FANØ KOMMUNE. Affaldsplan

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "FANØ KOMMUNE. Affaldsplan"

Transkript

1 FANØ KOMMUNE Affaldsplan

2 Indhold Forord... 4 Indledning... 5 Ressourcerne i affaldet skal udnyttes bedre... 5 Vision og overordnede temaer... 5 Temaer... 6 Initiativer under Tema 1 - Mere effektiv indsamling af ressourcer i husholdningsaffaldet.. 6 Initiativer under Tema 2 - Fokus på affaldsforebyggelse... 7 Initiativer under Tema 3 - Fokus på indsamling af elektronikaffald... 7 Initiativer under Tema 4 - Fokus på involvering af og bedre kommunikation til borgere, gæster og erhverv Initiativer under Tema 5 - Fokus på sortering i det offentlige rum... 8 Fordeling af affaldstyper... 8 Udviklingen i affaldsmængderne... 9 Planens konsekvenser for miljøet... 9 Status og mål... 9 Temaer... 9 Initiativer under Tema 1 - Mere effektiv indsamling af ressourcer i husholdningsaffaldet 10 Initiativer under Tema 2 - Fokus på affaldsforebyggelse Initiativer under Tema 3 - Fokus på indsamling af elektronikaffald Initiativer under Tema 4 - Fokus på involvering af og bedre kommunikation til borgere, gæster og erhverv Initiativer under Tema 5 - Fokus på sortering i det offentlige rum Husholdningsaffald Dagrenovation Fortovsindsamling Haveaffald Erhvervsaffald Initiativer Nationale krav Affaldshåndtering fremover Kort om initiativer Affald til deponi Indsamlede mængder Målsætning Initiativer Papir Indsamlede mængder

3 Målsætninger Initiativer Pap Indsamlede mængder Målsætninger Initiativer Metalemballage Indsamlede mængder Målsætningen Initiativer Glasemballage Indsamlede mængder Målsætning Initiativer Plastemballage Indsamlede mængder Målsætningen Initiativer Batterier og småt elektronikaffald Indsamlede mængde Målsætning Initiativer Haveaffald Indsamlede mængder Målsætning Initiativer Organisk affald Indsamlede mængder Målsætninger Initiativer Brændbart affald Indsamlede mængder Målsætninger Initiativer Temaer Øvrigt affald Fremskrivning af affaldsmængder

4 Husholdningsaffald Erhvervsaffald Modtage- og behandlingsanlæg Genbrugspladsen Supermiljøstationer Kommunale affaldsanlæg Affaldsforbrændingsanlæg Deponeringsanlæg Genbrugsplads Komposteringsplads Fremtidig håndtering af indsamlet og anvist affald Fremtidig deponerings- og forbrændingskapacitet Anlæg til modtagelse og behandling af affald Eksport og import af affald til kommunen Økonomi for renovation frem til Nuværende omkostninger Gebyrstruktur Princip for opkrævning af affaldsgebyrerne Udvikling i affaldsgebyrer Fremtidige investeringer Tids- og aktivitetsplan Organisering af affaldsområdet Myndighedsdel Driftsopgaver Samarbejde Miljøvurdering Miljøvurdering Screening for planens karakteristika Affaldshieraki

5 Forord Fanø Kommune er en del af Nationalpark Vadehavet, og det omkringliggende vadehav er udpeget som UNESCOS Verdensarv. Herudover er turisterhvervet det vigtigste erhverv på Fanø. Dette forpligter os til at gøre en særlig indsats for miljøet. Byrådet har, i Kommuneplanen besluttet, at gøre Fanø til en endnu grønnere ø og sikre en bæredygtig udvikling. Derfor vil vi med denne affaldsplan forpligte os til at sætte mål, der som minimum lever op til de nationale mål om 50% genanvendelse af alt affald fra husholdningerne i kommunen i I Fanø Kommune ønsker vi at gå foran og har derfor besluttet at nå det nationale mål allerede i For at opnå dette, er det afgørende at borgere og turister nemt og enkelt kan sortere deres affald, således at der genbruges mest muligt affald og deponeres mindst muligt. Fanø skal fremstå pæn, ren og uden affald, der skæmmer vores fantastiske natur og enestående kulturmiljøer. Vi er allerede godt i gang med at nå til målet. Vores borgere har i flere år sorteret genanvendeligt affald og det grønne affald fra deres husholdningsaffald. Borgerne har betalt for at komme af med restaffaldet efter vægt, og dette har helt sikkert været medvirkende til, at vi allerede er gode til at sortere fra til genbrug og hjemmekompostering. På Fanø har vi omtrent dobbelt så mange sommerhuse som helårsboliger. Derfor vil vi med denne affaldsplan også inddrage sommerhusejere og -lejere i affaldssorteringen. Der indføres således også vægtbaseret afregning for dagrenovation i sommerhusområderne. Herudover vil der blive opsat flere miljøstationer, med flere fraktioner, hvor de genanvendelige materialer kan afleveres. Organisk affald skal ligeledes indsamles og behandles for optimal udnyttelse af ressourcen. Det er stadig muligt at kompostere i helårshusene, men denne mulighed ønsker vi ikke at udbrede til sommerhusområderne, da dette på sigt vil ændre vores natur i området. Derfor indfører vi en henteordning af organisk affald hos både helårshuse og sommerhuse, som vi opfordrer alle til at benytte i videst muligt omfang. Op mod 50% af affaldet i din husholdning er organisk, og derfor er dette en vigtig sortering, der vil bidrage massivt til opnåelse af de mindst 50% genanvendelse i Vi vil samtidig gøre en ekstra indsats for at informere og vejlede borgere, institutioner og virksomheder om sortering og motivere til en øget genanvendelse. Jeg tror på, at hvis vi gør det nemt og bekvemt at sortere genbrugeligt affald fra, ønsker både øens borgere, sommerhusejere og vores mange gæster at bidrage til at gøre en fælles indsats for miljøet og dermed gøre Fanø endnu grønnere. Venlig hilsen Kristine Kaas Krog Formand for Erhvervs, Natur- og Teknikudvalget 4

6 Indledning Fanø Kommunes Affaldsplan udstikker rammerne for kommunens affaldshåndtering frem til 2022 og de overordnede rammer frem til Affaldsplanen beskriver de resultater, der allerede er opnået på affaldsområdet pr. 2014, og på basis heraf redegør planen for de mål, som kommunen ønsker at nå i fremtiden. Planen kan også bruges af borgere og virksomheder, der ønsker at orientere sig om den eksisterende og kommende affaldshåndtering i kommunen. Fanø Kommune har formuleret målsætningerne i affaldsplanen på baggrund af de allerede opnåede resultater. Overordnet er det kommunens mål mindst at være på linje med de nationale mål om mindst 50 % genanvendelse af alt affald fra husholdningerne i kommunen inden udgangen af Genanvendelsesprocenten opgøres som af papir, pap, metal-, glasog plastemballage, træ samt organisk affald i forhold til den samlede mængde affald. Ifølge affaldsbekendtgørelsen skal alle kommuner mindst hvert 6. år udarbejde affaldsplaner for en 12-årig periode. Da affaldsplanen forventes behandlet i 2016 og dækker denne affaldsplan en 11-årig periode Ressourcerne i affaldet skal udnyttes bedre Fanø Kommunes mål er at øge den samlede genanvendelse med henblik på at sikre ressourceudnyttelsen i affaldet bedst muligt. Desuden ønsker Fanø Kommune at følge de nationale målsætninger om ressourcegenanvendelse. Vision og overordnede temaer Fanø Kommunes politikker og tiltag bygger blandt andet på Fanø Strategien, der fremhæver begrebet Mødesteder. Mødesteder er således også omdrejningspunktet for Fanø Kommunes affaldsplan, idet vi sætter affaldshåndtering ind i en større ramme, der omhandler vores personlige møde med naturen, byen, butikken, institutionen, skolen, plejehjemmet med videre. Vi vil tiltrække nye indbyggere og virksomheder, som vil bo, leve og drive erhverv grønt midt i Nationalpark Vadehavet og stadig tæt på Storbyregion Vest. Der er afgørende for Fanø Byråd, at vi hjælper og understøtter borgere, gæster, institutioner og erhvervslivet i deres ønske om at leve og agere grønnere. Det er således ikke nok blot at indføre en teknisk løsning i form af flere affaldsbeholdere, flere fraktioner på genbrugsplads, flere miljøstationer og bedre mulighed for at sortering i det offentlige rum. Vi skal også være meget bedre til at tilbyde konkret hjælp i form af informationsmaterialer og inspirationsforslag. Det er vigtigt, at Fanø Kommune går forrest som kommunens største arbejdsplads og som arbejdsgiver for mange af øens borgere. Det er endvidere Fanø Kommune, der er ansvarlig for undervisningen af øens børn og unge og derfor skal genbrug og genanvendelse indgå som en naturlig del af aktiviteterne og undervisningen i institutioner og skole. Det giver god mening at vi som Nationalpark og del af UNESCOS Verdensarv lærer vores kommende generationer om vores særegne natur og hvordan vi passer på den. På baggrund af de allerede opnående resultater og de nationale mål er det Fanø Kommunes målsætning i planperioden at - mindst 50% af den samlede mængde af husholdningsaffald genanvendes inden mindst 95% forberedelse med henblik på genbrug, genanvendelse og anden materialeudnyttelse af ikke-farligt bygge- og anlægsaffald med undtagelse af jord og sten fastholdes i perioden. 5

7 For at opnå disse mål, ønsker vi at fokusere på følgende 5 overordnede temaer og en række underordnede initiativer, der er yderligere beskrevet under afsnittet status og mål. Ved at opfylde målet om mindst 50% genanvendelse vil Fanø Kommune bidrage til en reduktion af den samlede Co2, i kommunen med ca. 250 tons pr. år i forhold til det nuværende indsamlingssystem. Temaer 1) Fokus på effektiv indsamling af ressourcer i husholdningsaffaldet 2) Fokus på affaldsforebyggelse 3) Fokus på indsamling af elektronikaffald 4) Fokus på involvering af og bedre kommunikation til borgere, gæster og erhverv. 5) Fokus på sortering i det offentlige rum Initiativer under Tema 1 - Mere effektiv indsamling af ressourcer i husholdningsaffaldet I 2018 skal alle i Fanø Kommune have adgang til at sortere de mest almindelige affaldstyper i nærheden af boligen, sommerhuset eller virksomheden. Det skal være nemt at sortere affaldet, uanset om man bor eller driver virksomhed på Fanø eller blot gæster øen. Vi vil derfor... 1) Indføre flere fraktioner på genbrugspladsen. Det er lavt hængende frugter, som vi umiddelbart kan høste og dette vil også i sig selv motivere til bedre sortering hos borgerne, da de kan se at deres arbejde ikke er forgæves. 2) Udbygge et antal miljøstationer til at være supermiljøstationer med underjordiske beholdere og der opstilles flere miljøstationer til brug for både lokale og turister erfaringer fra andre kommuner viser, at jo længere der er imellem miljøstationerne jo mindre bliver de brugt. 3) Indføre en ekstra affaldsbeholder hos alle husholdninger sommerhuse til organisk affald. Forskellige undersøgelser viser, at op til 47% af indholdet i skraldespanden er organisk affald og det er derfor en vigtig ressource, der i dag er uudnyttet. Det er samtidig meget vigtigt at understrege over for sommerhusejere og gæster at kompostering i sommerhusområderne ikke er ønskværdigt, da vores særlige natur ikke skal ændres i form af mere næringsrig jord. 4) Fortsætte fortovsindsamlingen og udvide denne med yderligere fraktioner i første omgang plast. 5) Fortsætte med den vægtbaserede løsning på restaffaldet og udvide denne til at omfatte sommerhusområderne. 6) Som Kommunal arbejdsplads gå foran og viser det gode eksempel ved at indføre indendørs og udendørs affaldsfraktioner, der har pligt til at benytte kommunens henteordning for dagrenovation, henteordning for genanvendelige affaldstyper og genbrugspladsordningen, som er en bringeordning. 6

