Årsberetning Dansk Patientsikkerhedsdatabase

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Årsberetning 2011. Dansk Patientsikkerhedsdatabase"

Transkript

1 Årsberetning 2011 Dansk Patientsikkerhedsdatabase

2 Titel: Årsberetning 2011, Dansk Patientsikkerhedsdatabase Patientombuddet, Publikationen kan frit refereres med tydelig kildeangivelse. Patientombuddet Finsensvej Frederiksberg URL: Format: pdf 2

3 Indhold Forord 4 1 Om Patientombuddet 5 2 Rapporteringer Fordeling af rapporter fra hospitaler, private, regioner og kommuner Fordeling af hændelsestyper efter WHO s Internationale Klassifikation Fordeling af de utilsigtede hændelsers alvorsgrad Fordeling af rapporter fra sundhedspersoner, patienter og pårørende Fordeling af hændelser efter standarder i Den Danske Kvalitetsmodel 15 3 Samarbejde 17 4 Udvalg og grupper Nationalt Forum Koordineringsudvalget Partnerskaber og forskningsstøtte 20 5 Undervisning og publikationer Undervisning Publikationer 21 6 Bidrag fra regioner, kommuner og private sygehuse 27 Bilag 28 3

4 Forord De første utilsigtede hændelser blev rapporteret af sygehusvæsenet til Dansk Patientsikkerhedsdatabase (DPSD) tilbage i Det er nu syv år siden, og i den periode er der sket meget med både antallet af rapporter og rapporteringsmulighederne. 1. september 2010 blev patientsikkerhedsordningen udvidet til ud over sygehusvæsenet også at omfatte praksissektoren, den kommunale sundhedssektor, apotekerne og det præhospitale område. 1. september 2011 blev patientsikkerhedsordningen udvidet på ny, så patienter og pårørende også kan rapportere en utilsigtet hændelse. Udvidelserne giver mulighed for, at der sker en systematisk læring af utilsigtede hændelser, der rapporteres indenfor alle sundhedsvæsenets sektorer, samt hændelser set fra et patientperspektiv. Samtidigt med udvidelsen af patientsikkerhedsordningen blev der etableret et nyt elektronisk rapporteringssystem (DPSD-2) med en ny hændelseskategorisering og en ny kategorisering af hændelsens alvorlighed. Der er i alt rapporteret utilsigtede hændelser til Dansk Patientsikkerhedsdatabase i 2011, og der blev der indsendt færdigbehandlede rapporter fra regioner, kommuner og private sygehuse til Patientombuddet. Antallet af rapporterede utilsigtede hændelser er mere end fordoblet fra 2010 til Det er dog vigtigt at gøre opmærksom på, at antallet af hændelser ikke afspejler det virkelige antal hændelser i praksis. Undersøgelser har vist, at det reelt kun er 1 ud af hændelser, der bliver rapporteret. Lokalt, regionalt og nationalt er de rapporterede utilsigtede hændelser blevet analyseret med henblik på at identificere problemområder og forbedringspotentialer i forhold til patientsikkerhed. Dansk Patientsikkerhedsdatabase er en dynamisk database. Det betyder, at det ikke er muligt at låse hændelserne, imens data til årsrapporten bliver lavet. Tallene i årsrapporten kan derfor variere en smule i både tabellerne og figurerne. Patientombuddet overtog per 1. januar 2011 den centrale administration af rapporteringssystemet, som Sundhedsstyrelsen har varetaget siden DPSDårsberetningen 2011 er således den første, som udarbejdes af Patientombuddet. Jørgen Hansen, overlæge i Patientombuddets Læringsenhed 4

5 1 Om Patientombuddet Den 1. januar 2011 trådte et nyt patientklagesystem i kraft. Formålet med det ny patientklagesystem er at styrke patienternes retsstilling ved at give patienterne bedre klagemuligheder, lettere klageadgang og mulighed for en hurtigere afgørelse af klagesager. Samtidig skal det ny patientklagesystem understøtte, at der i endnu højere grad end hidtil sker en læring i hele sundhedsvæsenet. Som et led i det ny patientklagesystem blev Patientombuddet oprettet som en ny statslig styrelse under Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse. Patientombuddet overtog sekretariaterne for det tidligere Patientklagenævn og Patientskadeankenævn samt den del af Sundhedsstyrelsen, der varetog driften af Dansk Patientsikkerhedsdatabase. Samtidig flyttede enheden International Sygesikring fra departementet i Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse til Patientombuddet. Med samlingen af både patientklager, anker i erstatningssager og rapporteringer om utilsigtede hændelser i Patientombuddet kan der skabes ét centralt overblik over den viden, der ligger i klagesystemet, erstatningssystemet og rapporteringssystemet. Patientombuddet får således en central rolle med at videreformidle den viden og læring, som kan uddrages af patienternes henvendelser og rapportering af utilsigtede hændelser, med henblik på at læring omsættes til bedre kvalitet i sundhedsvæsenet til gavn for patienterne. Etableringen af Patientombuddet har ikke ændret ved, at det fortsat er Sundhedsstyrelsen som den øverste sundhedsfaglige myndighed, der har ansvaret for at vejlede sundhedspersoner, sygehuse, regioner, kommuner med videre. 5

6 2 Rapporteringer Der er i alt rapporteret utilsigtede hændelser til Dansk Patientsikkerhedsdatabase i Samme år er hændelser færdigsagsbehandlet samt afsluttet i regioner og kommuner og videresendt til Patientombuddet. Der er tale om en meget kraftig stigning i forhold til 2010, hvor der i alt blev rapporteret utilsigtede hændelser til Dansk Patientsikkerhedsdatabase og hændelser færdigsagsbehandlet samt afsluttet og videresendt til Sundhedsstyrelsen. Stigningen kan især forklares med udvidelsen af patientsikkerhedsordningen i september 2010 til også at omfatte praksissektoren, den kommunale sundhedssektor, apoteker og det præhospitale område. Figur 1 herunder viser en støt stigning i rapporteringen af nye utilsigtede hændelser til Dansk Patientsikkerhedsdatabase gennem Figur 1: Samtlige oprettede og afsluttede sager i regioner og kommuner i Det samlede antal af oprettede og afsluttede sager fulgtes ad med et beskedent efterslæb af afsluttede sager frem til maj 2011, mens antallet af afsluttede sager i regioner og kommuner oversteg antallet af oprettede sager i juni og juli. 6

7 Antallet af afsluttede sager per måned toppede med næsten afsluttede sager i juni måned. Herefter har antallet af afsluttede sager per måned været faldende måned for måned, mens antallet af oprettede sager har været stigende siden juli. Dette har resulteret i et betydeligt efterslæb af uafsluttede sager (kumuleret forskel) på i alt sager i Figur 2 nedenfor viser antallet af oprettede og sagsbehandlede sager samt efterslæbet i sagsbehandlingen. Figur 2: Udviklingen i de kommunale og regionale sager i Udviklingen af de kommunale og regionale sager i 2011 har været forskellig. For de kommunale sager har der igennem hele 2011, måned for måned, været en konstant kraftig stigning i rapporterede hændelser. Antallet af oprettede kommunale rapporter oversteg i november og december de regionale med over rapporter per måned. I en sådan konstant stigende rapporteringssituation vil det alene på grund af sagsbehandlingstiden ikke være muligt at undgå et efterslæb med uafsluttede sager. Selv om kommunerne konstant øgede deres månedlige antal af afsluttede sager til et niveau på cirka sager i efteråret, så havde de alligevel et samlet efterslæb på omkring sager ved årets udgang. Det svarer til cirka en tredjedel af de cirka kommunale sager oprettet i 2011 og det svarer igen til fire måneders sagsbehandling på niveau med den maksimale sagsbehandling i efteråret. 7

8 Antallet af rapporterede regionale sager har året igennem ligget meget konstant på lige under sager per måned, med et dyk i sommerferien. Sagsbehandlingen toppede i juni med cirka sager, og lå over antallet af oprettede sager i juni, juli og august. Antallet af afsluttede sager per måned er dog faldet støt og ganske betydeligt siden juni til et niveau på omkring sager i december og har ligget betydeligt under antallet af rapporterede sager siden september. Der er derfor regionalt oparbejdet et efterslæb på cirka sager i 2011, svarende til omtrent en ellevtedel af de cirka regionale sager oprettet i Årsagen til den faldende sagsbehandling siden juni kendes ikke, men hænger tidsmæssigt sammen med, at regioner og sygehusene den 1. juni 2011 overgik til det nye rapporteringssystem (DPSD 2). 2.1 Fordeling af rapporter fra hospitaler, private, regioner og kommuner I det følgende er data for overskuelighedens skyld opdelt i fire områder: Hospitaler omfatter offentlige sygehuse. Private omfatter privathospitaler og hospice. Anden regional omfatter praktiserende læger (almen praksis), vagtlægeordningen, præhospital og ambulancer, praktiserende speciallæger, terapeuter og kiropraktorer, tandlæger og tandplejere, regionale botilbud, praktiserende jordemoder, psykologer og apoteker. Kommuner omfatter den kommunale tandpleje, forebyggelsescentre, hjemmeplejen, hjemmesygeplejen, kommunelæger, misbrugsbehandling, plejebolig, sociale botilbud, sundheds- og sygeplejecentre, sundhedsplejersker, tilbud til borgere med handicap, træning og andet. Figur 3 på næste side viser, at størstedelen af rapporterne kommer fra kommuner og hospitaler. 8

9 Figur 3: Fordelingen af rapporterede utilsigtede hændelser og afsluttede sager for hver sektor i Blandt Anden regional er der flest læger, der har rapporteret utilsigtede hændelser. Figur 4: Antal rapporter fra gruppen Anden regional

10 Blandt kommunerne er det primært utilsigtede hændelser i plejeboliger, som rapporteres. Figur 5: Antal rapporter fra gruppen Kommuner Fordeling af hændelsestyper efter WHO s Internationale Klassifikation for Patientsikkerhed (ICPS) Alle hændelser, der rapporteres til DPSD skal klassificeres efter ICPS WHO s Internationale Klassifikation for Patientsikkerhed i forbindelse med sagsbehandlingen og inden indsendelse til Patientombuddet. Andelen af hændelser, der bliver klassificeret, er imidlertid langt fra de krævede 100 procent. I den private sektor er det kun 42 procent, der bliver klassificeret, og den højeste andel af klassificerede hændelser er på 83 procent i Andet regional -regi. Det er af afgørende vigtighed, at alle hændelser bliver klassificeret af hensyn til den efterfølgende tværgående analyse og nationale læring. Det er især på baggrund af ICPS klassifikationen, at lignende sager kan fremsøges, således at fx mønstre og tendenser kan identificeres. Tabellen på næste side viser hændelsestypers fordeling i procenter for hver sektor. 10

