MEN HVAD NU HVIS COMPUTERSPILLEREN ER EN KVINDE?

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "MEN HVAD NU HVIS COMPUTERSPILLEREN ER EN KVINDE?"

Transkript

1 MEN HVAD NU HVIS COMPUTERSPILLEREN ER EN KVINDE? En undersøgelse af voksne kvindelige computerspillere Bacheloropgave Vejleder: Helene Høyrup Udarbejdet af Mette Trier Lund, årgang 01, 6. semester Danmarks Biblioteksskolen, Aalborgafdelingen, 30. Maj 2004 Abstract Hovedformålet er at undersøge voksne kvindelige computerspillere og sætte dette i relation til hypoteser om kvindelige computerspilleres adfærd som spillere og som lånere af computerspil og computerspilsrelaterede materialer på biblioteket. Undersøgelsen har tage form af en onlinedistribueret spørgeskemaundersøgelse. 91 kvinder har medvirket. Undersøgelse er bygget op over 12 hypoteser, inspireret af teorier og undersøgelser fra køn- og computerspilsforskningen. Hypoteserne er for enkeltes vedkommende blevet afkræftet eller bekræftet. Men et stort antal afslører, at kvinder er forskellige og følgelig stiller forskellige krav til computerspil. Endelig viser undersøgelsen også, at langt de færreste kvindelige computerspillere gør brug af bibliotekets udbud af computerspil og computerspilsrelaterede materialer. Dette har givet anledning til at give bud på, hvordan bibliotekets service på dette område kan blive bedre 1

2 INDLEDNING... 3 PROBLEMFORMULERING...4 EMNEMÆSSIG AFGRÆNSNING... 4 METODE... 5 DATAINDSAMLING... 5 METODEFRAVALG OG KRITIK... 7 LITTERATURINDSAMLING... 9 BEGREBSDEFINITION... 9 Spilgenrer... 9 Fiktionsgenrer LÆSEVEJLEDNING TEORI FORSKELLIGE TILGANGE TIL COMPUTERSPILSFORSKNINGEN Det kognitivistiske perspektiv Det socialiseringsteoretiske perspektiv Det kulturelle perspektiv SPIL TIL PIGER ELLER SPIL FOR BEGGE KØN ANALYSE BESKRIVELSE AF RESPONDENTERNE HYPOTESER OM KVINDELIGE COMPUTERSPILLERE Hypotese 1: At spille computer er ikke en del af pigekulturen man diskuterer og spiller ikke computerspil sammen med veninderne Hypotese 2: Kvinder foretrækker spil der lægger vægt på opbygning af sociale relationer Hypotese 3: Computeren er først og fremmest et redskab Hypotese 4: Kvinder læser ikke computerspilsblade Hypotese 5: Kun få kvinder deltager aktivt på onlinefora der omhandler computerspil Hypotese 6: Kvinder foretrækker at spille en karakter af eget køn som de kan identificere sig med Hypotese 7: Kvinder fravælger spil med hypersexualiserede kvindelige spilkarakterer Hypotese 8: Kvinder oplever problemer med at spille kvindelige karakterer, fordi disse bliver chikaneret i online-spil Hypotese 9: Kvinder bryder sig ikke om vold i computerspil eller at løse konflikter i åben konfrontation Hypotese 10: Kvinder foretrækker spil med en god historie og karakterudvikling Hypotese 11: Kvinder foretrækker realisme og romantik frem for fantasy og science fiction Hypotese 12: Kvinders foretrukne spilgenre er Puzzle og Kort-/brætspil BRUGERSEGMENTER BIBLIOTEKSBRUG KONKLUSION PERSPEKTIVERING LITTERATURLISTE

3 INDLEDNING Trods en udbredt misforståelse om at spil=leg=børnekultur eller spil=udfordring=drenge er spil i stadig mindre grad et fænomen for børn og unge henholdsvis drenge. Spil er, med et stort udbud af forskellige genrer, stilarter, temaer og gameplay og interaktionsniveauer, mulige æstetiske, kulturelle og sociale oplevelser for stadig flere mennesker på tværs af alder, køn og baggrund og må i stadig højere grad betragtes som et bredt og populært kulturfænomen. (Stald 2004) Det overordnede emne for opgaven er en undersøgelse af voksne kvinders tilknytning til computerspilskulturen og herunder anvendelse og præferencer mht. computerspil. Computer- og videospil er en forholdsvis ny materialekategori på folkebibliotekernes hylder, og det kan her være vanskeligt at vurdere dels hvad der skal hjemkøbes, og dels hvordan brugerne kan vejledes, for hvem er brugergruppen. Almindeligvis er knyttes det at spille computer- og videospil til børne- og ungdomskulturen og herunder antages drenge at udgøre den altdominerende størstepart. Denne antagelse støttes af de undersøgelser der er blevet foretaget i Danmark, bl.a. af Torben Fridberg og Kirsten Drotner. I en undersøgelse af danskernes kultur og fritidsaktiviteter fra 1998 foretaget af Torben Fridberg, oplyser 49 % af alle voksne mandlige computerbrugere således, at de bruger computeren til at spille spil på, mod 36 % af de voksne kvinder (Fridberg 2000) - se bilag 7. Til sammenligning oplyses det i Kirsten Drotners undersøgelse, også foretaget i 1998, at 91 % drenge spiller computerspil mod 78 % piger, mens spillekonsoller bruges af 55 % drenge mod 41% piger. (Drotner 2001). Den nyeste undersøgelse foretaget i Danmark vedrørende danskernes kultur- og fritidsaktiviteter viser også, at i forhold til 38 % mandlige, angiver kun 24 % af danske kvindelige fritidscomputerbrugere i alderen at bruge computeren til spil (Bille et al. 2005) 1. De store kvantitative undersøgelser foretaget i Danmark klarlægger således overordnede linier, men giver ikke mulighed for nøjere at forklare de dybereliggende årsager til at det faktisk forholder sig som det gør. Ifølge førnævnte undersøgelse af kultur- og fritidsvaner (Bille et al.2005) fremgår det eksempelvis, at kun et fåtal af voksne computerspillere låner deres spil på biblioteket, nemlig 13 %, (for børns vedkommende fremgår det at lidt flere, nemlig 28 % låner deres spil på biblioteket se bilag 7, figur 5.2 og 5.7), men der indgår i denne undersøgelse ikke materiale, der kan belyse hvilke faktorer der kan ligge til grund for dette fravalg. Hensigten med min undersøgelse er således at spørge en udvalgt gruppe, nemlig dem der faktisk spiller ofte eller blot af og til om blandt andet hvad de foretrækker og hvorfor, for på den måde at kunne få dybere indsigt i deres verden. Undersøgelsen tager 1 Det ser umiddelbart ud som om der er sket et fald siden 1998, hvor 36 % kvinder angav at de spillede, men denne forskel kan forklares ud fra, at der sket en generel stigning i hvor stor andel af befolkningen der anvender computeren i deres fritid. I 1998 anvendte halvdelen af befolkningen computeren i deres fritid, mens det i 2004 er steget til tre fjerdedele. 3

4 således form som en kvantitativ spørgeskemaundersøgelse blandt kvinder der spiller, og er konstrueret på baggrund af dels resultaterne af danske og internationale undersøgelser, dels i forhold til hvad teoretisk litteratur hævder om pigers præferencer og oplevelser vedrørende computer- og videospil. Hensigten med kun at spørge kvinder, der spiller, er at denne gruppes integration i computerspilskulturen ikke er særlig godt beskrevet. Undersøgelser beskriver almindeligvis kvinders demografi, medieforbrug og øvrige adfærd overordnet og giver ikke mulighed for at afgrænse de spillende kvinder fra de ikke spillende. Jeg håber således med undersøgelsen at kunne afdække signifikante træk ved en ellers overset brugergruppe, de voksne kvindelige computerspillere og bekræfte eller afkræfte forestillinger om deres brug af computer- og videospil. På den baggrund vil jeg desuden søge at give et bud på hvilke segmenter denne brugergruppe kan deles op i, og hvordan og i hvilken grad disse segmenters behov bedst kan tilgodeses i bibliotekssammenhæng. PROBLEMFORMULERING Opgaven søger at besvare følgende spørgsmål: 1) Hvilke antagelser findes der om voksne kvinders brug af computerspil? 2) Hvordan relaterer disse antagelser sig til spørgeskemaundersøgelsens respondenters brug af computerspil? 3) Hvordan relaterer voksne kvindelige computerspillere sig til bibliotekets computerspil og computerspilsrelaterede materialer? EMNEMÆSSIG AFGRÆNSNING Målgruppen for dataindsamlingen meget specifikt været kvinder i alderen 15 år og opefter der spiller lidt eller meget computerspil, jf. følgebrevet i bilag 1, idet opgavens fokus er rettet alene mod at belyse karakteristika hos voksne kvinder der rent faktisk spiller. Hensigten er her ved komparativ sammenligning inden for respondentgruppen at kunne identificere fællestræk jf. ovenfor mht. undersøgelsens formål. Det ligger derfor uden for opgavens fokusområde i større udstrækning at diskutere årsager til hvorfor kvinder ikke spiller eller hvilke årsager, der kan ligge til grund for at der forskel på mænd og kvinders præferencer og anvendelse af computerspil. Anne Scott Sørensen giver en meget dækkende introduktion til dette problemfelt i kapitel 2 i antologien Pi r, Pink og Power (red. Sørensen 2002). Faktorer vedrørende eventuelle forskelle mellem voksne og børns anvendelse og præferencer vil heller ikke blive berørt i opgaven. 4

