Aftale om kommunernes økonomi for

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Aftale om kommunernes økonomi for 2016... 2"

Transkript

1 NOTAT 21. august 2015 LRASM Aftale om kommunernes økonomi for 2016 Indholdsfortegnelse Aftale om kommunernes økonomi for Indledning... 2 Omprioriteringsbidrag på 1% årligt Prioritering af de borgernære serviceområder:... 3 Ældremilliarden uden bindinger:... 3 Ekstraordinære midler til flygtninge:... 4 De overordnede økonomiske rammer for Serviceudgifter... 4 Betinget bloktilskud... 4 Ekstraordinært finansieringstilskud... 5 Lånepuljer... 5 Særtilskud... 6 Anlægsramme... 7 Overførselsudgifterne... 7 DUT kompensation regulering for ny lovgivning... 7 Uændret kommunal skat mulighed for tilskud til skattenedsættelse... 8 Øvrige tiltag... 8

2 Aftale om kommunernes økonomi for 2016 Indledning Regeringen og Kommunernes Landsforening indgik den 3. juli aftale om kommunernes økonomi for Aftalen er præget af det udsatte forhandlingstidspunkt grundet folketingsvalget, hvilket blandt andet indebærer at der er en række delelementer, som først vil blive endeligt forhandlet på plads i september Indholdet i aftalen omfatter dog de samlede økonomiske rammer, og KL forventer udelukkende at september måneds drøftelser vil omhandle mindre præciseringer af det indholdsmæssige. Aftalen tager udgangspunkt i den økonomiske ramme som lå til grund for 2015 budgettet. For at sikre en videreførelse af sidste års niveau, er 2016 rammen som udgangspunkt pris- og lønreguleret, svarende til KLs seneste skøn for udviklingen i de kommunale priser og lønninger fra Derefter er den samlede bloktilskudsramme korrigeret for ny lovgivning, samt nye elementer i dette års aftale. Der er i dette notat fokus på de økonomiske rammer, herunder de enkelte elementers konkrete virkning for Frederikssund kommune. Der henvises i øvrigt til den fulde aftaletekst, som kan ses på kommunens hjemmeside. Følgende emner vil blive nærmere gennemgået: Omprioriteringsbidrag på 1 % årligt Prioritering af de borgernære serviceområder Ældremilliarden uden bindinger Ekstraordinære midler til flygtninge De overordnede økonomiske rammer (serviceudgifter, ekstraordinært tilskud, anlægsramme m.v.) Øvrige tiltag Omprioriteringsbidrag på 1% årligt. Der indføres et omprioriteringsbidrag på 1 % årligt i perioden Baggrunden for indførelsen af omprioriteringsbidraget er, at man inden for den samlede offentlige økonomi årligt ønsker at frigive mindst 1% af det samlede ramme, som efterfølgende via de årlige økonomiaftaler med kommuner og regioner kan prioriteres til eksempelvis sundhed, borgernære områder som ældre, børn og folkeskole m.v. 2/9

