Laboratorium om behandling i eget hjem af borgere med KOL

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Laboratorium om behandling i eget hjem af borgere med KOL"

Transkript

1 Laboratorium om behandling i eget hjem af borgere med KOL December 2013

2 Indhold 1. Indledning Baggrund og relevans Produkter Effekter og monitorering Anvendelighed og bæredygtighed Bilag

3 1. Indledning Som en del af projekt Sundhedsstrategisk ledelse af det nære sundhedsvæsen er der gennemført fem laboratorier med henblik på at udvikle nye modeller for samarbejde og eventuel opgaveoverdragelse på tværs af kommuner, hospital og almen praksis. Laboratorierne danner rammen om et tværsektorielt udviklingsforløb for ledere på hospital, i kommuner og praktiserende læger. Arbejdsmetoden i laboratorierne fremgår af den samlede evaluering af projektet og er beskrevet i evalueringsrapporten Sundhedsvæsen uden knaster. Projektet er gennemført i et samarbejde mellem Regionshospitalet Randers, Favrskov, Norddjurs, Syddjurs og Randers Kommune samt repræsentanter fra de praktiserende læger i de deltagende kommuner. Projektet er støttet økonomisk af Videncenter for Velfærdsledelse. Endvidere har Kvalitets- og efteruddannelsesudvalget for almen praksis i Region Midtjylland bevilliget midler til, at understøtte deltagelse fra almen praksis i laboratorierne. I det følgende redegøres for de konkrete modeller og indsatser, som er udviklet i forbindelse med laboratorium 1 i projektet. Udover disse konkrete resultater har laboratoriet haft en vigtig funktion i forhold til at opbygge og styrke relationer og samarbejde på tværs mellem de deltagende organisationer. Dette er nærmere beskrevet i den samlede evaluering af projekt Sundhedsstrategisk ledelse af det nære sundhedsvæsen. 2. Baggrund og relevans I 2011 var der 809 indlæggelser på Regionshospitalet Randers vedrørende KOL. Der er tale om en patientgruppe, som ofte har mange indlæggelser og evt. genindlæggelser, og som ofte kan have fordel af at kunne få en del af deres behandling hjemme fremfor på hospital. På denne måde kan borgeren hurtigt vende tilbage til egne, kendte rammer og risikoen for infektioner og andre komplikationer i forbindelse med indlæggelse mindskes. Der er derfor udviklet en model for tidlig udskrivning af patienter med KOL, hvor denne patientgruppe tilbydes IV-behandling og lyngefysioterapi i eget hjem efter udskrivning fra hospital. 3. Produkter I laboratoriet er der gennemført en kortlægning af patienter på lungemedicinsk afdeling og akutafdelingens sengeafsnit. Kortlægningen er gennemført i en periode på 3 uge i november-december Formålet med kortlægningen var at få et billede af hvilke indsatser, der skal til, for at disse patienter kan udskrives tidligere. Endvidere er der lavet en mini-rundspørge blandt 3 patienter i lungeambulatoriet for at få viden om, hvad patienterne lægger vægt på, hvis deres behandling skal foregår i eget hjem. På denne baggrund er der udviklet et tilbud til patienter med KOL om behandling i eget hjem efter indlæggelse på hospitalet. Tilbuddet omfatter færdiggørelse af IV-behandling og/eller lungefysioterapi og er nærmere beskrevet i bilag

4 Tilbuddet har været afprøvet i et pilotprojekt, der omfattede patienter fra Syddjurs Kommune og ét hjemmeplejedistrikt i Favrskov Kommune. Pilotprojektet blev gennemført i perioden 1. april 30. september 2013 Udover behandling hjemme hos borgeren indeholder ordningen mulighed for sygeplejefaglig sparring og kompetenceudvikling målrettet den kommunale sygepleje. I pilotprojektet har hjemmesygeplejen derfor haft mulighed for at kontakte hospitalets KOL-sygeplejerske i dagtid for at få sygeplejefaglig sparring i forhold til udskrevne KOL patienter. I aften- og nattevagter har hjemmesygeplejen kunnet kontakte lungemedicinsk afdeling for sparring. Endvidere er der gennemført studiebesøg for kommunale sygeplejersker på lungemedicinsk afdeling og i akutafdelingen. 4. Effekter og monitorering Formålet med ordningen med behandling i eget hjem har været at opnå følgende: Færre indlæggelsesdage på hospitalet At borgeren/patienten får mulighed for hurtigere at vende tilbage til egne, kendte rammer Mindre risiko for komplikationer i forbindelse med indlæggelse Øget fokus på borgerens egenomsorg En afledt effekt er desuden, at hjemmesygeplejens kompetencer i forhold til KOL styrkes. Det vil kunne bidrage til at indlæggelser af borgere med KOL i højere grad vil kunne forebygges i de tilfælde, hvor borgeren er i kontakt med hjemmesygeplejen. Pilotprojektet blev monitoreret i forhold til følgende: Antal tidlige udskrivninger Antal kontakter fra den kommunale sygepleje til hospitalet om tidligt udskrevne patienter Årsager til evt. kontakter fra den kommunale sygepleje til hospitalet om tidligt udskrevne patienter Genindlæggelser af tidligt udskrevne patienter Antal patienter, som kommer ind på hospitalet igen for at få lagt ny venflon i forbindelse med IVbehandling 5. Anvendelighed og bæredygtighed I pilotprojektet har det kun været muligt at inkludere en patient, hvilket der kan være flere grunde til. Dels indlægges der færre KOL-patienter om foråret/sommeren, hvor pilotprojektet blev gennemført, og dels er det en lille del af hospitalets optageområde, som har indgået i projektet. Endvidere var erfaringen, at de KOL-patienter, der blev indlagt i pilotperioden, var for syge til at kunne profitere af behandling hjemme. Derimod viste pilotprojektet, at der var et potentiale i at kunne tilbyde andre patientgrupper behandling i eget hjem, primært i form af IV-behandling. Disse patienter kunne dog ikke inkluderes i pilotprojektet, da de ikke havde diagnosen KOL. 3

5 På baggrund af pilottesten er det vurderet, at den udviklede model er relevant og anvendelig i praksis, men at tilbuddet ikke vil være bæredygtigt at opretholde kun til patienter med KOL, da patientgrundlaget har været mindre end først antaget. Erfaringen fra blandt andet pilotprojektet viser dog, at flere patientgrupper med fordel kan tilbydes IVbehandling i eget hjem, og der er indgået en aftale om opgaveoverdragelse om IV-behandling mellem Regionshospitalet Randers og Randers, Norddjurs, Syddjurs og Favrskov Kommune (se bilag 3). Aftalen evalueres i foråret 2014 på baggrund af følgende parametre: Antal patienter, der udskrives til viderebehandling med intravenøs væske eller antibiotika i eget hjem. Kontakter fra den kommunale sygepleje til hospitalet, både i forhold til antal, årsag til henvendelse og om henvendelsen medfører en genindlæggelse af patienten. Antal patienter, der kommer ind på hospitalet for at få lagt ny venflon. Udvikling i antal genindlæggelser Udvikling i antal sengedage Muligheden for lungefysioterapi i eget hjem er et udviklingsområde, som der aktuelt ikke arbejdes videre med. Tilbuddet om lungefysioterapi i eget hjem fordrer hurtig og nem adgang til terapeutfaglige kompetencer også i weekender og ferieperioder. Det vil derfor blandt andet kræve et større patientgrundlag, hvis der på sigt skal etableres et permanent beredskab på dette område. 6. Bilag 1. Arbejdsgangsbeskrivelse vedr. IV-behandling og lungefysioterapi i eget hjem 2. Adrenalininstruks 3. Aftale om opgaveoverdragelse ved IV-behandling 4

6 Bilag 1

7 Arbejdsgangsbeskrivelse ved fortsat behandling ved tidligt udskrevne KOLpatienter i Syddjurs Kommune og Distrikt Hjemmeplejen Favrskov Nord i Favrskov Kommune under Laboratorium 1 i Sundhedsstrategisk ledelse. projektet omhandler også fortsat IV-medicinering med antibiotica hos borgere med KOL, som udskrives tidligere, end sædvanlig praksis. Borgere, som kan indgå i projektet: Borgerne, der kan udskrives til eget hjem (ikke korttids-aflastningsplads). Borgerne, der er cerebralt velfungerende og kan medvirke til samarbejdet med IV-medicineringen og udstyret dertil (f.eks. venflon). Borgerne, der kan have behov for ilt. (Etableres fra sygehuset, som vanligt). Borgerne, der kan have behov for lungefysioterapi Alle patienter, der udskrives i projektet, bliver tilknyttet lungeklinikken som ambulant patienter. Hospitalet kontakter kommunen mhp. udskrivelse: Hjemmesygeplejerskerne kontaktes: o Hjemmeplejen Favrskov Nord: (7 7.30, ) Hadsten, Laurbjerg, Houlbjerg, Voldum-området Akut nummer: o Syddjurs: Områdecenter Rosengården: , (7 7.30, 14-15) Områdecenter Lillerup: , (7 7.30, 14-15) Områdecenter Ringparken: , (7 7.30, 14-15) Områdecenter Søhusparken: , , 14-15) Akutnummer Syddjurs : Ved behov for lungefysioterapi (respirationsfysioterapi): o Favrskov Nord lungefysioterapi kan gives med 1 dags varsel på hverdage. Kontakt på tlf Hospitalet sender behandlingsplan som elektronisk korrespondance til lokationsnummer I emnefeltet på korrespondancen skrives: AKUT LUNGEFYS o Syddjurs Kommune mulighed for lungefysioterapi afklares i hvert enkelt tilfælde ved henvendelse til Visitation, træning og aktivitet på tlf Hospitalet sender behandlingsplan som elektronisk korrespondance til lokationsnummer I emnefeltet på korrespondancen skrives: AKUT LUNGEFYS Udarbejdet af laboratorium 1, 27. maj 2013

