Bilag nr. 6: Notat med behandling af høringssvar Fordebat om arkitekturpolitik

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Bilag nr. 6: Notat med behandling af høringssvar Fordebat om arkitekturpolitik"

Transkript

1 Bilag nr. 6: Notat med behandling af høringssvar Fordebat om arkitekturpolitik Fordebatten om arkitekturpolitikken har foregået fra den 23. november til den 20. december Høringssvar I offentlighedsperioden er der kommet 6 høringssvar fra følgende: Nr. Afsender Dato for modtagelse (1) Ole Degn, Mellemhøjen 11, 8800 Viborg 11. december 2013 (2) Akademisk Arkitektforening, v/ leder af lokalafdeling 13. december 2013 Vestjylland Tyge Dahl, Arkitekternes Hus, Strandgade 27A, 1401 København K (3) Elisabeth Hau via kommunens facebook-side 12. december 2013 (4) Marianne Lykke, Ramsvej 11, 8800 Viborg 16. december 2013 (5) Jens Ravn, Islandsvej 52, 8800 Viborg 20. december 2013 (5) Lone Vigh, Hedeskrænten 22, 8800 Viborg 20. december 2013 Notatets opbygning Høringssvarene er inddelt og behandlet under følgende tværgående emner: A. Skiltning B. Ejerskab til arkitekturpolitikken i kommunen C. Arkitektonisk kvalitet i kommunale byggerier og anlæg D. Arkitekturpolitik med handleplan E. Diverse spørgsmål F. Parkering G. Arkitektonisk kvalitet H. Bevaring I. Torve og pladser J. Gågadenettet K. Grønne områder omkring Domkirken L. Boliger Under hvert emne markeres med tal i parentes hvilken indsigelse/bemærkning, der refereres til. Hver indsigelse/bemærkning behandles efter følgende skabelon: Resumé af indsigelsen/bemærkningen i venstre spalte og administrative bemærkninger i højre spalte. Ved den politiske behandling af sagen, vil notatet med høringssvar blive offentliggjort på Link til beslutning om vedtagelse af lokalplanen samt notat med høringssvar vil fremgå af følgebrev, der sendes til parterne. 1

2 A. Skiltning (1) foreslår, at der udarbejdes en ny skiltepolitik, hvor der gives mulighed for at tilføje historiske oplysninger til vej- og torveskilte i midtbyen, f.eks.: udarbejdelse af arkitekturpolitikken som inspiration under temaet Byens rum (infrastruktur). NYTORV Pladsen blev anlagt i 1584 til brug for Christian den 4.s kroning ved nedrivning af resterne af Sct. Hans Kirke og senere udlagt som torv. Forvaltningen anbefaler endvidere, at bemærkningen imødekommes ved at indgå i et efterfølgende temahæfte til arkitekturpolitikken om skilte. B. Ejerskab til arkitekturpolitikken i kommunen (2) bemærker, at arkitekturpolitikken kan et ekstra værktøj for kommunens sagsbehandlere, forvaltningsledere og politikere, der sikrer helhedstænkning i behandlingen af de enkelte sager. De fleste byggesager, anlægsprojekter og andre tiltag, der berører det fysiske miljø, skal igennem mange forvaltningsled og holdes op i mod en mængde hensyn i lovgivningen. Der bemærker (2), at det er vigtigt, at både planlæggere, byggesagsbehandlere, miljøsagsbehandlere osv. Inddrages og dermed føler et ejerskab for den nye arkitekturpolitik. 2 arkitektur (dialog og kommunikation). Forvaltningen anbefaler endvidere, at der i forbindelse med udarbejdelsen af arkitekturpolitikken oprettes en intern følgegruppe, som beskrevet i notatets dagsordenspunkt. C. Arkitektonisk kvalitet i kommunale byggerier og anlæg (2) bemærker, at den måde kommunen griber egne bygge- og anlægssager an på bør udgøre en væsentlig del af arkitekturpolitikken, da kommunen netop her kan gå foran med de gode eksempler på kvalitetsbyggeri. Kommunen bør formulere hvilke konkrete tiltag man vil gøre, for at fremme arkitektonisk kvalitet i kommunale byggerier og anlæg. D. Arkitekturpolitik med handleplan (2) bemærker, at det er vigtigt, at arkitekturpolitikken tager afsæt i overordnede værdier og helheder. Men de gode intentioner skal også udmøntes i konkret handling. Derfor bør arkitekturpolitikken indeholde en handlingsplan med anvisning på konkrete tiltag, der sikrer at arkitekturpolitikken udmøntes i den dagslige praksis i forvaltningerne. E. Diverse spørgsmål (3) stiller spørgsmål om, hvorfor den store kontor-til-leje bygning er blevet opført på den tomme grund nær banen og hvad der blev af de økonomisk støttede genbrugsmursten i Sct. Mogens arkitektur (udvikling og kvalitet). arkitektur (dialog og kommunikation). Forvaltningen svarede (3) den 16. december 2013 via kommunens facebook-side: Kontorbygningen er opført på den tidligere slagterigrund på

