Center for Miljøbeskyttelse skal hermed meddele Diyar Auto vilkårsændring af vilkår 10, 29 og 37 i miljøgodkendelse af 15. maj 2006.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Center for Miljøbeskyttelse skal hermed meddele Diyar Auto vilkårsændring af vilkår 10, 29 og 37 i miljøgodkendelse af 15. maj 2006."

Transkript

1 KØBENHAVNS KOMMUNE Teknik- og Miljøforvaltningen Byens Anvendelse DIYAR AUTO V/H DIYAR ABDUL-WAHAB Speditørvej 1 A, KØBENHAVN SV Vilkårsændring: Ændret sikkerhedsstillelse, affaldsmængde og fordeling af køretøjer i miljøgodkendelse for Diyar Auto, Speditørvej 1, 2450 København SV. CVR nr.: P-nr.: Sagsnr Dokumentnr Center for Miljøbeskyttelse skal hermed meddele Diyar Auto vilkårsændring af vilkår 10, 29 og 37 i miljøgodkendelse af 15. maj Denne vilkårsændring fastsætter en sikkerhedsstillelse på kroner på baggrund af reviderede priser fra modtageanlæg og ændrer tilladte mængder af ikke-værdibærende affald. Samtidig ændres fordelingen af køretøjer som må opbevares fra 5 til 15 ikkemiljøbehandlede køretøjer og fra 80 til 35 miljøbehandlede køretøjer. Til sidst udgår krav til antal opbevarede salgsbiler. Vilkårsændringen gives på betingelse af, at der er en kørevej fra indkørsel til indkørsel langs bygningerne til at transportere ikke miljøbehandlede biler miljømæssigt forsvarligt til værkstedet. Samtidig på betingelse af, at køretøjerne mærkes, så det tydeligt fremgår, om de er miljøbehandlede, ikke-miljøbehandlede eller om de henstår på arealet og ikke afventer miljøbehandling. Afgørelse og vilkår På baggrund af det foreliggende materiale, meddeler Teknik- og Miljøforvaltningen, Center for Miljøbeskyttelse hermed vilkårsændring af miljøgodkendelsen af 15. maj 2006 med seneste ændringer til Diyar Auto. Ændringen af vilkår 10, 29 og 37 meddeles i henhold til 41 i miljøbeskyttelsesloven på følgende vilkår: Vilkår 10 ændres fra: Der må maksimalt oplagres 6 ikke-miljøbehandlede kørtøjer, 80 miljøbehandlede køretøjer og 6 salgsbiler. Forurenende virksomhed - Team Kapitel 5 Njalsgade 13 Postboks København S Telefon Mobil EAN nummer

2 til Der må maksimalt oplagres 15 ikke miljøbehandlede køretøjer og 35 miljøbehandlede køretøjer. Der skal være kørevej fra indkørsel til indkørsel langs bygningerne til at transportere ikke miljøbehandlede biler miljømæssigt forsvarligt til værkstedet. Køretøjerne på pladsen skal mærkes, så det tydeligt fremgår, om de er miljøbehandlede, ikke-miljøbehandlede, eller om de henstår på arealet og ikke afventer miljøbehandling. Vilkår 29 ændres fra: Der må til enhver tid højst opbevares de mængder af affald, som er angivet i tabel 1. Tabel 1. Affaldsart Max. Oplag EAKkode Blyakkumulatorer 200 stk Bremsevæske og koblingsvæske 25 l Dieselolie 25 l Dæk 400 stk Elektronisk udstyr (audio- og videoudstyr, 50 kg navigationsudstyr og mobiltelefoner) Frostsikringsvæske (kølervæske) 1000 l Glasruder 400 kg Kviksølvkontakter 1 kg Kølemidler i airconditionanlæg samt køle- og 10 kg fryseanlæg (CFC, HCFC og HFC) Kølemidler i airconditionanlæg samt køle- og 10 kg fryseanlæg (andre halogenerede opløsningsmidler og opløsnings-middel-blandinger) Motorbenzin 25 l Ni-Cd akkumulatorer (herunder apparater med 25 kg akkumulator) Olie (hydraulikolie) 10 l Olie (motor- gear- og smøreolie) 1000 l Oliefiltre 100 kg Plastkofangere og spoilere 700 kg Sprinklervæske 50 l Side 2 af 15

3 til Tabel 1. Affaldsart Max. Oplag EAKkode Blyakkumulatorer 200 stk / kg. Bremsevæske og koblingsvæske 160 l Dæk 400 stk Elektronisk udstyr (audio- og videoudstyr, 500 kg navigationsudstyr og mobiltelefoner) Frostsikringsvæske (kølervæske) 1000 l Glasruder 400 kg Kviksølvkontakter 1 kg Kølemidler i airconditionanlæg samt køle- og 10 kg fryseanlæg (CFC, HCFC og HFC) Kølemidler i airconditionanlæg samt køle- og 10 kg fryseanlæg (andre halogenerede opløsningsmidler og opløsnings-middel-blandinger) Ni-Cd akkumulatorer (herunder apparater med 25 kg akkumulator) Olie (hydraulikolie) 10 l Olie (motor- gear- og smøreolie) 1000 l Oliefiltre 500 kg Plastkofangere og spoilere 700 kg Sprinklervæske 50 l Vilkår 37 ændres fra: Virksomheden skal fremsætte sikkerhedsstillelse i form af økonomisk garanti til dækning af det offentliges udgifter til bortskaffelse af, de af virksomheden, oplagrede mængder affald i forbindelse med en eventuel selvhjælpshandling. Virksomheden kan fremsætte sikkerhedsstillelsen i form af en kollektivt oprettet garantifond i brancheregi. Dette skal dokumenteres ved stadigt medlemskab af pågældende brancheforening samt garantifonden. Virksomheden kan ligeledes fremsætte sikkerhedsstillelsen individuelt. Det skal dokumenteres fra virksomhedens pengeinstitut, at sikkerhedsstillelsen er oprettet og vedligeholdes. Sikkerhedsstillelsen beløber sig foreløbig til kr , men skal til enhver tid svare til de aktuelle bortskaffelsespriser for de maksimalt tilladte oplag af ikke indtægtsgivende fraktioner. Miljøkontrollen kan regulere beløbets størrelse i forhold til væsentlige ændringer af forudsætningerne for fastlæggelsen af beløbsstørrelsen. Eksempler herpå er prisændringer hos modtage-anlæg. Miljøkontrollen skal kunne dokumentere begrundelserne for ændringer. Side 3 af 15

4 til: Virksomheden skal fremsætte sikkerhedsstillelse i form af økonomisk garanti til dækning af det offentliges udgifter til bortskaffelse af, de af virksomheden, oplagrede mængder affald i forbindelse med en eventuel selvhjælpshandling. Virksomheden kan fremsætte sikkerhedsstillelsen i form af en kollektivt oprettet garantifond i brancheregi. Dette skal dokumenteres ved stadigt medlemskab af pågældende brancheforening samt garantifonden. Virksomheden kan ligeledes fremsætte sikkerhedsstillelsen individuelt. Det skal dokumenteres fra virksomhedens pengeinstitut, at sikkerhedsstillelsen er oprettet og vedligeholdes. Sikkerhedsstillelsen beløber sig til kr , og skal til enhver tid svare til de aktuelle bortskaffelsespriser for de maksimalt tilladte oplag af ikke indtægtsgivende fraktioner. CMB kan regulere beløbets størrelse i forhold til væsentlige ændringer af forudsætningerne for fastlæggelsen af beløbsstørrelsen. Eksempler herpå er prisændringer hos modtageanlæg. Virksomheden skal fremsende dokumentation for, at den nye sikkerhedsstillelse på kroner er stillet, før virksomheden må optage driften som autoophugger. Baggrund for vilkårsændringen Center for Miljø har på baggrund af ansøgning fra Diyar af d. 25. august og 27. august 2014 revurderet sikkerhedsstillelsen med udgangspunkt i gældende priser på ikke værdibærende affaldsfraktioner fra modtageanlæg jf. bilag 1. Virksomheden har ansøgt om at fordeling af køretøjer og mængderne af ikkeværdibærende affald bliver tilpasset de faktiske forhold, som der ikke kunne tages højde for ved meddelelsen af godkendelsen. CMB vurderer at en ændret affaldsmængde ikke har betydning for miljøet, da der er stillet sikkerhedsstillelse for de ikke værdibærende affaldsfraktioner. Der er ansøgt om, at antallet af ikke-miljøbehandlede køretøjer øges med 9 fra 6 til 15 for, at virksomheden kan modtage de køretøjer som faktisk kan komme i løbet af én dag. Modtagelsen af ikke miljøbehandlede køretøjer er hos virksomheden omfattet af krav om hurtig miljøbehandling og opbevaring på tæt belægning med korrekt fald mod afløb tilsluttet olieudskiller for oplagspladsen jf. bilag 2. På den baggrund vurderer CMB, at det forøgede antal ikkemiljøbehandlede køretøjer ikke medfører en øget miljøbelastning. Side 4 af 15

5 Samtidig er antallet af miljøbehandlede køretøjer som virksomheden må opbevare reduceret fra 80 til 35. Ændringen er fortaget for at sikre, at de miljøbehandlede køretøjer fjernes fra pladsen og for at tilpasse antallet til pladsen faktiske kapacitet. Klagevejledning m.v. Klageadgang Afgørelsen om miljøgodkendelse bliver annonceret på fra den 26. september Der kan klages over afgørelsen til Natur- og Miljøklagenævnet frem til fire uger efter afgørelsens dato, jf. miljøbeskyttelseslovens 91 og 93. Klagen skal være Center for Miljøbeskyttelse, Njalsgade 13-15, Postboks 380, 1503 København V, i hænde inden den 23. oktober Hvem kan klage? Det er fastlagt i miljøbeskyttelseslovens , hvem der er klageberettiget. Det fremgår bl.a. af lovens 98, stk. 1, nr. 1 og 2, at afgørelsens adressat og enhver, der har en individuel, væsentlig interesse i sagens udfald, kan klage. Derudover er bl.a. en række lokale og landsdækkende organisationer klageberettigede efter bestemmelsen. Klageproces Det følger af miljøbeskyttelseslovens 94, stk. 1, at klage sendes eller på anden måde indgives til Københavns Kommune (se ovenfor). Kommunen vil, hvis den fastholder afgørelsen, snarest og ikke senere end 3 uger efter klagefristens udløb sende klagen videre til Natur- og Miljøklagenævnet. Videresendelsen vil være ledsaget af den påklagede afgørelse, de dokumenter, der er indgået i sagens bedømmelse, og en udtalelse fra kommunen med bemærkninger til sagen og de anførte klagepunkter. De i klagesagen involverede vil få tilsendt en kopi af kommunens udtalelse. Efter miljøbeskyttelseslovens 94, stk. 2, gælder der som udgangspunkt herefter en frist for at afgive supplerende bemærkninger til Natur- og Miljøklagenævnet på 3 uger fra modtagelsen. Klagegebyr Det koster et gebyr at få behandlet en klage i Natur- og Miljøklagenævnet. Information om Natur- og Miljøklagenævnets klagegebyr kan findes på under Vejledninger. Opsættende virkning Hvis afgørelsen påklages, er udgangspunktet efter miljøbeskyttelsesloven, at klagen vil have opsættende virkning, jf. lovens 95, stk. 1. Side 5 af 15

