Danmark Husprisfaldet er slut

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Danmark Husprisfaldet er slut"

Transkript

1 30. januar 2013 Danmark Husprisfaldet er slut Boligmarkedet stabiliserede sig i 2012 Huspriserne er i ligevægt for første gang siden 1998 I forventes fortsat stabil husprisudvikling med beskedne stigninger Risiko for nye prisfald ved længerevarende recession i dansk og europæisk økonomi Figur 1: Udsigt til stabil husprisudvikling med beskedne stigninger Efter et vanskeligt år for boligmarkedet i 2011 stabiliserede de sæsonkorrigerede huspriser sig i løbet af Vores januarprognose peger på en fortsat stabil udvikling med en beskeden vækst i priserne. k/k Faktiske huspriser Faktiske huspriser, h.a. Januarprognose % 8% 6% 4% 2% 0% -2% -4% -6% -8% Af boligøkonom Joachim Borg Kristensen, Boligmarkedet stabiliserede sig i 2012 De seneste kvartalstal for huspriserne viser ifølge Realkreditrådet, at den gennemsnitlige handelspris landede på kr. pr. kvadratmeter i 3. kvartal Der var dermed tale om et beskedent fald på nominelt 0,7% i forhold til 2. kvartal Huspriserne var dog næsten uændrede med en stigning på 0,1%, når der korrigeres for normale sæsonudsving. Generelt har huspriserne også udviklet sig forholdsvis stabilt i de første tre kvartaler i Der er desuden indikationer på en fortsat stabil prisudvikling i 4. kvartal. Denne analyse fokuserer på husmarkedet, men det skal alligevel pointeres, at ejerlejlighedsmarkedet har udviklet sig mere gunstigt. Sæsonkorrigerede ejerlejlighedspriser har således vist en stigning på 1,4% i de første tre kvartaler i Fritidshuspriserne fortsætter derimod en nedadgående tendens med et fald på 1,2% i samme periode. Figur 2: Historisk lav boligbyrde og styrket tillid % Nettotal Boligbyrde, parcelhuse Huspristillid, h.a Prognosen tager blandt andet afsæt i en boligbyrde, der er på sit laveste i mange år, og en styrket tro i befolkningen på prisstigninger. Kilde: Nykredits Boligindeks, Nykredits Huspristillid Relevante referencer: NORAH en regional model for huspriserne Stabil husprisudvikling med beskedne stigninger i Vores januarprognose med NORAH viser, at stabiliseringen af huspriserne vil fortsætte ind i 2013 og blive afløst af svage stigninger i slutningen af året. Husprisudviklingen forventes derfor frem mod udgangen af 2014 at nærme sig den generelle prisudvikling i samfundet. Det betyder en beskeden vækst på 1,2% fra 4. kvartal 2012 til 4. kvartal 2013 og en lidt højere vækst i 2014 på 2,0%. Boligejeres planmæssige udløb af afdragsfrihed i løbet af forventes ikke at have effekt på huspriserne. For det første er huspriserne over niveauet i , hvor de tidligste 10- årige afdragsfrie lån blev optaget. For det andet har mange låntagere med afdragsfrihed formentlig også foretaget konverteringer over de seneste år. Samlet set vil et begrænset antal boligejere således opleve udløb af afdragsfrihed i prognoseperioden. Endelig er det nuværende renteniveau meget lavere end for 10 år siden. Det medvirker til, at boligejere kan håndtere en eventuel ydelsesstigning. Investeringsanalyse

