MAJ 2015 THISTED KOMMUNE AFFALDSHÅNDTERINGSPLAN

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "MAJ 2015 THISTED KOMMUNE AFFALDSHÅNDTERINGSPLAN 2014-2018"

Transkript

1 MAJ 2015 THISTED KOMMUNE AFFALDSHÅNDTERINGSPLAN

2

3 ADRESSE COWI A/S Havneparken Vejle TLF FAX WWW cowi.dk DECEMBER 2014 THISTED KOMMUNE AFFALDSHÅNDTERINGSPLAN OVERORDNET PERIODE PROJEKTNR. A DOKUMENTNR. 010 VERSION 7.0 UDGIVELSESDATO UDARBEJDET BHSL KONTROLLERET BLS GODKENDT BLS

4

5 THISTED KOMMUNE 5 INDHOLD 1 Indledning Baggrund Data 9 2 Nationale rammer Regeringens Ressourceplan EU s affaldsrammedirektiv lovgivning Emballagedirektivet Elektronikdirektivet Batteribekendtgørelsen 13 3 Kommunale rammer Relationer Kommuneplan Målsætninger Behov for nye affaldsordninger Behov for ændringer vedr. behandlingsanlæg 18 5 Affaldsordninger og initiativer Kommunale ordninger for erhverv Dagrenovationsordning Organisk affald Genbrugscentre Genbrugsekspressen (Storskraldsordning) Indsamlingsordning - farligt affald Kuber og genbrugsstationer Spejderordning Tiltag - Henkastet affald Tiltag - Behandlingskapacitet 30

6 6 THISTED KOMMUNE 5.11 Tiltag - Information Udbudsperioder, overblik 31 6 Tidsplaner og økonomi Overblik økonomi Gebyrer Økonomi og gebyrer Modtageanlæg Thisted Kraftvarmeværk I/S Skovsted Losseplads I/S Modtagestation for farligt affald Thy-Mors Øvrige behandlingsanlæg 37 8 Kortlægning af affaldsmængder Totale affaldsmængder Mængder via Affaldsdatasystem Prognose - Fremtidige affaldsmængder Kommunale institutioner Erhvervsaffald 40 9 Affaldsmængder fra husholdninger Genanvendelse, jf. Ressourceplan Pap og papir Glas/flasker Metal Plast Storskrald Forbrændingsegnet Deponiaffald 44 BILAG Bilag A Affaldsmængder 2013, private 45 Bilag B Behandlingsmetode 2013, private 46 Bilag C Affaldsmængder 2011, private 47 Bilag D Behandlingsmetode 2011, private 48

7 THISTED KOMMUNE 7 Bilag E Affaldsmængder 2011, erhverv 49 Bilag F Samlede affaldsmængder Bilag G Tidligere målsætninger 51

8 8 THISTED KOMMUNE 1 Indledning Denne affaldshåndteringsplan er gældende for perioden og dækker perioden , som angivet i den gældende affaldsbekendtgørelse (bekendtgørelse nr den 18. december 2012). I planperioden er der lagt op til ændring af nogen af indsamlingsordningerne, hvilket først og fremmest er et resultat af ændringer i Regeringens strategi på affaldsområdet. Regeringens Ressourceplan opstiller et ambitiøst mål om, at der min. skal indsamles 50 % af husholdningsaffaldet til genanvendelse i Det er et mål, som vil kræve at Thisted Kommune skal indsamle mere emballageaffald end i dag og at der skal indsamles mere organisk affald. 1.1 Baggrund Der er i 2010 arbejdet med den første affaldsplan efter kommunesammenlægningen kaldet Affaldsplan Denne udgave blev dog ikke politisk godkendt. Det er derfor affaldshåndteringsplan (denne udgave), der bliver den første politisk vedtagne plan efter kommunesammenlægningen. Det er derfor reelt ikke muligt at sammenligne data om mængder der er indsamlet via affaldsordningerne og andre oplysninger fra før kommunesammenlægningen og til i dag. Der er i denne affaldshåndteringsplan i stedet fokus på at etablere grundlaget for, at der kan fastlægges mål og initiativer for affaldsordningerne i fremtiden. Der medtages derfor kun i begrænset omfang en vurdering af målopfyldelse i forhold til tidligere affaldsplaner. Affaldshåndteringsplanen er udarbejdet på baggrund af affaldsbekendtgørelsen fra december 2012 og Regeringens Ressourceplan for , som udkom i maj Affaldsbekendtgørelsen introducerer begrebet Affaldshåndteringsplan i stedet for Affaldsplan, som tidligere har været anvendt. Selvom planerne har forskellige navne, indeholder planerne reelt de samme typer af oplysninger. Bekendtgørelsen angiver, at affaldshåndteringsplanerne skal udarbejdes for 12 år, og opdateres hvert 6. år. Affaldsbekendtgørelsen angiver desuden, at denne første affaldshåndteringsplan i forhold til den gældende affaldsbekendtgørelse min. skal omfatte perioden , dvs. en periode på 5 år.

9 THISTED KOMMUNE 9 Der er primært fokus på affald fra de private husstande, og knap så meget på erhvervsaffald. Det skyldes at kommunerne ikke længere har ansvar for håndtering af det genanvendelige erhvervsaffald til materialenyttiggørelse, men alene skal anvise det forbrændingsegnede og deponeringsegnede affald fra erhverv samt håndtere erhvervsaffald der afleveres på genbrugscentrene. 1.2 Data Pr. 1. januar 2007 blev den nuværende Thisted Kommune sammenlagt af kommunerne gl. Thisted Kommune, Hanstholm Kommune og Sydthy Kommune. I forbindelse med kommunesammenlægningen og årene derefter har Thisted Kommune harmoniseret affaldsordningerne, således at ordninger nu er ens med hensyn til serviceniveau og takst. Thisted Kommune har kommunekoden 787. Kommunens nøgletal fremgår af Tabel 1-1 herunder. Tabel 1-1 Nøgletal fra Statistikbanken Nøgletal Areal km km km km km 2 Antal indbyggere Husstande Der tages udgangspunkt i data om affaldsmængder for hhv og 2013, først og fremmest ud fra Thisted Kommunes egen data om affaldsmængder og andre oplysninger. Desuden suppleres med data fra Affaldsdatasystemet omkring erhvervsindsamling.

10 10 THISTED KOMMUNE 2 Nationale rammer De nationale rammer for udarbejdelsen af denne affaldshåndteringsplan består primært af national lovgivning og affaldsstrategier for affald, som præsenteres nærmere i dette afsnit. I det følgende er hver enkelt ramme beskrevet, og der er desuden angivet hvilken betydning det får for hhv. private og erhverv. 2.1 Regeringens Ressourceplan Der er i oktober 2013 udsendt en ressourcestrategi, og denne er så efterfølgende fulgt op af en Ressourceplan for i maj Ressourcestrategien hedder Danmark uden affald genanvend mere, forbrænd mindre. Først og fremmest indeholde ressourcestrategien et mål om, at 50 % af alt husholdningsaffald i Danmark skal genanvendes i Det svarer til, at Danmark som helhed skal genanvende dobbelt så meget i 2022, som der genanvendes i dag. Der er følgende seks fokusområder: 1 Mere genanvendelse af materialer fra husholdninger og servicesektor Det overordnede mål for genanvendelse skal hentes på dette fokusområde, og specielt på genanvendelse af det organiske affald. Der foretages en evaluering i 2016, hvor udviklingen i kommunes genanvendelse som helhed afklares. Herefter vil der så kunne iværksættes yderligere generelle initiativer. Det forventes, at der evt. kan komme et krav om tvungen indsamling af organisk affald, hvis genanvendelsen ikke har udviklet sig markant bedre i forhold til i dag. Det forventes også, at mere af haveaffaldet skal energiudnyttes end det er tilfældet i dag. 2 Mere genanvendelse af elektronikaffald og shredderaffald Der skal indsamles mere elektronikaffald, specielt mobiltelefoner, spare pærer og digitalkameraer. Der henvises specielt til WEEE-direktivet, som stiller krav til, hvor meget der skal indsamles af de markedsførte mængder af elektronik. Det forventes, at der kan genanvendes mere shredderaffald end i dag.

11 THISTED KOMMUNE 11 3 Øget kvalitet i genanvendelsen af bygge- og anlægsaffald Der er allerede meget bygge- og anlægsaffald, der genanvendes, og der skal nu være fokus på udsortering af endnu flere problematiske elementer. Det er for eksempel trykimprægneret træ, kasserede vindmøller, fjernvarmerør og PCB. 4 Bedre udnyttelse af vigtige næringsstoffer som fosfor Der skal være fokus på, at udnytte flere af ressourcerne i slam, for eksempel fosfor i spildevandsslam og aske fra slamforbrænding, som skal anvendes til gødning på landbrugsjord. 5 Grøn omstilling og nye erhvervsmæssige muligheder Styrket indsats omkring grøn teknologi, der kan underbygge de andre fokusområder og initiativer. 6 Bedre tilsyn og håndhævelse Der skal være fokus på bedre tilsyn, løbende tilpasning af miljølovgivning, samt udarbejdelse af flere vejledninger, således af teknologiudvikling og innovation forbedres. Dette er alle tiltag, som vil blive reguleret via lovgivning m.v. Betydning Det er særligt fokusområder 1, der får betydning for private husstande i Thisted Kommune. Her er der lagt op til, at der skal genanvendes mere, herunder mere af det organiske affald. Der er desuden fokus på mere genanvendelsen af bygge- og anlægsaffald, fra både private husstande og erhverv. Mange af fokusområderne vil være af generel karakter, og er udtryk for et generelt fokus på en problemstilling der vil blive uddybet i lovgivning efterfølgende. Det er f.eks. tilfældet med fokusområdet vedr. tilsyn. 2.2 EU s affaldsrammedirektiv lovgivning EU's Affaldsrammedirektiv er vedtaget i oktober 2008 og så efterfølgende implementeret i den danske affaldslovgivning. De vigtigste elementer i Affaldsrammedirektivet er: 1. Hente- og bringeordninger i 2015 At der i medlemsstaterne fra 2015 skal etableres hente- eller bringeordninger for papir, glas, metal og plast fra husholdningsaffald og lignende. 2. Genanvende 50 % af papir, glas, metal og plast Derudover skal medlemsstaterne fra 2020 genanvende 50 % af papir, glas, metal og plast fra husholdningsaffaldet. 3. Separat indsamling af bioaffald At medlemsstaterne, hvis de finder det passende, skal indføre separat indsamling af bioaffald til kompostering eller bioforgasning. Kommissionen skal vurdere muligheden for at fastsætte krav til bioaffaldsbehandling samt

12 12 THISTED KOMMUNE kvalitetskriterier for kompost og bioforgasset materiale. Sidstnævnte svarer reelt til en færdiggørelse af bioaffaldsdirektivet. 4. Livscyklus-betragtninger At livscyklus-betragtninger (LCT - Life Cycle Thinking) er vigtige i relation til mulige afvigelser fra affaldshierarkiet. Betydning Direktivet indeholder krav til indsamlingsordninger, som de fleste kommuner allerede har levet op til i flere år. Indsamlingen af organisk affald/bioaffald er frivillig og derfor ikke et krav for en tvungen indsamling. 2.3 Emballagedirektivet Emballagedirektivet er er fra 1994 og handler om emballage og emballageaffald. I emballagedirektivet er der fastsat følgende mål for genanvendelse af emballagetyper fra både private hustande og erhverv, som skulle være opnået med udgangen af 2008: 60 % af papir- og papemballage 60 % af glasemballagen 22,5 % af plastemballagen 15 % af træemballagen 50 % af metalemballagen Miljøstyrelsen har meldt ud, at det er erhverv, der bør stå for hovedparten af den øgede genanvendelsen. Revision 2014 Der er i juli 2014 fremsat et nyt forslag til emballagedirektiv, hvor høringsfristen er september Her er der foreslået, at målet for genanvendelse af emballageaffald skal ændres fra 55 % til 80 %. Baggrunden for det nye mål er, at de fleste medlemslande nu er ved at have opnået de 55 % genanvendelse af emballageaffald. Betydning Ændringen af emballagedirektivet vil få betydning for indsamlingsordningerne for private husstande, men det er endnu uvist hvor stor en andel af de øgede affaldsmængder de private husstande skal stå for ift. erhverv. Dette vil blive afklaret ifm. den endelige revision af emballagedirektivet.