3 I praksis betyder det at Kommunens samlede bloktilskud vil blive reduceret med -2,4 mia. kr. årligt, hvilket for Frederikssund Kommune betyder en mindre indtægt på ca. 18 mio. kr. årligt. For at honorere dette optimerings mål vil det være nødvendigt at foretage samlede optimeringer i Frederikssund kommune i perioden for i alt (4 x 18) -72 mio. kr. De større Statslige driftsområder vil ligeledes blive pålagt et årligt optimeringsmål på -2 % årligt, idet Regeringen anerkender at kommunerne i deres budgetlægning formentlig vil skulle finde noget tilsvarende, for at kunne håndtere det løbende udgiftspres til flere ældre m.v. Prioritering af de borgernære serviceområder: Økonomiaftalen forudsætter at der ud af det samlede omprioriteringsbidrag i 2016 på -2,4 mia. kr. vil blive prioriteret 1,9 mia. kr. til de kommunale borgernære serviceområder, herunder ældre børn og folkeskole, hvilket svarer til at Frederikssund kommune får tilbageført 14 mio. kr. Netto bidraget til omprioriteringsøvelsen i 2016 kan derfor for Frederikssund kommune opgøres til (-18+14) -4 mio. kr. Der vil ikke være konkrete bindinger på hvad midlerne til de prioriterede borgernære områder konkret skal bruges til, hvilket må tolkes som en konsekvens af det meget sene tidspunkt økonomiaftalen blev vedtaget på, og dermed regeringens forståelse for at kommunerne er nået meget langt med budgetlægningen for Det vil som sagt være de årlige økonomiaftaler som vil fastlægge hvorvidt det er stat, region eller kommunerne som vil få andel i omprioriteringsbidraget i de kommende år. Budgetmæssigt kan vi derfor udelukkende budgettere med de årlige bidrag, og afvente den konkrete økonomiaftale med henblik på hvorvidt nogle af midlerne føres tilbage til kommunerne. Det må ligeledes forudsættes at et eventuelt prioriteret bidrag fremadrettet vil være pålagt visse forudsætninger for anvendelsen, selvom Regeringen har lovet større frihed til kommunerne, mål- og rammestyring som det bærende princip, og mindre detailstyring. Ældremilliarden uden bindinger: Som en garanti for at kunne levere det fremadrettede omprioriteringsbidrag, har regeringen som sagt lovet kommunerne større frihed, mere mål- og rammestyring, mindre detailstyring m.v. Første skridt i denne retning er at ældremilliarden, som tidligere har haft en række bindinger omkring ansøgning, dokumentation m.v., med virkning fra budgetaftalen 2016 blot indgår i den almindelige bloktilskudsramme, og derfor ikke længere er pålagt de tidligere bindinger. Dette bevirker at Frederikssund kommunes andel på ca. 8,6 mio. kr., umiddelbart kan prioriteres på ny, og i yderste konsekvens prioriteres til øvrige områder eller lægges i kassen. 3/9

4 Fagområdet har udarbejdet et notat, som beskriver hvad midlerne hidtil har været benyttet til. Ekstraordinære midler til flygtninge: Kommunerne står fortsat overfor at skulle modtage et betydeligt antal flygtninge, hvorfor det er besluttet at videreføre det ekstraordinære integrationstilskud som kommunerne modtager i 2015 til Det drejer sig om samlet 325 mio. kr. som fordeler sig på følgende puljer: 200 mio. kr. i ekstraordinært integrationstilskud 125 mio. kr. i investeringstilskud Frederikssund kommunes andel forventes at udgøre -3,180 mio. kr., svarende til 2015 fordelingen. Den endelige fordeling af tilskuddet for 2016 forventes først udmeldt ultimo august måned. Det foreløbige skøn er dog medtaget i grundbudgettet, hvor beløbet er forudsat anvendt til indkvartering, administrative sagsbehandlere, mentorstøtte m.v. Selve ydelserne til flygtningene er ligeledes budgetlagt som en del af grundbudgettet, og kommunerne er her kompenseret via budgetgarantien m.v. De overordnede økonomiske rammer for 2016 Serviceudgifter Kommunernes samlede serviceudgifter tager udgangspunkt i økonomiaftalen for 2015, hvortil kommer forventet pris- og lønudvikling, elementer i økonomiaftalen, samt reguleringer i medfør af DUT princippet, hvilket betyder at rammen korrigeres såfremt kommunerne pålægges eller fratages opgaver. Den samlede serviceramme er opgjort til i alt 234,4 mia. kr., hvor Frederikssund kommunes andel kan opgøres 0,759 %, svarende til 2,010 mia. kr. Status på budgetforslaget for 2016, viser forventede serviceudgifter for i alt 2,005 mia. kr., hvilket umiddelbart giver luft i forhold til kommunens ramme på 5 mio.kr.. Det skal bemærkes at der i dette skøn ikke er indregnet besparelser fra handlingskataloget, eller en anderledes prioritering af ældremilliarden, som nu indgår som en del af kommunens serviceramme. Betinget bloktilskud I bestræbelserne på at få kommunerne til at overholde rammen for serviceudgifter i den indgåede økonomiaftale, er 3 mia. af den samlede bloktilskudsramme betinget af at rammen overholdes i såvel budget som regnskab. 4/9