2 Figur 3: Huspriserne er tæt på ligevægt i det mindste på landsplan Afvigelsen mellem huses faktiske pris og en ligevægtspris, der er simuleret med fastforrentet lånoptagelse, er stort set nul i 3. kvartal Historien er en anden, hvis der tages hensyn til korte renter. Figur 4: men stedvis en betydelig afvigelse fra ligevægt Med udgangspunkt i fastforrentet lånoptagelse er huspriserne i København overvurderede med 2,7%, mens de i Vest- og Sydsjælland er undervurderede med 20%. Kilde: Nykredit Markets Faktaboks: Faktisk huspris Simuleret huspris Simuleret huspris -kun fast rente Hele landet Østjylland Nordsjælland Fyn København Vestjylland Sydjylland Østsjælland Nordjylland Vest- og Sydsjælland Nykredits Boligindeks: Boligbyrden måler de samlede boligudgifter inkl. boligfinansiering i forhold til indkomsten efter skat. Den beregnes for en familie bestående af to voksne og to børn, som bor i et hus med et areal på 144m 2. Det forudsættes, at 80% af købesummen finansieres med et fastforrentet realkreditlån og 20% med et banklån. Nykredits Huspristillid: Afvigelse, % -25% -15% -5% 5% 15% 25% Huspristilliden måler danskernes forventninger til huspriserne med et nettotal, der beregnes på baggrund af en spørgeskemaundersøgelse indsamlet af Danmarks Statistik. Et positivt nettotal betyder, at en overvejende andel forventer prisstigninger i de kommende 12 måneder, mens et negativt nettotal betyder forventning om prisfald. Boligbyrden er historisk lav Udsigten til beskeden vækst i huspriserne kan primært tilskrives de historisk lave renter samt de senere års markante prisfald, som har lettet adgangen for potentielle boligkøbere. Det giver sig blandt andet udslag i en boligbyrde, som for førstegangskøbere er på sit laveste siden midt i 1990'erne. Ifølge Nykredits Boligindeks havde en førstegangskøber i 3. kvartal 2012 brug for at anvende 34,4% af sin nettoindkomst til at købe et hus på 144 m 2 finansieret med et fastforrentet realkreditlån. Til sammenligning lå boligbyrden på 37,9% så sent som i starten af Det aktuelle lave niveau bliver endnu tydeligere i sammenligning med de 47,4%, som boligbyrden toppede med i 3. kvartal Husmarkedet i ligevægt for første gang siden 1998 Vi vurderer, at huspriserne på landsplan er tæt på ligevægt. Det understøtter vores forventning om, at priserne vil udvikle sig stabilt med beskedne stigninger i Simulationer af den teoretiske ligevægtspris for huse viser på baggrund af NORAH, at huspriserne i 3. kvartal 2012 stort set er i ligevægt for første gang siden Det forudsætter, at boligfinansieringen beror på en fastforrentet lånoptagelse, hvilket de facto netop også er udgangspunktet i de fleste realkreditinstitutter. Simulerer vi i stedet ligevægtsprisen ud fra danskernes endelige valg af boligfinansiering, så finder vi, at huspriserne på landsplan er undervurderede med 11%. Ligevægten dækker over regionale forskelle. Husprisen afviger i de fleste landsdele med mindre end +/- 5% fra ligevægtsprisen, når kun den faste rente lægges til grund. Det er blandt andet tilfældet i København, hvor priserne er overvurderet med 2,7%. I Østjylland er priserne ifølge NORAH overvurderet med 11,4%. Det skyldes formentlig en modelteknisk egenskab det er vanskeligt at simulere ligevægtsprisen for Østjylland, fordi landsdelen både består af Aarhus-området og af landdistrikter. I Vest- og Sydsjælland er priserne undervurderede med 20%. Det kan tolkes som en betydelig "negativ boble", der understreger, at boligmarkedet i dette område ikke er velfungerende. Under opturen i midten af 2000'erne steg efterspørgslen markant som følge af store prisstigninger i København og til dels i Nord- og Østsjælland. De senere kraftige prisfald mindskede boligbyrden og skubbede efterspørgslen tilbage til Københavnsområdet, hvilket har efterladt Vest- og Sydsjælland i en vanskelig situation, blandt andet fordi der i mellemtiden også blev gennemført store boliginvesteringer. Den negative boble for husmarkedet, som Nationalbanken blandt andet argumenterer for, kan derfor i høj grad tilskrives situationen i Vest- og Sydsjælland. Danskerne tror igen på husprisstigninger Nok lige så vigtigt for januarprognosen, så er danskerne blevet mere positive i deres forventninger til huspriserne. Erindringen om kraftige prisfald i 2011 er efterhånden blevet afløst af en opfattelse af, at priserne har stabiliseret sig i løbet af Nu tør man derfor også tro på, at bedringen vil fortsætte, og priserne 2