13 THISTED KOMMUNE Elektronikdirektivet Elektronikdirektivet kaldes også WEEE-direktivet, er fra Direktivet handler om affald af elektrisk og elektronisk udstyr, f.eks. brugte computere, printere osv. WEEE-direktivet er omfattet af producentansvarsordningen. Direktivet indeholder et krav om, at der i 2016 skal indsamles elektronikaffald svarende til 45 % af de markedsførte mængder. Fra 2019 er der krav om, at der indsamles 65 % af de markedsførte mængder. Betydning Der er primært krav omkring producentansvar og returtagning af produkter fra såvel private husstande som erhverv. Kommunerne skal bidrage med indsamlingen på genbrugscentrene, generelt information m.v. mens krav til indsamlingseffektivitet er rettet mod producenterne. 2.5 Batteribekendtgørelsen Batteribekendtgørelsen er fra Batterier er i bekendtgørelsen inddelt i tre kategorier: Bærbare batterier, industribatterier og bilbatterier. De vigtigste elementer i batteribekendtgørelsen er: 1. Batteriproducenter bærer det økonomiske ansvar At batteriproducenterne pålægges det økonomiske ansvar for indsamling af bærbare batterier samt informationskampagner. Kommunen skal fortsat stå for indsamling og information, som skal finansieres af producenten. 2. Lettilgængelige og borgernære ordninger At kommunerne er forpligtet til at etablere lettilgængelige og borgernære ordninger for bærbare batterier i borgernes nærhed. Kommunen skal videregive batterierne til producenten på ét sted, når der er indsamlet kg. Med "borgernær indsamling" menes der indsamling ved husstanden. 3. Batterier genanvendes At udtjente batterier ikke efter 1. januar 2009 må bortskaffes til forbrænding eller deponering. Fra den 1. januar 2010 skal genanvendelsesprocesser for batterier indeholdende blysyre og nikkelcadmium nå op på en effektivitet på hhv. 65 % og 75 %. Andre typer af batterier skal nå en genanvendelsessats på 50 %. Betydning Der er først og fremmest tiltag vedr. de bærbare batterier, som udgør størstedelen af mængden i forbindelse med kommunernes affaldshåndteringsplanlægning. Der skal være borgernær indsamling, hvilket er opfyldt med indsamling i poser sammen med indsamling af dagrenovation.

14 14 THISTED KOMMUNE 3 Kommunale rammer De kommunale rammer for affaldshåndteringsplanen er primært angivet i kommuneplanen. Derudover er kommunens størrelse og art, samt kommunens deltagelse i andre selskaber, f.eks. på forbrænding og deponeringsområdet, også med til at definere rammerne for affaldshåndteringsplanen. De kommunale rammer er beskrevet nærmere i de følgende afsnit. 3.1 Relationer Thisted Kommune indgår i 2014 i flere samarbejder i kommunalt regi. Thisted Kommune har først og fremmest et tæt samarbejde med Morsø Kommune, både direkte og i forhold til selskabsdannelse. Beskrivelse af relationer til selskaber fremgår af Tabel 3-1. Tabel 3-1 Oversigt over relationer til selskaber Selskab I/S Modtagestation for farligt affald Thy-Mors I/S Skovsted Losseplads I/S Thyra Beskrivelse Thisted Kommune er interessent i selskabet sammen med Morsø Kommune. Administrationen varetages af Thisted Kommune. Modtagestationen modtager og behandler farligt affald fra private og erhverv. Thisted Kommune er interessent i selskabet sammen med Morsø Kommune. Administrationen varetages af Thisted Kommune. Deponiet lukker 2020, og kan modtage affald indtil udgangen af Thisted Kommune er interessent i selskabet sammen med Morsø og Jammerbugt kommuner. Administrationen varetages af Thisted Kommune. I/S Thyra er sammen med Thisted Varmeforsyning A.m.b.a, interessent i I/S Kraftvarmeværk Thisted, der forbrænder affald med henblik på udnyttelse af energien i affaldet til el og varme. Thisted Kommune udtræder af I/S Thyra pr. 31. dec

15 THISTED KOMMUNE Kommuneplan Thisted Kommune har udarbejdet en kommuneplan for , som er den første samlede kommuneplan efter kommunesammenlægningen. I dette afsnit er beskrevet de forskellige tiltag, som er beskrevet i kommuneplanen - affald og energi/klima. En ny kommuneplan er under udarbejdelse i 2014, og dette vil kunne få betydning for rammerne for affaldsplanen Affald I kommuneplanen står der følgende om affald: Affaldsmængderne er stadig voksende og Miljøministeriet stiller stadig større krav til øget genbrug og miljørigtig håndtering af affaldet. Thisted Kommune skal med information og de valgte affaldsordninger gøre det nemt for borgere og virksomheder at vælge en miljømæssig god affaldsbortskaffelse. Det er Thisted Kommunalbestyrelses mål: At der skal ske en styrkelse af andelen af affaldsfraktioner som genbruges. At en mindre andel af affaldet skal forbrændes eller deponeres. At Thisted Kommune kan opfylde Miljøministeriets krav for mængden af genanvendeligt affald. At give borgere og virksomheder i Thisted Kommune en fleksibel dagrenovationsordning Der er fokus på disse emner: Brugervenlighed Genbrugscentrene skal være velfungerende og brugervenlige. De nuværende fire kommunale genbrugscentre skal kunne tilbyde muligheder for en nem, effektiv og hurtig sortering af affald. Information Thisted Kommune skal ved information gøre opmærksom på regler og muligheder for bortskaffelse af affald samt opfordre til øget genbrug. En øget informationsindsats skal medvirke til et bedre kendskab til nye muligheder og regler på affaldsområdet. Informationen er et vigtigt led i at kunne øge kvaliteten af de indsamlede genanvendelige affaldsfraktioner. Ulovlig affaldsbortskaffelse Thisted Kommunes indsats overfor ulovlig affaldsbortskaffelse skal øges, blandt andet ved øget information. Tilmelding til dagrenovationsordningen Thisted Kommune skal tilbyde sine borgere og virksomheder en fleksibel tilmelding til dagrenovationsordningen, så tilmeldingen kan tilpasses borgernes og virksom-

16 16 THISTED KOMMUNE hedernes behov. Fleksible ordninger er afgørende for en effektiv indsamling af dagrenovation og for at dagrenovation kan bortskaffes miljømæssig forsvarligt. Arealreservationer Der er i kommuneplanen reserveret plads til følgende affaldsanlæg: Losseplads i Skovsted (lukkes senest i 2020) Affaldsforbrændingsanlæg på I/S Kraftvarmeværk Thisted. Der forventes en afklaring i løbet af 2015, hvilket kunnet betyde at der ikke er behov for arealreservationer. Depot for havneslam på Hanstholm Havn. Uddrag fra kommuneplanen Der vil forsat være behov for lossepladskapacitet på Skovsted Losseplads, for affaldsforbrændingskapaciteten på I/S Kraftvarmeværk Thisted og for depotet til håndtering af havneslam på Hanstholm Havn. Disse anlæg er med til at sikre, at der er lokale bortskaffelsesmuligheder og dermed også at transportbehovet minimeres Energi og klima Der er udarbejdet en særskilt Energi- og Ressourcepolitik for Thisted Kommune i marts Der er fastlagt følgende målsætning: Målet er fortsat at fremme en ambitiøs energi- og miljømæssig udvikling i alle dele af kommunen. Målet er også, at Thisted Kommune fortsat skal være på Verdenskortet som Danmarks førende klimakommune. Det vil sige en foregangskommune, der har det størst mulige fokus på nedbringelse af belastningen fra klimagasser og optimal udnyttelse af alle ressourcer i kommunen. En række markante projekter inden for den vedvarende energi (VE) har i en længere årrække været med til at præge udviklingen inden for både vind- og bølgekraft, biomasse, sol og geotermi. Thisted Kommune var derfor også en af de to kommuner, der var på besøgsprogrammet, da Danmark var vært for klimaforhandlingerne i FN (COP 15). Med vedtagelsen af den reviderede Energi- og Ressourcepolitik sikrer Thisted Kommune, at den lokale udvikling forsætter på det vedvarende energiområde, samt at vi har fokus på at optimere brugen af alle ressourcer. Der skal fortsat sættes ind med nye og bedre klimaløsninger over en bred front. Thisted Kommune tager således lokalt ansvar for arbejdet mod et renere miljø og en bedre udnyttelse af vedvarende energi, således at truslerne mod klima og miljø kan imødegås - både på kort og langt sigt. Også samspillet med forsyningssikkerhed, økonomi, natur og bæredygtig erhvervsudvikling spiller naturligvis ind. Siden vedtagelsen af Energipolitikken i 2009 er der arbejdet med en række konkrete projekter, som i dag er gennemført. Der er udvalgt nye, spændende idéer, der skal arbejdes med i den kommende periode for at nå målsætningerne.

17 THISTED KOMMUNE 17 Målene for Thisted Kommune er følgende: Som kommunal virksomhed nedbringe CO 2 udledningen med 3 % hvert år frem til 2025, jf. aftale med Danmarks Naturfredningsforening Arbejde for en udfasning af fossile brændstoffer 100 % inden år 2025 i hele Thisted Kommune Gennem løbende refleksioner og dialog sikre, at der hvert år er nye målbare fremskridt Skabe nye lokale arbejdspladser baseret på grøn teknologi Intensivere samarbejdet med eksterne parter, herunder nabokommuner, Region Nordjylland, Universiteter og andre aktører inden for vedvarende energi og bæredygtig udvikling For affaldsområdet er der fastlagt følgende (uddrag fra kommuneplanen):

18 18 THISTED KOMMUNE 4 Målsætninger Målsætningerne fastlægges på baggrund af Ressourceplanens mål om at genanvende 50 % af husholdningsaffald i Genanvendelses- % defineres på baggrund af mængden af genanvendt organisk affald samt genanvendt papir-, pap-, glas-, træ-, plast- og metalemballage iht. en speciel beregningsmetode fra Ressourceplanen. Oversigt over realiserede genanvendelses-% og fremtidige målsætninger fremgår af Tabel 4-1. Tabel 4-1 Målsætninger Genanvendelse Realiseret Målsætninger (%) Genanvendelse fra husholdninger 20 % 30 % 40 % 50 % 50 % 4.1 Behov for nye affaldsordninger Det vurderes, at der er behov for at indføre nye ordninger i planperioden, idet den realiserede genanvendelses-% på 20 % er væsentlig under målet på 50 % i Det vil være på indsamling af organisk affald og øget mængde af genanvendelige materialer ved husstanden, der vil kunne betyde at der kan indsamles øgede mængder af genanvendelige materialer. Der er derfor planlagt initiativer omkring organisk affald og genanvendelige materialer. 4.2 Behov for ændringer vedr. behandlingsanlæg Der kan være behov for at få etableret kontakt til nye behandlings- og modtageanlæg, som angivet herunder: Forbrænding Det er blevet afklaret, at Thisted Kommune udtræder af I/S Thyra og dermed også stopper med levering af forbrændingsegnet affald til Thisted Kraftvarmeværk til og med udgangen af Det skal derfor afklares, om der skal indgås samarbejde med andre affaldsselskaber eller om behandling af det forbrændingsegnede affald kan udbydes.

19 THISTED KOMMUNE 19 Deponering Da I/S Skovsted Losseplads lukker senest i 2020, vil der være behov for at afklare hvilket deponeringsanlæg der skal anvendes fra Organisk affald Der er behov for at kunne finde et behandlingsanlæg for de mængder af organisk affald der skal indsamles fra 2016.