11 Anden regional Private Hospitaler* Kommuner WHO klassifikation Ikke klassificerede hændelser 41.1 % 36.7 % 57.8 % 16.9 % Klassificerede hændelser 58.9 % 63.3 % 42.2 % 83.1 % Procentfordelingen af anvendelsen af de 13 ICPS-hovedkategorier i de klassificerede hændelser. Administrative processer 2.0 % 19.4 % 8.3 % 25.0 % Blod og blodkomponenter 0,0 % 1.1 % 0,0 % 1.2 % Bygninger og infrastruktur 0,2 % 0,9 % 0,0 % 0,2 % Gasser og luftarter 0,0 % 0,3 % 0,0 % 0,0 % Individ-team-organisation 0,3 % 2.1 % 0,0 % 0,8 % Infektion 0,8 % 0,3 % 0,5 % 0,1 % Kliniske Processer 1.0 % 18.2 % 7.1 % 27.8 % Kommunikation og dokumentation 1.9 % 18.2 % 20.9 % 19.9 % Medicinering 72.0 % 22.7 % 42.7 % 23.3 % Medicinsk udstyr 0,3 % 4.6 % 5.9 % 0,6 % Patientuheld 19.7 % 8.4 % 13.5 % 0,5 % Selvskade og selvmord 0,2 % 0,6 % 0,0 % 0,1 % Anden utilsigtet hændelse 1.5 % 3.2 % 1.2 % 0,4 % Tabel 1: WHO klassifikationen fordelt på kommuner, hospitaler, private og anden regional. Jo mørkere grøn, jo højere procent. Tallene er baseret på sager fra 2011, som er afsluttet og indsendt til Patientombuddet. *)Sygehusene rapporterede i perioden januar til maj i den tidligere version af DPSD. Disse rapporter er ikke medtaget, da disse rapporter er klassificeret efter en anden klassifikation. Procentfordelingen af anvendelsen af ICPS s hovedkategorier er vist i den nederste del af tabel 1. Det fremgår, at det især er fem kategorier, der anvendes: Administrative processer, Kliniske Processer, Kommunikation og dokumentation, Medicinering og Patientuheld. Anvendelsen af de fem kategorier varierer en del imellem de fire sektorer. I kommunerne er det stort set kun kategorierne Medicinering og Patientuheld, der anvendes. Forskellene afspejler formentligt, at de utilsigtede hændelser er meget forskellige i de fire sektorer, men nok også et forskelligt fokus på hvilke typer af hændelser, der rapporteres, og hvilke hændelsestyper, der efter sundhedsloven skal rapporteres. Det er kendt, at Kommunikation og dokumentation ofte indgår som en del af problemet i medicineringshændelser. Kategorien Medicinering udgør 72 procent af de an- 11

12 vendte kategorier i de kommunale hændelser. Alligevel anvendes kategorien Kommunikation og dokumentation kun sjældent. Dette skyldes en uheldig og måske misforstået praksis, som gælder alle de fire sektorer, nemlig at hver hændelse oftest kun klassificeres med én hændelseskategori. Enhver hændelse skal klassificeres med mindst en eller flere af ICPS-klassifikationens hovedgrupper og eventuelle undergrupper. For eksempel skal en hændelse, hvor en patient falder som følge af fejlmedicinering opstået på baggrund af en fejlkommunikation, klassificeres efter tre hovedkategorier - kommunikationsfejl, medicinhændelse og patientuheld, og dette uanset hvad der i den aktuelle situation menes at være den centrale hændelse. Alle fakta i hændelsesrapporten, inklusiv eventuelle supplerende oplysninger og analyseresultater, skal klassificeres udtømmende. Gisninger eller logiske slutninger om årsagsforhold, som ikke er dokumenteret, skal derimod ikke klassificeres. 2.3 Fordeling af de utilsigtede hændelsers alvorsgrad Sagsbehandlerne i regioner, kommuner og private systemer skal klassificere alle hændelsers faktuelle konsekvens efter alvorsskalaen vist nedenfor. Alvorlighed Skade Ingen skade Mild Moderat Alvorlig Dødelig Ingen skade Lettere forbigående skade, som ikke kræver øget behandling eller øget plejeindsats. Forbigående skade, som kræver indlæggelse eller behandling hos praktiserende læge eller øget plejeindsats eller for indlagte patienter øget behandling. Permanent skader, som kræver indlæggelse eller behandling hos praktiserende læge eller øget plejeindsats eller for indlagte patienter øget behandling, eller andre skader, som kræver akut livreddende behandling. Dødelig Det er rapportøren, der angiver alvorligheden, men sagsbehandleren har mulighed for at ændre alvorligheden i forbindelse med sagsbehandlingen. Figur 6 nedenfor viser alvorsvurderingen fordelt på kommuner, hospitaler, private og andre regionale områder. 12

13 Figur 6: Fordelingen af afsluttede rapporter efter alvorlighed. Som figur 6 viser, vurderes langt de fleste hændelser som Ingen skade og Mild. Overordnet klassificeres henholdsvis 60 procent og 25 procent, som Ingen skade og Mild. Det er således forholdsvist få, nemlig 15 procent af alle hændelser, der klassificeres som Moderat, Alvorlig og Dødelig. Der rapporteres procentvist fire til fem gange flere dødelige samt to til tre gange flere alvorlige hændelser på hospitalsområdet og Andet regionalt i forhold til kommunerne. På det private område er der ikke rapporteret hændelser med dødelig udgang. Med hensyn til rapportering af alvorlige hændelser ligger det private område procentvist på linje med det kommunale område. Mange hændelser klassificeres med en større alvorlighed, end hvad definitionen på alvorlighed tilskriver. Det kan muligvis skyldes, at der er mange sagsbehandlere, der endnu ikke har vænnet sig til den nye alvorlighedsklassifikation i DPSD-2. Patientombuddet arbejder aktuelt med at finde en løsning til sagsbehandlingen i DPSD, som skal gøre alvorlighedsklassifikationen lettere og mere sikker at anvende. 2.4 Fordeling af rapporter fra sundhedspersoner, patienter og pårørende Fordelingen af rapporter mellem sundhedspersoner, patienter og pårørende fremgår af nedenstående tabel, som viser afsluttede sager i Her kan man se, at langt størstedelen af rapporteringerne sker fra sundhedspersoner. 13

14 DPSD rapportører i perioden september til december 2011 Antal rapporter Antal afsluttede Sundhedspersoner Patienter Pårørende Tabel 2: Fordelingen af rapporter mellem sundhedspersoner, patienter og pårørende. Patienter og pårørende har først haft mulighed for at rapportere utilsigtede hændelser fra 1. september Disse rapporter fra både patienter og pårørende er steget fra måned til måned fra september til december Utilsigtede hændelser fra patienter og pårørende rapporteres på to nye skemaer, der er etableret i Dansk Patientsikkerhedsdatabase. De utilsigtede hændelser fra patienter og pårørende sagsbehandles på samme måde, som når en utilsigtet hændelse rapporteres af en sundhedsperson. Den eneste forskel er, at sundhedspersoner har rapporteringspligt og skal rapportere en hændelse inden syv dage. Patienter og pårørende har naturligvis ikke rapporteringspligt, ligesom der ikke er fastsat nogen forældelsesfrist for rapporteringen. Figur 7 herunder viser den procentvise fordeling af de seks hyppigste hændelser blandt de 13 overordnede hændelsesklassifikationer, opgjort særskilt for rapporter fra patient/pårørende og fra sundhedspersoner. Figur 7: Fordelingen af de seks hyppigste kategorier af patient/pårørende og sundhedspersoners rapporteringer. Hvis man ser nærmere på de knap 700 rapporter om utilsigtede hændelser fra patienter og pårørende, danner der sig et billede af, at der er et forskelligt fokus i de hændelser, henholdsvis patienter og sundhedspersonale rapporterer. 14

15 Patienter og pårørende har langt mindre fokus på medicineringshændelser, end sundhedspersoner har. Patienter og pårørende har til gengæld større fokus på infektioner og hændelser, der involverer kommunikation. Hændelser, der involver kommunikation udgør over 25 procent af alle rapporter fra patienter og pårørende, mens de kun udgør 6 procent af rapporterne fra sundhedspersonalet. For både patienter og pårørende og for sundhedspersoner udgør patientuheld cirka en sjettedel af de rapporterede hændelser. 2.5 Fordeling af hændelser efter standarder i Den Danske Kvalitetsmodel 16 standarder i den danske kvalitetsmodel for sygehuse version 1 indeholder krav om monitorering af utilsigtede hændelser. Det har derfor med det nye rapporteringssystem (DPSD 2) været muligt at klassificere hændelser efter hvilke standarder i modellen, som hændelsen kan relateres til. Figur 8 nedenfor viser fordelingen mellem klassifikationerne i procent. Figur 8: Fordelingen af hændelser klassificeret efter standarder i Den Danske Kvalitetsmodel for

16 I alt er hændelser fra sygehuse klassificeret efter de 16 standarder hændelser fra sygehuse er ikke klassificeret, hvilket enten skyldes, at hændelsen ikke kan relateres til standarden, eller at hændelsen ikke er klassificeret af sagsbehandleren. Grafen viser, at hændelser, der kan relateres til standarder om Medicin, udgør cirka 60 procent af hændelserne. Patientidentifikation og Rekvirering og prøvetagning til diagnostiske undersøgelser udgør tilsammen mere end 20 procent af resten af hændelserne. 16

17 3 Samarbejde Et af formålene med det nye patientklagesystem er at understøtte læring til hele sundhedsvæsenet. Denne opgave varetages af flere instanser og organisationer, herunder også Patientombuddet. Denne læring sker blandt andet gennem samarbejde på tværs af sundhedsmyndighederne i Danmark. Patientombuddet har i 2011 haft følgende nationale samarbejder: Lægemiddelstyrelsen Lægemiddelstyrelsen og Patientombuddet deltager begge med repræsentanter i Koordineringsudvalget og i Nationalt Forum. Der er ligeledes en del ad hochenvendelser både fra Lægemiddelstyrelsen til Patientombuddet og fra Patientombuddet til Lægemiddelstyrelsen. Forespørgsler fra os kunne handle om, hvorvidt de har yderligere informationer om for eksempel medicinsk udstyr, når vi støder på sådanne mønstre i UTH. Samtidig adviserede vi også Lægemiddelstyrelsen, når vi kom med udmeldinger, der har en fælles snitflade. Statens Institut for strålebeskyttelse Statens Institut for strålebeskyttelse får udtræk fra DPSD vedrørende hændelser med stråler og røntgen. Sundhedsstyrelsen Sundhedsstyrelsen deltager også i både Koordineringsudvalget og Nationalt Forum. Det er Sundhedsstyrelsen, der kan udsende officielle vejledninger om, hvordan man håndterer problemer på det sundhedsfaglige område. Patientombuddet og Sundhedsstyrelsen samarbejder om at få sat fokus på de rette emner, der kan gavne patientsikkerheden. Patientombuddet giver således baseret på viden om konkrete mønstre i utilsigtede hændelser forslag til officielle vejledninger til Sundhedsstyrelsen. Patientombuddet arbejder også sammen med internationale organisationer vedrørende patientsikkerhed: WHO Patient Rights And Safety Der er følgende fire fokusområder mellem WHO og Patientombuddet: 1) Sygehuserhvervede infektioner 2) Blodtransfusioner 3) Håndhygiejne 4) Kommunikation ved overførsler WHO og Patientombuddet arbejder med at bygge bro mellem patientsikkerhed og patientrettigheder ved at involvere patienter mere i deres forløb for dermed at øge sikkerheden. 17