3 Figur 5: Mange huse til salg, mens få bliver handlet I slutningen af 3. kvartal 2012 var huse udbudt til salg mod et år tidligere et fald på 10%. Handelsaktiviteten har stabiliseret sig på et lavt niveau. Figur 6: Udfaldsrummet for huspriserne i de kommende år er stort Antal Huse udbudt til salg Huse udbudt til salg, sæsonkorrigeret Faktisk huspris - hele landet Følsomhedsanalyser viser, at en forværring af dansk økonomi i det kommende år vil resultere i nye fald i de sæsonkorrigerede huspriser. Omvendt vil positive nyheder kunne føre til mere markante stigninger. Tabel 1: Regionale forskelle i prisudviklingen Handlede huse pr. kvartal, sæsonkorrigeret Realøkonomien forbedres i Realøkonomien forværres i % 2012P 2013P 2014P Hele landet.-1,5.1,2.2,0 København.-0,4.2,7.2,7 Nordsjælland.-1,7.2,7.2,1 Østsjælland.-3,5.0,3.2,0 Vest- og Sydsjælland.-9,8.-1,9.0,1 Fyn.1,5.1,9.2,0 Sydjylland.0,8.1,3.1,8 Østjylland.-1,1.0,8.2,7 Vestjylland.-0,1.0,9.0,8 Nordjylland.-0,1.-0,2.2,3 igen vil kunne stige. Det viser Nykredits Huspristillid, som har været opadgående siden et foreløbigt lavpunkt i november I løbet af 3. kvartal 2012 steg tilliden markant fra indeks -8,7 i juni til 4,1 i september. Det seneste tal for januar 2013 viser, at troen på prisstigninger er intakt med indeks 4,5. Handelsaktiviteten er lav Udviklingen i udbuddet og handelsaktiviteten understreger dog, at usikkerheden om husmarkedet er stor. Handelsaktiviteten har stabiliseret sig på et lavt niveau med ca hushandler i 3. kvartal 2012 (korrigeret for sæsonudsving). Antallet af huse udbudt til salg er derimod faldet med 10% siden 3. kvartal Det faldende udbud skyldes derfor i høj grad, at færre udbyder deres bolig til salg, enten ved at tage den af markedet eller ved helt at undlade at sætte den til salg. Det giver grundlag for at tro, at der er opbygget et skjult udbud, hvor flere husejere afventer en bedring, før de forsøger med et salg. Enten fordi de har en gæld, der overstiger boligens værdi eller blot ikke ønsker at sælge til en lavere pris, end de i sin tid købte boligen til. Dette medvirker til, at vi ikke forventer betydelige prisstigninger i de kommende år, da flere boligejere, i takt med at de forventede prisstigninger indfinder sig, vil forsøge sig med et salg. Det vil alt andet lige øge udbuddet på sigt og derved afdæmpe en opadgående tendens i priserne. Udviklingen er skrøbelig Boligmarkedet befinder sig generelt i en skrøbelig udvikling på grund af usikkerhederne om både dansk og europæisk økonomi. I januarprognosen forudsætter vi blandt andet, at væksten i dansk økonomi vil være lav, og at ledigheden vil være svagt stigende i størstedelen af Følsomhedsanalyser viser, at udfaldsrummet for huspriserne er stort, i tilfælde af at realøkonomien udvikler sig markant anderledes end forudsat i hovedscenariet. Hvis realøkonomien på den ene side bliver forbedret, så viser analysen en tilbagevenden til prisniveauet i 2010 som følge af prisstigninger på 5,7% i 2013 og 3,8% i Sker der en forværring af realøkonomien, kan vi forvente et tilsvarende tilbageslag, som det vi oplevede i Konkret viser analysen prisfald på 2,8% i 2013 og 1,5% i Huspriser i 4. kvartal 2012 og i anvender januarprognosen. Prisudviklingen er opgjort med nominelle ændringer fra 4. til 4. kvartal. Kilde: Nykredit Markets

