CTR CENTRALKOMMUNERNES TRANSMISSIONSSELSKAB I/S. Årsregnskab & beretning 2012

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "CTR CENTRALKOMMUNERNES TRANSMISSIONSSELSKAB I/S. Årsregnskab & beretning 2012"

Transkript

1 CTR CENTRALKOMMUNERNES TRANSMISSIONSSELSKAB I/S Årsregnskab & beretning 2012

2 5 FORORD 7 FEM ÅR I TAL LEDELSESBERETNING FORMÅL OG HOVEDAKTIVITETER 2. ØKONOMISK UDVIKLING 3. DRIFTSVIRKSOMHED 4. ANLÆGSINVESTERINGER 5. LEDELSE OG ORGANISATION 6. FORVENTNINGER TIL DE KOMMENDE ÅR 19 MILJØ 20 REGNSKABSPRAKSIS GENERELT REGNSKAB 2012 EFTER VARMEFORSYNINGSLOVEN ANVENDT REGNSKABSPRAKSIS FOR UDARBEJDELSE AF DRIFTSØKONOMISK REGNSKAB AFLAGT EFTER VARMEFORSYNINGSLOVENS BESTEMMELSER RESULTATOPGØRELSE BALANCE NOTER LEDELSESPÅTEGNING FOR ÅRSREGNSKABET EFTER VARMEFORSYNINGSLOVEN REVISIONSPÅTEGNING 32 CTR S BESTYRELSE, KONTAKTUDVALG OG TEKNIKERUDVALG I REGNSKAB EFTER KOMMUNALE REGNSKABSPRINCIPPER ANVENDT REGNSKABSPRAKSIS FOR UDARBEJDELSE AF REGNSKABER EFTER KOMMUNALE REGNSKABSPRINCIPPER DET UDGIFTSBASEREDE REGNSKAB DET OMKOSTNINGSBASEREDE REGNSKAB REGNSKABSOVERSIGT FINANSIERINGSOVERSIGT RESULTATOPGØRELSE OMREGNINGSTABEL FOR 2012 BALANCE PENGESTRØMSOPGØRELSE FOR 2012 PÅTEGNINGER INTERESSENTSKABSOPLYSNINGER 2

3 CO2- udledningen pr. GJ er faldet med ca. 30 % de sidste 10 år CTR s underjordiske besiddelser udgør m2 3

4 Præfabrikation af større rørlængder forbedrer arbejdsmiljø, giver større kvalitet samt reducerer omkostninger 4

5 FORORD Nye tider giver nye behov. I et stort byområde som hovedstadsområdet er der hele tiden aktiviteter i gang for at tilpasse byen til de mennesker, der bor her, arbejder her, flytter til, slår sig ned, påvirker byen og forventer en velfungerende hverdag. Det kræver en rigtig god infrastruktur, og det kræver også løbende ændringer af infrastrukturen, når et byområde udvikles og skal imødekomme nye udfordringer. Over jorden og under jorden er der rift om pladsen. Det kan være lidt af et puslespil, og der skal tænkes smart. CTR ejer varmetransmissionsnettet et stort infrastrukturanlæg i byen og er med til at få brikkerne til at gå op. Varmetransmissionsledningerne ligger under jorden og er for de fleste en usynlig del af byens infrastruktur. For tiden er det dog netop her under jorden, at meget er i gang med bl.a. etablering af Metro Cityringen og Nordhavnsvej. CTR tager del i udviklingen, som kræver omfattende omlægning af ledninger og store indgreb i de underjordiske bygværker for at skabe en endnu bedre by. Samtidig med at CTR flytter ledninger og tilpasser fjernvarmesystemet til nye krav og nye kunder, har CTR s ejerkommuner Frederiksberg, Gentofte, Gladsaxe, København og Tårnby også ønsker til, hvordan vi bruger energi til at opvarme vandet i ledningerne fremover både på kort og lang sigt. Det er en stor udfordring, for ønsket om CO2-neutral varme i fremtiden skal gå op med hensynet til borgernes varmeudgifter og med ændringer i elsystemet og transportsektoren ja i hele energisystemet. At finde de gode samspil og løsninger for byens energiforsyning hører med til at binde byen sammen til en kompleks, men velfungerende helhed og skabe gode vilkår for de mange mennesker, der lever og færdes her i vores hovedstadskommuner. I CTR vil vi gøre, hvad vi kan for at bidrage til dette, forhåbentligt i samspil med, at også de statslige rammer understøtter en udvikling med god balance imellem grøn energi og god økonomi. Ayfer Baykal Teknik- og miljøborgmester, Københavns Kommune CTR s bestyrelsesformand CTR s transmissionssystem skal også tilpasses, at den geografiske fordeling af varmebehovet forandrer sig, fordi der kommer nye kunder til i nogle kommuner. I de af CTR s ejerkommuner, hvor der udbygges, er det CTR s opgave at tilpasse systemet, så det er robust i forhold til at koble de nye fjernvarmekunder på. De tekniske udfordringer omkring udviklingen af hovedstadens infrastruktur fylder derfor meget i disse år, både i gadebilledet og i CTR, og de store omlægninger af CTR s ledninger er illustreret med billeder i årets rapport. 5

6 6

7 FEM ÅR I TAL Økonomi (mio. DKK) Varmesalg inkl. salg af CO2-kvoter 1.525, , , , ,4 Varmekøb inkl. el til pumper 1.349, , , , ,2 Resultat af primær drift 176,5 139,9 369,6 94,7 (13,8) Dækningsgrad 11,6 % 8,2 % 16,1 % 4,9 % -0,7 % Driftsudgifter i øvrigt 88,2 97,9 102,5 104,8 99,1 Anlægsudgifter 31,6 24,2 663,6 62,3 87,0 Renteudgifter (netto) 0,0-3,6 22,5 23,5 25,5 Resultat før afskrivninger, henlæggelser og forrentning 88,3 41,9 267,1-10,1-112,9 Afskrivninger, henlæggelser, afkast geotermi og forrentning -87,7-92,8-65,1-62,3-64,7 Årets resultat 0,6-54,4 179,6-96,2-177,6 Gennemsnitlig puljepris (kr./gj) 87,00 92,00 109,00 101,00 101,5 Udviklingen i akkumuleret underskud -33,6 20,8-158,8-62,6 115 Udviklingen i balancen 486,2 501, , , ,5 Udviklingen i langfristet gæld 154,2 133,6 685,0 796,1 876,9 STATISTIK Varmesalg (TJ/år) Heraf: Salg til Interessentkommuner Salg til VEKS Varmekøb i alt (inkl. til VEKS) (TJ/år) Heraf: Affaldsforbrænding Geotermi Kraftvarme Dampproduktion Olie og naturgas Varmetab (nettab og stilstandsvarme) (TJ/år) Vandtab (m3/år) Afkøling ( C) Elforbrug (GWh) Akkumulator på Avedøreværket (TJ/år) Leveret Modtaget Udmeldt årsforbrug til interessentkommuner (TJ) ) ) ) ) ) Tilsluttet produktionskapacitet (MJ/s) Heraf: Grundlast Mellemlast Spidslast Maksimal belastning (MJ/s) Transmissionsnet i drift (km) Stationer i drift, antal ) Varmebehovet ifølge 2006-revisionen af udbygningsplanens tilslutningsværdier 2) Varmebehovet ifølge 2009 revisionen af udbygningsplanens tilslutningsværdier 7

8 LEDELSESBERETNING Formål og hovedaktiviteter CTR er et tværkommunalt interessentskab, som blev etableret i 1984 af Frederiksberg, Gentofte, Gladsaxe, København og Tårnby kommuner. CTR er reguleret af den kommunale styrelseslov og under statsforvaltningens tilsyn på lige fod med en kommune. CTR er desuden som fjernvarmetransmissionsvirksomhed reguleret efter varmeforsyningsloven. CTR s formål er at indkøbe, transportere og levere fjernvarme samt supplere med produktion af varme fra egne spidslastanlæg m.v. Varmen transporteres i et transmissionsnet, som ejes af CTR. Varmeforbrugerne i CTR s interessentkommuner opnår via CTR, at deres opvarmningsbehov dækkes ved en optimal udnyttelse af overskudsvarme fra affaldsforbrændingsanlæg og kraftvarmeværker mv. CTR har ansvaret for indkøb af varme fra varmeproducenter samt for planlægning, drift, finansiering og videreudvikling af transmissionssystemet inkl. egne spids- og reservelastanlæg. Transmissionssystemet består af et ledningsnet med to parallelle fjernvarmerør på op til 900 millimeter i diameter, som strækker sig over en længde på 54 kilometer altovervejende under jordens overflade. 1,6 kilometer udgøres af CTR s borede tunnel under havneløbet i København. Tre boosterpumpestationer og 26 varmevekslerstationer sikrer, at varmen overføres til de lokale fjernvarmesystemer i interessentkommunerne. 11 spidslastanlæg, hvoraf CTR er ansvarlig for de 7, sikrer, at der i særligt kolde perioder eller ved manglende leveringsmulighed fra affalds- og kraftvarmeværkerne er tilstrækkelig varme hos fjernvarmeforbrugerne i ejerkommunerne. CTR har hjemsted på Frederiksberg, hvorfra varmekøb, overvågning og levering styres fra et døgnbemandet kontrolrum via et digitalt styrings-, regulerings- og overvågningsanlæg. CTR s bestyrelse har fastlagt en CO2-strategi med den hensigt, at varme fra CTR skal være CO2-neutral i Strategien er udmøntet i en handlingsplan med eksempler på virkemidler til at opfylde delmål for årene 2015 og Handlingsplanen evalueres løbende af CTR s bestyrelse. Grundlaget for CTR s handlingsplan er et varmeplansamarbejde med HOFOR (tidligere KE) og Vestegnens Kraftvarmeselskab I/S (VEKS) som i 2009 resulterede i en Varmeplan Hovedstaden. I 2011 blev varmeplanens analyser opdateret som grundlag for det videre arbejde, og i 2012 besluttede CTR sammen med de 2 øvrige parter (HOFOR og VEKS) at gå videre med en Varmeplan Hovedstaden 3. Der fokuseres i denne fase på at analysere og afstemme de større investeringer, der skal foretages i varmenet og -produktion de næste år samt at analysere og kvantificere mulighederne for samspil mellem fjernvarmesystemet og et fremtidigt elsystem med stigende mængder vind. Den strategiske energiplanlægning, som CTR fokuserede på i 2011 videreføres ved, at der til arbejdet knyttes et kommuneforum og et regionalt fjernvarmenetforum som dialogparter. Derudover etableres et affaldsforum, og der gennemføres drøftelser med varmeproducenter samt interesseorganisationer. Sideløbende har HOFOR, VEKS og CTR igangsat analyser mhp. beslutningsgrundlag for et kommende geotermianlæg i hovedstadsområdet. 2. Økonomisk udvikling CTR s væsentligste økonomiske styringsparameter er, at selskabet skal hvile i sig selv. Samtidig sigtes der imod, at puljeprisen, som er den fælles enhedspris for varme over for alle interessentkommuner, er lavest mulig og udvikler sig jævnt set i et flerårigt perspektiv. Fordelen ved en ensartet og jævn prisudvikling er, at kommunerne, som sælger varmen videre, kan tilbyde deres borgere stabilitet i en af boligens væsentlige driftsudgifter. Store udsving i økonomiske parametre samt uforudsete driftshændelser har imidlertid bevirket, at den stabile udvikling ikke har kunnet holdes i de seneste år. Et stort overskud 2010 betød, 8