5 METODE DATAINDSAMLING Den valgte population, kvinder der spiller computer- og/eller videospil, er en vanskeligt tilgængelig brugergruppe, og jeg har derfor valgt at tilrettelægge opgaven som en kvantitativ undersøgelse af eksplorativ karakter for at kunne få mulighed for at kunne aflæse nogle overordnede træk og linier hos denne gruppe. Undersøgelsen blev udført vha. et onlinespørgeskema 2 der blev publiceret på (Bilag 3). Jeg har foretrukket denne publiceringsform dels fordi den er let at distribuere og lettere for respondenterne at udfylde end et spørgeskema i papirform, dels fordi det er let at sikre mod fejludfyldelse ved eksempelvis at gøre kode svarfelterne så de bliver obligatoriske at udfylde, eller ved at svarkategorier er gensidigt udelukkende. Spørgsmålskategorierne er konstrueret på baggrund af en række hypoteser som er fremkommet ved gennemgang af litteratur om emnet; dette punkt vil blive nøjere udfoldet i teori- og analyseafsnittet. Rekrutteringen til undersøgelsen blev udført på flere forskellige måder, dels ved at sende en skriftlig opfordring til at deltage i undersøgelsen i form af en indeholdende et klikbart link til siden og en nærmere beskrivelse af undersøgelsens emne til samtlige studerende på Danmarks Biblioteksskole i Aalborg og gennem en veninde, der læser overbygning på ITU til samtlige kvindelige studerende på IT-Universitetet i København. (Bilag 1), dels ved at gennemgå medlemsprofiler i fora, hvor jeg vidste der var en mulighed for at personen var eller havde været aktiv computerspiller (forskellige klansider). Dels ved at jeg mundtligt opfordrede venner og bekendte både til at deltage og til at sende opfordringen videre til deres venner og bekendte. I de tilfælde, hvor respondenten var en bekendt af mig, har mailen taget en mere personlig form og følgebrevet er blevet sendt som vedhæftet fil. Derudover jeg suppleret metoden og mund til mund-metoden ved at skrive indlæg på de fora på Internettet, som kvinder, der spiller, i større eller mindre grad kan formodes at besøge (Se bilag 2). Undersøgelsen blev sat i gang d. 15. april og løb frem til d. 10. maj. Valget af et så langt undersøgelsesforløb skyldes primært besøgsfrekvensen på onlinesites, hvor der kan gå dage imellem at piger besøger et emne, ligesom diskussioner kan strække sig over uger, da ikke alle brugere logger sig lige ofte ind på de udvalgte fora. Som en del af dette har jeg løbende skrevet indlæg i den tråd jeg indledte med deltagelsesopfordringen for at sikre, at mit indlæg altid lå blandt de øverste. Dette er en noget tidskrævende procedure. Hensigten med at benytte forskellige metoder var dels at afprøve effektiviteten af de forskellige metoder, dels at forsøge at nå andre grupper end studerende, og min 2 Selve spørgeskemaet er opbygget i programmet Frontpage. Den tekniske side af spørgeskemakonstruktionen har været lidt af en tour de force, da det hurtigt viste sig, at et indgående kendskab til html-kodning og javascriptning var en nødvendighed. 5

6 interesse var her rettet mod at få især klanmedlemmer og kvinder der er aktive i online communities til at medvirke for at få så bred en gruppe som muligt. En anden begrundelse for at benytte forskellige indsamlingsmetoder er dels antagelsen af, at der kun er få kvinder der besøger onlinefora, der vedrører spil, dels at det forekommer indlysende at man oftere responderer på en direkte, personlig henvendelse end på en man på egen hånd og af egen drift skal opsøge. distributionen bygger på den forhåbning at den enkelte modtager let kan videresende opfordringen til sine bekendte der kunne have interesse for at deltage i undersøgelsen, den såkaldte sneboldeffekt, hvor spørgeskemaet i teorien vil kunne blive udbredt til utallige modtagere, idet den kontaktede respondent kontakter to andre, der kontakter to andre. Indlæg på onlinefora er publiceret mellem d. 21. og d. 29. april (bilag 2), og mails til personer fundet på fora og klansider er blevet sendt d. 28. april, og det er derfor muligt til dels at sortere i de indkomne besvarelser med hensyn til hvordan respondenten har fundet vej til undersøgelsen. Her viser det sig at 9,1 % af besvarelserne kommer fra respondenter der har modtaget linket til undersøgelsen i form af videresendelse, mens respondenter der kan have fundet linket på et debatfora eller have modtaget linket i videresendelse - udgør 42,5 %. Det er vanskeligt at skelne, da der i spørgeskemaet ikke er givet mulighed for respondenterne at angive hvordan de har hørt om undersøgelsen. Det er derfor ikke muligt at afgøre i hvor høj grad sneboldeffekten har sig gældende, men det kan konkluderes at det var en god idé anvende flere indsamlingsmetoder. En anden sorteringsmetode er at se på respondentens adresse eller angivelse af beskæftigelse og eventuelle studiested. i nogle tilfælde har respondenterne angivet anden adresse end den opfordringen er blevet send til. På den måde har det været muligt at identificere en del af respondenterne som hjemhørende på enten ITU (11 %) eller DB Aalborg (17,6 %). Svar fra venner og bekendte udgør 15,4 %, og svar fra ukendte der er kontaktet pr. mail udgør 4,4 %. Se tabel 1 Tabel 1: Respondentkategorier mailkontakt - kendt mailkontakt - ukendt aastud-mail ITU-mail Videresendt/onlineforum Respondentkategorier Antal % 14 15,4% 4 4,4% 16 17,6% 10 11,0% 47 51,6% Spørgeskemaet er med vilje udformet således, at også mænd kan deltage. Begrundelsen for dette valg skyldes distributionsmetoden, hvor jeg i forskellige relevante internetfora har skrevet en opfordring til at deltage i undersøgelsen. Jeg har her haft et generelt indtryk af at de mandlige medlemmer er i er massivt overtal på flertallet af disse fora, og der derfor ville være en god chance for at enkelte af disse vil føle sig fristet til at deltage i undersøgelsen måske blot af nysgerrighed eller for på den baggrund a kunne undersøge, om det var noget de ville have lyst til at anbefale til eventuelle kvindelige bekendte. Derfor har jeg valgt at give muligheden for at kunne svare meningsfuldt for begge køn, selvom undersøgelsen primært er rettet mod kvinder. 6

7 19 mænd har besvaret spørgeskemaet, og jeg har overvejet, hvorvidt besvarelserne fra de mandlige respondenter har kunnet indgå i undersøgelsen som sammenligningsgrundlag, men har valgt dem fra, da denne gruppe er for skævt fordelt aldersmæssigt i forhold til de kvindelige respondenter; flertallet af mandlige (12) ligger i aldersgruppen 15-19, 4 i aldersgruppen og to i aldersgruppen Hos de kvindelige respondenter aldersfordeling anderledes koncentreret om aldersgrupperne og 30-39, og der er kun tre respondenter i den yngste aldersgruppe. Respondenterne har generelt taget opgaven alvorligt og har omhyggeligt udfyldt skemaet korrekt; jeg har således ikke fundet det nødvendigt at kassere nogle af besvarelserne. Til organisering og analyse af resultaterne har jeg brugt statistikprogrammet SPSS, da det er et program, jeg har anvendt tidligere i uddannelsen. 3 METODEFRAVALG OG KRITIK Jeg har fravalgt at foretage kvalitative interviews. Der foreligger allerede tilgængeligt en række mere eller mindre kvalitative interviews med danske og udenlandske piger og kvinder der spiller computerspil fx i Edge, GRTV, Gamereactor, GrrrlGamers, og disse interviews har tjent som inspirationsgrundlag til udarbejdelsen af spørgeskemaet, idet jeg herigennem blev opmærksom på aspekter og facetter som de store kvantitative undersøgelser ikke afdækker. Jeg har i stedet givet respondenterne mulighed for at komme med uddybende kommentarer til flere af spørgsmålene, og det er der op til lidt over en tredjedel der har benyttet sig af i fx øvrige kommentarer (Bilag 5). Disse kommentarer vil udgøre det kvalitative aspekt af undersøgelsen og vil blive inddraget i de tilfælde, hvor det viser sig relevant. Det kunne dog have været relevant at have interviewet indkøbsansvarlige på forskellige biblioteker med hensyn til hvem de anser for at være de primære brugergrupper, hvad bibliotekerne gør for at promovere spil og spilrelaterede materialer, såsom blade og spilanmeldelser i forhold til andre materialer, evt. mht. til etablering af brugerpaneler, hvordan de vægter indkøbssummen i forhold til voksen og børnespil, og om de gør sig nogle tanker om hvad voksne kvinder gerne spiller. Dette ville have givet et indblik i de faktiske forhold og hvilke forestillinger der findes blandt bibliotekarer om computerspillere. Grundet mine tidsmæssige ressourcer, og særligt fordi jeg arbejder alene, har jeg valgt dette aspekt fra. Vil i stedet i analyse- og perspektiveringsafsnittet søge at pege på hvordan de fremkomne resultater kan anvendes videre. Indsamlingsmetodens begrænsninger og populationens repræsentativitet 3 Data fra besvarelserne er blevet indført manuelt, dels fordi jeg var usikker på hvordan en automatisk overførsel til en database skulle laves/kodes, dels fordi jeg af sammen grund var bange for at miste data og overblik, hvis dataoverførslen på forskellig vis skulle vise sig at være fejlbehæftet. Jeg har her været meget omhyggelig og har kontrolleret hver enkelt besvarelse efter at have tastet den ind. Den manuelle indtastning har givet mig et godt indblik i hvor spørgeskemaets svagheder var størst, hvornår respondenterne har været i tvivl om hvordan et spørgsmål skulle besvares, og det har derfor været en fordel at have gennemgået hver enkelt besvarelse, idet jeg derved i datasættet har kunnet tilføje kommentarer, der gør det muligt at sortere de fejlbehæftede områder fra i de enkelte besvarelser uden at skulle forkaste hele besvarelsen. 7

