Specialforeningen TRP-Invest

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Specialforeningen TRP-Invest"

Transkript

1 Specialforeningen TRP-Invest Halvårsrapport 2010 CVR nr

2

3 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse...1 Foreningsoplysninger...2 Ledelsespåtegning...3 Ledelsesberetning...4 Global High Yield Bonds...7 Hoved- og nøgletalsoversigt...9 Anvendt regnskabspraksis...10 Nærværende halvårsrapport 2010 for Specialforeningen TRP-Invest indeholder forventninger om fremtiden, som foreningens ledelse og rådgivere havde medio august Erfaringerne viser, at forudsigelser vedrørende den makroøkonomiske udvikling og markedsforhold for foreningens forskellige investeringsuniverser løbende vil blive revideret og kan være behæftet med stor usikkerhed. Forventninger udtrykt i halvårsrapporten må således ikke opfattes som en konkret anbefaling. Specialforeningen TRP-Invest 1

4 Foreningsoplysninger Specialforeningen TRP-Invest blev stiftet den 20. juni Medio 2010 omfattede foreningen afdelingen Global High Yield Bonds. Specialforeningen TRP-Invest Otto Mønsteds Plads København V Tlf.: Fax: FT. reg. nr CVR-nr.: Bestyrelse Hans Ejvind Hansen, formand Niels Elmo Jensen Hasse Nilsson Per Pedersen Direktion Nykredit Portefølje Administration A/S Depotselskab Nykredit Bank A/S Revision Deloitte Statsautoriseret Revisionsaktieselskab Porteføljerådgiver T. Rowe Price Global Investment Services Limited 2 Specialforeningen TRP-Invest

5 Ledelsespåtegning Foreningens bestyrelse og direktion har dags dato aflagt og godkendt halvårsrapporten for 2010 for Specialforeningen TRP Invest. Halvårsrapporten er aflagt i overensstemmelse med lov om investeringsforeninger og specialforeninger samt andre kollektive investeringsordninger m.v. Halvårsregnskabet for de enkelte afdelinger giver et retvisende billede af de enkelte afdelingers aktiver og passiver, finansielle stilling samt resultatet. Foreningens ledelsesberetning og ledelsesberetningen for de enkelte afdelinger indeholder en retvisende redegørelse for udviklingen i foreningens og afdelingernes aktiviteter og økonomiske forhold samt en beskrivelse af de væsentligste risici og usikkerhedsfaktorer, som foreningen henholdsvis afdelingerne kan påvirkes af. København, den 19. august 2010 Bestyrelse Hans Ejvind Hansen Niels Elmo Jensen Hasse Nilsson Per Pedersen Formand Direktion Tage Fabrin-Brasted Peter Jørn Jensen Jim Isager Larsen Specialforeningen TRP-Invest 3

6 Ledelsesberetning TRP-Invest i 1. halvår 2010 Foreningens afdeling Global High Yield Bonds gav i 1. halvår 2010 et afkast på 4,4%, hvilket er på niveau med ledelsens forventninger primo Foreningens formue udgjorde mio. kr. ultimo halvåret mod mio. kr. ved udgangen af De økonomiske omgivelser i 1. halvår 2010 Vækst i den international økonomi Den internationale økonomi viste fremgang i 1. halvår Den ekspansive finans- og pengepolitik, der har været ført siden finanskrisens indtræden i 2008, skabte den fornødne optimisme og efterspørgsel til at øge væksten globalt. Der var fortsat ledig kapacitet i de fleste lande, og væksten i 1. halvår har således alene stabiliseret beskæftigelsen og ikke nedbragt ledigheden væsentligt. Dette har fået tillidsindikatorerne til igen at vise en faldende tendens mod slutningen af halvåret. Udviklingen på det amerikanske boligmarked har vist skuffende tendenser efter ophøret af subsidier til førstegangskøbere i foråret. Der er fortsat udsigt til prisfald på det amerikanske ejendomsmarked, hvilket sammen med gældsnedbringelse kan lægge en dæmper på den økonomiske vækst i de kommende kvartaler. Euro-krise og redningspakke på 750 mia. EUR Med udsigten til, at Grækenland ikke kunne få refinansieret et større lån medio maj 2010, blev der primo maj indgået en politisk aftale i EU om en hjælpepakke til understøttelse af gældsramte lande i eurosamarbejdet. Hjælpepakken på 750 mia. EUR involverede EU, IMF og Den Europæiske Centralbank, der nu har fået mulighed for opkøb af statsgæld fra de berørte lande. Med hjælpepakken følger en række betingelser for modtagerlandene som fx reduktion af underskuddet på statens budget. Fortsat lempelig pengepolitik Trods fremgangen i den globale økonomi har den amerikanske centralbank og Den Europæiske Centralbank (ECB) valgt at holde styringsrenten uændret lav gennem 1. halvår Da deflation for øjeblikket ses som en større trussel end inflation, ventes de to centralbanker først at hæve styringsrenterne i Svækkelse af euroen overfor dollar Den føromtalte usikkerhed om gældssituationen i en række euro-lande medførte i 1. halvår 2010 en generel mistillid til euroen i de finansielle markeder. Resultatet heraf blev en betydelig svækkelse af euroen i forhold til andre betydende valutaer. Således steg den amerikanske dollar med ca. 17% overfor euro og danske kroner i 1. halvår. Den førte ekspansive finanspolitik har skabt et stigende problem med statsgælden i en række lande. Dette kom i fokus i det forgangne halve år. Sydeuropæiske statsgældsproblemer Udviklingen i 1. halvår blev præget af gældssituationen i først og fremmest Grækenland og sekundært i andre sydeuropæiske lande som Spanien, Italien og Portugal. Problemerne i Grækenland må anses som perifere i forhold til den globale økonomiske udvikling. Men det græske problem anskueliggjorde mulige udfordringer i andre lande i euro-zonen. Derfor skabte udviklingen tvivl og spekulationer om euroens overlevelse, og euroen blev markant svækket i forhold til andre hovedvalutaer. Markedsforhold i 1. halvår 2010 Faldende renter i 1. halvår Trods global økonomisk vækst har de globale obligationsmarkeder i 1. halvår været præget af den europæiske statsgældskrise samt nervøsitet for en genopblussen af finanskrisen og tilbagevenden til vækstnedgang. Dette medførte rentefald på obligationer til historisk lave niveauer i en række lande, herunder USA og Tyskland, der blev brugt som tilflugtslande for international kapital. Over halvåret faldt den 10-årige rente på statsobligationer i USA fra 3,8% til 2,9%, mens renten på de 10- årige tyske euro-statsobligationer faldt fra 3,4% til 2,6% i samme periode. Renten på den 2-årige amerikanske statsobligation faldt fra 1,1% til 0,6% i 1. halvår 2010, mens renten på en 2-årig tysk eurostatsobligation faldt fra 1,3% til 0,6%. 4 Specialforeningen TRP-Invest

7 Ledelsesberetning Store rentespænd på High Yield markedet Nervøsiteten i de internationale finansielle markeder medførte et stigende rentespænd på high yield obligationer i forhold til sikre statsobligationer i 1. halvår Rentespændet i USA blev udvidet med 72bp i halvåret. Den gennemsnitlige effektive rente for højt forrentede obligationer i USA var uændret 9,0% over halvåret målt ved JP Morgan Global High Yield Index. Den bedre økonomiske situation i 1. halvår medførte et kraftigt fald i antallet af misligholdelser af obligationsudstedelser. Konkursraten i high yield markedet faldt fra 10,2% til 2,9% i løbet af de første seks måneder af Obligationsbeløb omfattet af konkurs eller betalingsstandsning udgjorde alene 1,0 mia. USD i halvåret mod 94,8 mia. USD for hele året Det forventes, at konkursraten falder til under 2% for hele Afdelingen gav et afkast på 4,4%, hvilket var en anelse lavere end afdelingens benchmark, der gav et afkast på 4,7% i halvåret. Nettoresultat for afdelingen blev i halvåret 97,0 mio. kr. Heri indgik renter og udbytter med 99,1 mio. kr. og kursreguleringer på obligationer og kapitalandele med 5,0 mio. kr. Valutakurssikringen bidrog endvidere heraf med et tab på 342,9 mio. kr. som følge af dollarkursstigningen overfor kroner i 1. halvår Afdelingens politik om valutakurssikring har således i halvåret bidraget negativt til resultatet. Formuen i afdelingen blev som følge af såvel kursstigninger som nettoemission i året øget fra mio. kr. primo 2010 til mio. kr. ultimo juni Strategien i 1. halvår 2010 fortsatte trenden fra 2009 med øget vægt i finansielle selskaber som AIG, International Lease Finance og American General. Afkastudviklingen fordelt på kreditvurdering viste, at de mest risikobetonede udstedelser gav de højeste afkast i 1. halvår 2010, efterfulgt af de bedre ratede BBudstedelser. Således steg CCC-ratede og BB-ratede udstedelser henholdsvis med 5,9% og 4,9% målt i USD, mens B-ratede udstedelser alene steg 3,6% i perioden. Afkastudviklingen på sektorniveau viste for 1. halvår 2010, at de defensive sektorer som fødevare- og forsyningssektorerne gav de laveste afkast på under 2%, hvorimod de mere cykliske sektorer som Transport, Finans og Kemi gav afkast på 7-10% i halvåret. Afdeling Global High Yield Bonds Afdelingen investerer primært i amerikanske højt forrentede obligationer, hvor kreditratingen normalt vil ligge mellem BB+ og CCC+. Endvidere kan afdelingen investere i præferenceaktier og strukturerede værdipapirudstedelser samt i europæiske højt forrentede obligationer. Afdelingen valutakurssikrer positioner, der ikke er i euro eller danske kroner. Afdelingen rådgives af T. Rowe Price. Benchmark for afdelingen er JP Morgan Institutional High Yield Index 98% kurssikret over i kr. Benchmarket omfatter alene obligationer med en rating på B eller højere og med en kurs på 70 eller højere. Markedsuroen i maj medførte, at risikoniveauet i porteføljen blev nedbragt, idet adskillelige højrisiko LBOpositioner som First Data og Texas Utilities blev reduceret eller helt solgt ud. Endvidere blev der taget gevinst i beholdningen af konvertible obligationer, som havde givet gode afkast det seneste år. Salgsprovenuet blev anbragt i mere traditionelle BB- og B-ratede udstedelser med en effektiv rente på mellem 9% og 10%. Efter olie-uheldet i Den Mexicanske Golf begyndte obligationer udstedt af en række selskaber indenfor olieserviceindustrien at falde. Vægten af disse udstedelser blev nedbragt i porteføljen, men der blev tillige etableret positioner i korte udstedelser fra BP og Transocean grundet attraktive kurser. Omkostninger Foreningens samlede omkostninger til administration, rådgivning og depotgebyrer m.v. beløb sig i 1. halvår 2010 til 6,9 mio. kr. Administrationsomkostningerne opgjort efter bekendtgørelsen om finansielle rapporter for investeringsforeninger og specialforeninger m.v. udgjorde for afd. Global High Yield Bonds 0,30% af afdelingens gennemsnitlige månedlige formue i første halvdel af Specialforeningen TRP-Invest 5

