Bilag. Region Midtjylland. Økonomirapport december 2007 samt regulering af budget 2007 og til Regionsrådets møde den 12.

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Bilag. Region Midtjylland. Økonomirapport december 2007 samt regulering af budget 2007 og 2008. til Regionsrådets møde den 12."

Transkript

1 Region Midtjylland Økonomirapport december 2007 samt regulering budget 2007 og 2008 Bilag til Regionsrådets møde den 12. december 2007 Punkt nr. 44

2 Regionshuset Viborg Økonomirapport december 2007 Regionsøkonomi Budget og Analyse Skottenborg 26 DK-8800 Viborg Tel INDLEDNING Dette er den 3. korte økonomirapport for Region Midtjylland. Rapporten dækker økonomien frem til og med 31. oktober. Det korrigerede budget medtager bevillingsændringerne til og med Regionsrådets beslutninger 24. oktober Disse er ligeledes inkorporeret i det forventede regnskab. Denne økonomirapport er opdelt i fem sektioner: Vurdering økonomien Vurdering udgiftspres på sundhedsområdet i 2008 Vurdering likviditeten o Herunder effekt udgiftspres 2008 Regulering investeringsoversigten 1 VURDERING AF ØKONOMIEN Økonomirapporten december 2007 er en opfølgning på økonomi- og aktivitetsrapporten november Der er ingen væsentlige ændringer i forhold til vurderingen i november rapporten. Det forventede merforbrug udgør i alt 378,9 mio. kr. i forhold til det korrigerede budget. Denne økonomirapport indeholder som et særskilt punkt en vurdering udgiftspresset for sundhedsområdet i I sagsfremstillingen for økonomi- og aktivitetsrapporten november 2007 blev der peget på en række mulige styringstiltag. Administrationen arbejder på at analyserer konsekvenserne disse med henblik på at sikre budgetmæssig balance. Derudover har årets sidste økonomirapport til formål at korrigere budgettet, således at det svarer til det forventede regnskab. Der vil derfor i forbindelse med denne økonomirapport blive søgt om tillægsbevillinger til en lang række bevillinger. Det drejer sig ikke kun om bevillinger til merforbrug, men også om korrektioner mellem bevillingsniveauer i budget I snittene til gennemgås bevillingsændringerne område for område. De bevillingsændringer som skyldes mer-/mindreudgifter bliver som hovedregel overført til Der vil i forbindelse med regnskabslæggelsen 2007 blive forelagt en endelig overførselssag vedrørende regulering budget Overførsler mellem budgetår reguleres jf. Budgetbemærkningerne 2007 efter nedenstående principper: Drift Driftsbevillinger er etårige. Ikke forbrugte bevillinger bortfalder derfor ved regnskabsårets udløb, hvor en ny etårig bevilling træder i krt. Ordningen er som udgangspunkt baseret på, at budgetterne overholdes. Mer- og mindreforbrug overføres som udgangspunkt fuldt ud til næste års bevilling.

3 Mer- og mindreforbrug opgøres i forbindelse med regnskabsslutningen, og de resulterende forslag til tillægsbevillinger forelægges regionsrådet til godkendelse. Overførslerne sker under forudsætning, at institutionernes driftsforudsætninger har været normale, herunder at aktivitets- og serviceniveau har været i overensstemmelse med budgetforudsætningerne. Formålet skal kunne accepteres. Dvs. formålet skal være rimeligt i forhold til institutionens opgaver, planer med institutionen og lignende. Anlæg: Anlægsbevillinger er som hovedregel flerårige og kan omfatte anlægsudgifter/-indtægter og lån. tildeles som etårige bevillinger. Ikke forbrugte bevillinger bortfalder derfor ved regnskabsårets udløb, hvor en ny etårig bevilling rådighedsbeløb træder i krt. Med baggrund i de væsentlige vigelser der findes på sundhedsområdet, findes det formålstjenstligt allerede nu at tage stilling til overførsel mer-/mindreforbrug til budget 2008, idet overførselssagen først forventes at blive fremlagt til godkendelse Regionsrådet i maj Økonomi Der henvises til økonomi- og aktivitetsrapporten november 2007 for nærmere uddybning merforbruget. Nedenstående tabel 1.1 Sammenfatning vurderingen økonomien giver et samlet overblik for de enkelte sektorer og hovedkonti. Tabellen er bygget op omkring de tre finansielle kredsløb, som regionens økonomi består. Tabellen er opdateret med forbrugstallene frem til og med 31. oktober Side 2

4 Tabel 1.1 Sammenfatning vurderingen økonomien Forbrug Opr. Korrigeret pr Mio. kr. B2007 B Forventet R2007 Bevillingsændring 2007 Bevillingsændring 2008 Sundhed A Drift - somatik , , , ,6 432,2-432,2 B Drift - behandlingspsyk , ,8 975, ,6-5,2 5,2 C Andel fælles adm. - drift 309,7 343,1 422,5 333,1-10,0 0,0 D Andel fælles adm. - anlæg 50,0 50,0 0,0 132,0 82,0 0,0 E Anlæg 579,4 873,2 305,2 788,8-84,4 85,4 F Renter 73,1 73,1 14,9 58,0-15,1 0,0 G Finansiering , , , ,0 30,0 0,0 H Afdrag vedr. leasing 137,6 137,6 113,6 137,6 0,0 0,0 I Låneoptag -244,4-588,2 0,0-645,2-57,0 0,0 Resultat hovedkonto 1 1,0-7,9 539,7 364,6 372,5-341,6 Socialområdet J Driftsomkostninger 1.225, ,8 978, ,7 80,9 0,0 K Andel fælles administration 27,3 27,3 24,8 27,3 0,0 0,0 L Driftsindtægter , ,4-916, ,4-82,0 0,0 M Anlæg 140,6 205,2 100,7 180,2-25,0 25,0 N Renter 20,3 20,3 4,1 21,4 1,1 0,0 O Finansiering -5,0-5,0-4,2-5,0 0,0 0,0 P Gæld ældreboliger -140,6-205,2 0,0-180,2 25,0-25,0 Resultat hovedkonto 2 0,0-1,0 187,1-1,0 0,0 Regional Udvikling Q Drift 425,5 426,2 241,0 432,6 6,4 1,2 R Andel fælles administration 5,8 5,8 5,2 5,8 0,0 0,0 S Finansiering -431,2-432,0-359,6-432,0 0,0 0,0 Resultat hovedkonto 3 0,0 0,0-113,4 6,4 6,4 1,2 Total 1,0-9,0 613,4 369,9 378,9-340,4 + = udgifter/merforbrug og - = indtægter/mindreforbrug Nedenstående er en kort sammenfatning de enkelte poster til merforbruget og den dertil hørende bevillingsændring: Finansieringskredsløbet for Sundhed A: Driftsbudgettet - Somatikken Der forventes et merforbrug på driftsbudgettet for det somatiske område på ca. 432 mio. kr. Det forventede merforbrug kan opdeles i: øget behandling Region Midtjyllands borgere svarende til ca. 210 mio. kr., mindre kommunal betaling end budgetteret for specialiseret ambulant og almindelig ambulant genoptræning, hvor kommunerne betaler 100 % DRG-værdien. Der er en indtægtsmanko på 60 mio. kr., som bevillingsmæssigt ligger under sundhedsområdet. Side 3

5 merudgifter til medicintilskud på ca. 60 mio. kr. (regulering for medicingaranti på 45 mio. kr., hvis region Midtjyllands udgiftsstigning svarer til landsgennemsnittet), ubalance i hospitalernes budgetter på ca. 80 mio. kr., merudgift til kommunale dækningsgifter på ca. 21 mio. kr. Der vil i forbindelse med regnskabslæggelsen for 2007 blive fremlagt en endelig overførselssag til budget 2008, når regnskabsresultatet foreligger. I forbindelse med denne økonomirapport søges der i 2007 og 2008 derfor om tillægsbevillinger til følgende bevillingsområder: Tabel 1.2 Ansøgte tillægsbevillinger for Sundhed Bevillingsområde (mio. kr.) Netto Hospitaler m.v. Regionshospitalet Horsens, Brædstrup og Odder 6,459-2,000 4,459 Regionshospitalet Randers og Grenaa 15,784-8,000 7,784 Regionshospitalet Herning, Holstebro, Lemvig, Ringkøbing og Tarm 8,273-10,000-1,727 Regionshospitalet Silkeborg, Hammel Neurocenter og Skanderborg Sundhedscenter 20,721-9,000 11,721 Århus Universitetshospital, Skejby Sygehus 34,018-30,000 4,018 Regionshospitalet Viborg, Kjellerup og Skive 21,294-10,000 11,294 Århus Universitetshospital, Århus Sygehus 6,313-10,500-4,187 Friklinikken, Brædstrup 0,000 0,000 0,000 Fælles puljer og i øvrigt 258, ,728-33,362 Hospitaler m.v. i alt 371, ,228 0,000 Sygesikring m.v. Medicin 61,000-61,000 0,000 Sygesikring i øvrigt 0,000 0,000 0,000 Puljer 0,000 0,000 0,000 Sygesikring m.v. i alt 61,000-61,000 0,000 Sundhed i alt 432, ,228 0,000 B: Driftsbudgettet - Behandlingspsykiatrien Der forventes en mindreudgift på 5,2 mio. kr. Mindreudgiften skyldes blandt andet ubesatte stillinger og et ønske om at overføre visse uddannelsesmidler mv. til I forbindelse med denne økonomirapport søges der derfor om tillægsbevillinger til følgende bevillingsområder: Tabel 1.3 Ansøgte tillægsbevillinger for behandlingspsykiatrien Bevillingsområde (mio. kr.) Netto Behandlingspsykiatrien Børn, Unge og Specialrådgivning 0,000 0,000 0,000 Voksenpsykiatrien, Distrikt Øst 9,400-9,400 0,000 Voksenpsykiatrien, Distrikt Vest -12,800 12,800 0,000 Voksenpsykiatrien, Distrikt Syd -2,000 2,000 0,000 Reduktionsramme - drift 0,200-0,200 0,000 Behandlingspsykiatrien i alt -5,200 5,200 0,000 Der vil i forbindelse med regnskabslæggelsen for 2007 blive fremlagt en endelig overførselssag til budget 2008, når regnskabsresultatet foreligger. C: Andel fællesadministrationen Regionsrådet har den 22. august 2007 godkendt, at merforbruget på 72 mio. kr. vedr. primært It-området finansieres mindreudgifter til renter på 15,1 mio. kr. og et ekstra låneoptag på 57 mio. kr. fra Indenrigs- og Sundhedsministeriets lånepulje til finansiering Side 4

