VALLENSBÆK KOMMUNES BUDGET FOR ÅRET 2015

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "VALLENSBÆK KOMMUNES BUDGET FOR ÅRET 2015"

Transkript

1 1 VALLENSBÆK KOMMUNES BUDGET FOR ÅRET 2015 SAMT BUDGETOVERSLAG FOR ÅRENE

2 2

3 3 Indholdsfortegnelse Hovedoversigt til budget... 5 Sammendrag af budget... 9 Resultatsopgørelse Generelle bemærkninger teringsforudsætninger Politiske målsætninger, bevillingsoversigt og specielle bemærkninger Børne- og Kulturudvalget Politiske målsætninger Børn og unge Fritid og kultur Social- og Sundhedsudvalget Politiske målsætninger Sundhed og sygdom Familier med særlige behov Lovbestemte ydelser (overførsels- og forsørgelsesudgifter) Teknik- og Miljøudvalget Politiske målsætninger Vores by Forsyningsvirksomheder Brugerfinansieret Økonomiudvalget Politiske målsætninger Administrativ organisation Arbejdsmarked Finansiering Renter, tilskud, udligning, skatter m.v Specielle bemærkninger Balanceforskydninger Specielle bemærkninger Oversigter Tværgående artsoversigt Investeringsoversigt Takstoversigt

4 4

5 5 Hovedoversigt til budget Hovedoversigt til budget, der er flerårig, har til formål på den ene side at give politikerne et summarisk overblik over den aktivitetsmæssige og finansielle udvikling i den kommende år, samt medvirke til løsningen af oplysningsopgaven over for borgerne, og på den anden side at give staten mulighed for umiddelbart efter budgetvedtagelsen at få et summarisk overblik over de kommunale budgetter: Hovedoversigten er opsplittet i følgende orden: A. Driftsvirksomhed B. Anlægsvirksomhed C. Renter D. Finansforskydninger E. Afdrag på lån F. Finansiering Summen af posterne A til E finansieres under ét af post F

6 6

7 Hovedoversigt til budget Hele kr. ekskl. moms 7 overslag Udgift Indtægt Udgift Indtægt Udgift Indtægt Udgift Indtægt A. DRIFTSVIRKSOMHED (INCL. REFUSION) 00 Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger Heraf refusion 01 Forsyningsvirksomheder m.v Transport og infrastruktur Undervisning og kultur Heraf refusion Sundhedsområdet Sociale opgaver og beskæftigelse Heraf refusion Fællesudgifter og administration Heraf refusion A. DRIFTSVIRKSOMHED I ALT HERAF REFUSION B. ANLÆGSVIRKSOMHED 00 Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger Forsyningsvirksomheder m.v. 02 Transport og infrastruktur Undervisning og kultur Sundhedsområdet 05 Sociale opgaver og beskæftigelse Fællesudgifter og administration B. ANLÆGSVIRKSOMHED I ALT Pris- og lønstigninger vedr. hovedkonto 0-6 (bo-årene) C. RENTER ( ) D. BALANCEFORSKYDNINGER 0822 Forøgelse i likvide aktiver Øvrige balanceforskydninger D. BALANCEFORSKYDNINGER I ALT E. AFDRAG PÅ LÅN DEB A+B+C+D+E+Pris- og lønstigninger vedrørende hovedkonto F. 07/08 FINANSIERING 0822 Forbrug af likvide aktiver Tilskud og udligning Refusion af købsmoms 0768 Skatter Optagne lån F. 07/08 FINANSIERING I ALT BALANCE

8 8

9 9 Sammendrag af budget Sammendrag af budget, der er flerårig, skal danne grundlag for kommunernes planlægnings- og prioriteringsopgaver, ligesom sammendraget gør det muligt for de statslige myndigheder at få oplysninger om den forventede udvikling inden for de enkelte sektorer. Sammendraget er opstillet i samme orden som hovedoversigten, men med en større detaljering af de enkelte hovedelementer i totalbudgettet.

10 10

11 Sammendrag af budget Hele kr. ekskl. moms A. DRIFTSVIRKSOMHED (INCL. REFUSION) 11 overslag Udgifter Indtægter Udgifter Indtægter Udgifter Indtægter Udgifter Indtægter 00 Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger 0022 Jordforsyning Faste ejendomme Fritidsområder Fritidsfaciliteter Naturbeskyttelse Vandløbsvæsen Miljøbeskyttelse m.v Diverse udgifter og indtægter Redningsberedskab BYUDVIKLING, BOLIG- OG MILJØFORANSTALTNINGER I ALT Forsyningsvirksomheder m.v Affaldshåndtering FORSYNINGSVIRKSOMHEDER M.V. I ALT Transport og infrastruktur 0222 Fælles funktioner Kommunale veje Kollektiv trafik Havne TRANSPORT OG INFRASTRUKTUR I ALT Undervisning og kultur 0322 Folkeskolen m.m Folkeskoler Fællesudgifter for kommunens samlede skolevæsen

12 Sammendrag af budget Hele kr. ekskl. moms 12 overslag Udgifter Indtægter Udgifter Indtægter Udgifter Indtægter Udgifter Indtægter Syge- og hjemmeundervisning Pædagogisk psykologisk rådgivning m.v Skolefritidsordninger Befordring af elever i grundskolen Kommunale specialskoler, jf. folkeskolelovens Bidrag til statslige og private skoler Efterskoler og ungdomskostskoler Ungdommens Uddannelsesvejledning Specialpædagogisk bistand til børn i førskolealderen Specialpædagogisk bistand til voksne Idrætsfaciliteter for børn og unge Ungdomsuddannelser Produktionsskoler Erhvervsgrunduddanne Ungdomsuddannelse for unge med særlige behov Folkebiblioteker Folkebiblioteker Kulturel virksomhed Teatre Musikarrangementer Andre kulturelle opgaver Folkeoplysning og fritidsaktiviteter m.v Fælles formål Folkeoplysende voksenundervisning Frivilligt folkeoplysende foreningsarbejde Lokaletilskud Fritidsaktiviteter uden for folkeoplysningsloven Ungdomsskolevirksomhed Kommunale tilskud til statsligt finansierede selvejende uddannelsesinstitutioner m.v. 03 UNDERVISNING OG KULTUR I ALT Refusion i alt Sundhedsområdet

13 Sammendrag af budget Hele kr. ekskl. moms 13 overslag Udgifter Indtægter Udgifter Indtægter Udgifter Indtægter Udgifter Indtægter 0462 Sundhedsudgifter m.v SUNDHEDSOMRÅDET I ALT Sociale opgaver og beskæftigelse m.v 0522 Indtægter fra den centrale refusionsordning Dagtilbud mv. til børn og unge Fælles formål Dagpleje Integrerede daginstitutioner Særlige dagtilbud og særlige klubber Tilbud til børn og unge med særlige behov Tilbud til ældre og handicappede Ældreboliger Pleje og omsorg mv. af ældre og handicappede Forebyggende indsats for ældre og handicappede Plejehjem og beskyttede boliger Hjælpemidler, forbrugsgoder, boligindretning og befordring Plejevederlag og hjælp til sygeartikler o.lign. ved pasning Rådgivning Tilbud til voksne med særlige behov Tilbud til udlændinge Integrationsprogram og introduktionsforløb mv Introduktionsydelse Førtidspensioner og personlige tillæg Kontante ydelser Sygedagpenge Sociale formål Kontanthjælp Aktiverede kontanthjælpsmodtagere

14 Sammendrag af budget Hele kr. ekskl. moms 14 overslag Udgifter Indtægter Udgifter Indtægter Udgifter Indtægter Udgifter Indtægter Boligydelser til pensionister Boligsikring Dagpenge til forsikrede ledige Særlig uddannelsesordning og midlertidig arbejdsmarkedsydelsesordning Revalidering Arbejdsmarkedsforanstaltninger Driftsudgifter til den kommunale besk.indsats Beskæftigelsesindsats for forsikrede ledige Løn til forsikrede ledige ansat i kommuner samt alternativt tilbud Seniorjob til personer over 55 år Beskæftigelsesordninger Støtte til frivilligt socialt arbejde og øvrige 0572 sociale formål SOCIALE OPGAVER OG BESKÆFTIGELSE M.V. I ALT Refusion i alt Fællesudgifter og administration m.v 0642 Politisk organisation Administrativ organisation Erhvervsudvikling, turisme og landdistrikter Lønpuljer m.v FÆLLESUDGIFTER OG ADMINISTRATION M.V. I ALT A. DRIFTSVIRKSOMHED I ALT

15 Sammendrag af budget Hele kr. ekskl. moms B. ANLÆGSVIRKSOMHED 15 overslag Udgifter Indtægter Udgifter Indtægter Udgifter Indtægter Udgifter Indtægter 00 Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger 0022 Jordforsyning Faste ejendomme BYUDVIKLING, BOLIG- OG MILJØFORANSTALTNINGER I ALT Forsyningsvirksomheder m.v. 01 FORSYNINGSVIRKSOMHEDER M.V. I ALT 02 Transport og infrastruktur 0228 Kommunale veje TRANSPORT OG INFRASTRUKTUR I ALT Undervisning og kultur 0322 Folkeskolen m.m Folkebiblioteker UNDERVISNING OG KULTUR I ALT 04 Sundhedsområdet 0462 Sundhedsudgifter m.v 04 SUNDHEDSOMRÅDET I ALT Sociale opgaver og beskæftigelse m.v 0525 Dagtilbud til børn og unge 0532 Tilbud til Ældre og Handicappede SOCIALE OPGAVER OG BESKÆFTIGELSE M.V. I ALT 5.000

16 Sammendrag af budget Hele kr. ekskl. moms 16 overslag Udgifter Indtægter Udgifter Indtægter Udgifter Indtægter Udgifter Indtægter 06 Fællesudgifter og administration m.v 0645 Administrativ organisation FÆLLESUDGIFTER OG ADMINISTRATION M.V. I ALT B. ANLÆGSVIRKSOMHED I ALT Pris- og lønstigninger vedr hovedkonto 0-6 (bo-årene) Renter 7. Finansiering Renter m.v. i alt Finansforskydninger FINANSIERING I ALT BALANCE

17 17 Resultatopgørelse

18 18

19 19 Positive tal angiver indtægter i kr. Negative tal angiver udgifter i kr A. Det skattefinansierede område 1. Indtægter i alt Indkomstskat Ejendomsskat Selskabsskat Tilskud og kommunal udligning Driftsudgifter Børne- og Kulturudvalget Social- og Sundhedsudvalget Teknik- og Miljøudvalget Økonomiudvalget Driftsudgifter i alt Pris- og lønstigning vedr. hovedkonto Renter m.v Ordinært driftsresultat Anlæg, nettoudgifter: Børne- og Kulturudvalget Social- og Sundhedsudvalget Teknik- og Miljøudvalget Salg af jord og faste ejendomme Økonomiudvalget Anlæg, nettoudgifter i alt Resultat, skattefinansieret område (3+4) B. Det brugerfinansierede område Resultatopgørelse Driftsudgifter, forsyningsområdet Anlægsudgifter, forsyningsområdet Resultat, brugerfinansieret område (6+7) Samlet resultat (5+8) Finansiering Tilgang af likvide aktiver Resultat i alt (9) Låneoptagelse Tilgang af likvide aktiver i alt Afdrag på lån Ændring af diverse tilgodehavender Ændring af kassebeholdningen

20 20

21 21 Generelle bemærkninger

22 22

23 23 Generelle bemærkninger 2015 tet for 2015 blev vedtaget af Kommunalbestyrelsen den 8. oktober materialet indeholder: 1. Hovedoversigt til budget 2. Sammendrag af budget 3. Resultatoversigt til budget 4. Generelle bemærkninger 5. Bevillingsoversigt og specielle bemærkninger 6. Tværgående artsoversigt 7. Investeringsoversigt 8. Takstoversigt Kommunalbestyrelsen godkendte den 26. februar 2014 budgetprocedure og tidsplan for budget 2015 samt overslagsårene Bevillingsniveauet for budget 2015 er nettobevillinger på hovedtemaniveau. Fagudvalget er ansvarlig for overholdelse af budgettet inden for hvert enkelt hovedtema. Hvis der forventes afvigelser mellem budget og forbrug på hovedtemaniveau forelægges sagen for Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen, der træffer de bevillingsmæssige beslutninger. Kun kommunalbestyrelsen meddeler bevillinger og tillægsbevillinger. Kommunalbestyrelsen har bemyndiget Økonomiudvalget til at meddele tillægsbevillinger i tilfælde, hvor beløb fra drifts- eller anlægsbevilling ønskes overført til en anden driftseller anlægsbevilling. Fagområderne er ansvarlige for overholdelse af budgettet under et hovedtema. Hvis der forventes afvigelser mellem budget og forbrug på deltemaerne inden for samme hovedtema, forelægges sagen for fagudvalget, der tager stilling til eventuel budgetomplacering mellem de enkelte deltemaer. Fagområderne og institutionerne er ansvarlige for overholdelsen af budgettet inden for de respektive deltemaområder. Hvis der forventes afvigelser mellem budget og forbrug inden for det enkelte deltema, således at deltemaets samlede budget stadig overholdes, kan der administrativt foretages budgetomplaceringer. Det forudsættes, at der alene er tale om budgetændringer af beregningsmæssig karakter, således at det politisk besluttede serviceniveau er uændret.

