CTR CENTRALKOMMUNERNES TRANSMISSIONSSELSKAB I/S. Årsregnskab & beretning 2012

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "CTR CENTRALKOMMUNERNES TRANSMISSIONSSELSKAB I/S. Årsregnskab & beretning 2012"

Transkript

1 CTR CENTRALKOMMUNERNES TRANSMISSIONSSELSKAB I/S Årsregnskab & beretning 2012

2 5 FORORD 7 FEM ÅR I TAL LEDELSESBERETNING FORMÅL OG HOVEDAKTIVITETER 2. ØKONOMISK UDVIKLING 3. DRIFTSVIRKSOMHED 4. ANLÆGSINVESTERINGER 5. LEDELSE OG ORGANISATION 6. FORVENTNINGER TIL DE KOMMENDE ÅR 19 MILJØ 20 REGNSKABSPRAKSIS GENERELT REGNSKAB 2012 EFTER VARMEFORSYNINGSLOVEN ANVENDT REGNSKABSPRAKSIS FOR UDARBEJDELSE AF DRIFTSØKONOMISK REGNSKAB AFLAGT EFTER VARMEFORSYNINGSLOVENS BESTEMMELSER RESULTATOPGØRELSE BALANCE NOTER LEDELSESPÅTEGNING FOR ÅRSREGNSKABET EFTER VARMEFORSYNINGSLOVEN REVISIONSPÅTEGNING 32 CTR S BESTYRELSE, KONTAKTUDVALG OG TEKNIKERUDVALG I REGNSKAB EFTER KOMMUNALE REGNSKABSPRINCIPPER ANVENDT REGNSKABSPRAKSIS FOR UDARBEJDELSE AF REGNSKABER EFTER KOMMUNALE REGNSKABSPRINCIPPER DET UDGIFTSBASEREDE REGNSKAB DET OMKOSTNINGSBASEREDE REGNSKAB REGNSKABSOVERSIGT FINANSIERINGSOVERSIGT RESULTATOPGØRELSE OMREGNINGSTABEL FOR 2012 BALANCE PENGESTRØMSOPGØRELSE FOR 2012 PÅTEGNINGER INTERESSENTSKABSOPLYSNINGER 2

3 CO2- udledningen pr. GJ er faldet med ca. 30 % de sidste 10 år CTR s underjordiske besiddelser udgør m2 3

4 Præfabrikation af større rørlængder forbedrer arbejdsmiljø, giver større kvalitet samt reducerer omkostninger 4

5 FORORD Nye tider giver nye behov. I et stort byområde som hovedstadsområdet er der hele tiden aktiviteter i gang for at tilpasse byen til de mennesker, der bor her, arbejder her, flytter til, slår sig ned, påvirker byen og forventer en velfungerende hverdag. Det kræver en rigtig god infrastruktur, og det kræver også løbende ændringer af infrastrukturen, når et byområde udvikles og skal imødekomme nye udfordringer. Over jorden og under jorden er der rift om pladsen. Det kan være lidt af et puslespil, og der skal tænkes smart. CTR ejer varmetransmissionsnettet et stort infrastrukturanlæg i byen og er med til at få brikkerne til at gå op. Varmetransmissionsledningerne ligger under jorden og er for de fleste en usynlig del af byens infrastruktur. For tiden er det dog netop her under jorden, at meget er i gang med bl.a. etablering af Metro Cityringen og Nordhavnsvej. CTR tager del i udviklingen, som kræver omfattende omlægning af ledninger og store indgreb i de underjordiske bygværker for at skabe en endnu bedre by. Samtidig med at CTR flytter ledninger og tilpasser fjernvarmesystemet til nye krav og nye kunder, har CTR s ejerkommuner Frederiksberg, Gentofte, Gladsaxe, København og Tårnby også ønsker til, hvordan vi bruger energi til at opvarme vandet i ledningerne fremover både på kort og lang sigt. Det er en stor udfordring, for ønsket om CO2-neutral varme i fremtiden skal gå op med hensynet til borgernes varmeudgifter og med ændringer i elsystemet og transportsektoren ja i hele energisystemet. At finde de gode samspil og løsninger for byens energiforsyning hører med til at binde byen sammen til en kompleks, men velfungerende helhed og skabe gode vilkår for de mange mennesker, der lever og færdes her i vores hovedstadskommuner. I CTR vil vi gøre, hvad vi kan for at bidrage til dette, forhåbentligt i samspil med, at også de statslige rammer understøtter en udvikling med god balance imellem grøn energi og god økonomi. Ayfer Baykal Teknik- og miljøborgmester, Københavns Kommune CTR s bestyrelsesformand CTR s transmissionssystem skal også tilpasses, at den geografiske fordeling af varmebehovet forandrer sig, fordi der kommer nye kunder til i nogle kommuner. I de af CTR s ejerkommuner, hvor der udbygges, er det CTR s opgave at tilpasse systemet, så det er robust i forhold til at koble de nye fjernvarmekunder på. De tekniske udfordringer omkring udviklingen af hovedstadens infrastruktur fylder derfor meget i disse år, både i gadebilledet og i CTR, og de store omlægninger af CTR s ledninger er illustreret med billeder i årets rapport. 5

6 6

7 FEM ÅR I TAL Økonomi (mio. DKK) Varmesalg inkl. salg af CO2-kvoter 1.525, , , , ,4 Varmekøb inkl. el til pumper 1.349, , , , ,2 Resultat af primær drift 176,5 139,9 369,6 94,7 (13,8) Dækningsgrad 11,6 % 8,2 % 16,1 % 4,9 % -0,7 % Driftsudgifter i øvrigt 88,2 97,9 102,5 104,8 99,1 Anlægsudgifter 31,6 24,2 663,6 62,3 87,0 Renteudgifter (netto) 0,0-3,6 22,5 23,5 25,5 Resultat før afskrivninger, henlæggelser og forrentning 88,3 41,9 267,1-10,1-112,9 Afskrivninger, henlæggelser, afkast geotermi og forrentning -87,7-92,8-65,1-62,3-64,7 Årets resultat 0,6-54,4 179,6-96,2-177,6 Gennemsnitlig puljepris (kr./gj) 87,00 92,00 109,00 101,00 101,5 Udviklingen i akkumuleret underskud -33,6 20,8-158,8-62,6 115 Udviklingen i balancen 486,2 501, , , ,5 Udviklingen i langfristet gæld 154,2 133,6 685,0 796,1 876,9 STATISTIK Varmesalg (TJ/år) Heraf: Salg til Interessentkommuner Salg til VEKS Varmekøb i alt (inkl. til VEKS) (TJ/år) Heraf: Affaldsforbrænding Geotermi Kraftvarme Dampproduktion Olie og naturgas Varmetab (nettab og stilstandsvarme) (TJ/år) Vandtab (m3/år) Afkøling ( C) Elforbrug (GWh) Akkumulator på Avedøreværket (TJ/år) Leveret Modtaget Udmeldt årsforbrug til interessentkommuner (TJ) ) ) ) ) ) Tilsluttet produktionskapacitet (MJ/s) Heraf: Grundlast Mellemlast Spidslast Maksimal belastning (MJ/s) Transmissionsnet i drift (km) Stationer i drift, antal ) Varmebehovet ifølge 2006-revisionen af udbygningsplanens tilslutningsværdier 2) Varmebehovet ifølge 2009 revisionen af udbygningsplanens tilslutningsværdier 7