8 Initiativer under Tema 2 - Fokus på affaldsforebyggelse Det organiske fra restauranter, overnatningssteder, institutioner og dagligvarehandel er en delmængde af det dagrenovationslignende affald. Det udgør i dag en ressource, som primært forbrændes og kun i mindre omfang udnyttes til kompostering eller anden optimal udnyttelse af ressourcen. Dette ønsker vi at sætte fokus på i Fanø Kommune. Vi vil ligeledes gerne udbrede kendskabet til og ejerskabet for affaldsforebyggelse i form af forskellige initiativer. Vi vil derfor... 1) Optimere yderligere på sorteringen af erhvervsaffald blandt andet ved indførsel af flere fraktioner på genbrugspladsen 2) Fokusere på madspil i samarbejde med restauranter dette kunne være i form af kurser i samarbejde med restauratører, hvor fastboende og gæster inspireres til minimering af madspil. 3) Fokusere på madspil i dagligvarebutikkerne ved at gå i dialog med de lokale butikker om emner som næsten udløbne varer, minimering af emballage i frugt & grønt- samt delikatesseafdelingerne med mere. 4) Undersøge mulighederne for at etablere en byttecentral på genbrugspladsen evt i samarbejde med en forening, for at opfordre til genbrug og up-cycling. Initiativer under Tema 3 - Fokus på indsamling af elektronikaffald Elektronikaffald indeholder en lang række værdifulde råstoffer som for eksempel sjældne jordarter, metaller og andre kritiske grundstoffer som indium, gallium og kobolt. Disse er ofte svære at erstatte, og vi har ikke ubegrænset adgang til dem. En lang række af de mere almindelige metaller som kobber, zink og tin findes også i en begrænset mængde. En øget genanvendelse af disse værdifulde ressourcer er derfor en fordel for miljøet, da det er langt mindre miljø- og klimamæssigt belastende at genanvende metallerne frem for at udvinde ressourcerne ved minedrift. Minedrift kan have store negative miljømæssige konsekvenser og medfører desuden et stort energiforbrug. Vi vil derfor... 1) Indsamle småt elektronik og batterier ved husstandene 2) Fokusere på indsamling af elektronikaffald fra kommunes egne institutioner. 3) Informere mere om, hvad elektronikaffald kan blive til hvis det genavendes og hvad det gør ved miljøet, hvis det ikke bliver genanvendt. Initiativer under Tema 4 - Fokus på involvering af og bedre kommunikation til borgere, gæster og erhverv. De bedste løsninger udvikles i fællesskab og det er kun ved kontinuerligt fokus og dialog at optimal genanvendelse og affaldsforebyggelse kan opnås. Vi vil derfor... 1) Igangsætte en omfattende kampagne for oplysning af borgere, erhverv og sommerhusejere om affaldssortering herunder hvordan vi sortere og hvor det afleveres. 2) Udarbejde best practise eksempler på affaldsfaktionssystemer, som de kan etablere indenfor i boligen, i virksomheden eller sommerhuset. 3) Inkludere sommerhusudlejningsbureauerne i kampagnen, da de kender 7

9 sommerhusejere og lejere allerbedst. De kan evt. også støtte op om afhentning af sorteret, men ikke afleveret affald, via deres rengøringspartner. 4) Indføre en sms-ordning med information om hvornår fortovsindsamlingen foregår, således at brugen af denne ordning udbredes. 5) Kontinuerligt uddanne personalet på genbrugspladsen, så de altid er i stand til at yde den bedste service for private og erhvervsdrivende. 6) Undersøge muligheden for at tilbyde åbent hus på genbrugspladsen hvor borgere, erhvervsdrivende og gæster kan få en rundvisning og en forklaring af hvor vigtigt det er, at vi hjælpes ad med sorteringen og dermed optimerer genanvendelsen. 7) Løbende lave brugerundersøgelser blandt brugerne af genbrugspladsen i forhold til aspekter som fraktion, service, åbningstider og andre ønsker. 8) Undersøge muligheden for at lave en film i samarbejde med TV Fanø om hvordan sortering i køkkenet ser ud i praksis. 9) Indgå i samarbejder med andre kommuner og onlinetjenester som således at institutioner og skolen kan finde materialer om sortering og genanvendelse. 10) Opfordre pædagoger og undervisere til at lave arrangementer for øens børn og unge i indsamling af affald og genbrug af materialer dette kunne eksempelvis munde ud i salg af produkter eller kunstudstillinger med videre. 11) Udarbejde en underside på kommunens hjemmeside, der samler alle information om affaldsordninger, best practice, materialer, nyttige links med videre, så det bliver nemt for borgerne at finde inspiration og hjælp. Initiativer under Tema 5 - Fokus på sortering i det offentlige rum Fanø kommune ønsker visuelt at signalere bæredygtig turisme i Nationalpark Vadehavet og UNESCOs Verdensarv. Vi vil derfor... 1) Etablere affaldsfraktioner i de kommunale skraldespande, som findes på gaden (glas, papir, plast, metal, rest). Dette vil ikke være nyt for langt størstedelen af vores gæster, der kommer fra Tyskland, hvor dette har været normen i mange år. 2) Sikre der er nok skraldespande, således at folk visuelt opfordres til at holde Fanø ren. Fordeling af affaldstyper I 2014 blev 34 % af alt husholdningsaffald fra private husstande i by- og landzone, og fra sommerhuse genanvendt. Den samlede mængde til genanvendelse, inklusiv virksomhedernes emballage o.l. udgjorde 34 % mens 58 % blev sendt til forbrænding og 8 % blev deponeret. Målet er at mindst 50 % genanvendes senest i Der er således behov for nye initiativer for at nå dette mål. Fordeling af affaldstyper % 45% 5% % 58% 8% 0% 20% 40% 60% 80% 100% Genanvendelse Forbrænding Deponi 8

10 Udviklingen i affaldsmængderne Der forventes kun en svag stigning af affaldsmængderne i planperioden grundet en svag stigning i befolkningstallet og et øget forbrug, der forventes modsvaret af en større mængde der forberedes med henblik på genbrug, genanvendelse og anden nyttiggørelse, der mindsker affalds. Affaldsmængderne til forbrænding og deponi forventes at falde, da andelen af affald der forberedes med henblik på genbrug, genanvendelse og anden nyttiggørelse øges. Der vil være den fornødne kapacitet til forbrænding af affald fra Fanø Kommune hos Energnisten I/S i Esbjerg, og der forventes at være tilstrækkelig kapacitet tilbage på Måde Deponi til deponering af affald i planperioden. Fanø Kommune vil i planperioden fortsat organisere affaldsområdet, således at det foregår i kommunalt regi. Planens konsekvenser for miljøet Den lovpligtige screening af affaldsplanen viser, at der ikke skal udarbejdes en egentlig miljøvurdering, da planen ikke medfører væsentlige negative miljøpåvirkninger. De mulige væsentlige miljøpåvirkninger er positive. Planens foranstaltninger vurderes desuden at være i overensstemmelse med affaldshierakiet. Status og mål Fanø Kommune indsamlede i 2014 ca ton husholdningsaffald fordelt på 34 % til genanvendelse fra private husstande i by- og landzone og sommerhusområder, 58 % til forbrænding og 8 % til deponering. I 2014 blev der indsamlet ca. 31 ton bygge- og anlægsaffald via genbrugspladsen, med undtagelse af jord og sten. Fanø Kommunes mål for planperioden er: mindst 50 % genanvendelse af den samlede mængde husholdningsaffald inden udgangen af mindst 95 % forberedelse med henblik på genbrug, genanvendelse og anden materialenyttiggørelse af ikke-farligt bygge- og anlægsaffald med undtagelse af jord og sten fastholdes i planperioden. For at opnå Fanø Kommunes mål om mindst 50 % genanvendelse er det nødvendigt at indføre en vægtbaseret henteordning for indsamling af dagrenovation i sommerhusområderne, samt en volumenbaseret ordning for indsamling af organisk affald i ved private husstande i by- og landzone og sommerhusområderne, At etablere flere (super-)miljøstationer i sommerhusområderne, at videreføre indsamling af fraktionerne, papir, pap, metalemballage, glasemballage og plastemballage via fortovsindsamling ved private husstande i by- og landzone, at indføre en henteordning for batterier og småt elektronik ved private husstande i by- og landzone. De enkelte fraktionsmål er beskrevet under afsnittet Affaldshåndtering fremover. Temaer 1) Fokus på effektiv indsamling af ressourcer i husholdningsaffaldet 2) Fokus på affaldsforebyggelse 3) Fokus på indsamling af elektronikaffald 4) Fokus på involvering af og bedre kommunikation til borgere, gæster og erhverv. 5) Fokus på sortering i det offentlige rum 9

11 Initiativer under Tema 1 - Mere effektiv indsamling af ressourcer i husholdningsaffaldet Fanø Kommune iværksætter følgende initiativer for at opnå målene: 1) I 2016 påbegyndes optimering af genbrugspladsen ved indførelse af flere fraktioner. Åbningstiden på genbrugspladsen evalueres i 2. kvartal af Det igangværende initiativet fortsætter i hele planperioden. 2) Et antal miljøstationer udbygges til supermiljøstationer med underjordiske beholdere i sommerhusområderne. Og der opstilles flere miljøstationer for lettere adgang til aflevering af genanvendeligt affald. Initiativet forventes iværksat i ) Ved alle private husstande i by- og landzone, og i sommerhusområder mv. indføres der en henteordning for organisk affald med beholdere. Organisk affald skal behandles for optimal udnyttelse af ressourcen. Initiativet forventes iværksat i ) Ved private husstande i by- og landzone bibeholdes fortovsindsamling af 5 genanvendelige fraktioner ved husstanden (papir, pap, metalemballage, glasemballage og plastemballage), dog udgår indsamling af klude og tøj og elektronik skrot af fortovsindsamlingen. Kommunens institutioner tilknyttes ordningen. De genanvendelige fraktioner kan fortsat afleveres på genbrugspladsen. Initiativet forventes iværksat i ) Ved private husstande i by- og landzone bibeholdes den vægtbaserede henteordning for restaffald med beholdere. I sommerhusområderne indføres der en vægbaseret henteordning for restaffald med beholdere. Initiativet forventes iværksat i ) Som kommunal arbejdsplads gå foran og vise det gode eksempel ved at indføre indendørs og udendørs affaldsfraktioner. Kommunens egne institutioner og virksomheder har pligt til at benytte kommunens henteordning for restaffald, henteordning for genanvendelige affaldstyper og genbrugspladsordning, som er en bringeordning. Initiativet forventes iværksat i ) Alle indsamlingsordninger udliciteres. Initiativet forventes iværksat i Initiativer under Tema 2 - Fokus på affaldsforebyggelse Fanø Kommune iværksætter følgende initiativer for at opnå målene: 1) Optimere yderligere på sorteringen af erhvervsaffald blandt andet ved indførsel af flere fraktioner på genbrugspladsen. 2) Fokusere på madspil i samarbejde med restauranter dette kunne være i form af kurser i samarbejde med restauratører, hvor fastboende og gæster inspireres til minimering af madspil. 3) Fokusere på madspil i dagligvarebutikkerne ved at gå i dialog med de lokale butikker om emner som næsten udløbne varer, minimering af emballage i frugt & grønt- samt delikatesseafdelingerne med mere. 4) Undersøge muligheden for en ordning med henblik på genbrug med cirkulær økonomi (bæredygtighed: Forbrug aflever til genbrug i stedet for forbrænding, nyttiggørelse eller deponi. Hvor affald til genbrug indsamles med henblik på salg til private evt. i samarbejde med en velgørende organisation eller forening (cirkulær økonomi). Initiativet forventes iværksat i

