Fæstebrev Henrik Larsen d. 26/ Maren Bertelsdatter. Fæstebrev 17/ Jørgen Jensen f. 14/ Sissel Marie Rasmussen f.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Fæstebrev Henrik Larsen d. 26/5 1876 Maren Bertelsdatter. Fæstebrev 17/7 1886 Jørgen Jensen f. 14/3 1852 Sissel Marie Rasmussen f."

Transkript

1 Matr. nr. 13 c Aalsbo Troldemosehus Fæstehus under matr. nr. 13 a Aalsbo by, 17/ Fæstebrev Henrik Larsen d. 26/ Maren Bertelsdatter Fæstebrev 17/ Jørgen Jensen f. 14/ Sissel Marie Rasmussen f. 25/ Fæstebrev Hans Christian Jensen Else Kirstine Nielsen f Skøde 8/ Johannes Rasmussen Skøde 12/ Ole Skov Skøde 8/ Hans Peter Christensen f. 23/ Grethe Christensen f. 8/ Skøde 18/ Erik Sinateeck Skøde 5/ Lars Rørtoft

2 Vielses Attest Rørup sogns kirkeprotokol Nr. 1 fol 93 Nr. 2 udviser, at år 1814 skriver atten hundrede og fjorten den 6 april blev, efter forud sket tillysning, Ungkarl Hans Sørensen af Dybmose ægteviet i kirken til Lisbeth Larsdatter, Enke efter Selvejerbolsmand Anders Henriksen af Aalsbo. Udskriftens rigtighed og sandhed bevidnes. Gelsted Præstgd. d 16 august 1854 M. C. Krag Denne attest bedes tinglæst inden Wends Herreds tingsret, for at legitimere Hans Sørensens adkomst til den gård i Aalsbo som han i mange år har ejet og besiddet, og hvad han har erhvervet sig ved at ægte Anders Henriksens Enke Lisbeth Larsdatter, samt som står for hartkorn, ager og eng, 3 tdr. 2 skp. 2 fjk. 2½ alb. glskat. 19 Rbd. 21 s. samt et fæstehus Trollemosehus med have med løb ved, der alt ved skøde af 7 oktober 1788 tinglæst 17 samme måned er overdraget Anders Henriksen for 299 Rbd. I Aalsbo 19 april Som nuværende ejer af gården Hans Jørgensen Som kurator Hans Nielsen. Lørdagen den 18 juni 1859 blev læst følgende dokument. Skøde Jeg underskrevne Ungkarl Hans Jørgensen 24 år, med kurator Gårdfæster Sognefoged Hans Nielsen i Aalsbo i Rørup sogn, Wedellsborg birk, erkender hermed og vitterliggør at have i overensstemmelse med forfølgende købekontrakt af 9 december 1857 solgt og afhændet, ligesom jeg hermed sælger, skøder og til fuldkommen ejendom overdrager til Gårdejer Lars Andersen førhen Kielshøj, nu i Ejby, den mig tilhørende ejendomsgård matr. nr. 13 her i Aalsbo med bygninger og jorder af hartkorn 3 tdr. 2 skp. 2 fjk. 2½ alb gammelskat 19 Rd 21 s. med fæstehus Trollemosehus med have, hvis grund høre til gårdens hartkorn, alt således som ejendommen forefindes og af køberen er modtaget samt med den ret og adkomst jeg selv ejer samme efter min adkomst af 21 april 1856 tinglæsningsdagen, og i øvrigt i et og alt overensstemmende med købekontrakten. Thi have køberen Gårdejer Lars Andersen her i henhold til købekontrakten betalt og berigtiget købesummen 8000 Rd. nævnes otte tusinde Rd. R. M. så erkender jeg nu ingen videre ejendoms eller brugsret at have til alle i nævnte gård matr. nr. 13 således som samme befindes, men den skal herefter tilhøre køberen Lars Andersen som nu mig lovligt afkøbt og betalt ejendom, den jeg forbinder mig til at hjemle ham fri for gæld og for hvad måtte tiltale og påtale efter loven om hjemmel. Det i købekontrakten ommeldte besætning m. v. er overleveret køberen. Til bekræftelse under mit og kurators navn i to vidners nærværelse. Aalsbo den 10 juni 1859 Hans Jørgensen som kurator Hans Nielsen Sognefoged som vidner Jens Bang Jeppe Hansen Af foranstående sælger og køber er betalt 2 s. skriver to mark til de fattiges kasse i Rørup sogn, tilstås af undertegnede Aalsbo den 10 juni 1859 Hans Nielsen

3 Skøde Undertegnede gårdejer Lars Andersen af Ejby tilstår hermed og vitterliggør at have solgt og afhændet, ligesom jeg og hermed fra mig og arvinger sælger, skøder og aldeles overdrager til Gårdbesidder Hans Larsen af Føns skov, den mig ifølge skøde af 10 juni 1859, tinglæst 18 de. samme måned, tilhørende gård i Aalsbo by Rørup sogn, med dennes rette tilhørende og tilliggende, der efter at skovstykket nu er fra solgt og fraskilt, står for hartkorn under matr. nr. 13 a = 2 tdr. 7 skp. 2 fjk. 2½ alb. glskat. 17 Rd. 6 s. alt i overensstemmelse imellem os oprettede købekontrakt dateret 25 de. Februar 1862 tinglæst 16 de. Marts s. a. i forbindelse her med udtrykkelig bemærkes at der på gårdens grund er beliggende et fæstehus i Trollemosehus kaldet, hvilket selvfølgelig medfølger hoved parcellen, hvis ejer nu er berettiget til de af samme gående indtægter Da køberen førnævnte Hans Larsen, nu har betalt mig hele den akkorderede købesum 7500 Rd. skriver syv tusinde og fem hundrede Rigsdaler Rigsmønt, hvorfor hermed kvitteres, fraskriver jeg mig hermed al ejendomsret til og i den solgte ejendom gården matr. nr 13 a i Aalsbo med tilliggende og tilhørende, der herefter skal tilhøre køberen med de samme rettigheder og byrder, hvormed jeg nu forinden har ejet den, som ifølge de ældre og nyere adkomster og som overleveres ham, der for længst har taget ejendommen i besiddelse. Det er en selvfølge at jeg indestår for hjemmelsansvar efter loven. Med hensyn til brugen af stempelpapir bemærkes, at efter 7500 Rd. skulle bruges fortrykt papir til 50 Rd.. Da der til den tinglæste købekontrakt er anvendt stemplet papir til takst 14 Rd. er nu i medhold til stempellovens 96 ikkun anvendt papir til takst 36 Rd. til skøde. Til stadfæstelse med mit navn bevidnes. Ved berigtigelse på Kjerlingbjerg den 11 december 1862 Til vitterlighed J Heilmann Anders Madsen Lars Andersen Læst inden Wedellsborg birkeret den 13 december 1862 og protokolleret i nr. 4 folie Brun Stempel 91 kr. 30 øre Købekontrakt Underskrevne Gårdejer Hans Larsen i Aalsbo, sælger og afstår hermed den mig ifølge skøde af 11 december 1862 tinglæst 13 s. m. tilhørende ejendom matr. nr. 13a i Aalsbo by i Rørup sogn med derpå værende bygninger, som de forefindes og derunder hørende jorde af hartkorn 2 tdr. 7 skp. 2 fjk. 2 alb. gammelskat 34 kr. 12 øre såvelsom den på ejendommen værende besætning af heste, køer og levende kreaturer, vogne, redskaber, ind og udbo, avl, kort sagt, alt hvad mig tilhørende findes i ejendommen til Tømmer Jens Pedersen af Falsled, der straks modtager og tiltræder det købte, på følgende betingelser. 1) Købesummen er kr. ti tusinde kroner, hvoraf 500 kr. er betalt på hånden og 9500 kr. ni tusinde fem hundrede kroner betales mig kontant i december termin dette år, tillige med 190 kr. i renter deraf for ½ år. Han

4 skal derhos forsørge min hustru og mig i vor tilbagehavende levetid med aftægt ifølge derom særlig oprettet aftægtskontrakt af d.d. og efter vor død lade os hæderligt og anstændigt begrave 2) Køberen betaler skatter og afgifter af ethvert slags af ejendommen, som opkræves efter modtagelsen. Ifølge påtegning på foranførte mit skøde andrager den ejendommen påhvilende tiendebyrde 1 td. 3 skp. 1 fjk. rug byg havre at betale med penge efter hvert års kapitelstakst, foruden kvæg og småredselstiende 3) I købet medfølger selvfølgelig et på ejendommens grund værende fæstehus, bortfæstet til Jørgen Jensen, hvis fæstebrev køberen er forpligtet at respektere og opretholde selvfølgelig imod at oppebære den betingede landgilde af dette hus 4) Så snart købesummen som foranført er betalt skal hæftelsesfrit skøde af mig meddeles køberen, og ejendommen bliver ham overdraget med de samme rettigheder og herligheder, såvelsom med de byrder og forpligtelser hvormed jeg ejer den. Alle af handelen flydende udgifter afholdes af køberen Jeg Jens Pedersen har på de foranstående betingelser købt ejendommen matr. nr. 13a Aalsbo af Hans Larsen og jeg forpligter mig til at betale ham den resterende købesum 9,500 kr. i december termin 1889 tilligemed den betingede rente. Ejendommens værdi i handel og vandel anslå vi efter bedste skøn til kr. og det medfulgte besætning og ind og udbo til 5000 kr. hvoraf stempelpapir til skøde og aftægtskontrakt beregnes til samlet takst 108 kr. 30 øre Under vore navnes underskrift Vitterlighedsvidner E. Selmer Anders Rasmussen Buch Aalsbo den 16 oktober 1889 Hans Larsen Jens Pedersen Skøde Underskrevne Hans Larsen af Aalsbo gør vitterligt at da Jens Pedersen har afgjort den i den forestående købekontrakt omhandlende købesum kr. dels kontant, dels ved overtagelsen af den på ejendommen hæftende gæld af 6000 kr. til Forpagter Niels Jensen i Sønder Åby, så tilskøder jeg ham hermed ejendommen matr. nr. 13a Aalsbo by i Rørup sogn af hartkorn 2 tdr. 7 skp. 2 fjk. 2 alb. gl. skat 34 kr.12 øre og som jeg fraskriver mig al ret og andel i denne således overdrager jeg køberen Jens Pedersen denne med alle de rettigheder og herligheder, såvelsom med alle de byrder og forpligtelser, hvormed jeg hidtil har ejet den selvfølgeligt med reservation af den mig og hustru forbeholdte aftægt efter aftægtskontrakt af 16 oktober 1889 som af fæsterens Jørgen Jensens brugsret til et hus på ejendommens grund, hvori Henrik Larsens Enke efter fæstebrev har benyttelsen af aftægtslejlighed for sin levetid Under mit navns underskrift p. t. Søndergårde den 24 december 1889 Til vitterlighed Hans Larsen E Selmer Enoch Johansen Læst inden Wedellsborg birketingsret den 11 januar og indført i pantebog nr. 15 fol 6 F. E. Langkilde