6 Efter miljøbeskyttelsesloven 78, stk. 2, kan Københavns Kommune imidlertid beslutte ikke at give en eventuel klage opsættende virkning. Søgsmål Hvis afgørelsen ønskes prøvet ved domstolene, skal der anlægges sag inden 6 måneder fra meddelelse af afgørelsen, jf. miljøbeskyttelsesloven 101, stk. 1. VVM Vilkårsændringen er vurderet til ikke at være til skade for miljøet, og derfor ikke at være omfattet af VVM-pligt jf. bilag 1 og 2 i VVM bekendtgørelsen 1. Øvrige forhold Der er med denne miljøgodkendelse ikke taget stilling til eventuel godkendelse efter anden lovgivning, f.eks. byggeloven, arbejdsmiljøloven eller beredskabsloven. Klageadgang Der kan klages over afgørelsen til Natur- og Miljøklagenævnet frem til fire uger efter afgørelsens dato, jf. miljøbeskyttelseslovens 91 og 93. Klagen skal være Center for Miljøbeskyttelse, Njalsgade 13-15, Postboks 380, 1503 København V, i hænde inden den 23. oktober Hvem kan klage? Det er fastlagt i miljøbeskyttelseslovens , hvem der er klageberettiget. Det fremgår bl.a. af lovens 98, stk. 1, nr. 1 og 2, at afgørelsens adressat og enhver, der har en individuel, væsentlig interesse i sagens udfald, kan klage. Derudover er bl.a. en række lokale og landsdækkende organisationer klageberettigede efter bestemmelsen. Klageproces Det følger af miljøbeskyttelseslovens 94, stk. 1, at klage sendes eller på anden måde indgives til Københavns Kommune (se ovenfor). Kommunen vil, hvis den fastholder afgørelsen, snarest og ikke senere end 3 uger efter klagefristens udløb sende klagen videre til Natur- og Miljøklagenævnet. Videresendelsen vil være ledsaget af den påklagede afgørelse, de dokumenter, der er indgået i sagens bedømmelse, og en udtalelse fra kommunen med bemærkninger til sagen og de anførte klagepunkter. De i klagesagen involverede vil få tilsendt en kopi af kommunens udtalelse. Efter miljøbeskyttelseslovens 94, stk. 2, gælder der som udgangspunkt 1 Bekendtgørelse om vurdering af visse offentlige og private anlægs virkning på miljøet. Miljøministeriets bek. nr af 27. dec Side 6 af 15

7 herefter en frist for at afgive supplerende bemærkninger til Natur- og Miljøklagenævnet på 3 uger fra modtagelsen. Klagegebyr Det koster et gebyr at få behandlet en klage i Natur- og Miljøklagenævnet. Information om Natur- og Miljøklagenævnets klagegebyr kan findes på under Vejledninger. Opsættende virkning Hvis afgørelsen påklages, er udgangspunktet efter miljøbeskyttelsesloven, at klagen vil have opsættende virkning, jf. lovens 95, stk. 1. Efter miljøbeskyttelsesloven 78, stk. 2, kan Københavns Kommune imidlertid beslutte ikke at give en eventuel klage opsættende virkning. Søgsmål Hvis afgørelsen ønskes prøvet ved domstolene, skal der anlægges sag inden 6 måneder fra meddelelse af afgørelsen, jf. miljøbeskyttelsesloven 101, stk. 1. Hvis du har spørgsmål, er du velkommen til at kontakte Center for Miljøbeskyttelse. Med venlig hilsen, Rasmus Rune Burmeister Miljøsagsbehandler Referenceliste: - Ansøgning om vilkårsændring af d. 25. august og 27. august Bilag: - Bilag 1 Grundlag for revurdering af sikkerhedsstillelse. - Bilag 2 Oversigtskort over pladsen samt område 1+2 til ikkemiljøbehandlede biler. - Bilag 3 (sidste bilag): Ny samlet vilkårsoversigt. Side 7 af 15

8 Bilag 1 Grundlag for revurdering af sikkerhedsstillelse EAKkode Forventet krav i godkendelse mængde anvendt i beregning Pris for bortskaffelse [kr/kg] eller [kr/l] Sikkerhedsstillelse Sum ikke miljøbehandlede biler max 15 biler Bly akkumulatorer stk/2200 kg Bremsevæske kg Dæk stk Elektronisk udstyr kg Frostsikringsvæske l , Glasruder kg Kviksølvkontakter Ni-Cd akkumulatorer kg olie (motor-, gearhydraulik- ogsmøreolie) oliefiltre kg plastkofangere og spoilere kg sprinklervæske l 100 3, Kølemidler fra aircon /2 20 kg SUM Moms 25% 3200 SUM inkl. moms Side 8 af 15

9 Bilag 2 Oversigtskort over pladsen samt område 1+2 til ikkemiljøbehandlede biler Kørevej Område 1 Område 1 (sort linje) Område 2 (sort linje) Side 9 af 15

10 Bilag 3 (sidste bilag): Ny samlet vilkårsoversigt Oversigt over vilkår gældende for Diyar Autoophug, Speditørvej 1 efter ændring af 26. september 2014 i miljøgodkendelse af 15. maj Generelt 1. En kopi af denne godkendelse skal til enhver tid være tilgængelig på virksomheden for de personer der har ansvaret for virksomhedens indretning og drift. Indretning og drift 2. Standardvilkår vedrørende opbevaring af skadede køretøjer, der ikke er frigivet til affaldshåndtering af ejeren, erstattes af individuelt fastsat vilkår (nr. 13). 3. Ikke-miljøbehandlede køretøjer må kun opbevares i ét lag eller i et dertil indrettet reolsystem, hvor der kun er ét lag køretøjer på hver reol. Ved ikke-miljøbehandlede køretøjer forstås udtjente og skadede køretøjer. 4. Transport af ikke-miljøbehandlede køretøjer, hvor eventuelle lækager endnu ikke er håndteret, og transport af andet farligt affald, skal ske på befæstede arealer. Ved befæstet areal forstås et område med fast belægning, der giver mulighed for opsamling af spild og kontrolleret afledning af nedbør. 5. Udendørs oplag af miljøbehandlede køretøjer må kun ske: på befæstet areal med fald mod afløb, eller på ubefæstet, befæstet eller impermeabelt areal uden opsamling af overfladevand, såfremt det sikres, at motorer, gearkasser, bagtøj og andre tilbageværende dele, som fortsat kan give anledning til udvaskning af olie m.v., er afskærmet mod nedbør. Ved miljøbehandlede køretøjer forstås udtjente køretøjer, der har fået udtaget de stoffer, materialer og komponenter, som er omfattet af bilag 1 i bilskrotbekendtgørelsen Miljøbehandling af køretøjer skal foregå under tag beskyttet mod vejrlig. 7. Standardvilkår vedrørende demontering af olieforurenede dele erstattes af individuelt fastsat vilkår (nr.12). 8. Standardvilkår vedr. flatning af karosserier udgår, da der ikke foregår flatning i virksomheden. 9. Standardvilkår vedr. vaskeplads for vask af motorer og andre løsdele udgår, da denne aktivitet ikke forekommer i virksomheden. 10. Der må maksimalt oplagres 15 ikke miljøbehandlede køretøjer og 35 miljøbehandlede køretøjer. - Der skal være kørevej fra indkørsel til indkørsel langs bygningerne til at transportere ikke miljøbehandlede biler miljømæssigt forsvarligt til værkstedet. - Køretøjerne på pladsen skal mærkes, så det tydeligt fremgår, om de er miljøbehandlede, ikke- 2 Miljøministeriets bekendtgørelse nr. 480 af 19/06/2002, Bekendtgørelse om håndtering af affald i form af motordrevne køretøjer og affaldsfraktioner herfra. Side 10 af 15

11 miljøbehandlede, eller om de henstår på arealet og ikke afventer miljøbehandling. 11. Miljøbehandlede biler skal være tømt for væsker og åbninger tilproppet. Oplagringen skal ske i ét lag eller på reoler i flere lag. 12. Demontering af olieforurenede dele som motorer, gearkasser og bagtøj skal foregå indendørs på impermeabelt areal uden afløb til kloak. 13. Ikke miljøbehandlede biler samt skadede køretøjer, der på grund af en retssag eller en forsikringssag endnu ikke er frigivet til affaldshåndtering af ejeren, skal opbevares indendørs på impermeabelt areal uden afløb til kloak. Ved et impermeabelt areal, forstås et område med en tæt belægning, der kan modstå olie- og benzinprodukter samt andre forurenende stoffer, der er bestanddele i udtjente køretøjer, således at disse produkter ikke kan sive ned til jord og grundvand gennem belægningen. Støjforurening 14. Brug af elektrisk og mekanisk værktøj må kun ske indendørs for lukkede porte. 15. Virksomhedens bidrag - målt udendørs - til det ækvivalente, korrigerede støjniveau i db(a), må i intet punkt i området udenfor virksomhedens egen grund overstige Miljøstyrelsens vejledende grænseværdier for etageboligområder 3. Disse er: Mandag fredag kl db(a) Lørdage kl db(a) Mandag fredag kl db(a) Lørdage kl db(a) Søn- og helligdage kl db(a) Alle dage kl db(a) Om natten må støjen ikke overstige maksimalværdien på 55 db(a). 16. Transport af varer, affald, skrot eller biler til og fra virksomheden skal ske indenfor normal drifts/åbningstid dvs. i tidsrummet mandag lørdag kl Spildevand 17. Sandfang og olieudskiller skal indrettes, drives og tømmes efter 4 14 i Forskrift vedrørende indretning, drift og tømning af olie- og benzinudskillere samt af sand-/slamfang i Københavns Kommune. 18. Indholdet af forurenende stoffer i overfladevand udledt til kloak fra Speditørvej 1 må ikke overstige følgende værdier: Bly 0,100 mg/l Cadmium 0,003 mg/l Chrom 0,300 mg/l Kobber 0,500 mg/l Kviksølv 0,003 mg/l Nikkel 0,250 mg/l Zink 3,000 mg/l Mineralsk olie 10,000 mg/l Beskyttelse af jord, grundvand og overfladevand 3 Miljøstyrelsens vejledning nr. 5/1984, Ekstern støj fra virksomheder. Side 11 af 15

