Danfoss A/S Halvårsrapport 2008

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Danfoss A/S Halvårsrapport 2008"

Transkript

1 Presseorientering Danfoss A/S Halvårsrapport Danfoss er en af Danmarks største industrivirksomheder. Danfoss er en global koncern, der spiller en ledende rolle inden for forskning, udvikling, produktion, salg og service af mekaniske og elektroniske komponenter og løsninger til en lang række industrier. Danfoss aktiviteter er delt op i tre hovedforretningsområder: Danfoss Refrigeration & Air Conditioning Division, Danfoss Heating Division og Danfoss Motion Controls Division. Hvert forretningsområde hører til blandt de førende i sin branche. Danfoss har også en bestemmende ejerandel i en af verdens førende producenter og leverandører af mobilhydraulik, Sauer-Danfoss. Danfoss stræber efter at nå sine mål med det mindst mulige forbrug af råmaterialer og energi, minimal påvirkning af omgivelserne og effektiv udnyttelse af ressourcerne. Danfoss har en lang tradition for et socialt ansvar over for både medarbejdere og det omgivende samfund. Danfoss A/S halvårsrapport for perioden 1. januar til 30. juni - udsendt 8. september

2 Selvom vi har været påvirket af den generelle afmatning på markederne, er det stort set lykkedes os at fastholde vores omsætning og indtjening, og det er vi godt tilfredse med. Markedssituationen gør dog, at vi justerer vores forventninger til det samlede resultat for. Vi forventer overordnet set stadig at kunne løfte indtjeningen i forhold til sidste år trods konjunkturerne. Jørgen M. Clausen, adm. direktør og CEO, Danfoss A/S Hovedpunkter for 1. halvår (eksklusive Sauer-Danfoss): Omsætningen blev på 11,4 mia. DKK, svarende til en vækst på 5%. Korrigeret for tilkøb, frasalg og valutaomregning er der tale om en vækst på 6% mod 15% i samme periode året før. Resultat før andre driftsindtægter og driftsudgifter blev på 693 mio. DKK, mens resultat af primær drift (EBIT) blev 697 mio. DKK, hvilket er stort set på niveau med året før. Periodens resultat blev på 427 mio. DKK, mod 601 mio. DKK året før. I resultatet for indgik en ekstraordinær indtægt fra salget af Damcos A/S på 186 mio. DKK. Medarbejderantallet er vokset til fra i 2. kvartal. Omsætningsforventningerne justeres til niveauet 23 til 24 mia. DKK fra tidligere 23,5 til 24,5 mia. DKK. Forventningerne til resultat af primær drift (EBIT) justeres til niveauet 1,6 til 1,9 mia. DKK fra 1,9 til 2,2 mia. DKK, mens EBIT margin ventes at blive mellem 7,0 og 8,0%. Tidligere var niveauet 8,0 til 9,0%. Forventninger til (inklusive Sauer-Danfoss): Omsætningen ventes at være i niveauet 28 til 29 mia. DKK. Justeret EBIT margin, der måles på EBIT før omkostninger og afskrivninger, som følge af omvurdering af aktiver og passiver i forbindelse med virksomhedskøb, forventes at være mellem 7,0 og 8,0%. For yderligere detaljer omkring forventningerne og påvirkningen fra købet af aktierne i Sauer-Danfoss se side 3 og 7. Nordborg, den 8. september Jørgen M. Clausen Adm. direktør og CEO: Niels B. Christiansen Vice adm. direktør: Kim Fausing Koncerndirektør og COO: Frederik Lotz Koncerndirektør og CFO: Spørgsmål vedr. denne meddelelse bedes rettet til: Chief Reputation Officer Ole M. Daugbjerg ( ). Yderligere information om Danfoss kan findes på Danfoss hjemmeside: Danfoss A/S halvårsrapport for perioden 1. januar til 30. juni - udsendt 8. september Side 2 af 17

3 Erhvervelsen af yderligere aktier i Sauer-Danfoss Inc. Danfoss køb af yderligere 17,4 % af aktiekapitalen i Sauer-Danfoss Inc. blev godkendt af konkurrencemyndighederne i juli. Danfoss A/S ejer således nu 55,4% af Sauer-Danfoss Inc., og selskabet vil fra denne måned indgå som et datterselskab i regnskabet for Danfoss. Sauer-Danfoss skal således konsolideres 100% efter gældende regnskabspraksis. Danfoss har en option på at erhverve yderligere 20,1% af aktiekapitalen i Sauer- Danfoss inden for de kommende tre år. Da godkendelsen fra konkurrencemyndighederne først er kommet efter afslutningen af 2. kvartal, indgår Sauer- Danfoss ikke som et datterselskab i halvårsregnskabet men indgår som tidligere i posten Resultatandelen af associerede selskaber/joint ventures. Sauer-Danfoss tallene vil først indgå i Danfoss regnskab fra 3. kvartal og da kun med tallene for 3. kvartal periodisk. Regnskabsmæssig påvirkning Arbejdet med at opgøre aktiver, forpligtigelser og eventualforpligtigelser i Sauer-Danfoss til dagsværdi pr. overtagelsesdagen i juli er begyndt. Der forventes ændringer på stort set alle poster, men de største ændringer ventes at ske indenfor immaterielle og materielle anlægsaktier. Arbejdet hermed ventes først afsluttet i forbindelse med udarbejdelse af årsregnskabet for. På nuværende tidspunkt forventes disse reguleringer at påvirke resultatopgørelsen i niveauet 300 til 600 mio. DKK i. Den forventede påvirkning af resultatopgørelsen er medregnet i forventningerne for, som fremgår af side 7. Det vil hovedsageligt være i de to første regnskabsår efter overtagelsen, at reguleringerne vil påvirke resultatopgørelsen. Også i de efterfølgende år kan der forekomme reguleringer, der påvirker resultatopgørelsen. Nedenfor er vist en oversigt over, hvor og hvornår tallene fra Sauer-Danfoss (SD) vil indgå i Danfoss regnskab. Q2 Q3 Resultatopgørelse Ekskl. SD Inkl. SD*) Inkl. SD**) Balance Ekskl. SD Inkl. SD*) Inkl. SD**) Forventninger Inkl. SD***) Inkl. SD***) Inkl. SD***) *) Inkl. 3. kvartalsresultat fra Sauer-Danfoss **) Inkl. 2. halvårsresultat fra Sauer-Danfoss ***) Inkl. Sauer-Danfoss forventninger til 2. halvår Forventningerne I forventningerne for er omsætnings- og indtjeningsforventningerne i Sauer-Danfoss inkluderet med de udmeldte forventninger i Sauer-Danfoss halvårsmeddelelse for i overensstemmelse med Danfoss regnskabspraksis. Danfoss A/S halvårsrapport for perioden 1. januar til 30. juni - udsendt 8. september Side 3 af 17

4 Hoved- og nøgletal Mio. DKK (hvis ikke andet er nævnt). Alle kvartalstal er ureviderede. Ændring Ændring Resultatopgørelse: Nettoomsætning % % EBITDA % % EBITDA Margin 9,6% 11,4% 10,8% 10,6% 11,6% 10,8% 10,6% Resultat før andre driftsindtægter og udgifter % % Resultat af Primær drift (EBIT) % % EBIT Margin 5,3% 7,0% 6,5% 6,1% 7,3% 6,5% 6,1% Resultat før skat % % Resultatgrad 4,4% 6,9% 7,0% 5,1% 6,2% 7,0% 5,1% Nøgletal 1) : Frit cash flow Netto rentebærende gæld % RONA 2) 2,5% 3,2% 6,2% 5,3% 14,1% 6,2% 5,3% 1) Nøgletallene er, i de tilfælde hvor nøgletallene er defineret af Den Danske Finansanalytikerforening, beregnet i overensstemmelse hermed. 2) RONA (Return On Net Assets): Resultat af primær drift af gennemsnitlige nettoaktiver. Ved nettoaktiver forstås aktiver i alt med fradrag af kapitalandele i associerede selskaber og joint ventures, likvide beholdninger, hensatte forpligtelser samt ikke-rentebærende gæld. Omsætning og indtjening er presset fra flere sider Danfoss Koncernens omsætning blev i 1. halvår på 11,4 mia. DKK, hvilket er 5% højere end samme periode året før. Korrigeret for tilkøb, frasalg og valutaomregninger er der tale om en vækst på 6% mod 15 % i samme periode året før. Resultatet før andre driftsindtægter og driftsudgifter blev 693 mio. DKK, mens resultat af primær drift (EBIT) blev 697 mio. DKK. Resultatet er stort set på niveau med året før. Trods den generelle afmatning på flere af markederne, lykkedes det at øge omsætningen og fastholde indtjeningen. Udviklingen i 1. halvår er dog lavere end forventet, og kombineret med udsigterne for 2. halvår er der foretaget en mindre nedjustering af forventningerne til resultatet for hele. Den generelle afmatning som følge af efterdønningerne af den finansielle krise på det amerikanske marked er fortsat i 2. kvartal. Det slår igennem med varierende styrke for de forskellige produktområder og på de forskellige markeder. Danfoss er især ramt af nedgangen i salg til nybyggeri og salg til producenter af husholdningsapparater, hvor flere af koncernens produkter indgår. På trods af denne udvikling er det lykkedes at opnå en vækst på det europæiske hovedmarked, hvor det vigtige tyske marked viser en tocifret vækst. Mens den negative udvikling på det amerikanske marked er fortsat, viser Latinamerika, Rusland og Kina fortsat vækst. Den er imidlertid på et lidt lavere niveau end i. Set i lyset af de generelle markedstendenser anses salgsudviklingen for tilfredsstillende. Det ventes ikke, at markedsforholdene på koncernens hovedmarkeder vil blive væsentligt forbedret i løbet af 2. halvår. Både omsætning og indtjening er i halvåret påvirket af den lave dollarkurs. Indtjeningen er ligeledes presset af de høje råvarepriser. Den hårde priskonkurrence betyder, at det ikke i fuldt omfang har kunnet lade sig gøre, at få disse stigninger overført til salgspriserne. Danfoss A/S halvårsrapport for perioden 1. januar til 30. juni - udsendt 8. september Side 4 af 17