8 LEDELSESBERETNING Formål og hovedaktiviteter CTR er et tværkommunalt interessentskab, som blev etableret i 1984 af Frederiksberg, Gentofte, Gladsaxe, København og Tårnby kommuner. CTR er reguleret af den kommunale styrelseslov og under statsforvaltningens tilsyn på lige fod med en kommune. CTR er desuden som fjernvarmetransmissionsvirksomhed reguleret efter varmeforsyningsloven. CTR s formål er at indkøbe, transportere og levere fjernvarme samt supplere med produktion af varme fra egne spidslastanlæg m.v. Varmen transporteres i et transmissionsnet, som ejes af CTR. Varmeforbrugerne i CTR s interessentkommuner opnår via CTR, at deres opvarmningsbehov dækkes ved en optimal udnyttelse af overskudsvarme fra affaldsforbrændingsanlæg og kraftvarmeværker mv. CTR har ansvaret for indkøb af varme fra varmeproducenter samt for planlægning, drift, finansiering og videreudvikling af transmissionssystemet inkl. egne spids- og reservelastanlæg. Transmissionssystemet består af et ledningsnet med to parallelle fjernvarmerør på op til 900 millimeter i diameter, som strækker sig over en længde på 54 kilometer altovervejende under jordens overflade. 1,6 kilometer udgøres af CTR s borede tunnel under havneløbet i København. Tre boosterpumpestationer og 26 varmevekslerstationer sikrer, at varmen overføres til de lokale fjernvarmesystemer i interessentkommunerne. 11 spidslastanlæg, hvoraf CTR er ansvarlig for de 7, sikrer, at der i særligt kolde perioder eller ved manglende leveringsmulighed fra affalds- og kraftvarmeværkerne er tilstrækkelig varme hos fjernvarmeforbrugerne i ejerkommunerne. CTR har hjemsted på Frederiksberg, hvorfra varmekøb, overvågning og levering styres fra et døgnbemandet kontrolrum via et digitalt styrings-, regulerings- og overvågningsanlæg. CTR s bestyrelse har fastlagt en CO2-strategi med den hensigt, at varme fra CTR skal være CO2-neutral i Strategien er udmøntet i en handlingsplan med eksempler på virkemidler til at opfylde delmål for årene 2015 og Handlingsplanen evalueres løbende af CTR s bestyrelse. Grundlaget for CTR s handlingsplan er et varmeplansamarbejde med HOFOR (tidligere KE) og Vestegnens Kraftvarmeselskab I/S (VEKS) som i 2009 resulterede i en Varmeplan Hovedstaden. I 2011 blev varmeplanens analyser opdateret som grundlag for det videre arbejde, og i 2012 besluttede CTR sammen med de 2 øvrige parter (HOFOR og VEKS) at gå videre med en Varmeplan Hovedstaden 3. Der fokuseres i denne fase på at analysere og afstemme de større investeringer, der skal foretages i varmenet og -produktion de næste år samt at analysere og kvantificere mulighederne for samspil mellem fjernvarmesystemet og et fremtidigt elsystem med stigende mængder vind. Den strategiske energiplanlægning, som CTR fokuserede på i 2011 videreføres ved, at der til arbejdet knyttes et kommuneforum og et regionalt fjernvarmenetforum som dialogparter. Derudover etableres et affaldsforum, og der gennemføres drøftelser med varmeproducenter samt interesseorganisationer. Sideløbende har HOFOR, VEKS og CTR igangsat analyser mhp. beslutningsgrundlag for et kommende geotermianlæg i hovedstadsområdet. 2. Økonomisk udvikling CTR s væsentligste økonomiske styringsparameter er, at selskabet skal hvile i sig selv. Samtidig sigtes der imod, at puljeprisen, som er den fælles enhedspris for varme over for alle interessentkommuner, er lavest mulig og udvikler sig jævnt set i et flerårigt perspektiv. Fordelen ved en ensartet og jævn prisudvikling er, at kommunerne, som sælger varmen videre, kan tilbyde deres borgere stabilitet i en af boligens væsentlige driftsudgifter. Store udsving i økonomiske parametre samt uforudsete driftshændelser har imidlertid bevirket, at den stabile udvikling ikke har kunnet holdes i de seneste år. Et stort overskud 2010 betød, 8