9 at varmeprisen i 2011 og også i 2012 fordi overskuddet ikke blev fuldt afviklet blev sat lavere end prisen i Væsentlige uforudsete forhold i løbet af 2012 bevirkede imidlertid, at varmekøbsomkostningerne blev betydelig højere end budgetteret. Derfor indebærer resultatet for 2012 et meget stort prishop til 2013, som er yderligere forstærket af nye afgifter. Pga. prisregler og store udsving i varmekøbsomkostninger vurderes det således vanskeligt at sikre den ønskede jævne prisudvikling. CTR s resultat i 2012 udgør et underskud på 177,6 mio. kr. opgjort efter varmeforsyningslovens bestemmelser. Forventningen i budgettet for 2012 var et underskud på 87,6 mio. kr. Ved indgangen til 2012 havde CTR et akkumuleret overskud på 62,6 mio. kr. Resultatet i 2012 medfører, at det akkumulerede overskud er ændret til et underskud på 115,0 mio. kr. ved udgangen af At årets underskud er blevet så meget større end budgetteret skyldes primært, at forventningen til varmeomkostningerne, på det tidspunkt hvor varmeprisen for 2012 blev fastlagt, var væsentligt lavere end de realiserede varmeomkostninger. Flere forhold spillede ind, herunder især ændret lastfordeling med mindre affaldsvarme og øget andel spidslast, samt højere varmeafsætning end budgetteret, hvor varmefremskaffelsesprisen var højere end varmesalgsprisen. Kapitalindeståendet i selskabet kan ved årets udgang opgøres til en negativ værdi på 68,6 mio. kr. Den opgjorte kapital består af indskudskapital fra selskabets etablering i 1984 på 15,0 mio. kr. og den siden 2001 godkendte forrentning af indskudskapitalen på 12,9 mio. kr. Endvidere er CTR s investeringer i det geotermiske anlæg på Amager i henhold til varmeforsyningslovens 20b forrentet med akkumuleret 15,0 mio. kr., mens der er en negativ værdi af renteswap på 111,5 mio. kr. Driftsvirksomheden udviste i 2012, jf. regnskabsoversigt 2012 efter de kommunale regnskabsprincipper, CTR er et tværkommunalt interessentskab, etableret i 1984 af Frederiksberg, Gentofte, Gladsaxe, København og Tårnby kommuner I 2012 var 45 % af brændsler til CTR-varme CO2-neutrale 9

10 s. 36, et negativt resultat på 112,9 mio. kr., hvor det oprindelige budget forudsatte et positivt resultat på 10,6 mio. kr. Resultatet af driftsvirksomheden er 102,8 mio. kr. mindre end i Pengestrømme og finansiering CTR s likvide beholdninger pr. 31. december 2012 udgjorde 10 mio. kr., som var placeret med 2 mio. kr. i Jyske Bank og 8 mio. kr. i Nordea. Derudover var der pr. 31. december 2012 en obligationsbeholdning på 88 mio. kr., som blev indfriet den 2. januar Der er indgået aftale om en trækningsret på op til 100 mio. kr. i henhold til Økonomi- og Indenrigsministeriets regler. Trækningsretten, som er ydet af Jyske Bank, indgår som supplement til aftale om indlånskonto og daglige bankforretninger. Trækningsretten har kun i korte perioder været benyttet i regnskabsåret. I 2012 optog CTR et 25 årigt lån i KommuneKredit på 100 mio. kr. til finansiering af CTR s løbende investeringer. Ved årets udgang udgjorde CTR s langfristede låneforpligtelser 876,9 mio. kr. Lånene er i danske kroner, finansieret gennem KommuneKredit og forrentet med en fast rente indtil udløb i hhv. 2016, 2030, 2036 og Den faste forrentning er etableret via renteswaps i Nordea og Danske Bank. Økonomiske risici Der er, i overensstemmelse med normal praksis, foretaget en konkret vurdering af væsentlige risici vedrørende årets regnskab. Forvaltningen af CO2-kvoter sker ud fra en vedtaget risikopolitik for handel med CO2-kvoter, der bl.a. fastlægger, at det skal respekteres, at CTR ikke indgår i risikobetonede aktiviteter. Risikopolitikken indebærer desuden, at halvdelen af de overskydende kvoter til rådighed i 2012 blev opsparet til den kommende kvoteperiode , hvor mængden af gratistildelte kvoter til varmeproduktion gradvist reduceres. Hvad angår ledningsomlægninger af hensyn til andre infrastrukturprojekter udestår fortsat et betalingsspørgsmål imellem CTR og Metroselskabet. Det drejer sig om projektet ved Østerport Station, hvor udgiften til omlægningen af CTR s ledninger maksimalt forventes at kunne blive ca. 25 mio. kr. Forrentning af indskudskapital Energitilsynet har primo 2011 godkendt forrentning for årene 2008 til og med Der er efterfølgende ansøgt om godkendelser af forrentning for 2011, 2012 og 2013, men der er ikke modtaget godkendelser trods adskillige henvendelser til tilsynet om dette. Selvevaluering Der er i løbet af efteråret 2012 i henhold til en bekendtgørelse fra Energistyrelsen, gennemført en selvevaluering vedr. overholdelse af reglerne i varmeforsyningsloven om priser og forbrugerindflydelse for årene Selvevalueringsrevisor har givet få kommentarer og anbefalinger, som ikke vurderes at være af kritisk karakter, og som allerede var eller efterfølgende er effektueret. 3. Driftsvirksomhed CTR s økonomi forvaltes i overensstemmelse med en vedtaget finansiel styringspolitik. Politikken fastlægger retningslinjer for placering af ledig likviditet, låneoptagelse, anvendelse af finansielle instrumenter samt fastlæggelse af, hvilke pengeinstitutter CTR kan samarbejde med. Forsyningssikkerhed CTR s varmebehov dækkes ved leverancer fra affaldsforbrændingsanlæg, kraftvarmeværker, et geotermisk anlæg og varmeproduktionsanlæg ejet af interessenterne, CTR eller andre regionale varmeforsyningsselskaber, samt fra private varmecentraler i området. Varmekøb fra producenterne er ikke på tidspunktet for regnskabets afslutning opgjort endeligt. Der er i samarbejde med producenterne foretaget et skøn over værdien af de indkøbte varmemængder, og den forventede forskel mellem værdien og årets løbende betalinger har medført, at der i regnskabet er foretaget periodiseringer af de forventede udligninger af negative og positive saldi vedrørende regnskabsåret. Den samlede abonnerede kapacitet på de tilsluttede produktionsanlæg udgør megajoule pr. sekund (MJ/s), heraf optager spids- og reservelastenhederne i alt 815 MJ/s. Med henblik på systemets forsyningssikkerhed foreskriver CTR s designgrundlag, at den overskydende reservekapacitet ved en døgnmiddeltemperatur på Spidslast 10

11 G la st ul je Sp id s Aff al d Sp id s TJ D am pp sv ar m eo e te rm in an læ g Kr af tv ar m e la st ul je D am pp sv ar m eo e te rm in an læ g Kr af tv ar m e G Aff al d Spidslast TJ Budget 2012 Realiseret 2012 Realiseret 2011 D Sp id sl as t je ul am pp tv ar Kr af læ an in m G eo te r m g e m ds va r Aff al e Spidslast VARMEKØB TIL KOMMUNERNE VARMESALG TIL KOMMUNERNE Tå rn by en ha vn ds ax e te G la Kø b Fr ed to f rg sb e ik er en Kø b la Budget 2012 Realiseret 2012 Realiseret 2011 nb y Tå r ha vn en Kø b ax e ds G la to fte en ik sb er Fr ed Sp id sl as t je ul pp D am æ g Kr af tv ar m e an l in m eo te r G Aff al ds va r m e 0 er g Budget 2012 Realiseret 2012 Realiseret G G Budget 2012 Realiseret 2012 Realiseret 2011 TJ Tå rn by ha vn ds ax e te to f en G sb er g TJ I alt 2012: TJ Budget 2012 Realiseret 2012 Realiseret TJ = Terajoule G en I alt 2012: TJ er ik ed Budget 2012 Realiseret 2012 Realiseret 2011 Budget 2012 Realiseret 2012 Realiseret Fordeling af de forskellige produktionskategorier for årets varmekøb til CTR s interessenter og tab i eget net Årets budgetterede og realiserede varmesalg 11fordelt på CTR s interessenter

12 CTR indgår i et varmelastsamarbejde med VEKS og HOFOR CTR s økonomiske andel af samarbejdet udgør 55 % minus 12 grader skal svare til den største produktionsenhed, hvilket er Amagerværkets blok 3 på 330 MJ/s. I den time i 2012, hvor CTR havde den maksimale leverance til interessentkommunerne, var den samlede produktion til CTR-systemet MJ/s. I forhold til den disponible kapacitet på MJ/s var der en reserve på 410 MJ/s til rådighed på tidspunktet for den maksimale leverance. Varmekøb For 2012 er omfanget af varmekøbet opgjort til terajoule (TJ), hvoraf TJ var til dækning af interessentkommunernes varmebehov. Forskellen på 375 TJ udgøres af salg af varme til VEKS. Nettabet kan opgøres til 127 TJ. Sammenholdt med 2011 er der tale om en stigning i varmekøbet til interessentkommunerne på 716 TJ svarende til en stigning på 4 %. Ændringen i varmekøbet skal sammenholdes med ændringen i antallet af graddage, hvor der var 185 graddage mere i 2012 end i 2011, hvilket svarer til en stigning på 7 %. Omkostningerne til nettovarmekøb til interessentkommunerne i 2012 er steget med ca. 6 % i forhold til 2011 grundet det højere varmesalg. Andelen af varme produceret på de billigste anlæg som kraftvarme og affaldsvarme er i samme størrelsesorden i 2012 som i 2011, men stigende brændselspriser giver højere varmekøbsomkostninger. CTR s omkostninger til køb af el til pumpning i 2012 er steget med 3 % i forhold til i Mængden af forbrugte kilowatttimer el er 9 % højere i 2012 end i 2011, hvilket bl.a. er begrundet i det lidt højere varmekøb/ salg. Elforbruget pr. købt varmeenhed er steget fra 2,65 kwh el pr. GJ varme i 2011 til 2,89 kwh el pr. GJ varme i Varmesalg I forhold til i 2011 udviser årets varmesalg til de fem interessentkommuner en stigning på 4 %, hvilket skal relateres til stigningen i graddage på 7 %. Den fastsatte puljepris for 2012 i form af ens pris for alt varmeaftag var på 101,50 kr./gj. Puljeprisen er sammensat af et fast og et variabelt bidrag. Den realiserede puljepris kan variere i forhold til den fastsatte pris afhængigt af varmesalget. Den realiserede puljepris i 2012 er opgjort til 101,91 kr./gj. Varmelast.dk CTR indgår i et varmelastsamarbejde med VEKS og HOFOR. En operativ enhed under samarbejdet Varmelast.dk har ansvaret for at fastlægge det kommende døgns varmebehov og hver dag afgive ordrer på varmeleverancer fra DONG Energy s og Vattenfalls kraftvarmeværker efter aftalte kriterier. Kriterierne sikrer en optimering af værkernes anvendelse til el- og varmeproduktion samlet set. Varmelast.dk er fysisk placeret hos CTR, og CTR s kontrolrum er operatør i samarbejde med kontrolrummet hos VEKS. CTR s økonomiske andel af samarbejdet udgør 55 %. I 2012 er der sket en udskiftning af en Accessdatabase med en SQL-database, og performance er som følge af udskiftningen mærkbart forbedret. Desuden er modelleringen af AVV2 i Varmelast.dk s driftsopfølgningsværktøj forbedret. Beregningerne er komplekse bl.a. fordi afgifts- og tilskudsregler ikke er lineære for multibrændselsanlæg. Modellen er forbedret, således at der nu kan beregnes en varmeomkostningskurve for hver mulig kombination af teknologier (hovedkedel, halmkedel, gasturbine). Der regnes omkostningspunkter på baggrund af minimal og maksimal brændselsinput for hver teknologi, og de billigste brændselspunkter bruges til at definere omkostningskurver. Disse kurver anvendes til at fastsætte 12

