrakt i Italien og påstået

Læs mere

EUROPA-PARLAMENTET. Udvalget for Andragender MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE

EUROPA-PARLAMENTET. Udvalget for Andragender MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE EUROPA-PARLAMENTET 2004 Udvalget for Andragender 2009 7.03.2008 MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE Andragende 82/2003 af Petros-Constantinos Evangelatos, græsk statsborger, om anerkendelse af kvalifikationer i

Læs mere

Europaudvalget 2005 KOM (2005) 0457 Bilag 2 Offentligt

Europaudvalget 2005 KOM (2005) 0457 Bilag 2 Offentligt Europaudvalget 2005 KOM (2005) 0457 Bilag 2 Offentligt GRUNDNOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG 6. marts 2006 JR/JEV Forslag til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv om indførelse af bestemmelser om

Læs mere

Præsentation 4: Hvordan ved jeg, om der bruges nanomaterialer på min arbejdsplads? www.nanodiode.eu

Præsentation 4: Hvordan ved jeg, om der bruges nanomaterialer på min arbejdsplads? www.nanodiode.eu Præsentation 4: Hvordan ved jeg, om der bruges nanomaterialer på min arbejdsplads? www.nanodiode.eu EU-lovgivning om sundhed og sikkerhed på arbejdspladsen Vigtig europæisk lovgivning vedrørende beskyttelse

Læs mere

Bekendtgørelse om uddannelse af personer der beskæftiger sig med aflivning af dyr og dermed forbundne aktiviteter på slagteri 1)

Bekendtgørelse om uddannelse af personer der beskæftiger sig med aflivning af dyr og dermed forbundne aktiviteter på slagteri 1) BEK nr 1424 af 03/12/2015 (Gældende) Udskriftsdato: 11. december 2015 Ministerium: Miljø- og Fødevareministeriet Journalnummer: Miljø- og Fødevaremin., Fødevarestyrelsen, j.nr. 2015-32-30-00044 Senere

Læs mere

EUROPA-PARLAMENTET. Udvalget for Andragender MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE

EUROPA-PARLAMENTET. Udvalget for Andragender MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE EUROPA-PARLAMENTET (Ekstern oversættelse) 2004 Udvalget for Andragender 2009 19.10.2007 MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE Om: Andragende 1362/2002 af Ralf Biester, tysk statsborger, om opkrævning af licensgebyr

Læs mere

UDKAST TIL BETÆNKNING

UDKAST TIL BETÆNKNING EUROPA-PARLAMENTET 2014-2019 Budgetudvalget 13.2.2015 2015/2032(BUD) UDKAST TIL BETÆNKNING om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets afgørelse om mobilisering af Den Europæiske Fond for Tilpasning til

Læs mere

EUROPA-PARLAMENTET. Udvalget om det Indre Marked og Forbrugerbeskyttelse ***I UDKAST TIL BETÆNKNING

EUROPA-PARLAMENTET. Udvalget om det Indre Marked og Forbrugerbeskyttelse ***I UDKAST TIL BETÆNKNING EUROPA-PARLAMENTET 2004 2009 Udvalget om det Indre Marked og Forbrugerbeskyttelse 2008/0018(COD) 6.6.2008 ***I UDKAST TIL BETÆNKNING om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv om sikkerhedskrav

Læs mere

Forslag. Lov om radioudstyr og elektromagnetiske forhold 1)

Forslag. Lov om radioudstyr og elektromagnetiske forhold 1) Lovforslag nr. L 92 Folketinget 2015-16 Fremsat den 16. december 2015 af energi-, forsynings- og klimaministeren (Lars Christian Lilleholt) Forslag til Lov om radioudstyr og elektromagnetiske forhold 1)

Læs mere

MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE

MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE EUROPA-PARLAMENTET 2009-2014 Udvalget for Andragender 28.8.2013 MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE Om: Andragende 0966/2012 af Kent Cooper, amerikansk statsborger, om påstået forskelsbehandling fra de danske myndigheders

Læs mere

RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION. Bruxelles, den 2. marts 2010 (OR. en) 5567/10 Interinstitutionel sag: 2009/0007 (CNS) FISC 6 UD 19 AGRIFIN 4 SOC 34

RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION. Bruxelles, den 2. marts 2010 (OR. en) 5567/10 Interinstitutionel sag: 2009/0007 (CNS) FISC 6 UD 19 AGRIFIN 4 SOC 34 RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION Bruxelles, den 2. marts 2010 (OR. en) 5567/10 Interinstitutionel sag: 2009/0007 (CNS) FISC 6 UD 19 AGRIFIN 4 SOC 34 RETSAKTER OG ANDRE INSTRUMENTER Vedr.: RÅDETS DIREKTIV

Læs mere

RÅDETS TREDJE DIREKTIV af 14. maj 1990 om indbyrdes tilnærmelse af medlemsstaternes lovgivning om ansvarsforsikring for motorkøretøjer (90/232/EØF)