24 24 Generelle bemærkninger 2015 Fagudvalg Hovedtema Deltema (Bevillingsniveau) Børne- og Kulturudvalget 1. Børn og Unge 1.1 Dagtilbud 1.2 Skoler og skolefritidsordninger 1.3 Børn og unge med særlige behov 2. Fritid og Kultur 2.1 Idræt og fritid 2.2 Kultur 2.3 Fremtidens Borgerhus Social- og Sundhedsudvalget 4. Sundhed og Sygdom 4.1 Sundhed, forebyggelse og sygehuse 4.2 Pleje samt aktivitets- og botilbud 4.3 Genoptræning 5. Familier med særlige behov 5.1 Børn og unge med særlige behov 5.2 Voksne med særlige behov 6. Lovbestemte ydelser 6.1 Pensioner og personlige tillæg 6.2 Boligsikring og boligydelse 6.3 Øvrige sociale ydelser Teknik- og Miljøudvalget 8. Vores by 8.1 Veje og grønne områder 8.2 Rekreative områder 8.3 Kommunale ejendomme 8.4 Miljøforanstaltninger 8.5 Brandvæsen 8.6 Kollektiv trafik 9. Forsyningsvirksomheder 9.3 Renovation m.v. Økonomiudvalget 12. Organisation 12.1 Politisk organisation 12.2 Administrativ organisation 13. Arbejdsmarked 13.1 Ansættelser på særlige vilkår og produktionsskoleelever 13.2 Forsørgelsesydelser og løntilskud 13.3 Driftsudgifter, mentorstøtte, integration- og introduktionsforløb samt danskundervisning Økonomiaftalen for 2015 mellem regeringen og KL Hvert år i juni måned indgår KL og regeringen en aftale om rammerne for næste års økonomi i kommunerne. Økonomiaftalen indgås samlet for alle kommunerne. Generelt KL og regeringen indgik økonomiaftalen for 2015 den 3. juni Aftalen indebærer kun mindre ændringer i de aftalte niveauer for udgifter til service og anlæg i forhold til Aftalen for 2015 omfatter forskellige initiativer, der skal fremme kommunernes indsats for at sikre vækst og gode forhold for erhvervslivet. Aftalen indebærer fortsat fokus på modernisering og bedre ressourceudnyttelse indenfor den offentlige sektor, f.eks. igennem oprettelse af større enheder på det kommunale beredskabsområde.

25 25 Generelle bemærkninger 2015 De kommunale serviceudgifter De kommunale serviceudgifter er fastsat til 234,6 mia. kr. i Hertil kommer reguleringer som følge af DUT-princippet. Den fastsatte ramme er overordnet udtryk for, at niveauet for serviceudgifterne i 2014 kan videreføres i Den samlede ramme er dog øget med 150 mio. kr. som en del af finansieringen af et aftalt løft af sundhedsområdet på i alt 350 mio. kr. i Rammen er desuden øget med yderligere 207 mio. kr. som følge af den fulde indfasning af den ressourcetilførsel til folkeskoleområdet, der blev aftalt i økonomiaftalen for Der er fastsat et betinget bloktilskud på 3,0 mia. kr. i tilknytning til servicerammen for Hvis kommunerne overskrider den aftalte ramme i budgettet eller i regnskabet for 2015 kan det statslige bloktilskud således blive reduceret med op til 3 mia. kr. Servicerammen aftales for kommunerne under et. Til hjælp for kommunernes budgetlægning beregner KL en teknisk serviceramme for hver kommune. Denne ramme er ikke forpligtende for den enkelte kommune, og tager f.eks. ikke hensyn til, at nogle kommuner har en betydelig fremgang i befolkningstallet. Den tekniske serviceramme for Vallensbæk Kommune er opgjort til 647,182 mio. kr. i Anlæg På anlægsområdet er de samlede udgifter fastsat til 17,5 mia. kr. i Der er tale om et fald på 600 mio. kr. i forhold til niveauet i 2014, men der er stadig tale om et relativt højt niveau for anlægsudgifterne. Der er ikke fastsat et betinget bloktilskud for overholdelsen af niveauet for anlægsudgifterne, men KL og regeringen lægger stor vægt på, at kommunerne igennem indbyrdes koordination i budgetprocessen holder sig indenfor det aftalte niveau. KL beregner ikke en teknisk anlægsramme på kommunebasis. Anlægsudgifterne svinger typisk betydeligt fra år til år i den enkelte kommune, og er stærkt afhængig af lokale forhold som befolkningstilvækst og vedligeholdelsesstandard. Det vil derfor være vanskeligt fra centralt hold at foretage en fordeling af anlægsniveauet mellem de enkelte kommuner. Hvis Vallensbæks Kommunes andel af det fastsatte anlægsniveau beregnes ud fra kommunens andel af befolkningstallet på landsplan, kan kommunens andel af det aftalte anlægsniveau opgøres til 47,1 mio. kr. i Finansieringstilskud For at styrke kommunernes likviditet tilføres der som i 2013 og 2014 et finansieringstilskud på i alt 3,0 mia. kr. til kommunerne i mia. kr. af tilskuddet fordeles mellem alle kommuner i landet efter befolkningstallet. Vallensbæk Kommunes andel af dette tilskud udgør 5,388 mio. kr. 1 mia. kr. af tilskuddet fordeles kun til kommuner, der vurderes at have særlige økonomiske udfordringer. Vallensbæk Kommune modtager ikke midler fra denne del af finansieringstilskuddet. Lånepuljer og særtilskud Kommunerne kan for 2015 ansøge om del i de følgende lånepuljer: 400 mio. kr. til investeringer på borgernære områder. 200 mio. kr. til investeringer med effektiviseringspotentiale. 200 mio. kr. i en ordinær lånepulje. 150 mio. kr. i en låne- og deponeringsfritagelsespulje til offentligt-privatepartnerskaber. 500 mio. kr. til styrkelse af likviditeten. 100 mio. kr. til opbygning af højt specialiserede tilbud på det sociale område.

26 26 Generelle bemærkninger mio. kr. til udbredelse af bredbånd og mobildækning i yderområder. 50 mio. kr. til udgifter i kommuner i yderområder vedr. ophævelse af lejeforhold, afhændelse og nedrivning af ejendomme. Vallensbæk Kommune har søgt om del i lånepuljen til investeringer på det borgernære område, den ordinære lånepulje og lånepuljen til styrkelse af likviditeten. Økonomi- og Indenrigsministeriet har meddelt afslag på alle ansøgninger. Kommunerne kan for 2015 ansøge om tilskud fra de følgende særtilskudspuljer: 300 mio. kr. til vanskeligt stillede kommuner i hele landet. 204 mio. kr. til vanskeligt stillede kommuner i hovedstadsområdet. 413 mio. kr. til kommuner, som i visse dele af kommunen har en høj andel af borgere med sociale problemer. Vallensbæk Kommune har ansøgt om tilskud fra puljerne til vanskeligt stillede kommuner i hele landet og i hovedstadsområdet. Økonomi- og Indenrigsministeriet har meddelt afslag på begge ansøgninger. Vækst og balance i kommunerne For at styrke vækst og beskæftigelse indgår det i økonomiaftalen, at sagsbehandlingstiderne for en række erhvervsrettede myndighedsopgaver skal reduceres med en tredjedel i Det drejer sig f.eks. om: Miljøgodkendelser Godkendelser af husdyrbrug Byggesager For at understøtte forkortelsen af sagsbehandlingstiden vil regeringen i samarbejde med KL gennemføre regelforenklinger på de pågældende områder. For at sikre væksten i alle dele af landet vil der blive igangsat en række initiativer i form af: Udvalgsarbejde om rammerne for kommunernes fysiske planlægning. Arbejdet skal belyse om de nuværende rammer, herunder planloven, udgør en barriere for vækstinitiativer i kommunerne. Kortlægning af mobil- og bredbåndsdækning. Der skal udarbejdes en mere fintmasket kortlægning af mobil- og bredbånddækningen i Danmark. På baggrund af dette skal der gøres status over opfyldelsen af ambitionerne for digitaliseringen af Danmark. Analyse af pendlingsforhold i yderkommuner. Analysen skal undersøge mulighederne for yderligere at fremme bosætningen i områder med lang transport til arbejdspladsen. Beredskabsområdet Som led i økonomiaftalen er det aftalt, at de kommunale beredskaber i løbet af 2014 og 2015 skal samles i højest 20 enheder på landsplan. Opbygningen af større beredskabsenheder skal sikre effektiviseringer på området og gøre det muligt at overflytte opgaver fra det statslige beredskab til det kommunale. Det er aftalt, at sammenlægningen medfører effektiviseringer på 150 mio. kr. i kommunerne i 2015 og 175 mio. kr. i 2016 og frem. Kommunerne kan beholde 100 mio. kr. af effektiviseringerne i 2015 og frem. Dette

27 27 Generelle bemærkninger 2015 beløb indgår som en del af finansieringen af det aftalte løft i den kommunale sundhedsindsats på 350 mio. kr. i 2015 og frem. Beskæftigelsesområdet Regeringen har fremlagt et udspil til en reform af beskæftigelsesindsatsen. Som en del af denne vil der ske en refusionsomlægning, der medfører at refusionsgraden vil blive aftrappet i takt med ledighedsperiodens længde. Dette vil kunne medføre betydelige byrdefordelingsmæssige konsekvenser for kommunerne. Der er enighed mellem KL og regeringen om, at disse skal håndteres igennem en ændring af tilskuds- og udligningssystemet. Disse ændringer skal dog først implementeres efter Indtil da vil der være forskellige overgangsordninger, der reducerer effekten af refusionsomlægningen. Sundhedsområdet Kommunerne skal i 2015 løfte indsatsen på sundhedsområdet med i alt 350 mio. kr. Midlerne skal anvendes på det forebyggende område, hvor der i 2015 skal opstilles målsætninger på de følgende områder: Færre uhensigtsmæssige genindlæggelser. Færre forebyggelige indlæggelser. Færre uhensigtsmæssige akutte korttidsindlæggelser. Færre færdigbehandlede patienter, der optager en seng på sygehusene. Målsætningerne vil blive formuleret i sundhedsaftalerne som indgås mellem regionerne og kommunerne. Løftet af sundhedsindsatsen på 350 mio. kr. i 2015 og frem finansieres på tre måder: Det statslige bloktilskud til kommunerne løftes med 150 mio. kr. i 2015 og frem. Kommunerne skal opnå effektiviseringer på 100 mio. kr. på befordringsområdet i 2015 og frem, som overføres til sundhedsområdet. Kommunerne skal opnå effektiviseringer på 100 mio. kr. på beredskabsområdet i 2015 og frem, som overføres til sundhedsområdet.

