Kort indholdsfortegnelse

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Kort indholdsfortegnelse"

Transkript

1 Ericsson T28s Anden udgave (september 1999) Denne vejledning er udgivet af Ericsson Mobile Communications AB, uden garanti. Ericsson MobileCommunications AB forbeholder sig retten til uden forudgående varsel at foretage forbedringer og ændringer i vejledningen, som skyldes typografiske fejl, unøjagtigheder i de aktuelle informationer eller forbedringer af programmer og/eller udstyr. Eventuelle ændringer vil blive medtaget i nye udgaver af denne manual. Alle rettigheder forbeholdes., 1999 Publikationsnummer: DA/LZT R1B Trykt i Sverige INNOVATRON PATENTS Kort indholdsfortegnelse Sådan kommer du i gang 3 Klargøring af telefonen 4 Sådan tændes og slukkes telefonen 9 Displayinformation og tastfunktioner 11 Opkald og modtagelse af opkald 14 Under et opkald 17 Funktioner og indstillinger 19 T28_funktioner 20 Sådan bruges menusystemet 21 Din personlige telefonbog 28 Sådan benyttes opkaldslisten 37 Din talemeddelelsesservice 39 Personlige indstillinger 41 Afsende og modtage tekstmeddelelser (SMS) 48 Viderestille indgående opkald 58 Sikkerhed for telefon og abonnement 60 Foretage flere opkald samtidig 67 Indstilling af foretrukne net 72 Opkaldstid/Opkaldspris 75 To-linje service 77 Talekontrol 78 Opkald med telekort 82 Sende og modtage fax- og dataopkald 84 Andre funktioner 86 Profilopbygningen 90 Tilbehør 93 Onlineservice 101 Yderligere oplysninger 105 Hurtigtaster 106 Fejlfinding 108 Ericsson Mobile Internet 110 Tekniske specifikationer 111 Ordliste 112 Vejledning i sikker og effektiv brug 117 Garanti 123 Overensstemmelseserklæring 125 Indeks 127

2 Bemærk! Visse af de serviceydelser, der er beskrevet i manualen, understøttes ikke af alle net. Dette gælder også GSMs internationale nødopkaldsnummer 112. Kontakt din netoperatør eller leverandør, hvis du er i tvivl om, hvorvidt du kan anvende en bestemt service eller ej. Bemærk! Læs kapitlerne Vejledning i sikker og effektiv brug og Garanti, før du bruger din mobiltelefon. Symbolet på vore produkter angiver, at de er godkendt i henhold til EMC-direktiv 89/336/EF, Telekommunikationsdirektiv 91/263/EF og Lavspændingsdirektiv 73/23/EF, hvor disse er relevante. Produkterne opfylder kravene i følgende standarder: Mobiltelefoner i kombination med tilbehør: ETS EMC for digital mobil telekommunikation i Europa. Tilbehør uden direkte forbindelse med en mobiltelefon: EN Elektromagnetisk kompatibilitet, generisk standard for emission, og EN Elektromagnetisk kompatibilitet, generisk standard for immunitet.

3 Sådan kommer du i gang Klargøring af telefonen 4 Sådan tændes og slukkes telefonen 9 Displayinformation og tastfunktioner 11 Opkald og modtagelse af opkald 14 Under et opkald 17

4 Klargøring af telefonen Oversigt Forside Bagside Hul til bælteklemme Volumentast 4 Klargøring af telefonen Display Tastatur Klap Stik til ekstern antenne Udløserknap til klap Batterilås Antenne Indikatorlys Højttaler On/Off Udløserknap til klap Mikrofon Batteri Stik til oplader Stik til håndfrit udstyr

5 Samling For at kunne bruge din telefon skal du gøre følgende: indsæt SIM-kortet tilslut batteriet til telefonen oplad batteriet SIM-kortet Sammen med dit abonnement modtager du et SIM-kort (Subscriber Identity Module). SIM-kortet indeholder en computerchip, som indeholder data om dine telefonnumre, de faciliteter og servicefunktioner, dit abonnement dækker, samt din telefonbog. SIM-kortet leveres i to størrelser. Det ene er på størrelse med et kreditkort, og det andet er mindre. Din telefon anvender det mindre kort. Mange SIM-kort af kreditkortstørrelse har et perforeret mindre kort, som du nemt kan tage ud. Før telefonen kan anvendes, skal du indsætte SIM-kortet som vist nedenfor. Sådan isættes og fjernes SIM-kortet 1. Fjern batteriet, hvis det er monteret. Indfør SIM-kortet i åbningen under de sølvfarvede holdere med guldstikkene PIN-koden nedad og det afskårne hjørne til højre. 2. Løft kanten af SIM-kortet, og træk det ud. De fleste SIM-kort er forsynet med en sikkerhedskode eller PIN (Personal Identity Number), som du skal benytte for at få adgang til nettet. Hver gang du tænder telefonen, beder den dig om at indtaste PIN-koden. Du kan finde din PIN-kode i oplysningsmaterialet fra din netoperatør. Nogle netoperatører tilbyder servicefunktioner, som kræver særskilt PIN-kode, PIN2. Pas godt på din PIN-kode, da den beskytter mod uautoriseret brug af abonnementet. Klargøring af telefonen 5

6 Hvis du indtaster forkert PIN-kode tre gange efter hinanden, vil SIM-kortet blive blokeret. Hvis dette sker, kan du låse telefonen op ved at bruge din PUK-kode (Personal Unblocking Key code), som du også modtager fra din operatør. Batteriet Din T28 leveres med et litiumbatteri. Batteriet er ikke opladet, når du køber telefonen, men der kan være nok strøm på til at tænde for telefonen. Vi anbefaler, at du oplader batteriet i op til tre timer, før du anvender telefonen første gang. Sådan monteres batteriet i telefonen Anbring batteriet på telefonens bagside, og skub, indtil du hører et klik. Hvornår skal batteriet oplades Batteriet, som leveres med telefonen, kan oplades, når du ønsker det, uden tab af ydeevne. Du kan også oplade batteriet, når telefonen er slukket. Sådan bliver du gjort opmærksom på, at batteriet snart skal genoplades eller udskiftes: der lyder et advarselssignal (et kort bip), og meddelelsen Batteri afladt vises på displayet indikatorlyset øverst på telefonen begynder at blinke rødt Hvis du har et Ericsson-godkendt batteri, kan du checke, hvor meget taleog standbytid der er tilbage på menuen Status ved at skubbe volumentasten op eller ned i standby. Du kan gå nedad i menuen ved at trykke på d. Hvor meget standby- og taletid der er tilbage afhænger af, hvilken type batteri du anvender, og din position på nettet. Bemærk, at de angivne tider ikke er nøjagtige. Du kan have 20% mindre tid end angivet på displayet. Bemærk! Telefonen slukker af sig selv, når der ikke længere er nok strøm på batteriet. 6 Klargøring af telefonen

7 Sådan oplades batteriet 1. Sørg for, at batteriet er monteret i telefonen. 2. Slut opladeren til lysnettet. Bemærk! Stikket til lysnettet kan se forskellig ud, afhængigt af hvilken type stikkontakt der anvendes i dit land. Undlad at slutte stikket til andet udstyr end Ericsson Travel Charger CTR-10. Stikket må ikke trækkes ud af opladeren, når den er tilsluttet lysnettet. Sådan vises opladning: indikatorlyset øverst på telefonen lyser konstant rødt (grønt, hvis telefonen er tændt) meddelelsen Oplader kun vises på displayet batterimåleren på displayet blinker kontinuerligt Bemærk! Hvis du oplader et nyt batteri, som er tomt, eller et, som ikke har været brugt i lang tid, kan der gå lidt tid, før du får et tegn på opladning i displayet. Først derefter kan du tænde for og bruge telefonen. Et Ericsson-godkendt batteri markeres på displayet med teksten Ericsson Optimeret opladning, hver gang du påbegynder opladning af batteriet med telefonen tændt. For at opnå den bedst mulige opladning og de bedste samt tale- og standbytider på langt sigt anbefaler vi, at du kun anvender Ericsson-godkendte batterier i din telefon. 3. Slut opladeren til telefonen som vist på billedet. Stikkets lynsymbol skal vende opad. Klargøring af telefonen 7

8 Opladning af batterier, som ikke er Ericsson-godkendte, udføres af sikkerhedsmæssige årsager langsomt. Dette markeres med teksten Oplader kun ukendt batteri på displayet, hver gang du påbegynder opladning af batteriet med telefonen tændt. Tip! Det er muligt at anvende telefonen, mens batteriet oplades. Dette forlænger dog opladningstiden. Når batteriet er fuldt opladet, vil batterimåleren i displayet være fuld, og indikatorlyset øverst på telefonen lyser konstant grønt. Sådan frakobles opladeren Frakobl opladeren fra telefonen ved at trække stikket opad. Sådan tages batteriet ud af telefonen 1. Skub låsen opad. 8 Klargøring af telefonen 2. Løft batteriet op og væk fra telefonen.

9 Sådan tændes og slukkes telefonen Sådan tændes telefonen 1. Åbn klappen ved at trykke på udløserknappen på højre side af telefonen. 2. Tryk på tasten NO, og hold den nede, indtil du hører en tone. Hvis PIN: vises på displayet Visse SIM-kort er beskyttet med en PIN-kode. Hvis PIN: vises på displayet, efter du har tændt for telefonen: 1. Skal du indtaste din PIN-kode. Hvis du indtaster et forkert tal ved indtastning af din PIN-kode, kan du slette det forkerte tal ved at trykke på C tasten. 2. Tryk på YES. Bemærk! Hvis du indtaster forkert PIN-kode tre gange efter hinanden, vil SIM-kortet blive blokeret. Du kan fjerne blokeringen ved hjælp af din PUK-kode. Se SIM-kortlås på side 60. Hvis Telefonen låst vises på displayet, skal du indtaste telefonlåsekoden. Se Telefonlås på side 61. Søgning efter net Når du tænder for telefonen (og har indtastet din PIN-kode), søger telefonen efter et net. Når den har fundet et net, bipper telefonen tre gange. Indikatorlyset øverst på telefonen blinker grønt én gang hvert sekund, og navnet på din netoperatør (som oftest forkortet) vises på displayet. Dette kaldes standbytilstand. Du kan nu foretage og modtage opkald. Bemærk! Se Fejlmeddelelser på side 108, hvis du ikke kommer til standby. Startindstillinger Første gang du tænder for din telefon, vil du måske ændre ringesignal og indstille dato og tid. Se under Personlige indstillinger på side 41 for Sådan tændes og slukkes telefonen 9

10 at få yderligere oplysninger om disse og andre indstillinger. Sådan vælges displaysproget De fleste nyere SIM-kort indstiller automatisk displaysproget til sproget i det land, hvor SIM-kortet er købt, (Automatisk). Hvis det ikke sker, er standardsproget engelsk. Sådan ændres displaysproget. Se under Displaysproget på side 45. Hvis telefonen viser et sprog, du ikke forstår, kan du ændre det til Automatisk eller engelsk på følgende måder: Sådan ændres displaysproget til Automatisk 1. Hvis telefonen ikke er i standby, skal du trykke på tasten NO og holde den nede for at gå til standby. 2. Tryk på u piletasten. 3. Indtast Tryk på d piletasten. Sådan ændres displaysproget til engelsk 1. Hvis telefonen ikke er i standby, skal du trykke på tasten NO og holde den nede for at gå til standby. 2. Tryk på u piletasten. 3. Indtast Tryk på d piletasten. Sådan slukkes telefonen Hvis telefonen er i standby, kan du trykke på tasten NO, indtil du hører en tone. 10 Sådan tændes og slukkes telefonen