RÅDETS TREDJE DIREKTIV af 14. maj 1990 om indbyrdes tilnærmelse af medlemsstaternes lovgivning om ansvarsforsikring for motorkøretøjer (90/232/EØF) 1990L0232 DA 11.06.2005 001.001 1 Dette dokument er et dokumentationsredskab, og institutionerne påtager sig intet ansvar herfor B RÅDETS TREDJE DIREKTIV af 14. maj 1990 om indbyrdes tilnærmelse af medlemsstaternes

Læs mere

GRUNDNOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG

GRUNDNOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri Enhed/Kontor: Fødevarestyrelsen/3.1/2.1 Sagsnr.: 2011-20-221-0104/Dep. sagsnr. 11757 Den 28. september 2011 FVM 929 GRUNDNOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG

Læs mere

Forslag til RÅDETS DIREKTIV

Forslag til RÅDETS DIREKTIV EUROPA-KOMMISSIONEN Bruxelles, den 15.7.2010 KOM(2010)381 endelig 2010/0205 (CNS) Forslag til RÅDETS DIREKTIV om ændring af direktiv 2008/9/EF om detaljerede regler for tilbagebetaling af moms i henhold

Læs mere

Arbejdstilsynets fokus på maskinsikkerhed efter den nye produktregulering

Arbejdstilsynets fokus på maskinsikkerhed efter den nye produktregulering Arbejdstilsynets fokus på maskinsikkerhed efter den nye produktregulering v. Anders Mortensen, chefkonsulent Indhold Lov om indretning af visse produkter mv. Bekg. udstedt i medfør af loven Tilsyn med

Læs mere

MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE

MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE EUROPA-PARLAMENTET 2014-2019 Udvalget for Andragender 28.2.2015 MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE Om: Andragende nr. 0045/2011 af Christian Frener, østrigsk statsborger, om manglende overholdelse af EU's udbudsprocedure

Læs mere

MSSM 2011 Sikkerhedsorganisationen, hvad sker der, og hvad kan du gøre?

MSSM 2011 Sikkerhedsorganisationen, hvad sker der, og hvad kan du gøre? MSSM 2011 Sikkerhedsorganisationen, hvad sker der, og hvad kan du gøre? Hvordan understøtter arbejdsmiljøreglerne rederiernes sikkerhedsorganisation Kontorchef Per Sønderstrup, Center for Maritime Regulering,

Læs mere

MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE

MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE Europa-Parlamentet 2014-2019 Udvalget for Andragender 7.6.2019 MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE Om: Andragende nr. 1315/2015 af Zoltan Lomnici, ungarsk statsborger, og 4 medunderskrivere, om den slovakiske lov

Læs mere

MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE

MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE EUROPA-PARLAMENTET 2009-2014 Udvalget for Andragender 31.10.2014 MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE Om: Andragende 0770/2004 af Frantisek Brychta, tjekkisk statsborger, om en utæt kloak i Moravské Budějovice i

Læs mere

Høringsudkast af 21. november 2005

Høringsudkast af 21. november 2005 Høringsudkast af 21. november 2005 Bekendtgørelse om transport og import af genetisk modificerede organismer 1 I medfør af 10 stk. 2, 13, stk. 1 og 2, 14, stk. 2, 19, 27, stk. 1 og 2 og 36 i lov om miljø

Læs mere

EUROPÆISKE SAMARBEJDSUDVALG. DI s vejledning

EUROPÆISKE SAMARBEJDSUDVALG. DI s vejledning EUROPÆISKE SAMARBEJDSUDVALG DI s vejledning Indhold 1) Overblik...2 2) Direktivets formål... 3 3) Hvad er nyt i det reviderede direktiv?...4 4) Hvem er omfattet af direktivet?... 5 Virksomheden med bestemmende

Læs mere

UDKAST TIL BETÆNKNING

UDKAST TIL BETÆNKNING EUROPA-PARLAMENTET 2009-2014 Retsudvalget 11.9.2012 2011/2275(INI) UDKAST TIL BETÆNKNING om 28. årsrapport om kontrollen med anvendelsen af EU-retten (2010) (2011/2275(INI)) Retsudvalget Ordfører: Eva

Læs mere

Fortegnelse over individuelle risikoforøgelser

Fortegnelse over individuelle risikoforøgelser 1 af 8 08-08-2012 15:34 Fortegnelse over individuelle risikoforøgelser Journal nr.2:8032-718/fødevarer/finans, che Rådsmødet den 26. april 2000 Resumé 1. Forsikring & Pension (F&P) har den 30. juni 1998

Læs mere

MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE

MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE EUROPA-PARLAMENTET 2014-2019 Udvalget for Andragender 29.9.2014 MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE Om: Andragende 1240/2013 af Rodica Ionela Bazgan, rumænsk statsborger, om fri bevægelighed i Den Europæiske Union

Læs mere

MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE

MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE Europa-Parlamentet 2014-2019 Udvalget for Andragender 17.7.2015 MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE Om: Andragende nr. 0760/2007 af Cosimo Fracasso, italiensk statsborger, om en advarsel om dioxinindhold i Taranto