28 28 Generelle bemærkninger 2015 Økonomisk status for budget 2014 Da budgettet for 2014 blev vedtaget, var det med en forudsætning om en kassebeholdning ved udgangen af 2013 på 74,3 mio. kr. og en kassebeholdning ved udgangen af 2014 på 53,6 mio. kr. Den faktiske kassebeholdning pr 31. december 2013 var 82,1 mio. kr. Kassebeholdning ultimo 2013 Overførsler fra 2013 til 2014 Tillægsbevillinger i 2014 teret likviditetsændring 2014 Forventet kassebeholdning ultimo ,1 mio. kr. -14,5 mio. kr. 12,9 mio. kr. - 20,7 mio. kr. 59,8 mio. kr. Derfor forventes kassebeholdningen at være 6,2 mio. kr. større end forventet ved vedtagelse af budget Økonomisk status for budget er udarbejdet med udgangspunkt i budgetoverslagsåret 2015 fra det vedtagne budget Overslagsårets lønbudgetter er fremskrevet med den sats, som KL har udmeldt. Derudover er der indarbejdet konsekvenser af vedtagne beslutninger i Kommunalbestyrelsen. I budgettet indgår også basiskorrektioner, som blandt andet tager udgangspunkt i befolkningsprognosen samt nye skøn. Desuden er der indarbejdet tekniske korrektioner vedrørende overførsler mellem udvalgene, som er udgiftsneutrale. Konsekvenserne af aftalen om kommunernes økonomi 2015 mellem regeringen og KL samt ændringer som følge af lov- og cirkulæreprogrammet er indarbejdet. Økonomi- og Indenrigsministeriets udmelding om det statsgaranterede udskrivningsgrundlag samt beregninger over tilskud og udligning er ligeledes medtaget og sammenholdt med skønnet vedrørende selvbudgettering.

29 29 Generelle bemærkninger 2015 tet for 2015 er i øvrigt baseret på følgende forudsætninger: Udskrivningsprocent samt beskatningsgrundlag Kommunerne har ved budgetlægningen valgfrihed mellem at basere budgettet på kommunens eget skøn over udskrivningsgrundlaget, folketal mv. og foreløbige tilskuds- og udligningsbeløb - også kaldet selvbudgettering. Eller at basere budgettet på et statsgaranteret udskrivningsgrundlag og hertil knyttede statsgaranterede tilskuds- og udligningsbeløb. Det er frit for den enkelte kommune, hvilken metode kommunen vælger i det enkelte år. Det statsgaranterede udskrivningsgrundlag for 2015 er beregnet ud fra hver enkelt kommunes udskrivningsgrundlag i 2012, som er opgjort pr. maj Ved beregning af det statsgaranterede udskrivningsgrundlag for 2015 fremskrives det korrigerede udskrivningsgrundlag for 2012 med 10,0 procent for alle landets kommuner. Økonomi- og Indenrigsministeriet udmeldte den 30. juni det statsgaranterede udskrivningsgrundlag for Det er for Vallensbæk Kommune på kr. Udskrivningsgrundlaget ved selvbudgettering er beregnet til kr. Statsgaranti og selvbudgettering Beløb i kr. Parametre Ved valg af statsgaranti Ved valg af selvbudgettering Forskel ved valg af selvbudgettering (+ = gevinst) Forventet betalingskommunefolketal pr. 1/ Indkomstskatteprovenu - personskatter Tilskud og udligning Nettoprovenu Skøn over efterregulering af udligning vedr i I alt inkl. efterregulering Det selvbudgetterede udskrivningsgrundlag er beregnet ud fra befolkningsprognosens forventede befolkningstal pr. 1. januar 2015 på indbyggere. Kommunens indtægter fra tilskud og udligning afhænger af betalingskommunefolketallet. Befolkningskommunefolketallet er aktuelt 32 borgere lavere end det samlede befolkningstal. Folketallet der ligger til grund for beregningen af indtægter fra tilskud og udligning er derfor reduceret med 32 til i alt Det skønnede udskrivningsgrundlag på 2,717 mia. kr. giver med en udskrivningsprocent på 25,1 en skatteindtægt på 682,2 mio. kr. Med tilskud og udligning medfører valg af selvbudgettering et samlet nettoprovenu på 771,3 mio. kr. i Det statsgaranterede udskrivningsgrundlag udgør 2,702 mia. kr. i Med en udskrivningsprocent på 25,1 giver det en skatteindtægt på 678,5 mio. kr. Med tilskud og udligning medfører valg af statsgaranti et samlet nettoprovenu på 777,1 mio. kr. i 2015.

30 30 Generelle bemærkninger 2015 Der forventes således et merprovenu på ca. 5,8 mio. kr. i 2015 ved valg af statsgaranti i forhold til valg af selvbudgettering er vedtaget med valg af statsgaranteret udskrivningsgrundlag og med en uændret udskrivningsprocent på 25,1 pct. samt en uændret grundskyldspromille på 24,38. Dækningsafgiften for erhvervsejendomme er nedsat fra 10 promille til 9,9 promille som en del af budgetforliget. Skatteforhøjelse / skattenedsættelse Det indgår i økonomiaftalen mellem regeringen og KL, at nogle kommuner skal have mulighed for at forhøje skatten inden for en ramme på 150 mio. kr. Det forudsættes dog, at skatten samlet set ikke stiger, altså at andre kommuner sætter skatten tilsvarende 150 mio. kr. ned. I de vedtagne budgetter for 2015 er der tale om en skattenedsættelse for kommunerne under ét, der sker derfor ikke nogen reduktion i bloktilskuddet. For 2015 etableres der en tilskudsordning til de kommuner, som for 2015 nedsætter skatten. Tilskuddet til den enkelte kommune kan højest udgøre 75 pct. af provenutabet i 2015, 50 pct. i 2016 og 2017 og 25 pct. i Vallensbæk Kommune vil derfor modtage et tilskud i som følge af nedsættelsen af dækningsafgiften på erhvervsejendomme. Tilskuddet beregnes med udgangspunkt i de nævnte procenter. Men hvis der gennemføres skattenedsættelser på mere end 150 mio. kr. vil Økonomi- og Indenrigsministeriet fastsætte i hvilket omfang de enkelte kommuner får tilskud fra puljen. Det reducerede tilskud forventes fordelt således at de kommuner, der har de i absolutte tal mindste skattelettelser, vil få den relativt største kompensation fra puljen, jf. ministeriets praksis for fordelingen af skattepuljen for Befolkningsprognosen Det er primært de sidste års udvidelser af boligmassen, der påvirker befolkningsudviklingen i de kommende år. Oplandet for arbejdskraften, flyttemønster samt fertilitet og dødelighed har dog også indflydelse på udviklingen. I befolkningsprognosen er der i 2014 regnet med 49 nyopførte boliger, hvor der endnu ikke er sket indflytning. Derudover er der for Amalieparken regnet med opførelse af 24 nye boliger i 2014 samt 48 nye boliger i henholdsvis 2015 og Pr. 1. januar 2014 var indbyggertallet i Vallensbæk Kommune personer. Det forventes, at indbyggertallet vil være stigende frem til 2017, hvor der skønnes at være indbyggere i Vallensbæk Kommune. Efter 2017 forventes der et faldende indbyggertal frem mod indbyggere i Dette skal ses i relation til, at der i befolkningsprognosen ikke er regnet med nybyggeri i 2017 og frem.

31 31 Generelle bemærkninger 2015 De aktuelle planer om en eventuel opførsel af 50 seniorboliger i Vallensbæk Stationscenter indgår ikke i forudsætningerne for befolkningsprognosen. Pris- og lønfremskrivning fra 2014 til er fremskrevet med KL s nyeste skøn for udviklingen i løn fra juni ter til varer, tjenesteydelser og overførsler mv. er ikke prisfremskrevet fra 2014 til 2015 som en del af det politiske forlig om budget De nuværende overenskomster på det kommunale område gælder kun til 31. marts Den endelige lønstigning fra 2014 til 2015 kendes derfor ikke på nuværende tidspunkt og KL s tal er derfor udtryk for et skøn over overenskomstresultatet. Skønnet er primært baseret på Økonomi- og Indenrigsministeriets skøn for lønstigningen på det private arbejdsmarked fra 2014 til Dette skøn ligger på 2,2 % og KL forventer således et overenskomstresultat med en lønstigning, der vil ligge lidt under lønstigningen på det private arbejdsmarked. Pris- og lønfremskrivning fra 2014 til 2015 Pct. Fremskrivning fra 2014 til 2015 Hovedart 1 Lønninger 2,00 Hovedart 2 Varekøb 0,00 Hovedart 4 Tjenesteydelser 0,00 Hovedart 5 Tilskud og overførsler 0,00 Hovedart 7 Indtægter 0,00 Hovedart 8 Finansindtægter 0,00 (Lønskøn fra KL s udmelding fra ) Låneoptagelse og tilskud I budget 2015 er der indarbejdet samlet låneoptagelse på 3,5 mio. kr. Beløbet vedrører lån til indefrosne ejendomsskatter. Vallensbæk Kommune har ansøgt om andel i forskellige lånepuljer for 2015 jf. afsnittet om lånepuljer og særtilskud ovenfor. Økonomi- og Indenrigsministeriet har meddelt afslag på alle ansøgninger. Der er derfor ikke indarbejdet nogen andel af disse lånepuljer i budget Serviceudgifter I budget 2015 er der indarbejdet serviceudgifter svarende til 647,8 mio. kr. Den teknisk beregnede serviceramme, der er udmeldt af KL, udgør 647,2 mio. kr. tet ligger således 0,6 mio. kr. over den teknisk beregnede serviceramme. Som nævnt er den teknisk beregnede serviceramme alene vejledende for kommunerne og tager ikke hensyn til forhold som befolkningstilvækst mv. i kommunerne. I budget 2014 udgjorde serviceudgifterne i Vallensbæk Kommune kr. pr. borger. Ifølge befolkningsprognosen forventes der en befolkningstilvækst på 28 borgere fra 1.

