Temaplan for vindmøller i Lemvig Kommune

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Temaplan for vindmøller i Lemvig Kommune"

Transkript

1 Kommuneplantillæg nr. 24 til Kommuneplan 2001 for Lemvig Kommune og nr. 9 til Kommuneplan 2002 for Thyborøn-Harboøre Kommune Temaplan for vindmøller i Lemvig Kommune Juli 2008

2 Indhold Indledning 3 Baggrund 3 Planens tilblivelse 3 Målsætning 4 Vindmølleområder, der bliver nedlagt 4 Husstandsmøller 4 Vindmøller på søterritoriet 4 Forhold til anden planlægning og lovgivning 6 Vindmøllecirkulæret 6 Støjbekendtgørelsen 7 Naturbeskyttelsesloven 8 Museumsloven 8 Planloven 9 Lov om miljøvurdering 9 Regionplanen 10 Fremtidige vindmølleområder 12 Tilladelser fra andre myndigheder 14 Retningslinier for vindmøller 15 Generelle retningslinier 15 Retningslinjer for den enkelte mølles udformning 15 Retningslinier for genopførelse og udskiftning 15 Konsekvensområder 15 Interesseområder 15 Retningslinier for enkeltområder 15 Område 1 Ramme 16 Område 2 Bonnet 18 Område 4 Gudum 20 Område 5 Lomborg Hede, interesseområde 22 Område 6 Fjaltring 24 Område 7a Høvsøre 26 Område 8 Volder Mark 28 Område 9 Fåre Nord 30 Område 10 Ilkjær 32 Område 12 Øst for Bøvlingbjerg 34 Område 13 Foelbæk 36 Område 14 Rødemøllevej, interesseområde 36 Område 16 Nees Vest 38 Område 17 Bækmarksbro Sydvest 40 Område 18 Nees Syd 42 Område 19 Nees Hede 42 Område 20 Skalstrup Nord 44 Område 21 Skalstrup Øst 44 Område 22 Kikkenborg 46 Område 23 Donskær 48 Vedtagelse 50 Kommuneplantillæg nr. 24 til Kommuneplan 2001 for Lemvig Kommune og nr. 9 til Kommuneplan 2002 for Thyborøn-Harboøre Kommune, Forslag til temaplan for vindmøller i Lemvig Kommune, har været offentliggjort fra den 11. december 2007 til den 5. februar Planen med ændringer er endeligt vedtaget i Lemvig byråd den 25. juni 2008 Kommuneplantillæg nr. 24 til Kommuneplan 2001 for Lemvig Kommune og nr. 9 til Kommuneplan 2002 for Thyborøn-Harboøre Kommune. Temaplan for vindmøller i Lemvig Kommune, er udarbejdet af Lemvig Kommune i samarbejde med landskabsarkitekt SJ-Consult i juni til november Kort: Kort- og Matrikelstyrelsen, bearbejdning: SJ-Consult Foto, visualisering og illustrationer: SJ-Consult, med mindre andre er nævnt. 2 Kommuneplantillæg nr. 24 til Kommuneplan 2001 for Lemvig Kommune og nr. 9 til Kommuneplan 2002 for Thyborøn-Harboøre Kommune

3 Kommuneplantillæg nr. 24 til Kommuneplan 2001 for Lemvig Kommune og nr. 9 til Kommuneplan 2002 for Thyborøn-Harboøre Kommune Indledning Lemvig Kommunalbestyrelse ønsker at revidere mulighederne for at opstille vindmøller i Lemvig Kommune. Baggrunden er dels, at kommunen har modtaget ansøgning om opstilling af vindmøller uden for de eksisterende vindmølleområder, dels at Folketinget ønsker, at Danmarks produktion af vedvarende energi fra vindmøller øges. Vindmøllerne skal stå både på land og på havet. Efter strukturreformen er det kommunerne, der skal planlægge for vindmøller på land med totalhøjde op til 150 m. Højere vindmøller og vindmøller på havet skal staten planlægge for. Miljøministeren presser på for en planlægning, da vindmølleudbygningen er gået i stå i Danmark, og en udskiftningsordning, som løber frem til 2010, endnu ikke er kommet i gang. Udskiftningsordningen skulle fjerne ældre, uheldigt placerede vindmøller under 450 kw og i stedet opsætte færre og større, samt mere effektive vindmøller. I kommuneplanerne for de tidligere Lemvig og Thyborøn-Harboøre kommuner er der udlagt områder til vindmøller både over og under 100 meter. Alle udlagte områder er udnyttede, og den nye Lemvig Kommune har på det seneste modtaget ansøgninger om opstilling af vindmøller på m totalhøjde på nye, ikke planlagte områder. For at kunne planlægge for de nye områder skal kommunen have udarbejdet en plan for placering af fremtidens op til 150 m høje vindmøller, så placeringen bliver hensigtsmæssig i forhold til vindressourcer, landskabet og nabobeboelser. Det betyder, at man både skal se på, hvor vindmøllerne skal stå i fremtiden, og hvor de ikke skal stå. Det sidste kan medføre, at nuværende vindmølleområder skal nedlægges, når vindmøllerne er udtjente. Baggrund Regeringen har udmeldt, at den ønsker, at 50 procent af elektriciteten skal komme fra vindmøller i år Ringkjøbing Amt beregnede i sin tid, at Lemvig og Thyborøn-Harboøre kommuner skulle opføre 55 MW vindmøller for at opfylde de daværende mål på 10 procent af elektriciteten produceret på vindmøller. I de nye mål er inkluderet vindmøller på havet, men den nuværende udvikling med havmøller er meget problematisk, idet der dels er store tekniske problemer, dels er tale om så kostbare anlæg, at det for tiden med den eksisterende afregningspris i Danmark for el fra vindmøller er en meget dårlig forretning. Udviklingen og behovet for vedvarende energi på internationalt plan kan dog måske tvinge en større havmølleudbygning igennem. På land skal der ifølge de foreløbige planer stå ca MW, men udviklingen kan vise, at det bliver væsentlig mere MW svarer til ca af de nye vindmøller. I Lemvig Kommune vil der antagelig - ligesom i resten af Vest- og Nordjylland samt Lolland - skulle stå forholdsmæssigt flere end tidligere, da det er blevet vanskeligere at placere vindmøller i de østlige, tæt bebyggede egne. Det vides ikke om staten vil udmelde krav til kvoter i de enkelte kommuner. Det eneste, der er sikkert, er, at det er meget usikkert, hvor stor en andel Lemvig Kommune skal bære. Et bud baseret på amtets tidligere beregning lyder på omkring 185 MW, der svarer til ca af de nye vindmøller. Men det kan blive væsentligt mere. Planens tilblivelse Forudgående høring Ved udarbejdelsen af tillægget har der været afholdt en debatfase fra 21. august til 18. september Parallelt med denne blev der afholdt to møder med kommunens Natur og Miljøråd, Teknik- og Miljøudvalget og Danmarks Vindmølleforening. I debatperioden modtog kommunen 23 bemærkninger. Heraf var de syv ønsker om enten udskiftning af eksisterende eller etablering af nye vindmøller. Af de øvrige forholdt de tolv sig til, hvor møllerne bør stå. Flere borgere mente, møllerne skulle stå på Harboøre Tange og på Klosterheden eller omkring Klosterheden, mens de grønne organisationer ikke ønskede vindmøller på Harboøre Tange af hensyn til fugle, jagt og fritidsinteresser langs diget. Generelt ønskede de fleste vindmøllerne syd og sydvest for Klosterheden. To indsigelser var protester mod konkrete placeringer ved Fåre og Nees Hede. Flere indlæg pointerede vigtigheden af lokal engagement, som eventuelt kunne være i form af lokalt ejerskab af vindmøllerne. Indlæggene i debatperioden er indgået i overvejelserne om udvælgelsen af placeringsforslag for kommende vindmøller. Ved høringerne fremkom et ønske om at styrke den lokale tilknytning til vindmølleprojekterne, som også Kommunalbestyrelsen støtter. Kommunalbestyrelsen ønsker, at den lokale accept af - og tilknytning til - kommende vindmølleprojekter bliver styrket. Det kan eksempelvis være gennem oprettelse af vindmøllelaug ved kommende projekter eller ved at give eksisterende vindmøllelaug mulighed for at udskifte vindmøllerne inden for de tidligere udlagte områder i kommuneplanen. Anden offentlige høring og endelig plan Forslag til temaplan har været offentligt fremlagt til høring fra den 11. december 2007 til 5. februar I høringsperioden er der kommet 37 forskellige bemærkninger. Det drejer sig blandt andet om indsigelser mod de mange områder på Nees, mod enkeltområder og forslag til samling af vindmøllerne langs klitterne ved Vesterhavet specielt Harboøre Tange - i større eller mindre omfang. Kommuneplantillæg nr. 24 til Kommuneplan 2001 for Lemvig Kommune og nr. 9 til Kommuneplan 2002 for Thyborøn-Harboøre Kommune

4 Placering på Harboøre Tange har været grundigt diskuteret i kommunen i flere omgange. På tangen er der mange nationale og internationale beskyttelsesinteresser. Miljøcenter Ringkøbing har markeret, at man ikke vil dispensere fra klitfredningen og Natur- og Miljørådet markerede i en indledende høring, at det ikke mener området skal anvendes til opstilling af vindmøller. Endvidere er der planlagt en større havmøllepark nord for Rønland tæt på Thyborøn, således at landskabet er fyldt op med vindmøller. Siden planen blev sendt i høring er der indgået et energipolitisk forlig, der betyder, at der vil komme ny og bedre afregning for vindmøllestrøm, der vil komme erstatningsregler og krav om lokalt medejerskab samt en grøn fond, der skal støtte grønne tiltag i nærområdet til vindmøllerne. Reglerne vil blive udmøntet i en ny7 VE-lov, som ventes med udgangen af Endvidere er det aftalt mellem Miljøministeren og Kommunernes Landsforening, at der inden udgangen af 2008 skal være planlagt for 350 MW til udskiftning af ældre vindmøller under 450 kw og der i g 2012 hvert år skal være planlagt for yderligere 75 kw ny kapacitet. Af disse 150 MW skal KKR-Midtjylland fordele 32% svarende til 48 MW på kommunerne i regionen. Havvindmøller tæller ikke med, men Lemvig kommune tager formentlig sin del med indeværende plan. Dog kan der i planen kun opstilles ny kapacitet i 3 nye områder og suppleres i 1-2 vindmøller de nærmeste 5 år. Ialt vil der være tale om ca 30 MW. Sluttelig er der i maj offentliggjort en undersøgelse af infralyd og lavfrekvent støj fra store vindmøller på Prøvestationen i Høvsøre. Rapporten konkluderer, at der ikke er hørbar infralyd fra de store vindmøller og at den lavfrekvente støj er større, men med de større afstande, som vindmøllerne skal placeres i, vil der ikke være øget lavfrekvent støj ved naboboliger. Det forudsætter, at der ikke er rentoner fra for eksempel gear, hvilket der har været på testmøllerne. Denne støj kan fjernes inden vindmøllerne sættes i serieproduktion. På baggrund af høringen og politikernes besigtigelse af områderne den 14. maj 2008 har Lemvig Byråd besluttet at ændre temaplanen på følgende områder: 4 områder til vindmøller udgår af planen. Af disse er de 2 potentielle områder. 2 områder, hvor der er eksisterende vindmøller, reduceres, så der i begge ikke kan opstilles flere vindmøller end i dag. I det ene område kan vindmøllerne dog blive større. Der indføjes retningslinie for opsætning af minimøller. Minimøller er under 8,5 m til øverste vingespids og har en rotordiameter på maksimalt 2 m. Møllerne er ikke tilsluttet elnettet, og står i tilknytning til boligen. Der er endvidere i overensstemmelse med de Miljøministeriets udmelding til kommunerne om de statslige interesser i kommuneplanlægning 2009, udarbejdet retningslinier for afstand til overordnede og vigtige veje. Målsætning Det blæser som bekendt meget i Lemvig Kommune. Kommunen har nogle af landets bedste og største vindressourcer. Ved at udnytte ressourcen kan Lemvig Kommune i væsentlig grad bidrage til en energiproduktion i Danmark med en bæredygtig fremtid. Kommunalbestyrelsen ønsker gennem planlægningen - at finde pladser til store vindmøller, pladser, som også i fremtiden vil være egnede, så man ikke skal udføre en ad hoc planlægning ved hver ansøgning for vindmøller, - at der sker en sanering af de ældre møller i forbindelse med ibrugtagning af nye mølleområder og ved udskiftning til møller med større effekt, - at friholde de mest spektakulære og sårbare landskaber for vindmøller, hvilket medfører, at vindmøllerne vil blive koncentreret i flere mindre og tætliggende grupper i den sydlige del af kommunen, - at minimere gener for de omkringboende borgere, samt gener for kulturhistoriske værdier som eksempelvis kirker, voldsteder og gravhøje. Vindmølleområder, der bliver nedlagt Ved vedtagelsen af forslaget til vindmølleplan bliver følgende rammeområder i Kommuneplan 2001 for tidligere Lemvig Kommune nedlagt: 1Å 0.9; 2Å 0.1; 3Å 0.2; 3Å 0.3; 4Å 0.3; 5Å 0.2; 6Å 0.3. Områderne kan fortsat bruges til vindmøllepark, indtil de eksisterende vindmøller bliver nedtaget; men områderne kan ikke anvendes til opstilling af nye vindmøller. Se kort 1, side 5. Husstandsmøller Temaplanen udpeger områder for store vindmøller, der producerer elektricitet til nettet. Der bliver ikke udlagt områder til husstandsmøller. Husstandsmøller er vindmøller, der opføres i tilknytning til fritliggende ejendomme, og hvis primære funktion er at levere energi til ejendommens eget forbrug. Husstandsmøllen er defineret som en mølle med maksimal højde på 25 m til øverste vingespids, rotordiameter maksimalt 13 m og maksimal effekt 25 kw. I temaplanen er der fastlagt områder, hvor husstandsmøller ikke kan opstilles. Det drejer sig om kystnærhedszonen, der er vist på kort 2. Hvis borgere ønsker at opstille husstandsmøller i dele af kommunen, er opstillingen reguleret af planloven. Der skal indhentes en zonetilladelse ifølge Planlovens 35 til opstillingen ved kommunen. Lemvig Kommune vil ved ansøgningerne hver gang vurdere, om husstandsmøllerne kan opstilles uden visuel konflikt med store vindmøller og med landskabsoplevelsen. Der kan således søges om opstilling hvor som helst i kommunen, men der kan være visuelle konflikter i de meget åbne områder og i områder med mange store vindmøller, som medfører, at kommunen ikke vil give en zonetilladelse ifølge planloven. Vindmøller på søterritoriet I den gamle Thyborøn-Harboøre Kommune er der nord for Rønland opstillet otte vindmøller, der er ca 120 m høje. Vindmøllerne står på søterritoriet, og er derfor ikke omfattet af kommuneplanlægningen. Endvidere er der nord for de otte vindmøller udlagt et område, hvor der kan opstilles forsøgsmøller. Det vil sige store vindmøller, der er prototyper eller lignende. Vindmøllerne kan være over 150 m høje totalt, og de behøver ikke være ens inden for området. Der kan placeres 8 12 vindmøller i området. Begge vindmøl- 4 Kommuneplantillæg nr. 24 til Kommuneplan 2001 for Lemvig Kommune og nr. 9 til Kommuneplan 2002 for Thyborøn-Harboøre Kommune

