Københavner Cup. 1. etape. 9. april 2015 Gadevang. Arrangør: PI-København Dansk Politiidrætsforbund

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Københavner Cup. 1. etape. 9. april 2015 Gadevang. Arrangør: PI-København Dansk Politiidrætsforbund"

Transkript

1 Københavner Cup 1. etape 9. april 2015 Gadevang Arrangør: PI-København Dansk Politiidrætsforbund

2 Kære Orienteringsløber Velkommen til 1. etape af Københavner Cup Det er nu femte år i træk, at Københavner Cup bliver afviklet, og det er vel ikke for meget at sige, at det nu er blevet en tradition, at København står for 3 af forårets løb. Disse linjer skrives allerede i februar måned, da der jo et en deadline for stævnets program. Men Erantis og vintergækker står allerede i fuld flor, og da vinteren jo ikke har været tynget af ret meget sne, har det været muligt at komme jævnligt i skoven uden de store forhindringer. En af etaperne i Østkredsens vinterlangdistanceløb den 8. februar blev afholdt i Gadevang/Grib Skov, og det var en af de få dage med frost i luften. Undertegnede deltog, dog kun på den korte bane, men alligevel nok til at fornemme, at der trods alt findes nogle kuperede områder i Gadevang. Her i skrivende stund er jeg stadig lidt mærket af løbet, ikke så meget på grund af løbets længde, men mere fordi at jeg ikke tog mig i agt for frosten, som nogle steder havde gjort stierne spejlblanke. Det havde til følge, at jeg tog en ordentlig flyvetur med bøjede ribben til følge. Kom ikke sig, at O-sporten ikke er fuld af oplevelser. Den slags uheld vil I ikke komme ud for ved dagens stævne. De uheld, I vil have undervejs i løbet, vil dog i lighed med mit være selvskabte. Et forkert vejvalg kan betyde mistede sekunder, ja måske minutter. Er kondien endnu ikke optimal, kan man også undervejs miste pusten på de få transportstræk, eller i det kuperede terræn. Ja nogen vil måske fortryde, at træningstøjet ikke blev brugt lidt oftere i vinterens løb. Gadevang er et mindre skovområde, som grænser op til Grib Skov, og jeg håber, at det er lykkedes mig at lave nogle baner med udfordringer til jer alle, således at det er kombinationen af hjernens virksomhed og hjertes puls, der til sidst giver den rigtige placering, når resultatet skal gøres op. Lad Københavner Cuppens 1. etape være indledningen til en rigtig god sæson for politiets orienteringsløbere. Der er intet som en tur i det grønne med et kort i hånden. God fornøjelse. Peter Sørensen Stævneleder 3

3 Vej til start og mål Stævnecenteret er placeret i klubhuset på Hillerød Stadion, hvorfra der er gåafstand til start om mål. Fra stævnecenter til stævnepladsen er der ca. 600 meter. På stævnepladsen kan overtrækstøjet lægges, og der vil være ca. 500 meter til start. Alternativt kan man gå ad Selvskovvej fra Stadion til start, blot vil der ved dette valg ikke være mulighed for transport af overtrækstøj. Vejen til stævneplads og start er ukompliceret, hvorfor der ikke vil være ophængt snitzling, men alene vejvisning ved denne side i programmet. Der vil ved ankomst til Stævnecenter ikke være nogen arrangør tilstede. Der vil være ophængt instruktion og startliste. Der vil være omklædningsrum mærket PI, som skal benyttes af deltagerne. Omklædningsrummene vil ikke være overvåget eller aflåst, hvorfor det anbefales ikke efterlade værdier, men at disse medtages til stævnepladsen, eller anbringes i egne køretøjer. Der er ved Stævneplads en mindre overdækning, hvorunder effekter kan anbringes, og der vil være målpersonale tilstede på stævnepladsen under hele stævnet. 5

