NR. 3 OKTOBER Byer i børnehøjde. Leg i byens mange rum. En seværdig legeplads. Ny bog om idrætslegepladser

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "NR. 3 OKTOBER 2004. Byer i børnehøjde. Leg i byens mange rum. En seværdig legeplads. Ny bog om idrætslegepladser"

Transkript

1 NR. 3 OKTOBER 2004 Byer i børnehøjde Leg i byens mange rum En seværdig legeplads Ny bog om idrætslegepladser

2 LEGEPLADSEN Udgives af Dansk Legeplads Selskab Nr. 3 oktober 2004 Tidsskriftet udkommer 4 gange årligt. Tidsskriftet sendes til medlemmer af Dansk Legeplads Selskab og abonnenter. Leder Byplanlægning i børnehøjde Oplag: 600 REDAKTION Benny Schytte (ansv.h.) Lissen Jacobsen Thor-Leif Andersen Klaus Nedergaard Ida Vestergaard REDAKTIONENS ADRESSE Dansk Legeplads Selskab Klerkegade 10 B, 1308 København K Tlf LAYOUT OG TRYK Kruses Offset a/s ABONNEMENT Pris 190 kr. pr. årgang Abonnement kan tegnes hos Dansk Legeplads Selskab DEADLINE Artikler, annoncer o.lign. skal være redaktionen i hænde senest 15. november 2004 FORSIDEFOTO Helle Nebelong ANNONCEEKSPEDITION Dansk Legeplads Selskab Tlf Kopiering og citater kun tilladt med kildeangivelse. Artikler må kun bruges andre steder med tilladelse fra skribenten. Synspunkter, der fremføres i artiklerne, er skribentens og deles ikke nødvendigvis af redaktionen eller DLS. ISSN Dansk Legeplads Selskabs styrke er den store viden, som selskabets medlemmer tilsammen rummer. Her i bladet er der mulighed for at dele erfaringer på tværs af fag og sektor inden for det område, vi er fælles om at brænde for: Optimale legemuligheder for vores børn. Alle, der opsnapper ny viden eller gør erfaringer, som det er relevant at dele med andre inden for samme interesseområde, opfordres derfor til at skrive til DLS. Først i det øjeblik vi deler viden og lærer af hinanden, bliver styrken reel og synlig. DLS har mange potentielle medlemmer og samarbejdspartnere. Som ny formand for et 45 årigt selskab, der har formået at overleve i en tid med stor kommerciel konkurrence inden for området børns leg, er det mit inderlige håb, at medlemsskaren vil vokse, og at selskabet bliver endnu mere synligt. Jeg håber samtidig, at DLS får større indflydelse som saglig og uafhængig høringsinstans, hver gang talen er om børns leg, og debatten om legepladser blusser op. Det tragiske dødsfald den 31. august, hvor en 8-årig dreng mistede livet under leg på Sølystskolen i Egå ved Århus, medfører et større fokus på sikkerhed på legepladsen. Især vil naturlegepladserne, som i mange år har været et populært alternativ til de præfabrikerede legepladser, få mere opmærksomhed og risikere at blive nedlagt til fordel for sikkerhedsgodkendt standardudstyr. Der er mange aspekter i dette. Hvis vi fortsat ønsker at give børn mulighed for at lege på forskellige typer af legepladser, skal vi sikre en fast procedure for sikkerhedsgennemgange, så der ikke sker ulykker på grund af manglende eftersyn. Det koster penge at gennemføre sikkerhedstjek af legepladserne. Kommunalbestyrelserne opfordres derfor til at tage det politiske ansvar på sig og øremærke midler til de nødvendige, regelmæssige og omhyggelige sikkerhedsgennemgange af alle offentlige legepladser. Et interessant perspektiv, som jeg tror, der kommer fokus på i fremtiden er, at byplanlægning generelt i højere grad vil indtænke og inddrage børnene, når nye byrum skal planlægges, og gamle byrum renoveres. Hvorfor skal børns byrum begrænses til særlige (indhegnede) legeområder? En by, der også er indrettet og planlagt i børnehøjde, bygger på mangfoldighed og værdsætter forskellighed. Artiklen på side 3 5 tager hul på emnet med udgangspunkt i beskrivelsen af en ny byrumshandlingsplan, som Københavns Kommune er ved at udarbejde. God fornøjelse med læsning af bladet! Helle Nebelong, Formand for Dansk Legeplads Selskab 2 Legepladsen 3/2004

3 Byens rum Fotos: Helle Nebelong og Barbara le Maire Wandall Byrummenes mange muligheder for leg I de moderne bysamfund skal der skabes plads til leg og bevægelse til både de små og de større børn, men også til de unge og de voksne der gerne hænger ud i byrummene den største legeplads af dem alle. Tænker man mere utraditionelt, er der masser af muligheder. Af Barbara le Maire Wandall Når byerne ændrer sig, opstår nye livsformer og livsstile. I Københavns kommune er f.eks. sammensætningen af indbyggere ændret markant over de sidste 20 år, hvilket mere konkret har betydet, at der i dag lever 40% flere unge og 40% færre ældre i byen. Det betyder naturligvis også, at livet i byen har ændret sig. Man flytter ikke længere på landet eller ud af byen, når man stifter familie, og de mange forskelligartede kulturelle og sociale tilbud tiltrækker familier, par og enlige. Når bylivet har ændret sig, ændrer livet i storbyen også status. Fra at være forbundet med noget negativt er storbyen i dag forbundet med innovation, trends og muligheder. Unge familier vælger at blive i byerne, hvor de tidligere rykkede ud i forstæderne, når de fik børn. De bruger byen og dens tilbud på en ny måde. Og bysaneringer med etablering af indbydende gårdanlæg har betydet markante ændringer i mulighederne for at bo i byen med børn. Saneringer af de tidligere nedslidte karéer og skabelsen af nye grønne gårde med bolignære lege- og opholdsmuligheder har især givet nye tilbud til de mindste børn. De har fået mulighed for at lege trygt på småbørnslegepladserne i de ofte frodige gårdrum, ligesom de voksne også har glæde af dem. Derimod er der mange steder mangel på muligheder for teenagerne, som helst vil mødes og hænge ud gerne med et spil basketball eller med skateboard eller rulleskøjter og under alle omstændigheder gerne ude i byen. Legepladsen 3/2004 3

4 Byens rum Multifunktionalitet Ordet eller begrebet legeplads forbindes af mange stadig med gynger og sandkasser. Men legen er i det moderne samfund ikke kun for børn, bl.a. fordi aldersbegrebet i de senere årtier har ændret sig markant. Grænserne mellem de forskellige aldersgrupper er flydende. Og selv når man har nået en vis alder, er ungdom noget, som kan bevares, fordi det i stigende omfang anses som noget, der kommer indefra. Det er mere og mere almindeligt, at også unge og voksne leger og helst i byens rum. Leg og bevægelse er flydt sammen til to sider af samme sag og udgør en meget stor del af det, der foregår som uorganiserede aktiviteter på den største legeplads af alle nemlig i byens mange rum. Udendørs skøjtebaner og havnebade er gode eksempler på nye populære legepladser, som er midlertidige foranstaltninger, knyttet til bestemte årstider. X-hall, skatebanen under Bispeengbuen i København, er et andet eksempel på en velfungerende og mere permanent legeplads i byens rum for de lidt større børn. Selv om der findes mange gode eksempler på, hvordan legen og legepladsen for de store børn kan tænkes ind i byens rum (nogle nok mere tilsigtet end andre), er det langtfra tilstrækkeligt, og mange flere muligheder venter på at blive udnyttet. Et eksempel på et velfungerende multifunktionelt byrum er Jarmers Plads foran Kreditforeningen Danmark. Det er en meget fin og enkelt designet plads, anlagt med smukke og slidstærke materialer. Pladsen har en fin og jævn belægning, enkelte granitplinte der også fungerer som siddepladser og belysning med en flot og stram træplantning. Til hverdag fungerer pladsen som en fornem entré til en kreditinstitution. Om eftermiddagen og i weekenderne er der derimod ingen jakkesæt og nederdele, som gør krav på dette byrum, hvilket unge med skateboards og BMX er har opdaget og udnyttet. Den fine belægning og granitplintene udgør et ideelt underlag for deres tricks og ekvilibrisme. Det giver liv til et rum, som ellers ville ligge øde hen i al sin pænhed. Midlertidighed og variation Men mindre kan også gøre det, som f.eks. i New York, hvor man finder streetbasketbaner på ubenyttede arealer i byen, ved gadehjørner og på steder, hvor unge hænger ud, etc. Enkelte steder består banen blot af en enkelt basketkurv og få kvadratmeter asfalt. Mange muligheder udnyttes allerede, uden at man behøver at gøre noget som helst, fordi masser af kreative unge øjner disse muligheder selv de mest håbløse steder. 4 Legepladsen 3/2004

