Indhold. 6 Miljø. 4 Ledelsesberetningen

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "- 374 -380. Indhold. 6 Miljø. 4 Ledelsesberetningen"

Transkript

1 " KPMG Statsautoriseret Revisionspartnerselskab Revisionsprotokollat af24. marts 2010 Indhold y l Konklusion på revision af koneem- og årsregnskabet for Indledning 1.2 Konklusion på den udførte revision - revisionspåtegning 1.3 Samarbejdet med Intern revision 2 Særlige forhold vedrørende revisionen af kone em- og et for Kontrolmiljø og regnskabsafslutning i dattervirksomheder 3 Kommentarer vedrørende revisionen af koneernregnskabet for Revision af koncernregnskabet 3.2 Dattervirksomheder omfattet af revisionen 3.3 Afledte finansielle instrumenter 3.4 Likviditetsberedskab og covenants 3.5 Nærtstående parter 3.6 Samhandel mellem I S-tog ais og First-koncemen 4 Ledelsesberetningen 5 Udført forvaltningsrevision 5.1 Renovering af Københavns Hovedbanegård (kh08) 5.2 Sporskifte Koncemindkøb 5.5 Juridisk-kritisk revision 5.6 Oplysninger i årsrapporten om mål og resultater 6 Miljø 7 Skatter 7.1 Skat af årets skattepligtige indkomst 7.2 Rentefradragsbegrænsning vedrørende indkomståret Transfer pricing tt f, 1O-p002 MNCN PLG lo docx 368

2 P ' KPMG Statsautoriseret RevisIonspartnerselskab Revisionsprotokollat af24. marts Udskudt skat 382 {r-j} l.. ' Øvrige forhold Koncernledelsens regnskabserklæring Ikke-korrigerede forhold Risiko for besvigelser af væsentlig betydning for koncem- og årsregnskabet Overholdelse af lovgivningen Begivenheder indtruffet efter balancedagen Forsikringsforhold Regnskabsoplysninger Afsluttende oplysninger m.v. Andre ydelser end revision Bestyrelsens formelle pligter Lovpligtige oplysninger ~t, lo-p002 MNCN PLG docx 369

3 Statsautoriseret RevisionspartnerselsKab Revisionsprotokol/at af24. marts Konklusion på revision af koncern- og årsregnskabet for 2009 o 1.1 Indledning Som virksomhedens revisorer har vi foretaget revision af det af bestyrelsen og direktionen fremlagte udkast til koncern- og årsregnskab for for 2009, der aflægges efter årsregnskabsloven, danske regnskabsvejledninger og lov om den selvstændige offentlige virksomhed og om S-tog a/s. Vi har i tilknytning til revisionen gennemlæst ledelsesberetningen. Koncern- og årsregnskabet udviser følgende hovedtal: Koncern Modervirksomhed mio. kr Resultat af primær drift Arets resultat (efter skat) Pengestrøm fra driftsaktivitet i alt JlA JlA Aktiver i alt l Egenkapital, ink!. foreslået udbytte () ". 1.2 Bestyrelsen stiller forslag til virksomhedsmødet om udbetaling af udbytte på i alt 158 mio. kr. (2008: 364 mio. kr.). Revisionsprotokollatet er udarbejdet til brug for orientering af bestyrelsen om den udførte revision afkoncem- og årsregnskabet for for 2009 og forudsættes ikke anvendt af andre eller til andre formål. Konklusion på den udførte revision - revisionspåtegning Revisionens mål og omfang samt ansvaret for regnskabsaflæggelsen og revisionen er omtalt i vores revisionsprotokollat af 6. maj Revisionen af koncern- og årsregnskabet for 2009 udføres i overensstemmelse hermed. Vores revision omfatter ikke ledelsesberetningen. Både og KPMG udfører revisionen i overensstemmelse med god offentlig revisionsskik, jf. 3 i lov om revisionen af statens regnskaber m.m. Dette omfatter også forvaltningsrevision og juridisk-kritisk revision. Revisionen i årets løb og resultatet heraf er omtalt i vores revisionsprotokollat af 26. november2009. Vedtages årsrapporten i den foreliggende form, og fremkommer der ikke under bestyrelsens behandling og vedtagelse af årsrapporten væsentlige nye oplysninger, vil vi forsyne koncernog årsregnskabet for 2009 med en revisionspåtegning uden forbehold eller supplerende oplysninger samt en udtalelse om ledelsesberetningen uden bemærkninger. Jt"t( lo-p002 MNCN PLG docx 370

4 O' KPMG Statsautoriseret Revisionspartnerselskab Revisionsprotokollat a/24. marts 2010 Særlige forhold vedrørende revision af koncern- og årsregnskabet for 2009 fremgår af afsnit 2, hvortil vi henviser. Vi betragter med vores påtegninger revisionen af 's koncern- og årsregnskab for regnskabsåret 2009 som afsluttet. kan dog i forbindelse med notater og beretninger til statsrevisorerne tage spørgsmål vedrørende dette og tidligere regnskabsår op til yderligere undersøgelser. I den forbindelse kan der fremkomme nye oplysninger, som kan give anledning til, at konkrete forhold, der er omfattet af påtegningen, bliver vurderet på ny. har påbegyndt en større undersøgelse af Traftkstyrelsen, First og kontrakten om 0resundstraftkkenlKystbanen. Beretningen forventes at kunne afgives til statsrevisorerne primo Rigsrevisor har den 19. februar 2010 afgivet notat om tilrettelæggelsen af undersøgelsen til Statsrevisorerne. Notatet er behandlet på statsrevisormødet den 18. marts a Samarbejdet med Intern revision Revisionen er udført i samarbejde med Intern revision. Vi har gennemgået det af Intern revision udførte arbejde og påset, at arbejdet er udført i overensstemmelse med "Revisionsinstruks for den lovpligtige revision i ". Vi har i tilknytning hertil gennemgået Intern revisions rapporter og underliggende materiale af betydning for revisionen af koncern- og årsregnskabet. Vi har i overensstemmelse med funktionsbeskriveise for Intern revision, 8, gjort os bekendt med indholdet af Intern revisions protokollater. Med henblik på at undgå unødvendig omtale af samme forhold i vores og Intern revisions protokollater er det mellem Intern revision og os aftalt, at revisionsbemærkninger og kommentarer i det væsentligste fremgår af Intern revisions protokollat. Vi er enige i de i Intern revisions protokollat af 24. marts 2010 anførte forhold og konklusioner. Samarbejdet med Intern revision har fungeret tilfredsstillende. Særlige forhold vedrørende revisionen af koncern- og årsregnskabet for 2009 I forbindelse med revisionen af koncern- og årsregnskabet for 2009 har vi noteret følgende særlige forhold: IO-p002 MNCN PLG IOOOO.docx 371

5 Statsautoriseret ReVIsionspartnerselskab Revisionsprotokollat a/24. marts 2010 ) lo-p002 MNCN PI.G loooo.docx 372

6 Statsautoriseret RevIsionspartnerselskab Revisionsprotokollat alu. marts 2010 Rigsrevisio nen IO-p002 MNCN PLG IOOOO.docx 373

7 Stats8utoroseret Revisionspartnerselskab Revisionsprotokol/at af24. marts Kontrolmiljø og regnskabsafslutning i dattervirksomheder Revisionen afkort & Godt AJS og First-koncernen har givet anledning til kommentarer. Begge virksomheder har haft udfordringer med dokumentationen i forbindelse med regnskabsafslutningen. 's ledelse har oplyst, at der i begge virksomheder vil blive implementeret en række tiltag til styrkelse af procedurer og kontroller. Vi kan tilslutte os dette. -koncernens fortsatte ekspansion med etablering af danske og udenlandske dattervirksomheder samt fokus på opdeling i mindre enheder øger behovet for etablering af skærpede procedurer for instruktion, rapportering og styringlcontrolling af dattervirksomheder. Vi har forstået, at 's ledelse er fuldt opmærksomme herpå og overvejer yderligere initiativer på området. J Kommentarer vedrørende revisionen af koncernregnskabet for 2009 Revision af koncernregnskabet Koncernregnskabet omfatter konsolidering af regnskabs informationer for modervirksomheden og koncernvirksomhedeme. Til brug for revisionen har vi for de væsentligste dattervirksomheder indhentet dokumentation for revisionens udførelse i dattervirksomhedeme. Rapporteringspakker fra dattervirksomhederne er forsynet med revisorerklæringer uden forbehold eller supplerende oplysninger, ligesom der ikke er kritiske bemærkninger af betydning for konsolideringen, bortset fra First Sverige AB, hvor rapporteringspakken omfatter supplerende oplysning om usikkerhed knyttet til værdiansættelsen af indtægtsførte krav mod Skånetrafikken. Vi henviser til omtalen under afsnit nederst. Det er vores opfattelse, at vi på baggrund af det udførte arbejde vedrørende regnskabsrapporteringen fra dattervirksomhederne har opnået tilstrækkelig og egnet revisions bevis til brug for vores samlede konklusion på koncernregnskabet. Dattervirksomheder omfattet af revisionen Alle dattervirksomheder revideres af KPMG, men i forbindelse med vores revision af koncernregnskabet er der i samarbejde med og Intern revision ud fra væsentlighed og risiko foretaget en vurdering af, hvilke dattervirksomheder der omfattes af koncemregnskabsrevisionen. Det er aftalt, at følgende dattervirksomheder revideres i forbindelse med revision af koncernregnskabet: S-tog a/s First ApS med tilhørende dattervirksomheder Roslagtåg AB o Kort og Godt AJS. jl. tf. lo-p002 MNCN PLG docx 374