5 For Frederikssund kommune betyder dette en potentiel budgetusikkerhed på ca. 23 mio. kr. Sanktionen består af såvel en individuel sanktion (60%), samt en kollektiv sanktion (40%). Det er en ramme for kommunerne under et, hvilket betyder at nogle kommuner godt kan overskride deres vejledende serviceramme, så længe andre kommunerne ligger under deres udmeldte ramme. Kommunernes landsforening sørger for at koordinere budgetlægningen for 2016, så der løbende udarbejdes en status for overholdelse af den samlede serviceramme. Eventuelle udfordringer kan resultere i en KL henstilling om at budgetforhandlingerne genåbnes, for at forhindre en eventuel sanktion. Med udgangspunkt i tidligere års erfaring, er der i Frederikssund kommunes budget forudsat at servicerammen overholdes, hvorfor der er budgetlagt med det fulde betingede bloktilskud. Ekstraordinært finansieringstilskud I lighed med aftalen for 2014 og 2015 vil der blive ydet kommunerne et ekstraordinært finansieringstilskud i Tilskuddet udgør 3,5 mia. kr. i 2016, hvor fordelingen foretages på følgende måde: 1 mia. kr. på baggrund af strukturelt underskud 1 mia. kr. på baggrund af beskatningsgrundlag 1,5 mia. kr. på baggrund af folketal For Frederikssund kommune betyder dette, at vi modtager -11,7 mio. kr. som et engangstilskud i 2016, hvorfor denne forudsætning er indlagt i det nuværende grundbudget. Der er ingen forudsætning om at et lignende tilskud vil blive uddelt i , hvorfor beløbet kun er budgetlagt i Lånepuljer Kommunerne har begrænsede muligheder for låneoptagelse, og de konkrete muligheder fremgår af lånebekendtgørelsen. Hvert års økonomiaftaler indeholder imidlertid en række lånepuljer, med henblik på at hjælpe kommuner med begrænset likviditet, eller fremme af specielle tiltag. I økonomiaftalen for 2016 er der afsat følgende lånepuljer: Lånepulje på 500 mio. kr. med henblik på styrkelse af likviditeten i vanskeligt stillede kommuner. Lånepuljer på 800 mio.kr. målrettet små kommuner med behov for større strukturelle investeringer - eksempelvis på borgernære områder, samt til investeringer med effektiviseringspotentiale. Halvdelen af puljen finansieres af staten. Ønsker man del i lånepuljerne, kræver det fremsendelse af en ansøgning, hvorefter Økonomi- og Indenrigsministeriet afgør hvem der kan godkendes til at optage lån indenfor rammerne af de afsatte lånepuljer. 5/9

