Uddannelsesprogram. For 1 års introduktionsstilling i Intern medicin: Geriatri Videreuddannelsesregion Syd

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Uddannelsesprogram. For 1 års introduktionsstilling i Intern medicin: Geriatri Videreuddannelsesregion Syd"

Transkript

1 Uddannelsesprogram For 1 års introduktionsstilling i Intern medicin: Geriatri Videreuddannelsesregion Syd Ved Geriatrisk afdeling G OUH Odense Universitetshospital Januar 2014

2 INDHOLDSFORTEGNELSE INDHOLDSFORTEGNELSE Indledning Uddannelsen i Geriatrisk Afdeling G Uddannelsens opbygning Præsentation af uddannelsens ansættelsessted, herunder organisering af faglige funktioner og læringsrammerne Organisering og afsnit Arbejdsfunktioner for introduktionslægen Uddannelsesvejledning Logbog for introduktionsuddannelsen Obligatoriske kurser Attestation for godkendte ansættelser Hjælpeskemaer til evaluering: I1. Generisk kompetencekort til introduktionsuddannelse I8. Den gode udskrivelse, Auditskema I9A. Kompetencevurdering ved EBM-opgave og konferencefremlæggelse I9B. Stuegang graders evaluering graders skema til selv evaluering graders skema til bedømmere... 22

3 1. Indledning Specialet intern medicin er beskrevet i målbeskrivelsen, som findes på hvor også speciallægeuddannelsen er beskrevet. Speciallægeuddannelsens introduktionsforløb og hoveduddannelsesforløb understøttes ved anvendelse af uddannelsesprogrammer, som kan findes på under det relevante speciale. Uddannelsesprogrammerne udleveres ved første ansættelse i forløbet. 2. Uddannelsen i Geriatrisk Afdeling G 2.1 Uddannelsens opbygning Introduktionsstillingen i afdeling G er en 12 måneders stilling med kombination af dagarbejde i afdeling G og vagtfunktion i Fælles Akut Modtagelse (FAM) 2.2 Præsentation af uddannelsens ansættelsessted, herunder organisering af faglige funktioner og læringsrammerne Geriatrisk Afdeling G, OUH - Odense Universitetshospital Den største patientgruppe i hospitalsvæsenet udgøres af de gamle patienter med det geriatriske sygdomsbillede. Patienterne kan i dag ikke rummes alene i geriatrisk regi, og befinder sig ofte i andre specialer. Geriatri omfatter diagnostik, behandling, rehabilitering og forebyggelse af funktionstab hos ældre ofte skrøbelige patienter med multimorbiditet indenfor følgende hovedgrupper akut og subakut medicinsk sygdom instabilitet, fald og synkope apopleksi demens den geriatriske patients symptomkompleks indebærer desuden hyppigt osteoporose urininkontinens delirium polyfarmaci depression fejlernæring funktionstab eller truende funktionstab hvorfor det er væsentlige indsatsområder for geriatrien. Særlige organisatoriske opgaver Mange af de ovennævnte arbejdsopgaver deles med andre specialer. Det nødvendiggør et udbredt samarbejde især med de øvrige intern medicinske specialer, men også med eksempelvis neurologer, ortopædkirurger, gerontopsykiatere, urologer, gynækologer og med almen medicinere. Den mangeårige tradition for tværdisciplinært, tværfagligt og tværsektorielt samarbejde har betydet, at der i geriatrien mange steder findes klinikker, hvor geriatere varetager organisation af udredning og behandling, som går på tværs af de lægefaglige specialer.

4 Geriatrisk afdeling er beliggende på Odense Universitetshospital, der er et af landets største hospitaler. Hospitalet har lokalfunktion for et optageområde på ca personer og derudover lands-/landsdelsfunktioner og tilbyder derfor undersøgelse og behandling på basisniveau, udvidet basisniveau og på det højt specialiserede niveau. Geriatrisk afdeling indgår i det samlede medicinske beredskab på universitetshospitalet. Patienterne modtages Primært fra FAM men også fra primærsektoren, og andre hospitalsafdelinger. Akutte patienter som udgør 90 % af indlæggelserne modtages fra den Fælles akut modtagelse.(fam)(se nedenfor). Afdelingen modtager ældre geriatriske patienter, gennemsnitsalderen blandt de indlagte er 84 år. Geriatrisk afdeling har et sengeafsnit med 39 senge og et daghospital med tilknyttet ambulatorium og Faldklinik. Den gennemsnitlige indlæggelsestid er ca. 7.5 dage, og der udskrives ca patienter om året. Daghospitalet modtager nyhenviste patienter om året og har ca ambulante besøg. Endvidere findes også Geriatrisk Modtage Afsnit (GMA), hvor subakutte patienter modtages i dagtiden. Geriatrisk afdeling deltager i FAM, hvor medicinske patienter indlægges akut undtagen kardiologiske patienter: Afdelingen har en samlet lægestab på ca. 18, heraf 7 overlæger, 6 læger i hoveduddannelsens (3. og 4. år) i geriatri, 3 introduktionslæger i intern medicin og 2 læger i onkologisk hoveduddannelse (6 måneder). Overlægerne er speciallæger i intern medicin og geriatri. Til afdelingen er tilknyttet 2 kliniske lektorater, som varetager den formaliserede undervisning i geriatri ved Syddansk Universitet. Læge i hoveduddannelse har bagvagtsfunktion i Geriatrisk afdeling samt i FAM som Bagvagt 2 (bagvagt 1 er speciallæge med tilstedeværelse). Derudover deltages i stuegang, undervisning og uddannelse af yngre kolleger. Læger i introduktionsstilling vil have dagfunktion i afdeling G og vagtfunktion i FAM (se beskrivelsen arbejdes funktioner.) 2.3 Organisering og afsnit Fysiske rammer, Geriatrisk Afdeling G: G-sengeafsnit er beliggende på 6 sal i bygningen med indgangsnummer 55, hvor GMA ligeledes er beliggende. Ambulatorium og faldklinikken ligger i bygningen med indgangsnummer 89. Lægekontorerne og sekretariatet ligger i bygningen med indgangsnummer 112 på hhv. 7. og 8. sal. Fælles Akut Modtagelse (FAM), Odense Universitetshospital FAM er beliggende Kløvervænget, indgang 63. For yderligere information om FAM henvises til selvstændig beskrivelse af FAM-funktioner:

5 3 Arbejdsfunktioner for introduktionslægen Lægens planlagte arbejdsopgaver fremgår af det ugentlige arbejdsskema, som foreligger ca. 3-4 uger frem i tiden. Hovedfunktioner for introduktionslægen i afdeling G: Stuegang Som introduktionslæge vil man få et antal patienter svarende til ens kompetenceniveau (normalt mellem 4-6 patienter). Ved stuegangen er man inddelt i teams med mellem 8-16 patienter i hvert team. Der er forberedelsestid indtil kl hvor der er tværfaglig konference mellem sygeplejersker, assistenter, terapeuter og læger i hvert team. Der er stuegang herefter og frem til kl , hvor der er fælles lægekonference mellem alle læger der har gået stuegang. Fra kl følges der op på de patienter, som man har set og de sidste ting laves færdig. Under stuegang vil det være muligt at konferere eller få supervision af en ældre kollega. Ambulatorium Introduktionslægen har selvstændigt ambulatoriefunktion med journaloptag på op til 3 nyhenviste patienter (patienter til udredning for interne medicinsk sygdomme, demens, fald og lignende). Efter nogen tid vil man som introduktionslæge også få patienter til ambulante kontroller. Der vil altid være en speciallæge eller næsten speciallæge tilstede i ambulatoriet, som man vil kunne få supervision af eller konfererer med. GMA GMA er afdeling G s subakutte funktion. Her ses patienter der ikke umiddelbart kan vente til en ambulant tid og som heller ikke har brug for en akut indlæggelse. Man ser også på de patienter, der kommer over fra FAM til G-sengeafsnit. Opgaven er at optage journal på de subakutte patienter og i samarbejde med bagvagten lægge en udrednings- og behandlingsplan for de subakutte patienter og på patienterne fra FAM. Vagt i den fælles akutmodtagelse (FAM) Ca. halvdelen af arbejdstiden foregår i forskellige funktioner i FAM - både dag og aften/nat tjeneste. I FAM foregår den initiale diagnostik, behandling og viderevisitation til specialeafdelingerne. Introduktionslægen deltager i såvel skadevagter som forvagter på FAM. FAM modtager akutte patienter fra alle medicinske dobbeltspecialer og varetager den medicinske skadestuefunktion. Konferencer Introduktionslægen deltager i diverse konferencer, når der er tjeneste i afdeling G: Morgenkonference afholdes hverdage kl Stuegangskonference kl på alle hverdage. Tværfaglig konference med sygeplejersker, fysioterapeuter Introduktionsprogrammet Introduktion til afdeling G og FAM er koordineret i et fast program, hvor der dog også er mulighed for individuel variation alt efter hvilket behov der er (cosmicundervisning og lignende).