5 Men der er også steder med helt oplagte muligheder, som blot behøver at blive hjulpet lidt på vej. Det handler her bl.a. om at tænke mere utraditionelt med hensyn til funktioner og materialer, når man udformer byrummene afhængigt af omgivelserne, naturligvis. Der må gøres op med dogmet om, at alene granit er lig med kvalitet, for der er mange flere faktorer, som har indflydelse på kvaliteten af et byrum. For eksempel de muligheder, der er for, at byens liv kan udfolde sig herunder også leg i forskellige afskygninger. Man kan arbejde med dette på mange måder. Det synes f.eks. helt oplagt at arbejde mere og videre med den slags midlertidige sæsonbetonede foranstaltninger, som allerede findes. Men midlertidighed kan også være varieret benyttelse over ugen, f.eks. kan dét sted, der fungerer som p-plads mandag-fredag, med få midler indrettes til at fungere som rullehockey- eller streetbasketbane i weekenderne. I Lyon er der erfaringer med at arbejde med midlertidighed og variation i byens rum. Bl.a. arrangeres en række forskellige kulturelle begivenheder, udstillinger og aktiviteter. Sommeren igennem er der hver fredag aften rulleskøjteløb gennem byen, hvor hundreder af mennesker gamle som unge deltager. Sådanne arrangementer er med til at åbne øjnene og skabe nye traditioner for at bruge byens rum. Legepladsen har traditionelt set været et præcist afgrænset areal, indrettet på grundlag af voksnes fornemmelser af børnenes behov for fysisk udfoldelse og udfordringer. Der har i mange år været gjort meget for at dække de behov. Men i og med at livet i byen har ændret sig så betydeligt, er det derfor nødvendigt at tænke legepladsen og legemuligheder bredere i denne nye kontekst. Det gælder, både hvad angår aldersgrupper og funktioner som en integreret del af byens rum og liv. Det kræver imidlertid, at vi bliver meget bedre til at identificere og integrere mulighederne for en multifunktionalitet i byrummet, som vil give liv til byen i flertallet af døgnets timer. Barbara le Maire Wandall er landskabsarkitekt Mdl, og ansat hos Rambøll Nyvig. For tiden varetager hun den daglige projektledelse i forbindelse med udarbejdelsen af en byrumshandlingsplan for Københavns Kommune, hvori de nævnte temaer indgår. Legepladsen 3/2004 5

6 En seværdig legeplads Banerne på Bülowsvej Idrætslegepladsen ligger midt i et storbykvarter på Frederiksberg. Af Benny Schytte Iforbindelse med nedrivning af to fabriksbygninger på Bülowsvej på Frederiksberg blev der skabt mulighed for at anlægge en idrætslegeplads i et tæt bebygget boligkvarter til brug for beboerne, den nærliggende skole og de lokale idrætsforeninger. Idrætslegepladsen stod færdig i 1994 og indeholder to store multibaner med henholdsvis asfalt og kunstgræs, et legeområde med et højt klatrenet og legedyr, to mindre beplantede bakker samt et større fliseområde med bord/bænkesæt og store kampesten. De beplantede bakker, som er et yndet lege- og opholdssted, og områderne med græs, der er sået i armeringsmåtter for at klare det store slid, giver området et grønt islæt. Boldbanerne er meget benyttet af områdets unge, og specielt asfaltbanen anvendes meget til fodbold, rulleskøjtehockey, skateboard mv. Boldbanernes belægning med hhv. asfalt og kunstgræs gør det muligt at benytte banerne hele året rundt. Idrætslegepladsen er meget attraktiv og benyttes af lokale børnehaver, børnefamilier samt af lokalområdets Fotos: Benny Schytte børn og unge efter skoletid, om aftenen og i weekenderne. Idrætslegepladsen benyttes også flittigt af skolens elever i frikvartererne og i forbindelse med skolens idrætsundervisning. Både de store og mindre elever er meget interesserede i at bruge 6 Legepladsen 3/2004

7 boldbanerne i frikvartererne. For at sikre at alle kan få mulighed for at benytte dem uden større konflikter, har skolens elevråd udarbejdet en model for brug af boldbanerne, hvor eleverne på skift har adgang til dem. Det har efterfølgende vist sig, at materialevalg, belægninger osv. har været af en så god kvalitet, at området i dag 10 år efter opførelsen i store træk fremstår intakt. Bortset fra lidt graffiti har området ikke oplevet hærværk af nogen art. I 1994, da det nye udeareal blev etableret, var jorden forurenet af olie fra en tidligere fabrik på stedet. Man fastholdt dog projektet og kørte så meget jord væk som muligt. Der er nedlagt en membran under hele området som en ekstra sikkerhed mod den forurenede jord. Denne løsning har fungeret godt. Skolen afsætter årligt kr. til vedligeholdelse, som udføres af skolens personale. Derudover finansierer kommunen vedligeholdelse af træer og beplantninger, der klares af kommunens gartnere. En fornyelse og renovering af idrætslegepladsen er under etablering med en bevilling fra Frederiksberg kommune. Formålet er at give det nuværende anlæg et løft og gøre området endnu mere brugbart og funktionelt. NAVN: Banerne på Bülowsvej BELIGGENHED: Midt i et storbykvarter ved skole og idrætshal. Etableret i 1994 af Frederiksberg kommune. ANLÆGSUDGIFTER: 5 millioner kr. FINANSIERING: Lokale- og Anlægsfonden og Frederiksberg kommune. Legepladsen 3/2004 7

8 Bygger-jubilæum Byggeren i Rødovre er fyldt august holdt 40 Rødovre Byggelegeplads en stor jubilæumsfest Det var en herlig dag med besøg fra nær og fjern, gamle medlemmer, gamle medlemmers forældre, Ester Rasmussen vores første leder, som var med til at starte Byggeren, repræsentanter fra andre byggelegepladser og institutioner, forvaltningen og borgmesteren, fagforeningen, tidligere kollegaer og en masse aktive byggerbørn. Alle kom med ønsker om, at den gode ide må leve og udvikle sig. Der var taler, og der blev sunget, snakket og hygget hele dagen. Og så fik vi mange herlige gaver. Tak skal I have alle sammen. Denne begejstrede minirapport har Legepladsen modtaget fra fødselaren, som fortsatte festlighederne dagen efter med en speciel 40 års jubilæums grillfest. Leder John Hansen skriver i folderen lavet i anledning af den runde dag: Et 40 års jubilæum i børneinstitutions-sammenhæng er stort, når man tænker på alle de forandringer, der er vilkårene i dagens Danmark. Byggerens jubilæum synes jeg selvfølgelig er noget helt særligt og unikt, bl.a. med dens fysiske placering som en oase i et bymiljø (...) her er en iværksætterånd, hvor der stadig fokuserers mere på muligheder end på begrænsninger. Grundlaget for Byggeren blev lagt for 40 år siden. Glæden, udfordringen, kreativiteten, samværet lever fortsat. Byggeren var og er fortsat åndehullet i dagligdagen for børn, familie og personale. Rødovre Byggelegeplads har været på sin nuværende adresse på Nyholms Allé siden 1967, hvor man lagde ud med kvadratmeter jord, men nu råder over godt Med årene kom et stort hus til foruden (fod)boldbane, stor carport, trampolin, hestefold, ridesti, cykelbane og senest Multihallen. På vegne af RBV Rødovre Byggelegeplads Venner skriver Jens Andersen i folderen: I takt med at samfundet har ændret sig, er der gennem de sidste år sket et skred mod en mere strømlinet struktur. Plads til det skæve og anderledes ting, som ikke kan sættes i bås har fået sværere tider. På trods af eller måske netop på grund af samfundets ændring så er grundfilosofien for såvel Byggeren som RBV den samme nu som dengang nemlig at skabe et åndehul i vores fortravlede hverdag på tværs af alder og social baggrund, samtidig med at alle skal opleve sig selv som individuel og betydningsfuld. RBV har en forpligtigelse til at bevare, sikre og udvikle det, som Byggeren har stået for i 40 år og det er en forpligtigelse, som foreningen med glæde lever for. Tillykke med det og det samme til Frank Simonsen, der er suppleant i Dansk Legeplads Selskabs bestyrelse, og som i september kunne holde sit 25 års jubilæum som pædagog på Rødovre Byggelegeplads. Om glæden ved sit arbejde fortæller han: At man kan arbejde udendørs altid med de fire elementer jord, ild, luft og vand. At arbejde med børn på en måde, som er båret af ens egen motivation at man selv har det sjovt og hele tiden kan finde på noget nyt. At være i naturen sammen med børnene og dyrene, grave, bygge og udfolde sig det er guld værd. 8 Legepladsen 3/2004

