Status for bolig markedet

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Status for bolig markedet"

Transkript

1 Danske Analyse Status for bolig markedet 27. februar 2007 Faresignaler på boligmarkedet Christian Heinig, analytiker Steen Bocian, afdelingsdirektør Det forholdsvise dyrt prisfastsatte boligmarked har givet anledning til mange spekulationer om, hvorvidt boligfesten vil ende med et brag. Traditionelt har det danske boligmarked i høj grad været drevet af ændringer i den økonomiske politik. Det er ikke sket denne gang, da det nuværende opsving ikke har ført balanceproblemer med sig. Det betyder, at boligmarkedet for første gang i mere end 25 år får lov til at tilpasse sig en form for ligevægt. Efter vores vurdering taler det for en stabilisering af priserne. Også set i lyset af den fortsat stærke danske økonomi og udsigten til kun begrænsede rentestigninger i de kommende år. Risikoen for større prisfald på boligmarkedet kan dog ikke afskrives. Vi vurderer, at der er omkring 25 % sandsynlighed for boligprisfald i omegnen af 25 %. Sådanne kraftige prisfald behøver ikke nødvendigvis at blive udløst af pludselige skift i konjunkturerne eller af kraftige rentestigninger. En udløser kan være en tilpasning af husholdningernes boligprisforventninger. Der er således en vis sandsynlighed for at en del af de seneste års kraftige prisstigninger kan tilskrives overoptimistiske forventninger til boligpriserne i husholdningerne. Økonomi- og Erhvervsministeriet har gennem de seneste år spurgt til danskernes prisforventninger og det skift der har været i prisforventningerne siden sommeren sidste kunne faktisk tale for et prisfald på op mod 25 %. Det danske boligmarkedet er politisk styret Kvm. priserne 00 Index << Huspriserne De reale huspriser >>

2 STATUS FOR BOLIGMARKEDET 27. FEBRUAR 2007 Er der udsigt til kraftige prisfald på boligmarkedet en fundamentalistisk tilgang til markedet kunne indikere det Man skal imidlertid være varsom med at tolke for hårdt vi kender ikke ligevægtsniveauet Kommer ulven og blæser boligmarkedet omkuld? Det forholdsvise dyrt prisfastsatte boligmarked har givet anledning til mange spekulationer om, hvorvidt boligfesten vil ende med et brag. Økonomisk teori tilsiger, at der er en stabil sammenhæng mellem huspriserne og nybygningsomkostningerne (de reale huspriser i grafen nedenfor). Denne sammenhæng synes tydelig, hvis man kigger på udviklingen i huspriserne fra 1970erne frem til årtusindskiftet. De seneste års kraftige prisvækst har imidlertid brudt med den tilsyneladende stabile sammenhæng. Hvis man mener sammenhængen skal genoprettes så er der udsigt til en halvering af de danske huspriser over de kommende år. Inden man håndfast konkluderer, at huspriserne skal halveres, er det dog værd at kigge lidt nærmere på indholdet af grafen. De reale huspriser er som nævnt huspriserne sat i forhold til nybygningsomkostningerne. Nybygningsomkostningerne indgår imidlertid alene som et indeks, der findes ikke tal for nybygningsomkostningernes niveau. Vi ved derfor reelt ikke, hvor ligevægtsniveauet på boligmarkedet er. Den fundamentalistiske tilgang et faresignal? Kvm. priserne 00 Index << Huspriserne De reale huspriser >> Kilder: Realkreditrådet, Danmarks Statistik og egne beregninger Det er afgørende, da markedet historisk har været drevet af politiske indgreb Manglen på viden om ligevægtsniveauet er afgørende da de historiske opog nedture på det danske boligmarked ikke har været drevet af markedet som sådan men derimod af ændringer i den økonomiske politik. De lodrette streger i grafen markerer tidspunkter med større indgreb i boligmarkedet, jf. boks 1. Denne gennemgang viser tydeligt, at markedskræfterne historisk set kun i meget begrænset omfang har fået lov at virke og vi ved derfor reelt set ikke meget om, hvor ligevægtsniveauet er. Den fundamentalistiske forventning om en halvering af huspriserne svarer til en kvadratmeterpris på kroner det er imidlertid næppe muligt at bygge til så lave omkostninger. Dér svarer det aktuelle niveau på kroner pr. kvadratmeter nok bedre overens med byggeomkostningerne. Boks 1 den økonomiske politik og boligmarkedet I slutningen af 1970erne satte den anden oliekrise sit tydelige præg på dansk økonomi. I forsøget på at få gang i dansk økonomi forsøgte man sig med fortsatte devalueringer af den danske valuta. Det førte til stigende renter og faldende boligpriser. Regeringsskiftet i 1982 medførte et skift i den økonomiske politik. Fastkurspolitikken blev indført med kraftige rentefald til følge, og da belåningsgrænserne i realkreditten samtidig blev sat op fra 40 % til % udeblev effekten ikke. I 1986/1987 fik vi såvel en kartoffelkur og skattereform som modtræk til de ubalancer som dansk 2 DANSKE BANK

3 27. FEBRUAR 2007 STATUS FOR BOLIGMARKEDET økonomi var plaget af den høje vækst i midtfirserne førte således til et stort underskud på betalingsbalancen. De politiske indgreb betød en mindre rentefradragsret og en indførelse af såkaldte mix-lån, som førte til en ydelsesstigning for boligejerne. Timingen var uheldig, da der var sammenfald med stigende renter. Det var hård kost og det var ikke overraskende, at priserne på huse efterfølgende faldt. Igen var det ikke markedskræfterne som sådan, som fik markedet til at vende. Der gik syv år med prisfald inden markedet vendte rundt. Atter var der politiske ændringer indblandet, som drev vendingen. I starten af 19erne blev realkreditgivningen atter liberaliseret kravet om mixlån blev fjernet, og der blev mulighed for 30-årige lån mod før 20 år. Siden har der op gennem 19erne både være stramninger og lempelser af den økonomiske politik men huspriserne er fortsat op drevet af et historisk kraftigt rentefald. Den mest markante stramning kom med Pinsepakken i Pinsepakken betød øget boligbeskatning og en mindsket rentefradragsret hermed kom værdien af rentefradraget ned på dagens niveau på ca. 33 % mod mere end 70 % tilbage i At Pinsepakken ikke fik nogen større negativ effekt på boligpriserne skal ses i lyset af, at boligejerne i stigende grad søgte over i variabelt forrentede lån og dermed fik en modgående ydelsesbesparelse. Af politiske lempelser, der har været med til at trække boligpriserne op, kan nævnes skattestoppet og introduktionen af de afdragsfrie lån i oktober Udbudsbegrænsninger svækker ligevægtstanken Indkomstudviklingen sætter også en grænse Ud over at den fundamentalistiske tilgang fejler som en følge af manglen på viden om ligevægtsniveauet, så er der også andre faktorer, der svækker denne tilgang. På udbudssiden har særligt hovedstadsområdet i stigende omfang kæmpet med mangel på ledige byggegrunde, hvilket betyder, at ligevægtssammenhængen mellem prisen på nybyggeri og eksisterende byggeri mindskes. Det spiller i den forbindelse også en rolle, at nybyggeri tager tid lang tid. Det betyder, at selv hvis langsigtssammenhængen fungerer, så kan markedet i praksis sagtens afvige fra den i en lang periode. Eksempelvis hvis efterspørgselssiden ændrer sig. På efterspørgselssiden har der netop været større ændringer gennem de seneste årtier. Vi har således fået permanent lavere renteniveuaer som følge af overgangen fra 1970 ernes og start ernes højinflationsregime til et velforankret lavinflationsregime. Det har trukket huspriserne meget markant op og selv hvis langsigtssammenhængen mellem huspriserne og nybygningsomkostningerne på sigt skal genoprettes så kan det meget vel tage årtier inden udbuddet har tilpasset sig. Udbuddet ændrer sig ikke fra den ene dag til den anden. Tilsvarende gælder liberaliseringer af lånelovgivningen. Hvis den fundamentale langsigtssammenhæng ikke holder, vil det snarere være udviklingen i de disponible indkomster, der bliver en langsigtet rettesnor for husprisudviklingen. Figuren nedenfor illustrerer, at uligevægtens størrelse reduceres betragteligt, hvis man kigger på udviklingen i huspriserne i forhold til indkomsten i stedet for som ovenfor i forhold til nybygningsomkostningerne. Faktisk er der ikke længere tale om en historisk rekord. DANSKE BANK 3