6 Der vil blive ansøgt om dispensation til følgende projekter: Til- og ombygning af Børnehuse i Skibby Kommunale faciliteter ifm. byudviklingsprojektet Vinge Tilslutninger til den nye fjordforbindelse over Roskilde Fjord. Forbedret trafiksikkerhed Møllevej I grundbudget er forudsat nedenstående låneoptagelse i mio. kr., hvor forudsætningerne i 2017 vil blive tilrettet når der modtages et eventuelt tilsagn på de konkrete ansøgninger: Automatisk låneadgang: Energibesparende foranstaltninger Lån til bet. af ejendomsskatter Udskiftning af lysarmaturer Modtagne/forventede lånedispensationer: Tilbagekøb af vejbelysning fra DONG Ansøgning fra diverse puljer ,000 5,000 5,000 5,000 8,500 8,500 8,500 8,500 17,850 3,250 6,947 10,000 10,000 10,000 I alt 38,297 26,750 23,500 23,500 Note: Låneoptagelse i 2016 vedrører afholdte udg. i 2015 o.s.v. Særtilskud I lighed med tidligere år er der afsat en særtilskudspulje, som fordeles efter ansøgning. Tildelingen foretages indenfor en samlet pulje. Puljen blev ekstraordinært forhøjet til 300 mio. kr. i 2015 aftalen, hvilket er videreført i Der er tre puljer til særtilskud med hver deres samlede tilskudsramme. 19 puljen til kommuner i hovedstadsområdet med særlige økonomiske vanskeligheder 17 puljen til kommuner som i visse dele af kommunen har en høj andel af borgere med sociale problemer 16 puljen til særligt vanskeligt stillede kommuner i hele landet Puljen fordeles efter ansøgning, med en ansøgningsfrist primo august. Frederikssund Kommune har i alle årene søgt og fået tildelt tilskud fra puljen til Kommuner i Hovedstadsområdet med særlige økonomiske vanskeligheder ( 19): mio. kr mio. kr mio. kr mio. kr mio. kr. 6/9

7 mio. kr mio. kr. Der er ikke budgetlagt med en forventning om at vi modtager et tilskud i budget 2016, idet kriterierne løbende ændres, samt at det forventes at blive sværere for Frederikssund kommune at opnå andel i puljen. Anlægsramme Økonomiaftalen indeholder en samlet kommunal anlægsramme på 16,6 mia. kr. Til sammenligning udgjorde rammen til budget ,5 mia. kr. Der bliver ikke udmeldt egentlige vejledende rammer for de enkelte kommuner, men Frederikssund kommunes andel kan skønsmæssigt opgøres til ca. 120 mio. kr. i 2016, hvilket svarer til det fastsatte gennemsnitlige bruttoanlægsniveau i den økonomiske politik. Selvom der ikke er tilknyttet en egentlig sanktion til anlægsrammen, såfremt denne ikke overholdes, indeholder økonomiaftalen en forudsætning om at KL og kommunerne foretager en koordinering af budgetterne med henblik på at sikre at kommunernes budgetter vedtages indenfor den aftalte ramme. Tidligere års bindinger omkring kvalitetsfondsmidler er afskaffet fra 2015, hvorfor der er fri disponering over alle anlægsmidler. Overførselsudgifterne Økonomiaftalen indeholder en fuld finansiering, for kommunerne under et, af de udgifter som forudsættes afholdt af kommunerne. De indlagte skøn vedrørende overførsler vil blive reguleret, såfremt det viser sig at de faktiske udgifter afviger fra aftale skønnet. Det er dog vigtigt at pointere at skønnet omhandler kommunerne under et, hvorfor Frederikssund kommunes udfordringer kan skyldes at vi afviger fra gennemsnittet, og måske tidligere har været overkompenseret. Den vedtagne refusionsreform, hvor kommunerne gradvist overtager et større økonomisk ansvar for en række overførselsudgifter, påvirker det kommende budget ganske voldsomt. De samlede overførselsudgifter vil på denne baggrund stige med over 30 mio. kr. årligt i de kommende år, hvor vi dog kompenseres for denne merudgift via budgetgarantien, tilretninger i udligningsmodellen, DUT midler m.v. DUT kompensation regulering for ny lovgivning Bloktilskuddet for 2016 er reguleret for ændringer i lovgivningen, som påvirker det kommunale udgiftsniveau. Pålægges kommunen nye opgaver tilføres yderligere midler, og fratages kommunen opgaver, vil bloktilskuddet tilsvarende blive reduceret. Økonomiaftalen for 2016 bevirker at indtægtssiden, med baggrund i DUT reguleringen, opskrives med -1,295 mia. kr. Frederikssund kommunes andel heraf kan skønsmæssigt opgøres til - 9,830 mio., hvoraf de -7,936 mio. kr. vedrører refusionsomlægningen på beskæftigelsesområdet. 7/9