5 Kort 1. Eksisterende rammeområder Rammeområde x Lokalplanområde Rammeområde, som nedlægges Kommunegrænse x x x x x x x Kommuneplantillæg nr. 24 til Kommuneplan 2001 for Lemvig Kommune og nr. 9 til Kommuneplan 2002 for Thyborøn-Harboøre Kommune 5

6 leparker står meget kystnært, og de har derfor landskabelige konsekvenser for de nærliggende landområder. Det har betydet, at man i kommuneplanlægningen ikke har udlagt yderligere områder i kommunens nordvestlige del. Vindmøllerne står i de bedste vindområder i Danmark, og der vil kunne være en samlet produktion fra de vindmøller på op til MWh om året eller cirka det halve af, hvad de omkring 80 vindmøller kan producere i resten af kommunen. Forhold til anden planlægning og lovgivning Planlægning for vindmøller er en del af planlægningen for det åbne land, som hidtil har været varetaget af amterne. Efter strukturreformen vil planlægningen for det åbne land være en del af kommuneplanlægningen, og kommunerne har kompetence til at planlægge deres egen udvikling, men under hensyn til statslige interesser og initiativer, som skal indarbejdes i planerne. Kommunerne skal indarbejde regionplanens afvejning af interesserne i det åbne land i kommuneplanen, men kan i sin planlægning også ændre afvejningen. Det kan eksempelvis ske af hensyn til implementeringen, gennemførelsen, af statslige udmeldinger. Ligeledes må kommunens planlægning ikke stride mod nationale og internationale aftaler og beskyttelsesinteresser. Planlægningen af vindmøller har siden 1999 været overdraget til amterne og har været styret af det såkaldte vindmøllecirkulære, der forventes revideret i 2007 på grund af, at vindmøllerne fremover kan blive op til 150 m høje, og på grund af, at kommunerne har overtaget planlægningen. Vindmøllecirkulæret I 1999 udsendte Miljø- og Energiministeriet cirkulære nr. 100 af 10. juni 1999 om planlægning for og landzonetilladelse til opstilling af vindmøller. Cirkulæret er kendt som vindmøllecirkulæret. Cirkulæret er ved at blive revideret som konsekvens af strukturreformen. Indtil revisionen foreligger, bliver der administreret efter det eksisterende cirkulære. Vindmøllecirkulæret pålagde amterne at tage omfattende hensyn ikke alene til muligheden for at udnytte vindressourcen, men også til nabobeboelse, natur, landskab, kulturhistoriske værdier og jordbrugsmæssige interesser. Ifølge cirkulæret kan der kun opstilles vindmøller på arealer, der er specifikt udpegede til formålet i en regionplan. Arealernes størrelse skal tilpasses vindmøllernes forventede maksimale størrelse og antal, og den afstand, der skal være mellem vindmøllerne af hensyn til en effektiv udnyttelse af vindenergien. Endvidere er arealudpegningerne et resultat af en konkret politisk afvejning af de mangeartede interesser, der knytter sig til områderne. Vindmøllecirkulæret fastsætter en række krav til kvaliteten af vindmølleplanlægningen i relation til omgivelserne. Blandt andet, at vindmøller ikke må opstilles nærmere nabobeboelse end fire gange møllens totalhøjde. Totalhøjden på de nye vindmøller er hyppigst m, og det medfører en mindsteafstand på 400 til 600 meter til nabobeboelse. Områder med så stor afstand til naboer er begrænsede og er oftest Foto 1. I det flade forland ved Vrist Enge ser man mod øst den gamle kystskrænt fra stenalderen. På toppen ligger Engbjerg Kirke markant. En placering af høje vindmøller i dette område vest for kirken vil medføre, at oplevelsen af skrænten og kirken vil blive voldsomt forstyrret, og skrænten vil synes lav og ubetydelig i forhold til de høje vindmøller. Kommuneplantillæg nr. 24 til Kommuneplan 2001 for Lemvig Kommune og nr. 9 til Kommuneplan 2002 for Thyborøn-Harboøre Kommune

7 naturbeskyttelsesområder eller statslige arealer som Klosterhedens plantage eller større militære øvelsesområder. Vindmøllecirkulæret fastsætter endvidere en mindste grænse på 2,5 km mellem vindmølleparker eller -grupper. Der kan dog godt være mindre afstand, hvis det anses for at være hensigtsmæssigt. I Lemvig Kommune er der mange forskellige landskabstyper, der rummer store forskelle i mulighederne for at indpasse høje anlæg som vindmøller. Derfor er der i planlægningen placeret mange vindmøller tæt i den sydlige del, for til gengæld at kunne friholde den nordlige del. Vindmøllecirkulæret behandler endvidere skyggekast fra vindmøller. Skyggekast er den situation, hvor vindmøllens vinger står mellem beskueren og solen, så de roterende vinger kaster skygge ved betragteren. Der findes ingen danske grænseværdier for skyggekast fra vindmøller; men vindmøllecirkulæret foreslår, at naboer i lighed med svenske regler maksimalt får ti timer med skyggekast om året. Her er skyggekast beregnet som reel tid. Det vil sige den tid, hvor vindmøllen står foran solen set fra nabobeboelse, og det ikke er overskyet, samtidig med at vindmøllen er i drift, så vingerne drejer. Støjbekendtgørelsen Støjbelastningen fra vindmøller er reguleret i Bekendtgørelse nr af 14. december I daglig tale kaldet Støjbekendtgørelsen. Det åbne land Ifølge bekendtgørelsen må støjbelastningen fra vindmøller ved udendørs opholdsareal hos naboer i det åbne land ikke overstige 44 db(a) ved en vindstyrke på 8 m/s og 42 db(a) ved en vindstyrke på 6 m/s. Beregningen foretages for udendørs opholdsarealer, der ligger højst 15 m fra boligen, og i det mest støjbelastede punkt på arealet. Støjfølsomme arealer Støjfølsom arealanvendelse er områder, der i kommuneplanlægningen er udlagt til boliger, institutioner, sommerhuse, kolonihaver eller som rekreative områder. I sådanne områder må der i det mest støjbelastede punkt maksimalt være en støjbelastning fra vindmøller på 39 db(a) ved vindhastigheden 8 m/s og 37 db(a) ved 6 m/s. Til sammenligning vil den naturlige baggrundsstøj, der er forårsaget af vindstøj i bevoksning ved boliger, normalt ligge på db(a) ved vindstyrker på 8 m/s, der svarer til jævn til frisk vind. Generelt Når man ønsker at opføre vindmøllerne, skal man indsende en anmeldelse til kommunen. Anmeldelsen skal blandt andet indeholde en rapport med godkendte målinger af støjudsendelsen fra et eller flere eksemplarer af den anmeldte vindmølletype. Foto 2. Det kuperede landskab nordvest for Lemvig set fra Hygum Bakker på udsigtspunkt ved Klostervej. I mellemgrunden ses Tørring bakker og i baggrunden de op til 90 m høje bakker øst for Lemvig. Meget høje vindmøller i sådan et område vil få bakkerne til at virke små og ubetydelige. Når temaplanen realiseres fuldt ud, vil de fire vindmøller nedenfor bakkerne tæt på Vestersø forsvinde. Kommuneplantillæg nr. 24 til Kommuneplan 2001 for Lemvig Kommune og nr. 9 til Kommuneplan 2002 for Thyborøn-Harboøre Kommune 7

8 På baggrund af støjen i rapporten skal der foreligge en beregning af støjen ved de nærmeste naboer ved det ansøgte projekt. For prototyper skal der foreligge målinger, der kan sandsynliggøre, at møllen vil kunne overholde støjgrænserne. Kommunen kan kræve, at der bliver foretaget en støjmåling efter idriftsættelse af vindmøllerne for at sikre, at lovens krav bliver overholdt. Målingen skal foretages ved vindhastighederne 5,5 6,5 m/s og 7,5 8,5 m/s ved den mest udsatte nabo. Støjhensyn kan ofte medføre, at vindmøllerne skal have en større afstand end fire gange totalhøjden til nærmeste nabobeboelse. Naturbeskyttelsesloven Naturbeskyttelsesloven, der senest er offentliggjort som Lovbekendtgørelse nr. 749 af 21. juni 2007 om naturbeskyttelse, sikrer blandt andet beskyttelsen af sårbare naturtyper som moser, hede, våde enge og overdrev. Der vil ofte være mindre områder beskyttet af naturbeskyttelsesloven indenfor områder af interesse for vindmøller. Som regel kan vindmølleprojekterne etableres således, at de ikke påvirker de beskyttede naturtyper. Beskyttelseslinier Langs kysterne og omkring fredede områder, åer og skove er der bygge- eller beskyttelseslinier, som skal beskytte områderne mod skader fra byggeri og anlæg eller visuel skade fra nærtstående anlæg. Nogle af beskyttelseslinierne kan der dispenseres for ved kommunen og andre administreres af de nye miljøcentre. Kommunen kan dispensere fra å- og skovbeskyttelseslinierne, mens klitfredning og strandbeskyttelsen administreres af miljøcentrene. Museumsloven Museumsloven, der senest er offentliggjort som Bekendtgørelse af museumsloven nr af 14. december 2006, regulerer dels forholdet til arkæologiske fund, der kan blive gjort ved bygge- og anlægsprojekter, dels beskyttelsen af mark- og stendiger. Lovens bestemmelser kommer i anvendelse ved anlæggelse af det enkelte projekt. Foto 3. Udsigt mod nord fra Møborg Baunehøj, hvor man ser de tre vindmøller ved Foelbæk. (Øverst) Foto 3. Visualisering af vindmøllerne i område 11, 13 og 14 set fra Møborg Baunehøj. (Nederst) 8 Kommuneplantillæg nr. 24 til Kommuneplan 2001 for Lemvig Kommune og nr. 9 til Kommuneplan 2002 for Thyborøn-Harboøre Kommune

9 Planloven I Bekendtgørelse nr af 6. december 2006 om vurdering af visse offentlige og private anlægs virkning på miljøet (VVM) i medfør af lov om planlægning er det fastsat, at der ved planlægning for vindmøller med en totalhøjde over 80 m eller for mere end tre vindmøller i en gruppe skal udarbejdes en redegørelse, der indeholder en vurdering af projektets virkning på miljøet, en såkaldt VVM-redegørelse. VVM-redegørelsen belyser projektets væsentlige miljømæssige konsekvenser og mulige gener for mennesker, natur og landskab, og har det dobbelte formål at give offentligheden mulighed for at vurdere det konkrete projekt samt forbedre kommunalbestyrelsens beslutningsgrundlag, før den tager endelig stilling til projektet. VVM-bekendtgørelsens 7 fastlægger, at VVM-redegørelsen på passende måde skal påvise, beskrive og vurdere vindmølleprojektets direkte og indirekte virkninger på mennesker, fauna og flora, jordbund, vand, luft, klima og landskab, materielle goder og kulturarv samt samspillet mellem disse faktorer. VVM-redegørelsen sikrer således en detaljeret vurdering af vindmølleprojektet og dets omgivende miljø, både på kort og lang sigt. Ikke blot hovedprojektet, men også forskellige alternativers konsekvenser, skal undersøges og beskrives. Herunder et 0-alternativ, som er konsekvensen af, at projektet ikke gennemføres. Det er også et krav, at de foranstaltninger, der tænkes anvendt med henblik på at undgå, nedbringe og om muligt neutralisere de skadelige virkninger på miljøet, beskrives. Ved opførelse af vindmøller i kommuneplanens vindmølleområder skal der udarbejdes VVM-redegørelser til hvert enkelt projekt. Lov om miljøvurdering Den kommunale planlægning for vindmøllerne skal i henhold til Lov nr. 316 af 5. maj 2004 om miljøvurdering af planer og programmer være vurderet i en miljørapport. Miljørapporten skal vurdere planlængningens konsekvenser for jord, luft, vand, flora, fauna, landskabet såvel fysisk som visuelt, samt menneskers sundhed og overvågning af miljøkravene. Miljørapporten skal baseres på eksisterende viden, og der skal således ikke iværksættes nye undersøgelser. Lemvig Kommune har ved en screening af temaplanen vurderet, at der skal udarbejdes en miljørapport af planen. Miljørapporten foreligger som bilag 1 til kommuneplantillægget. Rapporten indeholder såvel en vurdering af de positive effekter fra vindmøllernes fortrængning af fossile brændsler som en vurdering af deres påvirkning af miljøet visuelt og med støj og skyggekast. Til den endelige godkendte plan skal der både foreligge miljørapporten og en sammenfattende redegørelse for, hvorledes miljøvurderingen og de gennemførte høringsprocedurer har påvirket planen og beslutningen om at vedtage planen, samt det endelige overvågningsprogram. Den sammenfattende redegørelse er vedlagt som bilag 2 til planen. Kommuneplantillæg nr. 24 til Kommuneplan 2001 for Lemvig Kommune og nr. 9 til Kommuneplan 2002 for Thyborøn-Harboøre Kommune 9