8 Hvis der skal ydes personlig pleje, praktisk hjælp eller madservice, skal visitationen også kontaktes: o Favrskov: (Visitationen) eller (udskrivningskoordinator) Syddjurs : / Nødvendigt udstyr: Borgeren medbringer fra hospitalet : o Antibiotika i minibag og præparatinfo (samnet) o Antal minibags til behandlingen o Infusionssæt o Forfyldte saltvandssprøjter o Sprit swaps o Et antal venflon og al materiale hertil o En æske med adrenalin, sprøjte, kanyle til behandling ved anafylaktisk chok. I æsken skal der ligge en instruks på hvor meget adrenalin, der skal gives, og hvordan det gives. Udgifter: Alt sendes med fra hospitalet Ansvar: Hospitalslæge har ansvar for ordinationen Hjemmesygeplejerske har ansvar for medicingivningen og venflon. Kontakt muligheder: Ved borger/patients tilstand: Hverdage kl.8-14 KOL sygeplejerske i lungeklinikken: tlf: Uden for dette tidsrum (aften, nat, weekender, SH): Medicinsk Sengeafsnit 2 tlf: Ved problemer med venflon: Ved hjælp til venflonanlæggelse: tlf (Koordinator i Akutafdelingen) Stoppet / begyndende phlebit: fjern venflon. o Anlæg ny, hvis muligt. I aften- nattimer: vent til dagtid, hvis der ikke er en kollega, der kan hjælpe med at anlægge ny. I dagtid: Hvis opgaven ikke kan løses af hjemmesygeplejerske, da kontakt praktiserende læge eller koordinator i akutafdelingen (tlf ). Borgeren kan evt. modtages ambulant og få anlagt en ny. Transport aftales med hospitalet. Udarbejdet af laboratorium 1, 27. maj 2013

9 Bilag 2

10 April 2013 Adrenalin 1 mg/ml Ved anafylaktisk shock eller luftvejstruende angioødem gives straks adrenalin 0,5 mg dybt i.m. og der ringes 112. Der ydes førstehjælp. Kristine Degn, overlæge Medicinsk Afdeling M Regionshospitalet Randers

11 Bilag 3

12 IV Opgave overdragelse mellem Regionshospitalet Randers og Favrskov, Norddjurs, Syddjurs og Randers Kommuner

13 Hospitalsledelse, sundheds- og ældrechefer i Randersklyngen har besluttet, at væskebehandling subcutant og intravenøst, samt intravenøse antibiotika behandling fremover skal kunne administreres af kommunernes sygeplejersker. Formål med opgaveoverdragelsen: At give voksne borgere (+ 15 år) mulighed for at få behandling med subcutan og intravenøse væske samt intravenøs antibiotikabehandling i eget hjem, på akut/midlertidig/permanent plads eller i en sygeplejeklinik i kommunen At effektivisere det samlede sundhedsvæsen i Randersklyngen. Årsager til opgaveoverdragelsen: Samfundsudviklingen med etablering af Det nære sundhedsvæsen har fokus på sundhedstilbud tæt på borgeren, herunder tidligere traditionel hospitalsbehandling i eget hjem. Antallet af sengepladser i somatiske afdelinger er faldende, hvilket stiller krav om at nye tilbud etableres i kommunerne. På det ambulante område er der en markant stigning, idet et langt større antal patienter tilbydes ambulant behandling suppleret med bistand fra primær sektor Disse ændringer kommer blandt andet til at betyde, at borgerne må forvente at dele af den behandling der tidligere har været foretaget under indlæggelse på hospital, vil blive udført i eget hjem, på akut/midlertidig/permanent plads i kommunen eller på kommunal sygeplejeklinik. Beskrivelse af opgaven: Væskebehandling med isotoniske væsker intravenøst eller subcutant. Intravenøs antibiotika behandling x gange dagligt i x antal dage hos borgere, der kortvarigt har været indlagt og har behov for fortsat behandling IV opgaveoverdragelsen omhandler i første omgang behandling x gange dagligt i x antal dage hos voksne borgere, der kortvarigt har været indlagt og har behov for fortsat behandling. På sigt vil praktiserende læge have mulighed for selv at ordinere iv behandling, således at borgeren ikke behøver indlæggelse. Målgruppen, der er omfattet af opgaveoverdragelsen: Det er indtil videre aftalt, at målgruppen er voksne patienter (+ 15 år) Patienter, der er dehydrerede og udskrives fra Regionshospitalet Randers til en kommune i Randersklyngen Patienter med infektioner, f.eks. cystit og pneumoni, der udskrives fra Regionshospitalet Randers til fortsat behandling til en kommune i Randersklyngen. Patienter, der er cerebralt velfungerende og kan medvirke til samarbejdet med IV behandling og udstyret dertil Varetagelse af opgaven på nuværende tidspunkt: Lægen i hospitalsafdelingen har ansvar for at ordinere den relevante væsketerapi og antibiotikabehandling, stillingtagen til monitorering af patienten samt at ordinere opfølgning med blodprøver enten ambulant på hospitalet eller hos praktiserende læge, det vil sige at lægen: Ordinerer medicinen i EPJ Indhenter informeret samtykke til behandling Informerer patienten om årsag til behandlingen, virkning og mulige bivirkninger. Sygeplejersken i hospitalsafdelingen har ansvar for at følge op på den lægelige information samt at udføre den ordinerede behandling, dvs. anlægge venflon, ophænge væsker og intravenøs antibiotika, samt at foretage de dertil hørende observationer. 2

14 Konsekvenser for patienten ved overdragelse af opgaven: Patientforløbene vil blive optimeret med korte indlæggelser og hurtige udskrivelser til eget hjem eller akut/midlertidig/permanent plads i primær sektor til intravenøs behandling. Borgeren kommer hurtigt tilbage i vante omgivelser Der kan drages nytte af det sociale netværk/miljø. Bedre muligheder for at borgeren opretholder funktions- og aktivitetsniveau. Erhvervsaktive vil eventuelt kunne passe arbejdet. Information af målgruppen: Patienten skal informeres om behandlingen mundtligt og skriftligt og have forstået informationen inden behandling i eget hjem, på akut/midlertidig/permanent plads eller sygeplejeklinik. Patienten skal informeres om mulighed for ambulant tid eller indlæggelse, såfremt der opstår noget uforudset, som ikke kan løses i hjemmet, på akut/midlertidig/permanent plads i forbindelse med intravenøs behandling Informationspligten ligger hos den instans der ordinerer behandlingen Ansvarsfordeling: Hospitalslægen har ansvaret for den ordinerede subcutane/intravenøse behandling efter udskrivelsen. Vurderingen af om patienten kan behandles i hjemmet foretages af hospitals-lægen i samarbejde med hjemmeplejen. Ved behov for justering af behandlingen eller komplikationer, kontakter hjemmeplejen den afdeling patienten er udskrevet fra. Afdelingen kan kontaktes hele døgnet. Udover telefonisk rådgivning skal patienten med kort varsel kunne tilbydes en ambulant kontrol. Ansvaret for administration af medicinen og observation af patienten uddelegeres til hjemmeplejen. Praktiserende læge orienteres via epikrise. Lægen på hospitalet: Udarbejder epikrise i forbindelse med udskrivelse. Udarbejder plan for behandlingen, hvor det fremgår hvornår behandlingen ophører eller ændres til anden administrationsform (antibiotika) Står til rådighed for telefonisk konsultationer med hjemmeplejen via sengeafsnit, hvor patienten har været indlagt Har det faglige ansvar for den ordinerede væske eller intravenøse antibiotikabehandling, der er ordineret fra hospitalet til afslutning af behandling. Herefter overgår ansvaret til praktiserende læge. Behandling af øvrige sygdomme er praktiserende læges ansvar. Nødvendige faglige kompetencer ved behandling i eget hjem eller på akut/midlertidig/permanent plads. For at kunne give væskebehandling subkutant og intravenøst, samt intravenøs antibiotikabehandling er der behov for viden om nedenstående: Farmakologi, herunder viden om virkning, bivirkning, interaktion, samt om anafylaktisk chok. Anlæggelse og pleje af venflon Observation af indstiksted og forebyggelse af phlebitis, observation af eventuelle bivirkninger. 3

