DANFRAS-symposium på Københavns Universitet 2004: Fraseologi i Danmark. En status 1

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "DANFRAS-symposium på Københavns Universitet 2004: Fraseologi i Danmark. En status 1"

Transkript

1 153 Jan Katlev* DANFRAS-symposium på Københavns Universitet 2004: Fraseologi i Danmark. En status 1 Den afholdt Dansk Selskab for Fraseologi (DANFRAS) på initiativ af sin formand, Ken Farø, et symposium med ovenstående titel på Københavns Universitet med foredragsholdere og deltagere fra Københavns Universitet, Handelshøjskolen i København, Aarhus Universitet, Det Danske Sprog- og Litteraturselskab, Gyldendals ord bogsredaktion, Islands Universitet og Universitetet i Osaka (Japan). Der blev holdt foredrag med udgangspunkt i (a) dansk fraseologi om (1) frase o- logi og tekstlingvistik, (2) indlæring af fraseologi, (3) fraseologi og dialekt, (4) fraseologi og kollokationer, (5) fraseologi og etymologi, (6) fraseologisk terminologi samt med udgangspunkt i (b) kontrastiv fraseo logi i dansk og fremmedsprog som (7) islandsk, (8) tysk, (9) engelsk, (10) fransk & italiensk, (11) nygræsk og (12) japansk. Nedenfor gives et kort referat af de enkelte foredrag, bortset fra de fore drag, som i mere eller mindre ændret form er aftrykt i dette nr. af Hermes (Lisbeth Falster Jakobsen og Anna Braasch artikler). I foredraget Om indlæring af fraseologi drøftede Erla Hallsteinsdóttir Kühns model for indlæring af frasemer: identifi kation (=Erkennen) af frasemer i tekster afkodning (=Entschlüsseln) af frasemernes betydning indlæring / leksikalisering (=Erwerben) af frasemer i øvelser oversættelse af frasemer med særligt henblik på afkodningsstrategier over for ukendte eller mindre kendte frasemer i fremmedsprog, og afgrænsningen af de egentlige fra- 1 Denne tekst er en revideret udgave af et referat, der udkom i LEDA-Nyt nr. 39. * Jan Katlev Det Danske Sprog- og Litteraturselskab Christians Brygge 1 DK-1219 København K Hermes, Journal of Linguistics no

2 154 se mer vis-a-vis ikke-frasematiske kollokationer, på grundlag af frasematisk analogi, semantik, fonetisk analogi, visualisering, logisk følge slutning, etymologisk viden & kontekst. Dette blev illustreret med en lang ræk ke af frasemer der indeholder substantivet ansigt, såsom i sit ansigts sved blive lang i ansigtet lægge ansigtet i de rette folder. I foredraget Fraseologi og dialekt behandlede Torben Arboe bl.a. for skellige problemer ved ordbogsregistrering af frasemer på dialekt, som dialektrim der er fremmede for rigsmål: snø-brø sne-brød, døwwløww døje-leve, æri-græri arving-græden ; rörren ær snå:r brörren råd den er snart bruden ; dialektrim parallelle med rigsmålsrim: to:r go:r tåre gårde, le:ğ te:ğ ligge-tigge ; tvillingeformler & bog stavrim: Degne og duer de gør skidne stuer; dialektidiomer med rigsmålsfrem mede betydningsnuancer eller underbetydninger af ord: han æ mæ i faj skav han er med i fadderskabet dvs. han hører lidt til familien ; fåld et får.. fald ikke, far.. dvs. fald ikke, min ven (jovialt til dreng eller mand) ; dialektale særbetydninger af enkeltord: go:j egl. gode, nu ejendom, formue, gods ; dialektale særbetydninger af frasematiske tryktabsforbindelser: give af afgive, afstå, give af sig udstøde en lyd, give op samle [fløde] på overfladen; kaste op, brække sig. I foredraget Fraseologi og etymologi fremlagde Jan Katlev eksempler på den sproghistoriske baggrund for forskellige danske idiomer og kollokationer, anskuet som komplekse resultater af lydudviklinger, lydforvanskninger, betydningsforskydninger og øget tilsløring af en op rindelig lydlig og betydningsmæssig transparens i flerordsforbindelser: Gå fl øj ten af nedertysk gân fl oiten / højtysk gehn flöten, enten opr. af ældre nedertysk fl oiten flyde bort eller opr. af vestjiddisch *fl ejtn / *pflejtn / *b(i)flejtn gå fallit / i ruin. Høg over høg som oprindelig ikke har noget med rovfuglen en høg at gøre; udtrykket er en fonetisk baglæns hyperkorrektion fra formen høj over høj i betydningen mægtig over mæg tig fremmet af idiomer som det oprindelige høg over hane alt så rovfugl over tamfugl. Nogen (pronomen) leksikondefineret i en flerords frase person ikke kendt af-en-talende = (let para fraseret) hvilkenperson ikke vidst af-mig = (para fraseret) hvem ikke ved jeg = (med ordstillingsændring) ikke ved jeg hvem = (oversat til urnordisk) ne wait ek warir = (via lydudviklinger til gammeldansk) NOGHÆR altså noghær, med akkusativen noghæn >> moderne dansk nogen.