9 Boganmeldelse En idrætslegeplads skal ligge i vejen Ny bog anmeldes af cand. scient. Søren Nabe, projektleder i Kræftens Bekæmpelse. Titel: En idrætslegeplads skal ligge i vejen! Forfatter: Benny Schytte Udgivet af: Lokale- og Anlægsfonden 80 sider. Pris: 60 kr. Den moderne byplanlægning har skabt mange fejltagelser. F.eks. bilismens indtrængen overalt og byens opsplitning i adskilte områder for bolig, arbejde, handel og fritid. Byrummet som mødested for sociale udvekslinger og lokale sysler har haft trange kår. Noget må der gøres, hvis der skal skabes liv og bevægelse i lokalområderne. En af frontkæmperne for denne sag er kultursociologen Benny Schytte, der gennem publikationer, debatindlæg og projekter længe har sat fokus på behovet for bynære rekreative bevægelsesområder som modtræk til decentrale idrætsanlæg og bevægelsesfjendske byområder. Han har netop for Lokale- og Anlægsfonden skrevet bogen En idrætsplads skal ligge i vejen. Heri påpeger han, at trods eksisterende alternativer til de traditionelle idrætsanlæg i form af såkaldte idrætslegepladser, så mangler der en opsamling og indsats på området, sådan at idrætslegepladser i fremtiden udvikles og etableres på baggrund af nationale og internationale erfaringer og viden. Med sin bog tager Benny Schytte hul på denne opsamling, idet han gennemgår idrætslegepladsernes historie både som idé og i forhold til etableringen af dem. Han beskriver også forskellige nutidige idrætslegepladser og giver gode råd og idéer til etablering af nye. Står man som institution, boligforening eller kommune over for at skulle renovere eller etablere nye nærområder, er et kig i En idrætslegeplads skal ligge i vejen en rigtig god idé. Nødvendigt alternativ Som sagt har der fra kulturpolitisk og pædagogisk side i de sidste 20 år været sat fokus på vigtigheden i at skabe nye bevægelses- og idrætsmuligheder i de eksisterende byrum. Benny Schytte illustrerer dette gennem titlem på sin bog. En idrætslegeplads skal ligge i vejen er et citat, som arkitekten Steffen Mossin i 1986 brugte i forbindelse med en kritik af 1960 ernes og 1970 ernes idrætsbyggeri og for at tydeliggøre beliggenheden af dette alternativ til byggeri. Om udviklingen siger Benny Schytte: Kort fortalt kritiserede man de sidste årtiers traditionelle idrætsplanlægning og mente, at anlæggene var skabt på konkurrence- og turneringsidrættens præmisser. Dermed kunne de kun i mindre grad opfylde de behov for faciliteter, omgivelser og væresteder som mange af de nye strømninger af kropskulturel karakter havde. En anden kritik gik på, at idrætten var flyttet ud af byen og foregik afsondret og isoleret i næsten fæstningslignende omgivelser. Et billede der i høj grad stadig er gældende. Men udover at etableringen af idrætslegepladser skal ses som en del af de kulturpolitiske mål om ytringsfrihed, demokrati, kvalitet og decentralisering, påpeger han også et andet forhold, som gør idrætslegepladser vigtige nemlig den stigende overvægt og fysiske inaktivitet blandt børn. Bevægelse og kropslig udfoldelse er i dag vigtigere for børn end nogensinde... og for at blive brugt skal idrætslegepladserne placeres, hvor folk færdes i forvejen, påpeger han som én måde at sætte ind i forhold til den negative sundhedsudvikling. Og netop i forhold til at fremme fysisk aktivitet i sig selv og forebygge overvægt har sundhedsmyndigheder og forskere øget opmærksomheden på betydningen af centralt placerede, tilgængelige og trygge, rekreative bevægelsesmuligheder. Undersøgelser fra Ballerup Kommune viser eksempelvis, at spændende legepladser placeret i skolegården er den vigtigste faktor i forhold til at få børn til at være fysisk aktive. WHO er også opmærksom på sammenhængene mellem miljøet og fysisk aktivitet og har etableret programmet AGITA-Europe, og Sundhedsstyrelsen samt Indenrigs- og Sundhedsministeriet støtter ligeledes initiativer til fremme af fysisk aktivitet qua de fysiske rammer. Hvordan skal en idrætslegeplads forstås Som det fremgår af forordet til bogen, så er en idrætslegeplads et åbent sted, der fremtræder synligt og indbydende og typisk i områder med stor boligtæthed og nær institutioner og skole. Det er vigtigt, at den repræsenterer en variationsmulighed af aktiviteter og inviterer til forskellige, samtidige udfoldelsesmuligheder, så den ikke beslaglægges af en enkelt gruppe. Historisk set har idrætslegepladsen og legepladsen ikke altid haft dette skær af åbent møde- og udfoldelsessted. Benny Schytte viser således, at bevægelsen fra gymnastikpladser over park- og legepladser til idrætslegepladser skal ses som en del af tidens menneske/børnesyn og de reformkræfter, der på forskellig vis har på- Legepladsen 3/2004 9

10 Boganmeldelse virket idræts-, park- og byplanlægningen. Som nævnt så opstår der op igennem 1980 erne en kritik af placeringen af mange af den organiserede idræts forskellige anlæg. Endvidere sker der en række ændringer. Nye aktiviteter vinder frem, nye befolkningsgrupper begynder at dyrke idræt, og bevægelsen væk fra den organiserede idræt henimod øget selvorganiseret idræt begynder så småt. Denne udvikling er fortsat i det nye årtusind. Idrætsvaneændringerne m.m. førte til kritik af den førte idrætspolitik og resulterede i udarbejdelsen af en række betænkninger og udviklingstiltag, som bl.a. satte fokus på idrættens rum. For den historisk interesserede beskriver Benny Schytte de forskellige offentlige initiativer og udviklingsarbejder, der på forskellig vis forsøgte at udvikle området. I Norge, som gennemløb den samme udvikling, har man siden 1993 på mere gennemgribende vis udviklet idrætslegepladsområdet gennem støtte fra Kulturdepartementet til nærmiljøanlæg. Således udgjorde nærmiljøanlæggene i år 2000 ca. 30% af samtlige anlæg i Norge. Undersøgelser på de norske nærmiljøanlæg har vist nødvendigheden af, at både pigers og drenges behov tilgodeses, og at børn og unge i større grad skal inddrages i etableringsfasen. Således fylder drengenes boldbane meget på de norske anlæg. Derved kommer drengene til at fylde meget, og det afholder mange piger og mindre børn fra at bruge idrætslegepladsen. I Danmark tyder en undersøgelse af tre skoler og børnenes brug af indendørs- og udendørs områderne på, at for de små klasser er det vigtigt, at afstanden mellem deres lege- og udfoldelsesområde og deres klasseværelse er lille. Der er derfor al mulig god grund til være opmærksom på, hvordan en idrætslegeplads udformes og etableres. Gode idéer og nye initiativer I bogen gennemgår Benny Schytte otte forskellige idrætslegepladser. Eksemplerne viser bredden og mangfoldigheden og repræsenterer en forskellighed i forhold til geografisk beliggenhed, placering i lokalområdet, faciliteter, materialevalg, aktivitetsmuligheder og anlægsudgifter. Her er gode anvisninger til, hvordan en udviklingsproces omkring etablering og udformning af en idrætslegeplads kan være. Anvisningerne viser bl.a., at spørgsmål vedrørende adgang til idrætslegepladsen, tryghed og samtidige udfoldelsesmuligheder for så mange piger, drenge, store, små, familier som muligt indretning og udformning brugerinddragelse m.m. er vigtige i forhold til at etablere en idrætslegeplads. Benny Schytte slutter med at påpege behovet for en række initiativer, der kan sikre en grundig idéudvikling af fremtidens idrætslegeplads og nævner bl.a., at der er et behov for at undersøge, hvor de skal ligge, hvordan de skal se ud osv. Derved kan læseren få det indtryk, at tiden ikke er moden nok til at etablere en idrætslegeplads. Det er uheldigt og står i kontrast til alle de gode eksempler og anvisninger, som bogen En idrætslegeplads skal ligge i vejen er fuld af. Søren Nabe-Nielsen arbejder for øjeblikket med et projekt, som undersøger betydningen og effekten af fysiske rammer som motivationsfaktor for fysisk aktivitet. 10 Legepladsen 3/2004

