REVIDERET DAGSORDEN TIL AFDELI NGSMØDE

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "REVIDERET DAGSORDEN TIL AFDELI NGSMØDE"

Transkript

1 LmenBo Boligorganisationen AlmenBo Aarhus Frydenlunds Allé 8 Til beboerne i afdeling 41 8L Telefon CVR august 2012 REVIDERET DAGSORDEN TIL AFDELI NGSMØDE Hermed fremsendes revideret dagsorden med tilhørende bilag til ordinært afdelingsmøde på Torpevænget 17 a Tirsdag den 4. september 2012, kl Dagsorden: 1. Valg af dirigent og referent. 2. Godkendelse af forretningsorden. 3. Fremlæggelse af afdelingsbestyrelsens beretning. 4. Godkendelse at afdelingens budget 2013 samt forelæggelse af afdelingens regnskab Behandling at evt, indkomne forslag: ingen indkommet. 6. Eventuelt Med venlig hilsen Afdelingsbestyrelsen Kontortid Mandagonsdag 1012 og 1315 Torsdag Fredag lukket

2 Afdeling 41 f )LmenUo AÀRHUS Forretningsorden for ordinært afdelingsmøde Ordinært afdelingsmøde afholdes i ningsorden. henhold til AlmenBo Aarhus s vedtægter samt nedenstående forret 1. Afdelingsmødet har besluttet, at der afholdes ét årligt ordinært afdelingsmøde, hvorpå afdelingens driftsbudget behandles. 2. Dagsorden for ordinært afdelingsmøde. 1) Valg af dirigent. 2) Fremlæggelse af beretning for perioden siden sidste møde. 3) Godkendelse af afdelingens dnftsbudget for det kommende år. 4) Behandling af indkomne forslag. 5) Valg af medlemmer til afdelingsbestyrelsen. 6) Valg af suppleanter. 7) Eventuelt. 3. Adgang til afdelingsmødet og stemmeret på dette har lejere i afdelingen, disses ægtefæller eller her med sidestillede personer. Hver husstand har 2 stemmer uanset husstandens størrelse og uanset af stemningsform eller indhold. Stemmeret skal udøves ved personlig fremmøde. Adgang har tillige men uden stemmeret foreningens ledelse og repræsentanter for denne. Afdelingsmødet kan beslutte, at andre deltager i mødet, ligeledes uden stemmeret. Foreningens ledelse kan beslutte, at andre kan del tage i mødet med taleret. 4. Afdelingsmødet vælger en dirigent, der leder forhandlingerne og afstemningerne i overensstemmelse med dagsordenen og påser, at vedtægterne og denne forretningsorden overholdes. Afdelingsmødet vælger et stemmeudvalg, der bistår dirigenten ved afstemninger. Antallet af stemme udvalgsmediemmer fastsættes af dirigenten. Afdelingsmødet vælger en mødesekretær, der refererer de trufne beslutninger og det nøjagtige resultat af afstemninger samt udfærdiger et kort sammendrag af forhandlingerne. Referatet underskrives for uden af mødesekretæren tillige at dirigenten og afdelingsformanden. 5. Afstemninger ved ikkeperson valg kan foregå ved håndsoprækning, dog kan 25% af de fremmødte stemmeberettigede forlange skriftlig afstemning. Ved personvalg, hvor der er opstillet flere kandidater, end der skal vælges, skal der altid være skriftlig afstemning. Ved personvalg gælder, at der stemmes på det antal personer, der skal vælges, I modsat fald er stemmesedlen ugyldig. Ved stemmelighed bortfalder forslaget. Ved personvalg, hvor der er stemmelighed mellem 2 eller flere personer, foretages omvalg blandt disse personer. Ved opstilling til tillidsposter skal vedkommende være tilstede, eller der skal foreligge et skriftligt tilsagn, der skal være dirigenten i hænde ved mødets begyndelse. 6. Afdelingsbestyrelsen vælger en formand af sin egen midte. Afdelingsbestyrelsen består af 3 personer, hvoraf I person sidder i udpeges af afdelingsbestyrelsen. repræsentantskabet. Denne person Ovenstående vedtaget på afdelingsmødet den 26. april 2012

