Status på boligmarkedet: Boligmarkedet i bedring men langt fra topformen

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Status på boligmarkedet: Boligmarkedet i bedring men langt fra topformen"

Transkript

1 28. august 2012 Status på boligmarkedet: Boligmarkedet i bedring men langt fra topformen Boligmarkedet har igennem 2012 lagt de store prisfald fra andet halvår 2011 bag sig, og der spores nu forsigtige tegn på en begyndende prisstabilisering. I hvert fald har boligpriserne holdt sig nogenlunde stabile gennem årets første syv måneder. Redaktion Christian Hilligsøe Heinig Trods en mindre bedring i de mange indikatorer for boligmarkedet, er det endnu for tidligt at konkludere, at boligpriserne har fundet en endelig prisbund. Boligindikatorerne understreger således også, at boligmarkedet er langt fra topformen vi har stadig et stort udbud af boliger til salg, lange udbudstider, en afdæmpet handelsaktivitet og reale prisfald på boligmarkedet. Dertil kommer et fortsat usikkert økonomisk klima. Den mindre bedring på boligmarkedet hjælpes især på vej af, at det er blevet markant billigere at komme ind på boligmarkedet gennem de seneste år. Med udgangspunkt i et fastforrentet lån er boligbyrden ikke set lavere siden Dertil kommer, at der heller ikke længere synes at være et underliggende boblefundament, der tynger huspriserne ned. Vores vurdering er således, at huspriserne er omtrent i balance qua det lave renteniveau. Udgiver Realkredit Danmark Strødamvej 46 2 København Ø Risikostyring og forretningsudvikling Ansvarshavende Cheføkonom Christian Hilligsøe Heinig 1 Med udsigt til fortsat rekordlave renter over det kommende års tid, et mindre løft i indkomsterne fra skattereformen og en relativ begrænset stigning i ledigheden vurderer vi, at huspriserne vil være omtrent uændret frem mod ultimo Med stabile huspriser i prognoseperioden svarer det til, at huspriserne på prognoseform falder med cirka 4,5 % i 2012 som gennemsnit i forhold til 2011 og 0,0 % i Skal huspriserne stige mere end vi aktuelt venter, kræver det, at økonomien kommer op i et højere væksttempo, og at arbejdsløshedskurven knækker i nedadgående retning. At arbejdsløshedskurven knækker i nedadgående retning synes desværre noget mindre sandsynlig end det modsatte billede. Vi kan således ikke undgå at være lidt bekymret for de svaghedstegn, vi ser i økonomien i øjeblikket, og det giver en risiko for, at stabiliseringen af boligpriserne rykker længere ud i tid, end vi aktuelt venter. Beregninger i vores boligmodel understreger, at udviklingen i ledigheden spiller en vigtig rolle for prisudviklingen på boligmarkedet. Et negativt ledighedsstød på niveau med det vi oplevede under den ellers milde lavkonjunktur i 2002/2003 kan alt andet lige sende huspriserne ned med små 5 %.