Læs mere

Europaudvalget 2008 KOM (2008) 0422 Bilag 1 Offentligt

Europaudvalget 2008 KOM (2008) 0422 Bilag 1 Offentligt Europaudvalget 2008 KOM (2008) 0422 Bilag 1 Offentligt GRUNDNOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG 10. oktober 2008 /jlh Forslag til Rådets direktiv om iværksættelse af den aftale, der er indgået mellem European

Læs mere

Forslag til RÅDETS DIREKTIV

Forslag til RÅDETS DIREKTIV EUROPA-KOMMISSIONEN Bruxelles, den 14.11.2011 KOM(2011) 708 endelig 2011/0311 (NLE) Forslag til RÅDETS DIREKTIV om ændring af Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 98/8/EF med henblik på at optage flufenoxuron

Læs mere

MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE

MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE EUROPA-PARLAMENTET 2009-2014 Udvalget for Andragender 11.2.2011 MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE Om: Andragende 0331/2010 af Ignacio Ruipérez Arregui, spansk statsborger, om flyveledernes situation i Spanien

Læs mere

RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION. Bruxelles, den 26. februar 2009 (OR. en) 6553/09 ANTIDUMPING 7 COMER 23 CHINE 7

RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION. Bruxelles, den 26. februar 2009 (OR. en) 6553/09 ANTIDUMPING 7 COMER 23 CHINE 7 RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION Bruxelles, den 26. februar 2009 (OR. en) 6553/09 ANTIDUMPING 7 COMER 23 CHINE 7 RETSAKTER OG ANDRE INSTRUMENTER Vedr.: RÅDETS FORORDNING om afslutning af den delvise interimsundersøgelse

Læs mere

Knæk Ulykkes kurven - allerede når du planlægger byggeriet!

Knæk Ulykkes kurven - allerede når du planlægger byggeriet! Knæk Ulykkes kurven - allerede når du planlægger byggeriet! Arbejdstilsynet, juni 2014 ved Hasse Mortensen, tilsynschef, TC Øst Kim Bennedsen, Tilsynsførende i TC Syd Anne Mette Wilhelmsen, tilsynsførende

Læs mere

RÅDETS DIREKTIV 96/59/EF af 16. september 1996 om bortskaffelse af polychlorbiphenyler og polychlorterphenyler (PCB/PCT) RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE

RÅDETS DIREKTIV 96/59/EF af 16. september 1996 om bortskaffelse af polychlorbiphenyler og polychlorterphenyler (PCB/PCT) RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE RÅDETS DIREKTIV 96/59/EF af 16. september 1996 om bortskaffelse af polychlorbiphenyler og polychlorterphenyler (PCB/PCT) RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION HAR - under henvisning til traktaten om oprettelse

Læs mere

2. anmoder om fornyet forelæggelse, hvis Kommissionen agter at ændre dette forslag i væsentlig grad eller erstatte det med en anden tekst;

2. anmoder om fornyet forelæggelse, hvis Kommissionen agter at ændre dette forslag i væsentlig grad eller erstatte det med en anden tekst; P6_TA(2005)0232 Polycykliske aromatiske kulbrinter ***I Europa-Parlamentets lovgivningsmæssige beslutning om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv om begrænsning af markedsføring og anvendelse

Læs mere

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER ARBEJDSDOKUMENT FORELØBIGT UDKAST. Forslag til RÅDETS FORORDNING

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER ARBEJDSDOKUMENT FORELØBIGT UDKAST. Forslag til RÅDETS FORORDNING DA DA DA KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER Bruxelles, den 05/10/06 ARBEJDSDOKUMENT FORELØBIGT UDKAST Forslag til RÅDETS FORORDNING om ændring af Rådets forordning (EF) nr. 994/98 af 7. maj 1998

Læs mere

***I UDKAST TIL BETÆNKNING

***I UDKAST TIL BETÆNKNING EUROPA-PARLAMENTET 2009-2014 Udvalget om International Handel 16.11.2010 2010/0289(COD) ***I UDKAST TIL BETÆNKNING om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om indførelse af hastende autonome

Læs mere

- der henviser til betænkning fra Udvalget om Miljø- og Sundhedsanliggender og Forbrugerpolitik (A5-0387/2002),

- der henviser til betænkning fra Udvalget om Miljø- og Sundhedsanliggender og Forbrugerpolitik (A5-0387/2002), P5_TA(2002)0594 Beskyttelse af forsøgsdyr Europa-Parlamentets beslutning om Rådets direktiv 86/609/EØF om beskyttelse af dyr, der anvendes til forsøg og andre videnskabelige formål (200/2259(INI)) Europa-Parlamentet,

Læs mere

DOMSTOLENS DOM (Sjette Afdeling) 16. januar 2003»

DOMSTOLENS DOM (Sjette Afdeling) 16. januar 2003» DOM AF 16.1.2003 SAG C-388/01 DOMSTOLENS DOM (Sjette Afdeling) 16. januar 2003» I sag C-388/01, Kommissionen for De Europæiske Fællesskaber ved M. Patakia og R. Amorosi, som befuldmægtigede, og med valgt

Læs mere