32 32 Generelle bemærkninger 2015 januar 2014 til 1. januar Hvis man øger den tekniske serviceramme for 2015 med tilvæksten af borgere ganget med de gennemsnitlige serviceudgifter pr. borger i 2014 øges servicerammen til 648,4 mio. kr. De budgetterede serviceudgifter ligger således 0,6 mio. kr. under en serviceramme, der er korrigeret for kommunens befolkningstilvækst. Nettodriftsudgifterne i budget 2015 udgør 814,7 mio. kr. De samlede driftsudgifter i det oprindelige budget 2014 udgjorde 816,1 mio. kr. opgjort i 2015 prisniveau svarende til kr. pr. indbygger i Vallensbæk Kommune. Hvis det oprindelige budget for 2014 korrigeres med befolkningstilvæksten på 28, svarer det til samlede driftsudgifter på 817,7 mio. kr. Driftsudgifterne i budget 2015 ligger således 3,0 mio. kr. under dette beløb. Der er for 2015 fastsat et betinget bloktilskud på 3 mia. kr., der afhænger af, at kommunerne under et overholder det aftalte niveau for serviceudgifterne i økonomiaftalen. Der er for 2015 ikke fastsat noget betinget bloktilskud vedrørende overholdelse af niveauet for anlægsudgifterne. Vallensbæk Kommunes andel af det betingede bloktilskud udgør 8,088 mio. kr. i Beløbet er ikke indarbejdet i indtægterne for 2015 i det fremlagte budgetforslag. I budgetforslaget er det i årene 2016 til 2018 derimod forudsat, at kommunen modtager den fulde andel af det betingede bloktilskud. Det forpligtende samarbejde med Ishøj Kommune Vallensbæk Kommune har indgået forpligtende samarbejde med Ishøj Kommune på følgende områder: Beskæftigelsesområdet (Jobcenter) Genoptræningsområdet Det sociale område (Børn og voksne) Specialundervisningsområdet Natur- og miljøområdet For de områder, som udføres af Ishøj Kommune, forventer Ishøj Kommune samlet et fald i budgettet på 0,1 mio. kr. i Mindreudgifterne er indarbejdet som basiskorrektioner i det foreliggende budgetforslag. Takster for dagtilbud Det blev i budget 2012 besluttet at afskaffe enhedstaksten via en aftrapning over 3 år i perioden Takster for dagtilbud i årene Dagpleje Vuggestue Børnehave

33 33 Generelle bemærkninger 2015 Takster på renovationsområdet Renovationsområdet er brugerfinansieret og skal over en årrække hvile i sig selv. Fastsættelsen af taksten er derfor afhængig af udgiftsudviklingen på området. Der er tale om et fald i taksten fra 2014 til Dette skal bidrage til at reducere mellemværendet mellem forsyningsområdet og Vallensbæk Kommune. Takster for renovation i 2014 og 2015, ekskl. moms Renovation 125 l sæk havebolig Renovation 125 l sæk etagebolig Anlæg indeholder følgende anlægsinvesteringer og indtægter fra salg af bygninger og grunde: Knallertbomme ved Idrætscenteret 0,075 mio. kr. Ombygning af Vallensbæk Torvevej 5,000 mio. kr. Broer og tunneller 4,000 mio. kr. Faunapassage St. Vejleå 0,112 mio. kr. Renovering af Pilehaveskolen inkl. udvidelse af IT-netværk 12,245 mio. kr. Trafiksikring Vallensbæk Torvevej/Idræts Allé 2,000 mio. kr. Vallensbæk Torvevej - Strandesplanaden til Gl. Køgevej 6,500 mio. kr. Uvildig kapacitetsundersøgelse lokaler 0,200 mio. kr. Salgsindtægter Stationscenteret Nettoudgifter i alt -8,650 mio. kr. 21,482 mio. kr. Det samlede bruttoanlægsniveau i landets kommuner er fastsat til 17,5 mia. kr. i 2015 i økonomiaftalen mellem regeringen og KL. Der er ikke tilknyttet sanktioner ved overskridelsen af dette beløb, men KL og regeringen lægger stor vægt på at niveauet ikke overskrides. Det er vanskeligt at angive en præcis ramme for den enkelte kommunes anlægsudgifter, idet anlægsbehovet er bestemt af en række forhold og varierer betydeligt over tid og mellem kommunerne. Hvis rammen fordeles til landets kommuner på baggrund af befolkningstallet svarer Vallensbæk Kommunes andel til anlægsudgifter på ca. 47 mio. kr. i I tabellen nedenfor vises de samlede bruttoanlægsinvesteringer i årene 2015 til 2018, der er indarbejdet i budgettet. Mio. kr Anlægsudgifter i alt 30,132 43,900 26,755 10,000

34 34 Generelle bemærkninger 2015 Langfristet gæld I budget 2015 indgår følgende forventning til udviklingen i den langfristede gæld. Langfristet gæld ekskl. lån til ældreboliger kr Langfristet gæld primo teret låneoptagelse teret afdrag Langfristet gæld ultimo Diverse I budgettet indgår en årlig bufferpulje på 5 mio. kr., som politisk råderum for uforudsigelige udgifter. Midlerne i puljen er fordelt med 2,5 mio. kr. som serviceudgifter og 2,5 mio. kr. som overførselsudgifter. Kassebeholdningen Skøn over kassebeholdningen ultimo året i mio. kr. år ,8 54,0 44,5 32,6 39,9

35 35 Politiske målsætninger, bevillingsoversigt og specielle bemærkninger Da bevillingsoversigten skal opstilles efter totalbudgetprincippet, indeholder den ikke alene driftsposter, men også kapitalposter. Rådighedsbeløb til afholdelse af anlægsudgifter, fremgår af Investeringsoversigten. Udgifter og indtægter er specificeret på grupperinger. Af bevillingsmarkeringen fremgår den af Kommunalbestyrelsen godkendte bevillingsbinding. For så vidt angår driftsposter, kan Økonomiudvalget og de stående udvalg meddele tilladelse til forskydninger mellem de enkelte budgettal, når den hertil svarende bevilling ikke overskrides. Der kan ikke disponeres over rådighedsbeløb, vedrørende anlæg uden kommunalbestyrelsens særlige vedtagelse.

36 36

37 37 Politiske målsætninger, bevillingsoversigt og specielle bemærkninger Børne- og Kulturudvalget

38 38

39 39 Politiske målsætninger for uddannelse 0-18 årige

40 40 Baggrund De politiske målsætninger for uddannelse ligger i forlængelse af Kommuneplanstrategi det hele menneske i fremtidens boligby og bidrager til at sætte retning og prioritere kommunens indsats ift. uddannelse. De politiske målsætninger for uddannelse henvender sig til alle, der har en interesse i at arbejde med uddannelse i Vallensbæk, og kommunen opfordrer alle interesserede aktører til at deltage og bidrage aktivt i arbejdet med uddannelse. Vision og værdier Uddannelse og læring er fundamentet for et godt liv. Vi skal sikre, at vores børn og unge får den bedst mulige start på livet med alle muligheder åbne til at få en uddannelse, dyrke deres talent og derigennem blive glade og livsduelige borgere med en plads på arbejdsmarkedet. Vallensbæk Kommune har høje forventninger til alle børns læring. Det kræver, at vores institutioner og skoler skaber sammenhæng i børn og unges hverdag, at der arbejdes helhedsorienteret og med fokus på, at børn og unges læring er det styrende for dagens tilrettelæggelse og indhold. Det kræver engagerede og fagligt velfunderede medarbejdere. Følgende skal være styrende for Vallensbæk Kommunes arbejde med uddannelse: Vallensbæk Kommunes børn og unge skal trives og udvikles. Læring er det styrende for dagens tilrettelæggelse og indhold. Børn og unge skal styrkes i at dyrke deres talenter. De skal udfordres og udvikles uanset niveau. Vallensbæk Kommunes børn og unge skal klædes på til fremtiden med henblik på at få en plads på fremtidens arbejdsmarked. Vallensbæk Kommune skal samarbejde på tværs af tilbud, ikke mindst med forældre, men også med andre aktører, fx foreninger, organisationer og erhverv. Hensigtserklæringer og mål Det er Vallensbæk Kommunes mål, at: Vores skoler er blandt de bedste i Danmark. Det betyder, at: Alle børn skal trives, børn der trives lærer bedst. Alle børn skal være skoleparate ved skolestart. Det vil sige, at alle børn har de fornødne kompetencer både socialt og fagligt for at modtage undervisning. Alle børn skal løftes fagligt, så andelen af resultater i den lave ende i de nationale tests bliver mindre, samtidig med at resultaterne i den høje ende stiger. Elevernes afgangskarakterer placerer skolerne i Vallensbæk blandt de 25 % bedste i Danmark, sammenlignet med Ecco nøgle tal på landsplan. Vores daginstitutioner fastholder den høje kvalitet, som afspejles i forældretilfredshedsundersøgelserne. Vores unge uddannes til at få en plads på arbejdsmarkedet. Det betyder, at: 98 % af alle unge i Vallensbæk Kommune skal begynde og gennemføre en ungdomsuddannelse 80 % af disse unge modtager vejledning, der skal sikre, at de unges uddannelsesvalg er det rigtige valg.

41 41 Fokusområder Vallensbæk Kommune sætter fokus på fire områder, fordi det her er muligt for Vallensbæk Kommune at opnå konkrete resultater og gøre en forskel. Alle børn skal udfordres, udvikles og motiveres til læring Vallensbæk Kommune har høje forventninger til alle børns læring. Det betyder, at alle børn og unge skal udfordres, motiveres og udvikles med udgangspunkt i, hvor de er, så de bliver så dygtige, de kan. Der skal fokus på at sikre de bedste resultater for det enkelte barn, og det er vigtigt, at læring er det styrende for dagens tilrettelæggelse og indhold. Vi skal udvikle småbørns sproglige færdigheder ved at gøre brug af babytegn. Vi skal mindske betydningen af social baggrund i forhold til de faglige resultater og sikre, at alle børn får lige muligheder for at udvikle deres kompetencer og den livsduelighed, der skal til for at skabe sig et rigt liv både personligt og som aktiv demokratisk borger. Tidlig og forebyggende indsats For at sikre alle børn ens vilkår skal vi have fokus på tidlig og forebyggende indsats. Et tæt samarbejde mellem fagprofessionelle skal sikre, at der tages vare om alle børn, og at børn med behov for en særlig indsats modtager denne så tidligt i livet som muligt. Institutioner og skoler skal have en inkluderende tilgang. Flest mulige børn skal inkluderes i dagtilbud og skoler. Børn med særlige behov skal sikres et tilbud der er afstemt i forhold til det konkrete barns behov. Målet er at alle børn opnår folkeskolens afgangsprøve med et tilfredsstillende resultat. Samarbejdet mellem de fagprofessionelle på tværs af dagtilbud og skoler skal sikre, at ingen overlader en udfordring til den næste, men tager fat på udfordringen på en professionel måde og i samarbejde med relevante kollegaer og samarbejdsparter. Dagtilbud og skoler skal rykke sammen om at favne alle børn og unge og deres familier. Fokus på overgange for børn og unge Det er vigtigt, at alle involverede fagprofessionelle samarbejder målrettet om overgange i børn og unges liv. Det gælder både overgange mellem institutioner, men også videre til ungdomsuddannelse og i forhold til aktiv inddragelse af andre parter - ikke mindst forældre - men også fx vores kultur- og fritidsaktiviteter. Manglende fokus på overgange kan betyde et alvorligt nederlag for det enkelte barn, som kan være svært at hente ind igen. Uanset hvor i forløbet børn og unge er, skal de mødes af voksne, der understøtter dem, der hvor de er i deres udvikling samtidig med, at de skal modnes til det næste trin. Det betyder, at alle de fagprofessioneller, der er omkring børn og unge i kommunen skal være sikre på, hvad deres opgave er, men samtidig også have viden om hinandens opgaver. Fokus på uddannelsesvejledning Der skal sættes fokus på, at uddannelsesvejledningen har en kvalitet og et indhold, der styrker den unge til både at komme videre i uddannelseslivet og så vidt muligt vælger rigtig første gang. Vejledningen skal tilrettelægges sådan, at vi er i stand til at sætte tidligt ind og hjælpe dem, der har behov for ekstra hjælp og støtte.