2 Stabiliseringstendenserne på prisfronten har vist sig før end ventet Pristal på boligmarkedet kan svinge en del fra måned til måned, og det kan i perioder give anledning til lidt modsatrettede historier omkring prisudviklingen, men helt overordnet viser tallene fra Danmarks Statistik, home og Boligsiden.dk samstemmende tegn på en form for udfladning i huspriserne gennem de seneste måneder, jf. figur 1. Ser vi på juli-tallene fra både homes husprisindeks og Boligsidens Markedsindeks, er huspriserne oppe med omtrent 1 % i forhold til i januar, mens maj-tallene fra Danmarks Statistik viser, at huspriserne er faldet med godt 1 % sammenlignet med januar. Ser vi på ejerlejlighederne er billedet omtrent det samme. Det har længe været vores forventning, at huspriserne så småt ville begynde at udvise tegn på stabilisering i løbet af andet halvår i år, men vi kan altså konstatere, at disse tendenser har vist sig tidligere end ventet, men på den anden side faldt huspriserne også mere end ventet mod slutningen af Alene i andet halvår af 2011 blev der skåret mere end 4 % af huspriserne i forhold til første halvår af 2011, og ved udgangen af 2011 var huspriserne faldet med i omegnen af 7 % gennem året. Samlet set er huspriserne faldet med godt 20 % siden toppen tilbage i Det er det kraftigste nominelle prisfald på huse i mere end 70 år. Figur 1: Huspriserne er begyndt at bevæge sig mere sidelæns Indeks 2010= Danmarks Statistik, huspriser 95 homes husprisindeks 90 Boligsidens Markedsindeks, huspriser 85 jan-08 jul-08 jan-09 jul-09 jan-10 jul-10 jan-11 jul-11 jan-12 jul-12 Kilde: Danmarks Statistik, boligsiden.dk, home og egne beregninger Kilde: home og egne beregninger Vender vi blikket mod udbudsstatistikkerne for boligmarkedet får vi også en fornemmelse af, at det går en lille smule bedre på boligmarkedet. Således er det samlede boligudbud faldende det sæsonkorrigerede boligudbud er faldet med næsten boliger til salg siden udbudstoppen tilbage i august. I udbudstiderne spores dog ikke helt det samme positive billede, andet end der har været en tendens til, at udbudstiderne ikke længere stiger i større omfang fra det i øjeblikket rekordhøje niveau., jf. figur 2 til højre Den gennemsnitlige udbudstid for parcelhuse til salg har nu passeret 300 dage. De høje udbudstider kan især henføres til stadig urealistiske boligsælgere, hvad angår den potentielle salgspris. Dykker vi ned i data for de solgte boliger, ser vi netop en stor spredning i de gennemsnitlige salgstider, og jo skarpere udbudsprisen til en start har været, desto hurtigere er boligen blevet solgt. Huse, der sælges stort set uden nedslag, har gennemsnitlige salgstider på i underkanten af dage, mens huse, hvor første udbudspris har været mere end 15 % højere end salgsprisen, gennemsnitligt set har haft en salgstid på over 200 dage, jf. vores analyse Forkert udbudsstrategi kan være dyr for boligsælgerne tilbage fra maj måned. 2

3 Figur 2: Lavere udbud af boliger til salg men rekordhøje udbudstider på parcelhuse Antal boliger til salg Antal boliger til salg Gns. udbudstid, dage 350 Gns. udbudstid, dage Sæsonkorrigeret Parcelhuse Kilde: Realkreditforeningen og egne beregninger Ser vi på handelsudviklingen, viser homes data for solgte boliger ligeledes en mindre fremgang fra sommeren 2011 til sommeren Når det er sagt, kan vi dog også konstatere, at handelstempoet fortsat er afdæmpet i en historisk kontekst eller for den sags skyld sammenlignet med de senere år, jf. figur 3. Handelsaktiviteten i årets første syv måneder er rent faktisk kun på omtrent niveau med salget i de første syv måneder af 2011, og sammenlignet med det sæsonkorrigerede tal i 2. halvår 2011 har salgsfremgangen været på lidt over 3 %. Salgstallene understøtter den ofte hørte tese om, at det pæne fald i boligudbuddet gennem det seneste års tid i vid udstrækning kan tilskrives, at en del boligsælgere opgiver salg af deres bolig samt en mindre appetit på at sætte boligen til salg blandt potentielle boligsælgere. Det stadig træge handelstempo spiller dermed også en rolle for de generelt lange udbudstider på boligmarkedet. Figur 3: Handelsaktiviteten er heller ikke ligefrem prangende Indeks 2004= Indeks 2004= måneders glidende gennemsnit Solgte ejerlejligheder og parcelhuse, home, sæsonkorrigeret Kilde: home og egne beregninger Det er generelt for tidligt at konkludere, at boligpriserne nu har fundet en endelig prisbund, men indtil videre kan man i hvert fald konstatere ud fra ovennævnte indikatorer, at boligmarkedet er i svag bedring. Omvendt understreger boligindikatorerne også, at boligmarkedet er langt fra topformen vi har stadig et stort udbud af boliger til salg, lange udbudstider, en afdæmpet handelsaktivitet og reale prisfald på boligmarkedet. 3