8 Statsautoriseret Revisionspartnerselskab Revisionsprotokollat af24. marts 2010 De resterende dattervirksomheder revideres i marts og april Det betyder, at 96 % af koncernens resultat og 96 % af koncernens balancesum er omfattet af nærværende revision. Nedenfor er anført væsentlige bemærkninger i ovennævnte dattervirksomheder S-tog a/s I revisionsprotokollatet for S-tog a/s for 2009 har vi anført følgende bemærkninger til særlige forhold: IFRS regnskabsajlæggelse Virksomhedens bogføring er baseret på bestemmelserne i årsregnskabs loven. De regnskabstal for S-tog a/s, der indgår i 's koncernregnskab er som tidligere år baseret på bogføringen. Årsrapporten for S-tog a/s er for første gang i 2009 aflagt efter IFRS. Arsrapporten er baseret på bogføringen med tillæg af reguleringer som konsekvens af forskelle mellem IFRS og årsregnskabsloven. Det betyder, at der fra og med 2009 vil være forskel mellem den værdi, kapitalandel og resultatandel i S-tog a/s indgår med i 's koncernregnskab, og den værdi, der fremgår af årsrapporten for S-tog a/s om virksomhedens resultat og egenkapital. Overgangen til anvendelse af IFRS har givet anledning til ændringer i regnskabspraksis på enkelte områder, idet de væsentligste ændringer dog primært vedrører præsentation og udvidelse af noteop lysninger. ) First-koncernen Vi henviser indledningsvist til afsnit 2.5 ovenfor, hvor anbefalede forbedringstiltag er omtalt. Selskabernes årsregnskab indeholder en række væsentlige skønsposter, som vi kort har redegjort for nedenfor: First Danmark A/S har i 2009 indgået en aftale med Trafikstyreisen "Robusthedspakken" om at have et reservetog inki. personale stående klar for at minimere risikoen for forsinkelser fra Malmø. Aftalen løber fra til ll. december _ Fordelingen af kontraktsummen er opgjort på basis af det forventede tidsforbrug, skinne- og rådighedseffektiviteten, øvrige effektivitetstab samt aftalte opstartsomkostninger. First Danmark A/S har indgået en konsulentaftale med Trafikstyreisen om at yde bistand i forbindelse med køb af 10 Selskabet har aftalt et Fordelingen er baseret på den skønnede tidsanvendelse, selskabet har haft i 2009, samt den budgetterede tidsanvendelse i den resterende del afkontraktperioden. Ul( IO-p002 MNCN PLG IOOOO.docx 375

9 Statsautoriseret RevisIonspartnerselskab Revisionsprotokollat afu. marts 2010 First Danmark AlS har i overensstemmelse med koncernens regnskabspraksis i 2009 aktiveret omkostninger til større vedligeholdelseseftersyn. Som følge af ufuldstændige registreringer har selskabet opgjort en standardpris for de enkelte typer af vedligeholdelseseftersyn, som herefter er anvendt til aktivering af vedligeholdelseseftersynene. Det er ledelsens vurdering, at den maksimale usikkerhed knyttet til forholdet er -First Sverige AB har indtægtsført krav mod Skånetraftkken som følge af at First Sverige AB vurderer, at Skånetraftkken ikke kårene i trafikkontrakten samt krav vedrørende ekstra produktion Kravene skal samlet forhandles med Skånetraftkken i Vi anser ikke forholdet for en væsentlig usikkerhed for koncernregnskabet. Selskabets svenske revisor vil følge udviklingen til brug for vurdering af udformning af revisorerklæringen på det lokale regnskab for Kort & Godt AJS I KPMG's revisionsprotokollat til Kort & Godt AIS' årsrapport for 2008 omtalte vi, at der var konstateret svagheder i selskabets interne kontroller og afstemningsprocedurer m.v. I Intern revisions revisionsprotokollat afsnit 4.1 er det omtalt, at der også i 2009 er konstateret afstemningsdifferencer m.v. Vi er enige med 's ledelse i, at de konstaterede fejl og mangler medfører, at det bør have høj prioritet at udarbejde og gennemføre en samlet plan for ændret proces for navnlig håndtering af klippekort og visse andre forretningsgange. J 3.3 Afledte finansielle instrumenter Koncernen anvender afledte :fmansieile instrumenter til afdækning af rente- og valutarisici på lån samt prisrisici vedrørende forbrug af olie og el. Vi har påset, at den regnskabsmæssige behandling af de afledte :fmansielie instrumenter er i overensstemmelse med koncernens anvendte regnskabspraksis og den af bestyrelsen godkendte fmanspolitik. Vi har endvidere stikprøvevis gennemgået de afledte finansielle instrumenters dagsværdier pr. 31. december 2009 samt påset, at de afledte fmansielle instrumenter er behandlet korrekt i årsregnskabet. Vores revision har ikke givet anledning til kritiske bemærkninger. Valuta- og renteswaps hold i 2009 har været ubetydelig. f,(., It. IO-p002 MNCN PLG docx 376

10 Statsautoriseret Rellisionspsrtnerselskab Revisionsprotokollat afu. marts Øvrige afledte finansielle instrumenter, der behandles som regnskabsmæssig sikring Koncernen har indgået afledte finansielle instrumenter i form af olie- og elswaps samt valutaterminsforretninger til afdækning af prisrisici relateret til det fremtidige forbrug af olie og el. dagsværdien af disse afledte fmansielle instrumenter en negativ (2008: _), som er indregnet direkte på. egenkapita- Pr. 31. december 2009 værdi efter skat len. Forretningsgange og interne kontroller har igangsat en opdatering af fondssystemet bl.a. med henblik på at styrke kontrolmiljøet. Vi har som led i vores revision gennemgået forretningsgange og interne kontroller omkring imansielle instrumenter. Dette har givet anledning til en række anbefalinger omkring styrkelse af kontrolmiljøet, som fremgår af separat management letter fremsendt til. Group Treasury and Risk Management har tilkendegivet, at den igangværende opdatering af fondssystemet forventes at kunne afhjælpe en stor del af anbefalingerne i vores management letter. Endvidere er der igangsat en række andre initiativer. Vi vil følge op på forholdet ved revisionen af årsregnskabet for Endvidere har vi efter anmodning fra ledelsen drøftet koncernens fmansielle politik med Group Treasury and Risk Management. J 3.4 Likviditetsberedskab og covenants Koncernens kortfristede nettorentebærende gæld udgør pr. 31. december 2009 mens der for 2010 budgetteres med positiv~~me fra driften med negative pengestrømme til investeringer me~ Dette medfører et forventet likviditetsbehov i 2010 på i, som skal tilvejebringes ved ekstern lånoptagelse og/eller forhandling om forlængelse af betalingsfrist for den kortfristede bankgæld. Det er koncernledelsens vurdering, at koncernen grundet sin generelt gode kreditværdighed hos fmansielle institutioner vil kunne gennemføre den nødvendige lånoptagelse. 's fmansielle politik blev vedtaget på bestyrelsesmødet den 27. januar 2010, hvoraf det fremgår, at likviditetsberedska~~rt tidspunkt som minimum skal dække 6 måneders likviditetsbehov og minimum Vi har modtaget den interne fmansielle risikorapport for for december 2009, hvoraf det fremgår, at overholder ovennævnte grænser. «., /;( lo-p002 MNCN PLG loooo.docx 377

11 Statsautoriseret RevIsionspartnerselskab Revisionsprotokollat alu. marts 2010 Covenants Koncernledelsen har oplyst, at der ikke er særlige finansielle covenants knyttet til koncernens lån. () 3.5 Nærtstående parter 3.6 Vi har som led i revisionen påset, at koncernledelsen har identificeret transaktioner med nærtstående parter og præsenteret disse behørigt i årsrapporten. Koncernledelsen har over for os bekræftet, at de i regnskabsåret gennemførte transaktioner med nærtstående parter er sket på markedsmæssige vilkår, herunder priser der er opgjort på baggrund af omkostningsfordeling. Samhandel mellem I S-tog als og First-koncernen Som en del af revisionens fælles fokusområder for 2009 har vi i samarbejde med Intern revision stikprøvevis gennemgået samhandelsaftaler mellem I S-tog a/s og First-koncernen. Revisionen har omfattet grundlaget for den aftalte prissætning, kontrol af om bogføringen er i overensstemmelse med det aftalte, og om aftalerne foreligger i underskrevet stand. Vores revision har ikke givet anledning til væsentlige beiøbsmæssige korrektioner, ligesom vi har konstateret, at samhandelsaftalerne er godkendt og underskrevet afbegge parter. Vores gennemgang har alene givet anledning til enkelte bemærkninger og forbedringsforslag, herunder at der løbende bør foretages afstemning mellem aftalt samhandel og samhandel ifølge bogføringen. Ligeledes konstaterede vi, at dokumentationen for opgjort pris i visse tilfælde bør udbygges, samt at der bør anvendes samme kontraktgrundlag og priskalkulationer for identiske ydelser til de forskellige selskaber i koncernen. Derudover har oplyst, at de vil afklare, hvorvidt overholdelse af regnskabsreglementets bestemmelser om, som minimum, at fakturere de fulde omkostninger fra hovedforretningsområde A forudsætter efterregulering - efterregulering vil sige, at forskellen mellem det i løbet af året fakturerede og de faktiske omkostninger i året afregnes mellem aftaleparterne. 's ledelse har oplyst, at de arbejder videre med vores anbefalinger. Forholdet er yderligere omtalt i Intern revisions revisionsprotokollat afsnit 2.3. Endvidere henvises til afsnit 1.2 ovenfor, hvoraf det fremgår, at har påbegyndt en større undersøgelse af Traflkstyrelsen, First og kontrakten om 0resundstraflkkenlKystbanen. Ilt t. lo-p002 MNCN PLG docx 378

12 Statsautoriseret Revisionspartnerselskab Revisionsprotokollat alu. marts Ledelsesberetningen I tilknytning til revisionen af koncern- og årsregnskabet har vi gennemlæst ledelsesberetningen og sammenholdt oplysningerne heri med oplysningerne i koncern- og årsregnskabet sammenholdt oplysningerne heri med den viden og de forhold, vi er blevet bekendt med i forbindelse med vores revision af koncern- og årsregnskabet ud fra vores viden om regelgrundlaget taget stilling til, om der er fejl eller mangler i ledelsesberetningen. Vi har ikke foretaget nye særskilte arbejdshandlinger i forbindelse med vores udtalelse om ledelsesberetningen. Det udførte arbejde har ikke givet anledning til væsentlige bemærkninger. 5 Udført forvaitningsrevision Forvaltningsrevisionens formål er en uafhængig analyse af, om der er taget skyldige økonomiske hensyn ved forvaltningen af, og om oplysningerne i årsrapporten om mål og resultater er dokumenterede og dækkende for virksomhedens aktiviteter i Forvaltningsrevisionen omfatter alene modervirksomheden. 5.1 Renovering af Københavns Hovedbanegård (kh08) I henhold til Akt / om renovering af Københavns Hovedbanegård var den samlede budgetteret til_ hvoraf 's andel af projektet var bud Af aktstykket fremgår det endvidere, at det er 's vurdering, at en realistisk. Renoveringen af Københavns Hovedbanegård blev afsluttet i juni 2008, hvilket er i overensstemmelse med aktstykket. Vi har gennemgået det endelige byggeregnskab og kan konstatere, at omkostningerne er disponeret i overensstemmelse med aktstykke herom, og at 's andel af omkostningerne er afholdt inden for rammerne i henhold til aktstykket. 5.2 Sporskifte 2010 Vi har påbegyndt en gennemgang af projektet "Sporskifte 2010" og opfyldelsen af projektets overordnede målsætninger. I den forbindelse har vi foretaget en stikprøvevis gennemgang af udvalgte delprojekter samt af grundlaget for måling af projekternes effekt. I forbindelse med måling af regularitet samt ydelse af kompensation til togpassagerer under rejsetidsgarantien har vi påset, at ydelse af kompensation under rejsetidsgarantien foretages i overensstemmelse med kravene i Akt 54 28/ Vi vil i 2010 foretage yderligere revision af "Sporskifte 2010". u,,1i 1O-p002 MNCN PLG docx 379