42 42

43 43 Bevillingsoversigt og specielle bemærkninger Børne- og Kulturudvalget Tema 1 Børn og Unge

44 44

45 Børne- og Kulturudvalget Drift, refusion og anlæg 45 Bevillingsoversigt Hele kr. Ekskl. moms Dranst/Profitcenter/ overslag Funktion/Grp. Tekst Børne- og Kulturudvalget Børn og Unge Dagtilbud Bevilling Drift Dagpleje-Løn dagplejere Sociale opgaver og beskæftigelse m.v Dagtilbud til børn og unge Dagpleje Løn til dagplejere Dagpleje-Fælles udgifter Sociale opgaver og beskæftigelse m.v Dagtilbud til børn og unge Dagpleje Dagpleje Ledelse og administration Dagpleje-Forældrebetaling og friplads Sociale opgaver og beskæftigelse m.v Dagtilbud til børn og unge Dagpleje Friplads (dagtilbudslovens 43, stk. 1, nr. 2-4) Forældrebetaling inkl. tilskud ( og i dagtilbudsloven) Gæstedagplejehus Sociale opgaver og beskæftigelse m.v Dagtilbud til børn og unge Dagpleje Dagpleje Daginst. Fælles formål Sociale opgaver og beskæftigelse m.v Dagtilbud til børn og unge Fælles formål Fælles formål Sprogstimulering af børn der ikke er optaget i dagtilbud Søskendetilskud ( 43, stk. 1 nr. 1, 63, stk. 1 nr. 1 og 76, stk. 2 i dagtilbudsloven) Tilskud til forældre, der vælger privat pasning ( 80 i dagtilbudsloven) Tilskud til forældre vedrørende pasning af egne børn ( 86 i dagtilbudsloven) Daginstitutioner (institutioner kun for børn indtil skolestart) Daginstitutioner (institutioner kun for børn indtil skolestart)

46 Børne- og Kulturudvalget Drift, refusion og anlæg 46 Bevillingsoversigt Hele kr. Ekskl. moms Dranst/Profitcenter/ overslag Funktion/Grp. Tekst Friplads ( 17, stk. 6, 43, stk. 1 nr. 2-4 og stk. 2, 63, stk. 2-4 og 76, stk. 1 i dagtilbudsloven) Forældrebetaling inkl. tilskud ( og i dagtilbudsloven) Syvhøjvænge Sociale opgaver og beskæftigelse m.v Dagtilbud til børn og unge Fælles formål Fælles formål Sprogvurdering af børn i førskolealderen Daginstitutioner (institutioner kun for børn indtil skolestart) Daginstitutioner (institutioner kun for børn indtil skolestart) Ledelse og administration Nøddeboparken Sociale opgaver og beskæftigelse m.v Dagtilbud til børn og unge Fælles formål Fælles formål Sprogvurdering af børn i førskolealderen Søskendetilskud ( 43, stk. 1 nr. 1, 63, stk. 1 nr. 1 og 76, stk. 2 i dagtilbudsloven) Daginstitutioner (institutioner kun for børn indtil skolestart) Daginstitutioner (institutioner kun for børn indtil skolestart) Forældrebetaling inkl. tilskud ( og i dagtilbudsloven) Ledelse og administration Mejsebo Sociale opgaver og beskæftigelse m.v Dagtilbud til børn og unge Fælles formål Fælles formål Sprogvurdering af børn i førskolealderen Daginstitutioner (institutioner kun for børn indtil skolestart) Daginstitutioner (institutioner kun for børn indtil skolestart) Ledelse og administration Stien Sociale opgaver og beskæftigelse m.v Dagtilbud til børn og unge Fælles formål Fælles formål Sprogvurdering af børn i førskolealderen Daginstitutioner (institutioner kun for børn indtil skolestart) Daginstitutioner (institutioner kun for børn indtil skolestart) Ledelse og administration

47 Børne- og Kulturudvalget Drift, refusion og anlæg 47 Bevillingsoversigt Hele kr. Ekskl. moms Dranst/Profitcenter/ overslag Funktion/Grp. Tekst Løkkebo Sociale opgaver og beskæftigelse m.v Dagtilbud til børn og unge Fælles formål Fælles formål Sprogvurdering af børn i førskolealderen Søskendetilskud ( 43, stk. 1 nr. 1, 63, stk. 1 nr. 1 og 76, stk. 2 i dagtilbudsloven) Daginstitutioner (institutioner kun for børn indtil skolestart) Daginstitutioner (institutioner kun for børn indtil skolestart) Forældrebetaling inkl. tilskud ( og i dagtilbudsloven) Ledelse og administration Regnbuen Sociale opgaver og beskæftigelse m.v Dagtilbud til børn og unge Fælles formål Fælles formål Sprogvurdering af børn i førskolealderen Søskendetilskud ( 43, stk. 1 nr. 1, 63, stk. 1 nr. 1 og 76, stk. 2 i dagtilbudsloven) Daginstitutioner (institutioner kun for børn indtil skolestart) Daginstitutioner (institutioner kun for børn indtil skolestart) Forældrebetaling inkl. tilskud ( og i dagtilbudsloven)) Ledelse og administration Sommerfuglen Sociale opgaver og beskæftigelse m.v Dagtilbud til børn og unge Fælles formål Fælles formål Sprogvurdering af børn i førskolealderen Daginstitutioner (institutioner kun for børn indtil skolestart) Daginstitutioner (institutioner kun for børn indtil skolestart) Ledelse og administration Birkely Sociale opgaver og beskæftigelse m.v Dagtilbud til børn og unge Fælles formål Fælles formål Sprogvurdering af børn i førskolealderen Daginstitutioner (institutioner kun for børn indtil skolestart) Daginstitutioner (institutioner kun for børn indtil skolestart) Ledelse og administration

48 Børne- og Kulturudvalget Drift, refusion og anlæg 48 Bevillingsoversigt Hele kr. Ekskl. moms Dranst/Profitcenter/ overslag Funktion/Grp. Tekst Amalieparken Sociale opgaver og beskæftigelse m.v Dagtilbud til børn og unge Fælles formål Fælles formål Sprogvurdering af børn i førskolealderen Søskendetilskud ( 43, stk. 1 nr. 1, 63, stk. 1 nr. 1 og 76, stk. 2 i dagtilbudsloven) Daginstitutioner (institutioner kun for børn indtil skolestart) Daginstitutioner (institutioner kun for børn indtil skolestart) Forældrebetaling inkl. tilskud ( og i dagtilbudsloven) Ledelse og administration Støttepædagoger - Birkely specialgruppe Sociale opgaver og beskæftigelse m.v Dagtilbud til børn og unge Daginstitutioner (institutioner kun for børn indtil skolestart) Daginstitutioner (institutioner kun for børn indtil skolestart) CØI Fællesudgifter /-indtægter. Adm.org Sociale opgaver og beskæftigelse m.v Dagtilbud til børn og unge Daginstitutioner (institutioner kun for børn indtil skolestart) Daginstitutioner (institutioner kun for børn indtil skolestart) Centralepuljer barsel, gnmslø, fors -CØI Sociale opgaver og beskæftigelse m.v Dagtilbud til børn og unge Daginstitutioner (institutioner kun for børn indtil skolestart) Daginstitutioner (institutioner kun for børn indtil skolestart)

49 49 Børne- og Kulturudvalget 1. Børn og Unge 1.1 Dagtilbud Indledning og lovgrundlag Målgruppe/dagpleje og institutioner Der er i Vallensbæk Kommune dagpleje samt 9 kommunale integrerede daginstitutioner til børn i alderen 0 til 5 år. På de 9 daginstitutioner er der samlet plads til ca børn. For alle daginstitutioner gælder det, at åbningstiden mandag til fredag er kl til Pasningsgaranti Vallensbæk Kommune har pasningsgaranti, hvilket betyder at forældre vil få tilbudt plads til deres barn ca. 1 måned før behovsdato, hvis barnet har været skrevet op senest 3 måneder før behovsdato. Er barnet skrevet op mindre end 3 måneder før behovsdato, udskydes garantidatoen tilsvarende. Såfremt barnet er under tre år dækker pasningsgarantien kommunal dagpleje/integreret daginstitution. Er barnet over tre år, dækker pasningsgarantien plads i en daginstitution. Visitationen sker så vidt det er muligt, ud fra forældrenes ønske. Hvis man ikke får tilbudt pasning, der hvor det ønskes, er der mulighed for at blive skrevet op til senere flytning. Takster/søskenderabat Den månedlige egenbetaling i 2015 er for dagpleje kr. For de 9 integrerede institutioner er egenbetalingen fastsat til kr. pr. måned for vuggestue 0-2 år, samt kr. pr. måned for børnehave 3 5 år. Taksterne fastsættes på baggrund af reglerne i Dagtilbudsloven samt efter forventet pris og lønudvikling. Hvis man har mere end ét barn i dagpleje/daginstitution/skolefritidsordning, får man automatisk søskendetilskud. Det indebærer, at man skal betale fuld takst for den dyreste plads og halv pris for de andre pladser. Frit valg af dagtilbud over kommunegrænserne Forældre har ret til at benytte dagtilbud i anden kommune end bopælskommunen. Forældrene har ret til at lade sig opskrive på venteliste i flere kommuner såfremt kommunen ikke har lukket ventelisten. Lovgrundlag Ifølge Dagtilbudsloven har kommunalbestyrelsen det overordnede ansvar for, at der er det nødvendige antal pladser i kommunen, med henblik på at give pædagogiske, sociale og pasningsmæssige tilbud, herunder sikre at de medvirker til en sammenhængende børnepolitik. bemærkninger

50 50 Børne- og Kulturudvalget 1. Børn og Unge 1.1 Dagtilbud forudsætninger og budgetteringsmetode tet er fremskrevet i henhold til forventet lønudvikling. Rammer og normering på dette område tager udgangspunkt i dagtilbudsprognosen fra januar Dagplejen omfatter 100 pladser i 2015, hvor størsteparten af børnene henhører til distrikt syd. Der er i budgettet afsat et rammebeløb til børnerelaterede udgifter på kr. pr. barn årligt i dagpleje og i daginstitution på kr. pr. barn mellem 0-2 år og kr. pr. barn mellem 3-5 år. Institutionernes budget er sammensat på baggrund af det indskrevne børnetal efter princippet pengene følger barnet. tet er sammensat på følgende vis: Løn til ledelse og administration, beløbet reguleres ikke med afsæt i indskrevne børn. Medarbejderressourcer tildeles pr. indskrevet barn og reguleres i takt med mere eller mindre indskrivning Aktivitetsbeløb tildeles pr. indskrevet barn til aktiviteter m.m. og reguleres i takt med mere eller mindre indskrivning Udgifter til energi (el, vand og varme), dette reguleres ikke med afsæt i indskrevne børn Rengøringsnormering, beløbet reguleres ikke med afsæt i indskrevne børn Normeringen er i 2015 budgetmæssigt med 55 % til pædagoger og 45 % til pædagogmedhjælpere Aktivitetstal Dækningsgrad og antal børn i dagtilbud Til budget 2015 forventes der 100 børn i dagpleje, 327 børn i vuggestue samt 620 børn i børnehave. Dækningsgraden var til budget 2014 på 82,54 % for hele dagtilbudsområdet, og den forventes være nogenlunde tilsvarende til budget Prognose og kapacitet Befolkningsprognose for 0-5 årige pr. 1. januar 2014 teret Prognose Prognose Prognose 2016 Prognose 2017 Prognose årige årige I alt bemærkninger

51 51 Børne- og Kulturudvalget 1. Børn og Unge 1.1 Dagtilbud Dagpasningsområdet Den gennemsnitlige efterspørgsel efter daginstitution og dagpleje forventes at være faldende i perioden fra børn i 2015 til 990 børn i Den gennemsnitlige efterspørgsel efter daginstitution og dagpleje forventes at ligge under den samlede kapacitet i hele perioden bemærkninger

