Bilag. Region Midtjylland. Økonomirapport december 2007 samt regulering af budget 2007 og til Regionsrådets møde den 12.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Bilag. Region Midtjylland. Økonomirapport december 2007 samt regulering af budget 2007 og 2008. til Regionsrådets møde den 12."

Transkript

1 Region Midtjylland Økonomirapport december 2007 samt regulering budget 2007 og 2008 Bilag til Regionsrådets møde den 12. december 2007 Punkt nr. 44

2 Regionshuset Viborg Økonomirapport december 2007 Regionsøkonomi Budget og Analyse Skottenborg 26 DK-8800 Viborg Tel INDLEDNING Dette er den 3. korte økonomirapport for Region Midtjylland. Rapporten dækker økonomien frem til og med 31. oktober. Det korrigerede budget medtager bevillingsændringerne til og med Regionsrådets beslutninger 24. oktober Disse er ligeledes inkorporeret i det forventede regnskab. Denne økonomirapport er opdelt i fem sektioner: Vurdering økonomien Vurdering udgiftspres på sundhedsområdet i 2008 Vurdering likviditeten o Herunder effekt udgiftspres 2008 Regulering investeringsoversigten 1 VURDERING AF ØKONOMIEN Økonomirapporten december 2007 er en opfølgning på økonomi- og aktivitetsrapporten november Der er ingen væsentlige ændringer i forhold til vurderingen i november rapporten. Det forventede merforbrug udgør i alt 378,9 mio. kr. i forhold til det korrigerede budget. Denne økonomirapport indeholder som et særskilt punkt en vurdering udgiftspresset for sundhedsområdet i I sagsfremstillingen for økonomi- og aktivitetsrapporten november 2007 blev der peget på en række mulige styringstiltag. Administrationen arbejder på at analyserer konsekvenserne disse med henblik på at sikre budgetmæssig balance. Derudover har årets sidste økonomirapport til formål at korrigere budgettet, således at det svarer til det forventede regnskab. Der vil derfor i forbindelse med denne økonomirapport blive søgt om tillægsbevillinger til en lang række bevillinger. Det drejer sig ikke kun om bevillinger til merforbrug, men også om korrektioner mellem bevillingsniveauer i budget I snittene til gennemgås bevillingsændringerne område for område. De bevillingsændringer som skyldes mer-/mindreudgifter bliver som hovedregel overført til Der vil i forbindelse med regnskabslæggelsen 2007 blive forelagt en endelig overførselssag vedrørende regulering budget Overførsler mellem budgetår reguleres jf. Budgetbemærkningerne 2007 efter nedenstående principper: Drift Driftsbevillinger er etårige. Ikke forbrugte bevillinger bortfalder derfor ved regnskabsårets udløb, hvor en ny etårig bevilling træder i krt. Ordningen er som udgangspunkt baseret på, at budgetterne overholdes. Mer- og mindreforbrug overføres som udgangspunkt fuldt ud til næste års bevilling.

3 Mer- og mindreforbrug opgøres i forbindelse med regnskabsslutningen, og de resulterende forslag til tillægsbevillinger forelægges regionsrådet til godkendelse. Overførslerne sker under forudsætning, at institutionernes driftsforudsætninger har været normale, herunder at aktivitets- og serviceniveau har været i overensstemmelse med budgetforudsætningerne. Formålet skal kunne accepteres. Dvs. formålet skal være rimeligt i forhold til institutionens opgaver, planer med institutionen og lignende. Anlæg: Anlægsbevillinger er som hovedregel flerårige og kan omfatte anlægsudgifter/-indtægter og lån. tildeles som etårige bevillinger. Ikke forbrugte bevillinger bortfalder derfor ved regnskabsårets udløb, hvor en ny etårig bevilling rådighedsbeløb træder i krt. Med baggrund i de væsentlige vigelser der findes på sundhedsområdet, findes det formålstjenstligt allerede nu at tage stilling til overførsel mer-/mindreforbrug til budget 2008, idet overførselssagen først forventes at blive fremlagt til godkendelse Regionsrådet i maj Økonomi Der henvises til økonomi- og aktivitetsrapporten november 2007 for nærmere uddybning merforbruget. Nedenstående tabel 1.1 Sammenfatning vurderingen økonomien giver et samlet overblik for de enkelte sektorer og hovedkonti. Tabellen er bygget op omkring de tre finansielle kredsløb, som regionens økonomi består. Tabellen er opdateret med forbrugstallene frem til og med 31. oktober Side 2

4 Tabel 1.1 Sammenfatning vurderingen økonomien Forbrug Opr. Korrigeret pr Mio. kr. B2007 B Forventet R2007 Bevillingsændring 2007 Bevillingsændring 2008 Sundhed A Drift - somatik , , , ,6 432,2-432,2 B Drift - behandlingspsyk , ,8 975, ,6-5,2 5,2 C Andel fælles adm. - drift 309,7 343,1 422,5 333,1-10,0 0,0 D Andel fælles adm. - anlæg 50,0 50,0 0,0 132,0 82,0 0,0 E Anlæg 579,4 873,2 305,2 788,8-84,4 85,4 F Renter 73,1 73,1 14,9 58,0-15,1 0,0 G Finansiering , , , ,0 30,0 0,0 H Afdrag vedr. leasing 137,6 137,6 113,6 137,6 0,0 0,0 I Låneoptag -244,4-588,2 0,0-645,2-57,0 0,0 Resultat hovedkonto 1 1,0-7,9 539,7 364,6 372,5-341,6 Socialområdet J Driftsomkostninger 1.225, ,8 978, ,7 80,9 0,0 K Andel fælles administration 27,3 27,3 24,8 27,3 0,0 0,0 L Driftsindtægter , ,4-916, ,4-82,0 0,0 M Anlæg 140,6 205,2 100,7 180,2-25,0 25,0 N Renter 20,3 20,3 4,1 21,4 1,1 0,0 O Finansiering -5,0-5,0-4,2-5,0 0,0 0,0 P Gæld ældreboliger -140,6-205,2 0,0-180,2 25,0-25,0 Resultat hovedkonto 2 0,0-1,0 187,1-1,0 0,0 Regional Udvikling Q Drift 425,5 426,2 241,0 432,6 6,4 1,2 R Andel fælles administration 5,8 5,8 5,2 5,8 0,0 0,0 S Finansiering -431,2-432,0-359,6-432,0 0,0 0,0 Resultat hovedkonto 3 0,0 0,0-113,4 6,4 6,4 1,2 Total 1,0-9,0 613,4 369,9 378,9-340,4 + = udgifter/merforbrug og - = indtægter/mindreforbrug Nedenstående er en kort sammenfatning de enkelte poster til merforbruget og den dertil hørende bevillingsændring: Finansieringskredsløbet for Sundhed A: Driftsbudgettet - Somatikken Der forventes et merforbrug på driftsbudgettet for det somatiske område på ca. 432 mio. kr. Det forventede merforbrug kan opdeles i: øget behandling Region Midtjyllands borgere svarende til ca. 210 mio. kr., mindre kommunal betaling end budgetteret for specialiseret ambulant og almindelig ambulant genoptræning, hvor kommunerne betaler 100 % DRG-værdien. Der er en indtægtsmanko på 60 mio. kr., som bevillingsmæssigt ligger under sundhedsområdet. Side 3

5 merudgifter til medicintilskud på ca. 60 mio. kr. (regulering for medicingaranti på 45 mio. kr., hvis region Midtjyllands udgiftsstigning svarer til landsgennemsnittet), ubalance i hospitalernes budgetter på ca. 80 mio. kr., merudgift til kommunale dækningsgifter på ca. 21 mio. kr. Der vil i forbindelse med regnskabslæggelsen for 2007 blive fremlagt en endelig overførselssag til budget 2008, når regnskabsresultatet foreligger. I forbindelse med denne økonomirapport søges der i 2007 og 2008 derfor om tillægsbevillinger til følgende bevillingsområder: Tabel 1.2 Ansøgte tillægsbevillinger for Sundhed Bevillingsområde (mio. kr.) Netto Hospitaler m.v. Regionshospitalet Horsens, Brædstrup og Odder 6,459-2,000 4,459 Regionshospitalet Randers og Grenaa 15,784-8,000 7,784 Regionshospitalet Herning, Holstebro, Lemvig, Ringkøbing og Tarm 8,273-10,000-1,727 Regionshospitalet Silkeborg, Hammel Neurocenter og Skanderborg Sundhedscenter 20,721-9,000 11,721 Århus Universitetshospital, Skejby Sygehus 34,018-30,000 4,018 Regionshospitalet Viborg, Kjellerup og Skive 21,294-10,000 11,294 Århus Universitetshospital, Århus Sygehus 6,313-10,500-4,187 Friklinikken, Brædstrup 0,000 0,000 0,000 Fælles puljer og i øvrigt 258, ,728-33,362 Hospitaler m.v. i alt 371, ,228 0,000 Sygesikring m.v. Medicin 61,000-61,000 0,000 Sygesikring i øvrigt 0,000 0,000 0,000 Puljer 0,000 0,000 0,000 Sygesikring m.v. i alt 61,000-61,000 0,000 Sundhed i alt 432, ,228 0,000 B: Driftsbudgettet - Behandlingspsykiatrien Der forventes en mindreudgift på 5,2 mio. kr. Mindreudgiften skyldes blandt andet ubesatte stillinger og et ønske om at overføre visse uddannelsesmidler mv. til I forbindelse med denne økonomirapport søges der derfor om tillægsbevillinger til følgende bevillingsområder: Tabel 1.3 Ansøgte tillægsbevillinger for behandlingspsykiatrien Bevillingsområde (mio. kr.) Netto Behandlingspsykiatrien Børn, Unge og Specialrådgivning 0,000 0,000 0,000 Voksenpsykiatrien, Distrikt Øst 9,400-9,400 0,000 Voksenpsykiatrien, Distrikt Vest -12,800 12,800 0,000 Voksenpsykiatrien, Distrikt Syd -2,000 2,000 0,000 Reduktionsramme - drift 0,200-0,200 0,000 Behandlingspsykiatrien i alt -5,200 5,200 0,000 Der vil i forbindelse med regnskabslæggelsen for 2007 blive fremlagt en endelig overførselssag til budget 2008, når regnskabsresultatet foreligger. C: Andel fællesadministrationen Regionsrådet har den 22. august 2007 godkendt, at merforbruget på 72 mio. kr. vedr. primært It-området finansieres mindreudgifter til renter på 15,1 mio. kr. og et ekstra låneoptag på 57 mio. kr. fra Indenrigs- og Sundhedsministeriets lånepulje til finansiering Side 4