6 Introduktionen i egen afdeling er nøje skemalagt og gennemføres altid. Afdelingens eget introduktionsprogram er primært fokuseret på praktiske forhold vores filosofi er, at selve det faglige indlæres gennem arbejdet med patienterne og ved den løbende undervisning. Introduktionen på FAM er både fokuseret på praktiske forhold, men også på specifik faglig undervisning fra de medicinske afdelinger, som indgår i FAM. Før ansættelse udsendes introduktionsprogram m.m. Formaliseret undervisning. Introduktionslægen forventes at deltage med præsentation i tirsdags- og torsdagsundervisningen. Dag Form Undervisere Tirsdage ulige uger Undervisning omkring Alle demens og fald udredning Onsdage ulige uger* Journal Club HU-læger og speciallæger Torsdag Det Kloge Kvarter Yngre læger * anden onsdag i måneden fælles undervisning i FAM (Link) Undervisningsdage: der afholdes 2 gange per ½ år undervisningsdage, hvor alle læger møder ind, bruger formiddagen på stuegang og ambulatorium, og man mødes så alle fra kl til fælles undervisning i aktuelle emner. Underviserne er både eksterne og interne personer. Forskning Ved interesse for forskning er der et godt forskningsmiljø i den geriatriske forskningsenhed. Her vil man meget gerne hjælpe med emner, vejleding, støtte og råd til større eller mindre projekter. 4. Uddannelsesvejledning Alle læger får tildelt vejleder meddeles på forhånd. Det overordnede ansvar for videreuddannelsen påhviler den uddannelsesansvarlige overlæge. Der afholdes fast samtaler ved start samt efter 3, 6 og 9 måneder og igen til slut, samt der kan aftales yderligere samtaler, hvis der er behov for dette. Ved første samtale gennemgås nærværende uddannelsesprogram og der udfærdiges en uddannelsesplan, der dokumenteres skriftligt. Uddannelsesplanen skal anvendes som redskab til sikring af læringsprogression og godkendelse hos uddannelsesansvarlig overlæge. Alle samtaler bookes af sekretær og skal prioriteres, også selvom dette måtte resultere i overarbejde. I alle sammenhænge tilstræbes at have et lærende miljø, hvor alle er hinandens vejleder, og hvor konferencer lægger op til diskussion og refleksion. Et bærende princip i den lægelige videreuddannelse er, at det er den uddannelsessøgendes eget ansvar med støtte fra vejlederen at sikre progressionen i uddannelsen, herunder at kompetencerne evalueres løbende jf. uddannelsesplanen. En anden vigtig ting er omhyggelighed i den uddannelsessøgendes optegnelser over div. uddannelsesaktiviteter hvilke patienter har man set ift. hvilke kompetencer osv.

7 Organisering af den lægelige videreuddannelse Den uddannelsesansvarlige overlæge sørger for at den uddannelsessøgende læge får tildelt en hovedvejleder under ansættelsen i afdelingen. Afdelingen har en Uddannelsesansvarlig Yngre læge (YKYL). Alle læger med højere charge fungerer som kliniske vejledere. FAM, Odense Universitetshospital Det tilstræbes at der er et godt og trygt uddannelsesmiljø i FAM, hvor der er store muligheder for læring inden for alle intermedicinske specialer og opøve kompetencer inden for den akutte behandling. På FAM refereres omkring de faglige problemstillinger til bagvagter, der fungerer som supervisor, og som er i arbejde på afdelingen. Evt. uddannelsesmæssige problemstillinger refereres primært til hovedvejleder og uddannelsesansvarlig overlæge i afdeling G.

8

9

10

11

12 4.1 Logbog for introduktionsuddannelsen Obligatoriske kompetencer Nr. Kompetence (tekst) Dato for godkendelse 1 Varetage diagnostik, behandling, profylakse af de almindelige medicinske sygdomsmanifestationer, herunder kunne afgøre om patienten skal henvises til andet speciale. Godkendelse ved underskrift og stempel/læseligt navn på underskriver 2 Varetage god kommunikation 3 Samarbejde med kollegaer, andre personalegrupper, patienter og pårørende 4 Agere professionelt 5 Lede og organisere 6 Gennemføre stuegang 7 Varetage vagtarbejde 8 Sikre den gode udskrivelse 9 Udviser vilje og evne til kontinuerligt at opsøge ny viden, vurdere og udvikle egen ekspertise samt bidrage til udvikling af andre og faget generelt.

13 4.2 Obligatoriske kurser Generelle kurser Kursustitel Kursus i klinisk vejledning Kursusperio de Dato for godkendelse Godkendelse ved underskrift og stempel/læseligt navn på underskriver 5. Attestation for godkendte ansættelser Skemaet: Attestation for tidsmæssigt gennemført uddannelseselement i den lægelige videreuddannelse findes på Sundhedsstyrelsen hjemmeside. Skemaet underskrives af den uddannelsesansvarlige overlæge.

14 6. Hjælpeskemaer til evaluering: I1. Generisk kompetencekort til introduktionsuddannelse Det strukturerede interview er en samtale mellem den uddannelsessøgende og en vejleder. Kompetencekortet anvendes som en interviewguide, for at sikre at man i samtalens løb berører væsentlige aspekter af kompetencen. De 14 forskellige sygdomsmanifestationer diskuteres ud fra samme kompetencekort (som altså kopieres i 14 eksemplarer). I log-bogen er sygdomsmanifestationerne listet, og der er desuden suppleret med forslag til emner der kan diskuteres under den pågældende sygdomsmanifestation. Hver sygdomsmanifestation kan diskuteres ud fra 1-3 patientforløb. Lægens navn: Dato: Sygdomsmanifestation: Kompetencemål I-læge Relevant fremlæggelse af problem, handling og udfald af de observerede patienter. Kan diskutere forløb og udfald ud fra generel viden om sygdom, diagnostik, komplikationer og behandling. Overveje mulige afvigelser fra generel behandlingsplan og begrunder afvigelse. 4 Har forholdt sig til etiske forhold. 5 Forholder sig kritisk til Initial diagnostik, behandling og tolkning af vitalparametre og undersøgelsesresultater samt behov for opfølgning. 6 Differentieldiagnostiske overvejelser. 7 8 Stillingtagen til behov for videre visitation/konference med kollega. Information til patient og pårørende om aktuel behandlingsplan. Evaluering Skal forbedres Godkend t Evt. kommentarer: Det samlede kompetencemål er godkendt: Dato Navn og underskrift evaluerende vejleder

15 Hjælpeskema til generisk kompetencekort I1, med konkretiseringer. Introduktionsuddannelse. Liste over sygdomsmanifestationer over forslag til emner, som kan berøres i det casebaserede strukturerede interview. Listen er tænkt som støtte til vejleder og uddannelsessøgende læge. Brystsmerter AKS. Pleurit. Pericardit. Myoser. Gastrit. Ulcus. EKG. Åndenød Pneumoni. KOL. Inkompensatio. AFLI. Anæmi. LE.A-gas. Rgt thorax. Bevægeapparatets smerter Ledsmerter (artralgi, artrit). Rygsmerter. Smertebehandling. Feber Langvarig. Akut. Infektionsfokus. Cancer. UVI. Meningitis. Lumbalpunktur. Vægttab Tilsigtet/utilsigtet. Cancer. Infektion. Kronisk sygdom. Depression. Funktionstab. Monitorering. Fald og svimmelhed Medicin. Dehydratio. Kardielle årsager. Anæmi. Cerebrale årsager. Ortostatisme. Ødemer Nyreinsuffieciens (akut/kronisk). Inkompensatio. Elektrolytforstyrrelser. Lungeødem. Ascites. Mavesmerter og afføringsforstyrrelser Akut abdomen. Icterus. Diarre. Obstipation. Cancer. Gastroenterit. UVI/Urinretention. Lactatacidose Den terminale patient Etik. Smertebehandling. Behandlingsniveau. Kommunikation. Bevidsthedspåvirkning og /eller neurologiske udfald Apopleksi. Medicin. SAH. Hypo/hyperglykæmi. Delir. Meningitis. Facialisparese. Væske og elektrolytforstyrrelser Hypo/hyperkaliæmi. Hypo/hypernatriæmi. Dehydratio. Nyreinsufficens. Creatininstigning. Det abnorme blodbillede Anæmi. Leukæmi. Trombocytopeni. Forgiftningspatienten Alkohol. Paracetamol. NSAID. Morfika. Euforiserende stoffer. Den chokerede patient Sepsis. Hypovolæmi. Kardiogent. Anafylaksi.

16 I8. Kompetencekort til brug ved audit, Den gode udskrivelse. I8. Den gode udskrivelse, Auditskema Til brug for vurdering af kompetencen: Sikre den gode udskrivelse I samarbejde med det tværfaglige team sikre adækvat plan (plejeforanstaltninger, genoptræning, udredning) for patient, der udskrives. At formidle planen, således at det er klart for patient, hjemmepleje, praktiserende læge og evt. ambulatorielæge, hvad formål og plan for det ambulante forløb er. Der er taget stilling til Medicin efter udskrivelsen (ændringer under indlæggelse?) behov for opfølgning tidspunkt og plan for ambulant kontrol/kontakt til egen læge behov for genoptræning eventuelle særlige plejebehov herunder særlig fokus på ernæring behov for information af pårørende Det fremgår hvilken information, der er givet til patienten omkring behovet for ambulant opfølgning. Ja Nej Ikke relevant Med brug af ovenstående skema gennemfører uddannelseslægen audit på egne udskrivelser (3-5 journaler). Audit rapporten kan være mundtlig eller skriftlig og skal indeholde 1. Kort beskrivelse af resultat af audit resultater 2. Diskussion af resultatet: er det tilfredsstillende, lever det op til afdelingens instruks/praksis. Har organisatoriske forhold haft indflydelse på resultatet? 3. Konklusion og evt. forslag til forbedringer Rapporten vurderes af vejlederen på nedenstående kriterier 1. Klar og fyldestgørende beskrivelse af resultat af audit 2. Diskussion af resultaterne i relation til god medicinsk praksis og organisatoriske overvejelser. 3. Der er en klar konklusion i overensstemmelse med fund. Audit rapporten er jævnfør de ovenfor beskrevne kriterier vurderet tilfredsstillende og kompetencen således godkendt: Dato Navn og underskrift vejleder

17 I9A. Kompetencekort til brug ved vurdering af EBM opgave I9A. Kompetencevurdering ved EBM-opgave og konferencefremlæggelse Mål: Udviser vilje og evne til kontinuerligt at opsøge ny viden, vurdere og udvikle egen ekspertise samt bidrage til udvikling af andre og faget generelt. Lægens navn: Dato: Denne opgave omfatter 1) At du definerer en problemstilling, du vil analysere nærmere og formulerer dit problem til et spørgsmål, som søges besvaret i litteraturen. 2) At du foretager en litteratursøgning og vurderer de arbejder du finder. Vælg hvilke arbejder, der kan bruges til at besvare spørgsmålet. 3) At du udarbejder en konferencepræsentation (varighed ca minutter) over dine resultater. Præsentationen evalueres af vejleder og mindst 2 andre kolleger på nedenstående skema. På baggrund af fremlæggelsen og evalueringerne mødes vejleder og uddannelsessøgende læge med henblik på feedback og godkendelse. 1 2 Kompetencemål Kort og klar beskrivelse af faglig problemstilling og begrundelse for valg af problemstilling, der analyseres nærmere. Klar formulering af spørgsmål, som søges besvaret i litteraturen. 3 Præcis formulering af litteratursøgningskriterier. 4 Velbegrundet valg af litteraturreferencer, som anvendes til belysning af problemstilling. 5 Konklusion på resultater fundet i litteraturen. Evaluering Skal Godkendt forbedres 6 Diskussion af resultatet i relation til problemstillingen. 7 Konklusion og evt. implikationer for afdelingens praksis. 8 Overvejelse over egne rutiner (lægens selvrefleksion) Evt. kommentarer: Den samlede kompetence er godkendt: Dato Navn og underskrift vejleder