12 19. Brændstof, olie og kemikalier skal opbevares i egnede beholdere, der er placeret under tag og beskyttet mod vejrlig på en oplagsplads med impermeabel belægning uden afløb. Oplagspladsen skal være indrettet således, at spild af brændstof, olie og kemikalier kan holdes inden for et afgrænset område og uden mulighed for afløb til jord, grundvand, overfladevand og kloak. Området skal kunne rumme indholdet af den største opbevaringsenhed i området. 20. Ikke-miljøbehandlede køretøjer skal straks efter ankomsten til virksomheden kontrolleres for evt. lækager. Såfremt der konstateres eller er mistanke om lækager, skal køretøjet straks tømmes for de væsker, der lækker. 21. Flydende og fast farligt affald, hvor der ikke er fastsat krav til opbevaring i bilskrotbekendtgørelsen, skal opbevares i egnede beholdere. Beholdere med farligt affald skal mærkes, så det tydeligt fremgår, hvad beholderen indeholder. 22. Alle beholdere med farligt affald skal opbevares under tag og beskyttet mod vejrlig på en oplagsplads med impermeabel belægning uden afløb. Oplagspladsen skal være indrettet således, at spild af farligt affald kan holdes inden for et afgrænset område og uden mulighed for afløb til jord, grundvand, overfladevand eller kloak. Området skal kunne rumme indholdet af den største opbevaringsenhed i området. 23. Olieforurenede dele som bilmotorer, gearkasser og bagtøj, skal opbevares: I beholdere/containere, som kan tilbageholde olie og lign. spild fra disse dele, eller på et afgrænset impermeabelt areal uden mulighed for afløb til jord, grundvand, overfladevand eller kloak, og indrettet således, at spild kan opsamles. De opbevarede dele skal være beskyttet mod vejrlig ved hjælp af tag, låg eller presenning. 24. Impermeable og befæstede arealer skal være i god vedligeholdelsesstand. Utætheder skal udbedres så hurtigt som muligt, efter at de er konstateret. Affald 25. Spild af olie og kemikalier skal opsamles straks. 26. Spild i sumpe, spildbakker og lignende opsamlingsområder skal, uanset vilkår 25 opsamles efter behov, dog mindst én gang i kvartalet. Opsamlingsområderne skal til stadighed kunne rumme indholdet af den største opbevaringsenhed med brændstof, olie, kemikalier eller farligt affald i området jf. vilkår 19 og Alt opsamlet spild indeholdende olie og kemikalier (herunder grus, savsmuld eller lignende anvendt til opsugning) skal opbevares og bortskaffes som farligt affald. Der skal til enhver tid forefindes opsugningsmateriale på virksomheden. 28. Enhver form for afbrænding/forbrænding af affald, herunder olieaffald, er forbudt. 29. Der må til enhver tid højst opbevares de mængder af affald, som er angivet i tabel 1. Tabel 1. Affaldsart Max. Oplag EAKkode Blyakkumulatorer 200 stk / 2200 kg Side 12 af 15

13 Bremsevæske og koblingsvæske 160 l Dæk 400 stk Elektronisk udstyr (audio- og videoudstyr, 500 kg navigationsudstyr og mobiltelefoner) Frostsikringsvæske (kølervæske) 1000 l Glasruder 400 kg Kviksølvkontakter 1 kg Kølemidler i airconditionanlæg samt køle- og 10 kg fryseanlæg (CFC, HCFC og HFC) Kølemidler i airconditionanlæg samt køle- og 10 kg fryseanlæg (andre halogenerede opløsningsmidler og opløsnings-middel-blandinger) Ni-Cd akkumulatorer (herunder apparater med 25 kg akkumulator) Olie (hydraulikolie) 10 l Olie (motor- gear- og smøreolie) 1000 l Oliefiltre 500 kg Plastkofangere og spoilere 700 kg Sprinklervæske 50 l Enhver form for afbrænding/forbrænding af affald, herunder olieaffald, er forbudt. Egenkontrol 31. Virksomheden skal mindst en gang i kvartalet kontrollere alle impermeable og befæstede arealer. Tilsynsmyndigheden kan kræve, at virksomheden lader en uvildig sagkyndig foretage et eftersyn af de impermeable og befæstede arealer med henblik på dokumentation af vilkår 24, dog højst en gang årligt. Inden eftersynet iværksættes, skal planen herfor godkendes af tilsynsmyndigheden. Rapport over resultatet af eftersynet skal indsendes til tilsynsmyndigheden senest 1 måned efter eftersynet. 32. I medfør af 10 i bilskrotbekendtgørelsen skal der føres register over modtagne køretøjer og produceret affald m.v. Dette register skal suppleres med følgende oplysninger: Dato for modtagelse af ikke-miljøbehandlede køretøjer, der er frigivet til affaldsbehandling, og for miljøbehandling af disse køretøjer. Dato for og resultatet af eget eftersyn af impermeable og befæstede arealer. Ved udgangen af hvert kvartal registreres antallet af oplagrede ikkemiljøbehandlede køretøjer, jf. vilkår 10, samt mængden af hver af de oplagrede affaldsarter, for hvilke der er fastsat vilkår om maksimalt oplag i vilkår 29. Ved udgangen af hvert kalenderår registreres antallet af oplagrede miljøbehandlede køretøjer. Dokumentationen skal opbevares på virksomheden i mindst 5 år og skal fremvises, såfremt tilsynsmyndigheden anmoder om det. 33. Miljøkontrollen kan kræve at virksomheden gennem en støjmåling/beregning dokumenterer at vilkår 15 er overholdt. Målingen/beregningen skal udføres af et laboratorium, der er akkrediteret af DANAK eller godkendt af Miljøstyrelsen i henhold til Miljømålinger ekstern støj til udførelse af støjmålinger og/eller beregninger af støjen fra anlægget. Målingen/beregningen skal gentages, når tilsynsmyndigheden finder det påkrævet, dog højst en gang om året. Side 13 af 15

14 Resultaterne af målingerne skal fremsendes til Miljøkontrollen, senest en uge efter de er udarbejdet af det akkrediterede laboratorium. 34. Miljøkontrollen kan forlange (dog højst én gang årligt), at virksomheden lader et laboratorium, der er akkrediteret af DANAK, udtage og analysere prøver af det afledte overfladevand til dokumentation for, at vilkår 18 overholdes. Prøverne skal tages flow-proportionalt som 24-timers prøver i en periode med regnvejr. Prøverne skal analyseres for bly, cadmium, Chrom, kobber, nikkel og zink ved hjælp af ICP. Kviksølv analyseres efter retningslinjerne i DS259/HAS og mineralsk olie efter DS/R208 eller DS/R209. I tvivlstilfælde vælges analysemetoden i samråd med Miljøkontrollen. Konstateres overskridelser, kan Miljøkontrollen forlange, at der udtages og analyseres yderligere prøver. Sikkerhedsforanstaltninger 35. Virksomheden skal i tilfælde af driftsuheld med konsekvenser for omgivelserne straks anmelde uheldet til alarmcentralen på tlf Virksomheden skal inden 14 dage skriftligt indberette uheldet til Miljøkontrollen. Indberetningen skal ledsages af en redegørelse for årsager til uheldet, en beskrivelse af eventuelle virkninger på miljøet og af foranstaltninger, der træffes for fremover at undgå lignende uheld. 36. Spild af væsker m.v. skal straks opsamles forsvarligt og ved spild større end 10 liter straks anmeldes til Miljøkontrollen. Sikkerhedsstillelse 37. Virksomheden skal fremsætte sikkerhedsstillelse i form af økonomisk garanti til dækning af det offentliges udgifter til bortskaffelse af, de af virksomheden, oplagrede mængder affald i forbindelse med en eventuel selvhjælpshandling. Virksomheden kan fremsætte sikkerhedsstillelsen i form af en kollektivt oprettet garantifond i brancheregi. Dette skal dokumenteres ved stadigt medlemskab af pågældende brancheforening samt garantifonden. Virksomheden kan ligeledes fremsætte sikkerhedsstillelsen individuelt. Det skal dokumenteres fra virksomhedens pengeinstitut, at sikkerhedsstillelsen er oprettet og vedligeholdes. Sikkerhedsstillelsen beløber sig til kr , og skal til enhver tid svare til de aktuelle bortskaffelsespriser for de maksimalt tilladte oplag af ikke indtægtsgivende fraktioner. CMB kan regulere beløbets størrelse i forhold til væsentlige ændringer af forudsætningerne for fastlæggelsen af beløbsstørrelsen. Eksempler herpå er prisændringer hos modtageanlæg. Virksomheden skal fremsende dokumentation for, at den nye sikkerhedsstillelse på kroner er stillet, før virksomheden må optage driften som autoophugger. 38. Reguleringer af beløbsstørrelsen, som ikke er begrundet i ovenstående, betragtes som vilkårsændringer. 39. Såfremt sikkerhedsstillelsen etableres via et pengeinstitut eller kautionsforsikringsselskab, kan alene Miljøkontrollen frigøre eller trække på sikkerhedsstillelsen, jvf. dog vilkår 37. Sikkerhedsstillelsen er tidsubegrænset og kan kun slettes med Miljøkontrollens accept. 40. I tilfælde af uenighed mellem Miljøkontrollen og virksomheden om beløbets størrelse, kan der ikke ske træk på sikkerhedsstillelsen, før kravet er fastslået ved dom. 41. Virksomheden skal straks informere Miljøkontrollen, hvis der sker fravigelser af forudsætningerne for sikkerhedsstillelsen. Side 14 af 15

15 42. Sikkerhedsstillelsen skal frigive et beløb til Miljøkontrollen, svarende til dennes dokumenterede udgifter, såfremt Miljøkontrollen har gennemført affaldsfjernelse ved en selvhjælpshandling i henhold til miljøbeskyttelsens regler herom. 43. Sikkerhedsstillelsen skal etableres inden den 11. august Dokumentation herfor skal fremsendes til Miljøkontrollen snarest herefter. Side 15 af 15

Påbud efter miljøbeskyttelseslovens 41b om ændring af vilkår samt godkendelse efter 33 til miljøbehandling af biler.