52 52 Børne- og Kulturudvalget 1. Børn og Unge 1.1 Dagtilbud Nøgletalsprognose Kommunale nøgletal i Vallensbæk Kommune Nettodriftsudgift pr. plads pr. mdr. i dagpleje Antal børn pr. dagplejer Antal børn i dagpleje Nettodriftsudgift pr. plads pr. mdr. i daginstitutioner Antal pladser i daginstitutioner 0-5 årige Nettodriftsudgift pr. plads pr. mdr. i dagpleje Antal børn pr. dagplejer Antal børn i dagpleje Nettodriftsudgift pr. plads pr. mdr. i daginstitutioner 0-2 årige Nettodriftsudgift pr. plads pr. mdr. i daginstitutioner 3-5 årige Antal pladser i daginstitutioner 0-2 årige Antal pladser i daginstitutioner 3-5 årige R2013 B2014 B2015 B2016 B2017 B R2013 B2014 B2015 B2016 B2017 B bemærkninger

53 53 Børne- og Kulturudvalget 1. Børn og Unge 1.1 Dagtilbud Eksterne nøgletal Nøgletal fra Økonomi- og Indenrigsministeriets kommunale nøgletal: Samlede pasningsudgifter (netto) pr årig Pladser i dagpleje for 0-2 årige Månedlig takst for dagplejeplads for 0-2 årige Månedlig takst i integreret institution for 0-2 årige Månedlig takst i integreret institution for 3-5 årige Andel 0-6 årige Nettoudgift pr årig Vallensbæk Solrød Region Hovedstaden Hele landet Pladser i dagpleje pr årige Vallensbæk 17,5 22,7 23,0 17,8 Solrød 38,6 39,4 39,1 39,9 Region Hovedstaden 9,4 8,7 8,0 7,7 Hele landet 31,6 30,3 26,3 25,9 Månedlig takst for dagplejeplads Vallensbæk Solrød Månedlig Takst 0-2 årige Vallensbæk Solrød Månedlig Takst 3-5 årige Vallensbæk Solrød Andel 0-6 årige Vallensbæk 9,9 10,1 10,2 10,0 Solrød 8,8 8,6 8,1 7,9 Region Hovedstaden 8,5 8,5 8,4 8,3 Hele landet 8,2 8,1 7,9 7,8 bemærkninger

54 54 Børne- og Kulturudvalget 1. Børn og Unge 1.1 Dagtilbud Økonomisk overblik tet i hovedtræk, nettodriftsudgifter i kr. i 2015 p-/l-niveau. Regnskab Korr overslag 2016 overslag 2017 overslag Dagtilbud Fælles formål Dagpleje Fællesudgifter og -indtægter Syvhøjvænge Nøddeboparken Mejsebo Stien Løkkebo Regnbuen Sommerfuglen Birkely Amalieparken Dagtilbud i alt = udgifter, - = indtægter Korr. budget 2014 er pr. 30. september 2014 Det bemærkes, at budgettet til rengøring på institutionerne er nedskrevet fra 2014 grundet nye kontrakter på rengøring og vinduespolering. Endvidere bemærkes det, at budgettet til dagpleje er nedskrevet fra 2015 grundet færre antal dagplejere. I forbindelse med organisationsændringer i 2014 er budgettet til PAU-elever flyttet til Direktionscentret under deltema 12.2 Administrativ organisation, hvor hele elevopgaven bliver koordineret bemærkninger

55 Børne- og Kulturudvalget Drift, refusion og anlæg 55 Bevillingsoversigt Hele kr. Ekskl. moms Dranst/Profitcenter/ overslag Funktion/Grp. Tekst Skole/skolefritidsordning Bevilling Drift Skolefritidsordninger Fælles formål Undervisning og kultur Folkeskolen m.m Skolefritidsordninger Skolefritidsordninger Søskenderabat Fripladser i skolefritidsordninger Forældrebetaling incl. fripladser og søskenderabat SFO Vallensbæk Skole Undervisning og kultur Folkeskolen m.m Folkeskoler Folkeskoler Skolefritidsordninger Skolefritidsordninger Ledelse og administration SFO Egholmskolen Undervisning og kultur Folkeskolen m.m Folkeskoler Folkeskoler Skolefritidsordninger Skolefritidsordninger Ledelse og administration SFO Pilehaveskolen Undervisning og kultur Folkeskolen m.m Folkeskoler Folkeskoler Skolefritidsordninger Skolefritidsordninger Ledelse og administration PIF2 Klub Nordmark Undervisning og kultur Folkeskolen m.m Skolefritidsordninger Skolefritidsordninger Skoler Fællesudg, indt Undervisning og kultur Folkeskolen m.m Folkeskoler Folkeskoler Fællesudgifter for kommunens samlede skolevæsen

56 Børne- og Kulturudvalget Drift, refusion og anlæg 56 Bevillingsoversigt Hele kr. Ekskl. moms Dranst/Profitcenter/ overslag Funktion/Grp. Tekst Fællesudgifter for kommunens samlede skolevæsen Syge- og hjemmeundervisning Syge- og hjemmeundervisning Befordring af elever i grundskolen Befordring af elever i grundskolen Bidrag til statslige og private skoler Elever i frie grundskoler samt grundskoleafdelinger ved private gymnasieskoler Skolefritidsordninger ved frie grundskoler Efterskoler og ungdomskostskoler Efterskoler og ungdomskostskoler Ungdommens Uddannelsesvejledning Ungdommens Uddannelsesvejledning Ungdomsuddannelser Erhvervsgrunduddannelsers skoleophold Erhvervsgrunduddannelsers skoleophold Opsøgende og forebyggende ungdomsarbejde Undervisning og kultur Folkeskolen m.m Folkeskoler Folkeskoler Vallensbæk Skole Undervisning og kultur Folkeskolen m.m Folkeskoler Folkeskoler Ledelse og administration Egholmskolen Undervisning og kultur Folkeskolen m.m Folkeskoler Folkeskoler Ledelse og administration Pilehaveskolen Undervisning og kultur Folkeskolen m.m Folkeskoler Folkeskoler Ledelse og administration Naturskolen Undervisning og kultur Folkeskolen m.m Folkeskoler Folkeskoler Pædagogisk Udvikling Undervisning og kultur

57 Børne- og Kulturudvalget Drift, refusion og anlæg 57 Bevillingsoversigt Hele kr. Ekskl. moms Dranst/Profitcenter/ overslag Funktion/Grp. Tekst Folkeskolen m.m Fællesudgifter for kommunens samlede skolevæsen Fællesudgifter for kommunens samlede skolevæsen Ungdomsskole Undervisning og kultur Folkeoplysning og fritidsaktiviteter m.v Ungdomsskolevirksomhed Ungdomsskolevirksomhed Ledelse og administration Ungdomsskolelærere Undervisning og kultur Folkeoplysning og fritidsaktiviteter m.v Ungdomsskolevirksomhed Ungdomsskolevirksomhed Klub Undervisning og kultur Folkeoplysning og fritidsaktiviteter m.v Ungdomsskolevirksomhed Ungdomsskolevirksomhed Ungdomsklubber Drivhuset og Drop-In Undervisning og kultur Folkeoplysning og fritidsaktiviteter m.v Ungdomsskolevirksomhed Ungdomsskolevirksomhed Juniorklubber Undervisning og kultur Folkeoplysning og fritidsaktiviteter m.v Ungdomsskolevirksomhed Ungdomsskolevirksomhed Multisalen Undervisning og kultur Folkeskolen m.m Folkeskoler Folkeskoler Festsalen Undervisning og kultur Folkeskolen m.m Folkeskoler Folkeskoler Fars Køkkenskole-så blir' Familien Grydeklar Sundhedsområdet Sundhedsudgifter m.v Sundhedsfremme og forebyggelse

58 Børne- og Kulturudvalget Drift, refusion og anlæg 58 Bevillingsoversigt Hele kr. Ekskl. moms Dranst/Profitcenter/ overslag Funktion/Grp. Tekst Sundhedsfremme og forebyggelse CID Skoleområdet, Fællesudg./indt Undervisning og kultur Folkeskolen m.m Folkeskoler Folkeskoler Centrale puljer barsel, gnmslø, fors - CØI Undervisning og kultur Folkeskolen m.m Folkeskoler Folkeskoler

59 59 Børne- og Kulturudvalget 1. Børn og Unge 1.2 Skoler og skolefritidsordninger Indledning og lovgrundlag Området omfatter 3 folkeskoler, Naturskolen og Ungdommens Uddannelsesvejledning, samt betalinger mellem kommuner på området. Der er 3 skolefritidsordninger for børn i klasse - fordelt på de tre folkeskoler. Der er juniorklub på hver skole i skoleåret 2014/2015 for 5. og 6. klasse. Området omfatter også kommunens bidrag til staten for elever i private skoler, herunder skolefritidsordning, samt kommunens bidrag til staten for elever på efterskoler. Endvidere omfatter området driften af Ungdomsskolen, herunder fritidstilbuddet Juniorklubben til børnene i klasse og de 3 ungdomsklubber Drivhuset, Drop-In og Klub+. De 3 folkeskoler Lovgrundlag Lovgrundlaget for folkeskolerne er Lov om folkeskolen og området reguleres endvidere jævnfør Styrelsesvedtægt for Vallensbæk Kommunes Skolevæsen. Pr. 1. august 2014 trådte ny Folkeskolereform i kraft. Folkeskolereformen har følgende tre overordnede mål: Folkeskolen skal udfordre alle elever, så de bliver så dygtige, de kan Folkeskolen skal mindske betydningen af social baggrund i forhold til faglige resultater Tilliden til og trivslen i folkeskolen skal styrkes blandt andet gennem respekt for professionel viden og praksis Folkeskoler: Der er tre folkeskoler i Vallensbæk Kommune. Til hver skole hører følgende skoledistrikt for børnehaveklasse - 9. klasse: Egholmskolen: Området syd for Ringvej B3 samt Delta Park, Strandhaven, Åsvinget samt adressen Vejlegårdsparken. Vallensbæk Skole: Området syd for Vallensbækvej og nord for Ringvej B3 minus Delta Park, Strandhaven, Åsvinget og adressen Vejlegårdsparken. Pilehaveskolen: Området nord for Vallensbækvej. Distriktsgrænserne kan justeres, og de vurderes minimum en gang årligt i forbindelse med indskrivningen. Vallensbæk Kommune har samlet alle elever på 10. klassetrin på Pilehaveskolen. Frit skolevalg Ifølge folkeskoleloven har forældre mulighed for frit skolevalg indenfor og over kommunegrænser, under forudsætning af, at det sker inden for kommunalbestyrelsens fastsatte rammer og retningslinjer. bemærkninger

60 60 Børne- og Kulturudvalget 1. Børn og Unge 1.2 Skoler og skolefritidsordninger forudsætninger og budgetteringsmetode tet er fremskrevet i henhold til lønudviklingen, samt tilpasset efter skoleprognosen. Fælles udgifter: Fællesudgifter omfatter de fælles udgifter til 3 folkeskoler med tilhørende skolefritidsordninger, Naturskolen, Ungdomsskolen, Juniorklubben og ungdomsklubber. Under fælles udgifter budgetlægges bl.a. udgifter vedrørende skolebiblioteker, undervisningsmidler, lærerstuderende i praktik, pulje til ældre specialklasseelever i fritidsjob, diverse tryksager, drifts- og udviklingspulje, arbejdsskadeforsikring, AER-bidrag samt SSP samarbejde. Elevrammebevillinger: Skolernes elevrammebevillinger tager udgangspunkt i den udarbejdede skoleprognose. Der tildeles et grundbeløb pr. elev, der for 2015 er fastsat til kr. Rammebevillingen dækker bl.a. udgifterne til: Inventar, undervisningsmidler, kontorhold, rengøringsartikler, beklædning til pedel samt udgifter til skolebestyrelsen. Tildelingsmodel: Kommunalbestyrelsen godkendte 19. juni 2013 ny tildelingsmodel på skoleområdet. Som udgangspunkt er den nye tildelingsmodel en pengene følger eleven -model. Det vil sige, at tildelingen sker på baggrund af optælling af elevtallet på skolen omkring den 5. september. Klassedannelsen på de enkelte skoler sker efter skoleindskrivningen i januar måned, hvorefter skolens ledelse sammensætter det nødvendige antal klasser ud fra styrelsesvedtægtens anvisninger. Forslag til klassedannelse godkendes i de respektive skolebestyrelser. Den nye tildelingsmodel baseres på 3 principper: Tildeling af ressourcer til ledelse og administration er fast normering uafhængigt af skolens størrelse eller elevtal til undervisning og undervisningsmaterialer tildeles og reguleres ud fra det konkrete elevtal til særlige klasser tildeles ud fra det konkrete klassetal bemærkninger