3 Gade 42/Navnløs 1. Toldbodgade af Boka Group A/S og skal bl.a. huse et nyt sundhedscenter for Viborg Kommune. Sundhedscentret åbner januar Vedr. Sct. Mogens Gade 42 var det en forudsætning for den aftalte renovering, at de oprindelige mursten skulle indgå i den nye væg som fyld mellem tavlerne i bindingsværket. Nogle af stenen var dog så forvitrede, at de ikke kunne anvendes. F. Parkering (4) foreslår, at Preislers Plads laves til et underjordisk kontor (a la Hauser Plads i København), bilerne skal væk og dækket over kontoret kan blive til en oase i byen med træer, bænke og en legeplads, nedgrave en parkeringsplads ved Landsarkivet som erstatning for parkeringen på Preislers Plads, nedgrave p-pladser ved Fischers Plads, hvorved centret kunne udvides ovenpå, der kunne laves aktiviteter som torvedage, markeder og skøjtebane, samt parkeringshus eller parkeringskælder ved Banegraven. (5) foreslår, at Fischers Plads og Preislers Plads nytænkes med henblik på at udtrykke mere imødekommenhed overfor folk, der kommer til byen i bil. (6) bemærker, at parkeringsarealer bør udformes arkitektonisk indbydende eller at de bør camoufleres. Man skal føle sig godt tilpas, når man ankommer til byen, og en grim parkeringsplads virker frastødende. 3 under temaet Byens rum (byrummene og infrastruktur). G. Arkitektonisk kvalitet (5) bemærker, at byen rummer mange bygninger, er hver for sig er smukke, harmoniske, autentiske og helstøbte, og som bygherrer i sin tid har gjort sig umage med. Ikke kun med selve bygningen, men også med den måde, hvorpå den føjer sig ind i helheden. Arkitektonisk kvalitet findes i de helstøbte gadeforløb, hor bygningerne ikke nødvendigvis er samtidige i deres oprindelse eller i deres stil, men fordi de skalamæssigt matcher hinanden. Arkitekturpolitikken skal bidrage til at bygherrer gør sig umage, og at der skabes harmoniske og helstøbte forløb af bygninger. Bygningerne skal endvidere åbne sig mod gaden eller torvet for på den måde at skabe liv og ikke lukker sig om sig selv. kommende udarbejdelse af arkitekturpolitikken under temaet Fremtidens arkitektur (udvikling og kvalitet) og temaet Teknik og klima (bæredygtighed og klimatilpasning).

4 (6) bemærker, at fremtidens arkitektur bør være bæredygtig, således at den om år, hvor den ikke længere har nymodens interesse, stadig kan: bidrage med harmoni i forhold til øvrig bebyggelse og landskab og alligevel med variation med overraskelser/mulighed for at gå på opdagelse, give leverum, herunder haverum med anvendelse af beplantning og vand til grænsedragning og lyddæmper/giver, give behageligt miljø i forhold til sol/skygge, læ/vind, støj. (6) bemærker, at Viborg bør satse på at blive en arkitekturby, hvor byen med den gamle bydel samt Kraftvarmeværket og Rådhuset allerede er på vej. H. Bevaring (5) bemærker, at bevaringsområdet og latinerkvarteret er en meget vigtig del af byens brand og dens dna. Især Sct. Mogens Gade bør søges bevaret som et gammelt gadeforløb, hvor der bør stilles særlige krav til ombygninger på bygninger, der har særlig værdi som vigtige repræsentanter for deres tid. Der bør skabes mulighed for publikumsorienterede aktiviteter i nogle af de gamle huse, under forudsætning af, at ændringer i husenes arkitektur respekterer harmonien, det autentiske og det helstøbte udtryk. I. (4) foreslår, at Hjultorv forskønnes med bænke, træer og Torve og pladser mulighed for udendørs servering. (5) foreslår, at Hjultorv nytænkes med primært fokus på ophold og oplevelse og under indtryk af, at folk gerne vil opholde sig ude og helst hvor der er sol. 4 udarbejdelse af arkitekturpolitikken under temaet Byens bygninger (historisk identitet). under temaet Byens rum (byrummene). J. (4) foreslår, at overdække Vestergade med et klart tag, så gaden Gågadenettet laves som en arkade. (5) bemærker, at den nye gågadebelægning er smuk, men at ændringerne i gaden har betydet en mere nøgen gågade, hvilket der bør arbejdes med. (5) foreslår, at Gravene (den nederste del) også får ny belægning for at understøtte sammenhængen i under temaet Byens rum (byrummene og infrastruktur).