9 at varmeprisen i 2011 og også i 2012 fordi overskuddet ikke blev fuldt afviklet blev sat lavere end prisen i Væsentlige uforudsete forhold i løbet af 2012 bevirkede imidlertid, at varmekøbsomkostningerne blev betydelig højere end budgetteret. Derfor indebærer resultatet for 2012 et meget stort prishop til 2013, som er yderligere forstærket af nye afgifter. Pga. prisregler og store udsving i varmekøbsomkostninger vurderes det således vanskeligt at sikre den ønskede jævne prisudvikling. CTR s resultat i 2012 udgør et underskud på 177,6 mio. kr. opgjort efter varmeforsyningslovens bestemmelser. Forventningen i budgettet for 2012 var et underskud på 87,6 mio. kr. Ved indgangen til 2012 havde CTR et akkumuleret overskud på 62,6 mio. kr. Resultatet i 2012 medfører, at det akkumulerede overskud er ændret til et underskud på 115,0 mio. kr. ved udgangen af At årets underskud er blevet så meget større end budgetteret skyldes primært, at forventningen til varmeomkostningerne, på det tidspunkt hvor varmeprisen for 2012 blev fastlagt, var væsentligt lavere end de realiserede varmeomkostninger. Flere forhold spillede ind, herunder især ændret lastfordeling med mindre affaldsvarme og øget andel spidslast, samt højere varmeafsætning end budgetteret, hvor varmefremskaffelsesprisen var højere end varmesalgsprisen. Kapitalindeståendet i selskabet kan ved årets udgang opgøres til en negativ værdi på 68,6 mio. kr. Den opgjorte kapital består af indskudskapital fra selskabets etablering i 1984 på 15,0 mio. kr. og den siden 2001 godkendte forrentning af indskudskapitalen på 12,9 mio. kr. Endvidere er CTR s investeringer i det geotermiske anlæg på Amager i henhold til varmeforsyningslovens 20b forrentet med akkumuleret 15,0 mio. kr., mens der er en negativ værdi af renteswap på 111,5 mio. kr. Driftsvirksomheden udviste i 2012, jf. regnskabsoversigt 2012 efter de kommunale regnskabsprincipper, CTR er et tværkommunalt interessentskab, etableret i 1984 af Frederiksberg, Gentofte, Gladsaxe, København og Tårnby kommuner I 2012 var 45 % af brændsler til CTR-varme CO2-neutrale 9

10 s. 36, et negativt resultat på 112,9 mio. kr., hvor det oprindelige budget forudsatte et positivt resultat på 10,6 mio. kr. Resultatet af driftsvirksomheden er 102,8 mio. kr. mindre end i Pengestrømme og finansiering CTR s likvide beholdninger pr. 31. december 2012 udgjorde 10 mio. kr., som var placeret med 2 mio. kr. i Jyske Bank og 8 mio. kr. i Nordea. Derudover var der pr. 31. december 2012 en obligationsbeholdning på 88 mio. kr., som blev indfriet den 2. januar Der er indgået aftale om en trækningsret på op til 100 mio. kr. i henhold til Økonomi- og Indenrigsministeriets regler. Trækningsretten, som er ydet af Jyske Bank, indgår som supplement til aftale om indlånskonto og daglige bankforretninger. Trækningsretten har kun i korte perioder været benyttet i regnskabsåret. I 2012 optog CTR et 25 årigt lån i KommuneKredit på 100 mio. kr. til finansiering af CTR s løbende investeringer. Ved årets udgang udgjorde CTR s langfristede låneforpligtelser 876,9 mio. kr. Lånene er i danske kroner, finansieret gennem KommuneKredit og forrentet med en fast rente indtil udløb i hhv. 2016, 2030, 2036 og Den faste forrentning er etableret via renteswaps i Nordea og Danske Bank. Økonomiske risici Der er, i overensstemmelse med normal praksis, foretaget en konkret vurdering af væsentlige risici vedrørende årets regnskab. Forvaltningen af CO2-kvoter sker ud fra en vedtaget risikopolitik for handel med CO2-kvoter, der bl.a. fastlægger, at det skal respekteres, at CTR ikke indgår i risikobetonede aktiviteter. Risikopolitikken indebærer desuden, at halvdelen af de overskydende kvoter til rådighed i 2012 blev opsparet til den kommende kvoteperiode , hvor mængden af gratistildelte kvoter til varmeproduktion gradvist reduceres. Hvad angår ledningsomlægninger af hensyn til andre infrastrukturprojekter udestår fortsat et betalingsspørgsmål imellem CTR og Metroselskabet. Det drejer sig om projektet ved Østerport Station, hvor udgiften til omlægningen af CTR s ledninger maksimalt forventes at kunne blive ca. 25 mio. kr. Forrentning af indskudskapital Energitilsynet har primo 2011 godkendt forrentning for årene 2008 til og med Der er efterfølgende ansøgt om godkendelser af forrentning for 2011, 2012 og 2013, men der er ikke modtaget godkendelser trods adskillige henvendelser til tilsynet om dette. Selvevaluering Der er i løbet af efteråret 2012 i henhold til en bekendtgørelse fra Energistyrelsen, gennemført en selvevaluering vedr. overholdelse af reglerne i varmeforsyningsloven om priser og forbrugerindflydelse for årene Selvevalueringsrevisor har givet få kommentarer og anbefalinger, som ikke vurderes at være af kritisk karakter, og som allerede var eller efterfølgende er effektueret. 3. Driftsvirksomhed CTR s økonomi forvaltes i overensstemmelse med en vedtaget finansiel styringspolitik. Politikken fastlægger retningslinjer for placering af ledig likviditet, låneoptagelse, anvendelse af finansielle instrumenter samt fastlæggelse af, hvilke pengeinstitutter CTR kan samarbejde med. Forsyningssikkerhed CTR s varmebehov dækkes ved leverancer fra affaldsforbrændingsanlæg, kraftvarmeværker, et geotermisk anlæg og varmeproduktionsanlæg ejet af interessenterne, CTR eller andre regionale varmeforsyningsselskaber, samt fra private varmecentraler i området. Varmekøb fra producenterne er ikke på tidspunktet for regnskabets afslutning opgjort endeligt. Der er i samarbejde med producenterne foretaget et skøn over værdien af de indkøbte varmemængder, og den forventede forskel mellem værdien og årets løbende betalinger har medført, at der i regnskabet er foretaget periodiseringer af de forventede udligninger af negative og positive saldi vedrørende regnskabsåret. Den samlede abonnerede kapacitet på de tilsluttede produktionsanlæg udgør megajoule pr. sekund (MJ/s), heraf optager spids- og reservelastenhederne i alt 815 MJ/s. Med henblik på systemets forsyningssikkerhed foreskriver CTR s designgrundlag, at den overskydende reservekapacitet ved en døgnmiddeltemperatur på Spidslast 10