4 Figur 7: Øst for Storebælt store prisudsving Husprisindeks (2004K1=100) Januarprognosen viser, at vi vil se de største prisstigninger i København, mens Vest- og Sydsjælland fortsat vil være hårdt ramt. Hele landet København Nordsjælland Østsjælland Vest- og Sydsjælland Faktaboks: Følsomhedsanalyser for prognosen Hovedscenarie: Lav dansk vækst, svagt stigende ledighed og næsten uændrede renter i på et 30-årigt fastforrentet lån, et 30-årigt variabelt forrentet lån med renteloft og et 1- årigt rentetilpasningslån. Scenarie med forbedret realøkonomi: Stemningen skifter, og der bliver ro omkring den europæiske gældskrise. Danmark genfinder et vækstspor med positiv vækst på 1-2% p.a. og oplever svagt faldende ledighed, men også svagt stigende renter. Huspristilliden fortsætter opad. Scenarie med forværret realøkonomi: Gældskrisen eskalerer, og Danmark oplever en længerevarende periode med negativ vækst. Ledigheden stiger kraftigt, men renterne forbliver lave. Huspristilliden dykker på ny. Figur 8: Vest for Storebælt afdæmpede prisudsving Husprisindeks (2004K1=100) Landsdelene i Jylland og på Fyn vil opleve beherskede prisstigninger ifølge januarprognosen. Østjylland ligger højest i forhold til Hele landet Fyn Østjylland Sydjylland Nordjylland Vestjylland Tabel 2: Sammenligning af husprisprognoser % 2012P 2013P 2014P Nykredit* jan ,5.1,2.2,0 Nykredit** jan ,4.0,7.1,7 Nationalbanken** dec ,8.2,0.3,8 Økonomi- og dec ,0.0,0.2,0 Indenrigsministeriet** * angiver nominel prisændring fra 4. til 4. kvartal, mens ** angiver nominel år-til-år-prisændring i årlig gennemsnit. Januarprognosen ligger i den mindre optimistiske ende af spektret. Kilde: Nykredit Markets Prisudviklingen er præget af regionale forskelle På landsplan ligger huspriserne i 3. kvartal 2012 ca. 28% over niveauet i Det dækker dog over betydelige regionale forskelle. Øst for Storebælt har årene siden 2004 budt på forholdsvis store prisudsving. I København, Nordsjælland og Østsjælland toppede huspriserne allerede i 4. kvartal 2006, mens de på landsplan først toppede i 2. kvartal De efterfølgende prisfald har været kraftige, og det er kun i København, at priserne i sammenligning med 2004 har klaret sig bedre end landsgennemsnittet. Vest- og Sydsjælland er derimod landets eneste landsdel, hvor priserne i dag er lavere end i Der er desuden ikke udsigt til, at den negative prisboble vil forsvinde i prognoseperioden, da priserne her forventes at vise et markant fald i 2012 og et mindre fald i 2013, mens de kun vil kunne holde niveauet i I København og Nordsjælland forventer vi derimod at se de største prisstigninger i Vest for Storebælt toppede huspriserne forholdsvis sent mellem 4. kvartal 2007 for Østjylland og 3. kvartal 2008 for Sydjylland. Prisudsvingene har desuden været mere afdæmpede end i det østlige Danmark. Det skyldes i høj grad, at boligefterspørgslen ikke på samme måde er påvirket af en katalysator som Københavnsområdet. Det er bemærkelsesværdigt, at huspriserne i alle landsdele vest for Storebælt samlet er steget mere end landsgennemsnittet siden Ifølge januarprognosen vil huspriserne på særligt Fyn udvikle sig positivt med stigninger på 1,5-2,0% i I Øst- og Nordjylland skal vi derimod hen til 2014 før vi forventer pæne prisstigninger. 4 Prognose i den mindre optimistiske ende af spektret Vi forventer, at huspriserne også i 4. kvartal 2012 vil udvikle sig stabilt, således at året samlet vil vise et mindre nominelt prisfald. "Underhænget" fra 2011 indebærer dog et betydeligt år-til-årprisfald, der er på linje med prognoser fra Nationalbanken samt