4 Boligbyrden fortsætter sit fald fra tinderne Bedringstegnene på boligmarkedet er blandt andet hjulpet på vej af, at det er blevet billigere at komme ind på boligmarkedet. Omkostningerne ved at købe og eje et parcelhus har gennem de seneste kvartaler fortsat sit fald fra tinderne. Tager vi udgangspunkt i finansiering med et fastforrentet lån som typisk betragtes som adgangskravet til boligmarkedet, da kreditvurderingen tager udgangspunkt i denne lånetype er boligbyrden nu kommet et stykke under det historiske gennemsnit fra de seneste godt 25 år og på det laveste niveau siden 1998, jf. figur 4. Figur 4: Boligbyrden med udgangspunkt i et fastforrentet lån Indeks (2000=) Indeks (2000=) Omkostning i forhold til disponibel indkomst Fastforrentet lån, Danmark Gennemsnit Kilde: Realkreditforeningen, Skat, Danmarks Statistik og egne beregninger Note: Boligbyrden indeholder renteudgifter til bank- og realkreditlån samt udgifter til boligskatter sat i forhold til udviklingen i de disponible indkomster Det kraftige fald i boligbyrden kan henføres til de rekordlave renter og de store prisfald på boligmarkedet, hvilket som nævnt har gjort det markant nemmere for nye boligkøbere at komme ind på boligmarkedet. Boligmarkedet er dog igennem de seneste måneder også blevet hjulpet godt på vej af, at boligpessimismen har været aftagende fra nogle meget negative niveauer, jf. figur 5. Det mindskede sortsyn på boligmarkedets vegne betyder automatisk, at flere potentielle boligkøbere får mod på at komme ud af busken eller i hvert fald bliver mindre kritiske på den potentielle købspris på den ønskede bolig. Figur 5: Danskernes boligpessimisme har været aftagende på det seneste Nettotal, % Nettotal, % Boligtillid, Greens Analyseinstitut Kilde: Børsen og egne beregninger 4

5 Huspriserne er med vores øjne tæt på balance qua det lave renteniveau Vores boligmodel viser i øjeblikket, at huspriserne er kommet ned under det niveau, man ville forvente ud fra alle de faktorer, vi finder relevante for boligmarkedet. Faktisk er huspriserne i omegnen af 15 % for lave i forhold til dette niveau, jf. figur 6. Denne konklusion fra boligmodellen er helt i tråd med de konklusioner Nationalbanken nåede frem til i foråret, hvor de på baggrund af deres boligmodel så en negativ prisboble på boligmarkedet, jf. figur 7. Inden man konkluderer for hårdt på vores resultat, er der dog flere vigtige ankepunkter. Især vores valg af tilgang til renten i boligmodellen, hvor vi sammenvægter den korte og lange rente efter låntagernes faktiske lånevalg, kan kritiseres og har betydelige konsekvenser for resultaterne. Ved vores rentebegreb i boligmodellen, ser vi bort fra, at niveauet fra den korte rente ikke direkte kan sammenlignes med den lange rente, da der er en større risiko tilknyttet den korte rente. Det kan diskuteres, hvor højt låntagerne i dag vægter denne risiko, men for at lave en ligevægtsbetragtning bør forventninger til det fremtidige renteniveau i hvert fald indgå i beregningen, da 70 % af låntagerne har variabel rente på realkreditlånet. Figur 6: Huspriserne er kommet for langt ned ved første øjekast Kr. pr. kvm Faktiske huspriser, Danmark Forudsagt Kr. pr. kvm Kilde: Realkreditforeningen, Skat, Danmarks Statistik og egne beregninger Figur 7: Nationalbankens boligmodel indikerer tilsvarende, at huspriserne er for lave Kilde: Nationalbanken 5