8 Forud for igangsættelsen af undersøgelsen lod jeg 5 personer teste spørgeskemaet med henblik på at undersøge hvor lang tid det tog at udfylde skemaet, hvorvidt spørgsmålene og svarkategoriernes ordlyd var forståelig og hvorvidt der burde være flere/færre svarkategorier. Deres mundtlige kommentarer har jeg brugt til at forbedre skemaet. Testfasen kunne have været længere og jeg burde have interviewet testpersonerne nøjere, hvilket vil fremgå af nogle af de kommentarer jeg efterfølgende har fået af respondenterne (Bilag 5). En vis fejlmargen i respondentpopulationen gør sig gældende på forskellig vis: Skævhed i aldersfordelingen: den aldersmæssige spredning for respondenterne går fra 15 år til 55 år, men antalsmæssigt samler 86 % sig i aldersgruppen og der er således kun tre teenagere med (aldersgruppe 15-19) og få ældre 9 der er mellem 36 og 55. Denne fordeling, især med henblik på den unge gruppe, afspejler ikke landsgennemsnittet og udgør således en fejlkilde. Endvidere gør den ujævne aldersspredning at det ikke muligt at bruge alder som baggrundsvariabel i sammenhængstest, da de anvendelige tests, Chi 2 - og Gamma-test fordrer, at der er mindst 5 enheder i hver gruppe. Den geografiske spredning må også antages at være fejlbehæftet i forhold til landsgennemsnittet, generelt fordeler respondenterne sig nogenlunde jævnbyrdigt over Århus, København og Aalborg, mens kun 2 (2,2 %) af respondenterne kommer fra Fyn, heraf kun den ene fra Odense. I forhold til det formodede landsgennemsnit er spredningen for lille. De her anførte fejltyper kan alle henføres til indsamlingsmetoden. Den oftest forekommende fejl er i spørgsmål 12, hvor respondenterne bedes angive hvilke spilgenrer de spiller offline og online. Spørgsmål 12 ligger i forlængelse af spørgsmål 11, hvor man skal angive hvor ofte man spiller de forskellige spilgenrer, og fejlen består i at nogle angiver at de aldrig spiller bestemte spilgenrer, men alligevel sætter kryds ud for offline i den pågældende spilgenre. Jeg har derfor ikke anvendt resultater fra denne svarkategori. Et andet spørgsmål der har givet anledning til fejl er 23c, hvor man skal prioritere fra 1-7 hvad man først og fremmest læser i computerspilsblade Her var der hensigten at man skulle fordele tallene gensidigt udelukkende på de enkelte svarkategorier. Dette er ikke blevet skrevet tilstrækkelig tydeligt, og enkelte respondenter har misforstået og har tildelt flere kategorier samme talværdi. I sådanne tilfælde har jeg kontaktet respondenten og har bedt vedkommende fordele tallene. Det drejer sig om tre respondenter, det alle er nært bekendte, men det er selvfølgelig en fejlmargin. Det havde været hensigtsmæssigt dels at have spurgt respondenterne om hvordan de havde hørt om undersøgelsen dels have bedt dem angive hvorvidt de var interesserede i at blive kontaktet igen for uddybende spørgsmål. Det havde også været hensigtsmæssigt at bede respondenterne i højere tage stilling eller vægte deres svar i de spørgsmål der angår deres holdninger og oplevelser, fx på en skala fra fx meget vigtigt til slet ikke vigtigt i spørgsmål 20 angående, hvad respondenten synes er vigtigt ved en spilkarakter. Kunne endvidere have spurgt mere ind til deres selvopfattelse som spiller, hvordan de oplever at andre oplever dem som spillere, om de får spilinspiration fra venner eller 8

9 veninder. Herved ville det være blevet muligt at vægte svarene indbyrdes og jeg ville derved have haft mulighed for at tegne en skarpere profil af respondenterne. LITTERATURINDSAMLING Baggrundslitteraturen til opgaven er dels fundet ved at søge vha. Google, dels på danske og udenlandske computerspilsforskningssider på nettet. Her har jeg hentet artikler og fået inspiration på især internationalt forum for spilforskere og den danske ækvivalent, samt på og to fora henvendt mod kvindelige spillere. Endvidere har jeg i meget høj grad med udgangspunkt i litteraturlister i oversigtsværker ladet mig inspirere af litteraturlister til at finde yderligere litteratur, hvilket har vist sig meget frugtbart. BEGREBSDEFINITION Spilgenrer Det er et problem at definere computerpilsgenrer entydigt, da der ofte er tale om blandingsgenrer. Man kan overordnet tale om fire klassiske computerspilsgenrer: Actionspil, Strategispil, Adventurespil og Simulationsspil og Disse fire klassiske genrer fordeler sig på kryds og tværs og blander sig med hinanden i de fleste spil. De 11 spilgenrer, som respondenterne har kunnet vælge imellem, se tekstbox til højre, er inspireret fra den definition der gives på Medierådets hejmmeside om computerspil: Her opereres der med 10 genrer, jeg har her valgt to fra, Børnespil og Edutainment, da disse genrer ikke retter sig mod undersøgelsens målgruppe. Endvidere har jeg trukket genrerne Kampspil, Skydespil, og Sportsspil frem som selvstændige genrer i Medierådets definition anvendes Actionspil som overordnet, samlende betegnelse for disse samt Kørespil og Actionadventure. Kørespil har jeg placeret med henvisning til spileksempler under Simulation, mens eksempler på Action-adventurespil placeredes under Action og til dels Rollespil. Der er tale om gængse spilgenrer, som man også bruger indenfor spilbranchen. For at respondenterne også kunne få en forståelse for, hvad disse genrer handlede om, gav jeg spileksempler på genrerne. Disse eksempler blev i spørgeskemaet synlige ved at brugeren lod musen glide hen over genrens navn. SPILGENRER: PLATFORM: Fx Super Mario Brothers, Sonic, Spyro, Pac Man, Space Invaders, Pong ACTION: Max Payne, Hitman, Doom, Half-Life, Golden Eye, Battlefield SKYDESPIL: First Person Shooters og Third Person Shooters såsom Counter Strike, Call of Duty, Unreal Tournament, Quake KAMPSPIL: Soulcalibur 2, Tekken, Legends of Wrestling, Dead or Alive, Mortal Kombat STRATEGI: The Sims, World of Warcraft, Black & White, Civilization ROLLESPIL: [0]Baldurs Gate, Diablo 2, Neverwinther Nights, Everquest, Vampire - Bloodlines ADVENTURE: Grim Fandango, Monkey Island, Tomb Raider, Zelda, Resident Evil SPORT / SPORTMANAGEMENT: Tony Hawk s Pro Skater, NBA Basket, SSX 3, Championship Manager, FIFA SIMULATION: Flightsim 2000, Need for Speed, Toca Race Driver, Gran Turismo, Tony Hawk s Pro Skater PUZZLES: Tetris, Lemmings, Bejeweled, Minesweeper, Inspector Parker KORT-/BRÆTSPIL[0]: Skak, 7- kabale, Risk, Poker 9

10 Fiktionsgenrer Med afsæt i Subrahmanyam og Greenfields artikel: Computer Games for Girls: what makes them play, hvor det antydes at der måske er sammenfald mellem hvilke fiktionsgenrer piger foretrækker i tv og litteratur og hvad de vil foretrække at spille, har jeg har fundet det interessant at spørge til respondenternes foretrukne fiktionsgenrer. Genrekategorierne er inspireret dels ud fra de fiktionsgenrer, der bruges i Kirsten Drotners undersøgelse af Børn og unges medievaner samt genrer inden for skønlitteratur, film og leg. (Subrahmanyam, K. et Greenfield, P.M. 1998, Drotner 2001) Fiktiongenrer er en interessant kategori, for i følge Bille et al foretrækker kvinder følgende genrer i film og litteratur, se figur 4.9 og 6.8 i bilag 7. Interessant at se om denne smag har betydning i valget af spil, sådan som Subrahmanyam og Greenfield hævder. Det er selvfølgelig også problematisk at stille dette spørgsmål, da det måske har været vanskeligt for respondenterne umiddelbart at associere spil med bestemte fiktionsgenrer her er særlig Romantikgenren problematisk sammen med Realisme. LÆSEVEJLEDNING FIKTIONSGENRER: Science-fiction, Fantasy /eventyr Gys/ horror Realisme Abstrakt Krig Romantik Detektiv Humor Teoriafsnit: Teoriafsnittet består af en gennemgang og diskussion af tre overordnede tilgange til spildesign der på forskellig vis. De specifikke teorier, der ligger til grund for de enkelte hypoteser vil blive gennemgået og diskuteret i analyseafsnittet dette valg begrundes ud fra læsevenlighed. Analyseafsnit: Analyseafsnittet falder i to dele, dels som ovenfor anført i en gennemgang af teorier og undersøgelser der ligger til grund for de hypoteser jeg har opbygget spørgeskemaet på, sammenholdt med analysen af det indsamlede materiale Hver enkelt hypotese vil således blive gennemgået enkeltvis via en sammenhængende gennemgang af først den teoretiske baggrund for hypotesen og dernæst diskussion af på hvilke måder og hvorfor de indsamlede data af- eller bekræfter de opstillede hypoteser. De i hypotesegennemgangen fremkomne resultater skal i analyseafsnittets anden del sammenfattes til at munde ud i en identifikation af forskellige brugersegmenter blandt respondenterne, baseret på forbrugsmønster og præferencer. På den baggrund vil jeg søge at give konstruktive bud på hvilke af disse brugersegmenter der kan tilgodeses i bibliotekssammenhæng og hvordan. Perspektivering Perspektiveringen vil rumme bud på hvordan de i undersøgelsen trufne konklusioner kan anvendes i en videre sammenhæng. Bilag Alt tabelmateriale er samlet i et separat dokument sammen med de øvrige bilagsmaterialer. Dette har jeg valgt primært af hensyn til læsevenlighed, idet det kan formodes at man under læsningen gerne vil bese de relevante tal. De enkelte tabeller numre desværre ikke blevet nummereret, Talmaterialet er derimod sorteret ved at placere det under sigende overskrifter, med det håb at læseren ikke mister overblikket. Respondenternes besvarelser er mulige at læse ved at køre den vedlagte cd-rom. 10