10 Regionplanen Regionplan 2005 for det tidligere Ringkjøbing Amt har udlagt enkelte områder i Lemvig kommune til vindmøller med totalhøjde over 100 m. Det drejer sig om et område ved Ilkjær og ved Ramme samt den Nationale Prøvestation for Vindmøller ved Høvsøre. Hvis Lemvig Kommune skal huse de nye store vindmøller i et mål, der lever op til den nationale energipolitik, skal der findes mange nye områder til de store vindmøller. Regionplanen rummer endvidere en afvejning af det åbne land, hvor store dele af landskabet i kommunen er udlagt som landskabsområde. I landskabsområder tillægges landskabelige værdier særlig stor vægt, og ønsket om etablering af tekniske anlæg, samt ændringer af arealanvendelse, der kan forringe landskabets karakter, skal vurderes med udgangspunkt i landskabets særkende. På kort 2, næste side, kan man se, at hele den gamle Thyborøn-Harboøre kommune er udlagt som landskabsområde ligesom størstedelen af kystzonen samt landskabet langs oldtidsvejen, der går syd for israndslinien. Lemvig Kommune har en stor kyststrækning, hvor der langs kysten er udlagt en kystnærhedszone. I kystnærhedszonen må nye tekniske anlæg kun etableres, hvis de er afhængig af kystnær placering, og der ligger en særlig planlægningsmæssig begrundelse for kystnær placering. Den største vindenergi findes langs kysten, og derfor kan vindmøller placeres i kystnærhedszonen, med mindre andre beskyttelsesinteresser forhindrer dette. I Regionplan 2005 er der udlagt områder til skovrejsning. Specielt ved Nees og Skalstrup er der udlagt store områder. Skovrejsning er i konflikt med interessen for etablering af vindmøller. Skovene nedsætter vindenergien og giver øget turbulens og en større forskel mellem vindhastigheden fra den nederste til den øverste vingespids. Hvis forskellen bliver for stor, kan det direkte skade vindmøllen. Hvis der udlægges nye områder til vindmøller i områder med skovrejsning, bør man nedlægge eller reducere skovrejsningsområderne, da det højst sandsynlig ikke vil være muligt at fastholde vindmølleområderne, når skoven er over 10 år gammel. Figur 1 Vindmøllestørrelser, høje anlæg omkring Lemvig og Storebæltsbroens pylon 254 m 148 m 100 m Cheminova 66 m 20 m silo 25 m 43 m Møllehøjden på 43 m til øverste vingespids, totalhøjden, er den typiske størrelse for de eksisterende møller under 450 kw, der i dag står i Lemvig kommune. 10 Kommuneplantillæg nr. 24 til Kommuneplan 2001 for Lemvig Kommune og nr. 9 til Kommuneplan 2002 for Thyborøn-Harboøre Kommune

11 Kort 2. Regionplan for Ringkjøbing Amt, Kortbilag 1, Lemvig Kommune Kommuneplantillæg nr. 24 til Kommuneplan 2001 for Lemvig Kommune og nr. 9 til Kommuneplan 2002 for Thyborøn-Harboøre Kommune 11

12 Fremtidige vindmølleområder Kort 3 viser de fremtidige områder og interesseområder for vindmøller, der har været offentliggjort i forslaget. Områder der er udtaget på baggrund af den offentlige høring og den politiske behandling er angivet med en rød cirkel ligesom evt reduktion af områder. Endvidere er beliggenheden af områderne på vandet ved Rønland og Thyborøn vist. De to områder kan ikke inddrages i kommuneplanlægningen; men de har påvirket planlægningen, idet de visuelt vil fylde området nord for Harboøre, hvilket medfører, at Kommunalbestyrelsen ikke ønsker at belaste området yderligere med vindmøller. I de bakkede, nordlige dele af kommunen er der fremover kun udlagt tre områder til vindmøller. Det drejer sig om område 1 ved Ramme, hvor der i dag står fem vindmøller, område 2 ved Bonnet, hvor der i dag står fire vindmøller og område 4 sydøst for Gudum, hvor der i dag står fire vindmøller. I forslaget var de resterende 19 områder alle udlagt på hedesletten. Heraf er tre, der alle var nye områder, udtaget. Af de resterende 16 områder ligger alle på hedesletten. Seks er nye områder, og tretten er eksisterende områder, hvor der kan opsættes nye, større vindmøller. Det kan ske inden for det eksisterende rammeområde eller ved en udvidelse af områderne. To af områderne er ikke vindmølleområder, men interesseområder for vindmøller. Interesseområderne for vindmøller er områder, som er vurderet til at være områder med betydningsfulde muligheder for opstilling af vindmøller, men områderne er ikke udlagt i temaplanen som mølleområder. Områderne kan eventuelt efter en yderligere planlægning i et kommuneplantillæg blive udlagt til vindmølleområde, hvis man ikke finder nogen væsentlig uheldig landskabelig påvirkning fra vindmøllerne i det enkelte interesseområde og de udlagte vindmølleområder inden for en afstand på 4 5 km fra interesseområdet. Tabel 1. Overslag over rummelighed i fremtidige vindmølleområder og interesseområder for vindmøller Område nr 80 m møller 100 m møller 125 m møller 150 m møller Effekt MW Produktion MWh/år Bemærkninger Eksisterende fem møller. Kan udvides med en mod nord Ikke egnet til højere møller end de 4 eksisterende. Kan udvides til 5 møller Tidligere grusgrav, nu losseplads og industriområde, biogasanlæg, tæt på skov i syd. Området er udtaget pga flyveplads Eksisterende fire vindmøller. Område til udskiftning af de eksisterende Interesseområde. Tæt på Lomborg. Vindmøllerne placeres så langt fra Lomborg som muligt Eksisterende vindmøller skal nedtages før ny opstilling Skovbyggelinie kræver dispensation Interesseområde. Nyt vindmølleområde øst for den Nationale Prøvestation for Vindmøller. Eksisterende Brokilde Vindpark med 12 stk 600 kw vindmøller. Eventuel udvidelse af området mod sydvest. Udvidelse nærmere på Rysensten og Bøvling Kirke. Eksisterende tre 600 kw vindmøller. Området er udlagt i regionplanen, men afgrænsningen skal ændres Møller skal placeres udenfor 3 hede-område. Området udtaget pga 3 heder Eksisterende rammeområder 5Å 0.4 som fastholdes Nærtstående eksisterende vindmøller. Eksisterende vindmøller skal nedtages før ny opstilling. Opstilling skal harmonere med område Interesseområde. Fredskov mod syd og nord Interesseområde. Fredskov mod øst. Området udgået, for tæt på Eksisterende vindmøller skal nedtages før ny opstilling. Ligger ret åbent Eksisterende vindmøller skal nedtages før ny opstilling. Eng mod nordøst Eksisterende vindmøller skal nedtages før ny opstilling Skovbyggelinie Området opleves sammen med område 21 og vindmøllerne i de to områder bør stå parallelt på to enkeltrækker. Området ligger tæt på skov. Eksisterende vindmøller skal nedtages før ny opstilling. Området skal koordineres med område 20, så møllerne står parallelt. Meget skov omkring møllerne. Eksisterende vindmøller skal nedtages før ny opstilling Sammenhængende med vindmølleområde i Struer Kommune. Beskyttet vandløb. I alt, med interesseområder I alt, uden interesseområder Kommuneplantillæg nr. 24 til Kommuneplan 2001 for Lemvig Kommune og nr. 9 til Kommuneplan 2002 for Thyborøn-Harboøre Kommune

13 Kort 3. Fremtidige vindmølleområder 4 Fremtidigt vindmølleområde med nummer Vindmølleområde på vand, uden for kommuneplanområdet 5 Interesseområde for vindmøller Kommunegrænse Vindmølleområde udtaget af planen Vindmølleområde reduceret Kommuneplantillæg nr. 24 til Kommuneplan 2001 for Lemvig Kommune og nr. 9 til Kommuneplan 2002 for Thyborøn-Harboøre Kommune 13

14 Interesseområde 7 er udtaget af planen. Dermed bortfalder, at området sammen med vindmølleområde 8 skal vurderes ved en mere detaljeret planlægning, som kan medføre, at enten 7 eller udvidelsen af 8 bortfalder, eller begge dele bortfalder. Det eksisterende rammeområde ved område 8, Volder Mark, fastholdes og udvidelsen af område 8 er fastholdt, men vil blive vurderet i en VVM-redegørelse. Område 6 til 15 lå ret tæt i forslaget, men i og med at område 7, 11 og 15 er udtaget, er der god afstand mellem disse. Ligeledes ligger område 16 til 22 ret tæt, hvilket er valgt for at opnå tilstrækkelig kapacitet. I tabel 1 er der givet et overslag på rummeligheden i de fremtidige vindmølleområder og interesseområder efter endelig vedtagelse af planen. Der vil i alt udenfor interesseområderne kunne opstilles vindmøller med en samlet kapacitet på 144 til 158 MW, som vil producere omkring MWh årligt. Det svarer til 1,1 % af elforbruget i Danmark i Hertil kommer produktionen på vindmøllerne i den eksisterende og kommende park i Nissum Bredning, der dækker yderligere 0,8 %. Oven i disse produktioner kan man tilføje Prøvestationens produktion, der i sagens natur svinger meget. Udnyttes interesseområderne stiger kapacitet og produktion på land med knap 15 %. Totalt bliver der omkring 54 til 65 færre møller på land i kommunen samtidig med, at kapaciteten og produktionen bliver 2,5 til 3,2 gange så stor. Tilladelser fra andre myndigheder Bestemmelserne i Regionplan 2005 for vindmøller har ikke kunnet honorere kravet fra Miljøministeren til at forny planlægningen for at give mulighed for opstilling og udskiftning til nye og større møller. Derfor har Lemvig Kommune valgt at udarbejde en ny vindmølleplan, der erstatter Regionplanen på de nævnte områder. I den forbindelse henvises til nærværende plans indledende tekst. Ophævelse af landsplandirektiv / Regionplan 2005 for Ringkjøbing Amt Endelige vedtagelse af tillæg nr. 24 til Kommuneplan 2001 for Lemvig Kommune og tillæg nr. 9 til Kommuneplan 2002 for Thyborøn-Harboøre Kommune - Temaplan for vindmøller i Lemvig Kommune - forudsætter tilladelse fra Miljøcenter Århus til ophævelse af følgende retningslinjer af landsplandirektiv / Regionplan 2005 for Ringkjøbing Amt: De generelle retningslinjer samt specifikke retningslinjer i afsnit 4.2 for områderne 11, 12, og 13. (siderne i Regionplan 2005). For område 14 er Lemvig Kommune ikke planmyndighed. For område 11 i Regionplan i Kommuneplantillæggets område 9 - ændres højdebestemmelserne og afgrænsningen. For område 12 i Regionplan i Kommuneplantillæggets område 8 - ændres højdebestemmelserne og afgrænsningen. For område 13 i Regionplan i Kommuneplantillæggets område 2 - fastholdes Regionplanens retningslinjer.. Endvidere udlægges der et antal nye områder, og der tilføjes både generelle retningslinjer, retningslinjer for den enkelte mølles udformning, retningslinjer for genopførelse og udskiftning samt retningslinjer for enkeltområder. Herved erstattes punkt 2 under Regionplanens retningslinjer. 14 Kommuneplantillæg nr. 24 til Kommuneplan 2001 for Lemvig Kommune og nr. 9 til Kommuneplan 2002 for Thyborøn-Harboøre Kommune