4 STATUS FOR BOLIGMARKEDET 27. FEBRUAR 2007 Uligevægten er mindre hvis man sammenligner med indkomsten Indeks 2000= Indeks 2000= Huspriserne i forhold til disponibel indkomst Vores boligmarkedsmodel indikerer, at der er en risiko for prisfald Selv hvis ligevægtstanken ikke holder hvilket man altså kan diskutere om den gør - så kan man dog bestemt ikke afvise, at boligmarkedet kan være kommet ud af trit med den underliggende økonomiske udvikling. Tager vi udgangspunkt i vores egen boligmarkedsmodel, så havner vi på, at det danske parcelhusmarked kan være overvurderet med omkring 20 % - når vi vel at mærke forsøger at inkludere effekten af de afdragsfrie lån. De 20 % skal ikke tages alt for bogstaveligt, da økonomiske modeller desværre ikke er perfekte, men det understreger dog, at der er en vis risiko for, at huspriserne er kommet op på et for højt niveau. Boligmarkedet er et marked, hvor uligevægte kan opstå. Således er fundamentalværdien af et hus svær at bestemme for det første fordi der ikke er sammenlignelige produkter på hylderne, og for det andet er det svært at sætte kroner og ører på den nytteværdi, man får ved at bo i en given bolig. Vores boligmarkedsmodel kan ikke forklare prisudviklingen Kr. pr. kvm. Kr. pr. kvm. Faktisk Forudsagt, inkl. afdragsfrie lån Danmark Forudsagt Kilder: Realkreditrådet, Danmarks Statistik, MONA, ADAM og egne beregninger Nominelle prisfald er dog meget sjældne Selv hvis en overvurdering på i omegnen af 20 % holder stik, så er det værd at erindre, at større nominelle prisfald på boligmarkedet forekommer meget sjældent. I midtfirserne skulle der en cocktail af rentestigninger og ovennævnte politiske indgreb til, før boligpriserne faldt med små 20 % i løbet af 7 år omsat til dagens termer svarer det ydelseschok husejerne fik dengang til, at renten skal stige med 5 %-point fra den ene dag til den anden. Boligpriserne særligt huspriserne - opfører sig med andre ord lidt ligesom lønningerne der skal meget til før de giver sig nedadtil. I USA har man til sammenligning aldrig oplevet prisfald på boligmarkedet, hvis man fokuserer på årsvækstraterne. Da der ikke denne gang er udsigt til hverken højere boligskat eller en mere restriktiv realkreditlov, så er det meget 4 DANSKE BANK

5 27. FEBRUAR 2007 STATUS FOR BOLIGMARKEDET sandsynligt, at slutningen på prisfesten på boligmarkedet kommer til at adskille sig fra, hvad vi tidligere har set. Også set i lyset af, at der kun er udsigt til mindre rentestigninger fremadrettet i kombination med en stærk dansk økonomi. Det taler altså for en stabilisering af priserne ikke et kollaps. Forventningsdannelsen kan påvirke huspriserne Danskernes boligprisforventninger - en joker for boligmarkedet Hvis vi mod forventning skal komme til at se et kollaps af priserne i kombination med at vores renteforventninger holder nogenlunde stik, så kunne ændringen lidt teknisk formuleret komme fra boligmarkedets egen dynamik. I opgangstider kan der være en tendens til, at potentielle boligkøbere bliver mere optimistiske med hensyn til den fremtidige boligprisudvikling, hvilket kan føre til et yderligere tryk opad i boligpriserne. Med andre ord kan der være elementer af selvopfyldende forventninger i prismekanismen. I så fald betyder det også en nedadgående risiko, når markedet vender rundt. Prisstigninger mindsker de reelle omkostninger ved at eje en bolig Ændrede forventninger påvirker kraftigere end skift i renten At danskernes boligprisforventninger kan spille en særdeles vigtig rolle for prisudviklingen skyldes ikke, at danskerne som gennemsnit er en flok spekulanter, der kaster sig ud i boligkøb i opgangstider for blot at score kassen. Beslutningen om at købe en bolig træffes næppe fra den ene dag til den anden. I stedet betyder stigende boligprisforventninger, at potentielle boligkøbere er villige til at sætte sig lidt dyrere end ellers. Enten fordi man anser risikoen ved at købe en bolig som mindre end vanligt, eller at de forventede boligomkostninger alt andet lige vil være mindre i boligkøbernes øjne. Hvis man køber et gennemsnitligt hus i Danmark til cirka 2 mio. kroner, så vil en forventning om en prisstigningstakt på 2 % om året give en formuegevinst på kroner det første år, mens en stigning på 3 % svarer til kroner. Til sammenligning er første års nettoydelsen inkl. boligskatter på kroner ved et lån på 2 millioner kroner hvoraf kroner er afdrag. En værdistigning på 3 % om året mere end halverer den reelle omkostning. Jo mere man forventer i formuegevinst desto billigere bliver det at købe huset - hvis likviditeten ikke udgør en hindring. Sammenligner man en rentestigning på 1 %-point med et fald i boligprisforventningerne på 1 %-point, så slår sidstnævnte faktisk hårdere igennem på huspriserne. Rentestigningen barberer alt andet lige maksimalt 8 % af huspriserne, mens mindre optimistiske prisforventninger mindsker huspriserne med små 12 %. At rentestigningen alt andet lige slår mindre igennem på priserne skal ses i lyset af rentefradragsretten uden den ville effekten af de to variable på huspriserne have været den samme. DANSKE BANK 5

6 STATUS FOR BOLIGMARKEDET 27. FEBRUAR 2007 Ændringer i prisforventningerne slår potentielt hårdt igennem Afvigelse fra grundforløb Afvigelse fra grundforløb En rentestigning på 1 %-point %-point fald i prisforventningerne Kilder: Realkreditrådet, Danmarks Statistik, MONA, ADAM og egne beregninger Økonomi- og Erhvervsministeriet har spurgt til prisforventningerne Økonomi- og Erhvervsministeriet har for nyligt udsendt en analyse, hvor de ser nærmere på danskernes boligprisforventninger ved hjælp af en spørgeundersøgelse. Ser man på danskernes boligprisforventninger for det kommende år i undersøgelsen fra november 2006, så viser de rent faktisk meget afdæmpede prisforventninger. Her er der altså ingen tegn på, at danskerne som gennemsnit synes overoptimistiske. Hvad der er mere interessant, så viser undersøgelsen også udviklingen i husholdningernes boligprisforventninger i perioden fra juli 2005 og frem til primo november sidste år. Her er der tale om et pænt fald. Forsøger man at udregne en form for gennemsnitsforventning ud fra de angivne forventningsintervaller, så kan man groft sagt anslå den gennemsnitlige årlige boligprisforventning til 3,7 % i sommeren 2005 og kun 1,1 % i november 2006 et fald på 2,6 %-point. Boligprisforventninger blandt de danske husholdninger Boligprisforventning, 1 år frem Boligprisforventning, 1 år frem November Juli % til -5% < -10% -5% til -2% Kilde: Økonomi- og Erhvervsministeriet 0% 5% til 10% 2% til 5% >10% 0 Forventningsskiftet kunne tale for et prisfald på op mod 25 % Tager vi udgangspunkt i Økonomi- og Erhvervsministeriets undersøgelse og lægger et skift i forventningerne på 2,6 %-point ind i vores boligmarkedsmodel så er det tydeligt, at et sådant forventningsskift potentielt kan spille en afgørende rolle for udviklingen i huspriserne. Faldet i boligprisforventningerne på 2,6 %-point siden sommeren 2005 betyder alt andet lige et markant nedadgående pres på prisudviklingen. Laver vi et sådant stød i vores boligmarkedsmodel, så tilsiger det, at boligpriserne vil kunne blive presset ned med i omegnen af 25 %. Danskernes boligprisforventninger er en betydende risikofaktor 6 DANSKE BANK