12 Initiativer under Tema 3 - Fokus på indsamling af elektronikaffald Fanø Kommune iværksætter følgende initiativer for at opnå målene: 1) Ved private husstande i by- og landzone indføres der en henteordning for batterier og småt elektronikaffald. Initiativet forventes iværksat i ) Fokusere på indsamling af elektronikaffald fra kommunes egne institutioner. Initiativet forventes iværksat i ) Informere mere om, hvad elektronikaffald kan blive til hvis det genavendes og hvad det gør ved miljøet, hvis det ikke bliver genanvendt. Initiativet forventes iværksat i Initiativer under Tema 4 - Fokus på involvering af og bedre kommunikation til borgere, gæster og erhverv. Fanø Kommune iværksætter følgende initiativer for at opnå målene: 1) Igangsætte en omfattende kampagne for oplysning af borgere, erhverv og sommerhusejere om affaldssortering herunder hvordan vi sortere og hvor det afleveres. Initiativet forventes i værksat i 2017 og fortsætte i hele planperioden. 2) Udarbejde best practise eksempler på affaldsfaktionssystemer, som de kan etablere indenfor i boligen, i virksomheden eller sommerhuset. Initiativet forventes iværksat i ) Inkludere sommerhusudlejningsbureauerne i kampagnen, da de kender sommerhusejere og lejere allerbedst. De kan evt. også støtte op om afhentning af sorteret, men ikke afleveret affald, via deres rengøringspartner. Initiativet forventes iværksat i ) Indføre en sms-ordning med information om hvornår fortovsindsamlingen foregår, således at brugen af denne ordning udbredes. Initiativet forventes påbegyndt i 2016 og fortsætter i hele planperioden. 5) Kontinuerligt uddanne personalet på genbrugspladsen, så de altid er i stand til at yde den bedste service for private og erhvervsdrivende. Initiativet forventes påbegyndt i 2016 og fortsætter i hele planperioden. 6) Undersøge muligheden for at tilbyde åbent hus på genbrugspladsen hvor borgere, erhvervsdrivende og gæster kan få en rundvisning og en forklaring af hvor vigtigt det er, at vi hjælpes ad med sorteringen og dermed optimerer genanvendelsen. Initiativet forventes påbegyndt i 2016 og fortsætter i hele planperioden. 7) Løbende lave brugerundersøgelser blandt brugerne af genbrugspladsen i forhold til aspekter som fraktion, service, åbningstider og andre ønsker. Initiativet forventes påbegyndt i 2017 og fortsætter i hele planperioden. 8) Undersøge muligheden for at lave en film i samarbejde med TV Fanø om hvordan sortering i køkkenet ser ud i praksis. Initiativet forventes påbegyndt i 2016 og fortsætter i hele planperioden. 9) Indgå i samarbejder med andre kommuner og onlinetjenester som således at institutioner og skolen kan finde materialer om sortering og genanvendelse. Initiativet forventes påbegyndt i 2016 og fortsætter i hele planperioden. 10) Opfordre pædagoger og undervisere til at lave arrangementer for øens børn og unge i 11

13 indsamling af affald og genbrug af materialer dette kunne eksempelvis munde ud i salg af produkter eller kunstudstillinger med videre. Initiativet forventes påbegyndt i 2016 og fortsætter i hele planperioden. 11) Udarbejde en underside på kommunens hjemmeside, der samler alle information om affaldsordninger, best practice, materialer, nyttige links med videre, så det bliver nemt for borgerne at finde inspiration og hjælp. Initiativet forventes påbegyndt i 2016 og fortsætter i hele planperioden. Initiativer under Tema 5 - Fokus på sortering i det offentlige rum Fanø Kommune iværksætter følgende initiativer for at opnå målene: 1) Etablere affaldsfraktioner i de kommunale skraldespande, som findes på gaden (glas, papir, plast, metal, rest). Initiativet forventes påbegyndt i 2016 og fortsætter i hele planperioden. 2) Etablere affaldsfraktioner i de kommunale skraldespande, som findes på gaden (glas, papir, plast, metal, rest). Initiativet forventes påbegyndt i 2016 og fortsætter i hele planperioden. Husholdningsaffald Kortlægningen af husholdningernes affaldshåndtering viser, at det er muligt at udnytte ressourcerne i affaldet langt bedre end hidtil i Fanø Kommune. Husholdningsaffald består af dagrenovation herunder organisk affald og hjemmekomposteret affald, Genanvendeligt affald (papir, pap, metal, glas, træ til oparbejdning og plast) og haveaffald. Bygge- og anlægsaffald, der modtages på genbrugspladser, indgår ikke i husholdningsaffaldet og indgår sammen med haveaffald og det hjemmekomposterede affald ikke i genanvendelsesprocenten. Der blev i 2014 indsamlet ca tons husholdningsaffald fra helårsbeboelser, sommerhuse og virksomheder, hvoraf 34 % blev genanvendt. Fanø Kommune har som mål, at mindst 50 % af husholdningsaffaldet skal gå til genanvendelse inden udgangen af Fordeling efter behandlingsmetoder 100% 90% 80% 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0% Genanvendelse Deponi Forbrænding 12

14 Dagrenovation Dagrenovation defineres som Affald, som hovedsagelig består af køkkenaffald, hygiejneaffald og mindre emner af kasserede materialer, der typisk frembringes af private husholdninger, herunder madaffald og restaffald i form af kartoner fra mælk, juice og lignende, snavset papir, pap og plast m.v., og som ikke er omfattet af andre ordninger. Der blev i 2014 indsamlet ca tons dagrenovation. For at nå målet om mindst 50 % genanvendelse af husholdningsaffald skal af dagrenovation til genanvendelse øges. Den organiske del af dagrenovationen indsamles separat og den resterende del af dagrenovation indsamles fortsat. Ved private husstande i by- og landzone kan en den vegetabilske del enten hjemmekomposteres eller afleveres med den organiske del af dagrenovationen. Fortovsindsamling Private husstande i by- og landzone Fortovsindsamling har hidtil været brugt til indsamling af papir og pap, flasker og glas, dåser, jern og metal, klude og tøj samt elektronikskrot. Fra 2018 videreføres fortovsindsamling af papir og pap, flasker og glas, dåser, småt jern og metal, plast. Haveaffald Haveaffald defineres som affald fra haver, som husholdningerne skiller sig af med. Haveaffald kan eksempelvis være grene, græs, træstød m.m. Der blev i 2014 indsamlet ca ton haveaffald. Ved at genanvende haveaffald til jordforbedring er en reduktion i CO2-forbrug i forhold til at tilføre jordforbedring til Fanø. Når haveaffaldet genanvendes til jordforbedring sikres næringsstofferne i haveaffaldet. Haveaffaldet neddeles og komposteres på Fanø Kommunes miljøgodkendte neddelings- og komposteringsplads. Der er på Fanø en privat indsamlingsordning for haveaffald, som alle på Fanø kan tilmelde sig. Erhvervsaffald Erhvervsaffald består i denne sammenhæng af det affald, som virksomheder afleverer på genbrugspladsen. Bygge- og anlægsaffald er affald, der forekommer i forbindelse med ombygning, nybyggeri, renovering og nedrivning, og som indsamles via genbrugspladser. Der blev i 2014 indsamlet ca. 31 ton bygningsaffald og 85 % gik til genanvendelse. Fanø Kommune har som mål, at af bygningsaffald til genanvendelse forsøges øget til 95 %. Initiativer Fanø Kommune iværksætter følgende initiativer for at opnå målene: 1) I 2016 påbegyndes optimering af genbrugspladsen ved indførelse af flere fraktioner. Åbningstiden på genbrugspladsen evalueres i 2. kvartal af Det igangværende initiativet fortsætter i hele planperioden. Nationale krav De nationale krav, hvori EU-lovgivningen er implementeret, som affaldsplanen skal forholde sig til, omfatter regeringens Affaldsstrategi, Danmark uden affald samt affaldsbekendtgørelsen. I Affaldsstrategi, Danmark uden affald er der fastsat mål for 2022 om: mindst 50 % genanvendelse og forberedelse med henblik på genbrug af som minimum papir, metal, plast og glas fra husholdninger og fremme indsamling af bioaffald med henblik en optimal udnyttelse af ressourcen 13

15 indsamling af mindst 55 % af de bærbare batterier Affaldsbekendtgørelsen fastsætter krav til indhold af affaldsplan og til planperiodens længde. Affaldsbekendtgørelsen stiller også krav til, at kommunen skal etablere indsamlingsordninger for fraktionerne: Dagrenovation, papiraffald, pap og papemballage, glasemballage, metalemballage, plastemballage, PVC-affald, imprægneret træ og bygge- og anlægsaffald samt at kommunen skal give husholdningerne adgang til en genbrugsplads. Der er derudover krav om etablering af husstandsindsamling af papir og pap i de tilfælde, hvor den indsamlede mængde har været under 55 % af potentialet i to på hinanden følgende år. Affaldsstrategi, Danmark uden Affald II i 2015, beskriver metoder til bedre ressourceudnyttelse i virksomheder, denne strategi har ikke ændret på målene om genanvendelse og indsamling. Affaldshåndtering fremover I afsnittene herunder beskrives, hvorledes de enkelte affaldsfraktioner håndteres nu og i fremtiden. Der redegøres for de indsamlede mængder i 2014, hvorledes affaldsfraktionen hidtil er behandlet, og hvorledes fraktionen vil blive håndteret i fremtiden. Den fremtidige håndtering tager afsæt i de opstillede mål for hver affaldsfraktion med tilhørende initiativer for at nå disse mål. Kort om initiativer Det overordnede initiativ for at nå Fanø Kommunes mål for mindst 50 % genanvendelse af husholdningsaffaldet er: Sommerhusområderne Der indføres en vægtbaseret henteordning med beholder(-e) til dagrenovation med forventet ikrafttrædelse 1. januar 2018 og en volumenbaseret henteordning med beholder(-e) til organisk affald med forventet ikrafttrædelse 1. januar I 2017 modtager grundejerne i sommerhusområderne information om ordningen fra kommunen, herunder oplysninger om, hvorledes grundejeren skal etablere vindafskærmet standplads 1 meter fra vejskel til minimum 2 beholdere med volumen 240 L pr. stk. Et antal miljøstationer udbygges til supermiljøstationer med underjordiske beholdere. Og der opstilles flere miljøstationer for lettere adgang til aflevering af genanvendeligt affald. Private husholdninger i by- og landzone Der indføres en volumenbaseret henteordning med beholder(-e) til organisk affald med forventet ikrafttrædelse 1. januar Som supplement til den eksisterende vægtbaserede ordning for dagrenovation med beholder(-e). Pr. 1. januar 2017 vil der fortsat være fortovsindsamling af papir, pap, glas og flasker, dåser, småt metal, elektronik skrot og klude og tøj. Der indføres en henteordning for batterier og småt elektronikaffald med forventet ikrafttrædelse 1. januar Fra 1. januar 2018 vil der fortsat være fortovsindsamling af papir og pap, glas og flasker, dåser, og småt metal. Indsamlingen suppleres med hård plast. En nærmere beskrivelse af ordningen udsendes umiddelbart før iværksættelsen af denne. Det overordnede initiativ for at opnå en genanvendelseseffektivitet for bygge- og anlægsaffald på 95 % og gerne øge den, er at optimere genbrugspladsen, så det er muligt at udsortere 14

16 bygge- og anlægsaffaldet i flere og lettere omsættelige genanvendelige fraktioner, som blød plast, hård plast genanvendeligt og ikke genanvendeligt PVC. Affald til deponi Affald, der ikke kan forberedes med henblik på genbrug, genanvendes eller nyttiggøres, bortskaffes ved deponering. Selvom flere forskellige fraktioner deponeres, kan det være praktisk at holde dem adskilt med henblik på genanvendelse, når teknologien dertil er udviklet, f.eks. mineraluld, porcelæn osv. Indsamlede mængder Der blev i 2014 indsamlet ca. 260 ton affald til deponering i Fanø Kommune. Det svarer til ca. 8 % af den samlede affaldsmængde. Målsætning Fanø Kommune har som mål at nedbringe af affald, der bortskaffes ved deponi, til maksimalt 5 % inden udgangen af Målet for fraktionerne, trykimprægneret træ, PVCaffald og gips er udsortering og genanvendelse. Initiativer Fanø Kommune iværksætter følgende initiativer: Der etableres sortering i flere fraktioner på genbrugspladsen og laves aftaler med affaldsmodtagere om modtagelse af genanvendelige affaldsfraktioner. Initiativet forventes iværksat i år Papir Genanvendelse af papir gavner miljøet, idet der både spares energi og andre ressourcer. 1 kg papiraffald kan blive til 32 æggebakker og 1 kg papiraffald, der ikke går til forbrænding, mindsker smogproduktionen svarende til den mængde, som en almindelig personbil udleder ved at køre 10 km. Indsamlede mængder Der blev i 2014 indsamlet ca. 180 tons papir til genanvendelse fra private husstande i by- og landzone og sommerhusområder og via genbrugspladsen. Det svarer til 30 % af den mængde papir, der erfaringsmæssigt kan indsamles ved en husstandsindsamling af papir. Målsætninger Fanø Kommune har som mål at indsamle mindst 400 tons papir pr. år, svarende til 75 % af potentialet, inden udgangen af 2018 og forsøge at øge genanvendelsen af papir yderligere i perioden 2019 til Initiativer Fanø Kommune iværksætter følgende initiativer: Sommerhusområderne: Et antal miljøstationer udbygges til supermiljøstationer med underjordiske beholdere. Og der opstilles flere miljøstationer for lettere adgang til aflevering af papiraffald. Initiativet forventes iværksat i år Pap Genanvendelse af pap gavner miljøet, idet der både spares ressourcer i forhold til at producere pap fra nye råmaterialer. Papaffaldet renses for urenheder, omdannes til pulp med vand og laves til nyt pap, genanvendelsen er herved 90 %. 15