11 TEORI FORSKELLIGE TILGANGE TIL COMPUTERSPILSFORSKNINGEN Der kan overordnet siges at være tre linier inden for køn og computerspil/ spilforskning og spiludvikling, nemlig det biologisk/kognitivistiske, det socialkonstruktivistiske og det kulturelle perspektiv. 1. Det kognitivistiske perspektiv Det biologiske/kognitivistiske perspektiv, her repræsenteret ved Sheri Graner Ray (2004), tager afsæt i den behavioristiske og kognitivistiske forskning og henter sit datamateriale fra psykologien. Den grundlæggende antagelse er her at mænd og kvinders hjerner besidder forskellige kognitive strukturer, der er afgørende/betydende for bestemte adfærds- og reaktionsmønstre. Mænd er som følge af disse kognitive strukturer automatisk disponeret til som følge af visuelt stimuli at opleve fysiologisk respons i form af lystfølelse, glæde og fornøjelse. Kvinder er ikke på samme måde disponeret, den fysiologiske reaktion hos kvinder udløses derimod ved følelsesmæssige eller taktile stimuli. Denne stimuli-respons betingning af kemisk/hormonelt funderede belønningsmekanismer der udløses i hjernen, er resultatet af millioner af års programmering, designet af naturen for at få individet til følge bestemte adfærdsmønstre der skal optimere overlevelseschancerne. Denne forprogrammering er grundlagt i en fjern urtid hvor mennesket levede i en jægersamler kultur. Mænd var jægere og havde behov for at være overvågne og kampberedte, mens kvinder, der oftest var ukampdygtige pga. graviditet og amning, var samlere og havde ansvaret for børn og husholdning. Mænds fascination af computerspil, her især voldelige og adrenalinpumpende FPS og fly- og bilspil, alle spilgenrer der kræver gode synsevner, høj spatial intelligens og konkurrencelyst, kan således forklares ud fra at disse spil tilfredsstiller det mandlige jagtinstinkt, mens det på den anden side er ganske naturligt at piger og kvinder ikke i særlig grad har udvist lyst til at spille computerspil, da de på markedet eksisterende titler til overmål tilgodeser /betoner /baserer spiloplevelsen på visuelt stimuli, og ikke tilfredsstiller de medfødte omsorgsinstinkter hos pigen, jævnfør nedenstående citat af Roberta Williams, grundlægger af spilfirmaet Sierra Entertainment, og som første kvindelige spiludvikler der i løbet af 1980 erne og 90 erne udgav King s Quest serien, som ikke blot var en salgssucces, men også var banebrydende, både teknologisk i forhold til gameplay og interaktionsmuligheder, mens også fordi der her introduceredes de første kvindelige spilkarakterer. Generally, men like games with more action especially violent action, games with more hand-eye coordination, and games with lots and lots of strategy. Women tend to like games with more story, more character development, and more interaction with characters games with solving puzzles, games involving the brain rather than the hand, games with a more social aspect. And surprisingly, with hand-eye coordination games, women seem to like those types which have gathering aspects to them, a good example being Tetris. Wright, K, et Marold, A., 2000) 11

Ud af Børnepanelets 62 6. klasser deltog 56 klasser med i alt 1073 elever 49 procent drenge og 51 procent piger.

Ud af Børnepanelets 62 6. klasser deltog 56 klasser med i alt 1073 elever 49 procent drenge og 51 procent piger. Computerspil fylder en stor del af børns fritidsliv. 9 ud af 10 børn spiller - men der er stor forskel på piger og drenges spillevaner. Næsten alle de børn, der spiller computerspil, ønsker, at computerspil

Læs mere

Elektroniske netværk og online communities

Elektroniske netværk og online communities Elektroniske netværk og online communities BD272 Business Danmark juni 2010 Indholdsfortegnelse Hovedkonklusioner... 2 Indledning... 2 Metode og validitet... 2 Medlemmernes kendskab til online netværk

Læs mere

En undersøgelse af. Brugen af og tilfredsheden med Holdning og Handling

En undersøgelse af. Brugen af og tilfredsheden med Holdning og Handling En undersøgelse af Brugen af og tilfredsheden med Holdning og Handling Undersøgelsen er foretaget af et uvildigt konsulentfirma LABH Consult I/S, som ikke har nogen tilknytning til Lions Quest Danmark.

Læs mere

Engelsk på langs. Spørgeskemaundersøgelse blandt elever på gymnasiale uddannelser Gennemført af NIRAS Konsulenterne fra februar til april 2005

Engelsk på langs. Spørgeskemaundersøgelse blandt elever på gymnasiale uddannelser Gennemført af NIRAS Konsulenterne fra februar til april 2005 Engelsk på langs Spørgeskemaundersøgelse blandt elever på gymnasiale uddannelser Gennemført af NIRAS Konsulenterne fra februar til april 2005 DANMARKS EVALUERINGSINSTITUT Engelsk på langs Spørgeskemaundersøgelse

Læs mere

Engelsk for alle. Brugerundersøgelse på Roskilde Bibliotek 5.-17. september 2005

Engelsk for alle. Brugerundersøgelse på Roskilde Bibliotek 5.-17. september 2005 Projekt Engelsk for alle. Bilag 1. Brugerundersøgelse Overordnet konklusion Engelsk for alle Brugerundersøgelse på Roskilde Bibliotek 5.-17. september 2005 630 brugere deltog i bibliotekets spørgeskemaundersøgelse

Læs mere

BØRNEINDBLIK 3/14 JEG TROR BARE, FACEBOOK ER DET, MAN GØR SOM UNG

BØRNEINDBLIK 3/14 JEG TROR BARE, FACEBOOK ER DET, MAN GØR SOM UNG BØRNEINDBLIK 3/14 ANALYSENOTAT FRA BØRNERÅDET NR. 3/2014 1. ÅRGANG 4. APRIL 2014 ANALYSE: 13-ÅRIGES LIV PÅ SOCIALE MEDIER JEG TROR BARE, FACEBOOK ER DET, MAN GØR SOM UNG Næsten alle 13-årige er aktive

Læs mere

Bilag. Resume. Side 1 af 12

Bilag. Resume. Side 1 af 12 Bilag Resume I denne opgave, lægges der fokus på unge og ensomhed gennem sociale medier. Vi har i denne opgave valgt at benytte Facebook som det sociale medie vi ligger fokus på, da det er det største

Læs mere

1.1 Den kulturelle superbruger

1.1 Den kulturelle superbruger 1.1 Den kulturelle superbruger Jeg bruger biblioteket meget. Jamen, minimum én gang om ugen, sommetider hyppigere. Kvindelig kulturel superbruger Den kulturelle superbruger er særligt kendetegnet ved at

Læs mere

Han ses relativt sjældent på biblioteket. Når han bruger biblioteket, har han dog relativ stor interesse for bibliotekets digitale tilbud.

Han ses relativt sjældent på biblioteket. Når han bruger biblioteket, har han dog relativ stor interesse for bibliotekets digitale tilbud. 1.1 Nørden Jeg bruger det ikke så meget mere, fordi meget af den info, jeg har brug for, får jeg fra nettet. Mandlig nørd, ikke- bruger Nørdsegmentet består af unge mænd, der har nørdede interesser som

Læs mere

Undersøgelse af den nordiske befolknings kendskab og holdning til Nordisk Råd og Nordisk Ministerråd og et særligt forstærket nordisk samarbejde

Undersøgelse af den nordiske befolknings kendskab og holdning til Nordisk Råd og Nordisk Ministerråd og et særligt forstærket nordisk samarbejde Undersøgelse af den nordiske befolknings kendskab og holdning til Nordisk Råd og Nordisk Ministerråd og et særligt forstærket nordisk samarbejde Oxford Research, oktober 2010 Opsummering Undersøgelsen

Læs mere

Forbrug af film- og tv-serier og pirateri i danske husstande 2013

Forbrug af film- og tv-serier og pirateri i danske husstande 2013 Side 1 af 12 YouSee A/S, Presse DATO 17/4-2013 INITIALER BWJ/IKJE Version: FINAL Forbrug af film- og tv-serier og pirateri i danske husstande 2013 Forord Denne analyse er den fjerde i en række, som YouSee

Læs mere

Bilag 1. Der er en rar og hyggelig atmosfære. interesseret i Frekvens Antal 85 102 147 43 Procent 54,5 % 65,4 % 94,2 % 27,6 %

Bilag 1. Der er en rar og hyggelig atmosfære. interesseret i Frekvens Antal 85 102 147 43 Procent 54,5 % 65,4 % 94,2 % 27,6 % Bilag 1 Datasæt for Bjæverskov: Frekvenstabeller Tabel B.1 Bjæverskov Bibliotek Grunden til benyttelse af netop dette bibliotek Frekvenstabel Hvorfor benytter du netop dette bibliotek? Der er en rar og

Læs mere

Kom/It - Reklamespil

Kom/It - Reklamespil Kom/It - Reklamespil Afleveret d. 19/2-2012 Lavet af Magnus, Frederik Hass, Emil og Niclas Målgruppe og Spillertyper (Lavet af Magnus) Før en nyudvikling af et koncept, må man finde ud af hvilken typer