11 Displayinformation og tastfunktioner I standbytilstand viser displayet navnet på din netoperatør, tidspunktet, signalstyrken og batteristyrken. Andre ikoner vises, når du modtager meddelelser, videresender indgående opkald, indstiller alarmen osv. I dette kapitel vil du også få gennemgået tastfunktionerne. Displayinformation Nedenstående oversigt viser og forklarer hver enkelt ikon, som muligvis vises i standby. Ikon Navn Forklaring Signalstyrkemåler Viser netsignalstyrke. Batterimåler Indikator for eget net Indikator for viderestilling Indikator for valg af samtaler Profilindikator Indikator for frakoblet eget net Alarmindikator Indikator for frakoblet ringesignal SMS-indikator Indikator for talemeddelelse Indikator for indtalt navn i telefon Linje 1-indikator Viser batteristatus. Du har mistet et indgående opkald. Alle indgående opkald viderestilles til et nærmere angivet nummer. Ingen opkald eller kun bestemte opkald fra en liste modtages. Der er blevet valgt en anden profil end Normal. Der høres ingen lyd, når du modtager et opkald. Alarmklokken er indstillet og tændt. Alle lydsignaler slukkes, bortset fra alarm og timer. Du har modtaget en tekstmeddelelse. Du har modtaget en talemeddelelse (dette er afhængig af dit abonnement). Viser, at taleopkald er indstillet til Aktiver med klap. Linje 1 bruges til udgående opkald hvis du har To-linje service. Displayinformation og tastfunktioner 11

12 Linje 2-indikator Krypteringsindikator Hjemmezoneindikator Bemærk! Hver menu har sit eget symbol. Se Menugrafik på side 21. Tastfunktioner Nedenstående oversigt forklarer tastfunktionerne. Tast Udløserknap til klap YES NO u og d C (Slet) Anvendelse 12 Displayinformation og tastfunktioner Linje 2 i brug hvis du har To-linje service. Kryptering understøttes ikke i øjeblikket af nettet. Du befinder dig i hjemmezonen. Vises ikke på alle net. Åbn klappen, og besvar indgående opkald. (Afslut et opkald ved at lukke klappen). Opkald og besvarelse af opkald. Taleopkald. Tryk og hold tasten nede. Adgang til Opkaldslisten fra standby. Vælg en menu, undermenu eller indstilling. Tænd eller sluk telefonen. Tryk og hold tasten nede i standby. Afslut et opkald. Afvis et opkald. Gå et niveau tilbage i menusystemet, afslut en indstilling eller lad en indstilling uændret. Gå tilbage til standby. Tryk og hold tasten nede. Gå ind i menusystemet. Bladr igennem menuer, lister og tekst. Slet numre og bogstaver fra displayet. Slå mikrofon fra under et opkald. Tryk og hold tasten nede. Indstil telefonen til lydløs. Tryk og hold tasten fra standby. Slet en post fra en liste. Taltasterne Indtast 0-9. Tasten 0 indtaster også det internationale præfiks (+), hvis den holdes nede. Ring til Talemeddelelse. Tryk og hold tasten 1. Adgang til telefonbog. Tryk og hold en af taltasterne 2-9 nede. Bladr igennem menuerne ved hjælp af genvejstaster. Indtast bogstaver, f.eks. når du skriver en SMSmeddelelse. * Indtast *. Skift mellem store og små bogstaver.

13 Tast # (Firkant) Indtast #. Volumentast opad eller nedad Anvendelse Skru op eller ned for lydstyrken i højttaleren eller den håndfri højttaler under samtalen. Afvis indgående opkald ved hurtigt at skubbe tasten opad og nedad. Taleopkald. Skub og hold tasten nede, mens låget er åbent. Gå gennem menuerne. Åbn klappen uden at besvare opkald ved at skubbe og holde tasten nede, mens du trykker på udløserknappen til klappen. Adgang til menuen Status. Bemærk! Du kan læse mere om tastefunktioner i menuerne under Sådan bevæger du dig igennem menusystemet på side 23. Displayinformation og tastfunktioner 13

14 Opkald og modtagelse af opkald Vejledningen i dette afsnit forudsætter, at telefonen er tændt, og at du er inden for rækkevidde af et net. Hvis du er i udlandet, kan du benytte andre net, hvis din netoperatør har en aftale, som gør dette muligt. Se under Indstilling af foretruknenet påside72. Sådan kalder du op 1. Åbn klappen ved at trykke på udløserknappen til klappen. 2. Indtast områdenummer og telefonnummer. 3. Tryk på YES. Bemærk! Visse lande anvender ikke områdenummer. Når opkaldet besvares, starter en tidsmåler automatisk, og du kan se, hvor lang tid samtalen har varet. Hvis dit net og dit abonnement understøtter denne funktion, kan du se på displayet, hvor meget opkaldet koster. Se under Opkaldstid/Opkaldspris på side 75. Sådan afslutter du et opkald Luk klappen, eller tryk på NO for at afslutte opkaldet. 14 Opkald og modtagelse af opkald

15 Optaget Genopkald? Sådan foretager du genopkald af tidligere kaldt nummer Opkaldslisten viser opkald, du har foretaget, besvaret eller mistet. Sådan foretager du genopkald af et tidligere kaldt nummer 1. Tryk på YES for at komme ind i Opkaldslisten. 2. Tryk på u eller d for at vælge det nummer, du ønsker at ringe op. 3. Tryk på YES for at foretage opkaldet. Du kan finde yderligere oplysninger under Sådan benyttes opkaldslisten på side 37. Automatisk genopkald Hvis forbindelsen ikke lykkes ved første opkald, og displayet viser Prøve igen?, kan du ringe nummeret op igen ved at trykke på YES. Din telefon ringer automatisk op igen (op til 10 gange), indtil opkaldet besvares. Når opkaldet tilsluttes, lyder et ringesignal indtil du trykker på en tast eller modtager et opkald. Bemærk! Du behøver ikke at tage telefonen op til øret, før du hører ringesignalet. Automatisk genopkald er ikke til rådighed for fax- og dataopkald. Sådan foretager du internationale opkald 1. Tryk og hold 0 tasten nede, indtil tegnet + vises. Tegnet + erstattes af det internationale præfiks for det land, du ringer fra. 2. Indtast landekode, områdenummer (uden indledende nul) og telefonnummer. 3. Tryk på YES. Sådan foretages nødopkald 1. Tast 112 (det internationale nødopkaldsnummer). 2. Tryk på YES. Det internationale nødopkaldsnummer 112 kan normalt anvendes i alle lande, med eller uden SIM-kort, hvis der er et GSM-net inden for rækkevidde. Bemærk! Visse netoperatører kræver, at SIM-kortet er sat i telefonen, og i visse tilfælde også, at PIN-koden er indtastet. Visse net benytter ikke det internationale nødopkaldsnummer 112. Opkald og modtagelse af opkald 15

16 Svar? Optagettone Sådan modtages et opkald Når du modtager et opkald, ringer telefonen, og displayet viser Svare?. Hvis dit abonnement omfatter Vis nummer, og den, der ringer til dig, også har denne tjeneste, vil du se vedkommendes nummer i displayet. Hvis personens navn og nummer er gemt i telefonbogen, vises navnet på vedkommende. Hvis det indgående opkald er et beskyttet nummer, viser displayet Privat. Hvis det indgående opkald er et nummer, som ikke er omfattet af funktionen Visnummer,visestekstenUkendt. Sådan besvares et opkald Åbnklappenvedattrykke på udløserknappen, eller tryk på YES, når klappen er åben. Sådan afvises et opkald Skub volumentasten på siden af telefonen op eller ned. Displayet viser Optagettone. Hvis den person, som foretager opkaldet, har et abonnement, som understøtter funktionen, vil vedkommende høre en optagettone. Hvis funktionen Viderstil hvis optaget er aktiveret, viderestilles opkaldet til det nummer, du har angivet. Se under Viderestille indgående opkald på side 58. Bemærk! Åbn klappen uden at besvare opkald ved at trykke på volumentasten, mens du åbner klappen. Du kan derefter afvise et opkald ved at trykke på NO eller ved at lukke klappen. Kryptering Kryptering er en indbygget funktion, som koder dine opkald, for derved at sikre dit privatliv. Der vises et udråbstegn på displayet som tegn på, at kryptering ikke i øjeblikket understøttes af nettet. 16 Opkald og modtagelse af opkald

17 Mikrofon FRA Opk. parkeret Under et opkald Din telefon har flere funktioner, som du kan få glæde af, mens du taler i telefonen. Regulering af højttalerens lydstyrke Du kan nemt ændre højttalerens lydstyrke under et opkald ved at skubbe volumentasten på siden af telefonen. Sådan ændres højttalerens lydstyrke under et opkald Skub opad for at skrue op for lydstyrken. Skub nedad for at skrue ned for lydstyrken. Sådan afbrydes mikrofonen Du kan vælge at slå mikrofonen fra under et opkald. Sådan afbrydes mikrofonen midlertidigt under et opkald 1. Tryk og hold C tasten nede. Displayet viser Mikrofon FRA. 2. Hvis du vil fortsætte samtalen, skal du slippe C tasten. Tip! I stedet for at trykke og holde C tasten nede kan du parkere opkaldet. Parkering af opkald 1. Tryk på YES. Opk. parkeret vises i displayet. 2. Hvis du ønsker at fortsætte samtalen, skal du trykke på YES igen. Sådan afsendes tonesignaler Hvis du vil udføre bankforretninger over telefonen eller aflytte en telefonsvarer, skal du bruge koder. Disse koder afsendes som tonesignaler (også kaldet DTMF-toner eller touch -toner). Med din mobiltelefon kan du benytte disse koder under et opkald. Hvis du trykker på 0-9, * og # under et opkald, vil de pågældende tal og symboler blive afsendt som tonesignaler. Tip! Du kan også gemme koder alene eller sammen med et nummer i telefonbogen. Se under Bankforretninger over telefonen på side 33. Der er dog en risiko forbundet med at gemme koder i din telefon, hvis den bliver stjålet. Under et opkald 17

18 Notesblokken 18 Under et opkald Hvis du vil indtaste et telefonnummer under et opkald, kan du benytte displayet som notesblok. Sådan anvender du notesblokken under et opkald Indtast nummeret ved hjælp af de numeriske taster. Når du afslutter opkaldet, bliver nummeret stående i displayet, eller hvis Gem er slået til, vil du blive spurgt, om nummeret skal gemmes i telefonbogen. Du kan også finde nummeret i Tilføj nummer i menuen Telefonbog. Se T28_funktioner på side 20. Når du indtaster nummeret, vil personen i den anden ende høre tonerne. Du kan vælge at slå tonerne fra under et opkald. Se under Slå toner fra på side 44. Sådan kontrollerer du opkaldets varighed/pris Under et opkald vises varigheden af opkaldet på displayet i minutter og sekunder. Afhængigt af dit abonnement, vises evt. i stedet prisen for opkaldet. Bemærk! Dette afhænger af dit net og abonnement. Se Opkaldstid/ Opkaldspris på side 75. Minuttæller Når minuttælleren er aktiveret, hører du et bip hvert minut, som skal minde dig om opkaldets varighed. Se under Minuttæller på side 44. Foretag flere opkald samtidig Din telefon kan håndtere flere opkald på samme tid. Det betyder, at du kan parkere en igangværende samtale og derefter besvare et andet opkald. Du kan også arrangere et telefonmøde med op til fem deltagere. Se under Foretage flereopkaldsamtidig påside67.

19 Funktioner og indstillinger T28_funktioner 20 Sådan bruges menusystemet 21 Din personlige telefonbog 28 Sådan benyttes opkaldslisten 37 Din talemeddelelsesservice 39 Personlige indstillinger 41 Afsende og modtage tekstmeddelelser (SMS) 48 Viderestille indgående opkald 58 Sikkerhed for telefon og abonnement 60 Foretage flere opkald samtidig 67 Indstilling af foretrukne net 72 Opkaldstid/Opkaldspris 75 To-linje service 77 Talekontrol 78 Opkald med telekort 82 Sende og modtage fax- og dataopkald 84 Andre funktioner 86 Profilopbygningen 90 Tilbehør 93 Onlineservice 101

20 20 T28_funktioner T28_funktioner Din T28 er nyeste generation af små telefoner: en Dual Band-telefon med et litiumbatteri - en telefon, som kombinerer moderne design og avanceret teknologi. Den aktive klap giver dig mulighed for at svare ved blot at åbne klappen. Eller hvorfor ikke benytte sig af Stemmestyring og sig Svar for at besvare et opkald eller Optaget, hvis du ønsker at afvise et opkald. Du kan også ringe til en person, simpelthen ved at sige navnet. T28 har en Profilfunktion, som giver dig mulighed for at ændre nogle få indstillinger ved at vælge en bestemt profil, da hver enkelt profil indeholder en gruppe indstillinger, som er forudindstillet til at passe til en bestemt situation. Når du f.eks. går til møde, kan du blot vælge profilen Møde, hvorefter et antal indstillinger, som passer til situationen, aktiveres automatisk. Profilerne er også tilknyttet intelligent tilbehør som f.eks. bordlader, bærbar eller holder til håndfri sæt i bil. F.eks. kan du placere T28 i en holder til håndfri betjening i en bil, og profilen I bil aktiveres automatisk. I T28_displayet kan du se en blanding af tekst og symboler, som gør det lettere for dig at bevæge dig igennem menuerne, når du ønsker at ændre bestemte indstillinger, tænde for vibratoren, sende en meddelelse, gemme et nummer osv. En ekstra funktion er genvejsnumrene, som hurtigt og nemt aktiverer en bestemt indstilling. Du kan også oprette din egen favoritmenu, Mine genveje, som indeholder de indstillinger, du oftest benytter. Hvis du behøver hjælp til at bruge menuerne, er T28 udstyret med hjælpetekster, som kan vejlede dig.