13 varmeplanen, nu ud fra kontinuerte mod før ud fra trinvise varmeproduktionsdata. Varmeplan Hovedstaden 3 CTR gennemførte i 2011 sammen med HOFOR og VEKS et opfølgende varmeplanarbejde kaldet Varmeplan Hovedstaden 2 (VPH2). Resultatet af VPH2 var et opdateret grundlag for vurderingen af de mulige tiltag til at nå målsætningerne i CTR s CO2-strategi. VPH2 understøtter tidligere analyser i, at der kan opnås væsentlig CO2-fortrængning ved at benytte biomasse på kraftvarmeværkerne, dog ikke fuld CO2-neutralitet pga. elanvendelsen til geotermi og en resterende plastfraktion i det affald, der forbrændes. En tredje fase af dette varmeplansamarbejde Varmeplan Hovedstaden 3 (VPH3) blev besluttet medio 2012 og igangsat i november. VPH3 s hovedformål er at analysere og afstemme de større investeringer, der skal foretages i net og produktion de næste år. Analysen gennemføres med udgangspunkt i perspektivscenarier for fjernvarmeforsyningen frem mod 2050, hvilket bl.a. omfatter en vurdering af biomassens rolle i fjernvarmeforsyningen på længere sigt, analyse af udviklingen i varmemarkedet, analyse af affaldsforbrændingsanlæggenes fremtidige rolle i fjernvarmeforsyningen samt analyser af fjernvarmesystemets muligheder for at bidrage til indpasning af fluktuerende elproduktion i fremtidens energisystem. Arbejdet tilrettelægges under hensyn til at informere og involvere ejerkommuner og andre interessenter i udviklingen af hovedstadsområdets fjernvarmesystem, og der undersøges også eventuelle muligheder for øget samdrift/sammenbygning af varmenet i det regionale område. De handlingsmuligheder, der vurderes i arbejdet, vil være påvirket af de nationale rammevilkår, og tidsplanen er derfor tilrettelagt ud fra, at der i løbet af 2013 gennemføres analyser om fremtidens energisystem på nationalt niveau. Vedligehold Drifts- og vedligeholdelsesomkostningerne omfatter omkostninger til bygninger og arealer, tekniske anlæg og ledninger, drift af it-installationer herunder styrings-, regulerings- og overvågningsanlæg (SRO), samt reguleringer vedrørende forbrug af lagerførte komponenter som plader, sliddele mv. De samlede drifts- og vedligeholdelsesomkostninger ved transmissionssystemet udgjorde i regnskabsåret 68,3 mio. kr., hvoraf omkostninger til areal- og antenneleje (netto) udgør 2,5 mio. kr. og driftslageromkostningerne 2,4 mio. kr. Årets vedligeholdelsesomkostninger udgør 63,5 mio. kr., hvilket er lidt mindre end i Både forebyggende og afhjælpende vedligehold udføres af underleverandører til CTR. CTR har indgået serviceaftaler blandt andet med interessentkommunernes driftsorganisationer, hvorfra løbende service af ledningsnettet, stationer og spidslastcentraler udføres. 4. Anlægsinvesteringer Investeringerne i CTR s forsyningsanlæg bestående af ledninger, stationer, spidslastcentraler, styrings-, regulerings- og overvågningsanlæg, reservedelslagre mv. har siden etableringen i 1984 og frem til udgangen af 2012 udgjort mio. kr. (heri indgår i tidligere år udgåede anlæg med 38 mio. kr.). Der er ved udgangen af 2012 igangværende anlægsarbejder, som er opgjort til 38,0 mio. kr. Afskrivningerne på CTR s anlæg opgøres forskelligt efter Varmeforsyningslovens regler og principperne for aflæggelse af kommunale regnskaber. I henhold til Varmeforsyningsloven og den afskrivningspraksis, som CTR har benyttet inden for Afskrivningsbekendtgørelsen, udgør værdien af CTR s idriftsatte materielle anlæg 149,6 mio. kr. ved udgangen af Benyttes Økonomi- og Indenrigsministeriets regler for kommunernes regnskabsaflæggelse er værdien 1.349,2 mio. kr. Inden for den nuværende anlægsfase fra 1. januar 2010 til 31. december 2013 er der, jf. senest godkendte planlægningsoverslag, i løbet af de første 3 år idriftsat anlæg for 193,6 mio. kr. ud af en anlægsramme i fireårsperioden på 319,4 mio. kr. CTR s udlæg for Metroselskabet I/S vedr. Østerportprojektet indgår ikke i anlægsinvesteringerne. 13

14 Omlægning af alle ledninger og rør ved Østerport til tiden forsinker ikke Metro Cityringen 14

15 15

16 I 2013 vil der fortsat være fokus på udbygningen af fjernvarmeforsyningen i Gentofte og Gladsaxe Afsluttede aktiviteter i 2011 Værdien af CTR s anlæg er i 2012 forøget med 76,7 mio. kr. 27,1 mio. kr. vedrører CTR s vekslerstationer. Vekslerstationerne sikrer, at varmen overføres fra CTR s transmissionsnet til interessentkommunernes distributionsnet. Vekslerstationerne gennemgår i disse år flerårige opgraderingsprogrammer, som omhandler fornyelse af den elektriske styring af pumper, forbedring af vandrensningen samt modernisering af trykholdningen. Tiltagene medvirker til at sikre kvaliteten i varmeleverancerne til interessentkommunerne og levetidsforlænger det samlede transmissionsanlæg. Investeringer på 3,2 mio. kr. vedrører CTR s spids- og reservelastcentraler, som anvendes i situationer, hvor der er mangel på varme fra kraftvarmeproducenterne eller i perioder, hvor det er særligt koldt. CTR har i 2012 desuden investeret i immaterielle anlægsaktiver med 32,3 mio. kr. Heraf udgør straksbetaling af kapitalomkostninger til Amagerværket 21,2 mio. kr. og til Avedøreværket 10,2 mio. kr. Investeringer på 14,5 mio. kr. vedrører det samlede styrings-, regulerings- og overvågningsanlæg, hvoraf det løbende projekt vedr. udskiftning af understationer på vekslerstationer og spidslastcentraler udgør hovedparten. 5. Ledelse og organisation CTR ledes af en direktion på to medlemmer og havde i 2012 et samlet medarbejderantal på 30, svarende til 29,2 årsværk. CTR er medlem af organisationen Dansk Fjernvarme, og CTR s administrerende direktør er teknisk næstformand i Dansk Fjernvarmes bestyrelse. CTR deltager aktivt i erfa-grupper under Dansk Fjernvarme. CTR er medlem af World Energy Council (WEC), hvor CTR s vicedirektør sidder i præsidiet. CTR er desuden andelshaver i Dansk Fjernvarmes Geotermiselskab, Amba, og CTR s vicedirektør sidder i dette selskabs bestyrelse. CTR s vicedirektør varetager endvidere formandshvervet for den danske normgruppe for fjernvarmerørsystemer under Dansk Standard (DS) og deltager aktivt i det europæiske standardiseringsarbejde (CEN) inden for fjernvarmeområdet samt som teknisk ekspert i forbindelse med forskningsprojekter under det Internationale Energiagentur IEA. Som medlem af eksportorganisationen Danish Board of District Heating (DBDH) modtager CTR besøg af delegationer og enkeltpersoner fra ind- og udland, hvor temaet er det danske kraftvarmekoncept generelt og varmetransmissionssystemer i særdeleshed. CTR deltager i fremstød i udlandet sammen med DBDH, og CTR s direktion holder indlæg på internationale konferencer og deltager i vidensudveksling med udenlandske selskaber og politikere, der har interesse for udbredelse af fjernvarme. 6. Forventninger til de kommende år For 2013 er der oprindeligt budgetteret med et overskud på knap 70 mio. kr. til dækning af underskud i Da 2012-resultatet er dårligere end forventet og pga. forsyningssikkerhedsafgift samt en mere negativ vurdering af kraftværkernes rådighed, forventes 2013-resultatet at blive betydeligt dårligere end budgetteret med et underskud på ca. 35 mio. kr. På den baggrund er der vedtaget en prisstigning medio Resultatforventningen er dog behæftet med væsentlige usikkerheder vedr. varmekøbsomkostningerne, fordi disse afhænger af hvilke værker og brændsler, der er til rådighed på et givet tidspunkt, og idet 16