5 Resultat før andre driftsindtægter og driftsudgifter blev på 693 mio. DKK mod 702 mio. DKK i, svarende til et fald på 1%. Væksten i halvåret har ikke helt levet op til forventningerne. Resultat af primær drift (EBIT) blev på 697 mio. DKK mod 712mio. DKK året før. Resultatet skal vurderes i lyset af, at EBIT i var positivt påvirket af avancen i forbindelse med salget af Damcos A/S. EBIT margin blev på 6,1% mod 6,5% i samme periode i. Justeret EBIT margin, der måles på EBIT før omkostninger og afskrivninger som følge af omvurdering af aktiver og passiver i forbindelse med virksomhedskøb, blev på 6,5% mod 6,8% sidste år. Resultatandelen af associerede selskaber/joint ventures udgjorde 69 mio. DKK mod 219 mio. DKK året før. Faldet skal ses i forhold til, at der i posten i blandt andet indgår 186 mio. DKK, der er en del af avancen ved salg af Damcos A/S. Herudover indgår resultatandele fra Sauer-Danfoss Inc. i med 91 mio. DKK mod 69 mio. DKK året før. De finansielle poster netto viste et minus på 187 mio. DKK mod et minus på 173 mio. DKK året før. Udviklingen skyldes primært stigende nettorenteudgifter som følge af øget låntagning samt valutakurstab. Valutakurstabene kan primært henføres til faldet i USD. Resultatet før skat faldt med 24% til 579 mio. DKK fra 758 mio. DKK. åretfør. Periodens resultat blev på 427 mio. DKK, mod 601 mio. DKK i. Resultatet skal vurderes i lyset af, at resultatet i var positivt påvirket af avancen i forbindelse med salget af Damcos A/S. Den nettorentebærende gæld udgjorde mio. DKK mod mio. DKK i. Stigningen i gælden kan primært henføres til låntagning i forbindelse med investeringer i nye virksomheder og anlægsaktiver samt øget pengebinding i arbejdskapital. Egenkapitalen udgjorde mio. DKK, svarende til en soliditet på 46,2% mod 49,0% ved udgangen af. Det frie cash flow, der sammensættes af pengestrøm fra driften på -320 mio. DKK og pengestrøm fra investeringer på 913 mio. DKK, udgjorde mio. DKK mod -859 mio. DKK i. Det frie cash flow før M&A (køb og salg af virksomheder) blev på mio. DKK mod -981 mio. DKK i. Den øgede pengebinding i forhold til kan primært henføres til øgede investeringer i maskiner og bygninger. Forsknings- og udviklingsomkostningerne blev på 460 mio. DKK mod 407 mio. DKK året før, hvilket er en stigning på 13%. Det svarer til 4% af omsætningen. Danfoss A/S halvårsrapport for perioden 1. januar til 30. juni - udsendt 8. september Side 5 af 17

6 Køb og salg af virksomheder Danfoss har i juni solgt sin overfladefabrik i Nordborg til Sønderborg Fornikling A/S med overtagelse pr. 1. september. Sønderborg Fornikling A/S overtager overfladefabrikkens 31 medarbejdere. Ændringer i antal medarbejdere Danfoss Koncernen havde ved udgangen af 2. kvartal medarbejdere, hvilket er en stigning på ansatte i forhold til. Medarbejderne fordeler sig med i Europa ekskl. Danmark (: 9.959), i Nordamerika inklusive Mexico (2.539), i Asien-Pacific inklusive Kina (2.469) og 307 i øvrige regioner (296). I Danmark var der ved udgangen af kvartalet ansat medarbejdere mod året før. Begivenheder efter kvartalets afslutning Den 1. juli meddelte adm. direktør og koncernchef Jørgen M. Clausen, at han pr. 1. oktober vil fratræde sin stilling. Bestyrelsen har udpeget viceadm. direktør Niels B. Christiansen som ny adm. direktør og koncernchef fra samme dato. Danfoss A/S halvårsrapport for perioden 1. januar til 30. juni - udsendt 8. september Side 6 af 17

7 Forventninger til (eksklusive Sauer-Danfoss): Den svage markedsudvikling i første halvår kombineret med udsigterne for andet halvår gør, at Danfoss laver en mindre nedjustering af forventningerne til både omsætning og indtjening for hele. Danfoss forventer nu en omsætning i niveauet 23 til 24 mia. DKK mod tidligere 23,5 til 24,5 mia. DKK. Forventningerne til resultat af primær drift (EBIT) justeres til niveauet 1,6 til 1,9 mia. DKK fra 1,9 til 2,2 mia. DKK EBIT margin ventes at blive i niveauet 7,0 og 8,0% mod 8,0 til 9,0%. Forventninger til (inklusive Sauer-Danfoss): Danfoss Koncernen forventer følgende for : Omsætningen ventes at være i niveauet 28 til 29 mia. DKK Resultat af primær drift (EBIT) ventes at være i niveauet 1,2 til 1,8 mia. DKK. (Denne resultatforventning er stærkt påvirket af forventede reguleringer efter købet af Sauer-Danfoss se yderligere nedenfor). Det lave niveau skyldes blandet andet at, Sauer-Danfoss EBIT traditionelt er lavere i andet halvår end i første halvår på grund af forretningens sæsonmønster. Arbejdet med at opgøre aktiver, forpligtigelser og eventualforpligtigelser i Sauer-Danfoss til dagsværdi pr. overtagelsesdagen i juli er begyndt. Der forventes ændringer på stort set alle poster, men de største ændringer ventes at ske indenfor immaterielle og materielle anlægsaktier. Arbejdet ventes først afsluttet i forbindelse med udarbejdelse af årsregnskabet for. På nuværende tidspunkt forventes disse reguleringer at påvirke resultatopgørelsen i niveauet 300 til 600 mio. DKK i. Justeret EBIT margin, der måles på EBIT før omkostninger og afskrivninger, som følge af omvurdering af aktiver og passiver i forbindelse med virksomhedskøb, forventes at være mellem 7,0 og 8,0%. I forventningerne for er omsætnings- og indtjeningsforventningerne i Sauer-Danfoss inkluderet med de udmeldte forventninger i Sauer-Danfoss halvårsmeddelelse for i overensstemmelse med Danfoss regnskabspraksis. Forudsætninger og risikofaktorer: Den generelle afmatning på markederne i Nordamerika og Europa ventes at fortsætte i 2. halvår. Der ventes fortsat vækst på markederne i Østeuropa, Rusland, Kina og Latinamerika. Råvarepriserne ventes også i 2. halvår at være præget af store udsving, og generelt forventes priserne at holde sig på et højt niveau. Priserne på kobber og messing ventes at falde svagt hen over året, mens prisen på stål ventes at stige yderligere. Danfoss A/S halvårsrapport for perioden 1. januar til 30. juni - udsendt 8. september Side 7 af 17

8 Danfoss kerneforretningsområder Den generelle afmatning i verdensøkonomien har ramt Danfoss Refrigeration & Air Conditioning Divisions salg af køle- og air condition-produkter på stort set alle markeder. Trods denne udvikling er det gennem øget omkostningsstyring lykkedes at reducere indtjeningstabet. En række tiltag for at øge salg og indtjening vil blive yderligere intensiveret, men effekten vil formentlig først vise sig i slutningen af året. Niels B. Christiansen, vice adm. direktør, Danfoss A/S Danfoss Refrigeration & Air Conditioning Division oplevede et fald i både omsætning og indtjening i halvåret. Omsætningen faldt med 2% til mio. DKK fra mio. DKK. Korrigeret for tilkøb, frasalg og valutaomregning var der tale om en stigning på 1%. Mio. DKK (hvis ikke andet er nævnt). Alle kvartalstal er ureviderede. Danfoss Refrigeration & Air Conditioning Division Ændr. Ændr. Nettoomsætning % % Resultat af primær drift (EBIT) % % EBIT Margin 7,0% 8,6% 8,5% 8,3% 7,7% 8,3% Nettoaktiver % Anlægsinvesteringer % % Antal ansatte % Året Afmatningen på det globale køle- og air condition-marked har påvirket salget negativt i perioden, men ikke alle divisionens produktområder og markeder er ramt lige hårdt. Salget på det europæiske marked ligger under niveauet fra halvåret, og på det vigtige tyske marked er udviklingen også negativ. Den negative udvikling på det amerikanske marked er fortsat. Til gengæld er der fortsat en fremgang i salget på både det russiske og kinesiske marked. Udviklingen ventes ikke at ændre sig væsentligt på markederne i 2. halvår. Resultat af primær drift (EBIT) faldt til 478 mio. DKK fra 496 mio. DKK året før, svarende til et fald på 4%. De fortsatte prisstigninger på vigtige råmaterialer vedbliver med at sætte indtjeningen under pres. Gennem en tilpasning af omkostningsniveauet er effekten af indtjeningstabet blevet reduceret. Danfoss A/S halvårsrapport for perioden 1. januar til 30. juni - udsendt 8. september Side 8 af 17

9 Danfoss Heating Divisions salgsfremgang er forsat på de østeuropæiske og russiske markeder. Igangsætningen af flere renoveringsprojekter på markederne ventes at bidrage positivt til væksten i løbet af 2. halvår. Vi har sat flere tiltag i gang, der skal være med til at sikre en øget indtjeningen i divisionen Frederik Lotz, koncerndirektør og CFO, Danfoss A/S Danfoss Heating Division fik fremgang i salget i halvåret. Omsætningen steg med 10% til mio. DKK fra mio. DKK. Korrigeret for tilkøb, frasalg og valutaomregning var der tale om en stigning på 5%. Mio. DKK (hvis ikke andet er nævnt). Alle kvartalstal er ureviderede. Danfoss Heating Division Ændr. Ændr. Nettoomsætning % % Resultat af primær drift (EBIT) % % EBIT Margin 4,3% 6,3% 6,1% 5,3% 10,1% 5,3% Nettoaktiver % Anlægsinvesteringer % % Antal ansatte % Året Efter et dårligt 1. kvartal har salget på det europæiske marked i 2. kvartal generelt udviklet sig som forventet. For de første seks måneder af året viser det europæiske marked en svag vækst, men med store forskelle på de enkelte markeder. Det tyske marked viser igen vækst, mens udviklingen i Frankrig er på niveau med året før. Væksten på markederne i Østeuropa og Rusland er fortsat. Udviklingen ventes ikke, at ændre sig væsentligt på markederne i 2. halvår. Resultat af primær drift (EBIT) faldt 5% til 161 mio. DKK mod 169 mio. DKK året før. For at tilpasse aktiviteterne til den forventede markedsudvikling på hovedmarkederne er der igangsat en tilpasning af omkostningsniveauet for derigennem at kunne fastholde indtjeningen. Danfoss A/S halvårsrapport for perioden 1. januar til 30. juni - udsendt 8. september Side 9 af 17