21 Sådan bruges menusystemet Samtlige telefonens funktioner finder du i menuerne. Du benytter dig af menuer, hver gang du ønsker at ændre på en indstilling i telefonen, f.eks. ringesignalet. Du benytter også menuer til at udnytte din telefon optimalt: til at indstille alarm, sende tekstmeddelelser, gemme vigtige telefonnumre etc. Menuerne er ordnet i en fortløbende løkke, som du bevæger dig (bladrer) igennem ved hjælp af u og d eller ved at benytte genveje. Hver menu indeholder en liste af valgmuligheder. Visse menuer har undermenuer med yderligere valgmuligheder. Menugrafik Du kommer ind i menuerne ved at trykke på u eller d. Øversti displayet vises ikoner, som symboliserer hver enkelt menu. Ud over disse er der symboler i undermenuerne for mistede opkald, hjælpetekster, navne etc. Oversigten illustrerer og forklarer de enkelte ikoner og symboler. Symbol Navn Beskrivelse Menuen Telefonbog Din personlige telefonbog. Menuen Meddelelser Menuen Opkaldsinfo Menuen Opsætning Menuen Funktioner Menuen Håndter opk. Håndtering af tekst- og talemeddelelser. Information om opkaldets varighed og pris. Personlige indstillinger og profiler. Spil, vækkeur og andre funktioner. Håndtering af igangværende opkald. Menuen Mine genveje Et udvalg af dine hyppigst anvendte funktioner. Indikator for Du har et igangværende opkald. igangværende opkald Indikator for mistede Viser, at der er et mistet opkald på opkald opkaldslisten, listen over mistede opkald og i standby. Sådan bruges menusystemet 21

22 Symbol Navn Beskrivelse Indikator for besvarede opkald Indikator for kaldt nummer Indikator for telefonhukommelse Gruppeindikator Indikator for ulæste SMS-meddelelser Ikke aflyttet talemeddelelse Indikator for telefonbogsopslag 22 Sådan bruges menusystemet 0 Indikator for SIMkorthukommelse Indikator for indtalt navn i telefon Indikator for indtalt navn i bil Indikator for indtalt navn i telefon og i bil Indikator for foretrukket net Indikator for forbudt net Indikator for hjemmezone Indikator for hjælpetekst Indikator for lås Viser, at der er et besvaret opkald på opkaldslisten. Viser, at der er et kaldt nummer på opkaldslisten. Viser, at en telefonbogspost er gemt i telefonhukommelsen og at SIMkorthukommelsen er fuld. Viser, at en telefonbogspost er en gruppe. Viser, at en tekstmeddelelse ikke er blevet læst. Viser, at en talemeddelelse ikke er blevet aflyttet. Viser, at du kan få adgang til telefonbogen ved at trykke på u. Viser, at en telefonbogspost er gemt i SIM-korthukommelsen. Viser, at et indtalt navn kun er blevet optaget som post i telefonen. Viser, at taleopkald er indstillet til Aktiver med klap. Viser, at et indtalt navn er blevet optaget som post i telefonen og i håndfri sæt i bilen. Viser, at et indtalt navn er blevet optaget som post i telefonen og i håndfri sæt i bilen. Viser, at et net er foretrukket, og at det kan anvendes. Viser, at et net er forbudt, og at det ikke kan anvendes. Viser, at du er i hjemmezonen. Vises ikke på alle net. Viser en hjælpetekst. Viser, at kortlåsen eller telefonlåsen er aktiveret.

23 Sådan bevæger du dig igennem menusystemet Der er to måder at bevæge sig igennem menusystemet: bladre med u eller d ved hjælp af genvejstaster Du kan bladre ved hjælp af u eller d Tryk på... U D YES NO C Bemærk! Oplysninger om, hvordan man skriver bogstaver, finder du under Indtast bogstaver på side 29. Tip! Når du først er inde i menusystemet, kan du trykke på og holde u eller d tasten nede eller skubbe og fastholde volumentasten, indtil du når den menu eller undermenu, som du ønsker, i stedet for at trykke på u eller d tasten igen og igen. Sådan bruges genveje Genveje er en hurtigere måde at bladre igennem menuerne på. Du skal bare indtaste nummeret på den menu eller undermenu, du vil gå til. Du skal dog først gå ind i menuerne ved at trykke på u eller d. Gå tilbage til standby ved at trykke og holde tasten NO nede. Tip! Du kan hurtigt få adgang til funktionen Find og kald op ved at trykke på d og holde tasten nede. Du kan hurtigt få adgang til den første undermenu i menuen Mine genveje ved at trykke på u og holde tasten nede. Bemærk! Det er muligt, at din telefon ikke har alle de menumuligheder, som er beskrevet i denne manual, da mange af dem afhænger af net- og abonnementstype. Af den grund kan genvejsnumrene variere fra telefon til telefon. for... at bladre til venstre eller op gennem menuerne eller funktionerne at bladre til højre eller ned gennem menuerne eller funktionerne at vælge en menu, undermenu eller indstilling at gå et niveau tilbage i menusystemet, afslutte en indstilling eller lade en indstilling uændret at gå tilbage til standby ved at trykke og holde tasten nede at slette poster på en liste Sådan bruges menusystemet 23

24 Sådan skal vejledningen fortolkes I vejledningen i denne manual bruger vi tasterne u og d tilatbeskrive funktioner og indstillinger, fordi genvejsnumrene varierer fra telefon til telefon på grund af abonnement og net. Følgende vejledning beskriver, hvordan tastelyden til Tone indstilles. Indstilling af tastelyden 1. Skift til Opsætning, YES, Lyde & Alarmer, YES, Tastelyd, YES. 2. Vælg Tone. Denne vejledning skal fortolkes sådan: 1. Fra standbytilstand anvendes d eller u, for at du kan bladre til menuen Opsætning. 2. Tryk på YES for at vælge menu. Nu befinder du dig i menuen Opsætning. Navnet på den valgte menu vises øverst på displayet (Opsætning). 3. Tryk på YES for at vælge undermenuen Lyde & Alarmer. (Du skal ikke bladre med piletasterne, fordi dette er den første undermenu i hovedmenuen Opsætning). 4. Anvend d eller u til at bladre til undermenuen Tastelyd. Tryk på YES for at vælge undermenu. 5. Anvend d eller u til at bladre til Tone. Tryk på YES for at vælge Tone alternativet. Du har nu indstillet tastelyden til Tone. Gå tilbage til standby ved at trykke på NO og holde tasten nede. Sådan skal den samme vejledning fortolkes, når du bruger genvejstaster: Indstilling af tastelyden 1. Tryk på d eller u for at komme ind i menusystemerne. 2. Tryk på 4 for at vælge menuen Indstillinger. 3. Tryk på 1 for at vælge undermenuen Lyde & Alarmer. 4. Tryk på 5 for at vælge undermenuen Tastelyd. 5. Vælg Tone. 24 Sådan bruges menusystemet

25 Sådan vises tekst Når du bevæger dig igennem menusystemet, skifter indholdet af displayet. Følgende tip kan hjælpe dig: Sort tekst angiver, hvilken menu du har valgt. Hvid tekst på sort baggrund viser din position i menusystemet. Hvis du trykker på YES, får du adgang til den pågældende menu eller vælger den pågældende indstilling. Grå tekst angiver en funktion, som midlertidigt ikke er til rådighed, f.eks. på grund af dit abonnement eller en bestemt indstilling, som ikke er aktiveret. Tekst markeret med et hak angiver den aktuelle indstilling eller valgte indstillinger. Tekst markeret med en udfyldt knap angiver den aktuelle indstilling. Bemærk! De fleste undermenuer i menuen Håndter opk. vises i grå tekst, når der ikke er noget aktivt opkald. Men vises i sort tekst under et opkald. Mine genveje Du kan placere dine favoritindstillinger i menuen Mine genveje. Pådenne måde kan du finde frem til de indstillinger, du oftest bruger, så hurtigt og nemt som muligt. Når du køber din telefon, indeholder Mine genveje nogle få indstillinger, som du kan fjerne efter eget valg. Du kan også tilføje en indstilling fra en andenmenutilmine genveje. Sådan tilføjes en indstilling til Mine genveje 1. Skift til Mine genveje, YES, Rediger genveje, YES. 2. Vælg en indstilling fra listen ved at trykke på *. 3. Indtast det genvejsnummer, som du ønsker at anvende til din indstilling i denne menu. 4. Tryk på YES. Hvis du ønsker at tilføje endnu en indstilling, gentages trin 2 og 3. Hvis du vil fjerne en indstilling fra Mine genveje,gentagestrin1og2. 5. Tryk på YES for at lukke listen. Tip! Du kan hurtigt få adgang til den første undermenu i menuen Mine genveje ved at trykke på u og holde tasten nede. Sådan bruges menusystemet 25

26 Hjælpetekster Telefonen indeholder pop-up-hjælpetekster, som forklarer undermenuerne. Disse tekster kan du bruge til at få hjælp til at benytte menuernes funktioner og indstillinger. Hjælpeteksterne er slået til, når du køber din telefon, men du kan til enhver tid slå dem fra. Slå hjælpetekster til eller fra 1. Skift til Opsætning, YES, Display, YES, Hjælpefunktioner, YES, Menu hjælp, YES. 2. Vælg Til eller Fra. 26 Sådan bruges menusystemet

27 Mit net 04:22pm Vælg profil Ringevolume Skift til Linje 1 Rediger genveje Skift til Linje 1 Næste indg. opk Vis mit nr. Skjul mit nr. Slå toner fra * Parker opk. * Skift opkald * Udkobl aktivt * Genopt. opkald * Tilslut opkald * Overfør opkald * Træk ud * Udkobl alle * Vækkeur Timer Stopur Lommeregner Spil Tilbehør Lyde & Alarmer Profiler Opk. muligheder Net Display Sprog Tid og dato Låse Talekontrol Håndfri Nulstil indstilling Mistede opkald Opkaldsliste Sidste opkald Kredit Pris i alt Takst Tid i alt Udgående tid Slet opkaldsliste Nulstil tæller Muligheder Kald talemedd. Indbakke Afsend ny Ej afs. post Skabeloner Afsendte poster Muligheder Find og opkald Find og afsend * Tilføj nummer Find og rediger Navne Slet alt Grupper adresser Telekort Muligheder Hukom. status Faste numre Infonumre Servicenumre Bemærk, at mange menualternativer er net- og abonnementsafhængige. * kun til rådighed under et opkald. Sådan bruges menusystemet 27