20 20 THISTED KOMMUNE 5 Affaldsordninger og initiativer I dette afsnit er der en beskrivelse af de affaldsordninger og tiltag der er i kommunen i For hver ordning er der desuden beskrevet hvorledes opfyldelsen af tidligere mål har været og en beskrivelse af evt. nye initiativer. Oversigt over de væsentligste affaldsordninger opdelt på private husstande og erhverv fremgår af Tabel 5-1. Tabel Oversigt over de væsentligste nuværende affaldsordninger Affaldsordninger 2014 Indsamlingsordninger Anvisningsordninger Private Erhverv Private Erhverv Dagrenovationsordning Grønt affald Genbrugscentre Primært hjemmekompostering Genbrugsekspressen Kuber (genbrugsstationer) Spejderordning Farligt affald Klinisk risikoaffald Dertil kommer en del producentansvarsordninger, som sikrer tilbagelevering af udtjente effekter, for eksempel elektronik, PVC, batterier m.v.

21 THISTED KOMMUNE Kommunale ordninger for erhverv Erhvervsvirksomheder skal benytte den kommunale dagrenovationsordning samt ordninger for indsamling af farligt affald og klinisk risikoaffald. Virksomheden kan dog aflevere farligt affald og klinisk risikoaffald på anden vis, hvis det kan godtgøres at disse affaldstyper bortskaffes til miljømæssigt forsvarlig behandling. Desuden kan virksomhederne bruge genbrugscentrene i det omfang de ønsker det. Det er primært genbrugscentrene som erhvervsvirksomhederne benytter sig af til at komme af med affald. På genbrugscentrene er der indført en betalingsordning pr. gang, således at der betales for det antal gange man kommer. Virksomhederne må komme med affald der i type og mængde svarer til affald fra en privat husstand, dog max. 200 kg farligt affald pr. år. Farligt affald, som er omfattet af producentansvarsordningen dvs. batterier, kølemøbler og WEEE-affald, er IKKE omfattet af de 200 kg. 5.2 Dagrenovationsordning Der er tilslutningspligt til dagrenovationsordningen for helårshuse og sommerhuse samt erhverv. Helårsboligenheder og erhverv har mulighed for at søge fritagelse for dagrenovationsordningen, mens sommerhuse ikke kan få fritagelse for tilslutningspligten. Dagrenovation hentes hver uge. Der er mulighed for, at grundejerne kan søge om dispensation til at benytte fælles beholdere. Der anvendes materiel som vist i Tabel 5-2. Tabel 5-2 Oversigt over anvendt materiel Materiel Volumen Materiel Stativ til sække 80 liter Stativ anskaffes/ejes af grundejer 110 liter Beholdere 140 liter 180 liter Beholdere anskaffes/ejes af grundejeren 240 liter Minicontainere 400 liter 600 liter Anskaffes/ejes af renovatøren. 800 liter Leveres til grundejeren Maxicontainere 5 m 3 12 m 3 Afhentning af dagrenovation må ske mellem På enkelte adresser har renovatøren - på grund af trafikerede veje - fået tilladelse til at starte enten kl eller

22 22 THISTED KOMMUNE Vægt af sække En fyldt 80 liter sæk må max. veje 12 kg og en fyldt 110 liter sæk må max. veje 15 kg. Ekstra affald Hvis grundejeren har ekstraordinært meget affald, kan grundejeren bruge en plastsæk. Sækken stilles frem til affaldsmateriellet på tømningsdagen med en EKSTRA-strip omkring sækken og så tager renovatøren det ekstra affald med. EKSTRA-strips kan købes på alle genbrugscentre og desuden ved renovatøren. Sækken må max. være en 110 liter plastsæk, og den må max. veje 15 kg. Batterier Små batterier fra legetøj, lommelygter, radioer m.v. kan lægges i en klar plastpose, lukket med en knude, og placeres på låget af affaldsmateriellet. Tidligere initiativer Der har tidligere været gennemført forskellige forbedringer af ordningen, f.eks. er ruteinddelingen ændret og der er indført en SMS-ordning med advisering af tømningsdag m.v. Nye initiativer Dagrenovationsordningen er forholdsvis ny, og derfor er der ikke behov for særlige tiltag for ordningen i planperioden. År Initiativer Økonomi dkr Pilotprojekt med nedgravede affaldsløsninger ved boligforeninger. (Indgår i initiativ omkring genbrugsstationer) 2015 Afklaring af valg af ordning, herunder evt. beholdertype, diverse forundersøgelser og gennemførelse af udbud vedr. indsamling af dagrenovation og organisk affald 2016 Indførelse af ny ordning med indsamling hver 14. dag

23 THISTED KOMMUNE Organisk affald Der er ikke nogen indsamlingsordning for det organiske affald i dag. Den organiske vegetabilske del af dagrenovation for helårshuse og sommerhuse skal hjemmekomposteres i borgernes egne haver. Tidligere initiativer Ingen. Nye initiativer Det er nødvendigt at indsamle det organiske affald, for at kunne nå Ressourcestrategiens mål. År Initiativer Økonomi dkr Gennemføre udbud vedr. indsamling af dagrenovation og organisk affald. (Der henvises til afsnit om dagrenovationsordning) Afklaring af hvorvidt der skal ske indsamling i beholdere eller poser Ny ordning med indsamling hver 14. dag i bymæssig bebyggelse Indkøb af plastbeholdere til indsamling af organisk affald

24 24 THISTED KOMMUNE 5.4 Genbrugscentre Der er 4 genbrugscentre i kommune. Her kan private borgere og erhverv aflevere stort set alle former for affald. Åbningstiderne på genbrugscentrene fremgår af Tabel 5-3. Hvis affaldet skal afleveres i poser, skal disse være klare. Tabel 5-3 Åbningstider på genbrugscentre Åbningstider Man Tirs Ons Tors Fre Lør Søn Hanstholm Genbrugscenter Hamborgvej Hanstholm Frøstrup Genbrugscenter Håndværkervej Frøstrup Thisted Genbrugscenter Flintborgvej Thisted Sydthy Genbrugscenter Grurupvej Hurup Åbningstiderne kan være ændrede ifm. helligdage m.v., og dette annonceres i dagblade m.v. Der er etableret genbrugsbutikker i tilknytning til genbrugscentrene på 3 lokaliteter. Placering og åbningstid fremgår af Tabel 5-4. Tabel 5-4 Åbningstider for genbrugsbutikker Åbningstider Man Tirs Ons Tors Fre Lør Søn Genbrugsbutikken ved Hanstholm Genbrugscenter Genbrugsbutikken ved Thisted Genbrugscenter (ulige uger) Genbrugsbutikken ved Sydthy Genbrugscenter Erhverv kan aflevere affald på genbrugscentrene, hvis de har tilmeldt sig ordningen. Hver gang der ønskes adgang til et genbrugscenter skal der sendes en SMS. Derefter sendes der en bekræftelse der giver adgang til genbrugscenteret i en time fra modtagelsen af SMS.

25 THISTED KOMMUNE 25 Erhverv betaler et generelt affaldsgebyr og desuden for hver gang der køres ind på et genbrugscenter, afhængigt af om det er med eller uden trailer. Der er følgende undtagelser: Boligudlejningsvirksomheder, ældre- og plejecentre m.v. kan gratis aflevere affald fra deres lejere, mens erhvervsaffaldet ligestilles med andet erhvervsaffald. Private genbrugsbutikker kan gratis aflevere affald på genbrugscentrene. Ved begge disse undtagelser er tilmeldingsreglerne de samme, dvs. der skal sendes en SMS m.v. Det er alene betalingen, der er anderledes end ved erhverv som helhed. Tidligere initiativer Tidligere initiativer har drejet sig omkring harmonisering af genbrugscentrenes drift, hvilke affaldstyper der kunne afleveres og hvilke åbningstider der generelt skulle være på genbrugscentrene. Nye initiativer Brugerne af genbrugscentrene skal også fremadrettet opleve god service og høj standard, og det skal sikres, at der også fremadrettet er tilstrækkelig kapacitet på kommunens pladser i forhold til benyttelsesgraden. Der skal være fokus på indførelse af flere genanvendelsesordninger. År Initiativer Økonomi dkr Ordning for træ til genanvendelse etableres på Thisted Genbrugscenter (er gennemført). Ordning for genanvendelse af mineraluld/glasuld etableres på Thisted Genbrugscenter (er gennemført) Information om øget sortering Udvidet åbningstider på Hanstholm og Sydthy Genbrugscentre, der skal have åbent på lørdage Renovering af Hanstholm Genbrugscenter (evt. nyetablering) Renovering af Sydthy Genbrugscenter Renovering af Frøstrup Genbrugscenter Vedr Der er her medtaget et foreløbigt initiativ, som forventes gennemført i løbet af 2019.

26 26 THISTED KOMMUNE 5.5 Genbrugsekspressen (Storskraldsordning) Der er 2 ordninger - én for helårshuse og én for sommerhuse. Ved helårshuse hentes der affald 11 gange årligt og afhentningen udføres enten som en rutekørsel i en række større byer eller en ringeordning i øvrige områder. Tømningsdagene fremgår af uddelte informationsfoldere, og kan desuden slås op på kommunens hjemmeside. Ved sommerhuse er der en ringeordning, hvor grundejeren kan få hentet affald i faste perioder. Der afhentes 2 gange i foråret og 2 gange i efteråret og affaldet afhentes senest 2 dage efter at borgeren har tilmeldt afhentning på den givne adresse. På indsamlingsdagen skal borgeren have sat affaldet frem til vejskel, fortov eller offentligt areal senest kl Der udleveres løbende genbrugssække til emballering af affaldet. Der udleveres fire klistermærker til hvert helårshus hvert år og to klistermærker til hvert sommerhus. Et klistermærke giver ret til en rulle med 25 genbrugssække. Når der sættes et klistermærke på én af de sække der sættes frem til afhentning, lægges der en ny rulle med genbrugssække. Der må max. stilles 8 enheder frem til afhentning på tømningsdagen - og heraf må der kun være ét stk. hvidevare. Med udtrykket en "enhed" forstås her en genbrugssæk, et møbel, et komfur m.v. Der indsamles følgende fraktioner: Papir Pap Flasker og glas Dåser Jern og metal Haveaffald Plast, hård Plast, blød Indbo Tøj og sko Brændbart affald Ikke brændbart - dæk og trærødder Elektronik affald Flamingo Det indsamlede affald afleveres på genbrugscentrene, hvor affaldet sorteres. Der er i juni-august 2014 gennemført en registrering af, hvor store mængder der er afleveret til ordningen. På baggrund af disse mængder er det skønnet hvor store mængder der vil være på årsplan. I 2013 og 2014 er det skønnet, at der er indsamlet 575 tons i storskraldsordningen. Der foretages en ny måling og registrering i foråret 2015.

27 THISTED KOMMUNE 27 Tidligere initiativer Tidligere initiativer har omhandlet etablering af SMS-løsning for tilmelding til ordningen, som også er blevet gennemført. Nye initiativer Der er planlagt følgende initiativer. År Initiativer Økonomi dkr Information om genbrugsekspressen (er udført) Information om genbrugsekspressen Måling af mængder indsamlet Information om genbrugsekspressen Information om genbrugsekspressen Måling af mængder indsamlet Information om genbrugsekspressen Hvis kommunen ikke kan opnå genbrugsprocenterne, vil der på sigt (frem mod 2020) blive arbejdet frem mod en ændring til, at ordningen kun skal indeholde store effekter. 5.6 Indsamlingsordning - farligt affald Alt farligt affald, maling, kemikalier, medicinrester, olie m.v. fra private husstandeskal afleveres på genbrugscentrene. Private husstande kan aflevere alle de mængder de har, mens erhverv kun kan aflevere max. 200 kg/år. Borgere kan desuden aflevere batterier via dagrenovationsordningen og desuden kan medicinemballage m.v. afleveres til apoteker. Erhverv kan ligeledes aflevere små batterier via dagrenovationsordningen. Der er derudover en indsamlingsordning via "Modtagestation for farligt affald Thy- Mors", som indsamler, modtager og behandler farligt affald fra erhverv og fra genbrugscentrene. Tidligere initiativer Ingen. Nye mål/initiativer Indsamlingsordningen fungerer efter hensigten. Der er ikke planlagt initiativer for ordningen.