18 OECD OECD har arbejdsgrupper og projekter på tværs af landene. Fra Danmark deltager blandt andre Patientombuddet. Database over rapporteringssystemer (udløber af EUNetPAS) EUNetPAS var fra 2008 til 2010 et projekt med deltagelse af EUmedlemslandene. Formålet med projektet var at fremme sikkerhedskulturen og rapporterings- og læringssystemer samt forbedre vidensdeling og samarbejde om patientsikkerhed på EU-niveau. Projektet er afsluttet, men Patientombuddets læringsenhed har i samråd med de andre deltagende lande besluttet at fastholde en database over de i alt 37 forskellige rapporteringssystemer, der bliver brugt i EU-landene. Denne database skal blandt andet give overblik over, hvordan de forskellige rapporteringssystemer fungerer, hvem der har ejerskabet samt hvorvidt systemet er baseret på lovgivning i det pågældende land. Ideen er, at lande uden et rapporteringssystem kan bruge databasen og ud fra den foretage et kvalificeret valg om, hvordan de vil iværksætte eget rapporteringssystem. 18

19 4 Udvalg og grupper 4.1 Nationalt Forum Patientombuddets vision er at bidrage til udvikling af kvalitet og patientsikkerhed i sundhedsvæsenet. Det er en vision, vi arbejder målrettet for at opfylde. Derfor er det også utrolig vigtigt, at det arbejde, vi udfører for at sikre patientsikkerhed bliver modtaget og opfattet som både relevant og vedkommende af både det kliniske personale og af de beslutningstagere, der har ansvaret for at følge op på Patientombuddets udmeldinger. Derfor vil vi i Patientombuddet sikre relevansen af vores læringsaktiviteter ved blandt andet at indgå strategiske partnerskaber med centrale aktører i sundhedsvæsenet. Formålet med det Nationale Forum er at skabe en samarbejdsorganisation, der på et overordnet strategisk niveau kan koordinere læring på tværs af rapporterings-, erstatnings- og klagesystemet og samtidig inddrage erfaringerne fra dialogordningen og de regionale patientvejledere. Det Nationale Forums opgaver er blandt andet: at bistå Patientombuddet med faglig sparring på det strategiske niveau at virke som debat- og udviklingsforum for Patientombuddets strategi og visioner på læringsområdet at drøfte fokusområder for læring og udviklingsinitiativer at foreslå særlige indsatsområder for Patientombuddets udmeldinger Medlemmer i Nationalt Forum er udpeget blandt de centrale aktører i sundhedsvæsenet. Sammensætningen af Nationalt Forum fremgår af bilag Koordineringsudvalget Patientombuddet tog i 2011 initiativ til indledende møder om et Koordineringsudvalg mellem de centrale myndigheder på sundhedsområdet. Koordineringsudvalget har blandt andet til opgave at sørge for en ensartet linje i de offentlige udmeldinger på patientsikkerhedsområdet. Det er Koordineringsudvalgets opgave at sikre, at disse udmeldinger bliver udarbejdet til fælles gavn samt at offentliggørelsen er koordineret med de involverede parter. Koordineringsudvalget består af de centrale myndigheder på sundhedsområdet, og udvalget arbejder tæt sammen om konkrete indsatser og udmeldinger på patientsikkerhedsområdet. Dette samarbejde er en vigtig præmis for at sikre den mest effektive udnyttelse af viden fra de samlede klage- og erstatningssager samt rapporter om utilsigtede hændelser. Koordineringsudvalget sammensætning fremgår af bilag 3. 19

20 4.3 Partnerskaber og forskningsstøtte Patientombuddet indgår partnerskaber med andre aktører på patientsikkerhedsområdet Partnerskaber Formålet med partnerskaber er bedre at kunne drage nytte af Patientombuddets viden og data. Aktørerne kan bidrage med kompetencer og ressourcer, som vi ikke er i besiddelse af, mens vi kan stille data til rådighed. På den måde vil Patientombuddets viden kunne medvirke til at skabe bedre produkter, for eksempel tegne bedre patientforløb samt opnå bedre arbejdsgange og sikkerhedskultur i sundhedsvæsnet. Hensigten med partnerskaber og en koordinering af indsatser mellem aktørerne i sundhedsvæsenet er at give Patientombuddets aktiviteter mere gennemslagskraft. Patientombuddets læringsenhed har partnerskaber med blandt andre: Gigtforeningen vedrørende utilsigtede hændelser i forbindelse med brugen af methotrexate i sygehusvæsenet. Aftale med apotekerforeningen om medinddragelse i forbindelse med publikationer om medicinering Dansk Selskab for Patientsikkerhed vedrørende analyse af utilsigtede hændelser på nationalt niveau. Blandt andet undersøges, hvorvidt de nye labels på medicinglas fra SAD mindsker forekomsten af utilsigtede hændelser. Vi deltager i en arbejdsgruppe med Kræftens Bekæmpelse, hvor Patientombuddet udleverer udtræk om de utilsigtede hændelser, hvor det er gået galt i kræftforløb. Disse hændelser bliver analyseret, og Kræftens Bekæmpelse undersøger, hvor en indsats mod det specifikke problem vil gøre størst nytte. Derefter er det arbejdsgruppens opgave at arbejde videre med, hvordan formidlingen af den viden skal ske Forskningsstøtte Forskningsstøtte betragtes af Patientombuddet som ad hoc-partnerskaber, og vil typisk være af relativ begrænset varighed og koncentreret omkring en specifik og ofte kortvarig problemstilling. Det kunne for eksempel være et samarbejde med større patientforeninger til belysning af særlige problemstillinger for en bestemt patientgruppe eller samarbejde med forskere, der ønsker at benytte Patientombuddets data som del af deres forskning. Patientombuddet kan indgå en aftale om at levere data til et partnerskab, når der foreligger en konkret og detaljeret projektbeskrivelse. Det er en betingelse, at vi får mulighed for at publicere slutproduktet på vores hjemmeside, efter det har været offentliggjort. 20

21 5 Undervisning og publikationer 5.1 Undervisning Som en del af videreformidlingen af den viden og læring, som vi uddrager af patienternes henvendelser og rapportering af utilsigtede hændelser, har vi i Patientombuddets læringsenhed i 2011 deltaget som oplægsholdere på mange kurser og konferencer. Oplæggene har primært handlet om: Patientombuddets opgaver, ansvar og organisation Dansk Patientsikkerhedsdatabase Risikostyring, herunder analyse og opfølgning af utilsigtede hændelser, klager og erstatningssager Brugerinvolvering Patientombuddets læringsenhed holdt i 2011 omkring 50 foredrag. Foredragsstederne har blandt andet været de fem regioner, kommuner, privathospitaler, Syddansk Universitet, Dansk Sygeplejeråd, Lægemiddelstyrelsen, WHO og patientforeninger. Der er som udgangspunkt et sted mellem 20 og 200 sundhedsfaglige tilhørere, når vi holder oplæg, og responsen er oftest rigtig god. 5.2 Publikationer Baseret på rapporter om utilsigtede hændelser til Dansk Patientsikkerhedsdatabase udsender Patientombuddets læringsenhed nyhedsbreve, temarapporter, OBSmeddelelser, advarsler, informationspjecer og en årsberetning. Denne årsberetning er den første, som bliver udsendt fra Patientombuddet. Alle publikationer er udarbejdet i samarbejde med rådgivere eller andre med særlig viden indenfor de relevante områder. Målgruppen er oftest læger, sygeplejersker og andet klinisk personale, herunder risikomanagere. Alle 2011-publikationer fra Patientombuddets læringsenhed samt alle faglige udmeldinger fra Dansk Patientsikkerhedsdatabase kan man læse på hjemmesiderne og Nyhedsbreve Fire gange om året udsender Patientombuddet et nyhedsbrev vedrørende Dansk Patientsikkerhedsdatabase. Nyhedsbrevene bliver publiceret elektronisk på hjemmesiderne og Herudover sendes nyhedsbrevene til de personer, der har tilmeldt sig distributionslisten på 21

22 Nyhedsbrevene henvender sig primært til frontlinje sundhedspersoner, altså det fagpersonale, som har den direkte patientkontakt så som læger, sygeplejersker, plejepersonale, sosu-assistenter. Der er udsendt følgende nyhedsbreve i 2011: Nyhedsbrev 0, februar 2011 I nyhedsbrevet er der en kort omtale af det nye elektroniske rapporteringssystem og af den nye kategorisering af hændelser. Derudover er der en oversigt over de til Sundhedsstyrelsen rapporterede hændelser i I en rapport er beskrevet, at en patient fik administreret adrenalin intravenøst i en høj dosis. På grund af travlhed besluttede afdelingen at fremstille en større blanding af adrenalin, end de plejede. I forbindelse hermed blev der begået en regnefejl, således at koncentrationen af adrenalin kun var halvt så stor som ordineret. Patientens blodtryk faldt drastisk. Nyhedsbrev 1, juni 2011 En introduktion til Patientombuddets nye nyhedsbrev. I første kvartal af 2011 blev der rapporteret utilsigtede hændelser til Patientombuddet. 0,4 procent var dødelige (53), 1,9 procent blev klassificeret som alvorlige, og 13 procent havde moderate konsekvenser. Nyhedsbrev 2, august 2011 Det introduceres, at patienter og pårørende fra 1. september får mulighed for at rapportere utilsigtede hændelser. Fordelingen af de klassificerede hændelser indsendt i andet kvartal 2011 viste, at langt de fleste hændelser var relateret til medicinering (60 procent) og patientuheld (16 procent). Nyhedsbrev 3, oktober 2011 I dette nyhedsbrev omtales blandt andet en hændelse rapporteret fra hjemmeplejen omhandlende en patient med fodsår. I forbindelse med brusebad blev bandagen våd. Den våde bandage blev ikke skiftet, og patienten udviklede blodforgiftning (sepsis) og blev indlagt på hospital, hvor behandlingen varede to uger Temarapporter Patientombuddets Læringsenhed udsender temarapporter, når det gennem analyser viser sig, at der sker den samme type hændelse i det sundhedsfaglige virke i Danmark. Læringsenheden undersøger, om der er tale om specifikke mønstre, man ved få ændringer i arbejdsrutinerne kan bryde for dermed at øge patientsikkerheden. 22

23 I 2011 udsendte Læringsenheden tre temarapporter, hvoraf rapporten om meningitis blev den første, hvor der udover rapporter om utilsigtede hændelser også blev trukket data fra både patientklager og erstatningssager. Der er udsendt følgende temarapporter i 2011: Faktor 10-fejl ved medicinering Rapporterede medicineringsfejl handler hyppigst om forkert dosis. Blandt overdoseringer er hændelser relateret til 10 gange for høj dosis karakteristisk. I temarapporten gennemgås systemproblemer i relation til 11 alvorlige medicineringsfejl af denne type. Hændelserne har fundet sted på sygehuse. Rapporten fører til en række overvejelser om læringspotentialet på det kliniske niveau. Meningitis Temarapporten inddrager både utilsigtede hændelser, klager og erstatningssager rejst over for Patientforsikringen. Rapporten viser, at der fortsat er problemer med rettidig diagnostik af bakteriel meningitis/meningococsygdom, og forsinket handling, efter diagnosen er stillet. Erstatningssagerne viser, at der kan være alvorlige men efter forsinket diagnostik og behandling. Cardiotocografi Temarapporten er foranlediget af, at der jævnligt rapporteres alvorlige utilsigtede hændelser til DPSD vedrørende overvågning af fødsler med cardiotocografi. Ligeledes behandles der jævnligt klager og rejses krav om erstatning med tilsvarende baggrund. Rapporten bygger på data fra DPSD, klagesystemet og Patientforsikringens erstatningssager. Resultaterne fra dataanalysen understøtter, at et nationalt projekt til styrkelse af lægers og jordemødres kompetencer i relation til fosterovervågning ved fødslen bliver iværksat. 23

