Indhold. 6 Miljø. 4 Ledelsesberetningen

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "- 374 -380. Indhold. 6 Miljø. 4 Ledelsesberetningen"

Transkript

1 " KPMG Statsautoriseret Revisionspartnerselskab Revisionsprotokollat af24. marts 2010 Indhold y l Konklusion på revision af koneem- og årsregnskabet for Indledning 1.2 Konklusion på den udførte revision - revisionspåtegning 1.3 Samarbejdet med Intern revision 2 Særlige forhold vedrørende revisionen af kone em- og et for Kontrolmiljø og regnskabsafslutning i dattervirksomheder 3 Kommentarer vedrørende revisionen af koneernregnskabet for Revision af koncernregnskabet 3.2 Dattervirksomheder omfattet af revisionen 3.3 Afledte finansielle instrumenter 3.4 Likviditetsberedskab og covenants 3.5 Nærtstående parter 3.6 Samhandel mellem I S-tog ais og First-koncemen 4 Ledelsesberetningen 5 Udført forvaltningsrevision 5.1 Renovering af Københavns Hovedbanegård (kh08) 5.2 Sporskifte Koncemindkøb 5.5 Juridisk-kritisk revision 5.6 Oplysninger i årsrapporten om mål og resultater 6 Miljø 7 Skatter 7.1 Skat af årets skattepligtige indkomst 7.2 Rentefradragsbegrænsning vedrørende indkomståret Transfer pricing tt f, 1O-p002 MNCN PLG lo docx 368

2 P ' KPMG Statsautoriseret RevisIonspartnerselskab Revisionsprotokollat af24. marts Udskudt skat 382 {r-j} l.. ' Øvrige forhold Koncernledelsens regnskabserklæring Ikke-korrigerede forhold Risiko for besvigelser af væsentlig betydning for koncem- og årsregnskabet Overholdelse af lovgivningen Begivenheder indtruffet efter balancedagen Forsikringsforhold Regnskabsoplysninger Afsluttende oplysninger m.v. Andre ydelser end revision Bestyrelsens formelle pligter Lovpligtige oplysninger ~t, lo-p002 MNCN PLG docx 369

3 Statsautoriseret RevisionspartnerselsKab Revisionsprotokol/at af24. marts Konklusion på revision af koncern- og årsregnskabet for 2009 o 1.1 Indledning Som virksomhedens revisorer har vi foretaget revision af det af bestyrelsen og direktionen fremlagte udkast til koncern- og årsregnskab for for 2009, der aflægges efter årsregnskabsloven, danske regnskabsvejledninger og lov om den selvstændige offentlige virksomhed og om S-tog a/s. Vi har i tilknytning til revisionen gennemlæst ledelsesberetningen. Koncern- og årsregnskabet udviser følgende hovedtal: Koncern Modervirksomhed mio. kr Resultat af primær drift Arets resultat (efter skat) Pengestrøm fra driftsaktivitet i alt JlA JlA Aktiver i alt l Egenkapital, ink!. foreslået udbytte () ". 1.2 Bestyrelsen stiller forslag til virksomhedsmødet om udbetaling af udbytte på i alt 158 mio. kr. (2008: 364 mio. kr.). Revisionsprotokollatet er udarbejdet til brug for orientering af bestyrelsen om den udførte revision afkoncem- og årsregnskabet for for 2009 og forudsættes ikke anvendt af andre eller til andre formål. Konklusion på den udførte revision - revisionspåtegning Revisionens mål og omfang samt ansvaret for regnskabsaflæggelsen og revisionen er omtalt i vores revisionsprotokollat af 6. maj Revisionen af koncern- og årsregnskabet for 2009 udføres i overensstemmelse hermed. Vores revision omfatter ikke ledelsesberetningen. Både og KPMG udfører revisionen i overensstemmelse med god offentlig revisionsskik, jf. 3 i lov om revisionen af statens regnskaber m.m. Dette omfatter også forvaltningsrevision og juridisk-kritisk revision. Revisionen i årets løb og resultatet heraf er omtalt i vores revisionsprotokollat af 26. november2009. Vedtages årsrapporten i den foreliggende form, og fremkommer der ikke under bestyrelsens behandling og vedtagelse af årsrapporten væsentlige nye oplysninger, vil vi forsyne koncernog årsregnskabet for 2009 med en revisionspåtegning uden forbehold eller supplerende oplysninger samt en udtalelse om ledelsesberetningen uden bemærkninger. Jt"t( lo-p002 MNCN PLG docx 370

4 O' KPMG Statsautoriseret Revisionspartnerselskab Revisionsprotokollat a/24. marts 2010 Særlige forhold vedrørende revision af koncern- og årsregnskabet for 2009 fremgår af afsnit 2, hvortil vi henviser. Vi betragter med vores påtegninger revisionen af 's koncern- og årsregnskab for regnskabsåret 2009 som afsluttet. kan dog i forbindelse med notater og beretninger til statsrevisorerne tage spørgsmål vedrørende dette og tidligere regnskabsår op til yderligere undersøgelser. I den forbindelse kan der fremkomme nye oplysninger, som kan give anledning til, at konkrete forhold, der er omfattet af påtegningen, bliver vurderet på ny. har påbegyndt en større undersøgelse af Traftkstyrelsen, First og kontrakten om 0resundstraftkkenlKystbanen. Beretningen forventes at kunne afgives til statsrevisorerne primo Rigsrevisor har den 19. februar 2010 afgivet notat om tilrettelæggelsen af undersøgelsen til Statsrevisorerne. Notatet er behandlet på statsrevisormødet den 18. marts a Samarbejdet med Intern revision Revisionen er udført i samarbejde med Intern revision. Vi har gennemgået det af Intern revision udførte arbejde og påset, at arbejdet er udført i overensstemmelse med "Revisionsinstruks for den lovpligtige revision i ". Vi har i tilknytning hertil gennemgået Intern revisions rapporter og underliggende materiale af betydning for revisionen af koncern- og årsregnskabet. Vi har i overensstemmelse med funktionsbeskriveise for Intern revision, 8, gjort os bekendt med indholdet af Intern revisions protokollater. Med henblik på at undgå unødvendig omtale af samme forhold i vores og Intern revisions protokollater er det mellem Intern revision og os aftalt, at revisionsbemærkninger og kommentarer i det væsentligste fremgår af Intern revisions protokollat. Vi er enige i de i Intern revisions protokollat af 24. marts 2010 anførte forhold og konklusioner. Samarbejdet med Intern revision har fungeret tilfredsstillende. Særlige forhold vedrørende revisionen af koncern- og årsregnskabet for 2009 I forbindelse med revisionen af koncern- og årsregnskabet for 2009 har vi noteret følgende særlige forhold: IO-p002 MNCN PLG IOOOO.docx 371