6 Forventninger til det fremtidige renteniveau på de variable lån er i sagens natur svære at konkretisere og indarbejde i modellen. En anden tilgang er derfor i stedet at se på, hvilket niveau huspriserne burde være på, hvis man blot anvender renten på fastforrentede lån i beregningerne og låntagerne dermed ikke er eksponeret for udsving i renten. Her viser det sig, at huspriserne i øjeblikket for første gang nogensinde er præcis på niveau med, hvad modellen indikerer altså huspriser i balance, jf. figur 8. Denne balance hjælpes i sagens natur godt på vej af det lave renteniveau. Vores vurdering med huspriser omtrent i balance er i øvrigt på linje med de seneste vurderinger fra både de økonomiske vismænd og Finansministeriet. Figur 8: Huspriserne i balance med udgangspunkt i fastforrentede lån i modelberegning Kr. pr. kvm Faktiske huspriser, Danmark Forudsagt Kr. pr. kvm Kilde: Realkreditforeningen, Skat, Danmarks Statistik og egne beregninger I samme åndedrag er det i øvrigt værd at gøre opmærksom på, at der generelt er stor usikkerhed forbundet med fastlæggelsen af et langsigtet ligevægtsniveau for boligpriserne, og man dermed skal være varsom med alt for bombastiske konklusioner. Tidligere nationalbankdirektør Bodil Nyboe Andersen ramte lige på kornet tilbage i 2005 med udtalelsen: Bobler er vældig interessante for økonomer at analysere, men desværre viser erfaringen, at man hverken kan forudsige bobler eller konstatere dem, når de er der. Bobler er noget, man kan se bagefter. At huspriserne med vores øjne er nogenlunde i balance betyder ikke, at der ikke er en risiko for yderligere prisfald på boligmarkedet. Det er således vigtigt at gøre sig klart, at ligevægtsdiskussionerne i princippet ikke har noget at gøre med den fremtidige kortsigtede prisudvikling på boligmarkedet. Huspriserne kan i længere perioder være over ligevægt og samtidig opleve yderligere prisstigninger på huse, og det kan i sagens natur også gøre sig gældende med modsat fortegn. Det er dog klart, at hvis huspriserne er overvurderede, vil det på lang sigt være med til at dæmpe prispotentialet på boligmarkedet og vice versa. 6