61 61 Børne- og Kulturudvalget 1. Børn og Unge 1.2 Skoler og skolefritidsordninger Center for Børn og Unges prognose som danner grundlag for budgettet. Den udarbejdede skoleprognose viser følgende elev- og klasse tal som er omregnet fra skoleår til budgetår og benyttet ved udregningen af løn- og rammebudget 2015 og overslagsår. Uddrag af skoleprognosen for hele kommunen opdelt pr. klassetrin. (Tallene for skoleåret 2013/14 er status pr. 1. april 2014) Elever Klasser Elever Klasser Elever Klasser Elever Klasser Elever Klasser Elever Klasser bh I alt På Vallensbæk Skole er endvidere modtage- og specialklasser. Pilehaveskolen har én modtageklasse. Modtage- og specialklasserne er indregnet i budgettet med følgende elevtal: Vallensbæk skole Pilehaveskolen Modtage kl Modtage kl Elever Klasser Elever Klasser Modtage kl Specialklasser 24 3 Læsehold 7 1 I alt Ungdommens Uddannelsesvejledning: Vallensbæk Kommune betaler forholdsmæssigt i forhold til antal indbyggere til driften af UUCenter Syd, som pr. 1. august 2004 blev etableret af Brøndby, Hvidovre, Ishøj og Vallensbæk Kommuner. UUCenter Syd er placeret i Ishøj og er oprettet som følge af Lov om valg af uddannelse og erhverv. bemærkninger

62 62 Børne- og Kulturudvalget 1. Børn og Unge 1.2 Skoler og skolefritidsordninger Mellemkommunale betalinger tet er fremskrevet i henhold til det kendte antal børn og med en gennemsnits takst, samt i henhold til den forventede lønudvikling. Elevtallet vil altid være svingende på grund af hjemgivelser, nye anbringelser og frit skolevalg. UDGIFT Regnskab Elever i folkeskole/kostskoler/efterskoler Modersmålsundervisning Frit skolevalg opgjort pr. 5/ Elever i alt Udgift i alt Gennemsnit udgift pr. elev INDTÆGT Regnskab Elever Privatskole/efterskoler Frit skolevalg opgjort pr. 5/ Elever i alt Indtægt i alt Gennemsnits indtægt pr. elev Aktivitetstal Antal børn i skolerne Til budget 2015 forventes der børn i folkeskolerne. bemærkninger

63 63 Børne- og Kulturudvalget 1. Børn og Unge 1.2 Skoler og skolefritidsordninger Prognose Skoleområdet Nedenstående figur viser den forventede udvikling i antal elever i Vallensbæk Kommune som helhed fra skoleåret 2014/2015 til skoleåret 2026/2027. For hele Vallensbæk Kommune forventes en stigning som helhed i det samlede elevtal i de næste år frem til skoleåret 2019/20, hvorefter elevtallet igen forventes at falde. De tre skoler forventes dog at udvikle sig forskelligt. bemærkninger

64 64 Børne- og Kulturudvalget 1. Børn og Unge 1.2 Skoler og skolefritidsordninger Nedenstående figur viser den forventede udvikling i antal elever fordelt på Vallensbæk Kommunes 3 skoler fra skoleåret 2014/2015 til skoleåret 2026/2027. Antallet af elever på Egholmskolen forventes at stige frem mod skoleåret 2016/2017. Denne tendens fortsætter frem til skoleåret 2021/2022. Herefter forventes elevtallet igen at falde frem mod 2026/2027. På Pilehaveskolen forventes antallet af elever at være faldende gennem hele prognoseperioden. Antallet af elever på Vallensbæk Skole forventes at stige frem mod skoleåret 2015/2016. Denne tendens fortsætter frem til skoleåret 2026/2027. For hele prognoseperioden forventes det, at antallet af elever kan holdes inden for den samlede fysiske kapacitet. Den forventede stigning i antallet af elever i Egholmskolens distrikt kan dog ikke rummes med Egholmskolens nuværende kapacitet, og Egholmskolen er derfor ved at blive udvidet. bemærkninger

65 65 Børne- og Kulturudvalget 1. Børn og Unge 1.2 Skoler og skolefritidsordninger Nøgletalsprognose Kommunale nøgletal i Vallensbæk Kommune Klassekvotient Almindelige klasser 10. klasser Specialklasser Specialklasselever R2013 B2014 B2015 B2016 B2017 B2018 Klassekvotient 23,22 23,38 23,63 23,56 23,47 23,44 Antal alm. klasser inkl Antal 10.klasser Antal spec.kl. incl. læsehold Antal specialklasseelever Eksterne nøgletal Nøgletal fra Økonomi- og Indenrigsministeriets kommunale nøgletal: Folkeskoleudgifter (netto) pr. elev Folkeskoleudgifter (brutto) pr. elev Klassekvotient (gennemsnitlig) Udg. til folkeskolen (netto) pr. elev Vallensbæk Solrød Region Hovedstaden Hele landet = udgifter, - = indtægter Udg. til folkeskolen (brutto) pr. elev Vallensbæk Solrød Region Hovedstaden Hele landet = udgifter, - = indtægter Klassekvotient Vallensbæk 23,2 23,0 23,0 23,4 Solrød 22,1 22,6 24,0 25,0 Region Hovedstaden 21,9 22,2 22,3 22,4 Hele landet 20,9 21,3 21,5 21,6 bemærkninger

66 66 Børne- og Kulturudvalget 1. Børn og Unge 1.2 Skoler og skolefritidsordninger De 3 skolefritidsordninger Skolefritidsordningerne har i alt omkring børn indskrevet - fra børnehaveklassen til 4. klasse. Børnehavebørn overflyttes til skolefritidsordningerne den 1. maj (se afsnittet brobygning). Der afholdes hver sommer en fælles Sommer Camp målrettet børnene i SFO. Pasningsgaranti Vallensbæk Kommune har pasningsgaranti således, at har man brug for at få sit barn passet i skolefritidsordningen, kan det i princippet starte med dags varsel. Takster/søskenderabat Takst for skolefritidsordningen er i 2015 som følger: bh. 4. kl. koster kr. pr. måned. Hvis man har mere end ét barn i dagpleje/daginstitution/skolefritidsordning, får man automatisk søskendetilskud. Det indebærer, at man skal betale fuld takst for den dyreste plads og halv pris for de andre pladser. Frit valg af fritidstilbud over kommunegrænserne Hvis barnet får plads på en anden skole end distriktsskolen via frit valg, får det også ret til at blive optaget i skolefritidsordningen, hvis der er sådan en, og hvis den har plads. Det betyder i praksis, at forældrene kan bruge det tilskud som bopælskommunen giver til en plads i egen kommune, som tilskud til finansiering af en plads i anden kommune. Lovgrundlag Optagelse af børn i skolefritidsordning sker i henhold til folkeskoleloven 3. Skolefritidsordningen er en del af skolen og samarbejdet udvikles fortsat, hvilket i praksis betyder, at en del af personalet fra skolefritidsordningen deltager i arbejdet i klasse. Brobygning Når børn overflyttes den 1. maj fra daginstitution til skolefritidsordning har Vallensbæk et brobygningsprogram der skal sikre, at både børn og pædagoger er forberedt på det skift og den omvæltning der sker i børnenes hverdag. Målet er, at udvikle en kultur, hvor der bevidst arbejdes med de færdigheder, der ønskes fremmet hos børnene, således at de oplever helhed, sammenhæng og tryghed, ved skiftet fra institution til skole. Frem til 1. juli betales der daginstitutionstakst, da børnene i maj og juni passes fra kl mandag til fredag i modsætning til eleverne i skolen. Både pædagoger fra daginstitutionen og skolefritidsordningen er til stede, og der vil være udviklet et program for modtagelsen og de efterfølgende uger. bemærkninger

67 67 Børne- og Kulturudvalget 1. Børn og Unge 1.2 Skoler og skolefritidsordninger forudsætninger og budgetteringsmetode tet er fremskrevet i henhold til forventet lønudvikling. Antallet af normerede pladser er fastsat ud fra elevprognosen Der er i budgettet afsat et rammebeløb til børnerelaterede udgifter på kr. pr. barn pr. år. Aktivitetstal Dækningsgrad og antal børn i skolefritidsordninger Til budget 2015 forventes der børn i SFO. Dækningsgraden var til budget 2014 på 81,06 %, og den forventes være nogenlunde tilsvarende til budget Prognose SFO-området Nedenstående figur viser den forventede udvikling i antal elever i Vallensbæk Kommune som helhed fra skoleåret 2014/2015 til skoleåret 2026/2027. I Vallensbæk kommune er der en skolefritidsordning på hver af de tre skoler. Skolefritidsordningerne består af SFO for klasse. Fra skoleåret 2014/2015 tilbydes børn i 5. og 6. klasse pasning i ungdomsskoleregi. Andelen af børn i SFO er beregnet ud fra tidligere år, og er fastsat for kommunen som helhed til at være 88,3 %. For børnene i 5. og 6. klasse forventes et pasningsbehov på 46 %. bemærkninger

Generelle bemærkninger Budget 2015

Generelle bemærkninger Budget 2015 Budgettet for 2015 blev vedtaget af Kommunalbestyrelsen den 8. oktober 2014. Budgetmaterialet indeholder: 1. Hovedoversigt til budget 2. Sammendrag af budget 3. Resultatoversigt til budget 4. Generelle

Læs mere

Forord... 1. Resumé af budgettet... 3. Resultatopgørelse 2013-16... 7

Forord... 1. Resumé af budgettet... 3. Resultatopgørelse 2013-16... 7 Budget 2013-2016 INDHOLD Forord... 1 Resumé af budgettet... 3 Resultatopgørelse 2013-16... 7 Budgetforudsætninger... 9 1. Skatter.... 10 2. Tilskud og udligning... 12 3. Driftsvirksomhed... 12 4. Anlægsvirksomhed...

Læs mere

BUDGETFORSLAG 2015 BUDGETOVERSLAG 2016-18. August 2014

BUDGETFORSLAG 2015 BUDGETOVERSLAG 2016-18. August 2014 BUDGETFORSLAG 2015 OG BUDGETOVERSLAG 2016-18 August 2014 INDHOLD Resumé af budgettet... 1 Resultatopgørelse 2015-18... 7 Budgetforudsætninger... 9 1. Skatter.... 10 2. Tilskud og udligning... 13 3. Driftsvirksomhed...