11 G la st ul je Sp id s Aff al d Sp id s TJ D am pp sv ar m eo e te rm in an læ g Kr af tv ar m e la st ul je D am pp sv ar m eo e te rm in an læ g Kr af tv ar m e G Aff al d Spidslast TJ Budget 2012 Realiseret 2012 Realiseret 2011 D Sp id sl as t je ul am pp tv ar Kr af læ an in m G eo te r m g e m ds va r Aff al e Spidslast VARMEKØB TIL KOMMUNERNE VARMESALG TIL KOMMUNERNE Tå rn by en ha vn ds ax e te G la Kø b Fr ed to f rg sb e ik er en Kø b la Budget 2012 Realiseret 2012 Realiseret 2011 nb y Tå r ha vn en Kø b ax e ds G la to fte en ik sb er Fr ed Sp id sl as t je ul pp D am æ g Kr af tv ar m e an l in m eo te r G Aff al ds va r m e 0 er g Budget 2012 Realiseret 2012 Realiseret G G Budget 2012 Realiseret 2012 Realiseret 2011 TJ Tå rn by ha vn ds ax e te to f en G sb er g TJ I alt 2012: TJ Budget 2012 Realiseret 2012 Realiseret TJ = Terajoule G en I alt 2012: TJ er ik ed Budget 2012 Realiseret 2012 Realiseret 2011 Budget 2012 Realiseret 2012 Realiseret Fordeling af de forskellige produktionskategorier for årets varmekøb til CTR s interessenter og tab i eget net Årets budgetterede og realiserede varmesalg 11fordelt på CTR s interessenter

12 CTR indgår i et varmelastsamarbejde med VEKS og HOFOR CTR s økonomiske andel af samarbejdet udgør 55 % minus 12 grader skal svare til den største produktionsenhed, hvilket er Amagerværkets blok 3 på 330 MJ/s. I den time i 2012, hvor CTR havde den maksimale leverance til interessentkommunerne, var den samlede produktion til CTR-systemet MJ/s. I forhold til den disponible kapacitet på MJ/s var der en reserve på 410 MJ/s til rådighed på tidspunktet for den maksimale leverance. Varmekøb For 2012 er omfanget af varmekøbet opgjort til terajoule (TJ), hvoraf TJ var til dækning af interessentkommunernes varmebehov. Forskellen på 375 TJ udgøres af salg af varme til VEKS. Nettabet kan opgøres til 127 TJ. Sammenholdt med 2011 er der tale om en stigning i varmekøbet til interessentkommunerne på 716 TJ svarende til en stigning på 4 %. Ændringen i varmekøbet skal sammenholdes med ændringen i antallet af graddage, hvor der var 185 graddage mere i 2012 end i 2011, hvilket svarer til en stigning på 7 %. Omkostningerne til nettovarmekøb til interessentkommunerne i 2012 er steget med ca. 6 % i forhold til 2011 grundet det højere varmesalg. Andelen af varme produceret på de billigste anlæg som kraftvarme og affaldsvarme er i samme størrelsesorden i 2012 som i 2011, men stigende brændselspriser giver højere varmekøbsomkostninger. CTR s omkostninger til køb af el til pumpning i 2012 er steget med 3 % i forhold til i Mængden af forbrugte kilowatttimer el er 9 % højere i 2012 end i 2011, hvilket bl.a. er begrundet i det lidt højere varmekøb/ salg. Elforbruget pr. købt varmeenhed er steget fra 2,65 kwh el pr. GJ varme i 2011 til 2,89 kwh el pr. GJ varme i Varmesalg I forhold til i 2011 udviser årets varmesalg til de fem interessentkommuner en stigning på 4 %, hvilket skal relateres til stigningen i graddage på 7 %. Den fastsatte puljepris for 2012 i form af ens pris for alt varmeaftag var på 101,50 kr./gj. Puljeprisen er sammensat af et fast og et variabelt bidrag. Den realiserede puljepris kan variere i forhold til den fastsatte pris afhængigt af varmesalget. Den realiserede puljepris i 2012 er opgjort til 101,91 kr./gj. Varmelast.dk CTR indgår i et varmelastsamarbejde med VEKS og HOFOR. En operativ enhed under samarbejdet Varmelast.dk har ansvaret for at fastlægge det kommende døgns varmebehov og hver dag afgive ordrer på varmeleverancer fra DONG Energy s og Vattenfalls kraftvarmeværker efter aftalte kriterier. Kriterierne sikrer en optimering af værkernes anvendelse til el- og varmeproduktion samlet set. Varmelast.dk er fysisk placeret hos CTR, og CTR s kontrolrum er operatør i samarbejde med kontrolrummet hos VEKS. CTR s økonomiske andel af samarbejdet udgør 55 %. I 2012 er der sket en udskiftning af en Accessdatabase med en SQL-database, og performance er som følge af udskiftningen mærkbart forbedret. Desuden er modelleringen af AVV2 i Varmelast.dk s driftsopfølgningsværktøj forbedret. Beregningerne er komplekse bl.a. fordi afgifts- og tilskudsregler ikke er lineære for multibrændselsanlæg. Modellen er forbedret, således at der nu kan beregnes en varmeomkostningskurve for hver mulig kombination af teknologier (hovedkedel, halmkedel, gasturbine). Der regnes omkostningspunkter på baggrund af minimal og maksimal brændselsinput for hver teknologi, og de billigste brændselspunkter bruges til at definere omkostningskurver. Disse kurver anvendes til at fastsætte 12