8 Ledelsesberetning Øvrige forhold Forventninger til 2. halvår 2010 Usikkerhed ved indregning eller måling Det vurderedes, at prisfastsættelsen af high yield obligationer til tider har været behæftet med usikkerhed i 1. halvår Dette forhold vurderes at have medført, at fastlæggelsen af indre værdi i foreningens afdeling i kortere perioder kan have været behæftet med usikkerhed i 1. halvår Det er ledelsens vurdering, at der derudover ikke forefindes væsentlig usikkerhed ved indregning eller måling af balanceposter. Usædvanlige forhold der kan have påvirket indregningen eller målingen Der er ikke konstateret usædvanlige forhold, der kan have påvirket indregningen eller målingen. Begivenheder efter halvårets udløb I perioden efter halvårets udløb har der ikke været væsentlige begivenheder, der forrykker vurderingen af halvårsrapporten. Den globale økonomi forventes at ville udvise moderate vækstrater i 2. halvår, idet de positive effekter fra lageropbygningen og den ekspansive finanspolitik ventes at aftage i de kommende kvartaler. Inflationen anses ikke som værende et problem det kommende år, hvorfor centralbankerne først ventes at hæve styringsrenterne i Selvom den amerikanske økonomi skulle vise svaghedstegn i de kommende kvartaler, vurderes hovedparten af udstederne indenfor high yield segmentet at have taget de nødvendige skridt i form af øget likviditetsberedskab, længere løbetid på udstedelserne samt omkostningsreduktion for at undgå misligholdelse. Det vurderes derfor, at konkursraten vil falde til under 2% i 2010 og forblive lav i Baseret på disse forventninger, som er behæftet med usikkerhed, skønner foreningens ledelse en positiv afkastudvikling i foreningens afdeling Global High Yield Bonds i resten af Specialforeningen TRP-Invest

9 Global High Yield Bonds Afdelingens investeringsprofil Varighedsfordeling Afdelingen investerer primært i amerikanske højt forrentede obligationer, hvor kreditratingen normalt vil ligge mellem BB+ og CCC+. Endvidere kan afdelingen investere i præferenceaktier og strukturerede værdipapirudstedelser samt i europæiske højt forrentede obligationer. Afdelingen valutakurssikrer positioner, der ikke er i euro eller danske kroner. 1-3,6 år 3,6 + år 0-1 år Afdelingen henvender sig primært til professionelle investorer eller til investorer, der er fortrolige med investeringer i aktier og obligationer. Afdelingen bør alene indgå som en del af en større portefølje. En beholdningsoversigt pr. ultimo juni 2010 for afdelingen kan rekvireres ved henvendelse til foreningen. Nøgletal 1. halvår Periodens afkast i procent 4,37 40,39 Indre værdi pr. andel , ,76 Omkostningsprocent 0,30 0,58 Periodens nettoresultat (i kr.) Medl. formue ultimo (i kr.) Andele ultimo (1.000 stk.) Sharpe ratio 0,10 0,03 Årlig omkostningsprocent (ÅOP) - 0,73 Specialforeningen TRP-Invest 7

10 Global High Yield Bonds Resultatopgørelse i kr. 1. halvår 31. dec * Renter og udbytter Kursgevinster og -tab Administrationsomkostninger Resultat før skat Skat Halvårets nettoresultat Balance i kr. 30. juni dec Aktiver Likvide midler Obligationer Kapitalandele Afledte finansielle instrumenter Andre aktiver Aktiver i alt Passiver Medlemmernes formue Afledte finansielle instrumenter Anden gæld Passiver i alt Finansielle instrumenter i procent Børsnoterede finansielle instrumenter 95,7 91,0 Øvrige finansielle instrumenter 4,3 9,0 I alt finansielle instrumenter i procent 100,0 100,0 * Sammenligningstal for resultatopgørelsen er fra seneste årsregnskab, da afdelingen ikke tidligere har aflagt halvårsrapport. 8 Specialforeningen TRP-Invest

11 Hoved- og nøgletalsoversigt Hoved- og nøgletalsoversigt 1. halvår Periodens afkast i procent Global High Yield Bonds 4,37 40,39 Indre værdi pr. andel Global High Yield Bonds , ,76 Omkostningsprocent Global High Yield Bonds 0,30 0,58 Periodens nettoresultat (i kr.) Global High Yield Bonds Medl. formue ultimo (i kr.) Global High Yield Bonds Andele ultimo (1.000 stk.) Global High Yield Bonds Sharpe ratio Global High Yield Bonds 0,10 0,03 Årlig omkostningsprocent (ÅOP) Global High Yield Bonds - 0,73 Specialforeningen TRP-Invest 9

12 Anvendt regnskabspraksis Anvendt regnskabspraksis Halvårsrapporten er udarbejdet i overensstemmelse med regnskabsbestemmelserne i lov om investeringsforeninger og specialforeninger samt andre kollektive investeringsordninger m.v. og i henhold til Finanstilsynets bekendtgørelse om finansielle rapporter for investeringsforeninger og specialforeninger m.v. Anvendt regnskabspraksis er uændret i forhold til årsrapporten Årsrapporten 2009 indeholder den fulde beskrivelse af anvendt regnskabspraksis. Der er ikke foretaget review eller revision af halvårsrapporten. Afkast i procent Afkast i procent angiver det samlede afkast i den pågældende afdeling i halvåret. Afkastet opgøres som ændring i indre værdi fra primo til ultimo halvåret med korrektion for evt. udlodning til medlemmerne i halvåret. Cirkulerende andele Den nominelle kapital af den pågældende afdelings udestående antal andele ultimo halvåret. Indre værdi pr. andel Indre værdi pr. andel beregnes som medlemmernes formue divideret med antal cirkulerende andele ultimo halvåret. Præsentation af regnskabstal Alle tal i regnskabet præsenteres i hele i afdelingens funktionelle valuta uden decimaler. Sumtotaler i regnskabet er udregnet på baggrund af de faktiske tal, hvilket er den matematisk mest korrekte metode. En efterregning af sumtotalerne vil i visse tilfælde give en afrundingsdifference, som er udtryk for, at de bagvedliggende decimaler ikke fremgår for regnskabslæseren. Tal, der i regnskabet er anført med -, betyder, at det reelle tal for denne regnskabspost er 0,00 i afdelingens funktionelle valuta, mens anførelse af 0 betyder, at der for denne regnskabspost er et tal mellem 0,01 kr. og 499,99 kr., der således er blevet afrundet til 0. Forklaring af nøgletal Nøgletal er opgjort i henhold til bekendtgørelse om finansielle rapporter for investeringsforeninger og specialforeninger m.v. samt retningslinier fra InvesteringsForeningsRådet. Der er ingen ændringer i beregningsprincipper i forhold til årsrapporten Omkostningsprocent Omkostningsprocenten beregnes som afdelingens administrationsomkostninger for halvåret divideret med gennemsnitsformuen, hvor gennemsnitsformuen opgøres som et simpelt gennemsnit af formuens værdi ved udgangen af hver måned i halvåret. Sharpe ratio Sharpe ratio er et udtryk for en afdelings afkast set i forhold til den påtagede risiko. Nøgletallet beregnes som det historiske afkast minus den risikofri rente divideret med standardafvigelsen på det månedlige afkast i perioden. Sharpe ratio opgøres alene, hvis afdelingens levetid er minimum 36 måneder og højst for en 60 måneders periode. ÅOP Årlige omkostninger i procent er et udtryk for summen af administrationsomkostninger i procent, direkte handelsomkostninger ved løbende drift i procent, samt (maksimalt emissionstillæg i procent plus maksimalt indløsningsfradrag i procent) delt med 7, idet 7 år anses som investors gennemsnitlige investeringshorisont. ÅOP beregnes kun på helårligt basis. 10 Specialforeningen TRP-Invest

13

14 SPEC.FORE. TRP INVEST Global high yield bonds Beholdningsoversigt pr Aktier Papirnavn Kurs Markedsværdi (1000 DKK) Markedsværdi (1000 DKK) USD 608, ,750% Spanish Broad Perpetu 103, ,250% SLM Corp 15/10/10 572, ,500% Citigroup Crown Castle Preferred Lucent Technologies Inc. 724, Aktier i alt Obligationer Papirnavn Kurs Markedsværdi (1000 DKK) Markedsværdi (1000 DKK) EUR 744, ,250% Smurfit Kappa 15/11/17 95, ,375% Obrascon 28/04/15 93, ,000% Ziggo Bond 15/05/18 97, ,125% Europcar 15/05/14 89, ,250% CampofrioFood 31/10/16 97, ,625% LEVI STRAUSS 01/04/ ,750% Ardagh Glass 01/02/20 99, ,750% Cirsa finance 15/5/ ,500% Beverage Pack 15/06/17 99, ,750% Wind Acquisit , ,750% Ardagh Glass , Float% Clondalkin 15/12/13 88, Float% Europcar Gr. 15/05/13 87, Float% Grohe Hldgs 15/01/14 89, Var% Obrascon Huarte 18/05/ USD 608, ,250% Cedc fin corp1/12/16 97, ,375% Biomet Inc 15/10/17 107, ,50% HerculesOffsh 15/10/17 89, ,500 TexasCompElec 01/11/ ,500% Goodyear 15/05/16 108, ,625% Clearwater P 15/06/ ,75% CLEAR CHANNEL 01/08/16 70, ,875% Energy future01/11/ ,750% Mariner Ener 30/06/ ,00% Clearwire 01/12/15 99, ,00% UNITED AIRL 01/11/13 104, ,000% Terremark WW 15/06/ ,000% Terremark WW 15/06/17 113, ,500% Nasdaq St Mar 15/08/ ,750% Lucent 15/06/25 84, ,125% NII Holding 15/06/12 94, ,250% Massey Energy 01/08/ ,500% Penn Virginia 15/11/12 93, ,750% Peabody NRG 15/12/ ,000% Aramark Corp. 01/06/12 99, ,250% Transocean 15/03/13 95, ,375% Domtar Corp. 01/12/ ,375% Slm corp 15/5/14 91, ,500% Nuveen Invest 15/09/15 75, ,625% BAC Cap 08/03/35 81, ,650% INTL LEASE 01/06/14 89, ,000% Advanced Mic 01/05/15 96, Side 1 af 10