15 Indgift af intravenøs væske, intravenøs antibiotika samt subkutan væske Væske og elektrolytbalance. Nuværende tidsforbrug for sygeplejersker: Ved intravenøs antibiotika: Anlæggelse af venflon ved start af behandling, efterfølgende skift min. hver tredje dag cirka 15 minutter pr gang. Ophængning af antibiotika i minibag 30 60* minutter/gang 3-4 gange/døgn. Nedtagning af IV antibiotika Herudover x antal minutter til observation af patient i forbindelse med indgift. *Kun ganske få antibiotika skal løbe ind over 60 minutter Forventet gennemsnitlig varighed pr. besøg: 40 minutter Ved isotoniske væske: Anlæggelse af venflon ved behandlingsstart samt efterfølgende skift hver tredje dag cirka 15 minutter pr. gang. Opsætning og skift af væsker cirka 5-10 minutter/gang 1-2 gange/døgn. Herudover x antal minutter til observation af patient i forbindelse med indgift. Tidsforbrug vil afhænge af patientens tilstand Forventet gennemsnitlig varighed pr. besøg: 20 minutter Hospitalet medgiver: Antal antibiotika minibags til behandlingen samt skriftlig information om præparatet. Isotoniske infusionsvæsker til væskebehandling Forfyldte saltvandssprøjter Instruks om behandling ved anafylaktisk reaktion Anskaffelser af sygeplejeartikler i kommunerne: Infusionssæt Sprit swabs Venflon Forlængere til venflon Forbindsstof Handsker Kanylebokse Uddannelsesbehov i kommunerne: Det forudsættes at sygeplejersken har været på kursus i intravenøs administration af medicin eller har haft det i grunduddannelsen. Alle sygeplejersker, der har behov for ajourføring i administration af intravenøs medicin tilbydes undervisning. Undervisningen planlægges i samarbejde med kommunerne. Indholdet er: - Farmakologi, herunder viden om virkning, bivirkning, interaktion, samt om anafylaktisk chok. - Anlæggelse og pleje af venflon - Observation af indstiksted og forebyggelse af phlebitis, observation af eventuelle bivirkninger. - indgift af intravenøs væske og intravenøse antibiotika og subkutan væske - Praktiske øvelser i anlæggelse af venflon Hospitalet tilbyder at gennemføre undervisningen. 4

16 Økonomi: Vurderingen af de økonomiske og sundhedsfaglige ressourcer vil bero på et skøn. Både i Viborg- og Vestklyngen forventes et antal patienter på og et lignende antal må forventes i Randersklyngen. Da antallet af patienter, der vil blive udskrevet til intravenøs væske - /intravenøs antibiotika behandling i eget hjem/akut/midlertidig/permanent plads eller i en sygeplejeklinik er usikkert er det ikke muligt at beregne den samlede udgift, men en ca. gennemsnits udgift pr. patient vil kunne beregnes. De foreløbige erfaringer fra Viborg viser, at borgere: I antibiotika behandling får 6 7 besøg I væsketerapi får 2.5 besøg Tages udgangspunkt i disse erfaringer fås følgende tidsforbrug: Borgere i antibiotika behandling: 6 7 besøg af gennemsnitlig varighed på 40 minutter = 0.66 time svarende til 4.6 time pr. behandlingsforløb Borgere i væsketerapi: 2.5 besøg af en gennemsnitlig varighed på 20minutter = 0.33 time svarende til time pr. forløb. Regionshospitalet Randers: Udgifter til antibiotika Forfyldte saltvandssprøjter Kommunerne: Lønudgifter til sygeplejersker Udgifter til undervisning Udgifter til sygeplejeartikler i forbindelse med iv. Behandling Andet udstyr, f.eks. dropstativer, kunstig arm Plan for implementering: Behov for undervisning afklares (kommuner) Undervisning planlægges og gennemføres Startdato Evaluering: Der evalueres efter 6 måneder. I de første 6 måneder registreres følgende: Antal patienter, der udskrives til viderebehandling med intravenøs væske eller antibiotika i eget hjem. Hospitalet registrerer i EPJ og på skema se bilag Kontakter fra den kommunale sygepleje til hospitalet, både i forhold til antal, årsag til henvendelse og om henvendelsen medfører en genindlæggelse af patienten registreres som telefonkonsultation Antal patienter, der kommer ind på hospitalet for at få lagt ny venflon Udvikling i antal genindlæggelser Udvikling i antal sengedage Referencer: Anette Fenger m.fl. IV-opgaveoverdragelse mellem Regionshospitalet Viborg og Kommunerne i Viborg klyngen. Medicinsk Afdeling RH Viborg september 2011 Danske regioner 5

17 Notat om: Principper for udlevering af vederlagsfri medicin til særlige ikke-indlagte patientgrupper, der er i fortsat sygehusbehandling. Danske regioner maj 2012 Region Midtjylland Administrativ aftale om samarbejde ved opgaveoverdragelse mellem sektorer, Sundhedsstyrelsen: vejledning om ordination af antibiotika Opgaveoverdragelsen er godkendt af klyngestyregruppen juni Opfølgning i klyngestyregruppen efter 1/2 år. 6

18 Arbejdsgangsbeskrivelse ved fortsat væsketerapi og intravenøs antibiotika behandling efter udskrivelse i Favrskov, Norddjurs, Syddjurs og Randers Kommuner. Opgaven omhandler: Væskebehandling med isotoniske væsker intravenøst eller subcutant Intravenøs antibiotika behandling hos borgere, der kortvarigt har været indlagt og har behov for fortsat behandling Målgruppe: Voksne borgere (+ 15 år), der udskrives til eget hjem, akut plads, midlertidig plads eller permanent plads i kommunen. Voksne borgere (+ 15 år), der er cerebralt velfungerende og kan medvirke til samarbejdet med iv medicinering Alle patienter, der udskrives til fortsat væsketerapi og antibiotika behandling vil under behandlingen være tilknyttet ambulatorium i stamafdelingen. Planlægning af udskrivelse: Hospitalet kontakter hjemmesygeplejen i kommunen med henblik på udskrivelse. Skal der ydes anden form for hjælp planlægges udskrivelsen i samarbejde med udskrivningskoordinator. Udskrivelse: Hospitalet medgiver: Udskrivningsrapport incl. opdateret medicinliste. Antal antibiotika i minibags til afslutning af behandling og information om præparat Infusionsvæsker Forfyldte saltvandssprøjter Instruks om behandling ved anafylaktisk shock Kommunen udleverer: Øvrige nødvendige sygeplejeartikler til behandlingen Adrenalin Ansvar: Hospitalslægen har ansvar for ordinationen. Hjemmesygeplejersken har ansvar for medicingivningen og anlæggelse/skift af venflon. Kontakt muligheder: Vedr. patientens tilstand: Udskrivende afsnit kan kontaktes Vedr. problemer med venflon: Stoppet/begyndende phlebit venflon fjernes og der anlægges ny. Ved hjælp til venflonanlæggelse : Kontakt udskrivende afsnit I aften nattimer: vent til dagtid, hvis der ikke er en kollega, der kan hjælpe med at anlægge ny. I dagtid: Hvis opgaven ikke kan løses af hjemmesygeplejersker, kan borgeren evt. modtages i sengeafsnittet og få anlagt en ny venflon. Transport aftales med hospitalet. Opstartsdato:

Væskebehandling og intravenøs antibiotikabehandling i eget hjem

Væskebehandling og intravenøs antibiotikabehandling i eget hjem Væskebehandling og intravenøs antibiotikabehandling i eget hjem Else Rose Hjortbak, Kvalitetskonsulent, Hospitalsenheden Vest Mail: else.hjortbak@vest.rm.dk Merete Kjærsgaard, Sygeplejechef, Holstebro

Læs mere

IV - Opgave overdragelse mellem Regionshospitalet Viborg og kommunerne i Viborg Klyngen.

IV - Opgave overdragelse mellem Regionshospitalet Viborg og kommunerne i Viborg Klyngen. Bilag 2 - Side -1 af 20 IV - Opgave overdragelse mellem Regionshospitalet Viborg og kommunerne i Viborg Klyngen. 1 Bilag 2 - Side -2 af 20 Analyse af IV - opgaveoverdragelse jævnfør: Dialoggrundlag med

Læs mere

8. laboratorium om visitation af akut syge patienter. under. Sundhedsstrategisk ledelse

8. laboratorium om visitation af akut syge patienter. under. Sundhedsstrategisk ledelse 8. laboratorium om visitation af akut syge patienter under Sundhedsstrategisk ledelse 1 Indhold 1. Baggrund... 3 2. Fra enstrenget system til tværsektoriel og tværfagligt samarbejde - ny model for visitation

Læs mere

Oktober Samarbejdsaftale om IV-behandling med antibiotika. Region Syddanmark og de 22 kommuner

Oktober Samarbejdsaftale om IV-behandling med antibiotika. Region Syddanmark og de 22 kommuner Oktober 2017 Samarbejdsaftale om IV-behandling med antibiotika Region Syddanmark og de 22 kommuner Baggrund Intravenøs (IV) behandling med antibiotika foregår som udgangspunkt på sygehuset under indlæggelse.