11 BestyrelsesNYT BestyrelsesNYT DANSK LEGEPLADS SELSKAB Klerkegade 10B, 1308 København K. Tlf Giro nr TELEFONTID Onsdage kl Beskeder og bestillinger kan indtales på telefonsvareren i løbet af ugen. På bestyrelsesmødet var de tilstedeværende: Barbara Wandall, Thor-Leif Andersen, Helle Nebelong, Marianne Mortensen, Ida Vestergaard og Klaus Nedergaard. Foto: Benny Schytte BESTYRELSE Formand: Helle Nebelong Af Helle Nebelong På bestyrelsesmødet den 10. august talte vi om visioner, herunder synliggørelse og markedsføring af Dansk Legeplads Selskab Visioner for fremtiden var hovedemnet på bestyrelsesmødet. Der blev snakket løst og fast og diskuteret ideer og nye tiltag samt strategier for, hvordan vi kan udbrede kendskabet til Dansk Legeplads Selskab. Vi vil gerne være en synlig forening og anerkendt høringspart, når debatten handler om legepladser og børns ret til fri leg. DLS har i over 20 år arrangeret et årligt Lejrekursus og har stået bag andre succesfulde kurser, som har været holdt bl.a. på Vejle Idrætshøjskole. Kurser, workshops og events er noget af det, vi gerne vil arbejde på at gennemføre og meget gerne i samarbejde med andre. Men lige nu er den vigtigste opgave at få udbredt kendskabet til DLS og få øget medlemstallet. En opgørelse pr. 10. august viser, at vi er 281 medlemmer fordelt på 80 personlige medlemskaber, 135 institutioner/skoler m.v., 20 uddannelsessteder, 16 landsorganisationer/foreninger, 13 kommuner og 17 virksomheder. Da der for et par år siden var flest medlemmer, havde selskabet til sammenligning godt 400 medlemmer. Faldet i medlemstallet er dog ikke så stort som frygtet tidligere på året, da rigtig mange i år har betalt for sent og derfor i første omgang var blevet slettet af listen. Sekretariatet bruger for meget af dets sparsomme tid på at udsende rykkere, registrere indbetalinger, ajourføre medlemslister og adresselister, genoprette medlemmer og udsende blade til de, der i første omgang var blevet slettet. DLS har mange potentielle medlemmer og vil proaktivt arbejde på at få kontakt til disse og få en frugtbar dialog i gang. Selskabets computer har desværre haft en alvorlig virus, hvilket ikke just er fremmende for kommunikationen! Det har betydet, at vi i en periode ikke har kunnet modtaget og besvar s. Det beklager vi og håber, at hjemmesiden der åbner inden årets udgang, forhåbentlig giver bedre betingelser for direkte kommunikation og vidensdeling, som kan komme alle til gode og være med til at synliggøre DLS. Debatten om visioner og tiltag fortsætter på de kommende møder. Bestyrelsesmøderne i Dansk Legeplads Selskab er åbne for alle medlemmer af DLS. Næste møde er tirsdag 26. oktober kl hos Frie Børnehaver i Klerkegade 10B, 1308 København K. Næstformand: Thor-Leif Andersen Bestyrelsesmedlemmer: Carsten Frederiksen Marianne Mortensen Barbara Wandall Bjørn Engtorp Bestyrelsessuppleanter: Frank Simonsen Ida Vestergaard Kasserer: Mariann Nielsen SEKRETARIAT Klaus Nedergaard MEDLEMSKAB: Personligt medlemskab: 170 kr. årligt Institutioner o.lign.: 430 kr. årligt Studerende: 85 kr. årligt Henvendelse vedr. medlemskab til Dansk Legeplads Selskab IPA, DANMARK Ulla Sutton Legepladsen 3/

12

Åben skole i hårdt kvarter

Åben skole i hårdt kvarter 20 Åben skole i hårdt kvarter Tema I En ting er at tage hegnet ned og åbne et skoleområde for alle i et roligt parcelhuskvarter. Noget andet er at gøre det i et storbykvarter med tunge sociale udfordringer,

Læs mere

LOMMEPARKER, TRÆER OG ANDET GRØNT. - strategi for et grønnere København

LOMMEPARKER, TRÆER OG ANDET GRØNT. - strategi for et grønnere København LOMMEPARKER, TRÆER OG ANDET GRØNT - strategi for et grønnere København Mål og visioner for et grønnere København I visionen for København som Miljømetropol har vi under overskriften En grøn og blå hovedstad

Læs mere

PIGER SKABER BYRUM IDEER TIL FACILITETER OG BYRUM FOR PIGER DET AKTIVE BYRUM

PIGER SKABER BYRUM IDEER TIL FACILITETER OG BYRUM FOR PIGER DET AKTIVE BYRUM PIGER SKABER BYRUM IDEER TIL FACILITETER OG BYRUM FOR PIGER DET AKTIVE BYRUM INDHOLD Introduktion til projektet DET AKTIVE BYRUM SIDE 1 Hvordan skaber man et sted for piger? SIDE 2 Min nye byrumsfacilitet

Læs mere

FAKTAARK - YDERKANTSOMRÅDET

FAKTAARK - YDERKANTSOMRÅDET FAKTAARK - YDERKANTSOMRÅDET Det brændende spørgsmål Yderkantsområdets centrale karakteristika Hvordan skaber vi mere og bedre idræt og bevægelse i "yderkantsområdet? Definition af yderkantsområdet Yderkantsområdet

Læs mere

Dette notat tager udgangspunkt i besvarelserne fra de multibaner, som har indsendt selvevalueringen.

Dette notat tager udgangspunkt i besvarelserne fra de multibaner, som har indsendt selvevalueringen. Notat NIRAS Konsulenterne A/S Åboulevarden 80 Postboks 615 DK-8100 Århus C Lokale- og Anlægsfonden MULTIBANER Telefon 8732 3298 Fax 8732 3333 E-mail thi@niraskon.dk CVR-nr. 20940395 Notat vedrørende multibaner

Læs mere

Legeplads i Kærene, Rødovre

Legeplads i Kærene, Rødovre 1 Legeplads i Kærene, Afdelingen Ved Milestedet, AKB havde i mange år haft traditionelle modul-legepladser med asfalt, rutsjebaner, gynger og sandkasser. Men da afdelingen skulle renoveres, blev legepladserne

Læs mere

Referat af generalforsamling i Dansk Legeplads Selskab 2013

Referat af generalforsamling i Dansk Legeplads Selskab 2013 1 Referat af generalforsamling i Dansk Legeplads Selskab 2013 Den årlige generalforsamling i Dansk Legeplads Selskab blev afholdt på Skrammellegepladsen i Emdrup tirsdag 14. maj 2013. Forinden havde Lene

Læs mere

Byer i 21 årh. - hvordan?

Byer i 21 årh. - hvordan? Byer i 21 årh. - hvordan? Camilla van Deurs, Arkitekt M.A.A., PhD Associate Partner Gehl Architects Program Del 1 10-10:15 Velkomst v. kommunen 10:15-11 Byrummets funktioner og udfordringer i det 21. Århundrede

Læs mere

VELKOMMEN TIL. Idræts sfo

VELKOMMEN TIL. Idræts sfo 2013-14 VELKOMMEN TIL GØRLØSE Idræts sfo Gørløse Idræts SFO 2013-2014 Ansatte i Gørløse SFO og Klub SFO Michael - leder, pædagog Anne -souschef, pædagog Jannik - pædagog Sussi - pædagogmedhjælper Jonas

Læs mere

Analyse af danske byboeres brug af og holdning til grønne områder

Analyse af danske byboeres brug af og holdning til grønne områder 26.02.14 Nordea-fonden: Det gode liv i byen Side 1 af 5 Analyse af danske byboeres brug af og holdning til grønne områder 100.000 danskere er de seneste 10 år flyttet fra land til by, og syv ud af otte

Læs mere

D E N N Y S T R A N D B O U L E V A R D - P R O J E K T F O R S L A G. F r a b i l e r t i l m e n n e s k e r

D E N N Y S T R A N D B O U L E V A R D - P R O J E K T F O R S L A G. F r a b i l e r t i l m e n n e s k e r D E N N Y S T R A N D B O U L E V A R D - P R O J E K T F O R S L A G F r a b i l e r t i l m e n n e s k e r POTENTIALET Forestil dig halvdelen af Strandboulevarden fyldt med haver, pladser, boldbaner

Læs mere

Bevægelse Bevægelse i skolen

Bevægelse Bevægelse i skolen Bevægelse i skolen Bevægelse i skolen Intet mindre end en verdens-sensation!! 6 elektroniske legepladser samlet på ét sted Det begyndte med en Spider på legepladsen ved hovedindgangen, og nye lege kom

Læs mere

Resumé af Projekt Den gode legeplads ud fra børns perspektiv

Resumé af Projekt Den gode legeplads ud fra børns perspektiv Resumé af Projekt Den gode legeplads ud fra børns perspektiv Se os, vi har lavet en legeplads med en vippe og en rutsjebane Børns udsagn om udearealer ved børnehaver og skoler Voksnes favoritsteder på

Læs mere

Legepladser i Sønderborg kommune

Legepladser i Sønderborg kommune Legepladser i Sønderborg kommune Del 1 Veje og Trafik 2009 (revideret 2013) Indledning Sønderborg kommune administrerer i dag 24 legepladser. Lokaliteterne er dog meget ujævnt fordelt ud over kommunen

Læs mere

Kultur- og Fritidspolitik 2016-2019

Kultur- og Fritidspolitik 2016-2019 Kultur- og Fritidspolitik 2016-2019 - Udkast - Foto: Thomas Petri København er tre gange kåret af et internationalt magasin som verdens bedste by at bo og leve i. Det er der mange gode grunde til. Blandt

Læs mere

SAMMEN. skaber vi kulturen, som giver fællesskab og identitet i hverdagen

SAMMEN. skaber vi kulturen, som giver fællesskab og identitet i hverdagen SAMMEN skaber vi kulturen, som giver fællesskab og identitet i hverdagen Kultur og Fritidspolitik 2015-2018 Indledning Vision Politikkens omdrejningspunkt tager afsæt i Egedal Kommunes vision om: Hverdag

Læs mere

Vision om Legeplads. i De Gamles By på Indre Nørrebro. & Bevægelsesrum

Vision om Legeplads. i De Gamles By på Indre Nørrebro. & Bevægelsesrum Vision om Legeplads i De Gamles By på Indre Nørrebro & Bevægelsesrum Legeplads Motion Motorisk og sjov natur legeplads i Møllegade på Indre Nørrebro Det er påvist, at børn, der har mulighed for at udfolde

Læs mere

Sammen. skaber vi kulturen, som giver fællesskab og identitet i hverdagen. Kultur og Fritidspolitik 2015-2018