5 Figur 9: Statistisk over- og underhæng ved annualiserede tal Ved anvendelse af januarprognosen er den sæsonkorrigerede huspris i gennemsnit kr. i 2012 og kr. i Prognosen lyder derfor på en nominel år-til-år-prisstingning på 0,7% i Hvis væksten mod forventning i stedet bliver nul, fastholdes huspriserne på niveauet i 4. kvartal Forskellen mellem dette og årsgennemsnittet defineres som "overhænget" i I 2012 ses et "underhæng". Kvartalsvis Årsgennemsnit 4. kvartal i foregående år Økonomi- og Indenrigsministeriet. Vi er derimod mindre optimistiske, når det gælder udviklingen i de kommende to år. I 2013 forventer vi en beskeden stigning på nominelt 0,7%, mens 2014 forventes at udvise en stigning på 1,7%. Vi vurderer, at det bliver mere end vanskeligt at nå en så betydelig real prisstigning i 2014, som Nationalbanken lægger op til. Faktaboks: Prisændring fra 4. til 4. kvartal Vi foretrækker almindeligvis at opgøre prisudviklingen med ændringer fra 4. til 4. kvartal. Der er dog tradition blandt flere andre institutioner for at opgøre prisudviklingen med annualiserede tal. Med denne opgørelsesmetode bliver januarprognosen noget mere pessimistisk. Det gælder i særdeleshed for 2012, der viser et år-til-år-prisfald på 4,4% mod et fald på 1,5%, når prisændringen fra 4. til 4. kvartal anvendes. Forskellen på 2,9 procentpoint kan tilskrives et statistisk "underhæng" fra 2011, hvor huspriserne faldt markant i alle kvartaler. Niveauet i 4. kvartal er derfor betydeligt lavere end årsgennemsnittet. Problemer med under- og overhæng betyder, at vi finder prisændringer fra 4. til 4. kvartal mere retvisende. 5

6 DISCLOSURE Dette materiale er udarbejdet af Nykredit Markets, der er en del af Nykredit Bank A/S. Nykredit Bank A/S er et dansk aktieselskab, der er under tilsyn af Finanstilsynet. Nykredit Markets investeringsanalyser er udarbejdet i overensstemmelse med Den Danske Finansanalytikerforenings etiske regler og anbefalingerne fra Den Danske Børsmæglerforening. For yderligere information se venligst nykreditmarkets.dk. DISCLAIMER Dette materiale er udarbejdet af Nykredit Markets, der er en del af Nykredit Bank A/S, til personlig orientering for de investorer, som Nykredit Markets har udleveret materialet til. Materialet er udelukkende baseret på offentligt tilgængelige oplysninger. Nykredit Markets påtager sig intet ansvar for rigtigheden, nøjagtigheden eller fuldstændigheden af informationerne i materialet. Anbefalinger skal ikke opfattes som tilbud om køb eller salg af de pågældende værdipapirer, og Nykredit Markets påtager sig intet ansvar for dispositioner foretaget på baggrund af oplysninger i materialet. Oplysninger i materialet om tidligere afkast, simulerede tidligere afkast eller fremtidige afkast kan ikke anvendes som en pålidelig indikator for fremtidige afkast, og afkast kan blive negative. Oplysninger i materialet om kursudvikling kan ikke anvendes som en pålidelig indikator for fremtidig kursudvikling, og kursudviklingen kan blive negativ. Såfremt materialet indeholder oplysninger om en særlig skattebehandling, skal investorer være opmærksomme på, at skattebehandlingen afhænger af den enkelte investors individuelle situation og kan ændre sig fremover. Såfremt materialet indeholder oplysninger baseret på bruttoafkast, kan gebyrer, provisioner og andre omkostninger påvirke afkastet i nedadgående retning. Nykredit Bank A/S og/eller andre selskaber i Nykredit koncernen kan have positioner i værdipapirer, der er omtalt i materialet, samt foretage køb eller salg af samme, ligesom disse selskaber kan være involverede i corporate finance aktiviteter eller andre aktiviteter for virksomheder, der er omtalt i materialet. Materialet må ikke mangfoldiggøres eller distribueres uden samtykke fra Nykredit Markets. Investeringsanalyser og markedsføringsmateriale Analyser til offentligheden eller distributionskanaler udarbejdet af analytikere i Nykredit Markets analysefunktioner anses for at være investeringsanalyser. Anbefalinger til offentligheden eller distributionskanaler vedrørende finansielle instrumenter udarbejdet af andre end analytikere i Nykredit Markets analysefunktioner udgør ikke investeringsanalyser, og der gælder ikke et forbud mod at handle i de finansielle instrumenter omtalt i materialet inden udbredelsen heraf. Sådanne anbefalinger behandles som markedsføringsmateriale. Ansvarshavende redaktør: Underdirektør John Madsen Nykredit - Kalvebod Brygge København V - Tlf Fax