17 Indsamlede mængder Der blev i 2014 indsamlet ca. 130 tons pap til genanvendelse fra private husstande i by- og landzone og sommerhusområder og via genbrugspladsen. Det svarer til 170 % af den mængde pap, der erfaringsmæssigt kan indsamles ved en husstandsindsamling af pap. Den store mængde skyldes, at en del pap fra erhverv, via en privat ordning, er videreforarbejdet sammen med øvrigt pap på genbrugspladsen. Målsætninger Fanø Kommune har som mål at fastholde det gode resultat og forsøge at øge genanvendelsen af pap yderligere i perioden 2019 til Initiativer Fanø Kommune iværksætter følgende initiativer: Sommerhusområderne: Et antal miljøstationer udbygges til supermiljøstationer med underjordiske beholdere. Og der opstilles flere miljøstationer for lettere adgang til aflevering af papaffald. Initiativet forventes iværksat i år Metalemballage Miljømæssigt er det generelt en fordel at indsamle metalemballage med henblik på genanvendelse frem for at bortskaffe det til forbrænding. Fremstilling af metal fra jomfruelige råmaterialer er energi- og råstofkrævende. Derfor giver genanvendelse af metal efter omsmeltning betydelige besparelser med hensyn til energiforbrug og andre ressourcer. Indsamlede mængder Der blev i 2014 indsamlet metalemballage til genanvendelse fra private husstande i by- og landzone og sommerhusområder og via genbrugspladsen. Mængden af indsamlet metalemballage er ikke opgjort, da metalemballage er viderebehandlet sammen med øvrigt metalaffald på genbrugspladsen. Målsætningen Det gennemsnitlige landspotentiale for en familieboliger er 16 kg metalemballageaffald pr. år, Fanø Kommune har som mål at indsamle mindst 50 % af den potentielle mængde metalemballage pr. husstand om året inden udgangen af 2018 og forsøge at øge genanvendelsen af metalemballage yderligere i perioden 2019 til Initiativer Fanø Kommune ønsker at iværksætte følgende initiativer: Sommerhusområderne: Et antal miljøstationer udbygges til supermiljøstationer med underjordiske beholdere. Og der opstilles flere miljøstationer for lettere adgang til aflevering af metalaffald. Initiativet forventes iværksat i år Glasemballage Glas, der ikke indsamles til genanvendelse eller genbrug, ender som regel i den del af dagrenovationen, som føres til forbrænding. Det er miljømæssigt uhensigtsmæssigt og øger desuden kommunens udgifter til affaldsbehandling. 16

18 Indsamlede mængder Der blev i 2014 indsamlet ca. 190 ton glas til genanvendelse fra private husstande i by- og landzone og sommerhusområder og via genbrugspladsen. Det svarer til ca. 75 % af den mængde glas, der erfaringsmæssigt kan indsamles ved en husstandsindsamling af glas. Målsætning Fanø Kommune har som mål at indsamle mindst 250 tons pr. år inden udgangen af 2018 og forsøge at øge genanvendelsen af glasemballage yderligere i perioden 2019 til Initiativer Fanø Kommune ønsker at iværksætte følgende initiativer: Sommerhusområderne: Et antal miljøstationer udbygges til supermiljøstationer med underjordiske beholdere. Og der opstilles flere miljøstationer for lettere adgang til aflevering af glasemballage. Initiativet forventes iværksat i år Plastemballage Det medfører generelt en miljøgevinst at genanvende plast. Der er dog en række betingelser, der skal være opfyldt med hensyn til plastens kvalitet og renhed, for at der reelt bliver tale om en miljøfordel. Desuden er det af væsentlig betydning, hvor plasten oparbejdes, hvordan plasten indsamles, og hvordan husholdningerne håndterer plasten før indsamlingen. Indsamlede mængder Der blev i 2014 indsamlet plastemballage via miljøstationer og genbrugspladsen. Den indsamlede plastemballage er bortskaffet til forbrænding, da kvaliteten gør, at det ikke er egnet til genanvendelse. Det gennemsnitlige landspotentiale for en familieboliger er 33 kg plastemballage og 6 kg anden plast. Målsætningen Fanø Kommune har som mål at indsamle mindst 25 % af landspotentialet pr. år til genanvendelse inden udgangen af 2018 og forsøge at øge genanvendelsen af plastemballage yderligere i perioden 2029 til Initiativer Fanø Kommune ønsker at iværksætte følgende initiativer: Sommerhusområderne Et antal miljøstationer udbygges til supermiljøstationer med underjordiske beholdere. Og der opstilles flere miljøstationer for lettere adgang til aflevering af plastaffald. Initiativet forventes iværksat i år Private husholdninger i by- og landzone Plastemballage indsamles via fortovsindsamling. Initiativet forventes iværksat i år Plastemballage udsorteres til genanvendelse. Initiativet forventes iværksat i år Batterier og småt elektronikaffald Batterier indsamles med det formål at begrænse af farligt affald, som spredes i naturen. Indsamles batterier ikke særskilt, havner de ofte i forbrændingsanlæggene med risiko for at indhold af farlige stoffer spredes i naturen. 17

19 Elektronik indsamles med det formål at genanvende de materialer, genstandene består af, typisk plast, metal og keramik. Herudover indeholder det meste elektronik varierende mængder af såkaldte kritiske metaller, det er sjældne metaller, hvor ressourcerne på verdensplan er meget små. Indsamlede mængde Der blev i 2014 indsamlet ca. 1,5 ton batterier til genanvendelse fra private husstande i by- og landzone og sommerhusområder og via genbrugspladsen. Det svarer til omkring ca. 0,4 kg pr. husstand pr. år, hvilket udgør 35 % af den mængde batterier, der erfaringsmæssigt kan indsamles ved en husstandsindsamling af batterier. Mængden af småt elektronik er ikke opgjort, da al elektronik er bortskaffet samlet via genbrugspladsen. En husstand kasserer i gennemsnit 7 stykker elektronik om året. Målsætning Fanø Kommune har som mål at indsamle mindst 50 % af anvendte batterier pr. år inden udgangen af 2018 og forsøge at øge genanvendelsen af batterier yderligere i perioden 2022 til Yderligere er målet, at indsamle mindst 5 stykker elektronik pr. husstand gennem ordningen for småt elektronik og genbrugspladsen. Initiativer Fanø Kommune ønsker at iværksætte følgende initiativer: Private husholdninger i by- og landzone Batterier indsamles ved husstanden, ved at der, med passende intervaller, lægges en klar frysepose med batterier oven på beholderen til dagrenovation. Batterier kan fortsat afleveres på genbrugspladsen. Endvidere indsamles småt elektronikaffald på samme måde. Initiativet forventes iværksat i år Haveaffald Ved at genanvende haveaffald til jordforbedring er en reduktion i CO2-forbrug i forhold til at tilføre jordforbedring til Fanø. Når haveaffaldet genanvendes til jordforbedring sikres næringsstofferne i haveaffaldet. Haveaffaldet neddeles og komposteres på Fanø Kommunes miljøgodkendte neddelings- og komposteringsplads. Næringsværdien i komposten udnyttes lokalt. Indsamlede mængder Der blev i 2014 indsamlet ca tons haveaffald til genanvendelse fra private husstande i by- og landzone og sommerhusområder og via genbrugspladsen. Målsætning Fanø Kommune har som mål fortsat at indsamle mindst tons haveaffald pr. år. Inden udgangen af Initiativer Fanø Kommune vil iværksætte følgende initiativer: Indsamling af haveaffald og kompostering fortsætter som hidtil. Organisk affald En britisk LCA (livscyklusvurdering) af affaldsbehandling af organisk køkkenaffald sammenligner bioforgasning med forbrænding og deponering. Her er resultatet, at bioforgasning miljømæssigt set er den bedste løsning. Dette skyldes især udnyttelse af biogassen, samt brugen af den afgassede biomasse som gødning på landbrugsjord. Forbrændingsscenariet var baseret på 18

20 et gennemsnitligt europæisk affaldsforbrændingsanlæg. Vurderingen kiggede på global opvarmning, forsuring, fotokemisk ozondannelse samt næringsberigelse. Resultaterne for bioforgasning var bedst for både global opvarmning og forsuring. Indsamlede mængder Der blev i 2014 ikke indsamlet organisk affald til nyttiggørelse fra husholdninger. En del af den organiske del af dagrenovationen bortskaffes i dag ved forbrænding. Det formodes, at en stor del af det vegetabilske organiske affald hjemmekomposteres i by- og landbrugsområder. Det er ikke tilladt at hjemmekompostere i sommerhusområderne, da tilførsel af muld giver anledning til ændringer i floraen. Målsætninger Fanø Kommune har som mål at indsamle mindst 100 kg organisk affald pr. husstand fra private husstande i by- og landzone og sommerhusområder pr. år, svarende til ca. 45 % af dagrenovationsaffaldet, inden udgangen af 2018 og forsøge at øge genanvendelsen af organisk affald i perioden 2019 til Initiativer Fanø Kommune iværksætter følgende initiativer: 1) Ved alle private husstande i by- og landzone, og i sommerhusområder mv. indføres der en henteordning for organisk affald med beholdere. Organisk affald skal behandles for optimal udnyttelse af ressourcen. Initiativet forventes iværksat i Brændbart affald Brændbart affald forbrændes på Energnist I/S forbrændingsanlæg i Esbjerg, og energien udnyttes til varme og el. Forbrænding af genanvendeligt affald og det organiske affald er dog ikke den optimale løsning. Er affaldet først brændt af, er ressourcerne i affaldet tabt. Det vil derfor være en fordel at udsortere mere af det genanvendelige affald og det organiske affald for at udnytte ressourcerne i affaldet, så affaldet kan blive til nye produkter og ressourcer. Indsamlede mængder Via henteordningen for private husstande i by- og landzone og sommerhusområder og virksomhederne for dagrenovation blev der i 2014 indsamlet ca tons affald til forbrænding, hvoraf ca. 285 tons stammer fra virksomheder. Der er indsamlet ca. dobbelt så meget brændbart affald fra private husstande i sommerhusområderne i forhold til fra private husstande i byog landzone, det giver en mængde brændbart affald på ca. 130 kg pr. privat husstand i by- og landzone, ca. 260 kg pr. fra et sommerhus i sommerhusområderne. Ved øget frasortering af genanvendeligt affald, svarende til de mål, der er angivet for fraktionerne, er det muligt at nedbringe til ca. 100 kg pr. år. Det vil kræve, at borgerne frasorterer tørt genanvendeligt papir, pap, metal-, glas- og plastemballage samt den organiske del af affaldet fra de private husstande i by- og landzone og sommerhusområders dagrenovation. Ud over brændbart affald indsamlet via henteordningen ved husstandene blev der i 2013 også indsamlet affald til forbrænding via genbrugspladsen i form af stort og småt brændbart. Via disse ordninger blev der indsamlet ca. 500 tons affald til forbrænding. Målsætninger Fanø kommune har som mål at indsamle maksimalt 100 kg brændbart affald via husstandsindsamlingen pr. år inden udgangen af 2018 og at mindske af brændbart affald ved øget frasortering af genanvendeligt affald yderligere i perioden 2019 til Initiativer Fanø Kommune iværksætter følgende initiativer inden for følgende temaer: 19