3 21 Almenbo Aarhus AFD. 41, Torpevæn get 5 A 21 E Ejendommens beligenhed: Torpevænget 5 A 8210 Arhus V. E Antal lejemål 36 Afdelingens M Budgettet er udarbejdet samarbejde mellem afdelingsbestyrelsen og administrationen Budgettet viser en stigning på kr svarende til 3,27 % Administrationsbidrag udgør kr ,00 pr. lejemålsenhed Dispositionsfondsbidrag udgør kr Arbejdskapital udgør kr. 0,00 pr. lejemålsenhed pr. ejemålsenhed Gennemsnitlig leje pr. m2 pr. 821,21 Stigning pr m2 26,87 Ny gennemsnitlig leje pr. m2 pr ,08 Her kan du se, hvorledes 100 huslejekroner anvendes: ORenter og afdrag kreditforeningsln Offentlige og andre faste udgifter Vanable udgifter Henlæggelser DEkstraordinære udgifter

4 Prioritetsydelser Ejendomsskatter Vandafgift Renovation Forsikringer til 112 Bidrag boligorganisationen A + G 113 Bidrag Byggefonden: indskud Afdelingens energiforbrug Udgifter Regnskab Budget Budget Afvigelse Samlede indtægter Huslejeforhøjelse Almene ældreboliger Renteindtægter Andre ordinære indtægter Korrektion vedr, tidligere år Ekstraordinære indtægter Årets underskud Almene ungdomsboliger/værelser Erhvervslejemål Kældre/pulterum Særlig lejeforhøjelse forbedringsarb Driftssikring og anden særlig driftsst Merleje Garager/carporte/parkeringspladser Institutioner Almene familieboliger Indtægter Samlede udgifter Henlæggelse: Istandsæt v/fraflytning A Andre renter Almindelig vedligeholdelse Planlagt vedligeholdelse dækkes afhenlæggelser Istandsættelse ved fraflytning Særlige aktiviteter Diverse udgifter Henlæggelse: Planlagt vedligeh Andre henlæggelser Ydelser lån bygningsskader Ydelser lån ombygning Tab ved lejeledighed Tab ved fraflytning Beboerrådgivere Renholdelse Henlæggelse: Istandsæt v/fraflytning B Henlæggelse: Tab ved fraflytning Ydelse lån forbedringsarbejder Afskrivning forbedringsarbejder Ydelser vedr. driftsstøtte Afvikling 133 opsamlet underskud Korrektion vedr, tidligere år til 135 Godtgørelse fraflyttede lejere Årets overskud Budget for året 2013

5 112 Administrationsbidrag Elafgift og udarbejdelse af varmeregnskaber Ejendomsskat Vandafgift Renovation Forsikring Udgifter Renter og afdrag på kreditforeningslån Resultatopgørelse Regnskab Budget henvendelse til foreningens administration. Såfremt afdelingens udvidede regnskab med noter ønskes udleveret, kan dette fås ved godkendt regnskabet i foråret Regnskabet er revideret i henhold til gældende lovgivning. Endvidere har afdelingsbestyrelsen Passiver i alt Langfristet gæld Kortfristet i gæld alt Passiver Henlæggelser i alt Aktiverialt Omsætningsaktiver Aktiver Anlægsaktiver i alt Balance pr Samlede indtægter Arets underskud Andre indtægter Renteindtægter Indtægter 201 Huslejeindtægter Samlede udgifter Henlæggelse: Istandsæt vlfraflytning Renter og afdrag på forbedringslån Andre ekstraordinære udgifter 0 0 dækkes af henlæggelser Bidrag til Byggefonden: A og G indskud Renholdelse Almindelig vedligeholdelse Planlagt vedligeholdelse Særlige aktiviteter Diverse udgifter Henlæggelse: Planlagt vedligeholdelse Henlæggelse: Tab v/lejeledighed og fraflytning Andre henlæggelser Årets overskud Regnskab for 2011 AFD. 41, Torpevænget 5 A 21 E