Påbud efter miljøbeskyttelseslovens 41b om ændring af vilkår samt godkendelse efter 33 til miljøbehandling af biler. Med afleveringsattest Stena Jern & Metal A/S Rugmarken 10 3520 Farum Påbud efter miljøbeskyttelseslovens 41b om ændring af vilkår samt godkendelse efter 33 til miljøbehandling af biler. Stena Jern & Metal

Læs mere

Hundtofte Autoophug Pilegårdsvej 38 5771 Stenstrup. Miljøgodkendelse (revurdering), påbud af nye vilkår, samt nedsivningstilladelse

Hundtofte Autoophug Pilegårdsvej 38 5771 Stenstrup. Miljøgodkendelse (revurdering), påbud af nye vilkår, samt nedsivningstilladelse Hundtofte Autoophug Pilegårdsvej 38 5771 Stenstrup Miljøgodkendelse (revurdering), påbud af nye vilkår, samt nedsivningstilladelse Sammendrag Heundtofte autoophug Pilegårdsvej 38 5771 Stenstrup CVR nr.

Læs mere

Da der ikke er retsbeskyttelse på spildevandsvilkårene i miljøgodkendelsen, ændres vilkår 25 i miljøgodkendelsen 1.

Da der ikke er retsbeskyttelse på spildevandsvilkårene i miljøgodkendelsen, ændres vilkår 25 i miljøgodkendelsen 1. KØBENHAVNS KOMMUNE Teknik- og Miljøforvaltningen Center for Miljø 10-09-2014 NORRECCO A/S K-Vej 19 2300 København S CVR: 30518438 P-nummer: 1014291403 Sagsnr. 2014-0097809 Dokumentnr. 2014-0097809-5 Vilkårsændring,

Læs mere

Pladsen godkendes hermed til modtagelse, oplagring og udskibning af RGA, forurenet jord, slagger samt bygge- og anlægsaffald.

Pladsen godkendes hermed til modtagelse, oplagring og udskibning af RGA, forurenet jord, slagger samt bygge- og anlægsaffald. KØBENHAVNS KOMMUNE Teknik- og Miljøforvaltningen Center for Miljøbeskyttelse RGS 90 A/S Vindmøllevej Vindmøllevej 45 2300 København S Vilkårsændring for RGS 90, Vindmøllevej 45 vedrørende modtagelse af

Læs mere

MILJØGODKENDELSE. Godkendelsen omfatter tilladelse til autoophugning. Louise Bjerregaard Madsen Civilingeniør

MILJØGODKENDELSE. Godkendelsen omfatter tilladelse til autoophugning. Louise Bjerregaard Madsen Civilingeniør MILJØGODKENDELSE 14-12-2015 For: Uniscrap A/S Matrikel nr.: 1565dd Silkeborg Markjorder CVR-nummer: 53385613 P-nummer: 1004193323 Listepunkt nr.: Ejendommens ejer: K209: Autoophug Uniscrap A/S Godkendelsen

Læs mere

Ændring af vilkår 40 om sikkerhedsstillelse i miljøgodkendelse af 25. marts 2008

Ændring af vilkår 40 om sikkerhedsstillelse i miljøgodkendelse af 25. marts 2008 Ændring af vilkår 40 om sikkerhedsstillelse i miljøgodkendelse af 25. marts 2008 i henhold til kap. 5 i lovbekendtgørelse nr. 879 af 26. juni 2010 med senere ændringer Virksomhedens navn og adresse: Telefon

Læs mere

Glostrup Vestergårds interne containerplads

Glostrup Vestergårds interne containerplads Teknik- og Miljøforvaltningen Rådhusparken 4 2600 Glostrup Miljøgodkendelse efter Miljøbeskyttelseslovens kapitel 5 til Glostrup Vestergårds interne containerplads Meddelt den 6. juli 2011 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Tilslutningstilladelse til vaskeplads hos HOFOR A/S, Smedeholm 1 og 4

Tilslutningstilladelse til vaskeplads hos HOFOR A/S, Smedeholm 1 og 4 til vaskeplads hos HOFOR A/S, Smedeholm 1 og 4 1 Stamdata for HOFOR A/S Smedeholm 1 og 4 Virksomhedens navn og adresse HOFOR A/S Smedeholm 1+4 2730 Herlev Kommune CVR nr. og p nr. CVR nr. 10073022 P-nr.

Læs mere

Tilslutningstilladelse til vask af biler hos TDC A/S, Snehvidevej 2

Tilslutningstilladelse til vask af biler hos TDC A/S, Snehvidevej 2 til vask af biler hos TDC A/S, Snehvidevej 2 1 Stamdata for TDC Virksomhedens navn og adresse TDC A/S Herlev Central Snehvidevej 2 2730 Herlev Kommune CVR nr. og p nr. CVR nr. 14773908 P-nr. 1013874960

Læs mere

Afsnit 4. H 201: Udendørs motorsportsbaner og knallertbaner samt køretekniske anlæg. Dette afsnit omfatter udendørs motorsportsbaner og knallertbaner.

Afsnit 4. H 201: Udendørs motorsportsbaner og knallertbaner samt køretekniske anlæg. Dette afsnit omfatter udendørs motorsportsbaner og knallertbaner. Afsnit 4. H 201: Udendørs motorsportsbaner og knallertbaner samt køretekniske anlæg. 4.1. Anvendelsesområde Dette afsnit omfatter udendørs motorsportsbaner og knallertbaner. 4.2. Beskrivelse af de væsentligste

Læs mere

Vilkår 6 ændres til: 6. (*10) Der må maksimalt oplagres 10 ikke-miljøbehandlede køretøjer og 300 miljøbehandlede køretøjer på virksomheden.

Vilkår 6 ændres til: 6. (*10) Der må maksimalt oplagres 10 ikke-miljøbehandlede køretøjer og 300 miljøbehandlede køretøjer på virksomheden. H J Biler v/henrik Jensen Vestre Kobbelvej 11 7000 Fredericia 01-05-2014 Sags id.: 14/2408 Sagsbehandler: Mette Schjødt KS: Inger Pabst Påbud om ændring af vilkår i miljøgodkendelse af H.J. Biler, Vestre

Læs mere

Revurdering af miljøgodkendelse for. Skads Autoophug

Revurdering af miljøgodkendelse for. Skads Autoophug Skads Autoophug Skads Byvej 102 6705 Esbjerg Ø Torvegade 74, 6700 Esbjerg Dato 23. marts 2015 Sags id 12/22179 Sagsbehandler Vibeke Lorentzen Telefon direkte 76 16 13 96 E-mail vlo@esbjergkommune.dk Revurdering

Læs mere

Sammendrag 10. april 2014

Sammendrag 10. april 2014 Autogenbrug Svendborg ApS Aasiaatvej 9 5700 Svendborg Miljøgodkendelse (revurdering), påbud af nye vilkår Byg, Plan og Erhverv Ramsherred 5 5700 Svendborg Tlf.: 62 23 30 00 Autogenbrug Svendborg ApS Aasiaatvej

Læs mere

Miljøgodkendelse for autoophugvirksomheden SG Autodele

Miljøgodkendelse for autoophugvirksomheden SG Autodele Miljøgodkendelse for autoophugvirksomheden SG Autodele på matrikel nr. 1t, Ørum By, Ørum beliggende Hollenstedvej 8, 9320 Hjallerup Godkendelsesdato: 24. april 2014 Godkendelse af virksomhed i henhold

Læs mere

19-tilladelse til anvendelse af produkter til styret underboring i forbindelse med etablering af ny afløbsledning fra Kastrup Fort til Øresund.

19-tilladelse til anvendelse af produkter til styret underboring i forbindelse med etablering af ny afløbsledning fra Kastrup Fort til Øresund. KØBENHAVNS KOMMUNE Teknik- og Miljøforvaltningen Byens Anvendelse Center for Miljøbeskyttelse Zacho-Lind A/S Baldersbækvej 10-12 2635 Ishøj Att.: Christian Rønne 17-12-2015 Sagsnr. 2015-0280272 Dokumentnr.

Læs mere

Vilkårsændring - Modtagelse af ny fraktion på Kattegatvej 35

Vilkårsændring - Modtagelse af ny fraktion på Kattegatvej 35 NORRECCO A/S K-Vej 19 2300 København S 26-04-2016 Sagsnr. 2016-0215570 Dokumentnr. 2016-0215570-4 Vilkårsændring - Modtagelse af ny fraktion på Kattegatvej 35 Norrecco A/S har d. 1. april 2016 ansøgt om

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE Miljøgodkendelse af Cargovirksomhed Kystvejen 34, 2770 Kastrup 17. marts 2016

TÅRNBY KOMMUNE Miljøgodkendelse af Cargovirksomhed Kystvejen 34, 2770 Kastrup 17. marts 2016 TÅRNBY KOMMUNE Miljøgodkendelse af Cargovirksomhed Kystvejen 34, 2770 Kastrup 17. marts 2016 Meddelelse af godkendelse MOE A/S har på vegne af Federal Express Corporation ansøgt om miljøgodkendelse af

Læs mere

Forskrift for opbevaring af olie og kemikalier

Forskrift for opbevaring af olie og kemikalier Forskrift for opbevaring af olie og kemikalier -herunder råvarer, halvfabrikata, færdigvarer og affald Teknik og Miljø Hjørring Kommune Indledning Dette er en forskrift til dig, der opbevarer olie og kemikalier

Læs mere

Miljøgodkendelse. TG Renovation. Naverland 17, 2600 Glostrup. April 2016. Miljø & Teknik. Albertslund Kommune Nordmarks Allé 1 2620 Albertslund

Miljøgodkendelse. TG Renovation. Naverland 17, 2600 Glostrup. April 2016. Miljø & Teknik. Albertslund Kommune Nordmarks Allé 1 2620 Albertslund April 2016 Miljø & Teknik Miljøgodkendelse TG Renovation Albertslund Kommune Nordmarks Allé 1 2620 Albertslund mt@albertslund.dk T 43 68 68 68 Naverland 17, 2600 Glostrup SIDE 2 Indhold 1. Indledning...4

Læs mere

Afgørelse om tilladelse til tilslutning af spildevand til Viborg Spildevand A/S er truffet efter Miljølovens 28 stk. 3.