3 155 I foredraget Fraseologisk terminologi i Danmark drøftede Lars Brink frasemer / idiomer / fraser bestemt som etablerede flerordsudtryk med en uforudsigelig og uigennemsigtig faktisk betydning der afviger fra udtrykkets pålydendebetydning ; han plæderede for at undgå termen frasem og i stedet at foretrække udtryk som frase med uforudsigelig be tydning eller idiom. Han opstillede som centrale fraseologiske stør relser bl.a. frase : etableret flerordsudtryk ; idiom : frase med uforud sigelig betydning ; metaforisk idiom : idiom med implicit sammenligning ; kollokation : frase med forudsigelig betydning ; foruden nærmere definerede særtermer som rutineytring, rituel ytring, høflighedsfrase, sproglig kliché, konstruktion m.m. I foredraget Að vera ekki á hverju strái/det hænger ikke på træerne. Dansk-islandsk fraseologi behandlede Auður Hauksdóttir ligheder og for skelle mellem danske og islandske flerordsforbindelser, især idiomer og kommunikative formler. I visse tilfælde er der en påfaldende lig hed mellem idiomerne i de to sprog. I andre tilfælde ligner deres fler ordsfor bindelser tilsyneladende hinanden, men adskiller sig allige vel på en ufor udsigelig måde. Det giver vanskeligheder ved tilegnelsen af denne del af ordforrådet. Man kan både komme ud for at der er ækvivalens mel lem de to sprog selv om man ikke regner med det og så omvendt for tilfælde hvor der ikke foreligger ækvivalens selv om man regner med det. 1) Ækvivalente idiomer: bryde isen i den syvende himmel = bjróta ísinn í sjöunda himni; 2) Næsten ækvivalente idiomer: gå i hundene være på det rene med ngt = fara í hundana vera með eitthvað á þurru; 3) Ækvivalente idiomer med synonymvariation: puste nyt liv i ngt redde ansigt = blása nýju lífi í eitthvað bjarga andlitinu; 4) Idiomer med partiel ækvivalens: ikke have salt til et æg ngt hænger ikke på træerne = eiga ekki salt í grautinn eru ekki á hverju strái; 5) Danske idiomer uden islandsk ækvivalent: være ude at svømme skære noget ud i pap; 6) Islandske idiomer uden dansk ækvivalent: draga ýsur komið annað hljóð í strokkin; 7) Høflighedsvendinger: tak for hjælpen god rejse = takk fyrir hjálpinag góða ferð. I foredraget Alles in einen Topf? Problemer i dansk-tysk fraseologi leksikologisk, translatorisk og leksikografisk diskuterede Ken Farø en teoretisk skelnen mellem de tre discipliner leksikologi, translatologi, leksikografi i forhold til idiomer. Ved kontrasteringen af to sprogs idiomer i ordbogssammenhænge og ved tekstoversættelser ope re rer man ofte med en overdrevet absolut distinktion mellem klart