18 I9B. Kompetencekort til brug ved vurdering af stuegang I9B. Stuegang Den yngre læge vurderes af vejlederen, som observerer den yngre læges under en stuegang på mindst 6 patienter. Vejlederen anvender nedenstående skema til vurdering af den. Supervisor kan være den yngre læges vejleder eller anden senior læge. JA INTRODUKTION OG FORBEREDELSE Afklarer, hvem der deltager i stuegangen, sygeplejersker, andre. Aftaler med teamet om der skal være forstuegang, eller om man skal gå direkte til patientrunden, og hvordan denne skal forløbe: f.eks. hvem skal være ordstyrer, hvem gør hvad, hvornår? Afklarer om der er organisatoriske problemer af betydning for beslutning på stuegangen, f.eks. belægning, forventet antal nyindlagte, forventet udskrevne og personalemangel. PATIENTRUNDE, GENNEMGANG AF PATIENTER Gennemgår hver enkelt patient og danner sig et overblik over patientforløbet i forhold til undersøgelses- og behandlingsplanen. Gennemgår indkomne prøvesvar, evt. andre undersøgelser, medicinordinationer m.m., foretager relevante opfølgninger og evt. justeringer. Varetager en effektiv konsultation med hver enkelt patient og inddrager plejepersonalets observationer og anden information. Fokuserer sammen med teamet de medicinske problemstillinger, der skal tages stilling til i forhold til undersøgelses- og behandlingsplanen. Afklarer om der er behov for ændring i forhold til planen. Resumerer forløbet sammen med patienten og planen for det videre forløb, herunder evt. estimeret tidspunkt for udskrivelse. Specificerer områder, der evt. først kan tages stilling til senere, f.eks. pga. behov for konsultation ved ældre kollega, tilsyn, konference m.m. Sikrer sig, at patienten har forstået plan og beslutning. Afslutning Sammenfatter stuegangen sammen med teamet, fokuserer problemstillinger og rationaliserer disse til: 1) problemer, der er/kan afhandles her og nu, 2) patienter, der skal gennemgås yderligere før stillingtagen (evt. ved senior kollega) og 3) problemer, der skal håndteres på konference. Resumerer aftaler med personalet, f.eks. bestilling af undersøgelser og behandling, hvornår laves henvisninger, recepter, epikriser m.m. og hvornår vil der blive fulgt op på stuegangen, evt. information til vagthold. Evaluerer stuegangsforløbet sammen med personalet. F.eks. hvad forløb godt, hensigtsmæssigt, tilfredsstillende, hvad gjorde ikke? (evalueringspunkter skal være aftalt inden stuegang begynder) Denne kompetence er samlet vurderet som godkendt - (ja i alle felter) Navn på yngre læge Supervisors underskrift Dato:

19 360 graders evaluering, kort vejledning til uddannelseslæge og vejleder. 360 graders evaluering Kompetencer indenfor rollerne kommunikation, samarbejde, ledelse og administration samt professionalisme bedømmes ved en 360 graders evaluering. Bedømmelsen finder sted mindst 1 gang i introduktionsstilling og mindst 1 gang i hoveduddannelse. Af og til kan der være behov for at gennemføre evalueringen flere gange. Den uddannelsessøgende læge deler 360 gradersskemaet ud til bedømmerne, og vi foreslår, at der så vidt muligt er mindst 8 bedømmere. Bedømmerne kan udvælges af den uddannelsessøgende læge eller af afdelingen. På nogle afdelinger har man et fast panel, fra hvilket man kan vælge sine bedømmere. Bedømmerne skal repræsentere forskellige personalegrupper heriblandt yngre og seniore lægekolleger, plejepersonale og andre. Det er vigtigt, at alle bedømmere har kendskab til den uddannelsessøgende læge og det skal tilsigtes, at der er repræsentanter som har indblik i flere af lægens arbejdsfunktioner (stuegang, vagt, ambulatorium). Den uddannelsessøgende giver vejlederen en liste over de bedømmere, der er valgt. Vejlederen bør ikke selv være en af bedømmerne. Vejlederen er ansvarlig for at indsamle skemaerne. Skemaet nedenfor udfyldes af den uddannelsessøgende læge og afleveres til vejlederen. Det er en væsentlig speciallægekompetence at kunne reflektere over egne stærke og svage sider. Den vigtigste del af 360 graders evalueringen er feedbacksamtalen. Evalueringen berører så mange områder af éns adfærd, at der altid vil være områder, hvor man falder dårligere ud end andre. Evalueringen kan bruges som en hjælp til at få øje på egne svage og stærke sider, så man bevidst og med støtte fra vejleder kan arbejde med svage områder og udnytte stærke områder. Forud for feedbacksamtalen udfærdiger vejlederen en rapport, som er den uddannelsessøgende læges ejendom. Rapporten vurderes under hensyntagen til uddannelsestrin (introduktion eller hoveduddannelse). Uddannelseslægen anbefales at gemme rapporten til brug i det videre uddannelsesforløb. Det er vejlederens vurdering om han/hun kan attestere kompetencerne inden for de 4 roller som opnået, eller om der er behov for at evalueringen gentages. Dette aftales i givet fald mellem vejleder og uddannelseslæge og skrives ind i den personlige uddannelsesplan. Den uddannelses læge er: Vejlederen er: Dato for selvevaluering:

20 360 graders skema til selvevaluering, udfyldes af uddannelseslægen 360 graders skema til selv evaluering Kommunikation Beskriv hvordan du oplever din kompetence i relation til at. 1. Indhente information fra patienter og pårørende eksempelvis stille relevante spørgsmål, lytte og forstå, og give plads til samtalepartneren 2. Videregive og indhente information ved tværfaglige møder, ved stuegang og konferencer og i journalnotater,, eksempelvis fremstille en problemstilling kortfattet og struktureret, samt formulere en konklusion Samarbejde Beskriv hvordan du oplever din kompetence i relation til at. 1. Samarbejde med andre faggrupper, eksempelvis planlægge sit eget arbejde under hensyntagen til andre personalegrupper og pårørende, vejlede og supervisere ved behov, overholde aftaler 2. Videregive og indhente information ved tværfaglige møder, ved stuegang og konferencer og i journalnotater,, eksempelvis fremstille en problemstilling kortfattet og struktureret, samt formulere en konklusion

21 360 graders skema til selvevaluering, udfyldes af uddannelseslægen Organisator, leder og administrator Beskriv hvordan du oplever din kompetence i relation til at. 1. Administrere sin egen tid, eksempelvis at blive færdig til tiden med stuegang/ambulatorie/vagtarbejde, samtaler, med andre opgaver og bevare overblikket over opgaverne også i pressede situationer 2. Lede og fordele arbejdsopgaver, eksempelvis lede et vagthold, fordele opgaver i forbindelse med stuegang herunder vide, hvilke opgaver lægen bør bede andre varetage. Professionalisme Beskriv hvordan du oplever din kompetence i relation til at. 1. Forholde sig etisk til en problemstilling, eksempelvis omtale patienter, kolleger og samarbejdspartnere respektfuldt, og overveje det etiske i en mulig behandling 2. Forholde sig til egne evner og begrænsninger, eksempelvis søge hjælp ved behov, kende egne læringsbehov, planlægge egen uddannelse, følge med i specialets udvikling, vedligeholde videnskabelig viden, forholde sig til egne karrieremuligheder. Hvilket af de ovenfor anførte områder har du mest behov for at arbejde med? og hvordan vil du gøre det?

22 360 graders skema til bedømmere 360 graders skema til bedømmere Kære bedømmer. Læger skal mestre en række kompetencer udover de rent medicinsk faglige. De skal være gode til at samarbejde, kommunikere, administrere, planlægge og undervise osv. Som et led i udviklingen af alle disse kompetencer er der brug for samarbejdspartneres vurdering. På vedlagte skema vil vi derfor bede om, at du så omhyggeligt som muligt vurderer lægens adfærd på en række felter. Det er vigtigt at du beskriver både lægens stærke og svage sider. Kommentarer har størst værdi, når de er konkrete, meget gerne med konkrete eksempler. Dine svar vil sammen med de andre bedømmeres blive brugt i en samtale mellem den uddannelsessøgende læge og dennes vejleder. Der er 8 spørgsmål. Det tager ca. 15 minutter at besvare skemaet. Du skal besvare skemaet ud fra din egen oplevelse af læge ikke ud fra hvad du har hørt fra andre. Der kan være enkelte spørgsmål, du derfor ikke har mulighed for at besvare. Vi vil bede dig om at underskrive din bedømmelse og fremsende den til lægens vejleder. Vejleder har på den måde mulighed for at opsøge dig, hvis der er behov for at uddybe. Du er anonym i forhold til den uddannelsessøgende. Når vejlederen har brugt din besvarelse bliver skemaet destrueret. Tak for hjælpen! Den uddannelses læge er: Vejlederen er: Dato for bedømmelse: Bedømmer: Faggruppe: Navn:

23 360 graders skema til bedømmere Kommunikation Beskriv din oplevelse af denne læges evne til at. 1. Indhente information fra patienter og pårørende eksempelvis stille relevante spørgsmål, lytte og forstå og give plads til samtalepartneren 2. Videregive og indhente information ved tværfaglige møder, ved stuegang og konferencer og i journalnotater, eksempelvis at fremstille en problemstilling kortfattet og struktureret, samt formulere en konklusion Samarbejde Beskriv din oplevelse af denne læges evne til at. 1. Samarbejde med andre faggrupper, eksempelvis at planlægge sit eget arbejde under hensyntagen til andre personalegrupper og pårørende, vejlede og supervisere ved behov, overholde aftaler 2. Videregive og indhente information ved tværfaglige møder, ved stuegang og konferencer og i journalnotater,, eksempelvis fremstille en problemstilling kortfattet og struktureret, samt formulere en konklusion

24 360 graders skema til bedømmere Organisator, leder og administrator Beskriv din oplevelse af denne læges evne til at. 1. Administrere sin egen tid, eksempelvis at blive færdig til tiden med stuegang/ambulatorie/vagtarbejde, samtaler, med andre opgaver og bevare overblikket over opgaverne også i pressede situationer 2. Lede og fordele arbejdsopgaver, eksempelvis lede et vagthold, fordele opgaver i forbindelse med stuegang herunder vide, hvilke opgaver lægen bør bede andre varetage. Professionalisme Beskriv din oplevelse af denne læges evne til at. 1. Forholde sig etisk til en problemstilling, eksempelvis omtale patienter, kolleger og samarbejdspartnere respektfuldt, og overveje det etiske i en mulig behandling 2. Forholde sig til egne evner og begrænsninger, eksempelvis søge hjælp ved behov, kende egne læringsbehov, planlægge egen uddannelse, følge med i specialets udvikling, vedligeholde videnskabelig viden, forholde sig til egne karrieremuligheder.