28 Din personlige telefonbog Du kan oprette en personlig telefonbog ved at gemme telefonnumre og tilhørende navne (en post). En nem måde at foretage opkald på er ved at hente telefonnumre eller navne i din telefonbog. Sådan oprettes en personlig telefonbog Inden du opretter din personlige telefonbog, er der et par ting, du bør vide. Du bør skaffe dig kendskab til hukommelsen og lære, hvordan du gemmer numre med det internationale (+) tegn, og hvordan du indtaster bogstaver. Hukommelser i telefonbogen Du kan også gemme telefonnumre og navne i: SIM-kortets hukommelse telefonens hukommelse Dine poster gemmes først i positionerne på dit SIM-kort. Det faktiske antal hukommelsespositioner, som du har til rådighed, afhænger af SIM-kortet. Når du gemmer dine telefonnumre i kortets hukommelse, kan du anvende de poster, der er gemt på SIM-kortet, selv når du skifter telefon, dvs. når du sætter dit SIM-kort i en anden telefon. Når du gemmer dine telefonnumre i telefonens hukommelse, sikrer du, at de altid er til rådighed i din telefon, selv hvis du skifter SIM-kort. Telefonen har desuden en hukommelse på 99 positioner, hvor dine poster gemmes, når alle SIM-positioner er optaget. Internationale numre Hvis du ønsker at bruge din telefon både hjemme og i udlandet, bør du gemme alle telefonnumre som internationale numre, dvs. med tegnet (+), (som automatisk erstattes af det internationale præfiks for det land, du ringer fra) efterfulgt af landekode, områdenummer og telefonnummer. Indtastning af internationalt telefonnummer Tryk og hold 0 nede for at indtaste + tegnet. Udelad det første nul i områdenummeret. 28 Din personlige telefonbog

29 Indtast bogstaver Du kan indtaste bogstaver, når du anvender telefonbogen, og når du sammensætter en kort meddelelse (SMS). Se under Afsende og modtage tekstmeddelelser (SMS) på side 48. Tryk på den relevante tast, 1 9, 0 eller #, gentagne gange, indtil det ønskede tegn vises på displayet. Tryk på Eksempel: for at skrive 1 Mellemrum-?!.:;" <=>()_1 2 ABCÅÄÆàÇ2Γ 3 D E F è É 3 Φ 4 G H I ì 4 5 J K L 5 Λ 6 MNOÑÖØò6 7 P Q R S ß 7 Π Σ 8 T U V Ü ù 8 9 WXYZ9 0 %$ 0Θ Ξ Ψ Ω # # * For at indtaste et A skaldutrykkeéngangpå2. For at indtaste et B skal du trykke to gange hurtigt på tasten 2. For at indtaste små bogstaver skal du indtaste f.eks. bogstavet A og derefter trykke på *.Derviseset a. Der vil nu fremkomme små bogstaver, indtil du trykker på * igen. For at indtaste tal skal du trykke på og holde en vilkårlig nummertast nede. For at slette bogstaver og tal skal du trykke på tasten C. Du kan også benytte volumentasten som genvej til visse bogstaver: For at indtaste et B skal du skubbe volumentasten opad og trykke på 2. For at indtaste et C skal du skubbe volumentasten nedad og trykke på 2. Tip! Du kan vælge et andet alfabet ved at trykke på # og holde tasten nede. Din personlige telefonbog 29

30 Sådan gemmes et telefonnummer sammen med et navn Hvert telefonnummer, som du gemmer, får også et positionsnummer. Du kan gemme telefonnumre sammen med navne for at gøre det lettere for dig at holde styr på dine telefonnumre. 30 Din personlige telefonbog Sådan gemmes telefonnumre sammen med et navn 1. Skift til Telefonbog, YES, Tilføj nummer, YES. En liste over anvendte, men ikke gemte numre fremkommer. 2. Vælg Tilføj ny? eller en af taltasterne fra listen ved at trykke på YES. 3. Indtast det telefonnummer, du ønsker at gemme (inklusiv (+) tegnetog landekoden), og tryk på YES. 4. Indtast et navn, som du ønsker at forbinde med telefonnummeret, og tryk på YES. 5. Du har nu tre muligheder: For at gemme nummeret i første ledige position skal du trykke på YES. For at gemme nummeret i en anden position skal du trykke på C for at slette nummeret, indtaste en ny position og trykke på YES. For at gemme nummeret i telefonens hukommelse skal du vide, hvor mange positioner du har på dit SIM-kort. Det kan du kontrollere i Hukom.status i menuen Telefonbog. Hvis du f.eks. har 200 positioner på dit SIM-kort, kan du angive nummer 201 til at gemme et nummer i telefonens hukommelse. Hvis du har aktiveret Taleopkald, bliver du spurgt, om du vil føje et navn til et telefonnummer i telefonbogen. Se under Talekontrol på side 78. Gem Hvis du ønsker at blive spurgt, om du vil gemme numre på opkald eller besvarede opkald, som ikke allerede er gemt i din telefonbog, kan du aktivere indstillingen Gem. Sådan slås funktionen Gem fra eller til 1. Skift til Opsætning, YES, Display, YES, Hjælpefunktion, YES, Gem, YES. 2. Vælg Til eller Fra. Bemærk! Dit abonnement skal understøtte Vis Nummer. Sådan ringer du til et nummer, som er gemt i din telefonbog Du kan enten ringe et nummer op ved at benytte det navn, som er gemt sammen med nummeret, eller du kan ringe nummeret op ved at benytte den

31 positionnummer, hvori det er blevet gemt. Den rækkefølge, der anvendes til at søge efter navne og numre, afhænger af, hvilken rækkefølge du har valgt, dvs. efter navn eller position. Valg af rækkefølge 1. Skift til Telefonbog, YES, Muligheder, YES, Sorter rækkeflg., YES. 2. Vælg en sorteringsrækkefølge. Ring et nummer op, som er gemt i telefonbogen 1. Skift til Telefonbog, YES, Find og opkald, YES. 2. Indtast det positionsnummer eller navn (eller de første bogstaver i navnet), som er tilknyttet det nummer, du ønsker at ringe op. 3. Tryk på YES. Hvis det viste navn ikke er det, du ønsker, skal du trykke på u eller d, indtil du finder det korrekte navn og nummer. 4. Tryk på YES for at foretage opkaldet. Tip! Du kan hurtigt få adgang til funktionen Find og kald op ved at trykke på u og holde tasten nede. Genveje til telefonbogsposter Nårtelefonenståristandby,kandufindeenpostvedat: indtaste positionsnummeret efterfulgt af #. trykke på en af tasterne 2-9 og holde den nede for at finde en post, som begynder med et bestemt bogstav. Hvis du f.eks. trykker på 2 og holder tasten nede, kommer du til første post, som begynder med bogstavet A (eller det, som kommer nærmest derefter). Når du først er inde i listen over telefonbogsposter, kan du anvende u eller d til at bladre igennem positionerne eller indtaste et positionsnummer eller et bogstav for at gå til en bestemt post. Hurtigopkald Du kan ringe til de telefonnumre, du gemmer i positionerne 1 9 i hukommelsen ved at indtaste positionsnummeret og derefter trykke på YES. Eksempel: 1. Indtast tallet Tryk på YES for at foretage opkaldet. Sådan opdateres telefonbogen Fra tid til anden kan du have behov for at ændre navne og numre i telefonbogen. Du vil muligvis også ændre positionsnummeret for en post. Din personlige telefonbog 31

32 Sådan redigeres en post i telefonbogen Find den telefonbogspost, du ønsker at redigere. Du kan benytte enten positionsnummeret eller navnet. Se under Sådan ringer du til et nummer, som er gemt i din telefonbog på side 31. Redigering af en post 1. Skift til Telefonbog, YES, Find og rediger, YES. 2. Indtast positionsnummeret eller navnet på den post, du ønsker at redigere. Tryk på YES. 32 Din personlige telefonbog Hvis det viste navn ikke er det, du ønsker, skal du trykke på u eller d, indtil du finder det korrekte navn og nummer. 3. Tryk på YES for at vælge posten. 4. Vælg Rediger. 5. Rediger nummeret, og tryk på YES. Anvend tasterne u eller d for at flytte markøren. Anvend tasten C for at slette. 6. Rediger navnet, og tryk på YES. 7. Rediger positionsnummeret, og tryk på YES. Beskyttelse mod overskrivning Hvis du forsøger at gemme et telefonnummer i en position, som allerede indeholder et telefonnummer, viser displayet meddelelsen Overskriv? samt det navn, som er gemt i den pågældende position. Du har nu to valgmuligheder: At gemme nummeret i den valgte position Tryk på YES for at erstatte nummeret med det nye nummer. At gemme nummeret i en anden position 1. Tryk på NO. 2. Indtast det nye positionsnummer. 3. Tryk på YES for at gemme nummeret i den nye position. Når kortets hukommelse er fuld Når alle SIM-kortpositioner er optaget, vises en ikon ved siden af positionsnummeret, se margen. Herefter gemmes alle poster i telefonens hukommelse. Hvis alle positioner, inklusiv telefonens hukommelse, er optaget, skal du slette et gammelt nummer ved at indtaste en position, som allerede er optaget, og trykke på YES.

33 Slet alt i telefonens hukommelse? Slet en post fra hukommelsen 1. Skift til Telefonbog, YES, Find og rediger, YES. 2. Indtast positionsnummer eller det navn, du ønsker at slette, og tryk på YES. (Dette afhænger af sorteringsrækkefølgen, dvs. efter navn eller position). 3. Tryk på YES. 4. Vælg Slet. 5. Tryk på YES for at bekræfte dit valg. Slet alle poster fra telefonens hukommelse 1. Skift til Telefonbog, YES, Slet alt, YES. 2. Spørgsmålet Slet alt i telefonens hukommelse? vises. Tryk på YES. 3. Indtast telefonlåsekoden (0000 eller en anden kode, du har valgt). Alle poster i telefonens hukommelse er nu slettet. Bankforretninger over telefonen Hvis du benytter telefonen til bankforretninger, kan du gemme bankens telefonnummer sammen med dine personlige koder, eller du kan kun gemme dine koder. Du behøver blot at tilføje en pause (p) mellem telefonnummeret og koderne. Du indsætter en pause ved at trykke på og holde * tasten nede. Normaltskaldertilføjeset#efter hver kode. Nogle gange kræves der også en pause. Tal med din bank, hvis du er i tvivl om hvordan #og pause (p) skal bruges. Bemærk! Det kan være forbundet med risiko at gemme dine koder i telefonen, hvis den bliver stjålet. Gem et telefonnummer sammen med koder 1. Skift til Telefonbog, YES, Tilføj nummer, YES, Tilføj ny?, YES. 2. Efter indtastning af telefonnummer, tryk på og hold * nede, indtil pausetegnet p vises på displayet. 3. Indtast koden og #. Du kan eventuelt indtaste en pause, den næste kode osv. 4. Indtast det navn, du ønsker at tilknytte telefonnummer og kode, og tryk på YES. 5. Tryk på YES for at gemme. Hvis du ønsker at gemme nummeret i en anden position end den foreslåede, skal du se under Sådan gemmes et telefonnummer sammen med et navn på side 30. Din personlige telefonbog 33

34 For at foretage et opkald med toner (DTMF-toner) skal du gå frem som beskrevet i Sådan ringer du til et nummer, som er gemt i din telefonbog på side 31. Når du ringer op, ringer telefonen til et nummer, venter, indtil opkaldet besvares, og sender derefter koden. Hvis du indsætter en ny pause og endnu en kode, vil telefonen holde en ny pause og derefter sende den næste kode osv. Gem kun koder 1. Skift til Telefonbog, YES, Tilføj nummer, YES, Tilføj ny?, YES. 2. Indtast koden efterfulgt at #og eventuelt en pause, en ny kode osv. 3. Tryk på YES. 4. Indtast det navn, du ønsker at knytte dine koder til, og tryk på YES. 5. Tryk på YES for at gemme. Under et opkald, kan du hente koder fra telefonbogen og sende dem. Sende koder under et opkald 1. Skift til Telefonbog, YES, Find og send, YES. 2. Indtast kodernes navn (eller de første bogstaver i navnet) eller positionsnummer og tryk på YES. 3. Tryk på YES for at sende koderne. 34 Din personlige telefonbog