15 Obligationer Papirnavn Kurs Markedsværdi (1000 DKK) Markedsværdi (1000 DKK) USD 608, ,000% Reckson Oper. 31/03/16 96, ,125% Health Man. 15/04/ ,250% Flextronics ,375% Chesapeake , ,375% Directv Hld , ,375% Echostar Corp , ,375% Russel Metals , ,375% Seagate Tech 01/10/11 102, ,500% Flextronics 15/05/ ,500% Ventas Realt 01/06/16 100, ,625% Davita Inc , ,625% Echostar Dbs , ,625% Intl Lease F 15/11/13 93, ,625% Lamar Media 15/08/ ,625% Lamar Media 15/08/15 94, ,625% Wynn Las V ,750% Ferrellgas , ,750% Host Marriot 01/06/16 101, ,750% Penn National ,750% Silgan Hldgs ,750% Speedway M ,750% Stats Chippc ,875% Brocade Comm. 15/01/20 99, ,875% CF 01/05/18 102, ,875% FMC Finance 15/07/17 101, ,875% Mobile Mini 01/05/15 93, ,875% Nextel Comm , ,875% Seagate 01/05/20 94, ,875% Sprint capital15/11/28 83, ,875% Videotron , ,900% American Gener15/12/17 77, ,000% CIT Group Inc 01/05/17 89, ,000% Echostar Dbs 01/10/13 103, ,000% Isle Of Capri ,000% Limited 01/05/20 101, ,000% NEXSTAR FIN. 15/01/14 89, ,000%American tower 15/10/17 111, ,000%Cinc Bell Inc , ,125% Amerigas P 20/05/ , ,125% Amr Real Est. 15/02/ ,125% Boise Cascade , ,125% Cooper Cos 15/2/15 100, ,125% Domtar Corp. 15/08/15 104, ,125% PH Glatfelter 01/05/16 98, ,125% Swift Energy 01/06/17 95, ,250% Amrigas Partn 20/05/15 100, ,250% Centene Corp 01/04/14 100, ,250% ContiAirl Inc 10/11/19 103, ,250% Davita Inc , ,250% Encore Acquis ,250% Foundatn. Pa ,250% Gci Inc , ,250% HCA Inc 15/09/20 101, ,250% Novelis Inc 15/02/ ,250% Nrg Energy 01/02/14 101, ,250% Scotts Mir. 15/01/18 101, ,250% Silgan Hold.15/08/16 103, ,250% Texas Ind. 15/07/ ,375% Deluxe Corp 01/06/15 99, Side 2 af 10

16 Obligationer Papirnavn Kurs Markedsværdi (1000 DKK) Markedsværdi (1000 DKK) USD 608, ,375% Mirant North 31/12/ ,375% Neenah Paper , ,375% Nextel Comm , ,375% NRG Energy 01/02/16 100, ,375% Nrg Energy 15/01/17 101, ,375% OwensBrockway 15/05/16 104, ,375% Peabody 01/11/16 104, ,375% Phillips 15/05/20 101, ,375% Steel Dynam. 01/11/ ,375% Suburban Prop 15/03/20 102, ,375% US steel 01/04/20 99, ,450% Bombardier 01/05/ ,500% American Rail 01/03/14 96, ,500% Couche.Tard , ,500% Dynegy Hold. 01/06/15 85, ,500% Geophysique , ,500% Pinnacle Ent. 15/06/ ,500% Polatch Corp. 01/11/19 101, ,500% Potlatch Corp 01/11/ ,500% QVC Inc 01/10/ ,500% Qwest Commun. 15/02/14 100, ,500% Stats Chippac ,570% Delta Air ,625% AK Steel Corp 15/05/20 97, ,625% Fti Consult 15/06/ ,625% Jostens ,625% LEVI 15/05/20 98, ,625% Mac.Gray Corp , ,625% Steel Dynamic 15/03/20 100, ,625% Williams Cos ,700% Georgia.Pacif , ,750% Aes Corp , ,750% Bumble Bee 15/12/15 100, ,750% Cablevision S 15/04/18 100, ,750% Cascades Inc 15/12/ ,750% Cascades Inc. 15/12/17 100, ,750% Case New Holl 01/09/13 103, ,750% Case new holland1/9/ ,750% Cricket Com. 15/05/16 102, ,750% Crown Ameri 15/11/15 104, ,750% Dynegy Hold. 01/06/19 69, ,750% Echostar dbs 31/5/15 103, ,750% FTI Consult 01/10/16 102, ,750% Geo Group Inc 15/10/17 101, ,750% Geophysique 15/05/ ,750% Greif inc 1/8/19 103, ,750% Icahn Enterp.15/01/16 97, ,750% Iron Mountain ,750% Jabil Circuit 15/07/16 102, ,750% Jsg Funding , ,750% Leslie'S Pool ,750% Psychiatric 15/07/15 103, ,750% ReyGrpEscrow 15/10/16 98, ,750% Sable Int Fin 15/02/17 100, ,750% Talecris Bio 15/11/16 107, ,750% Terra Capital 01/11/ ,750% Treehouse 01/03/18 104, ,803% Sierra Pacifi 15/06/ ,858% American Airl , Side 3 af 10

17 Obligationer Papirnavn Kurs Markedsværdi (1000 DKK) Markedsværdi (1000 DKK) USD 608, ,875% Cascades Inc. 15/01/20 100, ,875% Cascades inc15/1/ ,875% CASE NEW HOLL 01/12/17 101, ,875% CCO HLDGS 30/04/18 101, ,875% Koppers Inc 01/12/19 101, ,875% Koppers inc 1/12/ ,875% Lamar Media 15/04/18 100, ,875% Opti Canada 15/12/14 85, ,875% RRI EnergyInc 15/06/17 94, ,875% Starw Hotels 15/10/14 107, ,875% Wynn LasVegas 01/11/17 101, ,000% Belo Corp 15/11/16 103, ,000% Bio-Rad Lab 15/09/ ,000% Bio-Rad Labs 15/09/16 104, ,000% Boise Paper 01/04/20 100, ,000% Cablevision S 15/04/20 101, ,000% Compass Min 01/06/ ,000% Compass Mine. 01/06/19 102, ,000% Complete Prod 15/12/16 98, ,000% Consol Energy 01/04/17 103, ,000% Forest Oil ,000% Gibraltar Ind 01/12/15 97, ,000% GMAC INC 01/11/31 94, ,000% GMAC Inc 15/03/20 97, ,000% Gmac llc 1/11/ ,000% GSC Hldg 01/10/ ,000% Hanesbrands 15/12/16 102, ,000% Hilcorp Energ 15/02/20 99, ,000% Jda software 15/12/14 101, ,000% Kansas city sout1/2/18 100, ,000% LBI Escrow 01/11/17 103, ,000% Sandridge E. 01/06/ ,000% SBA Telecom. 15/08/16 104, ,000% Supervalu Inc 01/05/ ,125% Advanced micro15/12/17 100, ,125% Altra Holding 01/12/16 99, ,125% Amsted Ind. 15/03/18 100, ,125% Arvinmeritor 15/09/15 96, ,125% CCO HLDGS 30/04/20 102, ,125% Dycom Ind 15/10/15 98, ,125% Equinix Inc 01/03/18 102, ,125% Ford motor 15/1/20 103, ,125% Tenneco Inc 15/11/15 100, ,125% Windstram cor 01/08/13 104, ,175% American Intl 15/05/68 78, ,25% Denbury Res.15/02/20 105, ,250% AIG 15/8/18 100, ,250% Berry Petr Co 01/11/16 97, ,250% Berry Plastic 15/11/15 98, ,250% Berry Plastic 15/11/ ,250% Central Garde 01/03/18 99, ,250% Consol Energy 01/04/20 104, ,250% Conti Res 01/10/ ,250% Digicel group 1/9/17 99, ,250% Frontier Com 01/05/ ,250% New Commun. 15/04/17 101, ,250% Pariot 30/04/18 99, ,250% PENN 15/04/18 101, ,250% SBA Telecom. 15/08/19 105, Side 4 af 10