25 360 graders skema til bedømmere Hvis du skulle give denne læge et godt råd for at blive endnu dygtigere hvad skulle det så være?

26 360 graders skema til bedømmere Attestation for tidsmæssigt gennemført uddannelseselement i den lægelige videreuddannelse Læge.. CPR -.. har som delelement af den kliniske basisuddannelse eller har som introduktionsuddannelse / delelement af hoveduddannelsesforløb i speciallægeuddannelsen i... gennemført Ansættelse ved i perioden fra: (Uddannelsesstedets navn og afd.) til: Stillingsnummer Det attesteres, at: Den uddannelsessøgende læge har haft funktion i det anførte tidsrum. Det bekræftes samtidig, at der ikke har været sygefravær mv. der overstiger 10 % af uddannelsesdelen. Sted og dato Uddannelsesansvarlig overlæges underskrift Uddannelsesansvarlig overlæges stempel

I1. Generisk kompetencekort til medicinske ekspertkompetencer i introduktionsuddannelsen

I1. Generisk kompetencekort til medicinske ekspertkompetencer i introduktionsuddannelsen I1. Generisk kompetencekort til medicinske ekspertkompetencer i introduktionsuddannelsen I1. Generisk kompetencekort til introduktionsuddannelse Det strukturerede interview er en samtale mellem den uddannelsessøgende

Læs mere

Generisk kompetencekort til case baserede strukturerede interviews

Generisk kompetencekort til case baserede strukturerede interviews FIM1, kompetencekort til medicinske ekspertkompetencer, hoveduddannelsen. Generisk kompetencekort til case baserede strukturerede interviews Det strukturerede interview er en samtale mellem den uddannelsessøgende

Læs mere

Målbeskrivelse for. Introduktionsuddannelsen I de Intern Medicinske Specialer

Målbeskrivelse for. Introduktionsuddannelsen I de Intern Medicinske Specialer Målbeskrivelse for Introduktionsuddannelsen I de Intern Medicinske Specialer 1 Sundhedsstyrelsen Dansk Selskab for Intern Medicin Juli 2013Målbeskrivelse for speciallægeuddannelsen i Intern Medicin Redaktion

Læs mere

!!! "!#$!!!!% & '! ( )!! & *+,,!!!!!!! )! & %!!! --!! (-!(!!!!! &.!!!!!!!!!%!! &.!) )! ( (!! -! ( (&!!!!!! -!! )!!!-!! & /!!,,!!!

!!! !#$!!!!% & '! ( )!! & *+,,!!!!!!! )! & %!!! --!! (-!(!!!!! &.!!!!!!!!!%!! &.!) )! ( (!! -! ( (&!!!!!! -!! )!!!-!! & /!!,,!!! " #$ % ' ( ) *+,, ) % ( (. %. ) ) ( ( ( ( ) /,, % $ 0/# 1/2 3 4 % 3 5 6 ' 5 + 4 7%8 #( '3 ,, 9 4 7 /( # # 7( : ( ; 40 1 ( 2 < ; # ( /( # = 8 9 #( " #$ % :>? ; * $ #( # " # ; $. $,4$$@@AAA. $ /$, $ %

Læs mere

Uddannelsesprogram for den fælles Introduktionsuddannelse i Intern medicin

Uddannelsesprogram for den fælles Introduktionsuddannelse i Intern medicin Uddannelsesprogram for den fælles Introduktionsuddannelse i Intern medicin Center for Ortopædi og Medicin, Medicinsk klinik og Geriatrisk klinik, Aabenraa, Sygehus Sønderjylland Din introduktionsstillings

Læs mere

Portefølje. Hoveduddannelsesstilling. Klinisk Onkologi. November 2015

Portefølje. Hoveduddannelsesstilling. Klinisk Onkologi. November 2015 Portefølje Hoveduddannelsesstilling i Klinisk Onkologi November 2015 Indholdsfortegnelse INDLEDNING... 3 1. ANSÆTTELSE: medicinsk afdeling... 4 Introduktionssamtale intern medicin, 12 måneders ansættelse...

Læs mere

Uddannelsesprogram Intern Medicin; Geriatri

Uddannelsesprogram Intern Medicin; Geriatri Uddannelsesprogram Intern Medicin; Geriatri Medicinsk afdeling, Geriatrisk afsnit, Kolding Sygehus, SLB Geriatrisk afdeling G, OUH, Odense Universitetshospital Medicinsk afdeling/ geriatrisk afsnit SLB

Læs mere

Uddannelsesprogram for introduktionsuddannelsen på anæstesiologisk afdeling Slagelse- sygehus

Uddannelsesprogram for introduktionsuddannelsen på anæstesiologisk afdeling Slagelse- sygehus Uddannelsesprogram for introduktionsuddannelsen på anæstesiologisk afdeling Slagelse- sygehus Indholdsfortegnelse: Indledning Præsentation af uddannelsesforløbet Beskrivelse af afdelingen Præsentation

Læs mere

Uddannelsesprogram. Region Syd. Intern Medicin: Geriatri

Uddannelsesprogram. Region Syd. Intern Medicin: Geriatri Uddannelsesprogram Region Syd Intern Medicin: Geriatri Geriatrisk Afdeling G og Medicinsk Afdeling M, OUH Svendborg & Geriatrisk Afdeling G, OUH Odense februar 2014 Navn: Uddannelsesprogram for Hoveduddannelsen

Læs mere

Revideret specialevejledning for intern medicin: geriatri (version til ansøgning)

Revideret specialevejledning for intern medicin: geriatri (version til ansøgning) Revideret specialevejledning for intern medicin: geriatri (version til ansøgning) Specialevejledningen er udarbejdet som led i Sundhedsstyrelsens specialeplanlægning, jf. sundhedslovens 208, som omhandler

Læs mere

Specialevejledning for intern medicin: geriatri

Specialevejledning for intern medicin: geriatri j.nr. 7-203-01-90/21 Specialevejledning for intern medicin: geriatri Sundhedsplanlægning Islands Brygge 67 2300 København S Tlf. 72 22 74 00 Fax 72 22 74 19 E-post info@sst.dk Specialebeskrivelse Intern

Læs mere

Vejledning - Inspektorrapport

Vejledning - Inspektorrapport Vejledning - Inspektorrapport Dette er en skabelon til en inspektorrapport. Rapporten indgår som et integreret element i Inspektorordningen. Formålet med rapporten er at indsamle og beskrive centrale elementer

Læs mere

HOVEDUDDANNELSE I GERIATRI. Uddannelsesprogram for

HOVEDUDDANNELSE I GERIATRI. Uddannelsesprogram for HOVEDUDDANNELSE I GERIATRI Forløb Odense - Uddannelsesprram for (Uddannelses søgende læge) SEPTEMBER 2009 kol-od-kol HUDD aug'09.doc Sept 2009 Side 1. INDLEDNING... FEJL! BOGMÆRKE ER IKKE DEFINERET. BESKRIVELSE

Læs mere

Målbeskrivelse for den Fælles Introduktionsuddannelse i de Intern Medicinske Specialer

Målbeskrivelse for den Fælles Introduktionsuddannelse i de Intern Medicinske Specialer Målbeskrivelse for den Fælles Introduktionsuddannelse i de Intern Medicinske Specialer Sundhedsstyrelsen Dansk Selskab for Intern Medicin Marts 2008 1 Målbeskrivelse for den fælles introduktionsuddannelse

Læs mere

Den kliniske basisuddannelse i Videreuddannelsesregion Nord

Den kliniske basisuddannelse i Videreuddannelsesregion Nord Den kliniske basisuddannelse i Videreuddannelsesregion Nord Lægefaglig indstilling Hospital/sygehus: Sammensætning af kliniske basisforløb: 1. ansættelsessted 2. ansættelsessted 1. Medicinsk Afdeling,

Læs mere

Uddannelsesprogram. Den Kliniske Basisuddannelse. Afdeling, hospital / Afdeling, hospital el. Almen praksis. Målbeskrivelse årstal

Uddannelsesprogram. Den Kliniske Basisuddannelse. Afdeling, hospital / Afdeling, hospital el. Almen praksis. Målbeskrivelse årstal Uddannelsesprogram Den Kliniske Basisuddannelse Afdeling, hospital / Afdeling, hospital el. Almen praksis Målbeskrivelse årstal Godkendt xx.xx.xxxx af DRRLV (udfyldes af VUS) INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Indledning...3

Læs mere

Introduktion til Medicinsk/Pædiatrisk afdeling, D.I.H.