10 Det er glædeligt at se, at væksten er fortsat i Danfoss Motion Controls Division i halvåret. Selvom markedsudsigterne er mere usikre for 2. halvår, venter vi, at den positive udvikling vil fortsætte. Drivkraften bag væksten vil primært være vores nye produktprogram af frekvensomformere Kim Fausing, koncerndirektør og COO, Danfoss A/S Danfoss Motion Controls Division havde fremgang i både omsætning og indtjening i halvåret. Omsætningen steg med 16% til mio. DKK fra mio. DKK. Korrigeret for tilkøb, frasalg og valutaomregning var der tale om en vækst på 18%. Mio. DKK (hvis ikke andet er nævnt). Alle kvartalstal er ureviderede. Danfoss Motion Controls Division Ændr. Ændr. Nettoomsætning % % Resultat af primær drift (EBIT) % % EBIT Margin 3,6% 10,5% 5,1% 7,9% 7,4% 7,9% Nettoaktiver % Anlægsinvesteringer % % Antal ansatte % Året Salgsudviklingen har været særdeles god i 1. halvdel af året, og der har været vækst på alle væsentlige markeder. Væksten på det europæiske marked, herunder det tyske, viste en tocifret vækst. Markederne i Kina, Latinamerika og Rusland har ligeledes bidraget til væksten. Resultat af primær drift (EBIT) steg med 79% til 188 mio. DKK fra 105 mio. DKK året før. Danfoss A/S halvårsrapport for perioden 1. januar til 30. juni - udsendt 8. september Side 10 af 17

11 Sauer-Danfoss Inc. er børsnoteret i New York, USA. Selskabet er fra juli et datterselskab til Danfoss A/S, og koncernen ejer 55,4 % af aktierne i Sauer-Danfoss Inc.. Sauer-Danfoss Inc Mio. USD (hvis ikke Ændr. andet er nævnt). Nettoomsætning % Resultat efter skat % 47 Sauer-Danfoss Inc. medtages i koncernregnskabet for Danfoss A/S under posten Andel af resultat i associerede virksomheder/joint ventures. For yderligere information se venligst Sauer-Danfoss hjemmeside: Danfoss A/S halvårsrapport for perioden 1. januar til 30. juni - udsendt 8. september Side 11 af 17

12 Hoved- og nøgletal Mio. DKK (hvis ikke andet er nævnt). Alle kvartalstal er ureviderede. Ændring Ændring Resultatopgørelse: Nettoomsætning *) % % EBITDA % % Resultat før andre driftsindtægter og -udgifter % % Resultat af primær drift (EBIT) % % Andel af resultat i associerede /joint ventures % % Finansielle poster netto % % Resultat før skat (EBT) % % Periodens resultat % % *) Omsætningsvækst i alt: 17% 9% 20% 5% 14% Reel vækst 12% 9% 15% 6% 12% Kursudvikling -1% -4% -2% -4% -2% Tilkøb/frasalg netto 6% 4% 7% 3% 4% Balance: Langfristede aktiver i alt Aktiver Egenkapital Netto rentebærende gæld % Nettoaktiver % Anlægsinvesteringer % % Pengestrømsopgørelse: Pengestrømme fra driftsaktivitet Pengestrømme fra investeringsaktivitet heraf køb af immaterielle og materielle anlægsaktiver heraf køb af dattervirksomheder og aktiviteter Frit cash flow Frit cash flow før M&A % Pengestrøm fra finansieringsaktivitet Nøgletal: Antal medarbejdere (ultimo) % EBIT margin ekskl. andre driftsindtægter 5,5% 6,9% 1,4 6,5% 6,1% -0,4 7,4% EBIT margin 5,3% 7,0% 1,7 6,5% 6,1% -0,4 7,3% Justeret EBIT margin 6,8% 6,5% 7,6% EBITDA margin 9,6% 11,4% 1,8 10,8% 10,6% 11,6% RONA 1) 2,5% 3,2% 0,7 6,2% 5,3% 14,1% Egenkapitalens forrentning 6,5% 4,3% 11,4% Soliditetsgrad 46,8% 46,2% 49,0% Gearing 42,0% 52,7% 38,4% 1) RONA (Return On Net Assets) Resultat af primær drift af gennemsnitlige nettoaktiver. Ved netto aktiver forstås aktiver i alt med fradrag af kapitalandele i associerede virksomheder og joint ventures, likvide beholdninger, hensatte forpligtelser samt ikke-rentebærende gæld. Danfoss A/S halvårsrapport for perioden 1. januar til 30. juni - udsendt 8. september Side 12 af 17

13 Resultatopgørelse Mio. DKK (hvis ikke andet er nævnt). Alle kvartalstal er ureviderede. Ændring Ændring Nettoomsætning % % Nettoomsætning Danfoss services m.v % % Produktionsomkostninger % % Bruttoresultat % % ,5% 29,9% 29,0% 29,0% 29,2% 29,0% Distributionsomkostninger % % Administrationsomkostninger % % Resultat før andre driftsindtægter og driftsudgifter % % ,5% 6,9% 6,5% 6,1% 7,4% 6,1% Andre driftsindtægter og driftsudgifter % % Resultat af primær drift (EBIT) % % ,3% 7,0% 6,5% 6,1% 7,3% 6,1% Andel af resultat i associerede/joint ventures % % Finansielle poster netto % % Resultat før skat % % Skat af resultat % % Resultat efter skat % % Danfoss A/S halvårsrapport for perioden 1. januar til 30. juni - udsendt 8. september Side 13 af 17

14 Balance Mio. DKK. AKTIVER Langfristede aktiver Immaterielle anlægsaktiver Materielle anlægsaktiver Andre langfristede aktiver Langfristede aktiver i alt Kortfristede aktiver Varebeholdninger Tilgodehavender Likvide beholdninger Kortfristede aktiver i alt Aktiver i alt PASSIVER Egenkapital i alt Langfristede forpligtelser Kortfristede forpligtelser Forpligtelser i alt Passiver i alt Danfoss A/S halvårsrapport for perioden 1. januar til 30. juni - udsendt 8. september Side 14 af 17

15 Pengestrømsopgørelse Mio. DKK. Resultat af primær drift (EBIT) Regulering vedrørende ikke-kontante driftsposter Ændring i driftskapital Pengestrøm fra primær drift Finansielle indbetalinger mv Finansielle udbetalinger mv Modtaget udbytte Pengestrøm fra drift før betalte selskabsskatter Betalt selskabsskat Pengestrøm fra driftsaktivitet Køb/erhvervelse af immaterielle anlægsaktiver Køb af materielle anlægsaktiver Salg af materielle anlægsaktiver Køb af dattervirksomheder og aktiviteter Frasalg af aktiviteter Køb (-) /salg af værdipapirer, øvrige kapitalandele og udlån Pengestrøm fra investeringsaktivitet Fri pengestrøm / frit cash flow Fremmedfinansiering: Afdrag (-)/optagelse af gæld til kreditinstitutter Aktionærerne: Kapitalforhøjelser/udstedelse af aktier Erhvervelse/salg af egne aktier Tilgang/afgang af minoritetsinteresser Udbetalt udbytte Pengestrøm fra finansieringsaktivitet Pengestrøm fra drifts-, investerings-, og finansieringsaktivitet Likvide beholdninger, primo Valutakursregulering på likvide beholdninger Likvide beholdninger, ultimo Danfoss A/S halvårsrapport for perioden 1. januar til 30. juni - udsendt 8. september Side 15 af 17

16 Egenkapitalspecifikation Mio. DKK. Aktie kapital 1) Reserve for sikringstransaktioner Valutakursreguleringer Reserve egne aktier Øvrige reserver Andre reserver Foreslået udbytte Danfoss A/S andel af egenkapitalen Minoritets interesser I alt Egenkapital 1. januar Årets indregnede indt. og omk Udloddet udbytte Regulering Køb af minoritetsinteresser Kapitaludvidelse/kapitalreduktion Aktiebaseret vederlæggelse Egenkapital 31. december Årets indregnede indt. og omk Udloddet udbytte Reguleng 0 0 Køb af minoritetsinteresser Kapitaludvidelse/kapitalreduktion Aktiebaseret vederlæggelse Egenkapital 30. juni ) Fordeling af aktier: A-aktier: DKK 425 mio. B-aktier: DKK 598,5 mio. Geografiske hovedtal Mio. DKK. Koncern EU Øvrige Europa Asien Nordamerika Afrika Pacific Latinamerika Mellemøsten I alt Nettoomsætning 1. hlv Nettoomsætning 1. hlv Nettoomsætningens geografiske placering fastlægges ud fra de lande hvor kunderne er hjemhørende Danfoss A/S halvårsrapport for perioden 1. januar til 30. juni - udsendt 8. september Side 16 af 17