17 Arealet af CTR s vekslerplader er ca m2, svarende til 94 håndbold baner 94 håndboldbaner købspriserne er forskellige for de forskellige anlæg og brændsler. I 2013 vil der fortsat være fokus på udbygningen af fjernvarmeforsyningen i Gentofte og Gladsaxe, og der forventes at foreligge et beslutningsgrundlag for muligheden for at indgå i et samarbejde om udbygning med et nyt geotermisk anlæg i CTR s forsyningsområde. Derudover vil der være fokus på analyserne i Varmeplan Hovedstaden 3, hvor hovedoverskrifter er fremtidsscenarier hvordan anvendes vedvarende energi bedst muligt i fremtidens varmeforsyning, analyser af en bæredygtig vej til fossilfri el- og varme, vurdering af en udvidet sammenhængende netstruktur samt bidrag til strategisk energiplanlægning. Grundlag for disse analyser vil også være det statslige analysearbejde, der pågår i 2013, som bl.a. skal resultere i en revurdering af afgiftsstrukturen i Anlægsaktiviteter I 2012 er de store ledningsomlægninger aht. Nordhavnsvej og Metrocityring endeligt afsluttet. CTR var graveaktør for Metroselskabet på projektet ved Østerport Station. Det forventes, at betalingsspørgsmålet vedr. dette projekt afklares med Metroselskabet i CTR fortsætter den løbende opgradering af drev til pumper samt kedelstyring. Opgraderingerne tilpasses CTR s øvrige projekter, som de nærmeste år omfatter udskiftning af SRO understationer, udskiftning af pumper samt installationer i forbindelse med udbygningsplanerne for Gentofte og Gladsaxe Kommuner. I Gladsaxe Kommune blev etableringen af en ny veks- lerstation ved Isbanevej igangsat i Endvidere er der sikret mulighed for etablering af en ny spidslastcentral på den gamle tobaksfabrik. Forventninger vedr. varmekøb fra kraftværkerne Forudsætningerne for at indgå aftaler om omlægning til biomassebaseret varme på de store kraftværker kom på plads i 2012 med en ændring af varmeforsyningsloven, hvorefter det blev muligt at aftale en deling af den afgiftsfordel, der måtte være ved en omlægning fra fossile brændsler til biomasse på centrale kraftværker. Med dette som en grundlæggende forudsætning, og som opfølgning på CTR s CO2-strategi opnåedes i 2012 enighed med DONG Energy om investeringer i Avedøreværkets blok 2 til at anvende værkets kedler til 100 % biomasse. Omstillingen forventes endeligt effektueret i Drøftelser med DONG Energy fortsættes dels med henblik på omlægning også af Avedøreværkets blok 1 til biomasseanvendelse, dels med henblik på fremtiden for anlæggene på H. C. Ørsted Værket og Svanemølleværket. Forhandlinger med Vattenfall om biomasse på Amagerværkets blok 3 blev genoptaget i 2012 efter en pause pga. værkets udbud til salg. I drøftelser med både Vattenfall og DONG Energy indgår også, hvordan bæredygtigheden ved brændselsanvendelsen sikres bedst muligt. Inden for en relativt kort årrække vil der blive behov for ny grundlastkapacitet i det samlede varmesystem, og dette spørgsmål er et af hovedtemaerne for analyserne i VPH3. 17

18 Prisen på de 3 ombygninger der blev afsluttet i 2012 var ca. 81 mio. kr. (kun egne ledninger) EMISSIONER SO2 g/gj SO2 NOx g/gj NOx g/gj CO2 kg/gj CO2 kg/gj Miljødeklaration. Udledning pr. leveret varmeenhed fra transmissionssystemet. Deklarationen er baseret på det samlede varmekøb til CTR, HOFOR og VEKS. 18

19 MILJØ Miljødeklaration I et samarbejde mellem VEKS, HOFOR og CTR udarbejdes en fælles miljødeklaration for den varme, som leveres til de lokale fjernvarmedistributionsselskaber i området. Der er opgjort en samlet deklaration for fjernvarmevand- og damp. Deklarationen er baseret på emissioner fra de brændsler, der medgår til produktion af varmen samt emissionen fra produktion af den el, der benyttes til pumpning i systemet. Emissionen pr. leveret varmeenhed til interessentkommunerne fra transmissionssystemet ses i tabellen på forrige side. I 2012 var CO2-udledningen på ca. samme niveau som i Der er opgjort et begrænset fald på ca. 2 % pga. en større andel træpiller på Avedøreværkets blok 2 og lidt mindre kul i fjernvarmens brændselsmiks. I modsat retning trækker dog et større forbrug af olie og øget spidslastproduktion i var et lidt koldere år end 2011, og høj spidslastproduktion (produktion på rene varmekedler) ses typisk ved sammenfald mellem kolde perioder og udfald på de store kraftvarmeanlæg. NOx-udledningen pr. GJ leveret varme er lidt lavere end året før, mens SO2-udledningen er lidt højere end i Den overordnede tendens i de senere år er et fald i udledningerne. Nedlæggelse af en del af produktionen på ældre værker medvirker til reducerede emissioner, og desuden anvendes der i forhold til tidligere mere biomasse og naturgas og mindre kul til varmeproduktionen. Miljødeklarationen afspejler således en kombination af værker, som er forskellig fra år til år, og derfor kan der godt fra år til år være tale om bevægelser både op og ned i emissionerne, selvom den overordnede tendens over årene er et fald. Grønne regnskaber Der er i 2012 udarbejdet grønne regnskaber for de tre spids- og reservelastanlæg Frederiksberg Varmeværk, KLC2 Københavns Lufthavn og Høje Gladsaxe Varmecentral. De grønne regnskaber udarbejdes efter Erhvervs- og Selskabsstyrelsens retningslinjer. CO2-kvoteforbrug CTR får tildelt CO2-kvoter til 7 spidslast anlæg. Tildelingen var i 2012 på kvoter, mens forbruget var på kvoter. Forbruget af kvoter til egne anlæg var dermed 5 % højere end i Set i et længere perspektiv var kvoteforbruget til CTR s egenproduktion af spidslast i 2012 det næsthøjeste siden opstart af kvoteordningen i 2005, hvilket hænger sammen med, at der generelt har været et højere spidslastbehov de senere år i forhold til de første år i kvoteordningen. Den største del af varmeproduktionen til CTR sker på kraftværkerne, og CO2-kvoterne til denne produktion bliver tildelt DONG Energy og Vattenfall. Overskydende eller manglende kvoter til varmeproduktionen på kraftværkerne tilfalder dog CTR henholdsvis overføres til producenten fra CTR. Der er tale om en årlig kvotetildeling på ca kvoter for perioden Denne tildeling er højere end det nuværende kvoteforbrug, fordi tildelingen er baseret på de historiske emissioner i perioden I de første år af denne periode var Avedøreværkets blok 2 endnu ikke i drift, mens Amagerværkets gamle kulfyrede blok 1 stadig var i drift. Det betyder, at kvoterne er tildelt ud fra en brændselsfordeling, hvor der var større andel af CO2-belastende brændsler, end det er tilfældet i dag. For 2012 resulterede produktionen på kraftvarmeværkerne til CTR i overskydende CO2-kvoter. 19

20 REGNSKABS- PRAKSIS GENERELT Regnskabet aflægges ved en opstilling af resultatopgørelse og balance med tilhørende noter efter driftsøkonomiske principper i overensstemmelse med varmeforsyningslovens bestemmelser herom. I henhold til CTR s vedtægter aflægges regnskab endvidere i overensstemmelse med det kommunale regnskabssystem og principperne herfor. CTR s regnskab er således aflagt i overensstemmelse med styrelsesloven og Økonomi- og Indenrigsministeriets bekendtgørelse om kommunernes budget- og regn- skabsvæsen, revision m.v. med tilhørende regelsæt/ konterings-regler. Regnskabet efter Økonomi- og Indenrigsministeriets bestemmelser indeholder udgiftsbaserede og omkostningsbaserede regnskabsopstillinger. Til den omkostningsbaserede regnskabsopstilling er udarbejdet tilhørende regnskabsoversigt, finansieringsoversigt, anlægsoversigt, omregningstabel samt pengestrømsopgørelse. 20

PADBORG FJERNVARME A.M.B.A. Haraldsdalvej 11 B, Padborg

PADBORG FJERNVARME A.M.B.A. Haraldsdalvej 11 B, Padborg PADBORG FJERNVARME A.M.B.A. Haraldsdalvej 11 B, Padborg Årsrapport for tiden 1. juni 2014-31. maj 2015 1. INDHOLDSFORTEGNELSE Påtegninger Ledelsespåtegning 2 Den uafhængige revisors påtegning 3 Side Ledelsesberetning

Læs mere

PADBORG FJERNVARME A.M.B.A. Haraldsdalvej 11 B, Padborg

PADBORG FJERNVARME A.M.B.A. Haraldsdalvej 11 B, Padborg PADBORG FJERNVARME A.M.B.A. Haraldsdalvej 11 B, Padborg Årsrapport for tiden 1. juni 2012-31. maj 2013 1. INDHOLDSFORTEGNELSE Påtegninger Ledelsespåtegning 2 Den uafhængige revisors påtegning 3 Side Ledelsesberetning

Læs mere

Efter aftale med formanden for CTRs bestyrelse indkaldes der herved til bestyrelsesmøde. Onsdag den 20. maj 2015 kl. 08.00

Efter aftale med formanden for CTRs bestyrelse indkaldes der herved til bestyrelsesmøde. Onsdag den 20. maj 2015 kl. 08.00 Centralkommunernes Transmissionsselskab «Titel» «Navn» «Firma» «Adresse» «Post» «By» 12-05-2015 J.nr.: 200202/77480 BE15-2 - ITM/ck Efter aftale med formanden for CTRs bestyrelse indkaldes der herved til

Læs mere

NORDDJURS ANTENNEFORSYNING A.M.B.A. ÅRSRAPPORT FOR 2009/10

NORDDJURS ANTENNEFORSYNING A.M.B.A. ÅRSRAPPORT FOR 2009/10 NORDDJURS ANTENNEFORSYNING A.M.B.A. ÅRSRAPPORT FOR 2009/10 INDHOLDSFORTEGNELSE Side Selskabsoplysninger 1 Ledelsespåtegning 2 Den uafhængige revisors påtegning 3 Anvendt regnskabspraksis 4 Resultatopgørelse

Læs mere

HUNDSLUND-OLDRUP KRAFTVARMEVÆRK A.m.b.A. ÅRSRAPPORT FOR 2014/15 (21. regnskabsår)

HUNDSLUND-OLDRUP KRAFTVARMEVÆRK A.m.b.A. ÅRSRAPPORT FOR 2014/15 (21. regnskabsår) HUNDSLUND-OLDRUP KRAFTVARMEVÆRK A.m.b.A. ÅRSRAPPORT FOR 2014/15 (21. regnskabsår) Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 24. september 2015 dirigent INDHOLDSFORTEGNELSE

Læs mere

Aabybro Fjernvarmeværk A.m.b.a., Aabybro CVR-nr. 17 77 97 10

Aabybro Fjernvarmeværk A.m.b.a., Aabybro CVR-nr. 17 77 97 10 Aabybro Fjernvarmeværk A.m.b.a., Aabybro CVR-nr. 17 77 97 10 Årsrapport for 2011/12 Ordinær generalforsamling afholdes på Hotel Søparken, den 22/8 2012, kl. 19.30 Dagsorden 1. Valg af dirigent 2. Beretning

Læs mere

plus revision skat rådgivning

plus revision skat rådgivning plus revision skat rådgivning Tommerup Fjernvarme I/S CVR-nr. 32 96 12 12 Årsrapport 2012/13 (3. regnskabsår) Årsrapporten er godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den / Dirigent Munkehatten

Læs mere

Uhre Windpower 2 I/S. CVR-nr. 33 62 12 64. Årsrapport

Uhre Windpower 2 I/S. CVR-nr. 33 62 12 64. Årsrapport Uhre Windpower 2 I/S CVR-nr. 33 62 12 64 Årsrapport 2011 INDHOLDSFORTEGNELSE Side Interessentskabsoplysninger Interessentskabsoplysninger 2 Påtegninger Ledelsespåtegning 3 Den uafhængige revisors påtegning

Læs mere

Aabybro Fjernvarmeværk A.m.b.a., Aabybro

Aabybro Fjernvarmeværk A.m.b.a., Aabybro Aabybro Fjernvarmeværk A.m.b.a., Aabybro Industrivej 40, 9440 Aabybro CVR-nr. 17 77 97 10 Årsrapport for 2007/08 for perioden 1. juli 2007-30. juni 2008 (12 måneder) 50. regnskabsår Ordinær generalforsamling