Læs mere

TEMARAPPORT OM BØRN OG OVERVÆGT

TEMARAPPORT OM BØRN OG OVERVÆGT TEMARAPPORT OM BØRN OG OVERVÆGT 1 Temarapport om børn og overvægt Sundhedsstyrelsen Islands Brygge 67 23 København S URL: http://www.sst.dk Publikationen kan læses på: www.sst.dk Kategori: Faglig rådgivning

Læs mere

Undersøgelse om IT i folkeskolen 2011

Undersøgelse om IT i folkeskolen 2011 Undersøgelse om IT i folkeskolen 2011 Udarbejdet af Scharling Research for redaktionen af Folkeskolen, november 2011 Scharling.dk Formål Denne rapport har til hensigt at afdække respondenternes kendskab

Læs mere

Surveyundersøgelse af danske kiropraktorpatienter

Surveyundersøgelse af danske kiropraktorpatienter Surveyundersøgelse af danske kiropraktorpatienter Foto: Uffe Johansen Dansk Kiropraktor Forening København 2013 Indhold 1 Baggrund for undersøgelsen.. 2 2 Indkomstniveau. 3 Kiropraktorpatienters årlige

Læs mere

Indledning. Ole Michael Spaten

Indledning. Ole Michael Spaten Indledning Under menneskets identitetsdannelse synes der at være perioder, hvor individet er særlig udfordret og fokuseret på definition og skabelse af forståelse af, hvem man er. Ungdomstiden byder på

Læs mere

Man burde jo bruge det (biblioteket) men jeg ved ikke rigtig, hvad jeg skal bruge det til

Man burde jo bruge det (biblioteket) men jeg ved ikke rigtig, hvad jeg skal bruge det til 1.1 Senioren Man burde jo bruge det (biblioteket) men jeg ved ikke rigtig, hvad jeg skal bruge det til Mandlig senior, ikke-bruger Seniorerne skiller sig primært ud ved at være det ældste segment samt

Læs mere

Etisk Regnskab. Silkeborg Bibliotek

Etisk Regnskab. Silkeborg Bibliotek Etisk Regnskab for Silkeborg Bibliotek Tillæg: Børnenes udsagn i grafisk fremstilling Ved en beklagelig fejl er dette materiale faldet ud af hovedudgaven af det etiske regnskab. Tillægget kan som det øvrige

Læs mere

Individualisten er primært karakteriseret ved, at alle i segmentet har individuel sport som en hovedinteresse.

Individualisten er primært karakteriseret ved, at alle i segmentet har individuel sport som en hovedinteresse. 1.1 Individualisten Man kan blive inspireret på biblioteket; hvad de lige har stillet frem. Jeg finder tit nogle bøger, som jeg ikke havde tænkt på, og som viste sig at være rigtig gode. Kvindelig individualist,

Læs mere

Ledelsesevaluering. Formål med afsæt i ledelsespolitik og ledelsesværdier. Inspiration til forberedelse og gennemførelse

Ledelsesevaluering. Formål med afsæt i ledelsespolitik og ledelsesværdier. Inspiration til forberedelse og gennemførelse Ledelsesevaluering Inspiration til forberedelse og gennemførelse At gennemføre en ledelsesevaluering kræver grundig forberedelse for at give et godt resultat. Her finder I inspiration og gode råd til at

Læs mere

Guild Wars. Af Henrik Breddam

Guild Wars. Af Henrik Breddam Guild Wars Af Henrik Breddam Ord markeret med * er forklaret i ordlisten Guild Wars er et spil til pc, udgivet i april 2005. Spillet er produceret af Arena-net, et lille firma, startet af kendte personligheder

Læs mere

Undersøgelse af frivillighed på danske folkebiblioteker

Undersøgelse af frivillighed på danske folkebiblioteker Undersøgelse af frivillighed på danske folkebiblioteker Indholdsfortegnelse 1 FRIVILLIGHED PÅ DE DANSKE FOLKEBIBLIOTEKER... 3 1.1 SAMMENFATNING AF UNDERSØGELSENS RESULTATER... 3 1.2 HVOR MANGE FRIVILLIGE

Læs mere

Projektbeskrivelse: 2. undersøge de mest brugte undervisningsprogrammer mht. læsefaglige elementer og metoder samt bagvedliggende læsesyn.

Projektbeskrivelse: 2. undersøge de mest brugte undervisningsprogrammer mht. læsefaglige elementer og metoder samt bagvedliggende læsesyn. Projektbeskrivelse: Projekt IT og læsning Indledning: Fokus på læsning og undervisning i læsning og skrivning samtidig med et stærkt øget fokus på IT som hjælpemiddel i undervisningen og integrationen

Læs mere

Mediepolitik i Klub Egedal

Mediepolitik i Klub Egedal Mediepolitik i Klub Egedal Klubberne i klub Egedal vil være banebrydende indenfor tilbuddene vedrørende computere og IT blandt børn og unge. Vi vil bestræbe os for konstant at have fingeren på pulsen,

Læs mere

Danskernes holdninger og kendskab til udviklingsbistand 2012

Danskernes holdninger og kendskab til udviklingsbistand 2012 Danskernes holdninger og kendskab til udviklingsbistand 2012 Danida, februar 2013 1 D INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Sammenfatning... 3 2. Indledning... 5 3. Danskernes syn på udviklingsbistand... 6 Den overordnede

Læs mere

Kvantitative og kvalitative metoder. Søren R. Frimodt-Møller, 19. oktober 2012

Kvantitative og kvalitative metoder. Søren R. Frimodt-Møller, 19. oktober 2012 Kvantitative og kvalitative metoder Søren R. Frimodt-Møller, 19. oktober 2012 Program 1. Forskningsspørgsmål 2. Kvantitative vs. kvalitative metoder 3. Eksempler på konkrete forskningsmetoder 4. Sampling-begrebet

Læs mere

Læreres erfaringer med it i undervisningen

Læreres erfaringer med it i undervisningen Læreres erfaringer med it i undervisningen Formål Denne rapport er baseret på spørgsmål til læserpanelet om deres erfaringer med brugen af it i undervisningen. Undersøgelsen har desuden indeholdt spørgsmål

Læs mere

HVAD GIVER DIG LYST TIL AT LÆRE? Undersøgelse af danske skolebørns lyst til læring

HVAD GIVER DIG LYST TIL AT LÆRE? Undersøgelse af danske skolebørns lyst til læring HVAD GIVER DIG LYST TIL AT LÆRE? Undersøgelse af danske skolebørns lyst til læring Hvad giver dig lyst til at lære? Analyse af danske skolebørns lyst til læring 1. BAGGRUND Vi giver ordet til skolebørnene

Læs mere

Det gode unge liv. 1. Det gode liv

Det gode unge liv. 1. Det gode liv Det gode unge liv De unge fra 16-24 år forbinder i høj grad det gode liv med familie, venner og kærlighed. De fleste unge føler sig generelt lykkelige, men mere end hver tredje af de unge føler sig altid

Læs mere

Tips og vejledning vedrørende den tredelte prøve i AT, Nakskov Gymnasium og HF

Tips og vejledning vedrørende den tredelte prøve i AT, Nakskov Gymnasium og HF Tips og vejledning vedrørende den tredelte prøve i AT, Nakskov Gymnasium og HF Den afsluttende prøve i AT består af tre dele, synopsen, det mundtlige elevoplæg og dialogen med eksaminator og censor. De

Læs mere

SVT Sydnytt & Tv2/Lorry

SVT Sydnytt & Tv2/Lorry SVT Sydnytt & Tv2/Lorry Integration i Øresund Gennemført i August/september 2004 Udarbejdet af Pernille Bjørnholt Cand. scient. soc. JYSK ANALYSEINSTITUT A/S Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse Formål

Læs mere

Nordjysk Uddannelsesindblik 2015 - temaindblik: Elevsammensætning og social mobilitet på ungdomsuddannelserne

Nordjysk Uddannelsesindblik 2015 - temaindblik: Elevsammensætning og social mobilitet på ungdomsuddannelserne Nordjysk Uddannelsesindblik 2015 - temaindblik: Elevsammensætning og social mobilitet på ungdomsuddannelserne Denne publikation er en del af Region s årlige uddannelsesindblik. I denne publikation beskrives

Læs mere

Beskæftigelsesundersøgelse for PBA i international handel og markedsføring. Årgang 2009-2011 pr. 1. februar 2012

Beskæftigelsesundersøgelse for PBA i international handel og markedsføring. Årgang 2009-2011 pr. 1. februar 2012 Beskæftigelsesundersøgelse for PBA i international handel og markedsføring Årgang 2009-2011 pr. 1. februar 2012 Udarbejdet af Gitte Damgaard, Erhvervsakademi Aarhus, April 2012 Indholdsfortegnelse 1. Indledning...

Læs mere

Undersøgelse af nye studerende på kommunikationsuddannelsen på Danmarks Medie- og Journalisthøjskole, Aarhus Efterår 2014

Undersøgelse af nye studerende på kommunikationsuddannelsen på Danmarks Medie- og Journalisthøjskole, Aarhus Efterår 2014 Undersøgelse af nye studerende på kommunikationsuddannelsen på Danmarks Medie- og Journalisthøjskole, Aarhus 2014 December 2014 Alexander Clausen 1 1. Indholdsfortegnelse 1. INDHOLDSFORTEGNELSE... 2 2.

Læs mere

Metoden er meget anvendt i praksis, og er særdeles velegnet, hvis du ønsker at undersøge holdninger hos et større antal af mennesker.