21 Temaer 1) Fokus på effektiv indsamling af ressourcer i husholdningsaffaldet 2) Fokus på affaldsforebyggelse 3) Fokus på indsamling af elektronikaffald 4) Fokus på involvering af og bedre kommunikation til borgere, gæster og erhverv. 5) Fokus på sortering i det offentlige rum Øvrigt affald I nedenstående tabel fremgår de øvrige fraktioner, som indsamles via genbrugspladsen og/eller via fortovsindsamling. For at nå målet for genanvendelse af mindst 50 % af husholdningsaffaldet er det nødvendigt at frasortere en større mængde til genanvendelse. Fanø Kommune har allerede opnået målet om genanvendelse af bygge- og anlægsaffald på 95 % til genanvendelse, men ønsker fortsat at øge og har derfor fastsat mål for udsortering af flere fraktioner af bygningsaffald. Fraktion Mængder 2014 (tons) Behandling 2014 Fremtidig Behandling Målsætning Initiativer Asbestholdige byggematerialer 127 Deponering Deponering Opretholde Beton Ca Genanvendelse Genanvendelse Opretholde og gerne øge Gips Ca. 75 Deponering Genanvendelse Indsamle mindst 40 tons til genanvendelse Glas (plan-) Ca. 80 Genanvendelse Genanvendelse Opretholde og gerne øge Glas Ca. 190 Genanvendelse Genanvendelse Opretholde og gerne øge Opstille særskilt container på genbrugspladsen Byggeaffald til sortering Ca. 30 Deponering Genanvendelse Fortsat korrekt håndtering PVC (hård) 6 Deponering Genanvendelse Indsamle mindst 4 tons til genanvendelse PVC (blød) 3 Deponering Deponering Opretholde og gerne øge Opstille særskilt container på genbrugspladsen Sanitet og andet porcelæn Ca. 15 Deponering Genanvendelse Indsamle mindst 20 tons til genanvendelse Opstille særskilt container på genbrugspladsen Tegl og keramik Ca. 400 Genanvendelse Genanvendelse Opretholde og gerne øge Træ 428 Genanvendelse Genanvendelse Opretholde og gerne øge Træ indeholdende farlige stoffer 191 Deponering Genanvendelse Opretholde og gerne øge Opstille særskilt container på genbrugspladsen 20

22 Vinduesglas med rammer Batterier og akkumulatorer CFC-holddige kølemøbler og frysere 49 Genanvendelse Genanvendelse Opretholde og gerne øge 2 Genanvendelse Opretholde og gerne øge 18 Genanvendelse Genanvendelse Opretholde og gerne øge Farligt affald 12 Særlig behandling Særlig behandling Opretholde og gerne øge Flamingo Ca. 2 Forbrænding Genanvendelse Indsamle mindst 1 ton til genanvendelse Opstille særskilt container på genbrugspladsen Kasseret elektrisk og elektronisk udstyr med skærme Kasseret elektrisk og elektronisk udstyr uden skærme Lysstofrør og andet kviksølvholdigt affald Ca. 10 Genanvendelse Genanvendelse Opretholde og gerne øge Ca. 23 Genanvendelse Genanvendelse Opretholde og gerne øge 3 Genanvendelse Genanvendelse Opretholde og gerne øge Metaller 183 Genanvendelse Genanvendelse Opretholde og gerne øge Papir 181 Genanvendelse Genanvendelse Opretholde og gerne øge Pap 130 Genanvendelse Genanvendelse Opretholde og gerne øge Plast (genstande) Hård Ca.8 Forbrænding Genanvendelse Indsamle mindst 4 tons til genanvendelse Opstille særskilt container på genbrugspladsen Plastfolie farvet Ca. 4 Forbrænding Genanvendelse Indsamle mindst 1 ton til genanvendelse Plast blød Ca. 2 Genanvendelse Indsamle mindst 0,5 ton til genanvendelse. Tøj Ca. 14 Genanvendelse Genanvendelse Opretholde og gerne øge Udtjente dæk 7 Genanvendelse Genanvendelse Opretholde og gerne øge Opstille særskilt container på genbrugspladsen Opstille særskilt container på genbrugspladsen Fremskrivning af affaldsmængder Udviklingen i den samlede affaldsmængde har betydning for hele Fanø Kommunens affaldssystem. Ændringer i affalds stiller krav til de modtage- og behandlingsanlæg, som kommunen benytter. Det er derfor vigtigt for kommunen, at forholde sig til den forventede udvikling i affaldsmængderne. Der forventes kun en svag stigning i affaldsmængderne i planperioden alene baseret på befolkningstilvækst. 21

FANØ KOMMUNE. Affaldsplan

FANØ KOMMUNE. Affaldsplan FANØ KOMMUNE Affaldsplan 2017 2028 Indhold Forord... 4 Indledning... 5 Ressourcerne i affaldet skal udnyttes bedre... 5 Vision og overordnede temaer... 5 Temaer... 6 Initiativer under Tema 1 - Mere effektiv

Læs mere

Tids- og aktivitetsoversigt Affaldsplan 2009-2020

Tids- og aktivitetsoversigt Affaldsplan 2009-2020 Husholdninger Dagrenovation Information om sortering og om eksisterende ordninger En øget udsortering af genanvendelige materialer fra husholdningsaffald. Etablere affaldsøer i kolonihaver Optimere mulighederne

Læs mere

Idekatalog. Idekatalog til affaldsplan 2005 Pandrup Kommune

Idekatalog. Idekatalog til affaldsplan 2005 Pandrup Kommune - et idékatalog Idekatalog Vi er nu nået godt halvvejs i arbejdet med den nye affaldsplan. Indtil nu er der arbejdet med at gøre status over, hvilke ordninger vi tilbyder brugerne, mængden af affald, der

Læs mere

Ringsted Kommunes affaldsplan 2010-2020

Ringsted Kommunes affaldsplan 2010-2020 Side 1 af 53 Ringsted Kommune Ringsted Kommunes affaldsplan 2010-2020 Bilag 1 Side 2 af 53 Side 3 af 53 1 Affaldsplanens opbygning 2 Planopslag 3 Planopslag 3.1 Husholdninger 3.1.1 Dagrenovation 3.1.2

Læs mere

Københavns Miljøregnskab

Københavns Miljøregnskab Københavns Miljøregnskab Tema om Ressourcer og Affald Mindre affald Bedre sortering fra borgere og erhverv Mere effektiv og miljøvenlig affaldsindsamling Bedre affaldsbehandling December 2015. Teknik-

Læs mere

FANØ KOMMUNE. Affaldsplan

FANØ KOMMUNE. Affaldsplan FANØ KOMMUNE Affaldsplan 2016 2028 Indhold Forord... 4 Indledning... 5 Ressourcerne i affaldet skal udnyttes bedre... 5 Fanø Kommunes mål i 2022... 5 Forventede resultater i planperioden... 5 Udviklingen

Læs mere

Sorø Kommunes affaldsplan 2010-2020

Sorø Kommunes affaldsplan 2010-2020 Page 1 of 49 Sorø Kommunes affaldsplan 2010-2020 Bilag 1 Page 2 of 49 Page 3 of 49 1 Affaldsplanens opbygning 2 Planopslag 2.1 Husholdninger 2.1.1 Dagrenovation 2.1.2 Papir og pap 2.1.3 Glas 2.1.4 Emballageaffald:

Læs mere

Indholdsfortegnelse. 1. Forord... 3. 2. Læsevejledning... 4. 3. Opsamling... 4. 3.1 Affaldskortlægning 2009... 4

Indholdsfortegnelse. 1. Forord... 3. 2. Læsevejledning... 4. 3. Opsamling... 4. 3.1 Affaldskortlægning 2009... 4 Indholdsfortegnelse 1. Forord... 3 2. Læsevejledning... 4 3. Opsamling... 4 3.1 Affaldskortlægning 2009... 4 3.2 Supplerende data-2013 vedrørende kommunale indsamlingsordninger... 5 3.2.1 Genanvendelsesprocent

Læs mere

Hovedplanen. http://affaldsplan.affaldsportal.dk/haderslev/print.aspx?ixrapportdel=1

Hovedplanen. http://affaldsplan.affaldsportal.dk/haderslev/print.aspx?ixrapportdel=1 Side 1 af 25 Hovedplanen Side 2 af 25 Side 3 af 25 1 Forord 2 Indledning 2.1 Rammerne for affaldsplanen 3 Affaldsplanens opbygning 4 Haderslev Kommunes målsætninger 4.1 Målsætninger for perioden 2009-2012

Læs mere

Bilag 1. http://affaldsplan.affaldsportal.dk/haderslev/print.aspx?ixrapportdel=2

Bilag 1. http://affaldsplan.affaldsportal.dk/haderslev/print.aspx?ixrapportdel=2 Side 1 af 46 Bilag 1 Side 2 af 46 Side 3 af 46 1 Affaldsplanens opbygning 2 Planopslag 3 Planopslag 3.1 Husholdninger 3.1.1 Dagrenovation 3.1.2 Haveaffald 3.1.3 Emballageaffald: Papir/pap 3.1.4 Emballageaffald:

Læs mere

KORTLÆGNING & PROGNOSE

KORTLÆGNING & PROGNOSE 2014 2024 KORTLÆGNING & PROGNOSE 2 FORORD I forbindelse med udarbejdelsen af den kommunale affaldshåndteringsplan 2014-2024 er denne kortlægnings- og prognoserapport udarbejdet. Affaldsbekendtgørelsens

Læs mere

Affaldsplan for Slagelse Kommune 2014-2024 Bilag 4: Tidsplaner. Godkendt af Slagelse Byråd den 15. september 2014

Affaldsplan for Slagelse Kommune 2014-2024 Bilag 4: Tidsplaner. Godkendt af Slagelse Byråd den 15. september 2014 Affaldsplan for Slagelse Kommune 2014-2024 Bilag 4: Tidsplaner Godkendt af Slagelse Byråd den 15. september 2014 Tidsplan, husholdninger fejlsorterede materialer i dagrenovatationen Information om sortering

Læs mere

Inden endelig vedtagelse skal planen i offentlig høring i 8 uger. Kommunalbestyrelsen skal vedtage affaldsplanen senest den 1. oktober 2014.

Inden endelig vedtagelse skal planen i offentlig høring i 8 uger. Kommunalbestyrelsen skal vedtage affaldsplanen senest den 1. oktober 2014. Bilag 1 Rebild Kommunes Affaldsplan 2014-24: udkast til målsætninger og handlingsplaner Affaldsplanen skal udarbejdes i henhold til reglerne i affaldsbekendtgørelsen. Affaldsplanen skal bestå af 3 dele:

Læs mere

Forslag til. Bilag 1 Bornholms Regionskommunes Affaldshåndteringsplan som opslagsværk. Bofa en virksomhed i Bornholms Regionskommune

Forslag til. Bilag 1 Bornholms Regionskommunes Affaldshåndteringsplan som opslagsværk. Bofa en virksomhed i Bornholms Regionskommune Forslag til Bilag 1 Bornholms Regionskommunes Affaldshåndteringsplan som opslagsværk Bornholms Affaldsbehandling Almegårdsvej 8 3700 Rønne Tlf.: 56 95 92 00 Fax: 56 95 92 03 E-mail: mail@bofa.dk www.bofa.dk

Læs mere

Kommunens nuværende affaldsordninger

Kommunens nuværende affaldsordninger 7 Kommunens nuværende affaldsordninger Ordninger for private husstande Lejre Kommune er forpligtet til, at etablere indsamlingsordninger for affald fra private husstande. De private husstande er samtidig

Læs mere

Affaldsplan for Faxe Kommune 2014-2024 Bilag 2: Kortlægning & Prognoser

Affaldsplan for Faxe Kommune 2014-2024 Bilag 2: Kortlægning & Prognoser Affaldsplan for Faxe Kommune 2014-2024 Bilag 2: Kortlægning & Prognoser Vedtaget 27. juni 2013 Indhold 1. Affaldsordninger, status... 2 2. Affaldskortlægning... 4 2.1. Oversigt over affaldsdannelsen...

Læs mere

Affaldsplan 2009-2020 Kortlægningsrapport

Affaldsplan 2009-2020 Kortlægningsrapport Affaldsplan 2009-2020 Kortlægningsrapport Kortlægning og prognoser Furesø Kommune, Affaldsplan 2009 2012, kortlægningsrapport 2 Indholdsfortegnelse 1. Forord... 3 2. Opfyldelse af mål fra Affaldsplan 2005-2008...

Læs mere

Først beskrives den nuværende situation på Djursland, herunder økonomien ved afsætning af affaldet fra de nuværende kuber til flasker/glas/dåser.

Først beskrives den nuværende situation på Djursland, herunder økonomien ved afsætning af affaldet fra de nuværende kuber til flasker/glas/dåser. NOTAT Dato: 2. marts 2016 Til: Fra: Bestyrelsen Administrationen Muligheder for optimering af bringeordninger (kuber) 1 Indledning Dette notat beskriver overordnet resultaterne af forsøgsprojektet med

Læs mere

restaffald til forbrænding Madaffald metal plast glas papir karton Vi tager skraldet du skal bare sortere det Affaldssortering i fire kamre

restaffald til forbrænding Madaffald metal plast glas papir karton Vi tager skraldet du skal bare sortere det Affaldssortering i fire kamre restaffald til forbrænding Madaffald papir karton metal plast glas Vi tager skraldet du skal bare sortere det Affaldssortering i fire kamre restaffald til forbrænding Madaffald papir karton metal plast

Læs mere

Affaldsplan 2005-2016

Affaldsplan 2005-2016 Affaldsplan 2005-2016 FORORD Affaldsplan 2005-2016 er Greve Kommunes affaldsplan for de kommende år. Planen erstatter Affaldsplan 2001-2012. Der er en række miljøproblemer, der knytter sig til affaldsområdet.