28 28 THISTED KOMMUNE 5.7 Kuber og genbrugsstationer Der er kuber til både papir/aviser/reklamer og til flasker/glas placeret rundt omkring i kommunen. Flere steder i kommunen er der også indsamling af metaldåser. Materiellet til papir/aviser/reklamer er typisk 600, 800 eller 1000 liter containere samt kuber i størrelsen 2 3 m³. Materiellet til flasker/glas er typisk kuber i størrelsen 1,5-3 m³ og til metaldåser er det 1,5 m³ containere. Genbrugsstationer består af min. én kube til hver fraktionen, og er typisk placeret ved lokale indkøbssteder for dagligvarer m.v. Kuber til papir/aviser/reklamer er desuden opstillet ved skoler, plejehjem m.v. Der er i alt 165 lokaliteter med kuber/genbrugsstationer i kommunen. Oversigt over antal og materiel fremgår af Tabel 5-5. Tabel 5-5 Oversigt over materiel Type materiel (stk.) Papir Glas Metal I alt Kuber/ECCO hjulede containere I alt Tidligere initiativer Der har ikke tidligere været initiativer for ordningen. Nye initiativer Genbrugsstationerne sikrer borger nær indsamling af aviser/reklamer og flasker/glas, som skal udvides til også at omfatte nedgravede containere. År Initiativer Økonomi dkr Pilotprojekt med nedgravede beholdere i et udvalgt område (er etableret) Boligforeninger, information og forsøgsordninger Sommerhuse, information og forsøgsordninger Information og ny teknologi Information og ny teknologi

29 THISTED KOMMUNE Spejderordning Frivillige organisationer har mulighed for at indsamle papir ved husstande, efter aftale med kommunen. Indsamlingen sker typisk 2 eller 4 gange årligt, efter advisering i lokalaviser m.v. Ordningen dækker fortrinsvis private husstande, men ikke alle husstande i kommunen. Tidligere initiativer Ingen. Nye initiativer Spejderordningen fungerer godt, men kun i dele af kommunen. Der er politisk enighed om at spejderordningen bibeholdes som den er. Der fastsættes derfor ikke nogle initiativer for ordningen. 5.9 Tiltag - Henkastet affald Thisted Kommune ønsker at bidrage til at nedbringe mængden af henkastet affald i naturen, først og fremmest ved at deltage i kampagner. Kommunen står for den løbende strandrensning, affaldsindsamling m.v. og koordinerer løbende med frivillige organisationer, skoler m.v. i det omfang det kan lade sig gøre. Tidligere initiativer Der har tidligere været tiltag med deltagelse i kampagner m.v. vedr. henkastet affald. Nye initiativer Tiltag vedr. minimering af affald henkastet i naturen skal også fortsat være et mål i kommunen, dog primært ved deltagelse i kampagnedage gennem "Hold Danmark Rent". År Initiativer Økonomi dkr Frivillige indsamlinger, koordinering Frivillige indsamlinger, koordinering herunder sækkeordning til indsamling ved strand , Frivillige indsamlinger, koordinering , Frivillige indsamlinger, koordinering , Frivillige indsamlinger, koordinering ,-

30 30 THISTED KOMMUNE 5.10 Tiltag - Behandlingskapacitet Der vil i den kommende planperiode være fokus på at sikre eksisterende modtageanlæg eller evt. at finde andre modtageanlæg til forbrændingsegnet affald og til deponiaffald. Forbrændingsegnet affald Thisted Kommune har besluttet at udtræde af I/S Thyra med udgangen af 2015, og kan herefter ikke levere forbrændingsegnet affald til I/S Thyra. Der skal derfor findes en ny varig løsning for håndtering af det forbrændingsegnede affald. Deponiaffald Da Skovsted Losseplads lukker for modtagelse af affald med udgangen af 2019 og lukker helt i Der skal derfor findes en varig løsning for det deponeringsegnede affald. Tidligere initiativer Der har ikke tidligere været tiltag vedr. sikring af behandlingskapacitet. Nye initiativer Der skal sikres at der til enhver tid er afleveringsmuligheder for affald til forbrænding og deponering. År Initiativer Økonomi dkr Afklare ny løsning for forbrændingsegnet og deponeringsegnet affald 2015 Afklare ny løsning for forbrændingsegnet og deponeringsegnet affald Afklare ny løsning for deponeringsegnet affald Afklare ny løsning for deponeringsegnet affald Afklare ny løsning for deponeringsegnet affald

31 THISTED KOMMUNE Tiltag - Information Borgere og erhverv skal løbende informeres om affaldsordningerne og sorteringskrav, først og fremmest via hjemmeside, app og medier. Tidligere mål Der har tidligere været tiltag vedr. information til borgere og erhverv, som alle er udført. Nye initiativer Det nuværende informationsniveau skal fortsættes, men med fokus på information til børn og unge. År Initiativer Økonomi dkr Information til private husstande m.v Information til børn og unge Information vedr. organisk affald m.v Information til børn og unge Information vedr. organisk affald m.v Information til børn og unge Information til private husstande Etablere skolestue/undervisningsrum på Thisted Genbrugscenter Information til børn og unge Information til private husstande Udbudsperioder, overblik Der er forskellige udbudsperioder for indsamlings- og affaldsopgaver. Tabel 5-6 Oversigt, udbudsperioder Opgave Slut Mulighed for forlængelse Indsamling af dagrenovation 30. sept Ja - 2 år Transport fra genbrugspladser (forlænget) 28. feb Indsamling af storskrald/genbrugsekspressen 31. dec Ja 2 år Tømning af kuber/genbrugsstationer 30. sept Ja 2 år

32 32 THISTED KOMMUNE 6 Tidsplaner og økonomi I dette afsnit er tidsplaner og økonomi beskrevet for alle initiativerne i perioden Økonomien er udarbejdet med udgangspunkt i de nuværende rammer, f.eks. Ressourceplanen. I det omfang der er angivet initiativer i Ressourceplanen, som har betydning for kommunens administration og drift, er disse indarbejdet. 6.1 Overblik økonomi Initiativerne og tiltagene i denne affaldshåndteringsplan vil betyde omkostninger af forskellig art. I oversigten herunder er det alene de udgifter, der er ud over almindelig drift af ordningerne, som er medtaget. Overblik over samlet økonomi fordelt på de enkelte ordninger fremgår af Tabel 6-1. Tabel 6-1 Økonomi Ordninger og tiltag I alt Affaldsordninger Dagrenovation Organisk affald Genbrugscentre Genbrugsekspressen Farligt affald Kuber/genbrugsstationer Spejderordning Tiltag Henkastet affald Behandlingskapacitet Information I alt

33 THISTED KOMMUNE Gebyrer Økonomien for affaldsordningerne vil være svagt stigende i perioden, primært pga. ombygning af genbrugscentrene i planperioden. For private gælder, at alle ejendomme i kommunen opkræves et affaldsgebyr. Affaldsgebyret består af et miljøgebyr samt en renovationsafgift. Renovationsafgiften afhænger af ejendommens renovationstilmelding. Miljøgebyret afhænger af antallet af boligenheder i ejendommen og er p.t. ens for helårs-boligenheder og sommerhuse. Mulige ændringer vedr. organisk affald, herunder evt. særskilt indsamling er ikke medtaget. Det samlede gebyr for den enkelte husstand består af et renovationsgebyr, som er afhængigt af det materiale man har til dagrenovation, og et miljøgebyr, som dækker udgifter til øvrige omkostninger Da der i planperioden er mange aktiviteter, specielt omkring renovering af genbrugspladser, vil miljøgebyret være stigende. Oversigt over gebyrerne for en almindelig husstand med en 110 liter sæk i perioden , fremgår af Tabel 6-2 herunder. Tabel 6-2 Gebyrer Gebyr (kr.) Realiseret Budget Husstand med 110 liter sæk Renovationsgebyr , , , ,50 Miljøgebyr , , , ,00 I alt , , , ,50 Erhverv: For erhverv gælder, at der opkræves en renovationsafgift i henhold til den renovationsmelding, der er på ejendommen. Herudover vil visse virksomheder betale henholdsvis generelt affaldsgebyr (i henhold til affaldsbekendtgørelsen) og/eller gebyr for brug af kommunens genbrugscentre. Gebyret for erhvervs brug af genbrugscentre forventes dog at være svagt stigende.

34 34 THISTED KOMMUNE 6.3 Økonomi og gebyrer Initiativerne og tiltagene er ikke beskrevet detaljeret for perioden ud over den første 6-årige periode. Det vurderes dog, at gebyrerne vil være svagt stigende i perioden, idet mulige ændringer af modtageanlæg vedr. forbrændingsegnet og deponeringsanlæg vil kunne forventes at give stigende omkostninger. Der vil i perioden dog fortsat være fokus på at drive affaldsordninger så effektivt og brugervenligt som muligt inden for de budgetmæssige rammer der er afsat.

35 THISTED KOMMUNE 35 7 Modtageanlæg I dette afsnit beskrivelse de modtageanlæg der anvendes i Thisted Kommune. 7.1 Thisted Kraftvarmeværk Thisted Kommune leverer alt dagrenovation og forbrændingsegnet affald til forbrænding til Thisted Kraftvarmeværk, der omsætter energien i affaldet til varme/el. Kraftvarmeværket er et interessentskab der ejes ligeværdigt af Thisted Varmeforsyning A.m.b.a. og I/S Thyra. I/S Thyra - Thyregionens Affaldsbehandling - står for den kommunale affaldslevering. I/S Thyras medlemmer er forpligtet til at levere dagrenovationsaffald til kraftvarmeværket. Varme og el leveres til Thisted Varmeforsyning A.m.b.a., der står for den videre distribution. Varmen anvendes som fjernvarme i Thisted by mv. Anlægget modtager forbrændingsegnet affald fra husholdninger og erhverv i Thisted Kommune, samt fra Morsø Kommune og Jammerbugt Kommune (for så vidt angår den del der tidligere var Fjerritslev Kommune). Modtaget affald 2013 (ton) I alt modtog kraftvarmeværket i 2013 i alt ton affald til forbrænding, hvoraf halvdelen var dagrenovation. Anlægget har kapacitet til at modtage ca ton affald pr. år. Se oversigt over modtaget affald i Tabel 7-1 Tabel 7-1 Oversigt modtaget affald 2013 Klinisk risikoaffald Dagrenovation Forbrændingsegnet Erhvervsaffald Thisted Kommune Jammerbugt Kommune Morsø Kommune I alt I alt

36 36 THISTED KOMMUNE 7.2 I/S Skovsted Losseplads I/S Skovsted Losseplads er et deponi der kan modtage blandet deponeringsegnet affald. Foruden deponeringsaktiviteterne foretager I/S Skovsted Losseplads nedknusning af beton mv. til erstatning for råstoffer i anlægsarbejder. Nedknusningsaktiviteterne foregår uden for deponeringsområderne. Deponeringsanlægget er etableret med membran og perkolatopsamling. I 2013 modtog I/S Skovsted Losseplads ton til deponering fra husholdninger og erhverv fra hhv. Thisted og Morsø kommuner. Se oversigt over fordeling af modtaget affald i Tabel 7-2. I/S Skovsted Losseplads er et interessentselskab, der ejes af Thisted og Morsø kommuner i fællesskab. I 2012 har Miljøstyrelsen meddelt, at deponiet skal lukkes med udgangen af Der modtages derfor affald til udgangen af Herefter skal der findes alternative modtageanlæg for alt affald der skal deponeres fremover. Modtaget affald 2013 (ton) Tabel 7-2 Oversigt modtaget deponiaffald 2013 Deponiaffald Asbest Erhvervsaffald Slam Thisted Kommune Morsø Kommune Industriaffald I alt I alt I/S Modtagestation for farligt affald Thy-Mors I/S Modtagestation for farligt affald Thy-Mors er et interessentselskab ejet at Thisted og Morsø Kommuner. Modtagestationen indsamler og modtager farligt affald fra erhverv og genbrugscentrene og behandler, pakker om og transporter affaldet til slutbehandling på andet modtageanlæg. Endvidere tilbyder modtagestationen systemer til opbevaring og indsamling af farligt affald fra både erhverv og genbrugscentre i kommunen.

37 THISTED KOMMUNE Øvrige behandlingsanlæg De mange forskellige øvrige affaldstyper afsættes til flere forskellige modtageanlæg, som alle er miljøgodkendte til modtagelse af det affald der leveres.