Metoden er meget anvendt i praksis, og er særdeles velegnet, hvis du ønsker at undersøge holdninger hos et større antal af mennesker. Spørgeskemaer Metoden er meget anvendt i praksis, og er særdeles velegnet, hvis du ønsker at undersøge holdninger hos et større antal af mennesker. Hvad er et spørgeskema? Et spørgeskema består i sin bredeste

Læs mere

Efteråret 2014. Undersøgelse af borgertilfredsheden på Jobcenter Rebild

Efteråret 2014. Undersøgelse af borgertilfredsheden på Jobcenter Rebild Efteråret 2014 Undersøgelse af borgertilfredsheden på Jobcenter Rebild Indholdsfortegnelse 1. Rapport Borgertilfredshedsundersøgelse Jobcenter Rebild... 3 1.1 - Kort om undersøgelsen... 3 1.2 - Formål...

Læs mere

Analyse af dagpengesystemet

Analyse af dagpengesystemet Analyse af dagpengesystemet Udarbejdet september/oktober 2011 BD272 Indhold Indledning... 2 Metode og validitet... 2 Dataindsamling fra... 2 Dataindsamling fra den øvrige befolkning... 2 Forventninger

Læs mere

Brugerundersøgelse. Anvendelse af politiets profiler på Facebook og Twitter. Ibureauet, Information

Brugerundersøgelse. Anvendelse af politiets profiler på Facebook og Twitter. Ibureauet, Information Brugerundersøgelse Anvendelse af politiets profiler på Facebook og Twitter Ibureauet, Information 26. august 2013 Side 2 1. Baggrund Rigspolitiet gennemførte i 2011 en foranalyse samt udarbejdede en business

Læs mere

- Panelundersøgelse, Folkeskolen, februar 2013 FOLKESKOLEN. Undersøgelse om syn på kønnets betydning for fag- og uddannelsesvalg

- Panelundersøgelse, Folkeskolen, februar 2013 FOLKESKOLEN. Undersøgelse om syn på kønnets betydning for fag- og uddannelsesvalg FOLKESKOLEN Undersøgelse om syn på kønnets betydning for fag- og uddannelsesvalg 2013 Udarbejdet af Scharling Research for redaktionen af Folkeskolen, februar 2013 Formål Scharling.dk Side 1 af 14 Metode

Læs mere

2015 KONJUNKTUR ANALYSE

2015 KONJUNKTUR ANALYSE 2015 KONJUNKTUR ANALYSE Indholdsfortegnelse INDLEDNING... 2 HOVEDKONKLUSIONER... 3 KONJUNKTURSITUATIONEN... 4 KONJUNKTURINDEKS... 4 KONJUNKTURKORT... 7 KONJUNKTURSITUATIONEN I DETALJER... 8 NUVÆRENDE KONJUNKTURSITUATION...

Læs mere

Kapitel 14. Selvmordsadfærd

Kapitel 14. Selvmordsadfærd Kapitel 14 Selvmordsadfærd 14. Selvmordsadfærd Selvmordsadfærd er en fælles betegnelse for selvmordstanker, selvmordsforsøg og fuldbyrdede selvmord. Kapitlet omhandler alene forekomsten af selvmordstanker

Læs mere

FORSA Temadag Pengespil og risikoopfattelser blandt 11-17-årige Søren Kristiansen, 25.8. 2010. Præsentation af Aalborg Universitet 1 af 31

FORSA Temadag Pengespil og risikoopfattelser blandt 11-17-årige Søren Kristiansen, 25.8. 2010. Præsentation af Aalborg Universitet 1 af 31 FORSA Temadag Pengespil og risikoopfattelser blandt 11-17-årige Søren Kristiansen, 25.8. 2010 Præsentation af Aalborg Universitet 1 af 31 1 Præsentation af Aalborg Universitet 2 af 31 Undersøgelsen Formål:

Læs mere

1.1 Børneforældre over 30

1.1 Børneforældre over 30 1.1 Børneforældre over 30 Jeg kommer der med mine børn de bruger det rigtig meget i skolen. De tager derned for at søge efter bøger. Børneforælder over 30, kvindelig bruger Segmentet er, som navnet antyder,

Læs mere

Børn og finanskrisen. En undersøgelse i Børnerådets Børne- og Ungepanel November 2010. Redaktion: Søren Gade Hansen, Børnerådets sekretariat

Børn og finanskrisen. En undersøgelse i Børnerådets Børne- og Ungepanel November 2010. Redaktion: Søren Gade Hansen, Børnerådets sekretariat Børn og finanskrisen En undersøgelse i Børnerådets Børne- og Ungepanel November 2010 Redaktion: Søren Gade Hansen, Børnerådets sekretariat Tekst Trine Krab Nyby, Flemming Schultz, Børnerådets sekretariat

Læs mere

Manuskriptvejledning pr. 2015 Bachelorprisen

Manuskriptvejledning pr. 2015 Bachelorprisen Manuskriptvejledning pr. 2015 Bachelorprisen Fremsendelse af artikel Artikler skrevet på baggrund af bachelorprojekter, der er afleveret og bestået på det annoncerede tidspunkt, kan deltage i konkurrencen

Læs mere

1.1 Unge på videregående uddannelse

1.1 Unge på videregående uddannelse 1.1 Unge på videregående uddannelse Jeg kan godt finde på at bruge mit lokale bibliotek som læsesal, fordi der er en egentlig læsesal. Ung mand på videregående uddannelse, bruger Segmentet unge på videregående

Læs mere

- Medlemsundersøgelse, Danske Fysioterapeuter, Juni 2010. Danske Fysioterapeuter. Kvalitet i træning

- Medlemsundersøgelse, Danske Fysioterapeuter, Juni 2010. Danske Fysioterapeuter. Kvalitet i træning Danske Fysioterapeuter Kvalitet i træning Undersøgelse blandt Danske Fysioterapeuters paneldeltagere 2010 Udarbejdet af Scharling Research for Danske Fysioterapeuter juni 2010 Scharling.dk Side 1 af 84

Læs mere

BØRNEINDBLIK 9/14 ANALYSE: FAMILIENS ØKONOMI OG UNGES VIDEN OM PRIVATLIV PÅ NETTET RIGE BØRN LEGER BEDST PÅ NETTET

BØRNEINDBLIK 9/14 ANALYSE: FAMILIENS ØKONOMI OG UNGES VIDEN OM PRIVATLIV PÅ NETTET RIGE BØRN LEGER BEDST PÅ NETTET BØRNEINDBLIK 9/14 ANALYSENOTAT FRA BØRNERÅDET NR. 9/2014 1. ÅRGANG 18. DECEMBER 2014 ANALYSE: FAMILIENS ØKONOMI OG UNGES VIDEN OM PRIVATLIV PÅ NETTET RIGE BØRN LEGER BEDST PÅ NETTET Børn fra velstillede

Læs mere

Social Media Rapport for VIRKSOMHED A/S af Bach & McKenzie

Social Media Rapport for VIRKSOMHED A/S af Bach & McKenzie Social Media Rapport for VIRKSOMHED A/S af Bach & McKenzie Dato: 22-08-2014 Copyright af Bach & McKenzie 2014 Introduktion Indholdsfortegnelse 03 Hovedtal Kære VIRKSOMHED A/S Tillykke med jeres nye Social

Læs mere

Fri og uafhængig Selvstændiges motivation

Fri og uafhængig Selvstændiges motivation Fri og uafhængig Selvstændiges motivation Uafhængighed af andre og frihed til at tilrettelægge sit eget arbejde er de stærkeste drivkræfter for et flertal af Danmarks selvstændige erhvervdrivende. For

Læs mere

Roskilde Tekniske Gymnasium. Eksamensprojekt. Programmering C niveau

Roskilde Tekniske Gymnasium. Eksamensprojekt. Programmering C niveau Roskilde Tekniske Gymnasium Eksamensprojekt Programmering C niveau Andreas Sode 09-05-2014 Indhold Eksamensprojekt Programmering C niveau... 2 Forord... 2 Indledning... 2 Problemformulering... 2 Krav til

Læs mere

Sammenfatning af resultaterne fra spørgeskemaundersøgelse om akademiske socialrådgivere

Sammenfatning af resultaterne fra spørgeskemaundersøgelse om akademiske socialrådgivere Dansk Socialrådgiverforening 2009 Sekretariatet Pma Sammenfatning af resultaterne fra spørgeskemaundersøgelse om akademiske socialrådgivere Om undersøgelsen I slutningen af 2008 gennemførte DS en spørgeskemaundersøgelse

Læs mere

Grundlæggende metode og videnskabsteori. 5. september 2011

Grundlæggende metode og videnskabsteori. 5. september 2011 Grundlæggende metode og videnskabsteori 5. september 2011 Dagsorden Metodiske overvejelser Kvantitativ >< Kvalitativ metode Kvalitet i kvantitative undersøgelser: Validitet og reliabilitet Dataindsamling

Læs mere

HS ANALYSE BOX 1430 3900 NUUK TLF/FAX 322285 SKYDS@GREENNET.GL. Borgerne og it. Undersøgelsen er gennemført på vegne af Grønlands Selvstyre Juli 2013

HS ANALYSE BOX 1430 3900 NUUK TLF/FAX 322285 SKYDS@GREENNET.GL. Borgerne og it. Undersøgelsen er gennemført på vegne af Grønlands Selvstyre Juli 2013 HS ANALYSE BOX 30 3900 NUUK TLF/FAX 322285 SKYDS@GREENNET.GL 1 Borgerne og it - en status over brugen af it i det grønlandske samfund år 2013 Undersøgelsen er gennemført på vegne af Grønlands Selvstyre

Læs mere

Trivsel og psykisk arbejdsmiljø i Folkekirken. Rapport over afsluttende evaluering

Trivsel og psykisk arbejdsmiljø i Folkekirken. Rapport over afsluttende evaluering Trivsel og psykisk arbejdsmiljø i Folkekirken Rapport over afsluttende evaluering 1 Indhold 1. Baggrund... 3 2. Spørgeskemaundersøgelsen... 3 3. Opmærksomhedspunkter og eventuelle fejlkilder... 3 4. Præsentation