Sammen. skaber vi kulturen, som giver fællesskab og identitet i hverdagen. Kultur og Fritidspolitik 2015-2018 Sammen skaber vi kulturen, som giver fællesskab og identitet i hverdagen Kultur og Fritidspolitik 2015-2018 Indledning Med Kultur og Fritidspolitik 2015-2018 ønsker Byrådet at sætte retningen for arbejdet

Læs mere

Dansk Talentakademi: Vision for Campus

Dansk Talentakademi: Vision for Campus Dansk Talentakademi: Vision for Campus vedtaget af bestyrelsen September 2014 Indledning Dansk Talentakademi tilbyder undervisning til ca. 150 elever fordelt på fem linjer: Musik Kunst og Design Dans Musical

Læs mere

Atletik til alle. Af Lars Hjorth Bærentzen, kommunikationskonsulent. I Åbent for alle, der har lyst til at komme forbi I

Atletik til alle. Af Lars Hjorth Bærentzen, kommunikationskonsulent. I Åbent for alle, der har lyst til at komme forbi I 6 Atletik til alle Nytænkning I De klassiske atletikanlæg er mange steder blevet lukket på grund af manglende brugerinteresse og vedligeholdelse. På Syddansk Universitet er løsningen en anden. Her er der

Læs mere

Ørestadens arkitektur

Ørestadens arkitektur Ørestadens arkitektur Oplev den nye bydel Kom og oplev den nye Ørestad med masser af sport- og fritidsoplevelser 1 mnb tryksag.indd 1 28-11-2011 15:32:19 om Ørestad blev fremlagt. Det var fra starten tanken,

Læs mere

Introduktion til byen Vinge. Levende by. Nærværende natur. 1

Introduktion til byen Vinge. Levende by. Nærværende natur. 1 Introduktion til byen Vinge Levende by. Nærværende natur. 1 2 Vinge Levende by. Nærværende natur. 3 4 Vinge Introduktion til byen Vinge Udgivelsen er baseret på helhedsplanen for Vinge udviklet af et tværfagligt

Læs mere

Gl. Havn. Vestre Skole

Gl. Havn. Vestre Skole Gl. Havn OPSAMLING Inddragelse af 6. klasserne fra Vestre Skole 11. juni 2014 Vestre Skole Middelfart Stadion Ældrecenter Middelfart - byen set med et barns øjne I forbindelse med den afholdte walk and

Læs mere

Landskabsarkitektur. Tag en uddannelse i landskabsarkitektur og vær med til at forme fremtidens byer og landskaber

Landskabsarkitektur. Tag en uddannelse i landskabsarkitektur og vær med til at forme fremtidens byer og landskaber det natur- og biovidenskabelige fakultet københavns universitet Landskabsarkitektur Tag en uddannelse i landskabsarkitektur og vær med til at forme fremtidens byer og landskaber Landskabsarkitektur 1 2

Læs mere

Ring-stier i Hillerød

Ring-stier i Hillerød Byringen Søringen Naturringen Ring-stier i Hillerød Strategiprogram Marts 2012 Strategiprogrammet er udarbejdet som et samarbejde mellem: Hillerød Kommune & RUM by & landskab Nærværende strategiprogram

Læs mere

Gruppe 1 Skrevet i den rækkefølge de er udtalt

Gruppe 1 Skrevet i den rækkefølge de er udtalt Borgermøde den 20. januar 2014 om Fremtidens Sølund Input fra grupperne Gruppe 1 Skrevet i den rækkefølge de er udtalt (Denne gruppe valgte ikke at udarbejde en prioriteringspils-planche) Kan Læssøegade

Læs mere

Kære Byrådsmedlem! Med venlig hilsen Forældre og kommende forældre til elever på Rundhøjskolen!

Kære Byrådsmedlem! Med venlig hilsen Forældre og kommende forældre til elever på Rundhøjskolen! Kære Byrådsmedlem! Vi er borgere i Højbjergområdet, og vi er vælgere i Århus. Rundhøjskolen er Folkets skole, som vi bakker op. Men vi bakker ikke op om en hvilken som helst Folkeskole. Vi ønsker en ambitiøs

Læs mere

Den Boligsociale Helhedsplan. Charlottekvarteret - Mennekser i fokus 2012-2016

Den Boligsociale Helhedsplan. Charlottekvarteret - Mennekser i fokus 2012-2016 Den Boligsociale Helhedsplan Charlottekvarteret - Mennekser i fokus 2012-2016 2 INDHOLD Introduktion 2 Forord 2 Indledning 2 Spørgsmål & svar 4-6 Uddannelse, beskæftigelse & erhverv 8 Intro 8 Målet er

Læs mere

Multiaktivitetscenter på Gudrunsvej i Århus Vest

Multiaktivitetscenter på Gudrunsvej i Århus Vest Multiaktivitetscenter på Gudrunsvej i Århus Vest Især inden for idræt og foreningsliv har Globus1 givet Århus Kommune et løft, og aktivitetscenteret er en af hovedhjørnestenene i kommunens integrationspolitik.

Læs mere

Projektbeskrivelse. 1. Projekttitel Ugerløse i bevægelse Den Nye Historie

Projektbeskrivelse. 1. Projekttitel Ugerløse i bevægelse Den Nye Historie Projektbeskrivelse 1. Projekttitel Ugerløse i bevægelse Den Nye Historie 2. Projektansvarlig Ugerløse Lokalforum, ved formand Ole K. Jensen, Jonstrupvej 62, 4350 Ugerløse Projektforslag er udarbejdet af

Læs mere

INNOVATIONSCENTER OPSTART AF PROJEKT VED SKIBBILD- NØVLING TÆT VED GØDSTRUP INFORMATION OM INOVATIONSPROJEKT MED

INNOVATIONSCENTER OPSTART AF PROJEKT VED SKIBBILD- NØVLING TÆT VED GØDSTRUP INFORMATION OM INOVATIONSPROJEKT MED Information til Region Midtjylland - Psykiatrien OPSTART AF INNOVATIONSCENTER PROJEKT VED SKIBBILD- NØVLING TÆT VED GØDSTRUP INFORMATION OM INOVATIONSPROJEKT MED FOKUS PÅ LOKALOMRÅDET REGION OG KOMMUNE.

Læs mere

28/03/14 KICK-OFF KONFERENCE. Torsdag den 27. marts 2014 IINSPIRATIONSKATALOG

28/03/14 KICK-OFF KONFERENCE. Torsdag den 27. marts 2014 IINSPIRATIONSKATALOG KICK-OFF KONFERENCE Torsdag den 27. marts 2014 IINSPIRATIONSKATALOG 1 KEND DIN SKOLE Det er et vigtigt udgangspunkt for enhver omdannelse at kende potentialer og udfordringer ved den konkrete skoles rumligheder,

Læs mere

Profilskoler. Koncept

Profilskoler. Koncept Profilskoler Koncept Profilkonceptet Formål Formålet med profilprojektet er at styrke og udvikle den daglige og pædagogiske profil og image på skolerne så blandt andet elevsammensætningen på de to skoler

Læs mere

Sønderparken. Moderne lejligheder. Attraktive fællesarealer. Bliv en del af Sønderparkens fællesskab Velkommen hjem

Sønderparken. Moderne lejligheder. Attraktive fællesarealer. Bliv en del af Sønderparkens fællesskab Velkommen hjem Sønderparken Moderne lejligheder Attraktive fællesarealer Bliv en del af Sønderparkens fællesskab Velkommen hjem Danmarksgade 81 7000 Fredericia Tel 75 92 48 44 adm@boli.nu Åbningstider Mandag - fredag:

Læs mere

Vi har forud for dette tilsyn aflagt besøg på stedet for at hilse på og se rammerne.

Vi har forud for dette tilsyn aflagt besøg på stedet for at hilse på og se rammerne. TILSYNSRAPPORT 2008 Uanmeldt tilsyn i Bofællesskabet Jyllandsgade - Mejsevej, Skive Kommune (Hjalmar Kjems Allé og Mejsevej) Tirsdag den 14. oktober 2008 fra kl. 12.00 Indledning Vi har på vegne af Skive

Læs mere

Barndommen og livet skal handle om at skabe et godt børneliv og tilgodese det gode børneliv HER OG NU.