4 156 ækvi valente idiomer, klart ikke ækvivalente idiomer og delvis ækvi valente idiomer. Denne distinktion skyldes en overdreven baseren sig på ydre sproglig form med for ringe hensyntagen til sproglig funktion og sproglig kontekst. De tre discipliner leksikologi, translatologi, leksikografi defineres ideelt som kontrastiv leksikologi: leksikalsk sammen ligning mellem forskellige sprogs ordforråd som sådan uden hensyn til formål og anvendelse, translatologi: undersøgelse af transmis sion af tekstindhold / tekstbetydninger mellem forskellige sprog, (fler sprogs)leksikografi: undersøgelse af flersprogsordbøger ud fra de funktioner de skal varetage. De tre discipliner indebærer hver for sig sin karakteristiske fejlslutning: Den leksikologiske fejl slutning består typisk i at oversætte standardidiomer i et kildesprog med standard ækvivalenter i et målsprog uden hensyn til oversættelsesnatur ligheden i den lokale kontekst, som fx når man oversætter tysk.. bla miere mich bis auf die Knochen til dansk.. blamerer mig selv helt ind til skindet hvor det tyske udtryk i sammenhængen er idiomatisk naturligt, mens den foreslåede danske ækvivalent ikke er naturlig i den konkrete lo kale kontekst blamerer mig. Den translatoriske fejlslutning består i uden forbehold at bruge fulde tekstoversættelser som kilde til gode idiom ækv ivalenter i ordbøger denne fejlslutning kan være mildere som når man i en ordbog gengiver et nutidigt gangbart idiom, fx tysk ihre Brötchen verdienen, med et tilsyneladende tilsvarende forældet dansk idiom som tjene deres brød men den bliver selvfølgelig grovere hvis den udspringer af lodret manglende kendskab til kilde sprogets idiomatik, som når det overførte danske udtryk lige ud af landevejen bliver litteralt oversat til et ikke overført tysk udtryk gleich draussen an der Landstraße. Den leksikografiske fejlslutning består i at anvende tosprogede ordbøger som kilder til ækvivalentforslag i tekstover sættelser som hvis det danske udtryk sommerfugle i maven nervøs kildren i mellemgulvet uden videre i en tekst oversættes med det tilsyneladende ækvivalente tyske udtryk Schmetterlinge im Bauch som næ sten kun betyder forelskelse. I foredraget Bliver falske venner mere ægte med tiden? Om engelsk indflydelse på danske flerordsenheder gennemgik Henrik Gottlieb en række nyere danske frasemlån fra engelsk, både i form af engroslån af nyt stof og betydningsændringer af udvendigt set ækvivalente danske idiomer, med eksempler som fx cold turkey >> kold tyrker; bring up >> bringe op [dvs. bringe på bane ]; make ends meet >> få enderne til

5 157 at mødes [dvs. få pengene til at slå til ]; rotten apples >> rådne æbler [dvs. uheldige elementer ], i stedet for det etablerede danske brodne kar. I foredraget Jeg har det lige på tungen! Fraseologiske somatismer i italiensk, fransk og dansk drøftede Mirella Cristofoli & Lilian Stage det kendte fænomen at kroppen er udgangspunkt for vores erfaringer og at dette også gengives sprogligt, idet betegnelser for legemsdele i alle sprog fungerer som byggeklodser i frasemer, sikkert fordi de samme legemsdele har relativt samme symbolske betydning i mange sprog. Men netop kun relativt samme betydning, idet der kan være kul turelt betingede asymmetrier mellem forskellige sprogs idiomer med betegnelser for legemsdele, såkaldte somatismer. Et eksempel på samme somatisme i italiensk, fransk og dansk har man i jeg har det lige på tungen jeg er lige ved at komme på et ord = je l ai sur le bout de la langue = l ho sulla punta della lingua. En somatisme der ligner har man på fransk i l Europe démocratique, mon oeil! dvs...nej den tror jeg ikke på, den går ikke.., som bedst oversættes til dansk som det demokratiske Europa, i øjet (på Karl den tolvte)! Med en lille forskydning i betegnelsen for legemsdel, tå >> fod, får man træde ngn over tæerne = marcher sur les pieds = pestare i piedi. Med større forskyd ninger i bl.a. den anvendte legemsdel, men med samme idiom betyd ning, har man fx i ikke lægge fingrene imellem = ne pas avoir la langue dans la poche, egtl. ikke have tungen i lommen = non avere peli sulla lingua, egtl. ikke have hår på tungen. I foredraget Fraseologi i almene tosprogede ordbøger og i det vir kelige liv. Forskelle på kontekstafhængige og kontekstuafhængige oversættelser fremlagde Rolf Hesse eksempler på tolkeoversættelser ved EU-domstolen fra nygræsk til en række andre EU-sprog af en passus i en tekst vedr. tilladelse til at eksportere tvivlsomt oksekød fra Irland til de øvrige EU-lande. I denne tekst står, ordret oversat til dansk, ca.:..jeg mener at en accept af en elastisk løsning,... ville åbne Aiolos sække i retning af at eventuelle uregelmæssigheder blev godkendt. Dette udtryk ville åbne Aiolos sække refererer græsk-internt til en scene fra Odysseen hvor det at åbne vindguden Aiolos sække med alle vin dene fra forskellige verdenshjørner får Odysseus skib til at sejle for virret hid og did i stærk storm uden retning. Dette billedsproglige idiom blev her konkret oversat således af de forskellige tolke: dansk: ville åbne for sluserne; svensk: skulle riskera att störa ordningen ville