4 1984 var et rigtig godt år Ved et lille kik i PI - Københavns beretning fra1984, altså for 30 år siden, kunne man konstatere, at Frank Søndergaard, st. 1, som orienteringsløber og feltsporter, fik Rigspolitichefens Vandrepokal. Det skete fuldt fortjent med baggrund i hans danske politimesterskab, individuel vinder i landskampen mod Norge og flere sejre i civile løb. Kate Møller st. 5, nu boende i Port-au- Prince på Haiti, vinder dameklassen i PI-regi i Odense, København, Roskilde, Grenå, Frederikshavn, Holstebro, Hillerød og Hjørring og bliver også Dansk Politimester. Det er også det år, hvor Peter Sørensen, Poul Holzkämper, Jens H. Jensen, Arne Hviid, Søren Brodersen, Kim Furbo, Bent Sørensen, Erik Kolmos, Henrik Nielsen, Claus Mackeprang, Niels Poulsen, Søren Klingenberg, Niels Simonsen, Thorry Pedersen, Jørgen Karlsen, Erik Pedersen, Erik Jacobsen, Henrik Basse, Anders Vestergård, vinder et eller flere løb i de i alt 17 afholdte Politiløb. Det var et forrygende år, hvor orienteringsafdeling under PI København havde 138 aktive løbende politifolk, som stillede til start ikke mindre end 591 gange. Afdelingen afholdt Pokal- 6

5 løbet med 148 deltagere. 160 deltagere var mødt op, da afdelingen samme år afholdt De Danske Politimesterskaber. Vinderne var de 2 tidligere nævnte Frank Søndergaard og Kate Møller. Frank Søndergaard og Peter Sørensen blev samme år udtaget til Politilandsholdet til landskamp mod Norge. Danmark vandt en af de sjældne sejre det år blev året,hvor orienteringsafdelingen fik sin egen designede løbsdragt. Med Torkil Hansen som drivkraft stillede 40 af PI's løbere op i ikke mindre en 244 starter i civile løb. 1980erne var de helt store år for Politiets Orienteringsafdeling, og 1984 var suverænt det største år. Tommy Keil, Bo Jonassen, Jørgen Johansen var menige medlemmer af bestyrelsen, Torkil Hansen var sekretær, Svend Herby Nielsen kasserer, Erik Skriver næstformand, Peter Sørensen, formand. I øvrigt var det år, hvor Torkil Hansen arrangerede juleløb i Utterslev Mose med efterfølgende julefrokost på St. 3. Året 1984 var et eksempel på, hvordan aktivitetsniveauet var, da den lokale og øverste politiledelse i København bakkede op om politiidrætten, og det var ikke bare o-sporten, men alle idrætsgrene i PI. Det skabte sammenhold og drivkraft i det daglige arbejde. 7

6 Historien om Gadevang Mose Det var teglværksejer H. Clausen, der allerede i 1927 fik veneration for mosen og beskyttede den på eget initiativ gennem en frivillig fredning. Senere - i blev den ca m2 store mose fredet som en vigtig botanisk lokalitet og for at sikre udsigten til mosen fra Gadevangsvej. Men "Gade Vang" kendes allerede fra 1720 som en del af kongens store stutteri Frederiksborg, der især lå i den nordlige del ved Esrum Sø, men som også bredte sig langs hele Gribskovområdet. I blev området indregnet i den tyske forstmand Von Langens skovdriftsplan som afdelingerne 72 og 79 under II hoveddel. Von Langen er den forstmand, der indførte rationel skovdrift i Danmark. I 1781 blev Gadevang udskiftet af Kongens Skov og derefter mere eller mindre ryddet for skov og i stedet opdyrket, bortset fra vådområderne. I 1800-tallet begynder tørvegravningen, og tørv var sammen med trækul den mest anvendte brændselsform i gamle dage. Mange steder i Gribskov-området kan man i dag finde levn fra tørvegravning og miler fra brænding af trækul. Tørven fra Gadevang blev især anvendt som energikilde i Gadevang Teglværk. Det er i øvrigt også i denne periode, at Gadevang Mose benævnes Alsønderup Nørresø. I 1927 sørgede teglværksejer H. Clausen for, at mosen blev fredet. I 1951 udarbejdes en større fredning, og i 1969 fik Danmarks Naturfond arealet. I 1984 købte fonden en del af det ubebyggede randområde om mosen (matrikel 5a Sdr. Gribskov). 8