7 27. FEBRUAR 2007 STATUS FOR BOLIGMARKEDET Huspriserne Huspriserne 95 Afvigelse fra grundforløb ved skred i prisforventningerne Kilder: Realkreditrådet, Danmarks Statistik, MONA, ADAM og egne beregninger 70 Forventningerne kan også have spillet en vigtig rolle for uligevægten At forventningsdannelsen potentielt spiller en vigtig rolle på det danske boligmarked tydeliggøres, hvis man ændrer i forventningsdannelsen i vores boligmodel. I vores model opereres der normalt med, at alle boligkøberne forventer, at huspriserne på sigt stiger med 2 % om året svarende til inflationen i økonomien. Denne antagelse er imidlertid ikke triviel. Antager vi i stedet, at blot 10 % af de potentielle boligkøbere tager prisudviklingen inden for det seneste år og regner med, at sådan kommer det også ud til at se ud de næste år så ændres billedet markant. Med en sådan beskrivelse af boligkøbernes prisforventninger, så har vores boligmarkedsmodel ingen problemer med at forklare de seneste års ekstreme prisudvikling. Boligmarkedsmodellen forklarer prisdynamikken nærmest perfekt siden 1998 og det er endda uden at tage højde for eventuelle priseffekter af introduktionen af de afdragsfrie lån i Er det overoptimistiske prisforventninger der har drevet uligevægten? Kr. pr. kvm. Kr. pr. kvm. 1 1 Faktisk Boligmodel, med 10 % adaptive forventninger Danmark Forudsagt Man skal dog være varsom med at overdramatisere men risikoen for prisfald er reel uden at være det mest sandsynlige Forventningsdannelsen spiller således en vigtig rolle for udviklingen på boligmarkedet og forståelsen af forventningsdannelsen kan også spille en vigtig rolle for, hvordan prisfesten på boligmarkedet kan forventes at ende. Inden vi dog med sikkerhed konkluderer, at priserne er på vej ned pga. ændrede forventninger, så er det dog værd at understrege, at ovennævnte fald på 2,6 %-point i de forventede priser, og det efterfølgende nedadgående prispres skal tages med et gran salt. Danskernes boligprisforventninger er for det første svært målelige, de kan svinge fra boligform til boligform, og de indgår næppe i skarpe kalkuler i husstandene for de fremtidige boligomkostninger som i vores boligmarkedsmodel. Eksemplet illustrerer imidlertid, at en af de risikofaktorer, som boligmarkedet står over for i de kom- DANSKE BANK 7

8 STATUS FOR BOLIGMARKEDET 27. FEBRUAR 2007 mende år, kan være en tilpasning fra en periode med overoptimistiske forventninger til en periode med noget lavere prisforventninger. Det kan som tidligere nævnt slå ud i en periode med nær nulvækst i boligpriserne, men det kan også vise sig gennem direkte prisfald på boligmarkedet. Vi vurderer, at risikoen for egentlige prisfald på det danske boligmarked ikke kan ignoreres i skrivende stund kan der være tale om en 25 % sandsynlighed for prisfald på i omegnen af 25 % på det danske boligmarked i så fald er det særligt ejerlejlighederne og sommerhusene, som står forrest i risikokøen. Denne analyse er udarbejdet af Danske Analyse, som er en afdeling i Danske Markets, en division af Danske Bank. Danske Bank er under tilsyn af Finanstilsynet. Danske Bank har udarbejdet procedurer, der skal forhindre interessekonflikter og sikre, at de udarbejdede analyser har en høj standard og er baseret på objektiv og uafhængig analyse. Disse procedurer fremgår af Danske Banks Research Policy. Alle ansatte i Danske Banks analyseafdelinger er bekendt med, at enhver henvendelse, der kan kompromittere analysens objektivitet og uafhængighed, skal overgives til analyseledelsen og til Bankens Compliance-afdeling. Danske Banks analyseafdelinger er organiseret uafhængigt af og rapporterer ikke til Danske Banks øvrige forretningsområder. Analytikernes aflønning er til en vis grad afhængig af det samlede regnskabsresultat i Danske Bank, der omfatter indtægter fra investment bank-aktiviteter, men analytikerne modtager ikke bonusbetalinger eller andet vederlag med direkte tilknytning til specifikke corporate finance- eller kredittransaktioner. Danske Banks analyser udarbejdes i overensstemmelse med Finansanalytikerforeningens etiske regler og Børsmæglerforeningens anbefalinger. Finansielle modeller og/eller metoder anvendt i denne analyse Beregningerne og præsentationerne i denne publikation tager udgangspunkt i almindelige økonometriske værktøjer og metoder samt offentligt tilgængelige statistikker for de enkelte lande. Risikoadvarsel Væsentlige risikofaktorer i forbindelse med anbefalingerne og holdningerne i denne analyse, herunder en følsomhedsanalyse med relevante forudsætninger, er angivet i analysen. Offentliggørelse af analysen Se forsiden af denne analyse for datoen for offentliggørelse. Disclaimer Denne publikation er udarbejdet af Danske Bank alene til orientering. Publikationen er ikke et tilbud om eller en opfordring til at købe eller sælge værdipapirer, valuta eller finansielle instrumenter. Publikationens informationer, beregninger, vurderinger og skøn træder ikke i stedet for kundens udøvelse af eget skøn over, hvorledes der skal disponeres. Efter bankens opfattelse er publikationen korrekt og retvisende. Banken påtager sig imidlertid ikke noget ansvar for publikationens nøjagtighed og fuldkommenhed. Banken påtager sig endvidere ikke noget ansvar for eventuelle tab, der følger af dispositioner foretaget på baggrund af publikationen. Yderligere og /eller opdateret information kan rekvireres i banken. Danske Bank og dens datterselskaber samt medarbejdere i banken kan udføre forretninger, have, etablere, ændre eller afslutte positioner i værdipapirer, valuta eller finansielle instrumenter, som er omtalt i publikationen, ligesom banken kan udføre finansiel service for udstedere af nævnte værdipapirer, valuta eller finansielle instrumenter. Danske Banks finansanalytikere må ikke handle med værdipapirer, som dækkes af den pågældende eller af den analysesektion, som den pågældende er tilknyttet Danske Bank A/S har ophavsretten til publikationen, som er til kundens personlige brug og ikke til offentliggørelse nogetsteds. 8 DANSKE BANK

Bolig. Tålmodighed kan være en dyd. Danske Analyse. 13. marts 2007

Bolig. Tålmodighed kan være en dyd. Danske Analyse. 13. marts 2007 Danske Analyse Bolig 13. marts 27 Tålmodighed kan være en dyd Steen Bocian, afdelingsdirektør +45 33 44 21 53 stbo@danskebank.dk Christian Heinig, analytiker +45 33 44 5 73 chei@danskebank.dk Vindene er

