Forsikringsbetingelser til Børneforsikring Gældende fra den 1. januar 2015

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Forsikringsbetingelser til Børneforsikring Gældende fra den 1. januar 2015"

Transkript

1 Dækningssummer Varigt mén som følge af ulykke Varigt mén som følge af sygdom Nedsat erhvervsevne Økonomisk Førstehjælp Hospitalskompensation Ved dødsfald kroner kroner kroner kroner 300 kroner pr. døgn kroner I vilkårene vil du støde på ord, der er markeret med fed skrift og en *. Det betyder, at ordet er nærmere forklaret i Ordforklaringen sidst i dokumentet. 1. Fællesbestemmelser For forsikringen gælder nedennævnte betingelser samt dansk lov om forsikringsaftaler og finansiel virksomhed i det omfang, de nævnte loves bestemmelser ikke er fraveget. For denne forsikring er der to forsikringsgivere*. Dødsfaldsdækningen er etableret i If Livsforsikring, filial af If Livförsäkring AB Sverige. De øvrige dækninger er etableret i If Skadeforsikring, filial af If Skadeförsäkring AB (publ.) Sverige. Skadebehandling og risikovurdering m.v. håndteres af If Skadeforsikring. Administration og salg håndteres af "danmark". 1.1 Hvor dækker forsikringen Forsikringen dækker inden for Norden uden tidsbegrænsning samt under rejser og ophold af indtil 12 måneders varighed i resten af verden. 1.2 Forsikringens varighed og dens opsigelse Forsikringen er tegnet for 1-årige perioder, som er fortløbende, indtil en af parterne skriftligt opsiger aftalen. Forsikringstager* kan opsige forsikringen med 30 dages varsel. Hvis forsikringen opsiges inden for det første forsikringsår, opkræves et administrationsgebyr på 750 kroner. Efter enhver anmeldt skade og i indtil 14 dage efter erstatningens betaling eller afvisning af skaden, er såvel forsikringstageren* som If berettiget til at opsige forsikringen med 14 dages varsel. I stedet for opsigelse af forsikringen, kan If inden for samme periode vælge at foretage begrænsninger i dækningen. Ved nytegnede forsikringer henvises til de særlige regler om fortrydelsesret. 1.3 Vilkårs- og præmieændringer Hvis Ifs forsikringsvilkår eller præmietarif for Børneforsikring ændres, kan selskabet gennemføre tilsvarende ændringer af denne forsikring med 1 måneds varsel til udløbet af en forsikringsperiode. Indeksregulering betragtes ikke som ændring af præmietarif. I tilfælde af væsentlige indskrænkninger i dækningen vil forsikringstageren* blive fritstillet således, at en fortsættelse af forsikringen kræver forsikringstagers* accept. Ved mindre Side 1 af 17

2 væsentlige indskrænkninger, samt ved præmieændringer udover indeksreguleringer, fortsætter forsikringen med ændrede vilkår/præmie når forsikringstageren* betaler præmien for ny betalingsperiode. 1.4 Indeksregulering Forsikringspræmien indeksreguleres den 1. januar på baggrund af forrige års lønindeks for den private sektor, der udgives af Danmarks Statistik Hvis udgivelsen af det anvendte indeks ophører, kan If fortsætte indeksreguleringen på grundlag af et andet tilsvarende indeks, der offentliggøres af Danmarks Statistik Indeksregulering af vilkårsbestemte beløbsgrænser sker ved forsikringens hovedforfald, på baggrund af forrige års offentliggjorte lønindeks for den private sektor, med mindre der umiddelbart efter beløbet står, at det ikke indeksreguleres (f.eks kroner (indeksreguleres ikke)). De beløb som ikke reguleres er: Dækning ved dødsfald Hospitalskompensation Økonomisk Førstehjælp kr. 300 kr./døgn kr. 1.5 Forsikringens ændring ved 16 år Ved sikredes* 16 års fødselsdag overgår hele kundebetjeningen og kundeforholdet vedrørende sikredes* forsikring fra danmark til If. Forsikringstager* vil fra If modtage ny police med samme dækningssum og det dækningsomfang, der gælder for Ifs Børneforsikring. 1.6 Regulering af præmie Frem til den i afsnit 1.5 nævnte overgang, er præmien uafhængig af alder. Forsikringspræmien ændres ved denne overgang til Ifs aldersafhængige præmie. Bemærk at præmiens skift til at være aldersafhængig vil medføre en præmiestigning som følge af alderens påvirkning af sygdomsrisikoen. Præmien stiger igen ved sikredes* 20 års fødselsdag. Risikostigningen er baseret på Ifs statistiske beregninger. 1.7 Anmeldelse af skade Skade En ulykke* eller sygdom, som i henhold til vilkårene vil eller kan føre til en udbetaling, betragtes som en skade Skaden skal hurtigst muligt anmeldes til If Så snart som muligt efter at en skadesbegivenhed er indtrådt, skal dette anmeldes til If. Anmeldelsen kan du oprette på Ifs hjemmeside if.dk under punktet Privat. Side 2 af 17

3 Øvrig kontaktinformation: Telefon: Fax: Forsikringsbetingelser til Børneforsikring Retten til erstatning kan bortfalde A. Hvis en skade anmeldes for lang tid efter, at den er sket, i henhold til gældende frister i Lov om Forældelse. B. Den skadede person skal være under nødvendig behandling af læge og/eller tandlæge og skal følge dennes forskrifter. Er ovenstående ikke overholdt, kan retten til erstatning bortfalde. 1.8 Skadeopgørelse og udbetaling Erstatningen beregnes på grundlag af forsikringssummens* størrelse ved skadens indtræden, og efter de regler, der er anført under de enkelte dækninger. I forbindelse med opgørelse af skadens omfang, er If berettiget til: At indhente oplysninger hos enhver læge, tandlæge eller lign., der behandler eller har behandlet sikrede*. At lade sikrede* undersøge af en læge eller tandlæge. I tilfælde af dødsfald at forlange obduktion. Ved behandling af sager om nedsat erhvervsevne* at indhente oplysninger om indtægt, skatteforhold etc. If betaler de af selskabet forlangte læge- og tandlægeattester. Ved tandskade og behandlingsudgifter skal behandling og pris godkendes af If, inden en behandling påbegyndes, med mindre der er tale om nødvendig akut behandling Så snart lægens behandling er slut, eller skadens blivende følger kan bestemmes, skal skadelidte kontakte If Udbetaling af erstatning A. Hospitalskompensation Dette er en kompensation for forsikringstagers* (typisk forældre/plejeforældre) ekstraudgifter i forbindelse med sikredes* indlæggelse i minimum 8 sammenhængende dage. Udbetalingen sker direkte til forsikringstager*. B. Økonomisk Førstehjælp Dette er et engangsbeløb som udbetales øjeblikkeligt ved visse diagnoser (se dækningsskema punkt 3.6 Økonomisk Førstehjælp). Beløbet skal kunne anvendes øjeblikkeligt og udbetales derfor direkte til forsikringstager*. C. Ved dødsfald I tilfælde af dødsfald, tilfalder dødsfaldssummen forsikringstager*. Side 3 af 17

4 D. Ved mén og nedsat erhvervsevne* Godtgørelsen for varigt mén som følge af sygdom eller ulykke* samt godtgørelsen for nedsat erhvervsevne* udbetales altid til skadelidte. Udbetalingen af godtgørelsen for nedsættelse af erhvervsevne* finder sted som en engangsudbetaling, når den endelige varige erhvervsevnenedsættelse er opgjort. E. Hvor sikrede* ikke er myndig Erstatning til umyndige udbetales i henhold til gældende værgemålsregler Fastsættelse af méngrad ved ulykke* og sygdom Méngraden fastsættes på et rent medicinsk grundlag uden hensyn til en eventuel nedsættelse af erhvervsevnen*, skadelidtes erhverv eller andre individuelle forhold. Méngraden fastsættes på grundlag af de lægelige oplysninger og i overensstemmelse med den méntabel, Arbejdsskadestyrelsen benytter på skadetidspunktet. Méntabellen kan ses på internettet under adressen ask.dk. Hvis méngraden ikke direkte kan fastsættes efter Arbejdsskadestyrelsens méntabel, fastsættes méngraden på baggrund af den fysiske funktionshæmning. Erstatningen fastsættes, så snart skadens endelige følger kan bestemmes, dvs. når tilstanden er stationær. Ved ulykker* dog senest 3 år efter ulykkestilfældet*. Tilstanden betragtes som stationær, når yderligere behandling ikke kan antages at medføre nogen bedring af tilstanden. Eventuel uenighed om méngradens størrelse kan indbringes for Arbejdsskadestyrelsen både af sikrede* og af If. Den af parterne der ønsker sagen behandlet betaler udgifterne hertil. Ændres en afgørelse truffet af If til fordel for sikrede*, betaler If de fulde omkostninger Fastsættelse af nedsat erhvervsevne A. Nedsat erhvervsevne* definition Ved nedsat erhvervsevne* forstås en varig nedsættelse af skadelidtes evne til at tjene penge ved eget arbejde. Varig nedsættelse af erhvervsevnen* indebærer, at det ikke kan forventes, at tilstanden forbedres. B. Nedsat erhvervsevne* bedømmelse Da der er tale om en sumudbetaling baseret på den gældende forsikringssum*, foretages der udelukkende en vurdering, af hvilken grad af erhvervsevnenedsættelse, en dækningsberettiget skade har resulteret i. Hvis nedsættelsen af erhvervsevnen* er mindre end 50 % har skadelidte ingen krav på udbetaling fra denne dækning. C. Beregning Ved bedømmelsen af erhvervsevnenedsættelsen anvendes den méngrad, som skadelidte har pådraget sig i forbindelse med den ulykke* eller sygdom som har ført til skaden. Ved en méngrad fra % fastlægges erhvervsevnenedsættelsen til 50 % af forsikringssummen*. Ved en méngrad fra % fastlægges erhvervsevnenedsættelsen til 75 % af forsikringssummen*. Side 4 af 17