Introduktion til Medicinsk/Pædiatrisk afdeling, D.I.H. Introduktion til Medicinsk/Pædiatrisk afdeling, D.I.H. Indledning Dronning Ingrids Hospital tjener som lokalsygehus for distriktet Nuuk og som landsdækkende sygehus for de øvrige distrikter. Optageområdet

Læs mere

Uddannelsesprogram for Introduktiosstilling i pædiatri ved Pædiatrisk afdeling på Sydvestjysk Sygehus Esbjerg

Uddannelsesprogram for Introduktiosstilling i pædiatri ved Pædiatrisk afdeling på Sydvestjysk Sygehus Esbjerg Uddannelsesprogram for Introduktiosstilling i pædiatri ved Pædiatrisk afdeling på Sydvestjysk Sygehus Esbjerg 1 Beskrivelse af børneafdelingen i Esbjerg Afdelingen består af: børnemodtagelse stationært

Læs mere

Uddannelsesprogram. for uddannelsessøgende læger på Neurologisk Afdeling, Sygehus Lillebælt, Vejle Sygehus

Uddannelsesprogram. for uddannelsessøgende læger på Neurologisk Afdeling, Sygehus Lillebælt, Vejle Sygehus Uddannelsesprogram for uddannelsessøgende læger på Neurologisk Afdeling, Sygehus Lillebælt, Vejle Sygehus a. Hoveduddannelsesstilling i neurologi b. Introduktionsstilling i neurologi c. Sideuddannelse

Læs mere

Uddannelsesprogram for den fælles Introduktionsuddannelse i de Intern Medicinske Specialer

Uddannelsesprogram for den fælles Introduktionsuddannelse i de Intern Medicinske Specialer 1 års ansættelse Uddannelsesprogram for den fælles Introduktionsuddannelse i de Intern Medicinske Specialer Geriatrisk afdeling G Odense Universitetshospital Din introduktionsstillings sammensætning: 1.

Læs mere

Uddannelsesprogram for den fælles Introduktionsuddannelse i de Intern Medicinske Specialer

Uddannelsesprogram for den fælles Introduktionsuddannelse i de Intern Medicinske Specialer 1 års ansættelse Uddannelsesprogram for den fælles Introduktionsuddannelse i de Intern Medicinske Specialer Infektionsmedicinsk Afdeling Q Odense Universitets hospital (OUH) Din introduktionsstillings

Læs mere

Vejledning - Inspektorrapport

Vejledning - Inspektorrapport Vejledning - Inspektorrapport Dette er en skabelon til en inspektorrapport. Rapporten indgår som et integreret element i Inspektorordningen. Formålet med rapporten er at indsamle og beskrive centrale elementer

Læs mere

Uddannelsesprogram for introduktionsstilling i dermatologi i Region Nord

Uddannelsesprogram for introduktionsstilling i dermatologi i Region Nord 1 Uddannelsesprogram for introduktionsstilling i dermatologi i Region Nord 1. Indledning Det dermato-venerologiske speciale varetager forebyggelse, diagnostik, behandling og forskning inden for hudsygdomme

Læs mere

Behov for forbedringer. Introduktionen har begrænset værdi. Har begrænset værdi for uddannelsessøgende. læger. Ikke alle har personlige. gange.

Behov for forbedringer. Introduktionen har begrænset værdi. Har begrænset værdi for uddannelsessøgende. læger. Ikke alle har personlige. gange. Inspektorrapport Inspektorernes vurdering af temaer Den skematiske rapport skal uddybes under konklusionen. Afkryds et felt i hver række Sygehus Afdeling Dato for besøg Helsingør Hospital Reumatologisk

Læs mere

Dette er en skabelon til et selvevalueringsskema. Skemaet indgår som en integreret element i Inspektorordningen.

Dette er en skabelon til et selvevalueringsskema. Skemaet indgår som en integreret element i Inspektorordningen. Vejledning Dette er en skabelon til et selvevalueringsskema. Skemaet indgår som en integreret element i Inspektorordningen. Formålet med skemaet er indsamle og beskrive væsentlige forhold på en afdeling

Læs mere

DAGENS MEDICINS KBU-GUIDE 2016

DAGENS MEDICINS KBU-GUIDE 2016 DAGENS MEDICINS KBU-GUIDE 2016 INDHOLD VEJLE SYGEHUS S.2 KOLDING SYGEHUS S.6 FREDERICIA SYGEHUS S.9 Klinisk basisuddannelse på Vejle Sygehus Vejle Sygehus svarer på 22 spørgsmål om KBU 1. Hvilke uddannelsesforløb

Læs mere

DAGENS MEDICINs KBU-GUIDE 2015

DAGENS MEDICINs KBU-GUIDE 2015 DAGENS MEDICINs KBU-GUIDE 2015 SYGEHUS LILLEBÆLT Vejle Sygehus, side 2 Kolding Sygehus, side 5 Fredericia Sygehus, side 7 KBU guide Vejle Sygehus 1. Hvilke uddannelsesforløb har jeres hospital/praksis?

Læs mere

Uddannelsesprogram for Den fælles Introduktionsuddannelse i de Intern Medicinske Specialer. Medicinsk afdeling. Vejle Sygehus.

Uddannelsesprogram for Den fælles Introduktionsuddannelse i de Intern Medicinske Specialer. Medicinsk afdeling. Vejle Sygehus. Uddannelsesprogram for Den fælles Introduktionsuddannelse i de Intern Medicinske Specialer Medicinsk afdeling Vejle Sygehus Sygehus Lillebælt Februar 2014 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 2. Uddannelsens

Læs mere

Dette er en skabelon til en inspektorrapport. Rapporten indgår som en integreret element i Inspektorordningen.

Dette er en skabelon til en inspektorrapport. Rapporten indgår som en integreret element i Inspektorordningen. Vejledning Dette er en skabelon til en inspektorrapport. Rapporten indgår som en integreret element i Inspektorordningen. Formålet med rapporten er indsamle og beskrive centrale elementer på en afdeling

Læs mere

Behov for forbedringer. Introduktionen har begrænset værdi. Har begrænset værdi for uddannelsessøgende. læger. Ikke alle har personlige. gange.

Behov for forbedringer. Introduktionen har begrænset værdi. Har begrænset værdi for uddannelsessøgende. læger. Ikke alle har personlige. gange. Inspektorrapport Inspektorernes vurdering af temaer Den skematiske rapport skal uddybes under konklusionen. Afkryds et felt i hver række Sygehus Afdeling Dato for besøg Sygehus Vendsyssel, Hjørring Anæstesien,

Læs mere

PRAKTISK TJEKLISTE INTRODUKTIONSUDDANNELSEN, KLINISK ONKOLOGI

PRAKTISK TJEKLISTE INTRODUKTIONSUDDANNELSEN, KLINISK ONKOLOGI PRAKTISK TJEKLISTE INTRODUKTIONSUDDANNELSEN, KLINISK ONKOLOGI Kompetencemål STUEGANG 1. Danne sig overblik over stuegangen og prioritere opgaverne i samarbejde med stuegangsteamet (forstuegang) 3. Lave

Læs mere

Introduktionen har begrænset værdi for YL. Har begrænset værdi for YL. Ikke alle har personlige uddannelses-planer. Enkelte yngre læger deltager

Introduktionen har begrænset værdi for YL. Har begrænset værdi for YL. Ikke alle har personlige uddannelses-planer. Enkelte yngre læger deltager Rapport Inspektorernes vurdering af temaer Den skematiske rapport skal uddybes under konklusionen. Afkryds et felt i hver række Sygehus Afdeling Dato for besøg Specificering af Rating scale Holstebro neurologisk

Læs mere

Uddannelsesprogram for den Fælles Introduktionsuddannelse i de Intern Medicinske Specialer

Uddannelsesprogram for den Fælles Introduktionsuddannelse i de Intern Medicinske Specialer Uddannelsesprogram for den Fælles Introduktionsuddannelse i de Intern Medicinske Specialer Reumatologisk Afdeling U, Århus Universitetshospital/Århus Sygehus Uddannelsesprogram for den Fælles Introduktionsuddannelse

Læs mere

Uddannelsesprogram for den fælles Introduktionsuddannelse i de Intern Medicinske Specialer

Uddannelsesprogram for den fælles Introduktionsuddannelse i de Intern Medicinske Specialer 1 års ansættelse Uddannelsesprogram for den fælles Introduktionsuddannelse i de Intern Medicinske Specialer Medicinsk afdeling Fredericia Sygehus Din introduktionsstillings sammensætning: 1. 6 måneders

Læs mere

Introduktionsuddannelse

Introduktionsuddannelse Introduktionsuddannelse Uddannelsesprogram for Klinisk Biokemi Region Syddanmark Odense Universitetshospital Maj 2012 Side 1 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 2 1. Indledning... 3 2.1. Uddannelsens

Læs mere

Du skal i besvarelsen tage udgangspunkt i de mål og kompetencer, der er beskrevet i uddannelsesprogrammet for det pågældende uddannelseselement.

Du skal i besvarelsen tage udgangspunkt i de mål og kompetencer, der er beskrevet i uddannelsesprogrammet for det pågældende uddannelseselement. SPØRGESKEMA EVALUER.DK Du skal nu foretage en evaluering af det uddannelsessted, hvor du netop har afsluttet eller er ved at afslutte et uddannelseselement. Besvarelsen tager ca. 10-15 min. Vigtig tilbagemelding

Læs mere

KONG CHRISTIAN X S GIGTHOSPITAL

KONG CHRISTIAN X S GIGTHOSPITAL KONG CHRISTIAN X S GIGTHOSPITAL (bilag 4) Præsentation af sygehuset Kong Chr. X's Gigthospital fungerer som reumatologisk afdeling for Sønderjysk Sygehus (i Region Syddanmark); men modtager også reumatologiske

Læs mere

DAGENS MEDICINs KBU-GUIDE 2016

DAGENS MEDICINs KBU-GUIDE 2016 DAGENS MEDICINs KBU-GUIDE 2016 SYGEHUS LILLEBÆLT Vejle Sygehus, side 2 Kolding Sygehus, side 5 Fredericia Sygehus, side 7 KBU guide Vejle Sygehus www.dagensmedicin.dk/karriere/kbu-guiden/vejle-sygehus

Læs mere

Inspektorrapport. Temaer. Nyremedicinsk Klinik, Medicinsk Center. Besøgsdato 24-02-2015. Særdeles god. Utilstrækkelig Behov for.