Læs mere

Outrup Varmeværk A.m.b.a. Centrum 2 6855 Outrup. CVR-nr. 11 32 53 19. ÅRSRAPPORT 1. august 2012-31. juli 2013

Outrup Varmeværk A.m.b.a. Centrum 2 6855 Outrup. CVR-nr. 11 32 53 19. ÅRSRAPPORT 1. august 2012-31. juli 2013 Outrup Varmeværk A.m.b.a. Centrum 2 6855 Outrup CVR-nr. 11 32 53 19 ÅRSRAPPORT 1. august 2012-31. juli 2013 Godkendt på selskabets generalforsamling, den 25. september 2013 Dirigent indholdsfortegnelse

Læs mere

Årsrapport for 2013 1. januar 2013 til 31. december 2013

Årsrapport for 2013 1. januar 2013 til 31. december 2013 ULLERØD VANDVÆRK a.m.b.a. (CVR nr. 34 01 88 47) Tulstrupvej 4 3400 Hillerød Årsrapport for 2013 1. januar 2013 til 31. december 2013 Godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 23. april 2014

Læs mere

Tommerup St. Antenneforening

Tommerup St. Antenneforening Tommerup St. Antenneforening Engvej 22 5690 Tommerup CVR.-nr. 17 92 97 98 20. regnskabsår Årsrapport for 2013 Godkendt på selskabets generalforsamling den / 2014 Dirigent: - 1 - Indhold Påtegninger Bestyrelsens

Læs mere

GUNDSØMAGLE VANDVÆRK a.m.b.a. (CVR nr. 33 83 70 89) Ladegårdsvej 11 Gundsømagle. 4000 Roskilde. Årsrapport 1. januar 2014 til 31.

GUNDSØMAGLE VANDVÆRK a.m.b.a. (CVR nr. 33 83 70 89) Ladegårdsvej 11 Gundsømagle. 4000 Roskilde. Årsrapport 1. januar 2014 til 31. www.primarevision.dk GUNDSØMAGLE VANDVÆRK a.m.b.a. (CVR nr. 33 83 70 89) Ladegårdsvej 11 Gundsømagle 4000 Roskilde Årsrapport 1. januar 2014 til 31. december 2014 Resultatbudget 2015 og 2016 Godkendt på

Læs mere

Øksenmølle-Fuglslev Vandværk I/S

Øksenmølle-Fuglslev Vandværk I/S Øksenmølle-Fuglslev Vandværk I/S Årsrapport 2012 Resultatopgørelse for 01.01.2012-31.12.2012 Balance pr. 31.12.2012 Ledelsespåtegning Vi har dags dato aflagt årsrapporten for regnskabsåret 01.01.12-31.12.12

Læs mere

Den Erhvervsdrivende Fond "Bellevuehallerne" CVR-nr. 26 77 43 49

Den Erhvervsdrivende Fond Bellevuehallerne CVR-nr. 26 77 43 49 Den Erhvervsdrivende Fond "Bellevuehallerne" CVR-nr. 26 77 43 49 Årsrapport for 2014 Årsrapporten er godkendt på det ordinære bestyrelsesmøde d. 5. maj 2015 Dirigent STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB

Læs mere

Værebro Vandværk A.m.b.a. Hvedevej 8 4040 Jyllinge

Værebro Vandværk A.m.b.a. Hvedevej 8 4040 Jyllinge Værebro Vandværk A.m.b.a. Hvedevej 8 4040 Jyllinge CVR-nummer: 51284615 ÅRSRAPPORT 1. januar 2013 til 31. december 2013 Godkendt på vandværkets ordinær generalforsamling afholdt den: Som dirigent: INDHOLDSFORTEGNELSE

Læs mere

Øksenmølle-Fuglslev Grundejerforening I/S

Øksenmølle-Fuglslev Grundejerforening I/S Øksenmølle-Fuglslev Grundejerforening I/S Årsrapport 2012 Resultatopgørelse for 01.01.2012-31.12.2012 Balance pr. 31.12.2012 Ledelsespåtegning Vi har dags dato aflagt årsrapporten for regnskabsåret 01.01.12-31.12.12

Læs mere

Karup Varmeværk A.m.b.a. CVR-nr. 33171412. Årsrapport 2013/14

Karup Varmeværk A.m.b.a. CVR-nr. 33171412. Årsrapport 2013/14 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR-nr. 33 96 35 56 Vestervangsvej 6 8800 Viborg Telefon 89252525 Telefax 89252550 www.deloitte.dk Karup Varmeværk A.m.b.a. CVR-nr. 33171412 Årsrapport

Læs mere

Frydenland ApS CVR-nr. 34586012. Årsrapport 2012/13

Frydenland ApS CVR-nr. 34586012. Årsrapport 2012/13 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR nr. 33963556 Weidekampsgade 6 Postboks 1600 0900 København C Telefon 36 10 20 30 Telefax 36 10 20 40 www.deloitte.dk Frydenland ApS CVR-nr. 34586012

Læs mere

Andelsselskabet. Bønsvig - Stavreby Vandværk. 4720 Præstø -------------- Regnskab for året 2009/2010 samt Budget 2010/2011

Andelsselskabet. Bønsvig - Stavreby Vandværk. 4720 Præstø -------------- Regnskab for året 2009/2010 samt Budget 2010/2011 Andelsselskabet Bønsvig - Stavreby Vandværk 4720 Præstø -------------- Regnskab for året 2009/2010 samt Budget 2010/2011 Godkendt på selskabets ordinære generalforsamling, afholdt den 19. september 2010

Læs mere

Tommerup Kommune Årsregnskab for 2006

Tommerup Kommune Årsregnskab for 2006 Tommerup Kommune Årsregnskab for Indholdsfortegnelse Indledning...3 Årets resultat og den økonomiske status...4 Udgiftsbaseret regnskab...5 Omkostningsbaseret regnskab...7 Anvendt regnskabspraksis...10

Læs mere

DEN DANSKE MARITIME FOND

DEN DANSKE MARITIME FOND DEN DANSKE MARITIME FOND Årsrapporten er fremlagt og godkendt af bestyrelsen den 29. marts 2010 (dirigent) CVR-nr. 28 89 38 25 Årsrapport 2009 AMALIEGADE 33 B * DK - 1256 KØBENHAVN K * TLF.: +45 77 40

Læs mere

GUNDSØMAGLE VANDVÆRK a.m.b.a. (CVR nr. 33 83 70 89) Ladegårdsvej 11 Gundsømagle 4000 Roskilde. Årsrapport 1. januar 2013 til 31.

GUNDSØMAGLE VANDVÆRK a.m.b.a. (CVR nr. 33 83 70 89) Ladegårdsvej 11 Gundsømagle 4000 Roskilde. Årsrapport 1. januar 2013 til 31. GUNDSØMAGLE VANDVÆRK a.m.b.a. (CVR nr. 33 83 70 89) Ladegårdsvej 11 Gundsømagle 4000 Roskilde Årsrapport 1. januar 2013 til 31. december 2013 Resultatbudget 2014 og 2015 Godkendt på vandværkets ordinær

Læs mere

FREDERIKSHAVN IDRÆTSCENTER lis RIMMENS ALLE 35, 9900 FREDERIKSHAVN ÅRSRAPPORT

FREDERIKSHAVN IDRÆTSCENTER lis RIMMENS ALLE 35, 9900 FREDERIKSHAVN ÅRSRAPPORT Tlf: 96 20 76 00 frederikshavn@bdo.dk www.bdo.dk BOOStatsautoriseret revisionsaktieselskab Rimmens Alle 89, Box 712 DK 9900 Frederikshavn CVR nr. 20222670 FREDERIKSHAVN IDRÆTSCENTER lis RIMMENS ALLE 35,

Læs mere

Hals Vandværk AmbA CVR-nr. 33 63 36 10

Hals Vandværk AmbA CVR-nr. 33 63 36 10 CVR-nr. 33 63 36 10 Årsrapport for 2013 STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB BEIERHOLM medlem af HLB International - et verdensomspændende netværk af uafhængige revisionsfirmaer og virksomhedsrådgivere

Læs mere

Bestyrelsens beretning for det forløbne regnskabsår

Bestyrelsens beretning for det forløbne regnskabsår Bestyrelsens beretning for det forløbne regnskabsår Regnskabsåret 2014/2015 Vamdrup Fjernvarme fik i regnskabsåret 2014/2015 et resultat på 2.219.000 kr. i overskud. Det flotte resultat skyldes blandt

Læs mere

Andelsselskabet Strøby Egede Vandværk. Årsregnskabet for året 2013

Andelsselskabet Strøby Egede Vandværk. Årsregnskabet for året 2013 Andelsselskabet Strøby Egede Vandværk Årsregnskabet for året 2013 Galoche Allé 6 4600 Køge T: 56 64 05 00 F: 56 64 05 25 E: post@addere.dk W: addere.dk CVR: 34 58 99 92 Uafhængigt medlem af DFK International

Læs mere

Andelsselskabet Saltbæk Strandvænge Vandværk Årsrapport for 2014. CVR-nr. 51 09 50 14

Andelsselskabet Saltbæk Strandvænge Vandværk Årsrapport for 2014. CVR-nr. 51 09 50 14 Andelsselskabet Saltbæk Strandvænge Vandværk Årsrapport for 2014 CVR-nr. 51 09 50 14 Indholdsfortegnelse Side Ledelsespåtegning 1 Den uafhængige revisors erklæringer 2 Ledelsesberetning 4 Regnskabspraksis

Læs mere

Årsrapport 2012. Barsel.dk

Årsrapport 2012. Barsel.dk Årsrapport 2012 Barsel.dk Indholdsfortegnelse Ledelsens beretning Ledelsens beretning 3 Påtegninger Ledelsens regnskabspåtegning 4 Intern revisors erklæringer 5 Den uafhængige revisors erklæringer 6 Regnskab

Læs mere

Folkemuseet og Nordsjællandsk Museumsforening

Folkemuseet og Nordsjællandsk Museumsforening Dansk Revision Hillerød Godkendt Revisionsaktieselskab Vølundsvej 6B DK-3400 Hillerød hillerod@danskrevision.dk www.danskrevision.dk Telefon: +45 48 24 48 24 Telefax: +45 48 24 02 72 CVR: DK 26 58 03 90

Læs mere

K/S Wiedemar CVR-nummer 28 13 53 35

K/S Wiedemar CVR-nummer 28 13 53 35 K/S Wiedemar CVR-nummer 28 13 53 35 ÅRSRAPPORT 2008 Vedtaget på den ordinære generalforsamling den dirigent INDHOLDSFORTEGNELSE SIDE Påtegninger: Ledelsespåtegning 1 Ledelsesberetning: Oplysninger om kommanditselskabet

Læs mere

Årsrapport 2014. Barsel.dk

Årsrapport 2014. Barsel.dk Årsrapport 2014 Barsel.dk Indholdsfortegnelse Ledelsens beretning Ledelsens beretning 3 Påtegninger Ledelsens regnskabspåtegning 4 Intern revisors erklæringer 5 Den uafhængige revisors erklæringer 6 Regnskab