Finansfokus (rettet version) Rentesikring med caps 3M Cibor har set bunden

Finansfokus (rettet version) Rentesikring med caps 3M Cibor har set bunden 3. december 2009 Finansfokus (rettet version) Rentesikring med caps 3M Cibor har set bunden Vi anbefaler at rentesikre dele af sin finansieringsportefølje Rentesikring med caps ved forventning om fortsat

Læs mere

Status for bolig markedet

Status for bolig markedet Danske Analyse Status for bolig markedet. marts 7 Huspriserne er under pres Christian Heinig, analytiker +4 33 44 73 chei@danskebank.dk Steen Bocian, afdelingsdirektør +4 33 44 21 3 stbo@danskebank.dk

Læs mere

Research Danmark Lav oliepris understøtter fremgang i dansk økonomi

Research Danmark Lav oliepris understøtter fremgang i dansk økonomi Investeringsanalyse generelle markedsforhold 8. januar 2015 Research Danmark Lav oliepris understøtter fremgang i dansk økonomi Dansk økonomi er på rette vej. Selvom væksten ikke imponerede i 2014, så

Læs mere

INDHOLD. Resume 3. Beskeden fremgang i 2004 4. Usikkerheden på retur i den globale økonomi 4. Fremgangen i dansk økonomi kommer ikke udefra 5

INDHOLD. Resume 3. Beskeden fremgang i 2004 4. Usikkerheden på retur i den globale økonomi 4. Fremgangen i dansk økonomi kommer ikke udefra 5 Dansk økonomi Danmark taber markedsandele Låneomlægninger giver plads til forbrug Beskæftigelsesfaldet fortsætter ind i 2004 Boligbyggeriet vinder frem Regeringens udmeldinger mangler konsistens 10. december

Læs mere

BOLIGMARKED I FLERE HASTIGHEDER

BOLIGMARKED I FLERE HASTIGHEDER BOLIGMARKED I FLERE HASTIGHEDER Niels Arne Dam, Tina Saaby Hvolbøl og Morten Hedegaard Rasmussen, Økonomisk Afdeling INDLEDNING OG SAMMENFATNING Boligpriserne stiger på landsplan, men boligmarkedet halter

Læs mere

Den københavnske boligboble er blæst væk

Den københavnske boligboble er blæst væk . maj 11 Den københavnske boligboble er blæst væk Redaktion Cheføkonom Christian Hilligsøe Heinig chei@rd.dk Efter de store prisfald på det københavnske boligmarked i kølvandet på finanskrisen, så har

Læs mere

Research Danmark Næppe boble i København men vigtigt med vågent øje

Research Danmark Næppe boble i København men vigtigt med vågent øje Investeringsanalyse generelle markedsforhold 29. april 2015 Research Danmark Næppe boble i København men vigtigt med vågent øje Der er i kølvandet på de ekstremt lave renter kommet øget fokus på risikoen

Læs mere

Boligboblen der bristede: Kan boligpriserne forklares? Og kan deres udsving dæmpes?

Boligboblen der bristede: Kan boligpriserne forklares? Og kan deres udsving dæmpes? 47 Boligboblen der bristede: Kan boligpriserne forklares? Og kan deres udsving dæmpes? Niels Arne Dam, Tina Saaby Hvolbøl, Erik Haller Pedersen, Peter Birch Sørensen og Susanne Hougaard Thamsborg, Økonomisk

Læs mere

Pres på kronen årsager og konsekvenser

Pres på kronen årsager og konsekvenser Pres på kronen årsager og konsekvenser Af Peter Rixen Senior Porteføljemanager peter.rixen@skandia.dk Det har været en meget begivenhedsrig start på det danske obligationsmarked i 20. Den Europæiske Centralbank

Læs mere

Korte eller lange obligationer?

Korte eller lange obligationer? Korte eller lange obligationer? Af Peter Rixen Portfolio manager peter.rixen @skandia.dk Det er et konsensuskald at reducere rentefølsomheden på obligationsbeholdningen. Det er imidlertid langt fra entydigt,

Læs mere

Kommentar. Pari sikkerhed med fleksibilitet. 15. februar 2008. 15. februar 2008

Kommentar. Pari sikkerhed med fleksibilitet. 15. februar 2008. 15. februar 2008 15. februar 2008 15. februar 2008 Kommentar Pari sikkerhed med fleksibilitet Pari-swappen er en konverterbar fastrenteswap, som giver låntager sikkerhed i form af en fast finansieringsrente Swappen giver

Læs mere

Udviklingen på ejerboligmarkedet i de senere år Kan boligpriserne forklares?

