Regulativ for husholdningsaffald. Halsnæs Kommune

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Regulativ for husholdningsaffald. Halsnæs Kommune"

Transkript

1 Regulativ for husholdningsaffald I Halsnæs Kommune Halsnæs september 2010 Slettet: april 1 af 37

2 Indholdsfortegnelse. Side 1 Formål 3 2 Lovgrundlag 3 3 Definitioner 3 4 Ordninger 7 5 Pligter og rettigheder 8 6 Tilsyn 9 7 Gebyrer 9 8 Klage m.v Overtrædelse og straf Bemyndigelse Ikrafttrædelse 11 12a Ordning for dagrenovation zone b Ordning for dagrenovation zone c Ordning for papiraffald zone 1 og d Ordning for papiraffald zone Ordning for papaffald Ordning for glasemballageaffald Ordning for genanvendeligt metalemballageaffald Ordning for genanvendeligt plastemballageaffald Ordning for genbrugspladserne Ordning for PVC-affald Ordning for imprægneret træ Ordning for farligt affald Ordning for affald af elektriske og elektroniske produkter Ordning for bærbare batterier og akkumulatorer Ordning for uforurenet bygge- og anlægsaffald Ordning for haveaffald Ordning for storskrald Ordning for andet affald 25 Bilag 1 Beskrivelse af affaldsfraktioner Bilag 2 Ordensreglement for genbrugsstationerne i Frederiksværk og Hundested Bilag 3 Bestemmelser for borgere og grundejere om håndtering og afbrænding af haveaffald 2 af 37

3 1 Formål Formålet med dette regulativ er at fastsætte regler for håndtering af husholdningsaffald, jf. bekendtgørelsen om affald 3, nr. 27, fra alle borgere og grundejere i Halsnæs Kommune med henblik på at forebygge forurening, uhygiejniske forhold for miljø og mennesker og begrænse ressourceanvendelsen ved at fremme genanvendelse af affald. Formålet er endvidere at fastsætte regler om de kommunale affaldsordningers omfang og tilrettelæggelse m.v., jf. miljøbeskyttelseslovens 45, stk. 4, med henblik på at etablere og skabe rammerne for velfungerende kommunale ordninger, herunder normere de praktiske forhold i forbindelse med afviklingen af affaldsindsamlingen og -håndteringen. 2 Lovgrundlag Regulativet er udarbejdet i henhold til gældende miljølovgivning, herunder navnlig: Lov om miljøbeskyttelse (Miljøbeskyttelsesloven). Bekendtgørelse om affald (Affaldsbekendtgørelsen). Bekendtgørelse om håndtering af affald af elektrisk og elektronisk udstyr (Elskrotbekendtgørelsen). Bekendtgørelse om batterier og akkumulatorer og udtjente batterier og akkumulatorer (Batteribekendtgørelsen). Bekendtgørelse om sortering og genanvendelse af bygge- og anlægsaffald (Bygge- og anlægsaffaldsbekendtgørelsen). Bekendtgørelse om visse krav til emballager (Emballagebekendtgørelsen). 3 Definitioner Definitionerne 1 til 41, der anvendes i dette regulativ, svarer til de definitioner, der fremgår af den til enhver tid gældende affaldsbekendtgørelse. Definitionerne 42, 43 og 44 er specielt for Halsnæs Kommune. 1. Affald: ethvert stof og enhver genstand, jf. affaldsbekendtgørelsens bilag 2, som indehaveren skiller sig af med, agter at skille sig at med eller er forpligtet til at skille sig af med. Som affald anses dog ikke stoffer eller genstande, som er resultatet af en produktionsproces, som ikke primært sigter mod fremstilling af dette stof eller denne genstand, og hvis: a) det er sikkert, at stoffet eller genstanden videreanvendes, b) stoffet eller genstanden kan anvendes direkte uden anden yderligere for forarbejdning, end hvad der er normal industriel praksis, c) stoffet eller genstanden fremstilles som en integrerende del af en produktionsproces, og d) videreanvendelse er lovlig, dvs. at stoffet eller genstanden lever op til alle relevante krav til produkt-, miljø- og sundhedsbeskyttelse for den pågældende anvendelse og ikke vil få generelle negative indvirkninger på miljøet eller menneskers sundhed. 3 af 37

4 2. Affaldsdatasystemet: System for indberetning af affaldsdata. 3. Affaldsfraktion: Underopdeling af affald efter materiale, sammensætning og oprindelse, herunder asfalt, papir, pap, dæk, affald i form af metal og elektriske og elektroniske produkter, affald i form af batterier og akkumulatorer, PVC, plast, glas, shredderaffald, jord og træ. 4. Affaldsindehaver: Producenten af affaldet eller den fysiske eller juridiske person, der er i besiddelse af affaldet. 5. Affaldsproducent: Enhver, hvis aktivitet frembringer affald (den oprindelige affaldsproducent), eller enhver, der foretager en forbehandling, blanding eller andet, som medfører en ændring af dette affalds karakter eller sammensætning. 6. Affaldstype: Affald, som er opført på listen over affald, jf. affaldsbekendtgørelsens bilag 2, og som er beskrevet med en EAK-kode. 7. Affaldstransportør: Transportør, som transporterer affald for fremmed regning. 8. Anvisningsordning: En ordning, hvor kommunalbestyrelsen i et regulativ har fastlagt på hvilken måde og eventuelt på hvilket anlæg, affaldsproducenten skal sikre, at affaldet bliver håndteret. 9. Behandling: Nyttiggørelses- eller bortskaffelsesoperationer, herunder forberedelse forud for nyttiggørelse eller bortskaffelse. 10. Benyttelsespligt: Pligt for borgere og virksomheder til at a) anvende en indsamlings- eller anvisningsordning fastsat i et regulativ eller b) følge kommunalbestyrelsens konkrete anvisninger om håndtering af affald, der ikke er omfattet af en indsamlings- eller anvisningsordning. 11. Blandet affald fra erhverv: Blandinger af forbrændingsegnet, deponeringsegnet eller genanvendeligt affald, som ikke er kildesorteret, fra virksomheder. 12. Bortskaffelse: Enhver operation, der ikke er nyttiggørelse, også hvis operationen som sekundær konsekvens fører til genvinding af stoffer eller til energiudnyttelse. Affaldsbekendtgørelsens bilag 6 A indeholder en ikke-udtømmende liste over bortskaffelsesoperationer. 13. Dagrenovation: Affald, som hovedsageligt består af køkkenaffald, hygiejneaffald og mindre emner af kasserede materialer, der typisk frembringes af private husholdninger, herunder madaffald og restaffald i form af kartoner til mælk, juice og lignende, snavset papir, pap og plast m.v., og som ikke er omfattet af andre ordninger. 14. Dagrenovationslignende affald: Affald, som er frembragt af virksomheder, og som i sammensætning svarer til dagrenovation fra private husholdninger. 15. Deponeringsanlæg: Som defineret i bekendtgørelse om deponeringsanlæg. 16. Deponeringsegnet affald. Affald som ikke er egnet til genanvendelse eller til forbrænding. 17. Emballage: Som defineret i bekendtgørelse om visse krav til emballager. 4 af 37

5 18. Erhvervsaffald: Affald, som er frembragt af virksomheder, herunder dagrenovationslignende affald, have-park-affald, storskrald, bygge- og anlægsaffald, produktionsaffald, industriaffald, kildesorterede affaldsfraktioner og jord. Erhvervsaffald kan enten være farligt eller ikke-farligt. 19. Farligt affald: Affald, som er opført på og markeret som farligt affald på listen over affald i affaldsbekendtgørelsens bilag 2, og som udviser egenskaber som angivet i affaldsbekendtgørelsens bilag 4. Som farligt affald anses endvidere affald, som udviser egenskaber, som er angivet i affaldsbekendtgørelsens bilag Flydende affald: Affald i flydende form, dog ikke slam. 21. Forbehandling: De fysiske, termiske, kemiske eller biologiske processer forud for nyttiggørelse eller bortskaffelse, herunder sortering, knusning, sammenpresning, pelletering, tørring, neddeling, konditionering, adskillelse, og forud for nyttiggørelse endvidere demontering, ompakning, blending eller blanding, hvorved affaldets egenskaber ændres med det formål at mindske dets omfang eller farlighed eller på anden måde, gøre den videre håndtering lettere. 22. Forberedelse med henblik på genbrug: Enhver nyttiggørelsesoperation i form af kontrol, rengøring eller reparation, hvor produkter eller produktkomponenter, der er blevet til affald, forberedes, således at de kan genbruges uden anden forbehandling. 23. Forbrændingsegnet affald: Affald, som ikke er egnet til genanvendelse, og som kan destrueres ved forbrænding, uden at forbrænding heraf giver anledning til udledning af forurenende stoffer i uacceptabelt omfang. Forbrændingsegnet affald omfatter dagrenovation og dagrenovationslignende affald fra virksomheder men ikke: a) affald, som det efter lovgivningen er forbudt at forbrænde, b) affald, der efter lovgivningen eller et regulativ vedtaget af kommunalbestyrelsen skal indsamles eller anvises til genanvendelse eller anden behandling, herunder deponering c) olieforurenet jord, PVC-affald, f.eks. kloakrør, vinduer og gulvbelægning og tungmetalbelastet affald, f.eks. fiskenet med blylodder og affald fra røntgenafdelinger samt affald, der på lignende måde ved forbrænding kan give anledning til miljømæssige problemer. 24. Forhandler: Enhver virksomhed, der optræder som hovedmand ved køb og efterfølgende salg af affald, herunder forhandlere, der ikke fysisk tager affaldet i besiddelse. 25. Genanvendelse: Enhver nyttiggørelsesoperation, hvor affaldsmaterialer omforarbejdes til produkter, materialer eller stoffer, hvad enten de bruges til det oprindelige formål eller til andre formål. Heri indgår omforarbejdning af organisk materiale, men ikke energiudnyttelse og omforarbejdning til materialer, der skal anvendes til brændsel eller til opfyldningsoperationer. 26. Genanvendelsesanlæg: Anlæg, hvorpå der foretages genanvendelsesoperationer, jf. nr Genbrug: Enhver operation, hvor produkter eller komponenter, der ikke er affald, bruges igen til samme formål, som de var udformet til. 5 af 37

6 28. Husholdningsaffald: Affald, som er frembragt af husholdninger, herunder dagrenovation, haveaffald, storskrald, kildesorterede affaldsfraktioner og jord fra husholdninger. Husholdningsaffald kan enten være farligt eller ikke-farligt. 29. Håndtering: Indsamling, transport, nyttiggørelse og bortskaffelse af affald, herunder tilsyn i forbindelse hermed og efterbehandling af deponeringsanlæg samt forhandleres og mægleres virksomhed. 30. Indsamling: Afhentning af affald, herunder indledende sortering og indledende oplagring af affald med henblik på transport til et affaldsbehandlingsanlæg. 31. Indsamlingsordning: En regulativbestemt ordning, hvor kommunen overtager ansvaret for affaldets videre håndtering ved opsamlingsstedet, og som er organiseret som en hente- eller en bringeordning. 32. Indsamlingsvirksomhed for kildesorteret genanvendeligt erhvervsaffald: En godkendt og registreret virksomhed, som indsamler genanvendeligt erhvervsaffald, og som overtager ansvaret for aflevering af affaldet på et registreret genanvendelsesanlæg og for indberetning af data om affaldet til affaldsdatasystemet. 33. Indsamlingsvirksomhed for forbrændingsegnet, deponeringsegnet eller blandet affald: En registreret virksomhed, som indsamler forbrændingsegnet, deponeringsegnet eller blandet affald uden at overtage ansvaret for aflevering af affaldet til slutbehandling på et godkendt anlæg. 34. Kildesortering: Sortering på det sted, hvor affaldet genereres, i genanvendeligt, forbrændings- og deponeringsegnet affald samt sortering efter materiale og anvendelsesform. 35. Kommunale genanvendelsesanlæg: Kommunale anlæg, som behandler genanvendeligt affald, og hvor en eller flere kommunalbestyrelser til sammen ejer en væsentlig andel af anlægget eller direkte eller indirekte ejer en væsentlig del af kapitalen i det selskab eller lignende, der ejer anlægget. 36. Mægler: Enhver virksomhed, der arrangerer nyttiggørelse eller bortskaffelse af affald på andres vegne, herunder mæglere, der ikke fysisk tager affaldet i besiddelse. 37. Nyttiggørelse: Enhver operation, hvis hovedresultat er, enten at affald opfylder et nyttigt formål ved at erstatte anvendelsen af andre materialer, der ellers ville være blevet anvendt til at opfylde en bestemt funktion, eller at affaldet bliver forberedt med henblik på at opfylde den bestemte funktion i anlægget eller i samfundet generelt. Affaldsbekendtgørelsens bilag 6 B indeholder en ikkeudtømmende liste over nyttiggørelsesoperationer. 38. Olieaffald: Enhver form for industriolie eller smøreolie af mineralsk eller syntetisk oprindelse, der er blevet uegnet til det formål, som den oprindeligt var bestemt til, såsom olie fra forbrændingsmotorer og transmissionssystemer samt olie til maskiner, turbiner og hydrauliske anordninger. 39. Uforurenet bygge- og anlægsaffald: Som defineret i bygge- og anlægsaffaldsbekendtgørelsen. 6 af 37