5 Ved en méngrad fra % fastlægges erhvervsevnenedsættelsen til 100 % af forsikringssummen*. Vurderingen af erhvervsevnenedsættelsen sker uafhængigt af afgørelser fra offentlige myndigheder og af afgørelser truffet af andre forsikringsselskaber. 1.9 Forældelse Forsikringen dækker ikke skader, der anmeldes senere end 1 år efter forsikringsaftalen er ophørt Generelle undtagelser Uanset sikredes* sindstilstand eller tilregnelighed ved fremkaldelsen af skade, dækker forsikringen ikke skade der skyldes: Sikredes* forsætlige handling eller grov uagtsomhed Sikredes* selvforskyldte beruselse Sikredes* påvirkning af narkotika eller andre rusmidler Sikredes* deltagelse i slagsmål eller andre ulovligheder Forgiftning fra mad, drikke, nydelsesmidler og medicin Smitte med vira (virus), bakterier og andre mikroorganismer eller lignende Svangerskab, abort og fødsel Varigt mén i form af psykiske følger efter hændelser, hvor sikrede* ikke selv har været udsat for fare for personskader Deltagelse eller træning i professionel sport, dvs. sport der udøves mod en betaling, eller sponsorater, der sammenlagt overstiger kr. årligt, før skat Træning, konkurrence og kampe på landsholdsplan Sport der falder ind under Lov om sikring mod følger af arbejdsskade eller anden tilsvarende lov Deltagelse i ekspeditioner i polaregne, ørkener eller andre uciviliserede egne Skade eller udbredelse af skade, der direkte eller indirekte er forårsaget af eller står i forbindelse med: A. Konflikter i form af krig, oprør eller borgerlige uroligheder. Forsikringen dækker dog, uanset de nævnte uroligheder, når sikrede* opholder sig i et land udenfor Danmark under rejse, og skaden sker senest en måned efter konfliktens udbrud. Det er en forudsætning, at konflikten ikke var til stede ved indrejsen i landet, og at den sikrede* ikke selv deltager i handlingerne. Forsikringen dækker ikke ved militære opgaver i FN s eller en anden organisations regi. Side 5 af 17

6 B. Udløsning af atomenergi eller radioaktive kræfter under alle forhold, eller bestråling fra radioaktivt brændstof eller affald Klagemuligheder Afdelingen hos If Hvis du ikke er tilfreds med en afgørelse, som If har truffet, skal du kontakte den afdeling, som har behandlet din sag Kundeombudet hos If Hvis du efter din henvendelse til afdelingen stadig ikke er tilfreds, kan du inden 6 måneder fra sagens afslutning henvende dig til Ifs Kundeombud, som uden omkostninger behandler din klage. Du kan henvende dig direkte til Kundeombudet via Ifs hjemmeside Du er også velkommen til at ringe direkte til Kundeombudet på Kundepanelet hos If Hvis du ikke er enig i Kundeombudets afgørelse, kan du i de fleste tilfælde, inden 3 måneder fra sagens afslutning i Kundeombudet, bringe sagen videre til Ifs Kundepanel. I Kundepanelet er kunderne i flertal. Panelet skal dog ikke behandle sager om personskader, når der er tale om erstatningens størrelse, skyldsspørgsmål ved trafikuheld, sager der vedrører arbejdsskade, krav fra andre selskaber, sager hvor der er mistanke om forsikringssvindel, sager der kan forelægges Stormrådet, og sager som allerede er bragt ind for eksterne klageinstanser eller domstolene. Du kan henvende dig til Kundepanelet hos If ved at skrive til: If, att.: Kundepanelet Sekretariatet Stamholmen Hvidovre 1.12 Lovgivning For Børneforsikringen gælder, foruden police og forsikringsvilkår, lov om Forsikringsaftaler i det omfang den ikke er fraveget, samt lov om finansiel virksomhed. 2. Dækning ved ulykke* Bemærk, at du også er omfattet af de vilkår, der er beskrevet i afsnit 1 og Dækninger A. En del af forsikringen dækker følger af ulykke*, som beskrevet i dækningsskemaerne afsnit 2.3 og 2.4. Dækningen vedrørende følger af sygdom er beskrevet i afsnit 3. B. Forsikringen dækker hele døgnet. Side 6 af 17

7 2.2 Hvad dækker forsikringen? Se nærmere beskrivelse i dækningsskemaerne afsnit 2.3 og 2.4, samt afsnit 3 for følger af sygdom. Hvordan defineres et ulykkestilfælde* Ved et ulykkestilfælde* forstås en pludselig hændelse*, der forårsager personskade. Der skal være årsagssammenhæng mellem ulykkestilfældet* og selve skaden. Ved vurderingen lægges blandt andet vægt på, om hændelsen i sig selv er i stand til at forårsage personskaden. 2.3 Dækningsskema ved ulykke Varigt mén Dækker/omfatter Dækker/omfatter ikke Erstatning ved ulykkestilfælde*, som fører til varigt mén. Forsikring dækker ligeledes ved ulykkestilfælde* indtruffet i forbindelse med handlinger, der foretages til afværgelse af skade på person eller ejendom under sådanne omstændigheder, at handlingen må anses som forsvarlig. NB! Ved et ulykkestilfælde* forstås en pludselig hændelse*, der forårsager personskade. A. Ulykkestilfælde* der skyldes sygdom, der er taget skriftligt forbehold for. B. Ulykkestilfælde* hvor hovedårsagen er bestående/latente sygdomme eller sygdomsanlæg. C. Forværring af ulykkestilfældes* følger, der skyldes en tilstedeværende eller tilfældig tilstødende sygdom. D. Forudbestående mén. Sådanne mén kan heller ikke medføre, at ménerstatningen fastsættes højere, end hvis de forudbestående mén ikke havde været til stede. Er der tidligere betalt ménerstatning for en bestemt legemsdel* fra If eller andet selskab, fratrækkes denne tidligere méngrad i ménfastsættelsen. E. Overbelastning af andre legemsdele* end dem der er beskadiget ved ulykke* og som medfører mén. F. Skader på kroppen sket som følge af nedslidning eller overbelastning. G. Følger af lægelig behandling eller fysioterapi/kiropraktorbehandling, som ikke er nødvendiggjort af et ulykkestilfælde*, der er omfattet af forsikringen. Erstatning Hvis sikrede* bliver varigt invalideret, betales erstatning med lige så mange procent af forsikringssummen*, som méngraden er fastsat til. Méngraden for følger af samme lykkestilfælde* kan sammenlagt ikke overstige 100 %. Mén på under 5 % berettiger ikke til erstatning. Medfører et ulykkestilfælde* en méngrad på 30 % eller derover, udbetales der dobbelterstatning. Side 7 af 17

8 2.4 Dækningsskema vedrørende ulykke Dækker/omfatter Dækker/omfatter ikke Tandskade Rimelige udgifter til tandbehandling, som følge af et dækningsberettiget ulykkestilfælde*. Skade på tandproteser dækkes, såfremt protesen sad i munden på ulykkestidspunktet. A. Tandskader opstået pga. sygdom. B. Tandskade opstået ved spisning. C. Følgeudgifter efter en skade, så som: Medicin Bandager Bideskinner Tandbøjle Andre hjælpemidler. Erstatning Det er en betingelse, at sikrede* ikke har ret til godtgørelse af udgifterne fra anden side, som f.eks. sygesikringen, Lov om sikring mod følger af arbejdsskade, den offentlige børnetandpleje, eller anden syge- og ulykkesforsikring. Forsikringen dækker ét behandlingsforløb på det tidspunkt, hvor skaden kan udbedres. Når If har betalt udgiften til denne behandling, betragtes behandlingen som endelig, og der betales ikke erstatning til yderligere behandling, efterbehandling eller udskiftning på et senere tidspunkt. For tandskade sket før sikrede* er fyldt 18 år skal tandbehandlingen være afsluttet inden det fyldte 25. år. Det forhold, at en tandskade er et led i en bro, er implantatbehandlet eller at nabotænder mangler som følge af sygdom, genopbygning eller rodbehandling, kan ikke medføre større erstatning end svarende til den nødvendige behandling af en sund tand. Var tændernes tilstand forringet eller svækket inden ulykkestilfældet*, f.eks. som følge af fyldninger, genopbygning, rodbehandling, slid, fæstetab, paradentose eller andre sygdomme, reduceres eller bortfalder erstatningen svarende til forringelsens omfang i forhold til velbevarede tænder. Rodbehandlede tænder, der ikke er optimalt behandlet, dækkes med op til 50 %. Tandbehandling, der erstatter genopbygning med en bro, f.eks. tandimplantatbehandling, dækkes maksimalt med et beløb, der svarer til, hvad det ville koste at genopbygge med brobehandling. Erstatning for tandprotese dækkes kun med beløbet for en tilsvarende protese. Side 8 af 17

9 2.4 Dækningsskema vedrørende ulykke - fortsat Dækker/omfatter Dækker/omfatter ikke Erstatning Behandlingsudgifter Rimelige og nødvendige udgifter til fysiske behandlinger (kiropraktor, fysioterapeut) som følge af et dækket ulykkestilfælde*. Det er en betingelse for dækning, at behandlingen foretages efter nærmere aftale med læge og If. Behandlingen skal have helbredende virkning. Efter skadens afslutning dækkes ikke yderligere behandlingsudgifter. Udgifter til hjælpemidler og medicin. Udgifter til behandling på privathospital, hospice eller lignende. Behandlingsforløbet skal være sammenhængende og tidsbegrænset til stationærtidspunktet, maksimalt 12 måneder efter skaden, og If skal godkende behandlingsudgifterne, inden behandlingen er påbegyndt, med mindre behandlingsbehovet ligger i umiddelbar tilknytning til skaden og godkendelse derfor ikke kan afventes. Det er en betingelse, at sikrede* ikke har ret til godtgørelse af udgifterne fra anden side, som f.eks. sygesikringen, Lov om sikring mod følger af arbejdsskade eller anden syge- og ulykkesforsikring. Dødsfald Erstatning i tilfælde af død som følge af et ulykkestilfælde*. Et ulykkestilfælde* giver ikke ret til erstatning for både død og varigt mén. Derfor nedsættes dødsfaldserstatningen med det beløb, der eventuelt er betalt i erstatning for mén. Transportudgifter Nødvendig transport i Danmark, forårsaget af en dækningsberettiget ulykke*. Der dækkes fra ulykkesstedet til nærmeste behandlingssted. Øvrige transportudgifter. For børn ydes en erstatning på kroner til dækning af begravelsesomkostninger. Beløbet indeksreguleres ikke. Side 9 af 17