7 Landskabet ved Gadevang Mose Gadevang Mose udgør 6½ ha og omfatter dels selve moseområdet med indtil to meter dybe, brunvandede tørvegrave, kær- og sumppartier og mere eller mindre tæt skovbevoksede "lyngmose"-områder samt afgræssede overdrev. Der har været gravet tørv i mosen, og den oprindelige tørveflade har ligget en del højere end den nuværende terrænoverflade - ja, måske 1½-2 meter over nuværende vandspejl. Mosen har formentlig tidligere været et ekstremfattigkær med en højmose i de centrale områder. En naturtype, der er sjælden i dag. Mosen ligger i den lille landsby Gadevang, der måske snarere efterhånden er en forstad til Hillerød. Mosen er på tre sider omkranset af bebyggelse med villagrunde helt ind til mosen. Mod sydøst går mosen over i statsskov og har en naturlig sammenhæng med resten af Gribskov. Gadevang kendes som landsby fra 1620, hvor området var beboet af vangemænd, der passede kongens heste fra Frederiksborg Stutteri. i 1700-tallet kendes til tørvegravning og kulsvidning i området. Fra 1850 kom der teglværk, der gav arbejde til mange. C.F. Tietgen er knyttet til Gadevang gennem sit landsted Strødam og bygning af Gadevang Kirke. Plantelivet ved Gadevang Mose Mosen består af en mosaik af tørvegravssøer, vådområder, overdrev og skov, så der er alle muligheder for at opleve en varieret flora. Søerne er generelt brunvandede og Gul iris Kærmysse Bittersød natskygge Feber-nellikerod Småblomstret balsamin Lav ranunkel Foto: Biopix 9»

8 næringsfattige, selvom der er en stor næringsstofpulje bundet i sedimentet. Flere steder i de små tørvegrave ses hængesæksdannelse af sphagnum, der dog ofte er overvokset med vedplanter. Smal- og bredbladet dunhammer ses langs bredderne sammen med gul iris, knippestar, gifttyde, kærmysse, kærtidsel, hvid- og gul åkande samt bittersød natskygge. På overdrevsarealerne er der tilvoksning af krat af stilk-eg, vorte- og dunbirk. Vegetationen er ret almindelig med græsser som rød svingel, fløjlsgræs, vellugtende gulaks, hvene og rødknæ, men der findes også blomster som febernellikerod, skovjordbær, småblomstret balsamin, lav ranunkel og alm. hønsetarm. På en af øerne i mosen vokser en mere skovagtig flora. Træarterne er skovfyr og vortebirk, mens underskoven består af stilkeg, alm. røn, tørst samt dunog vortebirk. Her er også interessante dværgbuske som blåbær, mosebølle, hedelyng og tyttebær, hvilket ikke ses så mange steder i Nordsjælland. De øvrige skovområder har træer af hassel, stilkeg, ær, bøg, seljepil og i de vådere områder rødel, gråpil, tørst, dun- og vortebirk. Naturpleje Efter at Danmarks Naturfond har erhvervet arealet, er man begyndt på at pleje området. Der sker afgræsning med får for at hindre opværkst af uønsket urtevegetation. Plejeindsatsen retter sig mod at sikre høj vandstand, lysåbenhed og dødt ved i mosen for at forbedre levestedsmulighederne for dyr og planter. Flere af de velkendte, problematiske, indførte eller indslæbte, invasive arter, kan også give problemer i Gadevang Mose. Det gælder især de arter, der også anvendes som haveplanter og spredes som frø eller med udsmidt haveaffald, dvs. arter som japan-pileurt, kæmpe-pileurt, kæmpe-bjørneklo, sildig og kanadisk gyldenris, spiræa, og af vedplanter især ær (ahorn), glansbladet hæg og snebær. Af disse forekommer bl.a. spiræa, snebær, kæmpe-pileurt og ær i området. 11