6 Revideret /SM Langtidsbudget for henlæggelser og planlagt vedligeholdelse og fornyelser Afdeling 41 Torpevænget 10 årig vedligeholdelsespian PRIMÆRE BYGNINGSDELE II62IALT Ydervægge fuges/vedih Udvendige trapper, sojler Tagkonstruktioner KOMPLETTERENDE BYGNINGSDELE Vinduer/døre justeres Udskiftning af gummifuger ved vinduer Cylinderlåse vedlh./udskiftes + låsekasser Sålbænke udskiftning/repr. Tagrender og nedløb Punkterede ruder udskiftes IALT OVERFLADEBEKLÆDNINGER Tagpap udskiftning/vedligeh.. Udv. Døre maling/lakering Kælder maling Udv. kælderdøre males Oliering af håndlister/balustre Maling af gulve + vægge i vasken Parketgulve Maling lister på skure 1164 IALT

7 VVS ANLÆG Ventilatorer Varmeanlæg renoveres/vedligehold. Varmeveksler m.m. udskiftes Brugsvandinst.lb. vedligehold Rensning aftrækskanaler Radiator udskiftning (løbende) Faldstammer renovering Toilet, håndvask, bl.batteri m.m. (løbende) Renovering varmeanlæg opsparing Afsyring af varmtvandsveksler Udskift at batterier energimåler Kamstrup Metro QN 1, IALT EL ANLÆG Kommunikation/porttlf. Ledningsnet renovering Alarmanlæg i boliger IALT INVENTAR Komfur udskiftning Køl/frys udskiftning Køkkener renovering/udskiftning ooo Vaskemaskiner udskiftning Tørretumbler udskiftning. øvrigt vaskerianlæg udskiftning Betalingssystem i fællesvaskeri Ialt

8 ØVRIGE DELE OG ANLÆG Snerydning Renovering grønne områder Belægning pplads/gård opretning vedligehold Beplantning Traktor, gård, Stibelægning Legeplads, Parklamper Haveanlæg Postkasser Udskift af fejemaskine, værktøj haveareal (udskiftning) Grundvandspumpe eternitplader udhuse Bord/bænkesæt 3stk udskiftning IALT SERVICEAFTALER O.A Ventilationsanlæg Service grundvandspumpe Service, gennemgang og justering _ IALT Planlagt vedhgehold Budgetteret henlæggelse Anden kapitalanskaffelse Arets overskud ialt LIKVIDITETSBUDGET FOR HENLAGTE MIDLER T11 PLANLAGT VEDLIGEHOLDELSE OG FORNYELSE Afgang/tilgang netto PRIMO Henlæggelser Henlæggelser ULTIMO Byggeindeks Byggeindeks = 100% 141,6% Byggeindeks Procentstigning 2011 i iflg. i Reguleringsfaktor procent budgetgrundlag procent 139,4% 2,2% 1416%

r[menbo REVIDERET DAGSORDEN TIL AFDELI NGSMØDE Torsdag den 30. august 2012, kl. 18.00 Til beboerne i afdeling 27

r[menbo REVIDERET DAGSORDEN TIL AFDELI NGSMØDE Torsdag den 30. august 2012, kl. 18.00 Til beboerne i afdeling 27 6. Eventuelt Dagsorden: AFDELI NGSMØDE REVIDERET DAGSORDEN TIL 23. august 2012 Boligorganisationen AlmenBo Aarhus Frydenlunds Allé 8 Teleton 8938 2000 post@almenboaarhus.dk www.almenboaarhusdk CVR 59645013

Læs mere

[menbo REVIDERET DAGSORDEN TIL AFDELINGSMØDE. Tirsdag den 11. september2012, kl 19.00. Til beboerne i afdeling 19 Postboks 1243