Læs mere

Affaldsplan 2009-2012

Affaldsplan 2009-2012 Randers Kommune Affaldsplan 2009-2012 Bilag 1 1 Affaldsplanens opbygning 2 Planopslag 3 Planopslag 3.1 Husholdninger 3.1.1 Dagrenovation 3.1.2 Emballageaffald glas/papir/pap 3.1.3 Emballageaffald plast

Læs mere

Affald fra husholdninger ALBERTSLUND

Affald fra husholdninger ALBERTSLUND Affald fra husholdninger 2014 ALBERTSLUND Kommune INDHOLDSFORTEGNELSE 1 Sammenfatning... 3 2 Metode... 5 Kilder... 5 Særligt om nogle fraktioner... 5 Fordelingsnøgler for affald indsamlet via genbrugsstationer...

Læs mere

Nordfyns Kommune. Affaldsplan 2009-2020

Nordfyns Kommune. Affaldsplan 2009-2020 Affaldsplan 2009-2020 INDHOLDSFORTEGNELSE SIDE FORORD 3 1 INDLEDNING 4 2 AFFALDSPLANENS OPBYGNING 6 3 NORDFYNS KOMMUNES MÅLSÆTNINGER 8 3.1 Kommunens målsætninger for affaldshåndteringen i perioden 2009-2012

Læs mere

Velkommen til Odense Renovation!

Velkommen til Odense Renovation! Velkommen til Odense Renovation! Kort om Odense Renovation A/S Non-profit Affaldshåndtering siden ca. 1882 Kommunalt aktieselskab siden 1994 Bestyrelsen består af 9 medlemmer, 6 udpeget af kommunen og

Læs mere

BILAG 1 Næstved Kommunes affaldsplan som opslagsværk. Næstved Kommune Affaldsplan 2005-2016 Bilag 1

BILAG 1 Næstved Kommunes affaldsplan som opslagsværk. Næstved Kommune Affaldsplan 2005-2016 Bilag 1 BILAG 1 Næstved Kommunes affaldsplan som opslagsværk Næstved Kommune Bilag 1 Bilag 1 INDHOLDSFORTEGNELSE SIDE AFFALDSPLANENS OPBYGNING 2 1 PLANOPSLAG 3 1.1 Indledning 3 Husholdninger: 5 Dagrenovation

Læs mere

Præsentation. Udviklingsplan 2011-2013. Middelfart Kommune Renovationsvæsenet. Virksomhedens navn. Adresse Fynsvej 100 5500 Middelfart

Præsentation. Udviklingsplan 2011-2013. Middelfart Kommune Renovationsvæsenet. Virksomhedens navn. Adresse Fynsvej 100 5500 Middelfart Præsentation Virksomhedens navn Middelfart Kommune Renovationsvæsenet Adresse Fynsvej 100 5500 Middelfart Telefonnummer E-mail adresse Antal pladser eller antal elever Personalenormering Budgetramme i

Læs mere

Johansson & Kalstrup P/S rådgivende ingeniører FRI

Johansson & Kalstrup P/S rådgivende ingeniører FRI Johansson & Kalstrup P/S rådgivende ingeniører FRI Sag nr.: 155280 Dato: 17.11.2015 E-mail: hbd@j-k-as.dk Ordninger for husholdningsaffald i andre kommuner Data over 4 kommuner og Fanø er opstillet i nedenstående

Læs mere

Affaldsplan 2009-2020

Affaldsplan 2009-2020 Affaldsplan 2009-2020 Affaldsplan 2009-2020 Denne affaldsplan for Gentofte Kommune gælder for årene 2009 2020 med særlig vægt på de første fire år fra 2009-2012. Hvis du er interesseret i detaljer om kommunens

Læs mere

Mere sortering Mindre bøvl

Mere sortering Mindre bøvl Mere sortering Mindre bøvl Ny affaldshåndteringsplan: Det hele bliver hentet ved husstanden TEKNIK OG MILJØ Du får to beholdere I Horsens Kommunes affaldshåndteringsplan lægger vi op til et nyt system,

Læs mere

Affaldsplan Udkast til høring af affaldsplan UNMK

Affaldsplan Udkast til høring af affaldsplan UNMK Affaldsplan 2015-2024 Udkast til høring af affaldsplan UNMK 17.2.2015 Affaldsplan 2015-2024 Affaldsbekendtgørelsen fastsætter, at kommunerne skal udarbejde en affaldsplan for håndtering af affald. Planperioden

Læs mere

Ringsted Kommunes affaldsplan 2010-2020

Ringsted Kommunes affaldsplan 2010-2020 Side 1 af 50 Ringsted Kommune Ringsted Kommunes affaldsplan 2010-2020 Bilag 2 Side 2 af 50 Side 3 af 50 1 Indledning 2 Affaldsplanens opbygning 3 Målopfyldelse 2005-2008 3.1 Udviklingen i affaldsmængder

Læs mere

Affalds- og ressourceplan 2015-2024. Bilag 1-6. Planforslag i offentlig høring fra 11. marts til 15. maj 2015

Affalds- og ressourceplan 2015-2024. Bilag 1-6. Planforslag i offentlig høring fra 11. marts til 15. maj 2015 Affalds- og ressourceplan 2015-2024. Bilag 1-6 Planforslag i offentlig høring fra 11. marts til 15. maj 2015 side 2 Affald og Genbrug www.skidtergodt.dk affaldsplan@roskilde.dk tlf. 46313788 Layout: Annabir.dk

Læs mere

Dragør Kommune DRAGØR KOMMUNE - AFFALD Udsortering af 20 % forbrændingsegnet fra husholdninger. I det følgende tages der udgangspunkt i følgende:

Dragør Kommune DRAGØR KOMMUNE - AFFALD Udsortering af 20 % forbrændingsegnet fra husholdninger. I det følgende tages der udgangspunkt i følgende: Notat Dragør Kommune DRAGØR KOMMUNE - AFFALD Udsortering af 20 % forbrændingsegnet fra husholdninger I forbindelse med indgåelse af aftale om etablering af nyt forbrændingsanlæg på Amagerforbrænding, skal

Læs mere

Ny affaldsløsning BRØNDBY KOMMUNE

Ny affaldsløsning BRØNDBY KOMMUNE Ny affaldsløsning BRØNDBY KOMMUNE Velkommen til Skraldetanterne dine nye affaldsbeholdere Brøndby Kommune gør det nu lettere for dig at sortere dit affald, så det kan blive genbrugt. Derfor får alle med

Læs mere

Affaldsplanværktøj. Jord & Affald Den 19. august 2015 VEJLEDNING. 1 http://www2.mst.dk/udgiv/publikationer/2013/01/978-87-92903-80-8.

Affaldsplanværktøj. Jord & Affald Den 19. august 2015 VEJLEDNING. 1 http://www2.mst.dk/udgiv/publikationer/2013/01/978-87-92903-80-8. VEJLEDNING Jord & Affald Den 19. august 2015 Affaldsplanværktøj Et værktøj for kommuner til beregning af genanvendelsesprocenten samt estimering af potentialer og aktuelle indsamlingseffektiviteter for

Læs mere

Formålet med regulativet

Formålet med regulativet Formålet med regulativet Formålet med regulativet er at fastsætte regler for håndtering af husholdningsaffald fra alle borgere og grundejere i Fanø Kommune med henblik på at forebygge forurening, uhygiejniske

Læs mere

Affaldsplan for Næstved Kommune 2014-2024 Bilag 2: Kortlægning & Prognoser

Affaldsplan for Næstved Kommune 2014-2024 Bilag 2: Kortlægning & Prognoser Affaldsplan for Næstved Kommune 2014-2024 Bilag 2: Kortlægning & Prognoser Udkast 26.03.14 2 Indhold 1. Indledning... 3 2. Affaldsplanens opbygning... 4 3. Affaldsordninger, status... 5 4. Affaldskortlægning...

Læs mere

1. Præsentation af Hillerød Forsyning

1. Præsentation af Hillerød Forsyning Agenda 1. Præsentation af Hillerød Forsyning 2. Affaldshåndtering i Hillerød Kommune Ved affaldsplanlægger og projektleder Kasper Damsgaard Thomsen Præsentation af Hillerød Forsyning Hillerød Forsyning

Læs mere

Sammenfatning af ændringer i det nye husholdningsaffaldsregulativ

Sammenfatning af ændringer i det nye husholdningsaffaldsregulativ Sammenfatning af ændringer i det nye husholdningsaffaldsregulativ Den generelle del af regulativet er affaldsbekendtgørelsens tekst og erstatter de nugældede regulativers generelle indledninger med angivelse

Læs mere

Forslag til. Bilag 2 Prognose- og kortlægningsdel. Bofa en virksomhed i Bornholms Regionskommune. Bornholms Affaldsbehandling

Forslag til. Bilag 2 Prognose- og kortlægningsdel. Bofa en virksomhed i Bornholms Regionskommune. Bornholms Affaldsbehandling Forslag til Bilag 2 Prognose- og kortlægningsdel Bornholms Affaldsbehandling Almegårdsvej 8 3700 Rønne Tlf.: 56 95 92 00 Fax: 56 95 92 03 E-mail: mail@bofa.dk www.bofa.dk Bofa en virksomhed i Bornholms

Læs mere

Sådan sorterer du dit affald

Sådan sorterer du dit affald SKRALDETANTERNE Sådan sorterer du dit affald Madaffald skal i beholderen til madaffald Restaffald skal i beholderen til restaffald Restaffald Madaffald alt madaffald uden kattegrus snavset emballage farligt

Læs mere

Udnyttelse af ressourcerne i det organiske affald

Udnyttelse af ressourcerne i det organiske affald Udnyttelse af ressourcerne i det organiske affald v/suzanne Arup Veltzé, DAKOFA Konference Fossil frit Thy den 21. juni 2012 Disposition Ressourceeffektivt Europa Ressourceeffektivitet og organisk affald

Læs mere

Affaldsenergi i fremtidens ressourcesamfund. Affaldsdage Dansk Affaldsforening 9. oktober 2015 Claus Petersen, Econet AS

Affaldsenergi i fremtidens ressourcesamfund. Affaldsdage Dansk Affaldsforening 9. oktober 2015 Claus Petersen, Econet AS Affaldsenergi i fremtidens ressourcesamfund Affaldsdage Dansk Affaldsforening 9. oktober 2015 Claus Petersen, Econet AS Ved kilden Hus Hvordan kan information og instrukser blive mere entydige og klare?

Læs mere

Økonomi og genanvendelse ved husstandsindsamling af emballager, opdatering

Økonomi og genanvendelse ved husstandsindsamling af emballager, opdatering Notat Til: Fra: Bestyrelsen Administrationen Dato: 2. december 2013 Økonomi og genanvendelse ved husstandsindsamling af emballager, opdatering Indledning Administrationen fremlagde 12. december 2012 notat

Læs mere

Affaldsplan 2014-2024

Affaldsplan 2014-2024 Affaldsplan 2014-2024 Side 2 af 50 Indholdsfortegnelse 1 Baggrund, visioner og strategi... 5 1.1 Baggrund for affaldsplanen... 5 1.2 Mariagerfjord Kommunes visioner for affaldsområdet... 5 2 Rammerne for

Læs mere

VELKOMMEN TIL MØDE OM AFFALDSPLAN 2014 TIRSDAG D. 14. MAJ 2013

VELKOMMEN TIL MØDE OM AFFALDSPLAN 2014 TIRSDAG D. 14. MAJ 2013 VELKOMMEN TIL MØDE OM AFFALDSPLAN 2014 TIRSDAG D. 14. MAJ 2013 Program 18.00-18.15 Velkomst og præsentation 18.15-18.45 Orientering om rammerne for den nye affaldsplan 18.45-19.15 Præsentation af tankerne

Læs mere

Herning Kommunes Affaldshåndteringsplan 2015-2024. Del 2 - kortlægning

Herning Kommunes Affaldshåndteringsplan 2015-2024. Del 2 - kortlægning Herning Kommunes Affaldshåndteringsplan 2015-2024 Del 2 - kortlægning 1 Rammer for Herning Kommunes Affaldshåndteringsplan.. 3 Nationale regler... 3 Kommunale planer og politikker... 5 Miljøvurdering...