5 Statsautoriseret ReVIsionspartnerselskab Revisionsprotokollat a/24. marts 2010 ) lo-p002 MNCN PI.G loooo.docx 372

6 Statsautoriseret RevIsionspartnerselskab Revisionsprotokollat alu. marts 2010 Rigsrevisio nen IO-p002 MNCN PLG IOOOO.docx 373

7 Stats8utoroseret Revisionspartnerselskab Revisionsprotokol/at af24. marts Kontrolmiljø og regnskabsafslutning i dattervirksomheder Revisionen afkort & Godt AJS og First-koncernen har givet anledning til kommentarer. Begge virksomheder har haft udfordringer med dokumentationen i forbindelse med regnskabsafslutningen. 's ledelse har oplyst, at der i begge virksomheder vil blive implementeret en række tiltag til styrkelse af procedurer og kontroller. Vi kan tilslutte os dette. -koncernens fortsatte ekspansion med etablering af danske og udenlandske dattervirksomheder samt fokus på opdeling i mindre enheder øger behovet for etablering af skærpede procedurer for instruktion, rapportering og styringlcontrolling af dattervirksomheder. Vi har forstået, at 's ledelse er fuldt opmærksomme herpå og overvejer yderligere initiativer på området. J Kommentarer vedrørende revisionen af koncernregnskabet for 2009 Revision af koncernregnskabet Koncernregnskabet omfatter konsolidering af regnskabs informationer for modervirksomheden og koncernvirksomhedeme. Til brug for revisionen har vi for de væsentligste dattervirksomheder indhentet dokumentation for revisionens udførelse i dattervirksomhedeme. Rapporteringspakker fra dattervirksomhederne er forsynet med revisorerklæringer uden forbehold eller supplerende oplysninger, ligesom der ikke er kritiske bemærkninger af betydning for konsolideringen, bortset fra First Sverige AB, hvor rapporteringspakken omfatter supplerende oplysning om usikkerhed knyttet til værdiansættelsen af indtægtsførte krav mod Skånetrafikken. Vi henviser til omtalen under afsnit nederst. Det er vores opfattelse, at vi på baggrund af det udførte arbejde vedrørende regnskabsrapporteringen fra dattervirksomhederne har opnået tilstrækkelig og egnet revisions bevis til brug for vores samlede konklusion på koncernregnskabet. Dattervirksomheder omfattet af revisionen Alle dattervirksomheder revideres af KPMG, men i forbindelse med vores revision af koncernregnskabet er der i samarbejde med og Intern revision ud fra væsentlighed og risiko foretaget en vurdering af, hvilke dattervirksomheder der omfattes af koncemregnskabsrevisionen. Det er aftalt, at følgende dattervirksomheder revideres i forbindelse med revision af koncernregnskabet: S-tog a/s First ApS med tilhørende dattervirksomheder Roslagtåg AB o Kort og Godt AJS. jl. tf. lo-p002 MNCN PLG docx 374

8 Statsautoriseret Revisionspartnerselskab Revisionsprotokollat af24. marts 2010 De resterende dattervirksomheder revideres i marts og april Det betyder, at 96 % af koncernens resultat og 96 % af koncernens balancesum er omfattet af nærværende revision. Nedenfor er anført væsentlige bemærkninger i ovennævnte dattervirksomheder S-tog a/s I revisionsprotokollatet for S-tog a/s for 2009 har vi anført følgende bemærkninger til særlige forhold: IFRS regnskabsajlæggelse Virksomhedens bogføring er baseret på bestemmelserne i årsregnskabs loven. De regnskabstal for S-tog a/s, der indgår i 's koncernregnskab er som tidligere år baseret på bogføringen. Årsrapporten for S-tog a/s er for første gang i 2009 aflagt efter IFRS. Arsrapporten er baseret på bogføringen med tillæg af reguleringer som konsekvens af forskelle mellem IFRS og årsregnskabsloven. Det betyder, at der fra og med 2009 vil være forskel mellem den værdi, kapitalandel og resultatandel i S-tog a/s indgår med i 's koncernregnskab, og den værdi, der fremgår af årsrapporten for S-tog a/s om virksomhedens resultat og egenkapital. Overgangen til anvendelse af IFRS har givet anledning til ændringer i regnskabspraksis på enkelte områder, idet de væsentligste ændringer dog primært vedrører præsentation og udvidelse af noteop lysninger. ) First-koncernen Vi henviser indledningsvist til afsnit 2.5 ovenfor, hvor anbefalede forbedringstiltag er omtalt. Selskabernes årsregnskab indeholder en række væsentlige skønsposter, som vi kort har redegjort for nedenfor: First Danmark A/S har i 2009 indgået en aftale med Trafikstyreisen "Robusthedspakken" om at have et reservetog inki. personale stående klar for at minimere risikoen for forsinkelser fra Malmø. Aftalen løber fra til ll. december _ Fordelingen af kontraktsummen er opgjort på basis af det forventede tidsforbrug, skinne- og rådighedseffektiviteten, øvrige effektivitetstab samt aftalte opstartsomkostninger. First Danmark A/S har indgået en konsulentaftale med Trafikstyreisen om at yde bistand i forbindelse med køb af 10 Selskabet har aftalt et Fordelingen er baseret på den skønnede tidsanvendelse, selskabet har haft i 2009, samt den budgetterede tidsanvendelse i den resterende del afkontraktperioden. Ul( IO-p002 MNCN PLG IOOOO.docx 375