6 engangsinvesteringer i forbindelse med kommunalreformen. Såfremt Indenrigs- og Sundhedsministeriet ikke kan give tilsagn om lånefinansiering finansieres merudgiften den likvide beholdning. Afsnit 1.4 Fællesadministrationen giver en mere detaljeret gennemgang merforbruget, samt finansieringen her. D: Anlægsbudgettet Overførsler fra 2007 til 2008: På anlægsområdet forventes en mindreudgift på 85,4 mio. kr. på grund tidsforskydninger i byggeriet. I nedenstående tabel fremgår de anlægssager og rådighedsbeløb der søges overført fra 2007 til 2008: Tabel 1.4 Anlægssager og rådighedsbeløb som søges overført fra 2007 til 2008 Anlægsbevilling 2007 Forventet Forbrug 2007 Bevillingsændring 2007 Bevillingsændring 2008 Anlægsbevilling, tekst (mio. kr.) Århus Universitetshospital, Århus Sygehus Renovering Onkologisk og Radiologisk d.mv. 312,693 76,538 66,538-10,000 10,000 Køkken 9,000 7,682 3,000-4,682 4,682 Etablering mellemstationer 5,095 2,169 1,069-1,100 1,100 DNC 145,921 39,170 43,870 4,700-4,700 Permanent samling apopleksi 4,900 3,833 4,433 0,600-0,600 Medicoteknisk pulje 1 og 2 45,500 45,500 35,500-10,000 10,000 Udskiftning 2 acc. + 1 højvolt 35,200 35,200 24,200-11,000 11,000 Mammogri - Århus 2,627 2,627 2,027-0,600 0,600 Etabl. Stamcelletransplantationsprogram 15,853 1,603 1,000-0,603 0,603 Mammogri - Horsens 2,358 2,358 1,758-0,600 0,600 Regionshospitalet Viborg Erstatningsbyggeri 8,908 8,908 9,808 0,900-0,900 Århus Universitetshospital, Skejby Retsmedicinsk institut 79,309 36,215 31,215-5,000 5,000 Isolationsstuer 46,650 33,652 7,200-26,452 26,452 Genopretning nød elforsyning 1,756 0,408 0,208-0,200 0,200 Regionshospitalet Silkeborg Opkøb ejendomme 10,697 10,697 0,000-10,697 10,697 Regionshospitalet Horsens Medicinsk deling 27,857 10,553 12,000 1,447-1,447 Renovering Odder 4,300 4,300 0,300-4,000 4,000 Opgradering nødstrømsanlæg 2,200 2,200 0,200-2,000 2,000 Regionshsopitalet Randers Ombygning og renovering badeværelser 7,501 6,733 2,633-4,100 4,100 Renovering Klinisk Fysiologisk deling 2,000 2,000 0,000-2,000 2,000 Total -85,387 85,387 Den endelige overførselssag vil blive fremlagt i forbindelse med regnskabslæggelsen for Regulering og ajourføring investeringsoversigten I snit 4 gennemgås principperne for regulering og ajourføring investeringsoversigten. Jf. denne reguleres rådighedsbeløbene for 2007 med i alt 26,3 mio. kr. for hele sundhedsområdet inkl. behandlingspsykiatrien. Side 5

7 Reguleringen rådighedsbeløbene finansieres låneoptag (vedrørende overførselssagen), PL-reserven og den fælles anlægsreserven. Overførsel midler fra 2006 Med dagsordenspunktet overførsler fra 2006 til 2007, der var på Regionsrådsmødet den 22. august 2007 blev uforbrugte rådighedsbeløb på igangsatte anlægsprojekter i 2006 overført til 2007, således, at projekterne kunne gennemføres. I den forbindelse blev der ved en fejl ikke givet en tillægsbevilling til Regionshospitalet Horsens til etablering en tandklinik i Odder på 1,015 mio. kr. Der søges derfor i forbindelse med denne økonomirapport om overførsel følgende: Tabel 1.5 Overførsel midler til tandklinik i Odder (mio. kr.) Projekt Forbrug Beløb til overførsel Tandklinik Odder 0 1,015 1,015 For at ligestille projektet med de øvrige overførsler vil der i tillæg ske en efterregulering byggeomkostningsindeksniveauet for projektet. Der tillægges derfor 3,8 % (0,039 mio. kr.) i efterregulering og det satte rådighedsbeløb til projektet i 2007 udgør dermed 1,054 mio. kr Finansieringskredsløbet for socialområdet J: Driftsbudgettet Budgettet på socialområdet er udgiftsneutralt for regionen og er fuldt finansieret via takstbetalinger fra kommunerne. For socialområdet har kommunerne efterspurgt flere pladser på regionens tilbud end forudsat i rammetalen. Med baggrund i forventningerne om yderligere driftsomkostninger på i alt 80,9 mio. kr. svarende til efterspørgslen for det enkelte tilbud, og dertil skønnede merudgifter til renter på 1,1 mio. kr. søges der om udgiftsforøgelse på i alt 82,0 mio. kr. Tabel 1.7 Ansøgte tillægsbevillinger til socialområdet Bevillingsområde (mio. kr.) 2007 Socialområdet Børn, Unge og Specialrådgivningen 74,000 Voksensocial 4,700 Distrikt Øst 4,000 Distrikt Vest 0,100 Distrikt Syd -1,900 Fælles udgifter/indtægter 0,000 Kommuneindtægter (jf. tabel 1.8) -82,000 Socialområdet i alt -1,100 I relation til de forventede renteudgifter forøges bevillingen til renteudgifter med 1,1 mio. kr. jf. snit 1.5 De finansielle poster. Der forventes en forøgelse takstbetalingerne på 82,0 mio. kr., således at det det samlede regnskab balancerer. Fordelingen kommuneindtægterne fremgår nedenstående tabel. Side 6

8 Tabel 1.8 Ansøgt fordeling kommuneindtægterne Bevillingsområde Jf. driftsudgifter Jf. renteudgifter Mio. kr. Socialområdet Børn, Unge og Specialrådgivningen -74,000-0,398-74,398 Voksensocial -4,700-0,488-5,188 Distrikt Øst -4,000-0,066-4,066 Distrikt Vest -0,100-0,050-0,150 Distrikt Syd 1,900-0,098 1,802 Fælles udgifter/indtægter 0,000 0,000 0,000 Socialområdet i alt -80,900-1,100-82,000 M: Anlægsbudgettet Der er sat 25 mio. kr. til nye tilbud, hvis kommunerne har ønsker om udbygning. Disse midler forventes ikke at komme i anvendelse i Det forventes, at der skal sættes et beløb til nye tilbud/udbygning eksisterende i 2008 som følge rammetalerne for Tabel 1.9 Ansøgte tillægsbevillinger til socialområdet Bevillingsområde (mio. kr.) Netto Socialområdet Rammebevilling til udvikling (sociale tilbud) -25,000 25,000 0,000 Socialområdet i alt -25,000 25,000 0,000 Regulering og ajourføring investeringsoversigten I tredje sektion denne økonomirapport gennemgås principperne for regulering og ajourføring investeringsoversigten. Jf. denne reguleres rådighedsbeløbene for 2007 med i alt 10,3 mio. kr. for hele socialområdet Finansieringskredsløbet for Regional Udvikling Q: Driftsbudgettet Regional Udvikling forventede ved økonomi- og aktivitetsrapporten november 2007 balance mellem budget og regnskab 2007 med et mindreforbrug på ca. 1,2 mio. kr. I tillæg er der kommet en forventet merudgift på 7,6 mio. kr. jf. nedenstående. Dermed forventer Regional Udvikling et merforbrug på 6,4 mio. kr. i forhold til det nuværende budget. Regional Udvikling har den 23. oktober 2007 modtaget en efterregulering for 2006 vedrørende takstsamarbejdet mellem trikselskaberne og de statslige operatører på jernbanenettet (BusTog-samarbejdet). Efterreguleringen skyldes en fejl i den model, der anvendes i forbindelse med fordeling udgifter og indtægter mellem trikselskaber og de statslige jernbaneoperatører. Det er konsulentfirmaet COWI, der har ansvaret for beregningerne. Efterreguleringen er på 7,6 mio. kr. og skal betales Region Midtjylland/trikselskabet. Herudover medfører fejlen, at der fra og med 2008 kan forventes merudgifter omkring 8 mio. kr. Hertil kommer ændringerne i a conto betalingerne for Disse forhold er ikke indregnet i Midttriks budget for Der søges om tillægsbevilling på 7,6 mio. kr. i 2007, som finansieres den likvide beholdning. Side 7

9 Der bliver derfor ikke tale om overførsel et finansieringsproblem til Det forudsættes dog at Regional Udvikling finder midlerne til merudgifterne i 2008 og frem inden for egen budgetramme. Tabel 1.10 Ansøgte tillægsbevillinger til Regional Udvikling Bevillingsområde (mio. kr.) 2007 Regional Udvikling Kollektiv Trik 7,600 Regional Udvikling i alt 7, Fællesadministrationen Der er uændret vurdering merudgifterne til fællesadministrationen i forhold til økonomi- og aktivitetsrapporten september Fællesadministrationens forventede merforbrug er på 72 mio. kr. jf. nedenstående tabel. Regionsrådet har den 22. august 2007 godkendt, at merforbruget vedrørende primært ITområdet finansieres mindreudgifter til renter på 15,1 mio. kr. og et ekstra låneoptag på 57 mio. kr. fra Indenrigs- og Sundhedsministeriets lånepulje til finansiering engangsinvesteringer i forbindelse med kommunalreformen. Såfremt der ikke gives tilsagn om lånefinansiering, finansieres udgiften den likvide beholdning. Tabel 1.11 Ansøgte tillægsbevillinger til det fællesadministrative område Bevillingsområde (mio. kr.) 2007 Fælles administrationen - drift Direktionen 0,000 Regionssekretariatet -1,700 HR 0,000 Regionsøkonomi 1,500 IT -13,600 Kommunikation 3,800 Ukonkretiseret besparelse 0,000 Fælles administrationen - anlæg Regionshusene 0,000 IT, engangsudgifter 82,000 Etablering driftscenter Holstebro 0,000 Vedligholdelsesarb. Regionshus Viborg 0,000 Fælles administrationen i alt 72,000 Fordeling Sundhed 72,000 Social- og specialundervisning 0,000 Regional udvikling 0,000 IT-området Af økonomi- og aktivitetsrapporten november 2007 fremgår det, at IT forventer et merforbrug på 68,4 mio. kr. fordelt med et mindreforbrug på driften på 13,6 mio. kr. og et merforbrug på it-investeringer på 82 mio. kr. Der er normalt en gråzone mellem, hvilke it-udgifter, der bør konteres som driftsudgifter, og hvilke der bør konteres som anlægsudgifter. Baggrunden for fordelingen mer- og mindreudgifter mellem drift og anlæg skal ses i sammenhæng med, at Regionsrådet har Side 8

10 godkendt, at Indenrigs- og Sundhedsministeriet ansøges om lån til engangsudgifter på i alt 132 mio. kr. i en særlig central pulje oprettet i forbindelse med kommunalreformen. Det er en forudsætning, at engangsudgifterne har karakter investeringer. Derfor konteres alle udgifter, der har karakter investeringsprojekter på anlægskonto. Ansøgning om engangslån er godkendt Regionsrådet dels i forbindelse med vedtagelse budget 2007 på 75 mio. kr. og dels i forbindelse med behandlingen Økonomi- og aktivitetsrapporten, juni 2007, hvor det besluttedes at 57 mio. kr. søges finansieret via ansøgning om lån (lånedispensation) fra Indenrigs- og sundhedsministeriets pulje til engangsudgifter i forbindelse med kommunalreformen. Ved slag fra Indenrigs- og sundhedsministeriets pulje finansieres de 57 mio. kr. kassen. I nedenstående tabel 1.12 fremgår Administrationens forslag til anlægsbevillinger og dermed hvilke it-projekter der søges om lånedispensation til. Tabel 1.12: It-projekter hvortil der gives anlægsbevilling/søges om lånedispensation Projekt Mio. kr. A Investering i it kommunikationsinfrastruktur 82,647 B Investering i driftscentre 12,728 C Investering i standardiseret it udstyr 3,800 D Investering i nyt ledelsesinformationssystem, InfoRM 13,211 E Øvrige 20,000 I alt 132,386 Fordeling mellem Fælles IT & Sundheds IT Fælles-IT 87,136 Sundhed-IT 45,250 Regulering og ajourføring investeringsoversigten I snit 4 gennemgås principperne for regulering og ajourføring investeringsoversigten. Jf. denne reguleres rådighedsbeløbene for 2007 med i alt 0,5 mio. kr. for det fællesadministrative område De finansielle poster Låneoptag Der er endnu ikke kommet svar på indsendte ansøgninger om lånedispensation. Det forventes at der kommer svar fra Indenrigs- og Sundhedsministeriet i nærmeste fremtid. Der er ansøgt om låneoptag på sundhedsområdet for ca. 400 mio. kr., for socialområdet for ca. 180 mio. kr. i henhold til det forventede regnskab og til engangsudgifter på 132 mio. kr. Låneoptagene for 2007 skal jf. lånebekendtgørelsen optages senest den 31. marts Side 9