5 Stempel 213 kr. 60 øre. Købekontrakt. Underskrevne Gårdejer Jens Pedersen af Aalsbo erkender herved at have solgt og forpligter mig til at skøde og endelig overdrage til Gårdejer Jørgen Christian Jørgensen af Romerhus den mig tilhørende ejendom matr. nr. 13a af Aalsbo by, Rørup sogn, skyldsat for hartkorn 2 tdr. 7 skp. 2 fjk. 2 alb. med de på denne ejendommen værende bygninger med mur, jord og sømfast tilbehør, derunder kakkelovne, komfur og indmuret kedel. Med i handelen følger al på ejendommen værende besætning, inventarium, alle vogne, maskiner bryggers og mejeriredskaber og andre redskaber, avl, afgrøde og gødning med undtagelse af 1 svin, 1 får, halvdelen af fjerkræet, 1 rulle 1 hjulbør, 1 kar, 1 saltkar, 2 baljer, 500 kg. Byg, 300 kg. Kartofler, 10 kg. Roer. Endvidere medfølger halvdelen af den ildebrændsel, der er i behold ved overtagelsen. Det bemærkes, at tilbageholdsretten for korn er 70½ td. Og at det forbliver på ejendommen til brug på denne med undtagelse af de forannævnte 500 kg. Således at den del af kornet, der er i behold ved overtagelsen tilfalder køberen. Handelen er sket på følgende nærmere Vilkår 1 Overdragelsen sker med de samme rettigheder, byrder og forpligtelser, hvormed jeg hidtil har ejet ejendommen og under hjemmelsansvar for mig efter loven, hvorved bemærkes, at et hus med have under ejendommens tilliggende er bortfæstet til Jørgen Jensen ved fæstebrev af 7 juli 1886, tinglæst 17 s. m. og at der ved samme fæstebrev er forbeholdt forrige fæster Henrik Larsens Enke for hendes livstid brugen af en aftægtslejlighed med have i fæstehuset, samt at der er meddelt tilladelse til på matr. nr. 13a at opføre et sprøjtehus til Aalsbo Bylaugs private sprøjte ved deklaration af 14 december 1890, tinglæst 10 januar Overtagelsen finder sted den 1ste april d. a. og køberen svarer fra den dag fremdeles alle af ejendommen gående skatter og afgifter. 3 Såfremt køberen måtte ønske det, skal han være berettiget til at flytte ind i en del af stuehuset allerede den 15de marts d. a. 4 Ejendommens bygninger, hestebesætning og det livløse løsøre står fra dato og fremdeles for køberens regning og risiko, dog med regres til bygningernes og løsørets brandforsikringssum i ildssvådestilfælde og til hestebesætningens assurancesummer i tilfælde af død ved anden ulykke end ildsvåde. 5 Sælgeren indestår for kreatur og svinebesætningen til overtagelsesdagen og skal i tilfælde af, at nogle dyr dør forinden overtagelsen, erstatte dette efter uvillige mænds skøn. 6 Køberen indtræder i sælgerens forhold overfor Gelsted mejeri og hver af parterne hæver mælkepengene for og overskuet af den af hver især leverede mælk.

6 7 Købesummen er bestemt til 39,000 kr. skriver ni og tredive tusinde kroner, berigtiges således: a. Køberen overtager uden ansvar for sælgeren til forrentning fra 12 april d. a. at regne den på ejendommen i 1 prioritet indestående gæld til Fyns Stifts Sparekasse stor kr. b. Køberen betaler kontant og skadesløst, men uden tillæg af renter, ved overtagelsen den 1 april d. a c. Restkøbesummen tillige med renter 4 % p. a. fra overtagelsen betales kontant og skadesløst i 11 juni termin d. a. I alt kr. 8 Når købesummen i 11 juni termin d. a. er berigtiget overensstemmende med købekontraktens bestemmelser, er køberen berettiget til at erholde skøde på ejendommen fri for andre behæftelser end heri nævnt. 9 De med nærværende kontrakt og skødet forbundne omkostninger til stempelpapir, tinglæsning og koncipering betales af køberen alene. 10 Denne kontrakt skal fra begge sidder skadesløst opfyldes, og vi er begge i søgsmålstilfælde underkastede den hurtige retsforfølgning efter frd. 25 januar Jeg Jørgen Christian Jørgensen indgår på foranstående kontrakt. Til bekræftelse med vore underskrifter i vitterlighedsvidners overværelse. Ved nærværelse på Kærlingbjerg, den 8 februar 1918 Jørgen Christian Jørgensen Jens Pedersen Til vitterlighed J. Jørgensen P. C. Pedersen Skøde Da køberen Jørgen Chr. Jørgensen nu har betalt den kontante del af købesummen, overtaget ejendommen, og i øvrigt opfyldt eller forpligtet sig til at opfylde købekontraktens bestemmelser, skøder og endelig overdrager jeg herved til ham den ved kontrakten solgte ejendom matr. nr. 13a af Aalsbo by, Rørup sogn, og skal denne ejendom herefter tilhøre ham med de samme rettigheder, byrder og forpligtelser, hvormed den hidtil har tilhørt mig og under hjemmelsansvar for mig efter loven, hvorom henvises til kontraktens post 1. Ved nærværelse på Kjærlingbjerg den 21 juni 1918 Jens Pedersen Til vitterlighed. J. Jørgensen P. C. Pedersen På overnævnte ejendom hviler ingen skatterestancer til Amtstuen Ejendomsskyldvurdering kr. Assens Amtstue den 24/6 1918

7 Matr. nr. 13 c Aalsbo by, Stempel 25 kr. 00 øre Rørup sogn Købers bopæl : Glamsbjerg. Anmelderens navn og bopæl : J. Jørgensen, Sagfører cand. Jur. Overgade 14 2 Odense Skøde Underskrevne Gårdejer Jørgen Christian Jørgensen af Aalsbo sælger, skøder og overdrager herved til Arbejdsmand Johannes Rasmussen af Glamsbjerg det mig tilhørende hus i Aalsbo by, Rørup sogn, skyldsat under matr. nr. 13 c for hartkorn 2 alb., Trollemosehus kaldet, med mur, jord og sømfaste tilbehør, derunder 1 kakkelovn, 1 komfur og1 indmuret gryde, alle buske og træer i haven, medens havens afgrøde for indeværende år forbeholdes lejeren af huset. Handelen sker på følgende nærmere vilkår : 1. Overdragelsen sker med de samme rettigheder og byrder, hvormed jeg hidtil har ejet ejendommen og under hjemmelsansvar for mig efter loven. 2. Overtagelsen finder sted den 1 november d. a. og køberen svarer fra den dag og fremdeles alle af ejendommen gående skatter og afgifter. 3. Ejendommens bygninger med tilbehør står fra dato og fremdeles for køberens regning og risiko, dog mod regres til brandforsikringssummerne i ildsvådestilfælde Købesummen er bestemt til 2500 kr. skriver to tusinde og fem hundrede kroner, der berigtiges således : a. Køberen overtager uden ansvar for sælgeren til forrentning fra 1 november d. a. at regne det i ejendommen indestående lån til Kreditforeningen af Grundejere i Fyens Stift, stort 1400 kr. med solidarisk og andre statutmæssige forpligtelser, og således at det ved lånets stiftelse indbetalte bidrag til reservefonden kommer køberen til gode, medens de fremtidige bidrag påhviler køberen at udrede. b. Køberen betaler kontant ved overtagelsen 500 kr. c. For restkøbesummen 600 kr. udsteder køberen den 1 november d. a. et pantebrev, som i næste post bestemt I alt 2500 kr. 8. Pantebrevet, som køberen skal udstede til sælgeren affattes med sædvanlige for kreditor betryggende klausuler efter Justitsministeriets pantebrev formular 1. Kapitalen for rentes fra 1 november d. a. at regne med 5% p. a. og gives oprykkende prioritet og panteret i den solgte ejendom næst efter det fornævnte Kreditforeningslån. Kapitalen afdrages med 25 kr. i hver 11 juni og hver 11 december termin, første gang i 11 juni termin Såfremt debitor beholder ejendommen, henstår kapitalen uopsigelig fra kreditors side, indtil den på denne måde er betalt, medens kapitalen eller dens rest forfalder ved ejerskifte. 9. Når købesummen på forannævnte måde er berigtiget, er køberen berettiget til at erholde påtegning om, at skødet må tinglæses som endelig skøde på ejendommen.

8 10. Af hensyn til det stemplede papir erklærer vi på tro og love, ejendommens værdi i handel og vandel er lig købesummen. 11. De med nærværende skøde forbundne omkostninger til stempelpapir, tinglæsning og koncipering betales hver med halvdelen, medens køberen alene bekoster udstedelsen af den forannævnte panteobligation. 12. Bestemmelserne i nærværende skøde skal fra begge sider skadesløst opfyldes, og vi er begge i søgsmålstilfælde underkastede retsplejelovens kap. 41. Jeg Johannes Rasmussen modtager foranstående skøde. Til bekræftelse med vore underskrifter vidnefast. Ved nærværelse i Gelsted den 22 september Som køber : Som sælger : Johs. Rasmussen Jørgen Chr. Jørgensen Underskrevne Sagfører cand. jur. J. Jørgensen, Odense, bevidner herved, at foranstående underskrifter er ægte, at underskrifternes dato er rigtig og parterne er myndige. J. Jørgensen. Da køberen nu har berigtiget købesummen overensstemmende med vilkårene for handelen, må skødet tinglyses som endeligt skøde på ejendommen Medunderskrevne Marentine Jørgensen født Hansen giver herved som sælgerens hustru samtykke til salget af forannævnte ejendom. Til bekræftelse med vore underskrifter vidnefast. Ved nærværelse i Gelsted 3 november 1928 Jørgen Chr. Jørgensen Marentine Jørgensen Underskrevne Sagfører cand. jur. J. Jørgensen, Odense, bevidner herved, at foranstående underskrifter er ægte, at underskrifternes dato er rigtig, og at sælgeren og hustru er myndige. J. Jørgensen. Indført i dagbogen for retskreds nr. 43 Middelfart Købstad m. v. torsdag den 8 november 1928 K. Stephensen. Matr. nr. 13 c Aalsbo by, Rørup sogn Stempel 25 kr. 00 øre Købers bopæl : Vissenbjerg pr. Bred Anmelderens navn og bopæl : Sagfører C. Andersen, Aarup Endeligt Skøde Underskrevne husejer Johannes Rasmussen, Glamsbjerg, sælger, endelig overdrager og endelig skøder herved til Møller Ole Skov, Vissenbjerg, den mig ifølge tinglyst adkomst tilhørende ejendom, skyldsat under matr. nr. 13 c Aalsbo by, Rørup sogn, for hartkorn 2 alb., med påstående bygninger og disses mur og nagelfaste tilbehør, derunder 1 kakkelovn, 1 komfur, indmuret gryde samt alle træer, buske og plantninger af enhver art. Det solgte overdrages i det hele køberen således som det nu er og forefindes og som det er ham påvist.

9 Overdragelsen sker på følgende nærmere vilkår : 1. Overtagelsen finder sted den 1 maj d. a., men det solgte står allerede fra dato at regne for køberens regning og risiko i enhver henseende, hvoraf navnlig også følger, at han i ildebrandstilfælde er berettiget til at hæve brandforsikringssummen, til anordningsmæssig anvendelse. 2. Alle af ejendommen fra og med den 1 maj d. a. at regne gående skatter og afgifter af enhver art udredes af køberen og indtil denne dag af sælgeren. Køberen er gjort bekendt med, at der ikke på grundlag af tidligere foretagne vurderinger påhviler ejendommen afgiftspligtig grundstigningsskyld og sådan afgift på grundlag af den pr. 1/ foretagne 10 alm. vurdering formentlig endnu ikke er beregnet. 3. Købesummen er aftalt til 5.000,- kr., skriver fem tusinde kroner, der er berigtiget ved at køberen : a. ved sin underskrift herpå forpligter sig til, uden ansvar for sælgeren, at overtage og fra og med den 1 maj d. a. at regne forrente den ejendommen påhvilende gæld til Fyens Kreditforening, oprindelig stor 1.400,- kr. nu uden aflysning nedbragt til kr ,29 til 4½% p. a. rente og forbunden med statutmæssige forpligtelser og solidarisk ansvar. b. samtidig hermed har betalt kontant resten ,71 for hvis modtagelse sælgerens underskrift herpå tillige tjener som kvittering. I alt købesum kr , Ejendommen overdrages i øvrigt køberen med de samme almindelige rettigheder, byrder og pligter, hvormed den hidtil har været ejet. Sælgeren erklærer på tro og love, at der ikke på den overdragne ejendom findes skov eller fredskovpligtig grund. 5. Omkostningerne ved nærværende skøde, med stempel, tinglysning og udfærdigelse betales af parterne i forening, indbyrdes fordelt med halvdelen til hver. Omkostningerne ved prioritetsgældens overtagelse betales af køberen alene Medunderskrevne, Ole Skov, tiltræder herved som køber foranstående skøde i hvis bestemmelser jeg erklærer mig enig. Sælgeren erklærer på tro og love, at den overdragne ejendom ikke tjener som bolig eller som grundlag for erhvervsvirksomhed, hverken for hans hustru alene eller for dem i forening. Glamsbjerg, den 30 april Ole Skov Johs. Rasmussen Underskrifternes ægthed, dateringens rigtighed og underskrivernes myndighed bevidnes : Navn : H. Beck Navn : Chr. Krogh