38 38 THISTED KOMMUNE 8 Kortlægning af affaldsmængder Opgørelsen af affaldsmængder baseres på opgørelser for de enkelte ordninger suppleret med øvrige data for 2011 og Affald fra private husholdninger indsamlet via de kommunale ordninger er opgjort på baggrund af Thisted Kommunes egne opgørelser for 2011 og Affald fra erhverv er angivet via data fra det centrale Affaldsdatasystem (ADS), hvor der er hentet data for 2010 og Hertil er tillagt mængderne af erhvervsaffald (%-fordeling) der er leveret via genbrugscentrene i Affaldsdatasystemet er forholdsvis nyt og data for 2010 er ikke fuldt opdateret, så det er primært data for 2011 og 2013 der anvendes i denne kortlægning. Der er visse uregelmæssigheder i indberetningerne af affaldsmængder fra erhverv 2011, for eksempel er de totale affaldsmængder ikke alle indberettet med en behandlingsform. I opgørelsen af behandlingsmetoder for erhvervsaffald er der derfor anvendt samme nøglefordeling som for de mængder der er indberettet. Hver affaldstype har en specifik EAK-kode, som ikke anvendes direkte i denne affaldshåndteringsplan. Hver affaldstype beskrevet i denne affaldshåndteringsplan, er dog umiddelbart identificerbar i forhold til en EAK-kode. 8.1 Totale affaldsmængder 2011 Mængderne er opdelt i affald fra private og fra erhverv. Der er registreret i alt tons affald i kommunen, hvoraf lidt under halvdelen er genanvendt. Mængderne angivet i skemaet er inkl. de mængder, som er modtaget på I/S Thyra og på I/S Skovsted Losseplads, da de er beliggende i kommunen. Mængder 2011 Genanvendelse Forbrænding Deponering Særlig behandling Private husstande Erhverv I alt I alt Fordeling 43 % 35 % 22 % 1 % 100 %

39 THISTED KOMMUNE Mængder via Affaldsdatasystem De opgjorte affaldsmængder, stemmer ikke overens med de mængder der er registreret i Affaldsdatasystemet (ADS). I tabel 8.1 er der en oversigt over de registrerede data i ADS for og 2011, og fordelingen for hhv. private og erhverv. Tabel Affaldsmængder 2010/2011 iht. ADS Affaldsmængder (tons) Affald fra private Erhvervsaffald I alt Mængderne angivet i skemaet er inkl. de mængder, som er modtaget på I/S Thyra og på I/S Skovsted Losseplads, da de er beliggende i kommunen. Det er således ikke en præcis angivelse af hvor store affaldsmængder der er indsamlet i kommunen. Det vurderes desuden at nogen erhvervsaffaldsmængder ikke er registreret korrekt i 2010, idet den registrerede mængde ser ud til at være steget med 161 % fra 2010 til Prognose - Fremtidige affaldsmængder Prognosen er udarbejdet for de fremtidige affaldsmængder fra private husstande. Erhvervsmængderne er således ikke medtaget. Det skønnes at affaldsmængderne registreret for Thisted Kommune generelt vil være svagt stigende, som det fremgår af Tabel 8-1. I Ressourceplanen er beskrevet af grundlaget for at vurdere fremskrivningen af de forventede affaldsmængder er vanskelig at fastlægge. Fremskrivning er derfor baseret på Thisted Kommunes forventninger til udviklingen af affaldsmængder på baggrund af de initiativer der ligger i affaldsplanen og det generelle kendskab til affaldsordningerne og fordeling på behandlingsmetode. Tabel 8-1 Prognose for affald fra private og 2024 Behandlingsmetode Genanvendelse Forbrænding Deponering Særlig behandling I alt Udvikling i affaldsmængder Genanvendelse Forbrænding Deponering Særlig behandling % 2% 9% 9% 8% skøn 1% 1% -11% -14% -16% skøn 0% 0% 0% 0% 0% skøn 0% 0% 0% 0% 0% skøn

Indholdsfortegnelse. 1. Forord... 3. 2. Læsevejledning... 4. 3. Opsamling... 4. 3.1 Affaldskortlægning 2009... 4

Indholdsfortegnelse. 1. Forord... 3. 2. Læsevejledning... 4. 3. Opsamling... 4. 3.1 Affaldskortlægning 2009... 4 Indholdsfortegnelse 1. Forord... 3 2. Læsevejledning... 4 3. Opsamling... 4 3.1 Affaldskortlægning 2009... 4 3.2 Supplerende data-2013 vedrørende kommunale indsamlingsordninger... 5 3.2.1 Genanvendelsesprocent

Læs mere

Idekatalog. Idekatalog til affaldsplan 2005 Pandrup Kommune

Idekatalog. Idekatalog til affaldsplan 2005 Pandrup Kommune - et idékatalog Idekatalog Vi er nu nået godt halvvejs i arbejdet med den nye affaldsplan. Indtil nu er der arbejdet med at gøre status over, hvilke ordninger vi tilbyder brugerne, mængden af affald, der

Læs mere

Sorø Kommunes affaldsplan 2010-2020

Sorø Kommunes affaldsplan 2010-2020 Page 1 of 49 Sorø Kommunes affaldsplan 2010-2020 Bilag 1 Page 2 of 49 Page 3 of 49 1 Affaldsplanens opbygning 2 Planopslag 2.1 Husholdninger 2.1.1 Dagrenovation 2.1.2 Papir og pap 2.1.3 Glas 2.1.4 Emballageaffald:

Læs mere

Ringsted Kommunes affaldsplan 2010-2020

Ringsted Kommunes affaldsplan 2010-2020 Side 1 af 53 Ringsted Kommune Ringsted Kommunes affaldsplan 2010-2020 Bilag 1 Side 2 af 53 Side 3 af 53 1 Affaldsplanens opbygning 2 Planopslag 3 Planopslag 3.1 Husholdninger 3.1.1 Dagrenovation 3.1.2

Læs mere

Tids- og aktivitetsoversigt Affaldsplan 2009-2020

Tids- og aktivitetsoversigt Affaldsplan 2009-2020 Husholdninger Dagrenovation Information om sortering og om eksisterende ordninger En øget udsortering af genanvendelige materialer fra husholdningsaffald. Etablere affaldsøer i kolonihaver Optimere mulighederne

Læs mere

Hovedplanen. http://affaldsplan.affaldsportal.dk/haderslev/print.aspx?ixrapportdel=1

Hovedplanen. http://affaldsplan.affaldsportal.dk/haderslev/print.aspx?ixrapportdel=1 Side 1 af 25 Hovedplanen Side 2 af 25 Side 3 af 25 1 Forord 2 Indledning 2.1 Rammerne for affaldsplanen 3 Affaldsplanens opbygning 4 Haderslev Kommunes målsætninger 4.1 Målsætninger for perioden 2009-2012

Læs mere

Bilag 1. http://affaldsplan.affaldsportal.dk/haderslev/print.aspx?ixrapportdel=2

Bilag 1. http://affaldsplan.affaldsportal.dk/haderslev/print.aspx?ixrapportdel=2 Side 1 af 46 Bilag 1 Side 2 af 46 Side 3 af 46 1 Affaldsplanens opbygning 2 Planopslag 3 Planopslag 3.1 Husholdninger 3.1.1 Dagrenovation 3.1.2 Haveaffald 3.1.3 Emballageaffald: Papir/pap 3.1.4 Emballageaffald:

Læs mere

Affaldsplan 2009-2012

Affaldsplan 2009-2012 Randers Kommune Affaldsplan 2009-2012 Bilag 1 1 Affaldsplanens opbygning 2 Planopslag 3 Planopslag 3.1 Husholdninger 3.1.1 Dagrenovation 3.1.2 Emballageaffald glas/papir/pap 3.1.3 Emballageaffald plast

Læs mere

Kommunens nuværende affaldsordninger

Kommunens nuværende affaldsordninger 7 Kommunens nuværende affaldsordninger Ordninger for private husstande Lejre Kommune er forpligtet til, at etablere indsamlingsordninger for affald fra private husstande. De private husstande er samtidig

Læs mere

U dvalg Teknik- og Miljøudvalget

U dvalg Teknik- og Miljøudvalget REGNSKAB 2013 U dvalg Teknik- og Miljøudvalget Bevillings område 10.26. 10.26 Renovation mv. Udvalgets sammenfatning og vurdering I 2013 har der været en stabil bortskaffelse af alle former for affald

Læs mere

Inden endelig vedtagelse skal planen i offentlig høring i 8 uger. Kommunalbestyrelsen skal vedtage affaldsplanen senest den 1. oktober 2014.

Inden endelig vedtagelse skal planen i offentlig høring i 8 uger. Kommunalbestyrelsen skal vedtage affaldsplanen senest den 1. oktober 2014. Bilag 1 Rebild Kommunes Affaldsplan 2014-24: udkast til målsætninger og handlingsplaner Affaldsplanen skal udarbejdes i henhold til reglerne i affaldsbekendtgørelsen. Affaldsplanen skal bestå af 3 dele:

Læs mere

Området er brugerfinansieret, således at alle indtægter skal dække samtlige udgifter ved de forskellige affaldsordninger.

Området er brugerfinansieret, således at alle indtægter skal dække samtlige udgifter ved de forskellige affaldsordninger. MÅL OG RAMMEBESKRIVELSE Bevillingsområde 10.26 Renovation mv. Udvalg Teknik- og Miljøudvalget Afgrænsning af bevillingsområdet Bevillingsområdet omfatter konto 01.38 og vedrører indsamling, transport og

Læs mere

Affaldsplan 2014-2024

Affaldsplan 2014-2024 Affaldsplan 2014-2024 Side 2 af 50 Indholdsfortegnelse 1 Baggrund, visioner og strategi... 5 1.1 Baggrund for affaldsplanen... 5 1.2 Mariagerfjord Kommunes visioner for affaldsområdet... 5 2 Rammerne for

Læs mere

KORTLÆGNING & PROGNOSE

KORTLÆGNING & PROGNOSE 2014 2024 KORTLÆGNING & PROGNOSE 2 FORORD I forbindelse med udarbejdelsen af den kommunale affaldshåndteringsplan 2014-2024 er denne kortlægnings- og prognoserapport udarbejdet. Affaldsbekendtgørelsens

Læs mere

Udvalg Teknik- og Miljøudvalget

Udvalg Teknik- og Miljøudvalget REGNSKAB 2012 Udvalg Teknik- og Miljøudvalget Bevillingsområde 10.26 Renovation mv. Udvalgets sammenfatning og vurdering I 2012 har der været kontinuerlig bortskaffelse af alle former for affald fra borgere

Læs mere

Københavns Miljøregnskab

Københavns Miljøregnskab Københavns Miljøregnskab Tema om Ressourcer og Affald Mindre affald Bedre sortering fra borgere og erhverv Mere effektiv og miljøvenlig affaldsindsamling Bedre affaldsbehandling December 2015. Teknik-

Læs mere

VELKOMMEN TIL MØDE OM AFFALDSPLAN 2014 TIRSDAG D. 14. MAJ 2013

VELKOMMEN TIL MØDE OM AFFALDSPLAN 2014 TIRSDAG D. 14. MAJ 2013 VELKOMMEN TIL MØDE OM AFFALDSPLAN 2014 TIRSDAG D. 14. MAJ 2013 Program 18.00-18.15 Velkomst og præsentation 18.15-18.45 Orientering om rammerne for den nye affaldsplan 18.45-19.15 Præsentation af tankerne

Læs mere

Affaldsplan 2005-2016

Affaldsplan 2005-2016 Affaldsplan 2005-2016 FORORD Affaldsplan 2005-2016 er Greve Kommunes affaldsplan for de kommende år. Planen erstatter Affaldsplan 2001-2012. Der er en række miljøproblemer, der knytter sig til affaldsområdet.