11 Der er optaget lån på ca. 250 mio. kr. i november på de allerede godkendte låneoptag til bl.a. medicoteknisk udstyr. Renteudgifter Der forventes mindre renteudgifter på 15,1 mio. kr. vedrørende sundhedskredsløbet, som følge senere låneoptag end forventet, herunder senere overtagelse lån vedrørende delingstalerne fra de gamle amter. Mindreudgiften anvendes til finansiering merudgifter på det fællesadministrative område. Merudgifterne til renter vedrørende det sociale område på forventeligt 1,1 mio. kr. dækkes takstbetalingerne fra kommunerne. Af tabellen nedenfor fremgår de bevillingsmæssige ændringer. Tabel 1.14 Ansøgte tillægsbevillinger vedrørende renteudgifter Bevillingsområde (mio. kr.) 2007 Renter Renteudgifter -14,000 Renter i alt -14,000 Fordeling Sundhed -15,100 Social- og specialundervisning 1,100 Side 10

12 2 VURDERING AF UDGIFTSPRES PÅ SUNDHEDSOMRÅDET I 2008 Det samlede skøn på driftsbudgettet på det somatiske område peger på en merudgift i 2007 på 432 mio. kr. Overføres den forventede merudgift på ca. 430 mio. kr. til 2008 ligger der herudover en problemstilling i: At der skal findes en permanent løsning på de manglende indtægter fra andre regioner og manglende indtægter fra genoptræningsområdet på skønnet 260 mio. kr. At talen om budget 2008 for Region Midtjylland indebærer, at der skal findes et beløb på 250 mio. kr. ved øget effektiviseringer i forbindelse med strukturplanen og produktivitetsforbedringer mv. At der skal findes yderligere 15 mio. kr. ved øget effektiviseringer i forbindelse med strukturplanen, idet akutforliget indebærer en opprioritering den præhospitale indsats. Det samlede udgiftspres for 2008 på sundhedsområdet kan opgøres til ca. 955 mio. kr. jf. tabel 2.1. Dertil forventes medicingarantien at give 45 mio. kr. til dækning merudgifterne til medicin i 2007 på ca. 60 mio. kr. Netto udgiftspresset vurderes at udgøre 910 mio. kr. Tabel 2.1 Udgiftspres for sundhedsområdet i 2008 Udgiftspres 2008 mio. kr. A Overførsel merudgift Øget behandling midtjyske borgere 210 Genoptræning 60 Medicintilskud 60 Hospitaler 80 Dækningsgift 20 B Strukturelt problem 260 Genoptræning 90 Medicintilskud 60 Betaling mellem regioner 110 C Budgetforlig Effektivisering strukturplan 100 Ekstraord. Produktivitetskrav ½ % 50 Besparelse fællesudgifter 50 Konkrete initiativer 50 D Akutforlig/præhospital indsats 15 Brutto 955 Evt. medicingaranti -45 Netto 910 Merudgiften i 2007 er sammensat : En væsentlig større behandlingsindsats over for borgere i Region Midtjylland end det tidligere er forventet. I forhold til forudsætningerne i det regulerede budget 2007, som er baseret på økonomitalens forudsætninger, svarer dette til en merudgift på 210 mio. kr. Side 11

13 En markant ændring i forhold til forudsætningerne i budget 2007 vedrørende kommunernes betaling til genoptræning. Der forventes mindre indtægter på 90 mio. kr., hvor 30 mio. kr. foreslås finansieret kassen. Budgettet er her lagt ud fra de forudsætninger, der lå til grund for reguleringen kommunernes og regionernes økonomi i forbindelse med strukturreformen. Der forventes merudgifter til medicintilskud på 60 mio. kr. Der er en garantiordning, hvorefter regionerne får refunderet 75 % merudgifterne. Under forudsætning at Region Midtjyllands merudgifter svarer til landsgennemsnittet vil der blive tale om en efterregulering på 45 mio. kr. Nettomerudgiften vil herefter være på 15 mio. kr. En merudgift på hospitalerne på 80 mio. kr. overføres som engangsbesparelser i 2008, samt en merudgift på 20 mio. kr. til kommunale dækningsgifter. Der føres følgende problemstillinger med over i 2008: Mindreindtægter vedrørende genoptræning svarende til 90 mio. kr. Merudgifter til medicintilskud svarende til 60 mio. kr., hvor der kan være forventning om, at medicingarantien dækker 45 mio. kr. Betalinger mellem regioner svarende til 110 mio. kr. Hertil kommer beslutninger i relation til budgetforliget og akutforliget, hvorefter der skal gennemføres følgende besparelser: Tilvejebringelse effektiviseringer i forbindelse med strukturplanen: målet i budgetforliget var 100 mio. kr., som blev øget til 115 mio. kr. i forbindelse med akutforliget og en øget prioritering den præhospitale indsats. Forøgelse produktivitetskrav fra 2 % til 2½% svarende til 50 mio. kr. Besparelser på serviceområder, vikardækning, fællesindkøb mv. på 50 mio. kr. Besparelse på fælles udgifter på 50 mio. kr. Derudover ligger der en problemstilling i at Region Midtjylland har et meget højt aktivitetsniveau. Det høje aktivitetsniveau i 2007 på 5,7 % betyder at aktivitetsloftet i 2008 nås allerede ved 3,1 %, da der i økonomitalen 2008 er talt en samlet stigning på 8,8 % fra Regnskab 2006 og til regnskab Tabel 2.2 Mulighed for aktivitetsstigning Budget 2008 Aktivitetsstigning egne hospitaler Aktivitetsstigning R2006 til R2008 jf. økonomitale 8,8% Realiseret stigning R2006 til R2007 5,7% Rest til aktivitetsstigning R2007 til R2008 3,1% Her: Produktivitetskrav ,5% Værdi nye aktiviteter 0,6% Yderligere aktivitetsstigning 0,0% Som det fremgår tabel 2.2 er der på forhånd indarbejdet produktivitetskrav på 2,5 % og de nye aktiviteter i form kræftplan, mammogri m.v. skyndes at bruge 0,6 %. Der er dermed ikke yderligere muligheder for aktivitetsstigning i 2008, hvis budgettet skal holdes. Side 12

14 I økonomitalen for 2008 står der: Regeringen og Danske Regioner er enige om at tillægge det gørende betydning, at den indgåede tale realiseres således, at regionernes udgifter i 2008 både i budgetterne og i regnskaberne ligger inden for rammerne talen. Sikring balance i økonomien for 2008 vil fordre, at der gennemføres styringstiltag, som sigter på prioritering behandlingen patienter eller dels som stiller yderligere krav til produktivitetsforbedringer. Det blev i økonomitalen for 2008 talt at der skal gennemføres en analyse følsomheden i bloktilskudskriterierne inden 1. januar 2008 med henblik på at eventuelle ændringer kan gennemføres forud for økonomitalen for Derudover laves der en undersøgelse incitamentsstrukturen og styringsmulighederne på genoptræningsområdet i et samarbejde med KL og Danske Regioner. Resultatet dette arbejde skal foreligge senest 1. april Side 13

15 3 VURDERING AF LIKVIDITETEN Vurdering likviditeten på baggrund banksaldi Likviditeten er opgjort på baggrund de daglige saldi for bankkontiene i Jyske Bank, renset for væsentlige poster, der vedrører de gamle amter. Tabel 3.1 Likviditetsopgørelse for 2007 i mio. kr. Dato Likviditet (ved månedsskifte) 12 mdr. dagligt gns. * (Kassekreditreglen) , , , , , , , , , , , , , , , , ,3 958, ,6 905, *Indtil regionen har eksisteret et år, opgøres det 12 måneders daglige gennemsnit, som et gennemsnit for perioden fra 1. januar 2007 frem til det pågældende månedsskifte. Oktober er den første måned hvor 1/3 det efterregulerede bloktilskud på i alt 538,3 mio. kr. bliver udbetalt. Effekten her ses på likviditetsopgørelsen, da faldet både for månedsskifte likviditeten og likviditeten opgjort efter kassekreditreglen er mindre end i de foregående måneder. Forventet ultimo likviditet 2007 Ved budgetlægningen for 2007 blev ultimo likviditeten for 2007 beregnet til -208 mio. kr. En fornyet vurdering i forbindelse med økonomi- og aktivitetsrapporten november 2007 viste en forventet ultimo likviditet på -874 mio. kr. og en gennemsnitslikviditet på 831 mio. kr. De tilkomne forudsætningsændringer på baggrund denne økonomirapport er medregnet i nedenstående tabel 3.2. Tabel 3.2 Beregning ændringer i likviditeten Opr. B2007 Forventet R2007 Forventet likviditet Mio. kr. Primo likviditet ,7 Resultat hovedkonto 1-1,0-364,6-363,6 Resultat hovedkonto 2 0,0 1,0 1,0 Resultat hovedkonto 3 0,0-6,4-6,4 Tillægsbev. anlæg Fællesadm. -6,8 Låneoptag Forberedelsesudv. 33,9 Delingstalerne -336,0 Ultimo likviditet ,6 + = likviditetstilgang, - = likviditetstræk Side 14