10 Stilling : Handelsmand Stilling : Ejendomshandler Bopæl : Vissenbjerg, Bred St. Bopæl : Bred St. Indført i dagbogen for retskreds nr. 43 Middelfart Købstad m. v. den 12 maj 1951 Ovesen / Fm. Matr. nr. 13 c Aalsbo by, Købers bopæl : Lillemose pr. Assens Rørup sogn Stempel 35 kr. 50 øre Anmelderens navn og bopæl : Sagfører C. Andersen, Aarup Betinget Skøde Underskrevne Gårdejer Ole Skov, Båring, sælger, overdrager og på betingelse af købesummens berigtigelse som nedenfor nævnt skøder herved til Møbelsnedker Hans Peter Christensen, Lillemose pr. Assens, den mig ifølge tinglyst adkomst tilhørende ejendom, skyldsat under mat. nr. 13 c Aalsbo by, Rørup sogn, for hartkorn 2 alb., med påstående bygninger og disses mur og nagelfaste tilbehør af enhver art. Det solgte overdrages i det hele køberen, således som det nu er og forefindes, og som det er ham påvist. Overdragelsen sker på følgende nærmere vilkår : 1. Overtagelsen finder sted samtidig hermed, og det solgte står derfor fremtidig for køberens regning og risiko i enhver henseende, hvoraf navnlig også følger, at han i ildebrandstilfælde er berettiget til at hæve bandforsikringssummen, til anordningsmæssig anvendelse. 2. Alle af ejendommen fra og med i dag at regne gående skatter og afgifter af enhver art udredes af køberen og indtil i dag af sælgeren. Køberen er gjort bekendt med, at der ikke påhviler ejendommen afgiftspligtig grundstigningsskyld. 3. Købesummen er aftalt til ,- kr., skriver syv tusinde et hundrede kroner, der berigtiges ved at køberen. a. samtidig hermed har betalt kontant kr ,- for hvis modtagelse sælgerens underskrift herpå tillige tjener som kvittering, og b. berigtiger resten ,- tillige med renter 6% p. a. fra dato at regne, dels ved snarest muligt og senest 1 år fra dato, at optage størst muligt lån i Østifternes Kreditforening, og således at lånets nettoprovenu udbetales sælgeren og afskrives på dennes tilgodehavende, og dels ved udstedelse af pantebrev til sælgeren for det herefter resterende beløb af indhold som nedenfor nærmere fastsat. I alt købesum kr ,- ======================== 4. Det pantebrev, som køberen i henhold til foranstående skal udstede til sælgeren, skal indeholde bestemmelse om, at der for den skyldige kapital gives oprykkende prioritets panteret i den overdragne ejendom næst fornævnte Kreditforeningslån, at kapitalen forrentes med 6% p. a. rente fra det tidspunkt, hvortil rente i

11 henhold til foranstående post 3 b er beregnet, at kapitalen afdrages med 150,- kr. i hver 11 juni og 11 december termin, første gang i 11 juni termin 1954 og at kapitalen i øvrigt henstår uopsigelig fra sælgerens side i 5 år, at regnet fra 11 juni termin 1954, indtil 11 juni termin 1959 til hvilket tidspunkt det forfalder uden opsigelse, hvilken uopsigelighed dog ikke skal gælde i tilfælde af ejerskifte, der bevirker, at hele den skyldige kapital straks er forfalden til betaling. 5. Køberen er forpligtet til snarest muligt at istandsætte ejendommen og grave en passende brønd på ejendommen. 6. Ejendommen overdrages i øvrigt køberen med de samme almindelige rettigheder, byrder og pligter, hvormed den hidtil har været ejet. Sælgeren erklærer på tro og love, at der ikke på den overdragne ejendom findes skov eller fredskovpligtig grund. 7. Omkostningerne ved nærværende betingede skøde og ved det endelige skøde med stempel, tinglysning og udfærdigelse betales af parterne i forening, indbyrdes fordelt med halvdelen til hver. Omkostningerne ved optagelse af Kreditforeningslån herunder kurstab og indskud til reservefonden, samt ved pantebrev til sælgeren betales af køberen alene Medunderskrevne, Hans Peter Christensen, tiltræder herved som køber foranstående betingede skød, hvis bestemmelser jeg forpligter mig til rettidigt og skadesløst at opfylde. Sælgeren erklærer på tro og love, at den overdragne ejendom ikke tjener som bolig eller som grundlag for erhvervsvirksomhed, hverken for hans hustru alene eller for dem i forening. p. t. Aarup, den 17 februar Ole Skov Hans Peter Christensen Underskrifternes ægthed, dateringens rigtighed og underskrivernes myndighed bevidnes. Ernst Andersen Landsretssagfører; Aarup Endeligt Skøde Da køberen nu har berigtiget restkøbesummen kr ,- dels ved kontant betaling i afdrag 450,- kr., dels ved udstedelse af pantebrev for kr ,84 af indhold som aftalt og dels ved optagelse af lån i Østifternes Kreditforening, således at nettoprovenuet heraf er udbetalt mig, gøres skødet herved endeligt og ubetinget. p. t. Aarup, den 6 december 1955 Ole Skov Underskrifternes ægthed, dateringens rigtighed og underskrivernes myndighed bevidnes. C. Andersen Sagfører, Aarup. Indført i dagbogen for retskreds nr. 43 Middelfart Købstad m. v. den 8 dec.1955 Erik Hansen

12 Matr. nr. 13 c Aalsbo by, Rørup Stempel 2880 kr. 00 øre Endeligt Skøde Købers bopæl : Hvidovre Anmelder : C. C. Horn Andersen Advokat ( H ) Jørgen Bast Advokat ( L ) 5560 Aarup tlf Underskrevne Snedker Hans P. Christensen Troldemoseled 4, 5591 Gelsted endelig skøder og overdrager herved til medunderskrevne Chauffør Erik Sinateeck Michael Beringsvang 8, 2650 Hvidovre den mig ifølge tinglyst adkomst tilhørende ejendom matr, nr. 13 c Aalsbo by, Rørup, af areal m2. beliggende Troldemoseled 4, 5591 Gelsted. Ejendommen overdrages således som den er og forefindes og som beset af køberen med de på grunden værende bygninger, disses mur søm og nagelfaste tilbehør, herunder centralvarmeanlæg, alle slags installationer og ledninger samt hegn, træer og andre plantninger og i øvrigt alt ejendommens rette tilliggende og tilhørende, herunder : 1 elkomfur, 1 emhætte, 1 ventilator, 1 antenne, 3 udendørs lamper, 1 renovationsstativ, 1200 ltr. Olietank. Endvidere medfølger alle værende faste gulvtæpper og gardiner uden beregning. Tillige medfølger fastskruet badeværelsesudstyr, herunder lamper, spejle og hylder. Ejendommen er ved 17. alm. vurdering pr. ¼ 1981 ansat til en kontantværdi på kr ,00 hvoraf grundværdi kr ,00 Overdragelsen sker i øvrigt på følgende nærmere Vilkår. 1. Ejendommen overtages den 15 februar 1983 og sælger fraflytter og aflevere denne i ryddeliggjort stand senest overtagelsesdagen kl. 12,00. Det solgte henstår fra denne dato for købers regning og risiko i enhver henseende. Risiko for ildsvåde og andre skader, for hvilke der er forsikret, er dog overgået allerede ved slutsedlens dato, således at køberen er berettiget til at oppebære assurancesummen til anordningsmæssig anvendelse, mod forinden at opfylde nærværende skøde. Ejendommen er forsikret i den Alm. Brandforsikring for fuld og nyværdi. 2.

13 Med overtagelsesdagen som skæringsdag udfærdiges sædvanlig refusionsopgørelse, over alle ejendommens indtægter og udgifter. Saldoen reguleres over den kontante udbetaling. Eventuelle forfaldne ydelser før eller på skæringsdagen betales af sælger. 3. Ejendommen overdrages med de samme rettigheder, byrder og forpligtelser, hvormed den har tilhørt sælger og tidligere ejere og hvorom henvises til ejendommens blad i tingbogen. Det fremgår ikke heraf, at der er tinglyst servitutter af nogen art. 4. Fra og med overtagelsesdagen indtræder køberen i sælgers rettigheder og forpligtelser overfor ejendommens forsyningsselskaber, såsom elværk og vandværk. Sælgeren drager omsorg for, at der pr. overtagelsesdagen foretages slutaflæsning, og at der herefter ikke påføres køberen aktuelle forpligtelser af nogen art. Alle forpligtelser der i øvrigt måtte blive ejendommen pålagt vedr. vand, vej, kloak, rensningsanlæg, forsyningsanlæg, fortov og ledninger af enhver art påhviler fremtidig køberen. Sælgeren har oplyst, og kommunen telefonisk bekræftet, at ejendommen ikke f. t. er således behæftet og ej heller er bekendt med afsagte kendelser, som vil medføre økonomiske forpligtelser for den solgte ejendom, ligesom sælgeren erklærer, at samtlige tilslutningsafgifter er berigtiget idet omfang, hvori disse er forfaldne til betaling. 5. Sælgeren erklærer endvidere : at de på ejendommen værende bygninger med installationer ham bekendt er lovligt opført, indrettet og benyttet og at der ikke ham bekendt findes skjulte fejl eller mangler. at der ikke har været konstateret eller afhjulpet skader forårsaget ved angreb af svampe og insekter. at det overdragne inventar på overtagelsesdagen er i god og brugbar stand, og at evt. termoruder ikke er defekte eller punkterede. at der ikke er rest eller verserer sager eller består uopfyldte krav fra det offentlige eller private vedrørende ejendommen at der ikke på ejendommen findes skov eller fredskovpligtigt areal. at sælger ikke har begæret ejendommen omvurderet eller indgivet klage over den fastsatte vurdering. at der ikke påhviler ejendommen utinglyste rettigheder eller byrder. at evt. oliebeholdning afregnes kontant mellem parterne til dagspris. 6. Købesummen er aftalt til kr ,00 skriver to hundrede tretitusinde kroner 00 øre, der berigtiges således : Køberen overtager de i ejendommen indestående lån til nedennævnte : a. Kreditforeningen Danmark, opr. tinglyst for kr ,00 kontantlån til rente 18,19 % p. a. nu utinglyst til rest pr. 1/ kr ,00 b. Et under optagelse værende lån med samme, kontantlån, anslået til... kr ,00 Lånet optages i købers navn, men for sælgers regning mod, at provenuet afregnes til sælger. Den endelige rente fastsættes ved lånets hjemtagelse og køberen forrenter beløbet overfor sælger fra overtagelsesdagen og indtil forrentningen til Kreditforeningen træder i kraft med den for lånet fastsatte rentesats. Evt. difference i lånebeløbet reguleres kontant. c. Køberen betaler kontant ved nærværende skødes underskrift den 18/ kr ,00 d. Restkøbesummen.. kr ,00

14 berigtiges kontant på overtagelsesdagen Købesum i alt kr ,00 ====================== Sælger forpligter sig til at frigøre ejendommen for øvrig tinglyst gæld. 7. Omkostningerne ved nærværende skødes udfærdigelse og stempling betales af parterne i forening, fordelt med halvdelen tul hver, medens sælger alene betaler mæglersalæret samt omkostningerne ved låneoptagelsen og indfrielsen af ældre lån. Aarup, den Som sælger : Som køber : Hans Peter Christensen E. Sinateeck. Til vitterlighed om ægte underskrifter, dateringens rigtighed samt underskriverens myndighed Lene Trier Hanne Jørgensen Advokatsekretær Advokatsekretær Barløsevej 18 Fuglebakken Assens 5560 Aarup Indført i dagbogen for retten i Assens, den 18 februar Anna Lund Matr. nr. 13 c Aalsbo by, Rørup Gade og hus nr. Troldemoseled 4 Købers bopæl : 5580 Nr. Aaby Anmelder : Keld Stabell 5591 Gelsted. Advokat Vestergade Odense Stempel kr. 00 øre Endeligt Skøde Underskrevne Erik Sinateeck Odensevej Gelsted sælger og endeligt skøder herved til medunderskrevne Lars Rørtoft, Rønnevej 16, 5580 Nr. Aaby Den sælger tilhørende ejendom, matr. nr. 13 c Aalsbo by, Rørup, beliggende Troldemoseled 4, 5591 Gelsted, på følgende nærmere Vilkår. 1. Ejendommen, hvis grundareal iflg. tingbogen andrager 1246 kvm., sælges således, som den nu er og forefindes og som beset og antaget af køber, med de på grunden værende bygninger med grund -, mur og nagelfaste tilbehør, herunder alle faste ledninger og installationer, fast badeværelsesinventar, faste lamper overalt, el komfur, emhætte, køleskab, antenne, renovationsstativ, faste tæpper og gardiner, grundens hegn, træer og plantninger og i det hele alt