Læs mere

Laboratorium om forebyggelse af uhensigtsmæssige indlæggelser

Laboratorium om forebyggelse af uhensigtsmæssige indlæggelser Laboratorium om forebyggelse af uhensigtsmæssige indlæggelser December 2013 Indhold 1. Indledning... 2 2. Baggrund og relevans... 2 3. Produkter... 2 4. Effekter og monitorering... 3 5. Anvendelighed og

Læs mere

Akutteam Haderslev Kommune

Akutteam Haderslev Kommune Akutteam Haderslev Kommune Indholdsfortegnelse 1. Indledning...3 2. Målgruppe, opgaver og udstyr i akutteam...5 2.1. Opgaver i akutteamet...5 2.2. Udstyr i akutteamet...6 3. Scenarie for organisering af

Læs mere

Kommunernes samarbejde med praktiserende læger om sygebesøg på midlertidige pladser, herunder særligt akutpladser

Kommunernes samarbejde med praktiserende læger om sygebesøg på midlertidige pladser, herunder særligt akutpladser NOTAT Kommunernes samarbejde med praktiserende læger om sygebesøg på midlertidige pladser, herunder særligt akutpladser De praktiserende lægers sygebesøg hos borgeren er som led i den nye overenskomst

Læs mere

Sundhedsaftale, Region Hovedstaden 2011-2014. Medicinhåndtering ved sektorovergange: Kommunikation, koordination og kontinuitet

Sundhedsaftale, Region Hovedstaden 2011-2014. Medicinhåndtering ved sektorovergange: Kommunikation, koordination og kontinuitet Medicinhåndtering ved sektorovergange: Kommunikation, koordination og kontinuitet Nr. 11.1. Godkendt af den administrative styregruppe Dato: 26. november 2010 Bemærkninger Medicin Medicinhåndtering ved

Læs mere

Evaluering af IV antibiotisk behandling i eget hjem

Evaluering af IV antibiotisk behandling i eget hjem Evaluering af IV antibiotisk behandling i eget hjem Et kvalitetsforbedringsprojekt mellem Sydvestjysk Sygehus og Varde Kommune Kontaktpersoner for yderligere oplysninger Sydvestjysk Sygehus Birthe Mette

Læs mere

Oktober Samarbejdsaftale om IV-behandling med væske. Region Syddanmark og de 22 kommuner

Oktober Samarbejdsaftale om IV-behandling med væske. Region Syddanmark og de 22 kommuner Oktober 2017 Samarbejdsaftale om IV-behandling med væske Region Syddanmark og de 22 kommuner Baggrund Intravenøs (IV) behandling med væske foregår som udgangspunkt på sygehuset under indlæggelse. Nogle

Læs mere

Projekt opfølgende hjemmebesøg

Projekt opfølgende hjemmebesøg Projekt opfølgende hjemmebesøg 1. Projektets baggrund Ældre patienter med komplicerede behandlings- og plejebehov udgør en betydelig udfordring for koordineringen mellem sekundær- og primærsektoren. Erfaringen

Læs mere

Strategi for Hjemmesygeplejen

Strategi for Hjemmesygeplejen Velfærd og Sundhed Sundhed og Omsorg Sagsnr.29.18.00-P05-1-14 Sagsbehandlere: TC/ MSJ Dato: 3. maj 2016 Strategi for Hjemmesygeplejen Sundhed og Omsorg 2016-2020 1 Indledning Sygeplejeområdet i Horsens

Læs mere

Kombinationsstillinger

Kombinationsstillinger Kombinationsstillinger -et eksempel fra Viborg-klyngen på et konkret samarbejde mellem hospital og kommuner fra projekt til permanent ordning Forløbskoordinator, sygeplejerske Else Holm Regionshospitalet

Læs mere

Koordinering af patientforløb på tværs af sektorer

Koordinering af patientforløb på tværs af sektorer Koordinering af patientforløb på tværs af sektorer Københavns og Frederiksberg Kommuner og Bispebjerg og Frederiksberg Hospitaler Indhold Side Indledning... 3 Alternativer til akut indlæggelse... 5 Sammenhængende

Læs mere

Indsatsområdet indlæggelse og udskrivning

Indsatsområdet indlæggelse og udskrivning Indsatsområdet indlæggelse og udskrivning Dette afsnit er den administrative udmøntning af vejledningen om sundhedsaftalens krav vedrørende indlæggelse og udskrivning på det somatiske område. I forhold

Læs mere

Arbejdet med forebyggelige genindlæggelser

Arbejdet med forebyggelige genindlæggelser Arbejdet med forebyggelige genindlæggelser Medicinsk Afdeling og Hjertemedicinsk Afdeling har henholdsvis en andel på 27 og 26 % i februar måned Årsag / baggrund, øget comorbiditet og kroniske syge patienter.

Læs mere

4. Kommunikation og samarbejde vedr. behandlingsforløb over 48 timer

4. Kommunikation og samarbejde vedr. behandlingsforløb over 48 timer 4. Kommunikation og samarbejde vedr. behandlingsforløb over 48 timer Afgrænsning Retningslinierne fastlægger kommunikation og samarbejde i forbindelse med Akutte og planlagte indlæggelsesforløb, Indlæggelsesforløb

Læs mere

Geriatrisk Team er et sundhedsfagligt team med læger, sygeplejersker og terapeuter tilknyttet. Målgruppen er ældre mennesker med flere sygdomme.

Geriatrisk Team er et sundhedsfagligt team med læger, sygeplejersker og terapeuter tilknyttet. Målgruppen er ældre mennesker med flere sygdomme. 4. Hospitalsenheden Horsens-Brædstrup 4.1. Geriatrisk Team 4.2. Palliativt Team 4.3. Iltsygeplejerske 4.4. KOL Case manager 4.5. Gerontopsykiatrisk Team 18. januar 2013 GERIATISK TEAM Teamets funktion/

Læs mere

KIH Diabetes. Bilag 2: Revideret protokol. Projektbeskrivelse - version 3.0. 13. nov. 2012.

KIH Diabetes. Bilag 2: Revideret protokol. Projektbeskrivelse - version 3.0. 13. nov. 2012. Bilag 2: Revideret protokol 13. nov. 2012. KIH Diabetes Projektbeskrivelse - version 3.0 Indledning: Overordnet er målet med projektet at afprøve ændringen af ambulante behandlings-forløb hvor fysisk fremmøde

Læs mere

Patientrettede forebyggelsesindsatser - Foreslåede indsatser

Patientrettede forebyggelsesindsatser - Foreslåede indsatser Patientrettede forebyggelsesindsatser - Foreslåede indsatser I notatet beskrives nuværende og foreslåede indsatser i forhold til bevilligede beløb til den patientrettede forebyggelsesindsats: I 2013 er

Læs mere

SYGEPLEJERSKEUDDAELSE ODESE & SVEDBORG

SYGEPLEJERSKEUDDAELSE ODESE & SVEDBORG SYGEPLEJERSKEUDDAELSE ODESE & SVEDBORG Retningslinjer for sygeplejestuderendes medvirken ved medicinhåndtering Indhold 1.0 Indledning... 3 2.0 Ansvarsfordeling i klinikken... 4 3.0 Delegering af medicingivning...

Læs mere

Intravenøs medicinering med antibiotika - Instruks Opgaveoverdragelse mellem HEV og kommunerne i Vestklyngen

Intravenøs medicinering med antibiotika - Instruks Opgaveoverdragelse mellem HEV og kommunerne i Vestklyngen Intravenøs medicinering med antibiotika - Instruks Opgaveoverdragelse mellem HEV og kommunerne i Vestklyngen Formål: At borgere mulighed for at få intravenøs antibiotika behandling i eget hjem og på akut/midlertidig

Læs mere

Indholdsfortegnelse:

Indholdsfortegnelse: Samarbejdsaftale om brug af telemedicinsk sårvurdering mellem Regionshospitalet Randers, Favrskov, Norddjurs, Syddjurs og Randers Kommuner og praktiserende læger 03.06.14 1 Indholdsfortegnelse: 1. Aftalens

Læs mere

Retningslinjerne fastlægger kommunikation og samarbejde i forbindelse med

Retningslinjerne fastlægger kommunikation og samarbejde i forbindelse med Forslag til Forløbsbeskrivelse for stationært behandlingsforløb Afgrænsning Retningslinjerne fastlægger kommunikation og samarbejde i forbindelse med Akutte og planlagte indlæggelsesforløb, Borgere, såvel

Læs mere

Lovgivning som forskriften vedrører Senere ændringer til forskriften Forskriftens fulde tekst

Lovgivning som forskriften vedrører Senere ændringer til forskriften Forskriftens fulde tekst Side 1 af 6 Vejledning om medicinadministration og patienters selvadministration af medicin mv. VEJ nr 15005 af 06/02/1998 (Gældende) LBK Nr. 759 af 14/11/1990 LBK Nr. 272 af 19/04/2001 Vejledning om medicinadministration

Læs mere

Årsberetning 2014 DET FØRSTE ÅR MED AKUTTEAM KØGE ÅRSBERETNING Akutteam Køge

Årsberetning 2014 DET FØRSTE ÅR MED AKUTTEAM KØGE ÅRSBERETNING Akutteam Køge DET FØRSTE ÅR MED AKUTTEAM KØGE ÅRSBERETNING 2014 1 Indholdsfortegnelse FORORD: AKUTTEAMET ET ALTERNATIV TIL SYGEHUSET... 3 1..KØGE KOMMUNES AKUTTEAM... 4 FORMÅL... 4 MÅLGRUPPE... 5 OPGAVER OG ARBEJDSGANGE...