Afgørelse om tilladelse til tilslutning af spildevand til Viborg Spildevand A/S er truffet efter Miljølovens 28 stk. 3. Viborg Kraftvarmeværk Industrivej 40 8800 Viborg Sendt pr mail til pus@energiviborg.dk og RIBH@ramboll.dk Teknik & Miljø Virksomhedsmiljø Prinsens Alle 5 8800 Viborg Tlf.: 87 87 87 87 virksomhedsmiljoe@viborg.dk

Læs mere

Ændring af vilkår i Miljøgodkendelse September 2013

Ændring af vilkår i Miljøgodkendelse September 2013 Ændring af vilkår i Miljøgodkendelse September 2013 Midtdjurs Autoophug & Import ApS Ændring af vilkår 1.2.8 i miljøgodkendelse af 3. december 2001 i henhold til kap. 5 i lovbekendtgørelse nr. 879 af 26.

Læs mere

Klagevejledning m.v Sydhavnens Autoophug Blushøjvej 15A -17. Sagsnr København SV, CVR. Dokumentnr.

Klagevejledning m.v Sydhavnens Autoophug Blushøjvej 15A -17. Sagsnr København SV, CVR. Dokumentnr. Sydhavnens Autoophug Blushøjvej 15A -17 2450 København SV Vilkårsændring for Sydhavnens Autoophug, Blushøjvej 15A-17, 2450 København SV, CVR nr 21350443, P-nr. 1008154429 04-03-2014 Sagsnr. 2014-0026755

Læs mere

STATOIL FUEL & RETAIL A/S har via Tri-Consult A/S ansøgt om tilslutning af spildevand fra ovennævnte aktivitet.

STATOIL FUEL & RETAIL A/S har via Tri-Consult A/S ansøgt om tilslutning af spildevand fra ovennævnte aktivitet. Returadresse Land, By og Kultur Byg og Miljø Smed Sørensens Vej 1, 6950 Ringkøbing STATOIL FUEL & RETAIL A/S Borgmester Christiansens Gade 50 2450 København SV Tilslutningstilladelse selvbetjeningsanlæg

Læs mere

Tilladelse til midlertidigt mellemdepot samt genindbygning af slagge på matr. Nr Valby, København, Julius Andersens Vej 3

Tilladelse til midlertidigt mellemdepot samt genindbygning af slagge på matr. Nr Valby, København, Julius Andersens Vej 3 KØBENHAVNS KOMMUNE Teknik- og Miljøforvaltningen Byens Anvendelse DGE Miljø og Ingeniørfirma A/S Jelshøjvænget 11 DK8270 Højbjerg Att.: Lars Storkholm Tilladelse til midlertidigt mellemdepot samt genindbygning

Læs mere

03-03-2014 14/2175 KS: AANN. BHC Miljø ApS Foldager 5 6400 Sønderborg. Påbud efter lov om miljøbeskyttelse 41

03-03-2014 14/2175 KS: AANN. BHC Miljø ApS Foldager 5 6400 Sønderborg. Påbud efter lov om miljøbeskyttelse 41 03-03-2014 14/2175 KS: AANN BHC Miljø ApS Foldager 5 6400 Sønderborg Påbud efter lov om miljøbeskyttelse 41 Sønderborg Kommune meddeler påbud til BHC Miljø ApS, Foldager 5, matrikel nr. 12d Vollerup, Ulkebøl,

Læs mere

Tillæg til Miljøgodkendelse af 13. maj 2014. GP Metal A/S, Naverland 36, 2600 Glostrup. 8. marts 2016. Miljø & Teknik

Tillæg til Miljøgodkendelse af 13. maj 2014. GP Metal A/S, Naverland 36, 2600 Glostrup. 8. marts 2016. Miljø & Teknik 8. marts 2016 Miljø & Teknik Tillæg til Miljøgodkendelse af 13. maj 2014 GP Metal A/S, Naverland 36, 2600 Glostrup Albertslund Kommune Nordmarks Allé 1 2620 Albertslund mt@albertslund.dk T 43 68 68 68

Læs mere

1. Meddelelse af Spildevandstilladelse

1. Meddelelse af Spildevandstilladelse Natur og Miljø Tjørnevej 6 7171 Uldum T: 79755000 ROHDEN A/S Rohdenvej 4 7140 Stouby 1. Meddelelse af Spildevandstilladelse Hedensted Kommune meddeler hermed Rohden Gods A/S tilladelse til afledning af

Læs mere

Miljøgodkendelse til vilkårsændring. Hassellunden 10, 2765 Smørum

Miljøgodkendelse til vilkårsændring. Hassellunden 10, 2765 Smørum Egedal Kommune Rådhustorvet 2 3660 Stenløse Tlf: 7259 6000 Mail: kommune@egekom.dk www.egedalkommune.dk Miljøgodkendelse til vilkårsændring Smørum Autoland ApS Hassellunden 10, 2765 Smørum september 2013

Læs mere

MILJØGODKENDELSE TIL AUTOOPHUG LH. MARINE ERHVERVSVEJ 2 4652 HÅRLEV

MILJØGODKENDELSE TIL AUTOOPHUG LH. MARINE ERHVERVSVEJ 2 4652 HÅRLEV MILJØGODKENDELSE TIL AUTOOPHUG LH. MARINE ERHVERVSVEJ 2 4652 HÅRLEV 2 1 INDHOLD 2 Indledning... 4 3 Stamoplysninger... 4 4 Afgørelse... 4 5 Vilkår... 4 5.1 Generelt... 4 5.2 Indretning og drift... 5 5.3

Læs mere

Spildevandstilladelse Strandens Auto

Spildevandstilladelse Strandens Auto SOLRØD KOMMUNE Teknisk Administration Spildevandstilladelse Strandens Auto Strandens Auto v/ Søren Sørensen Cordozasvinget 2, 2680 Solrød Strand CVR Nr.: 77413014 Dato for meddelelse: 10. januar 2008 P

Læs mere

Afgørelse om vilkårsændringer til udledningstilladelse af 19/6-2015

Afgørelse om vilkårsændringer til udledningstilladelse af 19/6-2015 KØBENHAVNS KOMMUNE Teknik- og Miljøforvaltningen Byens Anvendelse Den nye bane Kbh-Ringsted, BANEDANMARK Relevante underentreprenører Afgørelse om vilkårsændringer til udledningstilladelse af 19/6-2015

Læs mere

Adresseoplysninger udfyldes ved afsendelsen. Se modtagerlisten nedenfor.

Adresseoplysninger udfyldes ved afsendelsen. Se modtagerlisten nedenfor. KØBENHAVNS KOMMUNE Teknik- og Miljøforvaltningen Adresseoplysninger udfyldes ved afsendelsen. Se modtagerlisten nedenfor. Lovliggørelse, efter miljøbeskyttelseslovens 19, af nedsivning af overfladevand

Læs mere

7. Modtagelse af andet affald end de affaldsarter der fremgår af skema 1 kan ikke ske uden forudgående godkendelse fra Miljøkontrollen.

7. Modtagelse af andet affald end de affaldsarter der fremgår af skema 1 kan ikke ske uden forudgående godkendelse fra Miljøkontrollen. KØBENHAVNS KOMMUNE Teknik- og Miljøforvaltningen Byens Anvendelse NORRECCO A/S K-Vej 19 2300 København S 02-09-2015 Sagsnr. 2015-0143145 Dokumentnr. 2015-0143145-6 Endelig vilkårsændring for NORRECCO -

Læs mere

Enghaven 21, 4281 Gørlev Matrikel nr. 10a, Vinde Helsinge By, Kirke Helsinge

Enghaven 21, 4281 Gørlev Matrikel nr. 10a, Vinde Helsinge By, Kirke Helsinge Miljøgodkendelse til GJ Produkthandel ApS Enghaven 21, 4281 Gørlev Matrikel nr. 10a, Vinde Helsinge By, Kirke Helsinge Gældende fra 9. juli 2013 Indhold Indledning... 4 Landzonetilladelse... 5 VVM-screening...

Læs mere

Der har ved sagens behandling foreligget følgende oplysninger:

Der har ved sagens behandling foreligget følgende oplysninger: KØBENHAVNS KOMMUNE Teknik- og Miljøforvaltningen Byens Anvendelse NORRECCO A/S K-Vej 19 2300 København S 26-04-2016 Sagsnr. 2016-0075804 Dokumentnr. 2016-0075804-6 Vilkårsændring - Modtagelse af ny fraktion

Læs mere

1. Meddelelse af Spildevandstilladelse

1. Meddelelse af Spildevandstilladelse BØGBALLE MASKINSTATION A/S Uldum Hedevej 18 7171 Uldum Sendt via digitalpost Natur og Miljø Tjørnevej 6 7171 Uldum T: 79755000 Daniel Kvist Sørensen Dir: 79755676 Mob: e-mail: Daniel.Sorensen @Hedensted.dk

Læs mere

Tillæg til miljøgodkendelse for Ilbjergvej 17, 7870 Roslev

Tillæg til miljøgodkendelse for Ilbjergvej 17, 7870 Roslev Tillæg til miljøgodkendelse for Ilbjergvej 17, 7870 Roslev efter 12, stk. 3 i Lovbekendtgørelse nr. 1486 af 4. december 2009 om miljøgodkendelse m.v. af husdyrbrug. Meddelt d. 24. februar 2014 Tillægget

Læs mere

FØLGEBREV TIL TILLÆGSGODKENDELSE

FØLGEBREV TIL TILLÆGSGODKENDELSE Munks Produkt ApS Banevænget 11 4930 Maribo FØLGEBREV TIL TILLÆGSGODKENDELSE 14. DECEMBER 2015 Munks produkt Aps har den 25. november 2015 søgt om justering af vilkår 23 i miljøgodkendelsen af 4. december

Læs mere

Miljøgodkendelse til opbevaring af affald i form af batterier, elektronik og lyskilder

Miljøgodkendelse til opbevaring af affald i form af batterier, elektronik og lyskilder M. Larsen Vognmandsfirma A/S Att.: Kim Dich Hejreskovvej 12 3490 Kvistgård kd@mlarsen.dk Center for Teknik Miljø og Klima Natur og Miljø Mørdrupvej 15 3060 Espergærde Cvr nr. 64 50 20 18 Sagsnr. 16/ Sagsbeh.

Læs mere

Bekendtgørelse nr. 860 af 19. november 1999 Bekendtgørelse om håndtering af affald i form af motordrevne køretøjer og affaldsfraktioner herfra

Bekendtgørelse nr. 860 af 19. november 1999 Bekendtgørelse om håndtering af affald i form af motordrevne køretøjer og affaldsfraktioner herfra Bekendtgørelse nr. 860 af 19. november 1999 Bekendtgørelse om håndtering af affald i form af motordrevne køretøjer og affaldsfraktioner herfra I medfør af 44, 45, stk. 2, 45 a, 73, 80, 92 og I IO, stk.