15 ejendommens øvrige rette tilliggende og tilhørende og i øvrigt med de samme rettigheder, byrder og forpligtelser, hvormed ejendommen har tilhørt sælger og tidligere ejere, hvorved bemærkes, at der ikke på ejendommens blad i tingbogen er anført servitutter og andre byrder. 2. Overtagelsesdagen er aftalt til den 1 januar 1988, fra hvilken dato ejendommen har henligget for købers regning og risiko i enhver henseende, herunder i henseende til brandrisiko, således at købers i ildsvådestilfælde oppebærer ejendommens bygningsassurancesum til anordningsmæssig anvendelse imod opfyldelse af nærværende skøde. Overtagelsesdagen skal tillige danne skæringsdag for alle af ejendommen gående indtægter og udgifter. Der udfærdiges sædvanlig refusionsopgørelse, hvis saldo berigtiges kontant. Sælger sørger for aflæsning vedr. forbrugsafgifter. 3. Købesummen er aftalt til kr ,00, skriver tre hundrede og et ti tusinde kroner 00 øre, der berigtiges på følgende måde : A. Køber overtager til fortsat forrentning og afdrag følgende nu i ejendommen indestående kontantlån til Kreditforeningen Danmark, idet evt. reservefondsandele tilfalder køber uden særskilt vederlag : a. Oprindeligt kr ,00, uaflyst til rest pr. 1/ kr ,81 b. Oprindeligt kr ,00, uaflyst til rest pr. 1/ ,31 B. Køber indtræder som debitor iflg. et under optagelse værende 10% 20 - årigt ejerskiftelån i Kreditforeningen Danmark, stort ,00 C. Kontant er betalt ,00 D. Ved købers udstedelse af pantebrev til sælger eller ordre på nærmere aftalte vilkår berigtiges et beløb af ,88 Købesum i alt kr ,00 ========== 4. Samtlige omkostninger ved ejerskiftelånets realisation betales af sælger, som modtager låneprovenuet. Køber forrenter overfor sælger lånets beløb med 10% p. a. fra overtagelsesdagen og indtil låneforretningen påbegyndes overfor Kreditforeningen. 5. Køber er bekendt med og accepterer, at varmesyn ikke er foretaget. Sælger erklærer, at de på ejendommen værende bygninger, sælger bekendt er lovligt opført, indrettet og benyttet, at der sælger bekendt ikke findes skjulte fejl eller mangler, at evt. termoruder sælger bekendt ikke er punkterede, at der ikke er rejst eller verserer sager eller består uopfyldte krav fra det offentlige eller private vedr. ejendommen, at der på ejendommen ikke findes skov eller fredskovpligtigt areal ( dette erklæres på tro og love ), at sælger ikke har begæret ejendommen omvurderet eller indgivet klage over den fastsatte vurdering, at der sælger bekendt ikke har været konstateret eller afhjulpet skader på grund af svamp og insektangreb, at der sælger bekendt ikke påhviler ejendommen utinglyste rettigheder eller forpligtelser, at installationer udført i sælgers ejertid er lovligt udført, at øvrige installationer sælger bekendt er lovligt udført, og at al på skæringsdagen forfalden gæld vedr. anlægsarbejder og tilslutninger er betalt samt at der sælger bekendt ikke er udført eller projekteret arbejder eller afsagt kendelser, for hvilke udgifterne senere vil blive pålagt ejendommen. 6.

16 Olie i tank opmåles af parterne og køber betaler kontant oliebeholdningen til dagspris. 7. Køber har disponeret over ejendommen fra 14/12 87 mod at erlægge kontant udbetaling og betale for lys og varme fra nævnte dato. 8. Samtlige omkostninger ved nærværende skødes oprettelse, stempling og tinglysning betales af parterne med halvdelen til hver. Køber alene betaler evt. gældsovertagelsesomkostninger samt udgift ved udstedelse af sælgerpantebrev, mens sælger alene betaler mæglersalæret og, som anført, omkostningerne ved ejerskiftelånet. Middelfart, den 13/ Som køber : Lars Rørtoft Odense, den 29/1 88 Som sælger : E. Sinateeck Til vitterlighed om dateringens rigtighed, underskrifternes ægthed og underskrivernes myndighed for så vidt angår sælgeren : K. Stabell Advokat, Odense. Indført i dagbogen for retten i Assens, den 5 feb Anna Lund.

Matr. nr 9 d Aalsbo by, Rørup

Matr. nr 9 d Aalsbo by, Rørup Matr. nr 9 d Aalsbo by, Rørup Skøde 5/10 1918 + Niels Egelykke Rasch Anina Johanne Rasch f. 9/2 1880 f. 8/3 1893 d. 3/5 1957 d. 10/5 1981 Skøde 21/6 1962 + Anina Johanne Rasch f. 8/3 1893 d. 10/5 1981

Læs mere

Matr. nr. 3 d Aalsbo. Skøde 28/6 1934 + Karl Martin Pedersen f. 14/11 1905 d. 8/10 1981 Jenny Pedersen f. 25/2 1920

Matr. nr. 3 d Aalsbo. Skøde 28/6 1934 + Karl Martin Pedersen f. 14/11 1905 d. 8/10 1981 Jenny Pedersen f. 25/2 1920 Matr. nr. 3 d Aalsbo Skøde 28/6 1934 + Karl Martin Pedersen f. 14/11 1905 d. 8/10 1981 Jenny Pedersen f. 25/2 1920 Skøde 17/2 1982 + Jenny Pedersen Skøde 1/7 1991 Lars Pedersen Udstykning fra matr. nr.

Læs mere

Matr. nr 9 m Aalsbo. Jutta Persson. Aalsbovej 10

Matr. nr 9 m Aalsbo. Jutta Persson. Aalsbovej 10 Matr. nr 9 m Aalsbo Skøde 26/10 1944 + Jacob Klüver Hansen Hilda Klüver f. 21/3 1920 d. 21/4 1991 f. 3/11 1919 Skøde 4/6 1957 + Kresten Hesselager Agnethe Hesselager f. 18/2 1884 d. 16/6 1973 f. 13/5 1890

Læs mere

Købekontrakt & Skøde 1960 fra Christian Carl Christiansen til Jens Frederik Mørkeberg Christiansen. Købers Bopæl: Frenderup pr.

Købekontrakt & Skøde 1960 fra Christian Carl Christiansen til Jens Frederik Mørkeberg Christiansen. Købers Bopæl: Frenderup pr. Matr.nr. 2b m.fl. Frenderup By Dalby Sogn Købers Bopæl: Frenderup pr. Fakse Anmelder: Poul Opstrup Landsretssagfører Haslev Stemplet med i alt 450 Kr. og 20 Øre Stempelfradrag ved gaveafgift 82-1961/62

Læs mere

Skøde 16/5 1857 + Jeppe Jørgensen f. 1826 Fjelsted d. 14/12 1891 Karen Jensdatter f. 26/2 1827 d. 29/8 1911

Skøde 16/5 1857 + Jeppe Jørgensen f. 1826 Fjelsted d. 14/12 1891 Karen Jensdatter f. 26/2 1827 d. 29/8 1911 Matr. nr. 10b Aalsbo by Rørup Skøde 16/5 1857 + Jeppe Jørgensen f. 1826 Fjelsted d. 14/12 1891 Karen Jensdatter f. 26/2 1827 d. 29/8 1911 Skøde 13/5 1911 + Karen Jensdatter f. 26/2 1827 d. 29/11 1911 Skøde

Læs mere

Skøde 21/4 1877 + Anders Jensen f. 5/2 1829 d. 1/6 1904 Ane Kirstine Jørgensen f. 7/9 1841 d. 21/4 1913

Skøde 21/4 1877 + Anders Jensen f. 5/2 1829 d. 1/6 1904 Ane Kirstine Jørgensen f. 7/9 1841 d. 21/4 1913 Matr. nr. 2e Aalsbo by, Rørup Skovlund Skøde 21/4 1877 + Anders Jensen f. 5/2 1829 d. 1/6 1904 Ane Kirstine Jørgensen f. 7/9 1841 d. 21/4 1913 Skøde 16/6 1906 + Hans Jensen f. 11/5 1877 Ane Marie Hansen

Læs mere

Se kopi af original købekontrakt og skøde 1907 Se kopi af Karen Sofie Hansdatters dødsattest 1914

Se kopi af original købekontrakt og skøde 1907 Se kopi af Karen Sofie Hansdatters dødsattest 1914 Se kopi af original købekontrakt og skøde 1907 Se kopi af Karen Sofie Hansdatters dødsattest 1914 Nærværende Stykke Stempelpapir til I alt 24 Kroner med paaklæbede Stempelmærker til Taxt 29 Kr. 55 Øre

Læs mere

UDKAST K Ø B S A F T A L E V I L K Å R :

UDKAST K Ø B S A F T A L E V I L K Å R : UDKAST K Ø B S A F T A L E Hillerød Kommune sælger herved til medundertegnede ejendommen matr.nr. 3c Nr. Herlev By, Nr. Herlev på 2.209 m 2 beliggende Bygaden 32, Nr. Herlev, 3400 Hilllerød. Ejendommen

Læs mere

Niels Nielsen Fæstebrev 10/8 1841 + Jørgen Hansen f. Fjelsted 1781 d. 31/12 1891 Ane Margrethe Andersdatter f. 20/10 1819 d.

Niels Nielsen Fæstebrev 10/8 1841 + Jørgen Hansen f. Fjelsted 1781 d. 31/12 1891 Ane Margrethe Andersdatter f. 20/10 1819 d. Matr. nr. 28 Aalsbo by Rørup. Hans Mortensen Anne Madsdatter Niels Nielsen Fæstebrev 10/8 1841 + Jørgen Hansen f. Fjelsted 1781 d. 31/12 1891 Ane Margrethe Andersdatter f. 20/10 1819 d. 14/2 1892 Skøde

Læs mere

Matr. nr. 14b Aalsbo. Aalsbo bankevej 3. Magelægsskøde 12/6 1854 + Ole Hansen f. 1819 d. 19/7 1893. Skøde 26/8 1893 + Peder Laurits Larsen f.

Matr. nr. 14b Aalsbo. Aalsbo bankevej 3. Magelægsskøde 12/6 1854 + Ole Hansen f. 1819 d. 19/7 1893. Skøde 26/8 1893 + Peder Laurits Larsen f. Matr. nr. 14b Aalsbo Aalsbo bankevej 3 Magelægsskøde 12/6 1854 + Ole Hansen f. 1819 d. 19/7 1893 Skøde 26/8 1893 + Peder Laurits Larsen f.15/4 1858 Skøde 24/12 1898 + Niels Peder Nielsen f. 22/1 1870 Marie

Læs mere

Se kopi af originalt dokument. Arveudlægsskøde

Se kopi af originalt dokument. Arveudlægsskøde Se kopi af originalt dokument Arveudlægsskøde Undertegnede 1. Ungkarl Hans Christian Jørgensen, Frenderup 2. Enke Karen Christiansen f. Jørgensen, Haslev 3. Ungkarl Anders Jørgensen, Frenderup 4. Sara

Læs mere

Købekontrakt. Matr. 9e Aalsbo Aalsbo Elektricitetsværk

Købekontrakt. Matr. 9e Aalsbo Aalsbo Elektricitetsværk Aalsbo Elektricitetsværk i baggrunden. Bestyreren af værket boede i huset i forgrunden Matr. 9e Aalsbo Aalsbo Elektricitetsværk Købekontrakt Underskrevne Snedker Jens Jacob Jensen, Gårdejer Hans Nielsen

Læs mere

Matr. nr. 2 f Aalsbo by Rørup Skøde 21/4 1877 + Anders Jensen f. 5/2 1829 d. 1/6 1904 Anne Kirstine Jørgensen f. 7/9 1841 d.