Læs mere

1 of 6. Kvalitetsstandard. Akutpladser. Godkendt af byrådet d. xx

1 of 6. Kvalitetsstandard. Akutpladser. Godkendt af byrådet d. xx Kvalitetsstandard Akutpladser Godkendt af byrådet d. xx 1 of 6 2 of 6 Ydelse En intensiv og målrettet sygepleje- og omsorgsindsats til borgere, der har brug for en skærpet og forhøjet indsats i forhold

Læs mere

Koordineret akut indsats for seniorer i Sønderjylland

Koordineret akut indsats for seniorer i Sønderjylland Koordineret akut indsats for seniorer i Sønderjylland Nyt om ACCESS Projektet starter 4. november Underskrevet 2-aftale Godkendelser i hus Hvilke patienter skal inkluderes? De 4 trin for almen praksis

Læs mere

Aftale om tværsektoriel kommunikation og arbejdsgange i forbindelse med indlæggelser og udskrivninger

Aftale om tværsektoriel kommunikation og arbejdsgange i forbindelse med indlæggelser og udskrivninger Aftale om tværsektoriel kommunikation og arbejdsgange mellem kommunerne og hospitalerne i Region Hovedstaden om indlæggelser og udskrivninger September 2012 31. august 2012 Aftale om tværsektoriel kommunikation

Læs mere

PLO s politik vedr. lægebetjening af kommunale akutfunktioner

PLO s politik vedr. lægebetjening af kommunale akutfunktioner PRAKTISERENDE LÆGERS ORGANISATION Dato 27. juni 2014 Sagsnr. / Dok.nr. 2014-3805 Delpolitik PLO s politik vedr. lægebetjening af kommunale akutfunktioner Baggrund Der sker i disse år en omstilling i sundhedsvæsenet

Læs mere

Projektbeskrivelse for udvikling og forankring af det tværsektorielle samarbejde i Randersklyngen

Projektbeskrivelse for udvikling og forankring af det tværsektorielle samarbejde i Randersklyngen Projektbeskrivelse for udvikling og forankring af det tværsektorielle samarbejde i Randersklyngen 1. Baggrund Udviklingen i sundhedsvæsnet stiller nye krav til almen praksis, hospitalerne og kommunerne

Læs mere

KOMMUNIKATIONSAFTALE Aftale om tværsektoriel kommunikation og arbejdsgange mellem kommunerne og hospitalerne i forbindelse med indlæggelser og

KOMMUNIKATIONSAFTALE Aftale om tværsektoriel kommunikation og arbejdsgange mellem kommunerne og hospitalerne i forbindelse med indlæggelser og KOMMUNIKATIONSAFTALE Aftale om tværsektoriel kommunikation og arbejdsgange mellem kommunerne og hospitalerne i forbindelse med indlæggelser og udskrivninger i Region Hovedstaden Godkendt i den administrative

Læs mere

Furesø Kommune Sundheds- og Ældreafdelingen Kvalitetsstandard for Sygepleje. Kvalitetsstandard for sygepleje i Furesø Kommune

Furesø Kommune Sundheds- og Ældreafdelingen Kvalitetsstandard for Sygepleje. Kvalitetsstandard for sygepleje i Furesø Kommune Kvalitetsstandard for sygepleje i Furesø Kommune 1 20-01-2014 Indhold Hvad er hjemmesygepleje?... 3 Hvad er formålet?... 3 Servicemål for Hjemmesygeplejen i Furesø Kommune?... 3 Hvordan henvises borgere

Læs mere

Tværsektorielt samarbejde i Randersklyngen

Tværsektorielt samarbejde i Randersklyngen Tværsektorielt samarbejde i Randersklyngen ved Marianne Jensen, Sygeplejefaglig direktør og Peter Mikkelsen, Ældrechef Sundhedskoordinationsudvalget Region Sjælland 1. november 2016 Hvordan startede det?

Læs mere

Udkast til aftale om indlæggelses- og udskrivningsforløb

Udkast til aftale om indlæggelses- og udskrivningsforløb Indsatsområde 1: Udskrivningsforløb for svage, ældre patienter Krav 1. Hvordan parterne sikrer rettidig afklaring af den enkelte patients behov efter udskrivning fra sygehus, herunder koordinering af udskrivningstidspunkt

Læs mere

Resultatrapport 2/2012

Resultatrapport 2/2012 Resultatrapport 2/2012 Resultater på ældreområdet Denne resultatrapport giver en status på udviklingen i udgifter og indsatser på området samt de effekter, der kommer ud af indsatserne og udgifterne. Rapporten

Læs mere

December Samarbejdsaftale om parenteral ernæring. Region Syddanmark og de 22 kommuner

December Samarbejdsaftale om parenteral ernæring. Region Syddanmark og de 22 kommuner December 2017 Samarbejdsaftale om parenteral ernæring Region Syddanmark og de 22 kommuner Baggrund Nogle patienter kan ikke ind- eller optage tilstrækkelig næring via alm. kost, drikkeprodukter og/eller

Læs mere

Tillægsaftale til sundhedsaftale for Region Hovedstaden aftalt mellem Furesø Kommune og Region Hovedstaden

Tillægsaftale til sundhedsaftale for Region Hovedstaden aftalt mellem Furesø Kommune og Region Hovedstaden REGION HOVEDSTDEN FURESØ KOMMUNE 19. november 2010 Tillægsaftale til sundhedsaftale for Region Hovedstaden aftalt mellem Furesø Kommune og Region Hovedstaden Sundhedsaftalen mellem Furesø Kommune og Region

Læs mere

Laboratorium om børn med inkontinens

Laboratorium om børn med inkontinens Laboratorium om børn med inkontinens December 2013 Indhold 1. Indledning... 2 2. Baggrund og relevans... 2 3. Produkter... 2 4. Effekter og monitorering... 3 5. Anvendelighed og bæredygtighed... 3 6. Bilag...

Læs mere

Stifinder. Samarbejde om TRÆNING OG GENOPTRÆNING I DE 17 KOMMUNER I REGION SJÆLLAND OG REGIONEN

Stifinder. Samarbejde om TRÆNING OG GENOPTRÆNING I DE 17 KOMMUNER I REGION SJÆLLAND OG REGIONEN Stifinder Samarbejde om TRÆNING OG GENOPTRÆNING I DE 17 KOMMUNER I REGION SJÆLLAND OG REGIONEN August 2015 Stifinderen beskriver samarbejdet om genoptræningsforløb med udgangspunkt i de muligheder, lovgivningen

Læs mere

Telemedicinsk service til patienter med kronisk obstruktiv lungesygdom

Telemedicinsk service til patienter med kronisk obstruktiv lungesygdom Telemedicinsk service til patienter med kronisk obstruktiv lungesygdom Et klinisk randomiseret, kontrolleret studie til vurdering af den kliniske effekt og de økonomiske konsekvenser af telemedicinsk service

Læs mere

Den ældre medicinske patient Sammenhængende patientforløb - den gode indlæggelse og udskrivelse for borgere i Holstebro kommune

Den ældre medicinske patient Sammenhængende patientforløb - den gode indlæggelse og udskrivelse for borgere i Holstebro kommune Den ældre medicinske patient Sammenhængende patientforløb - den gode indlæggelse og udskrivelse for borgere i Holstebro kommune Hospitalsenheden Vest Aktuelle problemstillinger Demografisk udvikling Mange

Læs mere

- Akutpladser - Vurderingspladser - Rehabiliteringspladser - Aflastningspladser - Palliative pladser

- Akutpladser - Vurderingspladser - Rehabiliteringspladser - Aflastningspladser - Palliative pladser - 10 akutsygeplejersker - Opererer i tidsrummet 7.00-23.00 alle ugens dage - Akutpladser - Vurderingspladser - Rehabiliteringspladser - Aflastningspladser - Palliative pladser 1 Akutteamet i Sønderborg

Læs mere

(Sub)akutpladser i kommunen. Tine Poulsen, projektleder Geriatrisk afdeling Roskilde Sygehus

(Sub)akutpladser i kommunen. Tine Poulsen, projektleder Geriatrisk afdeling Roskilde Sygehus (Sub)akutpladser i kommunen Tine Poulsen, projektleder Geriatrisk afdeling Roskilde Sygehus Baggrund Regeringens satspulje for den ældre medicinske patient: Styrkelse af samarbejde mellem regioner, kommuner

Læs mere

VEJLEDNING OM EPIKRISER VED UDSKRIVELSE FRA SYGEHUSE MV.