Inspektorrapport. Temaer. Nyremedicinsk Klinik, Medicinsk Center. Besøgsdato 24-02-2015. Særdeles god. Utilstrækkelig Behov for. Score Utilstrækkelig Behov for forbedringer Tilstrækkelig Særdeles god Inspektorrapport SST-id INSPBES-00002257 Afdelingsnavn Nyremedicinsk Klinik, Medicinsk Center Hospitalsnavn Sygehus Sønderjylland

Læs mere

Målbeskrivelse for den fælles grunduddannelse i de intern medicinske specialer

Målbeskrivelse for den fælles grunduddannelse i de intern medicinske specialer beskrivelse for den fælles grunduddannelse i de intern medicinske specialer Sundhedsstyrelsen Dansk Selskab for Intern Medicin Juli 2013 1 beskrivelse for den fælles grunduddannelse i Intern Medicin Redaktion

Læs mere

Uddannelsesprogram for den fælles Introduktionsuddannelse i de Intern Medicinske Specialer

Uddannelsesprogram for den fælles Introduktionsuddannelse i de Intern Medicinske Specialer 1 års ansættelse Uddannelsesprogram for den fælles Introduktionsuddannelse i de Intern Medicinske Specialer Hjertemedicinsk/medicinsk afdeling Vejle Sygehus Sygehus Lillebælt April 2012 Din introduktionsstillings

Læs mere

Særdeles god Introduktion til afdelingen. Introduktionen har begrænset værdi. Har begrænset værdi for uddannelsessøgende. læger

Særdeles god Introduktion til afdelingen. Introduktionen har begrænset værdi. Har begrænset værdi for uddannelsessøgende. læger Inspektorrapport Inspektorernes vurdering af temaer Den skematiske rapport skal uddybes under konklusionen. Afkryds et felt i hver række Sygehus RH Afdeling Kæbekirurgisk afd Dato for besøg 25. februar

Læs mere

Uddannelsesprogram. Region Syddanmark. Intern medicin: Gastroenterologi og Hepatologi. Medicinsk Afdeling, Sygehus Lillebælt, Vejle Sygehus

Uddannelsesprogram. Region Syddanmark. Intern medicin: Gastroenterologi og Hepatologi. Medicinsk Afdeling, Sygehus Lillebælt, Vejle Sygehus Uddannelsesprogram Region Syddanmark Intern medicin: Gastroenterologi og Hepatologi Medicinsk Afdeling, Sygehus Lillebælt, Vejle Sygehus og Afdeling for Medicinske Mavetarmsygdomme S, OUH Odense Universitetshospital

Læs mere

Modul Modul EBM-opgave Modul EBM-opgaven +360⁰ ⁰

Modul Modul EBM-opgave Modul EBM-opgaven +360⁰ ⁰ Kompetencefordeling på modulerne 1-3. Fælles grunduddannelse i de intern medicinske specialer November 2010 Mål Gråsten Esbjerg/Vejle/Svendborg S1 Brystsmerter Modul 1 Modul 1 S2 Respirationspåvirkning

Læs mere

INTRODUKTION TIL I-STILLING

INTRODUKTION TIL I-STILLING Holstebro, d. 9. januar 2004 INTRODUKTION TIL I-STILLING Psykiatrisk afd., P, ved Holstebro Sygehus, dækket et befolkningsgrundlag på ca. 120.000 indbyggere svarende til Ringkøbing Amts 9 nordlige kommuner.

Læs mere

Uddannelsesprogram for YL-navn. Introduktionsstilling i Almen Medicin. Praksisnavn Adresse Post/by

Uddannelsesprogram for YL-navn. Introduktionsstilling i Almen Medicin. Praksisnavn Adresse Post/by Den Lægelige Videreuddannelse Uddannelsesprogram for YL-navn Introduktionsstilling i Almen Medicin Praksisnavn Adresse Post/by Redigeret 1. marts 2009 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 2 Indledning...

Læs mere

Vejledning - Inspektorrapport

Vejledning - Inspektorrapport Vejledning - Inspektorrapport Dette er en skabelon til en inspektorrapport. Rapporten indgår som et integreret element i Inspektorordningen. Formålet med rapporten er at indsamle og beskrive centrale elementer

Læs mere

Vejledning - Inspektorrapport

Vejledning - Inspektorrapport Vejledning - Inspektorrapport Dette er en skabelon til en inspektorrapport. Rapporten indgår som et integreret element i Inspektorordningen. Formålet med rapporten er at indsamle og beskrive centrale elementer

Læs mere

Portefølje. Hoveduddannelsesstilling. Klinisk Onkologi. Juni 2015

Portefølje. Hoveduddannelsesstilling. Klinisk Onkologi. Juni 2015 Portefølje Hoveduddannelsesstilling i Klinisk Onkologi Juni 2015 Indholdsfortegnelse INDLEDNING... 3 1. ANSÆTTELSE: medicinsk afdeling... 4 Introduktionssamtale intern medicin... 5 Justeringsssamtale intern

Læs mere

Introduktionen har begrænset værdi for YL. Har begrænset værdi for YL. Ikke alle har personlige uddannelses-planer. Enkelte yngre læger deltager

Introduktionen har begrænset værdi for YL. Har begrænset værdi for YL. Ikke alle har personlige uddannelses-planer. Enkelte yngre læger deltager Rapport Inspektorernes vurdering af temaer Den skematiske rapport skal uddybes under konklusionen. Afkryds et felt i hver række Sygehus Afdeling Dato for besøg Specificering af Rating scale Sønderborg

Læs mere

Inspektorrapport. Temaer. Afdelingsnavn. Besøgsdato 31-10-2014. Særdeles god. Utilstrækkelig Behov for. Tilstrækkelig. forbedringer.

Inspektorrapport. Temaer. Afdelingsnavn. Besøgsdato 31-10-2014. Særdeles god. Utilstrækkelig Behov for. Tilstrækkelig. forbedringer. Score Utilstrækkelig Behov for forbedringer Tilstrækkelig Særdeles god Inspektorrapport SST-id INSPBES-00002330 Afdelingsnavn FAM Hospitalsnavn Sydvestsjysk sygehus Besøgsdato 31-10-2014 Temaer Introduktion

Læs mere

Vejledning - Inspektorrapport

Vejledning - Inspektorrapport Vejledning - Inspektorrapport Dette er en skabelon til en inspektorrapport. Rapporten indgår som et integreret element i Inspektorordningen. Formålet med rapporten er at indsamle og beskrive centrale elementer

Læs mere

Vejledning - Selvevalueringsskema

Vejledning - Selvevalueringsskema Vejledning - Selvevalueringsskema Dette er en skabelon til et selvevalueringsskema. Skemaet indgår som en integreret element i Inspektorordningen. Formålet med skemaet er indsamle og beskrive væsentlige

Læs mere

Introduktionsprogram

Introduktionsprogram Specialuddannelsen for sygeplejersker i intensiv sygepleje Andet intensivt afsnit Opvågningsafsnittet Introduktionsprogram Pædagogisk arbejdsgruppe/januar 2011 Side 1 af 7 1 INDLEDNING Dette introduktionsprogram

Læs mere

Kvalifikationskort # 1 for hoveduddannelse i almen medicin

Kvalifikationskort # 1 for hoveduddannelse i almen medicin Akutområdet Kvalifikationskort # 1 for hoveduddannelse i almen medicin Feedback og kompetencevurdering. For at sikre, at lægen selvstændigt kan varetage udredning og behandling af diverse akutte patienter,

Læs mere

Uddannelsesprogram. For introduktionsstilling i de intern medicinske specialer. Videreuddannelsesregion Syd

Uddannelsesprogram. For introduktionsstilling i de intern medicinske specialer. Videreuddannelsesregion Syd Uddannelsesprogram For introduktionsstilling i de intern medicinske specialer Videreuddannelsesregion Syd Reumatologisk afdeling C OUH Odense Universitetshospital November 2013 Uddannelsesprogram for den

Læs mere

Inspektorrapport. Temaer. Besøgsdato Særdeles god. Utilstrækkelig Behov for. Tilstrækkelig. forbedringer. Score X X X

Inspektorrapport. Temaer. Besøgsdato Særdeles god. Utilstrækkelig Behov for. Tilstrækkelig. forbedringer. Score X X X Score Utilstrækkelig Behov for forbedringer Tilstrækkelig Særdeles god Inspektorrapport SST-id INSPBES-00000355 Afdelingsnavn Hæmatologisk klinik Hospitalsnavn Ålborg Universitetshospital Besøgsdato 28-05-2015

Læs mere

Vejledning - Inspektorrapport

Vejledning - Inspektorrapport Vejledning - Inspektorrapport Dette er en skabelon til en inspektorrapport. Rapporten indgår som et integreret element i Inspektorordningen. Formålet med rapporten er at indsamle og beskrive centrale elementer

Læs mere

Uddannelsesprogram. for uddannelsessøgende læger på Neurologisk Afdeling, Sygehus Lillebælt, Vejle Sygehus

Uddannelsesprogram. for uddannelsessøgende læger på Neurologisk Afdeling, Sygehus Lillebælt, Vejle Sygehus Uddannelsesprogram for uddannelsessøgende læger på Neurologisk Afdeling, Sygehus Lillebælt, Vejle Sygehus a. Hoveduddannelsesstilling i neurologi b. Introduktionsstilling i neurologi c. Sideuddannelse

Læs mere

Den lægelige videreuddannelse Uddannelsesprogram

Den lægelige videreuddannelse Uddannelsesprogram Den lægelige videreuddannelse Hoveduddannelsesforløb i Almen Medicin, psykiatrisk ansættelse Psykiatrisk Afdeling Aabenraa Overlæge Lene Høgh 20-04-2016 Indhold Ansættelsesstedet generelt... 2 Organisation

Læs mere

Inspektorrapport. Temaer. Besøgsdato Særdeles god. Utilstrækkelig Behov for. Tilstrækkelig. forbedringer. Score X X X

Inspektorrapport. Temaer. Besøgsdato Særdeles god. Utilstrækkelig Behov for. Tilstrækkelig. forbedringer. Score X X X Score Utilstrækkelig Behov for forbedringer Tilstrækkelig Særdeles god Inspektorrapport SST-id INSPBES-00002299 Afdelingsnavn Medicinsk afdeling Hospitalsnavn Svendborg Hospital Besøgsdato 15-09-2015 Temaer

Læs mere

Inspektorrapport. Temaer. Holstebro, Hospitalsenheden Vest Besøgsdato Særdeles god. Utilstrækkelig Behov for. Tilstrækkelig.