16 Denne vurdering kan ændres, hvis ansøgningen om lånedispensation kommer så sent, at lånene først kan optages efter 1. januar Likviditeten i Budget 2008 Ved budgetvedtagelsen for 2008 blev primo beholdningen for 2008 skønnet til -503 mio. kr., likviditetsvirkningen for 2008 blev skønnet til 0 mio. kr. og den der følgende gennemsnitslikviditet blev beregnet til 650 mio. kr. Med baggrund i den nuværende forventning til økonomien skønnes primo beholdningen for 2008 at være på -886 mio. kr., og den gennemsnitlige likviditet skønnes at blive på 275 mio. kr. Tabel 3.3 viser forudsætningsændringerne for budget Tabel 3.3 Ændrede forudsætninger for likviditeten Mio. kr. Primo beholdning Gns. beholdning Budget Ny forudsætning for Budget Administrationen har på basis den nuværende situation lavet en nærmere analyse konsekvenserne de forøgede merudgifter i 2007, jf. denne Økonomirapport, således at der analyseres på alternativer med henholdsvis finansiering enten den likvide beholdning eller ved at gennemføre besparelser delvist eller fuldt ud svarende til de forventede merudgifter i Scenarier for 2008 Med udgangspunkt i den nye gennemsnits beholdning på 275 mio. kr., skitseres det i det følgende hvorledes sundhedsområdets ubalance påvirker gennemsnitsbeholdningen. De forskellige ubalancers påvirkning antages at være gennemsnitlige for hele året. På baggrund sundhedsområdets forventede merforbrug for 2007, kan det forventes at der vil være ledte effekter her i 2008 jf. snit 2 Vurdering udgiftspresset på sundhedsområdet. De likviditetsmæssige effekter den del udgiftspresset, som der ikke er taget stilling til ved budgetlægningen opsummeres i nedenstående tabel. Tabel 3.4 Ubalancen i 2008 Mio. kr. Ubalance Budget 2007 resultat -430 Strukturelt problem inkl. medicingaranti -215 I alt = likviditetstilgang, - = likviditetstræk Det første scenarie tager udgangspunkt i at Sundhedsområdet i løbet året indhenter det overførte merforbrug fra 2007 på 430 mio. kr., ud fra en gennemsnitsbetragtning forventes dette at forbedre gennemsnitslikviditeten med 215 mio. kr. Samtidig er det forventningen at det strukturelle problem, der føres med ind i 2008 først bringes i balance i løbet året. Dette forværrer gennemsnitslikviditeten med 108 mio. kr. Summen de to effekter medfører at gennemsnits likviditeten forbedres til 383 mio. kr. Side 15

17 Tabel 3.5 Scenarie 1 Gns effekt: 2008 effekt: I det andet scenarie forudsættes det at merforbruget fra 2007 ikke kommer til at belaste sundhedsområdets økonomi i 2008, men i stedet finansieres fuldt ud den likvide beholdning. Ubalancen på 215 mio. kr. vedrørende 2008 forventes stadig at påvirke gennemsnits likviditeten. Summen de to effekter medfører at gennemsnitslikviditeten forværres til 168 mio. kr. Tabel 3.6 Scenarie 2 Gns effekt: 2008 effekt: Ovenstående modeller illustrerer effekten ubalancer på sundhedsområdets budget på gennemsnits likviditeten. Det vil til en hvis grad være muligt at påvirke udviklingen i gennemsnitslikviditeten for året, ved at sikre en optimal timing låneoptag. Side 16

18 4 REGULERING AF INVESTERINGSOVERSIGTEN Ved budgetlægningen for 2007 blev de anlægsprojekter, der skulle overføres til Region Midtjylland fremskrevet med 2,7 % i forhold til de tidligere amters budget 2006 og budgetoverslagsårene Det har vist sig, at de 4 amter har budgetteret i 2006 i forskelligt prisniveau. Det foreslås, at prisfremskrivningen harmoniseres, således at der er et ensartet prisniveau for alle anlægsprojekter. Byggeomkostningsindekset for budget 2007 blev sat til 112,7. Det faktiske byggeomkostningsindeks for 2. kvartal 2007 er Danmarks Statistik opgjort til 117,0. Der vil derfor blive tale om en efterregulering på 3,8 % (svarende til 4,3 procentpoint). Harmoniseringen og efterreguleringen anlægsbudgettet beløber sig til i alt 37,1 mio. kr. fordelt med 26,3 mio. kr. på sundhedsområdet, 10,3 mio. kr. på socialområdet og 0,5 mio. kr. på det fællesadministrative område. I tillæg hertil vil der ske en justering anlægsbevillingerne, så der er overensstemmelse mellem forbrugt midler tillagt rådighedsbeløb og de givne anlægsbevillinger. Baggrund Dette notat er en opfølgning på notatet om pris- og lønniveauet for anlægsprojekter i Budget 2007, som blev behandlet på direktionsmødet den 6. februar Direktionen besluttede på mødet, at: der skal ske en harmonisering 2007 udgangspunktet. Dvs. de projekter i investeringsoversigten, som blev fastlagt ved at tage henholdsvis Århus, Ringkjøbing, Vejle og Viborg amters budgetoverslag tillagt 2,7 %, korrigeres med baggrund i den forskellige praksis der blev anvendt i amterne. Dette betyder at projekterne i den vedtagne investeringsoversigt for 2007 korrigeres med følgende satser (tabel 4.1) i henhold til anlægsprojektets oprindelses amt. Tabel 4.1: Satser til harmonisering Amt Regulering i % Århus 0,90 Ringkjøbing 1,68 Vejle 1,90 Viborg 2,48 pris- og lønreguleringen anlægsbudgettet, som et generelt princip tilknyttes byggeomkostningsindekset for boliger, 2. kvartal, der udarbejdes Danmarks Statistik, hvilket også har været almindelig praksis i de tidligere amter. der gennemføres en efterregulering byggeomkostningsindekset i de tilfælde, hvor vigelsen mellem budgetskønnet og det faktisk udmeldte indeks for 2. kvartal viger med mere end +/- 0,5 %. Side 17

19 Byggeomkostningsindekset for budget 2007 blev sat til 112,7. Det faktiske byggeomkostningsindeks for 2. kvartal 2007 er Danmarks Statistik opgjort til 117,0. Der vil derfor blive tale om en efterregulering på 3,8 %. I det følgende gennemgås forudsætningerne for beregningen reguleringen det korrigerede anlægsbudget for I bilag 1 er der vedlagt tabel med reguleringen investeringsoversigten på projektniveau. Regulering investeringsoversigten for 2007 Med baggrund i direktionens beslutning 6. februar 2007 er den samlede regulering investeringsoversigten beregnet til i alt 37,1 mio. kr. for hovedkonto 1, 2 og 4. Nedenstående tabel 2 viser de summerede tillægsbevillinger for hovedkonto 1, 2 og 4 opdelt på henholdsvis 2006 harmoniseringen og 2007 efterreguleringen. Tabel 4.2: Udgifter til regulering Harmonisering budget 2006 niveau BOI Efterregulering budget 2007 (u/medico) Regulering i alt Mio. kr. Hovedkonto 1 Sundhed 2,519 19,641 22,160 Psykiatri og Social 0,457 1,696 2,153 Uprioriterede midler (reserver og DIR puljer) 1,000 0,990 1,990 Hovedkonto 1 i alt 3,976 22,327 26,303 Hovedkonto 2 2,523 7,780 10,303 Hovedkonto 4 0,073 0,450 0,523 Total 6,572 30,557 37,129 Der henvises til vedlagte bilag der viser beregningerne på projektniveau for henholdsvis harmoniseringen det vedtagne anlægsbudget og efterreguleringen det pr korrigerede anlægsbudget. Harmonisering 2006 niveauet Med udgangspunkt i den oprindelige investeringsoversigt for 2007 er samtlige anlægsprojekter blevet korrigerede med satsen der fremgår tabel 1. Der er dog undtagelser for en række projekter. Følgende projekter er ikke blevet korrigeret for 2006 niveauet: rammebevillingen til medicoteknisk udstyr, Det nye universitetshospital i Århus, PL-reserven, samt rammen til IT engangsudgifter. Efterregulering byggeomkostningsindekset Samtlige anlægsprojekter er blevet reguleret fra byggeomkostningsindeks 112,7 til byggeomkostningsindeks 117,0. Følgende projekter er dog undtaget: alle projekter der vedrører medicoteknisk udstyr, anskfelser, IT-anskfelser, PL reserven, samt rammen til IT engangsudgifter. Side 18

20 Finansiering reguleringen Der er sat en pulje på 5 mio. kr. på hovedkonto 1 til finansiering PL reguleringer. Derudover er der i forbindelse med dispensationsansøgningen for låneoptag til overførslerne inkluderet en efterregulering projekterne på i alt 11,407 mio. kr. (for hovedkonto 1, 2 og 4). I forbindelse med denne udmøntning harmoniseringen og efterreguleringen investeringsoversigten foreslås det, at beløbet for hovedkonto 1 og 4 på i alt 26,826 mio. kr. finansieres lånepuljen med 9,424 mio. kr., PL reserven på 5 mio. kr., og de resterende 12,402 mio. kr. finansieres fælles reserven. Det forventes muligt, at sikre låneoptag til de på hovedkonto 2 holdte anlægsudgifter, deri inkluderes reguleringen rådighedsbeløbene. Kommunerne betaler skrivning og forrentning på lånene via taksterne. Ajourføring anlægsbevillinger Det fremgår investeringsoversigten, at anlægsbevillingerne i forbindelse med fremskrivningen rådighedsbeløbene ved budgetvedtagelsen for 2007, ikke er blevet justeret til 2007 niveauet. De forskellige anlægsbevillinger står dermed i forskellige pristal alt efter året hvor anlægsbevillingen oprindeligt blev givet. Dette gør anlægsbevillingerne svære at sammenligne, men også at det kræver en kompliceret beregning at se hvorvidt bevillingerne kan overholdes med de i investeringsoversigten satte rådighedsbeløb. Derfor vil anlægsbevillingerne i forbindelse med denne regulering blive tilført et beløb (jf. tabel 4.3), således at anlægsbevillingen som minimum udgør summen holdte udgifter frem til og med 2006 tillagt de satte rådighedsbeløb for 2007 og Tabel 4.3: Ajourføring på hovedkontoniveau Ajourføring anlægs- Mio. kr. bevillinger Hovedkonto 1 Sundhed 33,826 Psykiatri og Social 6,284 Uprioriterede midler (reserver og DIR puljer) 0,000 Hovedkonto 1 i alt 40,110 Hovedkonto 2 20,957 Hovedkonto 4 0,694 Total 61,761 Fremover vil anlægsbevillingerne blive tillagt samme beløb, som rådighedsbeløbene bliver fremskrevet med, når et nyt budget bliver dannet. Dvs. fra budgetlægningen for 2009 og fremover. Ajourføringen anlægsbevillingerne har ikke nogen likviditetsmæssig konsekvens, da det er rådighedsbeløbene der er gørende for likviditetstrækket. Side 19

Region Midtjylland. Økonomirapport oktober 2007. Bilag. til Regionsrådets møde den 24. oktober 2007. Punkt nr. 11

Region Midtjylland. Økonomirapport oktober 2007. Bilag. til Regionsrådets møde den 24. oktober 2007. Punkt nr. 11 Region Midtjylland Økonomirapport oktober 2007 Bilag til Regionsrådets møde den 24. oktober 2007 Punkt nr. 11 Regionshuset Viborg Økonomirapport oktober 2007 Regionsøkonomi Budget og Analyse Skottenborg

Læs mere

Notat om forslag til Investeringsplan for 2011

Notat om forslag til Investeringsplan for 2011 Regionshuset Viborg Afdeling for Sundhedsplanlægning Aktivitets- og investeringsplanlægning Notat om forslag til Investeringsplan for 2011 Skottenborg 26 8800 Viborg www.regionmidtjylland.dk 0. Baggrund

Læs mere

Likviditeten. pr. 31. maj Opgørelse og prognose. Region Midtjylland

Likviditeten. pr. 31. maj Opgørelse og prognose. Region Midtjylland Likviditeten pr. 31. maj 2010 Opgørelse og prognose Region Midtjylland Indholdsfortegnelse 1. LIKVIDITETSOPGØRELSE... 3 Månedlig likviditetsopgørelse...3 Kassekreditreglen...3 2. SKØN FOR GENNEMSNITSLIKVIDITETEN...

Læs mere

Region Midtjylland. Godkendelse af etableringen af budgettet for Indkøb og Logistik. Bilag. til Regionsrådets møde den 22. august Punkt nr.