7 40. Virksomhed: Enhver fysisk eller privat eller offentlig juridisk person, som er registreret i Det centrale virksomhedsregister (CVR), og som derved har et CVRnummer. 41. WEEE: Som defineret i elskrotbekendtgørelsen. 42. Opsamlingsmateriel er en affaldsbeholder, som kan være en sæk, spand, minicontainer, vippe-container, maxi-container mv., som bruges på ejendommen, eller som er placeret centralt til at opsamle affald og genanvendelige materialer i. 43. Organisk dagrenovation Bioaffald ( Grønt affald ) Eksempelvis: affald fra grønsager og frugt brød- og kagerester rester fra kød, fisk og pålæg inkl. knogler fedt og spiseolier og rester efter brug af dette ris og spaghetti kaffegrums og teblade inkl. filter mælkeprodukter og osterester køkkenrulle, og andet aftørrings papir blomster uden potte Bioaffald er I Halsnæs Kommune klassificeret som genanvendeligt affald Slettet: k 44. Dagrenovation restaffald ( Rødt affald ) Eksempelvis: tilsmudset pap og papir cigaretskod og aske vatpinde og hygiejnebind tilsmudset plast engangsvaskeklude, engangshåndklæder og lignende. forurenet metal (stanniol mv.) sammensatte produkter (eksempelvis mælkeemballage) sod og aske opfej skarpe genstande (indpakket) andet forbrændingsegnet affald, der ikke er omfattet af de ovenstående affaldstyper, og som hensigtsmæssigt kan bortskaffes som dagrenovation Dagrenovation restaffald er ikke: Rent pap, rent papir, rene plastfolier, hård plast, glas og flasker, metal eller andet genanvendeligt affald. Batterier, kemikalier og mineralolier, elektronikaffald og andet farligt affald er ikke restaffald. 4 Ordninger Kommunalbestyrelsen har etableret forskellige ordninger for affald fra borgere og grundejere i kommunen. 7 af 37

8 Kommunalbestyrelsen træffer afgørelse om klassificering af affald, jf. affaldsbekendtgørelsens 4. Af regulativets særlige del fremgår de enkelte indsamlings- og anvisningsordninger, som kommunen har etableret. 5 Pligter og rettigheder 5.1 Benyttelse af affaldsordninger Borgeren og grundejeren i Halsnæs Kommune skal benytte de af kommunalbestyrelsen etablerede ordninger for affald, jf. affaldsbekendtgørelsens 37, stk. 1. Hvis en borger eller grundejer har affald, som ikke er omfattet af en ordning beskrevet i dette regulativ eller i henhold til anden lovgivning, skal borgeren eller grundejeren kontakte Halsnæs Kommune med henblik på en konkret anvisning af behandlingsmulighed for det pågældende affald, jf. affaldsbekendtgørelsens 24, stk. 4. Borgeren og grundejeren skal følge den anvisning, der gives af kommunalbestyrelsen, og borgeren og grundejeren er selv ansvarlige for den efterfølgende håndtering af affaldet, herunder udgifterne til håndteringen, jf. affaldsbekendtgørelsens 37, stk. 1. Borgeren og grundejeren skal på anmodning fra kommunalbestyrelsen godtgøre, at affaldet er håndteret i overensstemmelse med de af kommunalbestyrelsen fastsatte og etablerede ordninger eller kommunalbestyrelsens konkrete anvisning, jf. affaldsbekendtgørelsens 37, stk. 2. Benyttelsespligten gælder ikke i akutte sager, hvor affald er opstået som følge af uheld og lignende, og hvor affaldet skal håndteres øjeblikkeligt. 5.2 Sortering Borgeren og grundejeren skal kildesortere sit affald. Borgeren og grundejeren skal sikre sortering af affald i overensstemmelse med de ordninger, der fremgår af regulativets særlige del. Hvis der er tvivl eller usikkerhed om, hvordan en affaldsfraktion skal sorteres eller klassificeres, er det kommunalbestyrelsen, der træffer afgørelse herom, jf. affaldsbekendtgørelsens Opbevaring af affald Borgeren og grundejeren er ansvarlig for, at borgerens og grundejerens affald ikke opbevares på en måde, så der opstår uhygiejniske forhold eller sker forurening af luft, vand eller jord, jf. miljøbeskyttelseslovens 43. Det er ikke tilladt at oplagre affald. 5.4 Beholderkapacitet Ved indsamlingsordninger i form af henteordninger påhviler det borgeren og grundejeren at sikre, at beholderkapaciteten opfylder borgerens og grundejerens behov. 8 af 37

9 5.5 Fælles opsamling og afhentning for flere borgere og grundejere Kommunalbestyrelsen kan beslutte, at en borger og grundejer kan have fælles beholdere med andre borgere og grundejere. Borgere og grundejere med fælles beholdere er solidarisk ansvarlige for at sikre benyttelse af de indsamlingsordninger, der er fastsat i regulativet. Borgere og grundejere, der bor i etagebyggeri, skal, medmindre kommunalbestyrelsen bestemmer andet for den enkelte affaldsordning, benytte fælles beholdere. 6 Tilsyn Kommunalbestyrelsen administrerer regulativet og fører tilsyn med, at affaldet håndteres og opbevares i overensstemmelse med gældende lovgivning og dette regulativs bestemmelser, jf. miljøbeskyttelseslovens 65, stk Gebyrer Kommunalbestyrelsen fastsætter gebyrer i henhold til miljøbeskyttelseslovens 48 samt affaldsbekendtgørelsens kapitel Gebyr for fælles formål (administration m.v.) Kommunalbestyrelsen fastsætter et gebyr til dækning af kommunens udgifter til planlægning og administration, herunder af kommunens regulativer, jf. affaldsbekendtgørelsens 58, stk. 1. Gebyret til dækning af kommunens omkostninger til administration og planlægning af indsamlings- og anvisningsordninger for husholdninger samt konkret anvisning fastsættes på baggrund af kommunens samlede udgifter hertil, jf. affaldsbekendtgørelsens 58, stk. 1. Gebyrer opkrævet af Miljøstyrelsen og Miljøcenter Roskilde hos kommunen til dækning af omkostninger til drift, vedligeholdelse og administration af regulativdatabasen og affaldsdatasystemet indgår i gebyret for fælles formål, jf. affaldsbekendtgørelsens 57, stk. 2. Gebyret fastsættes som et gennemsnitsgebyr, jf. affaldsbekendtgørelsens 58, stk Gebyr for dagrenovation Kommunalbestyrelsen fastsætter et gebyr for indsamlingsordninger for dagrenovation hos borgere og grundejere i kommunen. Gebyret for henteordninger for dagrenovation fastsættes på baggrund af den service, der med ordningen stilles til rådighed for husholdningen, defineret ved enten vægten af det affald, der hentes, beholdervolumen eller tømningsfrekvens eller en kombination af disse kriterier. I gebyrfastsættelse kan indgå yderligere kriterier, der afspejler den enkelte husholdnings belastning af ordningen. Slettet: Kommunalbestyrelsen kan i gebyrbladet, jf. 7.5, bestemme at fastsætte et nedsat 9 af 37

10 gebyr for ejendomme, der ikke benyttes til helårsbeboelse, jf. affaldsbekendtgørelsens 58, stk Gebyr for øvrige ordninger Kommunalbestyrelsen fastsætter særskilte gebyrer for hver af de øvrige ordninger, jf. affaldsbekendtgørelsens 58, stk. 4-8, og der skal som minimum fastsættes gebyrer for - papir, pap og glas, - storskrald og haveaffald, - farligt affald - genbrugspladser, samt - øvrige ordninger og anlæg. Kommunalbestyrelsen kan i gebyrbladet, jf. 7.5, bestemme at fastsætte et nedsat gebyr for ejendomme, der ikke benyttes til helårsbeboelse, jf. affaldsbekendtgørelsens 58, stk Særgebyr Kommunalbestyrelsen kan fastsætte særgebyr for de ekstraomkostninger, som kommunen påføres, jf. affaldsbekendtgørelsens 56, stk. 2, herunder - omkostninger der følger af ukorrekt sortering, eller - omkostninger til afhentning. 7.5 Vedtagelse, offentliggørelse, opkrævning af gebyr m.v. Kommunalbestyrelsen vedtager én gang årligt et gebyrblad, der angiver størrelsen på ovennævnte gebyrer. Gebyrbladet er tilgængeligt på Halsnæs Kommunes hjemmeside, jf. affaldsbekendtgørelsens 56, stk. 1. Gebyrer til dækning af de udgifter, der afholdes af kommunen i forbindelse med kommunens affaldshåndtering m.v. efter dette regulativ, opkræves hos den, der har tinglyst adkomst på ejendommen, jf. miljøbeskyttelseslovens 48, stk. 6. Kommunalbestyrelsen kan ved opkrævning i henhold til miljøbeskyttelseslovens 48, stk. 6, hos ejerforeninger, andelsboligforeninger o. lign. bestemme, om opkrævningen skal ske samlet hos foreningen eller særskilt hos foreningens enkelte medlemmer. Kommunalbestyrelsen kan bestemme, at gebyrerne for hver enkelt ordning kan opkræves samlet, jf. affaldsbekendtgørelsens 57, stk. 5. Kommunalbestyrelsen udleverer på anmodning oplysninger om beregningen af gebyret for hver ordning, jf. miljøbeskyttelseslovens 48, stk. 3. Alle borgere og grundejere skal meddele kommunalbestyrelsen, hvis der sker ændringer, som kan påvirke fastsættelsen eller opkrævningen af gebyrerne. 8 Klage m.v. Kommunalbestyrelsens afgørelser kan ikke påklages til anden administrativ myndighed, jf. affaldsbekendtgørelsens 101. Efter 47, stk. 1, jf. 48, stk. 1, i lov om kommunernes styrelse kan spørgsmål om, hvorvidt kommunen overholder den lovgivning, der særligt gælder for offentlige myndigheder, herunder kommunale forskrifter, der er udstedt i medfør af denne 10 af 37

11 lovgivning, indbringes for statsforvaltningen i den region, hvori kommunen er beliggende. Statsforvaltningen beslutter selv, om der er tilstrækkeligt grundlag for at rejse en tilsynssag, jf. 48 a i den kommunale styrelseslov. 9 Overtrædelse og straf Overtrædelse af regulativet straffes med bøde, jf. affaldsbekendtgørelsens 102, stk. 1, nr. 2. Formateret: Skrifttype: 10 pkt Efter affaldsbekendtgørelsens 102, stk. 2, kan straffen stige til fængsel i indtil 2 år, hvis overtrædelsen er begået forsætligt eller ved grov uagtsomhed, og hvis der ved overtrædelsen er: 1. voldt skade på miljøet eller fremkaldt fare herfor, eller 2. opnået eller tilsigtet en økonomisk fordel for den pågældende selv eller andre, herunder ved besparelser. 10 Bemyndigelse Byrådet i Halsnæs Kommune har bemyndiget Halsnæs Kommunale Forsyning A/S til at træffe afgørelser efter dette regulativ vedrørende daglig drift af de ordninger, som den kommunale forsyning er ansvarlig for. Byrådet i Halsnæs Kommune har endvidere bemyndiget administrationen i Halsnæs Kommune til at træffe afgørelser i de sager, som Halsnæs Kommunale Forsyning ikke har ansvar for. Slettet: Kommunalbestyrels en Slettet: Udvalget for Miljø og Teknik til at ændre bilagene til dette regulativ. Kommunalbestyrelsen har endvidere bemyndiget forvaltningen Byrådet i Halsnæs Kommune har endvidere bemyndiget bestyrelsen i Halsnæs Kommunale Forsyning A/S til at ændre bilag 1 og 2. Byrådet i Halsnæs Kommune har endvidere bemyndiget Udvalgt for Miljø og teknik til at ændre bilag Ikrafttrædelse Regulativet træder i kraft den 15 september 2010 Samtidig med ikrafttrædelsen af dette regulativ ophæves følgende: Regulativ for husholdningsaffald i Frederiksværk Hundested Kommune af november 2006 Således vedtaget af kommunalbestyrelsen den 14 september 2010 Borgmester Helge Friis Kommunaldirektør Michael Graatang Slettet: [Ikrafttrædelsesdat o indsættes automatisk]. Slettet: i Slettet: [Godkendelsesdato indsættes automatisk]. Formateret: Skrifttype: 10 pkt 11 af 37