18 Obligationer Papirnavn Kurs Markedsværdi (1000 DKK) Markedsværdi (1000 DKK) USD 608, ,300% GMAC Inc. 12/02/15 102, ,300% Mirant Amer ,375% Comstock Res 15/10/ ,375% Constellat Br 15/12/14 107, ,375% Cooper Stand ,375% Cott Beverages15/11/17 101, ,375% Freeport 01/04/ ,375% H&E Equipment 15/07/ ,375% LIN 15/04/18 102, ,375% MU finance 01/02/17 95, ,375% Qwest Corp 01/05/ ,375% Standard 15/05/18 95, ,375% Valeant Pharm 15/06/16 113, ,500% Cooper-Stand. 01/05/18 101, ,500% CSCHoldingsInc15/04/ ,500% Forest Oil 15/02/14 104, ,500% Forest oul corp15/2/ ,500% Intelsat Jack 01/11/19 101, ,500% Limited Brand 15/06/19 108, ,500% Mediacom Bro. 15/10/15 95, ,500% Netflix Inc 15/11/ ,500% Netflix Inc 15/11/17 104, ,500% Plastipak ,500% RBS 01/05/18 97, ,500% Susser 15/05/16 100, ,500% Toys R Us 01/12/17 103, ,500% Uni. Hospital 01/06/15 98, ,500% Yankee Acq 15/02/15 100, ,625% Cinemark USA 15/06/19 101, ,625% Esco Corp 15/12/ ,625% Genworth Fin 15/12/16 107, ,625% INTL Lease 15/09/15 95, ,625% Linn Energy 15/04/20 102, ,625% Regal Cinemas 15/07/19 100, ,625% Sandridge En 01/04/15 97, ,625% Windstream 01/08/16 102, ,700% FordMotorCred 01/10/14 106, ,750% AMC Ent Inc 01/06/19 101, ,750% Arch Coal Inc 01/08/16 104, ,750% Brown Shoe ,750% Education Man 01/06/04 101, ,750% Ferrellgas ,750% Hawk Corp , ,750% Inergy LP/Fin 01/03/15 102, ,750% Kar Holdings 01/05/ ,750% Penn national 15/8/ ,750% Pinnacle Ent. 15/05/20 93, ,750% Sirius 01/04/15 100, ,750% Solutia Inc 01/11/17 103, ,750% Speedway motorsp1/6/16 103, ,750% Williams Comp.15/01/ ,875% Columbus McK. 01/11/13 101, ,875% Community H. 15/07/15 103, ,875% CROSSTEX E 15/02/18 100, ,875% Digicel Group 15/01/15 98, ,875% Hertz Corp 01/01/ ,875% Ingles markets 15/5/17 102, ,875% Levi Strauss 01/04/16 104, ,875% Nexstar 15/04/17 101, Side 5 af 10

19 Obligationer Papirnavn Kurs Markedsværdi (1000 DKK) Markedsværdi (1000 DKK) USD 608, ,875% NII CAPI CO 15/12/19 102, ,875% Nordic Tel Co 01/05/ ,875% Paetec holding30/6/17 100, ,875% Polyone Corp 01/05/12 106, ,875% Solutia Inc 15/03/20 100, ,875% Swift Energy 15/01/20 99, ,875% Tenet Healthc 01/07/19 106, ,875% Univ City De 15/11/15 101, ,000 COLEMAN CABLE 15/02/18 96, ,000% Affinity Grp , ,000% Boise Paper H 01/11/17 103, ,000% Georgia Corp. 15/01/ ,000% Hub Intl Hold 15/12/14 95, ,000% MGM Mirage 15/03/20 103, ,000% O'Charleys , ,125% ACE Hardware 01/06/16 105, ,125% Ashland Inc 01/06/ ,125% Ashland Inc 01/06/17 109, ,125% Beazer 15/06/18 93, ,125% Int. Coal 01/04/18 101, ,125% Parker Drill. 01/04/18 95, ,125% Petrohawk En 15/07/13 104, ,125% US Oncology 15/08/17 102, ,250% Ameristar Cas 01/06/ ,250% Ameristar Cas 01/06/14 105, ,250% CAPELLA HEALT 01/07/17 101, ,250% Clear Channel 15/12/17 101, ,250% Cont.Airlines 10/05/17 102, ,250% HCA Inc. 15/11/16 106, ,250% Intelsat corp 15/6/16 105, ,250% Intelsat corp 15/8/14 103, ,250% Metropcs Wire 01/11/14 103, ,250% MetropcsWire.01/11/14 103, ,250% Pinnacle foods1/4/15 102, ,250% PNM Resources 15/05/15 106, ,250% Sally Holding 15/11/14 104, ,250% Sinclair Tele 01/11/17 101, ,250% WCA Waste 15/06/14 100, ,375% Aes Corp , ,375% Cricket Comm 01/11/14 102, ,375% Shingle Sprin 15/06/15 79, ,500% Cemex Fin. 14/12/16 97, ,500% Cie Gen Geop. 15/05/ ,500% Cie Gen Geop. 15/05/16 101, ,500% Domtar Corp. 01/08/16 111, ,500% Graph.Packing , ,500% Graphic Pack 15/06/17 104, ,500% Hughes NTWK 15/04/14 101, ,500% Hughes ntwk 15/4/14 101, ,500% Paetec Hold. 15/07/15 98, ,500% Reliance Int. 15/12/19 105, ,500% VEDANTA RES 18/07/18 106, ,625% Avis budget 15/03/18 101, ,625% HCA Inc. 15/11/16 106, ,625% Resident. Cap.15/05/15 98, ,750% AES Corp 15/04/16 108, ,750% Easton-bell 1/12/16 104, ,750% Garda World 15/03/17 102, ,750% MICHAEL FOODS 15/07/18 103, Side 6 af 10

20 Obligationer Papirnavn Kurs Markedsværdi (1000 DKK) Markedsværdi (1000 DKK) USD 608, ,750% Mobile SVCS 01/08/14 102, ,750% Novasep Hold. 15/12/16 87, ,750% Rite Aid Corp 12/06/16 105, ,750% Teck resources 15/5/14 119, ,750% Tesoro Corp. 01/06/19 104, ,750% Umbrella Acq. 15/03/15 83, ,750% USI Holdings 15/05/15 92, ,875% Bill barrett co 15/ , ,875% First Data 24/09/15 77, ,875% First Data C 24/09/15 78, ,875% Hca inc 15/2/ ,875% Radiation 15/04/17 96, ,875% Unit.Airlines 01/08/13 103, Float% US Oncology 15/03/12 93, ,000% E*Trade 31/08/ ,500% Transocean Inc 15/12/37 88, ,875% SBA Communic 01/05/ ,00% Bway Corp 15/04/ ,000% Alliance One 15/07/16 102, ,000% Alliance one 15/7/16 102, ,000% Anixter Intl 15/03/14 115, ,000% Biomet inc 15/10/17 107, ,000% Bway 15/06/18 98, ,000% Cricket com.15/7/15 105, ,000% Harrahs Ope. 15/12/18 82, ,000% Harrahs Oper 15/12/ ,000% Harrahs operat15/12/ ,000% Interpublic 15/07/17 110, ,000% Kar hold 01/05/15 102, ,000% NII Capital 15/08/16 104, ,000% Nii Capital 15/08/ ,000% Plains Exp 03/01/16 107, ,000% Wendy's LLC 15/07/16 104, ,250% Berry Pet 01/06/14 109, ,250% Bioscrip Inc 01/10/15 99, ,250% Connacher oil 15/12/15 99, ,250% Discover Fin. 15/07/19 119, ,250% HUB Intl. Hol 15/06/15 92, ,250% Jostens Hld ,250% Lions Gate 01/11/16 100, ,250% Little Trav B 15/02/ ,250% Rite Aid Corp 15/10/ ,250% Rite Aid Corp 15/10/19 100, ,250% SEVERSTAL 15/02/18 98, ,250% Teck Res. Ltd 15/05/16 115, ,250% U.S Foodserv 30/06/15 100, ,375% MGM Mirage 15/05/ ,375% MGM Resorts 15/05/14 109, ,375% Neiman Marcus 15/10/15 102, ,375% Penn Virginia 15/06/16 107, ,500% Hertx Corp 01/01/16 104, ,500% Nuveen Invest 15/11/15 87, ,500% Petrohawk 01/08/14 108, ,500% Realogy Corp. 15/04/14 84, ,500% Solo Cup Com 01/11/13 103, ,500% Solo Cup Com 01/11/ ,500% Sunstate Eqpm , ,500% Tyson foods 1/3/14 116, ,550% First Data 24/09/15 72, Side 7 af 10

Specialforeningen TRP-Invest

Specialforeningen TRP-Invest Specialforeningen TRP-Invest Halvårsrapport 2011 CVR nr. 26 08 65 31 Indholdsfortegnelse Foreningsoplysninger... 2 Ledelsespåtegning... 3 Ledelsesberetning... 4 Global... High Yield Bonds 8 Anvendt...

Læs mere

Specialforeningen TRP Invest

Specialforeningen TRP Invest Specialforeningen TRP Invest alvårsrapport 2012 CVR nr. 26 08 65 31 Indholdsfortegnelse Foreningsoplysninger... 2 Ledelsespåtegning... 3 Ledelsesberetning... 4 alvårsregnskab... 9... Global igh Yield

Læs mere

Specialforeningen BL&S Invest Halvårsrapport 2011

Specialforeningen BL&S Invest Halvårsrapport 2011 Specialforeningen BL&S Invest Halvårsrapport 2011 CVR nr. 31 06 17 17 Indholdsfortegnelse Foreningsoplysninger... 2 Ledelsespåtegning... 3 Ledelsesberetning... 4 Danske... Aktier 9 Globale... Aktier 11

Læs mere

Halvårsrapport 1. halvår 2011. Investeringsforeningen Investin

Halvårsrapport 1. halvår 2011. Investeringsforeningen Investin Halvårsrapport 2011 Investeringsforeningen Investin Indholdsfortegnelse Foreningsoplysninger... 2 Ledelsespåtegning... 3 Ledelsesberetning... 4 Amber... Nordic Alpha 9 Amber... Energy Alpha 11 Amber...