10 2.4 Dækningsskema vedrørende ulykke fortsat Dækker/omfatter Dækker/omfatter ikke Erstatning Akut psykologisk krisehjælp Der ydes akut psykologisk krisehjælp, hvis Sikrede* er direkte impliceret* i følgende hændelser: Røveri*, overfald eller hændelser i forbindelse med vold. Trafik- eller færdselsuheld. Drukneulykke eller livstruende forgiftningsulykke. Øvrige hændelser som ikke er nævnt i listen over dækkede hændelser. Der ydes akut psykologisk krisehjælp,samt op til 4 opfølgende behandlinger af en autoriseret psykolog anbefalet af If. De 5 behandlinger skal være sket inden for 1 år. Udgiften er begrænset til den udgift If ville have i Danmark. Denne erstatning er subsidiær*. Derudover dækker forsikringen: Dødsfald hos nærtstående person*. Hvis du bliver diagnosticeret med en livstruende sygdom. Livstruende sygdom hos nærtstående Person*. Side 10 af 17

11 3. Dækning ved sygdom Bemærk, at du også er omfattet af de vilkår, der er beskrevet i afsnit 1 og Dækninger A. Forsikringens omfang: Ulykkesdækning se afsnit 2. Varigt mén som følge af sygdom. Økonomisk Førstehjælp. Hospitalskompensation. Dødsfaldsdækning ved sygdom. B. Forsikringens gyldighed: Forsikringen dækker hele døgnet, såvel i arbejdstiden/studietiden som i fritiden. 3.2 Helbredsvurdering If bedømmer helbredsoplysningerne og afgør, om forsikringen kan antages. Antagelsen kan føre til dækning på normale vilkår eller begrænsninger i retten til dækning ved sygdom. Forsikringen kan tidligst træde i kraft fra den dato, danmark har modtaget din helbredserklæring. Forsikringen giver ikke ret til udbetaling af erstatning ved sygdomme/lidelser, som If har taget forbehold for i policen. 3.3 Sygdom En sygdom anses indtruffet på det tidspunkt den diagnoseres af en læge første gang. 3.4 Karenstid Bemærk at selskabets erstatningspligt for sygdomme først træder i kraft, efter at sikredes* karenstid er ophørt. Dette betyder at forsikringen ikke giver ret til erstatning for sygdomme eller lidelser, som er blevet påvist, eller som sikrede* har haft symptomer på, indenfor karenstiden. Karenstiden begynder, når Børneforsikringen træder i kraft. Karenstiden er: 6 måneder, hvis sikrede* på tegningstidspunktet er under 1 år. 3 måneder, hvis sikrede* på tegningstidspunktet er ældre end 1 år. 3.5 Urigtige oplysninger Forsikringsaftalen er indgået på grundlag af helbredserklæring, begæring og andre skriftlige oplysninger modtaget fra forsikringstager*. Er der fortiet oplysninger eller afgivet urigtige oplysninger, kan forsikringsdækningen nedsættes eller bortfalde helt. Tilsvarende gælder også vedrørende oplysninger givet ved genoptagelse af forsikringen, forhøjelse af forsikringssum* eller andre ændringer af forsikringen. Side 11 af 17

12 3.6 Dækningsskema vedrørende sygdom Varigt mén Økonomisk Førstehjælp Dækker/omfatter Dækker/omfatter ikke Forsikringen dækker varige følger af ulykkestilfælde* og sygdom. Engangsudbetaling hvis barnet rammes af Aids Alvorlige brandsår Alvorlige hjerneskader Amputation af fod/ben og hånd/arm Diabetes type I Følger efter hjerneeller hjernehindebetændelse, inkl. Borrelia Hiv Kræft Multipel sclerose Nyresvigt Større organtransplantation Se uddybende diagnosekriterier og begrænsninger i punkt 3.7. Forsikringen dækker ikke forudbestående mén og sygdom. En sådan forudbestående tilstand kan heller ikke medføre, at ménerstatningen fastsættes højere, end hvis den ikke havde været til stede. Forsikringen giver ikke ret til udbetaling for astma, allergi, eksem eller madvareintolerance, som medfører en méngrad på mindre end 30 %. Forsikringen giver ikke ret til udbetaling for psykiske lidelser, adfærdsforstyrrelser, indlæringsvanskeligheder og lign. som omfattes af diagnosekoderne fra og med F00 til og med F99, og R48, i henhold til ICD-10 (se afsnit 3.7), og følger af disse. Diagnosekode F20 (skizofreni) dækkes dog. Det er et krav, at sikrede* er i live 24 timer efter at diagnosen er stillet/behandlingen er foretaget. De sygdomme, lidelser og ulykkestilfælde*, som er undtaget under Varigt mén. Erstatning Hvis et dækningsberettiget ulykkestilfælde* eller en dækningsberettiget sygdom har medført, at sikrede* har pådraget sig et varigt mén, betales erstatning med lige så mange procent af forsikringssummen*, som méngraden er fastsat til. Mén på under 5 % berettiger ikke til erstatning. Méngraden for følger af samme ulykkestilfælde* eller sygdom kan sammenlagt ikke overstige 100 %. Medfører et ulykkestilfælde* eller en sygdom en méngrad på 30 % eller derover, udbetales der dobbelterstatning. Hvis en af de sygdomme, behandlinger eller diagnoser optræder, udbetaler selskabet øjeblikkeligt en engangserstatning på kroner (indeksreguleres ikke). Der kan kun udbetales erstatning en gang for hver af ovennævnte sygdomme, behandlinger eller diagnoser i forsikringens varighed med undtagelse af brandskader. Hvis en ulykke* eller sygdom resulterer i flere af de dækningsberettigede tilstande, udbetales der kun for én af skaderne. Side 12 af 17

13 3.6 Dækningsskema vedrørende sygdom fortsat Dækker/omfatt er Dækker/omfatter ikke Erstatning Hospitalskompensation En daglig kompensation ved indlæggelse på hospital i minimum 8 sammenhængende dage. De sygdomme og ulykkestilfælde*, som er undtaget under Varigt mén. Erstatningen er på 300 kroner (indeksreguleres ikke) fra første indlæggelsesdag i indtil 365 dage. Hvis sikrede* bliver genindlagt for den samme sygdom/lidelse indenfor 365 dage efter sidste udskrivelse, regnes disse døgn som en forlængelse af det første ophold. Der udbetales kun erstatning for de indlæggelsesdage, som ligger indenfor forsikringstiden. Dødsfald Erstatning ved dødsfald som følge af sygdom eller ulykke*. Ved sikredes* død, udbetales kroner (indeksreguleres ikke). Nedsat erhvervsevne Hvis et ulykkestilfælde* eller en sygdom har medført, at sikredes* erhvervsevne* bliver varigt nedsat, med mindst 50 %. De sygdomme og ulykkestilfælde*, som er undtaget under Varigt mén. Hvis et dækningsberettiget ulykkestilfælde* eller en dækningsberettiget sygdom har medført, at sikredes* erhvervsevne* bliver varigt nedsat med mindst 50 %, betales erstatning med lige så mange procent af forsikringssummen*, som erhvervsevnen* er nedsat med. Der udbetales ikke dobbelterstatning ved nedsat erhvervsevne*. Side 13 af 17

14 3.7 Diagnosekriterier Dette afsnit indeholder en uddybende forklaring på de dækningsberettigede sygdomme, tilstande og behandlinger, som er nævnt i dækningsskemaet vedrørende sygdom. Mange af forklaringerne er ledsaget af et ICD-10 nummer. ICD-10 er et internationalt system til klassifikation af sygdomme og andre helbredsrelaterede lidelser udformet af WHO. ICD er en forkortelse for International Classification of Diseases. ICD-10 er den tiende udgave af dette system. Yderligere forklaring kan ses på: who.int/classifications/apps/icd/icd10online/ AIDS Erhvervet immundefektsyndrom som følge af infektion med immundefekt virus (HIV), hvor det med rimelighed kan godtgøres at sikrede* er HIV-smittet i forsikringstiden og ikke i forbindelse med fødsel (HIV-smittet moder). Diagnosen skal være stillet på infektionsmedicinsk afdeling, og opfylde Sundhedsstyrelsens kriterier for anmeldelsespligtig AIDS. Alvorlig brandskade For børn under 10 år: Mindst andengrads forbrænding på min. 10 % af kropsoverfladen. For børn fra 10 år: Andengrads og/eller tredjegrads forbrænding på min. 15 % af kropsoverfladen. Alvorlig hjerneskade Hjerneskade som følge af sygdom eller ulykke*, som medfører en tilstand med betydelig nedsat bevidsthed (Glascow Coma Scale 7 eller lavere i mindst 1 time) og/eller centralnervebetingede neurologiske udfald i mindst 10 døgn. Tilstanden skal også medføre intensivbehandling i mindst 4 døgn. Amputation Amputation af: fod ved ankelleddet eller større del af benet hånd ved håndleddet eller større del af armen Diabetes type 1 Insulinafhængig sukkersyge diagnosticeret af en specialist i børnesygdomme eller intern medicin. Fastende blodsukker skal have været målt højere end 7mmol/l ved gentagne målinger. Diagnosen skal yderligere svare til kode E10 i ICD-10. Følger efter hjerne- eller hjernehindebetændelse, inkl. borrelia Vedvarende betydende neurologiske følger efter infektion i hjerne, hjernenerverødder eller hjernehinder, forårsaget af bakterier, vira, svampe mv. Diagnosen skal være stillet på en neurologisk eller medicinsk afdeling; a. ud fra påvisning af mikrober i spinalvæsken (eller eventuelt i blod) eller b. en rygmarvsvæskeundersøgelse med påvirkning af tydelig inflammatorisk reaktion (pleocytose), herunder forhøjet antal hvide blodlegemer og protein, og eventuel suppleret med MR-/CTscanning. Beskadigelsen skal have medført blivende neurologiske udfald, og være vurderet og bekræftet af neurologisk eller pædiatrisk speciallæge. Side 14 af 17