35 Grupper T28 giver dig mulighed for at oprette grupper af telefonbogsposter. På denne måde kan du sende en tekstmeddelelse til flere modtagere på én gang. Se under Afsende og modtage tekstmeddelelser (SMS) på side 48. Opret en ny gruppe 1. Skift til Telefonbog, YES, Grupper, YES, Tilføj ny?, YES. 2. Indtast et navn for gruppen, og tryk på YES. 3. Skift til Tilføj ny?, YES. 4. Vælg en post i din telefonbog. 5. Tryk på YES ved Tilføj ny? for at tilføje næste medlem. Tilføj et nyt medlem til en eksisterende gruppe 1. Skift til Telefonbog, YES, Grupper, YES. 2. Vælg den gruppe, du ønsker at redigere. 3. Skift til Rediger, YES, Tilføj ny?, YES. 4. Vælg en post i din telefonbog. Slet et medlem fra en gruppe 1. Skift til Telefonbog, YES, Grupper, YES. 2. Vælg den gruppe, du ønsker at redigere. 3. Vælg Rediger. 4. Skift til det medlem, du vil slette, og tryk på C. 5. Tryk på YES for at bekræfte dit valg. Slet en gruppe 1. Skift til Telefonbog, YES, Grupper, YES. 2. Vælg den gruppe, du ønsker at slette. 3. Vælg Slet. 4. Tryk på YES for at bekræfte dit valg. adresser Du kan gemme adresser, som kan benyttes, når du ønsker at sende en tekstmeddelelse som . Se under Afsende og modtage tekstmeddelelser (SMS) på side 48. Du kan gemme 10 -adresser, somhverbeståraf60tegn. Gem en adresse 1. Skift til Telefonbog, YES, adresser, YES, Tilføj ny?, YES. 2. Indtasten adresse,ogtrykpåYES. 3. Indtast et navn, og tryk på YES. Tip! Du finder ved at trykke på 0 tasten tre gange. Din personlige telefonbog 35

36 Redigering af en adresse 1. Skift til Telefonbog, YES, adresser, YES. 2. Vælg den position, du vil redigere. 3. Vælg Rediger. 4. Rediger adresse, og tryk på YES. 5. Rediger navnet, og tryk på YES. Slet en adresse 1. Skift til Telefonbog, YES, adresser, YES. 2. Vælg den post, du ønsker at slette. 3. Vælg Slet. 4. Tryk på YES for at bekræfte dit valg. Kontroller status for hukommelse Funktionen Hukom. status i din telefonbog giver dig mulighed for at kontrollere, hvor mange hukommelsespositioner der er tilbage i hukommelsen. 36 Din personlige telefonbog Sådan kontrolleres status i de forskellige telefonbogshukommelser 1. Skift til Telefonbog, YES, Hukom. status, YES. 2. Brug u eller d for at bladre igennem listen.

37 Sådan benyttes opkaldslisten Opkaldslisten er en telefonnummerlog, som gemmer informationer (tidspunkt, dato, telefonnummer og navn) om de 30 seneste indgående og udgående opkald. Når din liste overstiger 30 opkald, slettes de ældste. Hvilke opkald gemmes? De numre, du har ringet op, gemmes altid. Hvis dit abonnement omfatter Vis nummer, og den, der ringer til dig, også har denne tjeneste, vil du finde telefonnumre (sammen med et navn, hvis nummeret er gemt i din telefonbog) vedrørende besvarede og mistede opkald på Opkaldslisten. Hvisdet indgående opkald er et begrænset nummer, viser displayet Privat. Hvisdet indgående opkald er et nummer uden tjenesten Vis nummer, vises Ukendt. Du kan ringe til et hvilket som helst gemt nummer på Opkaldslisten. Opkaldslisten gemmer: Kaldte numre Besvarede opkald Mistede opkald Alle opkald gemmes i kronologisk orden. Det sidste opkald, du har foretaget, gemmes i første position. Hvis der ringes mere end én gang til det samme nummer, erstatter det seneste opkald de tidligere. Hvis du kontrollerer et opkald inden for 24 timer, vises tidspunktet for opkaldet. Ellers erstattes tidspunktet af datoen. Bemærk! Hvis du skifter SIM-kort eller slår opkaldslisten fra, ryddes listen. De numre, du selv har kaldt, kan dog forblive i SIM-kortets hukommelse. For at ringe til et nummer fra opkaldslisten 1. Skift til Opkaldsinfo, YES, Opkaldsliste, YES. 2. Skift til det nummer, du vil ringe op, og tryk på YES. Tip! Tryk på YES, når telefonen er i standbytilstand for at gå direkte til opkaldslisten. Sådan benyttes opkaldslisten 37

38 Mistede opkald: 1 Slet et nummer fra opkaldslisten 1. Skift til Opkaldsinfo, YES, Opkaldsliste, YES. 2. Skift til det nummer, du vil slette, og tryk på C. Spørgsmålet Slet? vises på displayet. 3. Tryk på YES for at slette nummeret. Sådan ryddes opkaldslisten 1. Skift til Opkaldsinfo, YES, Slet opkaldsliste, YES. Spørgsmålet Opk. liste Slet? vises på displayet. 2. Tryk på YES for at rydde opkaldslisten. Slå opkaldslisten fra eller til 1. Skift til Opkaldsinfo, YES, Muligheder, YES, Indstil opkaldsliste, YES. 2. Vælg Til eller Fra. Hvis du vælger Fra, vil spørgsmålet Opkaldsliste Slet? vises på displayet. 3. Tryk på YES for at rydde opkaldslisten. Mistede opkald Hvis du har mistet et opkald, vises meddelelsen Mistede opkald: 1 i standbytilstand, hvor tallet 1 viser antallet af mistede opkald. 1. Tryk på YES for at vise de mistede opkald. 2. Hvis du ønsker at ringe til et nummer fra listen over mistede opkald, skal du trykke på YES ved det nummer, du ønsker at ringe op. Bemærk! Du kan også se en liste over mistede opkald i menuen Opkaldsinfo. Mistede opkald gemmes også i opkaldslisten. For at kunne se om du har mistet et opkald, skal opkaldslisten være aktiveret. Vis eller gem eget telefonnummer Hos nogle netoperatører kan man abonnere på en tjeneste, hvor telefonnummeret er skjult som standard. Du kan vælge at få vist eller skjult dit telefonnummer ved et bestemt opkald, hvis dit abonnement indeholder tjenesten Vis nummer med skjult ID-funktion. Sådan skjules telefonnummeret ved et bestemt opkald 1. Indtast det telefonnummer, du vil ringe til. 2. Skift til Håndter opk., YES, Skjul mit nr., YES. 3. Tryk på YES for at foretage opkaldet. Sådan vises telefonnummeret ved et bestemt opkald 1. Indtast det telefonnummer, du vil ringe til. 2. Skift til Håndter opk., YES, Vis mit nr., YES. 3. Tryk på YES for at foretage opkaldet. 38 Sådan benyttes opkaldslisten

39 Din talemeddelelsesservice Bemærk! Denne service afhænger af dit abonnement og din operatør. Dit nets telefonsvarerservice gør det muligt for den, der ringer til dig, at lægge en talemeddelelse, hvis du ikke kan besvare dine opkald. Du vil få en meddelelse om, at du har modtaget en talemeddelelse. Meddelelsen varierer afhængig af din netoperatør. Nogle operatører sender et særligt tegn for Talemeddelelse. Hvis dette er tilfældet, vises en talemeddelelsesikon på displayet. De fleste operatører sender dog en tekstmeddelelse (dvs. en SMS-meddelelse), som f.eks. beder dig om at kontakte din talemeddelelsesservice. Yderligere oplysninger om modtagelse og læsning af tekstmeddelelser finder du under Modtagelse af en meddelelse på side 53. Bemærk! Yderligere oplysninger om din talemeddelelsesservice finder du i materialet fra din netoperatør. Kommunikation med din talemeddelelses-service Hvis din telefon nemt skal fungere med din talemeddelelsesservice, kan du lagre nummeret på din talemeddelelsesservice. Du kan finde nummeret i oplysningsmaterialet fra din netoperatør. Sådan gemmer du dit talemeddelelsesnummer 1. Skift til Meddelelser, YES, Muligheder, YES, Talemeddel. nr., YES. 2. Indtast dit talemeddelelsesnummer, og tryk på YES. Bemærk! Nummeret til din talemeddelelsesservice kan variere, hvis du ringer fraetnet,somikkeerditegetnet. Din talemeddelelsesservice 39

Indholdsfortegnelse. Flere funktioner 58 Kalender, vækkeur, stopur, timer, spil. Introduktion 4 Foretage og modtage det første opkald.

Indholdsfortegnelse. Flere funktioner 58 Kalender, vækkeur, stopur, timer, spil. Introduktion 4 Foretage og modtage det første opkald. Indholdsfortegnelse Introduktion 4 Foretage og modtage det første opkald. Lær telefonen at kende 7 Tastfunktioner, hurtigtaster, indtastning af bogstaver. Personlige indstillinger 16 Valg af ringesignal,

Læs mere

DCP41. Deltaco TALA Tålig. Robust mobile phone. DK bruger manual

DCP41. Deltaco TALA Tålig. Robust mobile phone. DK bruger manual DCP41 Deltaco TALA Tålig Robust mobile phone DK bruger manual Indhold af pakken Kom igang med telefonen Velkommen, denne mobiltelefon er designet til at være nem at bruge, også under barske forhold. Den

Læs mere

Sony Ericsson Z200. Indholdsfortegnelse. Introduktion... 3 SIM-kort, batteri, opkald. Brug af WAP... 48 WAP-browser, bogmærker

Sony Ericsson Z200. Indholdsfortegnelse. Introduktion... 3 SIM-kort, batteri, opkald. Brug af WAP... 48 WAP-browser, bogmærker Indholdsfortegnelse Sony Ericsson Z200 Introduktion... 3 SIM-kort, batteri, opkald Lær din telefon at kende... 6 Tastfunktioner, hurtigtaster, indtastning af bogstaver Personlige indstillinger... 15 Vælg

Læs mere

Brugervejledning. T250i. This is the Internet version of the User's guide. Print only for private use.

Brugervejledning. T250i. This is the Internet version of the User's guide. Print only for private use. Brugervejledning T250i Tillykke med din nye Sony Ericsson T250i. Gå til www.sonyericsson.com/fun, hvor du finder yderligere indhold til din telefon. Tilmeld dig nu, og få gratis onlinelager og særlige

Læs mere

Behold emballagen i tilfælde af, du får brug for at transportere telefonen senere. Behold kassebonen, da den også er dit garantibevis.

Behold emballagen i tilfælde af, du får brug for at transportere telefonen senere. Behold kassebonen, da den også er dit garantibevis. KANSO M100 indeholder mobiltelefon batteri (genopladeligt Li-ion, 3.7 V 750 mah) dock lader brugermanual Behold emballagen i tilfælde af, du får brug for at transportere telefonen senere. Behold kassebonen,

Læs mere

Doro Secure 580IUP. Brugermanual. Dansk

Doro Secure 580IUP. Brugermanual. Dansk Doro Secure 580IUP Brugermanual Dansk 3 2 1 4 5 6 7 8 9 14 13 12 11 10 15 16 Bemærk! Alle figurer har kun illustrative formål og gengiver ikke nødvendigvis denne enhed helt præcist. Dansk 1. Strøm til/fra

Læs mere

Kom godt fra start. Kom godt fra start. med din nye mobiltelefon JUNI 06

Kom godt fra start. Kom godt fra start. med din nye mobiltelefon JUNI 06 Kom godt fra start Kom godt fra start med din nye mobiltelefon JUNI 06 2 Indhold: SIM-kort...1 "Tryk selv" service a. Viderestilling (ved optaget, ved manglende svar, ved alle opkald)...3 b. Banke på...4

Læs mere

Manual til PRO DK180

Manual til PRO DK180 Manual til PRO DK180 Indhold Forord... 4 Alarmens generelle opbygning... 5 Placering af alarmen... 7 Oversigt over alarmen... 8 Tag alarmen i brug... 10 Programering af alarmen... 11 Indtastning af egen

Læs mere

Amplicomms PowerTel 30 Forstærkertelefon

Amplicomms PowerTel 30 Forstærkertelefon Amplicomms PowerTel 30 Forstærkertelefon Brugervejledning 1. Genkaldstast 2. Hurtigkaldstast M1 3. Slet/Lagring 4. Hurtigkaldstast M2 5. Scroll opad 6. Hurtigkaldstast 7. Scroll nedad 8. Opkaldsliste (CID)/Afbryd

Læs mere

Din brugermanual NOKIA 3210 http://da.yourpdfguides.com/dref/527591

Din brugermanual NOKIA 3210 http://da.yourpdfguides.com/dref/527591 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i i brugermanualen (information, specifikationer, sikkerhedsråd,

Læs mere

IP-adressen findes ved at trykke først på pil ned tasten og så på pil op tasten og derefter på tasten.