17 Kontaktadresse: Danfoss A/S 6430 Nordborg Tlf.: Fax: Yderligere information kan findes på Danfoss hjemmeside: Dato for udsendelse: Denne pressemeddelelse er udsendt den 8. september på dansk, tysk og engelsk. Det er den originale danske tekst, der er gældende, såfremt misforståelser måtte opstå på grund af den engelske eller tyske oversættelse. Anvendte valutakurser: Regnskabet er udarbejdet i danske DKK. Resultatopgørelsen er omregnet til DKK med rapporteringsperiodens gennemsnitskurser. Balancen er omregnet med rapporteringsperiodens slutkurser. Valuta: Ult. kurser Ult. kurser Året Ult. kurser Gns. kurser Gns. kurser Året Gns. kurser 7,44 7,46 7,46 7,45 7,46 7,45 GBP 11,04 9,41 10,15 11,05 9,64 10,90 USD 5,51 4,73 5,08 5,61 4,88 5,45 Regnskabsprincipper: Danfoss har siden 2002 udarbejdet regnskaberne i henhold til IFRS (International Financial Reporting Standards). Disse regnskabsprincipper er anvendt både i denne kvartalsrapport og i årsrapporten for. For en detaljeret gennemgang af principperne henvises der til årsrapporten for. Danfoss A/S halvårsrapport for perioden 1. januar til 30. juni - udsendt 8. september Side 17 af 17

Regnskabsmeddelelse 2009 for Danfoss A/S

Regnskabsmeddelelse 2009 for Danfoss A/S Presseorientering Regnskabsmeddelelse 29 for Danfoss A/S Danfoss er en af Danmarks største industrivirksomheder. Danfoss er en global koncern, der spiller en ledende rolle inden for forskning, udvikling,

Læs mere

Kvartalsrapport for 1. kvartal 2004 for Danfoss A/S

Kvartalsrapport for 1. kvartal 2004 for Danfoss A/S Pressemeddelelse Kvartalsrapport for 1. kvartal for Danfoss A/S Danfoss er en af de største industrivirksomheder i Danmark. Danfoss er en global koncern, der spiller en ledende rolle inden for research,

Læs mere

Kvartalsrapport for 3. kvartal 2004 for Danfoss A/S

Kvartalsrapport for 3. kvartal 2004 for Danfoss A/S Presseorientering Kvartalsrapport for 3. kvartal for Danfoss A/S Danfoss er en af de største industrivirksomheder i Danmark. Danfoss er en global koncern, der spiller en ledende rolle inden for research,

Læs mere

Kvartalsrapport for 1. kvartal 2009 for Danfoss A/S

Kvartalsrapport for 1. kvartal 2009 for Danfoss A/S Presseorientering Kvartalsrapport for 1. kvartal 29 for Danfoss A/S Danfoss er en af Danmarks største industrivirksomheder. Danfoss er en global koncern, der spiller en ledende rolle inden for forskning,

Læs mere

Kvartalsrapport for 1. kvartal 2005 for Danfoss A/S

Kvartalsrapport for 1. kvartal 2005 for Danfoss A/S Presseorientering Kvartalsrapport for 1. kvartal for Danfoss A/S Danfoss er en af de største industrivirksomheder i Danmark. Danfoss er en global koncern, der spiller en ledende rolle inden for research,

Læs mere

Danfoss A/S Halvårsrapport 2005

Danfoss A/S Halvårsrapport 2005 Presseorientering Danfoss A/S Halvårsrapport Danfoss er en af de største industrivirksomheder i Danmark. Danfoss er en global koncern, der spiller en ledende rolle inden for research, udvikling, produktion,

Læs mere

TIL KØBENHAVNS FONDSBØRS

TIL KØBENHAVNS FONDSBØRS TIL KØBENHAVNS FONDSBØRS Frederiksberg, den 26. april 2007 Fondsbørsmeddelelse nr. 4/2007 Delårsrapport for perioden 1. januar - 31. marts 2007 Dicentia har opnået et resultat indenfor budget i 1. kvartal

Læs mere

Meddelelse nr Kvartalsrapport, 3. kvartal 2004 Til Københavns Fondsbørs

Meddelelse nr Kvartalsrapport, 3. kvartal 2004 Til Københavns Fondsbørs Side 1/6 26. november 2004 Kvartalsrapport for 3. kvartal 2004 for Rockwool International A/S Bestyrelsen for Rockwool International A/S har dags dato behandlet og godkendt nærværende kvartalsrapport for

Læs mere

Meddelelse nr. 9 2003 Halvårsrapport, 1. halvår 2003 Til Københavns Fondsbørs

Meddelelse nr. 9 2003 Halvårsrapport, 1. halvår 2003 Til Københavns Fondsbørs Side 1/6 27. august 2003 Halvårsrapport for 1. halvår 2003 for Rockwool International A/S Bestyrelsen for Rockwool International A/S har dags dato behandlet og godkendt nærværende halvårsrapport for 1.

Læs mere

Meddelelse nr. 8 2003 Kvartalsrapport, 1. kvartal 2003 Til Københavns Fondsbørs

Meddelelse nr. 8 2003 Kvartalsrapport, 1. kvartal 2003 Til Københavns Fondsbørs Side 1/6 21. maj 2003 Kvartalsrapport for 1. kvartal 2003 for Rockwool International A/S Hovedpunkter Omsætningen steg med 1 % i forhold til 1. kvartal 2002. Med uændrede valutakurser ville den være steget

Læs mere

Meddelelse nr Kvartalsrapport, 1. kvartal 2004 Til Københavns Fondsbørs

Meddelelse nr Kvartalsrapport, 1. kvartal 2004 Til Københavns Fondsbørs Side 1/6 28. maj 2004 Kvartalsrapport for 1. kvartal 2004 for Rockwool International A/S Bestyrelsen for Rockwool International A/S har dags dato behandlet og godkendt nærværende kvartalsrapport for 1.

Læs mere

TIL OMX Den Nordiske Børs København

TIL OMX Den Nordiske Børs København TIL OMX Den Nordiske Børs København Frederiksberg, den 23. august 2007 Fondsbørsmeddelelse nr. 7/2007 Delårsrapport for perioden 1. januar - 30. juni 2007 Omsætningen udgjorde i 1. halvår 2007 DKK 188,3

Læs mere

Meddelelse nr. 07-2009 Kvartalsrapport, 1. kvartal 2009 Til NASDAQ OMX Den Nordiske Børs København

Meddelelse nr. 07-2009 Kvartalsrapport, 1. kvartal 2009 Til NASDAQ OMX Den Nordiske Børs København Side 1/9 25. maj 2009 Kvartalsrapport for 1. kvartal 2009 for Rockwool International A/S KORREKTION På grund af en kopieringsfejl er driftsomkostningerne i resultatopgørelsen for Q1 2009 rapporteret forkert

Læs mere

MAKING MODERN LIVING POSSIBLE. 1. kvartal 2013. Danfoss leverer solidt 1. kvartal. www.danfoss.com

MAKING MODERN LIVING POSSIBLE. 1. kvartal 2013. Danfoss leverer solidt 1. kvartal. www.danfoss.com MAKING MODERN LIVING POSSIBLE 1. kvartal 2013 Danfoss leverer solidt 1. kvartal www.danfoss.com Indholdsfortegnelse Hovedpunkter for 1. kvartal 2013...3 Hoved- og nøgletal...4 Danfoss leverer solidt 1.

Læs mere

TV 2-familiens seerandel blandt alle danskere er 35,1 % i 1. halvår 2015 en stigning på 0,4 procentpoint i forhold til 2014.

TV 2-familiens seerandel blandt alle danskere er 35,1 % i 1. halvår 2015 en stigning på 0,4 procentpoint i forhold til 2014. HALVÅRSRAPPORT FOR 2015 Resumé TV 2 har i 1. halvår 2015 et resultat før skat på 93 mio.kr. mod 139 mio.kr. i 2014. Resultatet i 2. kvartal 2015 er på niveau med 2014. EBIT margin før kulturstøtte (filmstøtte)

Læs mere

HOVED- OG NØGLETAL FOR KONCERNEN

HOVED- OG NØGLETAL FOR KONCERNEN HOVED- OG NØGLETAL FOR KONCERNEN 1. halvår 1. halvår 2013/2014 2012/2013 2012/13 2011/12 2010/2011 Hovedtal (t.dkk) Nettoomsætning 16.633 13.055 29.039 17.212 13.448 Bruttoresultat 8.710 9.404 16.454 14.740

Læs mere

TV 2 DANMARK A/S Odense, den 23. april 2014

TV 2 DANMARK A/S Odense, den 23. april 2014 KVARTALSRAPPORT FOR 1. KVARTAL 2014 Resumé TV 2 har i 1. kvartal 2014 et resultat før skat på 39 mio.kr. mod 21 mio.kr. i 2013. TV 2 familiens seerandel er steget med 1,3 procentpoint til 34,9 % i 1. kvartal

Læs mere

Delårsrapport for perioden 1. januar 30. juni 2014

Delårsrapport for perioden 1. januar 30. juni 2014 SELSKABSMEDDELELSE Meddelelse nr. 6/2014 Fjerritslev, 20. august 2014 Bestyrelsen har i dag godkendt koncernens delårsrapport for perioden 1. januar - 30. juni 2014. Positivt halvårsresultat i Migatronic

Læs mere

TV 2 opjusterer forventningerne til resultat før skat for 2015 fra 150-170 mio.kr. til 180-200 mio.kr.