Læs mere

Halvårsrapport 1. halvår 2012. Hedgeforeningen HP

Halvårsrapport 1. halvår 2012. Hedgeforeningen HP Halvårsrapport 1. halvår 2012 Hedgeforeningen HP ndholdsfortegnelse Foreningsoplysninger... 2 Ledelsespåtegning... 3 Ledelsesberetning... 4 Halvårsregnskab... 10... Danske Obligationer 10... Anvendt regnskabspraksis

Læs mere

SPEC.FORE. TRP INVEST Global high yield bonds Beholdningsoversigt pr. 31.12.2009 Aktier Papirnavn Kurs Markedsværdi (1000 DKK) Markedsværdi (1000 DKK) 31.12.2009 31.12.2009 31.12.2008 USD 518,625 10,750%

Læs mere

Halvårsrapport 1. halvår Specialforeningen Dexia Invest. CVR nr

Halvårsrapport 1. halvår Specialforeningen Dexia Invest. CVR nr Halvårsrapport 2012 Specialforeningen Dexia Invest CVR nr. 21 27 61 89 Indholdsfortegnelse Foreningsoplysninger...2 Ledelsespåtegning...3 Ledelsesberetning...4 Halvårsregnskaber...8 Korte Obligationer...8

Læs mere

Specialforeningen BLS Invest Halvårsrapport 2012

Specialforeningen BLS Invest Halvårsrapport 2012 Specialforeningen BLS Invest Halvårsrapport 2012 CVR nr. 31 06 17 17 Indholdsfortegnelse Foreningsoplysninger... 2 Ledelsespåtegning... 3 Ledelsesberetning... 4 Halvårsregnskaber... 11... Danske Aktier

Læs mere

Kapitalforeningen BLS Invest

Kapitalforeningen BLS Invest Kapitalforeningen BLS Invest Halvårsrapport 2016 CVR nr. 31 06 17 17 Indholdsfortegnelse Foreningsoplysninger...2 Ledelsespåtegning...3 Ledelsesberetning...5 Halvårsregnskaber...7 Globale Aktier KL...7

Læs mere

Foreningsoplysninger...2. Ledelsesberetning...3. Balance Mellem Akk...7. Balance Lang Akk...8. Anvendt regnskabspraksis...9

Foreningsoplysninger...2. Ledelsesberetning...3. Balance Mellem Akk...7. Balance Lang Akk...8. Anvendt regnskabspraksis...9 Indholdsfortegnelse Foreningsoplysninger...2 Ledelsesberetning...3 Balance Mellem Akk....7 Balance Lang Akk...8 Anvendt regnskabspraksis...9 Nærværende halvårsrapport 2007 for Specialforeningen Nykredit

Læs mere

Kapitalforeningen TRP Invest

Kapitalforeningen TRP Invest Kapitalforeningen TRP Invest Halvårsrapport 2014 CVR nr. 26 08 65 31 Indholdsfortegnelse oreningsoplysninger... 2 Ledelsespåtegning... 3 Ledelsesberetning... 4... Udviklingen i foreningen i halvåret 4...

Læs mere

Kapitalforeningen HP Hedge

Kapitalforeningen HP Hedge Halvårsrapport 2014 Kapitalforeningen HP Hedge Indholdsfortegnelse Foreningsoplysninger... 2 Ledelsespåtegning... 3 Ledelsesberetning... 4... Kapitalforeningen HP Hedge i 1. halvår 2014 4... Forventninger

Læs mere

Investeringsforeningen INVESTIN

Investeringsforeningen INVESTIN Investeringsforeningen INVESTIN Halvårsrapport 2010 CVR nr. 27 21 28 59 Indholdsfortegnelse Foreningsoplysninger... 2 Ledelsespåtegning... 3 Ledelsesberetning... 4 Amber Nordic Alpha... 8 Amber Energy

Læs mere

Investeringsforeningen. foreningen Nykredit. Investerings. Invest Engros. Nykredit Invest

Investeringsforeningen. foreningen Nykredit. Investerings. Invest Engros. Nykredit Invest Investerings Investerings Investerings Investeringsforeningen foreningen foreningen foreningen Nykredit Nykredit Nykredit NykreditInvest Invest Invest InvestEngros Engros Engros Engros Halvårsrapport2010

Læs mere

ALTERNATIV INVEST. Halvårsrapport, 30. juni 2007 Investeringsforeningen Alternativ Invest Afdeling Globale Garanti Investeringer. CVR nr.

ALTERNATIV INVEST. Halvårsrapport, 30. juni 2007 Investeringsforeningen Alternativ Invest Afdeling Globale Garanti Investeringer. CVR nr. Halvårsrapport, 30. juni 2007 Investeringsforeningen Alternativ Invest Afdeling Globale Garanti Investeringer CVR nr. 29 93 81 64 Foreningsoplysninger 2 Ledelsesberetning 3 Regnskabspraksis 4 Hoved- og

Læs mere

Specialforeningen TRP-Invest. Årsrapport 2008. CVR nr. 26 08 65 31

Specialforeningen TRP-Invest. Årsrapport 2008. CVR nr. 26 08 65 31 Specialforeningen TRP-Invest Årsrapport 2008 CVR nr. 26 08 65 31 Indholdsfortegnelse Foreningsoplysninger...2 Ledelsespåtegning...3 Den uafhængige revisors påtegning...4 Ledelsesberetning...5 Fund Governance...10

Læs mere

Indhold Foreningsoplysninger Foreningsoplysninger

Indhold Foreningsoplysninger Foreningsoplysninger Halvårsrapport 2017 Foreningsoplysninger Forening Kapitalforeningen Lån & Spar MixInvest Badstuestræde 20 1209 København K Telefon: 38 14 66 00 Hjemmeside: www.lsmi.dk E-mail: lsmi@invest-administration.dk

Læs mere

Halvårsregnskab Værdipapirfonden Lokalinvest

Halvårsregnskab Værdipapirfonden Lokalinvest Halvårsregnskab 2017 Værdipapirfonden Lokalinvest Indholdsfortegnelse 3 Selskabsoplysninger 4 Ledelsens beretning for 1. halvår 2017 4 Resume 1. halvår 4 Ledelsens beretning 4 Udviklingen i Værdipapirfonden

Læs mere

Mermaid Nordic. Halvårsrapport, 30. juni 2010 Hedgeforeningen Mermaid Nordic. CVR nr. 30 80 75 45

Mermaid Nordic. Halvårsrapport, 30. juni 2010 Hedgeforeningen Mermaid Nordic. CVR nr. 30 80 75 45 Halvårsrapport, 30. juni 2010 Hedgeforeningen Mermaid Nordic CVR nr. 30 80 75 45 Foreningsoplysninger 2 Ledelsesberetning 3 Ledelsespåtegning 4 Regnskabspraksis 5 Hoved- og nøgletal 5 Resultatopgørelse

Læs mere

Investeringsforeningen Carnegie Wealth Management

Investeringsforeningen Carnegie Wealth Management Investeringsforeningen Carnegie Wealth Management Halvårsrapport 2017 Foreningsoplysninger Forening Investeringsforeningen Carnegie Wealth Management Badstuestræde 20, 1209 København K Telefon: 38 14 66

Læs mere

Investeringsforeningen Multi Manager Invest

Investeringsforeningen Multi Manager Invest Investeringsforeningen Multi Manager Invest Halvårsrapport CVR nr. 29 13 86 13 Indholdsfortegnelse Foreningsoplysninger...2 Ledelsesberetning...3 USA... 10 USA Akk.... 11 Europa... 12 Europa Akk... 13

Læs mere

Specialforeningen TRP-Invest

Specialforeningen TRP-Invest Specialforeningen TRPInvest Årsrapport 2011 CVR nr. 26 08 65 31 Indholdsfortegnelse Foreningsoplysninger... 2 Ledelsespåtegning... 3 Den... uafhængige revisors erklæringer 4 Ledelsesberetning... 5...

Læs mere

Investeringsforeningen StockRate Invest. Halvårsrapport 2016

Investeringsforeningen StockRate Invest. Halvårsrapport 2016 Investeringsforeningen StockRate Invest Halvårsrapport 2016 Indhold Foreningsoplysninger.... 3 Resultat og formue.... 4 Anvendt regnskabspraksis... 4 Påtegninger... 5 Ledelsespåtegning... 5 Halvårsregnskab:

Læs mere

Investeringsforeningen Nykredit Invest Almen Bolig

Investeringsforeningen Nykredit Invest Almen Bolig Investeringsforeningen Nykredit Invest Almen Bolig Halvårsrapport 2016 CVR nr. 21 83 14 76 Indholdsfortegnelse Foreningsoplysninger...2 Ledelsespåtegning...3 Ledelsesberetning...4 Udviklingen i halvåret...4

Læs mere

Kapitalforeningen. Nykredit Invest. Halvårsrapport

Kapitalforeningen. Nykredit Invest. Halvårsrapport Kapitalforeningen Nykredit Invest Halvårsrapport 2015 CVR-nr. 26 35 16 50 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse Foreningsoplysninger 2 Ledelsespåtegning 3 Ledelsesberetning

Læs mere

HALVÅRSRAPPORT 2016 INVESTERINGSFORENINGEN CARNEGIE WEALTH MANAGEMENT

HALVÅRSRAPPORT 2016 INVESTERINGSFORENINGEN CARNEGIE WEALTH MANAGEMENT HALVÅRSRAPPORT 2016 INVESTERINGSFORENINGEN CARNEGIE WEALTH MANAGEMENT 1 Investeringsforeningen Carnegie Wealth Management Halvårsrapport 2016 INDHOLD FORENINGSOPLYSNINGER 3 Resultat og formue 4 Regnskabspraksis

Læs mere

Halvårsrapport 1. halvår Investeringsforeningen Investin

Halvårsrapport 1. halvår Investeringsforeningen Investin Halvårsrapport 2012 Investeringsforeningen Investin Indholdsfortegnelse oreningsoplysninger...2 Ledelsespåtegning...3 Ledelsesberetning...4 Halvårsregnskaber...9 Amber Nordic Alpha...9 Amber Energy Alpha...12

Læs mere

Halvårsrapport Kapitalforeningen Lån & Spar MixInvest

Halvårsrapport Kapitalforeningen Lån & Spar MixInvest Halvårsrapport 20 Kapitalforeningen Lån & Spar MixInvest Indhold Foreningsoplysninger.... 3 Resultat og formue.... 4 Anvendt regnskabspraksis... 4 Påtegninger... 5 Ledelsespåtegning... 5 Halvårsregnskab:

Læs mere

BI Bull20. Halvårsrapport 2007

BI Bull20. Halvårsrapport 2007 BI Bull20 07 Halvårsrapport 2007 Ledelsesberetning Investeringsprofil Hedgeforeningen BI Bull foretager gearede investeringer i andre af BankInvests afdelinger og foreninger. En del af markedsrisikoen

Læs mere

Kapitalforeningen. Nykredit Invest. Halvårsrapport

Kapitalforeningen. Nykredit Invest. Halvårsrapport Kapitalforeningen Nykredit Invest Halvårsrapport 2015 CVR-nr. 26 35 16 50 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse Foreningsoplysninger 2 Ledelsespåtegning 3 Ledelsesberetning

Læs mere

Mermaid Nordic. Halvårsrapport, 30. juni 2009 Hedgeforeningen Mermaid Nordic. CVR nr

Mermaid Nordic. Halvårsrapport, 30. juni 2009 Hedgeforeningen Mermaid Nordic. CVR nr Halvårsrapport, 30. juni 2009 Hedgeforeningen Mermaid Nordic CVR nr. 30 80 75 45 Foreningsoplysninger 2 Ledelsesberetning 3 Regnskabspraksis 4 Hoved- og nøgletal 4 Resultatopgørelse og balance 5 Noter

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Ledelsesberetning for 1. halvår 2008... 3. Foreningsforhold... 4. Henton Invest, Afdeling Aktier 0-100... 6

Indholdsfortegnelse. Ledelsesberetning for 1. halvår 2008... 3. Foreningsforhold... 4. Henton Invest, Afdeling Aktier 0-100... 6 Halvårsrapport 2008 Indholdsfortegnelse Ledelsesberetning for 1. halvår 2008... 3 Foreningsforhold... 4 Henton Invest, Afdeling Aktier 0-100... 6 Henton Invest, Afdeling Bond Fund... 8 Ledelsespåtegning...