13 i I I - l 1 I: KPMG Statsautoriseret Revisionspartnerselskab Revisionsprotokollat a/24. marts Koncernindkøb Som opfølgning på den løbende revision, jf. revisionsprotokollat af 26. november 2009, har vi konstateret, at koncernindkøb fortsat er i tilfredsstillende udvikling med hensyn til de enkelte afdelingers anvendelse af den centrale indkøbsfunktion. Koncernindkøb har fortsat vist fremgang med hensyn til besparelser på indkøbsområdet. Med en indkøbsvolumen i størrelsesordene~ har Koncernindkøb foreløbig opnået besparelser på mens målet er at opnå besparelser på 100 mio. kr. inden udgangen af 20 1 O. Det er vores opfattelse, at der foreligger tilfredsstillende forretningsgange og indkøbspolitikker for indkøbsområdet. Endvidere har vi ved den stikprøvevise gennemgang af kontrakterne konstateret, at kontrakterne er indgået i overensstemmelse med forretningsgange og retningslinjer herfor. Vi vil ved revisionen i 2010 foretage opfølgning på området med henblik på at vurdere overholdelsen af forretningsgangene samt følge udviklingen af anvendelsen af Koncernindkøb som central indkøbsfunktion. )j Det elektroniske rejsekort Intern revision har i deres revisionsprotokollat, side 310, afsnit 2.2, omtalt den samlede investering i Rejsekortprojektet og opgørelsen heraf. har med den nuværende investering i det elektroniske rejsekort opbrugt sin bevilling på _ til indskud af ansvarligt aktionærlån og kapitalindskud Ved behov for yderligere indskud m.v. i Rejsekort AJS skal forelægge nyt aktstykke for Finansudvalget. Der pågår fortsat en proces med Transportministeriet om godkendelse af yderligere bevillinger, således at den planlagte investering kan muliggøres. Juridisk-kritisk revision Vi har stikprøvevis gennemgået overholdelse af bestemmelserne om beløbsgrænser for investeringer, driftskreditter og statsgaranteret låntagning i lov om den selvstændige offentlige virksomhed og om S-tog a/s og 's vedtægter. Gennemgangen har vist, at og S-tog a/s har overholdt de gældende bestemmelser. 5.6 Oplysninger i årsrapporten om mål og resultater Vi har stikprøvevist efterprøvet, at der for oplysninger i årsrapporten om mål og resultater foreligger behørig dokumentation, eksempelvis i form af dokumentation for oplysninger i ledelsens beretning om målopfyldelse for sporskifte 2010,jf. årsrapportens side Miljø Vi har efter aftale gennemgået omtalen afmiljøforhold i årsrapportens ledelsesberetning. H.. ~ 1O-p002 MNCN PLG ocx 380

14 Statsautoriseret Revisionspartnerselskab Revisionsprotokollat af24. marts 2010 Gennemgangen er tilrettelagt med henblik på at påse, at regnskabslovgivningens bestemmelser om information om miljøforhold er opfyldt, herunder at miljøafsnittet giver en overordnet beskrivelse af koncernens miljøforhold og omtaler koncernens miljøstrategi og -politik, væsentlige miljøpåvirkninger samt risici og miljøforpligtelser. Vi har ved gennemgangen endvidere påset, at der er sammenhæng mellem miljøoplysningerne i 's ledelsesberetning og 's selvstændige Miljørapport 2009, som KPMG efter aftale med har gennemgået og forsynet med særskilt revisorerklæring uden bemærkninger. Miljørapport 2009 har i lighed med tidligere år udarbejdet en selvstændig miljørapport. Miljørapporten udarbejdes som et frivilligt initiativ, idet som helhed ikke har pligt til at udarbejde miljøregnskab efter lovgivning om grønne regnskaber. KPMG har gennemgået procedurer for dataindsamling og -behandling samt for kvalitetskontrol af data. KPMG har gennemført interviews af 's decentrale miljøkoordinatorer og ansvarlige for 's energidatabase, jordforurening og støjområdet. KPMG har endvidere foretaget stikprøvevis kontrol af, at indrapporterede data om el- og dieselforbrug har dannet grundlag for miljørapportens informationer om energiforbrug til rullende materiel, og at der er sammenhæng i masse balancen for heraf afledte emissioner. 's elforsyning til både kørestrøm og bygninger er i 2009 baseret på grøn strøm, og anvendelsen heraf er dermed ikke forbundet med lufternissioner. KPMG er ved gennemgangen ikke blevet bekendt med forhold, som efter KPMG's skøn giver anledning til bemærkninger. KPMG vil på dette grundlag forsyne miljørapporten for 2009 med revisorerklæring uden anmærkninger. ) Skatter Den foretagne revision af koncern- og årsregnskabet er tilrettelagt med henblik på at opfylde lovgivningens bestemmelser om revision og tager således ikke direkte sigte på opgørelsen af den skattepligtige indkomst eller på at kontrollere, at alle poster behandles skattemæssigt korrekt. Skat af årets skattepligtige indkomst KPMG har gelmemgået den foreløbige opgørelse af modervirksomhedens skattepligtige indkomst, som ~tiv skattepligtig indkomst p_ efter rentefradragsbegrænsning~ KPMG har ved gennemgangen overordnet påset, at gældende skatteregler efter KPMG's fortolkning er fulgt. Gennemgangen har ikke givet anledning til bemærkninger. Der udestår dog endelige opgørelser af enkelte forhold, som vil blive afklaret forud for indgivelsen af selvangivelsen for indkomståret U. t,. 1O-p002 MNCN PLG docx 381

15 '. KPMG Statsautoriseret Revisionspartnerselskab Revisionsprotokol/at a/24. marts Rentefradragsbegrænsning vedrørende indkomståret 2009 er omfattet af komplekse skattemæssige regler vedrørende skattemæssig fradragsret for nettofinansieringsomkostninger. Reglerne medfører, at i 2009 ikke kan få skattemæssigt fradrag for alle nettofmansieringsomkostninger. Kenterra4dragstlegt æn.sningf:d for indkomståret 2009 ud~tillagt begrænsningen for indkomståret 2008 udgør den akkumulerede begrænsning efter EBITreglen_, svarende til en skatteværdi på_det mistede fradrag kan tidsubegrænset fremføres til modregning i fremtidig indkomst. J Fremførbare nettofinansieringsomkostninger på koncernniveau Fremførbare nettofinansierings~ udgør på koncernniveau i alt svarende til en skatteværdi på ~ Koncernledelsen forventer, at de fremførbare nettofinansieringsomkostninger kan anvendes i koncernens fremtidige skattepligtige indkomster. En uhensigtsmæssig udvikling i den skattepligtige indkomst i kombination med store netto :fmansieringsomkostninger kan gøre det vanskeligt at udnytte de fremførbare nettofmansierings omkostninger, hvilket kan påvirke værdien af skatteaktivet. KPMG vil sammen med 's skatteafdeling følge udviklingen heri. 7.3 Transfer pricing Dansk skattelovgivning indeholder omfattende og restriktive regler for virksomhedernes dokumentation af priser og vilkår ved transaktioner mellem koncernforbundne virksomheder og filialer. KPMG assisterer løbende med udarbejdelse og vedligeholdelse af transfer pricingdokumentationen. KPMG anbefaler, at der i 2010 foretages en samlet gennemgang af koncerninterne aftaler og den foreliggende dokumentation med henblik på at sikre at den opfylder kravene i SKA T's bekendtgørelse om transfer pricing-dokumentation. Udenlandske krav til transfer pricing-dokumentation, herunder prioritering af prisfastsættelsesmetoder, kan afvige fra de danske. De fleste lande, der har dokumentationskrav, følger dog de anvisninger, der :fmdes i OECD's Transfer Pricing Guidelines. Det skal aftales, at revisorerne i de udenlandske dattervirksomheder gennemgår de enkelte dattervirksomheders dokumentation med henblik på at vurdere, om den er i overensstemmelse med lokale udenlandske transfer pricing-regler. 7.4 Udskudt skat KPMG har gennemgået den foreløbige opgørelse af modervirksomhedens udskudte skat, herunder sammensætningen af den udskudte skat.1(,1f lo-p002 MNCN PLG docx 382

16 StatsButonseret Revisionspartnerselskab Revisionsprotokollat alu. marts 2010 Der indgår i balancen pr. 31. december 2009 udskudte skatteaktiver vedrørende skattemæssige underskud med i alt _ (2008:_) samt _ (2008: _ vedrørende fremførbare nettofmansieringsomkostninger, jf. årsregnskabets note 21. Indregningen og værdiansættelsen af udskudte skatteaktiver er af koncernledelsen foretaget med udgangspunkt i forventninger til virksomhedens og koncernens fremtidige resultater og den heraf følgende udnyttelse af skattemæssige underskud og fremførbare nettofinansieringsomkostninger. 8 Øvrige forhold 8.1 Koncernledelsens regnskabserklæring I forbindelse med regnskabsaflæggeisen har vi indhentet en skriftlig erklæring fra koncernledelsen om forhold af væsentlig betydning for koncernregnskabet, årsregnskabet og ledelsesberetningen. Den skriftlige erklæring omfatter koncern- og årsregnskabets indhold, herunder kapitalberedskab, oplysninger om pantsætninger og sikkerhedsstillelser, garantistilleiser, retssager, besvigelser, transaktioner med nærtstående parter, begivenheder efter balancedagen, oversigt over ikke-korrigerede forhold, at dispositioner er foretaget ud fra skyldige økonomiske hensyn samt andre områder, hvor det er vanskeligt at opnå et revisionsbevis. Den modtagne regnskabserklæring har ikke givet anledning til bemærkninger. 8.2 Ikke-korrigerede forhold I henhold til danske revisionsstandarder skal vi informere bestyrelsen om forhold, som ikke er korrigeret i det foreliggende udkast til koncern- og årsregnskab, fordi koncernledelsen vurderer dem som værende uvæsentlige både enkeltvis og sammenlagt for koncern- og årsregnskabet som helhed. Denne oplysning skal gives for at sikre, at bestyrelsen er orienteret om og kan tilslutte sig den af koncernledelsen foretagne vurdering. Der er konstateret ikke-korrigerede forhold med resultateffekt på netto _eduktion af årets resultat før skat). ~ enkeltstående ikke-korrigerede forhold med resultateffekt. der overstiger~ Konstaterede ikke-korrigerede forhold større før skat er drøftet med koncernledelsen og medtaget som bilag til koncernledelsens l'egnskabserklæring for koncern- og årsregnskabet for Koncernledelsen har i regnskabs erklæringen over for os skriftligt bekræftet, at effekten af ovenstående ikke-korrigerede forhold enkeltvis og sammenlagt efter koncernledelsens opfattelse er uvæsentlig for årsrapporten som helhed. Under hensyntagen til omfanget og arten af de konstaterede forhold kan vi tilslutte os koncernledelsens vurdering. It-I( lo-p002 MNCN PLG docx 383