TV 2 opjusterer forventningerne til resultat før skat for 2015 fra 150-170 mio.kr. til 180-200 mio.kr. KVARTALSRAPPORT FOR 3. KVARTAL 2015 Resumé TV 2 har i årets første tre kvartaler i 2015 et resultat før skat på 176 mio.kr. mod 202 mio.kr. i 2014. Resultat før skat i 3. kvartal 2015 er 83 mio.kr. mod

Læs mere

COWI-koncernen Halvårsrapport, januar juni 2011

COWI-koncernen Halvårsrapport, januar juni 2011 Halvårsrapport, januar juni 2011 Kommentar fra koncernchef, CEO, Lars-Peter Søbye: Den internationale rådgivningskoncern COWI øgede i første halvår omsætningen og basisindtjeningen sammenlignet med. Samtidig

Læs mere

egetæpper a/s Delårsrapport 2008/09 (1. maj - 31. oktober 2008) CVR-nr. 38 45 42 18

egetæpper a/s Delårsrapport 2008/09 (1. maj - 31. oktober 2008) CVR-nr. 38 45 42 18 Delårsrapport 2008/09 (1. maj - 31. oktober 2008) CVR-nr. 38 45 42 18 Indhold Hoved- og nøgletal for koncernen 2 Ledelsespåtegning 3 Ledelsesberetning 4 Resultatopgørelsen for perioden 1. maj - 31. oktober

Læs mere

KVARTALSRAPPORT (Q1) 2002/03 FOR CHR. HANSEN GRUPPEN

KVARTALSRAPPORT (Q1) 2002/03 FOR CHR. HANSEN GRUPPEN Fondsbørsmeddelelse nr. 10 i 2002/03 22. januar 2003 KVARTALSRAPPORT () 2002/03 FOR CHR. HANSEN GRUPPEN For perioden 1. september 2002 30. november 2002 urevideret Chr. Hansen - Fødevareingredienser Salget

Læs mere

Meddelelse nr. 10 2008 Kvartalsrapport, 1. kvartal 2008 Til NASDAQ OMX Den Nordiske Børs København

Meddelelse nr. 10 2008 Kvartalsrapport, 1. kvartal 2008 Til NASDAQ OMX Den Nordiske Børs København Side 1/7 22. maj 2008 Kvartalsrapport for 1. kvartal 2008 for Rockwool International A/S Bestyrelsen for Rockwool International A/S har i dag behandlet og godkendt kvartalsrapporten for 1. kvartal 2008.

Læs mere

Solar A/S Q Kvartalsinformation

Solar A/S Q Kvartalsinformation Solar Kvartalsinformation Q4 2014 1 Solar A/S Q4 2014 Kvartalsinformation Der er ikke foretaget revision eller review af kvartalsinformationen CVR nr. 15908416 1 Solar Kvartalsinformation Q4 2014 2 Kvartalstal

Læs mere

MAKING MODERN LIVING POSSIBLE. 1. kvartal Danfoss leverer solidt 1. kvartal.

MAKING MODERN LIVING POSSIBLE. 1. kvartal Danfoss leverer solidt 1. kvartal. MAKING MODERN LIVING POSSIBLE 1. kvartal 2013 Danfoss leverer solidt 1. kvartal www.danfoss.com Indholdsfortegnelse Hovedpunkter for 1. kvartal 2013...3 Hoved- og nøgletal...4 Danfoss leverer solidt 1.

Læs mere

Delårsrapport for perioden 1. januar 30. juni 2009

Delårsrapport for perioden 1. januar 30. juni 2009 SELSKABSMEDDELELSE Meddelelse nr. 6/2009 Fjerritslev, 25. august 2009 Bestyrelsen har i dag godkendt koncernens delårsrapport for perioden 1. januar - 30. juni 2009. Resumé for 1. halvår af 2009: Koncernomsætning

Læs mere

Særdeles tilfredsstillende Q1 2009/10 for alle forretningsområder

Særdeles tilfredsstillende Q1 2009/10 for alle forretningsområder Særdeles tilfredsstillende Q1 2009/10 for alle forretningsområder CEO, Martin Sundahl: Både omsætning og EBITDA overstiger vores forventninger til Q1 2009/10. EBITDA lander på 1,8 mio. kr. mod forventet

Læs mere

Delårsrapport for 1. kvartal 2006

Delårsrapport for 1. kvartal 2006 Delårsrapport for 1. kvartal 2006 Brødrene A & O Johansen A/S Rørvang 3 * 2620 Albertslund Tlf.: 70 28 00 00 * Fax: 70 28 01 01 CVR-nr.: 58 21 06 17 side 1/6 (Alle beløb er i hele 1.000 kr.) Resultatopgørelse

Læs mere

Delårsrapport for Dantax A/S for perioden 1. juli 2008-31. marts 2009

Delårsrapport for Dantax A/S for perioden 1. juli 2008-31. marts 2009 Dantax A/S Bransagervej 15 DK-9490 Pandrup Tlf. (+45) 98 24 76 77 Fax (+45) 98 20 40 15 e-mail:ps@dantax-radio.dk CVR. nr. 36 59 15 28 NASDAQ OMX Copenhagen A/S Pandrup, den 12. maj 2009 Delårsrapport

Læs mere

KONSEKVENSER AF ÆNDRING AF REGNSKABSPRAKSIS

KONSEKVENSER AF ÆNDRING AF REGNSKABSPRAKSIS Til Københavns Fondsbørs Faxe, den 22. august 2002 BG 17/2002 KONSEKVENSER AF ÆNDRING AF REGNSKABSPRAKSIS Som meddelt i delårsrapporten for 1. kvartal 2002 udarbejdes Bryggerigruppens regnskaber fra 1.

Læs mere

Delårsrapport for 1.-3. kvartal 2014

Delårsrapport for 1.-3. kvartal 2014 Delårsrapport for 1.-3. kvartal 2014 Brødrene A & O Johansen A/S Rørvang 3 * 2620 Albertslund Tlf.: 70 28 00 00 * Fax: 70 28 01 01 * www.ao.dk CVR-nr.: 58 21 06 17 Selskabsmeddelelse nr. 11/2014 1/15 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Brd. Klee A/S. CVR.nr Delårsrapport for perioden 1. oktober marts 2017

Brd. Klee A/S. CVR.nr Delårsrapport for perioden 1. oktober marts 2017 Brd. Klee A/S CVR.nr. 46 87 44 12 Delårsrapport for perioden 1. oktober 2016 31. marts 2017 For yderligere oplysninger kan direktør Lars Ejnar Jensen kontaktes på telefon 43 86 83 33 Brd. Klee A/S Delårsrapport

Læs mere

Elektronisk fremsendelse Selskabsmeddelelse 28/2007

Elektronisk fremsendelse Selskabsmeddelelse 28/2007 OMX Den Nordiske Børs København Nikolaj Plads 6 1007 København Elektronisk fremsendelse Selskabsmeddelelse 28/2007 Silkeborg, den 25. oktober 2007 Rapport for 3. kvartal 2007 Resumé ITH Industri Invest

Læs mere

Solid fremgang i både omsætning og indtjening

Solid fremgang i både omsætning og indtjening Fondsbørsmeddelelse 3. kvartal EDB Gruppen A/S Solid fremgang i både omsætning og indtjening Med en omsætningsvækst på over 20 % inkl. opkøb er EDB Gruppen godt på vej til at indfri forventningen til 2008

Læs mere

Rapport for 1. kvartal 2004/05 (1. oktober - 31. december 2004)

Rapport for 1. kvartal 2004/05 (1. oktober - 31. december 2004) 22. februar 2005 Fondsbørsmeddelelse nr. 7-2004/05 Rapport for 1. kvartal 2004/05 (1. oktober - 31. december 2004) I 1. kvartal 2004/05 har der været fokus på markedsføring og produktionsoptimering af

Læs mere

Kvartalsrapport for Danske Spil koncernen for perioden 1. januar 2013 til 31. marts 2013 (urevideret)

Kvartalsrapport for Danske Spil koncernen for perioden 1. januar 2013 til 31. marts 2013 (urevideret) 21.05.13 aen/mhj Erhvervsstyrelsen Kampmannsgade 1 1780 København V Kvartalsrapport pr. 31. marts 2013 Kvartalsrapport for Danske Spil koncernen for perioden 1. januar 2013 til 31. marts 2013 (urevideret)

Læs mere

Omsætningen blev 165,1 mio.kr. (sidste år 158,2 mio.kr.), en stigning på 4%.

Omsætningen blev 165,1 mio.kr. (sidste år 158,2 mio.kr.), en stigning på 4%. Københavns Fondsbørs Nikolaj Plads 6 1007 København K Fondsbørsmeddelelse nr. 11 2005/06 19. maj 2006 Rapport for perioden 1. oktober 2005 til 31. mats 2006 InterMail har fulgt sin VækstPlan med fokus

Læs mere

Halvårsrapport for Danske Spil koncernen for perioden 1. januar 2012 til 30. juni 2012 (urevideret)

Halvårsrapport for Danske Spil koncernen for perioden 1. januar 2012 til 30. juni 2012 (urevideret) 23.08.12 aen/gdh Erhvervsstyrelsen Langelinje Allé 17 2100 København Ø Halvårsrapport pr. 30. juni 2012 Halvårsrapport for Danske Spil koncernen for perioden 1. januar 2012 til 30. juni 2012 (urevideret)

Læs mere

Kvartalsrapport. 1. kvartal KVARTALSRAPPORT 1K Tilfredsstillende resultat på niveau med 1. kvartal

Kvartalsrapport. 1. kvartal KVARTALSRAPPORT 1K Tilfredsstillende resultat på niveau med 1. kvartal Kvartalsrapport Tilfredsstillende resultat på niveau med 1. kvartal 2014 1. kvartal - 2015 17. april 2015 Hoved- og nøgletal TELE Greenland Koncernen, finansielle hoved- og nøgletal 1K 2015 1K 2014 Ændring

Læs mere

Delårsrapport for Københavns Lufthavne A/S for perioden 1. januar 30. juni 2003

Delårsrapport for Københavns Lufthavne A/S for perioden 1. januar 30. juni 2003 Postboks 74 Lufthavnsboulevarden 6 2770 Kastrup Kontaktpersoner: Adm. direktør Niels Boserup IR-chef Flemming Petersen Fondsbørsmeddelelse Telefon 32 31 32 31 Fax 32 31 31 32 E-mail: ibr@cph.dk www.cph.dk

Læs mere

Delårsrapport: 3. kvartal 2008/2009

Delårsrapport: 3. kvartal 2008/2009 NASDAQ OMX Den Nordiske Børs København 26.03.2009 side 1 af 7 Delårsrapport: 3. kvartal 2008/2009 Bestyrelsen har i dag behandlet og godkendt delårsrapporten efter udløb af 3. kvartal af forretningsåret.