[menbo REVIDERET DAGSORDEN TIL AFDELINGSMØDE. Tirsdag den 11. september2012, kl 19.00. Til beboerne i afdeling 19 Postboks 1243 Frydenlunds Allé B Torsdag 1012 og 1317 Fredag lukket Mandagonsdag 101209 1315 Dagsorden: AFDELINGSMØDE 4. september2012 Telefon 8938 2000 CVR 59645013 8210 Aarnus V AlmenBo Aarhus [menbo 2. Godkendelse

Læs mere

rlmenbo REVIDERET DAGSORDEN TIL AFDELINGSMØDE Torsdag den 30. august2012, kl. 19.00 Til beboerne i afdeling 37

rlmenbo REVIDERET DAGSORDEN TIL AFDELINGSMØDE Torsdag den 30. august2012, kl. 19.00 Til beboerne i afdeling 37 Frydenlunds Allé 8 Fredag lukket Torsdag 101209 1317 Kontortid 6. Eventuelt Dagsorden: REVIDERET DAGSORDEN TIL AFDELINGSMØDE 23. august2012 CVR 59645013 wwwalrnenboaarhus.dk post@almenboaarhus.dk Telefon

Læs mere

iilmenbo INDKALDELSE TIL EKSTRAORDINÆRT AFDELI NGSMØDE Onsdag den 26. september 2012, kl. 17.00

iilmenbo INDKALDELSE TIL EKSTRAORDINÆRT AFDELI NGSMØDE Onsdag den 26. september 2012, kl. 17.00 Dagsorden: Boligorganisationen AlmenBo Aarhus CVR 5964513 14 september212 iilmenbo Fra administrationen deltager direktør Hans Munk og regnskabschef Steffen Espersen Der indkaldes hermed til ekstraordinært

Læs mere

Til beboerne i afdeling 38 8210 AarhusV Telefon 8938 2000 post@almenbo-aarhus.dk www.almenbo-aarhusdk REVIDERET DAGSORDEN TIL AFDELINGSMØDE

Til beboerne i afdeling 38 8210 AarhusV Telefon 8938 2000 post@almenbo-aarhus.dk www.almenbo-aarhusdk REVIDERET DAGSORDEN TIL AFDELINGSMØDE LmenBo Bolgorgansatonen AlmenBo Aarhus Frydenlunds Aé 8 Postboks 1243 Tl beboerne afdelng 38 821 AarhusV Telefon 8938 2 post@almenboaarhusdk wwwalmenboaarhusdk CVR 5964513 27 august 212 REVIDERET DAGSORDEN

Læs mere

REVIDERET DAGSORDEN TIL AFDELI NGSMØDE. Onsdag den 12. september 2012, kl. 19.00. Til beboerne i afdeling 50 Postboks 1243

REVIDERET DAGSORDEN TIL AFDELI NGSMØDE. Onsdag den 12. september 2012, kl. 19.00. Til beboerne i afdeling 50 Postboks 1243 AlmenBo Aarhus Mandagonsdag 101209 1315 Frydenlunds Allé 8 8210 Aarhus V Kontortid Dagsorden; AFDELI NGSMØDE REVIDERET DAGSORDEN TIL CVR 59645013 wwwalmenboaarhus.dk Telefon 8938 2000 Boligorganisationen

Læs mere

TIL BEBOERNE I AFDELING 45

TIL BEBOERNE I AFDELING 45 TIL BEBOERNE I AFDELING 45 VÆRSGO Her får du materiale til afdelingsmødet: Dagsorden Forretningsorden for afdelingsmødet Afdelingens driftsbudget 2016 Vedligeholdelsesopgaver 2016 Planlagt vedligeholdelse

Læs mere

1-3071 Kløvermarken. Ordinært afdelingsmøde onsdag den 2. september 2009 kl. 19.00 Afdelingens fælleshus, Søndergårds Allé 238