Matr. nr. 2 f Aalsbo by Rørup Skøde 21/4 1877 + Anders Jensen f. 5/2 1829 d. 1/6 1904 Anne Kirstine Jørgensen f. 7/9 1841 d. Matr. nr. 2 f Aalsbo by Rørup Skøde 21/4 1877 + Anders Jensen f. 5/2 1829 d. 1/6 1904 Anne Kirstine Jørgensen f. 7/9 1841 d. 21/4 1913 Skøde 8/1 1887 + Henning Rasmussen f. 8/7 1837 d. 17/12 1905 Maren

Læs mere

KØBSAFTALE Adresse, postnr. + by

KØBSAFTALE Adresse, postnr. + by Bilag 1 Handelsvilkår KØBSAFTALE Adresse, postnr. + by Undertegnede navn adresse postnr. + by (i det følgende benævnt sælger) overdrager herved til medundertegnede Kolding Kommune CVR-nr. 29189897 Nytorv

Læs mere

Skøde 1942 til Christian Carl Christiansen. Købers Bopæl: Ulse Olstrup Pr. Rønnede. Stemplet d. 11/2 1942 med i alt 153 Kr.

Skøde 1942 til Christian Carl Christiansen. Købers Bopæl: Ulse Olstrup Pr. Rønnede. Stemplet d. 11/2 1942 med i alt 153 Kr. Matr.nr. 2b m.fl. Frenderup By Dalby Sogn Købers Bopæl: Ulse Olstrup Pr. Rønnede Stemplet d. 11/2 1942 med i alt 153 og 60 Øre Anmelder: Poul Opstrup Landsretssagfører Haslev Undertegnede Se kopi af originalt

Læs mere

Købsaftale Etape 2 Krybilyparken, Brylle 5690 Tommerup

Købsaftale Etape 2 Krybilyparken, Brylle 5690 Tommerup Købsaftale Etape 2 Krybilyparken, Brylle 5690 Tommerup Undertegnede: Sælger herved til medundertegnede: Parcel nummer x (nedenfor kaldt ejendommen) jfr. vedhæftede udstykningsplan af 11. februar 2007 udarbejdet

Læs mere

Matr. nr. 4 d Aalsbo. Gildebrohus. Skøde 15/10 1892 + Maren Cathrine Jensen f. 26/12 1841 d. 25/5 1908

Matr. nr. 4 d Aalsbo. Gildebrohus. Skøde 15/10 1892 + Maren Cathrine Jensen f. 26/12 1841 d. 25/5 1908 Matr. nr. 4 d Aalsbo Gildebrohus Fæstebrev Jens Knudsen Maren Hansdatter d. 3/1 1887 Skøde 15/10 1892 + Maren Cathrine Jensen f. 26/12 1841 d. 25/5 1908 Skøde 5/12 1908 + Maren Laura Jensine Beck f. 14/7

Læs mere

SALGSBETINGELSER: Kløvervej 87, 6100 Haderslev. Matr. nr. 1409 m. fl, Sdr. Otting Ejerlav, Haderslev. 13181 m 2 174 m 2 1838 m 2 1664 m 2

SALGSBETINGELSER: Kløvervej 87, 6100 Haderslev. Matr. nr. 1409 m. fl, Sdr. Otting Ejerlav, Haderslev. 13181 m 2 174 m 2 1838 m 2 1664 m 2 SALGSBETINGELSER: Beliggenhed: Matr. nr.: Kløvervej 87, 6100 Haderslev Matr. nr. 1409 m. fl, Sdr. Otting Ejerlav, Haderslev Areal ifølge BBR-ejermeddelelse: Grundareal Boligareal Erhvervsareal Bebygget

Læs mere

SALGSBETINGELSER: Hejsagervej 83, 6100 Haderslev. 774 m 2 iflg. tingbogen 112 m 2 (opført i 1961) Kr. 830.000. Kr. 165.300

SALGSBETINGELSER: Hejsagervej 83, 6100 Haderslev. 774 m 2 iflg. tingbogen 112 m 2 (opført i 1961) Kr. 830.000. Kr. 165.300 SALGSBETINGELSER: Beliggenhed: Matr. nr.: Hejsagervej 83, 6100 Haderslev 733 Hejsager, Halk Areal ifølge BBR-ejermeddelelse: Grundareal Bebygget areal Samlet ejendomsværdi: 2010 Samlet grundværdi: 774

Læs mere

BETINGET SKØDE. sælger, skøder og overdrager herved - betinget som nedenfor anført - til medunderskrevne

BETINGET SKØDE. sælger, skøder og overdrager herved - betinget som nedenfor anført - til medunderskrevne Mr. nr. Anmelder: 4 dg og 4 eg, begge Struer Smith Knudsen Advokfirma Store Torv 6 Gade og hus nr.: 7500 Holstebro Park Alle 4, 7600 Struer Tlf. nr. 9742 6333 J.nr. 21008658 /gj Værdi- og registreringsafgift:

Læs mere

Igangshuset. Skøde 25/9 1837 + Rørup Gelsted Fattigkasse Skøde 1/7 1852 + Niels Jørgensen f. 1811 Skydebjerg Cathrine Marie Larsdatter f.

Igangshuset. Skøde 25/9 1837 + Rørup Gelsted Fattigkasse Skøde 1/7 1852 + Niels Jørgensen f. 1811 Skydebjerg Cathrine Marie Larsdatter f. Matr. nr. 32 Aalsbo by Rørup Igangshuset Skøde Skøde 3/12 1807 Peder Nielsen Hans Andersen Skøde 13/5 1809 + Jens Jørgensen Skøde 14/2 1828 Jens Jensen Karen Jensdatter Skøde 14 /9 1835 + Peder Hansen

Læs mere

Parcel af matr.nr.5 a Ågerup by, Pederstrup K Ø B S A F T A L E. Undertegnede Ballerup Kommune, Hold-an Vej 7, 2750 Ballerup, sælger herved til

Parcel af matr.nr.5 a Ågerup by, Pederstrup K Ø B S A F T A L E. Undertegnede Ballerup Kommune, Hold-an Vej 7, 2750 Ballerup, sælger herved til Parcel af matr.nr.5 a Ågerup by, Pederstrup Beliggenhed: Råmosevej 62 2750 Ballerup K Ø B S A F T A L E Undertegnede Ballerup Kommune, Hold-an Vej 7, 2750 Ballerup, sælger herved til XXXXXXXX xxxxxxxx

Læs mere

Købsaftale. Navn: Adresse: By: Grunden er beliggende ved privat fællesvej og sælges i byggemodent stand.

Købsaftale. Navn: Adresse: By: Grunden er beliggende ved privat fællesvej og sælges i byggemodent stand. Afgift: kr. Akt: skab nr. (udfyldes af tinglysningskontoret) Ejerlav: Erritsø By, Erritsø Matr. nr.: Matr. nr. Beliggende: Argentinervej husnummer j.nr.: Købsaftale Fredericia Kommune sælger herved den

Læs mere

Fæstebrev 22/10 1859 + Jørgen Hansen f. 14/2 1809 d. 4/7 1875 Ane Katrine Hansdatter f. 1821 Gelsted d. 20/7 1849

Fæstebrev 22/10 1859 + Jørgen Hansen f. 14/2 1809 d. 4/7 1875 Ane Katrine Hansdatter f. 1821 Gelsted d. 20/7 1849 Matr. nr. 1f Aalsbo Fæstebrev 22/10 1859 + Jørgen Hansen f. 14/2 1809 d. 4/7 1875 Ane Katrine Hansdatter f. 1821 Gelsted d. 20/7 1849 Fæstebrev 15/12 1876 Anders Kristiansen f. 1835 Båg d. 4/1 1892 Tinglyst

Læs mere

Tinghøj Allé 2 5750 Ringe

Tinghøj Allé 2 5750 Ringe SALGSBETINGELSER Undertegnede Faaborg-Midtfyn Kommune Tinghøj Allé 2 5750 Ringe sælger betinget af købesummens betaling og tilladelse fra Geodatastyrelsen (udstykning) herved til medunderskrevne Navn/Firma

Læs mere

Fæstebrev Lars Sørensen f. Pejrup 1782 d. 13/ Maren Andersdatter f. Ørsted 1791 d. 13/

Fæstebrev Lars Sørensen f. Pejrup 1782 d. 13/ Maren Andersdatter f. Ørsted 1791 d. 13/ Matr. nr. 20 Aalsbo by Rørup Nylykkehus Fæstebrev 6/11 1784 + Johanne Pedersdatter Fæstebrev Lars Sørensen f. Pejrup 1782 d. 13/5 1852 Maren Andersdatter f. Ørsted 1791 d. 13/12 1884 Fæstebrev ca. 1835

Læs mere

ENDELIGT SKØDE. Ud over dette hviler der ikke servitutter på ejendommen.

ENDELIGT SKØDE. Ud over dette hviler der ikke servitutter på ejendommen. Altre nr., ejerlav, sogn: 27 b Venslev b3i,;;empei; 130 kr- 00 øre (I København kvarter) Ferslev sogn. eller (i de senderjydske landsdele) bd. og bl. I tingbogen, art. nr., ejerlav, sogn. Gade og hus nr.:

Læs mere

Tinghøj Allé 2 5750 Ringe. sælger betinget af købesummens betaling og tilladelse fra Geodatastyrelsen (udstykning) herved til medunderskrevne

Tinghøj Allé 2 5750 Ringe. sælger betinget af købesummens betaling og tilladelse fra Geodatastyrelsen (udstykning) herved til medunderskrevne SALGSBETINGELSER Undertegnede Faaborg-Midtfyn Kommune Tinghøj Allé 2 5750 Ringe sælger betinget af købesummens betaling og tilladelse fra Geodatastyrelsen (udstykning) herved til medunderskrevne Navn/Firma

Læs mere

Matr. nr 30 Aalsbo by Rørup Lars Jensen d.11/10 1776 Anna Jørgensdatter d. 27/10 1776. Skøde 24/12 1785 Lars Ditlevsen d. 9/3 1824

Matr. nr 30 Aalsbo by Rørup Lars Jensen d.11/10 1776 Anna Jørgensdatter d. 27/10 1776. Skøde 24/12 1785 Lars Ditlevsen d. 9/3 1824 Matr. nr 30 Aalsbo by Rørup Lars Jensen d.11/10 1776 Anna Jørgensdatter d. 27/10 1776 Skøde 24/12 1785 Lars Ditlevsen d. 9/3 1824 Utinglyst skøde Anna Malene Nielsdatter Skøde 24/11 1823 + Niels Olsen

Læs mere

Parcel af matr.nr.5 a Ågerup by, Pederstrup K Ø B S A F T A L E. Undertegnede Ballerup Kommune, Hold-an Vej 7, 2750 Ballerup, sælger herved til

Parcel af matr.nr.5 a Ågerup by, Pederstrup K Ø B S A F T A L E. Undertegnede Ballerup Kommune, Hold-an Vej 7, 2750 Ballerup, sælger herved til Parcel af matr.nr.5 a Ågerup by, Pederstrup Beliggenhed: Råmosevej 62 2750 Ballerup K Ø B S A F T A L E Undertegnede Ballerup Kommune, Hold-an Vej 7, 2750 Ballerup, sælger herved til XXXXXXXX xxxxxxxx

Læs mere

kr. 6.983,00 kr. 700,00 kr. 7.683,00

kr. 6.983,00 kr. 700,00 kr. 7.683,00 - \ SfEMPELMÆRKE RETTEN HØRSPLM Stempel: Tinglysning: l alt kr. 6.98300 kr. 70000 kr. 7.68300 (r '). -f'.. f-' MEO'AFSTEMPUNG KUN G\'lDJGT. OOMMERKONTQRET... KASEKONTROLAPP.ARAT K.63-429 ' c "f Matr. nr.