9 Statsautoriseret RevisIonspartnerselskab Revisionsprotokollat afu. marts 2010 First Danmark AlS har i overensstemmelse med koncernens regnskabspraksis i 2009 aktiveret omkostninger til større vedligeholdelseseftersyn. Som følge af ufuldstændige registreringer har selskabet opgjort en standardpris for de enkelte typer af vedligeholdelseseftersyn, som herefter er anvendt til aktivering af vedligeholdelseseftersynene. Det er ledelsens vurdering, at den maksimale usikkerhed knyttet til forholdet er -First Sverige AB har indtægtsført krav mod Skånetraftkken som følge af at First Sverige AB vurderer, at Skånetraftkken ikke kårene i trafikkontrakten samt krav vedrørende ekstra produktion Kravene skal samlet forhandles med Skånetraftkken i Vi anser ikke forholdet for en væsentlig usikkerhed for koncernregnskabet. Selskabets svenske revisor vil følge udviklingen til brug for vurdering af udformning af revisorerklæringen på det lokale regnskab for Kort & Godt AJS I KPMG's revisionsprotokollat til Kort & Godt AIS' årsrapport for 2008 omtalte vi, at der var konstateret svagheder i selskabets interne kontroller og afstemningsprocedurer m.v. I Intern revisions revisionsprotokollat afsnit 4.1 er det omtalt, at der også i 2009 er konstateret afstemningsdifferencer m.v. Vi er enige med 's ledelse i, at de konstaterede fejl og mangler medfører, at det bør have høj prioritet at udarbejde og gennemføre en samlet plan for ændret proces for navnlig håndtering af klippekort og visse andre forretningsgange. J 3.3 Afledte finansielle instrumenter Koncernen anvender afledte :fmansieile instrumenter til afdækning af rente- og valutarisici på lån samt prisrisici vedrørende forbrug af olie og el. Vi har påset, at den regnskabsmæssige behandling af de afledte :fmansielie instrumenter er i overensstemmelse med koncernens anvendte regnskabspraksis og den af bestyrelsen godkendte fmanspolitik. Vi har endvidere stikprøvevis gennemgået de afledte finansielle instrumenters dagsværdier pr. 31. december 2009 samt påset, at de afledte fmansielle instrumenter er behandlet korrekt i årsregnskabet. Vores revision har ikke givet anledning til kritiske bemærkninger. Valuta- og renteswaps hold i 2009 har været ubetydelig. f,(., It. IO-p002 MNCN PLG docx 376

10 Statsautoriseret Rellisionspsrtnerselskab Revisionsprotokollat afu. marts Øvrige afledte finansielle instrumenter, der behandles som regnskabsmæssig sikring Koncernen har indgået afledte finansielle instrumenter i form af olie- og elswaps samt valutaterminsforretninger til afdækning af prisrisici relateret til det fremtidige forbrug af olie og el. dagsværdien af disse afledte fmansielle instrumenter en negativ (2008: _), som er indregnet direkte på. egenkapita- Pr. 31. december 2009 værdi efter skat len. Forretningsgange og interne kontroller har igangsat en opdatering af fondssystemet bl.a. med henblik på at styrke kontrolmiljøet. Vi har som led i vores revision gennemgået forretningsgange og interne kontroller omkring imansielle instrumenter. Dette har givet anledning til en række anbefalinger omkring styrkelse af kontrolmiljøet, som fremgår af separat management letter fremsendt til. Group Treasury and Risk Management har tilkendegivet, at den igangværende opdatering af fondssystemet forventes at kunne afhjælpe en stor del af anbefalingerne i vores management letter. Endvidere er der igangsat en række andre initiativer. Vi vil følge op på forholdet ved revisionen af årsregnskabet for Endvidere har vi efter anmodning fra ledelsen drøftet koncernens fmansielle politik med Group Treasury and Risk Management. J 3.4 Likviditetsberedskab og covenants Koncernens kortfristede nettorentebærende gæld udgør pr. 31. december 2009 mens der for 2010 budgetteres med positiv~~me fra driften med negative pengestrømme til investeringer me~ Dette medfører et forventet likviditetsbehov i 2010 på i, som skal tilvejebringes ved ekstern lånoptagelse og/eller forhandling om forlængelse af betalingsfrist for den kortfristede bankgæld. Det er koncernledelsens vurdering, at koncernen grundet sin generelt gode kreditværdighed hos fmansielle institutioner vil kunne gennemføre den nødvendige lånoptagelse. 's fmansielle politik blev vedtaget på bestyrelsesmødet den 27. januar 2010, hvoraf det fremgår, at likviditetsberedska~~rt tidspunkt som minimum skal dække 6 måneders likviditetsbehov og minimum Vi har modtaget den interne fmansielle risikorapport for for december 2009, hvoraf det fremgår, at overholder ovennævnte grænser. «., /;( lo-p002 MNCN PLG loooo.docx 377

11 Statsautoriseret RevIsionspartnerselskab Revisionsprotokollat alu. marts 2010 Covenants Koncernledelsen har oplyst, at der ikke er særlige finansielle covenants knyttet til koncernens lån. () 3.5 Nærtstående parter 3.6 Vi har som led i revisionen påset, at koncernledelsen har identificeret transaktioner med nærtstående parter og præsenteret disse behørigt i årsrapporten. Koncernledelsen har over for os bekræftet, at de i regnskabsåret gennemførte transaktioner med nærtstående parter er sket på markedsmæssige vilkår, herunder priser der er opgjort på baggrund af omkostningsfordeling. Samhandel mellem I S-tog als og First-koncernen Som en del af revisionens fælles fokusområder for 2009 har vi i samarbejde med Intern revision stikprøvevis gennemgået samhandelsaftaler mellem I S-tog a/s og First-koncernen. Revisionen har omfattet grundlaget for den aftalte prissætning, kontrol af om bogføringen er i overensstemmelse med det aftalte, og om aftalerne foreligger i underskrevet stand. Vores revision har ikke givet anledning til væsentlige beiøbsmæssige korrektioner, ligesom vi har konstateret, at samhandelsaftalerne er godkendt og underskrevet afbegge parter. Vores gennemgang har alene givet anledning til enkelte bemærkninger og forbedringsforslag, herunder at der løbende bør foretages afstemning mellem aftalt samhandel og samhandel ifølge bogføringen. Ligeledes konstaterede vi, at dokumentationen for opgjort pris i visse tilfælde bør udbygges, samt at der bør anvendes samme kontraktgrundlag og priskalkulationer for identiske ydelser til de forskellige selskaber i koncernen. Derudover har oplyst, at de vil afklare, hvorvidt overholdelse af regnskabsreglementets bestemmelser om, som minimum, at fakturere de fulde omkostninger fra hovedforretningsområde A forudsætter efterregulering - efterregulering vil sige, at forskellen mellem det i løbet af året fakturerede og de faktiske omkostninger i året afregnes mellem aftaleparterne. 's ledelse har oplyst, at de arbejder videre med vores anbefalinger. Forholdet er yderligere omtalt i Intern revisions revisionsprotokollat afsnit 2.3. Endvidere henvises til afsnit 1.2 ovenfor, hvoraf det fremgår, at har påbegyndt en større undersøgelse af Traflkstyrelsen, First og kontrakten om 0resundstraflkkenlKystbanen. Ilt t. lo-p002 MNCN PLG docx 378