15 Ved Tick-Born-Encephalitis (TBE) skal diagnosen være verificeret ved påvisning af borreliaspecifikke antistoffer i serum og spinalvæske. HIV-infektion HIV som følge af blodtransfusion eller anden lægelig behandling modtaget i forsikringstiden. Desuden omfattes børn smittet som følge af en arbejdsbetinget læsion (f.eks. på legeplads, offentligt toilet). Sikrede* skal være berettiget til godtgørelse fra Sundhedsstyrelsen og/eller tilfældet skal være anmeldt til Arbejdsskadestyrelsen. Kræft Ondartet svulst bekræftet ved vævsprøve, blodkræft (leukæmi), ondartet svulst i lymfatisk væv (maligne lymfomer) og ondartet modermærkekræft (maligne melanomer). Diagnosen skal svare til ICD-10 koderne fra og med C00 til og med C97. Forsikringen omfatter ikke normal hudkræft eller forstadier til kræft (henholdsvis kode C44 og kodegruppe D i ICD-10). Multipel sklerose (MS) Typiske neurologiske udfald skal have varet i mere end 6 måneder eller forekommet ved mere end et tilfælde, og diagnosen skal være bekræftet ved typiske symptomer, analyse af spinalvæske og MR-undersøgelse. Diagnosen skal yderligere svare til kode G35 i ICD-10, og skal være bekræftet af specialist i neurologi. Nyresvigt Stærkt nedsat nyrefunktion som kræver dialyse. Diagnosen skal yderligere svare til kode N17, N18 eller N19 i ICD-10 og være bekræftet af en specialist i nyresygdomme. Større organsvigt/transplantation Planlagt eller gennemført modtagelse af hjerte, lunge, lever, hjerte-lunge eller hjerte-lunge-lever transplantat på grund af organsvigt konstateret i forsikringstiden. Ved planlagt transplantation skal sikrede* være accepteret på venteliste. Side 15 af 17

16 Ordforklaring D DIREKTE IMPLICERET Ved direkte impliceret forstås, at sikrede har været en del af ulykken uden nødvendigvis at have lidt fysisk overlast, herunder øjenvidne og forbipasserende. E ERHVERVSEVNE Den generelle erhvervsevne beregnes ud fra ethvert erhverv og ikke kun ud fra det arbejde, man er uddannet til eller havde, før man blev udsat for en ulykke eller blev syg. F FORSIKRINGSGIVER Forsikringsgiver er det selskab, som du har indgået din aftale, om overtagelse af risiko, med. FORSIKRINGSTAGER Forsikringstager er den person der har indgået aftale om forsikring med forsikringsgiver*. FORSIKRINGSSUM Forsikringssum ved varigt mén, forstås det beløb du vælger og ønsker fra din forsikring, skulle du blive 100 % invalid. Forsikringssum ved død, er fast kroner. L LEGEMSDELE Et ben til og med hofteled betragtes som én legemsdel, og en arm til og med skulderled betragtes som én legemsdel. N NÆRTSTÅENDE PERSON Ved nærtstående person forstås din ægtefælle, samlever*, børn, svigerbørn, børnebørn, forældre, svigerforældre, bedsteforældre og søskende. P PLUDSELIG HÆNDELSE En hændelse, der sker uventet og hvor både årsagen og virkningen indfinder sig inden for et meget kort tidsrum. R RØVERI Ved røveri forstås tyveri under anvendelse eller trussel om øjeblikkelig anvendelse af vold. Side 16 af 17

17 S SAMLEVER En person som du lever sammen med på fælles bopæl og som du har, venter eller har haft barn sammen eller som du har levet sammen med i et ægteskabslignende forhold på den fælles bopæl i de sidste to år. SIKREDE En person, som efter forsikringsbetingelsernes ordlyd er omfattet af forsikringens dækning og derfor ved skade er berettiget til erstatning. SUBSIDIÆR Subsidiær betyder, at forsikringen kun dækker, hvis der ikke modtages dækning andet sted fra. U ULYKKE/ULYKKESTILFÆLDE Ved et ulykkestilfælde forstås en pludselig hændelse*, der forårsager personskade. Der skal være årsagssammenhæng mellem ulykkestilfældet og selve skaden. Ved vurderingen lægges blandt andet vægt på, om hændelsen i sig selv er i stand til at forårsage personskaden. Side 17 af 17

Forsikringsbetingelser til Børn Sygdom Gældende fra den 1. januar 2016

Forsikringsbetingelser til Børn Sygdom Gældende fra den 1. januar 2016 FORSIKRINGSBETINGELSER - Forsikringssummer Forsikringssum ved sygdom: 832.000 kroner. Forsikringssum ved dødsfald: 50.000 kroner. Hospitalskompensation: 300 kroner pr. døgn. 1. Fællesbestemmelser I forsikringsbetingelserne

Læs mere

Forsikringsbetingelser til Børn Kombi Gældende fra den 1. januar 2016

Forsikringsbetingelser til Børn Kombi Gældende fra den 1. januar 2016 FORSIKRINGSBETINGELSER - Forsikringssummer Forsikringssum ved ulykke: 832.000 kroner. Forsikringssum ved sygdom: 832.000 kroner. Forsikringssum ved dødsfald: 50.000 kroner. Hospitalskompensation: 300 kroner

Læs mere

Kollektiv Ulykkesforsikring

Kollektiv Ulykkesforsikring Kollektiv Ulykkesforsikring Forsikringsbetingelser for DJØF Studerende forsikring Codan A/S, CVR 5677 1212, Codan Forsikring A/S, CVR 1052 9638 1 Indholdsfortegnelse for Kollektiv Ulykkesforsikring. Invaliditetsdækning

Læs mere

FORSIKRINGSBETINGELSER FOR ULYKKESFORSIKRINGEN I tilslutning til dansk lovgivning om forsikringsaftaler og om forsikringsvirksomhed

FORSIKRINGSBETINGELSER FOR ULYKKESFORSIKRINGEN I tilslutning til dansk lovgivning om forsikringsaftaler og om forsikringsvirksomhed FORSIKRINGSBETINGELSER FOR ULYKKESFORSIKRINGEN I tilslutning til dansk lovgivning om forsikringsaftaler og om forsikringsvirksomhed Branche U07 Betingelser 011012 Side Fællesbestemmelser... 2 1 Generelt...

Læs mere

VEJLE BRAND I TILSLUTNING TIL DANSK LOVGIVNING OM FORSIKRINGSAFTALER OG OM FORSIKRINGSVIRKSOMHED

VEJLE BRAND I TILSLUTNING TIL DANSK LOVGIVNING OM FORSIKRINGSAFTALER OG OM FORSIKRINGSVIRKSOMHED Forsikringsselskabet VEJLE BRAND FORSIKRINGSBETINGELSER FOR ULYKKESFORSIKRING I TILSLUTNING TIL DANSK LOVGIVNING OM FORSIKRINGSAFTALER OG OM FORSIKRINGSVIRKSOMHED I disse betingelser kan du læse om, hvad

Læs mere

Børneforsikring. Dækker ved ulykke og sygdom 2011. Information fra Sygeforsikringen "danmark"

Børneforsikring. Dækker ved ulykke og sygdom 2011. Information fra Sygeforsikringen danmark Børneforsikring Dækker ved ulykke og sygdom 2011 Information fra Sygeforsikringen "danmark" Børneforsikringen giver din familie lidt ekstra tryghed Du har mulighed for at tegne en Børneforsikring, der

Læs mere

Ulykkesforsikring Forsikringsbetingelser Nr. UF-01

Ulykkesforsikring Forsikringsbetingelser Nr. UF-01 Ulykkesforsikring Forsikringsbetingelser Nr. UF-01 Gældende fra december 2011 Alka Forsikring, Engelholm Allé 1, Høje Taastrup, 2630 Taastrup, Telefon 70 12 14 16 Forsikrings-Aktieselskabet Alka - CVR-nr.

Læs mere

RiskPoint Privat Ulykkesforsikring Forsikringsbetingelser Willis I/S (Privat)

RiskPoint Privat Ulykkesforsikring Forsikringsbetingelser Willis I/S (Privat) Side 1 af 10 RiskPoint Privat Ulykkesforsikring Forsikringsbetingelser Willis I/S (Privat) Afsnit 1 Generelle forsikringsbetingelser 1. Forsikringstager/ sikrede individer/personer 2. Ikrafttrædelse 3.