Inspektorrapport. Temaer. Holstebro, Hospitalsenheden Vest Besøgsdato Særdeles god. Utilstrækkelig Behov for. Tilstrækkelig. Score Utilstrækkelig Behov for forbedringer Tilstrækkelig Særdeles god Inspektorrapport SST-id INSPBES-00002226 Afdelingsnavn Neurologisk Afdeling Hospitalsnavn Holstebro, Hospitalsenheden Vest Besøgsdato

Læs mere

Uddannelsesplan, vejledersamtale, karrierevejledning

Uddannelsesplan, vejledersamtale, karrierevejledning Uddannelsesplan, vejledersamtale, karrierevejledning Bente Sørensen Temadag for uddannelse OUH 2014 Hvorfor skal der laves uddannelsesplan? Den pregraduate uddannelse er afkortet Turnus (18 måneder) er

Læs mere

Vejledning - Inspektorrapport

Vejledning - Inspektorrapport Vejledning - Inspektorrapport Dette er en skabelon til en inspektorrapport. Rapporten indgår som et integreret element i Inspektorordningen. Formålet med rapporten er at indsamle og beskrive centrale elementer

Læs mere

Funktioner Med specialeplanens implementering varetager centret udover hovedfunktionerne én regionsfunktion:

Funktioner Med specialeplanens implementering varetager centret udover hovedfunktionerne én regionsfunktion: Uddannelsesprogram for læger ansat i almen medicinsk uddannelsesblok (målbeskrivelse 2003 og 2013) ved Psykiatrisk center Hvidovre Program Ansættelsesstedet generelt Psykiatrisk Center Hvidovre har hovedfunktion

Læs mere

Forskningstræning i speciallægeuddannelsen i Neurologi i Region Syd

Forskningstræning i speciallægeuddannelsen i Neurologi i Region Syd Forskningstræning i speciallægeuddannelsen i Neurologi i Region Syd Formål: Forskningstræningen skal bidrage til at opbygge og styrke kompetencer til, at speciallægen selvstændigt kan opsøge, vurdere og

Læs mere

Beskrivelse af introstillinger nyuddannede sygeplejersker Sygehus Sønderjylland, Haderslev

Beskrivelse af introstillinger nyuddannede sygeplejersker Sygehus Sønderjylland, Haderslev Beskrivelse af introstillinger nyuddannede sygeplejersker Sygehus Sønderjylland, Haderslev Plads til faglig og personlig udvikling Et positivt og lærende arbejdsmiljø Udarbejdet oktober 2007/rev. december

Læs mere

Uddannelsesprogram for den kliniske basisuddannelse på

Uddannelsesprogram for den kliniske basisuddannelse på 1. ansættelse Uddannelsesprogram for den kliniske basisuddannelse på Ortopædkirurgisk Afdeling Sydvestjysk Sygehus Indholdsfortegnelse: Generel information o Formelle regelsæt og vigtige dokumenter o Formål

Læs mere

KURSUSPLAN FOR TIDLIG

KURSUSPLAN FOR TIDLIG KURSUSPLAN FOR TIDLIG KLINIKOPHOLD PÅ MEDICINSK AFDELING SYGEHUS THY-MORS 7. JANUAR - 24. JANUAR 2013 Regionshuset Niels Bohrs Vej 30 9220 Aalborg Ø Information vedrørende tidlig klinikophold: Medicinsk

Læs mere

Særdeles god Introduktion til afdelingen. Introduktionen har begrænset værdi. Har begrænset værdi for uddannelsessøgende. læger

Særdeles god Introduktion til afdelingen. Introduktionen har begrænset værdi. Har begrænset værdi for uddannelsessøgende. læger Inspektorrapport Inspektorernes vurdering af temaer Den skematiske rapport skal uddybes under konklusionen. Afkryds et felt i hver række Sygehus Holstebro Afdeling neurologisk Dato for besøg 22/6 2011

Læs mere

UDDANNELSESPROGRAM FOR: i hoveduddannelse til speciallæge i: Intern Medicin: Geriatri

UDDANNELSESPROGRAM FOR: i hoveduddannelse til speciallæge i: Intern Medicin: Geriatri UDDANNELSESPROGRAM FOR: i hoveduddannelse til speciallæge i: Intern Medicin: Geriatri Horsens-blokken Februar 2008 Bilag 51. Geriatri Horsensblokken H-program 2 1. INDLEDNING Tillykke med din uddannelsesstilling

Læs mere

LOGBOG. For praktik og undervisning i klinikophold akut-kronisk kurset. Stud.med. Studienummer. Sygehus. Afdeling

LOGBOG. For praktik og undervisning i klinikophold akut-kronisk kurset. Stud.med. Studienummer. Sygehus. Afdeling LOGBOG For praktik og undervisning i klinikophold akut-kronisk kurset Stud.med. Studienummer Sygehus Afdeling Kære studerende Klinik på hospitalsafdeling og almen praksis Alle studerende skal i klinikophold

Læs mere

Introduktionen har begrænset værdi for YL. Har begrænset værdi for YL. Ikke alle har personlige uddannelses-planer. Enkelte yngre læger deltager

Introduktionen har begrænset værdi for YL. Har begrænset værdi for YL. Ikke alle har personlige uddannelses-planer. Enkelte yngre læger deltager Rapport Inspektorernes vurdering af temaer Den skematiske rapport skal uddybes under konklusionen. Afkryds et felt i hver række Sygehus Afdeling Dato for besøg Specificering af Rating scale Vejle Sygehus

Læs mere

www.regionsjaelland.dk/sundhed/efteruddannelse/yngre-laeger Klinisk basisuddannelse praktiske oplysninger

www.regionsjaelland.dk/sundhed/efteruddannelse/yngre-laeger Klinisk basisuddannelse praktiske oplysninger www.regionsjaelland.dk/sundhed/efteruddannelse/yngre-laeger Klinisk basisuddannelse praktiske oplysninger INDHOLD Generel introduktion til den lægelige videreuddannelse Nøglebegreber Kurser - Obligatoriske

Læs mere

Behov for forbedringer. Introduktionen har begrænset værdi. Har begrænset værdi for uddannelsessøgende. læger. Ikke alle har personlige. gange.

Behov for forbedringer. Introduktionen har begrænset værdi. Har begrænset værdi for uddannelsessøgende. læger. Ikke alle har personlige. gange. Inspektorrapport Inspektorernes vurdering af temaer Den skematiske rapport skal uddybes under konklusionen. Afkryds et felt i hver række Sygehus Afdeling Dato for besøg Viborg Neurologisk afdeling 19.01.2012

Læs mere

% & &' & #(!! )! * (+!,-. )/ &' +0 &#-)! 3 &-) )! 3 &&-)) ) 2 2)3 &4!!!! ) + &/-)! ) # 4-! + * 4#' +)+! +4 ' 6!! )7/ '' / ' / '# ) 6879 ' 9

% & &' & #(!! )! * (+!,-. )/ &' +0 &#-)! 3 &-) )! 3 &&-)) ) 2 2)3 &4!!!! ) + &/-)! ) # 4-! + * 4#' +)+! +4 ' 6!! )7/ '' / ' / '# ) 6879 ' 9 !" #$ % & &' & #(!! )! * (+!,-. )/ &' +0 &-) "0 &122 0 &#-)! 3 &-) )! 3 &&-)) ) 2 2)3 &*-)) ) &4!!!! ) + &/-)! ) # &#5 "# 4-! + * 4(+!)* 4#' +)+! +4 ' 6!! )7/ '' / ' / '# ) 6879 ' 9 '&:!0 '*$!0 '4$!!0

Læs mere

Uddannelsesprogram Logbog for hoveduddannelsen i Psykiatri H-bogen

Uddannelsesprogram Logbog for hoveduddannelsen i Psykiatri H-bogen Uddannelsesprogram Logbog for hoveduddannelsen i Psykiatri H-bogen Uddannelsesansvarlige overlæger i Region Nord Ulla Bartels 11-02-04 af H-forløb uddannelsesprogrammer\hoveduddannelse psyk H-bogen.doc

Læs mere

Uddannelsesprogram. Introduktionsstilling. Intern medicin. Medicinsk Afdeling / Regionshospitalet Holstebro, Hospitalsenheden Vest

Uddannelsesprogram. Introduktionsstilling. Intern medicin. Medicinsk Afdeling / Regionshospitalet Holstebro, Hospitalsenheden Vest Uddannelsesprogram Introduktionsstilling Intern medicin Medicinsk Afdeling / Regionshospitalet Holstebro, Hospitalsenheden Vest Målbeskrivelse 2013 Godkendt den 07.01.2015 af DRRLV INDHOLDSFORTEGNELSE

Læs mere

Inspektorrapport. Temaer. Besøgsdato Særdeles god. Utilstrækkelig Behov for. Tilstrækkelig. forbedringer. Score X X X

Inspektorrapport. Temaer. Besøgsdato Særdeles god. Utilstrækkelig Behov for. Tilstrækkelig. forbedringer. Score X X X Score Utilstrækkelig Behov for forbedringer Tilstrækkelig Særdeles god Inspektorrapport SST-id INSPBES-00002250 Afdelingsnavn Lungemedicinsk afdeling J Hospitalsnavn Odense Universitetshospital Besøgsdato

Læs mere

Særdeles god Introduktion til afdelingen. Introduktionen har begrænset værdi. Har begrænset værdi for uddannelsessøgende. læger

Særdeles god Introduktion til afdelingen. Introduktionen har begrænset værdi. Har begrænset værdi for uddannelsessøgende. læger Inspektorrapport Inspektorernes vurdering af temaer Den skematiske rapport skal uddybes under konklusionen. Afkryds et felt i hver række Sygehus Afdeling Dato for besøg Køge Sygehus Akutafdelingen 13.