12 12a Ordning for dagrenovation 12a.1 Hvad er dagrenovation Dagrenovation er affald, som er defineret som dagrenovation, jf. 3, nr. 13. Halsnæs Kommune har vedtaget, at dagrenovation opdeles i to fraktioner: Organisk dagrenovation (Bioaffald) og restaffald. Organisk dagrenovation bioaffald ( Grønt affald ) Slettet: - zone 1 Slettet: Formateret: Skrifttype: 10 pkt, Ikke Fed Slettet: Eksempelvis: affald fra grønsager og frugt brød- og kagerester rester fra kød, fisk og pålæg fedt og spiseolier og rester efter brug af dette ris og spaghetti kaffegrums og teblade inkl. filter mælkeprodukter og osterester køkkenrulle og andet aftørringspapir blomster uden potte Slettet: Slettet: Bioaffald er i Halsnæs Kommune klassificeret som genanvendeligt affald i zone 1 og skal udsorteres i en ren fraktion. Halsnæs kommunale Forsyning afgør, om der er sorteret korrekt. Slettet: K Slettet:. Restaffald ( Rødt affald ) Eksempelvis: tilsmudset pap og papir cigaretskod og aske vatpinde og hygiejnebind tilsmudset plast engangsvaskeklude, engangshåndklæder og lignende forurenet metal (stanniol mv.) sammensatte produkter (eksempelvis mælkeemballage) sod og aske opfej skarpe genstande (indpakket) andet forbrændingsegnet affald, der ikke er omfattet af de ovenstående affaldstyper, og som hensigtsmæssigt kan bortskaffes som dagrenovation Restaffald er ikke: Rent pap, rent papir, rene plastfolier, hård plast, glas og flasker, metal eller andet genanvendeligt affald. Batterier, kemikalier og mineralolier, elektronikaffald og andet farligt affald må ikke kommes i restaffald. 12a.2 Hvem gælder ordningen for 12 af 37

13 Beboere i zone 1, der omfatter alle byzoner samt følgende 6 bymæssige områder i landzone: Amagerhuse, Tømmerup, Auderød, Brederød, St. Havelse og Ll. Havelse. 12a.3 Beskrivelse af ordningen Slettet: Ordningen er en henteordning. Husstandene får udleveret 2 beholdere, en med grønt låg og en med mørkegråt låg. Beholderen med det grønne låg må kun anvendes til bioaffald. Beholderen med mørkegråt låg anvendes til restaffald. Derudover udleveres, en lille grøn køkkenspand og bionedbrydelige plastposer til indsamling af bioaffald i køkkenet. Plastposerne må kun bruges til bioaffald, og de udleveres en gang årligt af Halsnæs Kommunale Forsyning. Slettet: e 12a.4 Beholdere Det påhviler borgeren og grundejeren at anskaffe/modtage og benytte de af Halsnæs Kommunale Forsyning anviste beholdere til dagrenovation. På ejendomme med meget specielle adgangsforhold kan der anvendes sækkestativer i stedet for beholdere. Halsnæs Kommunale Forsyning afgør hvilket opsamlingsmateriel, der er behov for. Beholdere leveres af, tilhører og vedligeholdes af Halsnæs Kommunale Forsyning. Slettet: k Slettet: bestyrelsen Slettet: f Slettet: Team Affald Slettet: e Beholdere, som bortkommer, eller som beskadiges af andre årsager end almindelig brug og slitage, herunder ved brand, tyveri, hærværk eller misbrug, erstattes af borgeren og grundejeren. 12a.5 Kapacitet for beholdere Halsnæs Kommunale Forsyning udleverer som standard til enfamiliehuse en 140 l beholder til bioaffald og en 190 l beholder til restaffald. Til etagebyggeri og boligfællesskaber i rækkehuse eller lignende opstilles fælles beholdere typisk af størrelsen 660 l. Halsnæs Kommunale Forsyning ønsker at tilpasse beholderkapaciteten til behovet og bruger følgende beholderstørrelser 140 l, 190 l, 240 l og 660 l både for restaffald og bioaffald. I Hundested findes stadig 400 l og 800 l beholdere. Disse tages ud af drift, når de skal udskiftes. Halsnæs Kommunale Forsyning afgør, om en beholder er overfyldt. Hvis der gentagne gange konstateres overfyldning, kan Halsnæs Kommunale Forsyning efter forudgående skriftligt varsel tilmelde yderligere enheder, således at overfyldning undgås. Såfremt grundejeren ved særlige lejligheder har behov for ekstra kapacitet, kan sække mærket "Ekstra sæk" købes på Frederiksværk Genbrugscenter, Havnesvinget 10, eller på genbrugsstationen i Hundested. Der medtages kun sække påtrykt "Ekstra sæk" og stemplet med dato og genbrugsstationens navn. 12a.6 Anbringelse af beholdere Slettet: e Slettet:, Slettet: bestyrelsen Slettet: k Slettet: bestyrelsen Formateret: Mellemrum Før: 0,75 pkt., Efter: 0 pkt. Slettet: i Borgerservice på Rådhuset i Frederiksværk, Slettet: Ud over den/de sække, der er tilmeldt renovationsordningen, Slettet: Slettet: Slettet: Formateret: Skrifttype: 10 pkt 13 af 37

14 Adgangsvejen fra skel ind til den sidste beholder skal opfylde en række krav: højst 10 meter lang mindst 1 meter bred et jævnt og fast underlag af fliser, asfalt, beton eller lignende ingen stigninger på over 10 cm pr. meter ingen trapper fri passage hele vejen håndtagene på beholderen skal vende ud mod skraldemanden døre og låger kan stå åbne af sig selv fri højde over hele vejen på mindst 2,20 meter ryddet for sne og is saltet eller gruset i glat føre Slettet: Strækningen Slettet:, Slettet: hvor renovationsbilen kan holde, og Slettet: en Ved koteletgrund skal beholderne placeres umiddelbart efter benets afslutning. Kan kravene ikke opfyldes, kan man stille affaldsbeholdere ud til vejen senest kl. 6, den samme dag de bliver tømt. Det er Halsnæs Kommunale Forsyning, der afgør om adgangsvejen opfylder kravene Ejendomme med specielle forhold, hvor det kan være vanskeligt at bruge beholder, skal henvende sig til Halsnæs Kommunale Forsyning for at aftale speciel løsning. Slettet: Team Affald i Slettet: f Beholdere må ikke fyldes mere, end at låget kan lukkes tæt og affaldet ikke klemmes fast i beholderen. Sod, aske og slagger skal være fuldstændig afkølet samt emballeret inden anbringelse i beholderen. Skarpe, skærende, rivende eller spidse genstande samt støvende, vådt og uhygiejnisk affald skal være forsvarligt emballeret inden anbringelse i beholderen, så der hverken kan ske skade på personer eller på beholderen. Slettet: affaldssækken/ 12a.7 Anvendelse og fyldning af beholdere Beholdere må ikke fyldes mere, end at låget kan lukkes tæt og affaldet ikke klemmes fast i beholderen. Sod, aske og slagger skal være fuldstændig afkølet samt emballeret inden anbringelse i beholderen. Skarpe, skærende, rivende eller spidse genstande samt støvende, vådt og uhygiejnisk affald skal være forsvarligt emballeret inden anbringelse i beholderen, så der hverken kan ske skade på personer eller på affaldssækken/beholderen. 12a.8 Renholdelse af beholdere Borgere og grundejere er ansvarlige for renholdelse af opsamlingsmateriellet. 12a.9 Afhentning af dagrenovation Slettet: 7 Slettet: 8 Opsamlingsmateriel tømmes så vidt muligt på en fast ugedag. I forbindelse med helligdage kan afhentning dog ske på nærmeste hverdag. Afhentning af bioaffald finder sted én gang hver anden uge, afhentning af restaffald finder sted én gang hver anden 14 af 37

15 uge i modsatte uger. Tømning sker normalt mandag-fredag inden for tidsrummet kl I etagebyggeri og andre boligfællesskaber kan der aftales tømning hver uge. Aftalen sker med Halsnæs Kommunale Forsyning. Hvis bioaffaldet ikke er sorteret korrekt, kan renovationsselskabet lade beholderen stå til en senere afhentning af bil, der afhenter restaffald. Borgeren/grundejeren kan komme til betale et særgebyr for denne afhentning. Hvis adgangsvejen ikke opfylder kravene i 12a.6, kan renovationsselskabet undlade at tømme beholderne indtil kravene er opfyldt. Halsnæs Kommunale Forsyning kan kræve et særgebyr for en eventuel senere afhentning af affald. 12a.10 Tilmelding/afmelding Til- og afmelding sker ved henvendelse til Halsnæs Kommunale Forsyning. Nye ejendomme bliver automatisk tilmeldt renovationsordningen ved byggesagens afslutning. Tilmelding af ejendommen skal dog ske, hvis indflytning sker inden byggesagen afsluttes. Slettet: Slettet: f Slettet: Team Affald Formateret: Skrifttype: Ikke Fed Formateret: Skrifttype: Ikke Fed Formateret: Skrifttype: Ikke Fed Formateret: Skrifttype: Ikke Fed Formateret: Skrifttype: Ikke Fed Formateret: Skrifttype: 10 pkt, Ikke Fed Slettet: 9 Slettet: f Slettet:, Team Affald 12b Ordning for dagrenovation zone 2 12b.1 Hvad er dagrenovation Dagrenovation er affald, som er defineret som dagrenovation, jf. 3, nr b.2 Hvem gælder ordningen for Ordningen gælder for zone 2, landzone og sommerhusområder, der ikke er en del af zone 1. 12b.3 Beskrivelse af ordningen Ordningen er en henteordning af dagrenovation. Hver husstand får udleveret en 240 l beholder. Opsamlingsmateriel tømmes så vidt muligt på en fast ugedag. I forbindelse med helligdage kan afhentning dog ske på nærmeste hverdag. Afhentning finder sted én gang hver anden uge. Tømning sker normalt mandag-fredag inden for tidsrummet kl Kommunen opfordrer beboerne i zone 2 til at hjemmekompostere vegetabilsk affald på den matrikel, hvor husholdningen er beliggende, jf. affaldsbekendtgørelsens 25, stk. 4. En kompostbeholder kan lånes ved henvendelse til Halsnæs Kommunale Forsyning.. 12b.4 Beholdere Det påhviler borgeren og grundejeren at modtage og benytte de af Halsnæs Kommunale Forsyning anviste beholdere til dagrenovation. Slettet: 16 Slettet: f Slettet:, Team Affald Slettet: Borgeren og grundejeren kan kompostere den vegetabilske del af dagrenovationen på den matrikel, hvor husholdningen er beliggende, jf. affaldsbekendtgørelsens 25, stk. 4 Slettet: anskaffe/ Slettet: k Slettet: bestyrelsen 15 af 37

16 Beholdere leveres af, tilhører og vedligeholdes af Halsnæs Kommunale Forsyning. Beholdere, som bortkommer, eller som beskadiges af andre årsager end almindelig brug og slitage, herunder ved brand, hærværk eller misbrug, erstattes af borgeren og grundejeren. Halsnæs Kommunale Forsyning afgør, om en beholder er overfyldt. Hvis der gentagne gange konstateres overfyldning, kan Halsnæs Kommunale Forsyning efter forudgående skriftligt varsel tilmelde yderligere enheder, således at overfyldning undgås. Slettet: e Slettet: bestyrelsen Slettet: k Slettet: bestyrelsen 12b.5 Kapaciteten af beholdere Halsnæs Kommunale Forsyning sætte som standard i zone 2 en 240 l beholder til dagrenovation. Forsyningen ønsker at tilpasse beholderkapaciteten til behovet og bruger følgende beholderstørrelser 140 l, 190 l, 240 l og 660 l, hvis der ønskes ændringer. Halsnæs Kommunale Forsyning afgør, om en beholder er overfyldt. Hvis der gentagne gange konstateres overfyldning, kan Halsnæs Kommunale Forsyning efter forudgående skriftligt varsel tilmelde yderligere enheder, således at overfyldning undgås. Såfremt grundejeren ved særlige lejligheder har behov for ekstra kapacitet, kan sække mærket "Ekstra sæk" købes på Frederiksværk Genbrugscenter, Havnesvinget 10, eller på genbrugsstationen i Hundested. Der medtages kun sække påtrykt "Ekstra sæk" og stemplet med dato og genbrugsstationens navn. 12b.5 Anbringelse af beholdere Adgangsvejen fra skel, ind til den sidste beholderen skal opfylde en række krav: højst 10 meter lang mindst 1 meter bred et jævnt og fast underlag af fliser, asfalt, beton eller lignende ingen stigninger på over 10 cm pr. meter ingen trapper fri passage hele vejen håndtagene på beholderen skal vende ud mod skraldemanden døre og låger kan stå åbne af sig selv fri højde over hele vejen på mindst 2,20 meter ryddet for sne og is saltet eller gruset i glat føre Formateret: Skrifttype: 10 pkt, Ikke Fed Slettet: Strækningen fra skel, hvor renovationsbilen kan holde, og ind til beholderen skal opfylde en række krav Ved koteletgrund skal beholderne placeres umiddelbart efter benets afslutning. Kan kravene ikke opfyldes, kan man stille affaldsbeholdere ud til vejen senest kl. 6, den samme dag de bliver tømt. Det er Halsnæs Kommunale Forsyning der, afgør om adgangsvejen opfylder kravene Ejendomme med specielle forhold, hvor det kan være vanskeligt at bruge beholder, skal henvende sig til Halsnæs Kommunale Forsyning for at aftale speciel løsning. Slettet: Team Affald i Slettet: f 16 af 37