VEJLEDNING OM EPIKRISER VED UDSKRIVELSE FRA SYGEHUSE MV. VEJLEDNING OM EPIKRISER VED UDSKRIVELSE FRA SYGEHUSE MV. Denne vejledning omhandler epikriser (udskrivningsbreve) ved udskrivelse af patienter fra sygehuse samt ved ambulant behandling, herunder vigtigheden

Læs mere

Projektbeskrivelse: Projekt brugerstyrede senge i Klinik Nord, Brønderslev Psykiatriske Sygehus

Projektbeskrivelse: Projekt brugerstyrede senge i Klinik Nord, Brønderslev Psykiatriske Sygehus Projektbeskrivelse: Projekt brugerstyrede senge i Klinik Nord, Brønderslev Psykiatriske Sygehus Indhold 1. Projektets formål... 2 2. Projektets målgruppe/patientgruppe... 2 3. Beskrivelse af projektets

Læs mere

N O TAT. Oplæg til temadrøftelse om specialiseret sygepleje og forebyggelse af indlæggelser

N O TAT. Oplæg til temadrøftelse om specialiseret sygepleje og forebyggelse af indlæggelser N O TAT Oplæg til temadrøftelse om specialiseret sygepleje og forebyggelse af indlæggelser Som led i KL s opfølgning på sundhedsudspillet og økonomiaftalen for 2013 er der i regi af bl.a. KKR planlagt

Læs mere

MØDEARK. Kvalitetsstandarder og ydelseskatalog for sygeplejeydelser i Hjemmesygeplejen 2010-2011

MØDEARK. Kvalitetsstandarder og ydelseskatalog for sygeplejeydelser i Hjemmesygeplejen 2010-2011 HVIDOVRE KOMMUNE Social- og Sundhedsforvaltningen Britta Westh/khl/unn Dato: 19-04-2010 Brevnr.; Sagsid: J.nr.: Udvalg: Social- og Sundhedsudvalget MØDEARK Kvalitetsstandarder og ydelseskatalog for sygeplejeydelser

Læs mere

7. Sygeplejerske. 7.1. Sygeplejerskens arbejdsområder

7. Sygeplejerske. 7.1. Sygeplejerskens arbejdsområder 7. Sygeplejerske 7.1. Sygeplejerskens arbejdsområder En sygeplejerske i ældreservicesektoren er en person, der varetager kliniske opgaver f.eks. i relation til medicinering, sårpleje, dræn og sonder. En

Læs mere

Tværsektorielt Callcenter. Et samarbejdsprojekt mellem Almen praksis, de tre kommuner i Midtklyngen og Akutafdelingen HE Midt.

Tværsektorielt Callcenter. Et samarbejdsprojekt mellem Almen praksis, de tre kommuner i Midtklyngen og Akutafdelingen HE Midt. Tværsektorielt Callcenter Et samarbejdsprojekt mellem Almen praksis, de tre kommuner i Midtklyngen og Akutafdelingen HE Midt. Tværsektorielt Callcenter 1 årigt projekt Formål: Udbrede kendskabet til de

Læs mere

Rammeaftale om anvendelse af korrespondancebrevet mellem hospitaler og kommuner i Region Midtjylland

Rammeaftale om anvendelse af korrespondancebrevet mellem hospitaler og kommuner i Region Midtjylland Sundhedsaftalen et samarbejde mellem Region Midtjylland og de 19 kommuner Rammeaftale om anvendelse af korrespondancebrevet mellem hospitaler og kommuner i Region Midtjylland (Godkendt Sundhedsstyregruppen,

Læs mere

Tværregional og Fælles regional retningslinje for utilsigtede hændelser

Tværregional og Fælles regional retningslinje for utilsigtede hændelser Psykiatri og Social Dansk Kvalitetsmodel på det sociale område i Region Midtjylland Dato august 2013 Tværregional og Fælles regional retningslinje for utilsigtede hændelser Vejledning til, hvordan det

Læs mere

ÆRØ KOMMUNE. KVALITETSSTANDARD Sygepleje i Ærø Kommune

ÆRØ KOMMUNE. KVALITETSSTANDARD Sygepleje i Ærø Kommune ÆRØ KOMMUNE KVALITETSSTANDARD Sygepleje i Ærø Kommune Indhold 1.0 Formål... 2 2.0 Lovgrundlag... 2 3.0 Indsatsen... 2 3.1 Hvem kan modtage indsatsen?... 2 3.2 Indsatsens karakter... 2 3.3 Levering af indsatsen...

Læs mere

NOTAT. Integration mellem Hjemmesygeplejen og Tværfagligt Akutteam

NOTAT. Integration mellem Hjemmesygeplejen og Tværfagligt Akutteam Integration mellem Hjemmesygeplejen og Tværfagligt Akutteam Baggrund ÆOH er blevet bedt om at redefinere Tværfagligt Akutteam og samtidig se på et oplæg til en akutsygeplejefunktion i den nuværende organisation,

Læs mere

FMK arbejdsgange. Doknr 3820/16

FMK arbejdsgange. Doknr 3820/16 FMK arbejdsgange 1 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 2 FMK arbejdsgange Varde Kommune... 3 Kommunikation og samarbejde med praktiserende læger om borgernes medicin... 3 Begreber:... 4 Opstart...

Læs mere

Revideret specialevejledning for intern medicin: geriatri (version til ansøgning)

Revideret specialevejledning for intern medicin: geriatri (version til ansøgning) Revideret specialevejledning for intern medicin: geriatri (version til ansøgning) Specialevejledningen er udarbejdet som led i Sundhedsstyrelsens specialeplanlægning, jf. sundhedslovens 208, som omhandler

Læs mere

Grundmodel for fælles regional/kommunal forløbskoordinatorfunktion for særligt svækkede ældre medicinske patienter

Grundmodel for fælles regional/kommunal forløbskoordinatorfunktion for særligt svækkede ældre medicinske patienter Til: Den Administrative styregruppe Koncern Plan, Udvikling & Kvalitet Enhed for Tværsektorielt Samarbejde Kongens Vænge 2 3400 Hillerød Opgang Blok B Telefon 3866 6000 Direkte 38666069 Mail planogudvikling@regionh.dk

Læs mere

Tilsynsrapport 2008 Nørrevang Plejehjem

Tilsynsrapport 2008 Nørrevang Plejehjem Tilsynsrapport 2008 Nørrevang Plejehjem J.nr.: 2-17- 207/3 Embedslægerne region Midt Lyseng Allé 1 8270 Højbjerg Tlf. 7222 7970 Fax 7222 7448 E-post midt@sst.dk Adresse: Rimsøbygade 22, Rimsø, 8500 Grenå

Læs mere

Tilsynsrapport 2009 Omsorgscentret Kildegården

Tilsynsrapport 2009 Omsorgscentret Kildegården J. nr.: 4-17-74/4 P nr. 1003263992 Tilsynsrapport 2009 Omsorgscentret Kildegården Adresse: Kildebakkegårds alle 165, 2860 Søborg Kommune:Gladsaxe Leder: Anne Kristensen Dato for tilsynet: 30. juli 2009

Læs mere

Operation for svulst i rygmarven

Operation for svulst i rygmarven Vigtig information til dig og din pårørende før indlæggelse og operation på Neurokirurgisk Afdeling Din sygdom. Undersøgelse og behandling Du har fået foretaget en MR skanning af rygsøjlen, der viser hvor

Læs mere

Årsrapport 2013. Utilsigtede hændelser i Almen Praksis

Årsrapport 2013. Utilsigtede hændelser i Almen Praksis Regionshuset Viborg Nære Sundhedstilbud Årsrapport 2013 Skottenborg 26 Postboks 21 DK-8800 Viborg Tel. +45 7841 0000 kontakt@rm.dk www.rm.dk Utilsigtede hændelser i Almen Praksis Dato 16-01-2014 Lene Bjerregård

Læs mere

Temaer for mit oplæg:

Temaer for mit oplæg: Indsatser for den ældre medicinske patient Formand for Sundhedskoordinationsudvalget og regionsrådsmedlem Anders Kühnau www.regionmidtjylland.dk Temaer for mit oplæg: Hvad kendetegner sundhedsvæsenet i