17 Statsautoriseret Revisionspartnerselskab Revisionsprotokollat a/24. marts 2010 () C) 8.3 Risiko for besvigelser af væsentlig betydning for koncern- og årsregnskabet Som revisorer har vi pligt til med professionel skepsis ved revisionen af koncern- og årsregnskabet at overveje risikoen for besvigelser og fejl. Vi har i forbindelse med revisionen forespurgt koncernledelsen om risikoen for besvigelser, hvorledes der udøves tilsyn med risikoen for besvigelser, herunder regnskabsmanipulation. Vi har endvidere drøftet risikoen for, at koncern- og årsregnskabet kan indeholde væsentlig fej linformation. Koncernledelsen har oplyst, at den anser koncernens forretningsgange og interne kontroller på de væsentlige områder for dækkende og velfungerende til imødegåelse af risikoen for besvigelser, herunder at der eksisterer passende funktionsadskillelse. Koncernledelsen har oplyst, at den ikke har kendskab til besvigelser eller igangværende undersøgelser afformodede besvigelser afbetydning for koncern- og årsregnskabet. Koncernledelsen har endvidere over for os bekræftet: sit ansvar for udformning, implementering og vedligeholdelse af regnskabs- og interne kontrolsystemer med henblik på at forebygge og opdage besvigelser og fejl, og at den ikke har kendskab til eller formodning om besvigelser i koncernen af betydning for koncern- og årsregnskabet. Derudover skal vi indhente oplysninger fra bestyrelsen omkring besvigelser, hvorfor bestyrelsen ved sin underskrift af revisionsprotokollen bekræfter: at bestyrelsen er bekendt med dens ansvar for udformning og implementering af interne kontroller til at forebygge og opdage besvigelser, at der efter bestyrelsens vurdering ikke er særlig risiko for besvigelser (regnskabsmanipulation samt misbrug af aktiver), herunder fejl i koncern- og årsregnskabet som følge af besvigelser, og at bestyrelsen ikke har kendskab til oplysninger om besvigelser, påstået besvigelser eller formodninger om besvigelser, som kan have involveret ledelsen eller medarbejdere, og som kan have en væsentlig betydning for koncern- og årsregnskabet. Vi er ikke i forbindelse med vores revision blevet bekendt med forhold, der indikerer eller vækker mistanke om besvigelser afbetydning for koncem- og årsregnskabet. 8.4 Overholdelse af lovgivningen Vi har forespurgt koncernledelsen, om alle kendte aktuelle eller potentielle overtrædelser af lovgivningen, der kan have væsentlig påvirkning på koncern- og årsregnskabet, er oplyst under revisionen og er tilstrækkeligt indregnet og oplyst i koncern- og årsregnskabet. Koncernledelsen har over for os bekræftet, at der dem bekendt ikke er forhold, der har betydning for koncern- og årsregnskabet. /Il, ~ lo-p002 MNCN PLG loooo.docx 384

18 Statsautoriseret Aellisionspartnerselskab Revisionsprotokollat a[24. marts 2010 Vi er ikke i forbindelse med vores revision blevet bekendt med overtrædelser af regnskabslovgivningen og bogføringsloven. 8.5 Begivenheder indtruffet efter balancedagen Til sikring af at væsentlige begivenheder efter regnskabsårets udløb er præsenteret korrekt i koncern- og årsregnskabet, har koncernledelsen gennemgået og vurderet begivenheder indtruffet efter balancedagen for koncernen. Koncernledelsen har oplyst, at der efter deres opfattelse ikke er indtruffet begivenheder efter balancedagen, som ikke er indarbejdet og tilstrækkeligt oplyst i koncern- og årsregnskabet. Vi er ikke under vores gennemgang blevet bekendt med begivenheder, som i væsentlig grad påvirker koncern- og årsregnskabet pr. 31. december 2009, og som ikke er indarbejdet og tilstrækkeligt oplyst i koncern- og årsregnskabet. 8.6 Forsikringsforhold Forsikringsforhold er ikke omfattet af revisionspligten. Koncernledelsen har på vores forespørgsel bekræftet, at der er tegnet forsikringer i et sådant omfang, at koncernens aktiver og hele virksomhed skønnes rimeligt forsikringsdækket i skadessituationer. Der er bl.a. tegnet erhvervs- og produktansvarsforsikring, arbejdsskadeforsikring samt Allrisk forsikring, herunder forsikringer til terrorskadedækning af bygninger, maskiner, løsøre og edb. 8.7 Regnskabsoplysninger Arsrapporten oversat til engelsk Årsrapporten vil i lighed med tidligere år blive oversat til engelsk. Vores revision omfatter alene den danske version af koncern- og årsregnskabet. Opstår der tvivl om forståelsen af oplysninger i den engelske version af koncern- og årsregnskabet, er det den danske version af koncern- og årsregnskabet, som er gældende. Regnskahsoplysninger på internettet præsenterer regnskabs oplysninger på virksomhedens hjemmeside. Vi har ikke påset, om de regnskabsmæssige oplysninger på ' s }Uemmeside svarer til de af os reviderede og påtegnede oplysninger. Vi kan oplyse, at revision af kontrolsystemer til sikring af en pålidelig præsentation på internettet af savel ureviderede som reviderede regnskabsoplysninger ikke er omfattet af revisionspligten. tt tt lo-p002 MNCN PLG docx 385

19 ". KPMG Statsautoriseret Revisionspartnerselskab Revisionsprotokollat alu. marts 20/0 9 Afsluttende oplysninger m.v. 9.1 Andre ydelser end revision KPMG har ud over opgaver i forbindelse med den lovpligtige revision assisteret virksomheden med følgende siden vores revisionsprotokollat af 26. november 2009: Diverse revisions- og regnskabsrelaterede opgaver Diverse regnskabsmæssige forhold. Assistance og erklæringsafgivelse i forbindelse med køb af aktier i VIAS. Erklæring (aftalte arbejdshandlinger) vedrørende genberegning af priser for anlæg ejet af i forbindelse med Midt-Vest udbuddet i 2001 til brug for voldgiftsag mod Arriva. Rådgivning omkring den regnskabsmæssige og skattemæssige behandling af IC4, herunder deltagelse i møde i Skatteministeriet. Vasttraf1k (Goteborg) - gennemgang afbudgetmodel, budgetforudsætninger m.v. for en kortere kontraktperiode (2 år) samt notat til direktionen om tilbuddets overholdelse af aktstykke og vedtægter. Fly toget (Norge) - gennemgang afbudgetmodel, budgetforudsætninger m.v. for vedligeholdelsesopgave samt notat til direktionen om tilbuddets overholdelse af bestyrelsens mandat. Erklæring om statsgaranterede lån og swaps. Q Diverse skatte-, afgifts- og momsmæssig assistance Diverse spørgsmål om moms, person- og selskabsskat Drøftelser vedrørende de skattemæssige regler for rentefradragsbegrænsning. Uafhængighed Forinden accept af nævnte rådgivnings- og assistanceopgaver har vi særskilt vurderet betydningen heraf for vores uafhængighed. Det er vores opfattelse, at de udførte opgaver enkeltvis og samlet er udført i overensstemmelse med gældende bestemmelser om revisors uafhængighed. 9.2 Bestyrelsens formelle pligter Vi har påset, at der er udarbejdet en forretningsorden for bestyrelsen, at der føres forhandlingsprotokol for bestyrelsesmøder, og at revisionsprotokollater fremlægges og underskrives ved bestyrelsesmøderne. al( 10-p002 MNCN PLO docx 386

20 Statsautoriseret RevIsionspartnerselskab Revisionsprotokollat af24. marts 2010 Bestyrelsensforhandlingsprotokol Vi har læst bestyrelsens forhandlingsprotokol frem til og med mødet den 27. januar Lovpligtige oplysninger (), s erklæring i /orbindelse med koncern- og årsregnskabet for 2009 I henhold til lov om den selvstændige offentlige virksomhed og om S-tog ais af 1. juli 1998 skal erklære at have modtaget alle de oplysninger, der under revisionen er anmodet om. KPMG's erklæring i/orbindelse med koncern- og årsregnskabet/or 2009 I henhold til revisorloven skal vi oplyse, at vi opfylder lovgivningens krav til revisors uafhængighed, og at vi under revisionen har modtaget alle de oplysninger, vi har anmodet om. København, den 24. marts O-p002 MNCN PLG docx 387

Revisionsprotokollat af 27. marts 2011

Revisionsprotokollat af 27. marts 2011 KPMG Statsautoriseret Revisionspartnerselskab AUDIT Borups Allé 177 Postboks 250 2000 Frederiksberg Telefon 38 18 30 00 Telefax 72 29 30 30 www.kpmg.dk Revisionsprotokollat af 27. marts 2011 til årsrapporten

Læs mere

ABCD. Revisionsprotokollat af 3. april 2009. til årsrapporten for 2008. Dansk Squash Forbund. 09-p001 PEL DDNA 061100 08147.docx

ABCD. Revisionsprotokollat af 3. april 2009. til årsrapporten for 2008. Dansk Squash Forbund. 09-p001 PEL DDNA 061100 08147.docx KPMG Statsautoriseret Revisionspartnerselskab AUDIT Borups Allé 177 Postboks 250 2000 Frederiksberg Telefon 38 18 30 00 Telefax 72 29 30 30 www.kpmg.dk Revisionsprotokollat af 3. april 2009 til årsrapporten

Læs mere

Faxe Ladeplads Fiskerihavn A.M.B.A. Favrbyvej 66 4654 Faxe Ladeplads. CVR-nr.: 31334470. Revisionsprotokollat for regnskabsåret 2012

Faxe Ladeplads Fiskerihavn A.M.B.A. Favrbyvej 66 4654 Faxe Ladeplads. CVR-nr.: 31334470. Revisionsprotokollat for regnskabsåret 2012 I ReviFaxe Registrerede revisorer Poul Johansson Søren Holt-Nielsen Faxe Ladeplads Fiskerihavn A.M.B.A. Favrbyvej 66 4654 Faxe Ladeplads CVR-nr.: 31334470 Revisionsprotokollat for regnskabsåret 2012 fe