17 12b.6 Anvendelse og fyldning af beholdere Beholdere må ikke fyldes mere, end at låget kan lukkes tæt og affaldet ikke klemmes fast i beholderen. Sod, aske og slagger skal være fuldstændig afkølet samt emballeret inden anbringelse i beholderen. Skarpe, skærende, rivende eller spidse genstande samt støvende, vådt og uhygiejnisk affald skal være forsvarligt emballeret inden anbringelse i beholderen, så der hverken kan ske skade på personer eller på affaldssækken/beholderen. Såfremt hjemmekompostering giver anledning til forurening, uhygiejniske forhold eller tilhold af skadedyr på ejendommen/naboejendommen, kan Halsnæs Kommune nedlægge forbud mod hjemmekompostering på den pågældende ejendom. 12b.7 Renholdelse af beholdere Borgere og grundejere er ansvarlige for renholdelse af opsamlingsmateriellet. 12b.8 Afhentning af dagrenovation Opsamlingsmateriel tømmes så vidt muligt på en fast ugedag hver 14 dag. I forbindelse med helligdage kan afhentning dog ske på nærmeste hverdag. Tømning sker normalt mandag-fredag inden for tidsrummet kl Hvis adgangsvejen ikke opfylder kravene i 12b.5, kan renovationsselskabet undlade at tømme beholderne indtil kravene er opfyldt. Halsnæs Kommunale Forsyning kan kræve et særgebyr for en eventuel senere afhentning af affald. 12b.9 Tilmelding/afmelding Til - og afmelding sker ved henvendelse til Halsnæs Kommunale Forsyning. Nye ejendomme bliver automatisk tilmeldt renovationsordningen ved byggesagens afslutning. Tilmelding af ejendommen skal dog ske, hvis indflytning sker inden byggesagen afsluttes. 13a Ordning for papiraffald zone 1 og 2 Slettet: Afhentning af bioaffald finder sted én gang hver anden uge, afhentning af restaffald finder sted én gang hver anden uge i modsatte uger. Slettet: 16 Slettet: f Slettet:, Team Affald Slettet: 13a.1 Hvad er papiraffald Se bilag 1. Beskrivelse af affaldsfraktioner 13a.2 Hvem gælder ordningen for Ordningen gælder for alle borgere og grundejere i kommunen. 13a.3 Beskrivelse af ordningen Ordningen er en bringeordning. Borgere og grundejere i Halsnæs Kommune er forpligtet til at benytte de centralt opstillede genbrugsbeholdere til papir eller bringe papiret til en af kommunens to genbrugsstationer. 17 af 37

18 13b Ordning for papiraffald zone 1 13b.1 Hvad er papiraffald Se bilag 1. Beskrivelse af affaldsfraktioner 13b.2 Hvem gælder ordningen for Beboere i zone 1, der omfatter alle byzoner samt følgende 6 bymæssige områder i landzone: Amagerhuse, Tømmerup, Auderød, Brederød, St. Havelse og Ll. Havelse. 13b.3 Beskrivelse af ordningen Ordningen er en henteordning hos enfamiliehuse i zone 1. Slettet: 13b.4 Beholdere Halsnæs Kommunale Forsyning opstiller en 190 l beholder. Beholderen er Halsnæs Kommunenale Forsynings ejendom og vedligeholdes af Forsyningen ved almindelig brug og slitage. Beholdere, som bortkommer, eller som beskadiges af andre årsager end almindelig brug og slitage, herunder ved brand, tyveri, hærværk eller misbrug, erstattes af borgeren og grundejeren. Det påhviler desuden borgeren og grundejeren at efterkomme de bestemmelser, som Halsnæs Kommunale Forsyning træffer til sikring af beholdere. Halsnæs Kommunale Forsyning kan, hvor lokale forhold nødvendiggør dette, stille yderligere krav til beholdere 13b.5 Anbringelse af beholdere Adgangsvejen fra skel ind til beholderen skal opfylde en række krav: højst 10 meter lang mindst 1 meter bred et jævnt og fast underlag af fliser, asfalt, beton eller lignende ingen stigninger på over 10 cm pr. meter ingen trapper fri passage hele vejen håndtagene på beholderen skal vende ud mod skraldemanden døre og låger kan stå åbne af sig selv fri højde over hele vejen på mindst 2,20 meter ryddet for sne og is saltet eller gruset i glat føre Slettet: e Slettet: k Slettet: kommunen Slettet: kommunalbestyrels en Slettet: Kommunalbestyrels en Slettet: Strækningen Slettet:, Slettet: hvor renovationsbilen kan holde, og Ved koteletgrund skal beholderne placeres umiddelbart efter benets afslutning. Kan kravene ikke opfyldes, kan man stille affaldsbeholdere ud til vejen senest kl. 6, den samme dag de bliver tømt. Det er Halsnæs Kommunale Forsyning der afgør om adgangsvejen opfylder kravene 18 af 37

19 13b.6 Renholdelse af beholdere Borgere og grundejere sørger for renholdelse af egne beholdere. 13b.7 Afhentning af papiraffald Beholderne tømmes hver 7. uge, på hverdage i tidsrummet mellem kl til Hvis adgangsvejen ikke opfylder kravene i 13b 5 kan renovationsselskabet undlade at tømme beholderne indtil kravene er opfyldt. Halsnæs Kommunale Forsyning kan kræve et særgebyr for en eventuel senere afhentning af papiret. Hvis papiret ikke er sorteret korrekt kan renovationsselskabet lade beholderen stå til en senere afhentning af bil, der afhenter restaffald. Borgeren/grundejeren kan komme til betale et særgebyr for denne afhentning. 14 Ordning for papaffald 14.1 Hvad er papaffald Se bilag 1. Beskrivelse af affaldsfraktioner Hvem gælder ordningen for Ordningen gælder for alle private borgere og grundejere i kommunen Beskrivelse af ordningen Ordningen er en bringeordning. Borgere og grundejere i Halsnæs Kommune er forpligtet til at kildesortere pap fra dagrenovationen og bringe pappet til en af Halsnæs Kommunale Forsynings to genbrugsstationer eller benytte storskraldsordningen, der afhenter pap ved husstanden 2 gange om året (ringeordning). Slettet: es 15 Ordning for glasemballageaffald 15.1 Hvad er glasemballageaffald Glasemballageaffald er emballage af glas, der er omfattet af definitionen på emballageaffald i emballagebekendtgørelsen. For nærmere beskrivelse af glasemballage se bilag 1. Beskrivelse af affaldsfraktioner Hvem gælder ordningen for Ordningen gælder for alle private borgere og grundejere i kommunen Beskrivelse af ordningen 19 af 37

20 Ordningen er en bringeordning. Det påhviler enhver borger og grundejer i Halsnæs Kommune at kildesortere glas og flasker til genbrug samt at benytte de centralt opstillede genbrugsbeholdere til flasker og glas eller bringe affaldet til en af Halsnæs Kommunale Forsynings 2 genbrugsstationer. Halsnæs Kommunale Forsynings storskraldsordning kan også benyttes til glas og flasker. Genbrugsbeholdere til flasker og glas må ikke tilføres porcelæn, keramik, hærdet glas, spejlglas, vinduesglas, el-pærer, lysstofrør, metal, plastlåg, hvide (ikke gennemsigtige) flasker, urene eller fyldte flasker og glas. Slettet: k Slettet: e Slettet: K Slettet: s Der må ikke efterlades affald i eller omkring genbrugsbeholdere til flasker og glas. 16 Ordning for genanvendeligt metalemballageaffald 16.1 Hvad er genanvendeligt metalemballageaffald Metalemballageaffald er emballageaffald af metal, der er omfattet af definitionen på emballage i emballagebekendtgørelsen. For nærmere beskrivelse af metalemballageaffald se bilag 1. Beskrivelse af affaldsfraktioner Hvem gælder ordningen for Ordningen gælder for alle borgere og grundejere i kommunen Beskrivelse af ordningen Ordningen er en bringeordning. Det påhviler enhver borger og grundejer i Halsnæs Kommune at kildesortere metalaffald og metalemballager til genbrug. Metallet bringes til en af Halsnæs Kommunale Forsynings 2 genbrugsstationer. Halsnæs Kommunale Forsynings storskraldsordning kan også benyttes til metal og metalemballager. Metalemballager må ikke være forurenet med madvarer eller indeholde nogen former for farligt affald. Halsnæs Kommunale Forsyning afgør i tvivlstilfælde, hvad der henregnes til metalemballager. Slettet: e 17 Ordning for genanvendeligt plastemballageaffald 17.1 Hvad er genanvendeligt plastemballageaffald Plastemballageaffald er emballageaffald af plast, der er omfattet af definitionen på emballage i emballagebekendtgørelsen. For nærmere beskrivelse af plastemballageaffald se bilag 1. Beskrivelse af affaldsfraktioner. 20 af 37

21 17.2 Hvem gælder ordningen for Ordningen gælder for alle private borgere og grundejere i Halsnæs Kommune Beskrivelse af ordningen Slettet: k Slettet: n Ordningen er en bringeordning. Det påhviler enhver borger og grundejer i Halsnæs Kommune at kildesortere plastemballager til genbrug. Plasten bringes til en af Halsnæs Kommunale Forsynings 2 genbrugsstationer og sorteres i plastfolier og plastdunke m.m. Slettet: Halsnæs Kommunale Forsynings storskraldsordning kan også benyttes til plastemballager. Plastemballager må ikke være forurenet med madvarer eller indeholde nogen former for farligt affald. Halsnæs Kommunale Forsyning afgør i tvivlstilfælde, hvad der henregnes til plastemballager. 18 Ordning for genbrugspladserne Halsnæs Kommunale Forsyning har etableret to genbrugspladser til modtagelse af affald. Slettet: e Slettet: Kommunalbestyrels en 18.1 Hvem gælder ordningen for For borgere og grundejere i IS Vestforbrændings opland Adgang til genbrugspladserne Køretøjer (med en tilladt totalvægt på maksimalt kg) med tilhørende trailer har adgang til genbrugspladserne. På genbrugspladserne kan borgeren og grundejeren aflevere alle former for sorteret affald fra borgeren og grundejeren. Undtaget herfra er dog dagrenovation. Affaldet skal sorteres i affaldsfraktioner og placeres i de anviste containere/båse på genbrugspladserne. Anvisninger fra pladspersonalet skal følges. Ved emballering af affald, der afleveres på genbrugspladserne, skal anvendes klare plastsække, så indholdet tydeligt kan ses af personalet på genbrugspladserne, jf. affaldsbekendtgørelsens 32, stk. 2. Ordensreglementet for genbrugspladserne skal følges. I bilag 2 ses ordensreglerne for genbrugspladserne i Halsnæs Kommune 19 Ordning for PVC-affald 19.1 Hvad er PVC-affald For nærmere beskrivelse af PVC-affald se bilag 1. Beskrivelse af affaldsfraktioner. 21 af 37

22 19.2 Hvem gælder ordningen for Slettet: Ordningen gælder for alle private borgere og grundejere i kommunen Beskrivelse af ordningen Ordningen er en bringeordning. Det påhviler enhver borger og grundejer i Halsnæs Kommune at kildesortere PVC-plast væk fra restaffaldet, da PVC i et forbrændingsanlæg skaber mere affald, end der forbrændes. PVC-plasten bringes til en af Halsnæs Kommunale Forsynings 2 genbrugspladser og sorteres i PVC til genanvendelse og PVC til deponering. Halsnæs Kommunale Forsyning afgør i tvivlstilfælde, hvad der henregnes til PVC-plast 20 Ordning for imprægneret træ 20.1 Hvad er imprægneret træ For nærmere beskrivelse af imprægneret træ se bilag 1. Beskrivelse af affaldsfraktioner Hvem gælder ordningen for Ordningen gælder for alle private borgere og grundejere i Halsnæs Kommune Beskrivelse af ordningen Imprægneret træ skal udsorteres med henblik på behandling. Ordningen er en bringeordning. Slettet: k Slettet: n Slettet: Slettet: Det påhviler enhver borger og grundejer i Halsnæs Kommune at kildesortere imprægneret træ og bringe det til en af Halsnæs Kommunale Forsynings 2 genbrugsstationer. Halsnæs Kommunale Forsyning afgør i tvivlstilfælde, hvad der henregnes til imprægneret træ. 21 Ordning for farligt affald 21.1 Hvad er farligt affald Farligt affald er affald, som er opført på og markeret som farligt affald på listen over affald i affaldsbekendtgørelsens bilag 2, og som udviser egenskaber som angivet i affaldsbekendtgørelsens bilag 4. Som farligt affald anses endvidere affald, som udviser egenskaber, som er angivet i affaldsbekendtgørelsens bilag 4. For nærmere beskrivelse af farligt affald se bilag 1. Beskrivelse af affaldsfraktioner Hvem gælder ordningen for Ordningen gælder for alle private borgere og grundejere i Halsnæs Kommune. Slettet: k Slettet: n 22 af 37