Læs mere

Danske Banks modelfamilie Vores kroner er lidt mindre værd

Danske Banks modelfamilie Vores kroner er lidt mindre værd Investment Research General Market Conditions 25. marts 2015 Danske Banks modelfamilie Vores kroner er lidt mindre værd Euroen og dermed kronen er blevet svækket. Det er en fordel for dansk økonomi, men

Læs mere

homes ejerlejlighedsprisindeks

homes ejerlejlighedsprisindeks Investeringsanalyse generelle markedsforhold 13. august 2015 homes ejerlejlighedsprisindeks Prisfald på ejerlejligheder i juli homes ejerlejlighedsprisindeks faldt 2,0 % fra juni til juli (sæsonkorrigeret)

Læs mere

homes ejerlejlighedsprisindeks

homes ejerlejlighedsprisindeks Investeringsanalyse generelle markedsforhold 11. november 2015 homes ejerlejlighedsprisindeks Priserne stiger igen homes ejerlejlighedsprisindeks steg med 2,4 % fra september til oktober (sæsonkorrigeret)

Læs mere

home husprisindeks Huspriserne starter året med fald (3-mdr. glidende gennemsnit)

home husprisindeks Huspriserne starter året med fald (3-mdr. glidende gennemsnit) Investeringsanalyse generelle markedsforhold homes husprisindeks Huspriserne starter året med fald homes husprisindeks viser, at priserne på enfamiliehuse på landsplan faldt med 1,4 % i januar (sæsonkorrigeret)

Læs mere

Stigende handelsaktivitet

Stigende handelsaktivitet Investeringsanalyse generelle markedsforhold 14. oktober 2014 HUSE homes kvartalsfokus Højere handelsaktivitet homes prisindeks for hele landet viser, at huspriserne på landsplan faldt med 2,1 % (sæsonkorrigeret)

Læs mere

homes ejerlejlighedsprisindeks

homes ejerlejlighedsprisindeks Investeringsanalyse generelle markedsforhold 11. september 2015 homes ejerlejlighedsprisindeks Priserne faldt for 3. måned i København homes ejerlejlighedsprisindeks steg med 0,2 % fra juli til august

Læs mere

homes kvartalsfokus Ejerlejlighedspriserne fortsætter op

homes kvartalsfokus Ejerlejlighedspriserne fortsætter op Investeringsanalyse generelle markedsforhold 13. juli 2016 EJERLEJLIGHEDER homes kvartalsfokus Ejerlejlighedspriserne fortsætter op homes ejerlejlighedsprisindeks viser, at ejerlejlighedspriserne på landsplan

Læs mere

homes kvartalsfokus Højere huspriser i 2014

homes kvartalsfokus Højere huspriser i 2014 Investeringsanalyse generelle markedsforhold 14. januar 2015 HUSE homes kvartalsfokus Højere huspriser i 2014 homes prisindeks for hele landet viser, at boligpriserne i gennemsnit er steget med 2,8 % i

Læs mere

homes husprisindeks Huspriserne var uændrede i oktober

homes husprisindeks Huspriserne var uændrede i oktober Investeringsanalyse generelle markedsforhold 14. november 2017 homes husprisindeks Huspriserne var uændrede i oktober homes husprisindeks viser, at huspriserne på landsplan var uændrede fra september til

Læs mere

homes husprisindeks Huspriserne steg en anelse i november

homes husprisindeks Huspriserne steg en anelse i november Investeringsanalyse generelle markedsforhold 12. december 2017 homes husprisindeks Huspriserne steg en anelse i november homes husprisindeks viser, at huspriserne på landsplan steg med 0,1 procent fra

Læs mere

homes ejerlejlighedsprisindeks

homes ejerlejlighedsprisindeks Investeringsanalyse generelle markedsforhold 11. juni 2015 homes ejerlejlighedsprisindeks Aldrig har lejligheder været dyrere i København og Aarhus homes ejerlejlighedsprisindeks steg 2,2 % fra april til

Læs mere

homes kvartalsfokus Lavere priser og færre salg i 3. kvartal

homes kvartalsfokus Lavere priser og færre salg i 3. kvartal Investeringsanalyse generelle markedsforhold 13. oktober 2015 EJERLEJLIGHEDER homes kvartalsfokus Lavere priser og færre salg i 3. kvartal homes ejerlejlighedsprisindeks viser, at selvom ejerlejlighedspriserne

Læs mere

homes ejerlejlighedsprisindeks

homes ejerlejlighedsprisindeks Investeringsanalyse generelle markedsforhold 13. maj 2015 homes ejerlejlighedsprisindeks Prisrekord i København Aarhus er ekstremt tæt på homes ejerlejlighedsprisindeks steg 2,6 % fra marts til april (sæsonkorrigeret)

Læs mere

homes ejerlejlighedsprisindeks

homes ejerlejlighedsprisindeks Investeringsanalyse generelle markedsforhold 9. december 2015 homes ejerlejlighedsprisindeks Priserne steg i november homes ejerlejlighedsprisindeks steg med 0,9 % fra oktober til november (sæsonkorrigeret)

Læs mere

homes kvartalsfokus Største prisstigning på huse siden 2006

homes kvartalsfokus Største prisstigning på huse siden 2006 Investeringsanalyse generelle markedsforhold 14. januar 2016 HUSE homes kvartalsfokus Største prisstigning på huse siden 2006 homes prisindeks for hele landet viser, at boligpriserne i gennemsnit steg

Læs mere

homes kvartalsfokus Prisrekord trods fald i salg

homes kvartalsfokus Prisrekord trods fald i salg Investeringsanalyse generelle markedsforhold 12. april 2016 EJERLEJLIGHEDER homes kvartalsfokus Prisrekord trods fald i salg homes ejerlejlighedsprisindeks viser, at ejerlejlighedspriserne på landsplan

Læs mere

EJERLEJLIGHEDER. Ejerlejlighedspriserne steg i 3. kvartal. Investeringsanalyse generelle markedsforhold 12.

EJERLEJLIGHEDER. Ejerlejlighedspriserne steg i 3. kvartal.  Investeringsanalyse generelle markedsforhold 12. Investeringsanalyse generelle markedsforhold 12. oktober 2016 EJERLEJLIGHEDER homes kvartalsfokus Ejerlejlighedspriserne fortsætter op Færre handler men højere priser homes ejerlejlighedsprisindeks viser,

Læs mere

Status for bolig markedet

Status for bolig markedet Danske Analyse Status for bolig markedet. marts 7 Huspriserne er under pres Christian Heinig, analytiker +4 33 44 73 chei@danskebank.dk Steen Bocian, afdelingsdirektør +4 33 44 21 3 stbo@danskebank.dk

Læs mere

homes ejerlejlighedsprisindeks

homes ejerlejlighedsprisindeks Investeringsanalyse generelle markedsforhold 13.september 2016 homes ejerlejlighedsprisindeks Ejerlejlighedspriserne fortsætter op homes ejerlejlighedsprisindeks steg med 2,0 % fra juli til august (sæsonkorrigeret)

Læs mere

homes kvartalsfokus Ejerlejligheder fik god start på 2017

homes kvartalsfokus Ejerlejligheder fik god start på 2017 Investeringsanalyse generelle markedsforhold 11. april 2017 EJERLEJLIGHEDER homes kvartalsfokus Ejerlejligheder fik god start på 2017 homes ejerlejlighedsprisindeks for hele landet viser, at priserne i