1-3071 Kløvermarken. Ordinært afdelingsmøde onsdag den 2. september 2009 kl. 19.00 Afdelingens fælleshus, Søndergårds Allé 238 1-3071 Kløvermarken Ordinært afdelingsmøde onsdag den 2. september 2009 kl. 19.00 Afdelingens fælleshus, Søndergårds Allé 238 26. august 2009 Velkommen til ordinært afdelingsmøde i Kløvermarken Afdelingsmødet

Læs mere

AABENRAA ALMENE BOLIGSELSKAB

AABENRAA ALMENE BOLIGSELSKAB AABENRAA ALMENE BOLIGSELSKAB Kallemosen 16 6200 Aabenraa Tlf. 74 64 36 00 Fax 74 64 36 32 Til beboere i afdeling 40 & 41 Kallemosen 22 78 & Rugkobbel 100 232 6200 Aabenraa Cvrnr 14 79 86 17 Sydbank A/S

Læs mere

1-3034 Vestergården 1

1-3034 Vestergården 1 1-3034 Vestergården 1 Ordinært afdelingsmøde Onsdag den 10. september 2014, kl. 19:00 i mødesalen på Herlev Skole Velkommen til ordinært afdelingsmøde Afdelingsmødet er afdelingens øverste bestemmende

Læs mere

Aabenraa Almene Boligselskab side 1 af 4. Afd. 38 Regnskab for 2011 og Lillevang/Funkevej Budget for 2013

Aabenraa Almene Boligselskab side 1 af 4. Afd. 38 Regnskab for 2011 og Lillevang/Funkevej Budget for 2013 Aabenraa Almene Boligselskab side 1 af 4 Afd. 38 Regnskab for 2011 og Lillevang/Funkevej Budget for 2013 På det ordinære afdelingsmøde gennemgås sammendrag af det reviderede afdelingsregnskab for 2011.

Læs mere

RESULTATOPGØRELSE 1. JANUAR 2004-31. DECEMBER 2004. Resultat Budget Budget UDGIFTER 2004 2004 2005 ORDINÆRE UDGIFTER Note

RESULTATOPGØRELSE 1. JANUAR 2004-31. DECEMBER 2004. Resultat Budget Budget UDGIFTER 2004 2004 2005 ORDINÆRE UDGIFTER Note 1 RESULTATOPGØRELSE 1. JANUAR 2004-31. DECEMBER 2004 Resultat Budget Budget UDGIFTER 2004 2004 2005 ORDINÆRE UDGIFTER Note 105.9 1 NETTOKAPITALUDGIFTER 3.472.423,72 3.460.233 3.500.915 OFFENTLIGE OG ANDRE

Læs mere

1-1015 Egeløvparken Ordinært regnskabsmøde i Egeløvparken Mandag den 27. maj 2013 kl. 19:00 Beboerlokalet under hjælpemiddelcentralen 2

1-1015 Egeløvparken Ordinært regnskabsmøde i Egeløvparken Mandag den 27. maj 2013 kl. 19:00 Beboerlokalet under hjælpemiddelcentralen 2 1-1015 Egeløvparken Ordinært regnskabsmøde i Egeløvparken Mandag den 27. maj 2013 kl. 19:00 Beboerlokalet under hjælpemiddelcentralen 2 Velkommen til ordinært smøde Afdelingsmødet er afdelingens øverste

Læs mere

UDGIFTER Kapitaludgifter

UDGIFTER Kapitaludgifter Boligselskabet VIBORG Driftsbudget 2011 Afd. 12, Houlkærvænget Maj 2010 AFDELINGSDATA Antal lejemål: Ibrugtagningsår: 1972-1974 Boliger: 504 Bruttoetageareal: Erhverv: Areal i boliglejemål: 42.026,40 Garager:

Læs mere

UDGIFTER Kapitaludgifter

UDGIFTER Kapitaludgifter Boligselskabet VIBORG Driftsbudget 2013 Afd. 63 Blichergården Maj/Juni 2012 AFDELINGSDATA Antal lejemål: Ibrugtagningsår: 2005 Boliger: 80 Bruttoetageareal: Erhverv: Areal i boliglejemål: 5.759,00 Garager:

Læs mere

FORSLAG TIL DRIFTSBUDGET FOR PERIODEN 1/10 2011-30/9 2012

FORSLAG TIL DRIFTSBUDGET FOR PERIODEN 1/10 2011-30/9 2012 FORSLAG TIL DRIFTSBUDGET FOR PERIODEN 1/10 2011-30/9 2012 Familieboliger: Lejeforhøjelsen udgør: 2,09% Årlig Ny leje Nuvær. leje Leje primo2 Boligtype Antal m² leje pr. m² pr. m² pr. pr. m² m² Familieboliger

Læs mere

Budget 2013/2014 og regnskab 2011/2012 i sammendrag. Lejemål Bruttoetage- Antal areal i alt (m2) lejemål Almene familieboliger

Budget 2013/2014 og regnskab 2011/2012 i sammendrag. Lejemål Bruttoetage- Antal areal i alt (m2) lejemål Almene familieboliger Boligforeningen VIBO Afdeling 116 Televænget Skæringsdato: 01-09-1980 Budget 2013/2014 og regnskab 2011/2012 i sammendrag Lejemål Bruttoetage- Antal areal i alt (m2) lejemål Almene familieboliger 9.350

Læs mere

Budget 2013/2014 og regnskab 2011/2012 i sammendrag. Lejemål Bruttoetage- Antal. Antal rum

Budget 2013/2014 og regnskab 2011/2012 i sammendrag. Lejemål Bruttoetage- Antal. Antal rum Boligforeningen VIBO Afdeling 102 - Nivåhøj II Skæringsdato: 01-04-1980 Budget 2013/2014 og regnskab 2011/2012 i sammendrag Lejemål Bruttoetage- Antal Almene familieboliger Boligoplysninger i alt - Boliger

Læs mere

KOLLEGIEKONTORET I AARHUS REGNSKAB 2013/14 AFD 13 NØRREPORT

KOLLEGIEKONTORET I AARHUS REGNSKAB 2013/14 AFD 13 NØRREPORT Indtægterne overstiger udgifterne med kr. 60.235. ÅRSBERETNING Når der ikke, som budgetteret, blev balance mellem indtægter og udgifter skyldes det følgende afvigelser: Regnskab Budget 2013/14 2013/14

Læs mere

Budget 2013/2014 og regnskab 2011/2012 i sammendrag. Lejemål Bruttoetage- Antal areal i alt (m2) lejemål Almene familieboliger

Budget 2013/2014 og regnskab 2011/2012 i sammendrag. Lejemål Bruttoetage- Antal areal i alt (m2) lejemål Almene familieboliger Boligforeningen VIBO Afdeling 142 - Afdeling - Bagergården Skæringsdato: 01-07-1988 Budget 2013/2014 og regnskab 2011/2012 i sammendrag Lejemål Bruttoetage- Antal areal i alt (m2) lejemål Almene familieboliger

Læs mere

Almene boligorganisationer Regnskabsår 2009/2010 Regnskabsperiode fra 01-05-2009 Regnskabsperiode til 30-04-2010

Almene boligorganisationer Regnskabsår 2009/2010 Regnskabsperiode fra 01-05-2009 Regnskabsperiode til 30-04-2010 Forside Almene boligorganisationer Regnskabsår Regnskabsperiode fra 01-05-2009 Regnskabsperiode til 30-04-2010 Regnskab for afdeling Boligorganisation Afdeling Tilsynsførende kommune Boligorganisationsnr.