Læs mere

DEN PALLIATIVE INDSATS. Struer Kommune 2015 TÆT PÅ MENNESKER TEKNOLOGI OG NATUR

DEN PALLIATIVE INDSATS. Struer Kommune 2015 TÆT PÅ MENNESKER TEKNOLOGI OG NATUR DEN PALLIATIVE INDSATS Struer Kommune 2015 TÆT PÅ MENNESKER TEKNOLOGI OG NATUR INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Indledning...3 1.2 Styregruppe...3 2. Mål...3 3. Målgruppen for den palliative indsats...4 4. Definitioner

Læs mere

Handicap og Psykiatri Ikke-dosisdispenseret medicin. Godkendt i FagMED den 10. september 2014. Korrekt håndtering af ikke-dosisdispenseret medicin

Handicap og Psykiatri Ikke-dosisdispenseret medicin. Godkendt i FagMED den 10. september 2014. Korrekt håndtering af ikke-dosisdispenseret medicin Instruks Håndtering af ikke-dosisdispenseret Handicap og Psykiatri Ikke-dosisdispenseret Definition Ikke-dosisdispenseret : Lægemidler, der ophældes i doseringsæsker, dråber, salve, mixtur. Bruger af ikke-dosisdispenseret

Læs mere

Indsatskatalog for Sygeplejeydelser i Næstved Kommune

Indsatskatalog for Sygeplejeydelser i Næstved Kommune Indsatskatalog for Sygeplejeydelser i Næstved Kommune 1 Indholdsfortegnelse Udvikle/ fastholde... 3 Hverdagens aktiviteter... 3 Sociale sammenhænge og kontakt til personer i netværket.... 6 Personlige

Læs mere

Hjælpemidler og behandlingsredskaber

Hjælpemidler og behandlingsredskaber Hjælpemidler og behandlingsredskaber Afgrænsningscirkulæret Formål at definere hvor udgifter og forsyningspligt skal placeres at definere hvad behandlingsredskaber er, og at afgrænse behandlingsredskaber

Læs mere

Projektbeskrivelse : KEND DIN KOL

Projektbeskrivelse : KEND DIN KOL Projektbeskrivelse : KEND DIN KOL Selvbehandlingsplan og telefonrådgivning for patienter med KOL Regionshospitalet Viborg og Skive. Baggrund At have KOL sygdommen betyder oftest tilstedeværelse af gennemsnitlig

Læs mere

Tilsynsrapport 2009 Søskrænten

Tilsynsrapport 2009 Søskrænten J. nr.: 1-17-53/4 P nr.: 1003371930 Tilsynsrapport 2009 Søskrænten Adresse: Fredensvej 15, Sjørring, 7700 Thisted Kommune: Thisted Leder: Områdeleder/sygeplejerske Birgit Muff Dato for tilsynet: 8. 6.

Læs mere

Regionale sygehusdokumenter - Lægemiddelgivning, ver. 5

Regionale sygehusdokumenter - Lægemiddelgivning, ver. 5 Side 1 af 6 Sygehusvæsen - Regionale sygehusdokumenter - Generelle/tværgående patientforløbstemaer - Medicinering Regionale sygehusdokumenter Udskrevet er dokumentet ikke dokumentstyret. Dokumentbrugere:

Læs mere

Tilsynsrapport 2007 Havkær Lokalcenter

Tilsynsrapport 2007 Havkær Lokalcenter Tilsynsrapport 2007 Havkær Lokalcenter 12. december 2007. j.nr. 2-17-120/2/ELH Embedslægeinstitutionen Midtjylland Lyseng Allé 1 8270 Højbjerg Tlf. 7222 7970 Fax 7222 7448 E-post info@sst.dk Dir. tlf.

Læs mere

Servicelovens 83,stk. 1, 83a, stk. 4 eller Sundhedsloven 138

Servicelovens 83,stk. 1, 83a, stk. 4 eller Sundhedsloven 138 Kvalitetsstandard Nødkald Servicelovens 83,stk. 1, 83a, stk. 4 eller Sundhedsloven 138 Lovgrundlag SEL 83. Kommunalbestyrelsen skal tilbyde 1) personlig hjælp og pleje, 2) hjælp eller støtte til nødvendige

Læs mere

2. praktik. Tema: Social- og sundhedsassistenten og det professionelle samarbejde. Kompetenceområde: Omsorg, pleje og sygepleje

2. praktik. Tema: Social- og sundhedsassistenten og det professionelle samarbejde. Kompetenceområde: Omsorg, pleje og sygepleje 2. praktik Tema: Social- og sundhedsassistenten og det professionelle samarbejde Kompetenceområde: Omsorg, pleje og sygepleje Præstationsstandard: Rutineret niveau Eleven kan planlægge og gennemføre en

Læs mere

Funktionsbeskrivelse for Akutteam, Høje-Taastrup Kommune.

Funktionsbeskrivelse for Akutteam, Høje-Taastrup Kommune. Funktionsbeskrivelse for Akutteam, Høje-Taastrup Kommune. 1. Formål 1. Formål med akutteamet 2. Målgruppe 3. Definition på akut og subakut indsats 4. Visitation/henvisning til akutteamet 5. Organisering

Læs mere

Tilsynsrapport 2009 Aalbæk Plejeboliger

Tilsynsrapport 2009 Aalbæk Plejeboliger J. nr.: 1-17- 23/4 P nr.: 1013556845 Tilsynsrapport 2009 Aalbæk Plejeboliger Adresse: Stationsvej 9, 9982 Aalbæk Kommune: Frederikshavn Leder: Områdeleder/sygeplejerske Mette Sole Dato for tilsynet: 9.

Læs mere

27.00.00.Ø34 15/5016 Åben sag Sagsgang: VPU

27.00.00.Ø34 15/5016 Åben sag Sagsgang: VPU Status på pulje til løft af ældreområdet 27.00.00.Ø34 15/5016 Åben sag Sagsgang: VPU Sagsfremstilling Norddjurs Kommune har modtaget midler fra den statslige pulje til løft af ældreområdet på 8,1 mio.

Læs mere

Tilsynsrapport 2009. Demenscenter Mimosen. J. nr.: 4-17-6/4 P nr.: 1009953015. Adresse: Ellevej 38, 47 og 49. Kommune: Allerød

Tilsynsrapport 2009. Demenscenter Mimosen. J. nr.: 4-17-6/4 P nr.: 1009953015. Adresse: Ellevej 38, 47 og 49. Kommune: Allerød J. nr.: 4-17-6/4 P nr.: 1009953015 Tilsynsrapport 2009 Demenscenter Mimosen Adresse: Ellevej 38, 47 og 49 Kommune: Allerød Leder: Centerchef Tina Rantzau Christensen Dato for tilsynet: 29. juni 2009 Telefon:

Læs mere

Operation i spiserøret (oesophagus)

Operation i spiserøret (oesophagus) Du skal have foretaget en operation i dit spiserør eller din mavemund. I denne pjece kan du og dine pårørende finde information om det at skulle opereres, og om det forløb du skal igennem. Når du har læst

Læs mere

Patient. Faglig Fra DGMA Under udarbejdelse Ernæring Mobilisering under

Patient. Faglig Fra DGMA Under udarbejdelse Ernæring Mobilisering under Matrix Ringkjøbing Amt, inkl. servicemål samt indikatorområder /VK 05.08.02 side 1 Kriterier, Standarder og Indikatorområder Patient Hvor intet andet er anført kommer indikatoren fra den landsdækkende

Læs mere

Tilsynsrapport 2009 Plejecentret Værebro

Tilsynsrapport 2009 Plejecentret Værebro J. nr.: 4-17-78/4 P nr. 1003264689 Tilsynsrapport 2009 Plejecentret Værebro Adresse: Værebrovej 24, 2880 Bagsværd Kommune: Gladsaxe Leder: Helle Stougård Dato for tilsynet: 31. juli 2009 Telefon:39574441

Læs mere

Tidlig Indsats på Tværs

Tidlig Indsats på Tværs F O R D I G D E R S K A L A R B E J D E M E D T I T - P R O J E K T E T : Tidlig Indsats på Tværs For særligt sårbare medicinske borgere i Thisted Kommune og Morsø Kommune Morsø Kommune Hvad er Tidlig

Læs mere

Målepunkter vedr. alkoholbehandling for Sundhedsstyrelsens tilsyn med private behandlingssteder

Målepunkter vedr. alkoholbehandling for Sundhedsstyrelsens tilsyn med private behandlingssteder Målepunkter vedr. alkoholbehandling for Sundhedsstyrelsens tilsyn med private behandlingssteder Forberedelse forud for tilsynsbesøget Forud for besøg: Når besøget varsles, skal embedsinstitutionen kontakte

Læs mere

Det udgående laboratorium

Det udgående laboratorium Foreløbig projektbeskrivelse - 2013 Det udgående laboratorium GENERELLE OPLYSNINGER UDARBEJDET af Pierre N. Bouchelouche, led. overlæge Klinisk Biokemisk afd. Køge Sygehus Rasmus Baagland, sundhedschef

Læs mere

Netværksmøde FMK i kommunerne

Netværksmøde FMK i kommunerne Netværksmøde FMK i kommunerne 10. marts 2016 Andrea Welzel Status fra sygehusene v. Andrea Welzel, Region Nordjylland Status Udfordringer samt gode råd i samarbejdet mellem kommunerne & sygehusene Status

Læs mere

Udkast til politiske visioner og mål for Sundhedsaftalen 2015-2018

Udkast til politiske visioner og mål for Sundhedsaftalen 2015-2018 Udkast til politiske visioner og mål for Sundhedsaftalen 2015-2018 Indledning Mange borgere, der er syge eller er i risiko for at blive ramt af sygdom, kan have brug for en sammenhængende indsats fra både

Læs mere

Tilsynsrapport 2010 for Engparken.