15 Retningslinier for vindmøller Retningslinierne for vindmøller i Lemvig Kommune skal sikre, at vindmøllernes placering og udseende afpasses efter hinanden, og vindmøllerne opstilles i harmoni med landskabet. Retningslinierne skal endvidere sikre, at områderne til vindmøller udnyttes bedst muligt, så opførelsen af den første vindmølle ikke hindrer eller forringer forholdene for efterfølgende vindmøller. Generelle retningslinier 1.1 Husstandsmøller kan ikke placeres i kysthærhedszonen. 1.2 Minimøller kan opstilles i landzone udenfor landsbyafgrænsningerne forudsat, at der foreligger støj- og typegodkendelse, at de ikke tilsluttes elnettet, at de er under 8,5 m høje og har maksimalt vingefang på 2 m, og at de placeres i tilknytning til bebyggelse. 2. Vindmøllerne skal placeres i de viste områder på kortene side 11 og Vindmøllerne og dertil hørende anlæg skal placeres under hensyntagen til den fortsatte landbrugsdrift. 4. Ved etablering af den første mølle i områder, hvor der kan placeres mindst to vindmøller, skal der foreligge en beliggenhedsplan, som skal følge bestemmelserne for det enkelte område. 5. Ved opførelse af vindmøllerne i de enkelte områder skal der udarbejdes en forudgående lokalplan med visualisering af projektet og møllernes samspil med andre vindmøller. 6. Ved opførelse af mere end tre vindmøller eller vindmøller med totalhøjde over 80 m skal der udarbejdes en VVM-redegørelse. 7. Ved realisering af den første vindmølle i et område, skal det påvises, at det samlede støjbidrag fra alle de tilladelige vindmøller i området kan overholde Miljøministeriets støjkrav. 8. Ved driften af anlæggene skal det sikres, at ingen nabo får over ti timer skyggekast om året. 9. Vindmøller skal overholde en afstand på mindst 4 x vindmøllens totalhøjde til statslandevejen ( Thyborøn-Lemvig og Lemvig-Struer) samt til landevej 516 Lemvig-Humlum, 533 Holstebro-Vilhelmsborg, 502 Ulfborg-Lemvig, 552 Rom-Rammedige, 554 Søndervig-Rammedige og 522 Bækmarksbro- Rammedige-Klinkby. Retningslinjer for den enkelte mølles udformning 10. Alle nye vindmøller i kommunen skal have rørtårn. De skal have tre vinger og omløbsretning med uret set med vinden i ryggen. Farven skal være lys grå med maksimalt glanstal på 30 for alle dele af vindmøllen. Bortset fra et mindre firmalogo på kabinen, må møllerne ikke bære reklamer. 11. Vindmøller med totalhøjde over 100 m kan have lysafmærkning som påbudt af Statens Lufthavnsvæsen. Anden belysning er ikke tilladt. 12. Ved hvert projekt skal forholdet mellem rotordiameter og navhøjde vurderes i forhold til vindmøllernes placering i landskabet. 13. Alle vindmøller inden for det enkelte område skal have samme udseende. Det vil sige samme farve, højde og tårnkonstruktion. Mindre forskelle kan dog accepteres, hvis en visualisering kan påvise, at de er uden væsentlig betydning. 14. Lokalplaner for områderne vil blive tillagt bonusvirkning for landzonetilladelse under forudsætning af, at der tinglyses en bestemmelse for vindmølleprojektet om, at vindmøllerne nedtages indenfor et år, efter de er ophørt med at producere. Retningslinier for genopførelse og udskiftning 15. Eksisterende vindmølle uden for de udpegede områder til vindmøller kan ikke genopføres eller udskiftes på den samme placering. 16. Udskiftning af tårnet anses for en nedtagning af møllen, og genopførelse medfører, at der påny skal søges om byggetilladelse. Byggetilladelse vil ikke blive givet uden for de udpegede områder til vindmøller. 17. Udskiftning af eksisterende vindmøller inden for de udpegede områder kan ikke umiddelbart foretages. Det kræver, at der er udarbejdet ny lokalplan - eventuelt med VVM redegørelse, hvis vindmøllerne er over 80 m høje. Konsekvensområder For at sikre grundlaget for etablering af vindmøller udlægges der konsekvensområder omkring arealreservationerne til vindmøller. Konsekvensområdets udstrækning bestemmes af vindmøllernes støjbidrag. Konsekvensområderne fastlægges i forbindelse med lokalplanlægningen for det enkelte område, når det endelige opstillingsmønster og vindmøllernes støj er afklaret. Inden for konsekvensområder vil der ikke kunne etableres nye enkeltboliger i det åbne land eller anden ny støjfølsom arealanvendelse. Interesseområder Der er ikke retningslinjer for interesseområderne 5, 7, 14 og 15, da de ikke er udlagt til vindmølleområder. Der er dog redegjort for vindmøllepotentialet i det enkelte område. Retningslinier for enkeltområder Retningslinierne for enkeltområder fastsætter det tilladte antal møller i hvert område, deres maksimale og minimale højde og opstillingsmønster samt forhold til eventuelle andre, nærtstående vindmøller. Retningslinierne er beskrevet på side 16 til 49. Retningslinierne administreres af kommunen og lægges til grund for sagsbehandlingen ved fremtidige vindmølleansøgninger. På de kommende sider bliver de enkelte områder, der er omtalt i tabel 1, side 12, gennemgået. Kommuneplantillæg nr. 24 til Kommuneplan 2001 for Lemvig Kommune og nr. 9 til Kommuneplan 2002 for Thyborøn-Harboøre Kommune 15

16 Område 1 Ramme Eksisterende forhold Rammeområde 4Å 0.5 i Kommuneplan Fem eksisterende vindmøller på kw med rotordiameter 80 m og navhøjde 60 m. Vindmøllerne står i en lige række fra sydøst mod nordvest. Regionplanen og naturbeskyttelse samt kulturhistorie Landskabsområde nordvest for eksisterende vindmøller. Fremtidige muligheder Der skønnes at være teknisk mulighed for at rejse op til syv vindmøller på 100 m totalhøjde i området. Af hensyn til det udlagte landskabsområde, der omfatter dalstrøget med en del småsøer, bør området ikke udvides med mere end én vindmølle. Retningslinier * I området kan rejses maksimalt 6 vindmøller. * Maksimal totalhøjde 100 m. * Minimum totalhøjde 100 m. * Vindmøllerne skal stå på en ret linie med cirka lige stor afstand. 16 Kommuneplantillæg nr. 24 til Kommuneplan 2001 for Lemvig Kommune og nr. 9 til Kommuneplan 2002 for Thyborøn-Harboøre Kommune

17 Område 1 Ramme 1: m Nyt rammeområde Eksisterende rammeområde Kommuneplantillæg nr. 24 til Kommuneplan 2001 for Lemvig Kommune og nr. 9 til Kommuneplan 2002 for Thyborøn-Harboøre Kommune 17

18 Område 2 Bonnet Eksisterende forhold Rammeområde 4Å 0.4 i Kommuneplan 2001 i den nordligste del af området. Fire eksisterende vindmøller på 750 kw med rotordiameter 48 m og navhøjde 40,5 m. Regionplanen og naturbeskyttelse samt kulturhistorie 3-område med hede/mose øst for området. Fremtidige muligheder Der skønnes at være mulighed for at rejse fem vindmøller på 80 m totalhøjde i området. Vindmøllerne kan placeres udenfor området med 400 m til nabobeboelse, da en 80 m mølle skal have en afstand på 320 m til nærmeste nabobeboelse. Der har tidligere foreligget ansøgning om udvidelse af den eksisterende række mod syd. Af landskabelige grunde er det besluttet, at der ikke kan opstilles flere end de fire vindmøller i området. Retningslinier * I området kan rejses maksimalt 4 vindmøller. * Maksimal totalhøjde 80 m. * Minimum totalhøjde 64,5 m. * Vindmøllerne skal stå på en ret linie med cirka lige stor afstand. 18 Kommuneplantillæg nr. 24 til Kommuneplan 2001 for Lemvig Kommune og nr. 9 til Kommuneplan 2002 for Thyborøn-Harboøre Kommune

19 Område 2 Bonnet 1: m Nyt rammeområde Eksisterende rammeområde Kommuneplantillæg nr. 24 til Kommuneplan 2001 for Lemvig Kommune og nr. 9 til Kommuneplan 2002 for Thyborøn-Harboøre Kommune 19

20 Område 4 Gudum Eksisterende forhold Rammeområde 2Å 0.4 i Kommuneplan Fire eksisterende 600 kw vindmøller med rotordiameter 44 m og navhøjde 45 m. Jævn højtliggende moræneplateau, hvor vindmøllerne ikke opleves sammen med de øvrige vindmøller i kommunen. Regionplanen og naturbeskyttelse samt kulturhistorie Ingen regionplanlagte arealinteresser indenfor området. Nordvest for området større landskabsområde. Nord for området kulturområde omkring Skodborgvej. Fremtidige muligheder Området kan rumme op til tre vindmøller med totalhøjde 100 m. Retningslinier * I området kan rejses maksimalt 3 vindmøller. * Maksimal totalhøjde 100 m. * Minimum totalhøjde 80 m. * Vindmøllerne skal stå på en ret linie med cirka lige stor afstand. * Der kan ikke rejses nye vindmøller, før de eksisterende vindmøller er nedtaget. 20 Kommuneplantillæg nr. 24 til Kommuneplan 2001 for Lemvig Kommune og nr. 9 til Kommuneplan 2002 for Thyborøn-Harboøre Kommune

21 Område 4 Gudum 1: m Nyt rammeområde Eksisterende rammeområde Kommuneplantillæg nr. 24 til Kommuneplan 2001 for Lemvig Kommune og nr. 9 til Kommuneplan 2002 for Thyborøn-Harboøre Kommune 21

22 Område 5 Lomborg Hede, interesseområde Eksisterende forhold Ingen eksisterende vindmøller. Området ligger syd for Lomborg parallelt med Glarbjergvej. Mod nord er der et par mindre skovområder, der skærmer ind mod Lomborg. Regionplanen og naturbeskyttelse samt kulturhistorie I Regionplan 2005 er det sydøstligste hjørne landskabsområde. Nord for området er der fredede gravhøje. Fremtidige muligheder Der skønnes at være mulighed for at rejse tre vindmøller på 150 m totalhøjde i området, hvis de står nord syd. Området kan eventuelt anvendes til vindmøller efter en fornyet planlægningsproces med udarbejdelse af kommuneplantillæg. 22 Kommuneplantillæg nr. 24 til Kommuneplan 2001 for Lemvig Kommune og nr. 9 til Kommuneplan 2002 for Thyborøn-Harboøre Kommune

23 Område 5 Lomborg Hede 1: m Eksisterende rammeområde Interesseområde for vindmøller Kommuneplantillæg nr. 24 til Kommuneplan 2001 for Lemvig Kommune og nr. 9 til Kommuneplan 2002 for Thyborøn-Harboøre Kommune 23

24 Område 6 Fjaltring Eksisterende forhold Rammeområde 4Å 0.2 i Kommuneplan Fem eksisterende vindmøller på 750 kw med rotordiameter 44 m og navhøjde 40,5 m. Vindmøllerne står parallelt med jernbanen. Regionplanen og naturbeskyttelse samt kulturhistorie Ingen regionplanlagte arealinteresser. Vindmøllerne knyttet til Fjaltring by, idet en mindre del af overskuddet går til en lokal fond til aktiviteter i Fjaltring. Fremtidige muligheder Der skønnes at være mulighed for at rejse tre vindmøller på 100 m totalhøjde i området. Retningslinier * I området kan rejses maksimalt 3 vindmøller. * Maksimal totalhøjde 100 m. * Minimum totalhøjde 80 m. * Vindmøllerne skal stå på en ret linie med cirka lige stor afstand. * Der kan ikke rejses nye vindmøller, før de eksisterende vindmøller er nedtaget. 24 Kommuneplantillæg nr. 24 til Kommuneplan 2001 for Lemvig Kommune og nr. 9 til Kommuneplan 2002 for Thyborøn-Harboøre Kommune

25 Område 6 Fjaltring 1: m Nyt rammeområde Eksisterende rammeområde Kommuneplantillæg nr. 24 til Kommuneplan 2001 for Lemvig Kommune og nr. 9 til Kommuneplan 2002 for Thyborøn-Harboøre Kommune 25

26 Område 7a Høvsøre Eksisterende forhold Rammeområde 5Å 0.6 i Kommuneplan Fem eksisterende vindmøller på op til 165 m totalhøjde i en række fra syd til nord. Området er sammen med område 7 det største samlede område i kommunen uden for fredede områder, hvor der er stor afstand til naboer. Regionplanen og naturbeskyttelse samt kulturhistorie Området er i regionplanen udlagt til National Prøvestation for Vindmøller med op til fem vindmøller med maksimal højde 165 m. Øst for området Bøvling Kirke og nord for denne herregården Rysensten. Fremtidige muligheder Området vil fortsat være prøvestation med dertilhørende master og bygninger. Retningslinier * I området kan rejses maksimalt 5 vindmøller. * Maksimal totalhøjde 165 m. * Vindmøllerne skal stå på en ret linie med cirka lige stor afstand. 26 Kommuneplantillæg nr. 24 til Kommuneplan 2001 for Lemvig Kommune og nr. 9 til Kommuneplan 2002 for Thyborøn-Harboøre Kommune

27 Område 7a Høvsøre 1: m Nyt rammeområde Eksisterende rammeområde Kommuneplantillæg nr. 24 til Kommuneplan 2001 for Lemvig Kommune og nr. 9 til Kommuneplan 2002 for Thyborøn-Harboøre Kommune 27