Barndommen og livet skal handle om at skabe et godt børneliv og tilgodese det gode børneliv HER OG NU. AT LEGE ER AT LÆRE Barndommen og livet skal handle om at skabe et godt børneliv og tilgodese det gode børneliv HER OG NU. Med udgangspunkt i Pandrup kommunes mål vedr. læreplaner, der skal tage højde for

Læs mere

FORNY DIN FORSTAD ROLLEBESKRIVELSER HØJE-TAASTRUP

FORNY DIN FORSTAD ROLLEBESKRIVELSER HØJE-TAASTRUP 1947 2007 2017 FORNY DIN FORSTAD R HØJE-TAASTRUP ADVISORY BOARD Er et uvildigt ekspertpanel bestående af forskere, der forsker og formidler byplanlægning og dens historie. Forskerne er interesseret i,

Læs mere

FRA MUDDERHUL TIL TRÆNINGSANLÆG - MED PLADS TIL ALLE ANSØGNING OM STØTTE TIL OPFØRSEL AF KUNSTSTOFBANE OG MULTIBANE I VIBORG NØRREMARKEN, NUGF

FRA MUDDERHUL TIL TRÆNINGSANLÆG - MED PLADS TIL ALLE ANSØGNING OM STØTTE TIL OPFØRSEL AF KUNSTSTOFBANE OG MULTIBANE I VIBORG NØRREMARKEN, NUGF FRA MUDDERHUL TIL TRÆNINGSANLÆG - MED PLADS TIL ALLE ANSØGNING OM STØTTE TIL OPFØRSEL AF KUNSTSTOFBANE OG MULTIBANE I VIBORG NØRREMARKEN, NUGF Nedslidt sandbane Klubhus Sumpet femmands træningsbane Nedslidt

Læs mere

Simon Simonsen, Center for Urban Sundhed, PH Metropol & Sundhedsfremme, effektivt globalt kommunikationsnetværk med telefon- og internettet, er det

Simon Simonsen, Center for Urban Sundhed, PH Metropol & Sundhedsfremme, effektivt globalt kommunikationsnetværk med telefon- og internettet, er det Simon S. Simonsen Lecture. Working paper - Arbejdspapir Urban Sundhed nogle grundbegreber Simon Simonsen, Center for Urban Sundhed, PH Metropol & Sundhedsfremme, Roskilde Universitet, 2010. Byen Såvel

Læs mere

Halmtorvet. - Et kulturanalytisk evalueringsprojekt

Halmtorvet. - Et kulturanalytisk evalueringsprojekt Halmtorvet - Et kulturanalytisk evalueringsprojekt Af Maria Kristiansen, Tue Clausen og Lars Salomonsson Christensen Målet med dette evalueringsprojekt er at undersøge, om intentionerne bag byfornyelsen

Læs mere

PÆDAGOGISKE LÆRERPLANER I MARIEHØNEN

PÆDAGOGISKE LÆRERPLANER I MARIEHØNEN PÆDAGOGISKE LÆRERPLANER I MARIEHØNEN Følgende opridser de mål og planer for børnenes læring, vi arbejder med i Mariehønen. Vi inspireres af Daniels Sterns formuleringer omkring barnesynet med udgangspunkt

Læs mere

ÅRETS LOKALOMRÅDE 2013

ÅRETS LOKALOMRÅDE 2013 Lokalområde der søger Viborg Nordbyen Ansøger Viborg Nørremarkens initiativgruppe Nordbyen i bevægelse Kontaktperson: Erik Ejlersen Adresse: Hermodsvej 23 Telefon: 21778811 Mail: erik.ejlersen@mail.dk

Læs mere

Kultur- og idrætspolitik

Kultur- og idrætspolitik Kultur- og idrætspolitik Fredensborg Kommune l Godkendt af Byrådet den XX 1 Forord Kultur- og idrætslivet binder hverdagen sammen for rigtig mange mennesker og er med til at gøre Fredensborg Kommune til

Læs mere

Den 19. november 2010. Aftale om dispositionsplan

Den 19. november 2010. Aftale om dispositionsplan Den 19. november 2010 Aftale om dispositionsplan Formålet med nærværende aftale er at bekræfte enigheden mellem Brabrand Boligforening og Århus Kommune om den endelige dispositionsplan for Gellerup og

Læs mere

Børnemiljøvurdering Vuggestuen Himmelblå

Børnemiljøvurdering Vuggestuen Himmelblå Vuggestuen Himmelblå Udarbejdet april 2010 Det er dagtilbuddets ledelse, der er ansvarlig for at der udarbejdes en børnemiljøvurdering. Ledelsens ansvar understreges af, at der ved børnemiljøvurderingsarbejdet

Læs mere

Hvor bevægelsesvenlig er din by?

Hvor bevægelsesvenlig er din by? Hvor bevægelsesvenlig er din by? Debat om ny viden og metoder Et indlæg om det bebyggede miljøs betydning for sundhed - med særlig fokus på Kolding by Slagelse 1. oktober 2009 Jens Troelsen, lektor, ph.d.

Læs mere

Uanmeldt tilsyn i Boenheden Skipper Clementsvej, Jammerbugt Kommune. Torsdag den 27. oktober 2011 fra kl. 13.00

Uanmeldt tilsyn i Boenheden Skipper Clementsvej, Jammerbugt Kommune. Torsdag den 27. oktober 2011 fra kl. 13.00 TILSYNSRAPPORT Uanmeldt tilsyn i Boenheden Skipper Clementsvej, Jammerbugt Kommune Torsdag den 27. oktober 2011 fra kl. 13.00 Indledning Vi har på vegne af Jammerbugt Kommune aflagt tilsynsbesøg i Boenheden

Læs mere

Evalueringsskema for projekter støttet af lokaludvalgets puljemidler

Evalueringsskema for projekter støttet af lokaludvalgets puljemidler Københavns Kommune Amager Øst Lokaludvalg Evalueringsskema for projekter støttet af lokaludvalgets puljemidler Projekttitel fra ansøgningen Sansehave på Strandparkcentret Dato for projektets afholdelse?

Læs mere

Kan vi effektivisere planlægningen? Danske Planchefer årsmøde 2010

Kan vi effektivisere planlægningen? Danske Planchefer årsmøde 2010 Kan vi effektivisere planlægningen? Danske Planchefer årsmøde 2010 Ulrik Winge, Københavns Kommune 1. Om effekter, ydelser og helheder - metode og tankegang g 2. Om helhedsorienteret drift i TMF Københavns

Læs mere

Nyt centralt havnebyrum og Multimediehus

Nyt centralt havnebyrum og Multimediehus Nyt centralt havnebyrum og Multimediehus Læs mere på www.multimediehuset.dk Århus Kommune Hvad og hvor? Samspil mellem by, bygning og havn Omdannelsen af De Bynære Havnearealer er et af de største udviklingsprojekter

Læs mere

Anmeldt tilsyn Bo- og naboskab Møn, Vordingborg Kommune. Elverhøj, Møllehatten og Væksthuset. Onsdag den 9. oktober 2013 fra kl. 09.

Anmeldt tilsyn Bo- og naboskab Møn, Vordingborg Kommune. Elverhøj, Møllehatten og Væksthuset. Onsdag den 9. oktober 2013 fra kl. 09. TILSYNSRAPPORT Anmeldt tilsyn Bo- og naboskab Møn, Vordingborg Kommune Elverhøj, Møllehatten og Væksthuset Onsdag den 9. oktober 2013 fra kl. 09.00 Indledning Vi har på vegne af Vordingborg Kommune aflagt

Læs mere

Visioner for fremtidens Køge Nord. Fra erhverv, landsby og boligområde til attraktiv stationsby anno 2035

Visioner for fremtidens Køge Nord. Fra erhverv, landsby og boligområde til attraktiv stationsby anno 2035 Visioner for fremtidens Køge Nord Fra erhverv, landsby og boligområde til attraktiv stationsby anno 2035. The triangle of growth Befolkningsudviklingen 2012-2030 (prog. 2011) God infrastruktur ved Køge

Læs mere

Lærere/pædagoger i alm. skolen og i specialtilbud:

Lærere/pædagoger i alm. skolen og i specialtilbud: Lærere/pædagoger i alm. skolen og i specialtilbud: Udnyt alle læringsrum både inde og ude Læringsrum bør indrettes, så eleverne føler sig trygge og inspireres til læring og kreavitet Fleksibel indretning,

Læs mere

Et strejftog gennem 20 år

Et strejftog gennem 20 år 1993-2013 www.taarnbybladet.dk OKTOBER 2013 Et strejftog gennem 20 år Redigeret af: Allan Meyer Indholdsfortegnelse Forord... 1 Indledning... 2 Stiftende generalforsamling 2 Første nummer udkom 15. september

Læs mere

At vi lever op til gældende lov og har et bredt spekter af unge, som afspejler unge i Odense Kommune.

At vi lever op til gældende lov og har et bredt spekter af unge, som afspejler unge i Odense Kommune. Visioner for Elsesminde Odense Produktions-Højskole En god skole En god arbejdsplads Vi adskiller os positivt Visionen er: At vi med tiden, viden og ressourcer kan medvirke til at løfte unge personligt,

Læs mere

Idræt og motion til alle københavnere

Idræt og motion til alle københavnere Idræt og motion til alle københavnere Idrættens værdi for København er stor. Et aktivt deltagende idrætsliv: skaber livsglæde for den enkelte, forbedrer de sociale kompetencer og lærer ikke mindst børn

Læs mere

Struer Boligselskab bygger for fremtiden

Struer Boligselskab bygger for fremtiden Struer Boligselskab bygger for fremtiden Nye og renoverede boliger i afdeling 1, Ølbyvej, Voldgade og Solkrogen Bæredygtigt byggeri / Moderne boliger / Udsigt til Limfjorden OM PROJEKTET Boliger til alle

Læs mere

Café Højbjerggård. Oplæg om udvidelse af cafétilbuddet på Ungdomsskolen, Højbjerggård. 1. juni 2007 Ungdomsskolen