9 Indbydelse Københavner Cup 2.etape Tirsdag d. 19. maj 2015 i Gl. Grønholt Vang Stævnecenter Parkering Stævneplads Start/Mål Fredensborghallen, Kastanievej, Fredensborg. Åben Ved stævnecenter. 3 kilometer fra stævnecenter, Hillerødvej-A6 Se vejledning i program. som er beliggende ved stævneplads. Første start kl Kontrolsystem Elektronisk Sport Ident. Kort Gl. Grønholt Vang 1:10.000, Ækv. 2 m. Baner Bane 1: ca. 10 km svær. Bane 2: ca. 8 km svær. Bane 3: ca. 6 km svær. Bane 4: ca. 4 km svær. Bane 5: ca. 6 km mellemsvær. Bane 6: ca. 5 km let. Tilmelding Startafgift Præmier Afslutning Banelægger Banekontrol Overdommer Stævneleder Senest den 10. maj 2015 via Outlook til Peter Sørensen Husk at oplyse nr. på egen SI-brik. 70,- kr. som indbetales til Bruno Stub, Danske Bank, konto nr Leje af brik 10,- kr. Efter deltagerantal. Kl i stævnecenter. Præmieoverrækkelse og kaffebord. Kaffe og brød bestilles ved tilmelding: 40,- kr. Jørn Lind. Torkil Hansen, PI København. Tilstedeværende medlemmer af FU. Peter Sørensen. 13

10 Indbydelse til orienteringsløbet Bakskuld-løbet 2015 torsdag den 23. april 2015 Stævnecenter Billund Idrætscenter, Kærvej 501, 7190 Billund, Tlf Under stævnet er der mulighed for køb af mad & drikkevarer. Konkurrence Orienteringsløb jf. DPIF s reglement Klasser Bane 1 9,0 km svær Bane 2 7,5 km svær Bane 3 6,0 km svær Bane 4 4,5 km svær Bane 5 5,5 km mellemsvær Bane 6 5,0 km let Stævneplads/Start Stævnepladsen er rasteplads på Billundvej ca. 800 m sydvest for Grenevej. Første start kl tæt på stævneplads. Selvtransport til stævneplads, der er beliggende ca. 3 km fra Stævnecenter. Tidtagning Emit. Husk at påføre briknr. på tilmeldingen, hvis du selv medbringer egen brik. Skov/kort Gyttegård Plantage 2014, 1:10000, ækvidistance 2,5 m Tilmelding Senest onsdag den 15. april 2015 pr. mail til Esbjerg PI v/erik Lindholdt, tlf , epost: Startafgift 80 kr. pr. deltager incl. lån af Emitbrik. Indbetaling ved tilmelding til: Esbjerg PI, Kirkegade 76, 6700 Esbjerg, kontonr (Lån & Spar.) 14

11 Præmier Individuelt efter deltagerantal i alle klasser/baner. Afslutning Stævnecenter ca. kl Kaffebord Fælles kaffebord m. brød for kr. 50,- pr. person. Bestilling og indbetaling sammen med tilmeldingen. Stævneleder Erik Lindholdt, Esbjerg PI Banelægger Peder Stephansen & Kristian Assenholt, Esbjerg PI Banekontrol Johannes Nielsen & Erik Lindholdt, Esbjerg PI Overdommer Tilstedeværende medlem af Feltsportsudvalget På foreningens vegne Erik Lindholdt PI-KØBENHAVNS DELTAGERE Kørsel i egne køretøjer koordineret fælles transport med afg. fra PG kl torsdag den 23. april Tilmelding kan ske via Idrætskontoret senest 15. april Tlf

12 Færdsel i skoven Offentligt ejede skove I Naturstyrelsens skove må man færdes til fods hele døgnet udenfor veje og stier. Det er tilladt at cykle på veje og stier, også om natten. Dette gælder også for skove ejet af offentlige stiftelser, kommuner, andre statsinstitutioner eller folkekirken. Al motorkørsel i skoven er forbudt. Begrænset adgang Adgangen til skove kan forbydes eller begrænses på dage, hvor der holdes jagt, og i områder, hvor der er intensivt skovarbejde. Det kan også ske, at skovene bliver lukket under kraftige storme eller i tørre sommerperioder med fare for brand. 16 Faciliteter Parkeringspladser ved indgangen til skovene, toiletter og andre publikumsfaciliteter er tilgængelige for alle, og reglerne for brug fremgår af skiltning. I mange skove findes bål- og grillpladser, borde og bænke, som man frit kan benytte. I nogle skove er der opstillet shelters, hvor man kan overnatte, og der findes også en del såkaldte "primitive overnatningspladser". Desuden er det nu tilladt at overnatte i sit eget telt i et antal udvalgte skove. Organiseret brug af skoven Der findes særlige regler for organise-