Læs mere

Forsikringen er tegnet i Alpha Insurance A/S. CVR nr. 21064440

Forsikringen er tegnet i Alpha Insurance A/S. CVR nr. 21064440 ULYKKESFORSIKRING Ulykkesforsikring Almindelige forsikringsbetingelser i tilslutning til gældende lov om forsikringsaftaler. A. Sikret efter denne police er Sikrede efter denne police er alene de personer,

Læs mere

Ulykkesforsikring Forsikringsvilkår 01-1

Ulykkesforsikring Forsikringsvilkår 01-1 Ulykkesforsikring Forsikringsvilkår 01-1 Forsikringsvilkår 1 Fortrydelsesret Gælder alene for private forbrugerforsikringer Fortrydelsesret ved nytegning af forsikring Vi skal oplyse følgende i henhold

Læs mere

Ulykkesforsikring Forsikringsvilkår 01-1

Ulykkesforsikring Forsikringsvilkår 01-1 Ulykkesforsikring Forsikringsvilkår 01-1 Forsikringsvilkår 1 Fortrydelsesret Gælder alene for private forbrugerforsikringer Fortrydelsesret ved nytegning af forsikring Vi skal oplyse følgende i henhold

Læs mere

VILKÅR FOR NETBANKFORSIKRING (02/11)

VILKÅR FOR NETBANKFORSIKRING (02/11) Ord og begreber markeret med * i vilkårene er nævnt i alfabetisk orden i Ordforklaringen. Ordforklaringen skal betragtes som en del af vilkårene. Hvis samme ord eller begreb anvendes flere gange i samme

Læs mere

ULYKKESFORSIKRING FORSIKRINGSBETINGELSER. Marts 2012 Version 12:1

ULYKKESFORSIKRING FORSIKRINGSBETINGELSER. Marts 2012 Version 12:1 ULYKKESFORSIKRING FORSIKRINGSBETINGELSER Marts 2012 Version 12:1 Forsikringsgiver er If P&C Insurance Company Ltd.(If Vahinkovakuutusyhtiö Oy) cvr.nr. 1614120-3 00025 IF, Finland og repræsenteres i Danmark

Læs mere

Kundeforhold Liv og ulykke

Kundeforhold Liv og ulykke Kundeforhold Liv og ulykke Forsikringsbetingelser AFSNIT 1. FÆLLES BESTEMMELSER 1. FORSIKRINGEN Stk. 1. Kundeforholdsforsikring er oprettet på grundlag af aftaler mellem ForSikringsSamarbejde A/S (FSS)

Læs mere

Tab af Erhvervsevne. Nykredit Livsforsikring A/S

Tab af Erhvervsevne. Nykredit Livsforsikring A/S Version 6618-5, Side 2 af 12 Indholdsfortegnelse: Fortrydelsesret... 3 Personoplysninger mv... 3 1 i... 4 2 Aftalegrundlag... 4 3 Definitioner... 4 4 Ikrafttræden... 4 5 Urigtige oplysninger... 5 6 Forsikringsydelse...

Læs mere

Ulykkesforsikring. Dødsfaldsdækning ved ulykkestilfælde i tilknytning til gældende lov om forsikringsaftaler. Hvad omfatter dødsfaldsdækningen ikke?

Ulykkesforsikring. Dødsfaldsdækning ved ulykkestilfælde i tilknytning til gældende lov om forsikringsaftaler. Hvad omfatter dødsfaldsdækningen ikke? Dødsfaldsdækning ved ulykkestilfælde i tilknytning til gældende lov om forsikringsaftaler 1. For dødsfaldsdækningen gælder nedenstående betingelser, samt de i denne police anførte Fællesbetingelser for

Læs mere

Ulykkesforsikring. Forsikringsbetingelser 2122005

Ulykkesforsikring. Forsikringsbetingelser 2122005 Ulykkesforsikring Forsikringsbetingelser 2122005 Gælder fra juni 2010 Indholdsfortegnelse 1. Fællesbetingelser afsnit 1-13 Side 3 2. Ulykkesforsikring - voksne afsnit 14 Side 8 3. Dødsfald - voksne afsnit

Læs mere

Kollektiv ulykke - børn og unge. Forsikringsbetingelser R339 121

Kollektiv ulykke - børn og unge. Forsikringsbetingelser R339 121 Kollektiv ulykke - børn og unge Forsikringsbetingelser R339 121 Gælder fra juni 2012 Indholdsfortegnelse 1. Fællesbetingelser afsnit 1-13 Side 3 2. Dækningsomfang for ejerskifteforsikringen afsnit 14-24

Læs mere

Forsikringsbetingelser for Kollektiv ulykkesforsikring. (udgave per. 1.12.2008)

Forsikringsbetingelser for Kollektiv ulykkesforsikring. (udgave per. 1.12.2008) Forsikringsbetingelser for Kollektiv ulykkesforsikring (udgave per. 1.12.2008) Indholdsfortegnelse Forsikringens omfang. 1. Hvem er dækket af forsikringen? 2. Hvor gælder forsikringen? 3. Hvilke skader

Læs mere

Vilkår for. Kollektiv ulykke UL200811 1. Januar 2009. Forsikringsaftale

Vilkår for. Kollektiv ulykke UL200811 1. Januar 2009. Forsikringsaftale Vilkår for Kollektiv ulykke UL200811 1 Januar 2009 Forsikringsaftale Forsikringen er tegnet efter aftale indgået mellem DLG A.m.b.A, DLG Service og Tryg. Hvor det er muligt, vil DLG A.m.b.A og DLG Service

Læs mere

Tab af Erhvervsevne. Nykredit Livsforsikring A/S

Tab af Erhvervsevne. Nykredit Livsforsikring A/S Version Side 2 af 12 Indholdsfortegnelse: Fortrydelsesret...3 Personoplysninger mv....3 1 i...4 2 Aftalegrundlag...4 3 Definitioner...4 4 Ikrafttræden...4 5 Urigtige oplysninger...4 6 Forsikringsydelse...5

Læs mere

RiskPoint Kollektiv Ulykkesforsikring Forsikringsbetingelser Købmandsaftalen(kunde)

RiskPoint Kollektiv Ulykkesforsikring Forsikringsbetingelser Købmandsaftalen(kunde) Side 1 af 6 RiskPoint Kollektiv Ulykkesforsikring Forsikringsbetingelser Købmandsaftalen(kunde) Afsnit 1 Generelle forsikringsbetingelser 1. Forsikringstager/ sikrede individer/personer 2. Ikrafttrædelse

Læs mere

- for medlemmer af lokale landboforeninger, regionale familielandbrugsforeninger m.fl.

- for medlemmer af lokale landboforeninger, regionale familielandbrugsforeninger m.fl. TRYGHED VÆKST BALANCE gruppeliv - for medlemmer af lokale landboforeninger, regionale familielandbrugsforeninger m.fl. Gruppelivsordningen Landbrug & Fødevarers gruppelivsordning sikrer dig og familien

Læs mere

Ny police til Motorhistorisk Samråd

Ny police til Motorhistorisk Samråd ALM. BRAND Servicecenter Erhverv Ny Østergade 9 4000 Roskilde Telefon 33 30 60 00 Telefax 57 66 62 04 www.almbrand.dk DDFDATFDDFFTDFTTDFTTTFAFFDFADDTDFDFFTFFTAFADAFAATFFDFTTTFTDTFFFFFF Motorhistorisk Samråd

Læs mere

Codan Care Forsikringsbetingelser

Codan Care Forsikringsbetingelser Fællesbetingelser for Ledernes Sundhedsforsikring i Codan Forsikring A/S (i det følgende kaldet Codan) i tilslutning til lovbekendtgørelse nr. 726 af 24. oktober 1986 om forsikringsaftaler med senere ændringer.

Læs mere

Codan Care Forsikringsbetingelser

Codan Care Forsikringsbetingelser Fællesbetingelser for Codan Care - gruppeforsikringer i Codan Forsikring A/S (i det følgende kaldet Codan) i tilslutning til lovbekendtgørelse nr. 726 af 24. oktober 1986 om forsikringsaftaler med senere

Læs mere

Betingelser 01.01.2014. FOA Ulykke kollektiv ulykkesforsikring tegnet af FOA i PenSam Forsikring

Betingelser 01.01.2014. FOA Ulykke kollektiv ulykkesforsikring tegnet af FOA i PenSam Forsikring Betingelser 01.01.2014 FOA Ulykke kollektiv ulykkesforsikring tegnet af FOA i PenSam Forsikring ULY FOA 3 2 BETINGELSER FOR KOLLEKTIV ULYKKESFORSIKRING TEGNET AF FOA 1 HVEM ER DÆKKET AF FORSIKRINGEN Kontingentdækkede

Læs mere

personforsikring Ring til os på 70 12 12 54 eller besøg junoforsikring.dk

personforsikring Ring til os på 70 12 12 54 eller besøg junoforsikring.dk personforsikring Ring til os på 70 12 12 54 eller besøg junoforsikring.dk Forsikringsvilkår 63 Juno-01 Gælder fra februar 2009 2 Vigtig information fortrydelsesret ved nytegning I henhold til Forsikringsaftalelovens

Læs mere

Sammenligning Ulykkesforsikring Side 1

Sammenligning Ulykkesforsikring Side 1 Sammenligning Ulykkesforsikring Side 1 Afsnit 1 fællesbestemmelser 2. Geografisk område 2.1 1.2.1. I Norden og på Grønland Uden tidsbegrænsning i Norden, Grønland, Færøerne og alle medlemslande i EU. Dækker

Læs mere

Privattegnet ulykkesforsikring

Privattegnet ulykkesforsikring Privattegnet ulykkesforsikring 2 Indholdsfortegnelse Privattegnet ulykkesforsirkng Sikrede personer... 4 Dækningsart... 4 1 Hvor dækker forsikringen?... 4 2 Hvad dækker forsikringen?... 4 3 Hvad dækker

Læs mere

FORSIKRINGSBETINGELSER

FORSIKRINGSBETINGELSER Betingelser for Ulykkesforsikring FORSIKRINGSBETINGELSER I tilslutning til dansk forsikringsaftalelov m.v. Gældende fra 8. oktober 2013 Indholdsfortegnelse 1. Hvem er omfattet af forsikringen 2. Hvor dækker

Læs mere

FORSIKRINGSBETINGELSER

FORSIKRINGSBETINGELSER FORSIKRINGSBETINGELSER A/S Gammelgårdsvej 20 DK-4000 Roskilde Telefon +45 70 70 75 76 info@fodan.dk CVR nr. 36 42 83 68 Fællesbestemmelser for ulykkesforsikringen 1. Hvem er omfattet 1.1 Forsikringen dækker