8 Den afledte effekt på udgiftssiden er vurderet af fagområdet når det gælder beskæftigelsesområdet, mens den resterende del af DUT reguleringen svarende til (9,830-7,936) 1,894 mio. kr., i første omgang er indlagt i budgetforslaget som en udgiftsramme. Der er samtidig igangsat en administrativ øvelse, med henblik på at kvalificere disse tal yderligere. Uændret kommunal skat mulighed for tilskud til skattenedsættelse Aftalen forudsætter uændret kommunal skattefastsættelse i 2016 for kommunerne under et. Hvis skatten ikke holdes i ro, vil der blive foretaget en reduktion af det kommunale bloktilskud svarende til overskridelsen. Aftalen indeholder dog en mulighed for at nogle kommuner, indenfor en ramme af 200 mio. kr., skal have mulighed for at hæve skatten, under forudsætning af at andre kommuner tilsvarende sænker skatten. For at motivere kommuner til at sætte skatten ned, er der i lighed med de seneste år afsat en pulje, hvor det er muligt at ansøge om en delvis finansiering af provenuetabet ved en nedsættelse. Tilskuddet kan højst udgøre 75 % af provenuetabet i 2016, 50 % i 2017 og 2018 samt 25 % i Den samlede tilskudsramme udgør 200 mio. kr. i 2016, og til sammenligning udgjorde rammen kun 150 mio. kr. i budgetaftalen for Frederikssund kommune har tidligere benyttes sig af denne mulighed i forbindelse med nedsættelse af indkomstskatten i 2013, samt nedsættelse af dækningsafgiften på forretningsejendomme i 2014 og Øvrige tiltag Som nævnt i indledningen var dette års forhandlingsforløb ganske intensivt grundet folketingsvalget, hvorfor en række elementer i aftalen først vil blive endeligt forhandlet på plads i løbet af september måned. Der er nedenfor oplistet en kort beskrivelse af de mest interessante, og ellers henvises til den samlede aftaletekst, som der er linket til øverst i dette notat: Det bærende princip for samarbejdet mellem regeringen og kommunerne skal fortsat være mål- og rammestyring, hvorfor regeringen og KL vil drøfte principperne herfor i september Fortsatte drøftelser omkring effektiviseringer af den kommunale økonomi. Drøfte konkrete forslag til markante regelforenklinger m.v., der giver kommunerne de fornødne styrings- og prioriteringsmuligheder, herunder bla. Liberalisering af planloven, samt forenkling af beskæftigelseslovgivningen m.v. Drøfte størrelsen af grundkapitalindskuddet fra 2017 og frem. I efteråret 2015 gennemføres en analyse af hvilke statslige opgaver der kan overføres til Udbetaling Danmark Regeringen vil gennemføre en forenkling af erhvervsfremmeindsatsen 8/9

9 Regeringen og Kl er enige om at der sammen med Danske kommuner igangsættes et udvalgsarbejde, som skal udarbejde en samlet plan for udbygning af det nære Sundhedsvæsen. 9/9

Oversigtsnotat vedr. budgetlægningen for 2016-2019

Oversigtsnotat vedr. budgetlægningen for 2016-2019 Oversigtsnotat vedr. budgetlægningen for 2016-2019 Indledning Som en del af den igangværende proces med budgetlægningen for 2016-2019, er det forudsat at Økonomiudvalget på deres ordinære møde 20. maj

Læs mere

SOLRØD KOMMUNE. Budget 2015-2018. Overordnede betragtninger om budgetsituationen

SOLRØD KOMMUNE. Budget 2015-2018. Overordnede betragtninger om budgetsituationen SOLRØD KOMMUNE Budget 2015-2018 Overordnede betragtninger om budgetsituationen Den 25. august 2014 2 Udgangspunktet for budgetlægningen for 2015-18 5 Økonomiske nøgletal fra budget 2014-2017 5 Aftale om