Region Midtjylland. Godkendelse af etableringen af budgettet for Indkøb og Logistik. Bilag. til Regionsrådets møde den 22. august Punkt nr. Region Midtjylland Godkendelse af etableringen af budgettet for Indkøb og Logistik Bilag til Regionsrådets møde den 22. august 2007 Punkt nr. 31 Regionshuset Viborg Regionsøkonomi Skottenborg 26 Postboks

Læs mere

Bilag. Region Midtjylland. Orientering vedr. status på lånedispensationer og låneoptag i Region Midtjylland i relation til budget 2007 og 2008

Bilag. Region Midtjylland. Orientering vedr. status på lånedispensationer og låneoptag i Region Midtjylland i relation til budget 2007 og 2008 Region Midtjylland Orientering vedr. status på lånedispensationer og låneoptag i Region Midtjylland i relation til budget 2007 og 2008 Bilag til Regionsrådets møde den 12. marts 2008 Punkt nr. 19 Regionshuset

Læs mere

Region Midtjylland. Overførsler fra 2006 til Bilag. til Regionsrådets møde den 22. august Punkt nr. 34

Region Midtjylland. Overførsler fra 2006 til Bilag. til Regionsrådets møde den 22. august Punkt nr. 34 Region Midtjylland Overførsler fra til Bilag til Regionsrådets møde den 22. august Punkt nr. 34 Bilag: Overførsler fra til Århus Universitetshospital, Skejby Retsmedicinsk institut, nybyggeri kr 30.816.000,00

Læs mere

Region Midtjylland. Økonomirapport pr. 31. oktober 2008. Bilag. til Regionsrådets møde den 17. december 2008. Punkt nr. 15

Region Midtjylland. Økonomirapport pr. 31. oktober 2008. Bilag. til Regionsrådets møde den 17. december 2008. Punkt nr. 15 Region Midtjylland Økonomirapport pr. 31. oktober 2008 Bilag til Regionsrådets møde den 17. december 2008 Punkt nr. 15 N O T A T Delaftale sundhedsområdet Regeringen, DF og Liberal Alliance har indgået

Læs mere

Region Midtjylland. Økonomi- og aktivitetsrapport november 2007. Bilag. til Regionsrådets møde den 12. december 2007. Punkt nr. 43

Region Midtjylland. Økonomi- og aktivitetsrapport november 2007. Bilag. til Regionsrådets møde den 12. december 2007. Punkt nr. 43 Region Midtjylland Økonomi- og aktivitetsrapport november 2007 Bilag til Regionsrådets møde den 12. december 2007 Punkt nr. 43 Regionshuset Viborg Økonomi- og aktivitetsrapport november 2007 Regionsøkonomi

Læs mere

Bevillingsændringer Region Midtjylland

Bevillingsændringer Region Midtjylland Sundhedsoverblik pr. 28. februar 2015 Bevillingsændringer Region Midtjylland Indholdsfortegnelse 0. OVERBLIK... 3 1. SUNDHEDSOMRÅDET... 4 Skema 1: Regulering af budget 2015 og frem til hospitalsmedicin

Læs mere

Region Midtjylland. Økonomi- og aktivitetsrapport pr. 30. september 2008. Bilag. til Regionsrådets møde den 17. december 2008. Punkt nr.

Region Midtjylland. Økonomi- og aktivitetsrapport pr. 30. september 2008. Bilag. til Regionsrådets møde den 17. december 2008. Punkt nr. Region Midtjylland Økonomi- og aktivitetsrapport pr. 30. september 2008 Bilag til Regionsrådets møde den 17. december 2008 Punkt nr. 14 Økonomi- og aktivitetsrapport pr. 30. september 2008 Regionshuset

Læs mere

Regionshuset Viborg. Sundhedsplanlægning Hospitalsplanlægning Skottenborg 26 DK-8800 Viborg Tel

Regionshuset Viborg. Sundhedsplanlægning Hospitalsplanlægning Skottenborg 26 DK-8800 Viborg Tel Regionshuset Viborg Sundhedsplanlægning Hospitalsplanlægning Skottenborg 26 DK-8800 Viborg Tel. +45 8728 5000 www.regionmidtjylland.dk Udvikling vedrørende aktiviteten på sterilisationer, refertilisationer

Læs mere

Sagsnr.: 2016/ Dato: 1. november Regler for overførsel af mer- og mindreforbrug til efterfølgende regnskabsår

Sagsnr.: 2016/ Dato: 1. november Regler for overførsel af mer- og mindreforbrug til efterfølgende regnskabsår Notat Sagsnr.: 2016/0002042 Dato: 1. november 2016 Titel: Regler for overførsel af mer- og mindreforbrug til efterfølgende regnskabsår 1. Indledning I bestræbelserne på at sikre god økonomistyring og en

Læs mere

Region Midtjylland. Forberedelsesudvalgets regnskab 2006. Bilag. til Forretningsudvalgets møde den 15. maj 2007. Punkt nr. 5

Region Midtjylland. Forberedelsesudvalgets regnskab 2006. Bilag. til Forretningsudvalgets møde den 15. maj 2007. Punkt nr. 5 Region Midtjylland Forberedelsesudvalgets regnskab 2006 Bilag til Forretningsudvalgets møde den 15. maj 2007 Punkt nr. 5 Region Midtjylland under dannelse Forberedelsesudvalgets Regnskab 2006 8. maj 2007

Læs mere

Driftsoverførsler: somatisk sundhedsvæsen

Driftsoverførsler: somatisk sundhedsvæsen Område: Økonomi Udarbejdet af: Marianne Pedersen Afdeling: Sundhedsøkonomi E-mail: Marianne.Pedersen@regionsyddanmark.dk Journal nr.: 07/9890 Telefon: 76631648 Dato: 8. juni 2007 Notat Driftsoverførsler:

Læs mere

0. Baggrund. Region Midtjylland under dannelse

0. Baggrund. Region Midtjylland under dannelse Notat: Analyse af budget 2006 i Vejle Amt, Ringkøbing Amt, Viborg Amt og Århus Amt i lyset af Lov om regioners godkendelsesordning for væsentlige økonomiske dispositioner 0. Baggrund A. Udkast til bekendtgørelse

Læs mere

Region Syddanmark. Likviditetsoversigt og forventet årsresultat. Kvartalsindberetning for juli kvartal 2007. 1. januar til 30.

Region Syddanmark. Likviditetsoversigt og forventet årsresultat. Kvartalsindberetning for juli kvartal 2007. 1. januar til 30. Region Syddanmark Likviditetsoversigt og forventet årsresultat. Kvartalsindberetning for juli kvartal 2007. 1. januar til 30. september 2007 2 Indholdsfortegnelse Side 1 Indledning 3 2 Forventet årsresultat

Læs mere

Bilag. Region Midtjylland. Udmøntning af rammebevilling til udvikling af tilbud på psykiatri og socialområdet

Bilag. Region Midtjylland. Udmøntning af rammebevilling til udvikling af tilbud på psykiatri og socialområdet Region Midtjylland Udmøntning af rammebevilling til udvikling af tilbud på psykiatri og socialområdet Bilag til Forretningsudvalgets møde 13. maj 2008 Punkt nr. 9 NOTAT Udmøntning af rammebevilling til

Læs mere

Bevillingsændringer Region Midtjylland

Bevillingsændringer Region Midtjylland Sundhedsoverblik pr. 31. august 2014 Bevillingsændringer Region Midtjylland Indholdsfortegnelse 0. OVERBLIK... 3 1. SUNDHEDSOMRÅDET... 4 Skema 1: Udgifter til nye behandlinger... 4 Skema 2: Udmøntning

Læs mere

REVIDERET - Afsluttende tilretning af forslag til budget 2015-2018

REVIDERET - Afsluttende tilretning af forslag til budget 2015-2018 ØKONOMI OG PERSONALE Dato: 24. september 2014 Økonomibilag nr. 8 2014 Tlf. dir.: 4477 6316 E-mail: jkg@balk.dk Kontakt: Jeppe Krag Sagsid: 00.30.10-P19-2-14 REVIDERET - Afsluttende tilretning af forslag

Læs mere

NOTAT. Sammenfatning af nødvendige tiltag på behandlingspsykiatriområdet

NOTAT. Sammenfatning af nødvendige tiltag på behandlingspsykiatriområdet NOTAT Sammenfatning af nødvendige tiltag på behandlingspsykiatriområdet Regionshuset Viborg Regionsøkonomi, Budget og Analyse Skottenborg 26 Postboks 21 DK-8800 Viborg Tel. +45 8728 5000 www.regionmidtjylland.dk

Læs mere

Forslag til investeringsplan på socialområdet Indledning

Forslag til investeringsplan på socialområdet Indledning Regionshuset Viborg Koncernøkonomi Skottenborg 26 Postboks 21 DK-8800 Viborg Tel. +45 7841 0000 kontakt@rm.dk www.rm.dk Forslag til investeringsplan på socialområdet 2017-2026 1. Indledning Investeringsplanen

Læs mere

Sygefraværsstatistik for ansatte i Region Midtjylland 2007

Sygefraværsstatistik for ansatte i Region Midtjylland 2007 Sygefraværsstatistik for ansatte i Region Midtjylland 2007 Regionshuset Viborg HR Indledning HR har udarbejdet sygefraværsstatistikken for 2007. Statistikken er den første årlige fraværsstatistik for Region

Læs mere

Forslag til budget

Forslag til budget ØKONOMI OG STYRING Økonomibilag nr. 6 2016 Dato: 11. august 2016 Tlf. dir.: 4477 2205 E-mail: mbje@balk.dk Kontakt: Mikkel Bo Jensen Forslag til budget 2017-2020 Baggrund Økonomiudvalget vedtog den 15.

Læs mere

Generelle forudsætninger i økonomiaftalen 2013 for driften af sundhedsområdet.

Generelle forudsætninger i økonomiaftalen 2013 for driften af sundhedsområdet. Forudsætninger for budget 2013. Økonomiaftalen 2013 og forslag til budgetrammer 2013 Generelle forudsætninger i økonomiaftalen 2013 for driften af sundhedsområdet. Serviceløft på 1,1 mia. kr. Nulvækst

Læs mere

Der er i budgetforslaget forudsat en uændret udskrivningsprocent på 25,5 samt en uændret grundskyldspromille på 28,89.