6 engangsinvesteringer i forbindelse med kommunalreformen. Såfremt Indenrigs- og Sundhedsministeriet ikke kan give tilsagn om lånefinansiering finansieres merudgiften den likvide beholdning. Afsnit 1.4 Fællesadministrationen giver en mere detaljeret gennemgang merforbruget, samt finansieringen her. D: Anlægsbudgettet Overførsler fra 2007 til 2008: På anlægsområdet forventes en mindreudgift på 85,4 mio. kr. på grund tidsforskydninger i byggeriet. I nedenstående tabel fremgår de anlægssager og rådighedsbeløb der søges overført fra 2007 til 2008: Tabel 1.4 Anlægssager og rådighedsbeløb som søges overført fra 2007 til 2008 Anlægsbevilling 2007 Forventet Forbrug 2007 Bevillingsændring 2007 Bevillingsændring 2008 Anlægsbevilling, tekst (mio. kr.) Århus Universitetshospital, Århus Sygehus Renovering Onkologisk og Radiologisk d.mv. 312,693 76,538 66,538-10,000 10,000 Køkken 9,000 7,682 3,000-4,682 4,682 Etablering mellemstationer 5,095 2,169 1,069-1,100 1,100 DNC 145,921 39,170 43,870 4,700-4,700 Permanent samling apopleksi 4,900 3,833 4,433 0,600-0,600 Medicoteknisk pulje 1 og 2 45,500 45,500 35,500-10,000 10,000 Udskiftning 2 acc. + 1 højvolt 35,200 35,200 24,200-11,000 11,000 Mammogri - Århus 2,627 2,627 2,027-0,600 0,600 Etabl. Stamcelletransplantationsprogram 15,853 1,603 1,000-0,603 0,603 Mammogri - Horsens 2,358 2,358 1,758-0,600 0,600 Regionshospitalet Viborg Erstatningsbyggeri 8,908 8,908 9,808 0,900-0,900 Århus Universitetshospital, Skejby Retsmedicinsk institut 79,309 36,215 31,215-5,000 5,000 Isolationsstuer 46,650 33,652 7,200-26,452 26,452 Genopretning nød elforsyning 1,756 0,408 0,208-0,200 0,200 Regionshospitalet Silkeborg Opkøb ejendomme 10,697 10,697 0,000-10,697 10,697 Regionshospitalet Horsens Medicinsk deling 27,857 10,553 12,000 1,447-1,447 Renovering Odder 4,300 4,300 0,300-4,000 4,000 Opgradering nødstrømsanlæg 2,200 2,200 0,200-2,000 2,000 Regionshsopitalet Randers Ombygning og renovering badeværelser 7,501 6,733 2,633-4,100 4,100 Renovering Klinisk Fysiologisk deling 2,000 2,000 0,000-2,000 2,000 Total -85,387 85,387 Den endelige overførselssag vil blive fremlagt i forbindelse med regnskabslæggelsen for Regulering og ajourføring investeringsoversigten I snit 4 gennemgås principperne for regulering og ajourføring investeringsoversigten. Jf. denne reguleres rådighedsbeløbene for 2007 med i alt 26,3 mio. kr. for hele sundhedsområdet inkl. behandlingspsykiatrien. Side 5

7 Reguleringen rådighedsbeløbene finansieres låneoptag (vedrørende overførselssagen), PL-reserven og den fælles anlægsreserven. Overførsel midler fra 2006 Med dagsordenspunktet overførsler fra 2006 til 2007, der var på Regionsrådsmødet den 22. august 2007 blev uforbrugte rådighedsbeløb på igangsatte anlægsprojekter i 2006 overført til 2007, således, at projekterne kunne gennemføres. I den forbindelse blev der ved en fejl ikke givet en tillægsbevilling til Regionshospitalet Horsens til etablering en tandklinik i Odder på 1,015 mio. kr. Der søges derfor i forbindelse med denne økonomirapport om overførsel følgende: Tabel 1.5 Overførsel midler til tandklinik i Odder (mio. kr.) Projekt Forbrug Beløb til overførsel Tandklinik Odder 0 1,015 1,015 For at ligestille projektet med de øvrige overførsler vil der i tillæg ske en efterregulering byggeomkostningsindeksniveauet for projektet. Der tillægges derfor 3,8 % (0,039 mio. kr.) i efterregulering og det satte rådighedsbeløb til projektet i 2007 udgør dermed 1,054 mio. kr Finansieringskredsløbet for socialområdet J: Driftsbudgettet Budgettet på socialområdet er udgiftsneutralt for regionen og er fuldt finansieret via takstbetalinger fra kommunerne. For socialområdet har kommunerne efterspurgt flere pladser på regionens tilbud end forudsat i rammetalen. Med baggrund i forventningerne om yderligere driftsomkostninger på i alt 80,9 mio. kr. svarende til efterspørgslen for det enkelte tilbud, og dertil skønnede merudgifter til renter på 1,1 mio. kr. søges der om udgiftsforøgelse på i alt 82,0 mio. kr. Tabel 1.7 Ansøgte tillægsbevillinger til socialområdet Bevillingsområde (mio. kr.) 2007 Socialområdet Børn, Unge og Specialrådgivningen 74,000 Voksensocial 4,700 Distrikt Øst 4,000 Distrikt Vest 0,100 Distrikt Syd -1,900 Fælles udgifter/indtægter 0,000 Kommuneindtægter (jf. tabel 1.8) -82,000 Socialområdet i alt -1,100 I relation til de forventede renteudgifter forøges bevillingen til renteudgifter med 1,1 mio. kr. jf. snit 1.5 De finansielle poster. Der forventes en forøgelse takstbetalingerne på 82,0 mio. kr., således at det det samlede regnskab balancerer. Fordelingen kommuneindtægterne fremgår nedenstående tabel. Side 6

8 Tabel 1.8 Ansøgt fordeling kommuneindtægterne Bevillingsområde Jf. driftsudgifter Jf. renteudgifter Mio. kr. Socialområdet Børn, Unge og Specialrådgivningen -74,000-0,398-74,398 Voksensocial -4,700-0,488-5,188 Distrikt Øst -4,000-0,066-4,066 Distrikt Vest -0,100-0,050-0,150 Distrikt Syd 1,900-0,098 1,802 Fælles udgifter/indtægter 0,000 0,000 0,000 Socialområdet i alt -80,900-1,100-82,000 M: Anlægsbudgettet Der er sat 25 mio. kr. til nye tilbud, hvis kommunerne har ønsker om udbygning. Disse midler forventes ikke at komme i anvendelse i Det forventes, at der skal sættes et beløb til nye tilbud/udbygning eksisterende i 2008 som følge rammetalerne for Tabel 1.9 Ansøgte tillægsbevillinger til socialområdet Bevillingsområde (mio. kr.) Netto Socialområdet Rammebevilling til udvikling (sociale tilbud) -25,000 25,000 0,000 Socialområdet i alt -25,000 25,000 0,000 Regulering og ajourføring investeringsoversigten I tredje sektion denne økonomirapport gennemgås principperne for regulering og ajourføring investeringsoversigten. Jf. denne reguleres rådighedsbeløbene for 2007 med i alt 10,3 mio. kr. for hele socialområdet Finansieringskredsløbet for Regional Udvikling Q: Driftsbudgettet Regional Udvikling forventede ved økonomi- og aktivitetsrapporten november 2007 balance mellem budget og regnskab 2007 med et mindreforbrug på ca. 1,2 mio. kr. I tillæg er der kommet en forventet merudgift på 7,6 mio. kr. jf. nedenstående. Dermed forventer Regional Udvikling et merforbrug på 6,4 mio. kr. i forhold til det nuværende budget. Regional Udvikling har den 23. oktober 2007 modtaget en efterregulering for 2006 vedrørende takstsamarbejdet mellem trikselskaberne og de statslige operatører på jernbanenettet (BusTog-samarbejdet). Efterreguleringen skyldes en fejl i den model, der anvendes i forbindelse med fordeling udgifter og indtægter mellem trikselskaber og de statslige jernbaneoperatører. Det er konsulentfirmaet COWI, der har ansvaret for beregningerne. Efterreguleringen er på 7,6 mio. kr. og skal betales Region Midtjylland/trikselskabet. Herudover medfører fejlen, at der fra og med 2008 kan forventes merudgifter omkring 8 mio. kr. Hertil kommer ændringerne i a conto betalingerne for Disse forhold er ikke indregnet i Midttriks budget for Der søges om tillægsbevilling på 7,6 mio. kr. i 2007, som finansieres den likvide beholdning. Side 7

9 Der bliver derfor ikke tale om overførsel et finansieringsproblem til Det forudsættes dog at Regional Udvikling finder midlerne til merudgifterne i 2008 og frem inden for egen budgetramme. Tabel 1.10 Ansøgte tillægsbevillinger til Regional Udvikling Bevillingsområde (mio. kr.) 2007 Regional Udvikling Kollektiv Trik 7,600 Regional Udvikling i alt 7, Fællesadministrationen Der er uændret vurdering merudgifterne til fællesadministrationen i forhold til økonomi- og aktivitetsrapporten september Fællesadministrationens forventede merforbrug er på 72 mio. kr. jf. nedenstående tabel. Regionsrådet har den 22. august 2007 godkendt, at merforbruget vedrørende primært ITområdet finansieres mindreudgifter til renter på 15,1 mio. kr. og et ekstra låneoptag på 57 mio. kr. fra Indenrigs- og Sundhedsministeriets lånepulje til finansiering engangsinvesteringer i forbindelse med kommunalreformen. Såfremt der ikke gives tilsagn om lånefinansiering, finansieres udgiften den likvide beholdning. Tabel 1.11 Ansøgte tillægsbevillinger til det fællesadministrative område Bevillingsområde (mio. kr.) 2007 Fælles administrationen - drift Direktionen 0,000 Regionssekretariatet -1,700 HR 0,000 Regionsøkonomi 1,500 IT -13,600 Kommunikation 3,800 Ukonkretiseret besparelse 0,000 Fælles administrationen - anlæg Regionshusene 0,000 IT, engangsudgifter 82,000 Etablering driftscenter Holstebro 0,000 Vedligholdelsesarb. Regionshus Viborg 0,000 Fælles administrationen i alt 72,000 Fordeling Sundhed 72,000 Social- og specialundervisning 0,000 Regional udvikling 0,000 IT-området Af økonomi- og aktivitetsrapporten november 2007 fremgår det, at IT forventer et merforbrug på 68,4 mio. kr. fordelt med et mindreforbrug på driften på 13,6 mio. kr. og et merforbrug på it-investeringer på 82 mio. kr. Der er normalt en gråzone mellem, hvilke it-udgifter, der bør konteres som driftsudgifter, og hvilke der bør konteres som anlægsudgifter. Baggrunden for fordelingen mer- og mindreudgifter mellem drift og anlæg skal ses i sammenhæng med, at Regionsrådet har Side 8

10 godkendt, at Indenrigs- og Sundhedsministeriet ansøges om lån til engangsudgifter på i alt 132 mio. kr. i en særlig central pulje oprettet i forbindelse med kommunalreformen. Det er en forudsætning, at engangsudgifterne har karakter investeringer. Derfor konteres alle udgifter, der har karakter investeringsprojekter på anlægskonto. Ansøgning om engangslån er godkendt Regionsrådet dels i forbindelse med vedtagelse budget 2007 på 75 mio. kr. og dels i forbindelse med behandlingen Økonomi- og aktivitetsrapporten, juni 2007, hvor det besluttedes at 57 mio. kr. søges finansieret via ansøgning om lån (lånedispensation) fra Indenrigs- og sundhedsministeriets pulje til engangsudgifter i forbindelse med kommunalreformen. Ved slag fra Indenrigs- og sundhedsministeriets pulje finansieres de 57 mio. kr. kassen. I nedenstående tabel 1.12 fremgår Administrationens forslag til anlægsbevillinger og dermed hvilke it-projekter der søges om lånedispensation til. Tabel 1.12: It-projekter hvortil der gives anlægsbevilling/søges om lånedispensation Projekt Mio. kr. A Investering i it kommunikationsinfrastruktur 82,647 B Investering i driftscentre 12,728 C Investering i standardiseret it udstyr 3,800 D Investering i nyt ledelsesinformationssystem, InfoRM 13,211 E Øvrige 20,000 I alt 132,386 Fordeling mellem Fælles IT & Sundheds IT Fælles-IT 87,136 Sundhed-IT 45,250 Regulering og ajourføring investeringsoversigten I snit 4 gennemgås principperne for regulering og ajourføring investeringsoversigten. Jf. denne reguleres rådighedsbeløbene for 2007 med i alt 0,5 mio. kr. for det fællesadministrative område De finansielle poster Låneoptag Der er endnu ikke kommet svar på indsendte ansøgninger om lånedispensation. Det forventes at der kommer svar fra Indenrigs- og Sundhedsministeriet i nærmeste fremtid. Der er ansøgt om låneoptag på sundhedsområdet for ca. 400 mio. kr., for socialområdet for ca. 180 mio. kr. i henhold til det forventede regnskab og til engangsudgifter på 132 mio. kr. Låneoptagene for 2007 skal jf. lånebekendtgørelsen optages senest den 31. marts Side 9