Café Højbjerggård. Oplæg om udvidelse af cafétilbuddet på Ungdomsskolen, Højbjerggård. 1. juni 2007 Ungdomsskolen Café Højbjerggård Oplæg om udvidelse af cafétilbuddet på Ungdomsskolen, Højbjerggård 1. juni 2007 Ungdomsskolen Indholdsoversigt CAFÉTANKEN 3 BEMANDING 3 ÅBNINGSTIDER 3 ÅBNINGSSTART 3 MEDLEMSKAB 4 INDHOLD

Læs mere

Velkommen til Delfinen

Velkommen til Delfinen Velkommen til Delfinen Nyttige ting at vide om den første store dag Kære Alle i Delfinen vil gerne sige velkommen. Vi glæder os til at starte op og lære Jer at kende. Der skal ske mange ting i de næste

Læs mere

Aabenraa Svømme- og idrætscenter som DGI-hus

Aabenraa Svømme- og idrætscenter som DGI-hus Aabenraa Svømme- og idrætscenter som DGI-hus Indledning Aabenraa Kommune har igangsat en proces i forhold til udvikling af Aabenraa Svømme- og Idrætscenter. En udvikling, der skal munde ud i et nybyggeri

Læs mere

Space. Faldende fysisk aktivitet blandt børn og unge! Aktiv transport - trafikreguleringer med større appel til gang og cykling i nærområdet

Space. Faldende fysisk aktivitet blandt børn og unge! Aktiv transport - trafikreguleringer med større appel til gang og cykling i nærområdet Forskningsprojekt i Trygfondens Forebyggelsescenter v/syddansk Universitet i samarbejde med Dansk Sundhedsinstitut, Region Syddanmark og kommuner i regionen Rum til fysisk aktivitet Projektet Space rum

Læs mere

DORTE SKOT-HANSEN BYEN SOM SCENE

DORTE SKOT-HANSEN BYEN SOM SCENE DORTE SKOT-HANSEN BYEN SOM SCENE - kultur- og byplanlægning i oplevelsessamfundet BIBLIOTEKARFORBUNDET BYEN SOM SCENE - kultur- og byplanlægning i oplevelsessamfundet DORTE SKOT-HANSEN BYENSOMSCENE SCENE

Læs mere

FACILITETER TIL FORSKELLIGE BRUGERE - hvad og hvordan?

FACILITETER TIL FORSKELLIGE BRUGERE - hvad og hvordan? FACILITETER TIL FORSKELLIGE BRUGERE - hvad og hvordan? Laura Munch Udviklingskonsulent Lokale og Anlægsfonden Nr. Vium Skole, Erik Brandt Dam Arkitekter Nr. Vium Skole, Erik Brandt Dam Arkitekter SKÅDE

Læs mere

Introduktion af Space

Introduktion af Space Introduktion af Space Forskningsprojekt i Trygfondens Forebyggelsescenter v/syddansk Universitet i samarbejde med Dansk Sundhedsinstitut, Region Syddanmark og kommuner i regionen Rum til fysisk aktivitet

Læs mere

KOLDBY SPORT & BEVÆGELSE ET FREMTIDSPROJEKT FOR LOKALOMRÅDET.

KOLDBY SPORT & BEVÆGELSE ET FREMTIDSPROJEKT FOR LOKALOMRÅDET. KOLDBY SPORT & BEVÆGELSE ET FREMTIDSPROJEKT FOR LOKALOMRÅDET. Vi kan ikke få armene ned, da vi ser rigtig mange muligheder i forhold til dette projekt. Vi ser en mangfoldighed og en fornyelse, som vil

Læs mere

Trends i forebyggelsen - individrettet og strukturel forebyggelse

Trends i forebyggelsen - individrettet og strukturel forebyggelse Trends i forebyggelsen - individrettet og strukturel forebyggelse Bjarne Ibsen Professor og forskningsleder Institut for Idræt og Biomekanik Syddansk Universitet Danskerne lever ikke så lang tid, som de

Læs mere

BYRUM & LEGEPLADS PÅ BRYGHUSGRUNDEN

BYRUM & LEGEPLADS PÅ BRYGHUSGRUNDEN BYRUM & LEGEPLADS PÅ BRYGHUSGRUNDEN BRUTTOLISTEN - Borgernes/brugernes input til byggeprogram November 2006 Bryghusgrunden Mulighed for udvidelse Nyt på Bryghusgrunden Det kommende byggeri og de nye opholdsarealer

Læs mere

1 of 10. Mørkesjælen MØRKES DNA. Udarbejdet af Citydesign

1 of 10. Mørkesjælen MØRKES DNA. Udarbejdet af Citydesign 1 of 10 Mørkesjælen MØRKES DNA Udarbejdet af Citydesign 2 of 10 1. Formålet Formålet er at inddrage stakeholder analyse, interview med 20 borgere, samt vision, strategi og handling, at få sat udviklingen

Læs mere

Fremtidens spejderbyggeri

Fremtidens spejderbyggeri Fremtidens spejderbyggeri Indhold Om Lokale- og Anlægsfonden Spejderliv og friluftsliv To eksempelprojekter Spejderhytte Spejder lejr Spørgsmål Lokale- og Anlægsfonden skaber flere og bedre fritidsfaciliteter.

Læs mere

FÆLLES GÅRDHAVE Sjællandsgade Karréen

FÆLLES GÅRDHAVE Sjællandsgade Karréen FORSLAG FÆLLES GÅRDHAVE Sjællandsgade Karréen Nøddebogade 1-5, Sjællandsgade 33-55, Refnæsgade 28-34 og Fensmarksgade 23-27. Teknik- og Miljøudvalget vedtog den 24.2.2014 at sende dette forslag om fælles

Læs mere

SFO NYT MAJ OG JUNI 2013

SFO NYT MAJ OG JUNI 2013 SFO NYT MAJ OG JUNI 2013 FÆLLES Sommerferien nærmer sig og vi vil være i det Gl. Hus hele ferien. Med mindre andet er aftalt skal børnene være her senest klokken 9.30. Hvis tilmeldte børn ikke møder i

Læs mere

Oplæg til debat om udviklingen af Skive Golfklub

Oplæg til debat om udviklingen af Skive Golfklub Oplæg til debat om udviklingen af Skive Golfklub Da den nuværende bestyrelsen for Skive Golfklub begyndte på arbejdet i 2014 var der enighed om, at en af de vigtigste opgaver var at prøve at se på klubbens

Læs mere

Fremtidens børneinstitution pædagogiske perspektiver

Fremtidens børneinstitution pædagogiske perspektiver Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 2.3 2. Pædagogik... 2.4 3. Barneperspektiv og børnemiljø... 2.4 4. Voksenperspektiv og arbejdsmiljø... 2.5 5. Formidling... 2.6 6. Udearealer... 2.6 7. Børn med særlige

Læs mere

Perspektiver på det gode børneliv. - En fælles skole- og dagtilbudspolitik for de 0-16 årige

Perspektiver på det gode børneliv. - En fælles skole- og dagtilbudspolitik for de 0-16 årige Perspektiver på det gode børneliv - En fælles skole- og dagtilbudspolitik for de 0-16 årige Perspektiver på det gode børneliv - En fælles skole- og dagtilbudspolitik for de 0-16 årige Den fælles politik

Læs mere

BASISHALL OG IDRETTSANLEGG - Nye og kreative anlegg

BASISHALL OG IDRETTSANLEGG - Nye og kreative anlegg BASISHALL OG IDRETTSANLEGG - Nye og kreative anlegg Laura Munch Udviklingskonsulent Lokale og Anlægsfonden 75 MIO. KR. FRA DANSKE SPIL: UDVIKLING OG STØTTE TIL IDRÆTS-, KULTUR OG FRITIDSANLÆG KVINDER

Læs mere

Landsbyggefonden Boligselskabernes Hus. Lars Holmsgaard Käte Thorsen. - Byggetekniske konsulenter - Vejledning - ansøgninger

Landsbyggefonden Boligselskabernes Hus. Lars Holmsgaard Käte Thorsen. - Byggetekniske konsulenter - Vejledning - ansøgninger Præsentation og disposition Lars Holmsgaard Käte Thorsen - Byggetekniske konsulenter - Vejledning - ansøgninger Disposition O. Overblik hele processen 1. Proces frem til foreløbig helhedsplan 2. Tidsplan

Læs mere

Minihal Vestrup. Claus Broch Christensen 12/10/2012

Minihal Vestrup. Claus Broch Christensen 12/10/2012 2014 Claus Broch Christensen 12/10/2012 Indholdsfortegnelse Forord... 3 Baggrund.... 3 Vision, mission og mål... 4 Vision... 4 Mission... 4 Mål... 4 Projekt indhold.... 5 Placering og udformning... 6 Budget

Læs mere

Kapitel 2 11.08.2014. Skolen bliver lukket efter sommerferien, så nu diskuterer vi, om vi skal oprette en friskole.