5 det cirkulære gågadenet og dermed den samlede oplevelse af gågadenettet. Gågadebelægningen i handelsgaderne bør videreføres til brostensbelægningerne i bevaringsområdet for at skabe en mulighed for at lede folk (herunder også turister) videre både fra og til bevaringsområdet. K. Grønne områder omkring Domkirken (5) bemærker, at Latinerhaven ser lidt lukket ud, og mulighed for udendørs servering i haven vil hjælpe til med at tilpasse byen til nye behov og nye livsformer, evt. med et trappegennembrud i Latinerhavens mur overfor Latinerlys indgang og fartdæmpende foranstaltninger ved overgangen over Sct. Mathias Gade. Endvidere kunne man forestille sig en overdækning af et område af Latinerhaven, f.eks. som ved scenen på Borgvold. (5) bemærker endvidere, at de grønne områder omkring Domkirken bør gøres mere brugervenlige, evt. mere ungdommelige eller børnevenlige. Der bør arbejdes med at gøre Kongehyldningspladsen og Hans Thausens Minde mere attraktive og aktive. (5) foreslår, at binde de to områder sammen ved at lave en bro over Gråbrødre Kirkestræde, og derved skabe en direkte sammenhæng imellem områderne. Stænderpladsen kunne medtænkes i en aktivgørelse af området. under temaet Byens rum (byrummene). L. Boliger (6) bemærker, at boligområder bidrager til ønsket om at Viborg bliver en arkitekturby for at tiltrække såvel ressourcestærke borgere som turister. F.eks. er træhusene i Hald Ege eksempler på harmoni med variation. Der er desværre også parcelhusområder, hvor individualismen har fået fri udfoldelse på bekostning af almenvellet. (6) foreslår, at der i ældre, moderniserede bygninger i midtbyen indrettes boliger til unge, der vil bidrage til liv i centrum og være attraktivt for tilflyttende studerende. Ved boligområder bør det tilstræbes at skabe sammenhæng til naturen til motion, gang, cykling og andet friluftsliv. Der bør også være mulighed for leje af arealer til havebrug i boligområder med f.eks. etagebyggeri. Unødvendige flisearealer bør undgås af såvel arkitektoniske som vandafledningshensyn, og der bør ske en begrænsning på private parceller. under temaet Byens bygninger (den tætte og den åbne by). 5

Debatoplæg. Roskilde Byråd. Borgermøde torsdag den 27. januar 2011 kl. 19.00. Mødet afholdes i Roskilde Hallerne, Møllehusvej 15, 4000 Roskilde

Debatoplæg. Roskilde Byråd. Borgermøde torsdag den 27. januar 2011 kl. 19.00. Mødet afholdes i Roskilde Hallerne, Møllehusvej 15, 4000 Roskilde 18.11.10 - Visualiseringerne side 12 og 15 viser hotellet i 17 etager. De øvrige illustrationer viser hotellet i 21 etager. Illustrationerne vil blive rettet til inden offentliggørelsen, så hotellet vises

Læs mere

idékoncepter til fornyelse af bygninger langs hovedgaden byfornyelse

idékoncepter til fornyelse af bygninger langs hovedgaden byfornyelse HOVEDGADEN og bygningsfornyelse idékoncepter til fornyelse af bygninger langs hovedgaden byfornyelse Hovedgaden i Græsted, Gribskov Kommune. 2 Indhold indledning 4 Workshop KONKLUsion 6 ByLIVSparameter