11 Der er optaget lån på ca. 250 mio. kr. i november på de allerede godkendte låneoptag til bl.a. medicoteknisk udstyr. Renteudgifter Der forventes mindre renteudgifter på 15,1 mio. kr. vedrørende sundhedskredsløbet, som følge senere låneoptag end forventet, herunder senere overtagelse lån vedrørende delingstalerne fra de gamle amter. Mindreudgiften anvendes til finansiering merudgifter på det fællesadministrative område. Merudgifterne til renter vedrørende det sociale område på forventeligt 1,1 mio. kr. dækkes takstbetalingerne fra kommunerne. Af tabellen nedenfor fremgår de bevillingsmæssige ændringer. Tabel 1.14 Ansøgte tillægsbevillinger vedrørende renteudgifter Bevillingsområde (mio. kr.) 2007 Renter Renteudgifter -14,000 Renter i alt -14,000 Fordeling Sundhed -15,100 Social- og specialundervisning 1,100 Side 10

12 2 VURDERING AF UDGIFTSPRES PÅ SUNDHEDSOMRÅDET I 2008 Det samlede skøn på driftsbudgettet på det somatiske område peger på en merudgift i 2007 på 432 mio. kr. Overføres den forventede merudgift på ca. 430 mio. kr. til 2008 ligger der herudover en problemstilling i: At der skal findes en permanent løsning på de manglende indtægter fra andre regioner og manglende indtægter fra genoptræningsområdet på skønnet 260 mio. kr. At talen om budget 2008 for Region Midtjylland indebærer, at der skal findes et beløb på 250 mio. kr. ved øget effektiviseringer i forbindelse med strukturplanen og produktivitetsforbedringer mv. At der skal findes yderligere 15 mio. kr. ved øget effektiviseringer i forbindelse med strukturplanen, idet akutforliget indebærer en opprioritering den præhospitale indsats. Det samlede udgiftspres for 2008 på sundhedsområdet kan opgøres til ca. 955 mio. kr. jf. tabel 2.1. Dertil forventes medicingarantien at give 45 mio. kr. til dækning merudgifterne til medicin i 2007 på ca. 60 mio. kr. Netto udgiftspresset vurderes at udgøre 910 mio. kr. Tabel 2.1 Udgiftspres for sundhedsområdet i 2008 Udgiftspres 2008 mio. kr. A Overførsel merudgift Øget behandling midtjyske borgere 210 Genoptræning 60 Medicintilskud 60 Hospitaler 80 Dækningsgift 20 B Strukturelt problem 260 Genoptræning 90 Medicintilskud 60 Betaling mellem regioner 110 C Budgetforlig Effektivisering strukturplan 100 Ekstraord. Produktivitetskrav ½ % 50 Besparelse fællesudgifter 50 Konkrete initiativer 50 D Akutforlig/præhospital indsats 15 Brutto 955 Evt. medicingaranti -45 Netto 910 Merudgiften i 2007 er sammensat : En væsentlig større behandlingsindsats over for borgere i Region Midtjylland end det tidligere er forventet. I forhold til forudsætningerne i det regulerede budget 2007, som er baseret på økonomitalens forudsætninger, svarer dette til en merudgift på 210 mio. kr. Side 11

13 En markant ændring i forhold til forudsætningerne i budget 2007 vedrørende kommunernes betaling til genoptræning. Der forventes mindre indtægter på 90 mio. kr., hvor 30 mio. kr. foreslås finansieret kassen. Budgettet er her lagt ud fra de forudsætninger, der lå til grund for reguleringen kommunernes og regionernes økonomi i forbindelse med strukturreformen. Der forventes merudgifter til medicintilskud på 60 mio. kr. Der er en garantiordning, hvorefter regionerne får refunderet 75 % merudgifterne. Under forudsætning at Region Midtjyllands merudgifter svarer til landsgennemsnittet vil der blive tale om en efterregulering på 45 mio. kr. Nettomerudgiften vil herefter være på 15 mio. kr. En merudgift på hospitalerne på 80 mio. kr. overføres som engangsbesparelser i 2008, samt en merudgift på 20 mio. kr. til kommunale dækningsgifter. Der føres følgende problemstillinger med over i 2008: Mindreindtægter vedrørende genoptræning svarende til 90 mio. kr. Merudgifter til medicintilskud svarende til 60 mio. kr., hvor der kan være forventning om, at medicingarantien dækker 45 mio. kr. Betalinger mellem regioner svarende til 110 mio. kr. Hertil kommer beslutninger i relation til budgetforliget og akutforliget, hvorefter der skal gennemføres følgende besparelser: Tilvejebringelse effektiviseringer i forbindelse med strukturplanen: målet i budgetforliget var 100 mio. kr., som blev øget til 115 mio. kr. i forbindelse med akutforliget og en øget prioritering den præhospitale indsats. Forøgelse produktivitetskrav fra 2 % til 2½% svarende til 50 mio. kr. Besparelser på serviceområder, vikardækning, fællesindkøb mv. på 50 mio. kr. Besparelse på fælles udgifter på 50 mio. kr. Derudover ligger der en problemstilling i at Region Midtjylland har et meget højt aktivitetsniveau. Det høje aktivitetsniveau i 2007 på 5,7 % betyder at aktivitetsloftet i 2008 nås allerede ved 3,1 %, da der i økonomitalen 2008 er talt en samlet stigning på 8,8 % fra Regnskab 2006 og til regnskab Tabel 2.2 Mulighed for aktivitetsstigning Budget 2008 Aktivitetsstigning egne hospitaler Aktivitetsstigning R2006 til R2008 jf. økonomitale 8,8% Realiseret stigning R2006 til R2007 5,7% Rest til aktivitetsstigning R2007 til R2008 3,1% Her: Produktivitetskrav ,5% Værdi nye aktiviteter 0,6% Yderligere aktivitetsstigning 0,0% Som det fremgår tabel 2.2 er der på forhånd indarbejdet produktivitetskrav på 2,5 % og de nye aktiviteter i form kræftplan, mammogri m.v. skyndes at bruge 0,6 %. Der er dermed ikke yderligere muligheder for aktivitetsstigning i 2008, hvis budgettet skal holdes. Side 12

14 I økonomitalen for 2008 står der: Regeringen og Danske Regioner er enige om at tillægge det gørende betydning, at den indgåede tale realiseres således, at regionernes udgifter i 2008 både i budgetterne og i regnskaberne ligger inden for rammerne talen. Sikring balance i økonomien for 2008 vil fordre, at der gennemføres styringstiltag, som sigter på prioritering behandlingen patienter eller dels som stiller yderligere krav til produktivitetsforbedringer. Det blev i økonomitalen for 2008 talt at der skal gennemføres en analyse følsomheden i bloktilskudskriterierne inden 1. januar 2008 med henblik på at eventuelle ændringer kan gennemføres forud for økonomitalen for Derudover laves der en undersøgelse incitamentsstrukturen og styringsmulighederne på genoptræningsområdet i et samarbejde med KL og Danske Regioner. Resultatet dette arbejde skal foreligge senest 1. april Side 13

15 3 VURDERING AF LIKVIDITETEN Vurdering likviditeten på baggrund banksaldi Likviditeten er opgjort på baggrund de daglige saldi for bankkontiene i Jyske Bank, renset for væsentlige poster, der vedrører de gamle amter. Tabel 3.1 Likviditetsopgørelse for 2007 i mio. kr. Dato Likviditet (ved månedsskifte) 12 mdr. dagligt gns. * (Kassekreditreglen) , , , , , , , , , , , , , , , , ,3 958, ,6 905, *Indtil regionen har eksisteret et år, opgøres det 12 måneders daglige gennemsnit, som et gennemsnit for perioden fra 1. januar 2007 frem til det pågældende månedsskifte. Oktober er den første måned hvor 1/3 det efterregulerede bloktilskud på i alt 538,3 mio. kr. bliver udbetalt. Effekten her ses på likviditetsopgørelsen, da faldet både for månedsskifte likviditeten og likviditeten opgjort efter kassekreditreglen er mindre end i de foregående måneder. Forventet ultimo likviditet 2007 Ved budgetlægningen for 2007 blev ultimo likviditeten for 2007 beregnet til -208 mio. kr. En fornyet vurdering i forbindelse med økonomi- og aktivitetsrapporten november 2007 viste en forventet ultimo likviditet på -874 mio. kr. og en gennemsnitslikviditet på 831 mio. kr. De tilkomne forudsætningsændringer på baggrund denne økonomirapport er medregnet i nedenstående tabel 3.2. Tabel 3.2 Beregning ændringer i likviditeten Opr. B2007 Forventet R2007 Forventet likviditet Mio. kr. Primo likviditet ,7 Resultat hovedkonto 1-1,0-364,6-363,6 Resultat hovedkonto 2 0,0 1,0 1,0 Resultat hovedkonto 3 0,0-6,4-6,4 Tillægsbev. anlæg Fællesadm. -6,8 Låneoptag Forberedelsesudv. 33,9 Delingstalerne -336,0 Ultimo likviditet ,6 + = likviditetstilgang, - = likviditetstræk Side 14