13 ret brug af Naturstyrelsens skove og naturområder. Hvis du f.eks. vil afholde cykelløb eller spille rollespil, skal du søge om tilladelse. Med hund i skoven I Naturstyrelsens skove er der udlagt et antal skove, hvor hunde må løbe frit, men under kontrol. I resten af skovene skal hundene være i snor, både af hensyn til skovens dyreliv og de andre besøgende i skoven. Privat ejede skove I de privatejede skove må man gå og cykle, men kun på skovveje og stier. Der er adgang fra kl. 6 til solnedgang, og man må ikke slå sig ned nærmere end 150 meter fra bygninger. Her er motorkørsel også forbudt, og som i statsskovene skal man rette sig efter skiltningen. Hvis skoven er under 5 hektar, må skovejeren godt lukke den af for offentligheden. Begrænset adgang Adgangen til skove kan forbydes eller begrænses på dage, hvor der holdes jagt, og i områder, hvor der er intensivt skovarbejde. Særlig tilladelse Man skal have ejerens tilladelse til særlig benyttelse af skove, og der findes særlige regler for organiseret brug. 17

14 Udgiver: Dansk Politiidrætsforbund Politigården, stuen, fag Kbh V Tlf Mail: Grafisk produktion og tryk: FL Tryk Annonceekspedition: Politiidræt Agerbakken Hørning Tlf Mail: 18

Medlemsblad for Horsens Orienteringsklub

Medlemsblad for Horsens Orienteringsklub Medlemsblad for Horsens Orienteringsklub 43. årgang. nr. 218. januar 2014 Så ti dog stille synes Jakob at sige til de urolige løbere på kort bane til Nytårsløbet Side 1 af 31 Formand Lars Sørensen Galgehøj

Læs mere

Nr. 6, december 2012. Medlemsblad for Helsingør SKI & ORIENTERINGSKLUB. Medl. af Dansk Orienteringsforbund - Dansk Skiforbund - Dansk Atletikforbund

Nr. 6, december 2012. Medlemsblad for Helsingør SKI & ORIENTERINGSKLUB. Medl. af Dansk Orienteringsforbund - Dansk Skiforbund - Dansk Atletikforbund Nr. 6, december 2012 Medlemsblad for Helsingør SKI & ORIENTERINGSKLUB Medl. af Dansk Orienteringsforbund - Dansk Skiforbund - Dansk Atletikforbund "" Medlemsblad for Helsingør Ski & Orienteringsklub www.hsok.dk

Læs mere

Antvorskovløbet. Korsør Lystskov 30. september 2014. Arrangør: PI-Slagelse. Dansk Politiidrætsforbund

Antvorskovløbet. Korsør Lystskov 30. september 2014. Arrangør: PI-Slagelse. Dansk Politiidrætsforbund Antvorskovløbet Korsør Lystskov 30. september 2014 Arrangør: PI-Slagelse Dansk Politiidrætsforbund Velkommen til Korsør Så blev det for alvor sommer, og temperaturen er over 20 o, mens jeg skriver dette.