Læs mere

Budget 2015-2018 Budget 2015 Budgetoverslag 2016-2018

Budget 2015-2018 Budget 2015 Budgetoverslag 2016-2018 Budget 2015-2018 Budget 2015 Budgetoverslag 2016-2018 1 Indholdsfortegnelse Indledning... 3 Generelle bemærkninger til budget 2015 samt budgetoverslagsårene 2016-2018... 5 Det skattefinansierede og brugerfinansierede

Læs mere

Budget 2013 2016 Budget 2013 Budgetoverslag 2014 2016

Budget 2013 2016 Budget 2013 Budgetoverslag 2014 2016 Budget 2013 2016 Budget 2013 Budgetoverslag 2014 2016 2 Indholdsfortegnelse: Indledning... 4 Generelle bemærkninger til budget... 6 Det skattefinansierede og brugerfinansierede område... 18 Hovedoversigt

Læs mere

Budget 2014-2017 Budget 2014 Budgetoverslag 2015-2017 1

Budget 2014-2017 Budget 2014 Budgetoverslag 2015-2017 1 Budget 2014-2017 Budget 2014 Budgetoverslag 2015-2017 1 1 Indholdsfortegnelse Indledning... 3 Generelle bemærkninger til budget 2014 samt budgetoverslagsårene 2015-2017... 5 Det skattefinansierede og brugerfinansierede

Læs mere

Esbjerg Kommune. Budgetforslag 2015. Budgetoverslag 2016-18

Esbjerg Kommune. Budgetforslag 2015. Budgetoverslag 2016-18 Esbjerg Kommune Budgetforslag 2015 Budgetoverslag 2016-18 Byrådets 1. behandling af Budgetforslag 2015, den 1. september 2014 Forord Økonomiudvalget har udarbejdet forslag til Budget 2015 og overslagsårene

Læs mere

Esbjerg Kommune. Budget 2013. Budgetoverslag 2014-16

Esbjerg Kommune. Budget 2013. Budgetoverslag 2014-16 Esbjerg Kommune Budget 213 Budgetoverslag 214-16. Forord Esbjerg Kommune bringer balance mellem udgifter og indtægter Alle partier i Esbjerg Byråd står bag den nye aftale, som igen vil skabe ligevægt i

Læs mere

Budget 2013 - samt overslagsårene 2014-2016. Generelle bemærkninger samt taloversigter. Bind 1

Budget 2013 - samt overslagsårene 2014-2016. Generelle bemærkninger samt taloversigter. Bind 1 Budget - samt overslagsårene 2014-2016 Generelle bemærkninger samt taloversigter Bind 1 Vi må være på forkant med fremtidens udfordringer I byrådet glæder vi os over, at vi med -budgettet står med en

Læs mere

Indholdsfortegnelse til Budget 2013 2016

Indholdsfortegnelse til Budget 2013 2016 213-216 1 Indholdsfortegnelse til 213 216 Læsevejledning... 3 Præsentation af budget... 5 Resultatopgørelse... 29 Mål og Midler: Økonomiudvalget... 32 Politisk organisation... 33 Administrativ organisation...

Læs mere

Budget 2014 - samt overslagsårene 2015-2017. Generelle bemærkninger samt taloversigter. Bind 1

Budget 2014 - samt overslagsårene 2015-2017. Generelle bemærkninger samt taloversigter. Bind 1 Budget 2014 - samt overslagsårene 2015-2017 Generelle bemærkninger samt taloversigter Bind 1 Vi møder fremtidens udfordringer med lyst til nytænkning Budgettet for 2014 og overslag for årene til og med

Læs mere

SOLRØD KOMMUNE. Budget 2015-2018. Overordnede betragtninger om budgetsituationen

SOLRØD KOMMUNE. Budget 2015-2018. Overordnede betragtninger om budgetsituationen SOLRØD KOMMUNE Budget 2015-2018 Overordnede betragtninger om budgetsituationen Den 25. august 2014 2 Udgangspunktet for budgetlægningen for 2015-18 5 Økonomiske nøgletal fra budget 2014-2017 5 Aftale om

Læs mere

Budget 2014-17. Bemærkninger og oversigter

Budget 2014-17. Bemærkninger og oversigter 2014-17 Bemærkninger og oversigter 2014-17 Indholdsfortegnelse side Forord 3 Generelle bemærkninger 4 Udvalgsbemærkninger 11 Udvalget for Økonomi, Planlægning og Udvikling 11 Uddannelses- og Arbejdsmarkedsudvalget

Læs mere

Budget 2015 - samt overslagsårene 2016-2018. Generelle bemærkninger og taloversigter. Bind 1

Budget 2015 - samt overslagsårene 2016-2018. Generelle bemærkninger og taloversigter. Bind 1 Budget 2015 - samt overslagsårene 2016-2018 Generelle bemærkninger og taloversigter Bind 1 Vi har styr på omkostningerne men har store udfordringer forude Ikast-Brande Kommunes Budget 2015-2018, hviler

Læs mere

Budget 2015-18. Bemærkninger og oversigter

Budget 2015-18. Bemærkninger og oversigter Budget 2015-18 Bemærkninger og oversigter Budget 2015-18 Indholdsfortegnelse Side Forord 3 Generelle bemærkninger 4 Udvalgsbemærkninger 12 Udvalget for Økonomi, Planlægning og Udvikling 13 Erhvervsudvalg

Læs mere

Budget 2012 2015. Bog 1 Generelle bemærkninger og beskrivelser af områdebevillinger. Økonomicentret

Budget 2012 2015. Bog 1 Generelle bemærkninger og beskrivelser af områdebevillinger. Økonomicentret Økonomicentret Albertslund Kommune Nordmarks Allé 2620 Albertslund Budget 2012 2015 www.albertslund.dk albertslund@albertslund.dk T 43 68 68 68 F 43 68 69 28 Bog 1 Generelle bemærkninger og beskrivelser

Læs mere

Budget 2015-2018. Bog 1 - generelle bemærkninger og beskrivelser af områdebevillinger. December 2014

Budget 2015-2018. Bog 1 - generelle bemærkninger og beskrivelser af områdebevillinger. December 2014 1 Budget 2015-2018 Bog 1 - generelle bemærkninger og beskrivelser af områdebevillinger December 2014 Indholdsfortegnelse Indledning... 5 Generelle bemærkninger til budgetforslag 2015-2018... 7 Miljø og

Læs mere

Budget 2015. Bind 1: Generelle bemærkninger og oversigter

Budget 2015. Bind 1: Generelle bemærkninger og oversigter Budget 2015 Bind 1: Generelle bemærkninger og oversigter Økonomi og Personale - December 2014 INDHOLD GENERELLE BEMÆRKNINGER 1. Indledning... 3 1.1 Kommunalbestyrelsens vision... 3 2. Budgetresultatet...

Læs mere

Økonomisk overblik 2015

Økonomisk overblik 2015 Økonomisk overblik 2015 Økonomiafdelingen, 1. september 2014 2 INDHOLD 1. Hovedresultater... 4 2. Skatter og generelle tilskud... 7 3. Befolkningsudviklingen og demografisk udgiftspres... 13 4. Serviceudgifterne...

Læs mere

Bilag til teknisk budget Budgetperioden 2011-2014

Bilag til teknisk budget Budgetperioden 2011-2014 Den 4. august 2010 Bilag til teknisk budget Budgetperioden 2011-2014 Indholdsfortegnelse. Indtægter...2 Kvalitetsfondsmidler...8 Sanktioner som gælder for 2011...10 Driftsudgifterne...11 Tekniske korrektioner

Læs mere

Esbjerg Kommune. Budget 2015. Budgetoverslag 2016-18

Esbjerg Kommune. Budget 2015. Budgetoverslag 2016-18 Esbjerg Kommune Budget 2015 Budgetoverslag 201618 Forord Esbjerg Kommunes Budget 2015 Den 15. september 2014 er der indgået et budgetforlig mellem V, A, F og C. Forliget udstikker de økonomiske og indholdsmæssige

Læs mere

BALLERUP KOMMUNE - 1 - ÅRSREGNSKAB

BALLERUP KOMMUNE - 1 - ÅRSREGNSKAB Indholdsfortegnelse A. Indledning... 3 Ledelsespåtegning... 4 Revisionspåtegning... 5 B. Årsberetning og sammenfatning af årsregnskab... 7 Kommunens årsberetning... 8 Anvendt regnskabspraksis... 16 Regnskabsopgørelse...

Læs mere

Forudsætninger for budgettet

Forudsætninger for budgettet Forudsætninger for budgettet Byrådet har tre overordnede målsætninger, som danner rammerne om udarbejdelsen af budgettet: Serviceudgifter, anlægsudgifter og beskatning skal være i overensstemmelse med

Læs mere

Budgetforslag 2015-2018

Budgetforslag 2015-2018 Budgetforslag 2015-2018 Sammendrag, 1. behandling September 2014 Indledning Lolland Kommunes budget for året 2015 er baseret på overslagsår 2015 i det oprindeligt vedtagne budget 2014 og fremskrevet til

Læs mere

Budget 2012. Odder Rådhus Rådhusgade 3. 8300 Odder Telefon 87 80 33 33. Telefax 87 80 33 20 email: odder.kommune@odder.dk hjemmeside: oddernettet.

Budget 2012. Odder Rådhus Rådhusgade 3. 8300 Odder Telefon 87 80 33 33. Telefax 87 80 33 20 email: odder.kommune@odder.dk hjemmeside: oddernettet. Budget 2012 Odder Rådhus Rådhusgade 3. 8300 Odder Telefon 87 80 33 33. Telefax 87 80 33 20 email: odder.kommune@odder.dk hjemmeside: oddernettet.dk Åbningstider på rådhuset: Mandag, tirsdag, onsdag og

Læs mere

Budgettet indeholder også en håndsrækning til erhvervslivet i form af en afskaffelse af gebyrerne på erhvervsbyggesager.

Budgettet indeholder også en håndsrækning til erhvervslivet i form af en afskaffelse af gebyrerne på erhvervsbyggesager. Forord Med budgettet for 2015 har Byrådet lagt en plan for kommunens service i de kommende år. Planen bygger på de beslutninger, som byrådet tidligere har truffet, og planen angiver nye prioriteringer

Læs mere

Forord... 3. Generelle bemærkninger... 5. Demografistrategi... 8. Finansiering og balance... 10. Grundlaget for budgetlægningen...

Forord... 3. Generelle bemærkninger... 5. Demografistrategi... 8. Finansiering og balance... 10. Grundlaget for budgetlægningen... 2014 BUDGET 2014-17 Forord... 3 Generelle bemærkninger... 5 Demografistrategi... 8 Finansiering og balance... 10 Grundlaget for budgetlægningen... 14 Økonomistyring... 15 Budgetaftale 2014 (15-17)... 18

Læs mere

Esbjerg Kommune. Budget 2014. Budgetoverslag 2015-17

Esbjerg Kommune. Budget 2014. Budgetoverslag 2015-17 Esbjerg Kommune Budget 2014 Budgetoverslag 2015-17. Forord Bred enighed om budget 2014 i Esbjerg Der er indgået et bredt budgetforlig i Esbjerg byråd. Det har været nødvendigt med en omfattende ommøblering

Læs mere

Budget 2014. Samt overslagsår 2015-2017

Budget 2014. Samt overslagsår 2015-2017 Budget 2014 Samt overslagsår 2015-2017 Indholdsfortegnelse 1. Budget 2014-2017 i hovedtal... Side 3 2. Budgetaftalen... Side 4 3. Generelle bemærkninger... Side 16 4. Budgetbemærkninger Fællesudgifter

Læs mere

Budgetforslag 2013. Budgetoverslag 2014-2015-2016. - i overblik

Budgetforslag 2013. Budgetoverslag 2014-2015-2016. - i overblik Budgetforslag 2013 Budgetoverslag 2014-2015-2016 - i overblik I N D H O L D S F O R T E G N E L S E Budgetforslag 2013 i overblik Side Byrådets mission og vision...1 Forslag til målaftale mellem Byrådet

Læs mere