Læs mere

Grundlæggende metode og. 2. februar 2011

Grundlæggende metode og. 2. februar 2011 Grundlæggende metode og videnskabsteori 2. februar 2011 Dagsorden Metodiske overvejelser Kvantitativ >< Kvalitativ metode Validitet og repræsentativitet Stikprøver Dataindsamling Kausalitet Undervejs vil

Læs mere

People Test 360 Et testværktøj til at vurdere lederperformance fra alle vinkler

People Test 360 Et testværktøj til at vurdere lederperformance fra alle vinkler People Test 360 Et testværktøj til at vurdere lederperformance fra alle vinkler People Test 360 - PT360 Performance PT360 måler fokuspersonens performance på fem ledelsesmæssige ansvarsområder. Fokuspersonens

Læs mere

1.1 Unge under ungdomsuddannelse

1.1 Unge under ungdomsuddannelse 1.1 Unge under ungdomsuddannelse Jeg plejer at bruge biblioteket meget, jeg læser gerne flere bøger hver uge, men har ikke så meget tid nu jeg er startet på gymnasiet. Ung kvinde under ungdomsuddannelse,

Læs mere

ÅBENT HUS ANALYSE FORÅRET 2015 ANALYSENS INDHOLD

ÅBENT HUS ANALYSE FORÅRET 2015 ANALYSENS INDHOLD ÅBENT HUS ANALYSE FORÅRET 2015 ANALYSENS INDHOLD I foråret 2015 besøgte CompanYoung tre af landets universiteters åbent hus-arrangementer. Formålet hermed var at give indblik i effekten af åbent hus og

Læs mere

Webstatus. Brugertilfredshedsundersøgelse

Webstatus. Brugertilfredshedsundersøgelse Brugertilfredshedsundersøgelse http://www.radikale.dk Det Radikale Venstre 25. februar 4 Om undersøgelsen Undersøgelsen er foretaget som en pop-up spørgeskemaundersøgelse på http://www.radikale.dk. Der

Læs mere

Segmentering af biblioteksbrugere

Segmentering af biblioteksbrugere Segmentering af biblioteksbrugere - En analyse af 4 segmenter af brugere af Fredericia Bibliotek Moos-Bjerre Analyse Vartov, Farvergade 27A 1463 København K tel. 2624 6806 moos-bjerre.dk Indholdsfortegnelse

Læs mere

Dansk e-handel 2015: Portræt af forbrugeren på nettet

Dansk e-handel 2015: Portræt af forbrugeren på nettet Dansk e-handel 2015: Portræt af forbrugeren på nettet Køn og alder: Kvinde Alder: 42 år Familie: Hjemmeboende børn under 18 år Bosted: København Handler på nettet: Mindst én gang om en Varer på nettet:

Læs mere

At leve med diabetes

At leve med diabetes November 2006 At leve med diabetes Undersøgelse af diabetikeres ønsker til insulinpræparater og -udstyr Sådan udfylder du spørgeskemaet Vi håber, at du vil tage dig tid til at besvare vores spørgeskema.

Læs mere

Executive Summary Evaluering af Jobnet blandt jobsøgere. Brugerundersøgelse 2009

Executive Summary Evaluering af Jobnet blandt jobsøgere. Brugerundersøgelse 2009 Executive Summary Evaluering af Jobnet blandt jobsøgere Brugerundersøgelse 2009 Executive Summary Brugerundersøgelse 2009 Af Jeppe Krag Indhold 1 Undersøgelsens resultater...1 1.1 Undersøgelsens gennemførelse...1

Læs mere

Projekt LUU. TURs indsats i forhold til arbejdet i de lokale uddannelsesudvalg

Projekt LUU. TURs indsats i forhold til arbejdet i de lokale uddannelsesudvalg Projekt LUU TURs indsats i forhold til arbejdet i de lokale uddannelsesudvalg Notat om spørgeskemaundersøgelse af partsudpegede medlemmer af lokale uddannelsesudvalg inden for TURs område. Gennemført april-

Læs mere

Børnekultur og børns kultur. Det børnekulturelle system. Kulturel frisættelse. børn, barndom, kultur og biblioteker i en multimediekultur

Børnekultur og børns kultur. Det børnekulturelle system. Kulturel frisættelse. børn, barndom, kultur og biblioteker i en multimediekultur Børnekultur og børns kultur børn, barndom, kultur og biblioteker i en multimediekultur Det børnekulturelle system Den litterære institution (forfattere manus forlag konsulenter bøger formidlere) Den dramatiske

Læs mere

1. Indledning og læseguide s. 1. 2. Elevfordelingen fordelt på klasse og køn s. 2

1. Indledning og læseguide s. 1. 2. Elevfordelingen fordelt på klasse og køn s. 2 Maj 21 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Indledning og læseguide s. 1 2. Elevfordelingen fordelt på klasse og køn s. 2 3. Hashforbruget s. 3-3.1. Hashforbruget sammenlignet med landsgennemsnittet s. 5-3.2. Elevernes

Læs mere

Odense Centralbibliotek 2015

Odense Centralbibliotek 2015 Odense Centralbibliotek 2015 Medie- og læsekompetencer Odense Centralbibliotek den 29. maj 2015 Projektet er støttet af kulturstyrelens udviklingspulje 1 Disposition 1. Introduktion, formål og metode 2.

Læs mere

1.1 Modne fra lavere middelklasse

1.1 Modne fra lavere middelklasse 1.1 Modne fra lavere middelklasse Det er dæleme lang tid jeg har brugt biblioteket. Det er nok ti år. Jeg brugte det meget i en periode, da jeg var yngre ( ) det har nok noget med mageligheden at gøre

Læs mere

Forbrugerpanelet om privatlivsindstillinger og videregivelse af personlige oplysninger

Forbrugerpanelet om privatlivsindstillinger og videregivelse af personlige oplysninger Forbrugerpanelet om privatlivsindstillinger og videregivelse af personlige oplysninger Knap hver tredje respondent (29%) er ikke bekendt med, at de kan ændre på privatlivsindstillingerne i deres browser,

Læs mere

Kvantitative metoder, teori og praksis

Kvantitative metoder, teori og praksis Kvantitative metoder, teori og praksis Kvantitative metoder Målet med de kvantitative metoder Forskellige typer kvantitative metoder Styrker og svagheder Repræsentativitet og udtræksperioder Det gode spørgeskema

Læs mere

Kommunikation/IT A: Brætspils Design Amos Iversen og Magnus Espensen. Afleveres 17/02 2015. Princip: Card game übers alle

Kommunikation/IT A: Brætspils Design Amos Iversen og Magnus Espensen. Afleveres 17/02 2015. Princip: Card game übers alle Kommunikation/IT A: Brætspils Design Amos Iversen og Magnus Espensen Afleveres 17/02 2015 Princip: Card game übers alle Information om spillet: Antal spillere er 2 På nuværende tidspunkt er der over 20

Læs mere

Musik, mobning, inklusion, komposition og sang

Musik, mobning, inklusion, komposition og sang Musik, mobning, inklusion, komposition og sang Undersøgelsen er lavet af MusikrGodt v/ Peter Lærke-Engelschmidt, Konsulent, Cand.merc.(jur.) Phd. Ingelise Hallengren, forfatter, anmelder og lærer Manuela

Læs mere

Kundeanalyse. blandt 1000 grønlandske husstande

Kundeanalyse. blandt 1000 grønlandske husstande Kundeanalyse 2012 blandt 1000 grønlandske husstande Udarbejdet af Tele-Mark A/S Carl Blochs Gade 37 8000 Århus C Partner: Allan Falch November 2012 1 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 1.1 Formålet

Læs mere

Her følger en gennemgang af hovedpointerne.

Her følger en gennemgang af hovedpointerne. Undersøgelsen bygger på to sørgeskemaundersøgelser foretaget af YouGov fra KODA. Begge undersøgelser af rundspørgelser blandt et repræsentativt udsnit af den danske befolkning i alderen 12-64 år. Den ene

Læs mere

Lykken er så lunefuld Om måling af lykke og tilfredshed med livet, med fokus på sprogets betydning

Lykken er så lunefuld Om måling af lykke og tilfredshed med livet, med fokus på sprogets betydning Lykken er så lunefuld Om måling af lykke og tilfredshed med livet, med fokus på sprogets betydning Jørgen Goul Andersen (email: goul@ps.au.dk) & Henrik Lolle (email: lolle@dps.aau.dk) Måling af lykke eksploderer!