28 Område 8 Volder Mark Eksisterende forhold Rammeområde 4Å 0.1 i Kommuneplan Tolv eksisterende vindmøller på 600 kw med rotordiameter 42 m og navhøjde 40,5 m. Vindmøllerne står i et symmetrisk mønster med tre rækker med fire i hver. Regionplanen og naturbeskyttelse samt kulturhistorie Vindmølleområde i Regionplan område længst mod vest i området. Syd for eksisterende vindmøllepark beskyttet vandløb. Herregården Rysensten ligger sydvest for området, ret tæt på den sydvestlige del. Fremtidige muligheder Der skønnes at være mulighed for at rejse fire til seks vindmøller på 150 m totalhøjde i området, hvis det udvides mod syd i den vestlige del. I VVM redegørelsen skal det vurderes, hvad en udvidelse mod sydvest vil betyde for det visuelle samspil med Rysensten og Bøvling Kirke. Området vurderes visuelt i sammenhæng med område 7 og eventuel udvidelse af dette. Det vurderes om der er visuelle konflikter med Bøvling Kirke og Rysensten samt område 7. Retningslinier * I området kan rejses maksimalt 6 vindmøller. * Maksimal totalhøjde 150 m. * Minimum totalhøjde 100 m. * Vindmøllerne skal stå på en eller to parallelle rette linier med cirka lige stor indbyrdes afstand. * Der kan ikke rejses nye vindmøller, før de eksisterende vindmøller er nedtaget. 28 Kommuneplantillæg nr. 24 til Kommuneplan 2001 for Lemvig Kommune og nr. 9 til Kommuneplan 2002 for Thyborøn-Harboøre Kommune

29 Område 8 Volder Mark 1: m Nyt rammeområde Eksisterende rammeområde Kommuneplantillæg nr. 24 til Kommuneplan 2001 for Lemvig Kommune og nr. 9 til Kommuneplan 2002 for Thyborøn-Harboøre Kommune 29

30 Område 9 Fåre Nord Eksisterende forhold Ingen eksisterende vindmøller. Skovområde mod vest og sydvest. Regionplanen og naturbeskyttelse samt kulturhistorie Skove mod sydvest er delvis fredskov. Fredede gravhøje mod nord og sydøst. Fremtidige muligheder Der skønnes at være mulighed for at rejse tre vindmøller på 125 m eller to på 150 m totalhøjde. Retningslinier * I området kan rejses maksimalt 3 vindmøller. * Maksimal totalhøjde 150 m. * Minimum totalhøjde 100 m. * Vindmøllerne skal stå på en ret linie med cirka lige stor afstand. 30 Kommuneplantillæg nr. 24 til Kommuneplan 2001 for Lemvig Kommune og nr. 9 til Kommuneplan 2002 for Thyborøn-Harboøre Kommune

Der vedlægges kopi af annonceskrivelse vedrørende bekendtgørelsen om godkendelsen til orientering.

Der vedlægges kopi af annonceskrivelse vedrørende bekendtgørelsen om godkendelsen til orientering. 21. juli 2008 Adresseliste TEKNIK & MILJØ Rådhusgade 2, 7620 Lemvig T: 9663 1200 T: Direkte 9663 1145 E: teknik@lemvig.dk Brev A J: 01.02.20P16-0006 Vedtagelse af Tillæg nr.24 til kommuneplan 2001 for

Læs mere

Tillæg nr. 27b. Til Ringkøbing-Skjern Kommuneplan 2013-2025. Område til Vindmøller ved Faster-Astrup. Ringkøbing-Skjern Kommune

Tillæg nr. 27b. Til Ringkøbing-Skjern Kommuneplan 2013-2025. Område til Vindmøller ved Faster-Astrup. Ringkøbing-Skjern Kommune Tillæg nr. 27b Til Ringkøbing-Skjern Kommuneplan 2013-2025 Område til Vindmøller ved Faster-Astrup Kort- & Matrikelstyrelsen og Ringkøbing-Skjern Kommune Ringkøbing-Skjern Kommune 17. juni 2014 FORORD

Læs mere

Debatoplæg Vindmøller i Kastrup Enge

Debatoplæg Vindmøller i Kastrup Enge Debatoplæg Vindmøller i Kastrup Enge INDKALDELSE AF IDEER OG FORSLAG I PERIODEN FRA DEN 3. APRIL 2013 TIL DEN 1. MAJ 2013 Vindmøller i Kastrup Enge Baggrund Danmarks nationale energipoltitiske målsætning

Læs mere

Bilag 1 - Vindmølleplan og kommuneplantillæg til KOMMUNEPLAN 09

Bilag 1 - Vindmølleplan og kommuneplantillæg til KOMMUNEPLAN 09 Retningslinjer Retningslinjer for opsætning af vindmøller i Nyborg Kommune skal sikre at vindmøllernes placering og udseende afpasses efter hinanden, og at vindmøllerne opstilles i harmoni med landskabet,

Læs mere

Anmodning om udpegning af nyt vindmølleområde i Struer Kommune

Anmodning om udpegning af nyt vindmølleområde i Struer Kommune 27. november 2013 Anmodning om udpegning af nyt vindmølleområde i Struer Kommune Indsendt af gårdejer Hans Michaelsen, Kalkværksvej 7, 7790 Thyholm Tage Kristensen, Havrelandsvej 9, 7790 Thyholm På lokaliteten

Læs mere

Debatoplæg. VVM-redegørelse for testvindmølle ved Husumvej, Drantum, Ikast-Brande Kommune. Miljø- og Fødevareministeriet Naturstyrelsen

Debatoplæg. VVM-redegørelse for testvindmølle ved Husumvej, Drantum, Ikast-Brande Kommune. Miljø- og Fødevareministeriet Naturstyrelsen Miljø- og Fødevareministeriet Naturstyrelsen Debatoplæg VVM-redegørelse for testvindmølle ved Husumvej, Drantum, Ikast-Brande Kommune Debatoplæg Testvindmølle ved Husumvej, Drantum, Ikast-Brande Kommune

Læs mere

DEBATOPLÆG Vindmøller ved Knuthenborg/Hunseby Lokalitet 360-T8

DEBATOPLÆG Vindmøller ved Knuthenborg/Hunseby Lokalitet 360-T8 DEBATOPLÆG Vindmøller ved Knuthenborg/Hunseby Lokalitet 360-T8 November 2010 Baggrund Lolland Kommune vedtog den 23. september 2010 Temakommuneplan for vindmøller. Temakommuneplanen vil blive en del af

Læs mere

Tillæg nr. 10 til Kommuneplan 2009-2021 for Lemvig Kommune EKSISTERENDE VINDMØLLEOMRÅDE 8 IFØLGE KOMMUNEPLAN 2009 2021

Tillæg nr. 10 til Kommuneplan 2009-2021 for Lemvig Kommune EKSISTERENDE VINDMØLLEOMRÅDE 8 IFØLGE KOMMUNEPLAN 2009 2021 FORSLAG Tillæg nr. 10 til Kommuneplan 2009-2021 Tillæg nr. 10 til Kommuneplan 2009-2021 er udarbejdet med henblik på: - at ændre afgrænsningen af det fremtidige rammeområde vindmølleområde 8 kommuneplanområde

Læs mere

Debatoplæg. Vindmøller mellem Sdr. Harritslev og Rakkeby. Forudgående offentlighed 5. januar til 2. februar 2016

Debatoplæg. Vindmøller mellem Sdr. Harritslev og Rakkeby. Forudgående offentlighed 5. januar til 2. februar 2016 Forudgående offentlighed 5. januar til 2. februar 2016 Debatoplæg Vindmøller mellem Sdr. Harritslev og Rakkeby Hjørring Kommune Teknik- & Miljøområdet Forudgående Indledning offentlighed Ideer, forslag

Læs mere

FORSLAG TIL TILLÆG NR. VINDMØLLER VED ULVEMOSEN OG BÆKHEDE PLANTAGE ENKELTOMRÅDE 25.10.T01 VARDE KOMMUNE - KOMMUNEPLAN 2010-2022 - FEBRUAR 2013

FORSLAG TIL TILLÆG NR. VINDMØLLER VED ULVEMOSEN OG BÆKHEDE PLANTAGE ENKELTOMRÅDE 25.10.T01 VARDE KOMMUNE - KOMMUNEPLAN 2010-2022 - FEBRUAR 2013 Næsbjerg Rousthøje Årre Roust 28 FORSLAG TIL TILLÆG NR. VINDMØLLER VED ULVEMOSEN OG BÆKHEDE PLANTAGE ENKELTOMRÅDE 25.10.T01 VARDE KOMMUNE - KOMMUNEPLAN 2010-2022 - FEBRUAR 2013 VEJLEDNING OFFENTLIG HØRING

Læs mere

Debatoplæg. Vindmøller ved Tollestrup. Forudgående offentlighed xx. xx til xx. xx 2015. Hjørring Kommune Teknik- & Miljøområdet

Debatoplæg. Vindmøller ved Tollestrup. Forudgående offentlighed xx. xx til xx. xx 2015. Hjørring Kommune Teknik- & Miljøområdet Forudgående offentlighed xx. xx til xx. xx 2015 Debatoplæg Vindmøller ved Tollestrup Hjørring Kommune Teknik- & Miljøområdet Visualisering nr. 1. Projektets to 140 meter høje vindmøller set fra motorvejsbro

Læs mere

VINDMØLLER. GRUNDLAG OG FORUDSÆTNINGER Byrådet har som mål, at Århus Kommune skal være. give gode muligheder for produktion af vedvarende

VINDMØLLER. GRUNDLAG OG FORUDSÆTNINGER Byrådet har som mål, at Århus Kommune skal være. give gode muligheder for produktion af vedvarende VINDMØLLER MÅRUP GRUNDLAG OG FORUDSÆTNINGER Byrådet har som mål, at Århus Kommune skal være CO 2-neutral i 2030. Derfor ønsker Byrådet at give gode muligheder for produktion af vedvarende energi. På den

Læs mere

Temaplan for vindmøller i Ringkøbing-Skjern Kommune

Temaplan for vindmøller i Ringkøbing-Skjern Kommune Tillæg nr. 100 til Kommuneplan 2005-16 for tidligere Egvad Kommune, Kommuneplan 2009 for tidligere Skjern Kommune, Kommuneplan 1997 for tidligere Ringkøbing Kommune, Kommuneplan 1997 for tidligere Videbæk

Læs mere

Debatoplæg Vindmøller ved Nybøl

Debatoplæg Vindmøller ved Nybøl Debatoplæg Vindmøller ved Nybøl INDKALDELSE AF IDEER OG FORSLAG I PERIODEN FRA DEN 6. MARTS 2013 TIL DEN 3. APRIL 2013 Vindmøller ved Nybøl Baggrund Danmarks nationale energipolitiske målsætning er, at

Læs mere

MINDRE VINDMØLLER (HUSSTANDS-, MINI- OG MIKROVINDMØLLER) TILLÆG TIL KOMMUNEPLAN

MINDRE VINDMØLLER (HUSSTANDS-, MINI- OG MIKROVINDMØLLER) TILLÆG TIL KOMMUNEPLAN KOMMUNEPLAN TILLÆG NR. 12 MINDRE VINDMØLLER (HUSSTANDS-, MINI- OG MIKROVINDMØLLER) TILLÆG TIL KOMMUNEPLAN 2009-2021 GULDBORGSUND KOMMUNE OKTOBER 2011 REDEGØRELSE BAGGRUND Jf. Guldborgsund Kommunes klimaplan

Læs mere

Bilag 8 Vejledning om planlægning for og landzonetilladelse til opstilling af vindmøller

Bilag 8 Vejledning om planlægning for og landzonetilladelse til opstilling af vindmøller Bilag 8 Vejledning om planlægning for og landzonetilladelse til opstilling af vindmøller Denne vejledning knytter sig til cirkulære nr. 100 af 10. juni 1999 om planlægning for og landzonetilladelse til

Læs mere

Det Energipolitiske Udvalg (2. samling) EPU alm. del - Bilag 66 Offentligt. LEMVIG KOMMUNE PLAN OG BYG Rådhusgade 2, 7620 Lemvig. 7.