Læs mere

Forslag til. Bilag 1 Bornholms Regionskommunes Affaldshåndteringsplan som opslagsværk. Bofa en virksomhed i Bornholms Regionskommune

Forslag til. Bilag 1 Bornholms Regionskommunes Affaldshåndteringsplan som opslagsværk. Bofa en virksomhed i Bornholms Regionskommune Forslag til Bilag 1 Bornholms Regionskommunes Affaldshåndteringsplan som opslagsværk Bornholms Affaldsbehandling Almegårdsvej 8 3700 Rønne Tlf.: 56 95 92 00 Fax: 56 95 92 03 E-mail: mail@bofa.dk www.bofa.dk

Læs mere

Velkommen til Odense Renovation!

Velkommen til Odense Renovation! Velkommen til Odense Renovation! Kort om Odense Renovation A/S Non-profit Affaldshåndtering siden ca. 1882 Kommunalt aktieselskab siden 1994 Bestyrelsen består af 9 medlemmer, 6 udpeget af kommunen og

Læs mere

Opdateret vejledning om kommunale affaldsplaner

Opdateret vejledning om kommunale affaldsplaner Opdateret vejledning om kommunale affaldsplaner Vejledning fra Miljøstyrelsen Nr. 5 2004 Indhold 1 INDLEDNING 5 1.1 VEJLEDNINGENS FORMÅL OG INDHOLD 5 1.2 BAGGRUND 6 1.2.1 Affaldsstrategi 2005-08 6 1.2.2

Læs mere

Herning Kommunes Affaldshåndteringsplan 2015-2024. Del 2 - kortlægning

Herning Kommunes Affaldshåndteringsplan 2015-2024. Del 2 - kortlægning Herning Kommunes Affaldshåndteringsplan 2015-2024 Del 2 - kortlægning 1 Rammer for Herning Kommunes Affaldshåndteringsplan.. 3 Nationale regler... 3 Kommunale planer og politikker... 5 Miljøvurdering...

Læs mere

Økonomi og genanvendelse ved husstandsindsamling af emballager, opdatering

Økonomi og genanvendelse ved husstandsindsamling af emballager, opdatering Notat Til: Fra: Bestyrelsen Administrationen Dato: 2. december 2013 Økonomi og genanvendelse ved husstandsindsamling af emballager, opdatering Indledning Administrationen fremlagde 12. december 2012 notat

Læs mere

Affald fra husholdninger ALBERTSLUND

Affald fra husholdninger ALBERTSLUND Affald fra husholdninger 2014 ALBERTSLUND Kommune INDHOLDSFORTEGNELSE 1 Sammenfatning... 3 2 Metode... 5 Kilder... 5 Særligt om nogle fraktioner... 5 Fordelingsnøgler for affald indsamlet via genbrugsstationer...

Læs mere

Affaldsplan 2010-2012. Balance på jorden

Affaldsplan 2010-2012. Balance på jorden Affaldsplan 2010-2012 Balance på jorden Forord til Affaldsplan 2010-2012. Jeg er glad for at præsentere Jammerbugt Kommunes første affaldsplan. Vi har allerede harmoniseret det meste af affaldssystemet

Læs mere

NYT Sæk og container ud til skel. Affaldshåndbog 2016. boliger

NYT Sæk og container ud til skel. Affaldshåndbog 2016. boliger NYT Sæk og container ud til skel Affaldshåndbog 2016 boliger Indhold Meget mere genbrug side 2 Kontakt os når DU har tid side 3 Velkommen på genbrugspladsen side 4 og 5 Storskrald side 6 Papir, karton,

Læs mere

Ny affaldsløsning BRØNDBY KOMMUNE

Ny affaldsløsning BRØNDBY KOMMUNE Ny affaldsløsning BRØNDBY KOMMUNE Velkommen til Skraldetanterne dine nye affaldsbeholdere Brøndby Kommune gør det nu lettere for dig at sortere dit affald, så det kan blive genbrugt. Derfor får alle med

Læs mere

BILAG 1 Næstved Kommunes affaldsplan som opslagsværk. Næstved Kommune Affaldsplan 2005-2016 Bilag 1

BILAG 1 Næstved Kommunes affaldsplan som opslagsværk. Næstved Kommune Affaldsplan 2005-2016 Bilag 1 BILAG 1 Næstved Kommunes affaldsplan som opslagsværk Næstved Kommune Bilag 1 Bilag 1 INDHOLDSFORTEGNELSE SIDE AFFALDSPLANENS OPBYGNING 2 1 PLANOPSLAG 3 1.1 Indledning 3 Husholdninger: 5 Dagrenovation

Læs mere

Indstilling. Ændring af storskraldsordningen i Århus Kommune. Til Århus Byråd via Magistraten. Teknik og Miljø. Den 30. august 2007.

Indstilling. Ændring af storskraldsordningen i Århus Kommune. Til Århus Byråd via Magistraten. Teknik og Miljø. Den 30. august 2007. Indstilling Til Århus Byråd via Magistraten Teknik og Miljø Den 30. august 2007 AffaldVarme Århus Teknik og Miljø Århus Kommune 1. Resume Byrådet har besluttet, at skraldespandene skal væk fra fortovet

Læs mere

Affalds- og ressourceplan 2015-2024. Bilag 1-6. Planforslag i offentlig høring fra 11. marts til 15. maj 2015

Affalds- og ressourceplan 2015-2024. Bilag 1-6. Planforslag i offentlig høring fra 11. marts til 15. maj 2015 Affalds- og ressourceplan 2015-2024. Bilag 1-6 Planforslag i offentlig høring fra 11. marts til 15. maj 2015 side 2 Affald og Genbrug www.skidtergodt.dk affaldsplan@roskilde.dk tlf. 46313788 Layout: Annabir.dk

Læs mere

Affaldsplan 2009-2020 Kortlægningsrapport

Affaldsplan 2009-2020 Kortlægningsrapport Affaldsplan 2009-2020 Kortlægningsrapport Kortlægning og prognoser Furesø Kommune, Affaldsplan 2009 2012, kortlægningsrapport 2 Indholdsfortegnelse 1. Forord... 3 2. Opfyldelse af mål fra Affaldsplan 2005-2008...

Læs mere

Nordfyns Kommune. Affaldsplan 2009-2020

Nordfyns Kommune. Affaldsplan 2009-2020 Affaldsplan 2009-2020 INDHOLDSFORTEGNELSE SIDE FORORD 3 1 INDLEDNING 4 2 AFFALDSPLANENS OPBYGNING 6 3 NORDFYNS KOMMUNES MÅLSÆTNINGER 8 3.1 Kommunens målsætninger for affaldshåndteringen i perioden 2009-2012

Læs mere

Affaldsplan for Faxe Kommune 2014-2024 Bilag 2: Kortlægning & Prognoser

Affaldsplan for Faxe Kommune 2014-2024 Bilag 2: Kortlægning & Prognoser Affaldsplan for Faxe Kommune 2014-2024 Bilag 2: Kortlægning & Prognoser Vedtaget 27. juni 2013 Indhold 1. Affaldsordninger, status... 2 2. Affaldskortlægning... 4 2.1. Oversigt over affaldsdannelsen...

Læs mere

Affaldsplan 2009-2012

Affaldsplan 2009-2012 Klintholm-kommunerne Affaldsplan 2009-2012 Del 1 - fællesdel December 2010 Klintholm-kommunerne Affaldsplan 2009-2012 December 2010 1 Indholdsfortegnelse 1 Indledning 3 11 Kommuner 3 12 Opbygning af affaldsplanen

Læs mere

Affaldsplan for Slagelse Kommune 2014-2024 Bilag 4: Tidsplaner. Godkendt af Slagelse Byråd den 15. september 2014

Affaldsplan for Slagelse Kommune 2014-2024 Bilag 4: Tidsplaner. Godkendt af Slagelse Byråd den 15. september 2014 Affaldsplan for Slagelse Kommune 2014-2024 Bilag 4: Tidsplaner Godkendt af Slagelse Byråd den 15. september 2014 Tidsplan, husholdninger fejlsorterede materialer i dagrenovatationen Information om sortering

Læs mere

Rudersdal Kommunes genbrugspladser Blokken og Containerhaven. (Blokken)

Rudersdal Kommunes genbrugspladser Blokken og Containerhaven. (Blokken) Rudersdal Kommunes genbrugspladser Blokken og Containerhaven (Blokken) Miljøberetning 2011 Indledning Denne Miljøberetning omhandler Rudersdal Kommunes genbrugspladser Blokken og Containerhaven. Selvom

Læs mere

Dialogbaseret aftale mellem. Revas og Teknik og Miljø

Dialogbaseret aftale mellem. Revas og Teknik og Miljø Dialogbaseret aftale mellem Revas og Teknik og Miljø 2014 Generelt om dialogbaserede aftaler Den dialogbaserede aftale, er en aftale der indgås mellem forvaltningen og den enkelte budgetansvarlige enhed.

Læs mere

Konference for skuemestre, LUU-medlemmer og skolerepræsentanter ejendomsserviceteknikeruddannelsen. Onsdag d. 29. august 2012 i Middelfart Lovgivningen på miljøområdet (samt et bud på udviklingen de kommende

Læs mere

Johansson & Kalstrup P/S rådgivende ingeniører FRI

Johansson & Kalstrup P/S rådgivende ingeniører FRI Johansson & Kalstrup P/S rådgivende ingeniører FRI Sag nr.: 155280 Dato: 17.11.2015 E-mail: hbd@j-k-as.dk Ordninger for husholdningsaffald i andre kommuner Data over 4 kommuner og Fanø er opstillet i nedenstående

Læs mere

Forslag til. Bilag 2 Prognose- og kortlægningsdel. Bofa en virksomhed i Bornholms Regionskommune. Bornholms Affaldsbehandling

Forslag til. Bilag 2 Prognose- og kortlægningsdel. Bofa en virksomhed i Bornholms Regionskommune. Bornholms Affaldsbehandling Forslag til Bilag 2 Prognose- og kortlægningsdel Bornholms Affaldsbehandling Almegårdsvej 8 3700 Rønne Tlf.: 56 95 92 00 Fax: 56 95 92 03 E-mail: mail@bofa.dk www.bofa.dk Bofa en virksomhed i Bornholms

Læs mere

FANØ KOMMUNE. Affaldsplan

FANØ KOMMUNE. Affaldsplan FANØ KOMMUNE Affaldsplan 2017 2028 Indhold Forord... 4 Indledning... 5 Ressourcerne i affaldet skal udnyttes bedre... 5 Vision og overordnede temaer... 5 Temaer... 6 Initiativer under Tema 1 - Mere effektiv

Læs mere

Viborg kommunes affaldsplan 2010-2012. resumé

Viborg kommunes affaldsplan 2010-2012. resumé Viborg kommunes affaldsplan 2010-2012 resumé Indhold 1. Mål og visioner for affaldsplanen... side 4 2. Indsamling af affald fra private, boligforeninger og erhverv... side 6 - nuværende og nye tiltag

Læs mere

4. At mindre etageejendomme tilbydes bokse til opsamling af farligt affald og småt elektronikaffald. Boksene tømmes efter bestilling.

4. At mindre etageejendomme tilbydes bokse til opsamling af farligt affald og småt elektronikaffald. Boksene tømmes efter bestilling. Notat til indsamling af elektronikaffald og farligt affald Bygge, Plan og Miljø (BPM) har gennemført et forsøg med indsamling af småt elektronik i beholdere fra ca. 90 ejendomme. Desuden er der gennemført

Læs mere

restaffald til forbrænding Madaffald metal plast glas papir karton Vi tager skraldet du skal bare sortere det Affaldssortering i fire kamre

restaffald til forbrænding Madaffald metal plast glas papir karton Vi tager skraldet du skal bare sortere det Affaldssortering i fire kamre restaffald til forbrænding Madaffald papir karton metal plast glas Vi tager skraldet du skal bare sortere det Affaldssortering i fire kamre restaffald til forbrænding Madaffald papir karton metal plast

Læs mere

Affaldsplan 2009-2020

Affaldsplan 2009-2020 Affaldsplan 2009-2020 Affaldsplan 2009-2020 Denne affaldsplan for Gentofte Kommune gælder for årene 2009 2020 med særlig vægt på de første fire år fra 2009-2012. Hvis du er interesseret i detaljer om kommunens

Læs mere

Affaldsplan Udkast til høring af affaldsplan UNMK

Affaldsplan Udkast til høring af affaldsplan UNMK Affaldsplan 2015-2024 Udkast til høring af affaldsplan UNMK 17.2.2015 Affaldsplan 2015-2024 Affaldsbekendtgørelsen fastsætter, at kommunerne skal udarbejde en affaldsplan for håndtering af affald. Planperioden

Læs mere

Først beskrives den nuværende situation på Djursland, herunder økonomien ved afsætning af affaldet fra de nuværende kuber til flasker/glas/dåser.