24 5.2.3 OBS-meddelelser og advarsler OBS-meddelelser og advarsler bliver udsendt, når Patientombuddets læringsenhed bliver opmærksom på nye alvorlige utilsigtede hændelser, som vurderes at kunne forekomme på andre afdelinger og institutioner. En advarsel fra Patientombuddet udsendes, når videregivelse af informationen om en hændelse ikke kan afvente en nærmere undersøgelse. Advarsler indeholder derfor kun en beskrivelse af hændelsen og eventuelt umiddelbare anbefalinger. En OBS-meddelelse indeholder samme oplysninger som en advarsel, men er oftest blevet vurderet af eksperter eller sagkyndige. OBS-meddelelser og advarsler udsendes til de relevante officielle postkasser og publiceres på og på Det vil fremgå af følgebrevet, til hvilke områder eller specialer meddelelsen er målrettet. Disse OBS-meddelelser og advarsler er udsendt i 2011: OBS-meddelelser: Fejl i C-PAP-udstyr på neonatalafdelinger I 2010 blev der rapporteret syv hændelser til DPSD vedrørende børn på afdelinger for nyfødte, hvor der var tekniske problemer med det anvendte udstyr. Børnene blev behandlet i respirator. I alle tilfælde var der problemer med lufttilførslen. Enten blev der ikke fugtet, eller den tilførte luft var for kølig. I alle tilfældene var der ingen alarm fra alarmsystemet. Det er vigtigt af hensyn til den nærmere efterforskning, at fejl ved det tekniske udstyr også rapporteres til Lægemiddelstyrelsen. Forveksling af Truxal med anden medicin To patienter fik udleveret forkert medicin fra apoteket på grund af utydelig håndskrift på recepten. I et tilfælde blev ordination af Imurel forvekslet med Truxal. Det det andet tilfælde blev ordination af Truxal forvekslet med Imurel. Siden 2004 blev der rapporteret 325 utilsigtede hændelser, hvor Truxal var medvirkende årsag til hændelserne. 55 af hændelserne omhandlede medicindispensering, hvor Truxal blev forvekslet med anden medicin, såkaldt look-a-like -medicin. Forbrændinger efter brug af varmepuder I perioden blev der rapporteret 36 hændelser, hvor patienter fik forbrændinger i forbindelse med brug af varmetæpper eller varmepuder. I cirka halvdelen af hændelserne kunne patienterne ikke mærke eller reagere på høj 24

25 varme. For eksempel 13 kvinder, som havde fået spinal eller lokal anæstesi eller patienter, som var bedøvede under operation. Advarsler: Ild i dyne efter to minutters brug af el-varmetæppe En hændelse på en plejebolig handlede om en beboer, der som supplement til smertebehandling fik tilbudt et elektrisk varmetæppe. Efter to minutters brug opstod der ild i beboerens sengetøj. Der blev brug et meget gammelt varmetæppe, som blev fundet frem fra et depot. Ifølge Sikkerhedsstyrelsen skal elektriske varmetæpper udskiftes efter 10 år Informationspjecer I 2011 udgav Patientombuddets Læringsenhed en række pjecer og plakater til de nye sektorer i sundhedsvæsenet, der har fået rapporteringspligt samt til patienter og pårørende, som har fået rapporteringsret. Det drejer som om følgende: Sundhedsvæsenet: Pjece: Til dig der skal rapportere en utilsigtet hændelse i: sundhedsvæsenet praksissektoren apotekssektoren det præhospitale område kommunalt regi 25

26 Patienter og pårørende: Plakat: Patienter og pårørende rapporterer utilsigtede hændelser Pjece: Hjælp os med at lære, hvis noget er gået galt Plakat: Hjælp os med at lære, hvis noget er gået galt Pjecerne kan hentes på under menuen publikationer. 26

27 6 Bidrag fra regioner, kommuner og private sygehuse Alle regioner, kommuner og private sygehuse er blevet bedt om at indsamle oplysninger om rapporterede utilsigtede hændelser, udarbejdede handlingsplaner samt faglige udmeldinger fra Oplysningerne samles i en national rapport, som vil blive udsendt i forbindelse med DPSD s årsberetning. Denne rapport skal give et overblik over hvilke patientsikkerhedstiltag, der arbejdes med forskellige steder i sundhedsvæsenet. Derudover er meningen, at den fremadrettet skal medvirke til at give inspiration til patientsikkerhedsarbejdet. Den nationale rapport vil blive offentliggjort på både Patientombuddets og DPSD s hjemmeside. 27

28 Bilag 28

29 Bilag 1 Patientsikkerhedsordningen I patientsikkerhedsordningen er en utilsigtet hændelse defineret som en begivenhed, der forekommer i forbindelse med sundhedsfaglig virksomhed, herunder præhospital indsats eller i forbindelse med forsyning af og information om lægemidler. Utilsigtede hændelser omfatter på forhånd kendte og ukendte hændelser og fejl, som ikke skyldes patientens sygdom, og som enten er skadevoldende eller kunne have været skadevoldende, men forinden blev afværget eller i øvrigt ikke indtraf på grund af andre omstændigheder. Rapporteringspligtige personer er autoriserede sundhedspersoner og de, der handler på disses ansvar samt ambulancebehandlere, apotekere og apotekspersonale. Rapporteringspligtige personer skal rapportere de utilsigtede hændelser, som de observerer i forbindelse med, at hændelsen finder sted, herunder både de hændelser, som de selv er impliceret i og hændelser, som de observerer hos andre. Rapporteringspligten omfatter også de hændelser, som de efterfølgende bliver opmærksomme på i forbindelse med udøvelsen af deres faglige gerning. Rapporteringspligten omfatter ikke utilsigtede hændelser, som opstår i forbindelse med personlig pleje eller ADL (Almindelig Daglig Levevis, dvs. praktisk hjælp). Kendte komplikationer og bivirkninger skal heller ikke rapporteres som en utilsigtet hændelse. Bivirkninger, og fejl på medicinsk udstyr skal anmeldes til Lægemiddelstyrelsen. Der er et link til på Under menuen rapporter hændelse. Fejl på medicinsk udstyr skal også rapporteres som en utilsigtet hændelse. I de forskellige sektorer er rapporteringspligten med hensyn til hændelseskategorier udformet forskelligt (se næste afsnit). Men i alle sektorer er det muligt at rapportere alle hændelser. Afhængigt af hvor hændelsen sker, skal den rapporteres til enten regioner, kommuner eller private sygehuse, som skal registrere samt analysere hændelserne og videregive dem i anonymiseret form til Patientombuddet. Patientombuddet har en formidlingspligt og skal, på baggrund af de rapporterede hændelser samt andre informationskilder, vejlede sundhedsvæsenet om patientsikkerhedsmæssige problemstillinger, herunder om særligt ofte forekomne risikosituationer til støtte for de involverede aktørers varetagelse af de sundhedsfaglige opgaver. Rapporteringssystemet er et fortroligt system. Dette betyder, at viden om en eventuelt rapporterende sundhedsperson kun må gives videre til de personer i samme region, kommune eller på samme private sygehus, som arbejder med modtage, registrere og analysere hændelsen. Kontaktoplysningerne til den rapporterende person slettes inden rapporten videregives til Patientombuddet. Der er mulighed for at rapportere anonymt. Rapporteringssystemet er ikke-sanktionerende dvs., at personer, som rapporterer en utilsigtet hændelse, ikke som følge af rapporteringen kan underkastes disciplinære undersøgelser og foranstaltninger fra ansættelsesmyndigheden, tilsynsmæssige reaktioner af Sundhedsstyrelsen eller strafferetlige sanktioner fra domstolene. 29

30 Man kan læse mere om patientsikkerhedsordningen samt rapportere utilsigtede hændelser på hjemmesiden Udvidelse af patientsikkerhedsordningen i 2011 Patientsikkerhedsordningen blev 1. september 2011 udvidet til udover at omfatte rapporteringspligten for sundhedspersoner, også at omfatte en frivillig rapporterings mulighed for patienter og pårørende. Adgangen for patienter og pårørende til at rapportere utilsigtede hændelser vil yderligere understøtte patientsikkerhedsarbejdet i sundhedsvæsenet, da patienter og pårørende ofte har et samlet overblik over hele behandlingsforløbet, og derfor i nogle tilfælde vil kunne opdage utilsigtede hændelser, som sundhedspersonalet ikke er opmærksom på. Rapporteringspligtige hændelser I vejledning om rapportering af utilsigtede hændelser i sundhedsvæsenet mv. af 3. januar 2011 er rapporteringspligten for de forskellige sektorer udformet således: Sygehusvæsenet: Alle utilsigtede hændelser er rapporteringspligtige, uanset den faktuelle konsekvens for patienten. Praksissektoren og den præhospitale indsats: Alle utilsigtede hændelser, som opstår i forbindelse med sektorovergange og anvendelse af medicinsk udstyr er rapporteringspligtige. Derudover er infektioner rapporteringspligtige. Regionale botilbud: Alle utilsigtede hændelser, som opstår i forbindelse med medicinering og sektorovergange, rapporteringspligtige. Derudover er patientuheld og infektioner rapporteringspligtige. Den kommunale sundhedssektor: Alle utilsigtede hændelser, som opstår i forbindelse med medicinering og sektorovergange er rapporteringspligtige. Derudover er patientuheld og infektioner rapporteringspligtige. Apotekssektoren: Alle utilsigtede hændelser, som opstår i forbindelse med sektorovergange er rapporteringspligtige. 30

31 I praksissektoren og den præhospitale indsats, den kommunale sundhedssektor samt apotekssektoren er utilsigtede hændelser i de øvrige kategorier rapporteringspligtige, hvis konsekvensen af hændelsen er, at; 1. patienten dør eller 2. patienten får varige funktionstab eller 3. der skal ske lægetilkald, indlæggelse, eller betydelig øget udrednings- eller behandlingsintensivitet eller 4. der for flere patienter er øget plejebyrde eller skal foregå lettere øget udredningseller behandlingsaktivitet. Brugervejledninger til DPSD Patientombuddet har udgivet en brugerguide til DPSD sagsbehandling. 31

32 Bilag 2 Sammensætningen af Nationalt Forum Jette Dam-Hansen Jensen, Lægeforeningen Dorte Steenberg, Dansk Sygeplejeråd Lars Tanderup, Region Hovedstaden Thilde Lydiksen, Kommunernes Landsforening Ulla Rosenkvist, FOA Anna Louise Stevnhøj, Institut for Kvalitet og Akkreditering i Sundhedsvæsenet (IKAS) Mia Fruergaard, Gladsaxe Kommune Hanne Jensen, Brancheforeningen for Privathospitaler Hans Peder Graversen, Region Midtjylland Connie Zigler, Danske Patienter Mads Hyldgaard, Danske Patienter Lena Graversen, Sundhedsstyrelsen Henrik G. Jensen, Lægemiddelstyrelsen Marlene W. Würgler, Danske Regioner Bente Larsen, Sønderborg Kommune Karen-Inger Bast, Patientforsikringen Steffen Egesborg Hansen, Patientombuddet Peter Bak Mortensen, Patientombuddet Jørgen Hansen, Patientombuddet Martin E. Bommersholdt, Patientombuddet 32

33 Bilag 3 Sammensætningen af Koordineringsudvalget Karen-Inger Bast, direktør, Patientforsikringen Carsten Engel, direktør, Institut for Kvalitet og Akkreditering i Sundhedsvæsenet (IKAS) Lena Graversen, overlæge, Sundhedsstyrelsen Henrik G. Jensen, kontorchef, Sundhedsstyrelsen Jørgen Hansen, overlæge, Patientombuddet Martin E. Bommersholdt, oversygeplejerske, Patientombuddet Pia Knudsen, farmaceut, Patientombuddet 2

Årsberetning 2012. Del 1. Dansk Patientsikkerheds Database

Årsberetning 2012. Del 1. Dansk Patientsikkerheds Database Årsberetning 2012 Del 1. Dansk Patientsikkerheds Database Titel: Årsberetning 2012, Dansk Patientsikkerheds Database Del 1. Patientombuddet, 2013. Publikationen kan frit refereres med tydelig kildeangivelse.