Læs mere

Silkeborg Forsyning a/s Tietgenvej 3 8600 Silkeborg Telefon: 8920 6400 mail@silkeborgforsyning.dk www.silkeborgforsyning.dk

Silkeborg Forsyning a/s Tietgenvej 3 8600 Silkeborg Telefon: 8920 6400 mail@silkeborgforsyning.dk www.silkeborgforsyning.dk Silkeborg Forsyning a/s Tietgenvej 3 8600 Silkeborg Telefon: 8920 6400 mail@silkeborgforsyning.dk www.silkeborgforsyning.dk !!"#$ Silkeborg Forsyning a/s Tietgenvej 3 8600 Silkeborg Telefon: 8920 6400

Læs mere

Affaldsplan for Næstved Kommune 2014-2024 Bilag 1: Handleplaner. Udkast 26.03.14

Affaldsplan for Næstved Kommune 2014-2024 Bilag 1: Handleplaner. Udkast 26.03.14 Affaldsplan for Næstved Kommune 2014-2024 Bilag 1: Handleplaner Udkast 26.03.14 2 Indhold 1. Indledning... 4 2. Affaldsplanens opbygning... 5 3. Handleplaner for husholdninger, fokusmaterialer... 6 3.1.

Læs mere

Indsamling af pap, plast og metal

Indsamling af pap, plast og metal Forsøg med Indsamling af pap, plast og metal Resultater og konklusioner for service, økonomi og miljø - 2011 Indhold 1 Resumé...3 2 Indledning...3 3 Indsamling i tre forsøgsområder...4 4 Sortering af affaldet

Læs mere

Affald som Ressource 14.09.2015. Fanø Kommune

Affald som Ressource 14.09.2015. Fanø Kommune Affald som Ressource 14.09.2015 Fanø Kommune Dit og Danmarks affald Her ender affaldet Ud af de samlede danske affaldsmængder bliver: 61 % genanvendt 29 % forbrændt 6 % deponeret 4 % til midlertidig oplagring

Læs mere

Sådan sorterer du dit affald

Sådan sorterer du dit affald PAPIR RESTAFFALD TIL FOR- BRÆNDING MAD- AFFALD KARTON METAL PLAST GLAS Sådan sorterer du dit affald Fællesløsning TEKNIK OG MILJØ RESTAFFALD TIL FOR- BRÆNDING MAD- AFFALD PAPIR KARTON METAL PLAST GLAS

Læs mere

affald = ressourcer // affalds plan 2013 2024 Ishøj Kommune

affald = ressourcer // affalds plan 2013 2024 Ishøj Kommune 1 Ishøj Kommune Indhold Dette dokument er aktivt Når du læser dette dokument på skærmen, vil det være aktivt. Du kan derfor trykke dig rundt mellem de enkelte afsnit ved hjælp af sfortegnelsen eller de

Læs mere

Mission mulig Da ordbogen blev udvidet

Mission mulig Da ordbogen blev udvidet Mission mulig Da ordbogen blev udvidet Mission Mulig, værdiagent, værdibeholder og værdiselskab. Renosyd fik sat dagsordenen, da den nye indsamlingsordning skulle træde i kraft i 2012 Noget af det vigtigste

Læs mere

Konference for skuemestre, LUU-medlemmer og skolerepræsentanter ejendomsserviceteknikeruddannelsen. Onsdag d. 29. august 2012 i Middelfart Lovgivningen på miljøområdet (samt et bud på udviklingen de kommende

Læs mere

Opdateret vejledning om kommunale affaldsplaner

Opdateret vejledning om kommunale affaldsplaner Opdateret vejledning om kommunale affaldsplaner Vejledning fra Miljøstyrelsen Nr. 5 2004 Indhold 1 INDLEDNING 5 1.1 VEJLEDNINGENS FORMÅL OG INDHOLD 5 1.2 BAGGRUND 6 1.2.1 Affaldsstrategi 2005-08 6 1.2.2

Læs mere

Affaldsplan 2010-2020

Affaldsplan 2010-2020 Miljø og Natur 2009 Affaldsplan 2010-2020 Forslag Bilag 2 http://itedrift-1.et.carlbro.dk/affaldsplanslagelse/print.asp?irapportdel=3 Side 2 af 23 http://itedrift-1.et.carlbro.dk/affaldsplanslagelse/print.asp?irapportdel=3

Læs mere

Området er brugerfinansieret, således at alle indtægter skal dække samtlige udgifter ved de forskellige affaldsordninger.

Området er brugerfinansieret, således at alle indtægter skal dække samtlige udgifter ved de forskellige affaldsordninger. MÅL OG RAMMEBESKRIVELSE Bevillingsområde 10.26 Renovation mv. Udvalg Teknik- og Miljøudvalget Afgrænsning af bevillingsområdet Bevillingsområdet omfatter konto 01.38 og vedrører indsamling, transport og

Læs mere

Sådan sorterer du dit affald

Sådan sorterer du dit affald Sådan sorterer du dit affald BRØNDBY KOMMUNE Madaffald skal i beholderen til madaffald Restaffald skal i beholderen til restaffald Restaffald Madaffald alt madaffald uden kattegrus snavset emballage farligt

Læs mere

affaldsplan 2009-2020

affaldsplan 2009-2020 affaldsplan 2009-2020 Indhold Forord.... 3 Furesø Kommunes mål på affaldsområdet 2009-2012.... 5 Sammenhæng mellem mål og initiativer fra holdning til handling.... 7 Baggrund for Furesø Kommunes mål og

Læs mere

Indhold. Miljø- og Planlægningsudvalget MPU alm. del - Bilag 30 Offentligt INDHOLD 3 FORORD 5 SAMMENFATNING OG KONKLUSIONER 8

Indhold. Miljø- og Planlægningsudvalget MPU alm. del - Bilag 30 Offentligt INDHOLD 3 FORORD 5 SAMMENFATNING OG KONKLUSIONER 8 Miljø- og Planlægningsudvalget MPU alm. del - Bilag 30 Offentligt Indhold INDHOLD 3 FORORD 5 SAMMENFATNING OG KONKLUSIONER 8 1 AFFALDSPRODUKTION OG BEHANDLING 9 1.1 AFFALDSPRODUKTIONEN I 2004 OG UDVIKLINGEN

Læs mere

Udvalg Teknik- og Miljøudvalget

Udvalg Teknik- og Miljøudvalget REGNSKAB 2012 Udvalg Teknik- og Miljøudvalget Bevillingsområde 10.26 Renovation mv. Udvalgets sammenfatning og vurdering I 2012 har der været kontinuerlig bortskaffelse af alle former for affald fra borgere

Læs mere

NOTAT (PTU) Affald i Stevns Kommune. Maj Affald i Stevns Kommune

NOTAT (PTU) Affald i Stevns Kommune. Maj Affald i Stevns Kommune NOTAT (PTU) Maj 2015 1 INDLEDNING Stevns Kommune samarbejder med KaraNoveren omkring udvikling af nye affaldsløsninger. Hvordan får vi borgerne i Stevns Kommune til at være mere bevidste omkring affald

Læs mere

4 Styrket samarbejde om affaldsforebyggelse kordinering af mål og midler 5 Pap og papir identificering af optimal indsamlingsmetode

4 Styrket samarbejde om affaldsforebyggelse kordinering af mål og midler 5 Pap og papir identificering af optimal indsamlingsmetode Til: Miljø-, Teknik- og Erhvervsudvalget Kopi til: Byrådet Fra: Center for Drift og Teknik Status for realisering af Furesø Kommunes Affaldsplan 2009-2020 Furesø Kommunens Affaldsplan 2009 2020 blev udarbejdet

Læs mere

Bilag 7: Økonomisk og miljømæssig vurdering af ny model

Bilag 7: Økonomisk og miljømæssig vurdering af ny model Bilag 7: Økonomisk og miljømæssig vurdering af ny model Økonomisk og miljømæssig vurdering af ny model for ændret affaldsbehandling i Horsens I forbindelse med udarbejdelse af affaldsplan for Horsens Kommune

Læs mere

U dvalg Teknik- og Miljøudvalget

U dvalg Teknik- og Miljøudvalget REGNSKAB 2013 U dvalg Teknik- og Miljøudvalget Bevillings område 10.26. 10.26 Renovation mv. Udvalgets sammenfatning og vurdering I 2013 har der været en stabil bortskaffelse af alle former for affald

Læs mere

SVENDBORG. Side 1 af 39

SVENDBORG. Side 1 af 39 SVENDBORG Side 1 af 39 Svendborg Indledning Planen kort fortalt Status og mål Bygge og anlægsaffald Husholdningsaffald Målsætninger og sigtelinier Håndtering af de enkelte affaldsfraktioner Affald fra

Læs mere

30 marts 2015 09:57 SVENDBORG. http://klintholm.rameplan.dk/print.aspx?id={92c7093d-e07f-4642-ba0f-aa56388d8929} 1 af 51 30-03-2015 09:57

30 marts 2015 09:57 SVENDBORG. http://klintholm.rameplan.dk/print.aspx?id={92c7093d-e07f-4642-ba0f-aa56388d8929} 1 af 51 30-03-2015 09:57 1 af 51 30-03-2015 09:57 Hjem Oplevelse Vis Rediger Preview 30 marts 2015 09:57 Danish Default Screenshots Ingen Tilstand Dato Sprog Enhed Simulator SVENDBORG 2 af 51 30-03-2015 09:57 Svendborg Indledning

Læs mere

Bilag 1 Uddybning af initiativer. Vallensbæk Kommune. Affaldsplan

Bilag 1 Uddybning af initiativer. Vallensbæk Kommune. Affaldsplan Bilag 1 Uddybning af initiativer Vallensbæk Kommune Affaldsplan 2009-2012 BILAG 1 INDHOLD UDDYBNING AF INITIATIVER I VALLENSBÆK KOMMUNES AFFALDSPLAN 2009-2012 3 AT FOREBYGGE DANNELSEN AF AFFALD 4 1: Brugerdreven

Læs mere

Sønderborg Kommune REGULATIV FOR HUSHOLDNINGSAFFALD

Sønderborg Kommune REGULATIV FOR HUSHOLDNINGSAFFALD Sønderborg Kommune REGULATIV FOR HUSHOLDNINGSAFFALD Gældende fra d. 05-06-2014 1 Formål 1 2 Lovgrundlag 1 3 Definitioner 1 4 Gebyrer 2 5 Klage m.v. 3 6 Overtrædelse og straf 3 7 Bemyndigelse 3 8 Ikrafttrædelse

Læs mere

Affaldssortering i landbruget WEBUDGAVE TEKNIK OG MILJØ

Affaldssortering i landbruget WEBUDGAVE TEKNIK OG MILJØ Affaldssortering i landbruget TEKNIK OG MILJØ Har du styr på affaldssorteringen? Affaldshåndtering med omtanke medvirker til et rent miljø og en sund økonomi for landbruget, Kommunen og samfundet som helhed.