Udviklingen på ejerboligmarkedet i de senere år Kan boligpriserne forklares? 1 Udviklingen på ejerboligmarkedet i de senere år Kan boligpriserne forklares? Niels Arne Dam, Tina Saaby Hvolbøl, Erik Haller Pedersen, Peter Birch Sørensen og Susanne Hougaard Thamsborg, Økonomisk Afdeling

Læs mere

Danmarks Nationalbank

Danmarks Nationalbank Danmarks Nationalbank Kvar tal so ver sigt 1. kvartal Del 2 211 D A N M A R K S N A T I O N A L B A N K 2 1 1 1 KVARTALSOVERSIGT, 1. KVARTAL 211, Del 2 Det lille billede på forsiden viser Arne Jacobsens

Læs mere

Sammenhængen mellem konjunkturvendinger og ejerboligpriser i Danmark

Sammenhængen mellem konjunkturvendinger og ejerboligpriser i Danmark H.D. studiet i Finansiering Hovedopgave Forår 2010 --------------- Opgaveløser: Jacob Saltoft Kristiansen Vejleder: Mikkel Høegh Opgaveemne 49 Sammenhængen mellem konjunkturvendinger og ejerboligpriser

Læs mere

Analysen beskriver dermed situationen for de værst ramte boligejere. Boligejere som købte lige før eller efter toppen er bedre stillede.

Analysen beskriver dermed situationen for de værst ramte boligejere. Boligejere som købte lige før eller efter toppen er bedre stillede. NR. 3 APRIL 2011 Der er håb for boligejere der har købt på toppen Der kan godt være lys for enden af tunnelen, selv om man har købt bolig på toppen af markedet. En ny analyse fra Realkreditforeningen viser,

Læs mere

Credit Insight - investeringsanalyse

Credit Insight - investeringsanalyse 6. maj 2008 6. maj 2008 Credit Insight - investeringsanalyse Positiv korrektion er forbi i kreditmarkedet Af Head of Credit Research, Ole Trøst Nissen, otn@nykredit.dk, 44551866 Vi forventer en negativ

Læs mere

Restancer på realkreditlån blandt danske familier

Restancer på realkreditlån blandt danske familier 61 Restancer på realkreditlån blandt danske familier Asger Lau Andersen, Økonomisk Afdeling, og Charlotte Duus, Kapitalmarkedsafdelingen 1. INDLEDNING OG SAMMENFATNING Langt de fleste danske familier betaler

Læs mere

Boligpriser og normaliseringen af renterne frem mod 2020

Boligpriser og normaliseringen af renterne frem mod 2020 Boligpriser og normaliseringen af renterne frem mod 22 Nyt kapitel Det danske boligmarked har været igennem ti turbulente år, hvor uholdbare prisstigninger frem til 27 blev afløst af kraftige prisfald.

Læs mere

Strategisk Fokus. Juni 2015

Strategisk Fokus. Juni 2015 Juni 2015 Cheføkonom Ulrik H. Bie, ulbi@nykredit.dk, 44 55 11 41 Chefstrateg Klaus Dalsgaard, kdh@nykredit.dk, +45 44 55 18 10 Chefanalytiker Tore Stramer, tors@nykredit.dk, 44 55 34 76 Seniorøkonom Anna

Læs mere

HVAD PÅVIRKER PRISUDVIKLINGEN PÅ EN FAMILIEHUSE? OG HVAD ER KONSEKVENSEN AF EN SÅDAN PÅVIRKNING?