12 Statsautoriseret Revisionspartnerselskab Revisionsprotokollat alu. marts Ledelsesberetningen I tilknytning til revisionen af koncern- og årsregnskabet har vi gennemlæst ledelsesberetningen og sammenholdt oplysningerne heri med oplysningerne i koncern- og årsregnskabet sammenholdt oplysningerne heri med den viden og de forhold, vi er blevet bekendt med i forbindelse med vores revision af koncern- og årsregnskabet ud fra vores viden om regelgrundlaget taget stilling til, om der er fejl eller mangler i ledelsesberetningen. Vi har ikke foretaget nye særskilte arbejdshandlinger i forbindelse med vores udtalelse om ledelsesberetningen. Det udførte arbejde har ikke givet anledning til væsentlige bemærkninger. 5 Udført forvaitningsrevision Forvaltningsrevisionens formål er en uafhængig analyse af, om der er taget skyldige økonomiske hensyn ved forvaltningen af, og om oplysningerne i årsrapporten om mål og resultater er dokumenterede og dækkende for virksomhedens aktiviteter i Forvaltningsrevisionen omfatter alene modervirksomheden. 5.1 Renovering af Københavns Hovedbanegård (kh08) I henhold til Akt / om renovering af Københavns Hovedbanegård var den samlede budgetteret til_ hvoraf 's andel af projektet var bud Af aktstykket fremgår det endvidere, at det er 's vurdering, at en realistisk. Renoveringen af Københavns Hovedbanegård blev afsluttet i juni 2008, hvilket er i overensstemmelse med aktstykket. Vi har gennemgået det endelige byggeregnskab og kan konstatere, at omkostningerne er disponeret i overensstemmelse med aktstykke herom, og at 's andel af omkostningerne er afholdt inden for rammerne i henhold til aktstykket. 5.2 Sporskifte 2010 Vi har påbegyndt en gennemgang af projektet "Sporskifte 2010" og opfyldelsen af projektets overordnede målsætninger. I den forbindelse har vi foretaget en stikprøvevis gennemgang af udvalgte delprojekter samt af grundlaget for måling af projekternes effekt. I forbindelse med måling af regularitet samt ydelse af kompensation til togpassagerer under rejsetidsgarantien har vi påset, at ydelse af kompensation under rejsetidsgarantien foretages i overensstemmelse med kravene i Akt 54 28/ Vi vil i 2010 foretage yderligere revision af "Sporskifte 2010". u,,1i 1O-p002 MNCN PLG docx 379

13 i I I - l 1 I: KPMG Statsautoriseret Revisionspartnerselskab Revisionsprotokollat a/24. marts Koncernindkøb Som opfølgning på den løbende revision, jf. revisionsprotokollat af 26. november 2009, har vi konstateret, at koncernindkøb fortsat er i tilfredsstillende udvikling med hensyn til de enkelte afdelingers anvendelse af den centrale indkøbsfunktion. Koncernindkøb har fortsat vist fremgang med hensyn til besparelser på indkøbsområdet. Med en indkøbsvolumen i størrelsesordene~ har Koncernindkøb foreløbig opnået besparelser på mens målet er at opnå besparelser på 100 mio. kr. inden udgangen af 20 1 O. Det er vores opfattelse, at der foreligger tilfredsstillende forretningsgange og indkøbspolitikker for indkøbsområdet. Endvidere har vi ved den stikprøvevise gennemgang af kontrakterne konstateret, at kontrakterne er indgået i overensstemmelse med forretningsgange og retningslinjer herfor. Vi vil ved revisionen i 2010 foretage opfølgning på området med henblik på at vurdere overholdelsen af forretningsgangene samt følge udviklingen af anvendelsen af Koncernindkøb som central indkøbsfunktion. )j Det elektroniske rejsekort Intern revision har i deres revisionsprotokollat, side 310, afsnit 2.2, omtalt den samlede investering i Rejsekortprojektet og opgørelsen heraf. har med den nuværende investering i det elektroniske rejsekort opbrugt sin bevilling på _ til indskud af ansvarligt aktionærlån og kapitalindskud Ved behov for yderligere indskud m.v. i Rejsekort AJS skal forelægge nyt aktstykke for Finansudvalget. Der pågår fortsat en proces med Transportministeriet om godkendelse af yderligere bevillinger, således at den planlagte investering kan muliggøres. Juridisk-kritisk revision Vi har stikprøvevis gennemgået overholdelse af bestemmelserne om beløbsgrænser for investeringer, driftskreditter og statsgaranteret låntagning i lov om den selvstændige offentlige virksomhed og om S-tog a/s og 's vedtægter. Gennemgangen har vist, at og S-tog a/s har overholdt de gældende bestemmelser. 5.6 Oplysninger i årsrapporten om mål og resultater Vi har stikprøvevist efterprøvet, at der for oplysninger i årsrapporten om mål og resultater foreligger behørig dokumentation, eksempelvis i form af dokumentation for oplysninger i ledelsens beretning om målopfyldelse for sporskifte 2010,jf. årsrapportens side Miljø Vi har efter aftale gennemgået omtalen afmiljøforhold i årsrapportens ledelsesberetning. H.. ~ 1O-p002 MNCN PLG ocx 380