Læs mere

KompasPosten. Nr. 1 januar 2015. Herning Orienteringsklub. Medlem af Dansk Orienterings-Forbund under D.I.F. og I.O.F

KompasPosten. Nr. 1 januar 2015. Herning Orienteringsklub. Medlem af Dansk Orienterings-Forbund under D.I.F. og I.O.F KompasPosten Nr. 1 januar 2015 Medlem af Dansk Orienterings-Forbund under D.I.F. og I.O.F Formand Jens Jørgen Jensen jjjensen@dadlnet.dk 97 12 42 14 Næstformand Bjørn Hansen Voulund@c.dk 97 15 15 55 Økonomiudvalg

Læs mere

BUNDHUGGET. Nyt Junior- turprogram MEDLEMSBLADET AF SPORTSFISKERFORENINGEN FLADSÅ

BUNDHUGGET. Nyt Junior- turprogram MEDLEMSBLADET AF SPORTSFISKERFORENINGEN FLADSÅ MEDLEMSBLADET BUNDHUGGET AF SPORTSFISKERFORENINGEN FLADSÅ Nyt Junior- turprogram Copyrights 2011 Sportsfiskerforeningen Fladså Medlemsblad No. 1-2011 Løssalg kr. 25,- SPORTSFISKERFORENINGEN FLADSÅ Indholdsfortegnelse

Læs mere

Medlemsblad for Horsens Orienteringsklub

Medlemsblad for Horsens Orienteringsklub * Medlemsblad for Horsens Orienteringsklub 44. årgang. nr. 228. juni 2015 Side 1 af 36 Vigtige adresser m.m. Formand Thomas Kokholm Kirsebærhegnet 9 8700 Horsens thomas@herbertkokholm.dk tlf. 21 99 60

Læs mere

Nr. 2, april 2015. Medlemsblad for Helsingør SKI & ORIENTERINGSKLUB. Medl. af Dansk Orienteringsforbund - Dansk Skiforbund - Dansk Atletikforbund

Nr. 2, april 2015. Medlemsblad for Helsingør SKI & ORIENTERINGSKLUB. Medl. af Dansk Orienteringsforbund - Dansk Skiforbund - Dansk Atletikforbund Nr. 2, april 2015 Medlemsblad for Helsingør SKI & ORIENTERINGSKLUB Medl. af Dansk Orienteringsforbund - Dansk Skiforbund - Dansk Atletikforbund "" Medlemsblad for Helsingør Ski & Orienteringsklub www.hsok.dk

Læs mere

Frølunde Kvistgaard Vesterlyng Torup

Frølunde Kvistgaard Vesterlyng Torup Omegnens Fritidshaveforening Nr. 169-44 årgang - Februar 2013 NYT FRA Frølunde Kvistgaard Vesterlyng Torup Nyt fra områderne De Skøre Kugler Kontingenter Generalforsamling 2013 Omegnens Fritidshaveforening

Læs mere

Skovtrolden. Orienteringsklubben i Gladsaxe www.orientering.dk/ok-73. nr. 307 december 2008

Skovtrolden. Orienteringsklubben i Gladsaxe www.orientering.dk/ok-73. nr. 307 december 2008 Skovtrolden nr. 307 december 2008 Jens Erik har lagt energi i afhøvlingen af en mesterspån af opstart af begyndertræning med udgangspunkt i Aldershvile. Orienteringsklubben i Gladsaxe www.orientering.dk/ok-73

Læs mere

Klub-nyt. Herlufsholm Orienteringsklub. Herlufsholm Orienteringsklub bliver i 3. Division. Her ses en del af de glade løbere efter dagens dyst.

Klub-nyt. Herlufsholm Orienteringsklub. Herlufsholm Orienteringsklub bliver i 3. Division. Her ses en del af de glade løbere efter dagens dyst. Klub-nyt Herlufsholm Orienteringsklub Herlufsholm Orienteringsklub bliver i 3. Division. Her ses en del af de glade løbere efter dagens dyst. november Nr.6/2007 Klubbens Bestyrelse Valgt på generalforsamlingen

Læs mere

Medlemsblad for Helsingør SKI & ORIENTERINGSKLUB

Medlemsblad for Helsingør SKI & ORIENTERINGSKLUB Nr. 1, februar 2007 Medlemsblad for Helsingør SKI & ORIENTERINGSKLUB Medl. af Dansk Orienteringsforbund - Dansk Skiforbund - Dansk Atletikforbund - Dansk Triathlonforbund "SOKKEN" Medlemsblad for Helsingør

Læs mere

Helhedsplan for Dyrehaven Skanderborg Kommune 2010

Helhedsplan for Dyrehaven Skanderborg Kommune 2010 Helhedsplan for Dyrehaven Skanderborg Kommune 2010 Vedtaget af Skanderborg Byråd, den 26. januar 2011 Helhedsplan for Dyrehaven 2010 2 Forfatter og udgiver: Skanderborg Kommune, januar 2011 Layout: Det

Læs mere

Klub-nyt. Herlufsholm Orienteringsklub. Her er nogle glade løbere efter juleløbet.