Der er i budgetforslaget forudsat en uændret udskrivningsprocent på 25,5 samt en uændret grundskyldspromille på 28,89. ØKONOMI OG PERSONALE Økonomibilag nr. 6 2014 Dato: 15. august 2014 Tlf. dir.: 4477 6316 E-mail: jkg@balk.dk Kontakt: Jeppe Krag Forslag til budget 2015-2018 Baggrund Økonomiudvalget vedtog den 20. maj

Læs mere

Ekspertudvalget vedrørende sygehusinvesteringer

Ekspertudvalget vedrørende sygehusinvesteringer Regionshuset Viborg Ekspertudvalget vedrørende sygehusinvesteringer Sundhedsplanlægning Skottenborg 26 Postboks 21 DK-8800 Viborg Tel. +45 8728 5000 kontakt@rm.dk www.rm.dk Ansøgninger til foreløbigt tilsagn

Læs mere

Region Midtjylland. Budgetvejledning 2009 for Region Midtjylland. Bilag. til Regionsrådets møde den 16. april 2008 Punkt nr. 8

Region Midtjylland. Budgetvejledning 2009 for Region Midtjylland. Bilag. til Regionsrådets møde den 16. april 2008 Punkt nr. 8 Region Midtjylland Budgetvejledning 2009 for Region Midtjylland Bilag til Regionsrådets møde den 16. april 2008 Punkt nr. 8 Regionshuset Viborg Regionsøkonomi Budget og Analyse Skottenborg 26 Postboks

Læs mere

Plads til ambitioner. Venlig hilsen. Bent Hansen Formand for regionsrådet

Plads til ambitioner. Venlig hilsen. Bent Hansen Formand for regionsrådet Budget 2008 Plads til ambitioner I Region Midtjylland har vi ambitioner. Ambitioner om at udvikle et sundhedsvæsen på højt internationalt niveau. Ambitioner om at sikre tidssvarende og højt specialiserede

Læs mere

NOTAT. Allerød Kommune. 1. Indledning

NOTAT. Allerød Kommune. 1. Indledning NOTAT Allerød Kommune Økonomi og It Allerød Rådhus Bjarkesvej 2 3450 Allerød Tlf: 48 100 100 kommunen@alleroed.dk www.alleroed.dk Opdatering af aktuel økonomi ultimo december 2016 Dato: 1. februar 2017

Læs mere

Bilag. Region Midtjylland. Orientering om udmøntning af 5 mio. kr. i budget 2008 til uddannelse af flere anæstesisygeplejersker i Region Midtjylland

Bilag. Region Midtjylland. Orientering om udmøntning af 5 mio. kr. i budget 2008 til uddannelse af flere anæstesisygeplejersker i Region Midtjylland Region Midtjylland Orientering om udmøntning af 5 mio. kr. i budget 2008 til uddannelse af flere anæstesisygeplejersker i Region Midtjylland Bilag til Forretningsudvalgets møde 8. januar 2008 Punkt nr.

Læs mere

ODDER KOMMUNE BUDGET 2009. Bevillingsbinding, generelle regler, selvforvaltningsvilkår og lønsumsstyring

ODDER KOMMUNE BUDGET 2009. Bevillingsbinding, generelle regler, selvforvaltningsvilkår og lønsumsstyring Fastlæggelse af Odder Kommunes bevillingsbinding for budgetåret 2009. I henhold til den kommunale styrelseslov, fastsætter Indenrigsministeriet nærmere regler om specifikation af de poster på årsbudgettet

Læs mere

Danske Regioner - Økonomisk Vejledning 2010 Udsendt juni 2010

Danske Regioner - Økonomisk Vejledning 2010 Udsendt juni 2010 Aftale om regionernes økonomi i 2011 Regeringen og Danske Regioner indgik lørdag den 12. juni 2010 aftale om regionernes økonomi for 2011. Aftalen kan downloades på www.regioner.dk under økonomi. Aftalen

Læs mere

Bilag 1 Tillægsbevillinger til budgetoverførsler fra 2015 til 2016 (baggrundsnotat)

Bilag 1 Tillægsbevillinger til budgetoverførsler fra 2015 til 2016 (baggrundsnotat) Bilag 1 Tillægsbevillinger til budgetoverførsler fra 2015 til 2016 (baggrundsnotat) Indledning Overførselssagen består af to dele: 1) Den første del gennemgår, hvilke perspektiver der ligger til grund

Læs mere

Bind 2. Budget 2011, Drifts og anlægsbevillinger, personaleoversigt samt budgetoverslag 2011-2014

Bind 2. Budget 2011, Drifts og anlægsbevillinger, personaleoversigt samt budgetoverslag 2011-2014 Forord Region Midtjyllands Budget 2011 er udarbejdet på grundlag af Lov om Regioner m.v. og Indenrigs- og Sundhedsministeriets regler for udarbejdelse af budgetter i Budget- og regnskabssystem for Regioner.

Læs mere

Budget budget2009.indd budget2009.indd :38: :38:48

Budget budget2009.indd budget2009.indd :38: :38:48 Budget 2009 112-08-203budget2009.indd 1 10-11-2008 09:38:48 Budget med store udfordringer Region Midtjyllands mål er at have et sundhedsvæsen i verdensklasse. Det er fortsat regionsrådets ambition. Men

Læs mere

Forslag til budget 2014-2017

Forslag til budget 2014-2017 ØKONOMI OG PERSONALE Dato: 15. august 2013 Økonomibilag nr. 7 2013 Tlf. dir.: 4477 6316 E-mail: jkg@balk.dk Kontakt: Jeppe Krag Sagsnr: 2013-1268 Dok.nr: 2013-140248 Forslag til budget 2014-2017 Baggrund

Læs mere

Med budgetforslaget opfylder kommunen pejlemærkerne i den økonomiske strategi.

Med budgetforslaget opfylder kommunen pejlemærkerne i den økonomiske strategi. ØKONOMI OG STYRING Økonomibilag nr. 8 2016 Dato: 29. september 2016 Tlf. dir.: 4477 2205 E-mail: mbje@balk.dk Kontakt: Mikkel Bo Jensen Sagsid: 00.30.10-P19-2-16 Afsluttende tilretning af forslag til budget

Læs mere

Vejen Kommunes låneoptagelse samt køb af ejendomme i perioden 2010-2013

Vejen Kommunes låneoptagelse samt køb af ejendomme i perioden 2010-2013 Vejen Kommunes låneoptagelse samt køb af ejendomme i perioden 21-213 Baggrund I forbindelse med budgetlægningen for 214 har der været en række politiske drøftelser om udviklingen i den kommunale gæld samt

Læs mere

Regionsoverblik. pr. 31. marts Bevillingsændringer. Region Midtjylland

Regionsoverblik. pr. 31. marts Bevillingsændringer. Region Midtjylland Regionsoverblik pr. 31. marts 2015 Bevillingsændringer Region Midtjylland Indholdsfortegnelse 0. OVERBLIK... 3 1. SUNDHEDSOMRÅDET... 4 Skema 1: Budgetregulering på sundhedsområdet... 4 Skema 2: Udmøntning

Læs mere

Halvårsregnskab 2014 bemærkninger

Halvårsregnskab 2014 bemærkninger Halvårsregnskab 2014 bemærkninger I dette notat gives jævnfør reglerne om aflæggelse af halvårsregnskab bemærkninger til væsentlige afvigelser mellem oprindeligt budget 2014 og det forventede regnskab

Læs mere

Kapitel 2. Regionernes budgetter for 2009

Kapitel 2. Regionernes budgetter for 2009 Kapitel 2. Regionernes budgetter for 2009 I efteråret 2008 vedtog regionsrådene budgetterne for 2009. Budgetterne ligger for tredje år i træk inden for den aftalte udgiftsramme med regeringen. Budgetterne

Læs mere

Der er udarbejdet en foreløbig budgetbalance forud for kommunalbestyrelsens budgetdrøftelser.

Der er udarbejdet en foreløbig budgetbalance forud for kommunalbestyrelsens budgetdrøftelser. NOTAT Modtagere: Kommunalbestyrelsen Bornholms Regionskommune Økonomi og Personale Møllevænget 1 3730 Nexø oep@brk.dk CVR: 26 69 63 48 3. august 2017 J. nr. Foreløbig budgetbalance 2018 Der er udarbejdet

Læs mere

Indstilling. Indstilling om forventet regnskab for 2006 pr. ultimo juni Til Århus Byråd via Magistraten. Borgmesterens Afdeling

Indstilling. Indstilling om forventet regnskab for 2006 pr. ultimo juni Til Århus Byråd via Magistraten. Borgmesterens Afdeling Indstilling Til Århus Byråd via Magistraten Borgmesterens Afdeling Den 7. september Århus Kommune Økonomisk Afdeling Borgmesterens Afdeling Indstilling om forventet for pr. ultimo juni 1. Resume På baggrund

Læs mere

Der er endvidere udarbejdede to særskilte notater omkring driftsaftaleopfølgningen pr. 31. marts 2011 for socialområdet og sygehusområdet.

Der er endvidere udarbejdede to særskilte notater omkring driftsaftaleopfølgningen pr. 31. marts 2011 for socialområdet og sygehusområdet. Dato: 23. maj 2011 Budgetopfølgning pr. 31. marts 2011 Administrationen har gennemført den første store budgetvurdering for 2011. Nedenfor gives en redegørelse for resultatet heraf. Der er endvidere udarbejdede

Læs mere

På det administrative område og indenfor psykiatrien er taget udgangspunkt i de faktiske omkostninger, og disse områder indgår ikke i dette notat.

På det administrative område og indenfor psykiatrien er taget udgangspunkt i de faktiske omkostninger, og disse områder indgår ikke i dette notat. Regionshuset Viborg Koncernøkonomi DRG -kontoret Bilag 2.5 Beskrivelse af økonomiske og aktivitetsmæssige forhold Skottenborg 26 DK-8800 Viborg Tel. +45 8728 5000 www.regionmidtjylland.dk Omstillingen

Læs mere

Notat om Region Midtjyllands langfristede gæld inkl. leasing i perioden

Notat om Region Midtjyllands langfristede gæld inkl. leasing i perioden Notat om Midtjyllands langfristede gæld inkl. leasing i perioden 2018-2021 1 Indledning Der bliver hvert år ved budgetlægningen lavet et notat, som redegør for regionens langfristede gæld og nettorenteudgifter.

Læs mere

Efter denne orientering har Økonomiudvalget den 9. august 2010 truffet beslutning om følgende:

Efter denne orientering har Økonomiudvalget den 9. august 2010 truffet beslutning om følgende: Foreløbig budgetbalance for budget 2011-2014. Byrådet fik på møde den 22. juni 2010 gennemgået status på budget 2011 samt økonomiaftalen for kommunerne i 2011, med de usikkerheder dette tidlige tidspunkt

Læs mere

Budget 2011. og budgetoverslag 2012-2014 BIND 1. Budgetbemærkninger inkl. hovedlinjer

Budget 2011. og budgetoverslag 2012-2014 BIND 1. Budgetbemærkninger inkl. hovedlinjer Budget 2011 og budgetoverslag 2012-2014 BIND 1 Budgetbemærkninger inkl. hovedlinjer Forord Region Midtjyllands Budget 2011 er udarbejdet på grundlag af Lov om Regioner m.v. og Indenrigs- og Sundhedsministeriets

Læs mere

Resultatet af økonomiaftalen 2010.

Resultatet af økonomiaftalen 2010. Resultatet af økonomiaftalen 2010. Bo Johansen www.regionmidtjylland.dk Økonomiaftalen 2010 Driftsbudget 2010: Regulering 2009 forudsætninger RM Realvækst 2010 forudsætninger RM Sammenfatning 2010 og handlemuligheder.