Læs mere

Investeringsforeningen Dexia Invest Halvårsrapport 2007

Investeringsforeningen Dexia Invest Halvårsrapport 2007 Investeringsforeningen Dexia Invest Halvårsrapport 2007 CVR nr. 21 35 35 31 Indholdsfortegnelse Foreningsoplysninger...2 Ledelsesberetning...3 Danske Small Cap aktier...8 Europæiske Ejendomsaktier...9

Læs mere

Investeringsforeningen Fionia Invest Aktier. Halvårsrapport 2008

Investeringsforeningen Fionia Invest Aktier. Halvårsrapport 2008 Investeringsforeningen Fionia Invest Aktier Halvårsrapport 2008 Indholdsfortegnelse Ledelsesberetning... 3 Anvendt regnskabspraksis... 5 Resultatopgørelse... 6 Balance... 6 Hoved- og nøgletal... 6 2 Investeringsforeningen

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Foreningsoplysninger Ledelsespåtegning uafhængige revisors påtegning Ledelsesberetning. Beholdningslister

Indholdsfortegnelse. Foreningsoplysninger Ledelsespåtegning uafhængige revisors påtegning Ledelsesberetning. Beholdningslister Indholdsfortegnelse Foreningsoplysninger... 2 Ledelsespåtegning... 3 Den... uafhængige revisors påtegning 4 Ledelsesberetning... 5 Væsentlige... aftaler med samarbejdspartnere 11 Anvendt... regnskabspraksis

Læs mere

Placeringsforeningen Nykredit Invest (kapitalforening)

Placeringsforeningen Nykredit Invest (kapitalforening) Placeringsforeningen Nykredit Invest (kapitalforening) Halvårsrapport 2016 CVR nr. 32 82 59 23 Indholdsfortegnelse Foreningsoplysninger...2 Ledelsespåtegning...3 Ledelsesberetning...4 Udviklingen i foreningen

Læs mere

Halvårsrapport Investeringsforeningen BIL Nordic Invest. CVR nr

Halvårsrapport Investeringsforeningen BIL Nordic Invest. CVR nr Halvårsrapport 2014 Investeringsforeningen BIL Nordic Invest CVR nr. 21 35 35 31 Indholdsfortegnelse Foreningsoplysninger...2 Ledelsespåtegning...3 Ledelsesberetning...4 Halvårsrapporten 2014 i hovedtræk...4

Læs mere

Kapitalforeningen Nykredit Invest

Kapitalforeningen Nykredit Invest Kapitalforeningen Nykredit Invest Halvårsrapport 2016 CVR nr. 26 35 16 50 Indholdsfortegnelse Foreningsoplysninger...2 Ledelsespåtegning...3 Udviklingen i foreningen i 2015...4 Halvårsregnskaber...7 Balance

Læs mere

Placeringsforeningen Nykredit Invest (kapitalforening)

Placeringsforeningen Nykredit Invest (kapitalforening) Placeringsforeningen Nykredit Invest (kapitalforening) Halvårsrapport 2015 CVR-nr. 32 82 59 23 Indholdsfortegnelse Foreningsoplysninger 2 Ledelsespåtegning 3 Ledelsesberetning 4 Halvårsrapporten2015ihovedtræk

Læs mere

Halvårsregnskab Værdipapirfonden Sparinvest

Halvårsregnskab Værdipapirfonden Sparinvest Halvårsregnskab 2017 Værdipapirfonden Sparinvest Indholdsfortegnelse 3 Selskabsoplysninger 4 Ledelsens beretning for 1. halvår 2017 4 Resume 1. halvår 4 Ledelsens beretning 4 Udviklingen i Værdipapirfonden

Læs mere

Foreningsoplysninger Overblik Påtegninger // Ledelsespåtegning Halvårsregnskab // Formuepleje Penta KL... 6

Foreningsoplysninger Overblik Påtegninger // Ledelsespåtegning Halvårsregnskab // Formuepleje Penta KL... 6 Side 1 INDHOLD Foreningsoplysninger... 3 Overblik... 4 Påtegninger // Ledelsespåtegning... 5 Halvårsregnskab // Formuepleje Penta KL... 6 Beholdninger // Formuepleje Penta KL... 8 Anvendt regnskabspraksis...

Læs mere

Investeringsforeningen BIL Danmark

Investeringsforeningen BIL Danmark Investeringsforeningen BIL Danmark Halvårsrapport 2016 CVR nr. 21 35 35 31 Indholdsfortegnelse Foreningsoplysninger...2 Ledelsespåtegning...3 Udviklingen i foreningen i halvåret...4 Halvårsregnskab...6

Læs mere

Halvårsrapport 2015 Investeringsforeningen HP Invest

Halvårsrapport 2015 Investeringsforeningen HP Invest Halvårsrapport 2015 Investeringsforeningen HP Invest CVR-nr. 31 06 05 40 Indholdsfortegnelse Foreningsoplysninger... 2 Ledelsespåtegning... 3 Ledelsesberetning... 4... Udviklingen i foreningen i halvåret

Læs mere

INVESTERINGSFORENINGEN ALFRED BERG INVEST

INVESTERINGSFORENINGEN ALFRED BERG INVEST INVESTERINGSFORENINGEN ALFRED BERG INVEST Afdeling Otium+ under afvikling Afviklingsregnskab 3. november 2010 INVESTERINGSFORENINGEN ALFRED BERG INVEST AMALIEGADE 3 1256 KØBENHAVN K TELEFON 3396 1000 FAX

Læs mere

Specialforeningen TRP-Invest. Årsrapport 2007. CVR nr. 26 08 65 31

Specialforeningen TRP-Invest. Årsrapport 2007. CVR nr. 26 08 65 31 Specialforeningen TRP-Invest Årsrapport 2007 CVR nr. 26 08 65 31 Indholdsfortegnelse Foreningsoplysninger...2 Ledelsespåtegning...3 Den uafhængige revisors påtegning...4 Ledelsesberetning...5 Fund Governance...10

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Investeringsforeningen CPH Capital 1

Indholdsfortegnelse. Investeringsforeningen CPH Capital 1 Indholdsfortegnelse Foreningsoplysninger... 2 Ledelsespåtegning... 3 Ledelsesberetning... 4 Halvårsregnskaber... 10... Globale Aktier - KL 10... Forbrugsaktier - KL 13... Foreningens noter 15... Anvendt

Læs mere

Investeringsforeningen Nykredit Invest International

Investeringsforeningen Nykredit Invest International Investeringsforeningen Nykredit Invest International (Investeringsforeningen Multi Manager Invest) Halvårsrapport CVR nr. 29 13 86 13 Indholdsfortegnelse Foreningsoplysninger...2 Ledelsesberetning...3

Læs mere

Halvårsrapport Investeringsforeningen Lån & Spar Invest

Halvårsrapport Investeringsforeningen Lån & Spar Invest Halvårsrapport 20 Investeringsforeningen Lån & Spar Invest Indhold Foreningsoplysninger.... 3 Resultat og formue.... 4 Anvendt regnskabspraksis... 4 Påtegninger... 5 Ledelsespåtegning... 5 Halvårsregnskab:

Læs mere

Meddelelse nr. 08/2015: Delårsrapport 1. januar 31. marts 2015

Meddelelse nr. 08/2015: Delårsrapport 1. januar 31. marts 2015 Meddelelse nr. 08/2015 c/o SmallCap Danmark A/S København, d. 30. april 2015 Meddelelse nr. 08/2015: Delårsrapport 1. januar 31. marts 2015 Bestyrelsen for Strategic Investments A/S har på et møde d.d.

Læs mere

Ledelsesberetning for 1. halvår 2008

Ledelsesberetning for 1. halvår 2008 Ledelsesberetning for 1. halvår 2008 Bestyrelsen for Investeringsforeningen Nielsen Global Value har på et bestyrelsesmøde i dag behandlet og godkendt regnskabet for 1. halvår 2008, hvilket herved fremlægges.

Læs mere

Investeringsinstitutforeningen Fionia Invest. Halvårsrapport 2007

Investeringsinstitutforeningen Fionia Invest. Halvårsrapport 2007 Investeringsinstitutforeningen Fionia Invest Halvårsrapport 2007 Indholdsfortegnelse Ledelsesberetning - generel................................ 3 Anvendt regnskabspraksis..................................

Læs mere

Investeringsforeningen Dexia Invest

Investeringsforeningen Dexia Invest Investeringsforeningen Dexia Invest Halvårsrapport 2006 CVR nr.: 21 35 35 31 Indholdsfortegnelse Foreningsoplysninger 2 Hoved- og nøgletalsoversigt 3 Ledelsesberetning 4 Afdeling Danske Small Cap aktier

Læs mere

Investeringsforeningen BIL Nordic Invest. Halvårsrapport 2015. CVR-nr. 21 35 35 31

Investeringsforeningen BIL Nordic Invest. Halvårsrapport 2015. CVR-nr. 21 35 35 31 Investeringsforeningen BIL Nordic Invest Halvårsrapport 2015 CVR-nr. 21 35 35 31 Indholdsfortegnelse Foreningsoplysninger... 2 Ledelsespåtegning... 3 Ledelsesberetning... 4... Halvårsrapporten i hovedtræk

Læs mere

Velkommen til generalforsamling i BIL Nordic Invest

Velkommen til generalforsamling i BIL Nordic Invest Bilag 1 Velkommen til generalforsamling i BIL Nordic Invest Dagsorden 1. Fremlæggelse af årsrapport til godkendelse, herunder ledelsens beretning for det forløbne regnskabsår og eventuelt forslag til anvendelse

Læs mere

Investeringsforeningen Nykredit Invest Engros

Investeringsforeningen Nykredit Invest Engros Investeringsforeningen Nykredit Invest Engros Halvårsrapport CVR nr. 25 16 02 58 Indholdsfortegnelse Foreningsoplysninger...2 Ledelsesberetning...3 EuroKredit...10 Vækstlande...11 Højrente Europa...12

Læs mere

Investeringsforeningen Fionia Invest Korte Obligationer. Halvårsrapport 2007

Investeringsforeningen Fionia Invest Korte Obligationer. Halvårsrapport 2007 Investeringsforeningen Fionia Invest Korte Obligationer Halvårsrapport 2007 Indholdsfortegnelse Ledelsesberetning - generel................................ 3 Anvendt regnskabspraksis..................................