16 Denne vurdering kan ændres, hvis ansøgningen om lånedispensation kommer så sent, at lånene først kan optages efter 1. januar Likviditeten i Budget 2008 Ved budgetvedtagelsen for 2008 blev primo beholdningen for 2008 skønnet til -503 mio. kr., likviditetsvirkningen for 2008 blev skønnet til 0 mio. kr. og den der følgende gennemsnitslikviditet blev beregnet til 650 mio. kr. Med baggrund i den nuværende forventning til økonomien skønnes primo beholdningen for 2008 at være på -886 mio. kr., og den gennemsnitlige likviditet skønnes at blive på 275 mio. kr. Tabel 3.3 viser forudsætningsændringerne for budget Tabel 3.3 Ændrede forudsætninger for likviditeten Mio. kr. Primo beholdning Gns. beholdning Budget Ny forudsætning for Budget Administrationen har på basis den nuværende situation lavet en nærmere analyse konsekvenserne de forøgede merudgifter i 2007, jf. denne Økonomirapport, således at der analyseres på alternativer med henholdsvis finansiering enten den likvide beholdning eller ved at gennemføre besparelser delvist eller fuldt ud svarende til de forventede merudgifter i Scenarier for 2008 Med udgangspunkt i den nye gennemsnits beholdning på 275 mio. kr., skitseres det i det følgende hvorledes sundhedsområdets ubalance påvirker gennemsnitsbeholdningen. De forskellige ubalancers påvirkning antages at være gennemsnitlige for hele året. På baggrund sundhedsområdets forventede merforbrug for 2007, kan det forventes at der vil være ledte effekter her i 2008 jf. snit 2 Vurdering udgiftspresset på sundhedsområdet. De likviditetsmæssige effekter den del udgiftspresset, som der ikke er taget stilling til ved budgetlægningen opsummeres i nedenstående tabel. Tabel 3.4 Ubalancen i 2008 Mio. kr. Ubalance Budget 2007 resultat -430 Strukturelt problem inkl. medicingaranti -215 I alt = likviditetstilgang, - = likviditetstræk Det første scenarie tager udgangspunkt i at Sundhedsområdet i løbet året indhenter det overførte merforbrug fra 2007 på 430 mio. kr., ud fra en gennemsnitsbetragtning forventes dette at forbedre gennemsnitslikviditeten med 215 mio. kr. Samtidig er det forventningen at det strukturelle problem, der føres med ind i 2008 først bringes i balance i løbet året. Dette forværrer gennemsnitslikviditeten med 108 mio. kr. Summen de to effekter medfører at gennemsnits likviditeten forbedres til 383 mio. kr. Side 15

17 Tabel 3.5 Scenarie 1 Gns effekt: 2008 effekt: I det andet scenarie forudsættes det at merforbruget fra 2007 ikke kommer til at belaste sundhedsområdets økonomi i 2008, men i stedet finansieres fuldt ud den likvide beholdning. Ubalancen på 215 mio. kr. vedrørende 2008 forventes stadig at påvirke gennemsnits likviditeten. Summen de to effekter medfører at gennemsnitslikviditeten forværres til 168 mio. kr. Tabel 3.6 Scenarie 2 Gns effekt: 2008 effekt: Ovenstående modeller illustrerer effekten ubalancer på sundhedsområdets budget på gennemsnits likviditeten. Det vil til en hvis grad være muligt at påvirke udviklingen i gennemsnitslikviditeten for året, ved at sikre en optimal timing låneoptag. Side 16

18 4 REGULERING AF INVESTERINGSOVERSIGTEN Ved budgetlægningen for 2007 blev de anlægsprojekter, der skulle overføres til Region Midtjylland fremskrevet med 2,7 % i forhold til de tidligere amters budget 2006 og budgetoverslagsårene Det har vist sig, at de 4 amter har budgetteret i 2006 i forskelligt prisniveau. Det foreslås, at prisfremskrivningen harmoniseres, således at der er et ensartet prisniveau for alle anlægsprojekter. Byggeomkostningsindekset for budget 2007 blev sat til 112,7. Det faktiske byggeomkostningsindeks for 2. kvartal 2007 er Danmarks Statistik opgjort til 117,0. Der vil derfor blive tale om en efterregulering på 3,8 % (svarende til 4,3 procentpoint). Harmoniseringen og efterreguleringen anlægsbudgettet beløber sig til i alt 37,1 mio. kr. fordelt med 26,3 mio. kr. på sundhedsområdet, 10,3 mio. kr. på socialområdet og 0,5 mio. kr. på det fællesadministrative område. I tillæg hertil vil der ske en justering anlægsbevillingerne, så der er overensstemmelse mellem forbrugt midler tillagt rådighedsbeløb og de givne anlægsbevillinger. Baggrund Dette notat er en opfølgning på notatet om pris- og lønniveauet for anlægsprojekter i Budget 2007, som blev behandlet på direktionsmødet den 6. februar Direktionen besluttede på mødet, at: der skal ske en harmonisering 2007 udgangspunktet. Dvs. de projekter i investeringsoversigten, som blev fastlagt ved at tage henholdsvis Århus, Ringkjøbing, Vejle og Viborg amters budgetoverslag tillagt 2,7 %, korrigeres med baggrund i den forskellige praksis der blev anvendt i amterne. Dette betyder at projekterne i den vedtagne investeringsoversigt for 2007 korrigeres med følgende satser (tabel 4.1) i henhold til anlægsprojektets oprindelses amt. Tabel 4.1: Satser til harmonisering Amt Regulering i % Århus 0,90 Ringkjøbing 1,68 Vejle 1,90 Viborg 2,48 pris- og lønreguleringen anlægsbudgettet, som et generelt princip tilknyttes byggeomkostningsindekset for boliger, 2. kvartal, der udarbejdes Danmarks Statistik, hvilket også har været almindelig praksis i de tidligere amter. der gennemføres en efterregulering byggeomkostningsindekset i de tilfælde, hvor vigelsen mellem budgetskønnet og det faktisk udmeldte indeks for 2. kvartal viger med mere end +/- 0,5 %. Side 17

19 Byggeomkostningsindekset for budget 2007 blev sat til 112,7. Det faktiske byggeomkostningsindeks for 2. kvartal 2007 er Danmarks Statistik opgjort til 117,0. Der vil derfor blive tale om en efterregulering på 3,8 %. I det følgende gennemgås forudsætningerne for beregningen reguleringen det korrigerede anlægsbudget for I bilag 1 er der vedlagt tabel med reguleringen investeringsoversigten på projektniveau. Regulering investeringsoversigten for 2007 Med baggrund i direktionens beslutning 6. februar 2007 er den samlede regulering investeringsoversigten beregnet til i alt 37,1 mio. kr. for hovedkonto 1, 2 og 4. Nedenstående tabel 2 viser de summerede tillægsbevillinger for hovedkonto 1, 2 og 4 opdelt på henholdsvis 2006 harmoniseringen og 2007 efterreguleringen. Tabel 4.2: Udgifter til regulering Harmonisering budget 2006 niveau BOI Efterregulering budget 2007 (u/medico) Regulering i alt Mio. kr. Hovedkonto 1 Sundhed 2,519 19,641 22,160 Psykiatri og Social 0,457 1,696 2,153 Uprioriterede midler (reserver og DIR puljer) 1,000 0,990 1,990 Hovedkonto 1 i alt 3,976 22,327 26,303 Hovedkonto 2 2,523 7,780 10,303 Hovedkonto 4 0,073 0,450 0,523 Total 6,572 30,557 37,129 Der henvises til vedlagte bilag der viser beregningerne på projektniveau for henholdsvis harmoniseringen det vedtagne anlægsbudget og efterreguleringen det pr korrigerede anlægsbudget. Harmonisering 2006 niveauet Med udgangspunkt i den oprindelige investeringsoversigt for 2007 er samtlige anlægsprojekter blevet korrigerede med satsen der fremgår tabel 1. Der er dog undtagelser for en række projekter. Følgende projekter er ikke blevet korrigeret for 2006 niveauet: rammebevillingen til medicoteknisk udstyr, Det nye universitetshospital i Århus, PL-reserven, samt rammen til IT engangsudgifter. Efterregulering byggeomkostningsindekset Samtlige anlægsprojekter er blevet reguleret fra byggeomkostningsindeks 112,7 til byggeomkostningsindeks 117,0. Følgende projekter er dog undtaget: alle projekter der vedrører medicoteknisk udstyr, anskfelser, IT-anskfelser, PL reserven, samt rammen til IT engangsudgifter. Side 18

20 Finansiering reguleringen Der er sat en pulje på 5 mio. kr. på hovedkonto 1 til finansiering PL reguleringer. Derudover er der i forbindelse med dispensationsansøgningen for låneoptag til overførslerne inkluderet en efterregulering projekterne på i alt 11,407 mio. kr. (for hovedkonto 1, 2 og 4). I forbindelse med denne udmøntning harmoniseringen og efterreguleringen investeringsoversigten foreslås det, at beløbet for hovedkonto 1 og 4 på i alt 26,826 mio. kr. finansieres lånepuljen med 9,424 mio. kr., PL reserven på 5 mio. kr., og de resterende 12,402 mio. kr. finansieres fælles reserven. Det forventes muligt, at sikre låneoptag til de på hovedkonto 2 holdte anlægsudgifter, deri inkluderes reguleringen rådighedsbeløbene. Kommunerne betaler skrivning og forrentning på lånene via taksterne. Ajourføring anlægsbevillinger Det fremgår investeringsoversigten, at anlægsbevillingerne i forbindelse med fremskrivningen rådighedsbeløbene ved budgetvedtagelsen for 2007, ikke er blevet justeret til 2007 niveauet. De forskellige anlægsbevillinger står dermed i forskellige pristal alt efter året hvor anlægsbevillingen oprindeligt blev givet. Dette gør anlægsbevillingerne svære at sammenligne, men også at det kræver en kompliceret beregning at se hvorvidt bevillingerne kan overholdes med de i investeringsoversigten satte rådighedsbeløb. Derfor vil anlægsbevillingerne i forbindelse med denne regulering blive tilført et beløb (jf. tabel 4.3), således at anlægsbevillingen som minimum udgør summen holdte udgifter frem til og med 2006 tillagt de satte rådighedsbeløb for 2007 og Tabel 4.3: Ajourføring på hovedkontoniveau Ajourføring anlægs- Mio. kr. bevillinger Hovedkonto 1 Sundhed 33,826 Psykiatri og Social 6,284 Uprioriterede midler (reserver og DIR puljer) 0,000 Hovedkonto 1 i alt 40,110 Hovedkonto 2 20,957 Hovedkonto 4 0,694 Total 61,761 Fremover vil anlægsbevillingerne blive tillagt samme beløb, som rådighedsbeløbene bliver fremskrevet med, når et nyt budget bliver dannet. Dvs. fra budgetlægningen for 2009 og fremover. Ajourføringen anlægsbevillingerne har ikke nogen likviditetsmæssig konsekvens, da det er rådighedsbeløbene der er gørende for likviditetstrækket. Side 19

Notat om forslag til Investeringsplan for 2011

Notat om forslag til Investeringsplan for 2011 Regionshuset Viborg Afdeling for Sundhedsplanlægning Aktivitets- og investeringsplanlægning Notat om forslag til Investeringsplan for 2011 Skottenborg 26 8800 Viborg www.regionmidtjylland.dk 0. Baggrund

Læs mere

Bilag. Region Midtjylland. Orientering vedr. status på lånedispensationer og låneoptag i Region Midtjylland i relation til budget 2007 og 2008

Bilag. Region Midtjylland. Orientering vedr. status på lånedispensationer og låneoptag i Region Midtjylland i relation til budget 2007 og 2008 Region Midtjylland Orientering vedr. status på lånedispensationer og låneoptag i Region Midtjylland i relation til budget 2007 og 2008 Bilag til Regionsrådets møde den 12. marts 2008 Punkt nr. 19 Regionshuset

Læs mere

Region Midtjylland. Økonomirapport pr. 31. oktober 2008. Bilag. til Regionsrådets møde den 17. december 2008. Punkt nr. 15

Region Midtjylland. Økonomirapport pr. 31. oktober 2008. Bilag. til Regionsrådets møde den 17. december 2008. Punkt nr. 15 Region Midtjylland Økonomirapport pr. 31. oktober 2008 Bilag til Regionsrådets møde den 17. december 2008 Punkt nr. 15 N O T A T Delaftale sundhedsområdet Regeringen, DF og Liberal Alliance har indgået

Læs mere

Region Midtjylland. Forberedelsesudvalgets regnskab 2006. Bilag. til Forretningsudvalgets møde den 15. maj 2007. Punkt nr. 5