Læs mere

Højslev Nr. Søby Fjernvarmeværk a.m.b.a. Rolighedsvej 6 7840 Højslev. Årsrapport 1. juni 2008 til 31. maj 2009. CVR. nr. 18849518

Højslev Nr. Søby Fjernvarmeværk a.m.b.a. Rolighedsvej 6 7840 Højslev. Årsrapport 1. juni 2008 til 31. maj 2009. CVR. nr. 18849518 Højslev Nr. Søby Fjernvarmeværk a.m.b.a. Rolighedsvej 6 7840 Højslev Årsrapport 1. juni 2008 til 31. maj 2009 CVR. nr. 18849518 Godkendt på selskabets generalforsamling, den / 2009 Dirigent Dansk Revision

Læs mere

plus revision skat rådgivning

plus revision skat rådgivning plus revision skat rådgivning ÅGÅRD GRAVENS VANDVÆRK I/S CVR nr. 15 11 85 12 Årsrapport 2012 (79. regnskabsår) Kokholm 1B, 1. sal, 6000 Kolding Tlf.: (+45) 7634 2600, Fax: (+45) 7634 2601 e-mail: kolding@rsmplus.dk,

Læs mere

Halsted Fjernvarmeværk A.m.b.a. CVR-nr. 33 57 08 56

Halsted Fjernvarmeværk A.m.b.a. CVR-nr. 33 57 08 56 CVR-nr. 33 57 08 56 Årsrapport for regnskabsåret 01.07.13-30.06.14 Årsrapporten er godkendt på den ordinære generalforsamling, d. Dirigent STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB BEIERHOLM medlem af HLB

Læs mere

Hals Vandværk AmbA CVR-nr. 33 63 36 10

Hals Vandværk AmbA CVR-nr. 33 63 36 10 CVR-nr. 33 63 36 10 Årsrapport for 2014 STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB BEIERHOLM medlem af HLB International - et verdensomspændende netværk af uafhængige revisionsfirmaer og virksomhedsrådgivere

Læs mere

Andelsselskabet Strøby Egede Vandværk Stevnsvej 103 A, Strøby Egede 4600 Køge

Andelsselskabet Strøby Egede Vandværk Stevnsvej 103 A, Strøby Egede 4600 Køge Andelsselskabet Strøby Egede Vandværk Stevnsvej 103 A, Strøby Egede 4600 Køge (CVR-nr. 47 49 97 12) Årsrapport for 2014 Galoche Allé 6 4600 Køge T: 56 64 05 00 F: 56 64 05 25 E: post@addere.dk W: addere.dk

Læs mere

Andelsselskabet Eskebjerg - Enghave Vandværk (CVR nr. 32 63 33 58) Arnakkevej 30 A 4593 Eskebjerg. Årsrapport 1. januar 2013 til 31.

Andelsselskabet Eskebjerg - Enghave Vandværk (CVR nr. 32 63 33 58) Arnakkevej 30 A 4593 Eskebjerg. Årsrapport 1. januar 2013 til 31. Andelsselskabet Eskebjerg - Enghave Vandværk (CVR nr. 32 63 33 58) Arnakkevej 30 A 4593 Eskebjerg Årsrapport 1. januar 2013 til 31. december 2013 Resultatbudget 2014 og 2015 INDHOLDSFORTEGNELSE Side Årsberetning...

Læs mere

Årsrapport 2014 (sammendrag)

Årsrapport 2014 (sammendrag) Dansk Revision Korsør godkendt revisionsaktieselskab Jens Baggesens Gade 35 DK-4220 Korsør korsoer@danskrevision.dk www.danskrevision.dk Telefon: +45 58 37 34 24 Telefax: +45 58 37 30 23 CVR: DK 29 91

Læs mere

Andelsboligforeningen Lundingsgade 10

Andelsboligforeningen Lundingsgade 10 Lundingsgade 10, 8000 Århus C Årsrapport for 2009 (4. regnskabsår) Vedtaget på andelsboligforeningens ordinære generalforsamling, den / 2010 dirigent INDHOLDSFORTEGNELSE Ledelsespåtegning... 3 Den uafhængige

Læs mere

Registrerede revisorer

Registrerede revisorer Andelsselskabet Gørlev Vandforsyning Kirkestien 3A 4281 Gørlev Årsrapport for 2010 Registrerede revisorer Kalundborgvej 4-4281 Gørlev Indholdsfortegnelse Selskabsoplysninger 2 Påtegninger Ledelsespåtegning

Læs mere

Nødebo Vandværk a.m.b.a. Kildeportvej 16 3480 Fredensborg. CVR nr. 32 51 91 05

Nødebo Vandværk a.m.b.a. Kildeportvej 16 3480 Fredensborg. CVR nr. 32 51 91 05 Nødebo Vandværk a.m.b.a. Kildeportvej 16 3480 Fredensborg CVR nr. 32 51 91 05 ÅRSRAPPORT FOR 2014 Godkendt på vandværkets ordinære Generalforsamling den 30/3 2015 Dirigent www.dossing.dk Indholdsfortegnelse

Læs mere

Årsrapport for 2013 27. regnskabsår

Årsrapport for 2013 27. regnskabsår Årsrapport for 2013 27. regnskabsår Gjøl Private Vandværk I/S Bygstubben 22, Gjøl 9440 Aabybro CVR-nr. 11 44 45 47 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på vandværkets ordinære generalforsamling den 18.

Læs mere

Foreningen Nykøbing F. Teaters Venner CVR-nr. 34 74 62 49

Foreningen Nykøbing F. Teaters Venner CVR-nr. 34 74 62 49 Foreningen Nykøbing F. Teaters Venner CVR-nr. 34 74 62 49 Årsrapport for 2014 STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB BEIERHOLM medlem af HLB International - et verdensomspændende netværk af uafhængige

Læs mere

Ledelsespåtegning... 1. Den uafhængige revisor påtegning... 2-3. Ledelsesberetningen... 4. Anvendt regnskabspraksis... 5-6. Resultatopgørelse...

Ledelsespåtegning... 1. Den uafhængige revisor påtegning... 2-3. Ledelsesberetningen... 4. Anvendt regnskabspraksis... 5-6. Resultatopgørelse... Indholdsfortegnelse Ledelsespåtegning............................................... 1 Den uafhængige revisor påtegning................................... 2-3 Ledelsesberetningen..............................................

Læs mere

Ansager Varmeværk A.m.b.a. Østre Allé 2 6823 Ansager. CVR-nummer: 62 74 98 14. ÅRSRAPPORT 1. juni 2013 til 31. maj 2014

Ansager Varmeværk A.m.b.a. Østre Allé 2 6823 Ansager. CVR-nummer: 62 74 98 14. ÅRSRAPPORT 1. juni 2013 til 31. maj 2014 Ansager Varmeværk A.m.b.a. Østre Allé 2 6823 Ansager CVR-nummer: 62 74 98 14 ÅRSRAPPORT 1. juni 2013 til 31. maj 2014 ORDINÆR GENERALFORSAMLING afholdes på Ansager Hotel den 27. august 2014 med følgende

Læs mere

Gråsten Fjernvarme A.m.b.a. CVR-nr. 28667809. Årsrapport 2013

Gråsten Fjernvarme A.m.b.a. CVR-nr. 28667809. Årsrapport 2013 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR nr. 33963556 Egtved Allé 4 6000 Kolding Telefon 75 53 00 00 Telefax 75 53 00 38 www.deloitte.dk Gråsten Fjernvarme A.m.b.a. CVR-nr. 28667809 Årsrapport

Læs mere

Ganløse Nordre Vandværk A.M.B.A

Ganløse Nordre Vandværk A.M.B.A Ganløse Nordre Vandværk A.M.B.A Regnskab for perioden 1. januar til 31. december 2011 Bestyrelsens påtegning Bestyrelsen har dags dato aflagt årsrapporten for 2011 for Ganløse Nordre Vandværk A.M.B.A.

Læs mere

Støt Soldater & Pårørende CVR-nr. 33 60 33 98. Årsrapport 2014

Støt Soldater & Pårørende CVR-nr. 33 60 33 98. Årsrapport 2014 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR-nr. 33 96 35 56 Weidekampsgade 6 Postboks 1600 0900 København C Telefon 36102030 Telefax 36102040 www.deloitte.dk Støt Soldater & Pårørende CVR-nr.

Læs mere

Service-Løn A/S. Bugattivej 8, 7100 Vejle. Årsrapport for. CVR-nr. 10 01 64 52

Service-Løn A/S. Bugattivej 8, 7100 Vejle. Årsrapport for. CVR-nr. 10 01 64 52 Gunhilds Plads 2 DK-7100 Vejle Tlf. 75 82 10 55 Fax 75 83 18 79 www.martinsen.dk CVR. nr. 32 28 52 01 Service-Løn A/S Bugattivej 8, 7100 Vejle Årsrapport for 2011 CVR-nr. 10 01 64 52 Årsrapporten er fremlagt

Læs mere

Glim Vandværk A.M.B.A Helvigmaglevej 3, Glim 4000 Roskilde ÅRSRAPPORT 2014

Glim Vandværk A.M.B.A Helvigmaglevej 3, Glim 4000 Roskilde ÅRSRAPPORT 2014 Glim Vandværk A.M.B.A Helvigmaglevej 3, Glim 4000 Roskilde ÅRSRAPPORT 2014 INDHOLDFORTEGNELSE Selskabsoplysninger 3 Påtegning Ledelsespåtegning 4 Den uafhængige revisors erklæring 5-6 Årsregnskab 1/1 2014

Læs mere

Axcel Management A/S. Årsrapport 1. januar 2011-31. december 2011. Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den

Axcel Management A/S. Årsrapport 1. januar 2011-31. december 2011. Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den Axcel Management A/S Årsrapport 1. januar 2011-31. december 2011 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den Dirigent Side 2 af 13 Indhold Virksomhedsoplysninger Virksomhedsoplysninger...

Læs mere

SMIDSTRUP VANDVÆRK A.M.B.A. ÅRSRAPPORT

SMIDSTRUP VANDVÆRK A.M.B.A. ÅRSRAPPORT Tlf: 39 15 52 00 BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab koebenhavn@bdo.dk Havneholmen 29 www.bdo.dk DK-1561 København V CVR-nr. 20 22 26 70 SMIDSTRUP VANDVÆRK A.M.B.A. ÅRSRAPPORT 2013 Årsrapporten

Læs mere

Anvendt regnskabspraksis Årsrapporten er aflagt i overensstemmelse med årsregnskabslovens bestemmelser for regnskabsklasse A.