Læs mere

BUDGET 01.01.2015-31.12.2015

BUDGET 01.01.2015-31.12.2015 BUDGET 01.01.2015-31.12.2015 Boligorganisation: 50 Vridsløselille Andelsboligforening Afdeling 60 Hyldespjældet Boligorganisationsnr. 50 Afdeling Tilsynsførende LBFnr.: 165 LBFnr.: 60 kommunenr.: 165 Lejligheder

Læs mere

ÅRSREGNSKAB @1.01.2014-31.12.2014

ÅRSREGNSKAB @1.01.2014-31.12.2014 ÅRSREGNSKAB @1.01.2014-31.12.2014 Boligorganisation: Afdeling 60 50 Vridsløselille Andelsboligforening Hyldespjældet Boligorganisationsnr. LBFnr.: 50 Afdeling 165 LBFnr.: Tilsynsførende 10 kommunenr.:

Læs mere

valg til afdelingsbestyrelsen på regnskabsmødet.

valg til afdelingsbestyrelsen på regnskabsmødet. 1-1015 Egeløvparken Velkommen til ordinært regnskabsmøde i Egeløvparken Mandag den 19. maj 2014 kl. 19.00 i afdelingens beboerlokale under hjælpemiddelcentralen. Forslag til forretningsorden for afdelingsmødet

Læs mere

Almene boligorganisationer Regnskabsår 2009/2010 Regnskabsperiode fra 01-08-2009 Regnskabsperiode til 31-07-2010

Almene boligorganisationer Regnskabsår 2009/2010 Regnskabsperiode fra 01-08-2009 Regnskabsperiode til 31-07-2010 Forside Almene boligorganisationer Regnskabsår Regnskabsperiode fra 01-08-2009 Regnskabsperiode til 31-07-2010 Regnskab for afdeling Boligorganisation Afdeling Tilsynsførende kommune Boligorganisationsnr.

Læs mere

Almene boligorganisationer Regnskabsperiode 1(12)

Almene boligorganisationer Regnskabsperiode 1(12) Almene boligorganisationer Regnskabsperiode 1(12) Regnskab for afdeling 1/1-31/12-2006 Boligselskab Afdeling Tilsynsførende kommune BLF- BLF- Kommunenr. Boligselskabsnr. Afdelingsnr. 183 193 00201,00202,00203

Læs mere

Afdeling B10 Budget 2012 Den selvejende almene Boligorganisation Carlshøj. Budget 2012. For perioden 1. januar 2012 til 31.

Afdeling B10 Budget 2012 Den selvejende almene Boligorganisation Carlshøj. Budget 2012. For perioden 1. januar 2012 til 31. Budget 2012 2 For perioden 1. januar 2012 til 31. december 2012 Prioritetydelse mv. 8% Henlæggelse/ Opsparing 41% Faste udgifter 24% Variable udgifter 27% Faste udgifter og prioritetsydelser er uafhængige

Læs mere

Periode og budget år Budget n 01-01-2015 31-12-2015

Periode og budget år Budget n 01-01-2015 31-12-2015 Kirsebærhaven Køge Boligselskab Afd nr 15 Budget for år 2015 Køge Boligselskab Afdeling: Kirsebærhaven Periode og budget år Budget n 01-01-2015 31-12-2015 Boligorganisation Tilsynskommune Behandlet dato

Læs mere

Almene boligorganisationer Regnskabsperiode 1(12)

Almene boligorganisationer Regnskabsperiode 1(12) Almene boligorganisationer Regnskabsperiode 1(12) Regnskab for afdeling 1/1-31/12-2004 Boligselskab Afdeling Tilsynsførende kommune BLF- BLF- Kommunenr. Boligselskabsnr. Afdelingsnr. 183 193 00301, 00302,

Læs mere

Almene boligorganisationer Regnskabsperiode 1(12)

Almene boligorganisationer Regnskabsperiode 1(12) Almene boligorganisationer Regnskabsperiode 1(12) Regnskab for afdeling 1/1-31/12-2006 Boligselskab Afdeling Tilsynsførende kommune BLF- BLF- Kommunenr. Boligselskabsnr. Afdelingsnr. 183 193 00301, 00302,

Læs mere