Læs mere

KØBSAFTALE. 1. Parterne. 2. Ejendommen

KØBSAFTALE. 1. Parterne. 2. Ejendommen 2013-4899-33 KØGE KOMMUNE TORVET 1 4600 KØGE KILDEBJERGS AGRE, BJÆVERSKOV 2. DEL AF ETAPE 1 KØBSAFTALE 1. Parterne Sælger: Køge Kommune, Torvet 1, 4600 Køge Køber: 2. Ejendommen En ubebygget boligparcel

Læs mere

B E T I N G E T K Ø B S A F T A L E

B E T I N G E T K Ø B S A F T A L E Matr.nr.: 28a og 28d Fræer By, Fræer Sagsnr. 152-197999 BRA/KJ-H Beliggenhed: Fræervej 8 9530 Støvring Værdiafgift kr. 5.000,00 Fast afgift kr. 1.660,00 I alt kr. 6.660,00 B E T I N G E T K Ø B S A F T

Læs mere

KØBSTILBUD MED SALGSVILKÅR Toldbodgade 3-5, Kolding

KØBSTILBUD MED SALGSVILKÅR Toldbodgade 3-5, Kolding KØBSTILBUD MED SALGSVILKÅR Toldbodgade 3-5, Kolding Undertegnede Navn: Adresse: By og postnr.: Tlf.nr.: E.mail CVR nr: Tilbyder herved Kolding Kommune at købe ejendommen Toldbodgade 3-5 i Kolding, matr.nr.

Læs mere

Skøde 19/10 1861 + Anders Madsen f. 1822 Kærum d. 3/6 1883 Ellen Cathrine Jørgensdatter f. 1841 Rørup d. 4/11 1890

Skøde 19/10 1861 + Anders Madsen f. 1822 Kærum d. 3/6 1883 Ellen Cathrine Jørgensdatter f. 1841 Rørup d. 4/11 1890 Matr. nr. 29 Aalsbo by Rørup Sadelmagerhuset Fæstebrev Niels Jørgensen d. 9/11 1817 Karen Hansdatter Fæstebrev 1/11 1818 + Jørgen Nielsen f. Rørup 1786 d. 4/4 1872 Maren Nielsdatter f. Byllerup 1776 d

Læs mere

Skøde. 14/5 1928 + Johannes Emanuel Kristian Jensen f. 26/6 1892 d. 16/11 1943 Hulda Jensen

Skøde. 14/5 1928 + Johannes Emanuel Kristian Jensen f. 26/6 1892 d. 16/11 1943 Hulda Jensen Matr. nr. 9 h Aalsbo Skøde. 14/5 1928 + Johannes Emanuel Kristian Jensen f. 26/6 1892 d. 16/11 1943 Hulda Jensen Skøde 17/2 1944 + Hulda Jensen Skøde 16/7 1946 + Skøde 1/9 1955 + Skøde 22/12 1958 + Skøde

Læs mere

(i det følgende benævnt sælger) (i det følgende benævnt køber)

(i det følgende benævnt sælger) (i det følgende benævnt køber) K Ø B S A F T A L E Underskrevne Faxe Kommune Frederiksgade 9 4690 Haslev (i det følgende benævnt sælger) sælger herved til medunderskrevne (i det følgende benævnt køber) den kommunen tilhørende ejendom,

Læs mere

KØBSAFTALE. 1. Parterne. 2. Ejendommen. Køge Kommunes ejendom matr.nr. 14 aq Ølsemagle by, Ølsemagle beliggende Skolevej 3, 4600 Køge.

KØBSAFTALE. 1. Parterne. 2. Ejendommen. Køge Kommunes ejendom matr.nr. 14 aq Ølsemagle by, Ølsemagle beliggende Skolevej 3, 4600 Køge. Køge Kommune Torvet 1 4600 Køge 2017-008844-11 Skolevej 3, 4600 Køge Matr.nr. 14 aq Ølsemagle b, Ølsemagle KØBSAFTALE 1. Parterne Sælger: Køge Kommune, Torvet 1, 4600 Køge Køber: 2. Ejendommen Køge Kommunes

Læs mere

SALGSBETINGELSER: Ejsbølvænge 3, 6100 Haderslev. 843 m 2 95 m 2. Kr. 960.000. Kr. 312.200

SALGSBETINGELSER: Ejsbølvænge 3, 6100 Haderslev. 843 m 2 95 m 2. Kr. 960.000. Kr. 312.200 SALGSBETINGELSER: Beliggenhed: Matr.nr.: Ejsbølvænge 3, 6100 Haderslev 3534 Haderslev Areal ifølge BBR-ejermeddelelse: Grundareal Bebygget areal 843 m 2 95 m 2 Ejendomsværdi: 2010 Grundværdi: Kr. 960.000

Læs mere

KØBSTILBUD MED SALGSVILKÅR Slotssøvejen 8-16, Kolding

KØBSTILBUD MED SALGSVILKÅR Slotssøvejen 8-16, Kolding KØBSTILBUD MED SALGSVILKÅR Slotssøvejen 8-16, Kolding Undertegnede Navn: Adresse: By og postnr.: Tlf.nr.: E.mail CVR nr: Tilbyder herved Kolding Kommune at købe ejendommen Slotssøvejen 8-16 i Kolding,

Læs mere

Kjøbecontract. Vilkaar:

Kjøbecontract. Vilkaar: Kjøbekontrakt dateret 11. januar 1866 - 'Oversættelse' Skjøde dateret 23. november 1866 - 'Oversættelse' Se kopi af original købekontrakt dateret 11. januar 1866 Se kopi af originalt skøde dateret 23.

Læs mere

K Ø B S A F T A L E. ejendommen matr.nr. 2a Sønderup By, Sønderup af areal ifølge tingbogen 1816 m 2, beliggende Hjedsbækvej 474, 9541 Suldrup samt

K Ø B S A F T A L E. ejendommen matr.nr. 2a Sønderup By, Sønderup af areal ifølge tingbogen 1816 m 2, beliggende Hjedsbækvej 474, 9541 Suldrup samt K Ø B S A F T A L E Undertegnede Navn/Virksomhed: Adresse: CPR/CVR.: Tlf.: E-mail: tilbyder herved at købe ejendommen matr.nr. 2a Sønderup By, Sønderup af areal ifølge tingbogen 1816 m 2, beliggende Hjedsbækvej

Læs mere

Købesummen ønskes ikke offentliggjort. Betinget skøde

Købesummen ønskes ikke offentliggjort. Betinget skøde Afgift: kr. Akt.: Skab: nr. J.nr.: Ejerlav: Bågegård, Tommerup Matr.nr.: Beliggende: Teglværksvej 5690 Tommerup Anmelder: Advokatfirmaet Bisgaard & Dolberg A/S Tallerupvej 39 5690 Tommerup Tlf. 6376 1103

Læs mere

Købsaftale. Rådhuset 7600 Struer. sælger herved. til

Købsaftale. Rådhuset 7600 Struer. sælger herved. til Købsaftale Underskrevne Struer Kommune Rådhuset 7600 Struer sælger herved til den kommunen tilhørende ubebyggede grund delnr...af matr. nr.,. Grunden er beliggende... Grunden er på m2 og i øvrigt afsat

Læs mere

Mellem. Boligforeningen AAB Afdeling 95 Artillerivej 34 2300 København S (herefter kaldet Sælger )

Mellem. Boligforeningen AAB Afdeling 95 Artillerivej 34 2300 København S (herefter kaldet Sælger ) J.nr. 6171-25 JG/tjk Dok 000055 Mellem Boligforeningen AAB Afdeling 95 Artillerivej 34 2300 København S (herefter kaldet Sælger ) og Hvidovre Kommune Hvidovrevej 278 2650 Hvidovre (herefter kaldet Køber

Læs mere

KØBSAFTALE. 1. Parterne. 2. Ejendommen

KØBSAFTALE. 1. Parterne. 2. Ejendommen 2015-000499-20 Køge Kommune Torvet 1 4600 Køge Matr. nr. 13-a og 13-gg, Herfølge By, Herfølge KØBSAFTALE Sælger: Køge Kommune, Torvet 1, 4600 Køge 1. Parterne Køber: 2. Ejendommen Parcellerne: Matr. nr.

Læs mere

Købsaftale Bymidten 114, 3500 Værløse

Købsaftale Bymidten 114, 3500 Værløse Købsaftale Bymidten 114, 3500 Værløse Matr.nr.1DI, Lille Værløse, Værløse til salg. Dato: Indholdsfortegnelse Parter side 2 Grunden side 2 Servitutter side 3 Overtagelse side 3 Øvrige forhold side 4 Miljø

Læs mere

Margrethe Hansdatter d. 27/9 1848 Fæstebrev 9/9 1827 + Jens Andersen f. 1780 Kerte d. 20/10 1876 Maren Jeppesdatter f. Hjorte 1801 d.

Margrethe Hansdatter d. 27/9 1848 Fæstebrev 9/9 1827 + Jens Andersen f. 1780 Kerte d. 20/10 1876 Maren Jeppesdatter f. Hjorte 1801 d. Matr. nr. 22a Aalsbo by Rørup Fæstebrev Hans Andersen Margrethe Hansdatter d. 27/9 1848 Fæstebrev 9/9 1827 + Jens Andersen f. 1780 Kerte d. 20/10 1876 Maren Jeppesdatter f. Hjorte 1801 d. 24/3 1867 Skøde

Læs mere

KØBSAFTALE. (Almindelige vilkår for salg af grunde ved Skolevænget)

KØBSAFTALE. (Almindelige vilkår for salg af grunde ved Skolevænget) KØBSAFTALE. (Almindelige vilkår for salg af grunde ved Skolevænget) 1. Ejendommen er en ubebygget grund, som sælges i den stand, hvori denne forefindes, og som beset af køberen med de på grunden evt. værende

Læs mere

KØBSAFTALE. 1. Parterne. 2. Ejendommen

KØBSAFTALE. 1. Parterne. 2. Ejendommen 2012-32923 / 2013-129749 Køge Kommune Torvet 1 4600 Køge LIDEMARKSVEJ 108 110, BJÆVERSKOV KØBSAFTALE Sælger: Køge Kommune, Torvet 1, 4600 Køge 1. Parterne Køber: 2. Ejendommen Køge Kommunes ejendomme:

Læs mere

Matr.nr. 11g Middal Årestrupvej 77

Matr.nr. 11g Middal Årestrupvej 77 Ejendom 16. Middalshus Aarestrupvej 124 Ejer: 1885 Skøde til Maren Nielsen Siig fra Hans Pedersen ejendom 21 til ny ejendom 16. 1888 Jens Nielsen, hendes brorsøn. 1901 F.B. Edvard Siig. 1901 Køber parcel

Læs mere

Tinghøj Allé Ringe. sælger betinget af godkendelse fra Geodatastyrelsen (udstykning) herved til medunderskrevne

Tinghøj Allé Ringe. sælger betinget af godkendelse fra Geodatastyrelsen (udstykning) herved til medunderskrevne KØBSAFTALE Undertegnede Faaborg-Midtfyn Kommune Tinghøj Allé 2 5750 Ringe sælger betinget af godkendelse fra Geodatastyrelsen (udstykning) herved til medunderskrevne Den Almennyttige Erhvervsdrivende Fond,

Læs mere

Købsaftale. Rådhuset 7600 Struer. sælger herved. til

Købsaftale. Rådhuset 7600 Struer. sælger herved. til Købsaftale Underskrevne Struer Kommune Rådhuset 7600 Struer sælger herved til den kommunen tilhørende ubebyggede grund matr. nr., Strandbjerggård Hovedgård, Humlum. Grunden er beliggende Strandbjerggårdparken,

Læs mere

Se originalt dokument. Stempel: 1 Krone og 65 Øre. Parcellist Jørgen Hansen af Frenderup. Diskonto-, Laane- og Sparebanken for Næstved og Omegn

Se originalt dokument. Stempel: 1 Krone og 65 Øre. Parcellist Jørgen Hansen af Frenderup. Diskonto-, Laane- og Sparebanken for Næstved og Omegn Se originalt dokument Stempel: 1 Krone og 65 Øre Litra B Nr. 1741 Jeg underskrevne erkjender herved at være skyldig til Parcellist Jørgen Hansen af Frenderup Diskonto-, Laane- og Sparebanken for Næstved

Læs mere

KØBSAFTALE ERHVERVSJORD I RIBE VILKÅR:

KØBSAFTALE ERHVERVSJORD I RIBE VILKÅR: Køb & Salg Januar 2015 Matr.nr. 15afb, Nørremarken, Ribe Jorder Beliggende Industrivej 63, 6760 Ribe Arealet, der fremgår af vedhæftede matrikelkort, udgør 3.275 m² KØBSAFTALE ERHVERVSJORD I RIBE Mellem

Læs mere

KØBSAFTALE. GREVE KOMMUNE, Rådhusholmen 10, 2670 Greve sælger herved til:

KØBSAFTALE. GREVE KOMMUNE, Rådhusholmen 10, 2670 Greve sælger herved til: GREVE KOMMUNE Center for Byråd & Økonomi Rådhusholmen 10 2670 Greve KØBSAFTALE GREVE KOMMUNE, Rådhusholmen 10, 2670 Greve sælger herved til: Del af den af kommunen tilhørende grund matr. 7000p, Kildebrønde

Læs mere

K Ø B S A F T A L E. CVR.nr. 29 18 96 76 Valdemarsgade 43 4760 Vordingborg (i det følgende kaldet sælger) Købers navn. Købers bopæl. Postnr.