Læs mere

Aarhus Idrætsfond. Revisionsprotokollat om udkast til årsrapport for 2014

Aarhus Idrætsfond. Revisionsprotokollat om udkast til årsrapport for 2014 Aarhus Idrætsfond Revisionsprotokollat om udkast til årsrapport for 2014 PricewaterhouseCoopers Statsautoriseret Revisionspartnerselskab, CVR-nr. 33 7712 31 Nobelparken, Jens Chr. Skous Vej 1, 8000 Aarhus

Læs mere

ABCD. Revisionsprotokollat af 30. marts 2010. til årsregnskabet for 2009. Århus Havn. 10-p003 JNy SPN RSP LBA 976822 09001.docx

ABCD. Revisionsprotokollat af 30. marts 2010. til årsregnskabet for 2009. Århus Havn. 10-p003 JNy SPN RSP LBA 976822 09001.docx KPMG Statsautoriseret Revisionspartnerselskab AUDIT Bruun's Galleri Værkmestergade 25 Postboks 330 8100 Århus C Telefon 86 76 46 00 Telefax 72 29 30 30 www.kpmg.dk Revisionsprotokollat af 30. marts 2010

Læs mere

A/S Revisionsprotokollat til årsrapport for 2013

A/S Revisionsprotokollat til årsrapport for 2013 Ejendomsinvesteringsselskabet Karlstad Bymidte A/S Revisionsprotokollat til årsrapport for 2013 PricewaterhouseCoopers Statsautoriseret Revisionspartnerselskab, CVR-nr. 33 77 12 31 Stormgade 50, Postboks

Læs mere

K/S Karlstad Bymidte

K/S Karlstad Bymidte pwc K/S Karlstad Bymidte Revisionsprotokollat til årsrapport for 2014 ; i( "( ' ' : ; ;(, ' I, I Ir; 'I'S el,i; ( 'j.:- I 1. ( i ( > n I I K/S Karlstad Bymidte Revisionsprotokollat til årsrapport for 2014

Læs mere

Optikerforeningen. CVR-nummer

Optikerforeningen. CVR-nummer Dansk Revision Randers Godkendt Revisionspartnerselskab Tronholmen 5 DK-8960 Randers SØ randers@danskrevision.dk www.danskrevision.dk Telefon: +45 89 12 50 00 Telefax: +45 89 12 51 00 CVR: DK 31 77 85

Læs mere

Sorø Event & Turist. CVR-nummer 13333238

Sorø Event & Turist. CVR-nummer 13333238 Dansk Revision Sorø godkendt revisionsaktieselskab Feldskovvej 9 DK-4180 Sorø soroe@danskrevision.dk www.danskrevision.dk Telefon: +45 58 58 18 00 Telefax: +45 57 83 20 64 CVR: DK 29 91 98 01 Bank: 2204

Læs mere

Dansk Atletik Forbund

Dansk Atletik Forbund CVR nr. 87 92 87 56 Revisionsprotokollat af 25. juni 2015 til årsrapporten for 2014 Indhold 1 Konklusion på revision af årsrapporten for 2014 60 1.1 Indledning 60 1.2 Konklusion på den udførte revision

Læs mere

Dansk Squash Forbund. Revisionsprotokollat

Dansk Squash Forbund. Revisionsprotokollat Revisionsprotokollat af 24. april 2016 til årsregnskabet for 2015 Indhold 1 Indledning 2 2 Konklusion på den udførte revision 2 3 Betydelige forhold vedrørende revisionen 2 3.1 Forbundets forretningsgange

Læs mere

Komplementarselskabet Motala II ApS Revisionsprotokollat til årsregnskabet for 2013

Komplementarselskabet Motala II ApS Revisionsprotokollat til årsregnskabet for 2013 Komplementarselskabet Motala II ApS Revisionsprotokollat til årsregnskabet for 2013 Indholdsfortegnelse 1 Revision af årsregnskabet 32 1.1 Årsregnskabet 32 1.2 Forhold af væsentlig betydning for vurdering

Læs mere

Danske Forsikringsfunktionærers Landsforening

Danske Forsikringsfunktionærers Landsforening Danske Forsikringsfunktionærers Landsforening CVR-nr. 55 09 94 13 Revisionsprotokollat af 21. februar 2014 (side 40-43) vedrørende årsregnskabet for 2013 Indholdsfortegnelse Side 1. Revision af årsregnskabet

Læs mere

Regnskabserklæring til revisor for Odense Lærerforening og Særlig Fond

Regnskabserklæring til revisor for Odense Lærerforening og Særlig Fond Beierholm Munkehatten 1B 5220 Odense SØ Regnskabserklæring til revisor for Odense Lærerforening og Særlig Fond Efter anmodning skal jeg afgive nedenstående erklæring i forbindelse med jeres: Revision af

Læs mere

K/S Karlstad Bymidte Revisionsprotokollat til årsrapport for 2016

K/S Karlstad Bymidte Revisionsprotokollat til årsrapport for 2016 K/S Karlstad Bymidte Revisionsprotokollat til årsrapport for 2016 PricewaterhouseCoopers Statsautoriseret Revisionspartnerselskab, CVR-nr. 33 77 12 31 Stormgade 50, Postboks 80, 6701 Esbjerg T: 7612 4500,

Læs mere

Revisionsprotokollat af 3. maj 2014

Revisionsprotokollat af 3. maj 2014 KPMG Statsautoriseret Revisionspartnerselskab Englandsgade 25 Postboks 200 5100 Odense C Telefon 73 23 30 00 Telefax 72 29 30 30 www.kpmg.dk Revisionsprotokollat af 3. maj 2014 til årsregnskab for 2013

Læs mere

REVISIONSPROTOKOLLAT FOR REGNSKABSÅRET 1/1 2011 31/12 2011. Andelsselskabet Fjelsted Vandværk Jægersmindevej 8 5463 Harndrup. CVR. nr.

REVISIONSPROTOKOLLAT FOR REGNSKABSÅRET 1/1 2011 31/12 2011. Andelsselskabet Fjelsted Vandværk Jægersmindevej 8 5463 Harndrup. CVR. nr. REVISIONSPROTOKOLLAT FOR REGNSKABSÅRET 1/1 2011 31/12 2011 Andelsselskabet Fjelsted Vandværk Jægersmindevej 8 5463 Harndrup CVR. nr.: 83 58 69 15 Indholdsfortegnelse 1. Identifikation af det reviderede

Læs mere

Revisionsprotokollat for regnskabsåret 2014

Revisionsprotokollat for regnskabsåret 2014 ¾ ó»ª ±² Stevns Fiskeri LAG c/o Ninna Nielsen Skansevej 16 4673 Rødvig CVR-nr.: 33 29 19 06 Revisionsprotokollat for regnskabsåret 2014 Þ»² л¼»»²ô»¹»»»ª ± ÚÜÎ Î ³±»ª» ïï ßô ìêéî Õ ²¹» Ì ºò ëê ëé çë ìé

Læs mere

Dansk Træforening. Revisionsprotokol af 5/5 2009 vedrørende årsrapporten for 2008

Dansk Træforening. Revisionsprotokol af 5/5 2009 vedrørende årsrapporten for 2008 Dansk Træforening Revisionsprotokol af 5/5 2009 vedrørende årsrapporten for 2008 Kvæsthusgade 3 DK-1251 København K Tlf. (+45) 39 16 36 36 Fax (+45) 39 16 36 37 E-mail:copenhagen@n-c.dk Aalborg København

Læs mere

Dansk Ornitologisk Forening Lokalafdelingen for København. Revisionsprotokollat til årsrapport 2010

Dansk Ornitologisk Forening Lokalafdelingen for København. Revisionsprotokollat til årsrapport 2010 Deloitte Statsautoriseret Revisionsaktieselskab CVR-nr. 24 21 37 14 Weidekampsgade 6 Postboks 1600 0900 København C Telefon 36 10 20 30 Telefax 36 10 20 40 www.deloitte.dk Dansk Ornitologisk Forening Lokalafdelingen

Læs mere

Østermarie Vandværk Spurvevej 2 3751 Østermarie. CVR-nr.: 14 32 16 16

Østermarie Vandværk Spurvevej 2 3751 Østermarie. CVR-nr.: 14 32 16 16 Spurvevej 2 3751 Østermarie CVR-nr.: 14 32 16 16 Revisionsprotokollat for regnskabsåret 2014 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 2. Konklusion på revisionen af årsregnskabet for 2014... 3 3. Revisionen

Læs mere

Regnskabserklæring til revisor for Gedser Fjernvarme A.m.b.a. Efter anmodning skal jeg afgive nedenstående erklæring i forbindelse med jeres:

Regnskabserklæring til revisor for Gedser Fjernvarme A.m.b.a. Efter anmodning skal jeg afgive nedenstående erklæring i forbindelse med jeres: Beierholm Slotsgade 11 4800 Nykøbing F. Regnskabserklæring til revisor for Gedser Fjernvarme A.m.b.a. Efter anmodning skal jeg afgive nedenstående erklæring i forbindelse med jeres: Revision af årsregnskabet

Læs mere

Regnskabserklæring til revisor for Business Faxe Copenhagen. Efter anmodning skal jeg afgive nedenstående erklæring i forbindelse med jeres:

Regnskabserklæring til revisor for Business Faxe Copenhagen. Efter anmodning skal jeg afgive nedenstående erklæring i forbindelse med jeres: Beierholm Bregentvedvej 22 4690 Haslev Regnskabserklæring til revisor for Business Faxe Copenhagen Efter anmodning skal jeg afgive nedenstående erklæring i forbindelse med jeres: Revision af årsregnskabet

Læs mere

Faxe-Hallerne Den selvejende institution for Faxe og omegn Rådhusvej Faxe. CVR-nr.: Revisionsprotokollat for regnskabsåret 2012

Faxe-Hallerne Den selvejende institution for Faxe og omegn Rådhusvej Faxe. CVR-nr.: Revisionsprotokollat for regnskabsåret 2012 I Revs Faxe Registrerede revisorer Poul Johansson Søren Holt-Nielsen Faxe-Hallerne Den selvejende institution for Faxe og omegn Rådhusvej 6 4640 Faxe CVR-nr.: 11 89 60 73 Revisionsprotokollat for regnskabsåret

Læs mere

Landskabsarkitekternes Forening. Revisionsprotokollat til årsregnskab 2014

Landskabsarkitekternes Forening. Revisionsprotokollat til årsregnskab 2014 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR-nr. 33 96 35 56 Weidekampsgade 6 Postboks 1600 0900 København C Telefon 36 10 20 30 Telefax 36 10 20 40 www.deloitte.dk Landskabsarkitekternes Forening

Læs mere

Ejendomsselskabet Godthåbsvej 187 A/S

Ejendomsselskabet Godthåbsvej 187 A/S Ejendomsselskabet Godthåbsvej 187 A/S CVR-nr. 25 67 52 82 Revisionsprotokollat for regnskabsåret 2015/2016 Indholdsfortegnelse 1 Indledning 67 2 Konklusion på revisionen af årsregnskabet for 2015/16 67

Læs mere

Bønsvig Stavreby Vandværk (CVR nr ) 4720 Præstø. Tiltrædelsesprotokollat for regnskabsåret 2009/10

Bønsvig Stavreby Vandværk (CVR nr ) 4720 Præstø. Tiltrædelsesprotokollat for regnskabsåret 2009/10 Bønsvig Stavreby Vandværk (CVR nr. 52 42 79 16) 4720 Præstø Tiltrædelsesprotokollat for regnskabsåret 2009/10 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Indledning... 2 2. Revisionens formål og formelle indhold... 2 3. Revisionens

Læs mere

ABCD. Revisionsprotokollat af 25. februar om revisors tiltrædelse og til årsregnskab. Nordborg Golfklub / _1.