Læs mere

byfornyelsesprogram viborg områdefornyelse i Musiksalen Vestergade Trappe Torvet Banegårdspladsen

byfornyelsesprogram viborg områdefornyelse i Musiksalen Vestergade Trappe Torvet Banegårdspladsen byfornyelsesprogram Musiksalen områdefornyelse i Vestergade Trappe Torvet Banegårdspladsen viborg (2) tidligere brandstation Udarbejdet af Håndværkets Byfornyelsesselskab for Viborg Kommune. Kontaktpersoner:

Læs mere

MULIGHEDER MED KVALITET

MULIGHEDER MED KVALITET MULIGHEDER MED KVALITET - en arkitekturpolitik for Randers Kommune RANDERS BYKERNE BYRÅDETS ARKITEKTURPOLITIK Randers Kommune skal kendes som en attraktiv kommune og et godt sted at bo. Kommunens smukke

Læs mere

Kommuneplan 2013-2025 Kerteminde Kommune. Hovedstruktur

Kommuneplan 2013-2025 Kerteminde Kommune. Hovedstruktur Kommuneplan 2013-2025 Kerteminde Kommune Hovedstruktur Kerteminde Kommune Miljø- & Kulturforvaltningen Plan & Byg Tlf. 65 15 15 15 www.kerteminde.dk plan-byg@kerteminde.dk INDHOLD VISION & INDSATSOMRÅDER...

Læs mere

Guide til mere trygge byer. Byplanlægning, der skaber tryghed

Guide til mere trygge byer. Byplanlægning, der skaber tryghed Guide til mere trygge byer Byplanlægning, der skaber tryghed Byplanlægning, der skaber tryghed Indhold Forord 1 1. Tryghed og bymiljø 2 2. Anbefalinger til kriminalpræventiv byplanlægning 10 3. Organisering

Læs mere

REFERAT Dato: 27. maj 2008 Dialogmøde (5) med beboere og andre interesserede

REFERAT Dato: 27. maj 2008 Dialogmøde (5) med beboere og andre interesserede VORES BY REFERAT Dato: 27. maj 2008 Dialogmøde (5) med beboere og andre interesserede Deltagere ca. 50 repræsentanter fra nabo- og interessentgrupper. Derudover deltagere fra Carlsberg Ejendomme, Entasis

Læs mere

Arkitekturpolitik Mennesker i centrum

Arkitekturpolitik Mennesker i centrum Arkitekturpolitik Mennesker i centrum Februar 2014 Regeringen Februar 2014 ARKITEKTURPOLITIK MENNESKER I CENTRUM kum.dk INDHOLDSFORTEGNELSE INDLEDNING ARKITEKTUR FOR MENNESKER SIDE 6 1. MØDET MED ARKITEKTUREN

Læs mere

Bydel 1. Bykernen. Randers Kommune. mune

Bydel 1. Bykernen. Randers Kommune. mune Randers Kommune Bydel 1 Bykernen 2005 Komplan mune Kommuneplan Randers 2005-2017 Bykernen Kommuneplan 2005, Bydel 1 - Bykernen. Trykt oktober 2006. Udgivet af Randers Kommune, Laksetorvet 8900 Randers,

Læs mere

Politik Politik for for Herning Herning Kommune

Politik Politik for for Herning Herning Kommune Erhverv Parkpolitik Politik Politik for for Herning Herning Kommune Samarbejde med borgere En mangfoldighed af oplevelser Udvikling af grønne områder Grønne indfaldsveje Klimaet og de bynære grønne områder

Læs mere

METROPOL FOR MENNESKER. Vedtaget af Københavns Borgerrepræsentation

METROPOL FOR MENNESKER. Vedtaget af Københavns Borgerrepræsentation METROPOL FOR MENNESKER Vision og mål for Københavns byliv 2015 Vedtaget af Københavns Borgerrepræsentation 2 METROPOL FOR MENNESKER KØBENHAVN HAR EN VISION Vi vil være verdens bedste by at leve i. En bæredygtig

Læs mere

SKÆRBÆK - PORTEN TIL RØMØ

SKÆRBÆK - PORTEN TIL RØMØ SKÆRBÆK - PROGRAM 2015-2019 OMRÅDEFORNYELSE i SKÆRBÆK OKTOBER 2014, rev. januar 2015 Indholdsfortegnelse Forord 2 1. Områdebeskrivelse 3 Områdets afgrænsning, herunder bebyggelse m.v. Vision og fremtid