7 Stabiliseringstendenserne ventes at fortsætte frem mod slutningen af 2013 Stabiliseringsfasen på boligmarkedet er endnu skrøbelig, og meget vil afhænge af, hvordan økonomien og arbejdsmarkedet vil udvikle sig i den kommende tid. I skrivende stund venter vi ikke nogen større dramatik på arbejdsmarkedet, om end det fortsat sløje væksttempo bevirker, at vi venter at se en mindre stigning i ledigheden gennem den resterende del af 2012, hvorefter vi venter en nogenlunde flad udvikling i ledigheden i Til gengæld skal man ikke vente, at udsving i renten kommer til at få større betydning for boligmarkedet over det kommende års tid det grundlæggende billede vil efter alt at dømme være et historisk lavt renteniveau, og der er næppe udsigt til større rentestigninger rundt om hjørnet, jf. tabel 1 for vores seneste renteprognose. Lave renter og et mindre positivt løft til de disponible indkomster i 2013 fra den nyligt indgåede skattereform vil i sig selv trække i modsat retning af den svagt stigende ledighed, og samlet set venter vi omtrent stabile huspriser i perioden frem mod 2013 formentlig med mindre udsving begge retninger over det kommende cirka halvandet års tid. Med stabile huspriser svarer det til, at huspriserne på prognoseform falder med cirka 4,5 % i 2012 som gennemsnit i forhold til 2011 og 0,0 % i Tabel 1: Aktuel renteprognose bemærk som altid den store usikkerhed i relation til renteprognoser F1 F3 Kontantlånsrente F5 3,5 % 30 år med afdrag Kurs Aktuel rente 0,2 0,6 1,1 99,8 +12 måneder frem 0,5 0,8 1,4 99,0 Trods vores grundlæggende forventning om omtrent stabile huspriser frem mod slutningen af 2013, kan vi ikke undgå at være lidt bekymret for de svaghedstegn, vi ser i den globale økonomi, og de økonomiske nøgletal herhjemme indikerer fortsat, at dansk økonomi balancerer på kanten af recession. Ender økonomien med et langt lavere væksttempo end omkring 1 % BNP-vækst som vi aktuelt venter i år og til næste år, vil det uundgåeligt føre til større ledighedsstigninger end den relativt beherskede ledighedsstigning, vi har i vores prognoser. Det vil smitte negativt af på boligmarkedet både direkte i form af nedgang i danskernes indkomster og mere indirekte ved større tilbageholdenhed i forbindelse med boligkøb. Figur 9: Effekten på huspriserne af de to stød til ledigheden alt andet lige Huspriseffekt, %-point Huspriseffekt, %-point 0 Lavkonjunktur, "Finanskrisen", År 0 År 1 År 2-12 Kilde: Realkreditforeningen, Skat, Danmarks Statistik og egne beregninger 7

8 Udviklingen på arbejdsmarkedet er hermed en af de helt store jokere for vores boligprisprognose. I figur 9 har vi skitseret konsekvenserne for huspriserne under to forskellige ledighedsscenarier. I det milde scenarie oplever vi præcis samme udvikling i ledigheden som under lavkonjunkturen i 2002/2003, hvor ledigheden steg med 1,7 %-point på to år, mens vi i det mere ekstreme scenarie under finanskrisen oplevede en ledighedsstigning på 3,8 %-point på to år. En sådan udvikling i ledigheden vil alt andet lige få mærkbare konsekvenser for huspriserne. I det milde scenarie falder huspriserne med små 5 % på to år, mens vi i det mere ekstreme scenarie oplever husprisfald på mere end 10 %. Det er som nævnt alt andet lige scenarier, og som sædvanlig vil alt andet ikke være lige, men det illustrerer med al tydelighed, at ledighedsudviklingen spiller en vigtig rolle for boligmarkedet. Ydermere kan der komme en negativ afsmittende effekt på boligmarkedet i tilfælde af, at den generelle tillid til økonomien og boligmarkedet smuldrer igen blandt danskerne. Netop boligtilliden og den generelle forbrugertillid er en anden vigtig joker for vores boligprisprognose. Slutteligt kommer vi ikke udenom, at der alt andet lige er en risiko for boligpriserne i forhold til stigende og evt. fremtidige stigninger i bidragssatserne til boligejerne, samt en formentlig mindre udbredelse af F1-lån og afdragsfrie lån. Sidstnævnte bestræber realkreditsektoren sig på at opnå i ønsket om at sikre et mere robust realkreditsystem på sigt. Realkredit Danmark har udarbejdet publikationen alene til orientering. Publikationen er ikke et tilbud om eller en opfordring til at købe eller sælge obligationer eller i øvrigt optage realkreditlån. Publikationens informationer, beregninger, vurderinger og skøn træder ikke i stedet for kundens egen vurdering af, hvorledes der skal disponeres. Efter Realkredit Danmarks opfattelse er publikationen korrekt og retvisende. Realkredit Danmark påtager sig dog ikke noget ansvar for publikationens nøjagtighed og fuldkommenhed eller for eventuelle tab, der følger af dispositioner foretaget på baggrund af publikationen. 8

Den københavnske boligboble er blæst væk

Den københavnske boligboble er blæst væk . maj 11 Den københavnske boligboble er blæst væk Redaktion Cheføkonom Christian Hilligsøe Heinig chei@rd.dk Efter de store prisfald på det københavnske boligmarked i kølvandet på finanskrisen, så har