IP-adressen findes ved at trykke først på pil ned tasten og så på pil op tasten og derefter på tasten. Indledning Denne vejledning er udarbejdet med henblik på at beskrive de mest anvendte funktioner på SNOM 300 telefonen. På den sidste side er der svar på de spørgsmål vi oftest er stødt på. De viderestillingsfunktionaliteter

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Introduktion 3 Foretage og modtage det første opkald.

Indholdsfortegnelse. Introduktion 3 Foretage og modtage det første opkald. Indholdsfortegnelse Introduktion 3 Foretage og modtage det første opkald. Lær din telefon at kende 6 Tastfunktioner, hurtigtaster, indtastning af bogstaver og tegn. Personlige indstillinger 16 Vælg ringesignal,

Læs mere

Trådløs telefon DT288. Brugervejledning DECT GAP/CAP DA/LZTNB 101 179 R2

Trådløs telefon DT288. Brugervejledning DECT GAP/CAP DA/LZTNB 101 179 R2 Trådløs telefon DT288 DECT GAP/CAP Brugervejledning DA/LZTNB 101 179 R2 HVOR SKAL JEG BEGYNDE? Denne brugervejledning består af flere afsnit, som kan læses uafhængigt af hinanden. Du kan finde alle afsnittene

Læs mere

Din brugermanual BANG & OLUFSEN BEOCOM 5 http://da.yourpdfguides.com/dref/2465405

Din brugermanual BANG & OLUFSEN BEOCOM 5 http://da.yourpdfguides.com/dref/2465405 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i i brugermanualen (information, specifikationer, sikkerhedsråd,

Læs mere

Din brugermanual SONY ERICSSON J220I http://da.yourpdfguides.com/dref/819343

Din brugermanual SONY ERICSSON J220I http://da.yourpdfguides.com/dref/819343 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i i brugermanualen (information, specifikationer, sikkerhedsråd,

Læs mere

Business Call Quick guide SNOM 300 Juli 2012

Business Call Quick guide SNOM 300 Juli 2012 Business Call Quick guide SNOM 300 Juli 2012 Indledning Denne vejledning guider dig nemt og hurtigt igennem installation og brug af de mest anvendte funktioner og funktionstaster på SNOM 300 telefonen.

Læs mere

Seniortelefon GSP-110. Brugervejledning

Seniortelefon GSP-110. Brugervejledning Seniortelefon GSP-110 www.facebook.com/denverelectronics Brugervejledning Danish 41 Kom godt i gang---------------------------------------43 Ilægning og udtagning af batteriet--------------43 Isætning

Læs mere

TRI-BAND GPRS-TELEFON SGH-P400

TRI-BAND GPRS-TELEFON SGH-P400 * Indholdet i denne vejledning kan variere fra telefon til telefon, afhængigt af den software du har installeret eller din tjenesteudbyder TRI-BAND GPRS-TELEFON SGH-P400 World Wide Web http://www.samsungmobile.com

Læs mere

Behold emballagen i tilfælde af, du får brug for at transportere telefonen senere. Behold kassebonen, da den også er dit garantibevis.

Behold emballagen i tilfælde af, du får brug for at transportere telefonen senere. Behold kassebonen, da den også er dit garantibevis. KANSO M100 indeholder mobiltelefon batteri (genopladeligt Li-ion, 3.7 V 750 mah) dock lader brugermanual Behold emballagen i tilfælde af, du får brug for at transportere telefonen senere. Behold kassebonen,

Læs mere

Lad din telefon arbejde for dig

Lad din telefon arbejde for dig Telia Fastnet XtraServices Brugervejledning Mulighederne er mange på www.telia.dk/minesider På www.telia.dk/minesider kan du se, hvilke XtraServices du er tilmeldt eller bestille andre Xtraservices. Desuden

Læs mere

Brugervejledning 9351544 Nummer 2

Brugervejledning 9351544 Nummer 2 Electronic user s guide released subject to Nokia User s Guides Terms and Conditions, 7th June, 1998. Brugervejledning 9351544 Nummer 2 Nokia er et registreret varemærke tilhørende Nokia Corporation,

Læs mere

Brugervejledning til det trådløse headset (HDW-3) 9233095 1. udgave

Brugervejledning til det trådløse headset (HDW-3) 9233095 1. udgave Brugervejledning til det trådløse headset (HDW-3) 9233095 1. udgave OVERENSSTEMMELSESERKLÆRING Vi, NOKIA CORPORATION, erklærer som eneansvarlige, at produktet HDW-3 er i overensstemmelse med bestemmelserne

Læs mere

TM-02V Bordtelefon Bruger vejledning

TM-02V Bordtelefon Bruger vejledning TM-02V Bordtelefon Bruger vejledning 1. Oversigt 1) NEW, blinker ved ubesvaret kald 2) IN USE, lyser når telefonen er i brug 3) LCD, skærm 4) OUT/X, udgående kald, vælge melodi på musik på hold 5) DEL,

Læs mere

TUSASS Mobil. Kom godt fra start

TUSASS Mobil. Kom godt fra start TUSASS Mobil Kom godt fra start 1 Indhold DIN TUSASS PAKKE INDEHOLDER... 3 KOM GODT FRA START MED TUSASS... 3 SÅDAN TANKER DU OP... 3 SERVICER MED TUSASS... 4 TELEsvar... 4 Aflytning af TELEsvar... 5 Andre

Læs mere

Din brugermanual SONY ERICSSON T18S

Din brugermanual SONY ERICSSON T18S Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i i brugermanualen (information, specifikationer, sikkerhedsråd,

Læs mere

Gigaset SL3 Professional

Gigaset SL3 Professional Gigaset SL3 Gigaset SL3 Professional Siemens HiPath Uddannelse April 2009/II / 1 1. Oversigt 16 1. Højttaler 2. Display 3. Displaytaster 4. Menu knap (Intern menu, Lydindstilling, Tlf. menu og telefonbog).

Læs mere

Mobiltelefon M7000 Brugervejledning Amplicomms M7000 Telefon med telespole, kraftig forstærkning og SOS funktion

Mobiltelefon M7000 Brugervejledning Amplicomms M7000 Telefon med telespole, kraftig forstærkning og SOS funktion Mobiltelefon M7000 Brugervejledning Amplicomms M7000 Telefon med telespole, kraftig forstærkning og SOS funktion Denne telefon har indbygget telespole, der opfylder M4/T4 standarden. Telespolen kan anvendes,

Læs mere

QUICK GUIDE SNOM320 VOIP BUSINESS PHONES REV. 2010

QUICK GUIDE SNOM320 VOIP BUSINESS PHONES REV. 2010 QUICK GUIDE SNOM320 VOIP BUSINESS PHONES REV. 2010 INDHOLD Indledning... 3 Tilslut telefonen... 3 Generelt... 4 Ændring af ringetone... 5 Foretag et opkald... 5 Besvar et opkald... 5 Omstilling af opkald...

Læs mere

Nokia Bluetooth-headset BH-200 Brugervejledning

Nokia Bluetooth-headset BH-200 Brugervejledning Nokia Bluetooth-headset BH-200 Brugervejledning OVERENSSTEMMELSESERKLÆRING Vi, NOKIA CORPORATION, erklærer som eneansvarlige, at produktet HS-58W er i overensstemmelse med bestemmelserne i følgende direktiv

Læs mere

Nokia Bluetooth-headset BH-700 Brugervejledning

Nokia Bluetooth-headset BH-700 Brugervejledning Nokia Bluetooth-headset BH-700 Brugervejledning OVERENSSTEMMELSESERKLÆRING Vi, NOKIA CORPORATION, erklærer som eneansvarlige, at produktet HS-57W er i overensstemmelse med bestemmelserne i følgende direktiv

Læs mere

Din brugermanual BANG & OLUFSEN BEOCOM 2 http://da.yourpdfguides.com/dref/2465365

Din brugermanual BANG & OLUFSEN BEOCOM 2 http://da.yourpdfguides.com/dref/2465365 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i i brugermanualen (information, specifikationer, sikkerhedsråd,

Læs mere

Brugervejledning. ISDN NTab-boks. Denne vejledning viser, hvordan du installerer ISDN

Brugervejledning. ISDN NTab-boks. Denne vejledning viser, hvordan du installerer ISDN Brugervejledning ISDN NTab-boks Denne vejledning viser, hvordan du installerer ISDN Indhold 1. Introduktion 4. Indkodning af telefonnumre 5.1 Aktivering af ab-port 7. Mulige tilslutninger af telefoner

Læs mere

BOXER SMARTBOX. Brugermanual

BOXER SMARTBOX. Brugermanual 1 BOXER SMARTBOX Brugermanual INDHOLD... FJERNBETJENING... 3 PRODUKT... 4 INSTALLATION... 5 ANVENDELSE.... 6 TV-GUIDE... 8 MANUAL TIL DIN BOXER SMARTBOX! I denne manual kan du læse om, hvordan du bruger

Læs mere

PMR Radio Bruger Manual. electronic

PMR Radio Bruger Manual. electronic PMR Radio Bruger Manual electronic Antenne TOT: Tryk og Tal Knap Tryk og hold inde for at sende Tænd/Sluk Knap Tryk og hold inde, for at tænde eller slukke for PRM Radioen LCD Display Viser hvilke kanal

Læs mere

This is the Internet version of the user s guide Print only for private use.

This is the Internet version of the user s guide Print only for private use. Indholdsfortegnelse Lær din telefon at kende..................... 4 Ikoner................................ 9 Menuoversigt......................... 11 Opkald.................................. 15 Meddelelser..............................

Læs mere

Letanvendelig mobiltelefon

Letanvendelig mobiltelefon DCP50 Deltaco TALA Enkel Letanvendelig mobiltelefon DK Brugervejledning Indhold af pakken Introduktion Velkommen til din nye DELTACO ENKEL mobiltelefon. Den er designet til at være nem og bruge, men stadig

Læs mere

BeoCom 2. Vejledning

BeoCom 2. Vejledning BeoCom 2 Vejledning Før du starter Denne vejledning indeholder instruktioner i opsætning og brug af BeoCom 2 håndsættet med en BeoLine base. Du kan også bruge håndsættet med andre baser, f.eks. en BeoCom

Læs mere

PARROT MINIKIT Slim. Hurtig installationsguide

PARROT MINIKIT Slim. Hurtig installationsguide PARROT MINIKIT Slim Hurtig installationsguide Dansk - Hvis Parrot ikke er lige ved hånden, skal bilen standses et sikkert sted, for at et opkald kan modtages eller afsluttes. - Parrot er et højteknologisk

Læs mere

KIRK 5020 Håndsæt. Oplad dit håndsæt 14-16 timer første gang for det bedste resultat. Tilslutningsstik til hovedsæt. Mikrofon. Quick Guide.