Læs mere

Viborg kommunes affaldsplan 2010-2012. resumé

Viborg kommunes affaldsplan 2010-2012. resumé Viborg kommunes affaldsplan 2010-2012 resumé Indhold 1. Mål og visioner for affaldsplanen... side 4 2. Indsamling af affald fra private, boligforeninger og erhverv... side 6 - nuværende og nye tiltag

Læs mere

FAABORG MIDTFYN KOMMUNE

FAABORG MIDTFYN KOMMUNE FAABORG MIDTFYN KOMMUNE Side 1 af 47 Faaborg Midtfyn Kommune Indledning Planen kort fortalt Status og mål Nationale Målsætninger og sigtelinier Status fra tidligere affaldsplan Nedgravede affaldsbeholdere

Læs mere

Allerød Genbrugsplads

Allerød Genbrugsplads Allerød Genbrugsplads Miljøberetning 2007 Indledning Siden Allerød Genbrugsplads blev åbnet i 2001, og frem til og med 2007, er mængden af tilført affald steget med 35 procent og antallet af besøgende

Læs mere

Affalds- og ressourceplan 2014-2024

Affalds- og ressourceplan 2014-2024 Affalds- og ressourceplan 2014-2024 for Sønderborg Kommune Uddrag af Affalds- og ressourceplan 2014-2024 Indholdsfortegnelse Redegørelse 4 Affald i Sønderborg Kommune 5 Affaldsmængder 6 Husholdninger 7

Læs mere

Rudersdal Kommunes genbrugspladser Blokken og Containerhaven. (Blokken)

Rudersdal Kommunes genbrugspladser Blokken og Containerhaven. (Blokken) Rudersdal Kommunes genbrugspladser Blokken og Containerhaven (Blokken) Miljøberetning 2011 Indledning Denne Miljøberetning omhandler Rudersdal Kommunes genbrugspladser Blokken og Containerhaven. Selvom

Læs mere

Affaldsstatus 2010. Allerød Kommune Fredensborg Kommune Hørsholm Kommune Rudersdal Kommune

Affaldsstatus 2010. Allerød Kommune Fredensborg Kommune Hørsholm Kommune Rudersdal Kommune Affaldsstatus 2010 Allerød Kommune Fredensborg Kommune Hørsholm Kommune Rudersdal Kommune Savsvinget 2 2970 Hørsholm Telefon 45 16 05 00 Telefax 45 16 05 11 Email: nordf@nordf.dk www.nordf.dk 1. Indledning

Læs mere

BILAG 2 Prognose- og kortlægningsdel. Næstved Kommune Affaldsplan 2005-2016 Bilag 2

BILAG 2 Prognose- og kortlægningsdel. Næstved Kommune Affaldsplan 2005-2016 Bilag 2 BILAG 2 Prognose- og kortlægningsdel Næstved Kommune Bilag 2 Bilag 2 INDHOLDSFORTEGNELSE SIDE 1 INDLEDNING 3 2 AFFALDSPLANENS OPBYGNING 4 3 MÅLOPFYLDELSE 2001-2012 5 3.1 Mål 5 3.2 Udviklingen i mængder

Læs mere

-besparelse på 47.060 kg eller 336.140 km bilkørsel i en almindelig personbil det er 8,4 gange rundt om jorden.

-besparelse på 47.060 kg eller 336.140 km bilkørsel i en almindelig personbil det er 8,4 gange rundt om jorden. = FORSLAG 2 FORORD I Furesø Kommune værner vi om naturen og miljøet. Som borgmester er jeg stolt over den miljøbevidsthed, som jeg møder hos borgere og virksomheder. affald til genanvendelse end tidligere.

Læs mere

AFFALDS-GUIDE FOR KERTEMINDEGÅRDEN

AFFALDS-GUIDE FOR KERTEMINDEGÅRDEN Gårdlauget Kertemindegaarden 2100 København Ø AFFALDS-GUIDE FOR KERTEMINDEGÅRDEN Til beboer & erhverv Indholdsfortegnelse: Side Emne 1 Introduktion. 1 + 2 Dagligt affald & Skraldesug. 3 Erhverv. 3 Sortering

Læs mere

Affaldsplanlægning - Aalborg uden affald (1. behandling)

Affaldsplanlægning - Aalborg uden affald (1. behandling) Punkt 4. Affaldsplanlægning - Aalborg uden affald (1. behandling) 2011-41668 Miljø- og Energiudvalget indstiller, at byrådet godkender forslag til Aalborg uden affald 2014-2025 med henblik på en 8-ugers

Læs mere

Anbefaling: Aalborg uden affald

Anbefaling: Aalborg uden affald Punkt 3. Anbefaling: Aalborg uden affald 2014-2025. 2011-41668. Miljø- og Energiforvaltningen indstiller, at byrådet godkender forslag til Aalborg uden affald 2014-2025 med henblik på en 8-ugers offentlighedsperiode,

Læs mere

ORIENTERING OM SORTERING OG BORTSKAFFELSE AF BYGGE- OG ANLÆGSAFFALD

ORIENTERING OM SORTERING OG BORTSKAFFELSE AF BYGGE- OG ANLÆGSAFFALD ORIENTERING OM SORTERING OG BORTSKAFFELSE AF BYGGE- OG ANLÆGSAFFALD Denne orientering indeholder en vejledning om bortskaffelse af bygge- og anlægsaffald samt andre praktiske oplysninger herom. Formålet

Læs mere

KERTEMINDE. Side 1 af 44

KERTEMINDE. Side 1 af 44 KERTEMINDE Side 1 af 44 Kerteminde Indledning Planen kort fortalt Status og mål Bygge og anlægsaffald Husholdningsaffald Opfølgning på mål Målsætninger og sigtelinier Håndtering af de enkelte affaldsfraktioner

Læs mere

Debatoplæg - Fremtidens affaldssystem i Albertslund

Debatoplæg - Fremtidens affaldssystem i Albertslund Debatoplæg - Fremtidens affaldssystem i Albertslund Kommunalbestyrelsen vedtog i 2012 en ambitiøs affaldsplan, herunder at vi skal genanvende mindst 50 % af vores husholdningsaffald senest i 2018. Det

Læs mere

Planforslaget er udarbejdet af Furesø Kommune i samarbejde med I/S Vestforbrænding.

Planforslaget er udarbejdet af Furesø Kommune i samarbejde med I/S Vestforbrænding. = FORSLAG 2 FORORD Dette er Furesø Kommunes forslag til affaldsplan for de næste 12 år. Byrådet har den xx.xx.2012 godkendt forslaget til udsendelse i 8 ugers offentlig høring i perioden fra den xx.xx

Læs mere

HEW Dato: 22. oktober 2013 Emne: Ressourcestrategien: Konsekvenser for AffaldPlus og ejerkommunerne

HEW Dato: 22. oktober 2013 Emne: Ressourcestrategien: Konsekvenser for AffaldPlus og ejerkommunerne NOTAT HEW Dato: 22. oktober 2013 Emne: Ressourcestrategien: Konsekvenser for AffaldPlus og ejerkommunerne samlet set Miljøministeren fremlagde 07.10.13 sin ressourcestrategi, Danmark uden affald, genanvend

Læs mere

Vores affald. Sådan nedbringer vi vores affaldsmængder og øger genanvendelsen.

Vores affald. Sådan nedbringer vi vores affaldsmængder og øger genanvendelsen. Vores affald Sådan nedbringer vi vores affaldsmængder og øger genanvendelsen. mener, at vi i fremtiden skal minimere mængden af affald. Det skal især ske ved at forebygge, at affaldet opstår, og ved at

Læs mere

AFFALDSPLAN KORTLÆGNING & PROGNOSE BILAG 1 AFFALD FRA HUSHOLDNINGER 2013

AFFALDSPLAN KORTLÆGNING & PROGNOSE BILAG 1 AFFALD FRA HUSHOLDNINGER 2013 AFFALDSPLAN 2015 2024 KORTLÆGNING & PROGNOSE BILAG 1 AFFALD FRA HUSHOLDNINGER 2013 INDHOLDSFORTEGNELSE 1 Sammenfatning... 3 2 Metode... 5 Kilder... 5 Særligt om nogle fraktioner... 5 Fordelingsnøgler for

Læs mere

Indhold. Miljø- og Planlægningsudvalget MPU alm. del - Bilag 77 Offentlig FORORD 55 SAMMENFATNING OG KONKLUSIONER 88

Indhold. Miljø- og Planlægningsudvalget MPU alm. del - Bilag 77 Offentlig FORORD 55 SAMMENFATNING OG KONKLUSIONER 88 Miljø- og Planlægningsudvalget MPU alm. del - Bilag 77 Offentlig Indhold FORORD 55 SAMMENFATNING OG KONKLUSIONER 88 1 AFFALDSPRODUKTION OG BEHANDLING 99 1.1 AFFALDSPRODUKTIONEN I 2002 OG UDVIKLINGEN 2001-2002

Læs mere

Sorø Kommune REGULATIV FOR ERHVERVSAFFALD

Sorø Kommune REGULATIV FOR ERHVERVSAFFALD Sorø Kommune REGULATIV FOR ERHVERVSAFFALD 2 REGULATIV FOR ERHVERVSAFFALD Sorø Kommune Indhold: 1 Formål m.v. 3 2 Lovgrundlag 3 3 Definitioner 3 4 Registrering af udenlandske virksomheder 3 5 Gebyrer 4

Læs mere

AFFALD = RESSOURCER // AFFALDS PLAN 2015 2024 AFFALDSPLAN AFFALD = RESSOURCER

AFFALD = RESSOURCER // AFFALDS PLAN 2015 2024 AFFALDSPLAN AFFALD = RESSOURCER 1 AFFALDSPLAN 2015 2024 AFFALD = RESSOURCER 2 FORORD Vi skal udnytte ressourcerne i vores affald og undgå at forurene vores omgivelser. Hvert år smider danskerne mere end 13 mio. tons affald ud. Samtidig

Læs mere

Udkast. Affaldsplan 2005-2016

Udkast. Affaldsplan 2005-2016 Udkast Affaldsplan 2005-2016 1. INDLEDNING 3 1.1. Definitioner 4 2. REGERINGENS AFFALDSSTRATEGIPLAN 2005 2008 6 3. ADMINISTRATIVE FORHOLD 8 3.1. Samarbejdsaftale med nomi i/s 8 3.2. Samarbejdsaftale med

Læs mere

Kommunikationsmateriale under forsøg

Kommunikationsmateriale under forsøg Affaldsforsøget Bedre sortering i større samlede bebyggelser Kommunikationsmateriale under forsøg Bilag 4 til delrapport 5 om Kommunikation TIL GAVN FOR KLIMA OG MILJØ FORSØG 2015 AFFALD OG GENBRUG Fuld

Læs mere

Affaldssortering i landbruget. webudgave TEKNIK OG MILJØ

Affaldssortering i landbruget. webudgave TEKNIK OG MILJØ Affaldssortering i landbruget TEKNIK OG MILJØ Har du styr på affaldssorteringen? Affaldshåndtering med omtanke medvirker til et rent miljø og en sund økonomi for landbruget, Kommunen og samfundet som helhed.

Læs mere

Frederikshavn Kommune REGULATIV FOR HUSHOLDNINGSAFFALD

Frederikshavn Kommune REGULATIV FOR HUSHOLDNINGSAFFALD Frederikshavn Kommune REGULATIV FOR HUSHOLDNINGSAFFALD Gældende fra d. 01-01-2012 1 Formål 1 2 Lovgrundlag 1 3 Definitioner 1 4 Gebyrer 1 5 Klage m.v. 2 6 Overtrædelse og straf 2 7 Bemyndigelse 2 8 Ikrafttrædelse

Læs mere

Aalborg Kommunes Bæredygtighedsstrategi 2016 2020

Aalborg Kommunes Bæredygtighedsstrategi 2016 2020 Forsyning Vision: Aalborg Kommunes Bæredygtighedsstrategi 2016 2020 Bilag 6 Visionen er at al energiforsyning skal være baseret på vedvarende energikilder og at håndtering af spildevand og affald skal

Læs mere

AFFALDSPLAN 2015-2024 FORSLAG PLANLÆGNINGS- OG MÅLSÆTNINGSDEL. Tømning af dagrenovation. Foto: Nomi4s

AFFALDSPLAN 2015-2024 FORSLAG PLANLÆGNINGS- OG MÅLSÆTNINGSDEL. Tømning af dagrenovation. Foto: Nomi4s AFFALDSPLAN 2015-2024 PLANLÆGNINGS- OG MÅLSÆTNINGSDEL Tømning af dagrenovation. Indhold Indledning side 3 Planens fokusområder side 5 Tidsplan for udmøntning af fokusområderne side 7 Fokusområde 1: Øget

Læs mere

STATUS PÅ INITIATIVER I AFFALDSPLAN 2009-2012 KORTLÆGNING & PROGNOSE. Albertslund Kommune Nordmarks Allé 2620 Albertslund BILAG 4

STATUS PÅ INITIATIVER I AFFALDSPLAN 2009-2012 KORTLÆGNING & PROGNOSE. Albertslund Kommune Nordmarks Allé 2620 Albertslund BILAG 4 KORTLÆGNING & PROGNOSE Albertslund Kommune Nordmarks Allé 2620 Albertslund BILAG 4 STATUS PÅ INITIATIVER I AFFALDSPLAN 2009-2012 www.albertslund.dk albertslund@albertslund.dk T 43 68 68 68 F 43 68 69 28

Læs mere

4. At mindre etageejendomme tilbydes bokse til opsamling af farligt affald og småt elektronikaffald. Boksene tømmes efter bestilling.

4. At mindre etageejendomme tilbydes bokse til opsamling af farligt affald og småt elektronikaffald. Boksene tømmes efter bestilling. Notat til indsamling af elektronikaffald og farligt affald Bygge, Plan og Miljø (BPM) har gennemført et forsøg med indsamling af småt elektronik i beholdere fra ca. 90 ejendomme. Desuden er der gennemført

Læs mere