Læs mere

Tværregional og Fælles regional retningslinje for utilsigtede hændelser

Tværregional og Fælles regional retningslinje for utilsigtede hændelser Psykiatri og Social Dansk Kvalitetsmodel på det sociale område i Region Midtjylland Dato august 2013 Tværregional og Fælles regional retningslinje for utilsigtede hændelser Vejledning til, hvordan det

Læs mere

Den Danske Kvalitetsmodel på det sociale område. Fælles kommunale retningslinjer for standard 1.6 utilsigtede hændelser

Den Danske Kvalitetsmodel på det sociale område. Fælles kommunale retningslinjer for standard 1.6 utilsigtede hændelser Den Danske Kvalitetsmodel på det sociale område Fælles kommunale retningslinjer for standard 1.6 utilsigtede hændelser Den Danske Kvalitetsmodel på det sociale område Dansk kvalitetsmodel på det sociale

Læs mere

Statusrapport for UTH i speciallægeklinik. Årsrapport 2014

Statusrapport for UTH i speciallægeklinik. Årsrapport 2014 Regionshuset Viborg Nære Sundhedstilbud Statusrapport for UTH i speciallægeklinik Skottenborg 26 Postboks 21 DK-8800 Viborg Tel. +45 7841 0000 kontakt@rm.dk www.rm.dk Årsrapport 2014 Denne rapport indeholder

Læs mere

Årsrapport 2012. Patientsikkerhed - utilsigtede hændelser. Herning Kommune

Årsrapport 2012. Patientsikkerhed - utilsigtede hændelser. Herning Kommune Årsrapport 2012 Patientsikkerhed - utilsigtede hændelser Herning Kommune 1 INDHOLDSFORTEGNELSE 1 Konklusion 3 2 Baggrund 3 3 Resultater 3 3.1 Generelt 3 3.2 Antal rapporterede hændelser 4 3.3 Alvorlighedsgraden

Læs mere

Nyhedsbrev. Ny rapporteringsformular i DPSD

Nyhedsbrev. Ny rapporteringsformular i DPSD Februar 2014 Årgang 3 1 Indhold: Ny rapporteringsformular Mønster i utilsigtede hændelser 2013 Nyt design på dpsd.dk 10 år med et rapporteringssystem Udgivelser siden sidst Om Patientombuddet Ny rapporteringsformular

Læs mere

chvpe Side Patientsikkerhed årsrapport 2013

chvpe Side Patientsikkerhed årsrapport 2013 chvpe Side 1 6-6-217 Patientsikkerhed årsrapport 213 introduktion Patientsikkerhedsordningen blev indført i regionerne 24, hvor man har set en eksponentiel udvikling i rapporteringer af utilsigtede hændelser.

Læs mere

Utilsigtede hændelser Arbejdsgange

Utilsigtede hændelser Arbejdsgange Utilsigtede hændelser Arbejdsgange Sagsnr.: 2011-11201 Dato: 01-03-2011/red. 06/2012 Dokumentnr.: 2011-60735 Sagsbehandler: Mona Lisa Pedersen Indhold 1. Lovgrundlag... 3 2. Formål med rapportering...

Læs mere

UTH i Struer Kommune Første rapport om utilsigtede hændelser i Struer Kommune til Hovedudvalget. Risikomanager Bestillerenheden

UTH i Struer Kommune Første rapport om utilsigtede hændelser i Struer Kommune til Hovedudvalget. Risikomanager Bestillerenheden UTH i Struer Kommune Første rapport om utilsigtede hændelser i Struer Kommune til Hovedudvalget. Indhold Indledning... 3 Hvem skal rapportere... 3 Definition... 3 Hvorfra skal der indrapporteres... 4 Klassificering

Læs mere

Forebyggelse & patientklager

Forebyggelse & patientklager Forebyggelse & patientklager Christian Bjerre Høyer Læge, ph.d. Institut for Retsmedicin Aarhus Universitet Læringsmål Forebyggelse Definere og foretage rapportering af en utilsigtet hændelse Patientklager

Læs mere

NYHEDSBREV. Dansk Patientsikkerhedsdatabase. Hvad skal der ske i 2015? Indhold:

NYHEDSBREV. Dansk Patientsikkerhedsdatabase. Hvad skal der ske i 2015? Indhold: JANUAR 2015 ÅRGANG 4 NYHEDSBREV 1 Indhold: Dansk Patientsikkerhedsdatabase Hvad skal der ske i 2015? Opgørelser fra 2014 Udmeldinger siden sidst Om Læringsenheden Hvad skal der ske i 2015? Patientombuddets

Læs mere

Indsatsområdet - Opfølgning på utilsigtede hændelser

Indsatsområdet - Opfølgning på utilsigtede hændelser Indsatsområdet - Opfølgning på utilsigtede hændelser 1. Formål Kommunerne og Region Sjælland er enige om, at det overordnede formål er at forbedre patientsikkerheden gennem en systematisk registrering,

Læs mere

Patientsikkerhedsarbejdet utilsigtede hændelser

Patientsikkerhedsarbejdet utilsigtede hændelser Side 1 23-01-2019 Patientsikkerhedsarbejdet utilsigtede hændelser Udarbejdet af: Sygeplejefaglig konsulent Christine Vammen Revideret af: Risikomanager Christine Vammen Dato: 2011-01-19 Dato: 2019-01-23

Læs mere

chvpe Side Patientsikkerhed årsrapport 2014

chvpe Side Patientsikkerhed årsrapport 2014 chvpe Side 1 6-6-217 Patientsikkerhed årsrapport 214 introduktion Patientsikkerhedsordningen blev indført i regionerne i 4, hvor man har set en eksponentiel udvikling i rapporteringer af utilsigtede hændelser.

Læs mere

N O TAT. Rapportering af utilsigtede hændelser på det kommunale sundhedsområde

N O TAT. Rapportering af utilsigtede hændelser på det kommunale sundhedsområde N O TAT Rapportering af utilsigtede hændelser på det kommunale sundhedsområde Indhold Rapportering af utilsigtede hændelser på det kommunale sundhedsområde. 1 Indledning... 2 Lovgrundlag... 2 Hvem og hvad

Læs mere

Strategi for læring. Patientombuddets vision er at bidrage til udvikling af kvalitet og patientsikkerhed

Strategi for læring. Patientombuddets vision er at bidrage til udvikling af kvalitet og patientsikkerhed Strategi for læring Patientombuddets vision er at bidrage til udvikling af kvalitet og patientsikkerhed i sundhedsvæsenet Læringsenheden 2011 2 Forord Patientombuddet vil bidrage til udvikling af kvalitet

Læs mere

Kompassets instruks for kvalitetsmodellens standard for utilsigtede hændelser

Kompassets instruks for kvalitetsmodellens standard for utilsigtede hændelser Kompassets instruks for kvalitetsmodellens standard for utilsigtede hændelser Dokumentoverblik Dokumenttype: Lokal instruks Titel Instruks for: Hvordan utilsigtede hændelser rapporteres Hvordan en utilsigtet

Læs mere

Retningsgivende dokument for arbejdet med utilsigtede hændelser

Retningsgivende dokument for arbejdet med utilsigtede hændelser Retningsgivende dokument for arbejdet med utilsigtede hændelser Dokumentoverblik: Dokumenttype: Tvær-regionalt retningsgivende dokument. Dokumentet indeholder også regionale retningslinjer gældende for

Læs mere

Dansk kvalitetsmodel på det sociale område. CDH's lokale retningslinje for arbejdet med utilsigtede hændelser (UTH)

Dansk kvalitetsmodel på det sociale område. CDH's lokale retningslinje for arbejdet med utilsigtede hændelser (UTH) Dansk kvalitetsmodel på det sociale område CDH's lokale retningslinje for arbejdet med utilsigtede hændelser (UTH) Dansk kvalitetsmodel på det sociale område er igangsat af regionerne og Danske Regioner

Læs mere

Opfølgning på utilsigtede hændelser i Speciallægepraksis

Opfølgning på utilsigtede hændelser i Speciallægepraksis Regionshuset Viborg Nære Sundhedstilbud Opfølgning på utilsigtede hændelser i Speciallægepraksis Skottenborg 26 Postboks 21 DK-8800 Viborg Tel. +45 7841 0000 kontakt@rm.dk www.rm.dk Lovgrundlag Med udvidelse

Læs mere

Dansk kvalitetsmodel på det sociale område. Regionale retningslinjer for Kvalitetsmodellens standard for utilsigtede hændelser

Dansk kvalitetsmodel på det sociale område. Regionale retningslinjer for Kvalitetsmodellens standard for utilsigtede hændelser Februar 2017 Dansk kvalitetsmodel på det sociale område Regionale retningslinjer for Kvalitetsmodellens standard for utilsigtede hændelser Dansk kvalitetsmodel på det sociale område er igangsat af regionerne

Læs mere

Årsrapport utilsigtede hændelser 2013 Ved Charlotte Nielsen, risikomanager Vordingborg Kommune

Årsrapport utilsigtede hændelser 2013 Ved Charlotte Nielsen, risikomanager Vordingborg Kommune Årsrapport utilsigtede hændelser 201 Ved Charlotte Nielsen, risikomanager Vordingborg Kommune 1 Årsrapport utilsigtede hændelser 201 i Vordingborg kommune. Indledning Formålet med rapporteringen af UTH

Læs mere

chvpe Side Patientsikkerhed årsrapport 2015

chvpe Side Patientsikkerhed årsrapport 2015 chvpe Side 1 06-06-2017 Patientsikkerhed årsrapport 2015 introduktion Patientsikkerhedsordningen blev indført i regionerne i 2004, hvor man har set en eksponentiel udvikling i rapporteringer af utilsigtede

Læs mere

Baggrund og status for Gladsaxe Kommunes arbejde med utilsigtede hændelser i perioden til

Baggrund og status for Gladsaxe Kommunes arbejde med utilsigtede hændelser i perioden til GLADSAXE KOMMUNE Forebyggelses-, Sundheds- og Handicapudvalget Bilag 1. Baggrund og status for Gladsaxe Kommunes arbejde med utilsigtede hændelser NOTAT Dato: 20.12.2011 Af: Morten Ørsted-Rasmussen Baggrund

Læs mere

Fælles retningslinjer for utilsigtede hændelser på socialområdet

Fælles retningslinjer for utilsigtede hændelser på socialområdet Fælles retningslinjer for utilsigtede hændelser på socialområdet ------------------------------------------------------------- Fælles retningslinjer på socialområdet På det sociale område i Randers Kommune

Læs mere

tværsektorielt Patientsikkerhed Årsrapport til Den Administrative Styregruppe

tværsektorielt Patientsikkerhed Årsrapport til Den Administrative Styregruppe tværsektorielt 2013 Patientsikkerhed Årsrapport til Den Administrative Styregruppe Patientsikkerhed tværsektorielt Årsrapport til Den Administrative Styregruppe, 2013 Kommuner: Roskilde, Faxe, Lejre, Stevns,

Læs mere

Vejledning om rapportering af utilsigtede hændelser i sundhedsvæsenet m.v.