6 158 risikere at forstyrre (ro og) orden ; engelsk: would tend to disturb the waters ville kunne bringe vandene [havet] i oprør ; men med erstatning med et andet billedsprogligt idiom [åbne Pandoras æske] på tysk: eine Büchse der Pandora öffnen würde; fransk: ouvre une boîte de Pandore. I foredraget Dansk-japansk fraseologi præsenterede Masako Suzuki en dansk idiomordbog for japanere indeholdende ca danske idiomer. Med udgangspunkt i den danske faglitteratur om idiomer og talemåder er der blevet udvalgt et materiale af centrale danske idiomer, som er blevet ordnet efter deres semantiske kerner, fx substantivet agurk i idiomet gå agurk, og derefter forsynet både med (1) en bogstavelig oversæt telse til japansk, (2) en japansk betydningsækvivalent til det danske idiom, og (3) et dansk eksempel indeholdende det danske idiom, fx hendes forældre gik totalt agurk da hun kom for sent hjem. Eksempler på danske idiomer som de japanske leksikografer havde formmæssige og betydningsmæssige problemer med var fx sætte ngt på den anden ende ngt stikker ikke dybt bore i ngt slå nogen for penge have skudt papegøjen komme på benene igen gå op i en spids. Eksempler på danske idiomer som danske leksikografer har været konsulteret om er fx have fidus til hvile på laurbærrene der er krummer i ham tabe ansigt. Eksempler på idiomatiske divergenser mellem dansk og japansk er fx vaske sine hænder (ofø.), på japansk = vaske sine fødder; leve som hund og kat, på japansk = leve som hund og abe; han er chefens højre hånd, på japansk = han er chefens højre arm. Symposiet sluttede med en opsamlingsdiskussion med to hovedemner: (a) en nærmere fastlæggelse af en fælles dansk fraseologisk terminologi og (b) retningslinjer for det fremtidige arbejde inden for Dansk Selskab for Fraseologi. Under (a) var beklageligvis foredragsholderen om Fra seologisk terminologi i Danmark, Lars Brink, ikke til stede. Man drøftede bl.a. ud fra hans oplæg hvor heldigt det var at anvende termen frasem i sammenligning med det tysk inspirerede tungere alternativ fraseologisme eller mere tilvante termer som idiom, fl erordsforbindelse m.m. Et andet centralt problem var spørgsmålet om puristiske eller inter nationale termer. Ken Farø påpegede her det i dansk tradition meget forskelligt denoterende talemåde, der snart bruges om ordsprog og andre mikrotekster, snart om idiomer (i snæver forstand), snart alment sprogligt om fraser, klicheer og uforpligtende formuleringer gene-

7 159 relt. Man nåede ikke frem til fuld enighed om disse spørgsmål, men det blev foreslået at lade dem viderebehandle i et arbejdsudvalg. Denne termi nologidiskussion kan genoptages ved de foredragsarrangementer i DANFRAS-regi som planlægges senere i løbet af DANFRAS har omkring 80 medlemmer i Danmark, foruden fra Polen, Japan, Island, England, Tyskland, Belgien, Sverige og Schweiz.