Læs mere

8.klasses mening om: - om læring og det faglige niveau i folkeskolen (En afstemning i Børnerådet Børne- og ungepanel)

8.klasses mening om: - om læring og det faglige niveau i folkeskolen (En afstemning i Børnerådet Børne- og ungepanel) 8.klasses mening om: - om læring og det faglige niveau i folkeskolen (En afstemning i Børnerådet Børne- og ungepanel) maj 2005 1 Indledning Børnerådet har foretaget en afstemning i Børnerådets Børne- og

Læs mere

Impact værktøj retningslinjer

Impact værktøj retningslinjer Impact værktøj retningslinjer Værktøj fra Daphne III projektet IMPACT: Evaluation of European Perpetrator Programmes (Programmet for evaluering af Europæiske udøvere af krænkende adfærd) Impact værktøj

Læs mere

Fagligt samspil mellem Ma-B og SA-A Lisbeth Basballe, Mariagerfjord Gymnasium og Marianne Kesselhahn, Egedal Gymnasium og HF

Fagligt samspil mellem Ma-B og SA-A Lisbeth Basballe, Mariagerfjord Gymnasium og Marianne Kesselhahn, Egedal Gymnasium og HF Fagligt samspil mellem Ma-B og SA-A Lisbeth Basballe, Mariagerfjord Gymnasium og Marianne Kesselhahn, Egedal Gymnasium og HF Vi ønskede at planlægge og afprøve et undervisningsforløb, hvor anvendelse af

Læs mere

Lau Lund Leadbetter Computerspil 19/02-2012 Tobias Sønderskov Hansen Camilla Dahl Nilsson Klasse 1.4. Computerspil

Lau Lund Leadbetter Computerspil 19/02-2012 Tobias Sønderskov Hansen Camilla Dahl Nilsson Klasse 1.4. Computerspil Reklamespil Historie og betydning Computerspil Et reklamespil er et gratis spil, som har det formål, at promovere et produkt eller et budskab. Der er to former for reklamer. Eksplicit reklamer er i introscener,

Læs mere

Gold-MSI spørgeskema Juni 2014 Dansk (version 1.0)

Gold-MSI spørgeskema Juni 2014 Dansk (version 1.0) Sæt venligst ring om den mest passende kategori: 1 1. Jeg bruger meget af min fritid på musik-relaterede aktiviteter. Gold-MSI spørgeskema Juni 01 Dansk (version 1.0) Meget Uenig Hverken enig eller Enig

Læs mere

NonUsers - Fynske ikke-brugere 2012. DB-syd 24. september

NonUsers - Fynske ikke-brugere 2012. DB-syd 24. september NonUsers - Fynske ikke-brugere 2012 DB-syd 24. september 1 Indhold 1. Undersøgelsens formål og gennemførelse 2. Høj ikke-bruger andel (brugshyppighed) 3. Potentiale for biblioteksbrug (kendskab, sandsynlighed

Læs mere

Forandring uden behandling et spørgsmål om recovery capital?

Forandring uden behandling et spørgsmål om recovery capital? STOF nr. 23, 2014 Forandring uden behandling et spørgsmål om recovery capital? Hvordan kan det være, at nogle mennesker formår at komme ud af et problematisk forbrug af rusmidler ved egen hjælp? AF ANNE-SOFIE

Læs mere

Projekt 1 Spørgeskemaanalyse af Bedst på Nettet

Projekt 1 Spørgeskemaanalyse af Bedst på Nettet Projekt 1 Spørgeskemaanalyse af Bedst på Nettet D.29/2 2012 Udarbejdet af: Katrine Ahle Warming Nielsen Jannie Jeppesen Schmøde Sara Lorenzen A) Kritik af spørgeskema Set ud fra en kritisk vinkel af spørgeskemaet

Læs mere

Ældres anvendelse af internet

Ældres anvendelse af internet ÆLDRE I TAL 2014 Ældres anvendelse af internet Ældre Sagen Marts 2014 Ældre Sagen udarbejder en række analyser om ældre med hovedvægt på en talmæssig dokumentation. Hovedkilden er Danmarks Statistik, enten

Læs mere

Skovbørnehaven ved Vallekilde-Hørve Friskoles Læreplan og. Børnemiljøvurdering. August 2014

Skovbørnehaven ved Vallekilde-Hørve Friskoles Læreplan og. Børnemiljøvurdering. August 2014 Skovbørnehaven ved Vallekilde-Hørve Friskoles Læreplan og Børnemiljøvurdering. August 2014 Ifølge dagtilbudsloven, afsnit 2, kapitel 2, 8, skal der i alle dagtilbud udarbejdes en skriftlig pædagogisk læreplan

Læs mere

Jord til Bord BAR. Kontaktoplysninger: Jordbrugets Arbejdsmiljøudvalg Sekretariat Torsøvej 7 8240 Risskov Tel.: 87 403 400

Jord til Bord BAR. Kontaktoplysninger: Jordbrugets Arbejdsmiljøudvalg Sekretariat Torsøvej 7 8240 Risskov Tel.: 87 403 400 Kontaktoplysninger: BAR Jord til Bord Jordbrugets Arbejdsmiljøudvalg Sekretariat Torsøvej 7 8240 Risskov Tel.: 87 403 400 Arbejdstagersekretariat Kampmannsgade 4 1790 København V Tel.: 88 920 991 Under

Læs mere

Er du tilfreds? CFU ernes kendskabs- og tilfredshedsundersøgelse, efterår 2012

Er du tilfreds? CFU ernes kendskabs- og tilfredshedsundersøgelse, efterår 2012 1 Er du tilfreds? CFU ernes kendskabs- og tilfredshedsundersøgelse, efterår 2012 I september 2012 udsendte CFU Danmark en online tilfredshedsundersøgelse blandt centrenes brugere. Dette dokument samler

Læs mere

Jord til Bord BAR. Kontaktoplysninger: Jordbrugets Arbejdsmiljøudvalg Sekretariat Torsøvej 7 8240 Risskov Tel.: 87 403 400

Jord til Bord BAR. Kontaktoplysninger: Jordbrugets Arbejdsmiljøudvalg Sekretariat Torsøvej 7 8240 Risskov Tel.: 87 403 400 Kontaktoplysninger: BAR Jord til Bord Jordbrugets Arbejdsmiljøudvalg Sekretariat Torsøvej 7 8240 Risskov Tel.: 87 403 400 Arbejdstagersekretariat Kampmannsgade 4 1790 København V Tel.: 88 920 991 Under

Læs mere

Undersøgelse af nye studerende på kommunikationsuddannelsen på Danmarks Medie- og Journalisthøjskole - Aarhus. Efterår 2011.

Undersøgelse af nye studerende på kommunikationsuddannelsen på Danmarks Medie- og Journalisthøjskole - Aarhus. Efterår 2011. Side 1 af 10 Undersøgelse af nye studerende på kommunikationsuddannelsen på Danmarks Medie- og Journalisthøjskole - Aarhus. Efterår 2011. (September 2012 Christina Falkenberg) Side 2 af 10 1. Indholdsfortegnelse

Læs mere

Åbning af Farumruten Spørgeskemaundersøgelse blandt virksomheder. Juni 2013

Åbning af Farumruten Spørgeskemaundersøgelse blandt virksomheder. Juni 2013 Åbning af Farumruten Spørgeskemaundersøgelse blandt virksomheder Juni 2013 ISBN 978-87-92689-80-1 Københavns Kommune Juni 2013 Center for Ressourcer Teknik- og Miljøforvaltningen Effektmåling Njalsgade

Læs mere

3.4 TERRITORIER MED SÄRSKILD STATSRÄTTSLIG

3.4 TERRITORIER MED SÄRSKILD STATSRÄTTSLIG 3.4 TERRITORIER MED SÄRSKILD STATSRÄTTSLIG STATUS 3.4.1 FORVALTNING I GRØNLAND. MELLEM NATIONALSTAT OG KOMMUNE. ANNE SKORKJÆR BINDERKRANTZ Et ofte overset aspekt i nordisk forvaltningsforskning drejer

Læs mere

Karrierekvinder og -mænd

Karrierekvinder og -mænd Rockwool Fondens Forskningsenhed Arbejdspapir 35 Karrierekvinder og -mænd Hvem er de? Og hvor travlt har de? Jens Bonke København 2015 Karrierekvinder og -mænd Hvem er de? Og hvor travlt har de? Arbejdspapir

Læs mere

Kapitel 4. Hash. Andel elever, der har prøvet at ryge hash

Kapitel 4. Hash. Andel elever, der har prøvet at ryge hash Kapitel 4. Hash Selvom hash har været ulovligt i Danmark siden 1953, er det et forholdsvis udbredt stof. Regeringens Narkotikaråd skønner, at det årlige hashforbrug er på over 25 tons eller omregnet i

Læs mere

Virksomhedens salgspipeline. Business Danmark november 2009 BD272

Virksomhedens salgspipeline. Business Danmark november 2009 BD272 Virksomhedens salgspipeline Business Danmark november 2009 BD272 Indholdsfortegnelse Indledning... 2 Rapportens opbygning... 2 Hovedkonklusioner... 3 Metode og validitet... 3 Salgs- og marketingafdelingernes

Læs mere

1.1 De unge børneforældre

1.1 De unge børneforældre 1.1 De unge børneforældre Når jeg så kommer på biblioteket, er det også fordi, min datter gerne vil have, der kommer nogle nye ting. Det er så ikke kun bøger, det er også puslespil. Ung børneforælder,

Læs mere

Bilag 1 (2.del) Der er en rar og hyggelig atmosfære. jeg er interesseret i Frekvens Antal 77 85 119 44 Procent 57% 63% 88,1% 32,6%

Bilag 1 (2.del) Der er en rar og hyggelig atmosfære. jeg er interesseret i Frekvens Antal 77 85 119 44 Procent 57% 63% 88,1% 32,6% Datasæt for Ejby: Bilag 1 (2.del) Frekvenstabeller Tabel E1 Ejby bibliotek Grunden til benyttelse af netop dette bibliotek Frekvenstabel Hvorfor benytter du netop dette bibliotek? Der er en rar og hyggelig

Læs mere

Social arv i de sociale klasser

Social arv i de sociale klasser Det danske klassesamfund Denne analyse er en del af baggrundsanalyserne til bogen Det danske klassesamfund et socialt Danmarksportræt. I denne analyse undersøges det, om der er en sammenhæng mellem den

Læs mere

Biblioteker og biblioteksbrug i tal. Statistisk vidensbank anno 2012 Tænketank for fremtidens biblioteker - Danmarks Biblioteksforening

Biblioteker og biblioteksbrug i tal. Statistisk vidensbank anno 2012 Tænketank for fremtidens biblioteker - Danmarks Biblioteksforening Biblioteker og biblioteksbrug i tal Statistisk vidensbank anno 2012 Tænketank for fremtidens biblioteker - Danmarks Biblioteksforening Indhold: 1. Eksisterende Statistiske Databaser a. KPI Index b. Folke-

Læs mere