13 varmeplanen, nu ud fra kontinuerte mod før ud fra trinvise varmeproduktionsdata. Varmeplan Hovedstaden 3 CTR gennemførte i 2011 sammen med HOFOR og VEKS et opfølgende varmeplanarbejde kaldet Varmeplan Hovedstaden 2 (VPH2). Resultatet af VPH2 var et opdateret grundlag for vurderingen af de mulige tiltag til at nå målsætningerne i CTR s CO2-strategi. VPH2 understøtter tidligere analyser i, at der kan opnås væsentlig CO2-fortrængning ved at benytte biomasse på kraftvarmeværkerne, dog ikke fuld CO2-neutralitet pga. elanvendelsen til geotermi og en resterende plastfraktion i det affald, der forbrændes. En tredje fase af dette varmeplansamarbejde Varmeplan Hovedstaden 3 (VPH3) blev besluttet medio 2012 og igangsat i november. VPH3 s hovedformål er at analysere og afstemme de større investeringer, der skal foretages i net og produktion de næste år. Analysen gennemføres med udgangspunkt i perspektivscenarier for fjernvarmeforsyningen frem mod 2050, hvilket bl.a. omfatter en vurdering af biomassens rolle i fjernvarmeforsyningen på længere sigt, analyse af udviklingen i varmemarkedet, analyse af affaldsforbrændingsanlæggenes fremtidige rolle i fjernvarmeforsyningen samt analyser af fjernvarmesystemets muligheder for at bidrage til indpasning af fluktuerende elproduktion i fremtidens energisystem. Arbejdet tilrettelægges under hensyn til at informere og involvere ejerkommuner og andre interessenter i udviklingen af hovedstadsområdets fjernvarmesystem, og der undersøges også eventuelle muligheder for øget samdrift/sammenbygning af varmenet i det regionale område. De handlingsmuligheder, der vurderes i arbejdet, vil være påvirket af de nationale rammevilkår, og tidsplanen er derfor tilrettelagt ud fra, at der i løbet af 2013 gennemføres analyser om fremtidens energisystem på nationalt niveau. Vedligehold Drifts- og vedligeholdelsesomkostningerne omfatter omkostninger til bygninger og arealer, tekniske anlæg og ledninger, drift af it-installationer herunder styrings-, regulerings- og overvågningsanlæg (SRO), samt reguleringer vedrørende forbrug af lagerførte komponenter som plader, sliddele mv. De samlede drifts- og vedligeholdelsesomkostninger ved transmissionssystemet udgjorde i regnskabsåret 68,3 mio. kr., hvoraf omkostninger til areal- og antenneleje (netto) udgør 2,5 mio. kr. og driftslageromkostningerne 2,4 mio. kr. Årets vedligeholdelsesomkostninger udgør 63,5 mio. kr., hvilket er lidt mindre end i Både forebyggende og afhjælpende vedligehold udføres af underleverandører til CTR. CTR har indgået serviceaftaler blandt andet med interessentkommunernes driftsorganisationer, hvorfra løbende service af ledningsnettet, stationer og spidslastcentraler udføres. 4. Anlægsinvesteringer Investeringerne i CTR s forsyningsanlæg bestående af ledninger, stationer, spidslastcentraler, styrings-, regulerings- og overvågningsanlæg, reservedelslagre mv. har siden etableringen i 1984 og frem til udgangen af 2012 udgjort mio. kr. (heri indgår i tidligere år udgåede anlæg med 38 mio. kr.). Der er ved udgangen af 2012 igangværende anlægsarbejder, som er opgjort til 38,0 mio. kr. Afskrivningerne på CTR s anlæg opgøres forskelligt efter Varmeforsyningslovens regler og principperne for aflæggelse af kommunale regnskaber. I henhold til Varmeforsyningsloven og den afskrivningspraksis, som CTR har benyttet inden for Afskrivningsbekendtgørelsen, udgør værdien af CTR s idriftsatte materielle anlæg 149,6 mio. kr. ved udgangen af Benyttes Økonomi- og Indenrigsministeriets regler for kommunernes regnskabsaflæggelse er værdien 1.349,2 mio. kr. Inden for den nuværende anlægsfase fra 1. januar 2010 til 31. december 2013 er der, jf. senest godkendte planlægningsoverslag, i løbet af de første 3 år idriftsat anlæg for 193,6 mio. kr. ud af en anlægsramme i fireårsperioden på 319,4 mio. kr. CTR s udlæg for Metroselskabet I/S vedr. Østerportprojektet indgår ikke i anlægsinvesteringerne. 13

14 Omlægning af alle ledninger og rør ved Østerport til tiden forsinker ikke Metro Cityringen 14

15 15

16 I 2013 vil der fortsat være fokus på udbygningen af fjernvarmeforsyningen i Gentofte og Gladsaxe Afsluttede aktiviteter i 2011 Værdien af CTR s anlæg er i 2012 forøget med 76,7 mio. kr. 27,1 mio. kr. vedrører CTR s vekslerstationer. Vekslerstationerne sikrer, at varmen overføres fra CTR s transmissionsnet til interessentkommunernes distributionsnet. Vekslerstationerne gennemgår i disse år flerårige opgraderingsprogrammer, som omhandler fornyelse af den elektriske styring af pumper, forbedring af vandrensningen samt modernisering af trykholdningen. Tiltagene medvirker til at sikre kvaliteten i varmeleverancerne til interessentkommunerne og levetidsforlænger det samlede transmissionsanlæg. Investeringer på 3,2 mio. kr. vedrører CTR s spids- og reservelastcentraler, som anvendes i situationer, hvor der er mangel på varme fra kraftvarmeproducenterne eller i perioder, hvor det er særligt koldt. CTR har i 2012 desuden investeret i immaterielle anlægsaktiver med 32,3 mio. kr. Heraf udgør straksbetaling af kapitalomkostninger til Amagerværket 21,2 mio. kr. og til Avedøreværket 10,2 mio. kr. Investeringer på 14,5 mio. kr. vedrører det samlede styrings-, regulerings- og overvågningsanlæg, hvoraf det løbende projekt vedr. udskiftning af understationer på vekslerstationer og spidslastcentraler udgør hovedparten. 5. Ledelse og organisation CTR ledes af en direktion på to medlemmer og havde i 2012 et samlet medarbejderantal på 30, svarende til 29,2 årsværk. CTR er medlem af organisationen Dansk Fjernvarme, og CTR s administrerende direktør er teknisk næstformand i Dansk Fjernvarmes bestyrelse. CTR deltager aktivt i erfa-grupper under Dansk Fjernvarme. CTR er medlem af World Energy Council (WEC), hvor CTR s vicedirektør sidder i præsidiet. CTR er desuden andelshaver i Dansk Fjernvarmes Geotermiselskab, Amba, og CTR s vicedirektør sidder i dette selskabs bestyrelse. CTR s vicedirektør varetager endvidere formandshvervet for den danske normgruppe for fjernvarmerørsystemer under Dansk Standard (DS) og deltager aktivt i det europæiske standardiseringsarbejde (CEN) inden for fjernvarmeområdet samt som teknisk ekspert i forbindelse med forskningsprojekter under det Internationale Energiagentur IEA. Som medlem af eksportorganisationen Danish Board of District Heating (DBDH) modtager CTR besøg af delegationer og enkeltpersoner fra ind- og udland, hvor temaet er det danske kraftvarmekoncept generelt og varmetransmissionssystemer i særdeleshed. CTR deltager i fremstød i udlandet sammen med DBDH, og CTR s direktion holder indlæg på internationale konferencer og deltager i vidensudveksling med udenlandske selskaber og politikere, der har interesse for udbredelse af fjernvarme. 6. Forventninger til de kommende år For 2013 er der oprindeligt budgetteret med et overskud på knap 70 mio. kr. til dækning af underskud i Da 2012-resultatet er dårligere end forventet og pga. forsyningssikkerhedsafgift samt en mere negativ vurdering af kraftværkernes rådighed, forventes 2013-resultatet at blive betydeligt dårligere end budgetteret med et underskud på ca. 35 mio. kr. På den baggrund er der vedtaget en prisstigning medio Resultatforventningen er dog behæftet med væsentlige usikkerheder vedr. varmekøbsomkostningerne, fordi disse afhænger af hvilke værker og brændsler, der er til rådighed på et givet tidspunkt, og idet 16