HVAD PÅVIRKER PRISUDVIKLINGEN PÅ EN FAMILIEHUSE? OG HVAD ER KONSEKVENSEN AF EN SÅDAN PÅVIRKNING? HD (FR) Studiet 2011 HOVEDOPGAVE Afleveringsdato: 23. maj 2011 Opgaveløser: Søren Staufeldt Vejleder: Karsten Poul Jørgensen HVAD PÅVIRKER PRISUDVIKLINGEN PÅ EN FAMILIEHUSE? OG HVAD ER KONSEKVENSEN AF

Læs mere

Finansieringsmøde. Seminar hos Landbo Thy. 23. oktober 2014

Finansieringsmøde. Seminar hos Landbo Thy. 23. oktober 2014 Finansieringsmøde Seminar hos Landbo Thy 23. oktober 2014 Indhold Kort tur verden rundt ; hvordan ser det ud med økonomierne? Finansiering; hvad skal man være særligt opmærksom på? Rentetilpasning januar

Læs mere

Sverige: Et hårdt år forude Festen slutter i svensk økonomi, som står over for økonomisk recession

Sverige: Et hårdt år forude Festen slutter i svensk økonomi, som står over for økonomisk recession Investeringsanalyse Nordisk Økonomi Økonomi og finans Januar Danmark: Lang vej til opsving Kickstarten giver underskud, men ikke varig vækst Sverige: Et hårdt år forude Festen slutter i svensk økonomi,

Læs mere

Danske boligejeres økonomi

Danske boligejeres økonomi Danske boligejeres økonomi under stærkt svingende boligpriser En registerbaseret undersøgelse af årene 1995 til 2010 Morten Skak Gintautas Bloze Boligøkonomisk Videncenter Danske boligejeres økonomi under

Læs mere

FTF-grupperne og boligmarkedet

FTF-grupperne og boligmarkedet 14.8.2006 Notat 13557 bihj FTF-grupperne og boligmarkedet FTF modtog i november 2005 en henvendelse fra Politiforbundet i Danmark, Dansk Sygeplejeråd og Danmarks Lærerforening med opfordring til, at FTF

Læs mere

Nordisk Økonomi. Juni 2013. Økonomi og finans. Danmark: Klar til temposkift - økonomisk tilpasning forbereder Danmark til vækst

Nordisk Økonomi. Juni 2013. Økonomi og finans. Danmark: Klar til temposkift - økonomisk tilpasning forbereder Danmark til vækst Investeringsanalyse Nordisk Økonomi Juni 2013 Økonomi og finans Danmark: Klar til temposkift - økonomisk tilpasning forbereder Danmark til vækst Sverige: Uklare signaler - men svensk økonomi i langsom

Læs mere

Afdragsfrie lån bruges til at styrke privatøkonomien!

Afdragsfrie lån bruges til at styrke privatøkonomien! Afdragsfrie lån bruges til at styrke privatøkonomien! Realkreditrådet besvarer kritikken af de afdragsfrie lån. Mere end halvdelen af realkreditudlånet til boligejerne er afdragsfrit. Det har udløst en

Læs mere

Ejerboligmarkedet og dansk realkredit

Ejerboligmarkedet og dansk realkredit HD (FR) studiet Afgangsprojekt forår 2013 Afleveringsdato 13. maj 2013 Forfatter: Vejleder: Karsten Poul Jørgensen Afgangsprojekt, HD Finansiel Rådgivning Forår 2013 Handelshøjskolen i København Indholdsfortegnelse

Læs mere

Premium Nyt November 2012

Premium Nyt November 2012 Premium Nyt November Et godt år for investorerne Lad pensionen tage over, hvor efterlønnen slap Positive tendenser på boligmarkedet Få Premium Nyt direkte i din indbakke Tilmeld dig på nordea.dk/premiumnyt

Læs mere

Bedringen breder sig så småt ud på boligmarkedet men polariseringen består

Bedringen breder sig så småt ud på boligmarkedet men polariseringen består 26. januar 215 Bedringen breder sig så småt ud på boligmarkedet men polariseringen består Det diskuteres til tider, om bedringen på boligmarkedet blot dækker over fremgang i landets største by-områder,

Læs mere

Rejsen mod alternative investeringer

Rejsen mod alternative investeringer Dec 87 Dec 88 Dec 89 Dec 90 Dec 91 Dec 92 Dec 93 Dec 94 Dec 95 Dec 96 Dec 97 Dec 98 Dec 99 Dec 00 Dec 01 Dec 02 Dec 03 Dec 04 Dec 05 Dec 06 Dec 07 Dec 08 Dec 09 Dec 10 Dec 11 Dec 12 Dec 13 Dec 14 14. august

Læs mere