Læs mere

homes kvartalsfokus Huspriserne faldt i 3. kvartal

homes kvartalsfokus Huspriserne faldt i 3. kvartal Investeringsanalyse generelle markedsforhold 12. oktober 2016 HUSE homes kvartalsfokus Huspriserne faldt i 3. kvartal homes husprisindeks viser, at priserne på landsplan faldt med 0,1 procent fra august

Læs mere

homes kvartalsfokus Ejerlejlighedsmarkedet bragede derudad i 2015

homes kvartalsfokus Ejerlejlighedsmarkedet bragede derudad i 2015 Investeringsanalyse generelle markedsforhold 14. januar 2016 EJERLEJLIGHEDER homes kvartalsfokus Ejerlejlighedsmarkedet bragede derudad i 2015 homes ejerlejlighedsprisindeks for hele landet viser, at priserne

Læs mere

homes kvartalsfokus Store prisstigninger på ejerlejligheder i 2014

homes kvartalsfokus Store prisstigninger på ejerlejligheder i 2014 Investeringsanalyse generelle markedsforhold 14. januar 2015 EJERLEJLIGHEDER homes kvartalsfokus Store prisstigninger på ejerlejligheder i 2014 homes ejerlejlighedsprisindeks for hele landet viser, at

Læs mere

homes kvartalsfokus Ejerlejlighedspriserne fortsatte op i 2. kvartal

homes kvartalsfokus Ejerlejlighedspriserne fortsatte op i 2. kvartal Investeringsanalyse generelle markedsforhold 12. juli 2017 EJERLEJLIGHEDER homes kvartalsfokus Ejerlejlighedspriserne fortsatte op i 2. kvartal homes ejerlejlighedsprisindeks for hele landet viser, at

Læs mere

homes ejerlejlighedsprisindeks

homes ejerlejlighedsprisindeks Investeringsanalyse generelle markedsforhold 15. februar 2016 homes ejerlejlighedsprisindeks Stort set uændrede priser i januar homes ejerlejlighedsprisindeks steg med 0,2 % fra december til januar (sæsonkorrigeret)

Læs mere

homes ejerlejlighedsprisindeks

homes ejerlejlighedsprisindeks Investeringsanalyse generelle markedsforhold 14. juni 2016 homes ejerlejlighedsprisindeks Uændrede lejlighedspriser på landsplan stigninger i Aarhus og København homes ejerlejlighedsprisindeks var uændret

Læs mere

homes kvartalsfokus Fart på huspriserne i 2. kvartal

homes kvartalsfokus Fart på huspriserne i 2. kvartal Investeringsanalyse generelle markedsforhold 12. juli 2017 HUSE homes kvartalsfokus Fart på huspriserne i 2. kvartal homes prisindeks for hele landet viser, at boligpriserne i gennemsnit steg med 3,2 %

Læs mere

homes ejerlejlighedsprisindeks

homes ejerlejlighedsprisindeks Investeringsanalyse generelle markedsforhold 12. september 2017 homes ejerlejlighedsprisindeks Lejlighedspriserne fortsætter op homes ejerlejlighedsprisindeks steg 1,5 % fra juli til august (sæsonkorrigeret)

Læs mere

homes ejerlejlighedsprisindeks

homes ejerlejlighedsprisindeks Investeringsanalyse generelle markedsforhold 13. marts 2017 homes ejerlejlighedsprisindeks Lejlighedspriserne steg kraftigt i februar homes ejerlejlighedsprisindeks steg 1,9 % fra januar til februar (sæsonkorrigeret)

Læs mere

homes kvartalsfokus Flere handler og højere priser i 3. kvartal

homes kvartalsfokus Flere handler og højere priser i 3. kvartal Investeringsanalyse generelle markedsforhold 13. oktober 2015 HUSE homes kvartalsfokus Flere handler og højere priser i 3. kvartal homes husprisindeks viser, at priserne på landsplan steg med 0,7 % fra

Læs mere

homes kvartalsfokus Huspriser og salg tabte pusten i 1. kvartal

homes kvartalsfokus Huspriser og salg tabte pusten i 1. kvartal Investeringsanalyse generelle markedsforhold 12.april 2016 HUSE homes kvartalsfokus Huspriser og salg tabte pusten i 1. kvartal homes husprisindeks viser, at priserne på landsplan faldt med 0,2 % fra februar

Læs mere

homes kvartalsfokus Store stigninger i prisen på ejerlejligheder i 2016 men et faldende antal handler

homes kvartalsfokus Store stigninger i prisen på ejerlejligheder i 2016 men et faldende antal handler Investeringsanalyse generelle markedsforhold 11. januar 2017 EJERLEJLIGHEDER homes kvartalsfokus Store stigninger i prisen på ejerlejligheder i 2016 men et faldende antal handler homes ejerlejlighedsprisindeks

Læs mere

homes kvartalsfokus 2016 endnu et solidt år for husejerne

homes kvartalsfokus 2016 endnu et solidt år for husejerne Investeringsanalyse generelle markedsforhold 11. januar 2017 HUSE homes kvartalsfokus 2016 endnu et solidt år for husejerne homes prisindeks for hele landet viser, at boligpriserne i gennemsnit steg med

Læs mere

Fremgang at spore flere steder i den private sektor

Fremgang at spore flere steder i den private sektor Investment Research General Market Conditions 3. august 1 Skrøbelig bedring på arbejdsmarkedet er svagt stigende fra det meget lave niveau, som antallet af nye jobannoncer lagt på nettet nåede ned på,

Læs mere

homes ejerlejlighedsprisindeks

homes ejerlejlighedsprisindeks Investeringsanalyse generelle markedsforhold 13. december 2016 homes ejerlejlighedsprisindeks Lejlighedspriserne holdt sig i ro i november homes ejerlejlighedsprisindeks var uændret fra oktober til november

Læs mere

homes kvartalsfokus Huspriserne mistede pusten i 2. kvartal

homes kvartalsfokus Huspriserne mistede pusten i 2. kvartal Investeringsanalyse generelle markedsforhold 16.juli 2015 HUSE homes kvartalsfokus Huspriserne mistede pusten i 2. kvartal homes husprisindeks viser, at priserne på landsplan faldt med 0,4 % fra maj til

Læs mere

Dansk Jobindex Arbejdsmarkedet løfter sig ikke

Dansk Jobindex Arbejdsmarkedet løfter sig ikke Investeringsanalyse generelle markedsforhold 13. oktober 20 Arbejdsmarkedet løfter sig ikke har været karakteriseret af lette hop på stedet over det seneste år. Denne tendens er fortsat i september, hvor

Læs mere

homes ejerlejlighedsprisindeks

homes ejerlejlighedsprisindeks Investeringsanalyse generelle markedsforhold 14. marts 2016 homes ejerlejlighedsprisindeks Lille prisfald i februar homes ejerlejlighedsprisindeks faldt med 0,3 % fra januar til februar (sæsonkorrigeret)

Læs mere

homes ejerlejlighedsprisindeks

homes ejerlejlighedsprisindeks Investeringsanalyse generelle markedsforhold 11. maj 2017 homes ejerlejlighedsprisindeks Lejlighedspriserne faldt i april Projektlejligheder trak priserne ned homes ejerlejlighedsprisindeks faldt 0,5 %

Læs mere

Aldrig har du fået så få kvadratmeter ejerlejlighed sammenlignet med parcelhus

Aldrig har du fået så få kvadratmeter ejerlejlighed sammenlignet med parcelhus 8. august 2014 Aldrig har du fået så få kvadratmeter ejerlejlighed sammenlignet med parcelhus I dag koster 80 kvadratmeter ejerlejlighed på landsplan omtrent det samme som 140 kvadratmeter parcelhus. Aldrig