Det Energipolitiske Udvalg (2. samling) EPU alm. del - Bilag 66 Offentligt. LEMVIG KOMMUNE PLAN OG BYG Rådhusgade 2, 7620 Lemvig. 7. Det Energipolitiske Udvalg (2. samling) EPU alm. del - Bilag 66 Offentligt LEMVIG KOMMUNE PLAN OG BYG Rådhusgade 2, 7620 Lemvig 7. januar 2008 Indsigelse mod kommuneplantillæg nr 24 - Forslag til tillæg

Læs mere

Tillæg nr. 9 til Kommuneplan for Lemivg Kommune. Tillæg nr. 9 til Kommuneplan for Lemvig Kommune

Tillæg nr. 9 til Kommuneplan for Lemivg Kommune. Tillæg nr. 9 til Kommuneplan for Lemvig Kommune Tillæg nr. 9 til plan 2013-2025 for Lemivg Tillæg nr. 9 til plan 2013-2025 for Lemvig Tillæg nr. 9 til plan 2013-2025 er udarbejdet med henblik på: At ændre afgrænsningen af det fremtidige rammeområde

Læs mere

Forslag til tilæg nr. 9 til Kommuneplan for Lemivg Kommune. Tillæg nr. 9 til Kommuneplan for Lemvig Kommune

Forslag til tilæg nr. 9 til Kommuneplan for Lemivg Kommune. Tillæg nr. 9 til Kommuneplan for Lemvig Kommune Forslag Tillæg nr. 9 til Kommuneplan 2013-2013 for Lemvig Kommune Tillæg nr. 9 til Kommuneplan 2013-2025 er udarbejdet med henblik på: - At ændre afgrænsningen af det fremtidige rammeområde vindmølleormåde

Læs mere

Ideoplæg til temaplan for større vindmøller

Ideoplæg til temaplan for større vindmøller Ideoplæg til temaplan for større vindmøller april 2012 Kerteminde Kommune Hans Schacksvej 4 5300 Kerteminde Tlf. 65 15 15 15 www.kerteminde.dk miljo-og-kultur@kerteminde.dk Forord Med dette oplæg indkalder

Læs mere

Anmeldelse af vindmøller

Anmeldelse af vindmøller Anmeldelse af vindmøller Vindmølleområde T18 ved Fonvad i Herning Kommune Visualisering af 4 nye møller ved Fonvad set fra Odinsvej 21. oktober 2013 Ansøger og baggrund Erik Fiedler Jensen, Helstrupvej

Læs mere

Tillæg nr. 7 til Lemvig Kommuneplan 2013-25. Område til teknisk anlæg i form af solcelleanlæg ved Nees

Tillæg nr. 7 til Lemvig Kommuneplan 2013-25. Område til teknisk anlæg i form af solcelleanlæg ved Nees Område til teknisk anlæg i form af solcelleanlæg ved Nees FORORD TIL KOMMUNEPLANTILLÆGGET Kommuneplantillægget fastlægger muligheden for at etablere et område til teknisk formål i form af solcelleanlæg

Læs mere

Planlægning. Planlægning. November 2011. Januar 2013. Tillæg nr. 29. Til Kommuneplan 2009 FORSLAG. Plan for opførelse af små vindmøller - under 25 m.

Planlægning. Planlægning. November 2011. Januar 2013. Tillæg nr. 29. Til Kommuneplan 2009 FORSLAG. Plan for opførelse af små vindmøller - under 25 m. Planlægning Januar 2013 Planlægning November 2011 Tillæg nr. 29 Til Kommuneplan 2009 FORSLAG Plan for opførelse af små vindmøller - under 25 m. 2 Indholdsfortegnelse INDHOLD Indledning... 5 Retningslinjer...

Læs mere

Vindmøller sydvest for Bækmarksbro

Vindmøller sydvest for Bækmarksbro Tillæg nr. 2 til Kommuneplan 2009-2021 Tillæg nr. 2 til Kommuneplan 2009-2021 er udarbejdet med henblik på: - at ændre retningslinjerne for afgrænsningen af og antallet af samt højden på vindmøller i det

Læs mere

Baggrunden for Taksationsmyndighedens afgørelse:

Baggrunden for Taksationsmyndighedens afgørelse: Taksationsmyndighedens afgørelse om værditab vedr. ejendommen matr.nr. 36 Sønden Åen, Tim som følge af opstilling af vindmøller ved Tim i henhold til lokalplan nr. 281 for Ringkøbing-Skjern Kommune sagsnr.

Læs mere

Vindmøller ved Stakroge

Vindmøller ved Stakroge Vindmøller ved Stakroge Debatoplæg Debatperiode: 8/10 2015-5/11 2015 Tillæg nr. 28 til Kommuneplan 2013-2024 Vindmøller ved Stakroge Med dette debatoplæg indledes planlægningen for et konkret vindmølleprojekt

Læs mere

AFGØRELSE i sag om opstilling af husstandsvindmølle på Ringvej 46 i Lemvig Kommune

AFGØRELSE i sag om opstilling af husstandsvindmølle på Ringvej 46 i Lemvig Kommune Rentemestervej 8 2400 København NV Telefon: 72 54 10 00 nmkn@nmkn.dk www.nmkn.dk 25. september 2014 J.nr.: NMK-31-01285 Ref.: BIBIS-NMKN AFGØRELSE i sag om opstilling af husstandsvindmølle på Ringvej 46

Læs mere

Odder Kommune Dok. 727-2010-66393 Plan 13.7.2010/CT Sag. 727-209-90049. Vindmølleplanlægning. Debatoplæg. August 2010. side 1

Odder Kommune Dok. 727-2010-66393 Plan 13.7.2010/CT Sag. 727-209-90049. Vindmølleplanlægning. Debatoplæg. August 2010. side 1 Vindmølleplanlægning Debatoplæg August 2010 side 1 Figur 1 Potentielle vindmølleområder (kystnærhedszonen markeret med blå streg) Figur 2 Prioriterede vindmølleområder (kystnærhedszonen markeret med blå

Læs mere

Kommuneplan 2013-2025 Forslag til tillæg nr. 6 for et vindmølleområde. Rammeområde 1.V.2

Kommuneplan 2013-2025 Forslag til tillæg nr. 6 for et vindmølleområde. Rammeområde 1.V.2 Kommuneplan 2013-2025 Forslag til tillæg nr. 6 for et vindmølleområde syd for Torrild Rammeområde 1.V.2 Marts 2015 Indholdsfortegnelse INDLEDNING... 1 OFFENTLIG HØRING DIN MULIGHED... 2 FORHOLD TIL ANDEN

Læs mere

Afgørelsen er truffet af formand Anita Rønne og statsautoriseret ejendomsmægler Anders Kokborg.

Afgørelsen er truffet af formand Anita Rønne og statsautoriseret ejendomsmægler Anders Kokborg. Taksationsmyndighedens afgørelse om værditab vedrørende ejendommen Søndervej 48, 4700 Næstved som følge af opstilling af vindmøller ved Saltø Gods i henhold til lokalplan nr. 057 for Næstved Kommune 28.

Læs mere

Planlægning for vindmøller ved Højstrup

Planlægning for vindmøller ved Højstrup Planlægning for vindmøller ved Højstrup Plan for i aften Projektet og planprocessen VVM redegørelsen Pause Spørgerunde Værditabsordningen Borgermøde d. 11/10 2012, Højstrupvej 42, Østervrå Planlægning

Læs mere

Vindmøller Grønkærvej

Vindmøller Grønkærvej Tillæg nr. 17 til plan 2013-2025 for Lemvig Tillæg nr. 17 til plan 2013-2013 for Lemvig Tillæg nr. 17 til plan 2013-2025 er udarbejdet med henblik på: At tilpasse afgrænsningen af de tre vindmøllezoner

Læs mere

FORSLAG. Vindmøller ved Bajlum/Vium APRIL 2011. Kommuneplantillæg nr. 9 til Kommuneplan 2009-2021 for Skive Kommune vindmølleområde 4.

FORSLAG. Vindmøller ved Bajlum/Vium APRIL 2011. Kommuneplantillæg nr. 9 til Kommuneplan 2009-2021 for Skive Kommune vindmølleområde 4. FORSLAG Vindmøller ved Bajlum/Vium APRIL 2011 Kommuneplantillæg nr. 9 til Kommuneplan 2009-2021 for Skive Kommune vindmølleområde 4.V5 www.skive.dk/vindenergi INDLEDNING OG BAGGRUND Skive Kommune som energikommune

Læs mere

Tillæg nr. 7B. Til Ringkøbing-Skjern Kommuneplan Område til vindmøller ved Videbæk Mose. Ringkøbing-Skjern Kommune

Tillæg nr. 7B. Til Ringkøbing-Skjern Kommuneplan Område til vindmøller ved Videbæk Mose. Ringkøbing-Skjern Kommune Tillæg nr. 7B Til Ringkøbing-plan 2009-2021 Område til vindmøller ved Videbæk Mose Kort- & Matrikelstyrelsen og Ringkøbing- Ringkøbing- 16. august 2011 1 FORORD TIL KOMMUNEPLANTILLÆGGET Kommuneplantillægget

Læs mere

Til Ringkøbing-Skjern Kommuneplan Område til vindmøller ved Videbæk Mose

Til Ringkøbing-Skjern Kommuneplan Område til vindmøller ved Videbæk Mose Forslag til Tillæg nr. 7A Til Ringkøbing-Skjern Kommuneplan 2009-2021 Område til vindmøller ved Videbæk Mose Kort- & Matrikelstyrelsen og Ringkøbing-Skjern Kommune Ringkøbing-Skjern Kommune 15. marts 2011

Læs mere

Tillæg nr. 12b. Til Kommuneplan for Ringkøbing-Skjern Kommune. For et område til vindmøller ved Troldhede. Ringkøbing-Skjern Kommune

Tillæg nr. 12b. Til Kommuneplan for Ringkøbing-Skjern Kommune. For et område til vindmøller ved Troldhede. Ringkøbing-Skjern Kommune Tillæg nr. 12b Til Kommuneplan 2009-2021 For et område til vindmøller ved Troldhede Fremlagt i offentlig høring som Tillæg nr. 8b til Temaplan for vindmøller i Ringkøbing-Skjern Kommune (Kommuneplantillæg

Læs mere

Forslag til tillæg nr. 17 til Kommuneplan for Lemvig Kommune. Tillæg nr. 17 til Kommuneplan for Lemvig Kommune

Forslag til tillæg nr. 17 til Kommuneplan for Lemvig Kommune. Tillæg nr. 17 til Kommuneplan for Lemvig Kommune Forslag UDKAST Tillæg nr. 17 til Kommuneplan 2013-2013 for Tillæg nr. 17 til Kommuneplan 2013-2025 er udarbejdet med henblik på: At tilpasse afgrænsningen af de tre vindmøllezoner i Kommuneplan 2013-25

Læs mere

Vindmøller ved Øster Hassing Kær

Vindmøller ved Øster Hassing Kær Vindmøller ved Øster Hassing Kær Mio Schrøder / PlanEnergi, Århus Runa Hyldegård Jepsen / PlanEnergi, Århus VVM-udarbejdelse og planlægning i samarbejde med Aalborg Kommune 1. VVM 2. Projektforslag 3.

Læs mere

Baggrunden for Taksationsmyndighedens afgørelse: Den 9. oktober 2013 samledes Taksationsmyndigheden på Ruhøjvej 10, Moestrup.

Baggrunden for Taksationsmyndighedens afgørelse: Den 9. oktober 2013 samledes Taksationsmyndigheden på Ruhøjvej 10, Moestrup. Taksationsmyndighedens afgørelse om værditab vedr. ejendommen Ruhøjvej 10, Moestrup, 8983 Gjerlev J som følge af opstilling af vindmøller ved Allestrupgård i henhold til lokalplan nr. 565 for Randers Kommune

Læs mere

Projektbeskrivelse. Vindmøller ved Kjellingbro

Projektbeskrivelse. Vindmøller ved Kjellingbro Projektbeskrivelse Vindmøller ved Kjellingbro Marts 2014 1 Udarbejdet af: Arkitektfirma Mogens B. Leth ApS Magnoliavej 16, 7700 Thisted Mail: mogens.leth@gmail.com Tlf. 40 59 17 01 2 Indledning Denne projektbeskrivelse

Læs mere

Vindmøller ved Lindum Kommuneplantillæg nr. 11 til Kommuneplan 2009-2021 for Skive Kommune vindmølleområde 4.V1

Vindmøller ved Lindum Kommuneplantillæg nr. 11 til Kommuneplan 2009-2021 for Skive Kommune vindmølleområde 4.V1 FO FO R RS SL LA AG G Vindmøller ved Lindum DECEMBER 2010 Kommuneplantillæg nr. 11 til Kommuneplan 2009-2021 for Skive Kommune vindmølleområde 4.V1 www.skive.dk/vindenergi INDLEDNING OG BAGGRUND Skive

Læs mere

VVM screening af husstandsvindmølle på Horsens Hedegårdsvej 2, 9520 Skørping.

VVM screening af husstandsvindmølle på Horsens Hedegårdsvej 2, 9520 Skørping. VVM screening af husstandsvindmølle på Horsens Hedegårdsvej 2, 9520 Skørping. Foto: Cirkel Energi Indholdsfortegnelse 1 Projektet... 3 2 Anlæggets karakteristika... 3 2.1 Anlæggets dimensioner... 3 2.2

Læs mere

Vindmøller i den tidligere Gårdbo Sø, vest for Ålbæk Scoping/forventede hovedproblemer

Vindmøller i den tidligere Gårdbo Sø, vest for Ålbæk Scoping/forventede hovedproblemer Vindmøller i den tidligere Gårdbo Sø, vest for Ålbæk Scoping/forventede hovedproblemer SCOPING NOTAT Forventede hovedproblemer i VVM/Miljøundersøgelse for vindmølleprojekt i den tidligere Gårdbo Sø, vest

Læs mere

Afgørelsen er truffet af formand Anita Rønne og statsautoriseret ejendomsmægler Anders Kokborg.

Afgørelsen er truffet af formand Anita Rønne og statsautoriseret ejendomsmægler Anders Kokborg. Taksationsmyndighedens afgørelse om værditab vedrørende ejendommen Bistrupvej 5, 4700 Næstved som følge af opstilling af vindmøller ved Saltø Gods i henhold til lokalplan nr. 057 for Næstved Kommune 28.