Læs mere

Bilag til teknisk budget Budgetperioden 2011-2014

Bilag til teknisk budget Budgetperioden 2011-2014 Den 4. august 2010 Bilag til teknisk budget Budgetperioden 2011-2014 Indholdsfortegnelse. Indtægter...2 Kvalitetsfondsmidler...8 Sanktioner som gælder for 2011...10 Driftsudgifterne...11 Tekniske korrektioner

Læs mere

BUDGET 2014-17 BUDGETNOTAT AUGUST 2013

BUDGET 2014-17 BUDGETNOTAT AUGUST 2013 BUDGET 2014-17 BUDGETNOTAT AUGUST 2013 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Indledning... 3 1.1 Økonomisk politik/strategi... 4 2. Resultatoversigt 2014-17... 4 3. Indtægtsbudgettet... 6 3.1 Skatter, udligning og tilskud...

Læs mere

Generelle bemærkninger til budget 2015 samt budgetoverslagsårene 2016-2018

Generelle bemærkninger til budget 2015 samt budgetoverslagsårene 2016-2018 Generelle bemærkninger til budget 2015 samt budgetoverslagsårene 2016-2018 Nedenfor sammenfattes forudsætningerne bag budgettet i følgende generelle afsnit vedr. budget 2015: 1. Aftalen mellem regeringen

Læs mere

Generelle bemærkninger Budget 2015

Generelle bemærkninger Budget 2015 Budgettet for 2015 blev vedtaget af Kommunalbestyrelsen den 8. oktober 2014. Budgetmaterialet indeholder: 1. Hovedoversigt til budget 2. Sammendrag af budget 3. Resultatoversigt til budget 4. Generelle

Læs mere

Den 12. juni 2010 indgik KL og regeringen aftale om kommunernes økonomi for 2011. Hovedpunkterne i aftalen er følgende:

Den 12. juni 2010 indgik KL og regeringen aftale om kommunernes økonomi for 2011. Hovedpunkterne i aftalen er følgende: Økonomicentrets notat af 14. juni 2010 Den 12. juni 2010 indgik KL og regeringen aftale om kommunernes økonomi for 2011. Hovedpunkterne i aftalen er følgende: Service Anlæg Overførsler Økonomisk trængte

Læs mere

Indholdsfortegnelse til Budget 2013 2016

Indholdsfortegnelse til Budget 2013 2016 213-216 1 Indholdsfortegnelse til 213 216 Læsevejledning... 3 Præsentation af budget... 5 Resultatopgørelse... 29 Mål og Midler: Økonomiudvalget... 32 Politisk organisation... 33 Administrativ organisation...

Læs mere

1.1 Mål- og Budgetfokus maj 13

1.1 Mål- og Budgetfokus maj 13 1.1 Mål- og Budgetfokus maj 13 Overordnede betragtninger om budgetsituationen Budget 2014 2017 1 Indledning Formålet med Mål- og Budgetfokus maj 13 er at give et samlet overblik over budgetsituationen

Læs mere

Budgetforslag 2015-2018

Budgetforslag 2015-2018 Budgetforslag 2015-2018 Sammendrag, 1. behandling September 2014 Indledning Lolland Kommunes budget for året 2015 er baseret på overslagsår 2015 i det oprindeligt vedtagne budget 2014 og fremskrevet til

Læs mere

Administrationens 2. budgetvurdering 2014-17

Administrationens 2. budgetvurdering 2014-17 Administrationens 2. budgetvurdering August 2013 Administrationens 2. budgetvurdering 2014-17 Budgetvurderingen giver Byrådet administrationens vurdering af de økonomiske udfordringer og perspektiver for

Læs mere

2015 BUDGET 201 5-20 1 8

2015 BUDGET 201 5-20 1 8 2015 BUDGET 2015-2018 Forord... 3 1 Generelle bemærkninger... 5 2 Finansiering og balance... 10 3 Grundlaget for budgetlægningen... 13 4 Økonomistyring... 14 Budgetaftale 2015 (16-18)... 17 Hovedoversigt...