Læs mere

Godkendelse. Miljøgodkendelse af Miljøplads på Køge Havn, Sandvej 3A, 4600 Køge

Godkendelse. Miljøgodkendelse af Miljøplads på Køge Havn, Sandvej 3A, 4600 Køge Godkendelse Miljøgodkendelse af Miljøplads på Køge Havn, Sandvej 3A, 4600 Køge Natur og Miljø 12. juni 2014 Returadresse: Natur og Miljø Torvet 1, 4600 Køge Køge Havn Att.: Niels Erik Sunesen Baltic Kaj

Læs mere

2. Boringerne må etableres til 10 m. u. t. og med filterinterval mellem 8-10 m. u. t. som angivet i ansøgningen.

2. Boringerne må etableres til 10 m. u. t. og med filterinterval mellem 8-10 m. u. t. som angivet i ansøgningen. KØBENHAVNS KOMMUNE Teknik- og Miljøforvaltningen Byens Anvendelse KAB Vester Voldgade 17 1552 København V E-mail: Pen@KAB-bolig.dk Tilladelse til 4 miljøtekniske boringer på Enghavevej 81, København SV

Læs mere

Ændringen af vilkår 1 meddeles i henhold til 41 i miljøbeskyttelsesloven

Ændringen af vilkår 1 meddeles i henhold til 41 i miljøbeskyttelsesloven KØBENHAVNS KOMMUNE Teknik- og Miljøforvaltningen Center for Miljøbeskyttelse Nordic Seaplanes Invest ApS Kvægdriften 13 8330 Beder CVR-nr. 36448849 Vilkårsændring: ændret periode for tilladelse 05-11-2015

Læs mere

14-05-2013 13/11744 ks: tdah. Danfoss A/S Nordborgvej 81 6430 Nordborg. Påbud efter Miljøbeskyttelseslovens 41

14-05-2013 13/11744 ks: tdah. Danfoss A/S Nordborgvej 81 6430 Nordborg. Påbud efter Miljøbeskyttelseslovens 41 14-05-2013 13/11744 ks: tdah Danfoss A/S Nordborgvej 81 6430 Nordborg Påbud efter Miljøbeskyttelseslovens 41 Sønderborg Kommune meddeler påbud til Danfoss A/S, Nordborgvej 81, matrikel nr. 19, Lunden,

Læs mere

Kenneth Bjarnason Driftleder Tlf. 40 64 68 22 Mail: Kenneth.Bjarnason@rgs90.dk

Kenneth Bjarnason Driftleder Tlf. 40 64 68 22 Mail: Kenneth.Bjarnason@rgs90.dk RGS 90 A/S Finervej 7 4621 Gadstrup By, Kultur og Miljø Miljø Rådhusbuen 1 Postboks 100 4000 Roskilde Tlf.: 46 31 30 00 www.roskilde.dk Tillæg nr. 10 til miljøgodkendelsen af november 2006 - Modtagelse

Læs mere

Tilsynsskema Autoophug Se vejledning side 6-7 Tilsynsførende: Virksomhed:

Tilsynsskema Autoophug Se vejledning side 6-7 Tilsynsførende: Virksomhed: Tilsynsskema Autoophug Se vejledning side 6-7 Tilsynsførende: Virksomhed: Adresse: Kontaktperson: Tilstede ved tilsynet: Tlf: CVR - nr.: P - nr: Journal nr.: Side: 1 af 7 Basis Data Hovedaktivitet: Er

Læs mere

Aarhus Kommune Center for Miljø og Energi Tilsyn ifølge miljøbeskyttelsesloven

Aarhus Kommune Center for Miljø og Energi Tilsyn ifølge miljøbeskyttelsesloven Aarhus Kommune Center for Miljø og Energi Tilsyn ifølge miljøbeskyttelsesloven Tilsynsdato 04. november 2015 Journal nr. 13/029001 CVR-nummer 49292716 Virksomhed Adresse e-mail Den Lille Maskinstation

Læs mere

Revideret spildevandstilladelse, Topsil Semiconductor Materials A/S

Revideret spildevandstilladelse, Topsil Semiconductor Materials A/S Tilladelse til udledning af spildevand Revideret spildevandstilladelse, Topsil Semiconductor Materials A/S Udarbejdet af: mfjel Datablad Spildevandstilladelse i henhold til Bekendtgørelse om spildevandstilladelser

Læs mere

farligt affald forskrift for opbevaring og håndtering af farligt affald og kemikalier

farligt affald forskrift for opbevaring og håndtering af farligt affald og kemikalier farligt affald forskrift for opbevaring og håndtering af farligt affald og kemikalier 1 1. Forskriftens område 1.1 Forskriften er gældende for alle virksomheder og landbrug i Guldborgsund Kommune, der

Læs mere

Tillæg til miljøgodkendelse af Roskilde Genbrugsplads om døgnåben

Tillæg til miljøgodkendelse af Roskilde Genbrugsplads om døgnåben Tillæg til miljøgodkendelse af Roskilde Genbrugsplads om døgnåben Roskilde Genbrugsplads December, 2015 By, Kultur og Miljø Miljø Rådhusbuen 1 Postboks 100 4000 Roskilde Tlf.: 46 31 30 00 www.roskilde.dk

Læs mere

Tilsynsrapport til offentliggørelse J.nr. MST-1272-00979 Ref. kalar Dato: 03. november 2015

Tilsynsrapport til offentliggørelse J.nr. MST-1272-00979 Ref. kalar Dato: 03. november 2015 Tilsynsrapport til offentliggørelse Virksomheder J.nr. MST-1272-00979 Ref. kalar Dato: 03. november 2015 Tilsynsrapport Virksomhedens navn Virksomhedens adresse CVR nummer 31080258 Virksomhedstype Tidspunkt

Læs mere

Opbevaring af farligt affald og kemikalier i Haderslev Kommune

Opbevaring af farligt affald og kemikalier i Haderslev Kommune Opbevaring af farligt affald og kemikalier i Haderslev Kommune Forskrift Forskrift for opbevaring af farligt affald og kemikalier i Haderslev Kommune Formål og administration 1. Formålet med denne forskrift

Læs mere

UDKAST. Forslag. til. Bekendtgørelse om miljøforhold for mindre affaldsbehandlingsanlæg 1

UDKAST. Forslag. til. Bekendtgørelse om miljøforhold for mindre affaldsbehandlingsanlæg 1 UDKAST Forslag til Bekendtgørelse om miljøforhold for mindre affaldsbehandlingsanlæg 1 I medfør af 7, stk. 1, nr. 1-3, 7 a, stk. 1, 16, 44, stk. 1, og 92, i lov om miljøbeskyttelse, jf. lovbekendtgørelse

Læs mere

Miljøstyrelsen har med denne afgørelse ikke taget stilling til, om det ansøgte kræver tilladelse efter en anden lovgivning.

Miljøstyrelsen har med denne afgørelse ikke taget stilling til, om det ansøgte kræver tilladelse efter en anden lovgivning. I/S Aars Varmeværk Dybvad Mølle Vej 1 9600 Aars Virksomheder J.nr. MST-1270-01424 Ref. clben/cllch Den 12. januar 2015 Afgørelse om ikke godkendelsespligt for modtagelse og forbrænding af importeret RDF-affald

Læs mere

TILLÆG TIL MILJØGODKENDELSE TILBYGNING PÅ 677 M 2 TIL PRODUKTIONSHAL HOS. Haarup Maskinfabrik A/S Hårupvej 9 8600 Silkeborg

TILLÆG TIL MILJØGODKENDELSE TILBYGNING PÅ 677 M 2 TIL PRODUKTIONSHAL HOS. Haarup Maskinfabrik A/S Hårupvej 9 8600 Silkeborg TILLÆG TIL MILJØGODKENDELSE TILBYGNING PÅ 677 M 2 TIL PRODUKTIONSHAL HOS Haarup Maskinfabrik A/S Hårupvej 9 8600 Silkeborg Tilbygning Hårupvej 9 Hårupvej 20 For: Haarup Maskinfabrik A/S, Hårupvej 9, 8600

Læs mere

Påbud om ændring af vilkår i afgørelse om nedlukning af H.J. Hansens depot for shredderaffald.

Påbud om ændring af vilkår i afgørelse om nedlukning af H.J. Hansens depot for shredderaffald. H.J. Hansen Genvindingsindustri A/S Havnegade 110, Postboks 209 5100 Odense C Att.: Civilingeniør Rasmus Olsen Kun sendt pr. e-mail til rao@hjhansen.dk Aarhus J.nr. AAR-430-00358 Ref. anaje/katam Den 21.

Læs mere

MILJØGODKENDELSE OG AFGØRELSE OM IKKE VVM-PLIGT. DLG Amba, Havkærvej 83, 8381 Tilst

MILJØGODKENDELSE OG AFGØRELSE OM IKKE VVM-PLIGT. DLG Amba, Havkærvej 83, 8381 Tilst MILJØGODKENDELSE OG AFGØRELSE OM IKKE VVM-PLIGT DLG Amba, Havkærvej 83, 8381 Tilst 9. januar 2014 1 Sagsnr.: MIL-001049 Journalnr.: 13/026297 Sagsbeh.: JTA K.S.: BSC Miljøgodkendelse af listevirksomhed

Læs mere

19-tilladelse for nedgravning af jordankre i forbindelse med opførelse af hotel Firkanten, Skelbækgade 3, 1717 København V

19-tilladelse for nedgravning af jordankre i forbindelse med opførelse af hotel Firkanten, Skelbækgade 3, 1717 København V KØBENHAVNS KOMMUNE Teknik- og Miljøforvaltningen Byens Anvendelse Per Aarsleff A/S Industriholmen 2 2650 Hvidovre 19-tilladelse for nedgravning af jordankre i forbindelse med opførelse af hotel Firkanten,

Læs mere

HANS CHRISTIAN ANDERSEN AIRPORT Lufthavnvej 131 5270 Odense N. Tilladelse til at afholde velgørenhedsløb

HANS CHRISTIAN ANDERSEN AIRPORT Lufthavnvej 131 5270 Odense N. Tilladelse til at afholde velgørenhedsløb HANS CHRISTIAN ANDERSEN AIRPORT Lufthavnvej 131 5270 Odense N Teknik, Erhverv og Kultur 30.juni 2015 Sagsnummer 480-2015-80089 Dokument nr. 480-2015-185134 Cpr.-/CVR-nr/Ejd.nr. 6377 Nordfyns Kommune Østergade

Læs mere

Orientering om bekendtgørelse om håndtering af affald i form af motordrevne køretøjer og affaldsfraktioner herfra.