K Ø B S A F T A L E. CVR.nr. 29 18 96 76 Valdemarsgade 43 4760 Vordingborg (i det følgende kaldet sælger) Købers navn. Købers bopæl. Postnr. Sag.nr. 14/2036 Dok.nr. 111266/14 K Ø B S A F T A L E Underskrevne Vordingborg Kommune CVR.nr. 29 18 96 76 Valdemarsgade 43 4760 Vordingborg (i det følgende kaldet sælger) sælger til medunderskrevne Købers

Læs mere

Skøde 22/10 1859 + Anders Pedersen f. 1823 d. 4/9 1895 Marie Jensen

Skøde 22/10 1859 + Anders Pedersen f. 1823 d. 4/9 1895 Marie Jensen Matr. nr. 1 c Aalsbo Lillemark Skøde 22/10 1859 + Anders Pedersen f. 1823 d. 4/9 1895 Marie Jensen Skøde 29/10 1896 + Frederik Jensen Vedding f. 25/2 1864 Anna Dorthea Kirstine Jensen f. 5/10 1878 Skøde

Læs mere

KØBSBETINGELSER GRUNDSALG TIL ERHVERV

KØBSBETINGELSER GRUNDSALG TIL ERHVERV KØBSBETINGELSER GRUNDSALG TIL ERHVERV 1. Parterne 1.1. Sælger: Assens Kommune, Willemoesgade 15, 5610 Assens 1.2. Køber: Navn Adresse Cpr.nr./SE nr. 2. Ejendommen 2.1. Arealet / ejendommen er en ubebygget

Læs mere

Udbudsmateriale. Nordfyns Kommune udbyder denne ejendom til salg. Langebyende 21, 5471 Søndersø

Udbudsmateriale. Nordfyns Kommune udbyder denne ejendom til salg. Langebyende 21, 5471 Søndersø 29. september 2015 Udbudsmateriale Nordfyns Kommune udbyder denne ejendom til salg Langebyende 21, 5471 Søndersø Sagsnunmmer: 480-2015-332722 Side 1 af 5 Dokumentnummer: 480-2015-84593 Afdeling: Strategi

Læs mere

KØBSTILBUD MED SALGSVILKÅR Piledamsvej 7, 6000 Kolding

KØBSTILBUD MED SALGSVILKÅR Piledamsvej 7, 6000 Kolding KØBSTILBUD MED SALGSVILKÅR Piledamsvej 7, 6000 Kolding Undertegnede Navn: CPR nr. /CVR nr.: Adresse: By og postnr.: Tlf.nr.: E.mail tilbyder herved at købe Købmand I.C. Sørensen Fribolig tilhørende ejendom

Læs mere

Stilling: Adresse: Telefonnr.: CVR-nr./CPR-nr.:

Stilling: Adresse: Telefonnr.: CVR-nr./CPR-nr.: KØBSAFTALE Undertegnede Stilling: Adresse: Telefonnr.: CVR-nr./CPR-nr.: Afgiver herved købstilbud over for Kerteminde Kommune CVR-nr. 29 18 97 06 Hans Schacksvej 4 5300 Kerteminde om køb af ejendommen

Læs mere

KØBSAFTALE. 1. Parterne. 2. Ejendommen. 3. Servitutter og deklarationer

KØBSAFTALE. 1. Parterne. 2. Ejendommen. 3. Servitutter og deklarationer KØGE KOMMUNE TORVET 1 4600 KØGE 2014-3082 / 2014-115267 Matr. nr. 2-m Kimmerslev by, Kimmerslev KØBSAFTALE 1. Parterne Sælger: Køge Kommune, Torvet 1, 4600 Køge Køber: 2. Ejendommen En ubebygget parcel

Læs mere

S A M E J E O V E R E N S K O M S T

S A M E J E O V E R E N S K O M S T Følgende er et eksempel på en aftale om sameje af en grund på hvilken senere ønskes opført en bolig. Eksemplet er ikke udtømmende og bør tilpasses den konkrete situation med professionel bistand. S A M

Læs mere

Købsaftale. Rådhuset 7600 Struer

Købsaftale. Rådhuset 7600 Struer Købsaftale Underskrevne Struer Kommune Rådhuset 7600 Struer sælger herved til den kommunen tilhørende ubebyggede grund matr. nr Den vestlige Del, Gimsing. Grunden er beliggende Kjelding Høj... Grunden

Læs mere

Udbudsmateriale. Nordfyns Kommune udbyder denne ejendom til salg. Bystævnet 3, 5474 Veflinge

Udbudsmateriale. Nordfyns Kommune udbyder denne ejendom til salg. Bystævnet 3, 5474 Veflinge 29. september 2015 Udbudsmateriale Nordfyns Kommune udbyder denne ejendom til salg Bystævnet 3, 5474 Veflinge Sagsnunmmer: 480-2015-93532 Side 1 af 5 Dokumentnummer: 480-2015-335981 Afdeling: Strategi

Læs mere

Matr. nr. 33 Aalsbo. Skomagerhuset Skøde 11/ Mogens Larsen

Matr. nr. 33 Aalsbo. Skomagerhuset Skøde 11/ Mogens Larsen Matr. nr. 33 Aalsbo Skomagerhuset Skøde 11/11 1774 + Mogens Larsen Skøde 11/ 11 1787 Peder Nielsen Skøde 16/1 1815 + Ole Nielsen f. 1734 d. 8/6 1852 Dorthea Margrethe Hansdatter f. 1735 i Fjelsted d. 16/4

Læs mere

Pantebrev. (Ejerpantebrev)

Pantebrev. (Ejerpantebrev) Matr. Nr. 27 og 28, Lunge by, Gelsted sogn Pantebrev. (Ejerpantebrev) Underskrevne boelsmand Ejnar Larsen, Boende Kragsbjerg pr. Gelsted, giver hermed mig selv eller den, til hvem nærværende Pantebrev

Læs mere

Købsaftale ubebygget grund

Købsaftale ubebygget grund Købsaftale ubebygget grund Vedrørende ejendommen beliggende Skibelundvej 1, 6500 Vojens. Dok. 13/101748-2 1/8 Mellem Energinet.dk CVR.nr. 28980671 Tonne Kjærsvej 65, Erritsø 7000 Fredericia (herefter benævnt

Læs mere

Var. tinglysningsafgift 0,6 % af købesummen *kr. Tinglysningsafgift, fast beløb I alt * kr. Beliggende: Cementvej 2, 2680 Solrød Strand Anmelder:

Var. tinglysningsafgift 0,6 % af købesummen *kr. Tinglysningsafgift, fast beløb I alt * kr. Beliggende: Cementvej 2, 2680 Solrød Strand Anmelder: Sag nr. 96366/PJJ Reg.afgift. Var. tinglysningsafgift 0,6 % af købesummen *kr. Tinglysningsafgift, fast beløb 1.400,00 kr. I alt * kr. Delnr. * af Matr.nr. 12 a, Karlstrup By, Karlstrup Beliggende: Cementvej

Læs mere

Købstilbud på jorden fra Romdrupvej 122, 9270 Klarup

Købstilbud på jorden fra Romdrupvej 122, 9270 Klarup Købstilbud på jorden fra Romdrupvej 122, 9270 Klarup Købesummen ønskes ikke offentliggjort 1. Parterne Undertegnede afgiver hermed følgende købstilbud på jordtilliggendet fra Romdrupvej 122, 9270 Klarup.

Læs mere

Købstilbud. Udlejningsejendom Forskerparken Kullinggade 31E, stuen 5700 Svendborg. Underskrevne:

Købstilbud. Udlejningsejendom Forskerparken Kullinggade 31E, stuen 5700 Svendborg. Underskrevne: Købstilbud Udlejningsejendom Forskerparken Kullinggade 31E, stuen 5700 Svendborg Underskrevne: Sælger: Svendborg Kommune, Center for Ejendomme og Teknisk Service, Svendborgvej 135, 5762 Vester Skerninge.

Læs mere

KØBSTILBUD MED SALGSVILKÅR Esbjergvej 111, 6000 Kolding

KØBSTILBUD MED SALGSVILKÅR Esbjergvej 111, 6000 Kolding KØBSTILBUD MED SALGSVILKÅR Esbjergvej 111, 6000 Kolding Undertegnede Navn: CPR nr. /CVR nr.: Adresse: By og postnr.: Tlf.nr.: E.mail tilbyder herved at købe den Kolding Kommune tilhørende ejendom betegnet

Læs mere

K Ø B S A F T A L E. Grundene er beliggende henholdsvis Sandgraven 1 og 3, Øster Hornum, 9530 Støvring

K Ø B S A F T A L E. Grundene er beliggende henholdsvis Sandgraven 1 og 3, Øster Hornum, 9530 Støvring K Ø B S A F T A L E Undertegnede Navn/Virksomhed: Adresse: CPR/CVR.: Tlf.: E-mail: tilbyder herved at købe følgende grunde: - matr.nr. 46c Ø. Hornum By, Øster Hornum og - del af matr.nr. 46b Ø. Hornum

Læs mere

KØBSAFTALE. Mellem. Egedal Kommune Rådhustorvet 2 3660 Stenløse (i det følgende benævnt EK)

KØBSAFTALE. Mellem. Egedal Kommune Rådhustorvet 2 3660 Stenløse (i det følgende benævnt EK) KØBSAFTALE Mellem Egedal Kommune Rådhustorvet 2 3660 Stenløse (i det følgende benævnt EK) og [Virksomhedsnavn] CVR-nr. [Nummer] [Adresse] [postnummer] (i det følgende benævnt Køber) er d.d. indgået aftale

Læs mere

SALGSBETINGELSER GRUNDSALG TIL ERHVERV

SALGSBETINGELSER GRUNDSALG TIL ERHVERV SALGSBETINGELSER GRUNDSALG TIL ERHVERV 1. Parterne 1.1. Sælger: Assens Kommune, Rådhus Allé 5, 5610 Assens 1.2. Køber: Adresse Cpr.nr./CVR. nr. 2. Ejendommen 2.1. Arealet / ejendommen er en ubebygget erhvervsparcel,

Læs mere

Miljøministeriet v/naturstyrelsen

Miljøministeriet v/naturstyrelsen Miljøministeriet v/naturstyrelsen sælger Landbrugsjord uden bebyggelse Landbrugsjord beliggende Sønderløgumlandevej 2 Tilbudsblanket Salg af statsejendom Matr. nr.: Matr.nr. 1440b Tønder. Kommune Tønder

Læs mere

KØBSAFTALE. GREVE KOMMUNE, Rådhusholmen 10, 2670 Greve sælger herved til. Navn Adresse Postnummer og by evt. CVR. nr.