14 Statsautoriseret Revisionspartnerselskab Revisionsprotokollat af24. marts 2010 Gennemgangen er tilrettelagt med henblik på at påse, at regnskabslovgivningens bestemmelser om information om miljøforhold er opfyldt, herunder at miljøafsnittet giver en overordnet beskrivelse af koncernens miljøforhold og omtaler koncernens miljøstrategi og -politik, væsentlige miljøpåvirkninger samt risici og miljøforpligtelser. Vi har ved gennemgangen endvidere påset, at der er sammenhæng mellem miljøoplysningerne i 's ledelsesberetning og 's selvstændige Miljørapport 2009, som KPMG efter aftale med har gennemgået og forsynet med særskilt revisorerklæring uden bemærkninger. Miljørapport 2009 har i lighed med tidligere år udarbejdet en selvstændig miljørapport. Miljørapporten udarbejdes som et frivilligt initiativ, idet som helhed ikke har pligt til at udarbejde miljøregnskab efter lovgivning om grønne regnskaber. KPMG har gennemgået procedurer for dataindsamling og -behandling samt for kvalitetskontrol af data. KPMG har gennemført interviews af 's decentrale miljøkoordinatorer og ansvarlige for 's energidatabase, jordforurening og støjområdet. KPMG har endvidere foretaget stikprøvevis kontrol af, at indrapporterede data om el- og dieselforbrug har dannet grundlag for miljørapportens informationer om energiforbrug til rullende materiel, og at der er sammenhæng i masse balancen for heraf afledte emissioner. 's elforsyning til både kørestrøm og bygninger er i 2009 baseret på grøn strøm, og anvendelsen heraf er dermed ikke forbundet med lufternissioner. KPMG er ved gennemgangen ikke blevet bekendt med forhold, som efter KPMG's skøn giver anledning til bemærkninger. KPMG vil på dette grundlag forsyne miljørapporten for 2009 med revisorerklæring uden anmærkninger. ) Skatter Den foretagne revision af koncern- og årsregnskabet er tilrettelagt med henblik på at opfylde lovgivningens bestemmelser om revision og tager således ikke direkte sigte på opgørelsen af den skattepligtige indkomst eller på at kontrollere, at alle poster behandles skattemæssigt korrekt. Skat af årets skattepligtige indkomst KPMG har gelmemgået den foreløbige opgørelse af modervirksomhedens skattepligtige indkomst, som ~tiv skattepligtig indkomst p_ efter rentefradragsbegrænsning~ KPMG har ved gennemgangen overordnet påset, at gældende skatteregler efter KPMG's fortolkning er fulgt. Gennemgangen har ikke givet anledning til bemærkninger. Der udestår dog endelige opgørelser af enkelte forhold, som vil blive afklaret forud for indgivelsen af selvangivelsen for indkomståret U. t,. 1O-p002 MNCN PLG docx 381

15 '. KPMG Statsautoriseret Revisionspartnerselskab Revisionsprotokol/at a/24. marts Rentefradragsbegrænsning vedrørende indkomståret 2009 er omfattet af komplekse skattemæssige regler vedrørende skattemæssig fradragsret for nettofinansieringsomkostninger. Reglerne medfører, at i 2009 ikke kan få skattemæssigt fradrag for alle nettofmansieringsomkostninger. Kenterra4dragstlegt æn.sningf:d for indkomståret 2009 ud~tillagt begrænsningen for indkomståret 2008 udgør den akkumulerede begrænsning efter EBITreglen_, svarende til en skatteværdi på_det mistede fradrag kan tidsubegrænset fremføres til modregning i fremtidig indkomst. J Fremførbare nettofinansieringsomkostninger på koncernniveau Fremførbare nettofinansierings~ udgør på koncernniveau i alt svarende til en skatteværdi på ~ Koncernledelsen forventer, at de fremførbare nettofinansieringsomkostninger kan anvendes i koncernens fremtidige skattepligtige indkomster. En uhensigtsmæssig udvikling i den skattepligtige indkomst i kombination med store netto :fmansieringsomkostninger kan gøre det vanskeligt at udnytte de fremførbare nettofmansierings omkostninger, hvilket kan påvirke værdien af skatteaktivet. KPMG vil sammen med 's skatteafdeling følge udviklingen heri. 7.3 Transfer pricing Dansk skattelovgivning indeholder omfattende og restriktive regler for virksomhedernes dokumentation af priser og vilkår ved transaktioner mellem koncernforbundne virksomheder og filialer. KPMG assisterer løbende med udarbejdelse og vedligeholdelse af transfer pricingdokumentationen. KPMG anbefaler, at der i 2010 foretages en samlet gennemgang af koncerninterne aftaler og den foreliggende dokumentation med henblik på at sikre at den opfylder kravene i SKA T's bekendtgørelse om transfer pricing-dokumentation. Udenlandske krav til transfer pricing-dokumentation, herunder prioritering af prisfastsættelsesmetoder, kan afvige fra de danske. De fleste lande, der har dokumentationskrav, følger dog de anvisninger, der :fmdes i OECD's Transfer Pricing Guidelines. Det skal aftales, at revisorerne i de udenlandske dattervirksomheder gennemgår de enkelte dattervirksomheders dokumentation med henblik på at vurdere, om den er i overensstemmelse med lokale udenlandske transfer pricing-regler. 7.4 Udskudt skat KPMG har gennemgået den foreløbige opgørelse af modervirksomhedens udskudte skat, herunder sammensætningen af den udskudte skat.1(,1f lo-p002 MNCN PLG docx 382