Først beskrives den nuværende situation på Djursland, herunder økonomien ved afsætning af affaldet fra de nuværende kuber til flasker/glas/dåser. NOTAT Dato: 2. marts 2016 Til: Fra: Bestyrelsen Administrationen Muligheder for optimering af bringeordninger (kuber) 1 Indledning Dette notat beskriver overordnet resultaterne af forsøgsprojektet med

Læs mere

Genbrug / affald side 1

Genbrug / affald side 1 Genbrug / affald side 1 Indhold 1.60 Fælles formål, administrative opgaver... 2 1.61 Ordninger for dagrenovation... 3 1.62 Ordninger for storskrald og haveaffald... 4 1.63 Ordninger for glas, papir og

Læs mere

1. Præsentation af Hillerød Forsyning

1. Præsentation af Hillerød Forsyning Agenda 1. Præsentation af Hillerød Forsyning 2. Affaldshåndtering i Hillerød Kommune Ved affaldsplanlægger og projektleder Kasper Damsgaard Thomsen Præsentation af Hillerød Forsyning Hillerød Forsyning

Læs mere

Udnyttelse af ressourcerne i det organiske affald

Udnyttelse af ressourcerne i det organiske affald Udnyttelse af ressourcerne i det organiske affald v/suzanne Arup Veltzé, DAKOFA Konference Fossil frit Thy den 21. juni 2012 Disposition Ressourceeffektivt Europa Ressourceeffektivitet og organisk affald

Læs mere

Håndtering af madaffald muligheder og udfordringer

Håndtering af madaffald muligheder og udfordringer Håndtering af madaffald muligheder og udfordringer Konference Fossil frie Thy d. 29. november 2012 Inge Werther, DAKOFA Dagens program Affald som ressource Organisk dagrenovation i Danmark Fremtidens energisystem

Læs mere

NOTAT (PTU) Affald i Stevns Kommune. Maj Affald i Stevns Kommune

NOTAT (PTU) Affald i Stevns Kommune. Maj Affald i Stevns Kommune NOTAT (PTU) Maj 2015 1 INDLEDNING Stevns Kommune samarbejder med KaraNoveren omkring udvikling af nye affaldsløsninger. Hvordan får vi borgerne i Stevns Kommune til at være mere bevidste omkring affald

Læs mere

Præsentation. Udviklingsplan 2011-2013. Middelfart Kommune Renovationsvæsenet. Virksomhedens navn. Adresse Fynsvej 100 5500 Middelfart

Præsentation. Udviklingsplan 2011-2013. Middelfart Kommune Renovationsvæsenet. Virksomhedens navn. Adresse Fynsvej 100 5500 Middelfart Præsentation Virksomhedens navn Middelfart Kommune Renovationsvæsenet Adresse Fynsvej 100 5500 Middelfart Telefonnummer E-mail adresse Antal pladser eller antal elever Personalenormering Budgetramme i

Læs mere

Affaldsplan 2013-2024 (2013-2018)

Affaldsplan 2013-2024 (2013-2018) Affaldsplan 2013-2024 (2013-2018) Tema-møde med TMU 6.maj 2013 01 2011 Side 1 Lovgivning Affaldsbekendtgørelsen - ressourcestrategien Affaldsdirektivet affaldshierarkiet (genbrug, genanvendelse, nyttiggørelse,

Læs mere

Allerød Genbrugsplads

Allerød Genbrugsplads Allerød Genbrugsplads Miljøberetning 2007 Indledning Siden Allerød Genbrugsplads blev åbnet i 2001, og frem til og med 2007, er mængden af tilført affald steget med 35 procent og antallet af besøgende

Læs mere

Silkeborg Forsyning a/s Tietgenvej 3 8600 Silkeborg Telefon: 8920 6400 mail@silkeborgforsyning.dk www.silkeborgforsyning.dk

Silkeborg Forsyning a/s Tietgenvej 3 8600 Silkeborg Telefon: 8920 6400 mail@silkeborgforsyning.dk www.silkeborgforsyning.dk Silkeborg Forsyning a/s Tietgenvej 3 8600 Silkeborg Telefon: 8920 6400 mail@silkeborgforsyning.dk www.silkeborgforsyning.dk !!"#$ Silkeborg Forsyning a/s Tietgenvej 3 8600 Silkeborg Telefon: 8920 6400

Læs mere

Ringsted Kommunes affaldsplan 2010-2020

Ringsted Kommunes affaldsplan 2010-2020 Side 1 af 50 Ringsted Kommune Ringsted Kommunes affaldsplan 2010-2020 Bilag 2 Side 2 af 50 Side 3 af 50 1 Indledning 2 Affaldsplanens opbygning 3 Målopfyldelse 2005-2008 3.1 Udviklingen i affaldsmængder

Læs mere

Drøftelse af lokale perspektiver på ressourcestrategien

Drøftelse af lokale perspektiver på ressourcestrategien Teknik og Miljø Veje og Grønne Områder Sagsnr. 204045 Brevid. 1932920 Ref. ANSE Dir. tlf. 46 31 37 88 Anettesej@roskilde.dk Drøftelse af lokale perspektiver på ressourcestrategien 12. august 2014 Den endelig

Læs mere

KL s høringssvar til bekendtgørelse om batterier og akkumulatorer og udtjente batterier og akkumulatorer

KL s høringssvar til bekendtgørelse om batterier og akkumulatorer og udtjente batterier og akkumulatorer Miljøstyrelsen Strandgade 29 1401 København K Att: joaff@mst.dk KL s høringssvar til bekendtgørelse om batterier og akkumulatorer og udtjente batterier og akkumulatorer KL har modtaget ovennævnte bekendtgørelse

Læs mere

VIDSTE DU AT. Udvalgsformand. Ove Andersen. Kongelig dag fortsætter... sæt allerede nu i kalenderen den 2.5.2008 i genbrugsbutikken i Gelsted.

VIDSTE DU AT. Udvalgsformand. Ove Andersen. Kongelig dag fortsætter... sæt allerede nu i kalenderen den 2.5.2008 i genbrugsbutikken i Gelsted. Genbrug, storskrald og dagrenovation 2008 Ove Andersen Indledning Det er en del af Byrådets vision, at Middelfart Kommune skal være Danmarks grønneste vækst kommune. For at den vision kan blive til virkelighed,

Læs mere

Til: Miljø-, Teknik- og Erhvervsudvalget Kopi til: Byrådet Fra: Center for Drift og Teknik

Til: Miljø-, Teknik- og Erhvervsudvalget Kopi til: Byrådet Fra: Center for Drift og Teknik Til: Miljø-, Teknik- og Erhvervsudvalget Kopi til: Byrådet Fra: Center for Drift og Teknik 25. oktober 2013 Sags id: 190-2011-9871 Dok. nr.: 190-2013-138807 Center for Drift og Teknik Stiager 2 3500 Værløse

Læs mere

Indledning... 3 Metode... 6 Affaldsmængder frem til 2024... 10 Kommunale affaldsmængder... 14 Bemærkninger til tabeller... 20

Indledning... 3 Metode... 6 Affaldsmængder frem til 2024... 10 Kommunale affaldsmængder... 14 Bemærkninger til tabeller... 20 Indholdsfortegnelse 1 Indledning... 3 1.1 Formål og baggrund... 3 1.2 Opsummering... 4 1.3 Udvikling i mængder i Vestforbrændings opland og kommunen... 5 2 Metode... 6 2.1 Afgrænsning... 6 2.2 Beregningsmetode...

Læs mere

Kortlægning af den kommunale håndtering af affald skal indeholde:

Kortlægning af den kommunale håndtering af affald skal indeholde: Forord. I henhold til affaldsbekendtgørelse nr. 1634 af 13.12.2006 skal kommunalbestyrelsen hvert 4. år udarbejde en plan for den kommunale håndtering af affald. Formålet med affaldsplanen er at skabe

Læs mere

KORTLÆGNING & PROGNOSE

KORTLÆGNING & PROGNOSE KORTLÆGNING & PROGNOSE 2 FORORD Affaldsbekendtgørelsens 13, stk. 2, punkt 1 om kortlægning opfyldes med denne rapport. Rapporten rummer kortlagte affaldsmængder fra 2009 samt en prognose for affaldsmængderne

Læs mere

4 Styrket samarbejde om affaldsforebyggelse kordinering af mål og midler 5 Pap og papir identificering af optimal indsamlingsmetode

4 Styrket samarbejde om affaldsforebyggelse kordinering af mål og midler 5 Pap og papir identificering af optimal indsamlingsmetode Til: Miljø-, Teknik- og Erhvervsudvalget Kopi til: Byrådet Fra: Center for Drift og Teknik Status for realisering af Furesø Kommunes Affaldsplan 2009-2020 Furesø Kommunens Affaldsplan 2009 2020 blev udarbejdet

Læs mere

Affaldsplan for Næstved Kommune 2014-2024 Bilag 2: Kortlægning & Prognoser

Affaldsplan for Næstved Kommune 2014-2024 Bilag 2: Kortlægning & Prognoser Affaldsplan for Næstved Kommune 2014-2024 Bilag 2: Kortlægning & Prognoser Udkast 26.03.14 2 Indhold 1. Indledning... 3 2. Affaldsplanens opbygning... 4 3. Affaldsordninger, status... 5 4. Affaldskortlægning...

Læs mere

AFFALD = RESSOURCER // AFFALDS PLAN 2015 2024 AFFALDSPLAN AFFALD = RESSOURCER

AFFALD = RESSOURCER // AFFALDS PLAN 2015 2024 AFFALDSPLAN AFFALD = RESSOURCER 1 AFFALDSPLAN 2015 2024 AFFALD = RESSOURCER 2 FORORD Vi skal udnytte ressourcerne i vores affald og undgå at forurene vores omgivelser. Hvert år smider danskerne mere end 13 mio. tons affald ud. Samtidig

Læs mere

affaldsplan 2009-2020

affaldsplan 2009-2020 affaldsplan 2009-2020 Indhold Forord.... 3 Furesø Kommunes mål på affaldsområdet 2009-2012.... 5 Sammenhæng mellem mål og initiativer fra holdning til handling.... 7 Baggrund for Furesø Kommunes mål og

Læs mere

Prisliste 2012. Gældende fra 1. januar 2012 Odense Renovation A/S

Prisliste 2012. Gældende fra 1. januar 2012 Odense Renovation A/S liste 2012 er for husholdninger Dagrenovation Papir Genbrugspladser Farligt affald Flaskekuber Administration er for virksomheder Dagrenovationslignende affald Adgang til genbrugspladser Administration

Læs mere

Affaldsstatus 2010. Allerød Kommune Fredensborg Kommune Hørsholm Kommune Rudersdal Kommune

Affaldsstatus 2010. Allerød Kommune Fredensborg Kommune Hørsholm Kommune Rudersdal Kommune Affaldsstatus 2010 Allerød Kommune Fredensborg Kommune Hørsholm Kommune Rudersdal Kommune Savsvinget 2 2970 Hørsholm Telefon 45 16 05 00 Telefax 45 16 05 11 Email: nordf@nordf.dk www.nordf.dk 1. Indledning

Læs mere

Batterirapport. - en del af byen

Batterirapport. - en del af byen Batterirapport 2015 1 - en del af byen Indhold Forord... 3 Aktiviteter i 2015... 4 Kommunernes egne ordninger... 5 Indsamlingsresultater i 2015... 6 Økonomi... 8 Planlagte aktiviteter i 2016... 9 2 Forord

Læs mere

Sorø Kommune REGULATIV FOR ERHVERVSAFFALD

Sorø Kommune REGULATIV FOR ERHVERVSAFFALD Sorø Kommune REGULATIV FOR ERHVERVSAFFALD 2 REGULATIV FOR ERHVERVSAFFALD Sorø Kommune Indhold: 1 Formål m.v. 3 2 Lovgrundlag 3 3 Definitioner 3 4 Registrering af udenlandske virksomheder 3 5 Gebyrer 4

Læs mere

Odense Renovation A/S

Odense Renovation A/S Odense Renovation A/S liste gældende fra 2016 er for husholdninger Dagrenovation Papir Genbrugsstationer Farligt affald Flaskekuber er for virksomheder Dagrenovationslignende affald Adgang til genbrugsstationer

Læs mere

Takstoversigt. Miljø- og Energiforvaltningen Dato Senest godkendt Dato Takstforslag

Takstoversigt. Miljø- og Energiforvaltningen Dato Senest godkendt Dato Takstforslag Sektor: Aalborg Forsyning, Renovation 01-01-2016 01-01-2016 01.38 Affaldshåndtering Abonnement: Abonnement, bolig: - Boligenhed (ekskl. kolonihaveforeninger, men inkl. huse i landområde), abonnements pr.