Læs mere

homes ejerlejlighedsprisindeks

homes ejerlejlighedsprisindeks Investeringsanalyse generelle markedsforhold 14. november 2017 homes ejerlejlighedsprisindeks Lejlighedspriserne fortsætter op homes ejerlejlighedsprisindeks steg 0,5 % fra september til oktober (sæsonkorrigeret)

Læs mere

Dansk Jobindex Bredt baseret fremgang på arbejdsmarkedet

Dansk Jobindex Bredt baseret fremgang på arbejdsmarkedet Investment Research General Market Conditions 13. maj 2011 Bredt baseret fremgang på arbejdsmarkedet har været svagt stigende siden efteråret sidste år og den tendens synes bekræftet med tallene for april,

Læs mere

Renteudgifterne er trådt i baggrunden for en stund

Renteudgifterne er trådt i baggrunden for en stund 12. august 214 Renteudgifterne er trådt i baggrunden for en stund Adgangen til boligmarkedet ser fornuftig ud for førstegangskøberne i øjeblikket. Den såkaldte boligbyrde er på landsplan langt under det

Læs mere

Demografi giver medvind til københavnske huspriser

Demografi giver medvind til københavnske huspriser 2. januar 2012 Demografi giver medvind til københavnske huspriser Københavnsområdet har gennem en årrække oplevet, at flere og flere danskere har fundet det attraktivt at bosætte sig her set i forhold

Læs mere

homes ejerlejlighedsprisindeks

homes ejerlejlighedsprisindeks Investeringsanalyse generelle markedsforhold 12. december 2017 homes ejerlejlighedsprisindeks Lejlighedspriserne i København og Aarhus tog sig en puster i november homes ejerlejlighedsprisindeks steg 0,2

Læs mere

homes kvartalsfokus Projektsalg trækker ejerlejlighedspriserne markant op

homes kvartalsfokus Projektsalg trækker ejerlejlighedspriserne markant op Investeringsanalyse generelle markedsforhold 16. april 2015 EJERLEJLIGHEDER homes kvartalsfokus Projektsalg trækker ejerlejlighedspriserne markant op homes prisindeks for hele landet viser, at ejerlejlighedspriserne

Læs mere

Dansk Jobindex Ingen tegn på bedring

Dansk Jobindex Ingen tegn på bedring Investment Research General Market Conditions 9. juli 9 Dansk Jobindex Ingen tegn på bedring Dansk Jobindex viser, at der endnu ikke er tegn på en bedring på arbejdsmarkedet virksomhederne er fortsat ikke

Læs mere

Research Danmark Stærk medvind på den finansielle cykelsti for Danmark

Research Danmark Stærk medvind på den finansielle cykelsti for Danmark Investeringsanalyse generelle markedsforhold 18. marts 2015 Research Danmark Stærk medvind på den finansielle cykelsti for Danmark For bedre at kunne vurdere de kortsigtede forudsætninger for vækst i dansk

Læs mere

Rentefradragsretten på retræte konsekvensen for huspriserne minimale

Rentefradragsretten på retræte konsekvensen for huspriserne minimale 5. december 2011 Rentefradragsretten på retræte konsekvensen for huspriserne minimale Redaktion Christian Hilligsøe Heinig chei@rd.dk Ved månedens udgang bliver rentefradragsretten nok engang reduceret.

Læs mere

kan fremgangen fortsætte?

kan fremgangen fortsætte? De globale økonomiske udsigter De globale økonomiske udsigter kan fremgangen fortsætte? Selve finanskrisen er overstået 6 % %-point Lånerente mellem banker 5 4 percent 3 2 1 0 jan "Sikker rente" maj sep

Læs mere

Lave renter understøtter polariseringen på boligmarkedet

Lave renter understøtter polariseringen på boligmarkedet 12. maj 214 Lave renter understøtter polariseringen på boligmarkedet Polariseringen på det danske boligmarked tog til i 213, hvor handelsaktiviteten lå langt under normalt i mange områder af landet, mens

Læs mere

Første fald i antallet af tabsgivende bolighandler i to år

Første fald i antallet af tabsgivende bolighandler i to år 5. november 212 Første fald i antallet af tabsgivende bolighandler i to år Boligmarkedet har været i svag bedring gennem 212, og vi har siden foråret oplevet en skrøbelig form for prisstabilisering. Trods

Læs mere

Vi sluger flere og flere kvadratmeter i boligen

Vi sluger flere og flere kvadratmeter i boligen 1. maj 2013 Vi sluger flere og flere kvadratmeter i boligen Danskerne kræver mere og mere plads i boligen til sig selv. Det skal ses i lyset af, at vi er blevet rigere over tid, og dermed har råd til flere

Læs mere

Danskernes boligpris i bedre match med indkomsten

Danskernes boligpris i bedre match med indkomsten 30. september 2013 Danskernes boligpris i bedre match med indkomsten Danmarks Statistik har for nyligt i en større publikation gjort status over indkomsterne i Danmark. Dykker man ned i publikationen,

Læs mere

Stadig sund fornuft i at købe andelsboliger

Stadig sund fornuft i at købe andelsboliger 14. august 2008 Stadig sund fornuft i at købe andelsboliger Det giver stadig god mening at købe en andelsbolig. Men med den seneste udvikling på boligmarkedet er der grund til at tænke sig ekstra godt

Læs mere

Den københavnske boligboble er blæst væk

Den københavnske boligboble er blæst væk . maj 11 Den københavnske boligboble er blæst væk Redaktion Cheføkonom Christian Hilligsøe Heinig chei@rd.dk Efter de store prisfald på det københavnske boligmarked i kølvandet på finanskrisen, så har

Læs mere

Forkert udbudsstrategi kan være dyr for boligsælgere

Forkert udbudsstrategi kan være dyr for boligsælgere 14.maj 212 Forkert udbudsstrategi kan være dyr for boligsælgere Det er fortsat udfordrende tider på boligmarkedet, og det er uden tvivl en situation, som kan give anledning til hovedbrud for boligsælgerne

Læs mere

EFFEKTER PÅ DANSK ØKONOMI VED BOLIGPRISFALD

EFFEKTER PÅ DANSK ØKONOMI VED BOLIGPRISFALD 27. marts 2006 af Martin Windelin direkte tlf. 33557720 og Frederik I. Pedersen direkte tlf. 33557712 EFFEKTER PÅ DANSK ØKONOMI VED BOLIGPRISFALD Hvis boligpriserne over de kommende syv år falder nominelt

Læs mere

Rentefølsomhed og lånefordelingen - Parcelhuse vs ejerlejligheder og København vs Aarhus

Rentefølsomhed og lånefordelingen - Parcelhuse vs ejerlejligheder og København vs Aarhus 15. april 2016 Rentefølsomhed og lånefordelingen - Parcelhuse vs ejerlejligheder og København vs Aarhus Priserne på ejerlejligheder er som bekendt steget væsentligt mere end på resten af boligmarkedet

Læs mere

Det langsigtede prispotentiale på boligmarkedet er begrænset

Det langsigtede prispotentiale på boligmarkedet er begrænset 7. februar 11 Det langsigtede prispotentiale på boligmarkedet er begrænset Redaktion Christian Hilligsøe Heinig chei@rd.dk Udgiver Realkredit Danmark Parallelvej 17 8 Kgs. Lyngby Risikostyring og funding

Læs mere

Research Danmark Næppe boble i København men vigtigt med vågent øje

Research Danmark Næppe boble i København men vigtigt med vågent øje Investeringsanalyse generelle markedsforhold 29. april 2015 Research Danmark Næppe boble i København men vigtigt med vågent øje Der er i kølvandet på de ekstremt lave renter kommet øget fokus på risikoen

Læs mere

Flere boligejere opgiver salg det er ikke nødvendigvis dårligt nyt for boligmarkedet

Flere boligejere opgiver salg det er ikke nødvendigvis dårligt nyt for boligmarkedet .april 20 Flere boligejere opgiver salg det er ikke nødvendigvis dårligt nyt for boligmarkedet Vi har set nærmere på den bagvedliggende årsag til det markante fald i boligudbuddet på 8.750 boliger til

Læs mere

Research Danmark Mark Carney er godt nyt for dansk økonomi

Research Danmark Mark Carney er godt nyt for dansk økonomi Investment Research General Market Conditions 1. juli 2013 Research Danmark Mark Carney er godt nyt for dansk økonomi Den britiske centralbank får ny chef i dag, og det kan det betyde et skifte i britisk

Læs mere

. Tid til rentetilpasning hvad gør du med dit FlexLån?