KIRK 5020 Håndsæt. Oplad dit håndsæt 14-16 timer første gang for det bedste resultat. Tilslutningsstik til hovedsæt. Mikrofon. Quick Guide. KIRK 5020 Håndsæt Oplad dit håndsæt 14-16 timer første gang for det bedste resultat. Tilslutningsstik til hovedsæt Skærm Volume kontrol Venstre Softkey Viderestilling Højre Softkey Løft af/ læg på Navigeringstast

Læs mere

Nokia Bluetooth-headset BH-900 Brugervejledning

Nokia Bluetooth-headset BH-900 Brugervejledning Nokia Bluetooth-headset BH-900 Brugervejledning 9248116 2. udgave OVERENSSTEMMELSESERKLÆRING Vi, NOKIA CORPORATION, erklærer som eneansvarlige, at produktet HS-25W er i overensstemmelse med bestemmelserne

Læs mere

Brugervejledning til Nokia Bluetooth Headset BH-110

Brugervejledning til Nokia Bluetooth Headset BH-110 Brugervejledning til Nokia Bluetooth Headset BH-110 1.0. udgave 2 Introduktion Om dit headset Med Nokia Bluetooth-headsettet BH-110 kan du håndtere opkald håndfrit, også selvom du bruger to telefoner på

Læs mere

Beskrivelse af tryghedsalarmen

Beskrivelse af tryghedsalarmen Denne vejledning fungerer som en hurtig og nem brugervejledning på dansk, oversat af GSM Teknik ApS. Skal man bruge alle detaljer, henvises til den engelske vejledning, der medfølger i kassen. Beskrivelse

Læs mere

BeoCom 3. Vejledning

BeoCom 3. Vejledning BeoCom 3 Vejledning BeoCom 3 Med BeoCom 3 kan du holde styr på dine samtaler via telefonens display. Displayet leder dig igennem brugen af telefonen, når du skal ringe op, besvare opkald og indstille

Læs mere

Nokia Bluetooth Headset BH-600 9250103/1

Nokia Bluetooth Headset BH-600 9250103/1 Nokia Bluetooth Headset BH-600 22 1 6 3 4 5 7 9250103/1 8 9 10 OVERENSSTEMMELSESERKLÆRING Vi, NOKIA CORPORATION, erklærer som eneansvarlige, at produktet HS-59W er i overensstemmelse med bestemmelserne

Læs mere

BeoCom 2. Vejledning

BeoCom 2. Vejledning BeoCom 2 Vejledning BeoCom 2 Getting started BeoCom 2 Guide Før du starter Sådan kommer du i gang Vejledning Sådan kommer du i gang indeholder instruktioner om, hvordan BeoCom 2 sættes op sammen med en

Læs mere

BeoCom 4. Vejledning

BeoCom 4. Vejledning BeoCom 4 Vejledning Før du starter Sådan anvendes denne vejledning Brug nedenstående nøgle til at finde ud af, hvordan en tast eller et statusdisplay ser ud i en instruktionssekvens. Taster på håndsættet

Læs mere

Brugervejledning til det trådløse clip-on headset (HS-3W) 9356693 2. udgave

Brugervejledning til det trådløse clip-on headset (HS-3W) 9356693 2. udgave Brugervejledning til det trådløse clip-on headset (HS-3W) 9356693 2. udgave OVERENSSTEMMELSESERKLÆRING Vi, NOKIA CORPORATION, erklærer som eneansvarlige, at produktet HS-3W er i overensstemmelse med bestemmelserne

Læs mere

GSM porttelefon og samtale anlæg. SSI 2600.8002 GSM porttelefon system

GSM porttelefon og samtale anlæg. SSI 2600.8002 GSM porttelefon system SSI 2600.8002 GSM porttelefon system GSM samtale anlæg og 1000 telefon numre med opkald for dør/port åbning Udendørs station med separat indendørs kontrol boks SSIHuset Svane Electronic ApS Arildsvej 27,

Læs mere

Quick-guide til Konftel 250

Quick-guide til Konftel 250 Conference phones for every situation Quick-guide til Konftel 250 DANSK BESKRIVELSE Konftel 250 er en konferencetelefon, der kan tilsluttes analogt telefonstik. På www.konftel.com/250 finder du en håndbog

Læs mere

Brugervejledning for fastnettelefoner

Brugervejledning for fastnettelefoner Brugervejledning for fastnettelefoner Læs mere på: www.danskkabeltv.dk INDHOLDSFORTEGNELSE Tonesignaler Opkald Modtage kald Samtale venter Viderestilling Durokald Trio A+ trio Viderestilling ved intet

Læs mere

I kan styre samtlige funktioner beskrevet i nærværende dokument, gennem jeres personlige side (selfcare) på www.firstcom.dk

I kan styre samtlige funktioner beskrevet i nærværende dokument, gennem jeres personlige side (selfcare) på www.firstcom.dk Indledning Denne vejledning guider dig nemt og hurtigt igennem installation og brug af de mest anvendte funktioner og funktionstaster på SNOM 320 telefonen. På sidste side er der svar på ofte stillede

Læs mere

KANSO M300 indeholder mobiltelefon hovedsæt (via USB) batteri (genopladeligt Li-ion, 3.7 V 1000 mah) USB-oplader brugermanual

KANSO M300 indeholder mobiltelefon hovedsæt (via USB) batteri (genopladeligt Li-ion, 3.7 V 1000 mah) USB-oplader brugermanual 3 KANSO M300 indeholder mobiltelefon hovedsæt (via USB) batteri (genopladeligt Li-ion, 3.7 V 1000 mah) USB-oplader brugermanual Behold emballagen hvis du skal transportere telefonen senere. Behold kassebonen,

Læs mere

Sporing af demente med GPS-teknologi

Sporing af demente med GPS-teknologi Sporing af demente med GPS-teknologi Større tryghed og bevægelsesfrihed for demente Med GPS-TRACKER ved man altid, hvor den demente befinder sig Se mere om GPS-TRACKER+ på: www.danbit.dk/info/gps Sporing

Læs mere

MYLOQ 1101 Kodecylinder

MYLOQ 1101 Kodecylinder MYLOQ 1101 Kodecylinder Brugsanvisning DK Vigtig information før anvending Kodecylinderen skal aktiveres før brug (se side 3). En administrationskode skal tilføjes. Vær sikker på at få skrevet den nye

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Lær din telefon at kende 4 Tastfunktioner, hurtigtaster og indtastning af bogstaver.

Indholdsfortegnelse. Lær din telefon at kende 4 Tastfunktioner, hurtigtaster og indtastning af bogstaver. Indholdsfortegnelse Lær din telefon at kende 4 Tastfunktioner, hurtigtaster og indtastning af bogstaver. Personlige indstillinger 17 Overførsel af indstillinger eller valg fra telefonen. Opkald 25 Brug

Læs mere

Brugervejledning. T280i. This is the Internet version of the User's guide. Print only for private use.

Brugervejledning. T280i. This is the Internet version of the User's guide. Print only for private use. Brugervejledning T280i Tillykke med din nye Sony Ericsson T280i. Gå til www.sonyericsson.com/fun, hvor du finder yderligere indhold til din telefon. Registrer dig nu for at få gratis onlinelagerplads og

Læs mere

This is the Internet version of the user s guide Print only for private use.

This is the Internet version of the user s guide Print only for private use. Indholdsfortegnelse Lær din telefon at kende..................... 4 Ikoner................................ 9 Menuoversigt......................... 11 Opkald.................................. 15 Meddelelser..............................

Læs mere

Roholmsvej 19 2620 Albertslund www.aplus.dk. Brugervejledning for analoge telefoner

Roholmsvej 19 2620 Albertslund www.aplus.dk. Brugervejledning for analoge telefoner Roholmsvej 19 2620 Albertslund www.aplus.dk Brugervejledning for analoge telefoner Siemens AS180 trådløs telefon kun 99,- INDHOLDSFORTEGNELSE Tonesignaler Opkald Modtage kald Samtale venter Viderestilling

Læs mere

BRUGERVEJLEDNING FOR FASTNETTELEFONER

BRUGERVEJLEDNING FOR FASTNETTELEFONER BRUGERVEJLEDNING FOR FASTNETTELEFONER TELEFON 69 12 12 12 WWW.DANSKKABELTV.DK INDHOLD Tonesignaler s. 3 Opkald s. 3 Modtage kald s. 3 Samtale venter s. 3 Viderestilling s. 4 Viderestilling ved intet svar

Læs mere

BeoCom 4. Vejledning

BeoCom 4. Vejledning BeoCom 4 Vejledning Før du starter Sådan anvendes denne vejledning Brug nedenstående nøgle til at finde ud af, hvordan en tast eller et statusdisplay ser ud i en instruktionssekvens. Taster på håndsættet

Læs mere

GPRS-TELEFON SGH-E800

GPRS-TELEFON SGH-E800 * Indholdet i denne vejledning kan variere fra telefon til telefon, afhængigt af den software du har installeret eller din tjenesteudbyder. GPRS-TELEFON SGH-E800 World Wide Web http://www.samsungmobile.com

Læs mere

BeoCom 6000. Vejledning

BeoCom 6000. Vejledning BeoCom 6000 Vejledning Før du starter 3 Denne Vejledning indeholder instruktioner om, hvordan håndsættet på BeoCom 6000 anvendes sammen med en base af typen BeoLine ISDN, BeoLine PSTN eller BeoCom 6000.

Læs mere

Business Call Quick guide SNOM360 Juli 2012

Business Call Quick guide SNOM360 Juli 2012 Business Call Quick guide SNOM360 Juli 2012 Indledning Denne vejledning guider dig nemt og hurtigt igennem installation og brug af de mest anvendte funktioner og funktionstaster på SNOM 360 telefonen.

Læs mere

Business Call Quick guide SNOM 320 Version 1,0/juli 2012

Business Call Quick guide SNOM 320 Version 1,0/juli 2012 Business Call Quick guide SNOM 320 Version 1,0/juli 2012 Indledning Denne vejledning er udarbejdet med henblik på at beskrive de mest anvendte funktioner og funktionstaster på SNOM 320 telefonen. På den

Læs mere

BeoCom 2. Kom hurtigt i gang

BeoCom 2. Kom hurtigt i gang BeoCom 2 Kom hurtigt i gang Før du starter Denne vejledning indeholder instruktioner i opsætning og brug af BeoCom 2 håndsættet med en BeoLine base. Du kan også bruge håndsættet med andre baser, f.eks.

Læs mere

Log ind. Skriv www.mobilflex-connect.dk i din browser. Du logger ind på siden med dit mobilnummer.

Log ind. Skriv www.mobilflex-connect.dk i din browser. Du logger ind på siden med dit mobilnummer. Mobil FlexConnect Din mobiltelefon har en webside, hvor du kan lave forskellige indstillinger for dine kald til og fra din mobiltelefon. Websiden hedder Mobil FlexConnect: www.mobilflex-connect.dk Denne

Læs mere

Tunstall DECT 7202/7212

Tunstall DECT 7202/7212 Tunstall DECT 7202/7212 Brugervejledning D3302/D3312 Tunstall A/S Tel. +45 87 93 50 00 Niels Bohrs Vej 42, Stilling Fax. +45 87 93 50 10 8660 Skanderborg info@tunstallnordic.com Danmark www.tunstallnordic.com

Læs mere

Brugervejledning til Nokia Bluetooth Headset BH-112

Brugervejledning til Nokia Bluetooth Headset BH-112 Brugervejledning til Nokia Bluetooth Headset BH-112 1.1. udgave 2 Introduktion Om dit headset Med Nokia Bluetooth-headsettet BH-112 kan du håndtere opkald håndfrit, også selvom du bruger to mobilenheder

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Introduktion 3 Foretage og modtage det første opkald.

Indholdsfortegnelse. Introduktion 3 Foretage og modtage det første opkald. Indholdsfortegnelse Introduktion 3 Foretage og modtage det første opkald. Lær din telefon at kende 6 Tastfunktioner, hurtigtaster, indtastning af bogstaver. Personlige indstillinger 15 Vælg ringesignal,

Læs mere

QUICK GUIDE SNOM370 VERSION 1.0 OKT. 2011

QUICK GUIDE SNOM370 VERSION 1.0 OKT. 2011 QUICK GUIDE SNOM370 VERSION 1.0 OKT. 2011 INDHOLD Indledning... 3 Tilslut telefonen... 4 Generelt... 4 Ændring af ringetone... 6 Foretag et opkald... 6 Besvar et opkald... 6 Omstilling af opkald... 7 Træk

Læs mere

DanCell Free. Brugervejledning - hurtigstarts guide

DanCell Free. Brugervejledning - hurtigstarts guide DanCell Free Brugervejledning - hurtigstarts guide Vi vil gerne sige dig tak for købet af din nye DanCell Free.. Vi håber at du finder vores lille vejledning brugbar. Ved fejl på produktet, indleveres

Læs mere

GSM ALARM BASIC. Brugervejledning dansk. Version 1. Side

GSM ALARM BASIC. Brugervejledning dansk. Version 1. Side GSM ALARM BASIC Brugervejledning dansk Version 1 Side Tekniske data Spænding/strøm Standby strøm Alarm strøm Trådløs frekvens GSM frekvens Back-up Batteri Relæudgang (NO) 9-12V DC / 500mA

Læs mere

Din brugermanual SONY ERICSSON GF 768 http://da.yourpdfguides.com/dref/819340

Din brugermanual SONY ERICSSON GF 768 http://da.yourpdfguides.com/dref/819340 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i i brugermanualen (information, specifikationer, sikkerhedsråd,

Læs mere

QUICK GUIDE SNOM300 VOIP BUSINESS PHONES JULI 2010

QUICK GUIDE SNOM300 VOIP BUSINESS PHONES JULI 2010 QUICK GUIDE SNOM300 VOIP BUSINESS PHONES JULI 2010 INDHOLD Indledning... 3 Tilslut telefonen... 3 Generelt... 4 Ændringer af ringetone... 5 Foretag et opkald... 5 Besvar et opkald... 5 Omstilling af opkald...