Region Midtjylland. Forberedelsesudvalgets regnskab 2006. Bilag. til Forretningsudvalgets møde den 15. maj 2007. Punkt nr. 5 Region Midtjylland Forberedelsesudvalgets regnskab 2006 Bilag til Forretningsudvalgets møde den 15. maj 2007 Punkt nr. 5 Region Midtjylland under dannelse Forberedelsesudvalgets Regnskab 2006 8. maj 2007

Læs mere

0. Baggrund. Region Midtjylland under dannelse

0. Baggrund. Region Midtjylland under dannelse Notat: Analyse af budget 2006 i Vejle Amt, Ringkøbing Amt, Viborg Amt og Århus Amt i lyset af Lov om regioners godkendelsesordning for væsentlige økonomiske dispositioner 0. Baggrund A. Udkast til bekendtgørelse

Læs mere

Region Midtjylland. Budgetvejledning 2009 for Region Midtjylland. Bilag. til Regionsrådets møde den 16. april 2008 Punkt nr. 8

Region Midtjylland. Budgetvejledning 2009 for Region Midtjylland. Bilag. til Regionsrådets møde den 16. april 2008 Punkt nr. 8 Region Midtjylland Budgetvejledning 2009 for Region Midtjylland Bilag til Regionsrådets møde den 16. april 2008 Punkt nr. 8 Regionshuset Viborg Regionsøkonomi Budget og Analyse Skottenborg 26 Postboks

Læs mere

Plads til ambitioner. Venlig hilsen. Bent Hansen Formand for regionsrådet

Plads til ambitioner. Venlig hilsen. Bent Hansen Formand for regionsrådet Budget 2008 Plads til ambitioner I Region Midtjylland har vi ambitioner. Ambitioner om at udvikle et sundhedsvæsen på højt internationalt niveau. Ambitioner om at sikre tidssvarende og højt specialiserede

Læs mere

Bind 2. Budget 2011, Drifts og anlægsbevillinger, personaleoversigt samt budgetoverslag 2011-2014

Bind 2. Budget 2011, Drifts og anlægsbevillinger, personaleoversigt samt budgetoverslag 2011-2014 Forord Region Midtjyllands Budget 2011 er udarbejdet på grundlag af Lov om Regioner m.v. og Indenrigs- og Sundhedsministeriets regler for udarbejdelse af budgetter i Budget- og regnskabssystem for Regioner.

Læs mere

Sygefraværsstatistik for ansatte i Region Midtjylland 2007

Sygefraværsstatistik for ansatte i Region Midtjylland 2007 Sygefraværsstatistik for ansatte i Region Midtjylland 2007 Regionshuset Viborg HR Indledning HR har udarbejdet sygefraværsstatistikken for 2007. Statistikken er den første årlige fraværsstatistik for Region

Læs mere

Et stramt budget 2015

Et stramt budget 2015 Budget 2015 Et stramt budget 2015 Denne pjece indeholder en kort præsentation af Region Midtjyllands Budget 2015. Du kan få et hurtigt overblik over regionens hovedområder Sundhed, Social, Regional Udvikling

Læs mere

Kortlægning af regionernes budgettering og styring af regionale anlægsinvesteringer

Kortlægning af regionernes budgettering og styring af regionale anlægsinvesteringer Kapitel 1 Kortlægningens indhold Økonomi- og Indenrigsministeriet Finansministeriet Ministeriet for Sundhed- og Forebyggelse Danske Regioner Kortlægning af regionernes budgettering og styring af regionale

Læs mere

REVIDERET - Afsluttende tilretning af forslag til budget 2015-2018

REVIDERET - Afsluttende tilretning af forslag til budget 2015-2018 ØKONOMI OG PERSONALE Dato: 24. september 2014 Økonomibilag nr. 8 2014 Tlf. dir.: 4477 6316 E-mail: jkg@balk.dk Kontakt: Jeppe Krag Sagsid: 00.30.10-P19-2-14 REVIDERET - Afsluttende tilretning af forslag

Læs mere

Efter denne orientering har Økonomiudvalget den 9. august 2010 truffet beslutning om følgende:

Efter denne orientering har Økonomiudvalget den 9. august 2010 truffet beslutning om følgende: Foreløbig budgetbalance for budget 2011-2014. Byrådet fik på møde den 22. juni 2010 gennemgået status på budget 2011 samt økonomiaftalen for kommunerne i 2011, med de usikkerheder dette tidlige tidspunkt

Læs mere

BUDGET 2015-18 Direktionens reviderede budgetforslag

BUDGET 2015-18 Direktionens reviderede budgetforslag Økonomi Økonomi og Udbud Rådhuset Ramsherred 5 5700 Svendborg BUDGET 2015-18 Direktionens reviderede budgetforslag Tlf. 62 23 30 00 Fax. 62 22 48 52 Indledning 10. september 2014 Afsættet for budgetlægningen

Læs mere

ÅBEN DAGSORDEN ØKONOMIUDVALG. Mødedato: 1. december 2009. Gl. Byrådssal, Torvet, Skive. Mødetidspunkt: 16:00. Mødet hævet:

ÅBEN DAGSORDEN ØKONOMIUDVALG. Mødedato: 1. december 2009. Gl. Byrådssal, Torvet, Skive. Mødetidspunkt: 16:00. Mødet hævet: ÅBEN DAGSORDEN ØKONOMIUDVALG Mødedato: 1. december 2009 Mødested: Gl. Byrådssal, Torvet, Skive Mødetidspunkt: 16:00 Mødet hævet: Deltagere: Flemming Eskildsen, Peder Chr. Kirkegaard, Per Jeppesen, Frede

Læs mere

Bevillingsændringer og omplaceringer mellem budgetområder som følge af budgetopfølgning pr. 31/3 2008

Bevillingsændringer og omplaceringer mellem budgetområder som følge af budgetopfølgning pr. 31/3 2008 omplaceringer mellem budgetområder som følge af budgetopfølgning pr. 31/3 2008 Bevilling OBS. Tekst med kursiv angiver konti på et lavere niveau end budgetområder. Hovedkonto 1: Indkøbsfunktionen på Oringe

Læs mere

Halvårsregnskab 2014 bemærkninger

Halvårsregnskab 2014 bemærkninger Halvårsregnskab 2014 bemærkninger I dette notat gives jævnfør reglerne om aflæggelse af halvårsregnskab bemærkninger til væsentlige afvigelser mellem oprindeligt budget 2014 og det forventede regnskab

Læs mere

BUDGET 2009 og budgetoverslag 2010-2012

BUDGET 2009 og budgetoverslag 2010-2012 BUDGET 2009 og budgetoverslag 2010-2012 Regionsrådets 2. budgetbehandling Den 24. september 2008 Budgetbemærkninger inkl. hovedlinjer Bind 1 Forord Region Midtjyllands Budget 2009 er udarbejdet på grundlag

Læs mere

Vejen Kommunes låneoptagelse samt køb af ejendomme i perioden 2010-2013

Vejen Kommunes låneoptagelse samt køb af ejendomme i perioden 2010-2013 Vejen Kommunes låneoptagelse samt køb af ejendomme i perioden 21-213 Baggrund I forbindelse med budgetlægningen for 214 har der været en række politiske drøftelser om udviklingen i den kommunale gæld samt

Læs mere

Økonomisk Politik for Ishøj Kommune

Økonomisk Politik for Ishøj Kommune Økonomisk Politik for Ishøj Kommune Godkendt i Byrådet den 24.06.2014 Indledning Af aftalen om den kommunale økonomi for 2014 fremgår, at KL og regeringen er enige om, at det fremover skal være obligatorisk

Læs mere

Forslag til budget 2014-2017

Forslag til budget 2014-2017 ØKONOMI OG PERSONALE Dato: 15. august 2013 Økonomibilag nr. 7 2013 Tlf. dir.: 4477 6316 E-mail: jkg@balk.dk Kontakt: Jeppe Krag Sagsnr: 2013-1268 Dok.nr: 2013-140248 Forslag til budget 2014-2017 Baggrund

Læs mere

Region Midtjylland. Proces for etablering af Skive Sundhedshus. Bilag. til Regionsrådets møde den 17. december 2008. Punkt nr. 26

Region Midtjylland. Proces for etablering af Skive Sundhedshus. Bilag. til Regionsrådets møde den 17. december 2008. Punkt nr. 26 Region Midtjylland Proces for etablering af Skive Sundhedshus Bilag til Regionsrådets møde den 17. december 2008 Punkt nr. 26 Regionshospitalet Skive. - Placering af Myndighedsafdelingen, Skive Kommune

Læs mere

Kasse- og regnskabsregulativ Revision af 3.02 Forretningsgangsbeskrivelse for drifts-, anlægs- og tillægsbevillinger samt rådighedsbeløb

Kasse- og regnskabsregulativ Revision af 3.02 Forretningsgangsbeskrivelse for drifts-, anlægs- og tillægsbevillinger samt rådighedsbeløb Driftsbevillinger Driftsbevillinger meddeles af Byrådet ved vedtagelse af årsbudgettet. Driftsbevillinger er etårige og bortfalder ved regnskabsårets udgang. Driftsbevillingerne fremgår af den til budgettet

Læs mere

Faxe kommunes økonomiske politik

Faxe kommunes økonomiske politik Formål: Faxe kommunes økonomiske politik 2013-2020 18. februar Faxe kommunes økonomiske politik har til formål at fastsætte de overordnede rammer for kommunens langsigtede økonomiske udvikling og for den

Læs mere

Notat. Budgetopfølgning pr. 31. marts 2015 for det samlede kommunale område

Notat. Budgetopfølgning pr. 31. marts 2015 for det samlede kommunale område Notat Budgetopfølgning pr. 31. marts 2015 for det samlede kommunale område Indholdsfortegnelse: 1 Forord... 2 2 Overordnet regnskabsopgørelse pr. 31. marts 2015 samt forventet regnskab 2015... 2 2.1 Kommentarer

Læs mere

[UDKAST] I lov om regionernes finansiering, jf. lovbekendtgørelse nr. 797 af 27. juni 2011, foretages følgende ændringer:

[UDKAST] I lov om regionernes finansiering, jf. lovbekendtgørelse nr. 797 af 27. juni 2011, foretages følgende ændringer: [UDKAST] Forslag til Lov om ændring af lov om regionernes finansiering (Indførelse af betinget bloktilskud for regionerne og indførelse af sanktioner for regionerne ved overskridelse af budgetterne) 1

Læs mere

Generelle bemærkninger

Generelle bemærkninger givet et overblik over grundlaget for regnskabet. Regnskab 6 GENERELLE BEMÆRKNINGER Formålet med de generelle bemærkninger er at give et samlet overblik over den økonomiske side af regnskabet. De generelle

Læs mere

Økonomiudvalget ODSHERRED KOMMUNE

Økonomiudvalget ODSHERRED KOMMUNE 1. Budgetoplæg 2012-2015 for Odsherred Kommune Sag 306-2010-42702 Dok. 306-2011-210278 Initialer: CLH Åbent Sagens opståen Byrådet skal senest den 15. oktober 2011 have vedtaget et budget for 2012 med

Læs mere

NOTAT. Regionale nøgletal. Introduktion I dette notat præsenteres sammenligninger af nøgletal indenfor økonomi og kvalitet på regionalt niveau.