23 21.3 Beskrivelse af ordningen Det påhviler borgere og grundejere i Halsnæs Kommune at håndtere farligt affald via en af følgende måder: via genbrugsstationerne bærbare batterier (se ordning 23) kan afleveres til forhandleren, hvor de er købt, samt i opstillede batteribeholdere. For enfamilie huse kan batterierne lægges på låget af en affaldsbeholder, i en lille klar plastpose, den dag beholderen tømmes (pose på låg). I områder med fælles opsamling af dagrenovation opstilles specielle beholdere til batterier. via apoteket (medicin, kviksølvtermometre, kanyler mv.) via farvehandlere (malingsrester mv.) via servicestationer og autoværksteder (bilakkumulatorer) Halsnæs Kommunale Forsyning afgør i tvivlstilfælde, hvad der henregnes til farligt affald. Ved aflevering af farligt affald på genbrugsstationerne skal det ske til en af pladsens personaler. Slettet:, Farligt affald må ikke kommes i opsamlingsmateriel til dagrenovation eller blandes med andet affald. Farligt affald skal afleveres i egnet og tæt emballage - helst den originale emballage, eller med tydelig afmærkning, hvis det er kommet over på en anden. Tom emballage skal lægges i opsamlingsmateriel til dagrenovation. Farligt affald skal håndteres miljømæssigt forsvarligt og må ikke hældes i kloakken Hvad er WEEE WEEE er affald af elektrisk og elektronisk udstyr, som det er defineret i elskrotbekendtgørelsen, jf. 3, nr. 41. For nærmere beskrivelse af elektrisk og elektronisk affald se bilag 1. Beskrivelse af affaldsfraktioner Hvem gælder ordningen for Ordningen gælder for alle private borgere og grundejere i Halsnæs Kommune Beskrivelse af ordningen WEEE skal udsorteres med henblik på genanvendelse og afleveres til Halsnæs Kommunale Forsynings ordning. WEEE skal udsorteres i følgende fraktioner: 1. store husholdningsapparater 2. kølemøbler 3. små husholdningsapparater 4. skærme & monitorer 5. lyskilder Det påhviler enhver borger og grundejer i Halsnæs Kommune at håndtere affald af elektrisk og elektronisk udstyr via en af følgende ordninger: Slettet: k Slettet: n Slettet: den Slettet: k Formateret: Indrykning: Venstre: 0,63 cm 23 af 37

24 via Halsnæs Kommunale Forsynings indsamlingsordning for storskrald (dog ikke lyskilder). ved aflevering på en af genbrugsstationerne via forsyningens indsamlingsordning for småt elektronikaffald (Pose på Låg) ud over forsyningens indsamlingsordninger har borgere mulighed for at aflevere affald af elektrisk og elektronisk udstyr til forhandlere af sådanne produkter, i det omfang disse vælger at tage brugt udstyr retur i forbindelse med køb af nyt. Slettet: den k Slettet: den kommunale Slettet: de kommunale Slettet: Slettet: Affald af elektrisk og elektronisk udstyr skal sorteres jf. bilag 1, punkt 10. Kølemøbler, elektriske frituregryder m.v. skal forinden bortskaffelsen være tømt for eventuelt indhold. I tvivlstilfælde er det Miljøstyrelsens afgørelse, hvad der henregnes til affald af elektrisk og elektronisk udstyr. Slettet: Indsamlingsordningen for småt elektronisk affald for borger med egen affaldsbeholder (enfamiliehuse, sommerhuse m.m.) er en pose på låg ordning. Pose på låg ordningen omfatter f.eks. mobiltelefonen, ipods og andre mp3 afspillere, håndholdt elektronisk legetøj, postkort der afspiller musik, diktafoner, håndholdte computere, barbermaskiner og andet elektronisk udstyr, der kan ligge i en 4-8 l frysepose. Småt elektronisk affald lægges i en klar plastpose, der bindes en knude på posen og den placeres ovenpå din affaldsbeholder, så bliver den taget med, næste gang beholderen bliver tømt. Indsamlingsordningen for småt elektronisk affald for borgere i byggeri med fællesopsamlingsmateriel er en henteordning. Der skal indrettes en fælles opsamlingsbeholder til småt elektronisk affald nær beholderne til bioaffald og restaffald. Transportøren tømmer beholderen med småt elektronisk affald, når der afhentes restaffald eller bioaffald. Slettet: 22.4 Afhentning af WEEE Enhver kan aflevere WEEE til forhandlere, der markedsfører sådant udstyr, og som tilbyder at modtage affaldet. 23 Ordning for bærbare batterier og akkumulatorer 23.1 Hvad er bærbare batterier og akkumulatorer Bærbare batterier og akkumulatorer er ethvert batteri eller knapcellebatteri eller enhver batteripakke eller akkumulator, der er forseglet, kan være håndholdt, og ikke er et industribatteri eller en industriakkumulator eller et bilbatteri eller en bilakkumulator, jf. batteribekendtgørelsens 3, nr. 3. For nærmere beskrivelse af bærbare batterier og akkumulatorer se bilag 1. Beskrivelse af affaldsfraktioner Hvem gælder ordningen for Ordningen gælder for alle private borgere og grundejere i Halsnæs Kommune. Slettet: k Slettet: n 24 af 37

Regulativ for jord Vesthimmerlands Kommune

Regulativ for jord Vesthimmerlands Kommune Regulativ for jord Vesthimmerlands Kommune Postadresse: Himmerlandsgade 27 9600 Aars Tlf.: 99 66 70 00 www.vesthimmerland.dk Indholdsfortegnelse I Generel del...3 1 Formål m.v....3 1.1 Affaldshåndtering...3

Læs mere

Sønderborg Kommune REGULATIV FOR HUSHOLDNINGSAFFALD

Sønderborg Kommune REGULATIV FOR HUSHOLDNINGSAFFALD Sønderborg Kommune REGULATIV FOR HUSHOLDNINGSAFFALD Gældende fra d. 05-06-2014 1 Formål 1 2 Lovgrundlag 1 3 Definitioner 1 4 Gebyrer 2 5 Klage m.v. 3 6 Overtrædelse og straf 3 7 Bemyndigelse 3 8 Ikrafttrædelse

Læs mere

REGULATIV FOR JORD. Side 1 af 6

REGULATIV FOR JORD. Side 1 af 6 REGULATIV FOR JORD Side 1 af 6 1 Formål 1.1 Affaldshåndtering Formålet med dette regulativ er at fastsætte regler for håndtering af jord, som er affald, fra alle borgere, grundejere og virksomheder i Frederikshavn

Læs mere

Sorø Kommune REGULATIV FOR ERHVERVSAFFALD

Sorø Kommune REGULATIV FOR ERHVERVSAFFALD Sorø Kommune REGULATIV FOR ERHVERVSAFFALD 2 REGULATIV FOR ERHVERVSAFFALD Sorø Kommune Indhold: 1 Formål m.v. 3 2 Lovgrundlag 3 3 Definitioner 3 4 Registrering af udenlandske virksomheder 3 5 Gebyrer 4

Læs mere

Gentofte Kommune REGULATIV FOR HUSHOLDNINGSAFFALD

Gentofte Kommune REGULATIV FOR HUSHOLDNINGSAFFALD Gentofte Kommune REGULATIV FOR HUSHOLDNINGSAFFALD Gældende fra d. 01-01-2011 1 Formål 1 2 Lovgrundlag 1 3 Definitioner 1 4 Ordninger 6 5 Pligter og rettigheder 6 6 Tilsyn 7 7 Gebyrer 8 8 Klage m.v. 10

Læs mere

Frederikshavn Kommune REGULATIV FOR HUSHOLDNINGSAFFALD

Frederikshavn Kommune REGULATIV FOR HUSHOLDNINGSAFFALD Frederikshavn Kommune REGULATIV FOR HUSHOLDNINGSAFFALD Gældende fra d. 01-01-2012 1 Formål 1 2 Lovgrundlag 1 3 Definitioner 1 4 Gebyrer 1 5 Klage m.v. 2 6 Overtrædelse og straf 2 7 Bemyndigelse 2 8 Ikrafttrædelse

Læs mere

UDKAST AF 18. JUNI 2015

UDKAST AF 18. JUNI 2015 Albertsl lund Kommunee REGULATIV FOR HUSHOLDNINGSAFFALD UDKAST AF 18. JUNI 2015 Læsevejledning Forslag til Regulativ for husholdningsaffald i Albertslund Kommune er opbygget med baggrund i standardregulativet,

Læs mere

Obligatorisk tekst. De beskrevne ordninger i regulativet omfatter ikke kildesorteret

Obligatorisk tekst. De beskrevne ordninger i regulativet omfatter ikke kildesorteret Nuværende regulativ for erhvervsaffald 1 Formål m.v. Formålet med dette regulativ er at fastsætte regler for håndtering af affald fra virksomheder, jf. 3, nr. 18, i Århus Kommune med henblik på at forebygge

Læs mere

Kerteminde Kommune REGULATIV FOR HUSHOLDNINGSAFFALD

Kerteminde Kommune REGULATIV FOR HUSHOLDNINGSAFFALD Kerteminde Kommune REGULATIV FOR HUSHOLDNINGSAFFALD Gældende fra d. 01-01-2011 1 Formål 1 2 Lovgrundlag 1 3 Definitioner 1 4 Ordninger 5 5 Pligter og rettigheder 6 6 Tilsyn 7 7 Gebyrer 7 8 Klage m.v. 10

Læs mere

Køge Kommune REGULATIV FOR HUSHOLDNINGSAFFALD

Køge Kommune REGULATIV FOR HUSHOLDNINGSAFFALD Køge Kommune REGULATIV FOR HUSHOLDNINGSAFFALD Gældende fra d. 01-01-2011 1 Formål 1 2 Lovgrundlag 1 3 Definitioner 1 4 Ordninger 6 5 Pligter og rettigheder 6 6 Tilsyn 8 7 Gebyrer 8 8 Klage m.v. 10 9 Overtrædelse

Læs mere

Bekendtgørelse om affald 1)

Bekendtgørelse om affald 1) Bekendtgørelse om affald 1) I medfør af 7 b, 44, stk. 1, og 4-6, 45, stk. 2, 5 og 7, 45 a, 45 d, stk. 1 og 2, 46 a, stk. 1-3, 46 b, stk. 1 og 2, 47, stk. 2 og 3, 48, stk. 4, 8 og 9, 50 d, stk. 2-4, 51,

Læs mere

Indhold 1. Formål... 2 2. Gyldigheds- og anvendelsesområde... 2 3. Lovgrundlag og definitioner... 2 4. Definitioner... 3 5. Områdeklassificering...

Indhold 1. Formål... 2 2. Gyldigheds- og anvendelsesområde... 2 3. Lovgrundlag og definitioner... 2 4. Definitioner... 3 5. Områdeklassificering... Regulativ for jord Holbæk Kommune Gældende fra 28.6 2012 Indhold 1. Formål... 2 2. Gyldigheds- og anvendelsesområde... 2 3. Lovgrundlag og definitioner... 2 4. Definitioner... 3 5. Områdeklassificering...

Læs mere

Holbæk Kommune REGULATIV FOR HUSHOLDNINGSAFFALD

Holbæk Kommune REGULATIV FOR HUSHOLDNINGSAFFALD Holbæk Kommune REGULATIV FOR HUSHOLDNINGSAFFALD Gældende fra d. 01-01-2011 1 Formål 1 2 Lovgrundlag 1 3 Definitioner 1 4 Ordninger 6 5 Pligter og rettigheder 6 6 Tilsyn 8 7 Gebyrer 8 8 Klage m.v. 10 9

Læs mere

UDKAST TIL REGULATIV FOR HUSHOLDNINGSAFFALD I EGEDAL KOMMUNE

UDKAST TIL REGULATIV FOR HUSHOLDNINGSAFFALD I EGEDAL KOMMUNE UDKAST TIL REGULATIV FOR HUSHOLDNINGSAFFALD I EGEDAL KOMMUNE GENEREL DEL... 3 1 FORMÅL... 3 2 LOVGRUNDLAG... 3 3 DEFINITIONER... 3 4 ORDNINGER... 6 5 PLIGTER OG RETTIGHEDER... 6 7 GEBYRER... 7 8 KLAGE

Læs mere

København Kommune REGULATIV FOR ERHVERVSAFFALD. Gældende fra d. Endnu ikke gældende

København Kommune REGULATIV FOR ERHVERVSAFFALD. Gældende fra d. Endnu ikke gældende København Kommune REGULATIV FOR ERHVERVSAFFALD Gældende fra d. Endnu ikke gældende 1 Formål m.v. 1 2 Lovgrundlag 1 3 Definitioner 1 4 Registrering af udenlandske virksomheder 2 5 Gebyrer 2 6 Klage m.v.

Læs mere

Halsnæs Kommune. Regulativ for husholdningsaffald

Halsnæs Kommune. Regulativ for husholdningsaffald Halsnæs Kommune Regulativ for husholdningsaffald Halsnæs December 2014 1 af 18 Indholdsfortegnelse. Side 1 Formål 3 2 Lovgrundlag 3 3 Definitioner 3 4 Gebyrer 3 5 Klage m.v. 3 6 Overtrædelse og straf 4

Læs mere

Regulativ for erhvervsaffald Brønderslev Kommune Indholdsfortegnelse

Regulativ for erhvervsaffald Brønderslev Kommune Indholdsfortegnelse Regulativ for erhvervsaffald Brønderslev Kommune Indholdsfortegnelse 1 Formål.......................................................... 2 2 Lovgrundlag..................................................