Anvendt regnskabspraksis Årsrapporten er aflagt i overensstemmelse med årsregnskabslovens bestemmelser for regnskabsklasse A. Anvendt regnskabspraksis Årsrapporten er aflagt i overensstemmelse med årsregnskabslovens bestemmelser for regnskabsklasse A. Generelt om indregning og måling Aktiver indregnes i balancen, når det som

Læs mere

Københavns Døves Idrætsforening Døvania

Københavns Døves Idrætsforening Døvania CVR-nummer: 34759758 ÅRSRAPPORT 1. januar - 31. december 2012 (109. regnskabsår) Godkendt på foreningens generalforsamling, den / 2013 Dirigent INDHOLDSFORTEGNELSE Ledelsesberetning mv. Foreningsoplysninger

Læs mere

Ulsted Varmeværk a.m.b.a. CVR-nr. 34 91 68 10. Årsrapport 2014/15

Ulsted Varmeværk a.m.b.a. CVR-nr. 34 91 68 10. Årsrapport 2014/15 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR-nr. 33 96 35 56 Gøteborgvej 18 9200 Aalborg SV Telefon 98796000 Telefax 98796001 www.deloitte.dk Ulsted Varmeværk a.m.b.a. CVR-nr. 34 91 68 10 Årsrapport

Læs mere

ABF Fremtiden 3. serie

ABF Fremtiden 3. serie Lundbyesgade 3-5, 8000 Århus C Årsrapport for 2009 Vedtaget på andelsboligforeningens ordinære generalforsamling, den / 2010 dirigent INDHOLDSFORTEGNELSE Ledelsespåtegning... 3 Den uafhængige revisors

Læs mere

Årsrapport 2013. Fjernvarme A/S

Årsrapport 2013. Fjernvarme A/S Årsrapport 2013 Fjernvarme A/S Indholdsfortegnelse Påtegninger.3 Den uafhængige revisors.-4 Noter til,.17 Resultatopgørelsen «... Balancen 19 Påtegninger Ledelsespåtegning Bestyrelse og direktion har behandlet

Læs mere

Sorø Golfbane A/S CVR-nr. 15770236. Årsrapport 2013/14

Sorø Golfbane A/S CVR-nr. 15770236. Årsrapport 2013/14 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR nr. 33963556 Ndr. Ringgade 70A 4200 Slagelse Telefon 58558200 Telefax 58558201 www.deloitte.dk Sorø Golfbane A/S CVR-nr. 15770236 Årsrapport Godkendt

Læs mere

Andelsselskabet Vejlby Fjernvarmecentral. Årsrapport 2013/14

Andelsselskabet Vejlby Fjernvarmecentral. Årsrapport 2013/14 Andelsselskabet Vejlby Fjernvarmecentral Indhold Ledelsespåtegning 2 Den uafhængige revisors erklæringer 3 Ledelsesberetning 4 Selskabsoplysninger 4 Beretning 5 Årsregnskab 1. juni 31. maj 6 Anvendt regnskabspraksis

Læs mere

Rolfsted og Omegns Transformerforenings. Årsrapport 2012

Rolfsted og Omegns Transformerforenings. Årsrapport 2012 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR-nr. 33 96 35 56 Tværkajen 5 Postboks 10 5100 Odense C Telefon 63146600 Telefax 63146612 www.deloitte.dk Rolfsted og Omegns Transformerforenings Netselskab

Læs mere

Vrå Varmeværk A.m.b.a. CVR-nr. 64 77 17 28

Vrå Varmeværk A.m.b.a. CVR-nr. 64 77 17 28 CVR-nr. 64 77 17 28 Årsrapport for 2012/13 STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB BEIERHOLM medlem af HLB International - et verdensomspændende netværk af uafhængige revisionsfirmaer og virksomhedsrådgivere

Læs mere

Ringsted Fjernvarme A/S

Ringsted Fjernvarme A/S Ringsted Fjernvarme A/S Vurderingsberetning med tilhørende udkast til åbningsbalance pr. i. januar 2oi2 pwc Indholdsfortegnelse Side Påtegnuiger Bestyrelsens undersla~ifter Vurderingsberetning afgivet

Læs mere

KPMG Statsautoriseret Revisionspartnerselskab Bygmestervej 6 Postboks 31 5600 Faaborg. Andelsselskabet Horne Vandværk.

KPMG Statsautoriseret Revisionspartnerselskab Bygmestervej 6 Postboks 31 5600 Faaborg. Andelsselskabet Horne Vandværk. KPMG Statsautoriseret Revisionspartnerselskab Bygmestervej 6 Postboks 31 5600 Faaborg Telefon 62 61 84 37 Telefax 62 61 82 77 www.kpmg.dk Årsrapporten indeholder 16 sider 07-regn 390523 TH AH.doc Indhold

Læs mere

I/S Reedtzholm Vandværk. Årsrapport for 2014. pwe

I/S Reedtzholm Vandværk. Årsrapport for 2014. pwe I/S Reedtzholm Vandværk Årsrapport for 2014 pwe Indholdsfortegnelse Side Påtegninger Bestyrelsens påtegning 1 Den uafhængige revisors påtegning 2 Ledelsesberetning Virksomhedsoplysninger 4 Bestyrelsens

Læs mere

Foreningen Støt Soldater & Pårørende CVR-nr. 33 60 33 98. Årsrapport 2011

Foreningen Støt Soldater & Pårørende CVR-nr. 33 60 33 98. Årsrapport 2011 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR-nr. 33 96 35 56 Weidekampsgade 6 Postboks 1600 0900 København C Telefon 36102030 Telefax 36102040 www.deloitte.dk Foreningen Støt Soldater & Pårørende

Læs mere

Gjøl Private Vandværk I/S. Årsrapport for 2012 26. regnskabsår

Gjøl Private Vandværk I/S. Årsrapport for 2012 26. regnskabsår Gjøl Private Vandværk I/S Bygstubben 22, Gjøl 9440 Aabybro Årsrapport for 2012 26. regnskabsår CVR-nr. 11 44 45 47 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 20.

Læs mere

dbio - Nordjylland Årsregnskab 1. januar - 31. december 2013

dbio - Nordjylland Årsregnskab 1. januar - 31. december 2013 dbio - Nordjylland Årsregnskab 1. januar - 31. december 2013 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på regionens generalforsamling den 10. marts 2014. Dirigent Indholdsfortegnelse Side Påtegninger Ledelsespåtegning

Læs mere

EJBY VANDVÆRK A.M.B.A. ÅRSRAPPORT 86. REGNSKABSÅR

EJBY VANDVÆRK A.M.B.A. ÅRSRAPPORT 86. REGNSKABSÅR Tlf: 63 12 71 00 BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab odense@bdo.dk Fælledvej 1 www.bdo.dk DK-5000 Odense C CVR-nr. 20 22 26 70 EJBY VANDVÆRK A.M.B.A. ÅRSRAPPORT 2014 86. REGNSKABSÅR Årsrapporten

Læs mere

Andelsboligforeningen Digesvalen. Digesvalevej 2-6, 10-12, 16-22, 26-28, 34 Studstrup, 8541 Skødstrup. Årsrapport for 2008/2009. (4.

Andelsboligforeningen Digesvalen. Digesvalevej 2-6, 10-12, 16-22, 26-28, 34 Studstrup, 8541 Skødstrup. Årsrapport for 2008/2009. (4. Digesvalevej 2-6, 10-12, 16-22, 26-28, 34 Studstrup, 8541 Skødstrup Årsrapport for 2008/2009 (4. regnskabsår) Vedtaget på andelsboligforeningens ordinære generalforsamling, den / 2009 dirigent INDHOLDSFORTEGNELSE

Læs mere

Tørring Vandværk A.M.B.A Østergade 23 7160 Tørring. Årsrapport 2014

Tørring Vandværk A.M.B.A Østergade 23 7160 Tørring. Årsrapport 2014 Tørring Vandværk A.M.B.A Østergade 23 7160 Tørring Årsrapport 2014 CVR-nr.: 33 84 58 04 Godkendt på ordinær generalforsamling den / 2015 Dirigent 1 Indholdsfortegnelse Side 1. Selskabsoplysninger... 2

Læs mere

Kolind Fjernvarmeværk A.m.b.A. Årsrapport for perioden 1. juli 2013 30. juni 2014

Kolind Fjernvarmeværk A.m.b.A. Årsrapport for perioden 1. juli 2013 30. juni 2014 Kolind Fjernvarmeværk A.m.b.A. Årsrapport for perioden 1. juli 2013 30. juni 2014 Indhold Ledelsespåtegning 2 Den uafhængige revisors erklæringer 3 Ledelsesberetning 4 Selskabsoplysninger 4 Beretning 5

Læs mere

Karup Vandværk CVR-nr. 42360112. Årsrapport 2014

Karup Vandværk CVR-nr. 42360112. Årsrapport 2014 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR nr. 33 96 35 56 Vestervangsvej 6 8800 Viborg Telefon 89252525 Telefax 89252550 www.deloitte.dk Karup Vandværk CVR-nr. 42360112 Årsrapport Medlem af

Læs mere

Service-Løn A/S. Bugattivej 8, 7100 Vejle. Årsrapport for

Service-Løn A/S. Bugattivej 8, 7100 Vejle. Årsrapport for Gunhilds Plads 2 DK-7100 Vejle Tlf. 75 82 10 55 Fax 75 83 18 79 www.martinsen.dk CVR. nr. 32 28 52 01 Service-Løn A/S Bugattivej 8, 7100 Vejle Årsrapport for 2012 CVR-nr. 10 01 64 52 Årsrapporten er fremlagt

Læs mere

dbio - Nordjylland Årsregnskab 1. januar - 31. december 2014

dbio - Nordjylland Årsregnskab 1. januar - 31. december 2014 dbio - Nordjylland Årsregnskab 1. januar - 31. december 2014 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på regionens generalforsamling den /. Dirigent Indholdsfortegnelse Side Påtegninger Ledelsespåtegning 1

Læs mere

Andelsselskabet Klitmøller Vandværk Cvr-nr. 25064917. Årsrapport for 2013

Andelsselskabet Klitmøller Vandværk Cvr-nr. 25064917. Årsrapport for 2013 Cvr-nr. 25064917 Årsrapport for 2013 Indholdsfortegnelse Ledelsespåtegning 3 Den uafhængige revisors påtegning på årsregnskabet 4 Virksomhedsoplysninger 5 Anvendt regnskabspraksis 6 Resultatopgørelse 8

Læs mere

KOMDIS A/S. Årsrapport 1. januar 2012-31. december 2012. Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 06/06/2013

KOMDIS A/S. Årsrapport 1. januar 2012-31. december 2012. Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 06/06/2013 KOMDIS A/S Årsrapport 1. januar 2012-31. december 2012 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 06/06/2013 Carsten Hagen Britze Dirigent Side 2 af 18 Indhold Virksomhedsoplysninger

Læs mere

Andelsselskabet Bjert-Stenderup Vandværk. Årsrapport. CVR. nr. 30 01 05 15

Andelsselskabet Bjert-Stenderup Vandværk. Årsrapport. CVR. nr. 30 01 05 15 Jupitervej 4 DK-6000 Kolding Tlf. 76 30 18 00 Fax 75 52 29 12 www.martinsen.dk CVR. nr. 32 28 52 01 Andelsselskabet Bjert-Stenderup Vandværk Årsrapport 2013 CVR. nr. 30 01 05 15 Indholdsfortegnelse Side

Læs mere

Dansk Ornitologisk Forening DOF København Årsrapport 2012. CVR-nummer 54 75 24 15

Dansk Ornitologisk Forening DOF København Årsrapport 2012. CVR-nummer 54 75 24 15 Dansk Ornitologisk Forening DOF København CVR-nummer 54 75 24 15 Indhold Foreningsoplysninger... 3 Påtegninger... 4 Ledelsespåtegning... 5 Den uafhængige revisors erklæring... 6 Anvendte regnskabsprincipper...