Læs mere

RiskPoint Kollektiv Ulykkesforsikring Au Pair 2015 Forsikringsbetingelser

RiskPoint Kollektiv Ulykkesforsikring Au Pair 2015 Forsikringsbetingelser Side 1 af 8 RiskPoint Kollektiv Ulykkesforsikring Au Pair 2015 Forsikringsbetingelser Afsnit 1 Generelle forsikringsbetingelser 1. Forsikringstager/ sikrede individer/personer 2. Ikrafttrædelse 3. Geografisk

Læs mere

Dansk Frisør og Kosmetiker Forbund Personsikring ulykkesforsikring inkl. hjemtransportforsikring

Dansk Frisør og Kosmetiker Forbund Personsikring ulykkesforsikring inkl. hjemtransportforsikring Dansk Frisør og Kosmetiker Forbund Personsikring ulykkesforsikring inkl. hjemtransportforsikring Forsikringsbetingelser gældende fra 1. januar 2013 Hovedkontor: Engelholm Allé 1, Høje Taastrup, 2630 Taastrup,

Læs mere

Bilforsikring - i samarbejde med CarHub Bilforsikring leveres i samarbejde med If Skadeforsikring

Bilforsikring - i samarbejde med CarHub Bilforsikring leveres i samarbejde med If Skadeforsikring Indledning Forsikringstager er CarHub, som efterfølgende benævnes som CarHub, der driver hjemmesiden CarHub.dk Bilejer er ejer af personbilen, og som har bilen registreret i det Digitale Motorregister

Læs mere

Det Faglige Hus. Kollektiv ulykkesforsikring - Heltidsdækning Gældende fra 01.01.2015

Det Faglige Hus. Kollektiv ulykkesforsikring - Heltidsdækning Gældende fra 01.01.2015 Det Faglige Hus Kollektiv ulykkesforsikring - Heltidsdækning Gældende fra 01.01.2015 Sektion A Generelle betingelser 1. Forsikringens omfang Ulykkesforsikringen giver ret til erstatning ved ulykkestilfælde,

Læs mere

Vigtig viden om din forsikring. Kreditsikring, Lånesikring og Lånesikring Plus

Vigtig viden om din forsikring. Kreditsikring, Lånesikring og Lånesikring Plus Vigtig viden om din forsikring Kreditsikring, Lånesikring og Lånesikring Plus Swedbank tilbyder dig nu forsikringer, som giver dig og din familie en større økonomisk sikkerhed. Forsikringerne udbydes i

Læs mere

Kollektiv Ulykkesforsikring

Kollektiv Ulykkesforsikring Kollektiv Ulykkesforsikring Forsikringsbetingelser Group Plus, 83.305-00 (version 10.2012)_Mejeriliv SEKTION A - Generelle vilkår 1. Forsikringens omfang 2. Dækningsområde 3. Dækningsperiode 4. Krigs-

Læs mere

Kollektiv Ulykkesforsikring

Kollektiv Ulykkesforsikring Kollektiv Ulykkesforsikring Forsikringsbetingelser Group Plus, 83.305-00 September 2009 -MAYDAY SEKTION A - Generelle vilkår 1. Forsikringens omfang 2. Dækningsområde 3. Dækningsperiode 4. Krigs- og terrorrisiko

Læs mere

Knallertforsikring. Ansvarsdækning. Hvad omfatter ansvarsdækningen. ikke? Hvor dækkes ansvaret? Hvordan dækkes ansvaret? Forsikringsbetingelser

Knallertforsikring. Ansvarsdækning. Hvad omfatter ansvarsdækningen. ikke? Hvor dækkes ansvaret? Hvordan dækkes ansvaret? Forsikringsbetingelser Ansvarsdækning i tilknytning til gældende lov om forsikringsaftaler. For ansvarsdækningen gælder nedenstående betingelser samt fællesbestemmelser for Codan Knallertforsikring. Hvad omfatter ansvarsdækningen?

Læs mere

Betingelser nr. 32-3 Hundeansvarsforsikring

Betingelser nr. 32-3 Hundeansvarsforsikring Betingelser nr. 32-3 Hundeansvarsforsikring Fortrydelsesret Du kan fortryde den indgåede aftale efter forsikringsaftalelovens 34i. Fortrydelsesfristen Fortrydelsesfristen er altid 14 dage. Fortrydelsesfristens

Læs mere

Hundeforsikring. Forsikringsbetingelser 2150002

Hundeforsikring. Forsikringsbetingelser 2150002 Hundeforsikring Forsikringsbetingelser 2150002 Gælder fra juni 2010 Indholdsfortegnelse 1. Fællesbetingelser for hundeforsikring afsnit 1-16 Side 3 2. Lovpligtig hundeansvar afsnit 17-19 Side 6 3. Fortrydelsesret

Læs mere

Forsikringsbetingelser for fritidsulykkesforsikring I DANSKE FISKERES FORSIKRING

Forsikringsbetingelser for fritidsulykkesforsikring I DANSKE FISKERES FORSIKRING Forsikringsbetingelser for fritidsulykkesforsikring I DANSKE FISKERES FORSIKRING CVR NR. 55 12 46 12 Version FRI 01 DANSKE FISKERES FORSIKRING G/S Platanvej 12 1810 Frederiksberg C Tlf: 3321 8311 e-mail:

Læs mere

Få adgang til den bedste behandling, hvis du bliver syg. Sundhedssikring. Forsikringsbetingelser

Få adgang til den bedste behandling, hvis du bliver syg. Sundhedssikring. Forsikringsbetingelser Få adgang til den bedste behandling, hvis du bliver syg Sundhedssikring Forsikringsbetingelser 1. SUNDHEDSSIKRING Disse forsikringsbetingelser er gældende fra den 1. januar 2010 for FSS Sundhedssikring.

Læs mere

Fortrydelsesret 2 Personoplysninger mv. 2

Fortrydelsesret 2 Personoplysninger mv. 2 Børnepension Link Topdanmark Livsforsikring A/S Forsikringsbetingelser 6615-2, januar 2008 Topdanmark Livsforsikring A/S Borupvang 4 2750 Ballerup Telefon 44 68 33 11 www.topdanmark.dk Indholdsfortegnelse

Læs mere

Lille knallertforsikring

Lille knallertforsikring Lille knallertforsikring Forsikringsbetingelser Ansvarsdækning (Gælder kun, hvis det fremgår af Deres police.) For Ansvarsdækningen gælder følgende betingelser samt fællesbestemmelserne for Privatsikring

Læs mere

UlykkesPatientForeningen Kritisk Ulykkesforsikring Vilkår nr. HGF-UPF-01

UlykkesPatientForeningen Kritisk Ulykkesforsikring Vilkår nr. HGF-UPF-01 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse...1 1.Generelle vilkår...2 1.1 Hvem er omfattet af forsikringerne... 2 1.2 Hvor dækker forsikringerne... 2 1.3 Betaling af forsikringen... 2 1.4 Indeksregulering...

Læs mere

Betingelser for Hold Fast gruppeforsikring 01.01.2016

Betingelser for Hold Fast gruppeforsikring 01.01.2016 Betingelser for Hold Fast gruppeforsikring 01.01.2016 Kunder optaget før 01.07.1999 Betingelser for Hold Fast gruppeforsikring - tegnet i tilknytning til pensionsordning i PenSam 1. Tegning Forsikringen

Læs mere

Forsikringsbetingelser for fiskeriulykkesforsikring I DANSKE FISKERES FORSIKRING

Forsikringsbetingelser for fiskeriulykkesforsikring I DANSKE FISKERES FORSIKRING Forsikringsbetingelser for fiskeriulykkesforsikring I DANSKE FISKERES FORSIKRING CVR NR. 55 12 46 12 Version FUF 02 DANSKE FISKERES FORSIKRING G/S Platanvej 12 1810 Frederiksberg C Tlf: 3321 8311 e-mail:

Læs mere

Ulykkesforsikring, Lystfartøj

Ulykkesforsikring, Lystfartøj Forsikringsbetingelser for ulykkesforsikring i tilknytning til First Marines Lystfartøjsforsikring Indholdsfortegnelse 1 Hvem er omfattet af forsikringen... 1 2 Hvad dækker forsikringen... 1 3 Hvad dækker

Læs mere

Forsikringsbetingelser for Hundeforsikring

Forsikringsbetingelser for Hundeforsikring Forsikringsbetingelser for Hundeforsikring Indholdsfortegnelse for Hundeforsikring 1. Fællesbestemmelser 1.1. Hvornår skal præmien m.m. betales? 1.2. Hvordan indeksreguleres forsikringssummer og præmie?

Læs mere

3 Formandens løn bestemmes af generalforsamlingen. Repræsentanternes kørselsgodtgørelse bestemmes af generalforsamlingen.