. Tid til rentetilpasning hvad gør du med dit FlexLån? 22.oktober 2012. Tid til rentetilpasning hvad gør du med dit FlexLån? Årets største rentetilpasningsauktion står snart for døren. Samlet set skal realkreditinstitutterne refinansiere lån for over 450 milliarder

Læs mere

BG Indsigt. De gode tider fortsætter modelfamilien får næsten seks pct. mere til forbrug i 2007. Familieanalyse. 18 december, 2006

BG Indsigt. De gode tider fortsætter modelfamilien får næsten seks pct. mere til forbrug i 2007. Familieanalyse. 18 december, 2006 18 december, 2006 BG Indsigt Familieanalyse Hvis du har spørgsmål, er du velkommen til at kontakte: Anne Buchardt +45 39 14 43 03 abuc@bgbank.dk Christian Hilligsøe Heinig +45 33 44 05 73 chei@bgbank.dk

Læs mere

Boligmarkedet også i en international optik. Chefanalytiker Jakob Legård Jakobsen Nykredit Markets jlj@nykredit.dk

Boligmarkedet også i en international optik. Chefanalytiker Jakob Legård Jakobsen Nykredit Markets jlj@nykredit.dk Boligmarkedet også i en international optik Chefanalytiker Jakob Legård Jakobsen Nykredit Markets jlj@nykredit.dk Boligkrisen i USA Kan det samme ske herhjemme? Forskelle og ligheder Boligmarkedets rutsjetur

Læs mere

Regional boligprisprognose prisfald til alle

Regional boligprisprognose prisfald til alle 13. november 28 Regional boligprisprognose prisfald til alle Boligmarkedet er i ubalance. Udbudet af boliger til salg er steget kraftigt, samtidig med at antallet af handler er faldet markant. Udviklingen

Læs mere

Kan rentestigningen bremse opsvinget? For spørgsmål eller kommentarer kontakt: Kim Fæster

Kan rentestigningen bremse opsvinget? For spørgsmål eller kommentarer kontakt: Kim Fæster USA: Kan rentestigningen bremse opsvinget? For spørgsmål eller kommentarer kontakt: Kim Fæster 89 89 71 67 kf@jyskebank.dk k k Side 1/9 Rentestigning: hvad skal vi holde øje med? Den 10-årige åi rente

Læs mere

Prisboble eller ej på københavnske ejerlejligheder

Prisboble eller ej på københavnske ejerlejligheder 25. marts 2015 Prisboble eller ej på københavnske ejerlejligheder Priserne på ejerlejligheder i København er steget med hele 42 % siden starten af 2009, og især over de seneste tre år er det gået stærkt

Læs mere

Handelsaktiviten i fremgang for fjerde år i træk

Handelsaktiviten i fremgang for fjerde år i træk 16. december 2015 Handelsaktiviten i fremgang for fjerde år i træk Handelsaktiviteten løftede sig betydeligt i 2015 i forhold til 2014. Meget tyder på, at det samlede antal frie handler af parcelhuse,

Læs mere

Research Danmark Godt nyt for eksporten gemt i eurostyrkelse

Research Danmark Godt nyt for eksporten gemt i eurostyrkelse Investeringsanalyse generelle markedsforhold 14. februar 2013 Research Danmark Godt nyt for eksporten gemt i eurostyrkelse Siden august sidste år er den effektive danske kronekurs styrket med knap 4 procent.

Læs mere

Research Danmark Faldende råvarepriser skjuler eksportfremgang i 2014

Research Danmark Faldende råvarepriser skjuler eksportfremgang i 2014 Investeringsanalyse generelle markedsforhold 10. februar 2015 Research Danmark Faldende råvarepriser skjuler eksportfremgang i 2014 Med gårsdagens offentliggørelse af tal for udenrigshandel til og med

Læs mere

Stor fremgang i friværdierne i 2015 især i dele af landet

Stor fremgang i friværdierne i 2015 især i dele af landet 23. november 2015 Stor fremgang i friværdierne i 2015 især i dele af landet Fremgangen på boligmarkedet gennem 2015 sætter sine tydelige positive spor i danskernes friværdier. Alene i årets første halvår

Læs mere

Ro om ejendomsværdibeskatningen men boligejernes gevinst er blevet udhulet de senere år

Ro om ejendomsværdibeskatningen men boligejernes gevinst er blevet udhulet de senere år 23. juli 2012 Ro om ejendomsværdibeskatningen men boligejernes gevinst er blevet udhulet de senere år Politisk set er der givet håndslag på, at ejendomsværdiskatten fastholdes i forhold til gældende lovgivning

Læs mere

Regional boligprisprognose historisk prisfald i 2009

Regional boligprisprognose historisk prisfald i 2009 23. marts 2009 Regional boligprisprognose historisk prisfald i 2009 Boligmarkedet er i øjeblikket ramt af en række kraftige økonomisk slag, der har sendt markedet i tovene. Der er dog store regionale forskelle,

Læs mere

Mange andelsboligforeninger med lav gældssætning

Mange andelsboligforeninger med lav gældssætning 18. februar 14 Mange andelsboligforeninger med lav gældssætning Historier om andelsboligforeninger i økonomiske problemer har igennem efterhånden flere år domineret nyhedsbilledet på andelsboligmarkedet.

Læs mere

Research Danmark Kina har stigende betydning for dansk økonomi

Research Danmark Kina har stigende betydning for dansk økonomi Investeringsanalyse generelle markedsforhold 28. juli 2015 Research Danmark Kina har stigende betydning for dansk økonomi Kina er kommet i fokus, efter at vi på det seneste har set en kombination af svage

Læs mere

Research Danmark Selvstændig dansk renteforhøjelse er rykket nærmere

Research Danmark Selvstændig dansk renteforhøjelse er rykket nærmere Investment Research 17. december 215 Research Danmark Selvstændig dansk renteforhøjelse er rykket nærmere Vi har set en ny udstrømning af valuta fra Danmark efter Den Europæiske Centralbanks rentemøde

Læs mere

AERÅDETS PROGNOSE, MARTS 2008: VENDING PÅ BOLIGMARKEDET

AERÅDETS PROGNOSE, MARTS 2008: VENDING PÅ BOLIGMARKEDET 4. april 2008 Af Af Jakob Jakob Mølgård Mølgård og Martin og Martin Madsen Madsen (33 (33 55 77 55 18) 77 18) AERÅDETS PROGNOSE, MARTS 2008: VENDING PÅ BOLIGMARKEDET Vi forventer en gradvis tilpasning

Læs mere

BG Indsigt. Familieanalyse. Hvem kan alligevel nå at få efterløn med de nye regler? Pension. 24. januar 2007

BG Indsigt. Familieanalyse. Hvem kan alligevel nå at få efterløn med de nye regler? Pension. 24. januar 2007 24. januar 2007 Familieanalyse BG Indsigt Pension Hvis du har spørgsmål til analysen, er du velkommen til at kontakte: Anne Buchardt 39 14 43 03 abuc@bgbank.dk Hvem kan alligevel nå at få efterløn med

Læs mere

Har danskerne vendt ryggen til FlexLån?