Læs mere

UDDANNELSESPROGRAM. Læger i hoveduddannelsesstilling i almen medicin (almen blok) Pædiatrisk afdeling. Roskilde Sygehus

UDDANNELSESPROGRAM. Læger i hoveduddannelsesstilling i almen medicin (almen blok) Pædiatrisk afdeling. Roskilde Sygehus UDDANNELSESPROGRAM Læger i hoveduddannelsesstilling i almen medicin (almen blok) Pædiatrisk afdeling Roskilde Sygehus Kære kollega. Velkommen til Børneafdelingen. Vi håber, at du vil blive glad for at

Læs mere

Vejledning - Selvevalueringsskema

Vejledning - Selvevalueringsskema Vejledning - Selvevalueringsskema Dette er en skabelon til et selvevalueringsskema. Skemaet indgår som en integreret element i Inspektorordningen. Formålet med skemaet er indsamle og beskrive væsentlige

Læs mere

Uddannelsesprogram for den fælles Introduktionsuddannelse

Uddannelsesprogram for den fælles Introduktionsuddannelse Uddannelsesprogram for den fælles Introduktionsuddannelse i Intern medicin Center for Ortopædi og Medicin, Medicinsk klinik Aabenraa Sygehus Sønderjylland Din introduktionsstillings sammensætning: 12 måneders

Læs mere

Uddannelsesprogram for klinisk basisuddannelse i psykiatri i Region Sjælland

Uddannelsesprogram for klinisk basisuddannelse i psykiatri i Region Sjælland Uddannelsesprogram for klinisk basisuddannelse i psykiatri i Region Sjælland Rammer Uddannelsens varighed er 6 måneder. Psykiatrien sammenkobles med enten 6 måneders medicin eller 6 måneders kirurgi eller

Læs mere

Målbeskrivelse. for Den fælles grunduddannelse i De intern medicinske specialer. Sundhedsstyrelsen og Dansk Selskab for Intern Medicin

Målbeskrivelse. for Den fælles grunduddannelse i De intern medicinske specialer. Sundhedsstyrelsen og Dansk Selskab for Intern Medicin Målbeskrivelse for Den fælles grunduddannelse i De intern medicinske specialer Sundhedsstyrelsen og Dansk Selskab for Intern Medicin April 2007 INDEKS: SKIFT AF MÅLBESKRIVELSE FRA GAMMEL TIL NY... 4 AFSNIT

Læs mere

Inspektorrapport. Temaer. Besøgsdato Særdeles god. Utilstrækkelig Behov for. Tilstrækkelig. forbedringer. Score X X X

Inspektorrapport. Temaer. Besøgsdato Særdeles god. Utilstrækkelig Behov for. Tilstrækkelig. forbedringer. Score X X X Score Utilstrækkelig Behov for forbedringer Tilstrækkelig Særdeles god Inspektorrapport SST-id INSPBES-00002325 Afdelingsnavn Fælles AkutModtagelse (FAM) Hospitalsnavn Odense Universitetshospital Besøgsdato

Læs mere

Vejledning i udarbejdelse af uddannelsesprogrammer

Vejledning i udarbejdelse af uddannelsesprogrammer Vejledning i udarbejdelse af uddannelsesprogrammer Godkendt den xx.xx.xxxx af Det Regionale Råd for Lægers Videreuddannelse 1 Indhold Generelt om uddannelsesprogrammer...3 Praktisk udarbejdelse af uddannelsesprogrammer...4

Læs mere

Behov for forbedringer. Introduktionen har begrænset værdi. Har begrænset værdi for uddannelsessøgende. læger. Ikke alle har personlige. gange.

Behov for forbedringer. Introduktionen har begrænset værdi. Har begrænset værdi for uddannelsessøgende. læger. Ikke alle har personlige. gange. Inspektorrapport Inspektorernes vurdering af temaer Den skematiske rapport skal uddybes under konklusionen. Afkryds et felt i hver række Sygehus Afdeling Dato for besøg Køge Sygehus Ortopædkirurgisk 18.

Læs mere

PRAKSISBESKRIVELSE. Lægerne Hunderupvej, Hunderupvej 120 st, 5230 Odense M. Tlf.: 66131710/30131705 (hemmeligt) E-mail: kontakt@lhv.

PRAKSISBESKRIVELSE. Lægerne Hunderupvej, Hunderupvej 120 st, 5230 Odense M. Tlf.: 66131710/30131705 (hemmeligt) E-mail: kontakt@lhv. PRAKSISBESKRIVELSE Lægerne Hunderupvej, Hunderupvej 120 st, 5230 Odense M. Tlf.: 66131710/30131705 (hemmeligt) E-mail: kontakt@lhv.dk Hjemmeside: www.lhv.dk Christian mobil: 22555885 Daniel mobil: 20913013

Læs mere

Uddannelsesprogram. Region Syddanmark Introduktionsuddannelse i de Intern Medicinske Specialer Medicinsk Afdeling, OUH Svendborg Sygehus

Uddannelsesprogram. Region Syddanmark Introduktionsuddannelse i de Intern Medicinske Specialer Medicinsk Afdeling, OUH Svendborg Sygehus Uddannelsesprogram Region Syddanmark Introduktionsuddannelse i de Intern Medicinske Specialer Medicinsk Afdeling, OUH Svendborg Sygehus November, 2013 1 Indhold 1. Indledning...3 2.1 Uddannelsens opbygning...3

Læs mere

Inspektorrapport. Temaer. Besøgsdato Særdeles god. Utilstrækkelig Behov for. Tilstrækkelig. forbedringer. Score X X X

Inspektorrapport. Temaer. Besøgsdato Særdeles god. Utilstrækkelig Behov for. Tilstrækkelig. forbedringer. Score X X X Score Utilstrækkelig Behov for forbedringer Tilstrækkelig Særdeles god Inspektorrapport SST-id INSPBES-00002338 Afdelingsnavn Geriatrisk Klinik, COM,SHS Hospitalsnavn Sygehus Sønderjylland Besøgsdato 06-06-2016

Læs mere

Specialeansøgning. Region: Region Syddanmark Vedr. speciale: Geriatri. Dato: MAJ 2009. Specialeansøgning for Region Syddanmark vedr.

Specialeansøgning. Region: Region Syddanmark Vedr. speciale: Geriatri. Dato: MAJ 2009. Specialeansøgning for Region Syddanmark vedr. Specialeansøgning Region: Region Syddanmark Vedr. speciale: Geriatri Dato: MAJ 2009 Specialeansøgning for Region Syddanmark vedr. geriatri 1 1 Generelle overvejelser i forhold til specialet (max 3-4 sider)

Læs mere

Beskrivelse af det kliniske undervisningssted og undervisningsforløb. Gastromedicinsk afsnit 03-5

Beskrivelse af det kliniske undervisningssted og undervisningsforløb. Gastromedicinsk afsnit 03-5 Beskrivelse af det kliniske undervisningssted og undervisningsforløb Gastromedicinsk afsnit 03-5 1.0 Organisatoriske og ledelsesmæssige forhold Præsentation af det kliniske undervisningssted: Gastromedicinsk

Læs mere

Sygehus Nord består af Køge Sygehus, Roskilde Sygehus, Holbæk Sygehus og Kalundborg Sygehus.

Sygehus Nord består af Køge Sygehus, Roskilde Sygehus, Holbæk Sygehus og Kalundborg Sygehus. 1 1) Medicinsk Afdeling Region Sjælland har et befolkningsunderlag på 806.000 borgere, der betjenes af 2 somatiske sygehusenheder: Sygehus Nord og Sygehus Syd. Sygehus Nord består af Køge Sygehus, Roskilde

Læs mere

LOGBOG for kandidatuddannelsen i medicins 4. semester Forårssemesteret 2014

LOGBOG for kandidatuddannelsen i medicins 4. semester Forårssemesteret 2014 DET SUNDHEDSVIDENSKABELIGE FAKULTET KØBENHAVNS UNIVERSITET 1 LOGBOG for kandidatuddannelsen i medicins 4. semester Forårssemesteret 2014 Navn: Telefon: Hospital/Sygehus/ center: Afdelinger: Perioder: 1.

Læs mere

Uddannelsesprogram for introduktionsuddannelse på Hjerte-Lungekirurgisk Afdeling T, Aalborg Sygehus Syd. Udarbejdet af

Uddannelsesprogram for introduktionsuddannelse på Hjerte-Lungekirurgisk Afdeling T, Aalborg Sygehus Syd. Udarbejdet af Uddannelsesprogram for introduktionsuddannelse på Hjerte-Lungekirurgisk Afdeling T, Aalborg Sygehus Syd Udarbejdet af Jørn A. Sollid Uddannelsesansvarlig overlæge Aalborg, Januar 2004 1. Indledning...2

Læs mere

Patient. Faglig Fra DGMA Under udarbejdelse Ernæring Mobilisering under

Patient. Faglig Fra DGMA Under udarbejdelse Ernæring Mobilisering under Matrix Ringkjøbing Amt, inkl. servicemål samt indikatorområder /VK 05.08.02 side 1 Kriterier, Standarder og Indikatorområder Patient Hvor intet andet er anført kommer indikatoren fra den landsdækkende

Læs mere

Vejledning - Inspektorrapport

Vejledning - Inspektorrapport Vejledning - Inspektorrapport Dette er en skabelon til en inspektorrapport. Rapporten indgår som et integreret element i Inspektorordningen. Formålet med rapporten er at indsamle og beskrive centrale elementer

Læs mere

Uddannelsesprogram for Fælles Introduktionsuddannelse i de Intern Medicinske Specialer. Hjertemedicinsk afdeling, Vejle Sygehus, Sygehus Lillebælt

Uddannelsesprogram for Fælles Introduktionsuddannelse i de Intern Medicinske Specialer. Hjertemedicinsk afdeling, Vejle Sygehus, Sygehus Lillebælt 1 års ansættelse Uddannelsesprogram for Fælles Introduktionsuddannelse i de Intern Medicinske Specialer Hjertemedicinsk afdeling, Vejle Sygehus, Sygehus Lillebælt November 2013 Din introduktionsstillings

Læs mere

Inspektorrapport. Temaer. Psykiatrisk afdeling Kolding-Vejle Psykiatrien i Region Syddanmark Besøgsdato 17-09-2015. Særdeles god

Inspektorrapport. Temaer. Psykiatrisk afdeling Kolding-Vejle Psykiatrien i Region Syddanmark Besøgsdato 17-09-2015. Særdeles god Score Utilstrækkelig Behov for forbedringer Tilstrækkelig Særdeles god Inspektorrapport SST-id INSPBES-00002130 Afdelingsnavn Psykiatrisk afdeling Kolding-Vejle Hospitalsnavn Psykiatrien i Region Syddanmark

Læs mere