Vejledning om rapportering af utilsigtede hændelser i sundhedsvæsenet m.v. VEJ nr 1 af 03/01/2011 (Gældende) Udskriftsdato: 11. juni 2015 Ministerium: Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse Journalnummer: Indenrigs- og Sundhedsmin., Sundhedsstyrelsen, j.nr. 7-201-04-31/1 Senere

Læs mere

Årsrapport utilsigtede hændelser Fejl skal skabe læring

Årsrapport utilsigtede hændelser Fejl skal skabe læring Årsrapport utilsigtede hændelser 2013 Fejl skal skabe læring 1 Indledning... 3 Formålet med rapporteringen af UTH... 3 Organisering af arbejdet med UTH... 4 Resultater... 4 Rapporterede hændelser fra 2012...

Læs mere

Retningsgivende dokument for arbejdet med utilsigtede hændelser

Retningsgivende dokument for arbejdet med utilsigtede hændelser Retningsgivende dokument for arbejdet med utilsigtede hændelser Dokumenttype: Tvær-regionalt retningsgivende dokument Anvendelsesområde: Alle regionale boformer og institutioner i henhold til 67, 107 og

Læs mere

Dansk kvalitetsmodel på det sociale område. Regionale retningslinjer for kvalitetsmodellens standard for arbejdet med utilsigtede hændelser

Dansk kvalitetsmodel på det sociale område. Regionale retningslinjer for kvalitetsmodellens standard for arbejdet med utilsigtede hændelser 6. marts 2016 Dansk kvalitetsmodel på det sociale område Regionale retningslinjer for kvalitetsmodellens standard for arbejdet med utilsigtede hændelser Dansk kvalitetsmodel på det sociale område er igangsat

Læs mere

FORMÅL Formålet med denne lokale instruks er at beskrive, hvordan der på Østerskoven arbejdes med utilsigtede hændelser (UTH).

FORMÅL Formålet med denne lokale instruks er at beskrive, hvordan der på Østerskoven arbejdes med utilsigtede hændelser (UTH). Behandlingscentret Østerskovens lokale instruks for standarden 1.6 Utilsigtede hændelser - Institutionen rapporterer, analyserer og følger op på utilsigtede hændelser FORMÅL Formålet med denne lokale instruks

Læs mere

Årsrapport utilsigtede hændelser Fejl skal skabe læring

Årsrapport utilsigtede hændelser Fejl skal skabe læring Årsrapport utilsigtede hændelser 2012 Fejl skal skabe læring 1 Indledning... 3 Formålet med rapporteringen af UTH... 3 Organisering af arbejdet med UTH... 3 Resultater... 4 Rapporterede hændelser fra 2012...

Læs mere

Patientsikkerhedsordningen

Patientsikkerhedsordningen chvpe Side 1 6-6-217 Patientsikkerhedsordningen introduktion Patientsikkerhedsordningen blev indført i regionerne 24, hvor man har set en eksponentiel udvikling i rapporteringer af utilsigtede hændelser.

Læs mere

Årsrapport 2013. Utilsigtede hændelser i Almen Praksis

Årsrapport 2013. Utilsigtede hændelser i Almen Praksis Regionshuset Viborg Nære Sundhedstilbud Årsrapport 2013 Skottenborg 26 Postboks 21 DK-8800 Viborg Tel. +45 7841 0000 kontakt@rm.dk www.rm.dk Utilsigtede hændelser i Almen Praksis Dato 16-01-2014 Lene Bjerregård

Læs mere

Patientsikkerhed en introduktion til området

Patientsikkerhed en introduktion til området Område: Sundhedsområdet Journal nr.: 12/22788 Dato: 6. november 2012 Udarbejdet af: Maria Frank og Inge Pedersen E mail: Maria.Frank@regionsyddanmark.dk Inge.Pedersen@refgionsyddanmark.dk Notat Patientsikkerhed

Læs mere

Årsberetning 2012. Læringsaktiviteter

Årsberetning 2012. Læringsaktiviteter Årsberetning 2012 Læringsaktiviteter Titel: DPSD årsberetning 2012 Bilag, læringsaktiviteter Patientombuddet, 2013. Publikationen kan frit refereres med tydelig kildeangivelse. Patientombuddet Finsensvej

Læs mere

Redegørelse vedrørende utilsigtede hændelser (UTH) på det specialiserede voksenområde 2014

Redegørelse vedrørende utilsigtede hændelser (UTH) på det specialiserede voksenområde 2014 Redegørelse vedrørende utilsigtede hændelser (UTH) på det specialiserede voksenområde 2014 Utilsigtede hændelser 2014 Tilsynsenheden har til opgave at følge antallet af utilsigtede hændelser (UTH) på det

Læs mere

Utilsigtede hændelser i Region Sjælland. v. Konsulent Liv Nørregaard Skøtt

Utilsigtede hændelser i Region Sjælland. v. Konsulent Liv Nørregaard Skøtt Utilsigtede hændelser i Region Sjælland v. Konsulent Liv Nørregaard Skøtt Utilsigtede hændelser Definition: Ved en utilsigtet hændelse forstås en begivenhed, der forekommer i forbindelse med sundhedsfaglig

Læs mere

INDHOLDSFORTEGNELSE INDLEDNING... 3 1 NYE SAGER, AFGØRELSER OG SAGSBEHANDLINGSTID... 4

INDHOLDSFORTEGNELSE INDLEDNING... 3 1 NYE SAGER, AFGØRELSER OG SAGSBEHANDLINGSTID... 4 Statistiske oplysninger om patientklager 2011 INDHOLDSFORTEGNELSE INDLEDNING... 3 1 NYE SAGER, AFGØRELSER OG SAGSBEHANDLINGSTID... 4 2 OPRETTEDE-, ANTAGNE- OG AFVISTE PATIENTKLAGESAGER... 8 2.1 Fordeling

Læs mere

Årsrapport 2011. Patientklager OUH. Direktionssekretariatet

Årsrapport 2011. Patientklager OUH. Direktionssekretariatet Årsrapport 2011 Patientklager OUH Direktionssekretariatet Indholdsfortegnelse 1. Indledning.... 1 2. Database til registrering af klager.. 1 3. Nyt Patientklagesystem 2 4. Opgørelser 2 4.1 Klagetyper.

Læs mere

Center for Børn og Unge, Egelys retningsgivende dokument for utilsigtede hændelser

Center for Børn og Unge, Egelys retningsgivende dokument for utilsigtede hændelser Center for Børn og Unge, Egelys retningsgivende dokument for utilsigtede hændelser Marts 2013 Revideret 10. marts, 2014 (Per) 1 Dokumenttype: Regionalt retningsgivende dokument Anvendelsesområde: Alle

Læs mere

UDKAST. Sundhedsaftale om opfølgning på utilsigtede hændelser

UDKAST. Sundhedsaftale om opfølgning på utilsigtede hændelser UDKAST Sundhedsaftale om opfølgning på utilsigtede hændelser Lovgivningsmæssige rammer Regioner og kommuner er ifølge sundhedslovens 198 forpligtede til at modtage, registrere og analysere rapporteringer

Læs mere

Referat fra mødet i Nationalt Forum den 29. september 2015

Referat fra mødet i Nationalt Forum den 29. september 2015 Styrelsen for Patientsikkerhed 3. november 2015. Referat fra mødet i Nationalt Forum den 29. september 2015 Til stede Ann Lyngberg for Annemarie Hellebek, Enhedschef, Region Hovedstaden Susanne Richter

Læs mere

Patientsikkerhed - Utilsigtede hændelser Årsrapport 2015 Holstebro Kommune

Patientsikkerhed - Utilsigtede hændelser Årsrapport 2015 Holstebro Kommune Patientsikkerhed - Utilsigtede hændelser Årsrapport 2015 Holstebro Kommune Indledning I Holstebro Kommune arbejdes der med patientsikkerhed ved konstant fokus på kvalitet i det daglige sundhedsfaglige

Læs mere

Høringsnotat vedrørende bekendtgørelse og vejledning om rapportering af utilsigtede hændelser i sundhedsvæsenet mv.

Høringsnotat vedrørende bekendtgørelse og vejledning om rapportering af utilsigtede hændelser i sundhedsvæsenet mv. Høringsnotat vedrørende bekendtgørelse og vejledning om rapportering af utilsigtede hændelser i sundhedsvæsenet mv. 7. juli 2010 j. nr. / sendte den 26. marts 2010 bekendtgørelse og vejledning om rapportering

Læs mere

Nationale Forum, Patientombuddet. Referat af 1. møde i Nationalt Forum den 30. januar 2012.

Nationale Forum, Patientombuddet. Referat af 1. møde i Nationalt Forum den 30. januar 2012. Nationale Forum, Patientombuddet Referat af 1. møde i Nationalt Forum den 30. januar 2012. Dato: 28. august 2012 Mødedeltagere: Jette Dam-Hansen, Lægeforeningen Lars Tanderup, Region Hovedstaden Hanne

Læs mere

Til National Forum Dato: 26. februar 2014

Til National Forum Dato: 26. februar 2014 Til National Forum Dato: 26. februar 2014 Læringsenheden Direkte tlf.: 7228 6631 Direkte E-mail: mebo@patientombuddet.dk Referat fra møde i Nationalt Forum, mandag den 24. februar 2014 kl. 10-12. Dagsorden

Læs mere

Patientsikkerhed Utilsigtede hændelser i Klinik P

Patientsikkerhed Utilsigtede hændelser i Klinik P Patientsikkerhed Utilsigtede hændelser i Klinik P Klinik P s Introduktion Lotte Jensen Hvorfor rapportere? Udvikling af patientsikkerheden Sikkerhed har betydning for patient og personale Minimere antallet

Læs mere

Dine rettigheder som patient

Dine rettigheder som patient Dine rettigheder som patient Vi er til for dig På Region Sjællands sygehuse er patienterne i fokus. Vi lægger stor vægt på at informere og vejlede dig om din sygdom og behandling i et klart og forståeligt

Læs mere

Retningsgivende dokument for arbejdet med utilsigtede hændelser på Visborggaard

Retningsgivende dokument for arbejdet med utilsigtede hændelser på Visborggaard Retningsgivende dokument for arbejdet med utilsigtede hændelser på Visborggaard Dokumentoverblik Dokumenttype: Tværregionalt retningsgivende dokument. Dokumentet indeholder også regionale retningslinjer

Læs mere

28. marts 2014 Årsrapport for utilsigtede hændelser i Kolding Kommune

28. marts 2014 Årsrapport for utilsigtede hændelser i Kolding Kommune Årsrapport for utilsigtede hændelser i Kolding Kommune 2013 1 Indholdsfortegnelse Utilsigtede hændelser... 3 Utilsigtede hændelser i 2013 - på landsplan... 5 Utilsigtede hændelser 2013 Kolding Kommune...