Læs mere

REGNSKABSMEDDELELSE FOR 1. JANUAR 31. MARTS 2007 FOR POST DANMARK KONCERNEN

REGNSKABSMEDDELELSE FOR 1. JANUAR 31. MARTS 2007 FOR POST DANMARK KONCERNEN REGNSKABSMEDDELELSE FOR 1. JANUAR 31. MARTS MEDDELELSE TIL ERHVERVS- OG SELSKABSSTYRELSEN NR. 9/ MEDDELELSE TIL STOCKHOLMSBÖRSEN AB NR. 9/ HOVEDPUNKTER FOR PERIODEN 1. JANUAR 31. MARTS Resultatet for 1.

Læs mere

For 2010 forventer koncernen en omsætning på ca. 870 mio. kr. og et overskud før skat på ca. 65 mio. kr. * * *

For 2010 forventer koncernen en omsætning på ca. 870 mio. kr. og et overskud før skat på ca. 65 mio. kr. * * * Årsregnskabsmeddelelse 2009 Gyldendalske Boghandel, Nordisk Forlag A/S Resumé Gyldendal-koncernen realiserede i 2009 en omsætning på 906 mio. kr., som i forhold til forventningerne til året og den generelle

Læs mere

Til Københavns Fondsbørs Faxe, den 27. november 2003 BG 21/2003

Til Københavns Fondsbørs Faxe, den 27. november 2003 BG 21/2003 Til Københavns Fondsbørs Faxe, den 27. november 23 BG 21/23 DELÅRSRAPPORT FOR 3. KVARTAL 23 Bestyrelsen for Bryggerigruppen A/S har i dag behandlet og vedtaget delårsrapporten for 1. januar - 3. september.

Læs mere

Delårsrapport for perioden 1. juni - 31. august 2008 for Bang & Olufsen a/s

Delårsrapport for perioden 1. juni - 31. august 2008 for Bang & Olufsen a/s Delårsrapport for perioden 1. juni - 31. august 2008 for Bang & Olufsen a/s Koncernens samlede omsætning blev i første kvartal af regnskabsåret 2008/09 på 757 millioner DKK mod 926 millioner DKK sidste

Læs mere

DELÅRSRAPPORT FOR 2009

DELÅRSRAPPORT FOR 2009 OMX Den Nordisk Børs Nikolaj Plads 6 DK-1067 København K Herlev, den 30. november 2009 DELÅRSRAPPORT FOR 2009 Delårsrapporten for F.E. Bording A/S for perioden 1. januar 30. september 2009 er offentliggjort

Læs mere

Selskabsmeddelelse nr. 3 2015. København, den 23. april 2015 DELÅRSRAPPORT FOR 1. KVARTAL 2015

Selskabsmeddelelse nr. 3 2015. København, den 23. april 2015 DELÅRSRAPPORT FOR 1. KVARTAL 2015 Selskabsmeddelelse nr. 3 2015 NTR Holding A/S Sankt Annæ Plads 13, 3. 1250 København K Tel: +45 70 25 10 56 Fax: +45 70 25 10 75 E-mail: ntr@ntr.dk www.ntr.dk København, den 23. april 2015 DELÅRSRAPPORT

Læs mere

Admiral Capital A/S Delårsrapport for perioden 1. juli - 31. december 2015

Admiral Capital A/S Delårsrapport for perioden 1. juli - 31. december 2015 Nasdaq Copenhagen A/S nr. 3 / 2016 Aarhus, 29. februar 2016 CVR. nr. 29 24 64 91 www.admiralcapital.dk Admiral Capital A/S Delårsrapport for perioden 1. juli - 31. december 2015 Bestyrelsen i Admiral Capital

Læs mere

NTR Holding fortsætter vurderingerne af fremtidige aktivitetsmuligheder

NTR Holding fortsætter vurderingerne af fremtidige aktivitetsmuligheder Københavns Fondsbørs Fondsbørsmeddelelse nr. 9 / 2007 NTR Holding A/S Lyngbyvej 20, 3. 2100 København Ø Tel.: 3915 8040 Fax: 3915 8049 E-mail: ntr@ntr.dk www.ntr.dk Kontaktperson: Direktør Bjørn Petersen,

Læs mere

Rapport for 2. kvartal 2004/05 (1. januar - 31. marts 2005)

Rapport for 2. kvartal 2004/05 (1. januar - 31. marts 2005) 10. maj 2005 Fondsbørsmeddelelse nr. 8-2004/05 Rapport for 2. kvartal 2004/05 (1. januar - 31. marts 2005) Salget af nye produkter udviklede sig positivt i 2. kvartal 2004/05 og bidrager væsentligt til

Læs mere

ÅRSRAPPORT 2014. Poul Due Jensens Fond

ÅRSRAPPORT 2014. Poul Due Jensens Fond ÅRSRAPPORT 2014 ÅRSRAPPORT 2014 Resultatopgørelse for 1. januar - 31. december 2014 Note 2014 2013 Administrationsomkostninger 1 (14) (10) Indtægter fra kapitalandele i dattervirksomheder 481 956 Hensættelse

Læs mere

TV 2 DANMARK A/S Odense, den 21. april 2015 KVARTALSRAPPORT FOR 1. KVARTAL 2015. Resumé

TV 2 DANMARK A/S Odense, den 21. april 2015 KVARTALSRAPPORT FOR 1. KVARTAL 2015. Resumé KVARTALSRAPPORT FOR 1. KVARTAL 2015 Resumé TV 2 har i 1. kvartal 2015 et resultat før skat på -3 mio.kr. mod 39 mio.kr. i 2014. Omsætningen på 628 mio.kr. er steget 4 % i 1. kvartal 2015 svarende til 26

Læs mere

Der er ikke foretaget revision eller review af kvartalsinformationen

Der er ikke foretaget revision eller review af kvartalsinformationen CVR-NR.: 15 90 84 16 Q4 2015 KVARTALSINFORMATION Der er ikke foretaget revision eller review af kvartalsinformationen Ansvarsfraskrivelse Kvartalsinformationen er offentliggjort dags dato på dansk og engelsk

Læs mere

MAKING MODERN LIVING POSSIBLE. 1. halvår 2013. Danfoss leverer godt resultat i fladt marked. www.danfoss.com

MAKING MODERN LIVING POSSIBLE. 1. halvår 2013. Danfoss leverer godt resultat i fladt marked. www.danfoss.com MAKING MODERN LIVING POSSIBLE 1. halvår 2013 Danfoss leverer godt resultat i fladt marked www.danfoss.com Indholdsfortegnelse Danfoss leverer godt resultat i fladt marked...3 Hoved- og nøgletal...4 Halvårsrapport

Læs mere

Brd. Klee A/S. CVR.nr. 46 87 44 12. Delårsrapport for perioden 1. oktober 2014 31. marts 2015

Brd. Klee A/S. CVR.nr. 46 87 44 12. Delårsrapport for perioden 1. oktober 2014 31. marts 2015 Brd. Klee A/S CVR.nr. 46 87 44 12 Delårsrapport for perioden 1. oktober 2014 31. marts 2015 For yderligere oplysninger kan direktør Lars Ejnar Jensen kontaktes på telefon 43 86 83 33 Brd. Klee A/S Delårsrapport

Læs mere

29. maj 2002 Fondsbørsmeddelelse nr. 4/2002 7 sider i alt. Københavns Fondsbørs Nikolaj Plads 6 1067 København K

29. maj 2002 Fondsbørsmeddelelse nr. 4/2002 7 sider i alt. Københavns Fondsbørs Nikolaj Plads 6 1067 København K Jensen & Møller Invest A/S CVR nr. 53 28 89 28 Rosenvængets Hovedvej 6 2100 København Ø Tlf. 35 27 09 02 Fax 35 38 19 50 www.jensen-moller.dk E-mail: jmi@danskfinancia.dk Københavns Fondsbørs Nikolaj Plads

Læs mere

Brd. Klee A/S. CVR.nr Delårsrapport for perioden 1. oktober marts 2014

Brd. Klee A/S. CVR.nr Delårsrapport for perioden 1. oktober marts 2014 Brd. Klee A/S CVR.nr. 46 87 44 12 Delårsrapport for perioden 1. oktober 2013 31. marts 2014 For yderligere oplysninger kan direktør Lars Ejnar Jensen kontaktes på telefon 43 86 83 33 Brd. Klee A/S Delårsrapport

Læs mere

Delårsrapport for Dantax A/S for perioden 1. juli 2012-31. marts 2013

Delårsrapport for Dantax A/S for perioden 1. juli 2012-31. marts 2013 Dantax A/S Bransagervej 15 DK-9490 Pandrup Tlf. (+45) 98 24 76 77 Fax (+45) 98 20 40 15 CVR. nr. 36 59 15 28 NASDAQ OMX Copenhagen A/S Pandrup, den 28. maj 2013 Delårsrapport for Dantax A/S for perioden

Læs mere

Resumé: Regnskabsmeddelelse for 1. januar 2013 til 31. marts 2013.

Resumé: Regnskabsmeddelelse for 1. januar 2013 til 31. marts 2013. Hovedkvarter: Sydvestvej 21 DK-2600 Glostrup Telefon:+45 7025 2223 Telefax:+45 7025 0223 Bank: Danske Bank CVR.Nr: 2668 5621 www.comendo.dk salg@comendo.dk Fondsbørsmeddelelse nr. 170 31. maj 2013 Resumé:

Læs mere

Brd. Klee A/S. CVR.nr. 46 87 44 12. Delårsrapport for perioden 1. oktober 2010 31. marts 2011

Brd. Klee A/S. CVR.nr. 46 87 44 12. Delårsrapport for perioden 1. oktober 2010 31. marts 2011 Brd. Klee A/S CVR.nr. 46 87 44 12 Delårsrapport for perioden 1. oktober 2010 31. marts 2011 For yderligere oplysninger kan direktør Lars Ejnar Jensen kontaktes på telefon 43 86 83 33 Brd. Klee A/S Delårsrapport

Læs mere

3 Virksomhedens årsregnskab

3 Virksomhedens årsregnskab 3 Virksomhedens årsregnskab Når du har studeret dette kapitel, er du i stand til at: Redegøre for indholdet i virksomhedens årsregnskab og årsrapport Redegøre for opbygningen af årsregnskabet Forstå hovedposterne

Læs mere

Brd. Klee A/S. CVR.nr Delårsrapport for perioden 1. oktober marts 2016

Brd. Klee A/S. CVR.nr Delårsrapport for perioden 1. oktober marts 2016 Brd. Klee A/S CVR.nr. 46 87 44 12 Delårsrapport for perioden 1. oktober 2015 31. marts 2016 For yderligere oplysninger kan direktør Lars Ejnar Jensen kontaktes på telefon 43 86 83 33 Brd. Klee A/S Delårsrapport

Læs mere

MAKING MODERN LIVING POSSIBLE. 3. kvartal 2013. Danfoss har kurs mod et solidt resultat. www.danfoss.com

MAKING MODERN LIVING POSSIBLE. 3. kvartal 2013. Danfoss har kurs mod et solidt resultat. www.danfoss.com MAKING MODERN LIVING POSSIBLE 3. kvartal 213 Danfoss har kurs mod et solidt resultat www.danfoss.com Indholdsfortegnelse Danfoss har kurs mod et solidt resultat...3 Hoved- og nøgletal...4 Hovedpunkter

Læs mere

Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S GlobeNewswire Faaborg, den 28. maj 2015 Selskabsmeddelelse nr. 05/2015. Delårsrapport for SKAKO A/S for 1.

Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S GlobeNewswire Faaborg, den 28. maj 2015 Selskabsmeddelelse nr. 05/2015. Delårsrapport for SKAKO A/S for 1. Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S GlobeNewswire Faaborg, den 28. maj 2015 Selskabsmeddelelse nr. 05/2015 Delårsrapport for SKAKO A/S for 1. kvartal 2015 Lavere ordrebeholdning ved indgangen til året har påvirket

Læs mere

DELÅRSRAPPORT FOR 2. KVARTAL OG 1. HALVÅR AF REGNSKABSÅRET 2006/07

DELÅRSRAPPORT FOR 2. KVARTAL OG 1. HALVÅR AF REGNSKABSÅRET 2006/07 Til Københavns Fondsbørs via StockWise Fondsbørsmeddelelse nr. 133 Kontaktperson: René Barington Tlf. +45 5768 8181 Mobil +45 4050 0405 DELÅRSRAPPORT FOR 2. KVARTAL OG 1. HALVÅR AF REGNSKABSÅRET Bestyrelsen

Læs mere

Halvårsrapport. 1. halvår HALVÅRSRAPPORT Højt halvårsresultat grundet omsætningsfremgang og modtaget erstatning vedr. søkabelbrud i 2013

Halvårsrapport. 1. halvår HALVÅRSRAPPORT Højt halvårsresultat grundet omsætningsfremgang og modtaget erstatning vedr. søkabelbrud i 2013 Halvårsrapport Højt halvårsresultat grundet omsætningsfremgang og modtaget erstatning vedr. søkabelbrud i 2013 1. halvår - 2015 31. juli 2015 Hoved- og nøgletal TELE Greenland Koncernen, finansielle hoved-

Læs mere

Delårsrapport for 1. halvår 2014

Delårsrapport for 1. halvår 2014 Delårsrapport for 1. halvår 2014 Dantherm realiserede for de fortsættende aktiviteter en omsætning på DKK 138 mio. i 1. halvår 2014 mod DKK 158 mio. i 1. halvår 2013.. Driftsresultatet (EBIT) blev som

Læs mere

NTR Holding planlægger ejendomsrelaterede investeringer

NTR Holding planlægger ejendomsrelaterede investeringer Københavns Fondsbørs Fondsbørsmeddelelse nr. 10 / 2007 NTR Holding A/S Lyngbyvej 20, 3. 2100 København Ø Tel.: 3915 8040 Fax: 3915 8049 E-mail: ntr@ntr.dk www.ntr.dk Kontaktperson: Direktør Bjørn Petersen,

Læs mere

Kvartalsrapporten for Danske Spil koncernen for perioden 1. januar 2013 til 30. september 2013 (urevideret)

Kvartalsrapporten for Danske Spil koncernen for perioden 1. januar 2013 til 30. september 2013 (urevideret) 30.10.13 aen/mhj Erhvervsstyrelsen Langelinie Alle 17 2100 København Ø Trekvartårsrapport pr. 30. september 2013 Kvartalsrapporten for Danske Spil koncernen for perioden 1. januar 2013 til 30. september

Læs mere

INDHOLD. Regnskabskommentar 3. Resultatopgørelse 4. Balance, Aktiver 5. Balance, Passiver 6. Hoved- og nøgletal 7

INDHOLD. Regnskabskommentar 3. Resultatopgørelse 4. Balance, Aktiver 5. Balance, Passiver 6. Hoved- og nøgletal 7 HALVÅRSREGNSKAB 2013 INDHOLD Regnskabskommentar 3 Resultatopgørelse 4 Balance, Aktiver 5 Balance, Passiver 6 Hoved- og nøgletal 7 DLG Telf + 45 33 68 30 00 information@dlg.dk www.dlg.dk 2 S HALVÅRSREGNSKAB

Læs mere

Markedsværdi af flåden NORDEN fortsætter den planlagte udbygning af flåden og har 7 nybygninger i ordre på nuværende tidspunkt.

Markedsværdi af flåden NORDEN fortsætter den planlagte udbygning af flåden og har 7 nybygninger i ordre på nuværende tidspunkt. Dampskibsselskabet NORDEN A/S Københavns Fondsbørs Meddelelse nr. 14 Nikolaj Plads 6 25. november 2002 1067 København K KW/BS Side 1 af 9 Delårsrapport 3. kvartal 2002 DE TRE FØRSTE KVARTALER I HOVEDPUNKTER

Læs mere

Meddelelse nr Kvartalsrapport, 1. kvartal 2012 Til NASDAQ OMX Den Nordiske Børs København

Meddelelse nr Kvartalsrapport, 1. kvartal 2012 Til NASDAQ OMX Den Nordiske Børs København Side 1/8 22. maj 2012 Kvartalsrapport for 1. kvartal 2012 for Rockwool International A/S Bestyrelsen for Rockwool International A/S har i dag behandlet og godkendt kvartalsrapporten for 1. kvartal 2012.

Læs mere

Meddelelse nr. 8 2006 Kvartalsrapport, 1. halvår 2006 Til Københavns Fondsbørs

Meddelelse nr. 8 2006 Kvartalsrapport, 1. halvår 2006 Til Københavns Fondsbørs Side 1/7 31. august 2006 Kvartalsrapport for 1. halvår 2006 for Rockwool International A/S Bestyrelsen for Rockwool International A/S har i dag behandlet og godkendt halvårsrapporten for 1. halvår 2006.

Læs mere

Vækst i første kvartal 2011

Vækst i første kvartal 2011 Dantherm A/S Marienlystvej 65 DK-7800 Skive www.dantherm.dk Skive, 10. maj 2011 Vækst i første kvartal 2011 Dantherm har i første kvartal 2011 opnået en vækst i omsætningen på 22% i forhold til første

Læs mere

KONCERNENS HOVED- OG NØGLETAL

KONCERNENS HOVED- OG NØGLETAL KONCERNENS HOVED- OG NØGLETAL Business Performance RESULTATOPGØRELSE (Business performance) Nettoomsætning 41.280 60.486 49.453 54.522 56.717 19.896 15.361 15.978 15.944 67.179 21.449 14.648 12.912 Exploration

Læs mere

Meddelelse nr. 8/2008. Kvartalsrapport. 1. kvartal 2008

Meddelelse nr. 8/2008. Kvartalsrapport. 1. kvartal 2008 Meddelelse nr. 8/2008 Kvartalsrapport 1. kvartal 2008 PROFIL: Columbus IT opererer som IT-konsulent på markedet for integrerede virksomhedsløsninger baseret på Microsoft Business Solutions primært til

Læs mere

Årsregnskab for moderselskabet. Københavns Lufthavne A/S

Årsregnskab for moderselskabet. Københavns Lufthavne A/S Københavns Lufthavne A/S Lufthavnsboulevarden 6 DK - 2770 Kastrup CVR-nr. 14 70 72 04 Årsregnskab for moderselskabet Københavns Lufthavne A/S 2013 I henhold til årsregnskabsloven 149, stk. 2 er årsregnskabet

Læs mere

1. Ændrede hoved- og nøgletal

1. Ændrede hoved- og nøgletal 1. Ændrede hoved- og nøgletal Hovedtal (t.kr.) 2004 2003 2002 2001 2000 Resultat af udlejning... 683 857 1.083 2.038 843 Avance ved salg af lejligheder... 6.792 7.676 7.352 5.943 3.206 Administrationsomkostninger...

Læs mere

Delårsrapport for perioden 1. januar til 30. september 2010

Delårsrapport for perioden 1. januar til 30. september 2010 København, den 26. november 2010 Meddelelse nr. 14/2010 Danionics A/S Dr. Tværgade 9, 1. DK 1302 København K, Danmark Telefon: +45 70 23 81 30 Telefax: +45 70 30 05 56 E-mail: investor@danionics.dk Website:

Læs mere

Rapport for 1. kvartal 2005/06 (1. oktober - 31. december 2005)

Rapport for 1. kvartal 2005/06 (1. oktober - 31. december 2005) 28. februar 2006 Fondsbørsmeddelelse nr. 6-2005/06 Rapport for 1. kvartal 2005/06 (1. oktober - 31. december 2005) Omsætningen af de nyere produkter stiger som planlagt, og der introduceres tre nye produkter

Læs mere

I 1.000 kr. 2010/11 2009/10 2008/09 2007/08 2006/07

I 1.000 kr. 2010/11 2009/10 2008/09 2007/08 2006/07 Dantax A/S Bransagervej 15 DK-9490 Pandrup Tlf. (+45) 98 24 76 77 Fax (+45) 98 20 40 15 e-mail:ps@dantaxradio.dk CVR. nr. 36 59 15 28 NASDAQ OMX Copenhagen A/S Pandrup, den 20. september 2011 Årsregnskabsmeddelelse

Læs mere

Selskabsmeddelelse nr. 09/2015 13. november 2015. ERRIA fastholder forventningerne

Selskabsmeddelelse nr. 09/2015 13. november 2015. ERRIA fastholder forventningerne Selskabsmeddelelse nr. 09/2015 13. november 2015 Delårsrapport for perioden 1. januar til 30. september 2015: ERRIA fastholder forventningerne Bestyrelsen i ERRIA A/S har godkendt delårsrapporten for perioden

Læs mere

Bestyrelsen for Tivoli A/S har på bestyrelsesmøde den 29. maj 2012 behandlet og godkendt delårsrapporten for perioden 1. januar 31. marts 2012.