16 StatsButonseret Revisionspartnerselskab Revisionsprotokollat alu. marts 2010 Der indgår i balancen pr. 31. december 2009 udskudte skatteaktiver vedrørende skattemæssige underskud med i alt _ (2008:_) samt _ (2008: _ vedrørende fremførbare nettofmansieringsomkostninger, jf. årsregnskabets note 21. Indregningen og værdiansættelsen af udskudte skatteaktiver er af koncernledelsen foretaget med udgangspunkt i forventninger til virksomhedens og koncernens fremtidige resultater og den heraf følgende udnyttelse af skattemæssige underskud og fremførbare nettofinansieringsomkostninger. 8 Øvrige forhold 8.1 Koncernledelsens regnskabserklæring I forbindelse med regnskabsaflæggeisen har vi indhentet en skriftlig erklæring fra koncernledelsen om forhold af væsentlig betydning for koncernregnskabet, årsregnskabet og ledelsesberetningen. Den skriftlige erklæring omfatter koncern- og årsregnskabets indhold, herunder kapitalberedskab, oplysninger om pantsætninger og sikkerhedsstillelser, garantistilleiser, retssager, besvigelser, transaktioner med nærtstående parter, begivenheder efter balancedagen, oversigt over ikke-korrigerede forhold, at dispositioner er foretaget ud fra skyldige økonomiske hensyn samt andre områder, hvor det er vanskeligt at opnå et revisionsbevis. Den modtagne regnskabserklæring har ikke givet anledning til bemærkninger. 8.2 Ikke-korrigerede forhold I henhold til danske revisionsstandarder skal vi informere bestyrelsen om forhold, som ikke er korrigeret i det foreliggende udkast til koncern- og årsregnskab, fordi koncernledelsen vurderer dem som værende uvæsentlige både enkeltvis og sammenlagt for koncern- og årsregnskabet som helhed. Denne oplysning skal gives for at sikre, at bestyrelsen er orienteret om og kan tilslutte sig den af koncernledelsen foretagne vurdering. Der er konstateret ikke-korrigerede forhold med resultateffekt på netto _eduktion af årets resultat før skat). ~ enkeltstående ikke-korrigerede forhold med resultateffekt. der overstiger~ Konstaterede ikke-korrigerede forhold større før skat er drøftet med koncernledelsen og medtaget som bilag til koncernledelsens l'egnskabserklæring for koncern- og årsregnskabet for Koncernledelsen har i regnskabs erklæringen over for os skriftligt bekræftet, at effekten af ovenstående ikke-korrigerede forhold enkeltvis og sammenlagt efter koncernledelsens opfattelse er uvæsentlig for årsrapporten som helhed. Under hensyntagen til omfanget og arten af de konstaterede forhold kan vi tilslutte os koncernledelsens vurdering. It-I( lo-p002 MNCN PLG docx 383

Paarup El-forsyning A.m.b.a. Revisionsprotokollat til årsrapport 2014

Paarup El-forsyning A.m.b.a. Revisionsprotokollat til årsrapport 2014 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR-nr. 33 96 35 56 Tværkajen 5 Postboks 10 5100 Odense C Telefon 63 14 66 00 Telefax 63 14 66 12 www.deloitte.dk Paarup El-forsyning A.m.b.a. Revisionsprotokollat

Læs mere

Revisionsprotokollat af 19. marts 2013

Revisionsprotokollat af 19. marts 2013 KPMG Statsautoriseret Revisionspartnerselskab Holmboes Allé 12 Postboks 537 8700 Horsens Telefon 73 23 30 00 Telefax 72 29 30 30 www.kpmg.dk til årsregnskabet for 2012 004979 12001 / 2576900_1.DOC KPMG

Læs mere

Københavns Universitet. Revisionsprotokollat af 1. oktober 2014 (Tiltrædelsesprotokollat)

Københavns Universitet. Revisionsprotokollat af 1. oktober 2014 (Tiltrædelsesprotokollat) Bestyrelsesmøde nr. 75, den 2. december 2014 Pkt. 5A. Bilag 2 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR-nr. 33 96 35 56 Weidekampsgade 6 Postboks 1600 0900 København C Telefon 36 10 20 30 Telefax

Læs mere

Akademisk Boldklub A/S (AB A/S) Revisionsprotokollat til årsrapport 2011

Akademisk Boldklub A/S (AB A/S) Revisionsprotokollat til årsrapport 2011 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR-nr. 33 96 35 56 Weidekampsgade 6 Postboks 1600 0900 København C Telefon 36 10 20 30 Telefax 36 10 20 40 www.deloitte.dk Akademisk Boldklub A/S (AB

Læs mere

BilagØU_110822_pkt.09_01 HVIDOVRE KOMMUNE. Beretning nr. 3. (side 24-64) Årsregnskab 2010

BilagØU_110822_pkt.09_01 HVIDOVRE KOMMUNE. Beretning nr. 3. (side 24-64) Årsregnskab 2010 HVIDOVRE KOMMUNE Beretning nr. 3 (side 24-64) Årsregnskab 2010 Afsluttende beretning for regnskabsår 2010 Indholdsfortegnelse Side 1 INDLEDNING... 24 1.1 Risikovurdering og revisionsstrategi... 24 1.2

Læs mere

Årsrapportmodel efter årsregnskabsloven af 2001 for en mellemstor erhvervsdrivende virksomhed i. Regnskabsklasse C

Årsrapportmodel efter årsregnskabsloven af 2001 for en mellemstor erhvervsdrivende virksomhed i. Regnskabsklasse C Årsrapportmodel efter årsregnskabsloven af 2001 for en mellemstor erhvervsdrivende virksomhed i Regnskabsklasse C Foreningen af Statsautoriserede Revisorer FSR Oktober 2001 Regnskabsteknisk Udvalg Forord

Læs mere

K e n d e l s e: Den 23. maj 2013 blev der i sag nr. 5/2012. [kommune] mod. statsautoriseret revisor A. afsagt sålydende

K e n d e l s e: Den 23. maj 2013 blev der i sag nr. 5/2012. [kommune] mod. statsautoriseret revisor A. afsagt sålydende Den 23. maj 2013 blev der i sag nr. 5/2012 [kommune] mod statsautoriseret revisor A afsagt sålydende K e n d e l s e: Ved skrivelse af 20. januar 2012 har [kommune] i medfør af revisorlovens 43, stk. 3,

Læs mere

Emne: Forelæggelse af revisionsberetninger for nedlagte myndigheder

Emne: Forelæggelse af revisionsberetninger for nedlagte myndigheder REGION HOVEDSTADEN Forretningsudvalgets møde den 18. september juni 2007 Sag nr. 1 Emne: Forelæggelse af revisionsberetninger for nedlagte myndigheder 15 bilag (Del 1 - (1.1-1.9) Deloitte