Læs mere

Nationale Forum, Patientombuddet

Nationale Forum, Patientombuddet Nationale Forum, Patientombuddet Referat af 2. møde i Nationalt Forum den 10. september 2012 kl. 10-12. Mødedeltagere: Anna Louise Stevnhøj, IKAS Connie Ziegler, Danske Patienter Dorte Steenberg, Dansk

Læs mere

Nationale Forum, Patientombuddet. Referat af 3. møde i Nationalt Forum den 25. februar 2013 kl Referent: Martin Bommersholdt

Nationale Forum, Patientombuddet. Referat af 3. møde i Nationalt Forum den 25. februar 2013 kl Referent: Martin Bommersholdt Nationale Forum, Patientombuddet Dato: 14. juni 2013 Læringsenheden Direkte tlf.: 7228 6631 Direkte E-mail: mebo@patientombuddet.dk Referat af 3. møde i Nationalt Forum den 25. februar 2013 kl. 10-12.

Læs mere

Årsrapport Patientsikkerhedsarbejdet i Vordingborg kommune

Årsrapport Patientsikkerhedsarbejdet i Vordingborg kommune Årsrapport 2016 Patientsikkerhedsarbejdet i Vordingborg kommune 1 PATIENTSIKKERHED, UTILSIGTEDE HÆNDELSER Indhold FORORD...3 INDLEDNING...4 RAPPORTEREDE HÆNDELSER I PERIODEN 1.1.2016-31.12.2016....5 Antal

Læs mere

Retningsgivende dokument for arbejdet med utilsigtede hændelser

Retningsgivende dokument for arbejdet med utilsigtede hændelser Retningsgivende dokument for arbejdet med utilsigtede hændelser Dokumentoverblik Dokumenttype: Tværregionalt retningsgivende dokument. Dokumentet indeholder også regionale retningslinjer gældende for alle

Læs mere

Tema: Rapporter om utilsigtede hændelser fra patienter og pårørende

Tema: Rapporter om utilsigtede hændelser fra patienter og pårørende 1 Nyhedsbrev Januar 2012, årgang 2 Tema: Rapporter om utilsigtede hændelser fra patienter og pårørende Indhold: Patienter og deres pårørende rapporterer også utilsigtede hændelser Patienter og deres pårørende

Læs mere

21. august 2015 Årsrapport for utilsigtede hændelser i Kolding Kommune

21. august 2015 Årsrapport for utilsigtede hændelser i Kolding Kommune Årsrapport for utilsigtede hændelser i Kolding Kommune 2014 1 Indholdsfortegnelse Utilsigtede hændelser... 3 Utilsigtede hændelser i 2014 - på landsplan... 5 Hændelser rapporteret i 2014... 5 Utilsigtede

Læs mere

Til Nationalt Forum. Referat af mødet i Nationalt Forum Tirsdag den 24. februar 2015 kl

Til Nationalt Forum. Referat af mødet i Nationalt Forum Tirsdag den 24. februar 2015 kl Til Nationalt Forum Dato: 24. marts 2015 Læringsenheden Referat af mødet i Nationalt Forum Tirsdag den 24. februar 2015 kl 10 13. Direkte tlf.: 7228 6631 Direkte E-mail: mebo@patientombuddet.dk Mødedeltagere

Læs mere

Dansk kvalitetsmodel på det sociale område. CDH's lokale instruks for arbejdet med utilsigtede hændelser (UTH)

Dansk kvalitetsmodel på det sociale område. CDH's lokale instruks for arbejdet med utilsigtede hændelser (UTH) Dansk kvalitetsmodel på det sociale område CDH's lokale instruks for arbejdet med utilsigtede hændelser (UTH) Dansk kvalitetsmodel på det sociale område er igangsat af regionerne og Danske Regioner i fællesskab.

Læs mere

Årsrapport Generelt om UTH i Speciallægepraksis. - UTH i Speciallægepraksis

Årsrapport Generelt om UTH i Speciallægepraksis. - UTH i Speciallægepraksis Regionshuset Viborg Nære Sundhedstilbud Årsrapport 2015 - UTH i Speciallægepraksis Skottenborg 26 Postboks 21 DK-8800 Viborg Tel. +45 7841 0000 kontakt@rm.dk www.rm.dk Der er i 2015 rapporteret 57 utilsigtede

Læs mere

N O TAT. Anbefalinger til arbejdet med utilsigtede hændelser

N O TAT. Anbefalinger til arbejdet med utilsigtede hændelser N O TAT Anbefalinger til arbejdet med utilsigtede hændelser Den 5. juli 2010 KVI/MKU/LHT Indhold Anbefalinger til arbejdet med utilsigtede hændelser... 1 Indledning... 2 Kurser i utilsigtede hændelser...

Læs mere

Nyhedsbrev. Tema: Rapporter fra kommuner. National læring af utilsigtede hændelser. Indhold: maj 2012, årgang 2. Læring af utilsigtede hændelser

Nyhedsbrev. Tema: Rapporter fra kommuner. National læring af utilsigtede hændelser. Indhold: maj 2012, årgang 2. Læring af utilsigtede hændelser 2 Nyhedsbrev Tema: Rapporter fra kommuner maj 2012, årgang 2 Indhold: Læring af utilsigtede hændelser Udmeldinger Det Nationale Forum hjælper Patientombuddet med faglig sparring Nyt koordinationsudvalg

Læs mere

Lægemidler og patientsikkerhed - et bud fra Infomatum

Lægemidler og patientsikkerhed - et bud fra Infomatum Lægemidler og patientsikkerhed - et bud fra Infomatum Hvem er vi? 2004 Dansk Lægemiddel Information A/S og Den Almindelige Danske Lægeforening opretter Infomatum A/S Selskabets formål: indsamle, bearbejde

Læs mere

Hvilke medicineringshændelser rapporteres i DPSD?

Hvilke medicineringshændelser rapporteres i DPSD? Hvilke medicineringshændelser rapporteres i DPSD? Farmaceut, Pia Knudsen Patientombuddets læringsenhed Patientombuddet 22. november 2012 slide 2 Afsluttede sager 1/1 8/11 2012 70000 60000 50000 40000 30000

Læs mere

Retningsgivende dokument for arbejdet med utilsigtede hændelser på Kærvang

Retningsgivende dokument for arbejdet med utilsigtede hændelser på Kærvang Retningsgivende dokument for arbejdet med utilsigtede hændelser på Kærvang Dokumentoverblik: Dokumenttype: Tværregionalt retningsgivende dokument. Dokumentet indeholder også regionale retningslinjer gældende

Læs mere

Samarbejde om Patientsikkerhed i Region Sjælland

Samarbejde om Patientsikkerhed i Region Sjælland Samarbejde om Patientsikkerhed i Region Sjælland Definition: Utilsigtet hændelse (UTH) skyldes ikke patientens sygdom er skadevoldende, eller kunne have været det forekommer i forbindelse med behandling/sundhedsfaglig

Læs mere

RÅDGIVNING VEDRØRENDE EKSPERIMENTEL BEHANDLING FOR MENNESKER MED LIVSTRUENDE SYGDOMME

RÅDGIVNING VEDRØRENDE EKSPERIMENTEL BEHANDLING FOR MENNESKER MED LIVSTRUENDE SYGDOMME FEBRUAR 2015 RÅDGIVNING VEDRØRENDE EKSPERIMENTEL BEHANDLING FOR MENNESKER MED LIVSTRUENDE SYGDOMME Årsrapport 2014 RÅDGIVNING VEDRØRENDE EKSPERIMENTEL BEHAND- LING FOR MENNESKER MED LIVSTRUENDE SYGDOMME

Læs mere

Supplerende elektronisk beslutningsstøtte i det fælles medicinkort

Supplerende elektronisk beslutningsstøtte i det fælles medicinkort Supplerende elektronisk beslutningsstøtte i det fælles medicinkort Baggrund. Fejlmedicinering er et fokusområde for sundhedsmyndigheder og regioner, og der er et ønske fra den kliniske side om et bedre

Læs mere

Maj Retningslinje vedrørende utilsigtede hændelser

Maj Retningslinje vedrørende utilsigtede hændelser Maj 2013 Retningslinje vedrørende utilsigtede hændelser Formål Formålet med retningslinjen er at sikre systematisk opmærksomhed på og rapportering af utilsigtede hændelser for at skabe læring i organisationen

Læs mere

Marie Melskens, Lægemiddelstyrelsen. Nov. 2011

Marie Melskens, Lægemiddelstyrelsen. Nov. 2011 Risikosituationslægemidler Marie Melskens, Lægemiddelstyrelsen Nov. 2011 Agenda Utilsigtede hændelser om medicinering i DPSD Hvorfor fokus på disse lægemidler Processen med at identificere disse lægemidler

Læs mere

Vejledning for håndtering af dialogsamtaler.

Vejledning for håndtering af dialogsamtaler. Koncern Sekretariatet Juridisk Sekretariat Kongens Vænge 2 3400 Hillerød Telefon 48 20 50 00 Direkte 48 20 57 19 Fax 48 20 57 77 Web www.regionhovedstaden.dk CVR/SE-nr: 29 19 06 23 Dato: 3. december 2010

Læs mere

Dansk kvalitetsmodel på det sociale område. Lokal retningslinje for arbejdet med utilsigtede hændelser

Dansk kvalitetsmodel på det sociale område. Lokal retningslinje for arbejdet med utilsigtede hændelser Dansk kvalitetsmodel på det sociale område Lokal retningslinje for arbejdet med utilsigtede hændelser Dansk kvalitetsmodel på det sociale område er igangsat af regionerne og Danske Regioner i fællesskab.

Læs mere

Patientsikkerhed i Næstved kommune. Årsberetning Om utilsigtede hændelser

Patientsikkerhed i Næstved kommune. Årsberetning Om utilsigtede hændelser Patientsikkerhed i Næstved kommune Årsberetning 2017 Om utilsigtede hændelser Indhold 1.0 Indledning. 3 2.0 Organisering.. 3 3.0 Opgørelse over rapporteringer i 2017.....4 4.0 Bidrag til Styrelsen for

Læs mere

Sødisbakkes instruks for UTH

Sødisbakkes instruks for UTH 1 Sødisbakkes instruks for UTH Dokumentoverblik Dokumenttype: Tværregionalt retningsgivende dokument. Dokumentet indeholder også regionale retningslinjer gældende for alle tilbud i Specialsektoren. Desuden

Læs mere

Sådan rapporterer du en utilsigtet hændelse i DPSD Vejledning for medarbejdere

Sådan rapporterer du en utilsigtet hændelse i DPSD Vejledning for medarbejdere Rammekontraktbilag J Sådan rapporterer du en utilsigtet hændelse i DPSD Vejledning for medarbejdere SAMMMEN.. KAN VI BLIVE BEDRE! TVÆRSEKTORIELT NETVÆRK KLYNGE MIDT 1 Indholdsfortegnelse: Sådan kommer

Læs mere

Styrket inddragelse af frivillige på plejecentre SAMMENLIGNING AF FØR- OG EFTERMÅLING

Styrket inddragelse af frivillige på plejecentre SAMMENLIGNING AF FØR- OG EFTERMÅLING Styrket inddragelse af frivillige på plejecentre SAMMENLIGNING AF FØR- OG EFTERMÅLING 2016 Styrket inddragelse af frivillige på plejecentre SAMMENLIGNING AF FØR- OG EFTERMÅLING Sundhedsstyrelsen, 2016.