Læs mere

Flere boligejere opgiver salg det er ikke nødvendigvis dårligt nyt for boligmarkedet

Flere boligejere opgiver salg det er ikke nødvendigvis dårligt nyt for boligmarkedet .april 20 Flere boligejere opgiver salg det er ikke nødvendigvis dårligt nyt for boligmarkedet Vi har set nærmere på den bagvedliggende årsag til det markante fald i boligudbuddet på 8.750 boliger til

Læs mere

Bedringen breder sig så småt ud på boligmarkedet men polariseringen består

Bedringen breder sig så småt ud på boligmarkedet men polariseringen består 26. januar 215 Bedringen breder sig så småt ud på boligmarkedet men polariseringen består Det diskuteres til tider, om bedringen på boligmarkedet blot dækker over fremgang i landets største by-områder,

Læs mere

Maksimalpriser binder i stigende grad på andelsboligmarkedet

Maksimalpriser binder i stigende grad på andelsboligmarkedet 19. maj 2014 Maksimalpriser binder i stigende grad på andelsboligmarkedet Vi har set nærmere på udviklingen på andelsboligmarkedet i Region Hovedstaden i første kvartal 2014 med udgangspunkt i vores kendskab

Læs mere

Attraktiv økonomi i forældrekøb men udgangspunkt for køb bør være nytteværdi og sund privatøkonomi

Attraktiv økonomi i forældrekøb men udgangspunkt for køb bør være nytteværdi og sund privatøkonomi 18. juni 2014 Attraktiv økonomi i forældrekøb men udgangspunkt for køb bør være nytteværdi og sund privatøkonomi Traditionen tro er forældrekøb et stort tema på boligmarkedet hen over sommeren som en konsekvens

Læs mere

Markant adfærdsændring hos låntagerne i år før auktion

Markant adfærdsændring hos låntagerne i år før auktion 8. november 2012 Markant adfærdsændring hos låntagerne i år før auktion Årets største refinansieringsauktion står for døren og FlexLån for omkring 450 mia. kroner skal have fastsat ny rente pr. 1. januar.

Læs mere

3,5 %-lånet er attraktivt for mange låntagere

3,5 %-lånet er attraktivt for mange låntagere 16. januar 2012 3,5 %-lånet er attraktivt for mange låntagere De historiske rentefald i kølvandet på den sløje økonomiske udvikling har betydet, at det nu er blevet muligt at optage 3,5 % fastforrentet

Læs mere

Fremgang i friværdierne i flertallet af landets kommuner

Fremgang i friværdierne i flertallet af landets kommuner 22. maj 2014 Fremgang i friværdierne i flertallet af landets kommuner Danskernes friværdier i ejerboligerne er i øjeblikket på 1.022 mia. kroner. Friværdierne har overordnet set været i fremgang over det

Læs mere

Friværdierne stiger men store forskelle på tværs af landet

Friværdierne stiger men store forskelle på tværs af landet 5. maj 2015 Friværdierne stiger men store forskelle på tværs af landet Den gradvise bedring på boligmarkedet sætter sine tydelige aftryk på boligejernes friværdier. Siden stabiliseringen på boligmarkedet

Læs mere

Stort fald i likviditetskravet ved forældrekøb men forældrekøb er og bliver ren nytteværdi

Stort fald i likviditetskravet ved forældrekøb men forældrekøb er og bliver ren nytteværdi 24. juni 2013 Stort fald i likviditetskravet ved forældrekøb men forældrekøb er og bliver ren nytteværdi Henover sommeren er forældrekøb det klassiske tema på boligmarkedet i takt med, at studiestarten