Læs mere

RANUM EFTERSKOLE UDSKRIFT AF REVISIONSPROTOKOL SIDE 179-198 VEDRØRENDE ÅRSREGNSKABET 2013

RANUM EFTERSKOLE UDSKRIFT AF REVISIONSPROTOKOL SIDE 179-198 VEDRØRENDE ÅRSREGNSKABET 2013 Tlf: 96 26 38 00 BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab herning@bdo.dk Birk Centerpark 30 www.bdo.dk DK-7400 Herning CVR-nr. 20 22 26 70 RANUM EFTERSKOLE UDSKRIFT AF REVISIONSPROTOKOL SIDE 179-198

Læs mere

Årsregnskabsmeddelelse 2010-1 -

Årsregnskabsmeddelelse 2010-1 - Årsregnskabsmeddelelse 2010-1 - Årsregnskabsmeddelelse for 2010 (1. januar til 31. december 2010) Et vanskeligt år for DSB Koncernens resultat før skat udgjorde 173 mio. kr. (460 mio. kr.) i 2010, hvilket

Læs mere

Tlf: 33 12 65 45 CVR-nr. 29 79 40 30 odense@bdo.dk www.bdo.dk

Tlf: 33 12 65 45 CVR-nr. 29 79 40 30 odense@bdo.dk www.bdo.dk Tlf: 33 12 65 45 CVR-nr. 29 79 40 30 odense@bdo.dk www.bdo.dk BDO Kommunernes Revision Godkendt revisionsaktieselskab Fælledvej 1 DK-5000 Odense C SVENDBORG KOMMUNE Beretning nr. 11 (side 306-346) Revision

Læs mere

BDO AF REVISIONSPROTOKOL SIDE 26-44 VEDRØRENDE ÅRSREGNSKABET 2013 SKOLEKODE 280.379

BDO AF REVISIONSPROTOKOL SIDE 26-44 VEDRØRENDE ÅRSREGNSKABET 2013 SKOLEKODE 280.379 BDO Tlf: 39 15 5200 koebenhavn@bdo.dk www.bdo.dk BOD Statsautoriseret revisions aktieselskab Havneholmen 29 OK-1561 København V CVR-nr. 20222670 SOFIEHØj FRISKOLE UDSKRIFT AF REVISIONSPROTOKOL SIDE 26-44

Læs mere

plus revision skat rådgivning

plus revision skat rådgivning plus revision skat rådgivning Ågård-Gravens Vandværk A.M.B.A. Revisionsprotokol side 16-19 Årsregnskab 2014 Kokholm 1B, 6000 Kolding Tlf.: (+45) 7634 2600, Fax: (+45) 7634 2601 e-mail: kolding@rsmplus.dk,

Læs mere

ÅRSRAPPORT 2013. - modelregnskab efter årsregnskabsloven for en erhvervsdrivende virksomhed i regnskabsklasse B

ÅRSRAPPORT 2013. - modelregnskab efter årsregnskabsloven for en erhvervsdrivende virksomhed i regnskabsklasse B ÅRSRAPPORT 2013 - modelregnskab efter årsregnskabsloven for en erhvervsdrivende virksomhed i regnskabsklasse B Årsrapport 2013 - modelregnskab efter årsregnskabsloven for en erhvervsdrivende virksomhed

Læs mere

BORNHOLMS REGIONSKOMMUNE

BORNHOLMS REGIONSKOMMUNE BORNHOLMS REGIONSKOMMUNE Beretning nr. 26 (side 506-554) Afsluttende beretning for regnskabsår 2014 Side 506 Indholdsfortegnelse Side 1 KONKLUSION PÅ REVISIONEN AF REGIONSKOMMUNENS ÅRSREGNSKAB FOR 2014..

Læs mere

Indledende bemærkninger til rettevejledningen

Indledende bemærkninger til rettevejledningen Indledende bemærkninger Indledende bemærkninger til rettevejledningen Denne rettevejledning er udarbejdet som hjælp til de censorer, der retter besvarelser til revisoreksamen 2012 og til støtte for nuværende

Læs mere

Erhvervsstyrelsens erklæringsstandard for små virksomheder (Udvidet gennemgang af årsregnskaber)

Erhvervsstyrelsens erklæringsstandard for små virksomheder (Udvidet gennemgang af årsregnskaber) Bilag 1 Erhvervsstyrelsens erklæringsstandard for små virksomheder (Udvidet gennemgang af årsregnskaber) Indholdsfortegnelse Indledning Omfanget af denne standard 1-2 Udvidet gennemgang af årsregnskabet

Læs mere

loi e Virum Gymnasium Revisionsprotokollat til årsrapport 2007

loi e Virum Gymnasium Revisionsprotokollat til årsrapport 2007 loi e Deloitte Statsautoriseret Revisionsaklieselskab CVR-nr. 24 21 37 14 Weidekampsgade 6 Postboks 1600 0900 København C Telefon 36 10 20 30 Telefax 36 10 20 40 www.deloitte.dk Virum Gymnasium Revisionsprotokollat

Læs mere

K e n d e l s e: Ved skrivelse af 14. oktober 2013 har Revisortilsynet klaget over statsautoriseret revisor Aksel Christensen.

K e n d e l s e: Ved skrivelse af 14. oktober 2013 har Revisortilsynet klaget over statsautoriseret revisor Aksel Christensen. Den 20. juni 2014 blev der i sag nr. 123/2013 Revisortilsynet mod Statsautoriseret revisor Aksel Christensen afsagt følgende K e n d e l s e: Ved skrivelse af 14. oktober 2013 har Revisortilsynet klaget

Læs mere

K e n d e l s e: Den 17. november 2009 blev der i. sag nr. 43/2008-S og 24/2009-S. Revisortilsynet. mod. Statsautoriseret revisor Bent Andrup

K e n d e l s e: Den 17. november 2009 blev der i. sag nr. 43/2008-S og 24/2009-S. Revisortilsynet. mod. Statsautoriseret revisor Bent Andrup Den 17. november 2009 blev der i sag nr. 43/2008-S og 24/2009-S Revisortilsynet mod Statsautoriseret revisor Bent Andrup og Statsautoriseret revisionsfirma Bent Andrup, CVR-nr. 15 59 23 54 afsagt følgende