Læs mere

Hvad er der ikke fundet plads til af nye initiativer i 2009

Hvad er der ikke fundet plads til af nye initiativer i 2009 Regionshuset Viborg Sundhedsstaben Sundhedøkonomi Skottenborg 26 DK-8800 Viborg Tel. +45 8728 5000 www.regionmidtjylland.dk Hvad er der ikke fundet plads til af nye initiativer i 2009 Dette notat søger

Læs mere

Indstilling til 2. behandling af budget

Indstilling til 2. behandling af budget Indstilling til 2. behandling af budget 2017-2020 tet for 2017-20 består af det fremlagte budget til 1. behandlingen tillagt budgetforliget, som er indgået mellem Socialdemokratiet, Venstre, Konservative

Læs mere

Et stramt budget 2015

Et stramt budget 2015 Budget 2015 Et stramt budget 2015 Denne pjece indeholder en kort præsentation af Region Midtjyllands Budget 2015. Du kan få et hurtigt overblik over regionens hovedområder Sundhed, Social, Regional Udvikling

Læs mere

Et stramt budget 2016

Et stramt budget 2016 Budget 2016 Et stramt budget 2016 Denne pjece indeholder en kort præsentation af Region Midtjyllands Budget 2016. Du kan få et hurtigt overblik over regionens hovedområder Sundhed, Social, Regional Udvikling

Læs mere

Notat. Budgetopfølgning pr. 31. marts 2015 for det samlede kommunale område

Notat. Budgetopfølgning pr. 31. marts 2015 for det samlede kommunale område Notat Budgetopfølgning pr. 31. marts 2015 for det samlede kommunale område Indholdsfortegnelse: 1 Forord... 2 2 Overordnet regnskabsopgørelse pr. 31. marts 2015 samt forventet regnskab 2015... 2 2.1 Kommentarer

Læs mere

Aarhus Kommune Opsparingsopgørelse 2012

Aarhus Kommune Opsparingsopgørelse 2012 Bilag til indstilling Bilag 4: Beskrivelse af regnskabsresultatet B4.1 De decentraliserede områder Regnskabsresultatet for de decentraliserede skattefinansierede områder Tabellen Opsparingsopgørelse 2012

Læs mere

Regionernes budgetter for 2011

Regionernes budgetter for 2011 Regionernes budgetter for 2011 I oktober 2010 vedtog samtlige regionsråd budgettet for 2011. Det var en udfordrende proces for alle regioner, da de fortsat stod i en økonomisk vanskelig situation med store

Læs mere

Generelle bemærkninger

Generelle bemærkninger givet et overblik over grundlaget for regnskabet. Regnskab 6 GENERELLE BEMÆRKNINGER Formålet med de generelle bemærkninger er at give et samlet overblik over den økonomiske side af regnskabet. De generelle

Læs mere

Konsekvenser af kommunalreformen for Sundheds- og Omsorgsforvaltningen

Konsekvenser af kommunalreformen for Sundheds- og Omsorgsforvaltningen Københavns Kommune Sundheds- og Omsorgsudvalget Bilag 6 UDVALGSINDSTILLING med sagsfremstilling Konsekvenser af kommunalreformen for Sundheds- og Omsorgsforvaltningen INDSTILLING Sundheds- og Omsorgsforvaltningen

Læs mere

Bevillingsændringer og omplaceringer mellem budgetområder som følge af budgetopfølgning pr. 31/3 2008

Bevillingsændringer og omplaceringer mellem budgetområder som følge af budgetopfølgning pr. 31/3 2008 omplaceringer mellem budgetområder som følge af budgetopfølgning pr. 31/3 2008 Bevilling OBS. Tekst med kursiv angiver konti på et lavere niveau end budgetområder. Hovedkonto 1: Indkøbsfunktionen på Oringe

Læs mere

Budget 2008 Budgetbemærkninger inkl. hovedlinjer BIND 1. Budget 2008. og budgetoverslag 2009-2011. BIND 1 Budgetbemærkninger inkl.

Budget 2008 Budgetbemærkninger inkl. hovedlinjer BIND 1. Budget 2008. og budgetoverslag 2009-2011. BIND 1 Budgetbemærkninger inkl. Budget 2008 Budgetbemærkninger inkl. hovedlinjer BIND 1 Budget 2008 og budgetoverslag 2009-2011 BIND 1 Budgetbemærkninger inkl. hovedlinjer Forord Region Midtjyllands budget 2008 er udarbejdet på grundlag

Læs mere

Dispensations ansøgninger:

Dispensations ansøgninger: Dispensations ansøgninger: Center for Ældre Konto 5, forventer i 2015 nedenstående resultat: Drift Indenfor selvforvaltning Fælles 20 mio. kr. Indenfor selvforvaltning Virksomheder 1,6 mio. kr. Udenfor

Læs mere

Faxe kommunes økonomiske politik

Faxe kommunes økonomiske politik Formål: Faxe kommunes økonomiske politik 2013-2020 18. februar Faxe kommunes økonomiske politik har til formål at fastsætte de overordnede rammer for kommunens langsigtede økonomiske udvikling og for den

Læs mere

Notat om Region Midtjyllands langfristede gæld og udgifter til afdrag og renter

Notat om Region Midtjyllands langfristede gæld og udgifter til afdrag og renter Notat om Midtjyllands langfristede gæld og udgifter til afdrag og renter 1.1 Indledning Midtjyllands samlede langfristede gæld forventes med udgangen af 2011 at være tæt på 5 mia. kr. I dette notat beskrives

Læs mere

Hvad er et budget i regionerne?

Hvad er et budget i regionerne? Inspirationsnotat nr. 2cc til arbejdet i MED-Hovedudvalg 3. juli 2007 Hvad er et budget i regionerne? Hvad er et budget - kort fortalt? Et budget er en oversigt over alle de forventede indtægter og udgifter.

Læs mere

Region Midtjylland. Udmøntning af differentierede produktivitetskrav til budget Bilag. til Regionsrådets møde den 16. januar Punkt nr.

Region Midtjylland. Udmøntning af differentierede produktivitetskrav til budget Bilag. til Regionsrådets møde den 16. januar Punkt nr. Region Midtjylland Udmøntning af differentierede produktivitetskrav til budget 2008 Bilag til Regionsrådets møde den 16. januar 2008 Punkt nr. 9 NOTAT Regionshuset Viborg Sundhedsstaben Sundhedsøkonomi

Læs mere

Indstilling. Indstilling om forventet regnskab for 2007 pr. ultimo juni Til Århus Byråd via Magistraten. Borgmesterens Afdeling

Indstilling. Indstilling om forventet regnskab for 2007 pr. ultimo juni Til Århus Byråd via Magistraten. Borgmesterens Afdeling Indstilling Til Århus Byråd via Magistraten Borgmesterens Afdeling Den 17. september 2007 Århus Kommune Økonomisk Afdeling Borgmesterens Afdeling Indstilling om forventet regnskab for 2007 pr. ultimo juni

Læs mere

ÅBEN DAGSORDEN ØKONOMIUDVALG. Mødedato: 1. december 2009. Gl. Byrådssal, Torvet, Skive. Mødetidspunkt: 16:00. Mødet hævet:

ÅBEN DAGSORDEN ØKONOMIUDVALG. Mødedato: 1. december 2009. Gl. Byrådssal, Torvet, Skive. Mødetidspunkt: 16:00. Mødet hævet: ÅBEN DAGSORDEN ØKONOMIUDVALG Mødedato: 1. december 2009 Mødested: Gl. Byrådssal, Torvet, Skive Mødetidspunkt: 16:00 Mødet hævet: Deltagere: Flemming Eskildsen, Peder Chr. Kirkegaard, Per Jeppesen, Frede

Læs mere

BESLUTNINGSPROTOKOL. Økonomiudvalget. Møde nr. : 18/2012 Sted : Rådhuset i Grenaa Dato : 11. december 2012 Start kl. : 16.00 Slut kl. : 16.

BESLUTNINGSPROTOKOL. Økonomiudvalget. Møde nr. : 18/2012 Sted : Rådhuset i Grenaa Dato : 11. december 2012 Start kl. : 16.00 Slut kl. : 16. Økonomiudvalget BESLUTNINGSPROTOKOL Møde nr. : 18/2012 Sted : Rådhuset i Grenaa Dato : 11. december 2012 Start kl. : 16.00 Slut kl. : 16.15 Medlemmer Jan Petersen (A) (Formand) Jytte Schmidt (F) Torben

Læs mere

Forslag til permanent placering af op til 32 særlige pladser i Psykiatrien

Forslag til permanent placering af op til 32 særlige pladser i Psykiatrien Regionshuset Viborg Sundhedsplanlægning Skottenborg 26 DK-8800 Viborg Tel. +45 7841 0000 www.rm.dk Forslag til permanent placering af op til 32 særlige pladser i Psykiatrien Den 2. juni 2017 blev lovforslaget

Læs mere

Revideret budget 2011 for handicapkørsel, KAN-kørsel samt Trafikselskabet

Revideret budget 2011 for handicapkørsel, KAN-kørsel samt Trafikselskabet Dato Journalnr Sagsbehandler e-mail Telefon 20. januar 2011 1-21-3-09 Tine Jørgensen tij@midttrafik.dk 8740 8205 Revideret budget 2011 for handicapkørsel, KAN-kørsel samt Trafikselskabet Bestyrelsen for

Læs mere

Økonomisk Politik for Ishøj Kommune

Økonomisk Politik for Ishøj Kommune Økonomisk Politik for Ishøj Kommune Godkendt i Byrådet den 24.06.2014 Indledning Af aftalen om den kommunale økonomi for 2014 fremgår, at KL og regeringen er enige om, at det fremover skal være obligatorisk

Læs mere

Eventuelle positive reguleringer vedrørende tidligere år (før 2007) anvendes primært til finansiering af afdrag på HUR-lånet

Eventuelle positive reguleringer vedrørende tidligere år (før 2007) anvendes primært til finansiering af afdrag på HUR-lånet Politisk dokument med resume Sagsnummer Bestyrelsen 9. oktober 2008 HVT 08 Byrdefordeling vedrørende renter og afdrag på HUR-lånet Indstilling: Direktionen indstiller, at Renteudgifter på HUR-lånet finansieres

Læs mere

Ledelsesinformation vedr. kommunal medfinansiering

Ledelsesinformation vedr. kommunal medfinansiering Bilag 1 Til: Fra: Bilag til sagen: Kultur- og Sundhedsudvalget Sundhedsfremmecentret Ledelsesinformation vedr. kommunal medfinansiering I dette bilag præsenteres ledelsesinformation, som kan understøtte

Læs mere

Forventet regnskab 2017, halvårsregnskab pr. 30. juni 2017

Forventet regnskab 2017, halvårsregnskab pr. 30. juni 2017 Forventet regnskab 2017, halvårsregnskab pr. 30. juni 2017 Side 1 af 6 sider Halvårsregnskab og forventet regnskab 2017 Oprindeligt Tillægs- Korrigeret Forv. Forv. Forventet Halvårs- Pct. budget bev. og

Læs mere

BUDGET 2010 og budgetoverslag 2011-2013

BUDGET 2010 og budgetoverslag 2011-2013 BUDGET 2010 og budgetoverslag 2011-2013 Regionsrådets 2. budgetbehandling Den 23. september 2009 Udkast til budgetbemærkninger Bind 1 Budget 2010, Bind 1 Indhold Indholdsfortegnelse...Sidetal 1 Hovedlinjer

Læs mere

[UDKAST] I lov om regionernes finansiering, jf. lovbekendtgørelse nr. 797 af 27. juni 2011, foretages følgende ændringer:

[UDKAST] I lov om regionernes finansiering, jf. lovbekendtgørelse nr. 797 af 27. juni 2011, foretages følgende ændringer: [UDKAST] Forslag til Lov om ændring af lov om regionernes finansiering (Indførelse af betinget bloktilskud for regionerne og indførelse af sanktioner for regionerne ved overskridelse af budgetterne) 1

Læs mere

Administrativ indstilling: De respektive udvalg anbefaler overfor Økonomiudvalget og Byrådet følgende tillægsbevillinger således:

Administrativ indstilling: De respektive udvalg anbefaler overfor Økonomiudvalget og Byrådet følgende tillægsbevillinger således: 123. Åbent punkt - Overførsel af uforbrugte budgetbeløb fra 2007 til 2008 for drift, anlæg, finansforskydninger og finansiering samt revision af investeringsoversigt 2008 for alle udvalg (C) Sagsnr. 08/4978

Læs mere

Et robust Budget 2014 med plads til nye initiativer

Et robust Budget 2014 med plads til nye initiativer Budget 2014 Et robust Budget 2014 med plads til nye initiativer Denne pjece indeholder en kort præsentation af Region Midtjyllands Budget 2014. Du kan få et hurtigt overblik over regionens hovedområder

Læs mere

Bilagsnotat vedrørende 1. budgetopfølgning 2015 for Ballerup Kommune

Bilagsnotat vedrørende 1. budgetopfølgning 2015 for Ballerup Kommune ØKONOMI OG PERSONALE Økonomibilag nr. 3 2015 Dato: 10. april 2015 Tlf. dir.: 4477 2209 E-mail: CBD@balk.dk Kontakt: Christian Boe Dalskov Sagsid.: 00.30.14-G01-21-14 Bilagsnotat vedrørende 1. budgetopfølgning

Læs mere

2. behandling af budget 2013 for Region Midtjylland Regionsrådsmødet 26. september 2012

2. behandling af budget 2013 for Region Midtjylland Regionsrådsmødet 26. september 2012 2. behandling af budget 2013 for Region Midtjylland Regionsrådsmødet 26. september 2012 Indledning Jeg vil gerne indlede 2. behandlingen af budget 2013 med at kvittere for den brede politiske opbakning.