Læs mere

Afdragsfrihed kan være en dyr fornøjelse

Afdragsfrihed kan være en dyr fornøjelse 23. februar 211 Afdragsfrihed kan være en dyr fornøjelse Afdragsfrie lån kan ved første øjekast fremstå som en ekstrem billig finansieringsløsning, men i princippet udskyder man blot regningen til et senere

Læs mere

Høj gæld i andelsboligforening højere risiko i lånevalg

Høj gæld i andelsboligforening højere risiko i lånevalg 19. februar 2013 Høj gæld i andelsboligforening højere risiko i lånevalg Vi har set nærmere på realkreditfinansieringen af andelsboligforeningerne herhjemme og udviklingen i denne over de senere år. Det

Læs mere

Boligejernes rådighedsbeløb ser solidt ud

Boligejernes rådighedsbeløb ser solidt ud 4. juni 2011 Boligejernes rådighedsbeløb ser solidt ud Redaktion Cheføkonom Christian Hilligsøe Heinig chei@rd.dk De danske boligejeres privatøkonomi har ofte været i mediernes søgelys gennem de seneste

Læs mere

Flexlånere sparer fortsat penge

Flexlånere sparer fortsat penge 7. november 2011 Flexlånere sparer fortsat penge Mange kritikere af FlexLån har gennem tiden spået, at flexlånerne ville komme til at betale dyrt, hvis der opstod ubalance i det finansielle system, og

Læs mere

Danskerne er glade for deres afdragsfrie lån

Danskerne er glade for deres afdragsfrie lån 18. juli 2011 Danskerne er glade for deres afdragsfrie lån Redaktion Cheføkonom Christian Hilligsøe Heinig chei@rd.dk Realkredit Danmark sætter i øjeblikket fokus på danskernes tvivl i forbindelse med

Læs mere

. Tid til rentetilpasning hvad gør du med dit FlexLån?

. Tid til rentetilpasning hvad gør du med dit FlexLån? 22.oktober 2012. Tid til rentetilpasning hvad gør du med dit FlexLån? Årets største rentetilpasningsauktion står snart for døren. Samlet set skal realkreditinstitutterne refinansiere lån for over 450 milliarder

Læs mere

Status for bolig markedet

Status for bolig markedet Danske Analyse Status for bolig markedet. marts 7 Huspriserne er under pres Christian Heinig, analytiker +4 33 44 73 chei@danskebank.dk Steen Bocian, afdelingsdirektør +4 33 44 21 3 stbo@danskebank.dk

Læs mere

Forældrekøb - nytteværdi frem for investering

Forældrekøb - nytteværdi frem for investering 25. juli 2011 Forældrekøb - nytteværdi frem for investering Redaktion Anders Friis Binzer abin@rd.dk Christian Hilligsøe Heinig chei@rd.dk Udgiver Realkredit Danmark Parallelvej 17 2800 Kgs. Lyngby Risikostyring

Læs mere

Energimærkning og boligøkonomien

Energimærkning og boligøkonomien 26. november 213 Energimærkning og boligøkonomien Energimærket på boligen er i stigende grad kommet op på radarskærmen, når potentielle boligkøbere er i gang med boligjagten. Det skal ses i lyset af stigende

Læs mere

. Lav rente og høj grad af sikkerhed. FlexLån T er den oversete tredje vej for boligejere

. Lav rente og høj grad af sikkerhed. FlexLån T er den oversete tredje vej for boligejere 25.april 2015. Lav rente og høj grad af sikkerhed. FlexLån T er den oversete tredje vej for boligejere Lånevarianten FlexLån T er overset på realkreditmarkedet. Men med kombinationen af høj sikkerhed for

Læs mere

Udgiver. 30. juli 2012. Redaktion Sonia Khan soah@rd.dk. Realkredit Danmark Strødamvej 46 2100 København Ø Risikostyring og forretningsudvikling