Læs mere

Starthjælp Alt hvad du skal vide, når du flytter dit telefonnummer over til evercall

Starthjælp Alt hvad du skal vide, når du flytter dit telefonnummer over til evercall Starthjælp Alt hvad du skal vide, når du flytter dit telefonnummer over til evercall Denne vejledning vedrører mobiltelefoni I denne vejledning finder du al nødvendig information vedr. overflytningen af

Læs mere

Quick guide SNOM370 Version 1.0 / okt. 2011

Quick guide SNOM370 Version 1.0 / okt. 2011 Quick guide SNOM370 Version 1.0 / okt. 2011 Indledning Denne vejledning guider dig nemt og hurtigt igennem installation og brug af de mest anvendte funktioner og funktionstaster på SNOM 370 telefonen.

Læs mere

BeoCom 5. Vejledning

BeoCom 5. Vejledning BeoCom 5 Vejledning Før du starter 3 Denne vejledning indeholder instruktioner i opsætning og brug af håndsættet med en BeoLine 2 base. Du kan også bruge håndsættet med andre baser, som f.eks. en BeoLine

Læs mere

Nokia-bilhåndsæt Installationsvejledning Brugervejledning

Nokia-bilhåndsæt Installationsvejledning Brugervejledning Nokia-bilhåndsæt Installationsvejledning Brugervejledning HSU-4 CUW-3 9232831 2. udgave 2004-2006 Nokia. Alle rettigheder forbeholdes. Kopiering, overførsel, overdragelse eller lagring af en del eller

Læs mere

I kan styre samtlige funktioner beskrevet i nærværende dokument, gennem jeres personlige side (selfcare) på www.firstcom.dk

I kan styre samtlige funktioner beskrevet i nærværende dokument, gennem jeres personlige side (selfcare) på www.firstcom.dk Indledning Denne vejledning guider dig nemt og hurtigt igennem installation og brug af de mest anvendte funktioner og funktionstaster på SNOM 300 telefonen. På sidste side er der svar på ofte stillede

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Sony Ericsson T230. Introduktion 3 Foretage og modtage det første opkald.

Indholdsfortegnelse. Sony Ericsson T230. Introduktion 3 Foretage og modtage det første opkald. Indholdsfortegnelse Sony Ericsson T230 Introduktion 3 Foretage og modtage det første opkald. Lær din telefon at kende 6 Tastfunktioner, hurtigtaster, indtastning af bogstaver og tegn. Personlige indstillinger

Læs mere

Business Call Quick guide SNOM370 Version 1.0 / juli 2012

Business Call Quick guide SNOM370 Version 1.0 / juli 2012 Business Call Quick guide SNOM370 Version 1.0 / juli 2012 Indledning Denne vejledning guider dig nemt og hurtigt igennem installation og brug af de mest anvendte funktioner og funktionstaster på SNOM 370

Læs mere

Business One OnePresence Sådan fungerer OnePresence webklient i Business One

Business One OnePresence Sådan fungerer OnePresence webklient i Business One Business One OnePresence Sådan fungerer OnePresence webklient i Business One Indhold 1 Introduktion... 3 2 OnePresence webklient... 3 3 Sådan logger du ind på webklienten... 4 4 Søgning og status på kollegaer...

Læs mere

Digital kabelløs telefon Digital kabelløs telefon med telefonsvarer. Velkommen. Kort betjeningsvejledning. Forbind. Installér.

Digital kabelløs telefon Digital kabelløs telefon med telefonsvarer. Velkommen. Kort betjeningsvejledning. Forbind. Installér. Digital kabelløs telefon Digital kabelløs telefon med telefonsvarer SE140 SE145 Velkommen Kort betjeningsvejledning 1 2 3 Forbind Installér Brug Hvad finder du i æsken? SE140/SE145 håndsæt SE140 eller

Læs mere

Doro PhoneEasy 608. Dansk

Doro PhoneEasy 608. Dansk Doro PhoneEasy 608 Dansk 1 13 2 3 4 5 12 11 14 15 16 17 18 19 20 6 10 7 9 8 Dansk 1. Ørestykke 2. Mikrofon 3. Piletaster 4. Venstre funktionstast 5. Opkaldstast 6. Hurtigvalgstaster 7. Telefonsvarer 8.

Læs mere

Guide til ] abonnement. 02 Ekstra serviceydelser

Guide til ] abonnement. 02 Ekstra serviceydelser Guide til ] abonnement og ekstra serviceydelser Denne oplysende guide er en oversigt over alle de ekstra serviceydelser, der findes med ACN abonnement, og hvordan du kan benytte dem og få mere ud af din

Læs mere

Doro Secure 680. Dansk

Doro Secure 680. Dansk Doro Secure 680 Dansk A B C 1 2 3 ABC DEF 4 5 6 GHI JKL MNO 7 8 9 PQRS TUV 0 WXYZ 20 1. Ørestykke 2. Venstre funktionsknap 3. Opkaldsknap 4. Mikrofon 5. Hurtigvalg (Telecarefunktioner) 6. Telefonsvarer

Læs mere

Nokia Bluetooth Headset BH-303 9200767/1

Nokia Bluetooth Headset BH-303 9200767/1 Nokia Bluetooth Headset BH-303 7 8 610 611 66 612 69 613 9200767/1 OVERENSSTEMMELSESERKLÆRING Undertegnede NOKIA CORPORATION erklærer herved, at følgende udstyr HS-79W overholder de væsentlige krav og

Læs mere

Walkie-talkie sæt. Sådan starter du! Fjern bælteclipsene ved at skubbe dem op, for derefter at fjerne batteridækslet og isætte batterier.

Walkie-talkie sæt. Sådan starter du! Fjern bælteclipsene ved at skubbe dem op, for derefter at fjerne batteridækslet og isætte batterier. Walkie-talkie sæt Best.nr.5702, Model 808EU-1 Håndsæt funktioner : 1. Antenne. 2. LCD Display, viser aktuel kanal, og andre aktuelle funktioner. 3. Kanal ned -knap: Tryk for at skifte kanal. 4. Kanal op

Læs mere

Doro Secure 580. Brugermanual. Dansk

Doro Secure 580. Brugermanual. Dansk Doro Secure 580 Brugermanual Dansk 3 2 1 4 5 6 7 8 9 14 13 12 11 10 15 16 Bemærk! Alle figurer har kun illustrative formål og gengiver ikke nødvendigvis denne enhed helt præcist. Dansk 1. Strøm til/fra

Læs mere

MANUAL AGROSOFT POCKETPIGS. Ver. 02 03-10-2013 SKIOLD GØR EN FORSKEL!

MANUAL AGROSOFT POCKETPIGS. Ver. 02 03-10-2013 SKIOLD GØR EN FORSKEL! MANUAL SKIOLD GØR EN FORSKEL! AGROSOFT POCKETPIGS 981 002 640 Ver. 02 03-10-2013 2 981 002 640 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Generelt om brugen af Pocket... 4 1.1 Svinedata... 4 1.2 Opbygning... 5 1.3 Brugen

Læs mere

Sådan afbrydes forbindelsen Når du vil afslutte CallPilot-sessionen, skal du trykke 83 for at afbryde forbindelsen eller lægge røret på.

Sådan afbrydes forbindelsen Når du vil afslutte CallPilot-sessionen, skal du trykke 83 for at afbryde forbindelsen eller lægge røret på. POSTKASSE-LOGON Du skal bruge et adgangsnummer (ring op til lokal 7600) til CallPilot Multimedia Messaging, et postkassenummer (7 + værelsesnummer) og en adgangskode for at logge på postkassen. 137 + værelsesnummer

Læs mere

895 Harmony-fjernbetjening. Brugervejledning, version 1.0

895 Harmony-fjernbetjening. Brugervejledning, version 1.0 895 Harmony-fjernbetjening Brugervejledning, version 1.0 Indhold INTRODUKTION... 1 BLIV DUS MED DIN HARMONY-FJERNBETJENING... 2 KONFIGURATIONSPROCESSEN... 3 BRUG AF HARMONY-FJERNBETJENINGEN... 4 BRUG AF

Læs mere

LG IP 8830 og LG IP 8840

LG IP 8830 og LG IP 8840 TDC A/S, København, CVR 14773908 Communication/SP, 8830/8840-0936 LG IP 8830 og LG IP 8840 Brugervejledning Kundeservice 80 80 80 90 Internet tdc.dk TDC A/S Teglholmensgade 1-3 0900 København C Version

Læs mere

nüvi 3700-serien lynstartvejledning Marts 2011 190-01157-56 Rev. B Trykt i Taiwan til brug med disse nüvi-modeller: 3750, 3760, 3790

nüvi 3700-serien lynstartvejledning Marts 2011 190-01157-56 Rev. B Trykt i Taiwan til brug med disse nüvi-modeller: 3750, 3760, 3790 nüvi 3700-serien lynstartvejledning til brug med disse nüvi-modeller: 3750, 3760, 3790 Marts 2011 190-01157-56 Rev. B Trykt i Taiwan Sådan kommer du i gang ADVARSEL Se guiden Vigtige oplysninger om sikkerhed

Læs mere

Mambo 300 / 300-2. Brugervejledning. sikkerhedshenvisninger. Trådløs DECT - telefon med nummervisning. 12/05hj V.2

Mambo 300 / 300-2. Brugervejledning. sikkerhedshenvisninger. Trådløs DECT - telefon med nummervisning. 12/05hj V.2 Mambo 300 / 300-2 Brugervejledning og sikkerhedshenvisninger Trådløs DECT - telefon med nummervisning 12/05hj V.2 1 Kort vejledning - håndsæt Tastetoner til/fra Ekstern opkald Intern opkald Genopkald (sidste

Læs mere

Brugervejledning. IP apparatet LIP-24. Til LG ipecs anlæg version 5

Brugervejledning. IP apparatet LIP-24. Til LG ipecs anlæg version 5 Brugervejledning IP apparatet LIP-24 Til LG ipecs anlæg version 5 Indholdsfortegnelse Foretage et opkald....7 Foretage et opkald til et eksternt telefonnummer................................... 7 Foretage

Læs mere

TeleKit Brugervejledning

TeleKit Brugervejledning TeleKit Brugervejledning v.3 juni 2015 Du har nu modtaget et TeleKit Ud over det udstyr du kan se på billedet, indeholder Telekittet en brugervejledning. For at logge på Open Tele skal du bruge et brugernavn

Læs mere

OPSÆTNING Sæt de tre medfølgende batterier i batteriholderen i bunden af telefonen. Tilslut telefonstikket i vægdåsen. Indstil uret.

OPSÆTNING Sæt de tre medfølgende batterier i batteriholderen i bunden af telefonen. Tilslut telefonstikket i vægdåsen. Indstil uret. BeoCom 2500 er en betjeningsvenlig telefon med mange praktiske og tidsbesparende faciliteter, der vil lette telefoneringen i det daglige. Det lette og formrigtige rør samt vippetasterne på det brugervenlige

Læs mere

Doro PhoneEasy 508. Dansk

Doro PhoneEasy 508. Dansk Doro PhoneEasy 508 Dansk 1 14 15 2 3 4 5 13 12 11 10 9 8 6 7 16 17 18 19 Emnerne, der følger med til din telefon, kan variere i overensstemmelse med den software og det tilbehør, der er tilgængeligt i

Læs mere

Doro Secure 580. Brugermanual. Dansk

Doro Secure 580. Brugermanual. Dansk Doro Secure 580 Brugermanual Dansk Bemærk! Tegningerne i vejledningen er kun ment som illustration. Det betyder, at tegningerne muligvis ikke helt ligner din telefon. Dansk 1. strøm til/fra 2. Stik til

Læs mere