Læs mere

Årsrapport 2013. Fast Ejendom Danmark A/S. Tuborg Havnevej 19 2900 Hellerup CVR-nr: 28 50 09 71. 9. regnskabsår

Årsrapport 2013. Fast Ejendom Danmark A/S. Tuborg Havnevej 19 2900 Hellerup CVR-nr: 28 50 09 71. 9. regnskabsår Fast Ejendom Danmark A/S, Tuborg Havnevej 19 2900 Hellerup CVR-nr: 28 50 09 71 Fast Ejendom Danmark A/S Årsrapport 2013 9. regnskabsår Vedtaget på selskabets ordinære generalforsamling den 28. april 2014

Læs mere

Årsrapport 2009 FORTSAT VÆKST OG SOLID INDTJENING HIDTIL BEDSTE RESULTAT

Årsrapport 2009 FORTSAT VÆKST OG SOLID INDTJENING HIDTIL BEDSTE RESULTAT Årsrapport 2009 FORTSAT VÆKST OG SOLID INDTJENING HIDTIL BEDSTE RESULTAT Ledelsesberetning RESUME cbrains bestyrelse har behandlet og godkendt selskabets årsrapport for 2009. Årsrapporten for 2009 viser

Læs mere

BRØNDERSLEV KOMMUNE (OPHØRT PR. 31. DECEMBER 2006) Beretning nr. 159. Revisionen af regnskabet for året 2006

BRØNDERSLEV KOMMUNE (OPHØRT PR. 31. DECEMBER 2006) Beretning nr. 159. Revisionen af regnskabet for året 2006 BRØNDERSLEV KOMMUNE (OPHØRT PR. 31. DECEMBER 2006) Beretning nr. 159 Revisionen af regnskabet for året 2006 Afsluttende beretning for regnskabsåret 2006 805.000 Side 1 Indholdsfortegnelse 1 Generelt......................................................

Læs mere

Årsrapportmodel efter årsregnskabsloven af 2001 for en erhvervsdrivende virksomhed i. Regnskabsklasse B

Årsrapportmodel efter årsregnskabsloven af 2001 for en erhvervsdrivende virksomhed i. Regnskabsklasse B Årsrapportmodel efter årsregnskabsloven af 2001 for en erhvervsdrivende virksomhed i Regnskabsklasse B Foreningen af Statsautoriserede Revisorer FSR Oktober 2001 Regnskabsteknisk Udvalg Forord Denne årsrapportmodel

Læs mere

Indhold / Kort om Coop Bank / Ledelsesberetning / Bestyrelse og direktion / Påtegninger / Årsregnskab / Selskabsoplysninger.

Indhold / Kort om Coop Bank / Ledelsesberetning / Bestyrelse og direktion / Påtegninger / Årsregnskab / Selskabsoplysninger. Årsrapport 2013 / Indhold Indhold 3 Ledelsesberetning Kort om Coop Bank 3 Ledelsesberetning 4 Bestyrelse og direktion 8 Ledelsespåtegning 10 De uafhængige revisorers erklæringer 11 12 Årsregnskab Regnskabs-

Læs mere

Den 12. december 2014 blev der i. sag nr. 160/2013. Skat. mod. statsautoriseret revisor Kai Marius Møller. afsagt sålydende K E N D E L S E:

Den 12. december 2014 blev der i. sag nr. 160/2013. Skat. mod. statsautoriseret revisor Kai Marius Møller. afsagt sålydende K E N D E L S E: Den 12. december 2014 blev der i sag nr. 160/2013 Skat mod statsautoriseret revisor Kai Marius Møller afsagt sålydende K E N D E L S E: Ved skrivelse af 17. december 2013 har Skat i medfør af revisorlovens

Læs mere

$%&& &!' %(! )!&% !!: !!4' "",!">"; /!! 4 ;,"!6 "!!

$%&& &!' %(! )!&% !!: !!4' ,!>; /!! 4 ;,!6 !! ! "! !!!" #$ " %""!"& # ' " ('!" ") * ) +,!","& " "!!,! " "!,! - ( "! ) # (!"! ) *.%/ 0 0 "!"!!! # ) $%&& &!' %(! �*12! &!!! "!! 3! ",!",!"4!"!! 5 )!&% 6 "!!78'!!!" "!! 3! 4,!"& "',!" 9!!!: " "!!! 6

Læs mere

ÅRSRAPPORT 2014. Copenhagen Network A/S Cvr.nr. 26 68 56 21. (Tidligere Comendo A/S) C/O Beierholm Gribskovvej 2 DK-2100 København Ø

ÅRSRAPPORT 2014. Copenhagen Network A/S Cvr.nr. 26 68 56 21. (Tidligere Comendo A/S) C/O Beierholm Gribskovvej 2 DK-2100 København Ø ÅRSRAPPORT 2014 Copenhagen Network A/S Cvr.nr. 26 68 56 21 (Tidligere Comendo A/S) C/O Beierholm Gribskovvej 2 DK-2100 København Ø COPENHAGEN NETWORK A/S - ÅRSRAPPORT 2014 Indhold Ledelsesberetning Hoved-

Læs mere

INDHOLDSFORTEGNELSE. Redegørelse for årsrapporten 3 Hoved- og nøgletal. 5 Ledelsens beretning. 6 Risikofaktorer. 9 KlimaInvest aktien

INDHOLDSFORTEGNELSE. Redegørelse for årsrapporten 3 Hoved- og nøgletal. 5 Ledelsens beretning. 6 Risikofaktorer. 9 KlimaInvest aktien 2012 ÅRSRAPPORT 1 INDHOLDSFORTEGNELSE Redegørelse for årsrapporten 3 Hoved- og nøgletal 5 Ledelsens beretning 6 Risikofaktorer 9 KlimaInvest aktien 11 Finanskalender 11 IR Politik 12 Corporate Governance

Læs mere

Danske Forsikringsfunktionærers Landsforening

Danske Forsikringsfunktionærers Landsforening Danske Forsikringsfunktionærers Landsforening CVR-nr. 55 09 94 13 Revisionsprotokollat af 21. februar 2014 (side 40-43) vedrørende årsregnskabet for 2013 Indholdsfortegnelse Side 1. Revision af årsregnskabet

Læs mere