Læs mere

Forudsætninger for budgettet

Forudsætninger for budgettet Forudsætninger for budgettet Byrådet har tre overordnede målsætninger, som danner rammerne om udarbejdelsen af budgettet: Serviceudgifter, anlægsudgifter og beskatning skal være i overensstemmelse med

Læs mere

Renter, tilskud, udligning, skatter m.v.

Renter, tilskud, udligning, skatter m.v. - 1 - Renter, tilskud, udligning, skatter m.v. 1. Beskrivelse af ydelser Hovedkonto 7 består af renter, tilskud, udligning, skatter m.v.: Renter omfatter renteindtægter af kommunens tilgodehavender og

Læs mere

Budgetprocedure Budget 2016 og budgetoverslagsårene 2017 2019

Budgetprocedure Budget 2016 og budgetoverslagsårene 2017 2019 Dato 15. februar 2015 Dokumentnr. 20255-15 Sagsnr. 15-314 Reference Egon Boutrup Budgetprocedure Budget 2016 og budget overslagsårene 2017-2019 1/14 2/14 Indhold INDLEDNING 3 Den teknisk/administrative

Læs mere

Budgettet indeholder også en håndsrækning til erhvervslivet i form af en afskaffelse af gebyrerne på erhvervsbyggesager.

Budgettet indeholder også en håndsrækning til erhvervslivet i form af en afskaffelse af gebyrerne på erhvervsbyggesager. Forord Med budgettet for 2015 har Byrådet lagt en plan for kommunens service i de kommende år. Planen bygger på de beslutninger, som byrådet tidligere har truffet, og planen angiver nye prioriteringer

Læs mere

Kommunalbestyrelsen Egedal Kommune 2010-2013

Kommunalbestyrelsen Egedal Kommune 2010-2013 Indholdsfortegnelse Forord 1. Generelle bemærkninger...5 2. Miljøcenteret...30 3. Bygge- og Plancenteret...39 4. Center for Borgerservice...48 5. Ældrecenteret...55 6. Sundhedscenteret...65 7. Jobcenteret...78

Læs mere

Økonomisk overblik 2015

Økonomisk overblik 2015 Økonomisk overblik 2015 Økonomiafdelingen, 1. september 2014 2 INDHOLD 1. Hovedresultater... 4 2. Skatter og generelle tilskud... 7 3. Befolkningsudviklingen og demografisk udgiftspres... 13 4. Serviceudgifterne...

Læs mere

BUDGETFORSLAG 2015 BUDGETOVERSLAG 2016-18. August 2014

BUDGETFORSLAG 2015 BUDGETOVERSLAG 2016-18. August 2014 BUDGETFORSLAG 2015 OG BUDGETOVERSLAG 2016-18 August 2014 INDHOLD Resumé af budgettet... 1 Resultatopgørelse 2015-18... 7 Budgetforudsætninger... 9 1. Skatter.... 10 2. Tilskud og udligning... 13 3. Driftsvirksomhed...

Læs mere

Forord... 1. Resumé af budgettet... 3. Resultatopgørelse 2013-16... 7

Forord... 1. Resumé af budgettet... 3. Resultatopgørelse 2013-16... 7 Budget 2013-2016 INDHOLD Forord... 1 Resumé af budgettet... 3 Resultatopgørelse 2013-16... 7 Budgetforudsætninger... 9 1. Skatter.... 10 2. Tilskud og udligning... 12 3. Driftsvirksomhed... 12 4. Anlægsvirksomhed...