Læs mere

Morsø Kommune REGULATIV FOR HUSHOLDNINGSAFFALD

Morsø Kommune REGULATIV FOR HUSHOLDNINGSAFFALD Morsø Kommune REGULATIV FOR HUSHOLDNINGSAFFALD Gældende fra d. 17-09-2015 Indholdsfortegnelse 1 Formål 1 2 Lovgrundlag 1 3 Definitioner 1 4 Gebyrer 2 5 Klage m.v. 2 6 Overtrædelse og straf 2 7 Bemyndigelse

Læs mere

Jordregulativ. Dato XXXX

Jordregulativ. Dato XXXX Jordregulativ Dato XXXX Indholdsfortegnelse 1. Formål, lovgrundlag og definitioner... 3 Formål... 3 Lovgrundlag... 3 Definitioner... 3 2. Gyldigheds - og anvendelsesområder... 3 Ordning for jord som er

Læs mere

Esbjerg Kommune REGULATIV FOR HUSHOLDNINGSAFFALD. Marts 2014

Esbjerg Kommune REGULATIV FOR HUSHOLDNINGSAFFALD. Marts 2014 Esbjerg Kommune REGULATIV FOR HUSHOLDNINGSAFFALD Marts 2014 1 Indholdsfortegnelse 1 Formål... 3 2 Lovgrundlag... 3 3 Definitioner... 3 4 Gebyrer... 3 5 Klage m.v... 3 6 Overtrædelse og straf... 3 7 Bemyndigelse...

Læs mere

Regulativ om jord, som er affald

Regulativ om jord, som er affald Regulativ om jord, som er affald 1 Formål 1.1 Affaldshåndtering Formålet med dette regulativ er at fastsætte regler for håndtering af jord, som er affald, fra alle borgere, grundejere og virksomheder i

Læs mere

Struer Kommune Regulativ for erhvervsaffald

Struer Kommune Regulativ for erhvervsaffald Struer Kommune Regulativ for erhvervsaffald Forslag 23. september 2010 Rød tekst: Obligatorisk tekst, jf. affaldsbekendtgørelsen, bek. nr. 48 af 13. januar 2010 Generel del... 3 1 Formål m.v... 3 2 Lovgrundlag...

Læs mere

Vallensbæk Kommune REGULATIV FOR HUSHOLDNINGSAFFALD

Vallensbæk Kommune REGULATIV FOR HUSHOLDNINGSAFFALD Vallensbæk Kommune REGULATIV FOR HUSHOLDNINGSAFFALD Gældende fra d. 01-01-2011 1 Formål 1 2 Lovgrundlag 1 3 Definitioner 1 4 Ordninger 6 5 Pligter og rettigheder 6 6 Tilsyn 8 7 Gebyrer 8 8 Klage m.v. 10

Læs mere

Hillerød Kommune REGULATIV FOR ERHVERVSAFFALD

Hillerød Kommune REGULATIV FOR ERHVERVSAFFALD Hillerød Kommune REGULATIV FOR ERHVERVSAFFALD Gældende fra d. 27-06-2012 1 Formål m.v. 1 2 Lovgrundlag 1 3 Definitioner 1 4 Registrering af udenlandske virksomheder 2 5 Gebyrer 2 6 Klage m.v. 2 7 Overtrædelse

Læs mere

Bornholms Regionskommune. Regulativ for jord

Bornholms Regionskommune. Regulativ for jord Regulativ for jord Gældende pr. 1. januar 2011 Bornholms Affaldsbehandling Almegårdsvej 8 3700 Rønne Tlf.: 56 95 92 00 Fax: 56 95 92 03 E-mail: mail@bofa.dk www.bofa.dk Bofa en virksomhed i Bornholms Regionskommune

Læs mere

Slagelse Kommune REGULATIV FOR ERHVERVSAFFALD

Slagelse Kommune REGULATIV FOR ERHVERVSAFFALD Slagelse Kommune REGULATIV FOR ERHVERVSAFFALD Gældende fra d. 01-05-2013 1 Formål m.v. 1 2 Lovgrundlag 1 3 Definitioner 1 4 Registrering af udenlandske virksomheder 2 5 Gebyrer 2 6 Klage m.v. 3 7 Overtrædelse

Læs mere

Furesø Kommune REGULATIV FOR HUSHOLDNINGSAFFALD. Forslag

Furesø Kommune REGULATIV FOR HUSHOLDNINGSAFFALD. Forslag REGULATIV FOR HUSHOLDNINGSAFFALD Forslag Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 2 1 Formål... 3 2 Lovgrundlag... 3 3 Definitioner... 3 4 Gebyrer... 4 5 Klage m.v.... 4 6 Overtrædelse og straf... 4

Læs mere

Regulativ for husholdningsaffald. Halsnæs Kommune. 1 af 37

Regulativ for husholdningsaffald. Halsnæs Kommune. 1 af 37 Regulativ for husholdningsaffald i Halsnæs Kommune Halsnæs februar 2011 1 af 37 Indholdsfortegnelse. Side 1 Formål 3 2 Lovgrundlag 3 3 Definitioner 3 4 Ordninger 7 5 Pligter og rettigheder 8 6 Tilsyn 9

Læs mere

Vordingborg Kommune REGULATIV FOR ERHVERVSAFFALD

Vordingborg Kommune REGULATIV FOR ERHVERVSAFFALD Vordingborg Kommune REGULATIV FOR ERHVERVSAFFALD Gældende fra d. 01-04-2012 1 Formål m.v. 1 2 Lovgrundlag 1 3 Definitioner 1 4 Registrering af udenlandske virksomheder 2 5 Gebyrer 2 6 Klage m.v. 2 7 Overtrædelse

Læs mere

Ringkøbing-Skjern Kommune REGULATIV FOR ERHVERVSAFFALD

Ringkøbing-Skjern Kommune REGULATIV FOR ERHVERVSAFFALD Ringkøbing-Skjern Kommune REGULATIV FOR ERHVERVSAFFALD Gældende fra d. 20-06-2012 1 Formål m.v. 1 2 Lovgrundlag 1 3 Definitioner 1 4 Registrering af udenlandske virksomheder 2 5 Gebyrer 2 6 Klage m.v.

Læs mere

Roskilde Kommune REGULATIV FOR HUSHOLDNINGSAFFALD

Roskilde Kommune REGULATIV FOR HUSHOLDNINGSAFFALD Roskilde Kommune REGULATIV FOR HUSHOLDNINGSAFFALD Gældende fra d. 31-12-2011 1 Formål 1 2 Lovgrundlag 1 3 Definitioner 1 4 Gebyrer 5 5 Klage m.v. 5 6 Overtrædelse og straf 5 7 Bemyndigelse 6 8 Ikrafttrædelse

Læs mere

Gentofte Kommune REGULATIV FOR HUSHOLDNINGSAFFALD

Gentofte Kommune REGULATIV FOR HUSHOLDNINGSAFFALD Gentofte Kommune REGULATIV FOR HUSHOLDNINGSAFFALD Indholdsfortegnelse 1 Formål 1 2 Lovgrundlag 1 3 Definitioner 1 4 Gebyrer 2 5 Klage m.v. 2 6 Overtrædelse og straf 2 7 Bemyndigelse 3 8 Ikrafttrædelse

Læs mere

Ringkøbing-Skjern Kommune REGULATIV FOR HUSHOLDNINGSAFFALD

Ringkøbing-Skjern Kommune REGULATIV FOR HUSHOLDNINGSAFFALD Ringkøbing-Skjern Kommune REGULATIV FOR HUSHOLDNINGSAFFALD Gældende fra d. 20-06-2012 1 Formål 1 2 Lovgrundlag 1 3 Definitioner 1 4 Gebyrer 2 5 Klage m.v. 2 6 Overtrædelse og straf 3 7 Bemyndigelse 3 8

Læs mere

Rebild Kommune REGULATIV FOR HUSHOLDNINGSAFFALD

Rebild Kommune REGULATIV FOR HUSHOLDNINGSAFFALD Rebild Kommune REGULATIV FOR HUSHOLDNINGSAFFALD Gældende fra d. 01-01-2015 1 Formål 1 2 Lovgrundlag 1 3 Definitioner 1 4 Gebyrer 2 5 Klage m.v. 2 6 Overtrædelse og straf 2 7 Bemyndigelse 3 8 Ikrafttrædelse

Læs mere

Regulativ for husholdningsaffald

Regulativ for husholdningsaffald Regulativ for husholdningsaffald Gældende fra 28. september 2015 TEKNIK OG MILJØ Indhold Regulativ for husholdningsaffald INDLEDNING...2 I. GENEREL DEL...3 1 Formål...3 2 Lovgrundlag...3 3 Definitioner...3

Læs mere

Albertslund Kommune REGULATIV FOR HUSHOLDNINGSAFFALD

Albertslund Kommune REGULATIV FOR HUSHOLDNINGSAFFALD Albertslund Kommune REGULATIV FOR HUSHOLDNINGSAFFALD Gældende fra d. 01-02-2016 Indholdsfortegnelse 1 Formål 1 2 Lovgrundlag 1 3 Definitioner 1 4 Gebyrer 2 5 Klage m.v. 2 6 Overtrædelse og straf 3 7 Bemyndigelse

Læs mere

Furesø Kommune REGULATIV FOR HUSHOLDNINGSAFFALD. Forslag

Furesø Kommune REGULATIV FOR HUSHOLDNINGSAFFALD. Forslag REGULATIV FOR HUSHOLDNINGSAFFALD Forslag Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 2 1 Formål... 3 2 Lovgrundlag... 3 3 Definitioner... 3 4 Gebyrer... 4 5 Klage m.v.... 4 6 Overtrædelse og straf... 4

Læs mere

UDKAST AF 8. SEPTEMBER

UDKAST AF 8. SEPTEMBER Albertsl lund Kommunee REGULATIV FOR HUSHOLDNINGSAFFALD UDKAST AF 8. SEPTEMBER 20155 Læsevejledning Forslag til Regulativ for husholdningsaffald i Albertslund Kommune er opbygget med baggrund i standardregulativet,

Læs mere

Hjørring Kommune REGULATIV FOR HUSHOLDNINGSAFFALD

Hjørring Kommune REGULATIV FOR HUSHOLDNINGSAFFALD Hjørring Kommune REGULATIV FOR HUSHOLDNINGSAFFALD Gældende fra d. 14-10-2015 Indholdsfortegnelse 1 Formål 1 2 Lovgrundlag 1 3 Definitioner 1 4 Gebyrer 1 5 Klage m.v. 2 6 Overtrædelse og straf 2 7 Bemyndigelse

Læs mere

KORTLÆGNING & PROGNOSE

KORTLÆGNING & PROGNOSE 2014 2024 KORTLÆGNING & PROGNOSE 2 FORORD I forbindelse med udarbejdelsen af den kommunale affaldshåndteringsplan 2014-2024 er denne kortlægnings- og prognoserapport udarbejdet. Affaldsbekendtgørelsens

Læs mere

Formålet med regulativet

Formålet med regulativet Formålet med regulativet Formålet med regulativet er at fastsætte regler for håndtering af husholdningsaffald fra alle borgere og grundejere i Fanø Kommune med henblik på at forebygge forurening, uhygiejniske

Læs mere

BilagØU_111121_pkt.16_03. REGULATIV OM JORD Hvidovre Kommune (Dato) OKTOBER 2011 UDKAST

BilagØU_111121_pkt.16_03. REGULATIV OM JORD Hvidovre Kommune (Dato) OKTOBER 2011 UDKAST REGULATIV OM JORD Hvidovre Kommune (Dato) OKTOBER 2011 UDKAST 1 Indhold Generel del... 4 1. Formål... 4 Jord som affald... 4 Områdeklassificering, jordflytning og anmeldelse... 4 2. Gyldigheds- og anvendelsesområde...