ABCD. Revisionsprotokollat af 25. februar om revisors tiltrædelse og til årsregnskab. Nordborg Golfklub / _1. KPMG Statsautoriseret Revisionspartnerselskab Sundsmarkvej 12 6400 Sønderborg Telefon 73 42 64 00 Telefax 72 29 30 30 www.kpmg.dk Revisionsprotokollat af 25. februar 2011 om revisors tiltrædelse og til

Læs mere

Andelsboligforeningen Færgebakken - Vindeby. Revisionsprotokollat

Andelsboligforeningen Færgebakken - Vindeby. Revisionsprotokollat Andelsboligforeningen Færgebakken - Vindeby Revisionsprotokollat af 5. februar 2016 til årsregnskabet for 2015 Indhold 1 Indledning 139 2 Konklusion på den udførte revision 139 3 Betydelige forhold vedrørende

Læs mere

Fælleskøkkenet Elbo I/S. Revisionsprotokollat til årsregnskab 2011

Fælleskøkkenet Elbo I/S. Revisionsprotokollat til årsregnskab 2011 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR-nr. 33 96 35 56 Arosgaarden, Åboulevarden 31 Postboks 514 8100 Aarhus C Telefon 89 41 41 41 Telefax 89 41 42 43 www.deloitte.dk Fælleskøkkenet Elbo

Læs mere

Ejendomsselskabet Slotsgården A/S

Ejendomsselskabet Slotsgården A/S Ejendomsselskabet Slotsgården A/S CVR-nr. 25 67 54 87 Revisionsprotokollat for regnskabsåret 2015/16 Indholdsfortegnelse 1 Indledning 71 2 Konklusion på revisionen af årsregnskabet for 2015/16 71 3 Revisionen

Læs mere

Hedgeforeningen HP. Revisionsprotokollat til årsrapport 2010

Hedgeforeningen HP. Revisionsprotokollat til årsrapport 2010 Deloitte Stsautoriseret Revisionsaktieselskab CVR-nr. 24 21 37 14 Weidekampsgade 6 Postboks 1600 0900 København C Telefon 36 10 20 30 Telefax 36 10 20 40 www.deloitte.dk Hedgeforeningen HP Revisionsprotokoll

Læs mere

Beregnerservice Nord ApS. Årsrapport for. 1. juli juni CVR-nr

Beregnerservice Nord ApS. Årsrapport for. 1. juli juni CVR-nr Årsrapport for 1. juli 2012-30. juni 2013 CVR-nr. 33592868 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 25. november 2013 Bjarke Kjær Dirigent Indholdsfortegnelse Virksomhedsoplysninger

Læs mere

Den selvejende institution Kværndrup Børnehave Revisionsprotokollat til årsrapport 2006

Den selvejende institution Kværndrup Børnehave Revisionsprotokollat til årsrapport 2006 Deloitte Statsautoriseret Revisionsaktieselskab CVR-nr. 24 21 37 14 Østre Stationsvej 1 Postboks 10 5100 Odense C Telefon 63 11 66 11 Telefax 63 11 66 12 www.deloitte.dk Den selvejende institution Kværndrup

Læs mere

K/S Karlstad Bymidte Revisionsprotokollat til årsrapport for 2013

K/S Karlstad Bymidte Revisionsprotokollat til årsrapport for 2013 K/S Karlstad Bymidte Revisionsprotokollat til årsrapport for 2013 PricewaterhouseCoopers Statsautoriseret Revisionspartnerselskab, CVR-nr. 33 77 12 31 Stormgade 50, Postboks 80, 6701 Esbjerg T: 7612 4500,

Læs mere

Revisionsprotokollat til årsrapporten

Revisionsprotokollat til årsrapporten Frederikshavn Forsyning Erhverv A/S Revisionsprotokollat til årsrapporten for 2014 PricewaterhouseCoopers Statsautoriseret Revisionspartnerselskab, CVR-nr. 33 77 12 31 Resenvej 81, Postboks 19, 7800 Skive

Læs mere

Direktør Michael Hermann Nielsens Mindelegat, afd. B

Direktør Michael Hermann Nielsens Mindelegat, afd. B Direktør Michael Hermann Nielsens Mindelegat, afd. B Revisionsprotokollat af 26. april 2016 Indholdsfortegnelse Side 1 Revision af årsregnskabet 31 1.1 Indledning 31 1.2 Konklusion på det udførte revisionsarbejde

Læs mere

Center for Hjælpemidler og Velfærdsteknologi I/S

Center for Hjælpemidler og Velfærdsteknologi I/S Center for Hjælpemidler og Velfærdsteknologi I/S CVR-nr. 35 43 35 89 Revisionsberetning nr. 1 Beretning vedrørende ansvarsforhold, revisionens omfang og rapportering samt revisionen af årsregnskabet for

Læs mere

Revisionsprotokollat af 23. marts 2014

Revisionsprotokollat af 23. marts 2014 KPMG Statsautoriseret Revisionspartnerselskab AUDIT Osvald Helmuths Vej 4 Postboks 250 2000 Frederiksberg Telefon 73 23 30 00 Telefax 72 29 30 30 www.kpmg.dk Revisionsprotokollat af 23. marts 2014 om revisors

Læs mere

DANSKE SHARE INVEST III ApS

DANSKE SHARE INVEST III ApS DANSKE SHARE INVEST III ApS Værkmestergade 25, 14 8000 Aarhus C Årsrapport 1. januar 2015-31. december 2015 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 10/05/2016

Læs mere

Revisionsprotokollat til årsregnskabet 2011

Revisionsprotokollat til årsregnskabet 2011 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR-nr. 33 96 35 56 Weidekampsgade 6 Postboks 1600 0900 København C Telefon 10 20 30 Telefax 10 20 40 www.deloitte.dk Kreds Øst Revisionsprotokollat til

Læs mere

Deloitte. Holstebro-Struer Lystbådehavn. Revisionsprotokollat til årsregnskab 2013

Deloitte. Holstebro-Struer Lystbådehavn. Revisionsprotokollat til årsregnskab 2013 Deloitte Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR-nr. 33 96 35 56 Arosgaarden, Aboulevarden 31 Postboks 514 8100 Aarhus C Telefon 89 41 41 41 Telefax 89 41 42 43 www.deloitte.dk Holstebro-Struer

Læs mere

Center for Hjælpemidler og Velfærdsteknologi I/S

Center for Hjælpemidler og Velfærdsteknologi I/S Center for Hjælpemidler og Velfærdsteknologi I/S CVR-nr. 35 43 35 89 Revisionsberetning nr. 2 Beretning vedrørende revisionen af årsregnskabet for 2016 Til bestyrelsen for Center for Hjælpemidler og Velfærdsteknologi

Læs mere

TREKANTOMRÅDETS BRANDVÆSEN I/S REVISIONSBERETNING NR. 1 SIDE 1-5 VEDRØRENDE ÅRSREGNSKABET 2016

TREKANTOMRÅDETS BRANDVÆSEN I/S REVISIONSBERETNING NR. 1 SIDE 1-5 VEDRØRENDE ÅRSREGNSKABET 2016 TREKANTOMRÅDETS BRANDVÆSEN I/S REVISIONSBERETNING NR. 1 SIDE 1-5 VEDRØRENDE ÅRSREGNSKABET 2016 CVR-NR. 37 24 29 85 INDHOLDSFORTEGNELSE SIDE 1 IDENTIFIKATION AF DET REVIDEREDE ÅRSREGNSKAB FOR 2016... 1

Læs mere

Nordjyllands Historiske Museum. Revisionsprotokollat til årsrapport for 2015

Nordjyllands Historiske Museum. Revisionsprotokollat til årsrapport for 2015 Nordjyllands Historiske Museum Revisionsprotokollat til årsrapport for 2015 PricewaterhouseCoopers Statsautoriseret Revisionspartnerselskab, CVR-nr. 33 77 12 31 Skelagervej 1A, 9000 Aalborg T: 9635 4000,

Læs mere

DSB. Revisionsprotokollat af 17. marts 2011 Vedrørende årsrapporten for 2010. Deloitte Statsautoriseret Revisionsaktieselskab.

DSB. Revisionsprotokollat af 17. marts 2011 Vedrørende årsrapporten for 2010. Deloitte Statsautoriseret Revisionsaktieselskab. DSB Revisionsprotokollat af 17. marts 2011 Vedrørende årsrapporten for 2010 RevisIonspartnerselskab Indholdsfortegnelse Side l. Indledning 1.1 Koncern- og årsregnskabet 1.2 Revisionens formål, tilrettelæggelse

Læs mere

Komplementarselskabet Karlstad Bymidte ApS

Komplementarselskabet Karlstad Bymidte ApS Komplementarselskabet Karlstad Bymidte ApS Revisionsprotokollat vedrørende ansvarsforhold, revisionens omfang og rapportering (Tiltrædelsesprotokollat) PricewaterhouseCoopers Statsautoriseret Revisionspartnerselskab,

Læs mere

Deloitte. Holstebro-Struer Trafikhavn. Revisionsprotokollat til arsrapport 2014. Telefon 89 41 41 41 Telefax 89 41 42 43 www, de loitte.