Klub-nyt. Herlufsholm Orienteringsklub. Her er nogle glade løbere efter juleløbet. Klub-nyt Herlufsholm Orienteringsklub Her er nogle glade løbere efter juleløbet. februar Nr.1/2008 Klubbens Bestyrelse Valgt på generalforsamlingen den 5. februar 2007 Formand Næstformand Kasserer Torben

Læs mere

KompasPosten. Nr. 2 Februar 2011. Herning Orienteringsklub. Medlem af Dansk Orienterings-Forbund under D.I.F. og I.O.F

KompasPosten. Nr. 2 Februar 2011. Herning Orienteringsklub. Medlem af Dansk Orienterings-Forbund under D.I.F. og I.O.F KompasPosten Medlem af Dansk Orienterings-Forbund under D.I.F. og I.O.F Formand Jens Jørgen Jensen jjjensen@dadlnet.dk 97 12 42 14 Gudenåvej 172, 7400 Herning Næstformand Bjørn Hansen Voulund@c.dk 97 15

Læs mere

Stier omkring Ryslinge

Stier omkring Ryslinge Stier omkring Ryslinge Stier omkring Ryslinge Udgivet af Stigruppen under Ryslinge Lokalråd: Steffen Høgild, Hanne Nissen, Ulla Christensen, Ruth Jepsen og Karl Top, 2009. Tekst Biolog Jesper Vagn Christensen

Læs mere

Tvede-Linde Jagtforening

Tvede-Linde Jagtforening Støvringgårdvej 27 Mellerup Tlf. 51862721 Tvede-Linde Jagtforening Salg af foder til hunde, katte, kaniner, fugle, høns og heste. Kom selv og se udvalget. Årg. 2007 nr.1 På gensyn. Poul Reenberg. Se også

Læs mere

Nr. 6/2012, december 2012

Nr. 6/2012, december 2012 Nr. 6/2012, december 2012 En af årets begivenheder i Tisvilde Hegn OK: Tre løbere i landsholdstøj, udtaget til U16-EM, Amanda Falck Weber, Nikoline Tillingsøe og Emil Øbro Læs inde i bladet om efterårets

Læs mere

Glem alt om World Cup, Park World Tour, rangliste, stafetliga m.m. Årets vigtigste serie af løb er gået i gang: Vintercup! Med et handicapsystem, der

Glem alt om World Cup, Park World Tour, rangliste, stafetliga m.m. Årets vigtigste serie af løb er gået i gang: Vintercup! Med et handicapsystem, der Glem alt om World Cup, Park World Tour, rangliste, stafetliga m.m. Årets vigtigste serie af løb er gået i gang: Vintercup! Med et handicapsystem, der betyder, at alle har en chance. Nr. 608 - December

Læs mere

Pan-Posten. Påskemylder. Medlemsblad for Orienteringsklubben Pan, Århus Medlem af Dansk Orienterings-Forbund under Danmarks Idræts-Forbund

Pan-Posten. Påskemylder. Medlemsblad for Orienteringsklubben Pan, Århus Medlem af Dansk Orienterings-Forbund under Danmarks Idræts-Forbund Nr. 629 - April 2008 Påskemylder En meget tidlig påske på Fanø... Se side 14-15 Medlemsblad for Orienteringsklubben Pan, Århus Medlem af Dansk Orienterings-Forbund under Danmarks Idræts-Forbund Orienteringsklubben