NOTAT. Regionale nøgletal. Introduktion I dette notat præsenteres sammenligninger af nøgletal indenfor økonomi og kvalitet på regionalt niveau. NOTAT Regionshuset Viborg Koncernøkonomi Sekretariat & Budget Skottenborg 26 8800 Viborg Tlf. 87 28 50 00 www.regionmidtjylland.dk Regionale nøgletal Introduktion I dette notat præsenteres sammenligninger

Læs mere

Ordbog i Økonomistyring

Ordbog i Økonomistyring Ordbog i Økonomistyring Her kan du læse om de mest anvendte begreber i økonomistyringen i Stevns kommune. Analyse Anlægsbevilling Anlægsbudget Basisbudget Beskatningsgrundlag Bevilling Befolkningsprognose

Læs mere

Bilag. Region Midtjylland

Bilag. Region Midtjylland Region Midtjylland Ansøgning om anlægsbevilling til udarbejdelse af projektforslag for flytning af Respirationscenter Vest samt om- og tilbygning til intensiv på Århus Universitetshospital, Skejby Bilag

Læs mere

Principper for budgetopfølgning Odder Rådhus, januar 2011

Principper for budgetopfølgning Odder Rådhus, januar 2011 Principper for budgetopfølgning Odder Rådhus, januar 2011 Dok.nr: 727-2011-5834 2 Indledning. I årets løb anvendes de afsatte midler i overensstemmelse med det vedtagne budget og dets forudsætninger. Midlerne

Læs mere

Region Midtjylland. Forslag til Budget 2009 for Region Midtjylland. Bilag. til Regionsrådets møde den 20. august 2008. Punkt nr. 4

Region Midtjylland. Forslag til Budget 2009 for Region Midtjylland. Bilag. til Regionsrådets møde den 20. august 2008. Punkt nr. 4 Region Midtjylland Forslag til Budget 2009 for Region Midtjylland Bilag til Regionsrådets møde den 20. august 2008 Punkt nr. 4 Regionshuset Viborg Regionsøkonomi Budget og Analyse Notat vedr. forslag til

Læs mere

3. Godkendelse af regnskab 2005 og anmodning om overførsel af overskydende midler fra 2005 til 2006 J.nr. BOR 10/2006

3. Godkendelse af regnskab 2005 og anmodning om overførsel af overskydende midler fra 2005 til 2006 J.nr. BOR 10/2006 INDSTILLING 3. Godkendelse af regnskab 2005 og anmodning om overførsel af overskydende midler fra 2005 til 2006 J.nr. BOR 10/2006 INDSTILLING Borgerrådgiveren indstiller til Borgerrådgiverudvalget, at

Læs mere

Udgifter (+)/Indtægter (-) Oprindeligt Tillægs- Korrigeret Regnskab 1000 kr. Budget bevillinger Budget 12.018 247 12.265 12.124

Udgifter (+)/Indtægter (-) Oprindeligt Tillægs- Korrigeret Regnskab 1000 kr. Budget bevillinger Budget 12.018 247 12.265 12.124 Økonomiudvalget Politisk organisation 1 kr. Budget bevillinger Budget 12.18 247 12.265 12.124 Området omfatter udgifter til politikere, herunder borgmesterløn, borgmesterpensioner, udvalgsvederlag, udgifter

Læs mere

Eventuelle positive reguleringer vedrørende tidligere år (før 2007) anvendes primært til finansiering af afdrag på HUR-lånet

Eventuelle positive reguleringer vedrørende tidligere år (før 2007) anvendes primært til finansiering af afdrag på HUR-lånet Politisk dokument med resume Sagsnummer Bestyrelsen 9. oktober 2008 HVT 08 Byrdefordeling vedrørende renter og afdrag på HUR-lånet Indstilling: Direktionen indstiller, at Renteudgifter på HUR-lånet finansieres

Læs mere

Årsrapport 2009 Maj 2010. Region Midtjylland Skottenborg 26 8800 Viborg koncernoekonomi@stab.rm.dk

Årsrapport 2009 Maj 2010. Region Midtjylland Skottenborg 26 8800 Viborg koncernoekonomi@stab.rm.dk Årsrapport 2009 Årsrapport 2009 Årsrapport 2009 Maj 2010 Region Midtjylland Skottenborg 26 8800 Viborg koncernoekonomi@stab.rm.dk Årsrapporten findes også på: www.regionmidtjylland.dk ISBN 87-7788-252-4

Læs mere

Økonomiudvalget. Referat af tillægsdagsorden

Økonomiudvalget. Referat af tillægsdagsorden Referat af tillægsdagsorden Dato: Tirsdag den Mødetidspunkt: 17:00 Mødelokale: Medlemmer: Fraværende: Mødelokale B105 Conny Trøjborg Krogh (F), Frederik A. Hansen (V), Jesper Kirkegaard (C), Lars Prier

Læs mere

BESLUTNINGSPROTOKOL. Økonomiudvalget. Møde nr. : 18/2012 Sted : Rådhuset i Grenaa Dato : 11. december 2012 Start kl. : 16.00 Slut kl. : 16.

BESLUTNINGSPROTOKOL. Økonomiudvalget. Møde nr. : 18/2012 Sted : Rådhuset i Grenaa Dato : 11. december 2012 Start kl. : 16.00 Slut kl. : 16. Økonomiudvalget BESLUTNINGSPROTOKOL Møde nr. : 18/2012 Sted : Rådhuset i Grenaa Dato : 11. december 2012 Start kl. : 16.00 Slut kl. : 16.15 Medlemmer Jan Petersen (A) (Formand) Jytte Schmidt (F) Torben

Læs mere

Bilag. Region Midtjylland. Regulering af bloktilskud for 2008 og forslag til budgetomplaceringer. til Regionsrådets møde den 20.

Bilag. Region Midtjylland. Regulering af bloktilskud for 2008 og forslag til budgetomplaceringer. til Regionsrådets møde den 20. Region Midtjylland Regulering af bloktilskud for 2008 og forslag til budgetomplaceringer Bilag til Regionsrådets møde den 20. august 2008 Punkt nr. 1 Notat vedr. midtvejsregulering af bloktilskuddet for

Læs mere

Økonomisk politik for Helsingør Kommune Center for Økonomi og Styring

Økonomisk politik for Helsingør Kommune Center for Økonomi og Styring Økonomisk politik for Helsingør Kommune Center for Økonomi og Styring Udarbejdet af Team Budget, Ledelsesinformation & Analyse Vedtaget af Byrådet d. 24. juni 2014 Formål med den Økonomiske politik Den

Læs mere

Bilag. Region Midtjylland. Ansøgninger fra amterne om godkendelse af væsentlige økonomiske dispositioner

Bilag. Region Midtjylland. Ansøgninger fra amterne om godkendelse af væsentlige økonomiske dispositioner Region Midtjylland Ansøgninger fra amterne om godkendelse af væsentlige økonomiske dispositioner Bilag til Forberedelsesudvalgets møde den 20. september 2006 Punkt nr. 7 REGION MIDTJYLLAND Under dannelse

Læs mere

REBILD KOMMUNE. REFERAT Økonomiudvalget. Mødedato: Tirsdag den 30-08-2011. Mødetidspunkt: 17:00. Sted: Mødelokale 1, Støvring Rådhus.

REBILD KOMMUNE. REFERAT Økonomiudvalget. Mødedato: Tirsdag den 30-08-2011. Mødetidspunkt: 17:00. Sted: Mødelokale 1, Støvring Rådhus. Mødedato:. Mødetidspunkt: 17:00. Sted: Mødelokale 1, Støvring Rådhus. Møde slut: 18:45 REFERAT Indholdsfortegnelse Side 1. Budget 2012-2015 - opfølgning på budgetseminar, udmelding af rammer m.v. 533 Underskriftsside

Læs mere

Bilag. Region Midtjylland. Organisering af kvalitetsarbejdet på almenlægeområdet i Region Midtjylland. til Regionsrådets møde den 24.

Bilag. Region Midtjylland. Organisering af kvalitetsarbejdet på almenlægeområdet i Region Midtjylland. til Regionsrådets møde den 24. Region Midtjylland Organisering af kvalitetsarbejdet på almenlægeområdet i Region Midtjylland Bilag til Regionsrådets møde den 24. oktober 2007 Punkt nr. 15 NOTAT Regionshuset Viborg Primær sundhed Skottenborg

Læs mere

Aftale om kommunernes økonomi for 2016... 2

Aftale om kommunernes økonomi for 2016... 2 NOTAT 21. august 2015 LRASM Aftale om kommunernes økonomi for 2016 Indholdsfortegnelse Aftale om kommunernes økonomi for 2016... 2 Indledning... 2 Omprioriteringsbidrag på 1% årligt.... 2 Prioritering

Læs mere

Bilag. Region Midtjylland. Orientering om amternes økonomi ultimo juli 2006

Bilag. Region Midtjylland. Orientering om amternes økonomi ultimo juli 2006 Region Midtjylland Orientering om amternes økonomi ultimo juli 2006 Bilag til Underudvalget vedr. generelle sagers møde den 13. september 2006 Punkt nr. 5 Notat REGION MIDTJYLLAND Under dannelse Tingvej

Læs mere

Udarbejdet af: Dato: 25-01-2013 Sagsnummer.: 00.30.00-Ø00-1-12 Version nr.: 1

Udarbejdet af: Dato: 25-01-2013 Sagsnummer.: 00.30.00-Ø00-1-12 Version nr.: 1 Økonomisk politik For Faaborg-Midtfyn Kommune Udarbejdet af: Dato: 25-01-2013 Sagsnummer.: 00.30.00-Ø00-1-12 Version nr.: 1 Indledning Faaborg-Midtfyn Kommune har siden kommunalreformen arbejdet målrettet

Læs mere

Regnskabsbemærkninger

Regnskabsbemærkninger Regnskabsbemærkninger 2007 Bemærkninger til Regnskab 2007 Forord Region Midtjyllands regnskab 2007 er udarbejdet på grundlag af Lov om Regioner og Velfærdsministeriets regler for udarbejdelse af regnskaber

Læs mere

Hovedkonto 8. Balanceforskydninger

Hovedkonto 8. Balanceforskydninger Hovedkonto 8. Balanceforskydninger - 306-1. Ydre vilkår, grundlag, strategi, organisation og ydelser Hovedkonto 8 indeholder dels årets forskydninger i beholdningen af aktiver og passiver og dels hele

Læs mere

Økonomisk politik for Helsingør Kommune Center for Økonomi og Styring

Økonomisk politik for Helsingør Kommune Center for Økonomi og Styring Økonomisk politik for Helsingør Kommune Center for Økonomi og Styring Udarbejdet af Team Budget, Ledelsesinformation & Analyse Formål med den Økonomiske politik Den Økonomiske politik for Helsingør Kommune

Læs mere

Samtidig med at der foretages en stram styring af budget 2008 og budgetlægningen for 2009, skal kommunens vækststrategi understøttes.