KØBSAFTALE. GREVE KOMMUNE, Rådhusholmen 10, 2670 Greve sælger herved til. Navn Adresse Postnummer og by evt. CVR. nr. GREVE KOMMUNE Center for Byråd & Borgerservice Rådhusholmen 10 2670 Greve KØBSAFTALE GREVE KOMMUNE, Rådhusholmen 10, 2670 Greve sælger herved til Navn Adresse Postnummer og by evt. CVR. nr. den kommunen

Læs mere

KØBSAFTALE. GREVE KOMMUNE, Rådhusholmen 10, 2670 Greve sælger herved til. Navn Adresse Postnummer og by evt. CVR. nr.

KØBSAFTALE. GREVE KOMMUNE, Rådhusholmen 10, 2670 Greve sælger herved til. Navn Adresse Postnummer og by evt. CVR. nr. GREVE KOMMUNE Center for Byråd & Ledelse Rådhusholmen 10 2670 Greve KØBSAFTALE GREVE KOMMUNE, Rådhusholmen 10, 2670 Greve sælger herved til Navn Adresse Postnummer og by evt. CVR. nr. den kommunen tilhørende

Læs mere

KØBSAFTALE (Almindelige vilkår 2014 for salg af Cotta-Slow grunde ved Sofielund)

KØBSAFTALE (Almindelige vilkår 2014 for salg af Cotta-Slow grunde ved Sofielund) KØBSAFTALE (Almindelige vilkår 2014 for salg af Cotta-Slow grunde ved Sofielund) Grunden: Ejendommen er en ubebygget grund, som sælges i den stand, hvori den forefindes, og som beset af køberen med de

Læs mere

S A M E J E O V E R E N S K O M S T

S A M E J E O V E R E N S K O M S T S A M E J E O V E R E N S K O M S T Undertegnede Louise Bxxxx-Jensen, cpr.nr. xxxxxx-1800 og medundertegnede Jesper xxxx, cpr. nr. xxxxxx-2455, begge boende Falkevej 1, 8000 Xkøbing, har d.d. indgået følgende

Læs mere

Vedrørende kolonihavehus. Købers eksemplar. Cpr. nr. (Udfyldes hvis der skal ske tinglysning) Cpr. nr. (Udfyldes hvis der skal ske tinglysning)

Vedrørende kolonihavehus. Købers eksemplar. Cpr. nr. (Udfyldes hvis der skal ske tinglysning) Cpr. nr. (Udfyldes hvis der skal ske tinglysning) Kolonihaveforbundet for Danmark Endeligt overdragelsesdokument Vedrørende kolonihavehus. Købers eksemplar Sælgers eksemplar Landsejerlavskode: Matr. nr.: Havelod/Bygning nr.: Registreringsafgift: Haveforeningen

Læs mere

Udbudsbetingelser for salg af Stadil Plejehjem Skelmosevej 77, Stadil, 6980 Tim

Udbudsbetingelser for salg af Stadil Plejehjem Skelmosevej 77, Stadil, 6980 Tim Udbudsbetingelser for salg af Stadil Plejehjem Skelmosevej 77, Stadil, 6980 Tim Stadil Plejehjem, Skelmosevej 77 i Stadil udbydes til salg af Ringkøbing-Skjern Kommune. Ejendommen er opført i 1962 samt

Læs mere

K Ø B S A F T A L E. Hadsundvej 2B, 9575 Terndrup

K Ø B S A F T A L E. Hadsundvej 2B, 9575 Terndrup K Ø B S A F T A L E Hadsundvej 2B, 9575 Terndrup Undertegnede Navn/Virksomhed: Adresse: CPR/CVR.: Tlf.: E-mail: tilbyder herved at købe ejendommen matr.nr. 17c Terndrup By, Lyngby af areal ifølge tingbogen

Læs mere

K Ø B S A F T A L E. tilbyder herved at købe den del af Hanesvinget 2A, Skørping, som er angivet som

K Ø B S A F T A L E. tilbyder herved at købe den del af Hanesvinget 2A, Skørping, som er angivet som Købsaftaleskabelon af 23. maj 2011 K Ø B S A F T A L E vedr. parcel af Hanesvinget 2A, 9520 Skørping Undertegnede Navn/Virksomhed: Adresse: Tlf.: CPR/CVR: E-mail: tilbyder herved at købe den del af Hanesvinget

Læs mere

KØBSAFTALE. Mellem. Egedal Kommune Rådhustorvet 2 3660 Stenløse (i det følgende benævnt EK)

KØBSAFTALE. Mellem. Egedal Kommune Rådhustorvet 2 3660 Stenløse (i det følgende benævnt EK) KØBSAFTALE Mellem Egedal Kommune Rådhustorvet 2 3660 Stenløse (i det følgende benævnt EK) og [Virksomhedsnavn] CVR-nr. [Nummer] [Adresse] [postnummer] (i det følgende benævnt Køber) er d.d. indgået aftale

Læs mere

Beboelsesejendom Sydvestvej 4, 9400 Nørresundby

Beboelsesejendom Sydvestvej 4, 9400 Nørresundby Juridisk Afdeling J.nr.: 2014-18755 JSS/tik Udbyder og sælger Aalborg Kommune Boulevarden 13 Postboks 13 9100 Aalborg CVR: 29189420 (i det følgende benævnt Sælger ), Ejendommen Ejendomsnr. 299890. Udbyder

Læs mere

KØBSAFTALE. 1. Parterne. 2. Ejendommen

KØBSAFTALE. 1. Parterne. 2. Ejendommen 2013-19527 - 10. maj 2017 KØBSAFTALE 1. Parterne Sælger: Køge Kommune, Rådhuset, Torvet 1, 4600 Køge Køber: 2. Ejendommen En ubebygget parcel, grundstykke xxx, del af matr.nr. 2f, Ølby By, Højelse, beliggende

Læs mere

TDC Tele Danmark A/S, CVR-NR har pr. 1. januar 2003 ændret navn til. TDC Totalløsninger A/S, CVR-NR

TDC Tele Danmark A/S, CVR-NR har pr. 1. januar 2003 ændret navn til. TDC Totalløsninger A/S, CVR-NR Anmelder: TDC Services A/S Ejendomsjura Telehøjen 1 5220 Odense SØ Tlf.: 66 66 35 02 Navneændring TDC Tele Danmark A/S, CVR-NR. 25 76 75 35 har pr. 1. januar 2003 ændret navn til TDC Totalløsninger A/S,

Læs mere

OPLYSNINGSSKEMA GRUNDE. Køber(e): Morbærhaven anfør husnr., 9000 Aalborg parcel nr.anfør parcel.nr. Gl. Hasseris by, Hasseris

OPLYSNINGSSKEMA GRUNDE. Køber(e): Morbærhaven anfør husnr., 9000 Aalborg parcel nr.anfør parcel.nr. Gl. Hasseris by, Hasseris Køber(e): GRUNDE OPLYSNINGSSKEMA Morbærhaven anfør husnr., 9000 Aalborg parcel nr.anfør parcel.nr. Gl. Hasseris by, Hasseris Navn: Navn: Adresse: Adresse: Postnr./by: Postnr./by: Tlf. : Tlf. : CPR-nr.:

Læs mere

K Ø B S A F T A L E. Tlf. nr.: teknik@slagelse.dk www.slagelse.dk

K Ø B S A F T A L E. Tlf. nr.: teknik@slagelse.dk www.slagelse.dk Højbjergparken Parcelhusgrunde Lokalplan 129-området Lysehøj K Ø B S A F T A L E Undertegnede Navn: Adresse: Center for Kommunale Ejendomme Caspar Brands Plads 6 4220 Korsør Tlf.: 58 57 90 91 Tlf. nr.:

Læs mere

Advokat Svend Olhoff 3300 Frederiksværk Strandvejen 153 ',for så vidt angår matr.nr. 25 q) 2900 Hellerup. Tlf. 39 61 13 31 ENDELIGT SKØDE

Advokat Svend Olhoff 3300 Frederiksværk Strandvejen 153 ',for så vidt angår matr.nr. 25 q) 2900 Hellerup. Tlf. 39 61 13 31 ENDELIGT SKØDE . IOLHOFF & USSING V 1. Reg.afgift kr. 100,00 Retsafgift kr. 1.400,00 I alt kr. 1.500,00 M'atr. nr.: 14 n og 25 q Ramløse by, Ramløse Beliggende: Anmelder: Skovsvinget 2 Advokat Svend Olhoff 3300 Frederiksværk

Læs mere

KØBSAFTALE (Almindelige vilkår for salg af grund beliggende Sandtoften 10)

KØBSAFTALE (Almindelige vilkår for salg af grund beliggende Sandtoften 10) KØBSAFTALE (Almindelige vilkår for salg af grund beliggende Sandtoften 10) 1. Ejendommen er en ubebygget grund, som sælges i den stand, hvori denne forefindes, og som beset af køberen med de på grunden

Læs mere

Miljø- og Fødevareministeriet v/naturstyrelsen

Miljø- og Fødevareministeriet v/naturstyrelsen Miljø- og Fødevareministeriet v/naturstyrelsen sælger Landbrugsjord uden bebyggelse Landbrugsjord beliggende ved Ejlstrupvej i Ringsted Kommune 2 Tilbudsblanket Salg af statsejendom Matr. nr.: Matr.nr.

Læs mere

KØBSAFTALE * * * l. PARTERNE. CVR-nr. 84889210 GI. Århusvej 193 8800 Viborg. sælger til. 2. ElENDOMMEN. 2.1. Den ubebyggede grund, betegnet som

KØBSAFTALE * * * l. PARTERNE. CVR-nr. 84889210 GI. Århusvej 193 8800 Viborg. sælger til. 2. ElENDOMMEN. 2.1. Den ubebyggede grund, betegnet som KØBSAFTALE l. PARTERNE Underskrevne sælger til lohn Staaling Eksport ApS CVR-nr. 84889210 GI. Århusvej 193 8800 Viborg * * * 2. ElENDOMMEN 2.1. Den ubebyggede grund, betegnet som Matr.nr.: * af areal ifølge

Læs mere

Miljøministeriet v/naturstyrelsen (Herefter benævnt Sælger)

Miljøministeriet v/naturstyrelsen (Herefter benævnt Sælger) NST-513-00533 Miljøministeriet v/naturstyrelsen (Herefter benævnt Sælger) sælger Sommerhusgrund beliggende Bjerghuse 147, Fjand, 6990 Ulfborg 2 Tilbudsblanket Salg af statsejendom Finansministeriets cirkulære

Læs mere

K Ø B S A F T A L E --------------------------------------

K Ø B S A F T A L E -------------------------------------- A D V O K A T F I R M A E T STEFFENSEN HORSTMANN K Ø B S A F T A L E -------------------------------------- Undertegnede sælger herved til medundertegnede Jens Jørgen N. Nielsen og Bente Østergaard Nielsen,

Læs mere

Miljø- og Fødevareministeriet v/naturstyrelsen

Miljø- og Fødevareministeriet v/naturstyrelsen Miljø- og Fødevareministeriet v/naturstyrelsen sælger Landbrugsjord uden bebyggelse Landbrugsjord beliggende Borupvej 115, 8543 Hornslet, matr. nr. 12h Søby By, Søby 2 Tilbudsblanket Salg af statsejendom

Læs mere

K Ø B S A F T A L E. Erhvervsgrund Solbjergvej 19B, Bælum

K Ø B S A F T A L E. Erhvervsgrund Solbjergvej 19B, Bælum 2/10-14 K Ø B S A F T A L E Erhvervsgrund Solbjergvej 19B, Bælum Undertegnede Navn/Virksomhed: Adresse: CPR/CVR.: Tlf.: E-mail: tilbyder herved at købe matr.nr. 8g Bælum By, Bælum, beliggende Solbjergvej

Læs mere

Miljøministeriet v/naturstyrelsen

Miljøministeriet v/naturstyrelsen NST-513-00708 Miljøministeriet v/naturstyrelsen sælger Landbrugsjord uden bebyggelse Landbrugsjord beliggende øst for Gulddysse Skov Del af matr. nr. 9l Gundsømagle By, Gundsømagle 2 Tilbudsblanket Salg

Læs mere