Tilsynsrapport 2010 for Engparken. J. nr.: 3-17-52/5 P nr.: 1003322831 Tilsynsrapport 2010 for Engparken. Adresse: Kirkealle 22, Gram Kommune: Haderslev Leder: Centerleder Andrea Terp Dato for tilsynet: 15-10-2010 Telefon: 74346832 E-post:

Læs mere

Fagprofil - sygeplejerske.

Fagprofil - sygeplejerske. Odder Kommune. Fagprofil - sygeplejerske. For sygeplejersker ansat ved Odder Kommunes Ældreservice. I Odder Ældreservice arbejder medarbejderne ud fra: en rehabiliterende tilgang. en sundhedsfremmende

Læs mere

Tilsynsrapport 2009. Ældreboligcentret Lyngehus. J. nr.: 4-17-3/4 P nr.: 1003625248. Adresse: Hillerødvej 48A, 3540 Lynge.

Tilsynsrapport 2009. Ældreboligcentret Lyngehus. J. nr.: 4-17-3/4 P nr.: 1003625248. Adresse: Hillerødvej 48A, 3540 Lynge. J. nr.: 4-17-3/4 P nr.: 1003625248 Tilsynsrapport 2009 Ældreboligcentret Lyngehus Adresse: Hillerødvej 48A, 3540 Lynge Kommune: Allerød Leder: Bente Nees Dato for tilsynet: 25. juni 2009 Telefon: 48 16

Læs mere

Tilsynsrapport 2012. Hiort Lorenzen Center. Adresse: Hiort Lorenzens Vej 69, 6100 Haderslev. Kommune: Haderslev. Leder: Karen Margrethe Iversen

Tilsynsrapport 2012. Hiort Lorenzen Center. Adresse: Hiort Lorenzens Vej 69, 6100 Haderslev. Kommune: Haderslev. Leder: Karen Margrethe Iversen Tilsynsrapport 2012 J.nr. 5-2211-1250/1 Hiort Lorenzen Center Adresse: Hiort Lorenzens Vej 69, 6100 Haderslev Kommune: Haderslev Leder: Karen Margrethe Iversen Telefon: 74347260 E-post: dilens@haderslev.dk

Læs mere

Tilsynsrapport 2008 Bøgemarkscentret

Tilsynsrapport 2008 Bøgemarkscentret Tilsynsrapport 2008 Bøgemarkscentret Adresse: Bøgemarksvej 3, 9230 Svenstrup J. Kommune: Aalborg Leder: Plejehjemleder/ sygehjælper Annie Hansen Dato for tilsynet: 17.9.2008 Telefon: 98 38 10 72 E-post:

Læs mere

KVALITETSSTANDARD. Primærsygepleje - Ældreområdet Senest godkendt i SÆH-udvalget 5. maj 2015. Hvad er indsatsens lovgrundlag?

KVALITETSSTANDARD. Primærsygepleje - Ældreområdet Senest godkendt i SÆH-udvalget 5. maj 2015. Hvad er indsatsens lovgrundlag? KVALITETSSTANDARD 2016 Primærsygepleje - Ældreområdet Senest godkendt i SÆH-udvalget 5. maj 2015 Hvad er indsatsens lovgrundlag? Sundhedsloven 138, 139. Hvem kan modtage indsatsen, og hvilke kriterier

Læs mere

Tilsynsrapport 2010. Klostertoften Ældrecenter. Adresse: Søndermarksvej 18, 8800 Viborg. Kommune: Viborg. Telefon: 87 87 65 70

Tilsynsrapport 2010. Klostertoften Ældrecenter. Adresse: Søndermarksvej 18, 8800 Viborg. Kommune: Viborg. Telefon: 87 87 65 70 Tilsynsrapport 2010 Klostertoften Ældrecenter J.nr. 2-17-4/5 Embedslægerne Midtjylland Lyseng Alle 1 8270 Højbjerg Tlf 7222 7970 Fax 7222 7448 E-post midt@sst.dk Adresse: Søndermarksvej 18, 8800 Viborg

Læs mere

Samarbejdsaftale på telemedicinsk sårbehandling version 1.1

Samarbejdsaftale på telemedicinsk sårbehandling version 1.1 Samarbejdsaftale på telemedicinsk sårbehandling version 1.1 Samarbejdsaftale på telemedicinsk sårbehandling mellem Sårcentret, Hospitalsenheden Vest og Lemvig Kommune, Struer Kommune, Holstebro Kommune,

Læs mere

Specialevejledning for intern medicin: geriatri

Specialevejledning for intern medicin: geriatri j.nr. 7-203-01-90/21 Specialevejledning for intern medicin: geriatri Sundhedsplanlægning Islands Brygge 67 2300 København S Tlf. 72 22 74 00 Fax 72 22 74 19 E-post info@sst.dk Specialebeskrivelse Intern

Læs mere

Tilsynsrapport 2008 Hvalsø Ældrecenter Lejre kommune

Tilsynsrapport 2008 Hvalsø Ældrecenter Lejre kommune Tilsynsrapport 2008 Hvalsø Ældrecenter Lejre kommune Adresse: Kommune: Leder: Roskildevej 11, 4330 Hvalsø Lejre Susanne Marcussen Dato for tilsynet: 10.11.08 Telefon: 46464740 eller lederen 46464745 E-post:

Læs mere

Tværsektoriel læring - Sygeplejestuderende på tværs af sektorer i modul 11

Tværsektoriel læring - Sygeplejestuderende på tværs af sektorer i modul 11 Tværsektoriel læring - Sygeplejestuderende på tværs af sektorer i modul 11 Udarbejdet af Annette Fuhlendorff Ottzen, Medicinsk afdeling Vejle Sygehus Baggrund: Der er tale om et tværsektorielt udviklingsprojekt

Læs mere

POLITIKERSPØRGSMÅL. Spørgsmål nr.: 085 Dato: 4. juni 2012 Stillet af: Lise Müller (F) Besvarelse udsendt den: 19. juni 2012.

POLITIKERSPØRGSMÅL. Spørgsmål nr.: 085 Dato: 4. juni 2012 Stillet af: Lise Müller (F) Besvarelse udsendt den: 19. juni 2012. Koncern Plan og Udvikling Enhed for Udvikling og Kvalitet POLITIKERSPØRGSMÅL Spørgsmål nr.: 085 Dato: 4. juni 2012 Stillet af: Lise Müller (F) Besvarelse udsendt den: 19. juni 2012 Kongens Vænge 2 3400

Læs mere

Tillæg til Rammeaftale gældende for Vestklyngen om anvendelse af MedCom7 hjemmepleje-sygehus standarder

Tillæg til Rammeaftale gældende for Vestklyngen om anvendelse af MedCom7 hjemmepleje-sygehus standarder Tillæg til Rammeaftale gældende for Vestklyngen om anvendelse af MedCom7 hjemmepleje-sygehus standarder Vestklyngen, Region Midtjylland Hospitalsenheden Vest Herning Kommune, Sundhed og Ældre Holstebro

Læs mere

Velkommen til Aarhus Universitetshospital

Velkommen til Aarhus Universitetshospital P.P. Ørumsgade 11 Her er praktiske oplysninger, som kan hjælpe dig, i forbindelse med din indlæggelse på Aarhus Universitetshospital. Hvis du har spørgsmål, eller hvis der er noget, du vil vide mere om,

Læs mere

Udviklingen indenfor sygeplejeydelser:

Udviklingen indenfor sygeplejeydelser: Udviklingen indenfor sygeplejeydelser: Den kommunale sygepleje i disse år får nye og mere komplekse pleje- og behandlingsopgaver, og som det fremgår af Læringsinformationen fra opfølgningen på kerneopgaven,

Læs mere

Tilsynsrapport 2008 Kildevæld Sogns Plejehjem

Tilsynsrapport 2008 Kildevæld Sogns Plejehjem J.nr. 4-17-151/3 P nr. 1003253007 Tilsynsrapport 2008 Kildevæld Sogns Plejehjem Adresse: Helsingborggade 16, 2100 København Ø Kommune: København Leder: Margit Lundager Dato for tilsynet: 9. juli 2008 Telefon:

Læs mere