Har danskerne vendt ryggen til FlexLån? 14. august 12 Har danskerne vendt ryggen til FlexLån? Det kontante svar på ovenstående overskrift er nej. FlexLån er i dag mere populært end tidligere, og det samme kan siges om F1-lånet, der netop nu

Læs mere

Makroøkonomi: Det danske boligmarked

Makroøkonomi: Det danske boligmarked Makroøkonomi: Det danske boligmarked den 23. januar 2017 Prisen på lejligheder er på det højeste niveau nogensinde, mens prisen på huse nærmer sig toppen i 2007 Det københavnske lejlighedsmarked udgør

Læs mere

Maksimalpriser binder i stigende grad på andelsboligmarkedet

Maksimalpriser binder i stigende grad på andelsboligmarkedet 19. maj 2014 Maksimalpriser binder i stigende grad på andelsboligmarkedet Vi har set nærmere på udviklingen på andelsboligmarkedet i Region Hovedstaden i første kvartal 2014 med udgangspunkt i vores kendskab

Læs mere

Er det nu du skal konvertere dit FlexLån?

Er det nu du skal konvertere dit FlexLån? 27. august 2010 Er det nu du skal konvertere dit FlexLån? I sommerens løb er kursen på de 30-årige fastforrentede 4 % lån steget ganske pænt. I skrivende stund ligger kursen på den 30-årige 4 % obligation

Læs mere

Fup eller fakta går det bedre på boligmarkedet?

Fup eller fakta går det bedre på boligmarkedet? 6. februar 14 Fup eller fakta går det bedre på boligmarkedet? Meningerne om hvilken vej vinden blæser på boligmarkedet er traditionen tro mange. Senest er det blevet diskuteret, hvorvidt boligmarkedet

Læs mere

Danmark. Nøglen til det danske boligmarked er gemt godt under måtten. Makrokommentar 20. august 2013

Danmark. Nøglen til det danske boligmarked er gemt godt under måtten. Makrokommentar 20. august 2013 Makrokommentar 20. august 2013 Danmark Relaterede publikationer Makroøkonomi: Økonomisk Oversigt Danmark, maj 2013 Nøglen til det danske boligmarked er gemt godt under måtten Det danske boligmarked har

Læs mere

Jyske Bank 19. december 2013. Dansk økonomi. fortsat lovende takter

Jyske Bank 19. december 2013. Dansk økonomi. fortsat lovende takter Jyske Bank 9. december Dansk økonomi fortsat lovende takter Fortsat lovende takter Fremgangen er vendt tilbage til l dansk økonomi i løbet af. Målt på BNP-væksten er. og. kvartal det bedste halve år siden.

Læs mere

Priser på andelsboliger i tråd med ejerlejligheder

Priser på andelsboliger i tråd med ejerlejligheder 6. september 2011 Priser på andelsboliger i tråd med ejerlejligheder Redaktion Cheføkonom Christian Hilligsøe Heinig chei@rd.dk Udgiver Realkredit Danmark Parallelvej 17 2800 Kgs. Lyngby Risikostyring

Læs mere

Dansk økonomi Eksportanalyse: Kina

Dansk økonomi Eksportanalyse: Kina Tyskland Sverige UK USA Norge Holland Frankrig Italien Kina Polen Finland Spanien Japan Rusland Hong Kong Belgien Canada Irland Singapore Schweiz Investeringsanalyse generelle markedsforhold 17. november

Læs mere

Betydelig risikopræmie synes tillagt lejepriserne på det private udlejningsmarked

Betydelig risikopræmie synes tillagt lejepriserne på det private udlejningsmarked 9. marts 2012 Betydelig risikopræmie synes tillagt lejepriserne på det private udlejningsmarked De usikre tider på både boligmarkedet og arbejdsmarkedet har gennem de seneste år bevirket til, at flere

Læs mere

Rekord få danskere ser faldende huspriser forude men høj boligtillid er ikke ensbetydende med boligboble

Rekord få danskere ser faldende huspriser forude men høj boligtillid er ikke ensbetydende med boligboble apr-05 jun-07 mar-08 aug-08 dec-08 apr-09 okt-09 feb-10 jun-10 nov-10 mar-11 aug-11 dec-11 apr-12 sep-12 jan-13 maj-13 okt-13 feb-14 jun-14 nov-14 mar-15 aug-15 dec-15 apr-16 sep-16 jan-17 maj-17 25. juli

Læs mere

FlexLån har sparet dig for kroner eller 11 år

FlexLån har sparet dig for kroner eller 11 år 2. november 2009 FlexLån har sparet dig for 150.000 kroner eller 11 år Så er det endnu engang ved at være tid til at mere end ½ mio. danske boligejere og virksomheder skal have en ny rente. Langt de fleste

Læs mere

Friværdierne i bedring

Friværdierne i bedring 23. november 21 Friværdierne i bedring Udgiver Realkredit Danmark Parallelvej 17 28 Kgs. Lyngby Risikostyring & funding Redaktion Christian Hilligsøe Heinig chei@rd.dk Rune Larsen rular@rd.dk Udgiver Realkredit

Læs mere

Fremgang i friværdierne i flertallet af landets kommuner

Fremgang i friværdierne i flertallet af landets kommuner 22. maj 2014 Fremgang i friværdierne i flertallet af landets kommuner Danskernes friværdier i ejerboligerne er i øjeblikket på 1.022 mia. kroner. Friværdierne har overordnet set været i fremgang over det

Læs mere

Research Danmark Et svagt opsving blev svagere

Research Danmark Et svagt opsving blev svagere Investeringsanalyse generelle markedsforhold 7. januar 2016 Research Danmark Et svagt opsving blev svagere Danmark er i opsving med vækst høj nok til, at flere kommer i arbejde, og det ser ud til at fortsætte

Læs mere

Bag om boligmarkedet: Er boligmarkedet billigt eller dyrt?

Bag om boligmarkedet: Er boligmarkedet billigt eller dyrt? 21. marts 2013 Bag om boligmarkedet: Er boligmarkedet billigt eller dyrt? Et af de mest omdiskuterede emner i boligdebatten gennem efterhånden en længere årrække har været om boligmarkedet er billigt,

Læs mere

Flexlånere sparer fortsat penge

Flexlånere sparer fortsat penge 7. november 2011 Flexlånere sparer fortsat penge Mange kritikere af FlexLån har gennem tiden spået, at flexlånerne ville komme til at betale dyrt, hvis der opstod ubalance i det finansielle system, og

Læs mere

Høj gæld i andelsboligforening højere risiko i lånevalg

Høj gæld i andelsboligforening højere risiko i lånevalg 19. februar 2013 Høj gæld i andelsboligforening højere risiko i lånevalg Vi har set nærmere på realkreditfinansieringen af andelsboligforeningerne herhjemme og udviklingen i denne over de senere år. Det

Læs mere

Boligejernes rådighedsbeløb ser solidt ud

Boligejernes rådighedsbeløb ser solidt ud 4. juni 2011 Boligejernes rådighedsbeløb ser solidt ud Redaktion Cheføkonom Christian Hilligsøe Heinig chei@rd.dk De danske boligejeres privatøkonomi har ofte været i mediernes søgelys gennem de seneste

Læs mere