Læs mere

Tjeles Venner CVR-nr. 33 33 23 51

Tjeles Venner CVR-nr. 33 33 23 51 CVR-nr. 33 33 23 51 Årsrapport for regnskabsåret 01.10.13-30.09.14 Årsrapporten er godkendt på den ordinære generalforsamling, d. Dirigent STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB BEIERHOLM medlem af HLB

Læs mere

Jelling Golfklub. Jelling Skovvej 2, Postbox 62, 7300 Jelling. Årsrapport for

Jelling Golfklub. Jelling Skovvej 2, Postbox 62, 7300 Jelling. Årsrapport for Gunhilds Plads 2 DK-7100 Vejle Tlf. 75 82 10 55 Fax 76 11 44 01 www.martinsen.dk CVR-nr. 32 28 52 01 Jelling Golfklub Jelling Skovvej 2, Postbox 62, 7300 Jelling Årsrapport for 2014 CVR-nr. 15 92 84 92

Læs mere

Hovedgård Fjernvarmeværk A.m.b.A. Årsrapport 2011/12

Hovedgård Fjernvarmeværk A.m.b.A. Årsrapport 2011/12 Hovedgård Fjernvarmeværk A.m.b.A. CVR nr. 22 72 41 18 Årsrapport 2011/12 R, s Jens Baggesens Vej 90 N, 8200 Århus N Tlf.: (+45) 8612 7888, Fax: (+45) 8612 7885 e-mail: aarhus@rsmplus.dk, www.rsmplus.dk

Læs mere

K/S Danskib 16. Årsrapport for 2013. CVR-nr. 17 54 39 89. (21. regnskabsår)

K/S Danskib 16. Årsrapport for 2013. CVR-nr. 17 54 39 89. (21. regnskabsår) K/S Danskib 16 CVR-nr. 17 54 39 89 Årsrapport for 2013 (21. regnskabsår) Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den / Dirigent Indholdsfortegnelse Side Påtegninger

Læs mere

ABF Bülowsgade 66. Bülowsgade 66, 2. sal, 8000 Århus C. Årsrapport for 2009. (24. regnskabsår)

ABF Bülowsgade 66. Bülowsgade 66, 2. sal, 8000 Århus C. Årsrapport for 2009. (24. regnskabsår) Bülowsgade 66, 2. sal, 8000 Århus C Årsrapport for 2009 (24. regnskabsår) Vedtaget på andelsboligforeningens ordinære generalforsamling, den / 2010 dirigent INDHOLDSFORTEGNELSE Ledelsespåtegning... 3 Den

Læs mere

dbio - Midtjylland Årsregnskab 1. januar - 31. december 2014

dbio - Midtjylland Årsregnskab 1. januar - 31. december 2014 dbio - Midtjylland Årsregnskab 1. januar - 31. december 2014 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på regionens generalforsamling den /. Dirigent Indholdsfortegnelse Side Påtegninger Ledelsespåtegning 1

Læs mere

plus revision skat rådgivning

plus revision skat rådgivning plus revision skat rådgivning Hovedgård Fjernvarmeværk A.m.b.A. CVR nr. 22 72 41 18 Årsrapport 2013/14 Jens Baggesens Vej 90N, 8200 Århus N Tlf.: (+45) 8612 7888, Fax: (+45) 8612 7885 e-mail: aarhus@rsmplus.dk,

Læs mere

Øster Toreby Varmeværk A.m.b.a. CVR-nr. 17 68 98 00

Øster Toreby Varmeværk A.m.b.a. CVR-nr. 17 68 98 00 Øster Toreby Varmeværk A.m.b.a. CVR-nr. 17 68 98 00 Årsrapport 2012/13 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 22/10 2013. Dirigent STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB

Læs mere

FYNSK ERHVERV ÅRSREGNSKAB

FYNSK ERHVERV ÅRSREGNSKAB Tlf: 63 12 71 00 odense@bdo.dk www.bdo.dk BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab Fælledvej 1 DK-5000 Odense C CVR-nr. 20 22 26 70 FYNSK ERHVERV ÅRSREGNSKAB 2013 CVR NR. 35 14 81 16 2 INDHOLDSFORTEGNELSE

Læs mere

Aarhus Hjælper CVR-nr. 35 36 67 17

Aarhus Hjælper CVR-nr. 35 36 67 17 CVR-nr. 35 36 67 17 Årsrapport for regnskabsåret 10.09.13-31.12.13 Årsrapporten er godkendt på den ordinære generalforsamling, d. Dirigent STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB BEIERHOLM medlem af HLB

Læs mere

Aalborg-Nørresundby Antenneforening CVR-nr. 17 10 02 03

Aalborg-Nørresundby Antenneforening CVR-nr. 17 10 02 03 Aalborg-Nørresundby Antenneforening CVR-nr. 17 10 02 03 Årsrapport for 2010 STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB BEIERHOLM medlem af HLB International - et verdensomspændende netværk af uafhængige

Læs mere

Roslev Fjernvarmeselskab A.M.B.A. Møllebuen 1 7870 Roslev. ÅRSRAPPORT 1. juli 2006 til 30. juni 2007. Cvr.nr. 41160128

Roslev Fjernvarmeselskab A.M.B.A. Møllebuen 1 7870 Roslev. ÅRSRAPPORT 1. juli 2006 til 30. juni 2007. Cvr.nr. 41160128 Roslev Fjernvarmeselskab A.M.B.A. Møllebuen 1 7870 Roslev ÅRSRAPPORT 1. juli 2006 til 30. juni 2007 Cvr.nr. 41160128 Ordinær generalforsamling afholdes på Roslev Kro torsdag den 27. september 2007 kl.

Læs mere

Lynettens Vindkraft I/S c/o Kim Birkholm Frederiksen Teglholm Allé 9 B 1. th. 2450 København SV ÅRSREGNSKAB 2009 CVR NR.

Lynettens Vindkraft I/S c/o Kim Birkholm Frederiksen Teglholm Allé 9 B 1. th. 2450 København SV ÅRSREGNSKAB 2009 CVR NR. Lynettens Vindkraft I/S c/o Kim Birkholm Frederiksen Teglholm Allé 9 B 1. th. 2450 København SV ÅRSREGNSKAB 2009 CVR NR. 18 66 11 01 Årsregnskabet er fremlagt og godkendt på interessentskabets ordinære

Læs mere

Dronninglund Fjernvarme A.m.b.A. (CVR-nr. 12 23 34 18)

Dronninglund Fjernvarme A.m.b.A. (CVR-nr. 12 23 34 18) (CVR-nr. 12 23 34 18) Årsrapport for 2010/11 Andelshaverne indbydes hermed til selskabets ordinære G E N E R A L F O R S A M L I N G som afholdes på Dronninglund Hotel, Dronninglund, tirsdag den 27. september

Læs mere

DANSK SELSKAB FOR MEKANISK DIAGNOSTIK OG TERAPI 15. REGNSKABSÅR

DANSK SELSKAB FOR MEKANISK DIAGNOSTIK OG TERAPI 15. REGNSKABSÅR Tlf.: 75 18 16 66 BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab esbjerg@bdo.dk Bavnehøjvej 6 www.bdo.dk DK-6700 Esbjerg CVR-nr. 20 22 26 7020222670 DANSK SELSKAB FOR MEKANISK DIAGNOSTIK OG TERAPI ÅRSRAPPORT

Læs mere

UDKAST STUDIEFOND FOR DANMARKS JORDBRUGSVIDENSKABELIGE PH.D - FORENING ÅRSREGNSKAB CVR-NR. 17 22 92 73

UDKAST STUDIEFOND FOR DANMARKS JORDBRUGSVIDENSKABELIGE PH.D - FORENING ÅRSREGNSKAB CVR-NR. 17 22 92 73 UDKAST STUDIEFOND FOR DANMARKS JORDBRUGSVIDENSKABELIGE PH.D - FORENING ÅRSREGNSKAB 2013 CVR-NR. 17 22 92 73 INDHOLDSFORTEGNELSE Side Foreningsoplysninger... Ledelsespåtegning... Den uafhængige revisors

Læs mere

TÅRS ELENERGI A.M.B.A. ÅRSRAPPORT

TÅRS ELENERGI A.M.B.A. ÅRSRAPPORT Tlf: 96 23 54 00 hjoerring@bdo.dk www.bdo.dk BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab Nørrebro 15, Box 140 DK-9800 Hjørring CVR-nr. 20 22 26 70 TÅRS ELENERGI A.M.B.A. ÅRSRAPPORT 2013 Årsrapporten er

Læs mere

Lyngbygaard Golf Klub CVR-nr. 32122302

Lyngbygaard Golf Klub CVR-nr. 32122302 Lyngbygaard Golf Klub CVR-nr. 32122302 Årsregnskab 2013 Lyngbygaard Golf Klub Indholdsfortegnelse Side Kluboplysninger 1 Ledelsespåtegning 2 Den uafhængige revisors erklæringer 3 Bestyrelsesberetning 4

Læs mere

6-B. Side 1. INDHOLDSFORTEGNELSE Side. Selskabsoplysninger 2. Påtegninger. Ledelsespåtegning. Den uafhængige revisors påtegning på årsregnskabet 4-5

6-B. Side 1. INDHOLDSFORTEGNELSE Side. Selskabsoplysninger 2. Påtegninger. Ledelsespåtegning. Den uafhængige revisors påtegning på årsregnskabet 4-5 PINDSTRUP VARMEVÆRK A.m.b.A. BRUNMOSEVEJ 3 A, PINDSTRUP ARSRAPPORT 1. JULl2013 TIL 30. JUNI2014 Arsrapporten er fremlagt og godkendt på varmeværkets ordinære generalforsamling. Pindstrup, den I 2014. Dirigent:

Læs mere

Andelsselskabet Tistrup Varmeværk A.m.b.a. Kastanievej 1 6862 Tistrup. CVR-nr. 10 87 78 14. INTERN ÅRSRAPPORT 1.oktober 2011 til 30.

Andelsselskabet Tistrup Varmeværk A.m.b.a. Kastanievej 1 6862 Tistrup. CVR-nr. 10 87 78 14. INTERN ÅRSRAPPORT 1.oktober 2011 til 30. Andelsselskabet Tistrup Varmeværk A.m.b.a. Kastanievej 1 6862 Tistrup CVR-nr. 10 87 78 14 INTERN ÅRSRAPPORT 1.oktober 2011 til 30. september 2012 Godkendt på selskabets generalforsamling, den / 2012 Dirigent

Læs mere

Foreningen for erhvervsilkeborg CVR-nr. 33 54 86 72. Årsrapport 2013

Foreningen for erhvervsilkeborg CVR-nr. 33 54 86 72. Årsrapport 2013 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR-nr. 33 96 35 56 Papirfabrikken 26 8600 Silkeborg Telefon 89207000 Telefax 89207005 www.deloitte.dk Foreningen for erhvervsilkeborg CVR-nr. 33 54 86

Læs mere