17 Arealet af CTR s vekslerplader er ca m2, svarende til 94 håndbold baner 94 håndboldbaner købspriserne er forskellige for de forskellige anlæg og brændsler. I 2013 vil der fortsat være fokus på udbygningen af fjernvarmeforsyningen i Gentofte og Gladsaxe, og der forventes at foreligge et beslutningsgrundlag for muligheden for at indgå i et samarbejde om udbygning med et nyt geotermisk anlæg i CTR s forsyningsområde. Derudover vil der være fokus på analyserne i Varmeplan Hovedstaden 3, hvor hovedoverskrifter er fremtidsscenarier hvordan anvendes vedvarende energi bedst muligt i fremtidens varmeforsyning, analyser af en bæredygtig vej til fossilfri el- og varme, vurdering af en udvidet sammenhængende netstruktur samt bidrag til strategisk energiplanlægning. Grundlag for disse analyser vil også være det statslige analysearbejde, der pågår i 2013, som bl.a. skal resultere i en revurdering af afgiftsstrukturen i Anlægsaktiviteter I 2012 er de store ledningsomlægninger aht. Nordhavnsvej og Metrocityring endeligt afsluttet. CTR var graveaktør for Metroselskabet på projektet ved Østerport Station. Det forventes, at betalingsspørgsmålet vedr. dette projekt afklares med Metroselskabet i CTR fortsætter den løbende opgradering af drev til pumper samt kedelstyring. Opgraderingerne tilpasses CTR s øvrige projekter, som de nærmeste år omfatter udskiftning af SRO understationer, udskiftning af pumper samt installationer i forbindelse med udbygningsplanerne for Gentofte og Gladsaxe Kommuner. I Gladsaxe Kommune blev etableringen af en ny veks- lerstation ved Isbanevej igangsat i Endvidere er der sikret mulighed for etablering af en ny spidslastcentral på den gamle tobaksfabrik. Forventninger vedr. varmekøb fra kraftværkerne Forudsætningerne for at indgå aftaler om omlægning til biomassebaseret varme på de store kraftværker kom på plads i 2012 med en ændring af varmeforsyningsloven, hvorefter det blev muligt at aftale en deling af den afgiftsfordel, der måtte være ved en omlægning fra fossile brændsler til biomasse på centrale kraftværker. Med dette som en grundlæggende forudsætning, og som opfølgning på CTR s CO2-strategi opnåedes i 2012 enighed med DONG Energy om investeringer i Avedøreværkets blok 2 til at anvende værkets kedler til 100 % biomasse. Omstillingen forventes endeligt effektueret i Drøftelser med DONG Energy fortsættes dels med henblik på omlægning også af Avedøreværkets blok 1 til biomasseanvendelse, dels med henblik på fremtiden for anlæggene på H. C. Ørsted Værket og Svanemølleværket. Forhandlinger med Vattenfall om biomasse på Amagerværkets blok 3 blev genoptaget i 2012 efter en pause pga. værkets udbud til salg. I drøftelser med både Vattenfall og DONG Energy indgår også, hvordan bæredygtigheden ved brændselsanvendelsen sikres bedst muligt. Inden for en relativt kort årrække vil der blive behov for ny grundlastkapacitet i det samlede varmesystem, og dette spørgsmål er et af hovedtemaerne for analyserne i VPH3. 17

Efter aftale med formanden for CTRs bestyrelse indkaldes der herved til bestyrelsesmøde i CTR. 27. marts 2014 kl. 08.00 10.

Efter aftale med formanden for CTRs bestyrelse indkaldes der herved til bestyrelsesmøde i CTR. 27. marts 2014 kl. 08.00 10. Centralkommunernes Transmissionsselskab «Titel» «Navn» «Firma» «Adresse» «Post» «By» 19. marts 2014 J.nr.: 200202/68454 ITM/ck Efter aftale med formanden for CTRs bestyrelse indkaldes der herved til bestyrelsesmøde

Læs mere

Forord. Baggrund. Ledelsesberetning. Miljøberetning. Regnskab. Organisation. Nye tider nye roller. Oplysninger om selskabet

Forord. Baggrund. Ledelsesberetning. Miljøberetning. Regnskab. Organisation. Nye tider nye roller. Oplysninger om selskabet 2007 Årsrapport 3 3 4 4 5 5 6 8 11 12 15 17 18 20 21 23 25 29 30 32 33 34 38 39 40 40 40 41 Forord Nye tider nye roller Baggrund Oplysninger om selskabet Ledelsesberetning Hovedtal Fjernvarmeforsyningens

Læs mere

Efter aftale med formanden for CTRs bestyrelse indkaldes der herved til bestyrelsesmøde i CTR

Efter aftale med formanden for CTRs bestyrelse indkaldes der herved til bestyrelsesmøde i CTR Centralkommunernes Transmissionsselskab «Titel» «Navn» «Firma» «Adresse» «Post» «By» 25. november 2014 J.nr.: 200202/75379 ITM/ck Efter aftale med formanden for CTRs bestyrelse indkaldes der herved til

Læs mere

Selskabsoplysninger... 3. Ledelsespåtegning... 4. Den uafhængige revisors påtegning... 5. Ledelsesberetning... 6. Hoved- og nøgletal...