Deloitte. Holstebro-Struer Trafikhavn. Revisionsprotokollat til arsrapport 2014. Telefon 89 41 41 41 Telefax 89 41 42 43 www, de loitte. Deloitte Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR-nr. 33 96 35 56 City Tower, Veerkmestergade 2 8000 Aarhus C Telefon 89 41 41 41 Telefax 89 41 42 43 www, de loitte.dk Holstebro-Struer Trafikhavn

Læs mere

Foreningen Cykling uden alder

Foreningen Cykling uden alder Foreningen Cykling uden alder CVR-nr. 35 68 99 90 Revisionsprotokollat til årsregnskabet for 2016 København Poul Bundgaards Vej 1,1. 2500 Valby Odense Hjallesevej 126 5230 Odense M Indholdsfortegnelse

Læs mere

N. V. Holding af 18. juni 2008 A/S Overvænget 9, 8920 Randers NV

N. V. Holding af 18. juni 2008 A/S Overvænget 9, 8920 Randers NV N. V. Holding af 18. juni 2008 A/S Overvænget 9, 8920 Randers NV CVR-nr. 31 49 71 67 Årsrapport 1. oktober 2014-30. september 2015 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling

Læs mere

Dyssegårdskirken. Revisionsprotokollat af 14.08.13. Årsregnskab for 2012. vedrørende STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB

Dyssegårdskirken. Revisionsprotokollat af 14.08.13. Årsregnskab for 2012. vedrørende STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB Revisionsprotokollat af 14.08.13 vedrørende Årsregnskab for 2012 STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB BEIERHOLM medlem af HLB International - et verdensomspændende netværk af uafhængige revisionsfirmaer

Læs mere

plus revision skat rådgivning

plus revision skat rådgivning plus revision skat rådgivning Ågård-Gravens Vandværk A.M.B.A. Revisionsprotokol side 16-19 Årsregnskab 2014 Kokholm 1B, 6000 Kolding Tlf.: (+45) 7634 2600, Fax: (+45) 7634 2601 e-mail: kolding@rsmplus.dk,

Læs mere

Den selvejende institution Maritime Nyttehaver

Den selvejende institution Maritime Nyttehaver Dansk Revision Charlottenlund Statsautoriseret revisionsaktieselskab Hyldegårdsvej 2, 1. DK-2920 Charlottenlund charlottenlund@danskrevision.dk www.danskrevision.dk Telefon: +45 39 96 00 39 CVR: DK 14

Læs mere

Anders Thomsen Kolding ApS

Anders Thomsen Kolding ApS Anders Thomsen Kolding ApS Hjortøvænget 2, Skærbæk, 7000 Fredericia CVR-nr. 27 30 69 69 Årsrapport for 2012/13 Godkendt på selskabets ordinære generalforsamling, den 28. november 2013 Som dirigent:...

Læs mere

Brøndby Strand Kirkekasse

Brøndby Strand Kirkekasse Revisionsprotokollat af 04.07.14 vedrørende Årsregnskab for 2013 STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB BEIERHOLM medlem af HLB International - et verdensomspændende netværk af uafhængige revisionsfirmaer

Læs mere

Service-Løn A/S. Bugattivej 8, 7100 Vejle. Årsrapport for. CVR-nr. 10 01 64 52

Service-Løn A/S. Bugattivej 8, 7100 Vejle. Årsrapport for. CVR-nr. 10 01 64 52 Gunhilds Plads 2 DK-7100 Vejle Tlf. 75 82 10 55 Fax 75 83 18 79 www.martinsen.dk CVR. nr. 32 28 52 01 Service-Løn A/S Bugattivej 8, 7100 Vejle Årsrapport for 2011 CVR-nr. 10 01 64 52 Årsrapporten er fremlagt

Læs mere

Kunsten Museum of Modern Art

Kunsten Museum of Modern Art Kunsten Museum of Modern Art Revisionsprotokollat til årsrapport for 2015 PricewaterhouseCoopers Statsautoriseret Revisionspartnerselskab, CVR-nr. 33 7712 31 SkelagervejiA, 9000 Aalborg T: 9635 4000, F:

Læs mere

Sorø Internationale Musikfestival. Revisionsprotokollat til årsrapport 2010/11

Sorø Internationale Musikfestival. Revisionsprotokollat til årsrapport 2010/11 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR-nr. 33 96 35 56 Ndr. Ringgade 70A 4200 Slagelse Telefon 58 55 82 00 Telefax 58 55 82 01 www.deloitte.dk Sorø Internationale Musikfestival Revisionsprotokollat

Læs mere

AC Lundbæk A/S CVR-nr

AC Lundbæk A/S CVR-nr AC Lundbæk A/S CVR-nr. 28 27 94 77 Årsrapport 1. januar - 31. december 2013 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 14. maj 2014. Claus Lundbæk Dirigent Indholdsfortegnelse

Læs mere

Dienesmindes Venner. Revisionsprotokollat for regnskabsåret 2Ot4. kriefntt 7026 6600 ntaii(årervisionskoniorelvesl.dk. CVR-nr.

Dienesmindes Venner. Revisionsprotokollat for regnskabsåret 2Ot4. kriefntt 7026 6600 ntaii(årervisionskoniorelvesl.dk. CVR-nr. Dienesmindes Venner CVR-nr.: L6275476 Revisionsprotokollat for regnskabsåret 2Ot4 MEDLEM AF DANSKE REVISORER F5K* kriefntt 7026 6600 ntaii(årervisionskoniorelvesl.dk r,vww.rerrjsionskontoretvesl.lik l'"lolstebro:

Læs mere

CPJ INVEST ApS. Årsrapport 1. januar december Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den

CPJ INVEST ApS. Årsrapport 1. januar december Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den CPJ INVEST ApS Årsrapport 1. januar 2012-31. december 2012 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 31/05/2013 Carsten Peter Jochumsen Dirigent Side 2 af 13 Indhold

Læs mere

Roskilde Golfklub. Revisionsprotokollat af 10. februar 2015. (side 61-67)

Roskilde Golfklub. Revisionsprotokollat af 10. februar 2015. (side 61-67) Roskilde Golfklub Revisionsprotokollat af 10. februar 2015 (side 61-67) vedrørende årsregnskabet for 2014 Indholdsfortegnelse Side 1. Revision af årsregnskabet for 2014 61 2. Konklusion på det udførte

Læs mere

GR HOLDING 2009 A/S. Østre Stationsvej Odense C. Årsrapport 1. januar december 2015

GR HOLDING 2009 A/S. Østre Stationsvej Odense C. Årsrapport 1. januar december 2015 GR HOLDING 2009 A/S Østre Stationsvej 1-5 5000 Odense C Årsrapport 1. januar 2015-31. december 2015 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 31/05/2016 Nicoline

Læs mere

Grundkort Fyn A/S. Revisionsprotokollat om udkast til årsrapport for 2007

Grundkort Fyn A/S. Revisionsprotokollat om udkast til årsrapport for 2007 PricewaterhouseCoopers Statsautoriseret Revisionsaktieselskab Østre Stationsvej 33 Postboks 90 5100 Odense C www.pwc.dk E-mail: odense@pwc.dk Telefon 63 14 42 00 Telefax 63 14 42 01 Grundkort Fyn A/S Revisionsprotokollat

Læs mere

J Jensen, Vejle ApS. c/o Jacob Jensen, Hallinsgade 22, 2100 København Ø. Årsrapport for 2011/12. CVR-nr

J Jensen, Vejle ApS. c/o Jacob Jensen, Hallinsgade 22, 2100 København Ø. Årsrapport for 2011/12. CVR-nr Gunhilds Plads 2 DK-7100 Vejle Tlf. 75 82 10 55 Fax 75 83 18 79 www.martinsen.dk CVR. nr. 32 28 52 01 J Jensen, Vejle ApS c/o Jacob Jensen, Hallinsgade 22, 2100 København Ø Årsrapport for 2011/12 CVR-nr.

Læs mere

Sankt Mortens Sogns Menighedsråd

Sankt Mortens Sogns Menighedsråd Revisionsprotokollat af 09.09.14 vedrørende Årsregnskab for 2013 STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB BEIERHOLM medlem af HLB International - et verdensomspændende netværk af uafhængige revisionsfirmaer

Læs mere

K/S Karlstad Bymidte

K/S Karlstad Bymidte K/S Karlstad Bymidte Revisionsprotokollat vedrørende ansvarsforhold, revisionens omfang og rapportering (Tiltrædelsesprotokollat) PricewaterhouseCoopers Statsautoriseret Revisionspartnerselskab, CVR-nr.

Læs mere

Socialpolitisk Forening

Socialpolitisk Forening Socialpolitisk Forening Revisionsprotokollat af 16. februar 2015 (side 155-161) vedrørende årsregnskabet for 2014 Indholdsfortegnelse Side 1. Revision af årsregnskabet for 2014 155 2. Konklusion på det

Læs mere

Knud Erik Møller ApS Karl Andersens Vej 11, 6700 Esbjerg

Knud Erik Møller ApS Karl Andersens Vej 11, 6700 Esbjerg Knud Erik Møller ApS Karl Andersens Vej 11, 6700 Esbjerg CVR-nr. 13 08 02 08 Årsrapport 1. januar - 31. december 2015 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 18.

Læs mere

KPMG Acor Tax Komplementar ApS. Tuborg Havnevej 18, 5, 2900 Hellerup. Årsrapport for

KPMG Acor Tax Komplementar ApS. Tuborg Havnevej 18, 5, 2900 Hellerup. Årsrapport for Edison Park 4 DK-6715 Esbjerg N Tlf. 76 11 44 00 Fax 76 11 44 01 www.martinsen.dk CVR-nr. 32 28 52 01 KPMG Acor Tax Komplementar ApS Tuborg Havnevej 18, 5, 2900 Hellerup Årsrapport for 2015 CVR-nr. 34

Læs mere

P.O.K. Holding ApS CVR-nr

P.O.K. Holding ApS CVR-nr P.O.K. Holding ApS CVR-nr. 21 27 62 35 Årsrapport 2012/13 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 20. februar 2014. Per Oddershede Kanstrup Dirigent Indholdsfortegnelse

Læs mere

SNB II Komplementar ApS CVR-nr

SNB II Komplementar ApS CVR-nr SNB II Komplementar ApS CVR-nr. 30 51 26 42 Årsrapport 2014 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 16. marts 2015. Torben N. Sørensen Dirigent Indholdsfortegnelse

Læs mere

Morsø Sejlklub og Marina Holmen 19 7900 Nykøbing M. CVR-nr.: 29504725

Morsø Sejlklub og Marina Holmen 19 7900 Nykøbing M. CVR-nr.: 29504725 Morsø Sejlklub og Marina Holmen 19 7900 Nykøbing M CVR-nr.: 29504725 Revisionsprotokollat for regnskabsåret 2013 med opdateret tiltrædelsesprotokollat Registreret Revisionsaktieselskab CVR-nr. 2883 9200

Læs mere

Haderslev Lærerkreds, Kreds 93 Laurids Skausgade 12,2 6100 Haderslev.

Haderslev Lærerkreds, Kreds 93 Laurids Skausgade 12,2 6100 Haderslev. Haderslev Lærerkreds, Kreds 93 Laurids Skausgade 12,2 6100 Haderslev. Revisionsprotokollat for regnskabsåret 2014 31 Indholdsfortegnelse Side 1. Identifikation af den reviderede årsrapport for 2014...