Læs mere

Tvede-Linde Jagtforening. Medlemsblad Årgang 2013 nr. 1

Tvede-Linde Jagtforening. Medlemsblad Årgang 2013 nr. 1 Tvede-Linde Jagtforening Medlemsblad Årgang 2013 nr. 1 1 Tvede-Linde Jagtforening - organisation Bestyrelsen: Formand og kontaktperson vedr. Fjordjagt: Finn Sørensen Perledalen 4, 8930 Randers Tlf. 2825

Læs mere

Nr. 4 august 2014. Udgivet af Vindinge Idrætsforening 40. årgang www.vindinge-if.dk

Nr. 4 august 2014. Udgivet af Vindinge Idrætsforening 40. årgang www.vindinge-if.dk Nr. 4 august 2014 Udgivet af Vindinge Idrætsforening 40. årgang www.vindinge-if.dk Leverer smukke buketter til hele Danmark Bestil direkte pr. telefon eller via Facebook og hold øje med Facebook der er

Læs mere

Adgangsveje i landskabet

Adgangsveje i landskabet Adgangsveje i landskabet Danmarks Naturfredningsforening 1 Forord Naturoplevelser er for alle! Formålet med dette hæfte er at inspirere kommuner og aktive borgere til at skabe de bedst mulige adgangsforhold

Læs mere

Nr. 2/2015, marts 2015

Nr. 2/2015, marts 2015 Nr. 2/2015, marts 2015 Du opfordres til at hjælpe ved arrangementet den 25. april, læs nærmere på side 5 BESTYRELSE Formand: Svend Mortensen Vestskellet 44, 3250 Gilleleje 2337 3052 hegnsnyt@live.dk Næstformand:

Læs mere

OK Øst lige nu. November 2014. Klubtræning. Lys november op fra d. 10/11. Den store KLUBDAG d. 15/11. Træning og spisning d. 27/11.

OK Øst lige nu. November 2014. Klubtræning. Lys november op fra d. 10/11. Den store KLUBDAG d. 15/11. Træning og spisning d. 27/11. OK Øst lige nu Klubtræning Mandag er der 3 gange med natløbstræning Lys november op kl. 17.45. Tirsdag er der ofte nogle fra klubben, der løber intervaller. Hold øje med hjemmesiden eller kontakt Casper

Læs mere

HUNDEGLAM KOLDING. Medlemsblad for Kolding og Omegns civile Hundeførerforening. Nr. 3 Oktober

HUNDEGLAM KOLDING. Medlemsblad for Kolding og Omegns civile Hundeførerforening. Nr. 3 Oktober HUNDEGLAM Medlemsblad for Kolding og Omegns civile Hundeførerforening 2011 KOLDING Nr. 3 Oktober Tager du ansvar? KOCH vil gøre en indsats for, at medlemmer som træner i klubben, hjælper sig selv og andre.

Læs mere

Skovtrolden. Orienteringsklubben i Gladsaxe www.orientering.dk/ok-73. Østkarrusellen drejer igen

Skovtrolden. Orienteringsklubben i Gladsaxe www.orientering.dk/ok-73. Østkarrusellen drejer igen Østkarrusellen drejer igen Skovtrolden dagdato skov sted og klub krak fra kl. Lø 17-02Farum Lillevang Slangerupvej Farum OK 105 B1 13:00 Sø 18-02 Rude skov Ravnsnæsvej OK Øst 96 H1 09:30 Lø 24-02 Klosterris

Læs mere

Sabro-Fårup Beboerforening

Sabro-Fårup Beboerforening Sabro-Fårup Beboerforening Medlemsinformation fra beboerforeningen Nr. 2 november 2012 Medlemsblad Bladet udgives af Sabro-Fårup beboerforening der er stiftet i 1968. Bladet omdeles i Sabro, Mundelstrup,

Læs mere

Nr. 3 september 2008 36. årg.

Nr. 3 september 2008 36. årg. Nr. 3 september 2008 36. årg. Søravnen DANSK ORNITOLOGISK FORENING LOKALAFDELINGEN I ØSTJYLLAND Søravnen er dit lokalblad - få det gratis tilsendt 1 Dansk Ornitologisk Forening Fuglenes Hus Vesterbrogade

Læs mere