Selskabsoplysninger... 3. Ledelsespåtegning... 4. Den uafhængige revisors påtegning... 5. Ledelsesberetning... 6. Hoved- og nøgletal... INDHOLDSFORTEGNELSE Indholdsfortegnelse Selskabsoplysninger... 3 Ledelsespåtegning... 4 Den uafhængige revisors påtegning... 5 Ledelsesberetning... 6 Hoved- og nøgletal.... 10 Regnskabspraksis... 11 Resultatopgørelse

Læs mere

Årsrapport 2010 2012

Årsrapport 2010 2012 Årsrapport 2012 2010 Indhold side 2-6 side 7 side 7 side 8 side 9 side 10-12 side 13 side 14 side 15 Fotos: side 2-3 side 4 side 5 side 6 Selskabsoplysninger: Ledelsesberetning Ledelsespåtegning og revisionspåtegning

Læs mere

ÅRSRAPPORT. Hjørring Varmeforsyning

ÅRSRAPPORT. Hjørring Varmeforsyning ÅRSRAPPORT 2007 2008 Hjørring Varmeforsyning INDHOLD Side Selskabsoplysninger 3 Ledelsespåtegning 4 Den uafhængige revisors påtegning 5 Udviklingen i hoved- og nøgletal 6 Ledelsesberetning 8 Anvendt regnskabspraksis

Læs mere

Årsrapport 2010 2011

Årsrapport 2010 2011 Årsrapport 2011 2010 Indhold side 2-6 side 7 side 7 side 8 side 9 side 10-12 side 13 side 14 side 15 Fotos: side 2-3 side 4-6 Selskabsoplysninger: Ledelsesberetning Ledelsespåtegning og revisionspåtegning

Læs mere

Selskabsoplysninger... 3. Ledelsespåtegning... 4. Den uafhængige revisors påtegning... 5. Ledelsesberetning... 6. Bestyrelsens beretning...

Selskabsoplysninger... 3. Ledelsespåtegning... 4. Den uafhængige revisors påtegning... 5. Ledelsesberetning... 6. Bestyrelsens beretning... INDHOLDSFORTEGNELSE Indholdsfortegnelse Selskabsoplysninger... 3 Ledelsespåtegning... 4 Den uafhængige revisors påtegning... 5 Ledelsesberetning... 6 Bestyrelsens beretning... 7 Hoved- og nøgletal....

Læs mere

Selskabsoplysninger... 3. Ledelsespåtegning... 4. Den uafhængige revisors påtegning... 5. Ledelsesberetning... 7. Bestyrelsens beretning...

Selskabsoplysninger... 3. Ledelsespåtegning... 4. Den uafhængige revisors påtegning... 5. Ledelsesberetning... 7. Bestyrelsens beretning... INDHOLDSFORTEGNELSE Indholdsfortegnelse Selskabsoplysninger... 3 Ledelsespåtegning... 4 Den uafhængige revisors påtegning... 5 Ledelsesberetning... 7 Bestyrelsens beretning... 8 Resultatopgørelse for 2009/10...

Læs mere

SDR. HERREDS KRAFTVARMEVÆRKER A.M.B.A. ÅRSRAPPORT 2011/12

SDR. HERREDS KRAFTVARMEVÆRKER A.M.B.A. ÅRSRAPPORT 2011/12 Tlf: 96 70 18 00 BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab nykoebingm@bdo.dk Strandvejen 25 www.bdo.dk DK-7900 Nykøbing Mors CVR-nr. 20 22 26 70 SDR. HERREDS KRAFTVARMEVÆRKER A.M.B.A. ÅRSRAPPORT 2011/12

Læs mere

1. Forord. Hermed foreligger Ballerup Kommunes årsregnskab for 2009.

1. Forord. Hermed foreligger Ballerup Kommunes årsregnskab for 2009. Indholdsfortegnelse side 1. Forord 3 2. Ledelsespåtegning 5 3. Revisionspåtegning 7 4. Kommunens årsberetning til regnskabet (generelle bemærkninger) 9 5. Anvendt regnskabspraksis 13 6. Kommunens årsregnskab

Læs mere

Årsrapport 2010 2014

Årsrapport 2010 2014 Årsrapport 214 21 Indhold Ledelsesberetning side 2-6 Ledelsesberetning Hovedaktivitet side 7 Ledelsespåtegning og revisionspåtegning Sønderborg Fjernvarme A.m.b.a. er et forbrugerejet Ledelsesberetning

Læs mere

Årsrapport 2013 Driftsbudget 2013 og 2014

Årsrapport 2013 Driftsbudget 2013 og 2014 Årsrapport 2013 Driftsbudget 2013 og 2014 Thisted Varmeforsyning a.m.b.a. FJERNVARME FJERNKØLING Indholdsfortegnelse 2 Fjernvarme Selskabsoplysninger...3 Påtegninger Ledelsespåtegning...4 Den uafhængige

Læs mere

Påtegninger 2 Ledelsespåtegning 2 Den uafhængige revisors erklæringer 3. Ledelsesberetning 5 Selskabsoplysninger 5 Beretning 6

Påtegninger 2 Ledelsespåtegning 2 Den uafhængige revisors erklæringer 3. Ledelsesberetning 5 Selskabsoplysninger 5 Beretning 6 -1- Indhold Påtegninger 2 Ledelsespåtegning 2 Den uafhængige revisors erklæringer 3 Ledelsesberetning 5 Selskabsoplysninger 5 Beretning 6 10 Anvendt regnskabspraksis 10 Resultatopgørelse 15 Balance 16

Læs mere

ENERGI VIBORG VAND A/S CVR. NR. 25 81 71 68

ENERGI VIBORG VAND A/S CVR. NR. 25 81 71 68 ENERGI VIBORG VAND A/S CVR. NR. 25 81 71 68 ÅRSRAPPORT 2012 INDHOLDSFORTEGNELSE Side Selskabsoplysninger 1 Ledelsespåtegning 2 Den uafhængige revisors erklæringer 3 Ledelsesberetning 5 Anvendt regnskabspraksis

Læs mere

FORSYNING HELSINGØR Årsrapport 2010

FORSYNING HELSINGØR Årsrapport 2010 Årsrapport 2010 02 INDHOLD INTRODUKTION Forsyning Helsingør A/S 03 Et nyt selskab med fokus på kunderne 04 Bestyrelse og direktion 06 Ledelsespåtegning 07 Selskabsstruktur 08 2011 Revisionspåtegning 09

Læs mere

ÅRSRAPPORT 2012/13 GENPART

ÅRSRAPPORT 2012/13 GENPART Hadsund By's Fjernvarmeværk Fabriksvej 1 9560 Hadsund Tlf.: 98 57 16 32 Fax: 98 57 44 32 www.hdsfv.dk hadsund_fjernvarme@mail.dk CVRnr. 60 56 77 19 GENPART ÅRSRAPPORT 2012/13 Godkendt på selskabets ordinære

Læs mere

Der er udarbejdet et forslag til Regional Udviklingsplan, der er et redskab til at fremme regionens vækst og bæredygtige udvikling.