8 160

Sprogtilegnelse i teori og praksis

Sprogtilegnelse i teori og praksis Sprogtilegnelse i teori og praksis Hvordan lærer børn sprog? Sprog er et komplekst fænomen, og det kan virke som et mysterium, hvordan små børn lærer sprog. De skal inden for meget kort tid af sig selv

Læs mere

Grammatisk opmærksomhed. Prøv at læs I. Sprogets verden. Ad eller af? Find femten fejl 25. ÅRGANG,AUGUST 2002. Sprogligheder

Grammatisk opmærksomhed. Prøv at læs I. Sprogets verden. Ad eller af? Find femten fejl 25. ÅRGANG,AUGUST 2002. Sprogligheder 25. ÅRGANG,AUGUST 2002 Grammatisk opmærksomhed Hvor vigtigt er det at skoleelever har viden om ordklasser og bøjningsformer, og hvordan bibringer man dem grammatisk opmærksomhed? Side 8 Prøv at læs I Et

Læs mere

Nyt fra Sprognævnet. Indhold. Mor har haft repareret cyklen. 2001/1 marts. Artikler. Nye bøger. Spørgsmål og svar. Af Anne Jensen

Nyt fra Sprognævnet. Indhold. Mor har haft repareret cyklen. 2001/1 marts. Artikler. Nye bøger. Spørgsmål og svar. Af Anne Jensen Nyt fra Sprognævnet 2001/1 marts Indhold Artikler Mor har haft repareret cyklen Stednavne i 2000 Om dobbeltnægtelser i dansk Om oprindelsen til ordet bagbord Et forslag (1) og en kommentar (2) Nye bøger

Læs mere

om ortografi og stavefejl om ortografi og stavefejl Dansklærerforeningens Forlag Anita Ågerup Jervelund

om ortografi og stavefejl om ortografi og stavefejl Dansklærerforeningens Forlag Anita Ågerup Jervelund Sådan staver vi om ortografi og stavefejl Hver femte elev forlader skolen uden at kunne læse ordentligt, og også i den voksne befolkning er der et stigende antal funktionelle analfabeter. En af årsagerne

Læs mere

De Lærde have ofte. Sprogligheder 2. Hvorfor er tyske tekster længere end danske?

De Lærde have ofte. Sprogligheder 2. Hvorfor er tyske tekster længere end danske? 1 30. ÅRGANG, MAJ 2007 Gågade eller FuBgångerzone? Det er en almindelig opfattelse, at tyske tekster er længere end danske. Måske er tysktalende mere omstændelige og bruger flere ord end danskere. Måske

Læs mere

Social kompetence - pædagogisk praksis med fokusering på det sociale

Social kompetence - pædagogisk praksis med fokusering på det sociale Social kompetence - pædagogisk praksis med fokusering på det sociale - bidrag til en antologi for Ministeriet for familie- og forbrugsanliggender i forbindelse med indføring af pædagogiske læreplaner for

Læs mere

Gør det forskel at undervise i grammatik?

Gør det forskel at undervise i grammatik? Háskóli Íslands Hugvísindadeild Skor þýsku og Norðurlandamála Gør det forskel at undervise i grammatik? Fokus på form i elevtekster Ritgerð til M.Paed.-prófs Guðrún Guðjónsdóttir Kt.: 180264-2059 Leiðbeinendur:

Læs mere

Tolkning hvor og hvordan?

Tolkning hvor og hvordan? Inge Baaring Tolkning hvor og hvordan? 3. udgave Samfundslitteratur Inge Baaring Tolkning hvor og hvordan? 1. udgave, 1992 2. udgave, 1996 3. udgave, 2001 Samfundslitteratur, 2001 Tryk: Narayana Press,

Læs mere

Børnehaver med Plads til PippiPrinser og PiratPrinsesser. En inspirationsguide til at arbejde med køn og ligestilling i børnehaver

Børnehaver med Plads til PippiPrinser og PiratPrinsesser. En inspirationsguide til at arbejde med køn og ligestilling i børnehaver Børnehaver med Plads til PippiPrinser og PiratPrinsesser En inspirationsguide til at arbejde med køn og ligestilling i børnehaver Børnehaver med Plads til Pippiprinser og Piratprinsesser Udgivet marts

Læs mere

Brug for alle Undervisningsmateriale for folkeskoler og ungdomsuddannelser til brug ved rollemodelbesøg

Brug for alle Undervisningsmateriale for folkeskoler og ungdomsuddannelser til brug ved rollemodelbesøg Brug for alle Undervisningsmateriale for folkeskoler og ungdomsuddannelser til brug ved rollemodelbesøg Indledning Hvert menneske har en historie, der er værd at høre. Dette undervisningsmateriale Brug

Læs mere

Nordens sprog nu med engelsk?