Læs mere

Budgetkontrol pr. 1. oktober 2015

Budgetkontrol pr. 1. oktober 2015 Budgetkontrol pr. 1. oktober 7. SUNDHED I 1.000 kr. Afvigelse: - = mindreudgift eller merindtægt og += merudgift eller mindreindtægt FORKLARINGER TIL AFVIGELSER Oprindeligt Korrigeret Forbrug Forventet

Læs mere

Halvårsregnskab 2014 Dok.nr.: 1693 Sagsid.: 14/17602 Initialer: ps Åben sag

Halvårsregnskab 2014 Dok.nr.: 1693 Sagsid.: 14/17602 Initialer: ps Åben sag Halvårsregnskab 2014 Dok.nr.: 1693 Sagsid.: 14/17602 Initialer: ps Åben sag Indledning Folketinget vedtog den 26. februar 2011 en ændring af Lov om kommunernes styrelse. Ændringen indebærer, at kommunerne

Læs mere

Budgetforslag Overslagsår Version 2 INFORMATION FRA STEVNS KOMMUNE EMNE FOR DENNE RAPPORT Budgetforslag 2017 Version 2.

Budgetforslag Overslagsår Version 2 INFORMATION FRA STEVNS KOMMUNE EMNE FOR DENNE RAPPORT Budgetforslag 2017 Version 2. INFORMATION FRA STEVNS KOMMUNE 2016 Budgetforslag 2017 Overslagsår 2018-2020 Version 2 EMNE FOR DENNE RAPPORT Budgetforslag 2017 Version 2 Økonomi Indhold Indledning... 3 Finansieringen... 3 Driftsudgifterne...

Læs mere

Baggrundsnotat vedr. 3. budgetopfølgning herunder status for servicerammen i 2017.

Baggrundsnotat vedr. 3. budgetopfølgning herunder status for servicerammen i 2017. Bilag 2 til 3. budgetopfølgning for budget 2017 Baggrundsnotat vedr. 3. budgetopfølgning herunder status for servicerammen i 2017. Resumé 3. budgetopfølgning baserer sig på det faktiske driftsforbrug ved

Læs mere

Indstilling til 2. behandling af budget

Indstilling til 2. behandling af budget Indstilling til 2. behandling af budget 2016-19 tet for 2016-19 tager udgangspunkt i det fremlagte budget til 1. behandlingen, korrigeret med tekniske ændringsforslag og ændringer fra budgetforliget mellem

Læs mere

Regionshuset Viborg. Sundhedsplanlægning Hospitalsplanlægning Skottenborg 26 DK-8800 Viborg Tel. +45 8728 5000 www.regionmidtjylland.

Regionshuset Viborg. Sundhedsplanlægning Hospitalsplanlægning Skottenborg 26 DK-8800 Viborg Tel. +45 8728 5000 www.regionmidtjylland. Regionshuset Viborg Sundhedsplanlægning Hospitalsplanlægning Skottenborg 26 DK-8800 Viborg Tel. +45 8728 5000 www.regionmidtjylland.dk Udvikling vedrørende aktiviteten på sterilisationer, refertilisationer

Læs mere

Notat om status for udvidelse af Center for Spiseforstyrrelser i henhold til psykiatriplanen for Region Midtjylland

Notat om status for udvidelse af Center for Spiseforstyrrelser i henhold til psykiatriplanen for Region Midtjylland Regionshuset Viborg Psykiatri og Social Skottenborg 26 Postboks 21 DK-8800 Viborg Tel. +45 8728 5000 kontakt@rm.dk www.rm.dk Notat om status for udvidelse af Spiseforstyrrelser i henhold til psykiatriplanen

Læs mere

Budgetopfølgning 3 pr. 30. september 2017 viser det

Budgetopfølgning 3 pr. 30. september 2017 viser det INFORMATION FRA STEVNS KOMMUNE 2017 Budgetopfølgning 3 pr. 30. september 2017 Budgetopfølgning 3 Budgetopfølgning 3 pr. 30. september 2017 viser det forventede regnskab for 2017. 1 Indhold Indledning...

Læs mere

Kasse- og regnskabsregulativ Revision af 3.02 Forretningsgangsbeskrivelse for drifts-, anlægs- og tillægsbevillinger samt rådighedsbeløb

Kasse- og regnskabsregulativ Revision af 3.02 Forretningsgangsbeskrivelse for drifts-, anlægs- og tillægsbevillinger samt rådighedsbeløb Driftsbevillinger Driftsbevillinger meddeles af Byrådet ved vedtagelse af årsbudgettet. Driftsbevillinger er etårige og bortfalder ved regnskabsårets udgang. Driftsbevillingerne fremgår af den til budgettet

Læs mere

Generelle bemærkninger

Generelle bemærkninger Indledning Budget 2009 er vedtaget på Kommunalbestyrelsens møde den 8. oktober 2008. Budgettet baserer sig på en budgetaftale, som omfatter alle kommunalbestyrelsens partier på nær Socialistisk Folkeparti.

Læs mere

1. Økonomi - og Aktivitetsrapportering 2010

1. Økonomi - og Aktivitetsrapportering 2010 Område: Økonomi Udarbejdet af: Afdeling for Sundhedsøkonomi Afdeling: Sundhedsøkonomi E-mail: Joern.frydendall@regionsyddanmark.dk Journal nr.: Telefon: 76631649 Dato: 7. juni 2010 1. Økonomi - og Aktivitetsrapportering

Læs mere

Kortlægning af regionernes budgettering og styring af regionale anlægsinvesteringer

Kortlægning af regionernes budgettering og styring af regionale anlægsinvesteringer Kapitel 1 Kortlægningens indhold Økonomi- og Indenrigsministeriet Finansministeriet Ministeriet for Sundhed- og Forebyggelse Danske Regioner Kortlægning af regionernes budgettering og styring af regionale

Læs mere

BUDGET 2015-18 Direktionens reviderede budgetforslag

BUDGET 2015-18 Direktionens reviderede budgetforslag Økonomi Økonomi og Udbud Rådhuset Ramsherred 5 5700 Svendborg BUDGET 2015-18 Direktionens reviderede budgetforslag Tlf. 62 23 30 00 Fax. 62 22 48 52 Indledning 10. september 2014 Afsættet for budgetlægningen

Læs mere

Regnskab for perioden 1. januar 2015 30. juni 2015. (Halvårsregnskab 2015)

Regnskab for perioden 1. januar 2015 30. juni 2015. (Halvårsregnskab 2015) Regnskab for perioden 1. januar 2015 30. juni 2015. (Halvårsregnskab 2015) Indholdsfortegnelse: 1 Forord... 2 2 Regnskabsprincipper... 2 3 Overordnet regnskabsopgørelse pr. 30. juni 2015 samt forventet

Læs mere

Ansøgning fra Region Midtjylland til finanslovspuljen (2. runde). Til Indenrigs- og sundhedsministeriet Att: Fuldmægtig Erich Erichsen

Ansøgning fra Region Midtjylland til finanslovspuljen (2. runde). Til Indenrigs- og sundhedsministeriet Att: Fuldmægtig Erich Erichsen Regionshuset Viborg Afdeling for Sundhedsplanlægning Aktivitets- og investeringsplanlægning Ansøgning fra Region Midtjylland til finanslovspuljen (2. runde). Skottenborg 26 8800 Viborg www.regionmidtjylland.dk

Læs mere

Referat Økonomiudvalget mandag den 28. august Kl. 16:30 i Mødelokale 2, Lejrevej 15, 4320, Allerslev

Referat Økonomiudvalget mandag den 28. august Kl. 16:30 i Mødelokale 2, Lejrevej 15, 4320, Allerslev Referat mandag den 28. august 2017 Kl. 16:30 i Mødelokale 2, Lejrevej 15, 4320, Allerslev Indholdsfortegnelse 1. ØU - Godkendelse af dagsorden...1 2. ØU - Forventet Regnskab 2017-2, 1. behandling...2 28-08-2017

Læs mere

Notat om Region Midtjyllands langfristede gæld og nettorenteudgifter i

Notat om Region Midtjyllands langfristede gæld og nettorenteudgifter i Notat om Midtjyllands langfristede gæld og nettorenteudgifter i 2017-2020 1.1 Indledning Der bliver hvert år ved budgetlægningen lavet et notat, som redegør for regionens langfristede gæld og nettorenteudgifter,

Læs mere

Regnskabsbemærkninger

Regnskabsbemærkninger sbemærkninger Indledning Region Midtjyllands regnskab er udarbejdet på grundlag af Lov om Regioner og Indenrigs- og Sundhedsministeriet regler for udarbejdelse af regnskaber i Budget- og ssystem for Regioner.

Læs mere

REFERAT BYRÅDET. den 27.08.2012 i Byrådssalen

REFERAT BYRÅDET. den 27.08.2012 i Byrådssalen REFERAT BYRÅDET den 27.08.2012 i Byrådssalen Afbud: Ingen Orlov: Anders Kronborg (A) Stedfortræder: Rut Sydbøge (A) SAGSOVERSIGT 1 Godkendelse af dagsorden... 3 2 Budgetrevision pr. 30. juni 2012 - Alle

Læs mere

Udgifter (+)/Indtægter (-) Oprindeligt Tillægs- Korrigeret Regnskab 1000 kr. Budget bevillinger Budget 12.018 247 12.265 12.124

Udgifter (+)/Indtægter (-) Oprindeligt Tillægs- Korrigeret Regnskab 1000 kr. Budget bevillinger Budget 12.018 247 12.265 12.124 Økonomiudvalget Politisk organisation 1 kr. Budget bevillinger Budget 12.18 247 12.265 12.124 Området omfatter udgifter til politikere, herunder borgmesterløn, borgmesterpensioner, udvalgsvederlag, udgifter

Læs mere