Læs mere

Kollegierne i Universitetsparken i Aarhus. Forslag til fornyelse og ombygning

Kollegierne i Universitetsparken i Aarhus. Forslag til fornyelse og ombygning Kollegierne i Universitetsparken i Aarhus Forslag til fornyelse og ombygning 1 2 Kig gennem universitetsparkens morænekløft, mod kollegium 1. Tradition Via en dybere forståelse for Aarhus Universitets

Læs mere

FAABORG-MIDTFYN KOMMUNE

FAABORG-MIDTFYN KOMMUNE Masterplan for Faaborg FAABORG-MIDTFYN KOMMUNE unst i gågaden Kunsthåndværk Kanneworffs gård y off. funktion ilfri torv havn Havneparken (renoveres) res) Færgefart N Klokketårnet øsportcenter Kulturhus

Læs mere

PLANSTRATEGI 2013 TØNDER KOMMUNE

PLANSTRATEGI 2013 TØNDER KOMMUNE PLANSTRATEGI 2013 TØNDER KOMMUNE Tønder Kommunes udviklingsplan fra borgmesteren Tønder Kommunes udviklingsplan er den officielle planstrategi for 2013 og flere år frem. Den beskriver de store forandringer,

Læs mere

Mellerup frem mod 2015

Mellerup frem mod 2015 Mellerup frem mod 2015 Mål og initiativer Mellerup er en af de mange "levende landsbyer" i Nørhald Kommune. Den er befolket med aktive indbyggere, som er klar til at videreføre og forny traditionerne i

Læs mere

Tag ansvar for København. 198 forslag til en stærkere storby

Tag ansvar for København. 198 forslag til en stærkere storby Tag ansvar for København 198 forslag til en stærkere storby 1 Beskæftigelse I 2010 blev beskæftigelsessystemet i København og i resten af landet omtalt som en kolos på lerfødder, som passiverede de ledige

Læs mere

RØNNE BYFORENING v. Niels-Holger Larsen, Vimmelskaftet 2, 3700 Rønne, Tlf. 21463977, nielsholgerlarsen@gmail.com www.roennebyforening.

RØNNE BYFORENING v. Niels-Holger Larsen, Vimmelskaftet 2, 3700 Rønne, Tlf. 21463977, nielsholgerlarsen@gmail.com www.roennebyforening. RØNNE BYFORENING v. Niels-Holger Larsen, Vimmelskaftet 2, 3700 Rønne, Tlf. 21463977, nielsholgerlarsen@gmail.com www.roennebyforening.dk Natur- og Miljøklagenævnet Rentemestervej 8 2400 København NV. Natur-

Læs mere

ARKITEKTURBY KØBENHAVN KØBENHAVNS KOMMUNES ARKITEKTURPOLITIK

ARKITEKTURBY KØBENHAVN KØBENHAVNS KOMMUNES ARKITEKTURPOLITIK ARKITEKTURBY KØBENHAVN KØBENHAVNS KOMMUNES ARKITEKTURPOLITIK ARKITEKTURBY KØBENHAVN KØBENHAVNS KOMMUNES ARKITEKTURPOLITIK INDHOLD 3 INTRO 04 Forord 08 Introduktion 01 EGENART VI SKAL STYRKE DEN KØBENHAVNSKE

Læs mere

Byfornyelsesprogram. og byfornyelsesbeslutning. for Egtved Bymidte

Byfornyelsesprogram. og byfornyelsesbeslutning. for Egtved Bymidte Byfornyelsesprogram og byfornyelsesbeslutning for Egtved Bymidte Forord 3 I 2011 afsluttede Vejle kommune og Egtved Udviklingsråd arbejdet med Vision og Strategi for Egtved. Hæftet danner grundlag for

Læs mere

Gode rammer for livet

Gode rammer for livet arkitektur Gode Arkitektur for Kolding Kommune 2013 arkitektur Gode Med vores centrale placering i Trekantområdet er Kolding Kommune en del af et dynamisk område i stadig vækst. Når vi har vækst, kræver