Nordens sprog nu med engelsk? BØGER Nordens sprog nu med engelsk? Af Henrik Gottlieb Bente Selback og Helge Sandøy (red.): Fire dagar i nordiske aviser. Ei jamføring av påverknaden i ordforrådet i sju språksamfunn. Oslo: Novus 2007.

Læs mere

At skrive sig ind i læsningen

At skrive sig ind i læsningen At skrive sig ind i læsningen af Marianne Borup Langhøjskolen, Hvidovre Eksamensopgave til Læsevejlederuddannelsen, 1. modul: Indsigt i børns sproglige udvikling, læsning og skrivning herunder læse- og

Læs mere

Gør noget mere HåNDTErING AF PSyKISK ArBEJDSMIlJø

Gør noget mere HåNDTErING AF PSyKISK ArBEJDSMIlJø Gør noget mere Håndtering af psykisk arbejdsmiljø INDHOLD /5 FORORD /9 Den kulturelle faktor og det psykiske arbejdsmiljø Dominique Bouchet, professor ved Syddansk Universitet /45 Lean og psykisk arbejdsmiljø

Læs mere

1. Nogle almindelige forestillinger om den vanskelige danske ortografi s. 1. 2. Dansk Sprognævns beskrivelse af den danske ortografi 2

1. Nogle almindelige forestillinger om den vanskelige danske ortografi s. 1. 2. Dansk Sprognævns beskrivelse af den danske ortografi 2 Hvad er det særegne ved det danske skriftsystem - Er dansk ortografi sværere end andre sprogs og hvilke pædagogiske konsekvenser skal man drage af det særegne Indholdsfortegnelse 1. Nogle almindelige forestillinger

Læs mere

Dannelse. Redigeret af Martin Blok Johansen. Aarhus Universitetsforlag

Dannelse. Redigeret af Martin Blok Johansen. Aarhus Universitetsforlag Dannelse Dannelse Redigeret af Martin Blok Johansen Aarhus Universitetsforlag DANNELSE Forfatterne og Aarhus Universitetsforlag 2002 Omslagsillustration: Skolen i Athen, Vatikan-museet i Rom Omslag og

Læs mere

SBi 2010:01. Om at bo sammen i et multietnisk boligområde

SBi 2010:01. Om at bo sammen i et multietnisk boligområde SBi 2010:01 Om at bo sammen i et multietnisk boligområde Om at bo sammen i et multietnisk boligområde Knud Erik Hansen Annette Heron Hansen Hakan Kalkan Winnie Rasmussen SBi 2010:01 Statens Byggeforskningsinstitut,

Læs mere

Yngre har stærk tendens. Jamn aiser. Schweizisk uden tårer. Fugerevy. F... ind i ordet. Der uddør flere sprog end dyrearter

Yngre har stærk tendens. Jamn aiser. Schweizisk uden tårer. Fugerevy. F... ind i ordet. Der uddør flere sprog end dyrearter I Jamn aiser ^SK; Hvorfor indleder nogle mennesker rutinemæssigt deres svar med "jamen altså" når de bliver interviewet? Erik Hansen tager denne sproglige vane under behandling. Læs side 5 Schweizisk uden

Læs mere

Adverbium + præposition ét eller to ord?

Adverbium + præposition ét eller to ord? 2011/3 september tidsskrift sb., -et, -er, i sms. tidsskrift- el. tidsskrifts-, fx tidsskrift(s)artikel. tidsspild sb., -et el. tidsspilde sb., -t. tidsspørgsmål sb., -et, tidsspørgsmål, bf. pl. -ene.

Læs mere

Både... men også. 2012/3 september. Af Pia Jarvad

Både... men også. 2012/3 september. Af Pia Jarvad 2012/3 september tidsskrift sb., -et, -er, i sms. tidsskrift- el. tidsskrifts-, fx tidsskrift(s)artikel. tidsspild sb., -et el. tidsspilde sb., -t. tidsspørgsmål sb., -et, tidsspørgsmål, bf. pl. -ene.