Læs mere

Jammerbugt Kommune REGULATIV FOR HUSHOLDNINGSAFFALD

Jammerbugt Kommune REGULATIV FOR HUSHOLDNINGSAFFALD Jammerbugt Kommune REGULATIV FOR HUSHOLDNINGSAFFALD Gældende fra d. 13-12-2013 1 Formål 1 2 Lovgrundlag 1 3 Definitioner 1 4 Gebyrer 3 5 Klage m.v. 3 6 Overtrædelse og straf 3 7 Bemyndigelse 4 8 Ikrafttrædelse

Læs mere

Referat af ekstraordinær Generalforsamling 20. april 2016 i Nybringe Grundejerforening Kaningården kl. 19

Referat af ekstraordinær Generalforsamling 20. april 2016 i Nybringe Grundejerforening Kaningården kl. 19 Referat af ekstraordinær Generalforsamling 20. april 2016 i Nybringe Grundejerforening Kaningården kl. 19 Formanden bød velkommen og gav en kort forklaring, for hvorfor der var indkaldt til ekstraordinær

Læs mere

Bornholm Kommune REGULATIV FOR HUSHOLDNINGSAFFALD

Bornholm Kommune REGULATIV FOR HUSHOLDNINGSAFFALD Bornholm Kommune REGULATIV FOR HUSHOLDNINGSAFFALD Gældende fra d. 01-01-2011 1 Formål 1 2 Lovgrundlag 1 3 Definitioner 1 4 Gebyrer 2 5 Klage m.v. 2 6 Overtrædelse og straf 2 7 Bemyndigelse 3 8 Ikrafttrædelse

Læs mere

Samsø Kommune REGULATIV FOR ERHVERVSAFFALD

Samsø Kommune REGULATIV FOR ERHVERVSAFFALD Samsø Kommune REGULATIV FOR ERHVERVSAFFALD Gældende fra d. 01-06-2011 1 Formål m.v. 1 2 Lovgrundlag 1 3 Definitioner 1 4 Registrering af udenlandske virksomheder 2 5 Gebyrer 2 6 Klage m.v. 2 7 Overtrædelse

Læs mere

Rebild Kommune REGULATIV FOR HUSHOLDNINGSAFFALD. Gældende fra d. Endnu ikke gældende

Rebild Kommune REGULATIV FOR HUSHOLDNINGSAFFALD. Gældende fra d. Endnu ikke gældende Rebild Kommune REGULATIV FOR HUSHOLDNINGSAFFALD Gældende fra d. Endnu ikke gældende 1 Formål 1 2 Lovgrundlag 1 3 Definitioner 1 4 Gebyrer 1 5 Klage m.v. 2 6 Overtrædelse og straf 2 7 Bemyndigelse 2 8 Ikrafttrædelse

Læs mere

Århus Kommune REGULATIV FOR HUSHOLDNINGSAFFALD. Gældende fra d. Endnu ikke gældende

Århus Kommune REGULATIV FOR HUSHOLDNINGSAFFALD. Gældende fra d. Endnu ikke gældende Århus Kommune REGULATIV FOR HUSHOLDNINGSAFFALD Gældende fra d. Endnu ikke gældende 1 Formål 1 2 Lovgrundlag 1 3 Definitioner 1 4 Gebyrer 2 5 Klage m.v. 2 6 Overtrædelse og straf 3 7 Bemyndigelse 3 8 Ikrafttrædelse

Læs mere

Ny regulativ tekst Gammel tekst

Ny regulativ tekst Gammel tekst Ny regulativ tekst Gammel tekst Regulativændringer 2015 Husholdningsaffaldsregulativ Blå tekst er nye rettelser Indførelse af boligforeningsordning for farligt affald Indførelse af boligforeningso rdning

Læs mere

Indholdsfortegnelse. 1. Forord... 3. 2. Læsevejledning... 4. 3. Opsamling... 4. 3.1 Affaldskortlægning 2009... 4

Indholdsfortegnelse. 1. Forord... 3. 2. Læsevejledning... 4. 3. Opsamling... 4. 3.1 Affaldskortlægning 2009... 4 Indholdsfortegnelse 1. Forord... 3 2. Læsevejledning... 4 3. Opsamling... 4 3.1 Affaldskortlægning 2009... 4 3.2 Supplerende data-2013 vedrørende kommunale indsamlingsordninger... 5 3.2.1 Genanvendelsesprocent

Læs mere

Vallensbæk Kommune REGULATIV FOR HUSHOLDNINGSAFFALD

Vallensbæk Kommune REGULATIV FOR HUSHOLDNINGSAFFALD Vallensbæk Kommune REGULATIV FOR HUSHOLDNINGSAFFALD Gældende fra d. 05-09-2013 1 Formål 1 2 Lovgrundlag 1 3 Definitioner 1 4 Gebyrer 2 5 Klage m.v. 2 6 Overtrædelse og straf 3 7 Bemyndigelse 3 8 Ikrafttrædelse

Læs mere

Assens Kommune REGULATIV FOR HUSHOLDNINGSAFFALD. Gældende fra d. Endnu ikke gældende

Assens Kommune REGULATIV FOR HUSHOLDNINGSAFFALD. Gældende fra d. Endnu ikke gældende Assens Kommune REGULATIV FOR HUSHOLDNINGSAFFALD Gældende fra d. Endnu ikke gældende 1 Formål 1 2 Lovgrundlag 1 3 Definitioner 1 4 Gebyrer 2 5 Klage m.v. 2 6 Overtrædelse og straf 2 7 Bemyndigelse 3 8 Ikrafttrædelse

Læs mere

Holbæk Kommune REGULATIV FOR HUSHOLDNINGSAFFALD Gældende fra d. Endnu ikke gældende 1 Formål 1 2 Lovgrundlag 1 3 Definitioner 1 4 Gebyrer 2 5 Klage

Holbæk Kommune REGULATIV FOR HUSHOLDNINGSAFFALD Gældende fra d. Endnu ikke gældende 1 Formål 1 2 Lovgrundlag 1 3 Definitioner 1 4 Gebyrer 2 5 Klage Holbæk Kommune REGULATIV FOR HUSHOLDNINGSAFFALD Gældende fra d. Endnu ikke gældende 1 Formål 1 2 Lovgrundlag 1 3 Definitioner 1 4 Gebyrer 2 5 Klage m.v. 2 6 Overtrædelse og straf 2 7 Bemyndigelse 3 8 Ikrafttrædelse

Læs mere

Svendborg Kommune REGULATIV FOR ERHVERVSAFFALD. Gældende fra d. Endnu ikke gældende

Svendborg Kommune REGULATIV FOR ERHVERVSAFFALD. Gældende fra d. Endnu ikke gældende Svendborg Kommune REGULATIV FOR ERHVERVSAFFALD Gældende fra d. Endnu ikke gældende 1 Formål m.v. 1 2 Lovgrundlag 1 3 Definitioner 1 4 Ordninger 6 5 Pligter og rettigheder 6 6 Tilsyn 8 7 Gebyrer 8 8 Klage

Læs mere

Furesø Kommune REGULATIV FOR HUSHOLDNINGSAFFALD

Furesø Kommune REGULATIV FOR HUSHOLDNINGSAFFALD REGULATIV FOR HUSHOLDNINGSAFFALD Gældende fra 1. januar 2012 Indholdsfortegnelse 1 Formål... 3 2 Lovgrundlag... 3 3 Definitioner... 3 4 Gebyrer... 3 5 Klage m.v... 4 6 Overtrædelse og straf... 4 7 Bemyndigelse...

Læs mere

Når skraldet skal fjernes

Når skraldet skal fjernes Når skraldet skal fjernes Information om affaldssystemet i Horsens Kommune KOMMUNE TEKNIK OG MILJØ Horsens Kommunes affaldssystem - nemt for dig og godt for miljøet Horsens Kommune har et velfungerende

Læs mere

Nordfyns Kommune REGULATIV FOR HUSHOLDNINGSAFFALD

Nordfyns Kommune REGULATIV FOR HUSHOLDNINGSAFFALD Nordfyns Kommune REGULATIV FOR HUSHOLDNINGSAFFALD Gældende fra d. 20-09-2012 1 Formål 1 2 Lovgrundlag 1 3 Definitioner 1 4 Gebyrer 1 5 Klage m.v. 2 6 Overtrædelse og straf 2 7 Bemyndigelse 2 8 Ikrafttrædelse

Læs mere

Konference for skuemestre, LUU-medlemmer og skolerepræsentanter ejendomsserviceteknikeruddannelsen. Onsdag d. 29. august 2012 i Middelfart Lovgivningen på miljøområdet (samt et bud på udviklingen de kommende

Læs mere

Kerteminde Kommune REGULATIV FOR HUSHOLDNINGSAFFALD

Kerteminde Kommune REGULATIV FOR HUSHOLDNINGSAFFALD Kerteminde Kommune REGULATIV FOR HUSHOLDNINGSAFFALD Gældende fra d. 01-07-2014 1 Formål 1 2 Lovgrundlag 1 3 Definitioner 1 4 Gebyrer 1 5 Klage m.v. 2 6 Overtrædelse og straf 2 7 Bemyndigelse 2 8 Ikrafttrædelse

Læs mere

Regulativ for husholdningsaffald

Regulativ for husholdningsaffald Holbæk Kommune Regulativ for husholdningsaffald November 2007 Holbæk Kommune Regulativ for husholdningsaffald November 2007 Udarbejdet Kontrolleret Godkendt CMW HHU, LEC, FML CMW 1 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Generelle regler for husholdninger Generelle regler for virksomheder Særlig del Områdeklassificering... 13

Generelle regler for husholdninger Generelle regler for virksomheder Særlig del Områdeklassificering... 13 REGULATIV OM JORD Hvidovre Kommune December 2011 1 Indhold Generel del... 4 1. Formål... 4 Jord som affald... 4 Områdeklassificering, jordflytning og anmeldelse... 4 2. Gyldigheds- og anvendelsesområde...

Læs mere

Struer Kommune Regulativ for husholdningsaffald

Struer Kommune Regulativ for husholdningsaffald Struer Kommune Regulativ for husholdningsaffald Forslag 23. september 2010 Rød tekst: Obligatorisk tekst, jf. affaldsbekendtgørelsen, bek. nr. 48 af 13. januar 2010 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse...

Læs mere

NYT Sæk og container ud til skel. Affaldshåndbog 2016. boliger

NYT Sæk og container ud til skel. Affaldshåndbog 2016. boliger NYT Sæk og container ud til skel Affaldshåndbog 2016 boliger Indhold Meget mere genbrug side 2 Kontakt os når DU har tid side 3 Velkommen på genbrugspladsen side 4 og 5 Storskrald side 6 Papir, karton,

Læs mere

REGULATIV FOR ERHVERVSAFFALD Ballerup Kommune

REGULATIV FOR ERHVERVSAFFALD Ballerup Kommune REGULATIV FOR ERHVERVSAFFALD Ballerup Kommune Gældende fra 1. januar 2012 Indholdsfortegnelse 1. Formål 2 2. Lovgrundlag.2 3. Definitioner 2 4. Registrering af udenlandske virksomheder..2 5. Gebyrer...2

Læs mere

FANØ KOMMUNE. Regulativ for husholdningsaffald af 1. januar 2017

FANØ KOMMUNE. Regulativ for husholdningsaffald af 1. januar 2017 FANØ KOMMUNE Regulativ for husholdningsaffald af 1. januar 2017 i medfør af Miljøministeriets bekendtgørelse Nr. 1309 af 18. december 2012 Indholdsfortegnelse 1 Formål... 3 2 Lovgrundlag... 3 3 Definitioner...

Læs mere

Lyngby-Taarbæk Kommune REGULATIV FOR HUSHOLDNINGSAFFALD

Lyngby-Taarbæk Kommune REGULATIV FOR HUSHOLDNINGSAFFALD Lyngby-Taarbæk Kommune REGULATIV FOR HUSHOLDNINGSAFFALD Gældende fra d. 01-12-2011 1 Formål 1 2 Lovgrundlag 1 3 Definitioner 1 4 Gebyrer 1 5 Klage m.v. 2 6 Overtrædelse og straf 2 7 Bemyndigelse 2 8 Ikrafttrædelse

Læs mere

REGULATIV FOR ERHVERVSAFFALD

REGULATIV FOR ERHVERVSAFFALD Albertslund Komm mune REGULATIV FOR ERHVERVSAFFALD UDKAST Juni 2015 Læsevejledning Forslag til Regulativ for erhvervsaffald i Albertslund Kommune er opbygget med baggrund i standardregulativet, som fremgår

Læs mere

REGULATIV FOR JORD SOM ER AFFALD

REGULATIV FOR JORD SOM ER AFFALD REGULATIV FOR JORD SOM ER AFFALD 1 Formål Formålet med dette regulativ er at fastsætte regler for håndtering af jord, som er affald, fra alle borgere, grundejere og virksomheder i Egedal Kommune med henblik

Læs mere

Gribskov Kommune REGULATIV FOR HUSHOLDNINGSAFFALD

Gribskov Kommune REGULATIV FOR HUSHOLDNINGSAFFALD Gribskov Kommune REGULATIV FOR HUSHOLDNINGSAFFALD Gældende fra d. 20-12-2013 1 Formål 1 2 Lovgrundlag 1 3 Definitioner 1 4 Gebyrer 1 5 Klage m.v. 2 6 Overtrædelse og straf 2 7 Bemyndigelse 2 8 Ikrafttrædelse

Læs mere

REGULATIV FOR JORD SOM ER AFFALD

REGULATIV FOR JORD SOM ER AFFALD Teknik og Miljø 2012 REGULATIV FOR JORD SOM ER AFFALD INDHOLDSFORTEGNELSE 1 Formål 3 2 Lovgrundlag reguleringer 3 3 Gebyrer 3 4 Klage mv. 4 5 Overtrædelse og straf 4 6 Bemyndigelse 4 7 Ikrafttrædelse 5

Læs mere

Høje-Taastrup Kommune

Høje-Taastrup Kommune Høje-Taastrup Kommune Forslag til standardregulativ for erhvervsaffald Dato 31. august 2010 Sags id: 2862039 dok. id.: 2917996 I Generel del 1 Formål m.v. Formålet med dette regulativ er at fastsætte regler

Læs mere

UDKAST TIL REGULATIV FOR ERHVERVSAFFALD I EGEDAL KOMMUNE

UDKAST TIL REGULATIV FOR ERHVERVSAFFALD I EGEDAL KOMMUNE UDKAST TIL REGULATIV FOR ERHVERVSAFFALD I EGEDAL KOMMUNE Indhold GENEREL DEL... 2 1 FORMÅL... 2 2 LOVGRUNDLAG... 2 3 DEFINITIONER... 2 4 REGISTRERING AF UDENLANDSKE VIRKSOMHEDER... 6 5 GEBYRER... 6 6 KLAGE...