Læs mere

Budget 2013 2016 Budget 2013 Budgetoverslag 2014 2016

Budget 2013 2016 Budget 2013 Budgetoverslag 2014 2016 Budget 2013 2016 Budget 2013 Budgetoverslag 2014 2016 2 Indholdsfortegnelse: Indledning... 4 Generelle bemærkninger til budget... 6 Det skattefinansierede og brugerfinansierede område... 18 Hovedoversigt

Læs mere

Budget 2014-2017 Budget 2014 Budgetoverslag 2015-2017 1

Budget 2014-2017 Budget 2014 Budgetoverslag 2015-2017 1 Budget 2014-2017 Budget 2014 Budgetoverslag 2015-2017 1 1 Indholdsfortegnelse Indledning... 3 Generelle bemærkninger til budget 2014 samt budgetoverslagsårene 2015-2017... 5 Det skattefinansierede og brugerfinansierede

Læs mere

Esbjerg Kommune Budget 2012

Esbjerg Kommune Budget 2012 Esbjerg Kommune Budget 2012 Forsidefoto: Energirenovering af gadelys (forsøgsophængning i Finsensgade oktober 2011) Esbjerg Kommune igangsætter energirenovering af gadelys udskiftning af armaturer for

Læs mere

Budget 2015-2018 Budget 2015 Budgetoverslag 2016-2018

Budget 2015-2018 Budget 2015 Budgetoverslag 2016-2018 Budget 2015-2018 Budget 2015 Budgetoverslag 2016-2018 1 Indholdsfortegnelse Indledning... 3 Generelle bemærkninger til budget 2015 samt budgetoverslagsårene 2016-2018... 5 Det skattefinansierede og brugerfinansierede

Læs mere

Renter, tilskud, udligning, skatter m.v.

Renter, tilskud, udligning, skatter m.v. - 219 - udigning, skatter m.v. Renter, tilskud, udligning, skatter m.v. 1. Baggrund Hovedkonto 7 består af renter, tilskud, udligning, skatter m.v.: Renter omfatter renteindtægter af kommunens tilgodehavender

Læs mere

Økonomisk Politik for Ishøj Kommune

Økonomisk Politik for Ishøj Kommune Økonomisk Politik for Ishøj Kommune Godkendt i Byrådet den 24.06.2014 Indledning Af aftalen om den kommunale økonomi for 2014 fremgår, at KL og regeringen er enige om, at det fremover skal være obligatorisk

Læs mere

Generelle bemærkninger til Budget 2015-2018

Generelle bemærkninger til Budget 2015-2018 Generelle bemærkninger til Budget 2015-2018 Indledning og sammendrag af økonomien Jammerbugt Kommunes budget for 2015 og overslagsårene 2016-18 er vedtaget i Kommunalbestyrelsen den 9. oktober 2014. I

Læs mere

Driftsbudgettet. Præsentation af totalbudgettet for 2015-2018. Notat

Driftsbudgettet. Præsentation af totalbudgettet for 2015-2018. Notat Notat Haderslev Kommune FS Økonomi og Udbud Gåskærgade 26-28 6100 Haderslev Tlf. 74 34 34 34 Fax 74 34 00 34 post@haderslev.dk www.haderslev.dk 6. august 2014 Sagsident: 14/18648 lb.nr. 138479 Sagsbehandler:

Læs mere

Samtlige kommuner. Budgetlægningen for 2015

Samtlige kommuner. Budgetlægningen for 2015 Samtlige kommuner Sagsnr. 2014-7428 Doknr. 153446 Dato 30. juni 2014 Budgetlægningen for 2015 Til brug for budgetlægningen for 2015 udmeldes hermed det statsgaranterede udskrivningsgrundlag og tilskud

Læs mere

Forord... 3. Generelle bemærkninger... 5. Demografistrategi... 8. Finansiering og balance... 10. Grundlaget for budgetlægningen...

Forord... 3. Generelle bemærkninger... 5. Demografistrategi... 8. Finansiering og balance... 10. Grundlaget for budgetlægningen... 2014 BUDGET 2014-17 Forord... 3 Generelle bemærkninger... 5 Demografistrategi... 8 Finansiering og balance... 10 Grundlaget for budgetlægningen... 14 Økonomistyring... 15 Budgetaftale 2014 (15-17)... 18

Læs mere