Læs mere

Generelt om UTH i speciallægepraksis

Generelt om UTH i speciallægepraksis Regionshuset Viborg Koncern Kvalitet Årsrapport 2016 Arbejdet med utilsigtede hændelser i speciallægepraksis Skottenborg 26 Postboks 21 DK-8800 Viborg Tel. +45 7841 0000 kontakt@rm.dk www.rm.dk Der er

Læs mere

Patientsikkerhed i Norddjurs Kommune

Patientsikkerhed i Norddjurs Kommune Patientsikkerhed i Norddjurs Kommune Evaluerings- og årsrapport 2012 inkl. data for 1. kvartal 2013 Organisering og implementering af arbejdet med utilsigtede hændelser og fortsat styrkelse af patientsikkerheden

Læs mere

ÅRSRAPPORT Utilsigtede hændelser i Stevns Kommune

ÅRSRAPPORT Utilsigtede hændelser i Stevns Kommune ÅRSRAPPORT 2014-2015 12-01-2016 Utilsigtede hændelser i Stevns Kommune Årsrapport 2014-2015 Utilsigtede hændelser i stevns kommune Indhold Hvad er en utilsigtet hændelse s.2 Hvordan rapporteres der s.2

Læs mere

Årsrapport for patientsikkerhed 2014

Årsrapport for patientsikkerhed 2014 Årsrapport for patientsikkerhed 2014 Social-, Sundheds- og Arbejdsmarkedsområdet, Frederiksberg Kommune Januar 2015 Årsrapport for patientsikkerhedsarbejdet i Frederiksberg Kommune Dette er den tredje

Læs mere

Patientsikkerhed i Næstved kommune. Årsberetning Om utilsigtede hændelser

Patientsikkerhed i Næstved kommune. Årsberetning Om utilsigtede hændelser Patientsikkerhed i Næstved kommune Årsberetning 2016 Om utilsigtede hændelser Indhold 1.0 Indledning 3 2.0 Organisering.. 3 3.0 Opgørelse over rapporteringer i 2016....4 4.0 Bidrag til Patientsombuddets

Læs mere

Fælles regionale principper for. systematisk læring af patientklager

Fælles regionale principper for. systematisk læring af patientklager Fælles regionale principper for systematisk læring af patientklager Fælles regionale principper for systematisk læring af patientklager Læring af patientklager handler om at lytte, agere og forbedre. Formålet

Læs mere

I det følgende gives seks anbefalinger til politikerne, som vil medvirke til at forebygge og reducere forekomsten af underernæring.

I det følgende gives seks anbefalinger til politikerne, som vil medvirke til at forebygge og reducere forekomsten af underernæring. Forum for Underernærings anbefalinger til reduktion af underernæring: Underernæring 1 blandt ældre og patienter 2 er et betydeligt problem for den enkelte og koster samfundet mia. af kr. årligt. En indsats

Læs mere

Dosisdispensering. Identifikation af utilsigtede hændelser og forslag til forebyggende tiltag. Version 1.2

Dosisdispensering. Identifikation af utilsigtede hændelser og forslag til forebyggende tiltag. Version 1.2 Denne publikation er særligt rettet imod ledelse samt sundhedspersonale involveret i dosisdispenseret medicin. Dosisdispensering Identifikation af utilsigtede hændelser og forslag til forebyggende tiltag

Læs mere

Inviteret Tina Lynge, Dansk Selskab for Patientsikkerhed, TLY, præsentation af punkt 4

Inviteret Tina Lynge, Dansk Selskab for Patientsikkerhed, TLY, præsentation af punkt 4 Til National Forum Referat af møde i Nationalt Forum, den 1. oktober 2013 kl. 10-12. Mødedeltagere Anna Louise Stevnhøj IKAS, AS Britt Wendelboe (BW) for Beth Lilja, direktør, Dansk Selskab for Patientsikkerhed,

Læs mere

Nyhedsbrev. Tema: Risikomedicin. Nyt udvalg skal rådgive om potentielt farlig. medicin. Se listen over risikosituationslægemidler. side!

Nyhedsbrev. Tema: Risikomedicin. Nyt udvalg skal rådgive om potentielt farlig. medicin. Se listen over risikosituationslægemidler. side! 4 Nyhedsbrev Tema: Risiko oktober 2012, årgang 2 Indhold: Nyt udvalg skal rådgive om potentielt farlig Risikosituationslægemidler Hvad bør sundhedspersoner gøre? OBS-meddelelse om stort stomioutput Utilsigtede

Læs mere

Borgersikkerhed! Organisering og implementering af indberetning og opfølgning på Utilsigtede Hændelser (UTH) i Norddjurs Kommune.

Borgersikkerhed! Organisering og implementering af indberetning og opfølgning på Utilsigtede Hændelser (UTH) i Norddjurs Kommune. Nyhedsbrev nr. 1 september 2012. Borgersikkerhed! Organisering og implementering af indberetning og opfølgning på Utilsigtede Hændelser (UTH) i Norddjurs Kommune. Kære Chefer, Områdeledere, Teamledere

Læs mere

Årsrapport Patientsikkerhedsarbejdet i Vordingborg kommune

Årsrapport Patientsikkerhedsarbejdet i Vordingborg kommune Årsrapport 2015 Patientsikkerhedsarbejdet i Vordingborg kommune 1 PATIENTSIKKERHED, UTILSIGTEDE HÆNDELSER Indhold FORORD... 3 INDLEDNING... 4 RAPPORTEREDE HÆNDELSER I PERIODEN 1.1.2015-31.12.2015.... 5

Læs mere

BEHANDLINGS- OG SUNDHEDSKOMPAS

BEHANDLINGS- OG SUNDHEDSKOMPAS BEHANDLINGS- OG SUNDHEDSKOMPAS Indholdsfortegnelse Kort om behandlings- og sundhedskompasset...4 Den optimale kurs mod din behandling...7 Second opinion...9 Samarbejde med det offentlige...11 Samspil med

Læs mere

UTILSIGTEDE HÆNDELSER

UTILSIGTEDE HÆNDELSER UTILSIGTEDE HÆNDELSER I VEJLE KOMMUNE 2016 ØKONOMI-, ARBEJDSMARKEDS - & SUNDHEDSAFDELINGEN 01 Indholdsfortegnelse Baggrund... 3 Rapporteringer i Dansk Patientsikkerhedsdatabase (DPSD)... 4 Rapporter fra

Læs mere

1 Forord 4. 2 Om os 4. 3 Læringsaktiviteter 5. 3.1 Rapporteringer fra patienter og pårørende 5 3.1.1 Mønstre i hændelser fra patienter og pårørende 6

1 Forord 4. 2 Om os 4. 3 Læringsaktiviteter 5. 3.1 Rapporteringer fra patienter og pårørende 5 3.1.1 Mønstre i hændelser fra patienter og pårørende 6 DPSD årsberetning 2014 Titel: DPSD årsberetning 2014 Patientombuddet, marts 2015. Publikationen kan frit refereres med tydelig kildeangivelse. Patientombuddet Finsensvej 15 2000 Frederiksberg URL: http://www.patientombuddet.dk

Læs mere

Nyhedsbrev Nr. 3 september 2010 Nyt for PRAKSIS. InDholdsfortegnelse. 2 Bliv bedre rustet til at etablere og drive egne lægepraksis

Nyhedsbrev Nr. 3 september 2010 Nyt for PRAKSIS. InDholdsfortegnelse. 2 Bliv bedre rustet til at etablere og drive egne lægepraksis Nyhedsbrev Nr. 3 september 2010 Nyt for PRAKSIS InDholdsfortegnelse 2 Bliv bedre rustet til at etablere og drive egne lægepraksis 3-4 Patientsikkerhed og rapportering af utilsigtede hændelser 5 tilgang/afgang

Læs mere

Sundhedsaftalen om opfølgning på utilsigtede hændelser

Sundhedsaftalen om opfølgning på utilsigtede hændelser Sundhedsaftalen om opfølgning på utilsigtede hændelser Indholdsfortegnelse SUNDHEDSAFTALEN OM OPFØLGNING PÅ UTILSIGTEDE HÆNDELSER... 1 INDHOLDSFORTEGNELSE... 1 1 INDLEDNING... 2 2 HÆNDELSESTYPER... 2 3

Læs mere

Årsrapport Patientsikkerhedsarbejdet i Vordingborg kommune

Årsrapport Patientsikkerhedsarbejdet i Vordingborg kommune Årsrapport 2014 Patientsikkerhedsarbejdet i Vordingborg kommune 1 PATIENTSIKKERHED, UTILSIGTEDE HÆNDELSER INDHOLD FORORD... 3 INDLEDNING... 4 1. RAPPORTEREDE HÆNDELSER I PERIODEN 1.1.2014-31.12.2014....5

Læs mere

Årsberetning 2013. Del 1. Dansk Patientsikkerheds Database

Årsberetning 2013. Del 1. Dansk Patientsikkerheds Database Årsberetning 2013 Del 1. Dansk Patientsikkerheds Database Titel: Årsberetning 2013, Dansk Patientsikkerheds Database Del 1. Patientombuddet, 2014. Publikationen kan frit refereres med tydelig kildeangivelse.

Læs mere

Erfaringer fra de første 2 års arbejde med rapportering af UTH

Erfaringer fra de første 2 års arbejde med rapportering af UTH 25. januar 2013 slide 1 Patientsikkerhed Erfaringer fra de første 2 års arbejde med rapportering af UTH 25. januar 2013 slide 2 præsentationens titel der kan løbe over flere linjer Det får man ud af at

Læs mere

Patientombudet. Torben Hærslev, kontorchef, overlæge. Patientombuddet

Patientombudet. Torben Hærslev, kontorchef, overlæge. Patientombuddet Patientombudet Torben Hærslev, kontorchef, overlæge Program Kort om sundhedsvæsenets opbygning s opbygning og opgaver Sagstyper Sagsgangen Afgørelserne Ministeriet for Sundhed- og Forebyggelse Ministeren

Læs mere

Region Sjælland Patientkontoret Alléen 15 4180 Sorø. Telefon: 70 15 50 01 www.regionsjaelland.dk patientkontoret@regionsjaelland.

Region Sjælland Patientkontoret Alléen 15 4180 Sorø. Telefon: 70 15 50 01 www.regionsjaelland.dk patientkontoret@regionsjaelland. Indledning... 3 Organisation... 4 Opgaver... 4 Patienthenvendelser... 6 Frit sygehusvalg... 8 Patienters retsstilling... 10 Klage og erstatning... 11 Kvalitetssikring af Patientkontoret... 12 Øvrige aktiviteter...

Læs mere

Klager over Psykiatrien

Klager over Psykiatrien September 2014 Klager over Psykiatrien Information om klagebehandling i Psykiatrien i Region Syddanmark regionsyddanmark.dk Vejledning om klagemuligheder Forslag, kritik og klager er en værdifuld hjælp

Læs mere

Patientsikkerhed i tandlæge-klinikker Fokus på medicinering og FMK

Patientsikkerhed i tandlæge-klinikker Fokus på medicinering og FMK Patientsikkerhed i tandlæge-klinikker Fokus på medicinering og FMK Jacob Nielsen, Overlæge, risikomanager Enhed for Kvalitet og Patientsikkerhed Jacob Nielsen, forudsætninger 1994, speciallæge i anæstesiologi

Læs mere