Læs mere

Containerhaven Rudersdal Kommune

Containerhaven Rudersdal Kommune Containerhaven Rudersdal Kommune Miljøberetning 2007 Indledning Fra årets start blev Containerhavens åbningstider harmoniseret med kommunens anden genbrugsplads, og antallet af åbningstimer blev dermed

Læs mere

Status 2013 for Affald

Status 2013 for Affald 2013 for Affald I 2013 har Teknik- og miljøudvalget truffet store beslutninger på affaldsområdet i Ballerup Kommune. Den ene er et forsøg med et helt nyt affaldssystem, hvor der i 2014 igangsættes forsøg

Læs mere

Bilagsdelen De 31 fraktioner

Bilagsdelen De 31 fraktioner NOVEREN I/S Affaldsplan 2005-2016 Bilagsdelen De 31 fraktioner De 9 miljøkommuner 2 Indholdsfortegnelse Afsnit: Side: Indholdsfortegnelse 3 Indledning 4 Fraktionsbeskrivelse.. 4 Kategori 1. 6 Asfaltbrokker

Læs mere

Debatoplæg - Fremtidens affaldssystem i Albertslund

Debatoplæg - Fremtidens affaldssystem i Albertslund Debatoplæg - Fremtidens affaldssystem i Albertslund Kommunalbestyrelsen vedtog i 2012 en ambitiøs affaldsplan, herunder at vi skal genanvende mindst 50 % af vores husholdningsaffald senest i 2018. Det

Læs mere

NYKØBING-RØRVIG KOMMUNE Affaldsplan 2005-2016 FORSLAG. De 9 miljøkommuner

NYKØBING-RØRVIG KOMMUNE Affaldsplan 2005-2016 FORSLAG. De 9 miljøkommuner NYKØBING-RØRVIG KOMMUNE Affaldsplan 2005-2016 FORSLAG De 9 miljøkommuner 2 Indholdsfortegnelse Kapitel Afsnit Side Indholdsfortegnelse 3 1 Indledning 4 Læsevejledning 4 Vision og mission. 5 Formålet med

Læs mere

BILAG 2 Prognose- og kortlægningsdel. Næstved Kommune Affaldsplan 2005-2016 Bilag 2

BILAG 2 Prognose- og kortlægningsdel. Næstved Kommune Affaldsplan 2005-2016 Bilag 2 BILAG 2 Prognose- og kortlægningsdel Næstved Kommune Bilag 2 Bilag 2 INDHOLDSFORTEGNELSE SIDE 1 INDLEDNING 3 2 AFFALDSPLANENS OPBYGNING 4 3 MÅLOPFYLDELSE 2001-2012 5 3.1 Mål 5 3.2 Udviklingen i mængder

Læs mere

Den nationale affaldsplan Hvor langt er vi og hvor skal vi hen?

Den nationale affaldsplan Hvor langt er vi og hvor skal vi hen? Den nationale affaldsplan Hvor langt er vi og hvor skal vi hen? Mette Marie Nielsen & Alan Sørensen Miljøstyrelsen De 4 tog - Input til ny affaldsplan Advisory board for CØ EU s CØpakke Evaluering af RS1

Læs mere

affaldsplan 2005-2008

affaldsplan 2005-2008 Århus Kommunes affaldsplan 2005-2008 Århus Kommune Mag. 5. Afd. Århus Kommunale Værker December 2004 Troværdighed Respekt Engagement Indhold Forord...3 Resumé...4 Regeringens Affaldsstrategi 2005-2008...7

Læs mere

Affaldsplan for Næstved Kommune 2014-2024 Bilag 1: Handleplaner. Udkast 26.03.14

Affaldsplan for Næstved Kommune 2014-2024 Bilag 1: Handleplaner. Udkast 26.03.14 Affaldsplan for Næstved Kommune 2014-2024 Bilag 1: Handleplaner Udkast 26.03.14 2 Indhold 1. Indledning... 4 2. Affaldsplanens opbygning... 5 3. Handleplaner for husholdninger, fokusmaterialer... 6 3.1.

Læs mere

Ny Affaldsbekendtgørelse

Ny Affaldsbekendtgørelse Ny Affaldsbekendtgørelse Introduktion Ny affaldsbekendtgørelse udstedt 18. december 2009. Justeret bekendtgørelse udstedt 13. januar 2010. Fodnoten til bilag 6 B om forbrænding slettet Undtagelse for restprodukter

Læs mere

digital service affald og genbrug i allerød kommune - Prøv vores App - Tjek vores hjemmeside - Mit Affald - SMS-service

digital service affald og genbrug i allerød kommune - Prøv vores App - Tjek vores hjemmeside - Mit Affald - SMS-service digital service affald og genbrug i allerød kommune - Prøv vores App - Tjek vores hjemmeside - Mit Affald - SMS-service Bestil afhentning af storskrald på alleroed.dk Genbrug er godt for miljøet Aviser

Læs mere

Genbrug / affald side 1

Genbrug / affald side 1 Genbrug / affald side 1 Indhold 1.60 Fælles formål, administrative opgaver... 2 1.61 Ordninger for dagrenovation... 3 1.62 Ordninger for storskrald og haveaffald... 4 1.63 Ordninger for glas, papir og

Læs mere

Mission mulig Da ordbogen blev udvidet

Mission mulig Da ordbogen blev udvidet Mission mulig Da ordbogen blev udvidet Mission Mulig, værdiagent, værdibeholder og værdiselskab. Renosyd fik sat dagsordenen, da den nye indsamlingsordning skulle træde i kraft i 2012 Noget af det vigtigste

Læs mere

Mere sortering Mindre bøvl

Mere sortering Mindre bøvl Mere sortering Mindre bøvl Ny affaldshåndteringsplan: Det hele bliver hentet ved husstanden TEKNIK OG MILJØ Du får to beholdere I Horsens Kommunes affaldshåndteringsplan lægger vi op til et nyt system,

Læs mere

Sammenfatning af de nye regler på affaldsområdet

Sammenfatning af de nye regler på affaldsområdet Notat Fra: Lars Høier 05. februar 2010 Dokumentnr.: 51042 Sammenfatning af de nye regler på affaldsområdet Der er i januar 2010 kommet to nye bekendtgørelser på affaldsområdet: Affaldsbekendtgørelsen,

Læs mere

Indsamling af pap, plast og metal

Indsamling af pap, plast og metal Forsøg med Indsamling af pap, plast og metal Resultater og konklusioner for service, økonomi og miljø - 2011 Indhold 1 Resumé...3 2 Indledning...3 3 Indsamling i tre forsøgsområder...4 4 Sortering af affaldet

Læs mere

Takstoversigt. Sektor: Aalborg Forsyning, Renovation 01-01-2013 01-03-2013. 01.38 Renovation mv. Dagrenovation

Takstoversigt. Sektor: Aalborg Forsyning, Renovation 01-01-2013 01-03-2013. 01.38 Renovation mv. Dagrenovation 1 2013 2013 Forsyningsvirksomhederne Dato Senest godkendt Dato Takstforslag takst Kr. Sektor: Aalborg Forsyning, Renovation 01-01-2013 01-03-2013 01.38 Renovation mv. Dagrenovation Abonnement: Abonnement,

Læs mere

Affaldsplan 2010-2020

Affaldsplan 2010-2020 Miljø og Natur 2009 Affaldsplan 2010-2020 Forslag Bilag 2 http://itedrift-1.et.carlbro.dk/affaldsplanslagelse/print.asp?irapportdel=3 Side 2 af 23 http://itedrift-1.et.carlbro.dk/affaldsplanslagelse/print.asp?irapportdel=3

Læs mere

Hillerød Kommune REGULATIV FOR ERHVERVSAFFALD

Hillerød Kommune REGULATIV FOR ERHVERVSAFFALD Hillerød Kommune REGULATIV FOR ERHVERVSAFFALD Gældende fra d. 27-06-2012 1 Formål m.v. 1 2 Lovgrundlag 1 3 Definitioner 1 4 Registrering af udenlandske virksomheder 2 5 Gebyrer 2 6 Klage m.v. 2 7 Overtrædelse

Læs mere

REGULATIV FOR HUSHOLDNINGSAFFALD

REGULATIV FOR HUSHOLDNINGSAFFALD Bilag 1 REGULATIV FOR HUSHOLDNINGSAFFALD Århus Kommune 2007 1 2 2 Lovgrundlag 2.1 Regulativet er udarbejdet med hjemmel i: Lovbekendtgørelse nr. 698 af 22. september 1998 om Miljøbeskyttelse med senere

Læs mere

Affaldsplan 2009 Billund Kommune

Affaldsplan 2009 Billund Kommune Affaldsplan 2009 Billund Kommune 26. august 2010 Indholdsfortegnelse 1. Indledning 3 2. Læsevejledning 4 3. Regeringens Affaldsstrategi 2009-12 5 3.1 Regeringens overordnede affaldspolitik 7 4. Status

Læs mere

Etablering af forbehandlingsanlæg til KOD lokalisering og dimensionering. 27. januar 2015 Punkt 3 Nils Olsen

Etablering af forbehandlingsanlæg til KOD lokalisering og dimensionering. 27. januar 2015 Punkt 3 Nils Olsen Etablering af forbehandlingsanlæg til KOD lokalisering og dimensionering 27. januar 2015 Punkt 3 Nils Olsen Lokalisering Sagen drejer sig om Dimensionering Grundlaget i form af kommunernes affaldsplaner

Læs mere

Genbrug / affald side 1

Genbrug / affald side 1 Genbrug / affald side 1 Indhold 1.60 Fælles formål, administrative opgaver... 2 1.61 Ordninger for dagrenovation... 4 1.62 Ordninger for storskrald og haveaffald... 5 1.63 Ordninger for glas, papir og

Læs mere

affald = ressourcer // affalds plan 2013 2024 Ishøj Kommune

affald = ressourcer // affalds plan 2013 2024 Ishøj Kommune 1 Ishøj Kommune Indhold Dette dokument er aktivt Når du læser dette dokument på skærmen, vil det være aktivt. Du kan derfor trykke dig rundt mellem de enkelte afsnit ved hjælp af sfortegnelsen eller de

Læs mere

AFFALDSPLAN KORTLÆGNING & PROGNOSE BILAG 1 AFFALD FRA HUSHOLDNINGER 2013

AFFALDSPLAN KORTLÆGNING & PROGNOSE BILAG 1 AFFALD FRA HUSHOLDNINGER 2013 AFFALDSPLAN 2015 2024 KORTLÆGNING & PROGNOSE BILAG 1 AFFALD FRA HUSHOLDNINGER 2013 INDHOLDSFORTEGNELSE 1 Sammenfatning... 3 2 Metode... 5 Kilder... 5 Særligt om nogle fraktioner... 5 Fordelingsnøgler for

Læs mere

Affaldsplan 2014-18 (2014-24)

Affaldsplan 2014-18 (2014-24) Affaldsplan 2014-18 (2014-24) Læsevejledning Dette er et aktivt dokument, hvor du kan klikke dig frem til den ønskede side eller bilag. Du vælger enten indholdsfortegnelsen eller fanebladene øverst, og

Læs mere