Kapitel 2 11.08.2014. Skolen bliver lukket efter sommerferien, så nu diskuterer vi, om vi skal oprette en friskole. Om skoletyper A Folkeskolen, friskole eller privatskole? Anna skal gå i en almindelig folkeskole. Vi vil gerne have, hun går sammen med børn fra mange forskellige miljøer. Skolen bliver lukket efter sommerferien,

Læs mere

STRATEGIPLAN. Dalum IF

STRATEGIPLAN. Dalum IF STRATEGIPLAN Dalum IF Revideret Februar 2013 Indholdsfortegnelse: 1. Indledning 2. Præsentation af Dalum IF 3. Bærende principper i Dalum IF 4. Strategier i Dalum IF 5. Mål og Handlingsplaner i Dalum IF

Læs mere

Resultater i antal og procent

Resultater i antal og procent Undersøgelse: Hold: Køn: Undervisningsmiljø for 'Øvrige klassetrin' 2009 5 klasse, 6 klasse M, K Resultater i antal og procent Generel tilfredshed Side 1 af 25 Er du glad for din skole? Ja, altid Ja, for

Læs mere

Regeringens forhandlingsudspil til Boligaftale 2014. - Ramme for investeringer i den almene sektor -

Regeringens forhandlingsudspil til Boligaftale 2014. - Ramme for investeringer i den almene sektor - Regeringens forhandlingsudspil til Boligaftale 2014 - Ramme for investeringer i den almene sektor - Oktober 2014 Regeringens udspil til Boligaftale 2014 Sammenfatning Regeringen har siden tiltrædelsen

Læs mere

Danmarks grønne fremtid

Danmarks grønne fremtid Danmarks grønne fremtid Udfordringer og muligheder i byudviklingsprocesser v/mette Lis Andersen, direktør for Realdania By Danske Parkdage, Aalborg, 14. september 2012 På vej mod 2050 Partnerskaber Grøn

Læs mere

Geoforum og fremtiden. Strategi 2018

Geoforum og fremtiden. Strategi 2018 Geoforum og fremtiden Strategi 2018 Virkegrundlag Geoforum er det danske forum for geodata Geoforum er en bredt sammensat interessebaseret forening med medlemmer fra både offentlige institutioner, private

Læs mere

Folkeskolen er den vigtigste institution i det københavnske velfærdssamfund. Kun med

Folkeskolen er den vigtigste institution i det københavnske velfærdssamfund. Kun med Stærke skoler! Folkeskolen er den vigtigste institution i det københavnske velfærdssamfund. Kun med en stærk folkeskole kan vi bygge et stærkt samfund. Kun ved at bygge videre på den pædagogiske indsats

Læs mere

LAG Favrskov, Landsbyrådet og Favrskov Kommune Projekt Landsbyplaner og Landsbylokalplaner Resume af borgermøde i VELLEV

LAG Favrskov, Landsbyrådet og Favrskov Kommune Projekt Landsbyplaner og Landsbylokalplaner Resume af borgermøde i VELLEV Indledning: LAG Favrskov, Landsbyrådet og Favrskov Kommune Projekt Landsbyplaner og Landsbylokalplaner Resume af borgermøde i VELLEV Landbyrådsrepræsentanten fra Vellev inviterede i samarbejde med Landdistrikternes

Læs mere

Barnets alsidige personlige udvikling Sociale kompetencer Sprog Krop og bevægelse Naturen og naturfænomener Kulturelle udtryksformer og værdier

Barnets alsidige personlige udvikling Sociale kompetencer Sprog Krop og bevægelse Naturen og naturfænomener Kulturelle udtryksformer og værdier Med pædagogiske læreplaner sætter vi ord på alle de ting, vi gør i hverdagen for at gøre vores børn så parate som overhovedet muligt til livet udenfor børnehaven. Vi tydelig gør overfor os selv hvilken

Læs mere

Bestyrelsesmøde referat nr. 124 21-03-2010

Bestyrelsesmøde referat nr. 124 21-03-2010 Mødet blev afholdt hos Christa Islin Tilstede var: Christa Islin Claus Ole Jørgensen Stefan Garvig Michael Munch-Olsen Inger Lise Kaurin Jens Christensen Fraværende var: Susanne Brown Thomsen Frank le

Læs mere

Handleplan for arbejdet med Mad, Måltider og Bevægelse

Handleplan for arbejdet med Mad, Måltider og Bevægelse Handleplan for arbejdet med Mad, Måltider og Bevægelse Denne handleplan er en udmøntning af Billund Kommunes overordnede politik for Mad, Måltider og Bevægelse og den indeholder derfor beskrivelser af

Læs mere

ÆLDREIDRÆT. i foreningen. livsglæde samvær motion

ÆLDREIDRÆT. i foreningen. livsglæde samvær motion ÆLDREIDRÆT i foreningen livsglæde samvær motion Forord Uge 17 i foråret 2005 blev der gennemført en landsdækkende kampagne "Gang i ældre". Kampagnens formål var at få flere ældre over 60 år til at motionere

Læs mere

Du bor i din naboby Morsø kommune i fremtiden. Jesper Bo Jensen Ph.d., Fremtidsforsker

Du bor i din naboby Morsø kommune i fremtiden. Jesper Bo Jensen Ph.d., Fremtidsforsker Du bor i din naboby Morsø kommune i fremtiden Jesper Bo Jensen Ph.d., Fremtidsforsker Privat forbrug (Gennemsnitlig stigning 2,66% p.a.) Mængdeindeks 8000 7000 6000 5000 4000 3000 2000 1000 0 1846 1857

Læs mere

Rapport på arbejdsdag Byhallen i Kolind // KRADS // 21. november 2012

Rapport på arbejdsdag Byhallen i Kolind // KRADS // 21. november 2012 Rapport på arbejdsdag Byhallen i Kolind // KRADS // 21. november 2012 Rapport på arbejdsdag d. 7. okt. vedr. udvikling af Byhallen i Kolind. - Kortlægning ideer der i fremtiden kan styrke Byhallens identitet

Læs mere

Aktive Byrum Projektstatus 2012

Aktive Byrum Projektstatus 2012 Aktive Byrum Projektstatus 2012 Indhold KMØ ramme Indsatsområde og mål Målgruppe Delprojekter Organisering Mobile faciliteter Kunstneriske indgreb Tidsplan 2013-15 Det aktive byrum 2012 Fagligt netværk

Læs mere

Elevarbejdet. profil 2000. Velkommen i klubben

Elevarbejdet. profil 2000. Velkommen i klubben Elevarbejdet profil 2000 Velkommen i klubben Velkommen i klubben er udgivet af Forbundet af Offentligt Ansatte. Folderen retter sig mod eleverne på social- og sundhedsskolerne, så de kan få et indblik

Læs mere

KOMBINÉR BOLIG OG ERHVERV KREATIVE FAMILIEBOLIGER RUM TIL AT BO OG ARBEJDE

KOMBINÉR BOLIG OG ERHVERV KREATIVE FAMILIEBOLIGER RUM TIL AT BO OG ARBEJDE KOMBINÉR BOLIG OG ERHVERV KREATIVE FAMILIEBOLIGER RUM TIL AT BO OG ARBEJDE FAMILIEBOLIGER MED PLADS TIL BÅDE ARBEJDE, FAMILIELIV OG FÆLLESSKAB Som beboer i de Kreative Familieboliger får man en unik mulighed

Læs mere

MAD, MÅLTID OG BEVÆGELSE

MAD, MÅLTID OG BEVÆGELSE Vi SPRINGER over sukkeret 1 STRATEGI FOR MAD, MÅLTID OG BEVÆGELSE 0-18 år vi SP RINGER over sukkeret 2 Vi SPRINGER over sukkeret Vi SPRINGER over sukkeret 3 Børn og unges sundhed ET FÆLLES ANSVAR Børn

Læs mere

Mammen Friskole Mammen Byvej 69 8850 Bjerringbro Tlf. 86685850

Mammen Friskole Mammen Byvej 69 8850 Bjerringbro Tlf. 86685850 REFERAT af åbent bestyrelsesmøde tirsdag den 11. marts 2008. I mødet deltog følgende: Dynes Skovkjær Sand (skoleleder deltog fra kl. 18.20), Ole Pedersen, pædagog (deltog ikke under punkt 6 og 7), Helle

Læs mere

Nye stier i den kommunale idrætspolitik

Nye stier i den kommunale idrætspolitik Nye stier i den kommunale idrætspolitik Bjarne Ibsen Center for forskning i Idræt, Sundhed og Civilsamfund Institut for Idræt og Biomekanik Har idrætspolitikken nået en korsvej? Men det sker, og så siger

Læs mere

Mellemtrin. Verdens bedste skole

Mellemtrin. Verdens bedste skole Verdens bedste skole Verdens bedste skole Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag Dagens tema Hvad er en opfindelse/ innovation? Verdens bedste skole - idéfasen Verdens bedste skole - udvikling Verdens bedste

Læs mere

Velkommen til Stavnsholtskolen

Velkommen til Stavnsholtskolen Velkommen til Stavnsholtskolen 1 Velkommen til Stavnsholtskolen Jeg vil sammen med skolens personale byde velkommen til en folkeskole i rivende udvikling. Stavnsholtskolen er en visionær skole, hvor alle

Læs mere

Idékonkurrence om Carlsberg-byen vores by - et bidrag fra naboområdet Humleby

Idékonkurrence om Carlsberg-byen vores by - et bidrag fra naboområdet Humleby Idékonkurrence om Carlsberg-byen vores by - et bidrag fra naboområdet Humleby Humleby Vi er 750 mennesker, der bor i 235 byggeforeningshuse, opført i perioden 1886-91 som arbejderboliger for B&W. Husene

Læs mere