Samtidig med at der foretages en stram styring af budget 2008 og budgetlægningen for 2009, skal kommunens vækststrategi understøttes. Notat En offensiv og balanceret - økonomistyring. 17. januar 2008 Forslag: I forbindelse med gennemførelsen af 3. budgetopfølgning for kunne det konstateres at det budgetværn der er afsat i 2008 ikke kan

Læs mere

Balanceforskydninger

Balanceforskydninger - 165 - Balanceforskydninger 1. Grundlag og beskrivelse af ydelser Hovedkonto 8 indeholder årets forskydninger i beholdningerne af aktiver og passiver, og herunder hører forbrug af likvide aktiver og optagelse

Læs mere

Politisk drejebog til. Budgetlægningen 2014-2017

Politisk drejebog til. Budgetlægningen 2014-2017 Politisk drejebog til Budgetlægningen 2014-2017 Marts 2013 1 Forord Økonomiudvalget godkendte i mødet den 6. februar 2013 en økonomisk politik for budgetperioden 2014-2017. Denne drejebog skal bidrage

Læs mere

Budgetlægning 2009-2012

Budgetlægning 2009-2012 Budgetlægning 2009-2012 J.nr.: Sagsid.: 995084 Åben sag Fmd.Init.: (Doks nr. 1068782) Resume: Økonomiudvalget skal til Byrådet udarbejde forslag til kommunens årsbudget for det kommende regnskabsår, som

Læs mere

Hovedkonto 8, balanceforskydninger - 318 -

Hovedkonto 8, balanceforskydninger - 318 - - 318-1. Ydre vilkår, grundlag, strategi, organisation og ydelser Hovedkonto 8 indeholder dels årets forskydninger i beholdningen af aktiver og passiver og dels hele finansieringssiden af regnskabet. Under

Læs mere

Balanceforskydninger

Balanceforskydninger - 201 - Balanceforskydninger 1. Grundlag og beskrivelse af ydelser Hovedkonto 8 indeholder årets forskydninger i beholdningerne af aktiver og passiver, og herunder hører forbrug af likvide aktiver og optagelse

Læs mere

Hensigten med årets tredje økonomirapport er at angive i hvilken retning årsresultatet for 2007 peger.

Hensigten med årets tredje økonomirapport er at angive i hvilken retning årsresultatet for 2007 peger. Notat Til Bestyrelsen Kopi til 24. januar 2008 1/17 Sagsnummer 107178-236356 THECA Sagsbehandler JWI Direkte 36 13 15 60 Fax 36 13 18 96 JWI@movia.dk CVR nr: 29 89 65 69 EAN nr: 5798000016798 Økonomirapport

Læs mere

Vurderingen omfatter alene sundhedsområdet, idet der pågår et særligt forløb omkring regional udvikling.

Vurderingen omfatter alene sundhedsområdet, idet der pågår et særligt forløb omkring regional udvikling. Dato: 12. april 2015 Analyse af regionens økonomiske situation 2015 og frem 1. Analysens afgrænsning I lighed med sidste år har administrationen udarbejdet en vurdering af de økonomiske perspektiver for

Læs mere

Bevilling: KB 23.11.2010 15.000.000 (Frigivet EAU 05.01.2011) Reserveret til ABA-anlæg, Rådhuset, proj.6176 * -650.000

Bevilling: KB 23.11.2010 15.000.000 (Frigivet EAU 05.01.2011) Reserveret til ABA-anlæg, Rådhuset, proj.6176 * -650.000 Hvidovre Kommune Anlægsregnskab 01.11.2013 Projekt nr. og navn: 0120 Miljø- og energipulje 2011 Funktion og dranst: 002510-3 Bevillingsprogram: 6533000012 Formålet med miljøpuljen er at arbejde for minimering

Læs mere

Sundhedsudvalget 2009-10 SUU alm. del Svar på Spørgsmål 876 Offentligt

Sundhedsudvalget 2009-10 SUU alm. del Svar på Spørgsmål 876 Offentligt Sundhedsudvalget 2009-10 SUU alm. del Svar på Spørgsmål 876 Offentligt SGHNAVN_uaar_p50 DRG SGH SGHNAVN 0312 1501 Gentofte Hospital 0312 2000 Hospitalerne i Nordsjælland 0312 3000 Sygehus Vestsjælland

Læs mere

Movias likviditet har de senere år været styret ud fra nedenstående retningslinjer:

Movias likviditet har de senere år været styret ud fra nedenstående retningslinjer: Politisk dokument med resume Sagsnummer Bestyrelsen 12. september 2013 Mads Lund Larsen 07 Likviditetspolitik Indstilling: Administrationen indstiller, At målet for den gennemsnitlige likvidbeholdning

Læs mere

Referat Økonomiudvalget onsdag den 2. oktober 2013. Kl. 8:00 i Mødelokale 2, Allerslev

Referat Økonomiudvalget onsdag den 2. oktober 2013. Kl. 8:00 i Mødelokale 2, Allerslev Referat onsdag den 2. oktober 2013 Kl. 8:00 i Mødelokale 2, Allerslev Indholdsfortegnelse 1. ØU - Godkendelse af dagsorden...1 2. ØU - 2. behandling af budget 2014-2017...2 02-10-2013 Side 1 1. ØU - Godkendelse

Læs mere

Budgetopfølgning 2/2012

Budgetopfølgning 2/2012 Greve Kommune Direktionen Budgetopfølgning 2/ Samlet notat Greve Kommune Direktionen Budgetopfølgning 2/ 1. Indledning I denne samlede Budgetopfølgning 2 for opgøres den økonomiske status pr. 31. juli,

Læs mere

REGION HOVEDSTADEN. Forretningsudvalgets møde den 11. december 2007. Sag nr. 1. Emne: 4. Økonomirapport 2007. 1 bilag

REGION HOVEDSTADEN. Forretningsudvalgets møde den 11. december 2007. Sag nr. 1. Emne: 4. Økonomirapport 2007. 1 bilag REGION HOVEDSTADEN Forretningsudvalgets møde den 11. december 2007 Sag nr. 1 Emne: 4. Økonomirapport 2007 1 bilag 4. Økonomirapport 2007 Indholdsfortegnelse Kapitel 1 Sammenfatning...1 Kapitel 2 Bevillingsområder...12

Læs mere

Budgetopfølgning. Pr. 31. marts 2013

Budgetopfølgning. Pr. 31. marts 2013 1 Budgetopfølgning Pr. 31. marts 2013 2 Indeholder opfølgning for følgende områder: 1. Samlet konklusion for hele budgettet 2. Udvikling i serviceudgifterne og driftsudgifterne uden for serviceudgifterne

Læs mere

Aftale om budget 2008 for Region Midtjylland

Aftale om budget 2008 for Region Midtjylland Viborg, 10. september 2007 Aftale om budget 2008 for Region Midtjylland Mellem Socialdemokraterne, Det Radikale Venstre, Det Konservative Folkeparti, Socialistisk Folkeparti, Kristendemokraterne, Dansk

Læs mere

1. behandling af budget 2012-2015 og 1. budgetprognose

1. behandling af budget 2012-2015 og 1. budgetprognose 1. behandling af budget 2012-2015 og 1. budgetprognose Sagstype: Åben Type: Økonomiudvalget I Sagsnr.: 11/19949 Sagsfremstilling Byrådet vedtog 25-01-2011 proceduren for budgetlægningen 2012-2015 og besluttede,

Læs mere

Åbent møde for Ældrerådets møde den 27. august 2010 kl. 12:00 i Farsø administrationsbygning, lokale K2

Åbent møde for Ældrerådets møde den 27. august 2010 kl. 12:00 i Farsø administrationsbygning, lokale K2 Åbent møde for Ældrerådets møde den 27. august 2010 kl. 12:00 i Farsø administrationsbygning, lokale K2 Indholdsfortegnelse 039. Meddelelser til Ældrerådets møde den 27. august 2010 75 040. Budget 2011-2014

Læs mere

Dagsorden til møde i Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget

Dagsorden til møde i Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget GENTOFTE KOMMUNE Dagsorden til møde i Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget Mødetidspunkt 11-05-2015 17:00 Mødeafholdelse Udvalgsværelse D Indholdsfortegnelse Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget 11-05-2015

Læs mere

BEVILLINGSREGLER 193

BEVILLINGSREGLER 193 BEVILLINGSREGLER 193 Bevillingsregler Bevillingsmyndighed Som det fremgår af Lov om kommunernes styrelse er Byrådet den eneste bevillingsmyndighed. Dette betyder bl.a., at udvalgene ikke må påbegynde foranstaltninger,

Læs mere

Notat vedr. analyse af takstberegning og økonomistyring for takstfinansierede institutioner - opfølgning på debat i KKR den 11. maj 2007 11.06.

Notat vedr. analyse af takstberegning og økonomistyring for takstfinansierede institutioner - opfølgning på debat i KKR den 11. maj 2007 11.06. GLADSAXE KOMMUNE Kommunaldirektøren Rådhus Allé, 2860 Søborg Tlf.: 39 57 50 02 Fax: 39 66 11 19 E-post: csfmib@gladsaxe.dk www.gladsaxe.dk Notat vedr. analyse af takstberegning og økonomistyring for takstfinansierede

Læs mere

REGION HOVEDSTADEN. Forretningsudvalgets møde den 19. juni 2007. Sag nr. 1. Emne: 2. økonomirapport. 1 bilag

REGION HOVEDSTADEN. Forretningsudvalgets møde den 19. juni 2007. Sag nr. 1. Emne: 2. økonomirapport. 1 bilag REGION HOVEDSTADEN Forretningsudvalgets møde den 19. juni 2007 Sag nr. 1 Emne: 2. økonomirapport 1 bilag 2. Økonomirapport 2007 Indholdsfortegnelse Kapitel 1 Sammenfatning...1 Kapitel 2 Bevillingsområder...12

Læs mere

Bilag til budgetopfølgningen pr. ult. jan. 2012 for økonomiudvalget

Bilag til budgetopfølgningen pr. ult. jan. 2012 for økonomiudvalget Bilag til opfølgningen pr. ult. jan. for økonomiudvalget Samlet oversigt (1.000) kr. Opr. Overført fra tidl. år Tillægsbevillinger* Korr. Budget Afvigelse Drift 257.233-500 256.733 1.000 257.733 Anlæg

Læs mere

Kompetencer og økonomistyring. et styringsdokument i Bornholms Regionskommune

Kompetencer og økonomistyring. et styringsdokument i Bornholms Regionskommune Kompetencer og økonomistyring et styringsdokument i Bornholms Regionskommune Indhold 1 Indledning... 3 1.1 Generelt... 3 1.2 Formål... 3 2 Styreform... 4 2.1 Mål- og rammestyring... 4 2.2 Central styring

Læs mere

Notat. Budget og Regnskabs bemærkninger til afdelingernes budget 2014-2017. 1. Indledning. 2. Udgiftsændringer siden budget 2013.