Læs mere

Afgørelsen er truffet af formanden Anita Rønne og statsautoriseret ejendomsmægler

Afgørelsen er truffet af formanden Anita Rønne og statsautoriseret ejendomsmægler Taksationsmyndighedens afgørelse om værditab vedrørende ejendommen Gerringvej 10, 4970 Rødby, som følge af opstilling af vindmøller ved Rødby Fjord i henhold til lokalplan nr. 360-53 for Lolland Kommune

Læs mere

Planlægning tager tid. Lovgivning og myndighedsgodkendelser af minimøller og husstandsvindmøller (vindmøllesekretariatet)

Planlægning tager tid. Lovgivning og myndighedsgodkendelser af minimøller og husstandsvindmøller (vindmøllesekretariatet) Planlægning tager tid Lovgivning og myndighedsgodkendelser af minimøller og husstandsvindmøller (vindmøllesekretariatet) Opdeling ift. planlægning Over 25 m (eller fritstående) - Kun opstilling i lokalplanlagte

Læs mere

Vindmøller ved Kikkenborg

Vindmøller ved Kikkenborg Vindmøller ved Kikkenborg VVM-redegørelse og miljørapport Marts 2012 Lemvig Kommune Vindmøller ved Kikkenborg VVM-redegørelse og miljørapport Marts 2012 Forord Lemvig Kommune har i sin kommuneplanlægning

Læs mere

Forslag til. Tillæg nr. 24. Til Ringkøbing-Skjern Kommuneplan Område til Vindmøller ved Brejning. Ringkøbing-Skjern Kommune

Forslag til. Tillæg nr. 24. Til Ringkøbing-Skjern Kommuneplan Område til Vindmøller ved Brejning. Ringkøbing-Skjern Kommune Forslag til Tillæg nr. 24 Til Ringkøbing-Skjern Kommuneplan 2013-2025 Område til Vindmøller ved Brejning Ringkøbing-Skjern Kommune Dato_måned 2013 FORORD TIL KOMMUNEPLANTILLÆGGET Kommuneplantillægget fastlægger

Læs mere

Vindmølleplan. Tillæg nr. 9 til Kommuneplan 2009 2021

Vindmølleplan. Tillæg nr. 9 til Kommuneplan 2009 2021 Vindmølleplan Tillæg nr. 9 til Kommuneplan 2009 2021 Titel: Vindmølleplan for Middelfart Kommune, Tillæg nr. 9 til Kommuneplan 2009-2021 Udarbejdet af: Middelfart Kommune, bistået af Statens Vindmøllesekretariat

Læs mere

Vindmøller ved Romvigvej nær Vildbjerg. Forvaltningens kommentarer til indkomne bemærkninger BILAG 2

Vindmøller ved Romvigvej nær Vildbjerg. Forvaltningens kommentarer til indkomne bemærkninger BILAG 2 Vindmøller ved Romvigvej nær Vildbjerg Forvaltningens kommentarer til indkomne bemærkninger BILAG 2 Opsummering af bemærkningerne og deres indhold Der er indkommet i alt 11 bemærkninger fra følgende: 1.

Læs mere

ANMELDELSE AF VINDMØLLEPROJEKT

ANMELDELSE AF VINDMØLLEPROJEKT ANMELDELSE AF VINDMØLLEPROJEKT Dato: 12.09.2013, revideret 22. oktober 2013 Projekt: Herning Varmforzinkning i Vildbjerg. Området ligger godt 1.400 meter vest/sydvest for den nærmeste vindmølle i område

Læs mere

Indholdsfortegnelse:

Indholdsfortegnelse: Lokalplan nr. 160 Indholdsfortegnelse: Redegørelse. Beskrivelse af eksisterende og planlagte arealanvendelse. Side 1 Areal, placering... A 2 Baggrund og formål med planen... A 3 Kort beskrivelse af lokalplanens

Læs mere

DEBATOPLÆG. Debatfase for tematillæg nr. 24 til Ikast-Brande Kommuneplan 2013-2025 VINDMØLLEPLANLÆGNING 2015

DEBATOPLÆG. Debatfase for tematillæg nr. 24 til Ikast-Brande Kommuneplan 2013-2025 VINDMØLLEPLANLÆGNING 2015 DEBATOPLÆG Debatfase for tematillæg nr. 24 til Ikast-Brande Kommuneplan 2013-2025 VINDMØLLEPLANLÆGNING 2015 Indhold Indledning............................................ 3 Nye krav til opstilling af vindmøller.........................................

Læs mere

Tillæg nr 29 Vindmølleområde mellem Sdr. Rubjerg og Vejby

Tillæg nr 29 Vindmølleområde mellem Sdr. Rubjerg og Vejby Tillæg nr 29 Vindmølleområde mellem Sdr. Rubjerg og Vejby Status Forslag KOMPLAN_ID 2214193 Plannavn Tillæg nr 29 Vindmølleområde mellem Sdr. Rubjerg og Vejby plannr Tillæg nr 29 Dato for offentliggørelse

Læs mere

Baggrunden for Taksationsmyndighedens afgørelse

Baggrunden for Taksationsmyndighedens afgørelse Taksationsmyndighedens afgørelse om værditab vedrørende ejendommen Møborgåvej 20, 7660 Bækmarksbro som følge af opstilling af vindmøller ved Vemb i henhold til lokalplan nr. 1095 for Holstebro Kommune

Læs mere

VVM Screening af husstandsvindmølle på Hæsumvej 90, 9530 Støvring.

VVM Screening af husstandsvindmølle på Hæsumvej 90, 9530 Støvring. VVM Screening af husstandsvindmølle på Hæsumvej 90, 9530 Støvring. Indholdsfortegnelse 1 Projektet... 3 2 Anlæggets Karakteristika... 3 2.1 Anlæggets dimensioner... 3 2.2 Kumulation med andre projekter...

Læs mere

SYDLANGE LAND KOMMUNE

SYDLANGE LAND KOMMUNE SYDLANGE LAND KOMMUNE Lokalpian 3.06 For vindmølle Oureve i 11 Hvad er en lokalpian? Ifølge lov om planlægning har kommunalbestyrelsen pligt til at udarbejde en lokaiplan, før der gennemføres større udstykninger

Læs mere

Vindmøller ved Tilsted i Thisted Kommune

Vindmøller ved Tilsted i Thisted Kommune Tillæg nr. 44 til Regionplan 2005 Vindmøller ved Tilsted i Thisted Kommune VIBORG AMT Miljø og Teknik Viborg Amtsråd December 2006 J.nr. 8-52-6-2-39-05 Tillæg nr. 44 til Regionplan 2005 for Viborg Amt

Læs mere

Temaplan for vindmøller i Langeland kommune Kommuneplantillæg 3 til Kommuneplan 2009-2021

Temaplan for vindmøller i Langeland kommune Kommuneplantillæg 3 til Kommuneplan 2009-2021 Temaplan for vindmøller i Langeland kommune Kommuneplantillæg 3 til Kommuneplan 2009-2021 Kommuneplantillæg 3 til Kommuneplan 2009-2021 Udarbejdet og udgivet af: Langeland Kommune Infrastruktur og Udviklingsafdelingen

Læs mere

Lokalplan 232 Vindmøller ved Bedsted Overdrev Indsigelser og forvaltningens bemærkninger

Lokalplan 232 Vindmøller ved Bedsted Overdrev Indsigelser og forvaltningens bemærkninger Lokalplan 232 Vindmøller ved Bedsted Overdrev Indsigelser og forvaltningens bemærkninger Dette er et sammendrag af hovedindholdet i de indkomne indsigelser og ændringsforslag. For den fulde ordlyd henvises

Læs mere

Offentlig fremlagt. fra den 11.01.2016. til den 07.03.2016. forslag. Udpegning af potentielle områder til placering af solenergianlæg

Offentlig fremlagt. fra den 11.01.2016. til den 07.03.2016. forslag. Udpegning af potentielle områder til placering af solenergianlæg Offentlig fremlagt fra den 11.01.2016 til den 07.03.2016 forslag Udpegning af potentielle områder til placering af solenergianlæg Vejledning Hvad er en kommuneplan? Kommuneplanen udtrykker byrådets overordnede

Læs mere

Vindmøller ved Vejsnæs på Ærø. VVM-redegørelse og miljørapport Februar 2010

Vindmøller ved Vejsnæs på Ærø. VVM-redegørelse og miljørapport Februar 2010 Vindmøller ved Vejsnæs på Ærø VVM-redegørelse og miljørapport Februar 2010 Forord Ærø - en vedvarende energi-ø Ærø er et af de områder i Danmark, ja måske i hele verden, der er længst fremme i omstillingen

Læs mere

Forslag til Kommuneplantillæg nr. 12-001 til Tønder Kommuneplan 2009-2021

Forslag til Kommuneplantillæg nr. 12-001 til Tønder Kommuneplan 2009-2021 Forslag til Kommuneplantillæg nr. 12-001 til Tønder Kommuneplan 2009-2021 Temaplan for vindmøller Tønder Kommune TØNDER KOMMUNE Teknik og Miljø August 2013 Kommuneplantillæg nr. 12-001 er udarbejdet af

Læs mere

VINDERUP KOMMUNE LOKALPLAN NR. 37

VINDERUP KOMMUNE LOKALPLAN NR. 37 VINDERUP KOMMUNE LOKALPLAN NR. 37 VINDMØLLE?ARK VED LANDTING LOKALPLANENS BAGGRUND OG FORMÅL Lokalplanens formål er at give mulighed for at etablere en vindmøllepark i Landting området. Ved vindmølleparkens

Læs mere

Tillæg til analysen for. Placeringsmuligheder for store vindmøller i Ringsted Kommune 2008

Tillæg til analysen for. Placeringsmuligheder for store vindmøller i Ringsted Kommune 2008 Tillæg til analysen for Placeringsmuligheder for store vindmøller i Ringsted Kommune 2008 Tillægget er udarbejdet september 2012 Baggrund På baggrund af energiaftalen, der blev indgået den 22. marts 2012

Læs mere

7. marts 2013 LBA/HKU

7. marts 2013 LBA/HKU Taksationsmyndighedens afgørelse om værditab vedr. ejendommen Asylvej 2, 7700 Thisted som følge af opstilling af vindmøller i Thisted Kommune i henhold til lov nr. 647 af 15. juni 2010 som ændret ved lov

Læs mere

Lokalplan nr. B 05.08.01 Børneinstitution i Neder Vindinge, Kastrup

Lokalplan nr. B 05.08.01 Børneinstitution i Neder Vindinge, Kastrup Lokalplan nr. B 05.08.01 Børneinstitution i Neder Vindinge, Kastrup Januar 2013 1 Om kommune- og lokalplaner Kommuneplanen er den overordnede plan, som indeholder overordnede målsætninger for kommunens

Læs mere

Temamøde for kommunalbestyrelsen 20. januar 2015 Kl. 12.30 15.00. Revision af vindmølleplan i Norddjurs Kommune

Temamøde for kommunalbestyrelsen 20. januar 2015 Kl. 12.30 15.00. Revision af vindmølleplan i Norddjurs Kommune Temamøde for kommunalbestyrelsen 20. januar 2015 Kl. 12.30 15.00 Revision af vindmølleplan i Norddjurs Kommune 1 Dagsorden 1. Hvad er de overordnede statslige energipolitiske mål? 2. Hvad er vi som kommune

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Nr. 1 - Vindmølleområde ved Krejbjerg 3 Redegørelse 5 Retningslinjer 7 Rammer 9 Vedtagelse 10

Indholdsfortegnelse. Nr. 1 - Vindmølleområde ved Krejbjerg 3 Redegørelse 5 Retningslinjer 7 Rammer 9 Vedtagelse 10 Indholdsfortegnelse Nr. 1 - Vindmølleområde ved Krejbjerg 3 Redegørelse 5 Retningslinjer 7 Rammer 9 Vedtagelse 10 2 Vindmølleområde ved Krejbjerg I december 2009 vedtog Skive Byråd at udlægge et nyt vindmølleområde

Læs mere

Kommuneplantillæg 108

Kommuneplantillæg 108 Ø. Doense HADSUND Vive Hadsund Syd Oue trup Assens Kielstrup Valsgård Ajstrup Norup Stinesminde Hørby Skoleby Havndal MARIAGER y HOBRO Dalbyover Enslev Udbyhøj Råby Kærby Udbyhøj Sønder Onsild Gjerlev

Læs mere

VVM tilladelse til opstilling af 3 vindmøller ved Skaføgård

VVM tilladelse til opstilling af 3 vindmøller ved Skaføgård VVM tilladelse til opstilling af 3 vindmøller ved Skaføgård i henhold til VVM bekendtgørelsens 2, stk. 3 nr. 2. Anlæggets navn: Matrikel nr.: Anlægget ejes og drives af: Vindmøller ved Skaføgård 3, Skaføgård

Læs mere

Hovedforslag 4 stk. SWT113. Alternativ 3 stk. V112

Hovedforslag 4 stk. SWT113. Alternativ 3 stk. V112 Hovedforslag 4 stk. SWT113 Alternativ 3 stk. V112 y Visualisering af hovedforslag (4 stk. SWT113) og alternativ (3 stk. V112) set fra Barløsevej 18. 6aNærzone. Afstanden til de nye vindmøller er ved begge

Læs mere

AFGØRELSE i sag om opstilling af husstandsvindmølle på en ejendom i Halsnæs Kommune

AFGØRELSE i sag om opstilling af husstandsvindmølle på en ejendom i Halsnæs Kommune Rentemestervej 8 2400 København NV Telefon: 72 54 10 00 nmkn@nmkn.dk 31. marts 2014 J.nr.: NMK-31-01233 Ref.: BIBIS-NMKN AFGØRELSE i sag om opstilling af husstandsvindmølle på en ejendom i Halsnæs Kommune

Læs mere

Taksationsmyndigheden har vurderet, at den planlagte opstilling af vindmøller ikke vil forårsage værditab på jeres beboelsesejendom.