Læs mere

Meddelelse nr. 23/2015: Delårsrapport 1. januar 30. juni 2015

Meddelelse nr. 23/2015: Delårsrapport 1. januar 30. juni 2015 Meddelelse nr. 23/2015 København, d. 30. juli 2015 Meddelelse nr. 23/2015: Delårsrapport 1. januar 30. juni 2015 Bestyrelsen for Strategic Investments A/S har på et møde d.d. behandlet selskabets delårsrapport

Læs mere

Halvårsrapport Investeringsforeningen Profil Invest Afdeling KK

Halvårsrapport Investeringsforeningen Profil Invest Afdeling KK Halvårsrapport 2016 Investeringsforeningen Profil Invest Afdeling KK 2 Halvårsrapport 2016 Investeringsforeningen Profil Invest CVR-nr. 21859206 Parallelvej 17 2800 Kgs. Lyngby Direktion Danske Invest

Læs mere

Markedsudviklingen i 2005 for investeringsforeninger, specialforeninger og fåmandsforeninger

Markedsudviklingen i 2005 for investeringsforeninger, specialforeninger og fåmandsforeninger Markedsudviklingen i 2005 for investeringsforeninger, specialforeninger og fåmandsforeninger Konklusioner Foreningernes samlede formue er vokset med 206 mia. kr. i 2005, og udgjorde ved udgangen af året

Læs mere

Specialforeningen TRP-Invest

Specialforeningen TRP-Invest Specialforeningen TRP-nvest Årsrapport 2010 VR nr. 26 08 65 31 ndholdsfortegnelse Foreningsoplysninger... 2 Ledelsespåtegning... 3 Den... uafhængige revisors påtegning 4 Ledelsesberetning... 5... Risikoforhold

Læs mere

Årets investeringsforening 2014

Årets investeringsforening 2014 Nykredit Invest i 2014 Investeringsforeningen Nykredit Invest blev Årets investeringsforening 2014 Kåret af Morgenavisen Jyllands-Posten i samarbejde med Dansk Aktie Analyse Nykredit Invest i 2014 Nomineret

Læs mere

Investeringsforeningen Multi Manager Invest. Halvårsrapport 2009. CVR nr. 29 13 86 13

Investeringsforeningen Multi Manager Invest. Halvårsrapport 2009. CVR nr. 29 13 86 13 Investeringsforeningen Multi Manager Invest Halvårsrapport CVR nr. 29 13 86 13 Indholdsfortegnelse Foreningsoplysninger Ledelsesberetning USA USA Akk. Europa Europa Akk. Japan Japan Akk. Health Care Health

Læs mere

Markedsudviklingen i 2004 for investeringsforeninger og specialforeninger 1

Markedsudviklingen i 2004 for investeringsforeninger og specialforeninger 1 Markedsudviklingen i 2004 for investeringsforeninger og specialforeninger 1 Konklusioner: Foreningernes samlede formue er vokset med knap 208 mia. kr. i 2004, og udgjorde ultimo året i alt knap 571 mia.

Læs mere

Halvårsrapport 2013. Investeringsforeningen Investin

Halvårsrapport 2013. Investeringsforeningen Investin Halvårsrapport 2013 Investeringsforeningen Investin Indholdsfortegnelse Foreningsoplysninger... 2 Ledelsespåtegning... 3 Ledelsesberetning... 4 Halvårsregnskaber... 8... Optimal VerdensIndex Moderat 8...

Læs mere

Halvårsrapport CVR.-Nr: Dynamisk Aktivaallokering. Investeringsforeningen Finansco

Halvårsrapport CVR.-Nr: Dynamisk Aktivaallokering. Investeringsforeningen Finansco 2016 Halvårsrapport 2016 Investeringsforeningen Finansco CVR.-Nr: 34208379 Dynamisk Aktivaallokering Investeringsforeningen Finansco INDHOLDSFORTEGNELSE FORENINGSOPLYSNINGER 2 DE FINANSIELLE MARKEDER I

Læs mere

Ledelsesberetning...3 Orientering fra rådgiver...4 Ledelsespåtegning...6 Anvendt regnskabspraksis...7

Ledelsesberetning...3 Orientering fra rådgiver...4 Ledelsespåtegning...6 Anvendt regnskabspraksis...7 Halvårsrapport for 2010 Indhold: Ledelsesberetning...3 Orientering fra rådgiver...4 Ledelsespåtegning...6 Anvendt regnskabspraksis...7 Halvårsregnskab Resultatopgørelse...8 Balance...8 Noter...9 Ledelsesberetning

Læs mere

Bestyrelsen for Jensen & Møller Invest A/S har på et møde i dag behandlet selskabets delårsrapport for 1. halvår 2010.

Bestyrelsen for Jensen & Møller Invest A/S har på et møde i dag behandlet selskabets delårsrapport for 1. halvår 2010. Jensen & Møller Invest A/S CVR nr. 53 28 89 28 Rosenvængets Hovedvej 6 2100 København Ø Tlf. 35 27 09 02 Fax 35 38 19 50 www.jensen-moller.dk E-mail: jmi@danskfinancia.dk NASDAQ OMX Copenhagen A/S Postboks

Læs mere

Multi Manager Invest i 2013

Multi Manager Invest i 2013 Multi Manager Invest i 2013 Året 2013 blev et godt investeringsår for flere af foreningens afdelinger Afkastudviklingen i aktieafdelingerne blev højere end ventet, hvorimod obligationsafdelingerne leverede

Læs mere

Investeringsinstitutforeningen Lån & Spar MixInvest. CVR-nr. 25 97 82 77

Investeringsinstitutforeningen Lån & Spar MixInvest. CVR-nr. 25 97 82 77 Investeringsinstitutforeningen Lån & Spar MixInvest CVR-nr. 25 97 82 77 Halvårsrapport 2008 Indholdsfortegnelse Foreningsoplysninger... 1 Side Ledelsesberetning Foreningsforhold... 2 De økonomiske omgivelser

Læs mere

Halvårsrapport 2017 PenSam Forsikring A/S CVR-nr Hjemsted Farum

Halvårsrapport 2017 PenSam Forsikring A/S CVR-nr Hjemsted Farum Halvårsrapport 2017 PenSam Forsikring A/S CVR-nr. 17 11 81 88 Hjemsted Farum Indholdsfortegnelse Udvalgte hoved- og nøgletal...2 Ledelsesberetning...3 Halvårsregnskabet Ledelsespåtegning...5 Resultatopgørelse...6

Læs mere

Hedgeforeningen HP. Danske Obligationer. Investeringsrådgiver. HP Fondsmæglerselskab A/S Kronprinsessegade 18, 1. sal DK-1306 København K

Hedgeforeningen HP. Danske Obligationer. Investeringsrådgiver. HP Fondsmæglerselskab A/S Kronprinsessegade 18, 1. sal DK-1306 København K HP Hedge maj 2010 I maj måned, den mest volatile å-t-d, gav HP Hedge et afkast på 1,40%. Samlet set betyder det indtil videre et afkast på 10,71% i år. Benchmark for afdelingen er CIBOR 12 + 5%, som det

Læs mere

Investeringsforeningen Tema Kapital

Investeringsforeningen Tema Kapital Investeringsforeningen Tema Kapital CVR-nr. 25 70 96 75 Halvårsrapport 2008 Investeringsforeningen Tema Kapital - Halvårsrapport 2008 1 Indholdsfortegnelse Foreningsoplysninger... 2 Ledelsesberetning Foreningsforhold...

Læs mere

Markedskommentar marts: Den perfekte storm!

Markedskommentar marts: Den perfekte storm! Nyhedsbrev Kbh. 7. apr. 2015 Markedskommentar marts: Den perfekte storm! Marts blev også en god måned med afkast på 1,0 % - 1,8 % i vores afdelinger. Afkastene er et resultat af stigende aktiekurser og

Læs mere

Halvårsrapport Kapitalforeningen BI Private Equity. CVR-nr Halvårs

Halvårsrapport Kapitalforeningen BI Private Equity. CVR-nr Halvårs Halvårsrapport 2016 Kapitalforeningen BI Private Equity CVR-nr. 30 49 56 83 Halvårs Kapitalforeningen BI Private Equity CVR-nr. 30 49 56 83 Adresse Sundkrogsgade 7 Postboks 2672 2100 København Ø Tlf. 77

Læs mere

Investeringsforeningen Nykredit Invest Almen Bolig

Investeringsforeningen Nykredit Invest Almen Bolig Investeringsforeningen Nykredit Invest Almen Bolig Halvårsrapport 2015 CVR-nr. 21 83 14 76 Indholdsfortegnelse Foreningsoplysninger...2 Ledelsespåtegning...3 Ledelsesberetning...4 Halvårsrapporten 2015

Læs mere

Meddelelse nr. 25/2014: Delårsrapport 1. januar 30. september 2014

Meddelelse nr. 25/2014: Delårsrapport 1. januar 30. september 2014 Meddelelse nr. 25/2014 c/o SmallCap Danmark A/S København, d. 7. november 2014 Meddelelse nr. 25/2014: Delårsrapport 1. januar 30. september 2014 Bestyrelsen for Strategic Investments A/S har på et møde

Læs mere

Halvårsrapport 1. januar juni 2010

Halvårsrapport 1. januar juni 2010 Halvårsrapport 1. januar 2010 30. juni 2010 Pensionskassen for Jordbrugsakademikere & Dyrlæger Smakkedalen 8, DK-2820 Gentofte Telefon 3915 0102, fax 3915 0199, CVR nr.: 3018 6028 Pensionsvirksomheden

Læs mere

Investeringsforeningen. Jyske Invest Virksomhedsobligationer. En vigtig komponent. hvis dine investeringer skal op i gear.