Notat. Budget og Regnskabs bemærkninger til afdelingernes budget 2014-2017. 1. Indledning. 2. Udgiftsændringer siden budget 2013. Notat Til: Magistraten Den 6. juni 2013 Budget og Regnskabs bemærkninger til afdelingernes budget 2014-2017 Aarhus Kommune Borgmesterens Afdeling 1. Indledning Dette notat beskriver de ændringer og forhold,

Læs mere

Budgetområde 618 Psykiatri og Handicap

Budgetområde 618 Psykiatri og Handicap 2015-2018 område 618 Psykiatri og Handicap Indledning område 618 Psykiatri og Handicap omfatter udgifter til voksne med nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne. Området omfatter udgifter til følgende:

Læs mere

4 KONTERINGSREGLER. Hovedkonto 1 Sundhed SYGEHUSVÆSEN

4 KONTERINGSREGLER. Hovedkonto 1 Sundhed SYGEHUSVÆSEN 4.1 side 1 Dato: Oktober 2011 Ikrafttrædelsesår: Regnskab 2011 4 KONTERINGSREGLER Hovedkonto 1 Sundhed Hovedkontoen omfatter udgifter og indtægter vedrørende regionernes sygehuse og dertil knyttede institutioner

Læs mere

REGION HOVEDSTADEN. Forretningsudvalgets møde den 18. september 2012. Sag nr. bilag

REGION HOVEDSTADEN. Forretningsudvalgets møde den 18. september 2012. Sag nr. bilag REGION HOVEDSTADEN Forretningsudvalgets møde den 18. september 2012 Sag nr. Emne: bilag 3. økonomirapport 2012 Region Hovedstaden 2008 Vedtaget af Regionsrådet september 3. økonomirapport 2012 Bilag 1

Læs mere

Hovedkonto 7. Renter og finansiering

Hovedkonto 7. Renter og finansiering Hovedkonto 7. Renter og finansiering - 318-1. Ydre vilkår, grundlag, strategi, organisation og ydelser Hovedkonto 7 består af renter, tilskud og udligning, skatter m.v. Renterne omfatter renteindtægter

Læs mere

TØNDER KOMMUNE Kongevej 57 6270 Tønder Tlf.74 92 92 92 Mail: toender@toender.dk www.toender.dk Åbningstider: Mandag-tirsdag kl. 10-15 Torsdag kl.

TØNDER KOMMUNE Kongevej 57 6270 Tønder Tlf.74 92 92 92 Mail: toender@toender.dk www.toender.dk Åbningstider: Mandag-tirsdag kl. 10-15 Torsdag kl. Socialudvalget Kvartalsregnskab - pr. 30. september TØNDER KOMMUNE Kongevej 57 6270 Tønder Tlf.74 92 92 92 Mail: toender@toender.dk www.toender.dk Åbningstider: Mandag-tirsdag kl. 10-15 Torsdag kl. 10-17

Læs mere

REBILD KOMMUNE. REFERAT Økonomiudvalget. Mødedato: Tirsdag den 07-09-2010. Mødetidspunkt: 07:30. Sted: Mødelokale 1, Støvring Rådhus.

REBILD KOMMUNE. REFERAT Økonomiudvalget. Mødedato: Tirsdag den 07-09-2010. Mødetidspunkt: 07:30. Sted: Mødelokale 1, Støvring Rådhus. Mødedato:. Mødetidspunkt: 07:30. Sted: Mødelokale 1, Støvring Rådhus. Møde slut: 08:30 Fraværende: Ingen REFERAT Indholdsfortegnelse Side 1. Budget 2011 finansiering 638 2. Orientering 642 3. Lukket -

Læs mere

Gennemførelse af informationsprojekter. Michael Hyldgaard, projektleder

Gennemførelse af informationsprojekter. Michael Hyldgaard, projektleder Gennemførelse af informationsprojekter den, 26. maj 2009. Michael Hyldgaard, projektleder Region Midtjylland InfoRM understøtter Region Midtjyllands ledelses- og styringsgrundlag, og sikrer dialogen mellem

Læs mere

Indstilling. Tilpasninger af Århus Kommunes likviditet. 1. Resume. Til Byrådet via Magistraten Borgmesterens Afdeling. Den 20.

Indstilling. Tilpasninger af Århus Kommunes likviditet. 1. Resume. Til Byrådet via Magistraten Borgmesterens Afdeling. Den 20. Indstilling Til Byrådet via Magistraten Borgmesterens Afdeling Den 20. januar 2010 1. Resume I forbindelse med vedtagelsen af budgettet for 2010-13 lagde forligspartierne vægt på: at kommunens økonomi

Læs mere

BESLUTNINGSPROTOKOL. Økonomiudvalget. Møde nr. : 09/2012 Sted : Økonomiudvalgets mødelokale Dato : 7. august 2012 Start kl. : 13.00 Slut kl. : 15.

BESLUTNINGSPROTOKOL. Økonomiudvalget. Møde nr. : 09/2012 Sted : Økonomiudvalgets mødelokale Dato : 7. august 2012 Start kl. : 13.00 Slut kl. : 15. Økonomiudvalget BESLUTNINGSPROTOKOL Møde nr. : 09/2012 Sted : Økonomiudvalgets mødelokale Dato : 7. august 2012 Start kl. : 13.00 Slut kl. : 15.00 Medlemmer Jan Petersen (A) (Formand) Jytte Schmidt (F)

Læs mere

Specifikation af overførsler fra 2014 til 2015 Økonomi- og Erhvervsudvalget

Specifikation af overførsler fra 2014 til 2015 Økonomi- og Erhvervsudvalget Specifikation af overførsler fra 01 til 015 Økonomi- og Erhvervsudvalget Drift Opr. Budget Korr. Budget Regnskab Rest korr. Årsbudget 001 Kommunalbestyrelse og adm. 111.11 15.869 10.81.055 00 Erhverv og

Læs mere

Fakta om Region Midtjylland 4. Region Midtjyllands værdigrundlag 6. Energimærkning af bygninger 7. Forbruget af el, varme og vand 9

Fakta om Region Midtjylland 4. Region Midtjyllands værdigrundlag 6. Energimærkning af bygninger 7. Forbruget af el, varme og vand 9 Grønt regnskab 2011 Indholdsfortegnelse Indledning 3 Fakta om Region Midtjylland 4 Region Midtjyllands værdigrundlag 6 Indsatsområder 6 Energimærkning af bygninger 7 Forbruget af el, varme og vand 9 Forbrug

Læs mere

Indtægtsbudgettet for Helsingør Kommune i budget 2015-2018

Indtægtsbudgettet for Helsingør Kommune i budget 2015-2018 Center for Økonomi og Styring Stengade 59 3000 Helsingør Tlf. +4549282318 tlj11@helsingor.dk Dato 03.07.14 Sagsbeh. tlj11 Indtægtsbudgettet for Helsingør Kommune i budget 2015-2018 1 Indledning og sammenfatning

Læs mere

Bilag. Region Midtjylland. Bilag til Kasse- og regnskabsregulativet - Finansiel politik for Region Midtjylland

Bilag. Region Midtjylland. Bilag til Kasse- og regnskabsregulativet - Finansiel politik for Region Midtjylland Region Midtjylland Bilag til Kasse- og regnskabsregulativet - Finansiel politik for Region Midtjylland Bilag til Regionsrådets møde den 12. december 2007 Punkt nr. 47-Eftersendelse Regionshuset Viborg

Læs mere

5.4 Bilag til kapitel 5

5.4 Bilag til kapitel 5 Budget- og regnskabssystem for regioner 5.4 - side 1 Dato: 14. marts 2008 Ikrafttrædelsesår: 2007 5.4 Bilag til kapitel 5 5.4.1. Bilag 1 - Resultatopgørelse Sundhed Bloktilskud fra staten (1.90.90) Kommunale

Læs mere

Økonomirapport 2008.5 godkendes som gældende forventninger til resultatet for 2008

Økonomirapport 2008.5 godkendes som gældende forventninger til resultatet for 2008 Politisk dokument uden resume Sagsnummer Bestyrelsen 12. marts 2009 JWI 07 Økonomirapport.5 Indstilling: Direktionen indstiller, at Økonomirapport.5 godkendes som gældende forventninger til resultatet

Læs mere

Puljen til mere pædagogisk personale i dagtilbud

Puljen til mere pædagogisk personale i dagtilbud Puljen til mere pædagogisk personale i dagtilbud Svar på ofte stillede spørgsmål DISPENSATION FRA ANSØGNINGSFRISTEN... 2 KAN KOMMUNALBESTYRELSEN VEDTAGE ÆNDRINGER I TAKSTER OG TILSKUD FØR KOMMUNEN HAR

Læs mere

Bilag til Økonomiregulativ

Bilag til Økonomiregulativ Bilag til Center for Økonomi og Personale Hold-an Vej 7 2750 Ballerup Telefon: 4477 2000 balkom@balk.dk www.ballerup.dk Godkendt den 20-05-2014 1 Indhold 1.... 3 1.1. Formål... 3 1.2. Baggrund... 3 1.3.

Læs mere

OPGAVEOMRÅDER ØKONOMI

OPGAVEOMRÅDER ØKONOMI 1001 Renteindtægter 1001 Renteindtægter OPGAVEOMRÅDER Finansielle indtægter: Renter af likvide aktiver Renter af tilgodehavender Renter af udlæg vedr. forsyningsvirksomheden ØKONOMI Renter: i 1.000 kr.

Læs mere

Kapitel 1 Sammenfatning

Kapitel 1 Sammenfatning 4. Økonomirapport 2007 Indholdsfortegnelse Kapitel 1 Sammenfatning...1 Kapitel 2 Bevillingsområder...12 2.1 Amager Hospital...13 2.2 Bispebjerg Hospital...15 2.3 Bornholms Hospital...17 2.4 Frederiksberg

Læs mere

Der er budgetteret med de forudsætninger om realvækst fra 2009 til 2010, som indgår i Økonomiaftalen for 2010.

Der er budgetteret med de forudsætninger om realvækst fra 2009 til 2010, som indgår i Økonomiaftalen for 2010. Budgetforlig 2010 0 Viborg, den 15. september 2009 Aftale om Budget 2010 for Region Midtjylland Mellem Socialdemokraterne, Socialistisk Folkeparti, Det Radikale Venstre, Enhedslisten De Rød-Grønne og Gunhild

Læs mere

Regnskabsbemærkninger

Regnskabsbemærkninger sbemærkninger Indledning Region Midtjyllands årsregnskab er udarbejdet på grundlag af Lov om Regioner og Ministeriets regler for udarbejdelse af regnskaber i Budget- og ssystem for Regioner. Regionernes

Læs mere

3 DEN AUTORISEREDE KONTOPLAN

3 DEN AUTORISEREDE KONTOPLAN 3 indhold side 1 Dato: 19. juli 2006 Ikrafttrædelsesår: Budget 2007 3 DEN AUTORISEREDE KONTOPLAN Indhold Side 1 Sundhed 3.1-1 2 Social og specialundervisning 3.2-1 3 Regional udvikling 3.3-1 4 Fælles formål

Læs mere

SparLån 10-11. Fredericia Kommune Økonomirapportering regnskabsår 2010. Det tekniske område 29.051-29.912. Byfornyelse, drift spar/lån 2010/2011 BÅT

SparLån 10-11. Fredericia Kommune Økonomirapportering regnskabsår 2010. Det tekniske område 29.051-29.912. Byfornyelse, drift spar/lån 2010/2011 BÅT Driftsudgifter Det tekniske område 29.051-29.912 Boligudvikling Byfornyelse, drift spar/lån 2010/2011 Der er tale om overførsel midler i forbindelse med indfrielse lån ydet af det tidligere Bygningsforbedringsudvalg.

Læs mere

Region Midtjylland. Ændringer til budgetforslag 2008. Bilag. til Forretningsudvalgets møde 18. september 2007. Punkt nr. 19

Region Midtjylland. Ændringer til budgetforslag 2008. Bilag. til Forretningsudvalgets møde 18. september 2007. Punkt nr. 19 Region Midtjylland Ændringer til budgetforslag 2008 Bilag til Forretningsudvalgets møde 18. september 2007 Punkt nr. 19 Viborg, 10. september 2007 Aftale om budget 2008 for Region Midtjylland Mellem Socialdemokraterne,

Læs mere