Taksationsmyndigheden har vurderet, at den planlagte opstilling af vindmøller ikke vil forårsage værditab på jeres beboelsesejendom. Taksationsmyndighedens afgørelse om værditab vedrørende ejendommen Engvangvej 1, som følge af opstilling af vindmøller ved Faster-Astrup i henhold til lokalplan nr. 285b for Ringkøbing-Skjern Kommune 8.

Læs mere

LOKALPLAN NR. 22.03 for fælles skydebaneanlæg ved Lejbølle

LOKALPLAN NR. 22.03 for fælles skydebaneanlæg ved Lejbølle TRANEKÆR KOMMUNE LOKALPLAN NR. 22.03 for fælles skydebaneanlæg ved Lejbølle 1 FORORD Denne lokalplan omfter et område sydøst for Lejbølle, hvor der i en lang årrække har ligget en riffelskydebane, fortrinsvis

Læs mere

Forslag om nyt råstofgraveområde i Råstofplan 2016 2027

Forslag om nyt råstofgraveområde i Råstofplan 2016 2027 MILJØVURDERING Forslag om nyt råstofgraveområde i Råstofplan 2016 2027 Faxe Graveområde, mindre udvidelse mod sydvest Faxe Kommune Side 1 Beskrivelse af området Det foreslåede nye råstofgraveområde omfatter

Læs mere

VVM-screening af opstilling af en husstandsvindmølle ved ejendommen Lundsø 1, 6400 Sønderborg

VVM-screening af opstilling af en husstandsvindmølle ved ejendommen Lundsø 1, 6400 Sønderborg VVM-screening af opstilling af en husstandsvindmølle ved ejendommen Lundsø 1, 6400 Sønderborg VVM Myndighed Projekt beskrivelse jf. anmeldelse Opstilling af en 10 kw husstandsvindmølle/vindrose af typen

Læs mere

LOKALPLAN 01-012 NYRUP VINDMØLLER NORD-VEST FOR AALBORG KOMMUNE

LOKALPLAN 01-012 NYRUP VINDMØLLER NORD-VEST FOR AALBORG KOMMUNE LOKALPLAN 01-012 VINDMØLLER NORD-VEST FOR NYRUP AALBORG KOMMUNE MAGISTRATENS 2. AFDELING AUGUST 1996 Vejledning En lokalplan fastlæggerbestemmelser for, hvordan arealer, nye bygninger, beplantning, stier,

Læs mere

Indkaldelse af forslag og idéer til planlægning for vindmøller

Indkaldelse af forslag og idéer til planlægning for vindmøller Indkaldelse af forslag og idéer til planlægning for vindmøller Hvordan planlægger vi med størst hensyntagen til omgivelserne? Offentlig høring 2. december 2015 til 13. januar 2016 Målsætning Kommunalbestyrelsen

Læs mere

Brændskovvej 15, 9382 Tylstrup, Tlf 98262122, Fax 98262123, www.dansk-vindenergi.dk, CVR-nr. 20238232

Brændskovvej 15, 9382 Tylstrup, Tlf 98262122, Fax 98262123, www.dansk-vindenergi.dk, CVR-nr. 20238232 Dansk Vindenergi ApS Brændskovvej 15, 9382 Tylstrup, Tlf 98262122, Fax 98262123, www.dansk-vindenergi.dk, CVR-nr. 20238232 Frederikshavn Kommune Att.: Lene Morthensen Rådhus Alle 100 9900 Frederikshavn

Læs mere

S. E. Brockhuus har på dine vegne søgt om landzonetilladelse til opstilling af 3 husstandsvindmøller på ejendommen

S. E. Brockhuus har på dine vegne søgt om landzonetilladelse til opstilling af 3 husstandsvindmøller på ejendommen Hesteherregårdspension Aggersvold Dato: 16-10-2014 c/o Investeringsselskabet af 30.4.1 Sagsb.: Milee Store Strandstræde 21, 2.tv. Sagsnr.: 14/59632 1255 København K Dir.tlf.: 72 36 41 50 E-mail: landzone@holb.dk

Læs mere

Solenergianlæg. Tillæg nr. 17 til Kommuneplan 2013-2025. Forslag

Solenergianlæg. Tillæg nr. 17 til Kommuneplan 2013-2025. Forslag Solenergianlæg Tillæg nr. 17 til Kommuneplan 2013-2025 Forslag Forslag vedtaget af Viborg Byråd d. 18. 12. 2013 Læsevejledning Til hver retningslinje hører en redegørelse, som nærmere fortæller om baggrunden

Læs mere

4,5 m fra møllen. Der er i 2009 givet tilladelse til en tilsvarende mølle placeret SV for bygningerne.

4,5 m fra møllen. Der er i 2009 givet tilladelse til en tilsvarende mølle placeret SV for bygningerne. Morten S. Kristiansen Sales Manager HSWind Clausholmvej 24 8960 Randers SØ Mail: Morten@hswind.dk 2. marts 2012 Sagsident: 11-54755 Sagsbehandler: Søren-Peter Andersen Haderslev Kommune Erhverv og borgerservice

Læs mere

LOKALPLAN 24-001. og Kommuneplantillæg nr. 19. Vindmøller, Saltum Kær Saltum

LOKALPLAN 24-001. og Kommuneplantillæg nr. 19. Vindmøller, Saltum Kær Saltum LOKALPLAN 24-001 og Kommuneplantillæg nr. 19 Vindmøller, Saltum Kær Saltum September 2007 Her ligger lokalplanområdet: Kort Matrikelkort og Topografisk Kortværk Kort & Matrikelstyrelsen Ortofoto BlomInfo,

Læs mere

Kommunernes hjemmel til at lave særregler i kommune- og lokalplanlægningen

Kommunernes hjemmel til at lave særregler i kommune- og lokalplanlægningen Notat Det åbne land og friluftsliv J.nr. NST-103-00050 Ref. HWI/HINEL Den 11. april 2011 Kommunernes hjemmel til at lave særregler i kommune- og lokalplanlægningen Vindmølleindustrien har med pressemeddelelse

Læs mere

Afgørelse i sagen om lokalplan for et nyt sommerhusområde ved Nørre Kettingskov i Sønderborg Kommune

Afgørelse i sagen om lokalplan for et nyt sommerhusområde ved Nørre Kettingskov i Sønderborg Kommune NATURKLAGENÆVNET Frederiksborggade 15, 1360 København K Tlf.: 3395 5700 Fax: 3395 5769 E-mail: nkn@nkn.dk Web: www.nkn.dk CVR: 18210932 17. september 2008 NKN-33-01466 sni Afgørelse i sagen om lokalplan

Læs mere

VVM-screening. Projekt for husstandsvindmølle, Løjenkærvej 16, 8300 Odder, matr. 10 a Løjenkær By, Astrup

VVM-screening. Projekt for husstandsvindmølle, Løjenkærvej 16, 8300 Odder, matr. 10 a Løjenkær By, Astrup VVM-screening i henhold til 3, stk. 1 og bilag 3 i bekendtgørelse nr. 1184 af 6. november 2014 om vurdering af visse offentlige og private anlægs virkning på miljøet (VVM) i medfør af lov om planlægning.

Læs mere

Debatoplæg Vindmøller ved Skodsebølle

Debatoplæg Vindmøller ved Skodsebølle Debatoplæg Vindmøller ved Skodsebølle Marts 2016 Vindmøller ved Skodsebølle Lolland Kommune er et af de steder i verden, hvor der produceres mest vedvarende energi pr. indbygger, og kommunen vil fortsætte

Læs mere

Vindmøller syd for Østrup

Vindmøller syd for Østrup Vindmøller syd for Østrup Indkaldelse af idéer og synspunkter Jammerbugt Kommune planlægger nu for opstilling af vindmøller ved Østrup mellem Saltum og Pandrup. Den nye møllepark får 6 vindmøller med totalhøjder

Læs mere

5 Miljøkonsekvenser ved naboboliger

5 Miljøkonsekvenser ved naboboliger 5 Miljøkonsekvenser ved naboboliger Kapitel 5 indeholder i afsnit 5.1 en gennemgang af den visuelle påvirkning ved naboboliger. Til brug for vurderingen er der udarbejdet en visualisering af de fremtidige

Læs mere

Kommuneplantillæg nr. 15. til Kommuneplan 2009-2021 Hedensted Kommune. Temaplan for vindmøller

Kommuneplantillæg nr. 15. til Kommuneplan 2009-2021 Hedensted Kommune. Temaplan for vindmøller Kommuneplantillæg nr. 15 til Kommuneplan 2009-2021 Hedensted Kommune Temaplan for vindmøller November 2012 Indhold Kolofon Temaplan for vindmøller, Kommuneplantillæg nr.15 til Kommunenplan 2009-21. Hedensted

Læs mere

Åben dagsorden. Hjørring Byråd 2014-2017 Borgmesterkontoret

Åben dagsorden. Hjørring Byråd 2014-2017 Borgmesterkontoret Åben dagsorden Hjørring Byråd 2014-2017 Borgmesterkontoret Side 1. Mødedato: Mødet påbegyndt: kl. 18:00 Mødet afsluttet: kl. Mødested: Hjørring Rådhus, Springvandspladsen 5 Fraværende: Bemærkninger Følgende

Læs mere

Lokalplan T 15.01.01 Solfangeranlæg i Stege

Lokalplan T 15.01.01 Solfangeranlæg i Stege Lokalplan T 15.01.01 Solfangeranlæg i Stege September 2014 Lokalplanen Lokalplan Kommunalbestyrelsen har d. 28. august 2014 vedtaget lokalplan T15.01.01. Planen er offentliggjort på kommunens hjemmeside

Læs mere

LOKALPLAN NR. B 51.30.01

LOKALPLAN NR. B 51.30.01 LOKALPLAN NR. B 51.30.01 FOR DØGNINSTITUTION PÅ FRØRUPVEJ 34A ØRBÆK KOMMUNE TEKNISK FORVALTNING 2002 2 Indholdsfortegnelse Lokalplan nr. B 51.30.01 Lokalplanens redegørelse. Side Lokalplanens baggrund

Læs mere

DEBATOPLÆG. Vindmøller ved Ålsrode. Norddjurs Kommune april 2015. Norddjurs Kommune Torvet 3 8500 Grenaa Tlf: 89 59 10 00 www.norddjurs.

DEBATOPLÆG. Vindmøller ved Ålsrode. Norddjurs Kommune april 2015. Norddjurs Kommune Torvet 3 8500 Grenaa Tlf: 89 59 10 00 www.norddjurs. DEBATOPLÆG Vindmøller ved Ålsrode Norddjurs Kommune april 2015 UDVIKL INGSFOR V A L T NINGE N Norddjurs Kommune Torvet 3 8500 Grenaa Tlf: 89 59 10 00 www.norddjurs.dk Visualisering af 150 meter høje vindmøller,

Læs mere

Vindmøller på Odense havneterminal ved Munkebo

Vindmøller på Odense havneterminal ved Munkebo Anmeldelse af Vindmøller på Odense havneterminal ved Munkebo Eksempel på visualisering af projektet set fra sydsydvest (EMD) Projektansøger Energi Fyn Holding A/S Att: Jette I. Kjær Sanderumvej 16 5250

Læs mere

Tillæg nr 27 - Vindmøller syd for Gjurup

Tillæg nr 27 - Vindmøller syd for Gjurup Tillæg nr 27 - Vindmøller syd for Gjurup Forslag Dato for offentliggørelse af forslag 10. april 2013 Høringen starter 10. april 2013 Høringen slutter 5. juni 2013 Redegørelse Med dette kommuneplantillæg

Læs mere

T I L L Æ G N R. 2 5. Forslag TIL VEJLE KOMMUNEPLAN 2013-2025. KOMMUNEPLAN 2013-2025 Trekantområdet og Vejle Kommune

T I L L Æ G N R. 2 5. Forslag TIL VEJLE KOMMUNEPLAN 2013-2025. KOMMUNEPLAN 2013-2025 Trekantområdet og Vejle Kommune Forslag T I L L Æ G N R. 2 5 for et teknisk område, Solvarmeanlæg ved Mangehøje i Jelling Hører til lokalplan nr. 1196 TIL VEJLE KOMMUNEPLAN 2013-2025 KOMMUNEPLAN 2013-2025 Trekantområdet og Vejle Kommune

Læs mere

Offentliggørelse af forslag til Tillæg 28 til Kommuneplan 2010-2022 og forslag til Lokalplan 25.10.L02 Vindmøller ved Ulvemose og Bækhede Plantage

Offentliggørelse af forslag til Tillæg 28 til Kommuneplan 2010-2022 og forslag til Lokalplan 25.10.L02 Vindmøller ved Ulvemose og Bækhede Plantage Plan og Byg Toften 2 6818 Årre Tlf. 79946800 Varde Kommune www.vardekommune.dk vardekommune@varde.dk Offentliggørelse af forslag til Tillæg 28 til Kommuneplan 2010-2022 og forslag til Lokalplan 25.10.L02

Læs mere

PROJEKTFORSLAG - VINDMØLLEPROJEKT VED ASÅ

PROJEKTFORSLAG - VINDMØLLEPROJEKT VED ASÅ PROJEKTFORSLAG - VINDMØLLEPROJEKT VED ASÅ Januar 2013 Indholdsfortegnelse 0. ANSØGER... 1 1. BAGGRUND... 2 2. VINDMØLLEOMRÅDET... 3 3. VINDMØLLEANLÆGGET... 4 4. HENSYNET TIL OMGIVELSERNE... 6 5. AREALMÆSSIGE

Læs mere