Orientering om bekendtgørelse om håndtering af affald i form af motordrevne køretøjer og affaldsfraktioner herfra. MILJØstyrelsen 15. februar 2010 Jord & affald pgr Orientering om bekendtgørelse om håndtering af affald i form af motordrevne køretøjer og affaldsfraktioner herfra. BEKENDTGØRELSENS OMRÅDE: Alle virksomheder,

Læs mere

Center for Miljøbeskyttelse har 6. januar 2016 meddelt miljøgodkendelse til opbevaring af lud i tank 35.

Center for Miljøbeskyttelse har 6. januar 2016 meddelt miljøgodkendelse til opbevaring af lud i tank 35. OJT Tankstore ApS Prøvestenen 2300 København S Tank 35: Vilkårsændring til midlertidigt oplag af biodiesel OJT Tankstore ApS har søgt om oplag af dieselolie (biodiesel) i den ledige tank 35, der har en

Læs mere

Afgørelse om ikke-opsættende virkning af påbud til regulering af. af støj for metrobyggepladsen ved Københavns Hovedbanegård

Afgørelse om ikke-opsættende virkning af påbud til regulering af. af støj for metrobyggepladsen ved Københavns Hovedbanegård KØBENHAVNS KOMMUNE Teknik- og Miljøforvaltningen Center for Miljøbeskyttelse COPENHAGEN METRO TEAM I/S Metrovej 11 2300 KØBENHAVN S Afgørelse om ikke-opsættende virkning af påbud til regulering af støj

Læs mere

Retningslinjer for Opbevaring af farlige stoffer

Retningslinjer for Opbevaring af farlige stoffer Retningslinjer for Opbevaring af farlige stoffer Kolding Kommune By- og Udviklingsforvaltningen, Miljøområdet Baggrund for retningslinjer For at undgå forureninger med farlige stoffer, bør man opbevare

Læs mere

Bilag 1 Ansøgning om miljøgodkendelse

Bilag 1 Ansøgning om miljøgodkendelse Bilag 1 Ansøgning om miljøgodkendelse Virksomhed: Jernkællingen ApS Truelsdalvej 28 4340 Tølløse Cvr: 32661033 P nummer: 1015730699 Tlf. 70 70 74 75 Kontakt person: Anja Kwiecien Olsen Jernkællingen ApS

Læs mere

Tilsynsrapport 2015 - Rønn Biler

Tilsynsrapport 2015 - Rønn Biler Rønn Biler Tom Rønn Vrist Industrivej 22 7620 Lemvig 14. august 2015 Teknik & Miljø Rådhusgade 2 7620 Lemvig Telefon: 9663 1200 Mail: teknik@lemvig.dk J.nr.: 09.20.02G01-0005 S.nr.: 13152 B.nr.: 1011678

Læs mere

Tillæg til Miljøgodkendelse (jordhåndtering)

Tillæg til Miljøgodkendelse (jordhåndtering) November 2013 Tillæg til Miljøgodkendelse (jordhåndtering) Tornved Genbrugsplads Holbækvej 167-167a, 4450 Jyderup Matrikelnumre: 7000-a Bennebo by, Skamstrup og 7000-c Tornved by CVR nr. 33033192 P. nr.

Læs mere

SIMON MOOS A/S Kallehave 21 6470 Sydals. Påbud om ændrede vilkår for egenkontrol

SIMON MOOS A/S Kallehave 21 6470 Sydals. Påbud om ændrede vilkår for egenkontrol SIMON MOOS A/S Kallehave 21 6470 Sydals Påbud om ændrede vilkår for egenkontrol Sønderborg Kommune har den 8. november 2015 modtaget en ansøgning om ændring af egenkontrolvilkår for Simon Moos A/S Entrepriser.

Læs mere

19-tilladelse for anvendelse af cementprodukter ved udførelse af jordankre i forbindelse med etablering to bygværk på Østerbrotunnel

19-tilladelse for anvendelse af cementprodukter ved udførelse af jordankre i forbindelse med etablering to bygværk på Østerbrotunnel KØBENHAVNS KOMMUNE Teknik- og Miljøforvaltningen Byens Anvendelse Center for Miljøbeskyttelse NCC/SMET Østerbro Tunnel Konsortiet I/S Tobaksvejen 2 A 2860 Søborg Relevante underentreprenører 15-09-2015

Læs mere

Holstebro Kommune. Teknik og Miljø 2012. Brugervejledning for Olieudskiller i. Holstebro Kommune

Holstebro Kommune. Teknik og Miljø 2012. Brugervejledning for Olieudskiller i. Holstebro Kommune Holstebro Kommune Teknik og Miljø 2012 Brugervejledning for Olieudskiller i Holstebro Kommune Holstebro Kommune Denne pjece handler om olieudskiller. Holstebro Kommune vil i løbet af de næste par år, have

Læs mere

19-tilladelse til forboring og udstøbning med skumbeton i forbindelse med opførelse af kontorbyggeri på Kalvebod Brygge, Carsten Niebuhrsgade

19-tilladelse til forboring og udstøbning med skumbeton i forbindelse med opførelse af kontorbyggeri på Kalvebod Brygge, Carsten Niebuhrsgade KØBENHAVNS KOMMUNE Teknik- og Miljøforvaltningen Byens Anvendelse Per Aarsleff A/S Industriholmen 2 2650 Glostrup 19-tilladelse til forboring og udstøbning med skumbeton i forbindelse med opførelse af

Læs mere

Miljøgodkendelse af H.J. Hansen s nedknusningsanlæg til neddeling af betontagplader.

Miljøgodkendelse af H.J. Hansen s nedknusningsanlæg til neddeling af betontagplader. H.J. Hansen Genvindingsindustri A/S Havnegade 100 D 5000 Odense C CVR 25485270 By- og Udviklingsforvaltningen Industri Nytorv 11 6000 Kolding Telefon 79 79 79 79 Miljøgodkendelse - ændring af vilkår på

Læs mere

MFC A/S Karupvej 30, 7470 Karup. Miljøgodkendelse - ændring af vilkår for drift af knuseanlæg og støj. Sagsnr.: 09.00.00-P19-30-14.

MFC A/S Karupvej 30, 7470 Karup. Miljøgodkendelse - ændring af vilkår for drift af knuseanlæg og støj. Sagsnr.: 09.00.00-P19-30-14. TEKNIK OG MILJØ Miljøgodkendelse - ændring af vilkår for drift af knuseanlæg og støj Karupvej 30, 7470 Karup Sagsnr.: 09.00.00-P19-30-14 Dato: Stamdata for virksomheden Virksomhedens navn Virksomhedens

Læs mere

Forskrift om opbevaring af olier og kemikalier

Forskrift om opbevaring af olier og kemikalier NATUR OG MILJØ Teknik og Miljø Aarhus Kommune Forskrift om opbevaring af olier og kemikalier September 2011 Råvarer, halvfabrikata, færdigvarer og affald www.naturogmiljoe.dk 2 FORMÅL Formålet med forskriften

Læs mere

Tilsynsrapport til offentliggørelse

Tilsynsrapport til offentliggørelse Tilsynsrapport til offentliggørelse Virksomheder J.nr. MST-1270-00022 Ref. amj/ulsee Dato: 28-08-2014 Tilsynsrapport Virksomhedens navn Virksomhedens adresse H.J. Hansen Hadsund A/S Hobrovej 103, 9560

Læs mere

Ansøgning om dispensation og aktivitetsbeskrivelser

Ansøgning om dispensation og aktivitetsbeskrivelser autogenbrugsvirksomhed i området side 1 Ansøgning om dispensation fra lokalplan nr. 2-302A Resume af ansøgning Ovenstående lokalplan nr. 2-302A fastlægger, at der i lokalområdet må etableres virksomheder

Læs mere

MILJØGODKENDELSE OG AFGØRELSE OM IKKE VVM-PLIGT

MILJØGODKENDELSE OG AFGØRELSE OM IKKE VVM-PLIGT MILJØGODKENDELSE OG AFGØRELSE OM IKKE VVM-PLIGT Danish Car Service Viborgvej 792 12. sept. 2012 1 Sagsnr.: MIL/11/1554 Sagsbeh.: UR K.S.: HK Miljøgodkendelse af listevirksomhed i henhold til kap. 5 i lovbekendtgørelse

Læs mere

I har regnet ud, at sandfanget skal kunne rumme 1200 l, men da kravet i DS858 er mindst 5.000 l, planlægger I at etablere det.

I har regnet ud, at sandfanget skal kunne rumme 1200 l, men da kravet i DS858 er mindst 5.000 l, planlægger I at etablere det. Falken og Co post@falkenco.dk flemming@kps-as.dk Center for Teknik Miljø og Klima Natur og Miljø Mørdrupvej 15 3060 Espergærde Tlf. 4928 2454 mka55@helsingor.dk www.helsingor.dk Dato 03.03.2015 Sagsnr.

Læs mere

Tilladelse til tilslutning af spildevand til det offentlige spildevandsanlæg

Tilladelse til tilslutning af spildevand til det offentlige spildevandsanlæg MILJØ OG TEKNIK Haas-Meincke A/S Tonsbakken 10 2740 Skovlunde Rådhuset Hold-an Vej 7 2750 Ballerup Tlf: 4477 2000 www.ballerup.dk Dato: 21. marts 2014 Tlf. dir.: 4175 0125 E-mail: mt-miljo@balk.dk Kontakt:

Læs mere

Tilladelse til at slutte spildevand til offentlig kloak, Marsvej 4, Nykøbing Sj. Baggrund for tilladelsen: DITO Bus K. P. Danøsvej 2, 4300 Holbæk

Tilladelse til at slutte spildevand til offentlig kloak, Marsvej 4, Nykøbing Sj. Baggrund for tilladelsen: DITO Bus K. P. Danøsvej 2, 4300 Holbæk DITO Bus K. P. Danøsvej 2, 4300 Holbæk Den 10. september 2014 Tilladelse til at slutte spildevand til offentlig kloak, Marsvej 4, Nykøbing Sj. Odsherred Kommune meddeler hermed tilladelse til tilslutning

Læs mere

Spildevandstilladelse Pandrup Genbrugsplads

Spildevandstilladelse Pandrup Genbrugsplads Jammerbugt kommune Toftevej 43 9440 Aabybro Miljø Toftevej 43, 9440 Aabybro raadhus@jammerbugt.dk www.jammerbugt.dk Lisbeth Kroman Direkte 7257 7605 lkr@jammerbugt.dk 14-12-2015 Sagsnr.: 06.01.15-P19-3-15

Læs mere

NATUR OG MILJØ Teknik og Miljø Aarhus Kommune. Forskrift om opbevaring af olier og kemikalier. Råvarer, halvfabrikata, færdigvarer og affald

NATUR OG MILJØ Teknik og Miljø Aarhus Kommune. Forskrift om opbevaring af olier og kemikalier. Råvarer, halvfabrikata, færdigvarer og affald NATUR OG MILJØ Teknik og Miljø Aarhus Kommune Forskrift om opbevaring af olier og kemikalier Råvarer, halvfabrikata, færdigvarer og affald 2 FORMÅL Formålet med forskriften er at medvirke til at undgå,

Læs mere

Miljøgodkendelse. Rishøj Mørtelværk ApS Ribe Landevej 42A, Fugdal, 7250 Hejnsvig

Miljøgodkendelse. Rishøj Mørtelværk ApS Ribe Landevej 42A, Fugdal, 7250 Hejnsvig Miljøgodkendelse Rishøj Mørtelværk ApS Ribe Landevej 42A, Fugdal, 7250 Hejnsvig Dato: 24. september 2014 Afdeling: Natur og Miljø Sagsnr.: 14/20703 Sagsbehandler: Gitte Skovlund Intern KS: DTP Direkte

Læs mere

Horsens Kommune har den 2. januar 2013 modtaget ansøgning om tilladelse til nedsivning fra jordoverfladen, af vaskevand fra vaskeplads.