3 Formandens løn bestemmes af generalforsamlingen. Repræsentanternes kørselsgodtgørelse bestemmes af generalforsamlingen. 1 1 Foreningens navn er Marslev Gensidige Heste-Assurance-Forening. Foreningens hjemsted er Fyn. Foreningens formål er ved dens medlemmers gensidige forsikring at erstatte tab, som disse måtte lide ved

Læs mere

Kriminalitet forsikring

Kriminalitet forsikring Forsikringsbetingelser af juni 2012 Kriminalitet forsikring Forsikringsbetingelser R337 121 Indholdsfortegnelse Side 3 Fællesbetingelser afsnit 1-14 Side 6 Kriminalitet afsnit 15-16 Side 7 Erstatningsregler

Læs mere

Vilkår for Førerulykkesforsikring til biler og motorcykler

Vilkår for Førerulykkesforsikring til biler og motorcykler Vilkår for Førerulykkesforsikring til biler og motorcykler 6606-5 Oktober 2010 Fortrydelsesret Du har ret til at fortryde din bestilling Ifølge forsikringsaftalelovens 34 i, kan du fortryde, at du har

Læs mere

Sundhedssikring. Nykredit Livsforsikring A/S

Sundhedssikring. Nykredit Livsforsikring A/S Version Side 2 af 11 Indholdsfortegnelse: Fortrydelsesret...3 Personoplysninger mv....3 1 i...4 2 Aftalegrundlag...4 3 Definitioner...4 4 Ikrafttræden...4 5 Forsikringssum...4 6 Dækning...5 7 Dækningsberettiget

Læs mere

POLICE Udskrevet den 07.05.10

POLICE Udskrevet den 07.05.10 POLICE Udskrevet den 07.05.10 Dansk Bjergklubs Forlagsvirksomhed KOLLEKTIV ULYKKESFORSIKRING Mortonsvej 9 Policenr.: 2800 Kgs Lyngby 646 034 055 1 Forsikringen dækker Beskæftigelse Antal personer Bjergbestiger

Læs mere

Kæledyrsforsikring til kat

Kæledyrsforsikring til kat Kæledyrsforsikring til kat Betingelser nr. 33-1 maj 2016 GF Forsikring Jernbanevej 65 5210 Odense NV Tlf. 70 13 80 80 gf@gfforsikring.dk www.gfforsikring.dk CVR: 26 23 14 18 Aftalegrundlag Grundlaget for

Læs mere

Forsikringsbetingelser. for

Forsikringsbetingelser. for Betingelser nr. 202806 Forsikringsbetingelser for Kollektiv ulykkesforsikring for studerende under social- og sundhedsuddannelsens indgangsår samt den videregående uddannelse til sygeplejerske inkl. tandskadedækning

Læs mere

Vilkår for. Kollektiv ulykke UL januar Forsikringsaftale

Vilkår for. Kollektiv ulykke UL januar Forsikringsaftale Vilkår for Kollektiv ulykke UL201701-1 1. januar 2017 Forsikringsaftale Forsikringen er tegnet efter aftale indgået mellem DLG A.M.B.A. og Tryg Forsikring A/S. Aftalen omfatter kollektiv dødsulykkesforsikring,

Læs mere

FORSIKRINGSVILKÅR FOR DETAF UDENRIGSMINISTERIET UDSENDTE IHB-PERSONEL

FORSIKRINGSVILKÅR FOR DETAF UDENRIGSMINISTERIET UDSENDTE IHB-PERSONEL FORSIKRINGSVILKÅR FOR DETAF UDENRIGSMINISTERIET UDSENDTE IHB-PERSONEL BILAG 2 Uddrag af de almindelige forsikringsbetingelser i tilslutning til lov nr. 129 af 15. april 1930 om forsikringsaftaler. Udenrigsministeriet

Læs mere

FRR Ulykkesforsikring

FRR Ulykkesforsikring Forsikringsbetingelser 01012003i - v 1 1 Personkreds Forsikringen kan omfatte: nuværende og fremtidige medlemmer af Foreningen Registrerede Revisorer FRR inklusive ekstraordinære medlemmer (ved ekstraordinære

Læs mere

Tandlægernes Tryghedsordninger

Tandlægernes Tryghedsordninger Tandlægernes Tryghedsordninger Forsikringsbetingelser den 1. januar 2008 Arbejdsudygtighedsforsikring for Praktiserende Tandlæger Arbejdsudygtighedsforsikring for Praktiserende Tandlæger bygger på samarbejde

Læs mere

Ulykkesforsikring. Forsikringsbetingelser. Version 10-301

Ulykkesforsikring. Forsikringsbetingelser. Version 10-301 Forsikringsbetingelser Ulykkesforsikring Version 10-301 Thisted Forsikring Thyparken 16 7700 Thisted Tlf: 96 19 45 00 post@thistedforsikring.dk www.thistedforsikring.dk CVR: 31 00 75 18 Bank: Sparekassen

Læs mere

Ulykkesforsikring. Forsikrings betingelser Nr. 20-7. Gældende fra 1. oktober 2001

Ulykkesforsikring. Forsikrings betingelser Nr. 20-7. Gældende fra 1. oktober 2001 Ulykkesforsikring Forsikrings betingelser Nr. 20-7 Gældende fra 1. oktober 2001 Revideret 1. januar 2008 på grund af nye regler omkring nærmeste pårørende Hovedkontor: Engelholm Allé 1, Høje Taastrup,

Læs mere

DFA/Indigo gruppelivsvilkår 2016

DFA/Indigo gruppelivsvilkår 2016 I tilslutning til dansk forsikringsaftalelov m.v. Indholdsfortegnelse 1. Indtrædelse 2. Udbetaling ved død 3. Medforsikret ægtefælle 4. Ægteskabslignende forhold 5. Skatte- og afgiftsforhold 6. Undtagen

Læs mere

010112_Ulykkesforsikring ULYKKESFORSIKRING

010112_Ulykkesforsikring ULYKKESFORSIKRING ULYKKESFORSIKRING FORSIKRINGSBETINGELSER FOR ULYKKESFORSIKRING 1.0 FORSIKRINGEN DÆKKER 1.1 Forsikringen giver ret til erstatning ved ulykkestilfælde. Ved et ulykkestilfælde forstås: - en pludselig hændelse,

Læs mere

Forsikringsbetingelser for Transportforsikring. (udgave per. 1.12.2008)

Forsikringsbetingelser for Transportforsikring. (udgave per. 1.12.2008) Forsikringsbetingelser for Transportforsikring (udgave per. 1.12.2008) Indholdsfortegnelse 1 Anvendelsesområde 2 Dækkede risici og skader 3 Dækkede omkostninger 4 Undtagelsesbestemmelser 5 Undtagne varer

Læs mere

Aros Knallertansvarsforsikring Forsikringsbetingelser M46-01. Indholdsfortegnelse. For private forsikringer gælder følgende:

Aros Knallertansvarsforsikring Forsikringsbetingelser M46-01. Indholdsfortegnelse. For private forsikringer gælder følgende: Familiens bedste forsikringsselskab Aros Knallertansvarsforsikring Forsikringsbetingelser M46-01 Forsikringsaftalen med Aros Forsikring udgøres af policen, eventuelle policetillæg og forsikringsbetingelserne.

Læs mere

Forsikringer for ansatte i HK

Forsikringer for ansatte i HK Forsikringer for ansatte i HK Gruppelivsordning GL134 og ulykkesforsikring policenr. 248552285. Gældende fra juli 2017 HK har som arbejdsgiver tegnet flere forsikringer, der dækker dig som medarbejder.

Læs mere

Vilkår - Erhverv - Heltid Sundhedsforsikring. Dækninger

Vilkår - Erhverv - Heltid Sundhedsforsikring. Dækninger Vilkår - Erhverv - Heltid Sundhedsforsikring Dækninger Version 4.0 AXA Q4 2015 Sundhedsforsikring Heltid 1. Aftalegrundlag Forsikringsaftalen er tegnet gennem Dansk Sundhedssikring A/S, CVR.nr. 34 73 93

Læs mere

Kollektiv Ulykkesforsikring

Kollektiv Ulykkesforsikring Kollektiv Ulykkesforsikring Forsikringsbetingelser: Group Plus, 83.305-00 September 2009 (version: Lederne) SEKTION A - Generelle vilkår 1. Forsikringens omfang 2. Dækningsområde 3. Dækningsperiode 4.

Læs mere

FORSIKRINGSBETINGELSER ARBEJDSSKADE

FORSIKRINGSBETINGELSER ARBEJDSSKADE Indholdsfortegnelse A. GENERELT... 3 1. Aftalegrundlag... 3 2. Forsikringens omfang... 3 3. Forsikringens ikrafttræden... 3 4. Forsikringstagerens oplysningspligt... 3 5. Præmiens beregning... 3 6. Præmiens

Læs mere

Knallertforsikring. Forsikringsbetingelser 1112 003

Knallertforsikring. Forsikringsbetingelser 1112 003 Knallertforsikring Forsikringsbetingelser 1112 003 Gælder fra maj 2013 Indholdsfortegnelse 1. Fællesbetingelser afsnit 1-15 Side 3 2. Ansvarsdækning afsnit 16-18 Side 6 3. Når skaden sker afsnit 19 Side

Læs mere

HUNDEANSVARSFORSIKRING

HUNDEANSVARSFORSIKRING HUNDEANSVARSFORSIKRING FORSIKRINGSBETINGELSER April 2013 Version 13:1 Forsikringsgiver er If P&C Insurance Company Ltd.(If Vahinkovakuutusyhtiö Oy) cvr.nr. 1614120-3 00025 IF, Finland og repræsenteres

Læs mere

Hundeforsikring Forsikringsbetingelser Nr. HF-02

Hundeforsikring Forsikringsbetingelser Nr. HF-02 Hundeforsikring Forsikringsbetingelser Nr. Gældende fra 13. februar 2013 Alka Forsikring, Engelholm Allé 1, Høje Taastrup, 2630 Taastrup, Telefon 70 12 14 16 Forsikrings-Aktieselskabet Alka - CVR-nr. 31

Læs mere

Vilkår for Frivillig arbejdsskadeforsikring

Vilkår for Frivillig arbejdsskadeforsikring Vilkår for Frivillig arbejdsskadeforsikring 9902-1 Juni 2011 Generelle oplysninger Aftalen er indgået med Topdanmark Forsikring A/S, i det følgende kaldet Topdanmark. Personoplysninger mv. Som kunde har

Læs mere

Forsikringsbetingelser for. Maskinhaveriforsikring. Betingelser nr. 601810

Forsikringsbetingelser for. Maskinhaveriforsikring. Betingelser nr. 601810 Gjensidige Forsikring Nyropsgade 45 DK-1602 København V Tlf. +45 70 10 90 09 Fax +45 70 10 10 09 CVR-nr. 32 45 02 02 info@gjensidige.dk www.gjensidige.dk dansk filial af Gjensidige Forsikring BA, Norge

Læs mere

PFA Helbredssikring - Individuel forsikring (privat) Forsikringsbetingelser den 1. januar 2011