Bestyrelsen for Tivoli A/S har på bestyrelsesmøde den 29. maj 2012 behandlet og godkendt delårsrapporten for perioden 1. januar 31. marts 2012. Direktionen Vesterbrogade 3 Postboks 233 1630 København V Telefon 33 75 02 16 Fax 33 75 03 47 CVR-nr. 10 40 49 16 Tivoli A/S Fondsbørsmeddelelse nr. 7-2012 Tivoli, den 29. maj 2012 Delårsrapport for perioden

Læs mere

FONDSBØRSMEDDELELSE. Harboes Bryggeri A/S telefon Kontaktperson: Koncerndirektør Ruth Schade

FONDSBØRSMEDDELELSE. Harboes Bryggeri A/S telefon Kontaktperson: Koncerndirektør Ruth Schade FONDSBØRSMEDDELELSE Harboes Bryggeri A/S telefon 58 16 88 88 Kontaktperson: Koncerndirektør Ruth Schade FONDSBØRSMEDDELELSE FOR HARBOES BRYGGERI A/S Til KØBENHAVNS FONDSBØRS Meddelelse er omtalt på de

Læs mere

Bestyrelsen for Tivoli A/S har på bestyrelsesmøde den 25. maj 2010 behandlet og godkendt delårsrapporten for perioden 1. januar 31. marts 2010.

Bestyrelsen for Tivoli A/S har på bestyrelsesmøde den 25. maj 2010 behandlet og godkendt delårsrapporten for perioden 1. januar 31. marts 2010. Direktionen Vesterbrogade 3 Postboks 233 1630 København V Telefon 33 75 02 16 Fax 33 75 03 47 CVR-nr. 10 40 49 16 Tivoli A/S Fondsbørsmeddelelse nr. 5-2010 Tivoli, den 25. maj 2010 Delårsrapport for perioden

Læs mere

egetæpper a/s Delårsrapport 1. kvartal 2011/12 (1. maj juli 2011) CVR-nr

egetæpper a/s Delårsrapport 1. kvartal 2011/12 (1. maj juli 2011) CVR-nr Delårsrapport 1. kvartal 2011/12 (1. maj - 31. juli 2011) CVR-nr. 38 45 42 18 Indhold Hoved- og nøgletal for koncernen 2 Ledelsespåtegning 3 Ledelsesberetning 4 Regnskabspraksis 5 Resultatopgørelsen for

Læs mere

26. april 2007. Københavns Fondsbørs Pressen. Fondsbørsmeddelelse 7/2007 FIH kvartalsrapport januar-marts 2007

26. april 2007. Københavns Fondsbørs Pressen. Fondsbørsmeddelelse 7/2007 FIH kvartalsrapport januar-marts 2007 Københavns Fondsbørs Pressen 26. april 2007 Fondsbørsmeddelelse 7/2007 FIH kvartalsrapport januar-marts 2007 Tilfredsstillende resultat efter skat på 274 mio. kr. Fortsat vækst i FIHs traditionelle forretningsområder

Læs mere

Athena IT-Group A/S. CVR-nr. 19 56 02 01. Kvartalsrapport for 1 kvt. 2010/2011

Athena IT-Group A/S. CVR-nr. 19 56 02 01. Kvartalsrapport for 1 kvt. 2010/2011 Athena IT-Group A/S CVR-nr. 19 56 02 01 Kvartalsrapport for 1 kvt. 2010/2011 First North Meddelelse nr. 57, 2010 Vojens den 27. oktober 2010 Athena fik rekordresultat i 1. kvartal Efter omfattende omstruktureringer

Læs mere

UDDRAG AF PERIODEREGNSKAB

UDDRAG AF PERIODEREGNSKAB UDDRAG AF PERIODEREGNSKAB Q2 2017 UDDRAG AF PERIODEREGNSKAB for SKAKO FOR Q2 2017 / 1 HOVED- OG NØGLETAL RESULTATPOSTER, t.kr. Q2 2017 Q2 2016 H1 2017 H1 2016 Helåret 2016 Nettoomsætning 88,766 79,354

Læs mere

Regnskabsberetning. af de russiske bryggerier har isoleret set reduceret omkostningerne.

Regnskabsberetning. af de russiske bryggerier har isoleret set reduceret omkostningerne. Carlsberg Årsrapport 2006 / Regnskabsberetning 49 Regnskabsberetning Årsrapporten for Carlsberg-gruppen for 2006 afl ægges i overensstemmelse med International Financial Reporting Standards som godkendt

Læs mere

Halvårsrapporten for Danske Spil koncernen for perioden 1. januar 2014 til 30. juni 2014 (urevideret)

Halvårsrapporten for Danske Spil koncernen for perioden 1. januar 2014 til 30. juni 2014 (urevideret) 27.08.14 aen/rano Erhvervsstyrelsen Langelinie Alle 17 2100 København Ø Halvårsrapport pr. 30. juni 2014 Halvårsrapporten for Danske Spil koncernen for perioden 1. januar 2014 til 30. juni 2014 (urevideret)

Læs mere

I første kvartal 2016 har TV 2 et resultat før finansielle poster (EBIT) på 0 mio.kr., hvilket er uændret i forhold til 1. kvartal 2015.

I første kvartal 2016 har TV 2 et resultat før finansielle poster (EBIT) på 0 mio.kr., hvilket er uændret i forhold til 1. kvartal 2015. KVARTALSRAPPORT FOR 1. KVARTAL 2016 Resumé I første kvartal 2016 har TV 2 et resultat før finansielle poster (EBIT) på 0 mio.kr., hvilket er uændret i forhold til 1. kvartal 2015. Omsætningen på 647 mio.kr.

Læs mere

KVARTALSRAPPORT FOR 1. KVARTAL 2011

KVARTALSRAPPORT FOR 1. KVARTAL 2011 KVARTALSRAPPORT FOR 1. KVARTAL 2011 Resumé I 1. kvartal af 2011 har TV 2 et resultat før skat på 0 mio.kr. af fortsættende aktiviteter mod et underskud før skat på 31 mio.kr. i 1. kvartal 2010. Salget

Læs mere

Indberettet til OMX The Nordic Stock Exchange via Company news Service den 29. august 2008.

Indberettet til OMX The Nordic Stock Exchange via Company news Service den 29. august 2008. Delårsrapport for perioden 1. januar - 30. juni 2008 Landic Property Bonds I A/S Indberettet til OMX The Nordic Stock Exchange via Company news Service den 29. august 2008. Resume: Tilfredsstillende halvårsresultat

Læs mere

Hoved- og nøgletal 3. kvartal 3. kvartal 1/1-30/9 1/1-30/9 tkr. 2015 2014 2015 2014 2014

Hoved- og nøgletal 3. kvartal 3. kvartal 1/1-30/9 1/1-30/9 tkr. 2015 2014 2015 2014 2014 Hoved- og nøgletal 3. kvartal 3. kvartal 1/1-30/9 1/1-30/9 tkr. 2015 2014 2015 2014 2014 Hovedtal Nettoomsætning i alt 42.830 38.504 104.697 95.247 125.740 Af- og nedskrivninger 1.583-2.688 4.815 102.920

Læs mere

MAKING MODERN LIVING POSSIBLE. 1. halvår 2012. Danfoss fastholder solidt præstationsniveau. www.danfoss.com

MAKING MODERN LIVING POSSIBLE. 1. halvår 2012. Danfoss fastholder solidt præstationsniveau. www.danfoss.com MAKING MODERN LIVING POSSIBLE 212 Danfoss fastholder solidt præstationsniveau www.danfoss.com Indholdsfortegnelse Hovedpunkter for 212...3 Hoved- og nøgletal...4 Danfoss fastholder solidt præstationsniveau...5

Læs mere

Rapport for 3. kvartal 2006/07 (1. april juni 2007)

Rapport for 3. kvartal 2006/07 (1. april juni 2007) 21. august 2007 Rapport for 3. kvartal 2006/07 (1. april - 30. juni 2007) InterMail har i 3. kvartal 2006/2007 fortsat integrationen af virksomheden, OP Kuvert, som blev overtaget den 15. januar 2007 for

Læs mere

Halvårsrapport for Danske Spil koncernen for perioden 1. januar 2013 til 30. juni 2013 (urevideret)

Halvårsrapport for Danske Spil koncernen for perioden 1. januar 2013 til 30. juni 2013 (urevideret) 28.08.13 aen/mhj Erhvervsstyrelsen Langelinie Alle 17 2100 København Ø Halvårsrapport pr. 30. juni 2013 Halvårsrapport for Danske Spil koncernen for perioden 1. januar 2013 til 30. juni 2013 (urevideret)

Læs mere

Delårsrapport for Dantax A/S for perioden 1. juli marts 2017

Delårsrapport for Dantax A/S for perioden 1. juli marts 2017 Dantax A/S Bransagervej 15 DK-9490 Pandrup Tlf. (+45) 98 24 76 77 Fax (+45) 98 20 40 15 CVR. nr. 36 59 15 28 NASDAQ Copenhagen A/S Pandrup, den 23. maj 2017 Delårsrapport for Dantax A/S for perioden 1.

Læs mere

Delårsrapport 3. kvartal 2014/2015

Delårsrapport 3. kvartal 2014/2015 Delårsrapport 3. kvartal 2014/2015 1. maj 2014-31. januar 2015 THE URGE TO EXPLORE SPACE egetæpper a/s Industrivej Nord 25, 7400 Herning Telefon: +45 97 11 88 11 Telefax: +45 97 11 95 80 www.egecarpets.com

Læs mere