Investeringsforeningen. Jyske Invest Virksomhedsobligationer. En vigtig komponent. hvis dine investeringer skal op i gear. Investeringsforeningen Jyske Invest Virksomhedsobligationer En vigtig komponent hvis dine investeringer skal op i gear Investeringsforeningen Jyske Invest Virksomhedsobligationer Det internationale marked

Læs mere

Meddelelse nr. 19/2014: Delårsrapport 1. januar 30. juni 2014

Meddelelse nr. 19/2014: Delårsrapport 1. januar 30. juni 2014 Meddelelse nr. 19/2014 c/o SmallCap Danmark A/S København, d. 4. august 2014 Meddelelse nr. 19/2014: Delårsrapport 1. januar 30. juni 2014 Bestyrelsen for Strategic Investments A/S har på et møde d.d.

Læs mere

Investeringsforeningen Tema Kapital

Investeringsforeningen Tema Kapital Investeringsforeningen Tema Kapital CVR-nr. 25 70 96 75 Halvårsregnskab 2009 Investeringsforeningen Tema Kapital - Halvårsrapport 2009 1 Indholdsfortegnelse Foreningsoplysninger... 3 Ledelsesberetning

Læs mere

Meddelelse nr. 42/2015: Delårsrapport 1. januar 30. september 2015

Meddelelse nr. 42/2015: Delårsrapport 1. januar 30. september 2015 Meddelelse nr. 42/2015 c/o SmallCap Danmark A/S København, d. 30. oktober 2015 Meddelelse nr. 42/2015: Delårsrapport 1. januar 30. september 2015 Bestyrelsen for Strategic Investments A/S har på et møde

Læs mere

Halvårsrapport Kapitalforeningen SEB Kontoførende. CVR nr

Halvårsrapport Kapitalforeningen SEB Kontoførende. CVR nr Halvårsrapport 2017 Kapitalforeningen SEB Kontoførende CVR nr. 33 05 91 83 Indhold Foreningsoplysninger Foreningsoplysninger... 2 Ledelsesberetning... 3 Ledelsespåtegning............................. 4

Læs mere

Investeringsforeningen Nykredit Invest Engros

Investeringsforeningen Nykredit Invest Engros Investeringsforeningen Nykredit Invest Engros Halvårsrapport 2006 CVR. nr. 25 16 02 58 Indholdsfortegnelse Foreningsoplysninger s. 2 Ledelsesberetning s. 3 Hoved- og nøgletalsoversigt s. 7 Afdeling Eurokredit

Læs mere

Pas godt på de gode værdier

Pas godt på de gode værdier Halvårsrapport 2016 1. halvår Alm Brand Invest 20 5 Pas godt på de gode værdier Investeringsforeningen Alm. Brand Invest / c/o BI Management A/S / Sundkrogsgade 7 / 2100 København Ø / CVR-nr. 20 43 68

Læs mere

Bestyrelsen har d.d. behandlet og godkendt delårsrapporten for perioden 1. januar 30. september 2010, hvorfra følgende kan fremhæves:

Bestyrelsen har d.d. behandlet og godkendt delårsrapporten for perioden 1. januar 30. september 2010, hvorfra følgende kan fremhæves: DK TREND INVEST A/S NASDAQ OMX Copenhagen A/S Nikolaj Plads 6, Postboks 1040 DK-1007 København K Toldbodgade 53 DK- 1253 København K Telefon: +45 33 30 66 25 Fax: +45 33 30 66 04 www.dktrendsinvest.dk

Læs mere

ÅRSREGNSKABSMEDDELELSE LR Realkredit A/S cvr.-nr

ÅRSREGNSKABSMEDDELELSE LR Realkredit A/S cvr.-nr ÅRSREGNSKABSMEDDELELSE 2008 LR Realkredit A/S cvr.-nr. 26045304 Hovedtal Regnskabsoversigt for perioden 2004-2008 (mio. kr.) 2008 2007 2006 2005 2004 Nettorenteindtægter Udbytter Nettogebyrindtægter Driftsudgifter

Læs mere

C/o Invest Administration A/S - Falkoner Allé 53, Frederiksberg - Tlf

C/o Invest Administration A/S - Falkoner Allé 53, Frederiksberg - Tlf C/o Invest Administration A/S - Falkoner Allé 53, 3. - 2000 Frederiksberg - Tlf. 38 14 66 00 - www.hentoninvest.dk - mail@hentoninvest.dk Rådgiver: Alm. Brand Henton - Papirfabrikken 34-8600 Silkeborg

Læs mere

Halvårsrapport Investeringsforeningen Investin

Halvårsrapport Investeringsforeningen Investin Halvårsrapport 2014 Investeringsforeningen Investin Indholdsfortegnelse oreningsoplysninger...2 Ledelsespåtegning...3 Ledelsesberetning...4 Halvårsrapporten 2014 i hovedtræk...4 orventninger til 2. halvår

Læs mere

Markedskommentar juni: Centralbankerne dikterer stadig markedets udvikling

Markedskommentar juni: Centralbankerne dikterer stadig markedets udvikling Nyhedsbrev Kbh. 4. juli 2014 Markedskommentar juni: Centralbankerne dikterer stadig markedets udvikling Juni måned blev igen en god måned for både aktier og obligationer med afkast på 0,4 % - 0,8 % i vores

Læs mere

NYHEDSBREV APRIL 2014

NYHEDSBREV APRIL 2014 NYHEDSBREV APRIL 2014 PFA INVEST - NYHEDSBREV APRIL 2014 MARKEDSKOMMENTAR APRIL 2014 USA: INGEN UDSIGT TIL RENTESTIGNINGER FORELØBIG EUROPA: FOKUS PÅ BEKYMRENDE LAV INFLATION EMERING MARKETS: FALDENDE

Læs mere

H A L V Årsrapport 2011

H A L V Årsrapport 2011 H A L V Årsrapport 20 H A L V Årsrapport 20 Indhold Foreningsoplysninger 3 Ledelsesberetning 4 Årets udvikling 4 Påtegninger 5 Ledelsespåtegning 5 Anvendt regnskabspraksis 6 Stonehenge, globale aktier

Læs mere

Specialforeningen TRP-Invest

Specialforeningen TRP-Invest Specialforeningen TRPInvest Halvårsrapport 2013 CVR nr. 26 08 65 31 Indholdsfortegnelse Foreningsoplysninger... 2 Ledelsespåtegning... 3 Ledelsesberetning... 4 Halvårsregnskab... 9... Global High Yield

Læs mere

Markedskommentar juli: Græsk aftale og råvarer fald

Markedskommentar juli: Græsk aftale og råvarer fald Nyhedsbrev Kbh. 3. aug. 2015 Markedskommentar juli: Græsk aftale og råvarer fald I Juli måned fik den græske regering endelig indgået en aftale med Trojkaen (IMF, ECB og EU). Den økonomiske afmatning i

Læs mere

Ledelsesberetning for 1. halvår 2009

Ledelsesberetning for 1. halvår 2009 Ledelsesberetning for 1. halvår 2009 Bestyrelsen for Investeringsforeningen Nielsen Global Value har på et bestyrelsesmøde i dag behandlet og godkendt regnskabet for 1. halvår 2009, hvilket herved fremlægges.

Læs mere

Bestyrelsen for Jensen & Møller Invest A/S har på et møde i dag behandlet selskabets delårsrapport for 1. halvår 2012.

Bestyrelsen for Jensen & Møller Invest A/S har på et møde i dag behandlet selskabets delårsrapport for 1. halvår 2012. Jensen & Møller Invest A/S CVR nr. 53 28 89 28 Charlottenlund Stationsplads 2 2920 Charlottenlund Tlf. 35 27 09 02 Fax 35 38 19 50 www.jensen-moller.dk E-mail: jmi@danskfinancia.dk OMX Den Nordiske Børs

Læs mere

FONDSBØRSMEDDELELSE nr. 13/2008

FONDSBØRSMEDDELELSE nr. 13/2008 FONDSBØRSMEDDELELSE nr. 13/ Københavns Fondsbørs Postboks 1040 1007 København K Antal sider: 17 20. august Halvårsrapport for Investeringsforeningen Investin for Foreningens bestyrelse har i dag godkendt

Læs mere

Investeringsforeningen BIL Danmark

Investeringsforeningen BIL Danmark Investeringsforeningen BIL Danmark Halvårsrapport 2017 CVR nr. 21 35 35 31 Indholdsfortegnelse Foreningsoplysninger...2 Ledelsespåtegning...3 Ledelsesberetning...4 Udviklingen i foreningen i halvåret...4

Læs mere

Markedskommentar maj: Rentechok og græske forhandlinger!

Markedskommentar maj: Rentechok og græske forhandlinger! Nyhedsbrev Kbh. 3. jun. 2015 Markedskommentar maj: Rentechok og græske forhandlinger! Maj blev en måned med udsving, men det samlede resultat blev begrænset til afkast på mellem -0,2 % og + 0,4 %. Fokus

Læs mere

Investeringsforeningen Tema Kapital

Investeringsforeningen Tema Kapital Investeringsforeningen Tema Kapital CVR-nr. 25 70 96 75 Halvårsregnskab 2009 Investeringsforeningen Tema Kapital - Halvårsrapport 2009 1 Indholdsfortegnelse Foreningsoplysninger... 3 Ledelsesberetning

Læs mere

Meddelelse nr. 48/2016: Delårsrapport 1. januar 30. juni 2016

Meddelelse nr. 48/2016: Delårsrapport 1. januar 30. juni 2016 Meddelelse nr. 48/2016 København, d. 29. juli 2016 Meddelelse nr. 48/2016: Delårsrapport 1. januar 30. juni 2016 Bestyrelsen for Strategic Investments A/S har på et møde d.d. behandlet selskabets delårsrapport

Læs mere