Læs mere

Deloitte. Holstebro-Struer Lystbådehavn. Revisionsprotokollat til årsregnskab 2014

Deloitte. Holstebro-Struer Lystbådehavn. Revisionsprotokollat til årsregnskab 2014 Deloitte Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR-nr. 33 96 35 56 City Tower, Værkmestergade 2 8000 Aarhus C Telefon 89 41 41 41 Telefax 89 41 42 43 www.deloitte.dk Holstebro-Struer Lystbådehavn

Læs mere

1. Organisationens revisor udpeges af organisationens kompetente forsamling. Revisionen udføres af en statsautoriseret eller registreret revisor.

1. Organisationens revisor udpeges af organisationens kompetente forsamling. Revisionen udføres af en statsautoriseret eller registreret revisor. Instruks vedrørende udførelsen af revisionsopgaver i forbindelse med [partnerskabsorganisationens] forvaltning af tilskudsfinansierede aktiviteter i udviklingslande Nærværende instruks omfatter de revisionsopgaver,

Læs mere

MATADOR EJENDOMME APS

MATADOR EJENDOMME APS Tlf: 76 97 37 00 BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab vejen@bdo.dk Ådalen 13 A, 1. www.bdo.dk DK-6600 Vejen CVR-nr. 20 22 26 7020222670 MATADOR EJENDOMME APS ÅRSRAPPORT Årsrapport 2012 Årsrapporten

Læs mere

BENT DALL HADERSLEV HOLDING ApS

BENT DALL HADERSLEV HOLDING ApS BENT DALL HADERSLEV HOLDING ApS Årsrapport 1. januar 2012-31. december 2012 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 22/02/2013 Bent Dall Dirigent Side 2 af 15

Læs mere

Niko Holding ApS CVR-nr

Niko Holding ApS CVR-nr Niko Holding ApS CVR-nr. 29 40 11 60 Årsrapport 2012 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 24. juni 2013. Niels Korsbæk Kristensen Dirigent Indholdsfortegnelse

Læs mere

Ballerup Museums Fond. Revisionsprotokollat til årsregnskab 2013 9. regnskabsår

Ballerup Museums Fond. Revisionsprotokollat til årsregnskab 2013 9. regnskabsår Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR-nr. 33 96 35 56 Weidekampsgade 6 Postboks 1600 0900 København C Telefon 36 10 20 30 Telefax 36 10 20 40 www.deloitte.dk Ballerup Museums Fond Revisionsprotokollat

Læs mere

KIS Sintrupvej 30, Brabrand

KIS Sintrupvej 30, Brabrand CYR-nr. 155651 01 Genpart af revisionsprotokollat (side41-45) af 14. april 2004 vedrørende årsregnskabet 2003 ) i!/ ERNST&YOUNG INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Identifikation af det reviderede årsregnskab 2. 3.

Læs mere

Nordic Theresa Partner ApS

Nordic Theresa Partner ApS Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling (dirigent) CVR-nr. 35 03 84 26 rt Indholdsfortegnelse Selskabsoplysninger Beretning 2 Påtegninger Ledelsespåtegning 3 Den uafhængige

Læs mere

EURO MANACO A/S 2011/12

EURO MANACO A/S 2011/12 Euro ManaC c/o Dansk C A/S9230 Svenstrup 25814401 EURO MANACO A/S ÅRSRAPPORT Årsrapport 2011/12 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling, den 23. november 2012 Steen

Læs mere

Grosserer, konsul N.C. Nielsens Fond CVR-nr

Grosserer, konsul N.C. Nielsens Fond CVR-nr CVR-nr. 21 03 26 97 Årsrapport 2012 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på bestyrelsesmødet den 31. maj 2013. Steffen Ebdrup Dirigent Indholdsfortegnelse Side Påtegninger Ledelsespåtegning 1 Den uafhængige

Læs mere

ASSENS HAVN UDSKRIFT AF REVISIONSPROTOKOL SIDE 110-113 VEDRØRENDE ÅRSREGNSKABET 2013

ASSENS HAVN UDSKRIFT AF REVISIONSPROTOKOL SIDE 110-113 VEDRØRENDE ÅRSREGNSKABET 2013 Tlf: 70 20 02 13 BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab middelfart@bdo.dk Mandal Allé 16 A. www.bdo.dk DK-5500 Middelfart CVR-nr. 20 22 26 70 ASSENS HAVN UDSKRIFT AF REVISIONSPROTOKOL SIDE 110-113

Læs mere

Service-Løn A/S. Bugattivej 8, 7100 Vejle. Årsrapport for

Service-Løn A/S. Bugattivej 8, 7100 Vejle. Årsrapport for Gunhilds Plads 2 DK-7100 Vejle Tlf. 75 82 10 55 Fax 75 83 18 79 www.martinsen.dk CVR. nr. 32 28 52 01 Service-Løn A/S Bugattivej 8, 7100 Vejle Årsrapport for 2012 CVR-nr. 10 01 64 52 Årsrapporten er fremlagt

Læs mere

Midtvendsyssels Lærerkreds

Midtvendsyssels Lærerkreds Midtvendsyssels Lærerkreds Grønnegade 52 9700 Brønderslev CVR-nr.: 50 56 70 28 Revisionsprotokollat for regnskabsåret 2015 Indholdsfortegnelse 1. Identifikation af det reviderede årsregnskab for 2015...

Læs mere

Årsrapport 2012/13. HPA Holding ApS. CVR-nr / CW. KPMG Statsautoriseret Revisionspartnerselskab

Årsrapport 2012/13. HPA Holding ApS. CVR-nr / CW. KPMG Statsautoriseret Revisionspartnerselskab KPMG Statsautoriseret Revisionspartnerselskab KPMG Huset Værkmestergade 25 Postboks 330 8100 Aarhus C Telefon 73 23 30 00 Telefax 72 29 30 00 www.kpmg.dk 947074 / CW KPMG Statsautoriseret Revisionspartnerselskab

Læs mere

Medarbejder Holding af 15/ ApS. Årsrapport for 2011/12

Medarbejder Holding af 15/ ApS. Årsrapport for 2011/12 Uglevej 3 7700 Thisted CVR-nr. 30533879 Årsrapport for 2011/12 4. regnskabsår Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 30. august 2012 Martin Kjølhede Dirigent

Læs mere

Ejerforeningen Brunevangen

Ejerforeningen Brunevangen Brunevang 92 2610 Rødovre REVISION AF ÅRSRAPPORTEN 2009 Vi har afsluttet revisionen af årsrapporten for 2009. Årsrapporten udviser følgende resultat, aktiver og egenkapital: Årets resultat... -150 Aktiver

Læs mere

CHRISTIAN DATE GADEBERG HOLDING APS UNDER TVANGSOPLØSNING ØRSTEDSVEJ 10, 8660 SKANDERBORG 2014/15

CHRISTIAN DATE GADEBERG HOLDING APS UNDER TVANGSOPLØSNING ØRSTEDSVEJ 10, 8660 SKANDERBORG 2014/15 Tlf.: 39 15 52 00 BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab koebenhavn@bdo.dk Havneholmen 29 www.bdo.dk DK-1561 København V CVR-nr. 20 22 26 7020222670 CHRISTIAN DATE GADEBERG HOLDING APS UNDER TVANGSOPLØSNING

Læs mere

Årsrapport Indsender: Revision Vestkysten statsautoriseret revisionsanpartsselskab Skolegade 85, Esbjerg

Årsrapport Indsender: Revision Vestkysten statsautoriseret revisionsanpartsselskab Skolegade 85, Esbjerg Årsrapport 2012 PHINI Invest ApS Mådevej 15 6700 Esbjerg CVR nr. 32833543 Indsender: Revision Vestkysten statsautoriseret revisionsanpartsselskab Skolegade 85, 2. 6700 Esbjerg Fremlagt og godkendt på den

Læs mere

Britta Hjorth Holding ApS CVR-nr

Britta Hjorth Holding ApS CVR-nr Agerlandsvej 1 8800 Viborg Tlf. 86 62 92 22 Fax 86 62 93 75 E-mail: uw@uw.dk Netværk:RevisorGruppen Danmark Britta Hjorth Holding ApS CVR-nr. 31 84 90 04 Årsrapport 1. januar - 31. december 2013 Årsrapporten

Læs mere

Aarhus Papir Holding ApS CVR-nr

Aarhus Papir Holding ApS CVR-nr Aarhus Papir Holding ApS CVR-nr. 67 10 52 14 Årsrapport 2012/13 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 18. september 2013. Grete Wiemann Jensen Dirigent Indholdsfortegnelse

Læs mere

FAMILIEN ANDRÈS ApS Årsrapport for 2013/14

FAMILIEN ANDRÈS ApS Årsrapport for 2013/14 FAMILIEN ANDRÈS ApS Årsrapport for 2013/14 (regnskabsår 1/4-31/3) CVR-nr. 33 25 04 36 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 4 /7 2014 Jøren Andrés Dirigent Indholdsfortegnelse

Læs mere

Revisionsprotokollat af 23. april 2010

Revisionsprotokollat af 23. april 2010 KPMG Statsautoriseret Revisionspartnerselskab AUDIT Borups Allé 177 Postboks 250 2000 Frederiksberg Telefon 38 18 30 00 Telefax 72 29 30 30 www.kpmg.dk Revisionsprotokollat af 23. april 2010 til årsregnskab

Læs mere

PEST ApS Mammen Byvej 32, Mammen, 8850 Bjerringbro

PEST ApS Mammen Byvej 32, Mammen, 8850 Bjerringbro Agerlandsvej 1 8800 Viborg Tlf. 86 62 92 22 Fax 86 62 93 75 E-mail: uw@uw.dk Netværk:RevisorGruppen Danmark PEST ApS Mammen Byvej 32, Mammen, 8850 Bjerringbro CVR-nr. 33 95 47 51 Årsrapport 1. januar -

Læs mere

Revisionsprotokollat af 15. april 2011

Revisionsprotokollat af 15. april 2011 KPMG Statsautoriseret Revisionspartnerselskab AUDIT Borups Allé 177 Postboks 250 2000 Frederiksberg Telefon 38 18 30 00 Telefax 72 29 30 30 www.kpmg.dk Revisionsprotokollat af 15. april 2011 om ansvarsforhold

Læs mere

Midtvendsyssels Lærerkreds Grønnegade Brønderslev. CVR-nr.: Tiltrædelsesprotokollat

Midtvendsyssels Lærerkreds Grønnegade Brønderslev. CVR-nr.: Tiltrædelsesprotokollat Midtvendsyssels Lærerkreds Grønnegade 52 9700 Brønderslev CVR-nr.: 50 56 70 28 Tiltrædelsesprotokollat Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 1 2. Revisionens formål og omfang... 1 3. Revisors ansvar...

Læs mere