Der er udarbejdet et forslag til Regional Udviklingsplan, der er et redskab til at fremme regionens vækst og bæredygtige udvikling. Årsberetning FORORD Region Midtjylland blev dannet den 1. januar. Med dannelsen af de nye regioner er der etableret en ny offentlig virksomhed, der primært står for driften af hospitaler, sygesikring,

Læs mere

Det selvbærende Nukissiorfiit

Det selvbærende Nukissiorfiit 1 Priser 2005-2015 2 Det selvbærende Nukissiorfiit Omkring 15 pct. af al den energi, som Grønland forbruger, er lokal og grøn inklusiv afbrænding af affald. De resterende ca. 85 pct. udgøres af importerede

Læs mere

Ferritslev Fjernvarmeselskab A.m.b.a. CVR-nr. 13690588. Årsrapport 2014

Ferritslev Fjernvarmeselskab A.m.b.a. CVR-nr. 13690588. Årsrapport 2014 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR-nr. 33 96 35 56 Tværkajen 5 Postboks 10 5100 Odense C Telefon 63 14 66 00 Telefax 63 14 66 12 www.deloitte.dk Ferritslev Fjernvarmeselskab A.m.b.a.

Læs mere

Henrik Estrup Energidirektør

Henrik Estrup Energidirektør Årsberetning 2013 FORORD ØKONOMISK ANSVARLIGHED OG FORRETNINGSORIENTERING Nukissiorfiits resultat for 2013 er på et meget tilfredsstillende niveau. For tredje år i træk opnår vi et positivt resultat.

Læs mere

Dansk Fjernvarme håber, at vejledningen kan være et nyttigt værktøj for fjernvarmeværkerne i arbejdet med de økonomiske data og systemer.

Dansk Fjernvarme håber, at vejledningen kan være et nyttigt værktøj for fjernvarmeværkerne i arbejdet med de økonomiske data og systemer. FORORD Dansk Fjernvarme udgiver hermed den funktionsopdelte som en vejledning. Formålet med vejledningen er at anvise en metode for standardgruppering af regnskabsposter efter funktionsopdelte principper

Læs mere

ÅRSRAPPORT 2013/14 GENPART

ÅRSRAPPORT 2013/14 GENPART Hadsund By's Fjernvarmeværk Fabriksvej 1 9560 Hadsund Tlf.: 98 57 16 32 Fax: 98 57 44 32 www.hdsfv.dk hadsund_fjernvarme@mail.dk CVRnr. 60 56 77 19 GENPART ÅRSRAPPORT 2013/14 Godkendt på selskabets ordinære

Læs mere

Årsrapport 2011. CVR-nr.: 25 49 61 40

Årsrapport 2011. CVR-nr.: 25 49 61 40 Årsrapport 2011 CVR-nr.: 25 49 61 40 Dansk Retursystem A/S Ledelsesberetning 2011 2 Årsrapport 2011 Dansk Retursystem A/S Ledelsesberetning 2011 Selskabsoplysninger Dansk Retursystem A/S Baldersbuen 1

Læs mere

Årsrapport 2008. Metroselskabet

Årsrapport 2008. Metroselskabet Årsrapport 2008 Metroselskabet i n t e r e s s e n t s k a b Selskabsoplysninger Selskabet Metroselskabet I/S Metrovej 5 2300 København S Telefon: 3311 1700 Telefax: 3311 2301 E-mail: m@m.dk Hjemmeside:

Læs mere

Rønne Havn A/S. CVR-nr. 27 93 21 50 ÅRSRAPPORT 2014

Rønne Havn A/S. CVR-nr. 27 93 21 50 ÅRSRAPPORT 2014 Rønne Havn A/S CVR-nr. 27 93 21 50 ÅRSRAPPORT 2014 Indhold Side Året kort fortalt ved den adm. direktør 2 Hoved- og nøgletal 5 Påtegninger Ledelsespåtegning 7 Revisionspåtegning 8 Ledelsesberetning Rønne

Læs mere

Pumpehus i træ. Årsrapport. Aalborg Forsyning, Kloak A/S. 1. januar - 31. december 2012. 3. regnskabsår CVR-nr. 32651798

Pumpehus i træ. Årsrapport. Aalborg Forsyning, Kloak A/S. 1. januar - 31. december 2012. 3. regnskabsår CVR-nr. 32651798 Pumpehus i træ Årsrapport Aalborg Forsyning, Kloak A/S 1. januar - 31. december 2012 3. regnskabsår CVR-nr. 32651798 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 2 Ledelsens påtegning... 3 Den uafhængige

Læs mere

Mørke Fjernvarmeselskab A.M.B.A CVR-nr. 35 58 09 13

Mørke Fjernvarmeselskab A.M.B.A CVR-nr. 35 58 09 13 KVIST & JENSEN AS STATSAUTORISEREDE REVISORER Søndergade 34 8370 Hadsten Telefon 86 98 34 33 CVRnr. 76 48 73 16 www.kvistjensen.dk hadsten@kvistjensen.dk Mørke Fjernvarmeselskab A.M.B.A CVR-nr. 35 58 09

Læs mere

Bilagssamling til åben dagsorden til møde i Bestyrelsen for Midttrafik fredag 8. maj 2015 kl. 13.00 Søren Nymarks Vej 3, 8270 Højbjerg

Bilagssamling til åben dagsorden til møde i Bestyrelsen for Midttrafik fredag 8. maj 2015 kl. 13.00 Søren Nymarks Vej 3, 8270 Højbjerg Aarhus, 30. april 2015 Bilagssamling til åben dagsorden til møde i Bestyrelsen for Midttrafik fredag 8. maj 2015 kl. 13.00 Søren Nymarks Vej 3, 8270 Højbjerg Årsregnskab 2014 for Midttrafik Godkendt på

Læs mere

plus revision skat rådgivning

plus revision skat rådgivning plus revision skat rådgivning Bredebro Varmeværk A.m.b.a CVR nr. 22 92 72 13 Årsrapport 2012/13 Storegade 45A, 6780 Skærbæk Tlf.: (+45) 7475 1800, Fax: (+45) 7475 1348 e-mail: skaerbaek@rsmplus.dk, www.rsmplus.dk

Læs mere