Læs mere

Trafik og Grøn Plan NV PROJEKTKATALOG - UDVALGTE KONKRETE PROJEKTER

Trafik og Grøn Plan NV PROJEKTKATALOG - UDVALGTE KONKRETE PROJEKTER Trafik og Grøn Plan NV PROJEKTKATALOG - UDVALGTE KONKRETE PROJEKTER GLUD & MARSTRAND-GRUNDEN BAGGRUND Søtoftegård A/S, som har forkøbsret til Glud og Marstrand-grunden, har i nogen tid haft planer om at

Læs mere

Januar 2012 LOKALPLAN 1-1-109. Hotel og konferencefaciliteter, Midtbyen Aalborg Midtby

Januar 2012 LOKALPLAN 1-1-109. Hotel og konferencefaciliteter, Midtbyen Aalborg Midtby Januar 2012 LOKALPLAN 1-1-109 Hotel og konferencefaciliteter, Midtbyen Aalborg Midtby Nærmere oplysninger Aalborg Kommune Teknik- og Miljøforvaltningen Stigsborg Brygge 5, Postboks 219 9400 Nørresundby

Læs mere

Forslag Slagelse Kommuneplan 2009-2020 Redegørelse Den 17.6 2009

Forslag Slagelse Kommuneplan 2009-2020 Redegørelse Den 17.6 2009 Forslag Slagelse Kommuneplan 2009-2020 Redegørelse Den 17.6 2009 REDEGØRELSE 1 INDHOLD 1. INDLEDNING... 4 Kommuneplanen...4 Nærdemokrati...5 2. OFFENTLIG SERVICE... 6 Indbyggere...6 Børn og unge...6 Handlinger

Læs mere

To verdener mødes. Om perspektiverne for store byudviklingsprojekter. Miljøministeriet Realdania

To verdener mødes. Om perspektiverne for store byudviklingsprojekter. Miljøministeriet Realdania To verdener mødes Om perspektiverne for store byudviklingsprojekter Miljøministeriet Realdania Plan09 er et partnerskabsprojekt mellem Fonden Realdania og Miljøministeriet om udvikling og fornyelse af

Læs mere

Fra stor by til storby. Radikale visioner for fremtidens Odense

Fra stor by til storby. Radikale visioner for fremtidens Odense Fra stor by til storby Radikale visioner for fremtidens Odense Indhold Trafik og byplan i Odense 3 Der er brug for handling 4 De andre store byer trækker fra Odense 4 Nye arbejdspladser i Odense 5 Befolkningsudvikling

Læs mere

LOKALPLAN NR. 2007-6 Bevarende lokalplan for Bogense

LOKALPLAN NR. 2007-6 Bevarende lokalplan for Bogense LOKALPLAN NR. 2007-6 Bevarende lokalplan for Bogense Lokalplan 2007-6 Bevarende lokalplan for Bogense Bymidte Hvad er en lokalplan? En lokalplan er en plan, hvor Kommunalbestyrelsen kan fastsætte bindende

Læs mere

Borgerrepræsentationen har den 26. august 2010 vedtaget forslag til lokalplan "Sundholm Syd" med tilhørende kommuneplantillæg

Borgerrepræsentationen har den 26. august 2010 vedtaget forslag til lokalplan Sundholm Syd med tilhørende kommuneplantillæg Fabrikken for Kunst og Design "Sundholm Syd" Forslag til lokalplan med kommuneplantillæg Borgerrepræsentationen har den 26. august 2010 vedtaget forslag til lokalplan "Sundholm Syd" med tilhørende kommuneplantillæg

Læs mere

KIRKEBJERG. en levende bydel. Helhedsplan for omdannelsen af Kirkebjerg Erhvervsområde

KIRKEBJERG. en levende bydel. Helhedsplan for omdannelsen af Kirkebjerg Erhvervsområde KIRKEBJERG en levende bydel Helhedsplan for omdannelsen af Kirkebjerg Erhvervsområde Mindretalsudtalelse Ved Glostrup Kommunalbestyrelses behandling af den endelige vedtagelse af helhedsplanen for Kirkebjerg

Læs mere

Boliger og befolkning 2007-2018

Boliger og befolkning 2007-2018 Boliger og befolkning 2007-2018 Ny Roskilde Kommune - April 2006 1. OM BOLIGUDBYGNINGSPLANEN...3 2. RESUMÉ - FORSLAG TIL BESLUTNINGER...4 3. PORTRÆT AF ROSKILDE SOM BOSÆTNINGSKOMMUNE...6 4. UDBYGNINGSSTRATEGI...8

Læs mere