PFA Helbredssikring - Individuel forsikring (privat) Forsikringsbetingelser den 1. januar 2011 PFA Helbredssikring - Individuel forsikring (privat) Forsikringsbetingelser den 1. januar 2011 Indhold: Kapitel I Indledende bestemmelser Kapitel II Generelle krav for dækning Kapitel III Grunddækning

Læs mere

Forsikringsbetingelser til Børn Ulykke Gældende fra den 1. januar 2016

Forsikringsbetingelser til Børn Ulykke Gældende fra den 1. januar 2016 FORSIKRINGSBETINGELSER - Forsikringssummer Forsikringssum ved ulykke: 832.000 kroner. Forsikringssum ved dødsfald: 50.000 kroner. 1. Fællesbestemmelser I forsikringsbetingelserne vil du støde på ord, der

Læs mere

Vilkår for Arbejdsskadeforsikring - i henhold til Lov om arbejdsskadesikring

Vilkår for Arbejdsskadeforsikring - i henhold til Lov om arbejdsskadesikring Vilkår for Arbejdsskadeforsikring - i henhold til Lov om arbejdsskadesikring 9901-1 Juni 2011 Generelle oplysninger Aftalen er indgået med Topdanmark Forsikring A/S, i det følgende kaldet Topdanmark. Personoplysninger

Læs mere

Du kan også få svar på dine spørgsmål på vores hjemmeside

Du kan også få svar på dine spørgsmål på vores hjemmeside Ulykkesforsikring vilkår Indholdsfortegnelse s. 3 Din forsikring omfatter s. 5 Dødsfald s. 5 Invaliditet s. 6 Tillægsforsikringer s. 7 Erstatning Kontakt Fair Servicecenter 70 10 70 15 Skadecenter 70 10

Læs mere

Forsikringsbetingelser for

Forsikringsbetingelser for KommuneForsikring A/S Krumtappen 2 DK-2500 Valby CVR-nr. 25 79 25 64 Tlf. +45 77 32 50 00 Fax +45 77 32 51 00 info@kommuneforsikring.dk www.kommuneforsikring.dk Betingelser nr. F 203507 Forsikringsbetingelser

Læs mere

Indhold Indhold. Opsigelse 7 Præmieregulering 8 Præmiens betaling 9 Forhold ved skadetilfælde 10 Forsikrings andetsteds 11 Værneting og lovvalg 12

Indhold Indhold. Opsigelse 7 Præmieregulering 8 Præmiens betaling 9 Forhold ved skadetilfælde 10 Forsikrings andetsteds 11 Værneting og lovvalg 12 FORSIKRINGSBETINGELSER ANSVARSFORSIKRING FOR MEDLEMMER AF LÆGEFORENINGEN Forsikringsbetingelser 1097 (18.02.2014) For forsikringen gælder reglerne i Lov nr. 129 af 15. april 1930 med senere ændringer om

Læs mere

Forsikringer for ansatte i HK

Forsikringer for ansatte i HK 2016 Forsikringer for ansatte i HK Orienterende oplysninger om gruppelivsordning GL134 og ulykkesforsikring policenr. 248552285. HK har som arbejdsgiver tegnet flere forsikringer, der dækker dig som medarbejder.

Læs mere

Almindelige forsikringsbetingelser for GruppeUlykkesForsikring i Danske Forsikring Nr. 33

Almindelige forsikringsbetingelser for GruppeUlykkesForsikring i Danske Forsikring Nr. 33 Almindelige forsikringsbetingelser for GruppeUlykkesForsikring i Danske Forsikring Nr. 33 DF 19873-1-03.00 Almindelige forsikringsbetingelser for GruppeUlykkesForsikring i Danske Forsikring Disse forsikringsbetingelser

Læs mere

Forsikringsbetingelser

Forsikringsbetingelser Side 2 af 7 Indholdsfortegnelse Arbejdsskadeforsikring Kontaktoplysninger Hvad dækker forsikringen Hvornår træder forsikringen i kraft Forsikringstagerens oplysningspligt Hvordan beregnes præmien Hvornår

Læs mere

Arbejdsskadeydelser. Forsikringsbetingelser R

Arbejdsskadeydelser. Forsikringsbetingelser R Arbejdsskadeydelser Forsikringsbetingelser R343 131 Gælder fra maj 2013 Indholdsfortegnelse 1. Fællesbetingelser afsnit 1-13 Side 3 2. Arbejdsskade afsnit 14-16 Side 6 3. Erstatningsregler afsnit 17 Side

Læs mere

Knallert- forsikring

Knallert- forsikring Knallert- forsikring Betingelser nr. OK 12-2 maj 2016 OK Forsikring i samarbejde med GF Forsikring OK Forsikring Jernbanevej 65 5210 Odense NV Tlf. 72 24 40 10 ok@gfforsikring.dk www.ok-forsikring.dk Information

Læs mere

Kollektiv ulykkesforsikring

Kollektiv ulykkesforsikring Kollektiv ulykkesforsikring Forsikringsbetingelser KU-01 gældende fra 1. november 2012 Hovedkontor: Engelholm Allé 1, Høje Taastrup, 2630 Taastrup, Telefon 70 12 14 16 Forsikrings-Aktieselskabet Alka CVR-nr.

Læs mere

RiskPoint Kollektiv Ulykkesforsikring 2015/2016 Forsikringsbetingelser Gruppeforsikring igennem Optima

RiskPoint Kollektiv Ulykkesforsikring 2015/2016 Forsikringsbetingelser Gruppeforsikring igennem Optima Side 1 af 8 RiskPoint Kollektiv Ulykkesforsikring 2015/2016 Forsikringsbetingelser Gruppeforsikring igennem Optima Afsnit 1 Generelle forsikringsbetingelser 1. Forsikringstager/ sikrede individer/personer

Læs mere

NetProtect - Elektronisk Forsikring

NetProtect - Elektronisk Forsikring NetProtect - Elektronisk Forsikring Hvem er dækket? Forsikringen dækker den i forsikringsaftalen anførte virksomhed (sikrede) på de i forsikringsaftalen anførte forsikringssteder. Hvad er dækket? Ethvert

Læs mere

EuroBonus MasterCard. Ulykkesforsikring forsikringsbetingelser

EuroBonus MasterCard. Ulykkesforsikring forsikringsbetingelser EuroBonus MasterCard Ulykkesforsikring forsikringsbetingelser Betingelser nr. 19-008 Forsikringen er tegnet i Chartis Europe S.A. Kalvebod Brygge 45, 1560 København V Telefon (+45) 33 73 24 00 CVR-nr.

Læs mere

120.10 Forsikringen omfatter skade indtruffet i Danmark (incl. Grønland og Færøerne).

120.10 Forsikringen omfatter skade indtruffet i Danmark (incl. Grønland og Færøerne). Erhvervsansvarsforsikring - betingelser Redigeret af Kis Boel 8. august 2005 Forsikringsbetingelser i tilslutning til gældende Lov om Forsikringsaftaler, hvilken lovs bestemmelser gælder for forsikringen,

Læs mere

Arbejdsskadeforsikring

Arbejdsskadeforsikring AS001 pr. 1. januar 2016 I tilslutning til gældende lov om forsikringsaftaler Indhold 1 Forsikringens omfang 3 2 Forsikringens ikrafttrædelse 3 3 Forsikringstagerens oplysningspligt 3 4 Præmiens beregning

Læs mere

FORSIKRINGSBETINGELSER FOR RESTGÆLDSFORSIKRING TEGNET I NYKREDIT LIVSFORSIKRING A/S

FORSIKRINGSBETINGELSER FOR RESTGÆLDSFORSIKRING TEGNET I NYKREDIT LIVSFORSIKRING A/S FORSIKRINGSBETINGELSER FOR RESTGÆLDSFORSIKRING TEGNET I NYKREDIT LIVSFORSIKRING A/S 1. Personkreds Forsikringen kan tegnes af realkreditkunder i Nykredit A/S. Kunden skal være fyldt 18 år, men endnu ikke

Læs mere

Kollektiv Ulykkesforsikring FADL

Kollektiv Ulykkesforsikring FADL Kollektiv Ulykkesforsikring FADL ULC-C FADL 2013 1 Indholdsfortegnelse for Kollektiv Ulykkesforsikring. Faginvaliditetsdækning ved ulykkestilfælde samt særlige sygdomme (sygdomsinvaliditetsdækning) 4 1.

Læs mere

FORSIKRINGSBETINGELSER DYREFORSIKRING

FORSIKRINGSBETINGELSER DYREFORSIKRING FORSIKRINGSBETINGELSER DYREFORSIKRING Fordi venskab betyder alt ETU Forsikring A/S Hærvejen 8 6230 Rødekro www.etuforsikring.dk Forsikringsbetingelser nr.: 01-2010-DYR 1 Aftalegrundlag Forsikringsaftalen

Læs mere

Vilkår for Frivillig arbejds skade forsikring for selvstændige

Vilkår for Frivillig arbejds skade forsikring for selvstændige Vilkår for Frivillig arbejds skade forsikring for selvstændige Vilkårene gælder for selvstændige erhvervs drivende og medarbejdende ægtefæller og dækker i overensstemmelse med Lov om arbejdsskadesikring

Læs mere

Arbejdsskadeforsikring

Arbejdsskadeforsikring Forsikringsbetingelser for Arbejdsskadeforsikring Indhold 1. Forsikringens omfang... 2 2 Forsikringens ikrafttrædelse... 2 3 Forsikringstagerens oplysningspligt... 2 4 Præmiens beregning... 2 5 Præmiens

Læs mere

Ulykkesforsikring. Dødsfaldsdækning ved ulykkestilfælde i tilknytning til gældende lov om forsikringsaftaler. Hvem er dækket?

Ulykkesforsikring. Dødsfaldsdækning ved ulykkestilfælde i tilknytning til gældende lov om forsikringsaftaler. Hvem er dækket? Dødsfaldsdækning ved ulykkestilfælde i tilknytning til gældende lov om forsikringsaftaler. 1. For dødsfaldsdækningen gælder nedenstående betingelser, samt de i denne police anførte fællesbetingelser for

Læs mere