Læs mere

Odense Kommune REGULATIV FOR HUSHOLDNINGSAFFALD

Odense Kommune REGULATIV FOR HUSHOLDNINGSAFFALD Odense Kommune REGULATIV FOR HUSHOLDNINGSAFFALD Gældende fra d. 01-01-2012 1 Formål 1 2 Lovgrundlag 1 3 Definitioner 1 4 Gebyrer 2 5 Klage m.v. 2 6 Overtrædelse og straf 3 7 Bemyndigelse 3 8 Ikrafttrædelse

Læs mere

Uddrag fra Regulativ for husholdningsaffald. 9 Ordning for dagrenovation

Uddrag fra Regulativ for husholdningsaffald. 9 Ordning for dagrenovation Uddrag fra Regulativ for husholdningsaffald 9 Ordning for dagrenovation 1 9 Ordning for dagrenovation Uddrag fra Regulativ for husholdningsaffald 9.1 Hvad er dagrenovation Dagrenovation er affald, der

Læs mere

REGULATIV FOR HUSHOLDNINGSAFFALD

REGULATIV FOR HUSHOLDNINGSAFFALD Bilag 1 REGULATIV FOR HUSHOLDNINGSAFFALD Århus Kommune 2007 1 2 2 Lovgrundlag 2.1 Regulativet er udarbejdet med hjemmel i: Lovbekendtgørelse nr. 698 af 22. september 1998 om Miljøbeskyttelse med senere

Læs mere

Regulativ for husholdningsaffald 1 Formål 2 Lovgrundlag 3 Definitioner 4 Gebyrer 5 Klage m.v. 6 Overtrædelse og straf 7 Bemyndigelse

Regulativ for husholdningsaffald 1 Formål 2 Lovgrundlag 3 Definitioner 4 Gebyrer 5 Klage m.v. 6 Overtrædelse og straf 7 Bemyndigelse 1 Formål Formålet med dette regulativ er at fastsætte regler for håndtering af husholdningsaffald fra alle borgere og grundejere i Frederiksberg Kommune med henblik på at forebygge forurening, uhygiejniske

Læs mere

1 Regulativ for husholdningsaffald Sorø Kommune. Sorø Kommune REGULATIV FOR HUSHOLDNINGSAFFALD

1 Regulativ for husholdningsaffald Sorø Kommune. Sorø Kommune REGULATIV FOR HUSHOLDNINGSAFFALD 1 Regulativ for husholdningsaffald Sorø Kommune Sorø Kommune REGULATIV FOR HUSHOLDNINGSAFFALD Gældende fra d. 01-05-2013 2 Regulativ for husholdningsaffald Sorø Kommune Indholdsfortegnelse: 1 Formål 3

Læs mere

restaffald til forbrænding Madaffald metal plast glas papir karton Vi tager skraldet du skal bare sortere det Affaldssortering i fire kamre

restaffald til forbrænding Madaffald metal plast glas papir karton Vi tager skraldet du skal bare sortere det Affaldssortering i fire kamre restaffald til forbrænding Madaffald papir karton metal plast glas Vi tager skraldet du skal bare sortere det Affaldssortering i fire kamre restaffald til forbrænding Madaffald papir karton metal plast

Læs mere

København Kommune REGULATIV FOR ERHVERVSAFFALD. Gældende fra d. Endnu ikke gældende

København Kommune REGULATIV FOR ERHVERVSAFFALD. Gældende fra d. Endnu ikke gældende København Kommune REGULATIV FOR ERHVERVSAFFALD Gældende fra d. Endnu ikke gældende 1 Formål m.v. 1 2 Lovgrundlag 1 3 Definitioner 1 4 Ordninger 6 5 Pligter og rettigheder 6 6 Tilsyn 8 7 Gebyrer 8 8 Klage

Læs mere

Mariagerfjord Kommune REGULATIV FOR HUSHOLDNINGSAFFALD

Mariagerfjord Kommune REGULATIV FOR HUSHOLDNINGSAFFALD Mariagerfjord Kommune REGULATIV FOR HUSHOLDNINGSAFFALD Gældende fra d. 15-01-2016 Indholdsfortegnelse 1 Formål 1 2 Lovgrundlag 1 3 Definitioner 1 4 Gebyrer 2 5 Klage m.v. 2 6 Overtrædelse og straf 2 7

Læs mere

, -' ' *. # 0 % 0.&2,

, -' ' *. # 0 % 0.&2, Regulativ for jord Roskilde Kommune Gældende fra 1. januar 2012 ! "!##$ %!$&'& (!&& ) *&+&, -' ' *. # /# 01$,...5 0 % 0.&2, 1 Regulativet har til formål at: - Inddrage og undtage områder fra områdeklassificeringen

Læs mere

Regulativet er udarbejdet i henhold til gældende miljølovgivning, herunder navnlig:

Regulativet er udarbejdet i henhold til gældende miljølovgivning, herunder navnlig: Regulativ for jord - Jordhåndtering - Områdeklassificering - Skema til anmeldelse af jordflytning Gældende fra den 5. april 2012 REGULATIV FOR JORD 1 Formål 1.1 Jordhåndtering Formålet med dette regulativ

Læs mere

Idekatalog. Idekatalog til affaldsplan 2005 Pandrup Kommune

Idekatalog. Idekatalog til affaldsplan 2005 Pandrup Kommune - et idékatalog Idekatalog Vi er nu nået godt halvvejs i arbejdet med den nye affaldsplan. Indtil nu er der arbejdet med at gøre status over, hvilke ordninger vi tilbyder brugerne, mængden af affald, der

Læs mere

Ny affaldsløsning BRØNDBY KOMMUNE

Ny affaldsløsning BRØNDBY KOMMUNE Ny affaldsløsning BRØNDBY KOMMUNE Velkommen til Skraldetanterne dine nye affaldsbeholdere Brøndby Kommune gør det nu lettere for dig at sortere dit affald, så det kan blive genbrugt. Derfor får alle med

Læs mere

REGULATIV FOR JORD SOM ER AFFALD

REGULATIV FOR JORD SOM ER AFFALD Teknik og Miljø 2012 REGULATIV FOR JORD SOM ER AFFALD INDHOLDSFORTEGNELSE 1 Formål 3 2 Lovgrundlag reguleringer 3 3 Gebyrer 3 4 Klage mv. 4 5 Overtrædelse og straf 4 6 Bemyndigelse 4 7 Ikrafttrædelse 5

Læs mere

Regulativ for erhvervsaffald i Herning Kommune

Regulativ for erhvervsaffald i Herning Kommune Regulativ for erhvervsaffald i Herning Kommune Ikrafttrådt 1. januar 2012 1 I Generel del...3 1 Formål m.v...3 2 Lovgrundlag...3 3 Definitioner...3 4 Registrering af udenlandske virksomheder...3 5 Gebyrer...4

Læs mere

Regulativet er udarbejdet i henhold til gældende miljølovgivning, herunder navnlig:

Regulativet er udarbejdet i henhold til gældende miljølovgivning, herunder navnlig: 1 Formål Formålet med dette regulativ er at fastsætte regler for håndtering af husholdningsaffald fra alle borgere og grundejere i Sorø Kommune med henblik på at forebygge forurening, uhygiejniske forhold

Læs mere

Regulativ for jord Roskilde Kommune Udkast

Regulativ for jord Roskilde Kommune Udkast Regulativ for jord Roskilde Kommune Udkast Indhold 1. Formål... 2 2. Gyldigheds- og anvendelsesområde... 2 3. Lovgrundlag og definitioner... 2 4. Områdeklassificering... 2 5. Analysefrie delområder...

Læs mere

Kommunens nuværende affaldsordninger

Kommunens nuværende affaldsordninger 7 Kommunens nuværende affaldsordninger Ordninger for private husstande Lejre Kommune er forpligtet til, at etablere indsamlingsordninger for affald fra private husstande. De private husstande er samtidig

Læs mere

Bornholms Regionskommunes Regulativ for husholdningsaffald

Bornholms Regionskommunes Regulativ for husholdningsaffald Bornholms Regionskommunes Regulativ for husholdningsaffald Indhold: I. Generel del... 2 1 Formål... 2 2 Lovgrundlag... 2 3 Definitioner... 2 4 Ordninger... 5 5 Pligter og rettigheder... 5 6 Tilsyn... 6

Læs mere

Regulativ for husholdningsaffald

Regulativ for husholdningsaffald Regulativ for husholdningsaffald Gældende pr. 1. januar 2011 Bornholms Affaldsbehandling Almegårdsvej 8 3700 Rønne Tlf.: 56 95 92 00 Fax: 56 95 92 03 E-mail: mail@bofa.dk www.bofa.dk Bofa en virksomhed

Læs mere

Bekendtgørelse om affald

Bekendtgørelse om affald Fornyet høring over tilmeldeordning for virksomhedernes adgang til genbrugspladser samt nye gebyrbestemmelser Bekendtgørelse om affald. Etablering af og krav til visse ordninger for virksomheder 39. Kommunalbestyrelsen

Læs mere

Sammenfatning af de nye regler på affaldsområdet

Sammenfatning af de nye regler på affaldsområdet Notat Fra: Lars Høier 05. februar 2010 Dokumentnr.: 51042 Sammenfatning af de nye regler på affaldsområdet Der er i januar 2010 kommet to nye bekendtgørelser på affaldsområdet: Affaldsbekendtgørelsen,

Læs mere

Tids- og aktivitetsoversigt Affaldsplan 2009-2020

Tids- og aktivitetsoversigt Affaldsplan 2009-2020 Husholdninger Dagrenovation Information om sortering og om eksisterende ordninger En øget udsortering af genanvendelige materialer fra husholdningsaffald. Etablere affaldsøer i kolonihaver Optimere mulighederne

Læs mere

Glostrup Kommune REGULATIV FOR HUSHOLDNINGSAFFALD

Glostrup Kommune REGULATIV FOR HUSHOLDNINGSAFFALD Glostrup Kommune REGULATIV FOR HUSHOLDNINGSAFFALD Gældende fra d. 01-05-2016 Indholdsfortegnelse 1 Formål 1 2 Lovgrundlag 1 3 Definitioner 1 4 Gebyrer 2 5 Klage m.v. 2 6 Overtrædelse og straf 2 7 Bemyndigelse

Læs mere

HOERING. Haderslev Kommune REGULATIV FOR HUSHOLDNINGSAFFALD. Gældende fra d. Endnu ikke gældende

HOERING. Haderslev Kommune REGULATIV FOR HUSHOLDNINGSAFFALD. Gældende fra d. Endnu ikke gældende Haderslev Kommune REGULATIV FOR HUSHOLDNINGSAFFALD Gældende fra d. Endnu ikke gældende 1 Formål 1 2 Lovgrundlag 1 3 Definitioner 1 4 Ordninger 5 5 Pligter og rettigheder 6 6 Tilsyn 7 7 Gebyrer 7 8 Klage

Læs mere

Regulativ for husholdningsaffald. April 2016

Regulativ for husholdningsaffald. April 2016 Regulativ for husholdningsaffald April 2016 Indhold I Generel del... 2 1 Formål... 2 2 Lovgrundlag... 2 3 Definitioner... 2 4 Gebyrer... 3 5 Klage m.v.... 3 6 Overtrædelse og straf... 3 7 Bemyndigelse...

Læs mere

Tønder Kommune REGULATIV FOR JORD

Tønder Kommune REGULATIV FOR JORD Tønder Kommune REGULATIV FOR JORD 1. Formål Formålet med regulativet er at fastsætte regler for håndtering af jord, som er affald, fra alle borgere, grundejer og virksomheder i Tønder Kommune. Regulativet

Læs mere

Kolding Kommune REGULATIV FOR HUSHOLDNINGSAFFALD

Kolding Kommune REGULATIV FOR HUSHOLDNINGSAFFALD Kolding Kommune REGULATIV FOR HUSHOLDNINGSAFFALD Gældende fra d. 01-01-2011 1 Formål 1 2 Lovgrundlag 1 3 Definitioner 1 4 Ordninger 6 5 Pligter og rettigheder 6 6 Tilsyn 8 7 Gebyrer 8 8 Klage m.v. 10 9

Læs mere

REGULATIV FOR JORD, SOM ER AFFALD NÆSTVED KOMMUNE

REGULATIV FOR JORD, SOM ER AFFALD NÆSTVED KOMMUNE REGULATIV FOR JORD, SOM ER AFFALD I NÆSTVED KOMMUNE Gældende fra den 28.2.2012 1 I GENEREL DEL 3 1 FORMÅL 3 2 LOVGRUNDLAG 3 3 GEBYRER 3 4 KLAGE M.V. 3 5 OVERTRÆDELSE OG STRAF 4 6 BEMYNDIGELSE 4 7 IKRAFTTRÆDELSE

Læs mere