Horsens Kommune har den 2. januar 2013 modtaget ansøgning om tilladelse til nedsivning fra jordoverfladen, af vaskevand fra vaskeplads. Tyrsted Vognmandsforretning v/niels Rasmussen Dallerupvej 15 8781 Stenderup tyrstedvf@mail.dk Teknik og Miljø Natur Rådhustorvet 4 8700 Horsens Telefon: 76292929 Telefax: 76292010 horsens.kommune@horsens.dk

Læs mere

Miljøgodkendelse for Fårup Motocrossbane

Miljøgodkendelse for Fårup Motocrossbane Miljøgodkendelse for Fårup Motocrossbane 1. Amtets afgørelse Viborg Amt meddeler herved på vilkår godkendelse af Fårup Motocrossbane på matr. nr. 2 l Fårup By, Vindum på adressen Bjerrevej 92 B, 8850 Bjerringbro.

Læs mere

Miljøgodkendelse af Baltic Shippings oplagring af RDF-affald

Miljøgodkendelse af Baltic Shippings oplagring af RDF-affald Miljøgodkendelse af Baltic Shippings oplagring af RDF-affald Teknik og Miljø Dahlsvej 3 4220 Korsør Tlf.: 58 57 36 00 Teknik@slagelse.dk www.slagelse.dk Sagsbehandler: Rune Jørgensen Mail: runjo@slagelse.dk

Læs mere

På baggrund af ansøgningen, meddeler Jord og Affald tilladelse i henhold til Miljøbeskyttelseslovens 19, stk. 1 på følgende vilkår:

På baggrund af ansøgningen, meddeler Jord og Affald tilladelse i henhold til Miljøbeskyttelseslovens 19, stk. 1 på følgende vilkår: Grontmij A/S Granskoven 8 2600 Glostrup Att.: Eva Zib 12-10-2015 Sagsnr. 2015-0208942 Dokumentnr. 2015-0208942-1 Tilladelse efter miljøbeskyttelseslovens 19 til mellemlagring og efterfølgende genanvendelse

Læs mere

Forskrift for opbevaring af olier, kemikalier og miljøfarlige væsker. Hvis uheldet er ude! Omfatter råvarer, halvfabrikata, færdigvarer og affald

Forskrift for opbevaring af olier, kemikalier og miljøfarlige væsker. Hvis uheldet er ude! Omfatter råvarer, halvfabrikata, færdigvarer og affald Hvis uheldet er ude! Opdager du spild af olie eller kemikalier, som kan brede sig til luft, jord, grundvand, søer, vandløb eller kloak, skal du straks ringe 112 og så vidt muligt stoppe uheldet. Forskrift

Læs mere

Akut forurening Ring 112. Regler for håndtering og opbevaring af olie og kemikalier 2.0

Akut forurening Ring 112. Regler for håndtering og opbevaring af olie og kemikalier 2.0 Akut forurening Ring 112 Regler for håndtering og opbevaring af olie og kemikalier 2.0 Indholdsfortegnelse Kapitel 1: Indledning 1. Formål 3 2. Gyldighedsområde 3 Kapitel 2: Opbevaring 3. Generelle regler

Læs mere

Miljøgodkendelse. Revurdering af miljøgodkendelse, af 19. september 2013. For: Affald Plus, Næstved Forbrændingsanlæg Ved Fjorden 20

Miljøgodkendelse. Revurdering af miljøgodkendelse, af 19. september 2013. For: Affald Plus, Næstved Forbrændingsanlæg Ved Fjorden 20 Affald Plus, Næstved Forbrændingsanlæg Ved Fjorden 20 4700 Næstved Virksomheder J.nr. MST-1270-01677 Ref. MSCHU/ANBRI Den 17. august 2015 Miljøgodkendelse Tillæg til Revurdering af miljøgodkendelse, af

Læs mere

Espersen Jern og Metal A/S Jegstrupvej 6H 7800 Skive. Den 10. januar 2013

Espersen Jern og Metal A/S Jegstrupvej 6H 7800 Skive. Den 10. januar 2013 Espersen Jern og Metal A/S Jegstrupvej 6H 7800 Skive Den 10. januar 2013 VVM-screening håndtering af akkumulatorer på Espersen Jern og Metal A/S, Jegstrupvej 6H, 7800 Skive Indledning Espersen Jern og

Læs mere

Miljøstyrelsen har med denne afgørelse ikke taget stilling til, om det ansøgte kræver tilladelse efter en anden lovgivning.

Miljøstyrelsen har med denne afgørelse ikke taget stilling til, om det ansøgte kræver tilladelse efter en anden lovgivning. NOVO Nordisk A/S Novo Allé 1 2880 Bagsværd Virksomheder J.nr. MST-1272-01509 Ref. GUKHA/MAJLI Den 31. oktober 2014 Udendørs oplag 25K afgørelse om ikke godkendelsespligt Miljøstyrelsen Virksomheder har

Læs mere

Tilladelse til nedsivning og udledning af overfladevand fra cykelsti mellem Visse og Nøvling

Tilladelse til nedsivning og udledning af overfladevand fra cykelsti mellem Visse og Nøvling #BREVFLET# Click here to enter text. Dokument: Neutral titel Aalborg Kommune, ByMiljø, MEF Stigsborg Brygge 5, 9400 Nørresundby Aalborg Kommune, Trafik & Veje Stigsborg Brygge 5 9400 Nørresundby 11-05-2015

Læs mere

Udkast til vilkårsændringen har været til udtalelse hos virksomheden, men virksomheden har ikke haft bemærkninger til udkastet.

Udkast til vilkårsændringen har været til udtalelse hos virksomheden, men virksomheden har ikke haft bemærkninger til udkastet. KØBENHAVNS KOMMUNE Teknik- og Miljøforvaltningen Byens Anvendelse 24-02-2016 Motorbanen Ved Slusen 2 2300 København S CVR/P nr. 64942212/ 1018524364 Vilkårsændring af Motorbanens mulighed for afholdelse

Læs mere

Samsø Sten & Grus ApS Sælvig 54 8305 Samsø. Att. John Jørgensen, e-mail: jwj@c.dk. Regionshuset Viborg

Samsø Sten & Grus ApS Sælvig 54 8305 Samsø. Att. John Jørgensen, e-mail: jwj@c.dk. Regionshuset Viborg Regionshuset Viborg Miljø Skottenborg 26 DK-8800 Viborg Tel. +45 7841 1999 www.jordmidt.dk Samsø Sten & Grus ApS Sælvig 54 8305 Samsø Att. John Jørgensen, e-mail: jwj@c.dk Tilladelse til indvinding af

Læs mere

Spildevandstilladelse til udledning af spildevand til offentlig kloak for. Titan Lastvogne A/S

Spildevandstilladelse til udledning af spildevand til offentlig kloak for. Titan Lastvogne A/S SOLRØD KOMMUNE Teknisk Administration Spildevandstilladelse til udledning af spildevand til offentlig kloak for Titan Lastvogne A/S Titan Lastvogne A/S CVR nr.: 55164711 Motelvej 4, 2690 Karlslunde P nr.:

Læs mere

Spildevandstilladelse til udledning af spildevand til offentlig kloak for

Spildevandstilladelse til udledning af spildevand til offentlig kloak for SOLRØD KOMMUNE Teknisk Administration Spildevandstilladelse til udledning af spildevand til offentlig kloak for SuperBrugsen SuperBrugsen CVR nr.: 18623978 Skovvej 3, 4622 Havdrup P nr.: 1003245455 Tilladelsesdato:

Læs mere

Spildevand fra virksomheder

Spildevand fra virksomheder 1 Spildevand fra virksomheder Retningslinier for tilslutning til det offentlige kloaknet Teknik og Miljøafdelingen, Silkeborg Kommune 2 3 Spildevand fra virksomheder Spildevand fra en virksomhed kan bestå

Læs mere

Spildevandstilladelse til udledning af spildevand til offentlig kloak for

Spildevandstilladelse til udledning af spildevand til offentlig kloak for SOLRØD KOMMUNE Teknisk Administration Spildevandstilladelse til udledning af spildevand til offentlig kloak for Peter Olsens Automobiler Peter Olsens Automobiler CVR nr.: 87069451 Salbjergvej 23, 4622

Læs mere

AUDEBO DEPONI - TILLÆG TIL MILJØGODKENDELSE

AUDEBO DEPONI - TILLÆG TIL MILJØGODKENDELSE AUDEBO DEPONI - TILLÆG TIL MILJØGODKENDELSE 14. januar 2014 Sags nr. 13/33545 Udarbejdet med rådgivning fra NIRAS A/S Sagsbehandler: Marie Jul Ougaard Tlf. 72 36 41 30 Vilkårsændring af drifts- og åbningstiden

Læs mere

Spildevandstilladelse J. Christensens Maskinfabrik A/S

Spildevandstilladelse J. Christensens Maskinfabrik A/S SOLRØD KOMMUNE Teknisk Administration Spildevandstilladelse J. Christensens Maskinfabrik A/S J. Christensens Maskinfabrik A/S CVR nr.: 14047646 Industrivænget 11, 4622 Havdrup P nr.: 1000671177 Tilladelsesdato:

Læs mere