Udgiver. 30. juli 2012. Redaktion Sonia Khan soah@rd.dk. Realkredit Danmark Strødamvej 46 2100 København Ø Risikostyring og forretningsudvikling 30. juli 2012. Forældrekøb en omkostningsfri investering i dit barns fremtid I dag, den 30. juli, får over 80.700 unge det længe ventede brev ind af brevsprækken, nemlig svaret på om de er kommet ind på

Læs mere

Vores alder har betydning for vores realkreditlån

Vores alder har betydning for vores realkreditlån 28. april 2014 Vores alder har betydning for vores realkreditlån Vi har dykket ned i vores låneportefølje til boligejerne, og har via en gennemgang af mere end 425.000 lån sat fokus på den typiske danske

Læs mere

Billigere at købe hus i de dyre kommuner dyrere at købe hus i de billige kommuner

Billigere at købe hus i de dyre kommuner dyrere at købe hus i de billige kommuner 12. juli 2011 Billigere at købe hus i de dyre kommuner dyrere at købe hus i de billige kommuner Redaktion Cheføkonom Christian Hilligsøe Heinig chei@rd.dk For præcis fire år siden toppede priserne på det

Læs mere

Boligkøberne skeler til energimærkning men hvad betyder den på bundlinjen?

Boligkøberne skeler til energimærkning men hvad betyder den på bundlinjen? 31. oktober 211 Boligkøberne skeler til energimærkning men hvad betyder den på bundlinjen? Redaktion Anders Friis Binzer abin@rd.dk Christian Hilligsøe Heinig chei@rd.dk Energispørgsmål fylder efterhånden

Læs mere

Vi sluger flere og flere kvadratmeter i boligen

Vi sluger flere og flere kvadratmeter i boligen 1. maj 2013 Vi sluger flere og flere kvadratmeter i boligen Danskerne kræver mere og mere plads i boligen til sig selv. Det skal ses i lyset af, at vi er blevet rigere over tid, og dermed har råd til flere

Læs mere

Forældrekøb markant billigere end for ét år siden

Forældrekøb markant billigere end for ét år siden 11. august 2009 Forældrekøb markant billigere end for ét år siden Torsdag den 30. juli fik 45.861 studerende det brev, de har ventet på hele sommeren; et ja til at komme ind på en videregående uddannelse.

Læs mere

Sverige: Et hårdt år forude Festen slutter i svensk økonomi, som står over for økonomisk recession

Sverige: Et hårdt år forude Festen slutter i svensk økonomi, som står over for økonomisk recession Investeringsanalyse Nordisk Økonomi Økonomi og finans Januar Danmark: Lang vej til opsving Kickstarten giver underskud, men ikke varig vækst Sverige: Et hårdt år forude Festen slutter i svensk økonomi,

Læs mere

BOLIGMARKED I FLERE HASTIGHEDER

BOLIGMARKED I FLERE HASTIGHEDER BOLIGMARKED I FLERE HASTIGHEDER Niels Arne Dam, Tina Saaby Hvolbøl og Morten Hedegaard Rasmussen, Økonomisk Afdeling INDLEDNING OG SAMMENFATNING Boligpriserne stiger på landsplan, men boligmarkedet halter

Læs mere

Research Danmark Lav oliepris understøtter fremgang i dansk økonomi

Research Danmark Lav oliepris understøtter fremgang i dansk økonomi Investeringsanalyse generelle markedsforhold 8. januar 2015 Research Danmark Lav oliepris understøtter fremgang i dansk økonomi Dansk økonomi er på rette vej. Selvom væksten ikke imponerede i 2014, så

Læs mere

Analysen beskriver dermed situationen for de værst ramte boligejere. Boligejere som købte lige før eller efter toppen er bedre stillede.

Analysen beskriver dermed situationen for de værst ramte boligejere. Boligejere som købte lige før eller efter toppen er bedre stillede. NR. 3 APRIL 2011 Der er håb for boligejere der har købt på toppen Der kan godt være lys for enden af tunnelen, selv om man har købt bolig på toppen af markedet. En ny analyse fra Realkreditforeningen viser,

Læs mere