Læs mere

Et katalog over paradokser

Et katalog over paradokser Et katalog over paradokser Hans Hüttel Oktober 2009 Øen i søen har kun én barber Til gengæld så klipper han alt hvad han ser Han klipper sin fætter, sin hund og sit får Han klipper billetter, når færgerne

Læs mere

Konfirmations gudstjeneste søndag den 12. april 2015. Kære konfirmander! Livet er som en rejse! og vi gør det selv til en opdagelsesrejse!

Konfirmations gudstjeneste søndag den 12. april 2015. Kære konfirmander! Livet er som en rejse! og vi gør det selv til en opdagelsesrejse! Konfirmations gudstjeneste søndag den 12. april 2015. Kære konfirmander! Livet er som en rejse! og vi gør det selv til en opdagelsesrejse! Vi har hver i sær vores bagage med. Både den helt konkrete bagage

Læs mere

DE MENTALE LOVE MÅDEN SINDET FUNGERER PÅ

DE MENTALE LOVE MÅDEN SINDET FUNGERER PÅ 1 DE MENTALE LOVE MÅDEN SINDET FUNGERER PÅ af Barbara Berger (Copyright Barbara Berger 2000/2009) 2 Indhold Introduktion 3 De Mentale Love / Måden sindet fungerer på - Loven om at tanker opstår 4 - Loven

Læs mere

Regler og medbestemmelse i børnehaven

Regler og medbestemmelse i børnehaven Regler og medbestemmelse i børnehaven En undersøgelse i Børnerådets Minibørnepanel BØRNERÅDETS Minibørnepanel Regler og medbestemmelse i børnehaven 1 2 Børnerådets Minibørnepanel Indhold Indledning / 3

Læs mere

du er ikke alene Tanker og følelsesmæssige reaktioner efter hjertekarsygdom

du er ikke alene Tanker og følelsesmæssige reaktioner efter hjertekarsygdom du er ikke alene Tanker og følelsesmæssige reaktioner efter hjertekarsygdom Du er ikke alene Hjerteforeningen. 2009 Tekst: Helle Spindler, cand. psych., ph.d, Psykologisk Institut, Aarhus Universitet Grafisk

Læs mere

Erkendelsens betydning for skolen og samfundet

Erkendelsens betydning for skolen og samfundet Erkendelsens betydning for skolen og samfundet - brudstykker til en forståelse Speciale ved kandidatuddannelsen i pædagogisk filosofi Af Niels Jakob Pasgaard Vejleder: Thomas Aastrup Rømer Skriftligt speciale,

Læs mere

Samarbejde med pårørende ud fra beboernes perspektiver

Samarbejde med pårørende ud fra beboernes perspektiver 1 Samarbejde med pårørende ud fra beboernes perspektiver Ida Schwartz Institutionsbegrebet er ophævet indenfor voksenområdet, og pædagoger arbejder nu i beboernes egne hjem uanset boformen. Når pædagoger

Læs mere

I BALANCE MED KRONISK SYGDOM. Sundhedspædagogisk værktøjskasse til patientuddannelse

I BALANCE MED KRONISK SYGDOM. Sundhedspædagogisk værktøjskasse til patientuddannelse I BALANCE MED KRONISK SYGDOM Sundhedspædagogisk værktøjskasse til patientuddannelse I BALANCE MED KRONISK SYGDOM Sundhedspædagogisk værktøjskasse til patientuddannelse I Balance med kronisk sygdom Sundhedspædagogisk

Læs mere

At være to om det - også når det gælder abort

At være to om det - også når det gælder abort At være to om det - også når det gælder abort Arbejdsopgave Tidsforbrug Cirka 1-2 timer Forberedelse Kopiering af artiklen At være to om det også når det gælder abort eller deling af denne pdf. Eleverne

Læs mere

Pædagogiske læreplaner

Pædagogiske læreplaner Pædagogiske læreplaner hvad er nu det for noget? F O A F A G O G A R B E J D E En pjece til pædagogmedhjælperne fra Pædagogisk sektor i FOA Fag og Arbejde Indholdsfortegnelse Side 3: Side 4: Side 5: Side

Læs mere

Kvalitative forskningsmetoder i fysioterapi - en introduktion

Kvalitative forskningsmetoder i fysioterapi - en introduktion Kvalitative forskningsmetoder i fysioterapi - en introduktion Af Bente Hovmand fysioterapeut M Sc og Jeanette Præstegaard fysioterapeut M Sc Historien om en tåre Den unge pige bøjede hovedet. Øjnene blev

Læs mere